Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0047(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0358/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0358/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0501

Elfogadott szövegek
PDF 364kWORD 47k
2016. december 14., Szerda - Strasbourg
A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Az Európai Parlament 2016. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló 2008/376/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0075 – C8‑0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0075),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló (37.) jegyzőkönyv 2. cikkének második bekezdésére, amely szerint a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0099/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0358/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A nagyobb átláthatóság, valamint a Bizottság keretei között működő szakértői csoportok munkájával való összhang biztosítása érdekében, továbbá abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen a szak- és az érdekterületek, valamint a két nem kiegyensúlyozott képviselete, felül kell vizsgálni a tanácsadó és a technikai csoportok hatáskörére és összetételére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a Bizottság által kijelölt szakértők típusára.
(3)  A nagyobb átláthatóság, valamint a Bizottság keretei között működő szakértői csoportok munkájával való összhang biztosítása érdekében, továbbá abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen a szak- és az érdekterületek, valamint a két nem kiegyensúlyozott képviselete, felül kell vizsgálni a tanácsadó és a technikai csoportok hatáskörére és összetételére vonatkozó szabályokat, az érintett szereplőket tájékoztatni kell az említett csoportokban folytatott tanácskozásokról, különös tekintettel a Bizottság által kijelölt szakértők típusára és az általuk gyakorolt befolyásra. Tiszteletben kell tartani azonban a bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló horizontális szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 30-i bizottsági határozatot és a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló európai parlamenti állásfoglalást.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Célszerű megfontolni a támogatási szabályok egyszerűsítését annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára könnyebb legyen a részvétel az RFCS-programban, valamint a kkv-tulajdonosok és más, munkabérben nem részesülő természetes személyek támogatható személyi költségeinek meghatározásával összefüggésben lehetővé tenni az „egységköltségek” alkalmazását.
(4)  Célszerű támogatni a kkv-k átfogó részvételét az RFCS-programban, többek között a támogatási szabályok egyszerűsítésével, valamint a kkv-tulajdonosok és más, munkabérben nem részesülő természetes személyek támogatható személyzeti költségeinek meghatározásával összefüggésben lehetővé tenni az „egységköltségek” alkalmazását.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A szén- és acélipari ágazatok fontosak az európai integráció folyamatában, és kulcsszerepet játszanak az Unió átfogó ipari környezetében. Ugyanakkor ezekben az ágazatokban a munkakörülmények megerőltetők, és gyakran az ott dolgozó munkavállalók és a polgárok egészségének károsodását eredményezték. A létesítményeknek és a vállalatoknak ezért tiszteletben kell tartaniuk a szociális felelősségvállalással kapcsolatos minden jogi követelményt, végleges megoldásokat kell biztosítaniuk és a lehető legkisebbre kell csökkenteniük az átmenettel vagy a létesítmények bezárásával járó társadalmi következményeket. A lehető legszélesebb körben tanácskozni kell a szociális partnerekkel a szociális felelősségvállalással kapcsolatos kérdésekben.
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
2008/376/EK határozat
3 cikk – 1 pont – g pont
-1.  A 3. cikk 1. pontjának g) alpontja törlésre kerül;
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1 a pont (új)
2008/376/EK határozat
6 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)
-1a.   A 6. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„ga) a bányászati műveleteknek a munkavállalók foglalkoztatására és a helyi közösségekre gyakorolt hatása;
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1 b pont (új)
2008/376/EK határozat
6 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)
-1b.   A 6. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„gb) a bányászati műveleteknek a munkavállalók egészségére és biztonságára és a helyi közösségekre gyakorolt hatása;
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1 c pont (új)
2008/376/EK határozat
8 cikk – bevezető rész
-1c.  A 8. cikk bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:
„A kutatásnak és technológiafejlesztésnek (KTF) célul kell kitűznie az acélgyártási folyamatok fejlesztését, tekintettel a termékminőség javítására és a termelékenység növelésére. A tervezett fejlesztésekhez szervesen hozzátartozik a kibocsátások, az energiafelhasználás és a környezeti hatások csökkentése éppúgy, mint a nyersanyag-felhasználás ésszerűsítése és az erőforrások megőrzése. A kutatási projektek a következő területek egyikére vagy közülük többre irányulnak:”
„A kutatásnak és technológiafejlesztésnek (KTF) célul kell kitűznie az acélgyártási folyamatok fejlesztését, tekintettel a termékminőség javítására és a termelékenység növelésére. A tervezett fejlesztésekhez szervesen hozzátartozik a kibocsátások, az energiafelhasználás és a környezeti hatások csökkentése éppúgy, mint a nyersanyag-felhasználás ésszerűsítése és az erőforrások megőrzése. A kutatási projektek áttörő technológiákra irányulnak a következő területek egyikén vagy közülük többön:”
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2008/376/EK határozat
21 cikk – i a pont (új)
ia.   befejezett széntermelési és acélgyártási projektek értékelése az érintett területeken;
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2008/376/EK határozat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Minden egyes tanácsadó csoportot a mellékletben meghatározott táblázatoknak megfelelően kell összeállítani. A tanácsadó csoport tagjai a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság főigazgatója által kijelölt személyek, akik az érdekelt felek közös érdekeit képviselik. Nem egyes érdekelt feleket, hanem a különböző érdekelt szervezetek közös véleményét kell képviselniük.
Minden egyes tanácsadó csoportot a mellékletben meghatározott táblázatoknak megfelelően kell összeállítani. A tanácsadó csoport tagjai a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának főigazgatója által kijelölt személyek, akik az érdekelt felek közös érdekeit képviselik. Egyénileg lépnek fel és nem egyes érdekelt feleket, hanem a különböző érdekelt szervezetek közös véleményét kell képviselniük.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2008/376/EK határozat
22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A tagoknak az érintett területen kell tevékenykedniük, és ismerniük kell az iparági prioritásokat.
A tagoknak az érintett területen kell tevékenykedniük, és ismerniük kell az iparági és ágazati prioritásokat.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2008/376/EK határozat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A technikai csoportok tagjait a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság főigazgatója jelöli ki személyes minőségükben.
A technikai csoportok tagjait a Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának főigazgatója jelöli ki személyes minőségükben.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2008/376/EK határozat
24 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   A Bizottság felhívást kap arra, hogy gondoskodjon a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságról, beleértve a napirendek, a háttérdokumentumok, a szavazási jegyzőkönyvek és a részletes jegyzőkönyvek, valamint a különvélemények nyilvánossá tételét is, összhangban az európai ombudsman ajánlásaival;
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2008/376/EK határozat
39. cikk
A 18. cikkben, a 28. cikk (2) bekezdésében és a 38. cikkben említett független és magasan képzett szakértők kijelölésére vonatkozóan az 1290/2013/EU rendelet (*) 40. cikkének rendelkezéseit analógia alapján kell alkalmazni.
A 18. cikkben, a 28. cikk (2) bekezdésében és a 38. cikkben említett független és magasan képzett szakértők kijelölésére vonatkozóan az 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 40. cikkének rendelkezéseit analógia alapján kell alkalmazni, a szakértői csoportok egészére nézve a bizottsági szakértői csoportok létrehozásáról és működéséről szóló horizontális szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 30-i bizottsági határozattal és a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló európai parlamenti állásfoglalással együtt.
______________
___________________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1290/2013/EU rendelete a »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).”
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1290/2013/EU rendelete a »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).”
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat