Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0047(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0358/2016

Ingivna texter :

A8-0358/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0501

Antagna texter
PDF 355kWORD 46k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2016 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0075),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 2.2 i protokoll nr 37 om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden, som fogas till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0099/2016),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0358/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Skäl 3
(3)  Det är nödvändigt att revidera bestämmelserna om kompetens och om sammansättningen av de rådgivande grupperna och de tekniska grupperna, särskilt när det gäller den typ av experter som utses av kommissionen för att säkerställa ökad öppenhet samt överensstämmelse och samstämmighet med ramverket för kommissionens expertgrupper, och, i möjligaste mån, bidra till en balanserad representation av relevanta expertkunskaper och intresseområden samt en optimal könsfördelning.
(3)  Det är nödvändigt att revidera bestämmelserna om kompetens och om sammansättningen av de rådgivande grupperna och de tekniska grupperna, så att de relevanta intressenterna får veta om vilka överläggningar som förs i dessa grupper, särskilt när det gäller den typ av experter som utses av kommissionen och vilket inflytande de utövar, för att säkerställa ökad öppenhet samt överensstämmelse och samstämmighet med ramverket för kommissionens expertgrupper, och, i möjligaste mån, bidra till en balanserad representation av relevanta expertkunskaper och intresseområden samt en optimal könsfördelning. Här måste man dock rätta sig efter kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion och Europaparlamentets resolution om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper.
Ändring 2
Förslag till beslut
Skäl 4
(4)  Det är lämpligt att överväga enklare finanseringsregler för att underlätta små och medelstora företags deltagande i Kol- och stålforskningsfondens program och för att tillåta användning av ”enhetskostnader” för att beräkna stödberättigande personalkostnader för ägare av små och medelstora företag och andra fysiska personer som inte uppbär lön.
(4)  Det är lämpligt att stödja de små och medelstora företags deltagande i Kol- och stålforskningsfondens program bl.a. med hjälp av enklare regler och för att tillåta användning av ”enhetskostnader” för att beräkna stödberättigande personalkostnader för ägare av små och medelstora företag och andra fysiska personer som inte uppbär lön.
Ändring 3
Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Kol- och stålsektorerna är viktiga för den europeiska integrationsprocessen och spelar en nyckelroll i unionens övergripande industrilandskap. Samtidigt är arbetsförhållandena i dessa sektorer krävande och har ofta lett till hälsoproblem för arbetstagarna och medborgarna. Anläggningar och företag bör därför iaktta alla lagstadgade krav om socialt ansvar, komma med slutliga lösningar och minimera de sociala följdverkningarna av att anläggningar görs om eller läggs ned. Arbetsmarknadens parter måste höras så långt möjligt i frågor som rör socialt ansvar.
Ändring 16
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Beslut 2008/376/EG
Artikel 3 – led 1 – led g
(-1)  Artikel 3 led 1 led g utgår.
Ändring 4
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led ga (nytt)
(-1a)   I artikel 6.2 ska följande led läggas till:
”ga) Att ta hänsyn till effekterna på sysselsättningen för de anställda och lokalbefolkningen av gruvdriften.”
Ändring 5
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1 b (nytt)
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led gb (nytt)
(-1b)   I artikel 6.2 ska följande led läggas till:
”gb) Att ta hänsyn till effekterna på hälsan och säkerheten för de anställda och lokalbefolkningen av gruvdriften.”
Ändring 20
Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – inledningen
(-1c)  I artikel 8 ska inledningen ersättas med följande:
”Forskning och teknisk utveckling (FoTU) ska syfta till att förbättra processerna för stålframställning för att förbättra produktkvaliteten och höja produktiviteten. Minskning av utsläppen, energiförbrukningen och miljökonsekvenserna, förbättrat utnyttjande av råmaterialet och resursbevarande ska ingå som en väsentlig del av de förbättringar som eftersträvas. Forskningsprojekten ska vara inriktade på ett eller flera av följande områden:”
”Forskning och teknisk utveckling (FoTU) ska syfta till att förbättra processerna för stålframställning för att förbättra produktkvaliteten och höja produktiviteten. Minskning av utsläppen, energiförbrukningen och miljökonsekvenserna, förbättrat utnyttjande av råmaterialet och resursbevarande ska ingå som en väsentlig del av de förbättringar som eftersträvas. Forskningsprojekten ska vara inriktade på banbrytande teknik på ett eller flera av följande områden:”
Ändring 6
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 21 – led ia (nytt)
(ia)   Bedömningar av slutförda projekt för kol- och stålproduktion i de berörda områdena.
Ändring 7
Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1
Varje rådgivande grupp ska vara sammansatt enligt tabellerna i bilagan. Ledamöterna i de rådgivande grupperna ska vara personer som utnämns av generaldirektören för generaldirektoratet för forskning och innovation och ska företräda ett gemensamt intresse som delas av intressenterna. De får inte företräda en enskild intressent, utan ska uttrycka åsikter som delas av de olika intresseorganisationerna.
Varje rådgivande grupp ska vara sammansatt enligt tabellerna i bilagan. Ledamöterna i de rådgivande grupperna ska vara personer som utnämns av generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation och ska företräda ett gemensamt intresse som delas av intressenterna. De ska agera enskilt och får inte företräda en enskild intressent, utan ska uttrycka åsikter som delas av de olika intresseorganisationerna.
Ändring 8
Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2
De ska vara verksamma inom det berörda området och vara insatta i de industriella prioriteringarna.
De ska vara verksamma inom det berörda området och vara insatta i de industriella och sektorsspecifika prioriteringarna.
Ändring 9
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut 2008/376/EG
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2
Ledamöter i de tekniska grupperna ska utses på personliga mandat av generaldirektören för generaldirektoratet för forskning och innovation.
Ledamöter i de tekniska grupperna ska utses på personliga mandat av generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation.
Ändring 15
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut 2008/376/EG
Artikel 24 – punkt 3a (ny)
3a.   Kommissionen uppmanas med kraft att tillåta största möjliga insyn, bland annat genom offentliggörande av dagordningen, bakgrundsdokument, omröstningsresultat och utförliga protokoll, också med avvikande åsikter, i linje med Europeiska ombudsmannens rekommendation.
Ändring 10
Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9
Beslut 2008/376/EG
Artikel 39
För utnämning av oberoende och högt kvalificerade experter enligt artiklarna 18, 28.2 och 38 ska de villkor som fastställs i artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (*) tillämpas analogt.
För utnämning av oberoende och högt kvalificerade experter enligt artiklarna 18, 28.2 och 38 ska de villkor som fastställs i artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (*) tillämpas analogt tillsammans med, för expertgrupper överlag, kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion och Europaparlamentets resolution om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper.
______________
___________________
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).”
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).”
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy