Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0047(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0501

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 499kWORD 55k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0075),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του Πρωτοκόλλου 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τη λήξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0099/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8‑0358/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων και των τεχνικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά τη φύση των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και συμμόρφωση και συνοχή με το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, και να υπάρξει συμβολή, στο μέτρο του δυνατού, στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα πεδία ενδιαφέροντος, καθώς και στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των φύλων.
(3)  Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων και των τεχνικών ομάδων, με σκοπό τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνειδητοποιήσουν τις εργασίες σε αυτές τις ομάδες, ιδίως όσον αφορά τη φύση και την ασκούμενη επιρροή των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και συμμόρφωση και συνοχή με το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, και να υπάρξει συμβολή, στο μέτρο του δυνατού, στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα πεδία ενδιαφέροντος, καθώς και στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των φύλων. Πρέπει, ωστόσο, να τηρούνται η απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι σκόπιμο να εξεταστεί η απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ και να επιτραπεί η χρήση «μοναδιαίου κόστους» για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό.
(4)  Είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί η συνολική συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ, μεταξύ άλλων, με την απλοποίηση των κανόνων, και να επιτραπεί η χρήση «μοναδιαίου κόστους» για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα έχουν μεγάλη σημασία για τη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο συνολικό βιομηχανικό τοπίο της Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες εργασίας σε αυτούς τους τομείς είναι απαιτητικές και συχνά προκαλούν βλάβη στην υγεία των εργαζομένων και των πολιτών. Συνεπώς οι εγκαταστάσεις και οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, να προσφέρουν οριστικές λύσεις, και να ελαχιστοποιούν τις κοινωνικές συνέπειες της μετάβασης ή του κλεισίματος των εγκαταστάσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να καλούνται να διατυπώνουν τη γνώμη τους, στο μέτρο του δυνατού, σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο ζ
-1)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο ζ) διαγράφεται
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)
-1α)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζα) επίπτωση των εργασιών της εξόρυξης στην απασχόληση των εργαζομένων και στην τοπική κοινότητα·»
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)
-1β)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζβ) επίπτωση των εργασιών της εξόρυξης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και στην τοπική κοινότητα·»
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος
-1γ)  Στο άρθρο 8, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«H έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & ΤΑ) αποβλέπει σε βελτίωση των διεργασιών παραγωγής χάλυβα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η μείωση των εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η βελτιωμένη χρήση των πρώτων υλών και η διατήρηση των πόρων αποτελούν συστατικό μέρος των επιδιωκόμενων βελτιώσεων. Τα ερευνητικά έργα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:»
«H έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & ΤΑ) αποβλέπει σε βελτίωση των διεργασιών παραγωγής χάλυβα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η μείωση των εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η βελτιωμένη χρήση των πρώτων υλών και η διατήρηση των πόρων αποτελούν συστατικό μέρος των επιδιωκόμενων βελτιώσεων. Τα ερευνητικά έργα αφορούν πρωτοποριακές τεχνολογίες σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:».
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 21 – στοιχείο θ α (νέο)
θα)   την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων έργων της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα στις εν λόγω περιοχές·
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 2
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα. Τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων είναι πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών. Δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά εκφράζουν γνώμη κοινή για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων.
Η σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα. Τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων είναι πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών. Ενεργούν μεμονωμένα και δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά εκφράζουν γνώμη κοινή για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 2
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα μέλη ασκούν δραστηριότητα στο οικείο πεδίο και γνωρίζουν τις προτεραιότητες του κλάδου.
Τα μέλη ασκούν δραστηριότητα στο οικείο πεδίο και γνωρίζουν τις προτεραιότητες του κλάδου και των τομέων.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα μέλη των τεχνικών ομάδων διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας.
Τα μέλη των τεχνικών ομάδων διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Επιτροπή καλείται να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης, των συνοδευτικών εγγράφων, των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών και των αναλυτικών πρακτικών, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 9
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 39
Για τους διορισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που προβλέπονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και στο άρθρο 38, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 (*).
Για τους διορισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που προβλέπονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και στο άρθρο 38, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*) παράλληλα με, όσον αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων στο σύνολό τους, την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.
______________
___________________
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).».
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).».
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου