Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0047(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0358/2016

Teksty złożone :

A8-0358/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0501

Teksty przyjęte
PDF 513kWORD 54k
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0075),

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2 akapit drugi Protokołu nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0099/2016),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0358/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3
(3)  W celu zapewnienia większej przejrzystości i zgodności z ramowymi zasadami dotyczącymi grup ekspertów Komisji konieczne jest dokonanie przeglądu przepisów dotyczących kompetencji i składu grup doradczych i grup technicznych, w szczególności jeśli chodzi o charakter ekspertów powołanych przez Komisję oraz przyczynianie się, w miarę możliwości, do zapewniania wyważonej reprezentacji odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej i obszarów zainteresowania, jak również do optymalnej równowagi płci.
(3)  Konieczne jest dokonanie przeglądu przepisów dotyczących kompetencji i składu grup doradczych i grup technicznych, aby powiadomić zainteresowane strony o naradach prowadzonych przez te grupy, w szczególności jeśli chodzi o charakter ekspertów powołanych przez Komisję i wywierany przez nich wpływ, zapewnić większą przejrzystość i zgodność z ramowymi zasadami dotyczącymi grup ekspertów Komisji oraz przyczynić się, w miarę możliwości, do zapewniania wyważonej reprezentacji odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej i obszarów zainteresowania, jak również do optymalnej równowagi płci. Konieczne jest jednak poszanowanie decyzji Komisji z dnia 30 maja 2016 r. określającej przepisy przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji .
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4
(4)  Aby ułatwić udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programie FBWiS i umożliwić stosowanie „kosztów jednostkowych” do obliczania kwalifikowalnych kosztów związanych z pracownikami w przypadku właścicieli MŚP i innych osób fizycznych niepobierających wynagrodzenia, należy rozważyć uproszczenie zasad finansowania.
(4)  Należy wspomóc ogólne uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programie FBWiS, między innymi poprzez uproszczenie zasad, oraz umożliwić stosowanie „kosztów jednostkowych” do obliczania kwalifikowalnych kosztów związanych z pracownikami w przypadku właścicieli MŚP i innych osób fizycznych niepobierających wynagrodzenia.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Sektory węgla i stali są istotne w procesie integracji europejskiej i odgrywają kluczową rolę w ogólnej strukturze przemysłu Unii. Jednocześnie warunki pracy w tych sektorach są trudne i często powodowały uszczerbek na zdrowiu pracowników i obywateli. Zakłady i przedsiębiorstwa powinny zatem przestrzegać wszystkich wymogów prawnych dotyczących odpowiedzialności społecznej, zaproponować ostateczne rozwiązania i zminimalizować skutki społeczne przekształceń lub likwidacji zakładów. W miarę możliwości należy się konsultować z partnerami społecznymi w kwestiach związanych z odpowiedzialnością społeczną.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 3 – punkt 1 – litera g
-1)  skreśla się art. 3 pkt 1) lit. g);
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g a (nowa)
-1a)   W art. 6 ust. 2 dodaje się literę brzmieniu:
„ga) wpływ działań wydobywczych na zatrudnienie pracowników i na okolicznych mieszkańców;”
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g b (nowa)
-1b)   W art. 6 ust. 2 dodaje się literę brzmieniu:
„gb) wpływ działań wydobywczych na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i okolicznych mieszkańców;
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 8 – wprowadzenie
-1c)  W art. 8 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
„Badania i rozwój technologiczny (BRT) mają na celu udoskonalanie procesów produkcji stali w celu podwyższenia jakości produktu i zwiększania produktywności. Integralną część pożądanych udoskonaleń stanowią: ograniczenie emisji, zużycia energii i oddziaływania na środowisko naturalne, jak również poprawa w zakresie wykorzystywania surowców i ochrony zasobów. Projekty badawcze dotyczą przynajmniej jednej z następujących dziedzin:”
„Badania i rozwój technologiczny (BRT) mają na celu udoskonalanie procesów produkcji stali w celu podwyższenia jakości produktu i zwiększania produktywności. Integralną część pożądanych udoskonaleń stanowią: ograniczenie emisji, zużycia energii i oddziaływania na środowisko naturalne, jak również poprawa w zakresie wykorzystywania surowców i ochrony zasobów. Projekty badawcze dotyczą przełomowych technologii w przynajmniej jednej z następujących dziedzin:”
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt 1
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 21 – litera i a (nowa)
ia)   oceny zakończonych projektów produkcji węgla i stali w przedmiotowych obszarach;
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt 2
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1
Skład każdej grupy doradczej jest zgodny z tabelami zawartymi w załączniku. Członkowie grup doradczych są osobami wyznaczanymi przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu reprezentowania wspólnego interesu zainteresowanych stron. Nie reprezentują oni indywidualnej zainteresowanej strony, ale wyrażają opinię wspólną dla różnych organizacji zainteresowanych stron.
Skład każdej grupy doradczej jest zgodny z tabelami zawartymi w załączniku. Członkowie grup doradczych są osobami wyznaczanymi przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu reprezentowania wspólnego interesu zainteresowanych stron. Działają oni indywidualnie i nie reprezentują żadnej indywidualnej zainteresowanej strony, ale wyrażają opinię wspólną dla różnych organizacji zainteresowanych stron.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt 2
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 2
Wykazują się oni aktywnością w danej dziedzinie i mają świadomość priorytetów przemysłowych.
Wykazują się oni aktywnością w danej dziedzinie i mają świadomość priorytetów przemysłowych i branżowych.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt 3
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2
Członkowie grup technicznych są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu działania we własnym imieniu.
Członkowie grup technicznych są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji w celu działania we własnym imieniu.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt 3
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   wzywa się Komisję do zapewnienia jak największej przejrzystości, w tym przez publikowanie porządków obrad, dokumentów bazowych, wyników głosowania i szczegółowych protokołów posiedzeń, łącznie ze zdaniami odrębnymi, zgodnie z zaleceniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – punkt 9
Decyzja 2008/376/WE
Artykuł 39
Do celów wyznaczania niezależnych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, o których mowa w art. 18, art. 28 ust. 2 i art. 38, stosuje się przez analogię przepisy art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 (*).
Do celów wyznaczania niezależnych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów, o których mowa w art. 18, art. 28 ust. 2 i art. 38, stosuje się przez analogię przepisy art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 (*) oraz, do grupy ekspertów jako całości, decyzję Komisji z dnia 30 maja 2016 r. określającą przepisy przekrojowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup ekspertów Komisji oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli rejestru i składu grup ekspertów Komisji.
______________
___________________
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).”;
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).”;
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności