Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0047(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0358/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0358/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0501

Pieņemtie teksti
PDF 508kWORD 52k
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra
Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0075),

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

–  ņemot vērā 2. panta otro daļu Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotajā 37. protokolā par EOTK līguma izbeigšanās finanšu sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu, saskaņā ar kuru Padome apspriedusies ar Parlamentu (C8-0099/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0358/2016),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Ir nepieciešams pārskatīt noteikumus attiecībā uz konsultantu grupu un tehnisko grupu kompetencēm un sastāvu, it īpaši attiecībā uz Komisijas iecelto ekspertu veidu, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, kā arī atbilstību Komisijas ekspertu grupu tiesiskajam regulējumam un saskaņotību ar to, un iespēju robežās veicināt attiecīgu ekspertīzes jomu un interešu jomu līdzsvarotu pārstāvību, kā arī optimālu dzimumu līdzsvaru.
(3)  Ir nepieciešams pārskatīt noteikumus attiecībā uz konsultantu grupu un tehnisko grupu kompetencēm un sastāvu, lai attiecīgās ieinteresētās personas informētu par pārrunām šajās grupās, it īpaši attiecībā uz Komisijas iecelto ekspertu veidu un radīto ietekmi, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, kā arī atbilstību Komisijas ekspertu grupu tiesiskajam regulējumam un saskaņotību ar to, un iespēju robežās veicināt attiecīgu ekspertīzes jomu un interešu jomu līdzsvarotu pārstāvību, kā arī optimālu dzimumu līdzsvaru. Tomēr ekspertu grupām būtu jāievēro Komisijas 2016. gada 30. maija Lēmums, ar ko nosaka Komisijas ekspertu grupu izveides un darbības horizontālos noteikumus, un Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Ir lietderīgi apsvērt finansēšanas noteikumu vienkāršošanu, lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dalību RFCS programmā, un atļaut “vienības izmaksu” izmantošanu, lai aprēķinātu attiecināmās personāla izmaksas MVU īpašniekiem un citām fiziskām personām, kuras nesaņem atalgojumu.
(4)  Ir lietderīgi atbalstīt MVU vispārējo dalību RFCS programmā, lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dalību RFCS programmā, cita starpā vienkāršojot noteikumus, un atļaut “vienības izmaksu” izmantošanu, lai aprēķinātu attiecināmās personāla izmaksas MVU īpašniekiem un citām fiziskām personām, kuras nesaņem atalgojumu.
Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)   Ogļu un tērauda nozarēm ir svarīga nozīme Eiropas integrācijas procesā, un tām ir galvenā loma Savienības kopējā rūpniecības ainavā. Tajā pašā laikā darba apstākļi šajās nozarēs ir apgrūtinoši un bieži vien izraisa veselības problēmas darba ņēmējiem un iedzīvotājiem. Tādēļ ražotnēm un uzņēmumiem būtu jāievēro visas prasības sociālās atbildības jomā, jāsniedz konkrēti risinājumi un jāsamazina ražotņu pārveides vai darbības pārtraukšanas sociālās sekas. Jautājumi, kas saistīti ar sociālo atbildību, būtu pēc iespējas jāapspriež ar sociālajiem partneriem.
Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Lēmums 2008/376/EK
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
(-1)  Lēmuma 3.  panta 1. punkta g) apakšpunktu svītro;
Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Lēmums 2008/376/EK
6. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
(-1a)   lēmuma 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
“(ga) derīgo izrakteņu ieguves un izmantošanas darbību ietekme uz darba ņēmēju nodarbinātību un vietējiem iedzīvotājiem;”
Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Lēmums 2008/376/EK
6. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)
(-1b)   lēmuma 6. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
“(gb) derīgo izrakteņu ieguves un izmantošanas darbību ietekme uz darba ņēmēju un vietējo iedzīvotāju veselību un drošību.”
Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums
1. pants – -1.c punkts (jauns)
Lēmums 2008/376/EK
8. pants - ievaddaļa
Pētniecības un tehnikas attīstības (PTA) mērķis ir attīstīt tērauda ražošanas procesu, lai uzlabotu produkcijas kvalitāti un celtu ražīgumu. Neatņemama paredzamo uzlabojumu daļa ir mazināt izmešu apjomus, enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi, kā arī uzlabot izejvielu izmantojumu un saglabāt resursus. Pētniecības projektos pievēršas vismaz vienai no šīm jomām:
(-1c)  Lēmuma 8. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:
Pētniecības un tehnikas attīstības (PTA) mērķis ir attīstīt tērauda ražošanas procesu, lai uzlabotu produkcijas kvalitāti un celtu ražīgumu. Neatņemama paredzamo uzlabojumu daļa ir mazināt izmešu apjomus, enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi, kā arī uzlabot izejvielu izmantojumu un saglabāt resursus. Pētniecības projektos pievēršas inovatīvām tehnoloģijām vismaz vienā no šīm jomām:
Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Lēmums 2008/376/EK
21. pants – ia apakšpunkts (jauns)
(ia)   pabeigtu ogļu un tērauda ražošanas projektu attiecīgajās jomās novērtējums;
Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. daļa
Lēmums 2008/376/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa
Katru konsultantu grupu veido saskaņā ar pielikumā iekļautajām tabulām. Konsultantu grupu locekļi ir personas, kuras Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ, lai tās pārstāvētu ieinteresēto personu kopīgās intereses. Grupu locekļi nepārstāv konkrētu ieinteresēto personu, bet gan pauž atzinumu, kas kopīgs dažādām ieinteresēto personu organizācijām.
Katru konsultantu grupu veido saskaņā ar pielikumā iekļautajām tabulām. Konsultantu grupu locekļi ir personas, kuras Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ, lai tās pārstāvētu ieinteresēto personu kopīgās intereses. Grupu locekļi darbojas individuāli un nepārstāv konkrētu ieinteresēto personu, bet gan pauž atzinumu, kas kopīgs dažādām ieinteresēto personu organizācijām.
Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. daļa
Lēmums 2008/376/EK
22. pants – 2. punkts – 2. daļa
Viņi darbojas attiecīgā jomā un ir informēti par nozares prioritātēm.
Viņi darbojas attiecīgā jomā un ir informēti par rūpniecības un attiecīgās nozares prioritātēm.
Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 3. daļa
Lēmums 2008/376/EK
24. pants – 1. punkts – 2. daļa
Tehnisko grupu locekļus Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ amatā privātpersonas statusā.
Tehnisko grupu locekļus Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ieceļ amatā privātpersonas statusā.
Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Lēmums 2008/376/EK
24. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a   Mudina Komisiju nodrošināt maksimāli iespējamo pārredzamību, ietverot darba kārtības, pamatojuma dokumentu, balsošanas dokumentu un detalizētu protokolu publicēšanu, tai skaitā pretēju viedokļu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Ombuda ieteikumu;
Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 9. daļa
Lēmums 2008/376/EK
39. pants
Ieceļot 18. pantā, 28. panta 2. punktā un 38. pantā minētos neatkarīgos un augsti kvalificētos ekspertus, pēc analoģijas piemēro Regulas (ES) Nr. 1290/2013 (*) 40. pantā izklāstītos noteikumus.
Ieceļot 18. pantā, 28. panta 2. punktā un 38. pantā minētos neatkarīgos un augsti kvalificētos ekspertus, pēc analoģijas piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1290/2013 (*) 40. pantā izklāstītos noteikumus, un attiecībā uz ekspertu grupām kopumā tos piemēro kopā ar Komisijas 2016. gada 30. maija Lēmumu, ar ko nosaka Komisijas ekspertu grupu izveides un darbības horizontālos noteikumus, un Eiropas Parlamenta rezolūciju par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli.
______________
___________________
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.).”;
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.).”;
Juridisks paziņojums - Privātuma politika