Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0047(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0358/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0358/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0501

Usvojeni tekstovi
PDF 427kWORD 53k
Srijeda, 14. prosinca 2016. - Strasbourg
Istraživački program Istraživačkog fonda za ugljen i čelik *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2016)0075),

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 2. drugi stavak Protokola br. 37., o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0099/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0358/2016),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 3.
(3)   Nužno je revidirati pravila o nadležnosti i sastavu savjetodavnih i tehničkih skupina, osobito u pogledu profila stručnjaka koje imenuje Komisija kako bi se osigurala veća transparentnost te usklađenost i dosljednost stručnih skupina Komisije s okvirom te doprinijelo, koliko je to moguće, uravnoteženoj zastupljenosti relevantnih područja stručnosti i područja od interesa kao i optimalnoj ravnoteži spolova.
(3)   Nužno je revidirati pravila o nadležnosti i sastavu savjetodavnih i tehničkih skupina kako bi relevantni dionici postali svjesni rasprava koje se vode u tim skupinama, osobito u pogledu profila i utjecaja stručnjaka koje imenuje Komisija kako bi se osigurala veća transparentnost te usklađenost i dosljednost s okvirom za stručne skupine Komisije te doprinijelo, koliko je to moguće, uravnoteženoj zastupljenosti relevantnih područja stručnosti i područja od interesa kao i optimalnoj ravnoteži spolova. Međutim potrebno je poštovati odluku Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije te rezoluciju Europskog parlamenta o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije.
Amandman 2
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 4.
(4)   Primjereno je razmotriti jednostavnija pravila financiranja kako bi se olakšalo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u programu Istraživačkog fonda te dopustiti upotrebu „jediničnih troškova” za izračun prihvatljivih troškova osoblja za vlasnike malih i srednjih poduzeća i druge fizičke osobe koje ne primaju plaću.
(4)   Primjereno je poduprijeti opće sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u programu Istraživačkog fonda za ugljen i čelik tako da se, između ostalog, pojednostave pravila financiranja kako bi se olakšalo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u programu Istraživačkog fonda te dopustila upotreba „jediničnih troškova” za izračun prihvatljivih troškova osoblja za vlasnike malih i srednjih poduzeća i druge fizičke osobe koje ne primaju plaću.
Amandman 3
Prijedlog odluke
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Sektori ugljena i čelika važni su u procesu europske integracije i imaju ključnu ulogu u cjelokupnom industrijskom sektoru Unije. Istovremeno su uvjeti rada u tim sektorima zahtjevni i često štete zdravlju radnika i građana. Postrojenja i poduzeća trebala bi stoga poštovati sve pravne zahtjeve u pogledu društvene odgovornosti, donijeti konačna rješenja i svesti na minimum društvene posljedice tranzicije ili zatvaranja postrojenja. Potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri, savjetovati se sa socijalnim partnerima o pitanjima povezanima s društvenom odgovornošću.
Amandman 16
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka -1. (nova)
Odluka 2008/376/EZ
Članak 3. – točka 1. – podtočka g
(-1)  Briše se članak 3. točka 1. podtočka (g).
Amandman 4
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka -1.a(nova)
Odluka 2008/376/EZ
Članak 6. – stavak 2. – točka ga (nova)
(-1a)  U članku 6. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:
„(ga) utjecaj na zapošljavanje radnika i lokalnih zajednica u kojima se vrše rudarske operacije;”
Amandman 5
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka -1.b (nova)
Odluka 2008/376/EZ
Članak 6. – stavak 2. – točka gb (nova)
(-1b)  U članku 6. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:
„(gb) utjecaj na zdravlje i sigurnost radnika i lokalnih zajednica u kojima se vrše rudarske operacije;”
Amandman 20
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka -1.c (nova)
Odluka 2008/376/EZ
Članak 8. – uvodni dio
„Istraživanje i tehnološki razvoj (ITR) ima za cilj unaprijediti postupke proizvodnje čelika s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda i povećanja produktivnosti. Smanjenje emisija, potrošnje energije i učinka na okoliš, kao i poboljšanje iskorištavanja sirovina i očuvanje resursa sastavni su dio traženih poboljšanja. Istraživački projekti bave se jednim ili više od sljedećih područja:”
(-1.c) U članku 8. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
„Istraživanje i tehnološki razvoj (ITR) ima za cilj unaprijediti postupke proizvodnje čelika s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda i povećanja produktivnosti. Smanjenje emisija, potrošnje energije i učinka na okoliš, kao i poboljšanje iskorištavanja sirovina i očuvanje resursa sastavni su dio traženih poboljšanja. Istraživački projekti bave se revolucionarnim tehnologijama u jednom od sljedećih područja ili više njih:”
Amandman 6
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka 1.
Odluka 2008/376/EZ
Članak 21. – točka ia (nova)
(ia)  ocjenjivanje dovršenih projekata proizvodnje ugljena i čelika u dotičnim područjima;
Amandman 7
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka 2.
Odluka 2008/376/EZ
Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.
Svaka savjetodavna skupina sastavljena je u skladu s tablicama iz Priloga. Članovi savjetodavnih skupina pojedinci su koje imenuje glavni direktor Glavne uprave za istraživanje i inovacije kako bi zastupali zajednički interes dionika. Ne predstavljaju pojedinačne dionike, ali izražavaju mišljenje zajedničko različitim organizacijama dionika.
Svaka savjetodavna skupina sastavljena je u skladu s tablicama iz Priloga. Članovi savjetodavnih skupina pojedinci su koje imenuje glavni direktor Glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije kako bi zastupali zajednički interes dionika. Oni djeluju samostalno i ne predstavljaju pojedinačne dionike, ali izražavaju mišljenje zajedničko različitim organizacijama dionika.
Amandman 8
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka 2.
Odluka 2008/376/EZ
Članak 22. – stavak 2. – podstavak 2.
Moraju biti aktivni u dotičnom području i svjesni prioriteta industrije.
Moraju biti aktivni u dotičnom području i svjesni prioriteta industrije i sektora.
Amandman 9
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka 3.
Odluka 2008/376/EZ
Članak 24. – stavak 1. – podstavak 2.
Članove tehničkih skupina imenuje u vlastito ime glavni direktor Glavne uprave za istraživanje i inovacije.
Članove tehničkih skupina imenuje u vlastito ime glavni direktor Glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije.
Amandman 15
Prijedlog odluke
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Odluka 2008/376/EZ
Članak 24. – stavak 3.a (novi)
3 a.   Komisija se poziva da zajamči najveću moguću transparentnost, uključujući objavu dnevnog reda, popratnih dokumenata, zapisnika o glasovanju i detaljnih zapisnika, među ostalim izdvojena mišljenja u skladu s preporukom Europskog ombudsmana;
Amandman 10
Prijedlog odluke
Članak 1. – točka 9.
Odluka 2008/376/EZ
Članak 39.
Za imenovanje neovisnih i visoko kvalificiranih stručnjaka iz članka 18., članka 28. stavka 2. i članka 38. primjenjuju se analogijom odredbe iz članka 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013 (*).
Za imenovanje neovisnih i visoko kvalificiranih stručnjaka iz članka 18., članka 28. stavka 2. i članka 38. primjenjuju se analogijom odredbe iz članka 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*) u kombinaciji sa, za stručne skupine u cjelini, Odlukom Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije te rezolucijom Europskog parlamenta o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije.
______________
___________________
(*) Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).”;
(*) Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).”;
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti