Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0047(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0358/2016

Ingediende teksten :

A8-0358/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0501

Aangenomen teksten
PDF 271kWORD 43k
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 december 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0075),

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de tweede alinea van artikel 2 van Protocol nr. 37 betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehecht is, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0099/2016),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0358/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 3
(3)  De regels over de bevoegdheden en de samenstelling van de adviesgroepen en de technische groepen moeten worden herzien, en met name de regels met betrekking tot de aard van de door de Commissie aangewezen deskundigen om te zorgen voor meer transparantie en voor naleving van en samenhang met het kader voor deskundigengroepen van de Commissie en — voor zover mogelijk — bij te dragen aan een evenwichtige vertegenwoordiging van relevante gebieden van deskundigheid en belangengebieden, alsmede een optimaal evenwicht tussen mannen en vrouwen.
(3)  De regels over de bevoegdheden en de samenstelling van de adviesgroepen en de technische groepen moeten worden herzien, teneinde de belanghebbende partijen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de beraadslagingen in de groepen in kwestie, en met name de regels met betrekking tot de aard van de door de Commissie aangewezen deskundigen, alsook de door hen uitgeoefende invloed, om te zorgen voor meer transparantie en voor naleving van en samenhang met het kader voor deskundigengroepen van de Commissie en — voor zover mogelijk — bij te dragen aan een evenwichtige vertegenwoordiging van relevante gebieden van deskundigheid en belangengebieden, alsmede een optimaal evenwicht tussen mannen en vrouwen. Wel moeten het besluit van de Commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van horizontale regels voor de oprichting en werking van deskundigengroepen van de Commissie en een resolutie van het Europees Parlement over de controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie in acht worden genomen.
Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 4
(4)  Het is passend vereenvoudigde financieringsregels te overwegen om de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in het RFCS-programma te vergemakkelijken en het gebruik van kosten per eenheid toe te staan bij de berekening van de subsidiabele personeelskosten voor kmo-eigenaren en andere natuurlijke personen die geen salaris ontvangen.
(4)  Het is passend de algemene deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in het RFCS-programma te bevorderen door, onder andere, de regels te vereenvoudigen en het gebruik van kosten per eenheid toe te staan bij de berekening van de subsidiabele personeelskosten voor kmo-eigenaren en andere natuurlijke personen die geen salaris ontvangen.
Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)   De kolen- en staalsector zijn van belang in het Europese integratieproces en spelen een sleutelrol in het algemene industrielandschap van de Unie. Tegelijk zijn de arbeidsomstandigheden in die sectoren zwaar en hebben zij vaak de gezondheid van werknemers en burgers geschaad. Daarom moeten installaties en bedrijven aan alle wettelijke vereisten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoen, met definitieve oplossingen komen en de sociale gevolgen van de omschakeling of sluiting van installaties zoveel mogelijk beperken. De sociale partners moeten zoveel mogelijk worden geraadpleegd over kwesties in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 3 – punt 1 – letter g
(-1)  Artikel 3, punt 1, letter g), wordt geschrapt.
Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)
-1 bis)   In artikel 6, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:
"g bis) het effect van mijnbouw op de werkgelegenheid van de werknemers en op de omwonenden;"
Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 6 – lid 2 – letter g ter (nieuw)
-1 ter)   In artikel 6, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:
"g ter) het effect van mijnbouw op de gezondheid en veiligheid van de werknemers en de omwonenden;"
Amendement 20
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 8 – inleidende formule
(-1 quater)  In artikel 8 wordt de inleidende zin vervangen door:
"Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) op dit gebied hebben verbetering van de staalproductieprocédés tot doel om de kwaliteit van de producten en de productiviteit te verhogen. Een verlaging van emissies, energieverbruik en milieueffecten, alsmede een beter gebruik van grondstoffen en het behoud van hulpbronnen, vormen een integraal deel van de ontwikkelingen. De onderzoeksprojecten bestrijken ten minste een van de volgende gebieden:"
" Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) op dit gebied hebben verbetering van de staalproductieprocédés tot doel om de kwaliteit van de producten en de productiviteit te verhogen. Een verlaging van emissies, energieverbruik en milieueffecten, alsmede een beter gebruik van grondstoffen en het behoud van hulpbronnen, vormen een integraal deel van de ontwikkelingen. De onderzoeksprojecten bestrijken innovatieve technologieën op ten minste een van de volgende gebieden:"
Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt 1
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 21 – letter i bis (nieuw)
i bis)   beoordeling van afgeronde projectenvan de productie van kolen en staal in de betreffende regio's;
Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt 2
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1
Elke adviesgroep is samengesteld overeenkomstig de tabellen in de bijlage. De leden van de adviesgroepen worden individueel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie om een gemeenschappelijk belang van belanghebbenden te vertegenwoordigen. Zij mogen geen individuele belanghebbende vertegenwoordigen, maar brengen advies uit in het belang van de verschillende organisaties van belanghebbenden.
Elke adviesgroep is samengesteld overeenkomstig de tabellen in de bijlage. De leden van de adviesgroepen worden individueel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie van de Commissie om een gemeenschappelijk belang van belanghebbenden te vertegenwoordigen. Zij handelen individueel en mogen geen individuele belanghebbende vertegenwoordigen, maar brengen advies uit in het belang van de verschillende organisaties van belanghebbenden.
Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt 2
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2
Zij moeten actief zijn op het betrokken gebied en op de hoogte zijn van de sectorale prioriteiten.
Zij moeten actief zijn op het betrokken gebied en op de hoogte zijn van de prioriteiten van de industrie en de sector.
Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt 3
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2
De leden van de technische groepen worden op persoonlijke titel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie.
De leden van de technische groepen worden op persoonlijke titel benoemd door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie van de Commissie.
Amendement 15
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt 3
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.   De Commissie zorgt voor een zo groot mogelijke transparantie, onder meer door het publiceren van agenda's, achtergronddocumenten, uitslagen van stemmingen en gedetailleerde notulen, met inbegrip van afwijkende standpunten, overeenkomstig de aanbeveling van de Europese Ombudsman.
Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – punt 9
Beschikking 2008/376/EG
Artikel 39
Op de aanstelling van onafhankelijke en hooggekwalificeerde deskundigen zoals bedoeld in artikel 18, artikel 28, lid 2, en artikel 38, is het bepaalde in artikel 40 van Verordening (EU) nr. 1290/2013 (*) van overeenkomstige toepassing.
Op de aanstelling van onafhankelijke en hooggekwalificeerde deskundigen zoals bedoeld in artikel 18, artikel 28, lid 2, en artikel 38, is het bepaalde in artikel 40 van Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*) van overeenkomstige toepassing, alsmede, voor deskundigengroepen als geheel, het besluit van de Commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van horizontale regels voor de oprichting en werking van deskundigengroepen van de Commissie en een resolutie van het Europees Parlement over de controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie.
______________
___________________
(*) Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).".
(*) Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).".
Juridische mededeling - Privacybeleid