Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0047(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0358/2016

Texte depuse :

A8-0358/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0501

Texte adoptate
PDF 361kWORD 55k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0075),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 2 alineatul (2) din Protocolul nr. 37 privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și privind Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0099/2016),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0358/2016),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 3
(3)  Este necesară revizuirea normelor privind competențele și componența grupurilor consultative și a grupurilor tehnice, în special în ceea ce privește tipul experților numiți de către Comisie pentru a asigura o mai mare transparență, precum și conformitatea și coerența cu cadrul grupurilor de experți ai Comisiei, și pentru a contribui, în măsura posibilului, la o reprezentare echilibrată a domeniilor relevante de expertiză și a domeniilor de interes, precum și la un echilibru optim de gen.
(3)  Este necesară revizuirea normelor privind competențele și componența grupurilor consultative și a grupurilor tehnice, pentru a crește gradul de informare a părților interesate relevante cu privire la deliberările din cadrul acestor grupuri, în special în ceea ce privește tipul experților numiți de către Comisie și influența exercitată de aceștia, pentru a asigura o mai mare transparență, precum și conformitatea și coerența cu cadrul grupurilor de experți ai Comisiei, și pentru a contribui, în măsura posibilului, la o reprezentare echilibrată a domeniilor relevante de expertiză și a domeniilor de interes, precum și la un echilibru optim de gen. Cu toate acestea, este necesar să se respecte Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei și Rezoluția Parlamentului European referitoare la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 4
(4)  Este necesar să se ia în considerare norme de finanțare simplificate pentru a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la programul RFCS și pentru a permite utilizarea „costurilor unitare” în scopul calculării cheltuielilor eligibile cu personalul pentru deținătorii de IMM-uri și pentru alte persoane fizice care nu beneficiază de un salariu.
(4)  Este necesar să se sprijine participarea globală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la programul RFCS, printre altele, prin simplificarea normelor, și să se permită utilizarea „costurilor unitare” în scopul calculării cheltuielilor eligibile cu personalul pentru deținătorii de IMM-uri și pentru alte persoane fizice care nu beneficiază de un salariu.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Sectorul cărbunelui și cel al oțelului sunt importante pentru procesul de integrare europeană și au un rol cheie în peisajul industrial general al Uniunii. Totodată, condițiile de lucru din sectoarele respective sunt dificile și adesea au cauzat efecte negative asupra sănătății lucrătorilor și cetățenilor. Prin urmare, instalațiile și întreprinderile ar trebui să respecte toate cerințele legale referitoare la responsabilitatea socială, să aducă soluții definitive și să minimalizeze implicațiile sociale ale tranziției sau ale închiderii instalațiilor. Partenerii sociali trebuie să fie consultați în măsura posibilului cu privire la aspecte legate de responsabilitatea socială.
Amendamentul 16
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Decizia 2008/376/CE
Articolul 3 – punctul 1 – litera g
-1.  La articolul 3 punctul 1, litera (g) se elimină;
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ga (nouă)
-1a.   La articolul 6 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:
„(ga) impactul operațiilor de extracție minieră asupra locurilor de muncă și asupra comunității locale;”
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera gb (nouă)
-1b.   La articolul 6 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:
„(gb) impactul operațiuniilor de extracție minieră asupra sănătății și securității lucrătorilor și comunității locale;”
Amendamentul 20
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul -1 c (nou)
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – partea introductivă
-1c.  La articolul 8, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„Cercetarea și dezvoltarea tehnologică (CDT) au drept scop îmbunătățirea proceselor de producere a oțelului în vederea creșterii calității produselor și a sporirii productivității. Reducerea emisiilor, a consumului de energie și a impactului asupra mediului, precum și ameliorarea utilizării materiilor prime și a conservării resurselor formează o parte integrală a obiectivului de îmbunătățire vizat. Proiectele de cercetare vizează unul sau mai multe dintre aspectele următoare:”
„Cercetarea și dezvoltarea tehnologică (CDT) au drept scop îmbunătățirea proceselor de producere a oțelului în vederea creșterii calității produselor și a sporirii productivității. Reducerea emisiilor, a consumului de energie și a impactului asupra mediului, precum și ameliorarea utilizării materiilor prime și a conservării resurselor formează o parte integrală a obiectivului de îmbunătățire vizat. Proiectele de cercetare vizează tehnologiile inovatoare din unul sau mai multe din domeniile următoare:”
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 21 – litera ia (nouă)
(ia)   evaluarea proiectelor finalizateale producției de cărbune și de oțel în zonele vizate;
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1
Fiecare grup consultativ este compus în conformitate cu tabelele prevăzute în anexă. Membrii grupurilor consultative sunt numiți de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare pentru a reprezenta un interes comun al părților interesate. Aceștia nu reprezintă o anumită parte interesată, ci exprimă o opinie comună diferitelor organizații de părți interesate.
Fiecare grup consultativ este compus în conformitate cu tabelele prevăzute în anexă. Membrii grupurilor consultative sunt numiți de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei pentru a reprezenta un interes comun al părților interesate. Aceștia acționează individual și nu reprezintă o anumită parte interesată, ci exprimă o opinie comună diferitelor organizații de părți interesate.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2
Ei desfășoară activități în domeniul respectiv și cunosc prioritățile din industrie.
Ei desfășoară activități în domeniul respectiv și cunosc prioritățile din industrie și din sector.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul 3
Decizia 2008/376/CE
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2
Membrii grupurilor tehnice sunt numiți în funcție de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare.
Membrii grupurilor tehnice sunt numiți în funcție de către directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei.
Amendamentul 15
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul 3
Decizia 2008/376/CE
Articolul 24 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Comisia este îndemnată să asigure cea mai mare transparență posibilă, inclusiv publicarea ordinii de zi, a documentelor de fundamentare, a registrelor voturilor și a proceselor-verbale detaliate, inclusiv a opiniilor divergente, în conformitate cu recomandările Ombudsmanului European;
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Articolul 1 – punctul 9
Decizia 2008/376/CE
Articolul 39
În cazul numirii experților independenți cu înalte calificări menționați la articolul 18, articolul 28 alineatul (2) și articolul 38, se aplică prin analogie dispozițiile articolului 40 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2013 (*).
În cazul numirii experților independenți cu înalte calificări menționați la articolul 18, articolul 28 alineatul (2) și articolul 38, se aplică prin analogie dispozițiile articolului 40 din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*), împreună cu, pentru grupurile de experți în ansamblu, Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei și Rezoluția Parlamentului European referitoare la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei.
______________
___________________
(*) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).”;
(*) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).”;
Aviz juridic - Politica de confidențialitate