Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0047(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0358/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0358/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0501

Hyväksytyt tekstit
PDF 343kWORD 43k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg
Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0075),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisia seurauksia sekä hiili- ja terästutkimusrahastoa koskevan pöytäkirjan nro 37 2 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0099/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0358/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  On syytä tarkistaa neuvoa-antavien ryhmien ja teknisten ryhmien toimivaltuuksia ja koostumusta koskevia sääntöjä erityisesti komission nimittämien asiantuntijoiden osalta, jotta voidaan lisätä avoimuutta sekä yhdenmukaisuutta komission asiantuntijaryhmiä koskevien puitteiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan edistää asiantuntemuksen alojen ja etunäkökohtien tasapainoista edustusta ja optimaalista sukupuolten tasapainoa.
(3)  Jotta asiaan liittyvät sidosryhmät saavat tietoa neuvoa-antavissa ryhmissä ja teknisissä ryhmissä käydyistä keskusteluista, on syytä tarkistaa ryhmien toimivaltuuksia ja koostumusta koskevia sääntöjä, erityisesti komission nimittämien asiantuntijoiden ja näiden käyttämän vaikutusvallan osalta, jotta voidaan lisätä avoimuutta sekä yhdenmukaisuutta komission asiantuntijaryhmiä koskevien puitteiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan edistää asiantuntemuksen alojen ja etunäkökohtien tasapainoista edustusta ja optimaalista sukupuolten tasapainoa. On kuitenkin noudatettava 30 päivänä toukokuuta 2016 annettua komission päätöstä komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta.
Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  On aiheellista harkita rahoitussääntöjen yksinkertaistamista siten, että voidaan helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osallistumista hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelmaan sekä mahdollistaa yksikkökustannusten käyttö pk-yritysten omistajien ja muiden palkkaa saamattomien luonnollisten henkilöiden tukikelpoisten henkilöstökustannusten laskennassa.
(4)  On aiheellista tukea pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) yleistä osallistumista hiili- ja terästutkimusrahaston ohjelmaan esimerkiksi yksinkertaistamalla sääntöjä sekä mahdollistaa yksikkökustannusten käyttö pk-yritysten omistajien ja muiden palkkaa saamattomien luonnollisten henkilöiden tukikelpoisten henkilöstökustannusten laskennassa.
Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Hiili- ja teräsala ovat tärkeitä Euroopan yhdentymisprosessin kannalta, ja niillä on keskeinen asema unionin teollisuuden kokonaiskuvassa. Samalla alan työolot ovat vaativat, ja ne johtavat usein työntekijöiden ja kansalaisten terveyshaittoihin. Siksi laitosten ja yritysten olisi noudatettava kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, jotka koskevat sosiaalista vastuuta, ja saatava aikaan lopullisia ratkaisuja ja minimoitava laitosten siirtymän tai sulkemisen aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset. Työmarkkinaosapuolia olisi kuultava mahdollisimman laajalti sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä kysymyksistä.
Tarkistus 16
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Päätös 2008/376/EY
3 artikla – 1 kohta – g alakohta
-1)  Poistetaan 3 artiklan 1 kohdan g alakohta;
Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Päätös 2008/376/EY
6 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)
-1 a)   Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”g a) kaivostoiminnan vaikutus työntekijöiden työllisyyteen sekä paikallisyhteisöön;”
Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Päätös 2008/376/EY
6 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)
-1 b)   Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”g b) kaivostoiminnan vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä paikallisyhteisöön;”
Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 c kohta (uusi)
Päätös 2008/376/EY
8 artikla – johdantokappale
-1 c)  Korvataan 8 artiklan johdantokappale seuraavasti:
Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen (TTK) tavoitteena on oltava teräksentuotantoprosessien parantaminen, jonka myötä voidaan parantaa tuotteiden laatua ja lisätä tuottavuutta. Kehitystyöhön on kuuluttava erottamattomana osana päästöjen, energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä raaka-aineiden käytön tehostaminen ja luonnonvarojen säilyttäminen. Tutkimushankkeissa on käsiteltävä ainakin yhtä seuraavista aihepiireistä:
”Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen (TTK) tavoitteena on oltava teräksentuotantoprosessien parantaminen, jonka myötä voidaan parantaa tuotteiden laatua ja lisätä tuottavuutta. Kehitystyöhön on kuuluttava erottamattomana osana päästöjen, energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä raaka-aineiden käytön tehostaminen ja luonnonvarojen säilyttäminen. Tutkimushankkeissa on käsiteltävä uraauurtavia teknologioita ainakin yhdessä seuraavista aihepiireistä:”
Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Päätös 2008/376/EY
21 artikla – i a alakohta (uusi)
i a)   hiilen ja terästuotannon loppuun saatettujen hankkeiden arviointi asianomaisilla alueilla;
Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta
Päätös 2008/376/EY
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Kunkin neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanon on vastattava liitteessä olevia taulukoita. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää neuvoa-antavien ryhmien jäsenet yksityishenkilöinä, jotka edustavat sidosryhmien yhteistä etua. Jäsenten ei pidä edustaa yksittäistä sidosryhmää vaan eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä mielipidettä.
Kunkin neuvoa-antavan ryhmän kokoonpanon on vastattava liitteessä olevia taulukoita. Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää neuvoa-antavien ryhmien jäsenet yksityishenkilöinä, jotka edustavat sidosryhmien yhteistä etua. Jäsenten on toimittava yksilöinä, eivätkä he saa edustaa yksittäistä sidosryhmää vaan eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä mielipidettä.
Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta
Päätös 2008/376/EY
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Ryhmien jäsenten on toimittava kyseisellä alalla ja oltava perillä alan teollisuuden painopisteistä.
Ryhmien jäsenten on toimittava kyseisellä alalla ja oltava perillä alan teollisuuden ja alakohtaisista painopisteistä.
Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2008/376/EY
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää teknisten ryhmien jäsenet, ja nimitys on henkilökohtainen.
Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja nimittää teknisten ryhmien jäsenet, ja nimitys on henkilökohtainen.
Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta
Päätös 2008/376/EY
24 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Komissio huolehtii mahdollisimman laajasta avoimuudesta, mukaan lukien esityslistan, tausta-asiakirjojen, äänestystulosten, yksityiskohtaisten pöytäkirjojen ja mahdollisten eriävien mielipiteiden julkistaminen Euroopan oikeusasiamiehen suosituksen mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 9 kohta
Päätös 2008/376/EY
39 artikla
Nimitettäessä 18 artiklassa, 28 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklassa tarkoitettuja riippumattomia huippuasiantuntijoita sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (*) 40 artiklaa.
Nimitettäessä 18 artiklassa, 28 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklassa tarkoitettuja riippumattomia huippuasiantuntijoita sovelletaan soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013(*) 40 artiklaa. Asiantuntijaryhmien osalta sovelletaan kuitenkin vastaavasti 30 päivänä toukokuuta 2016 annettua komission päätöstä komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta.
______________
___________________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö