Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0047(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0358/2016

Esitatud tekstid :

A8-0358/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0501

Vastuvõetud tekstid
PDF 351kWORD 52k
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg
Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0075),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 37 (ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgede ning söe ja terase teadusfondi kohta) artikli 2 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0099/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0358/2016),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3
(3)  Nõuande- ja tehnikarühmade pädevust ja koosseisu käsitlevad eeskirjad on vaja läbi vaadata, eelkõige komisjoni poolt ametisse nimetatud ekspertidega seotud asjaolud, et tagada suurem läbipaistvus ning vastavus komisjoni eksperdirühmade raamistikule ja sidusus sellega ning soodustada võimalikult palju asjaomaste tegevus- ja huvivaldkondade tasakaalustatud esindatust ning optimaalset soolist tasakaalu.
(3)  Et asjaomased sidusrühmad saaksid teada nõuande- ja tehnikarühmades toimuvatest aruteludest, tuleb nende rühmade pädevust ja koosseisu käsitlevaid eeskirju muuta, eelkõige selles osas, mis puudutab komisjoni poolt ametisse nimetatud ekspertidega seotud asjaolusid ja mõju, mida nad avaldavad, et tagada suurem läbipaistvus ning vastavus komisjoni eksperdirühmade raamistikule ja sidusus sellega ning soodustada võimalikult palju asjaomaste tegevus- ja huvivaldkondade tasakaalustatud esindatust ning optimaalset soolist tasakaalu. Tuleb aga järgida komisjoni 30. mai 2016. aasta otsust, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks, ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
(4)  On asjakohane kaaluda lihtsamaid rahastamiseeskirju, et hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) osalemist söe ja terase teadusfondi programmis ning lubada kasutada ühikuhinda VKEde omanike ja muude palka mittesaavate füüsiliste isikute toetuskõlblike tööjõukulude arvutamiseks.
(4)  On asjakohane toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) ulatuslikku osalemist söe ja terase teadusfondi programmis seeläbi, et muuhulgas lihtsustatakse rahastamiseeskirju, ning lubada kasutada ühikuhinda VKEde omanike ja muude palka mittesaavate füüsiliste isikute toetuskõlblike tööjõukulude arvutamiseks.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Söe- ja terasesektoril on Euroopa integratsiooniprotsessis oluline koht ja neil on põhiroll liidu üldises tööstuskeskkonnas. Samas on töötingimused mõlemas sektoris keerulised, mis on töötajatele ja kodanikele tekitanud sageli tervisekahjustusi. Seetõttu peaksid kõik toomiskohad ja ettevõtted täitma kõiki õiguslikke sotsiaalse vastutuse nõudeid, pakkuma toimivaid lahendusi ja vähendama tootmiskohtade üleviimise või sulgemise sotsiaalset mõju nii palju kui võimalik. Sotsiaalse vastutusega seotud küsimustes tuleb võimalikult suures ulatuses konsulteerida tööturu osapooltega.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt g
-1)  Artikli 3 punkti 1 alapunkt g jäetakse välja;
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g a (uus)
-1a)   Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„ga) kaevandustegevuse mõju töötajate hõivele ja kohalikule kogukonnale;“
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g b (uus)
-1b)   Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„gb) kaevandustegevuse mõju töötajate ja kohaliku kogukonna tervisele ja ohutusele.“
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1– punkt -1 c (uus)
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 8 – sissejuhatav osa
-1c)  Artiklis 8 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:
„Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse (TTA) eesmärk peab olema arendada terasetootmisprotsesse toote kvaliteedi ja tootlikkuse parandamiseks. Soovitud edasiarenduste lahutamatuks osaks peab olema heidete, energiatarbimise ja keskkonnamõju vähendamine ning toormaterjalide kasutamise ja ressursside säilitamise parandamine. Teadusprojektid peaksid tegelema järgmiste valdkondadega:.
„Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse (TTA) eesmärk peab olema arendada terasetootmisprotsesse toote kvaliteedi ja tootlikkuse parandamiseks. Soovitud edasiarenduste lahutamatuks osaks peab olema heidete, energiatarbimise ja keskkonnamõju vähendamine ning toormaterjalide kasutamise ja ressursside säilitamise parandamine. Teadusprojektid peaksid tegelema murranguliste tehnoloogiatega järgmistes valdkondades:.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 1
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 21 – punkt i a (uus)
ia)   lõpetatud projektide hindamine asjaomastes söe- ja terasetootmise piirkondades;
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 2
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1
Iga nõuanderühm moodustatakse kooskõlas lisas esitatud tabelitega. Nõuanderühmade liikmed on isikud, kelle nimetab ametisse teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor ja kelle eesmärk on esindada sidusrühmade ühishuve. Nad ei esinda üksikut sidusrühma, vaid väljendavad eri sidusrühmadeorganisatsioonide ühist arvamust.
Iga nõuanderühm moodustatakse kooskõlas lisas esitatud tabelitega. Nõuanderühmade liikmed on isikud, kelle nimetab ametisse komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor ja kelle eesmärk on esindada sidusrühmade ühishuve. Nad täidavad oma ülesandeid iseseisvalt ja nad ei esinda üksikut sidusrühma, vaid väljendavad eri sidusrühmade organisatsioonide ühist arvamust.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 2
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2
Nad peavad olema tegevad asjaomases valdkonnas ja teadlikud tööstusharu prioriteetidest.
Nad peavad olema tegevad asjaomases valdkonnas ja teadlikud tööstusharu ja sektori prioriteetidest.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 3
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2
Tehnikarühmade liikmed määrab isiklikult ametisse teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor.
Tehnikarühmade liikmed määrab isiklikult ametisse komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 3
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 24 – lõige 3 a (uus)
3a.   Komisjonil palutakse tagada maksimaalne võimalik läbipaistvus, sh päevakorra, taustdokumentide, hääletustulemuste ja üksikasjalike protokollide, sh eriarvamuste avaldamine kooskõlas Euroopa Ombudsmani soovitusega.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 9
Otsus 2008/376/EÜ
Artikkel 39
Artiklis 18, artikli 28 lõikes 2 ja artiklis 38 nimetatud sõltumatute ja kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide ametisse nimetamisel kohaldatakse analoogia põhjal määruse (EL) nr 1290/2013(*) artiklit 40.
Artiklis 18, artikli 28 lõikes 2 ja artiklis 38 nimetatud sõltumatute ja kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide ametisse nimetamise suhtes kohaldatakse analoogia põhjal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1290/2013(*) artiklit 40 ning kogu eksperdirühma suhtes komisjoni 30. mai 2016. aasta otsust, millega kehtestatakse horisontaalsed eeskirjad komisjoni eksperdirühmade loomiseks ja tööks, ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta.
______________
___________________
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).”
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).“
Õigusteave - Privaatsuspoliitika