Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0047(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0358/2016

Pateikti tekstai :

A8-0358/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0501

Priimti tekstai
PDF 435kWORD 43k
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0075),

–  atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–  atsižvelgdamas į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 37 dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo 2 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0099/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0358/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
(3)  siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir atitiktį Komisijos ekspertų grupes reglamentuojantiems teisės aktams ir suderinamumą su jais, taip pat kuo labiau prisidėti prie subalansuoto atstovavimo atitinkamoms ekspertinėms ir reikšmingoms sritims ir siekiant optimalios lyčių pusiausvyros, svarbu peržiūrėti taisykles dėl patariamųjų ir techninių grupių kompetencijos ir sudėties, visų pirma susijusias su Komisijos paskirtų ekspertų statusu;
(3)  siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir atitiktį Komisijos ekspertų grupes reglamentuojantiems teisės aktams ir suderinamumą su jais, taip pat kuo labiau prisidėti prie subalansuoto atstovavimo atitinkamoms ekspertinėms ir reikšmingoms sritims ir siekiant optimalios lyčių pusiausvyros, svarbu peržiūrėti taisykles dėl patariamųjų ir techninių grupių kompetencijos ir sudėties, informuoti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus apie šių grupių svarstymus, visų pirma susijusius su Komisijos paskirtų ekspertų statusu ir jų daroma įtaka. Vis dėlto būtina laikytis 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo, nustatančio Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles, ir Europos Parlamento rezoliucijos dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties nuostatų;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
(4)  tikslinga apsvarstyti galimybę supaprastinti finansavimo taisykles, kad būtų palengvintas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimas APMTF programoje ir apskaičiuojant reikalavimus atitinkančias išlaidas personalui būtų leista MVĮ savininkams ir kitiems fiziniams asmenims, negaunantiems atlyginimo, taikyti vieneto įkainį;
(4)  tikslinga remti bendrą mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimą APMTF programoje, inter alia, supaprastinant taisykles ir leisti apskaičiuojant reikalavimus atitinkančias išlaidas personalui MVĮ savininkams ir kitiems fiziniams asmenims, negaunantiems atlyginimo, taikyti vieneto įkainį;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   anglies ir plieno sektoriai yra itin svarbūs vykstant Europos integracijos procesui ir atlieka esminį vaidmenį Sąjungos pramonėje apskritai. Tuo pačiu metu darbo sąlygos tuose sektoriuose yra labai sunkios ir dažnai turi žalingą poveikį darbuotojų ir piliečių sveikatai. Todėl įrenginiuose ir bendrovėse turėtų būti laikomasi visų teisinių reikalavimų, susijusių su socialine atsakomybe, siūlomi galutiniai sprendimai ir mažinamas gamyklų uždarymo arba pramonės perkėlimo poveikis visuomenei. Su socialine atsakomybe susijusiais klausimais turi būti kiek įmanoma konsultuojamasi su socialiniais partneriais;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Sprendimas 2008/376/EB
3 straipsnio 1 punkto g papunktis
-1)  3 straipsnio 1 punkto g papunktis išbraukiamas;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Sprendimas 2008/376/EB
6 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)
-1a)   6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:
„ga) įvertinti kasybos operacijų poveikį darbuotojų užimtumui ir vietos bendruomenėms;“
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Sprendimas 2008/376/EB
6 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)
-1b)   6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:
„gb) įvertinti kasybos operacijų poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai ir vietos bendruomenėms;“
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Sprendimas 2008/376/EB
8 straipsnio įžanginė dalis
-1c)  8 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:
„Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra (MTTP) siekiama tobulinti plieno gamybos procesą, kartu gerinant gaminių kokybę ir didinant produktyvumą. Neatsiejama šių tikslų dalis yra pastangos sumažinti išmetamų teršalų kiekį, energijos suvartojimą bei poveikį aplinkai, gerinti žaliavų ir išteklių panaudojimą. Mokslinių tyrimų projektų objektas turėtų būti viena arba kelios iš šių sričių:“
„Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra (MTTP) siekiama tobulinti plieno gamybos procesą, kartu gerinant gaminių kokybę ir didinant produktyvumą. Neatsiejama šių tikslų dalis yra pastangos sumažinti išmetamų teršalų kiekį, energijos suvartojimą bei poveikį aplinkai, gerinti žaliavų ir išteklių panaudojimą. Mokslinių tyrimų projektų objektas turėtų būti naujoviškos technologijos vienoje arba keliose iš šių sričių:“
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 punktas
Sprendimas 2008/376/EB
21 straipsnio i a punktas (naujas)
ia)   užbaigtų projektų anglių ir plieno gamybos gyvybingumui susijusiose srityse užtikrinti vertinimo;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 punktas
Sprendimas 2008/376/EB
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kiekviena patariamoji grupė sudaroma pagal priede pateiktas lenteles. Patariamųjų grupių nariai yra asmenys, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinio direktoriaus paskirti atstovauti suinteresuotųjų šalių bendram interesui. Jie nėra atskirų suinteresuotųjų subjektų atstovai ir reiškia įvairių suinteresuotųjų subjektų organizacijų bendrą nuomonę.
Kiekviena patariamoji grupė sudaroma pagal priede pateiktas lenteles. Patariamųjų grupių nariai yra asmenys, Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinio direktoriaus paskirti atstovauti suinteresuotųjų šalių bendram interesui. Jie veikia atskirai ir nėra atskirų suinteresuotųjų subjektų atstovai, tačiau reiškia įvairių suinteresuotųjų subjektų organizacijų bendrą nuomonę.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 punktas
Sprendimas 2008/376/EB
22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Jie turi aktyviai veikti atitinkamoje srityje ir išmanyti pramonės sektoriaus prioritetus.
Jie turi aktyviai veikti atitinkamoje srityje ir išmanyti pramonės ir sektoriaus prioritetus.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2008/376/EB
24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Techninių grupių narius individualiai skiria Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis direktorius.
Techninių grupių narius individualiai skiria Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis direktorius.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2008/376/EB
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Komisija primygtinai raginama užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, be kita ko, skelbiant darbotvarkę, aiškinamuosius dokumentus, balsavimo duomenis ir išsamius protokolus, įskaitant atskiras nuomones, vadovaujantis Europos ombudsmeno rekomendacija.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 9 punktas
Sprendimas 2008/376/EB
39 straipsnis
Nepriklausomų ir aukštos kvalifikacijos ekspertų, nurodytų 18 straipsnyje, 28 straipsnio 2 dalyje ir 38 straipsnyje, skyrimui pagal analogiją taikomos Reglamento (ES) Nr. 1290/2013(*) 40 straipsnio nuostatos.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013(*) 40 straipsnio nuostatos pagal analogiją taikomos skyrimui nepriklausomų ir aukštos kvalifikacijos ekspertų, nurodytų 18 straipsnyje, 28 straipsnio 2 dalyje ir 38 straipsnyje, o kalbant apie ekspertų grupes apskritai, jos taikomos kartu su 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimu, nustatančiu Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliąsias taisykles, ir Parlamento rezoliucija dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties nuostatų.
______________
___________________
(*) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).“;
(*) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).“;
Teisinė informacija - Privatumo politika