Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0047(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0358/2016

Indgivne tekster :

A8-0358/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0501

Vedtagne tekster
PDF 277kWORD 52k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0075),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 2, stk. 2, i protokol nr. 37 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul‑ og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0099/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0358/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 3
(3)  Det er nødvendigt at revidere reglerne om kompetencerne for og sammensætningen af de rådgivende grupper og de tekniske grupper, navnlig for så vidt angår den type eksperter, som Kommissionen udnævner, for at sikre øget gennemsigtighed og overensstemmelse og sammenhæng med rammerne for Kommissionens ekspertgrupper og, så vidt muligt, bidrage til en afbalanceret repræsentation af relevante ekspertise- og interesseområder og en optimal kønsfordeling.
(3)  Det er nødvendigt at revidere reglerne om kompetencerne for og sammensætningen af de rådgivende grupper og de tekniske grupper, at gøre de relevante interesserede parter opmærksomme på drøftelserne i disse grupper, navnlig for så vidt angår den type og den indflydelse, som udøves af de eksperter, som Kommissionen udnævner, at sikre øget gennemsigtighed og overensstemmelse og sammenhæng med rammerne for Kommissionens ekspertgrupper og, så vidt muligt, at bidrage til en afbalanceret repræsentation af relevante ekspertise- og interesseområder og en optimal kønsfordeling. Det er imidlertid nødvendigt at respektere Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper og Europa-Parlamentets beslutning om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper.
Ændring 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 4
(4)  Der bør overvejes enklere finansieringsregler for at øge de små og mellemstore virksomheders deltagelse i Kul- og Stålforskningsfondens program og tillade brug af "enhedsomkostninger" til beregning af de støtteberettigede personaleomkostninger for ejere af små og mellemstore virksomheder og andre fysiske personer, der ikke modtager løn.
(4)  Det bør overvejes at støtte små og mellemstore virksomheders samlede deltagelse i Kul- og Stålforskningsfondens program blandt andet ved hjælp af forenkling af reglerne og at tillade brug af "enhedsomkostninger" til beregning af de støtteberettigede personaleomkostninger for ejere af små og mellemstore virksomheder og andre fysiske personer, der ikke modtager løn.
Ændring 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Kul og stålsektoren er vigtig for den europæiske integrationsproces og spiller en central rolle i Unionens overordnede industrielle landskab. Samtidig er arbejdsforholdene i denne sektor meget krævende og har ofte medført sundhedsmæssige skader for arbejdstagere og borgere. Fabrikker og virksomheder bør derfor overholde alle retlige krav om socialt ansvar, tilvejebringe endelige løsninger og begrænse de sociale følger af overførsel eller lukning af fabrikker. Arbejdsmarkedets parter skal høres i videst muligt omfang om spørgsmål vedrørende socialt ansvar.
Ændring 16
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

-1)  Artikel 3, stk. 1, litra g), udgår

Ændring 4
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 6 – stk. 2 – litra g a (nyt)
-1a)   I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litra:
"ga) at indvirke på arbejdstagernes og befolkningens beskæftigelse i områder, hvor er minedrift "
Ændring 5
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 6 – stk. 2 – litra g b (nyt)
-1b)   I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litra:
"gb) at indvirke på arbejdstagernes og befolkningens sundhed og sikkerhed i områder, hvor der er minedrift"
Ændring 20
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 8 – indledning
-1c)  Artikel 8, indledningen, affattes således:
"Forskning og teknologisk udvikling (FTU) skal stile mod forbedring af stålproduktionsprocesserne med henblik på at øge produktkvaliteten og produktiviteten. Begrænsningen af emissioner, energiforbrug og miljøvirkninger samt bedre udnyttelse af råstoffer og bevarelse af ressourcer bør indgå som en integrerende del af den tilstræbte udvikling. Forskningsprojekter skal fokusere på et eller flere af følgende områder:"
"Forskning og teknologisk udvikling (FTU) skal stile mod forbedring af stålproduktionsprocesserne med henblik på at øge produktkvaliteten og produktiviteten. Begrænsningen af emissioner, energiforbrug og miljøvirkninger samt bedre udnyttelse af råstoffer og bevarelse af ressourcer bør indgå som en integrerende del af den tilstræbte udvikling. Forskningsprojekter skal fokusere på banebrydende teknologier på et eller flere af følgende områder:"
Ændring 6
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. 1
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 21 – litra i a (nyt)
ia)   vurdering af afsluttede projekter om kul- og stålproduktions bæredygtighed i de pågældende områder
Ændring 7
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. 2
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1
Hver rådgivende gruppe sammensættes i overensstemmelse med tabellerne i bilaget. Medlemmerne af de rådgivende grupper udnævnes af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation og repræsenterer en fælles interesse for interessenterne. De repræsenterer ikke en individuel interessent, men giver udtryk for en holdning, der er fælles for de forskellige interessentorganisationer.
Hver rådgivende gruppe sammensættes i overensstemmelse med tabellerne i bilaget. Medlemmerne af de rådgivende grupper udnævnes af generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation og repræsenterer en fælles interesse for interessenterne. De skal være uafhængige og ikke repræsentere en individuel interessent, men give udtryk for en holdning, der er fælles for de forskellige interessentorganisationer.
Ændring 8
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. 2
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2
Medlemmerne skal være aktive på det pågældende område og vide, hvad industrien lægger vægt på.
Medlemmerne skal være aktive på det pågældende område og vide, hvad industrien og sektoren lægger vægt på.
Ændring 9
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. 3
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2
Medlemmerne af de tekniske grupper udnævnes personligt af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.
Medlemmerne af de tekniske grupper udnævnes personligt af generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation.
Ændring 15
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. 3 a
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Kommissionen anmodes om at sørge for den størst mulige gennemsigtighed, herunder offentliggørelse af dagsorden, baggrundsdokumenter, afstemningsopgørelser og detaljerede mødereferater, herunder afvigende udtalelser, i overensstemmelse med Den Europæiske Ombudsmands henstilling.
Ændring 10
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – nr. 9
Afgørelse 2008/376/EF
Artikel 39
I forbindelse med udnævnelsen af uafhængige og højt kvalificerede eksperter, jf. artikel 18, artikel 28, stk. 2, og artikel 38, finder artikel 40 i forordning (EU) nr. 1290/2013(*) tilsvarende anvendelse.
I forbindelse med udnævnelsen af uafhængige og højt kvalificerede eksperter, jf. artikel 18, artikel 28, stk. 2, og artikel 38, finder artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013(*) tilsvarende anvendelse, og desuden finder Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelsen og funktionen af Kommissionens ekspertgrupper og Europa-Parlamentets beslutning om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper anvendelse på ekspertgrupper som helhed.
______________
___________________
(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81)."
(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81)."
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik