Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2219(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0355/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0355/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0502

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 782kWORD 126k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015
P8_TA(2016)0502A8-0355/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2016/2219(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 1945,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες την οποία έχει συνυπογράψει η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 σχετικά με την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 για την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην ανάπτυξη(4),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και το τελικό έγγραφο της συνόδου ολομελείας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που είναι γνωστή ως Παγκόσμια Διάσκεψη για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς(5), το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και το πρόγραμμα δράσης της Βιέννης που εγκρίθηκαν στις 25 Ιουνίου 1993(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995(7), το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) του 1994(8), και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών για τα εθνικά όργανα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(9),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕE σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), της 28ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας»(10),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2009 για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(12) και για τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(13),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(14),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων(15),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ)(16), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016(17),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (GAPII), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ(19) και τον κατάλογο δράσεων της Επιτροπής για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ (2016-2019)(20),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων(21),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μετανάστευση της 20ής Ιουλίου 2015(22), της 14ης Σεπτεμβρίου 2015(23) και της 22ας Σεπτεμβρίου 2015(24),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(25),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(26),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή(27),

–  έχοντας υπόψη τους αναθεωρημένους δείκτες της ΕΕ που αφορούν τη σφαιρική προσέγγιση για την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2016(28),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 11ης Μαΐου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(29),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ(30),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (JOIN(2015)0050),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της συνόδου κορυφής της Βαλέτας που διεξήχθη στις 11-12 Νοεμβρίου 2015(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 13ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(32),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη σεξουαλική βία ως έγκλημα πολέμου(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 31ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προστασία των μεταναστών(35),

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια(36)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(37),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(38),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(39),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(40),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο αυτό(41),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(42),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(43),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(44),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(45),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(46),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2015(47),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS, περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(48),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών(49),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(50), καθώς και την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας(51),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(52),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(53),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(54),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(55),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(56),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά του 17/4 της 6ης Ιουλίου 2011(57),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία(58),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0355/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθοδηγούμενη από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, και τις οποίες επιδιώκει να προωθήσει στον κόσμο: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ορίζει πως η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις αρχές και στους στόχους της εξωτερικής δράσης της·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 ΣΕΕ ορίζει πως «στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διαφύλαξη του αδιαίρετου χαρακτήρα και της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ, όπως ορίζει η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι στενά αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοϋποστηρίζονται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η πολιτική γειτονίας, η διεύρυνση και το εμπόριο, ιδίως μέσω της επιβολής προϋποθέσεων που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική και εξωτερική συνοχή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η πρόκληση της συνοχής είναι ιδιαίτερα έντονη όσον αφορά την τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της ελευθερίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αρχή της διοργάνωσης περιοδικών και αδιάβλητων εκλογών αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών αλλά και από διαφανή και υπόλογη διακυβέρνηση, σεβασμό του κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ύπαρξη ανεξάρτητου δικαστικού μηχανισμού και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τελεί υπό απειλή παγκοσμίως, καθώς επίσης και ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλείται σοβαρά από μια σειρά απολυταρχικών καθεστώτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνονται πολυάριθμες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και σε πολυμερή φόρουμ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αρνητικές συνέπειες για τα μεμονωμένα πρόσωπα, για τους συγγενείς τους και για την κοινωνία εν γένει·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έγκριση του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο έχει στόχο την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις μέσα από μια πιο στοχοθετημένη, συστηματική και συντονισμένη χρήση των μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να εφαρμοστεί κατά τρόπο συνεκτικό με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές της προτεραιότητες και ότι σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει ως πυξίδα για όλες τις σχέσεις της με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τομέα των εξωτερικών σχέσεων «χωρίς εξαίρεση»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρoυμ αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που αφορούν είτε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε θεματικά ζητήματα, συμβάλλουν στις διεθνείς προσπάθειες για προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μια από τις κύριες προτεραιότητές της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(59), το Κοινοβούλιο εξέφραζε μεγάλη ανησυχία για καταστολή που υφίστανται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), τόνιζε τη σημασία του προσδιορισμού ενός συστήματος παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την πολιτική και τις κανονιστικές διατάξεις και ζητούσε την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες ψήφισαν πρόσφατα αυστηρές νομοθετικές διατάξεις για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητες τις ξένες οργανώσεις όταν κρίνεται πως συνιστούν απειλή για την συνταγματική τάξη, την άμυνα ή την ασφάλειά τους, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, μόνο το 2015, 185 ακτιβιστές για τα περιβαλλοντικά ανθρώπινα δικαιώματα σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο, και το 66% από αυτούς στη Λατινική Αμερική·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών, ιδίως στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, επιβάλλει απαγορεύσεις ταξιδιών για να εμποδίσει τη συμμετοχή υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνείς εκδηλώσεις·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 18 και 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζουν ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των περιπτώσεων διώξεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο όσους άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της γνώμης, της λατρείας και της έκφρασης έχει αυξηθεί κατακόρυφα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει ότι όλοι διαθέτουν το δικαίωμα να συνέρχονται και να συνεταιρίζονται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 21/16 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπενθυμίζει στα κράτη την υποχρέωσή τους να σέβονται και να προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα των ανθρώπων να συνέρχονται ειρηνικά και να συνεταιρίζονται ελεύθερα, εντός και εκτός Διαδικτύου και ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων πρέπει να υποστηρίζεται μέσω διαθρησκευτικών και διαπολιτισμικών διαλόγων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατυπώνονται στις συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ανθρωπιστικών δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των αμάχων και των εκτοπισθέντων προσώπων σε περιοχές συγκρούσεων πρέπει να εξασφαλίζεται με πλήρη ουδετερότητα και αμεροληψία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιβάλλεται η ανεξαρτησία της βοήθειας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη κατοχή εδαφών αποτελεί συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία συνεπάγεται την ευθύνη της δύναμης κατοχής προς τον άμαχο πληθυσμό των εδαφών αυτών, δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία εγκλημάτων πόλεμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι δύσκολο να διαφυλαχθούν, ιδίως σε καιρούς πρωτοφανών ροών προσφύγων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να διαφύγουν από τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων είναι σημαντική για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για το κλείσιμο της φυλακής των ΗΠΑ στο Γουαντάναμο δεν ευοδώθηκαν και μόνο 20 κρατούμενοι απελευθερώθηκαν ή μετεγκαταστάθηκαν το 2015·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να διαφύγουν από τον πόλεμο, τις ένοπλες συγκρούσεις ή άλλες εξευτελιστικές συνθήκες και ότι αυτές οι προσφυγικές ροές και διάφορες μορφές μετανάστευσης συνιστούν σημαντική πρόκληση τόσο για την ΕΕ όσο και για όλο τον κόσμο και απαιτούν άμεσες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό παγκοσμίως, βοηθάει τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες σε περισσότερες από 30 χώρες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών απαιτεί, αφενός, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εξάρθρωσης των εγκληματικών δικτύων και προσαγωγής των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, μέτρων για την προστασία των θυμάτων και την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων μεταναστών και, αφετέρου, συνεργασία με τρίτες χώρες και πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ζήτησης για θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης και των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πέφτουν στα χέρια των παράνομων διακινητών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη είναι ουσιώδης για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υποστήριξαν ανεπιφύλακτα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ήδη από την ίδρυσή του, προωθώντας παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και προασπίζοντας την ακεραιότητά του, με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος μέχρι τώρα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα προς τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σημειώθηκε δραματική αύξηση του συνολικού αριθμού εκτελέσεων, εκ των οποίων σχεδόν το 90% πραγματοποιήθηκε σε μόλις τρεις χώρες, και συγκεκριμένα στο Ιράν, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ, ενώ βρίσκεται και στο επίκεντρο του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι διακρίσεις εις βάρος γυναικών και κοριτσιών έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις ζώνες πολέμου και στις χώρες υπό αυταρχικά καθεστώτα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, 250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, σχεδόν 50 εκατομμύρια παιδιά είτε έχουν βιαίως εκτοπιστεί λόγω της βίας, του πολέμου και των ωμοτήτων του, της τρομοκρατίας και των εξεγέρσεων, είτε έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες και πολλά συνεχίζουν να υφίστανται κάθε μορφή διακρίσεων, βίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης, καταναγκαστικής εργασίας, φτώχειας και υποσιτισμού·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, 1 στα 200 παιδιά στον κόσμο είναι πρόσφυγας, σχεδόν το 1/3 των παιδιών που ζουν εκτός της χώρας γεννήσεώς τους είναι πρόσφυγες και ο αριθμός των παιδιών προσφύγων διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 2005-2015·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου «σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία», στο πλαίσιο του οποίου οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και βοήθειας, που περιλαμβάνει την ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη διατροφή και στην υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 26/28(36) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητεί από το προσεχές Κοινωνικό Φόρουμ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επικεντρωθεί στην πρόσβαση σε φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχει κάθε άνθρωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι αρχές πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού που έχει αποχωριστεί τον έναν ή και τους δύο γονείς·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και η παράνομη δίωξή τους εξακολουθούν σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο, και οι εις βάρος τους διακρίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την παιδεία, την απασχόληση και άλλους τομείς είναι ευρέως διαδεδομένη·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να ακούγονται από όλο τον κόσμο καταγγελίες για παραβιάσεις των ατομικών και πολιτικών, οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, καθώς και για περιβαλλοντικές ζημίες που απορρέουν από τις παράνομες πρακτικές ορισμένων φορέων του ιδιωτικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, των παράνομων ροών κεφαλαίων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν σε όλα τα κράτη και σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι διεθνικές είτε άλλου είδους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τομέα τους, την τοποθεσία τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και τη δομή τους, αλλά ότι ο ουσιαστικός έλεγχος και οι μηχανισμοί κυρώσεων παραμένουν πρόκληση για την ανά τον κόσμο εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνονται δεόντως σεβαστά τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και να συνδυάζονται με μια ευέλικτη προσέγγιση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσαρμοσμένης στις δυνατότητές τους·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο 2015, η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα εμπορική στρατηγική «Εμπόριο για όλους», με στόχο τη χρήση του εμπορίου ως μέσου ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ΕΕ ξεκίνησε να επεξεργάζεται νομοθετικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του εμπορίου ορυκτών που πυροδοτεί συγκρούσεις·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς αλλά να οργανώνονται με πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον ολυμπιακό χάρτη, και θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αρμονική ανάπτυξη της ανθρωπότητας για την προώθηση μιας ειρηνικής κοινωνίας που μέλημά της είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, φυλής, θρησκείας, φύλου, ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή σεξουαλικών χαρακτηριστικών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές θίγουν την πρόσβαση στο νερό, στους φυσικούς πόρους και στα τρόφιμα·

Κεντρική θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών απειλούνται σε όλο τον κόσμο και ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητείται σοβαρά σε πολλά μέρη του κόσμου, μεταξύ άλλων από απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά και από τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πολυάριθμες, συνεχώς αυξανόμενες απόπειρες συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους αυξανόμενους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης και την αύξηση του αριθμού των κατασταλτικών νόμων που επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών και που θεσπίζονται σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα, μεταξύ άλλων με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (μέσω της θέσπισης αντιτρομοκρατικών νόμων, της κήρυξης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της λήψης μέτρων ασφαλείας), ενώ συχνά παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και συχνή κατάχρηση των εν λόγω κατασταλτικών νόμων· υπενθυμίζει ότι τα νομοθετήματα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβάλλουν στη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί τη σαφή καταδίκη τέτοιων καταχρήσεων και παραβιάσεων·

3.  τονίζει απερίφραστα ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί για μια ΚΕΠΠΑ, αλλά και κάθε άλλη πολιτική με εξωτερική διάσταση, που βασίζεται στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι οι αρχές αυτές είναι επίσης εγγενή στοιχεία της εξωτερικής δράσης πέρα από την ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών και των ανθρωπιστικών πολιτικών·

4.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τις δεσμεύσεις τους για την προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, την προστασία και την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη με κάθε ειρηνικό μέσο, και να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών της εταίρων, και σε όλα τα επίπεδα·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα, μιλώντας με μια φωνή υπέρ του αδιαίρετου και οικουμενικού χαρακτήρα, της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επικυρώνοντας, ιδίως, όλες τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ·

6.  τονίζει ότι, για να αποτελέσει η ΕΕ αξιόπιστο παράγοντα στις εξωτερικές σχέσεις, θα πρέπει να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών, με έμφαση στις στρατηγικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προαγωγή και την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτόν, και θα πρέπει να στοχεύει προς μια συστηματικά συνεπή και συνεκτική εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

7.  εφιστά την προσοχή στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, όπως αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στο έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στήριξης της δημοκρατίας και παρατήρησης εκλογών, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, στις μηνιαίες συζητήσεις της Ολομέλειας και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και στις πολυάριθμες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονται σήμερα επιθέσεις· καλεί την ΕΕ, και ιδίως την ΑΕ/ΥΕ, να ακολουθήσει μια πολιτική στο πλαίσιο της οποίας να καταγγέλλει, συστηματικά και αδιαμφισβήτητα, τις δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε απόπειρα βίαιων ενεργειών, διώξεων, απειλών, παρενόχλησης, βίαιης εξαφάνισης, φυλάκισης ή αδικαιολόγητης σύλληψής τους, να καταδικάσει εκείνους που διαπράττουν ή ανέχονται τέτοιες θηριωδίες και να εντείνει τη δημόσια διπλωματία της με ανοικτή και σαφή υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και όταν πρόκειται να καταθέσουν μαρτυρίες σε πολυμερή φόρουμ· καλεί την ΕΕ να διατυπώσει προσανατολισμούς για την πολιτική αυτή, δεδομένου ότι αυτό θα προσδώσει συνοχή στις τρέχουσες προτεραιότητές της, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στις διάφορες υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε φυλακισμένους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με επί μέρους περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο· ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποτελεσματική παρακολούθηση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, με σαφή σημεία αναφοράς και δείκτες· επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για τη χορήγηση έκτακτης άμεσης χρηματοδοτικής και υλικής στήριξης στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και του ταμείου έκτακτης ανάγκης, το οποίο επιτρέπει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ να δίνουν άμεσες ad hoc ενισχύσεις στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οποίων η ζωή απειλείται άμεσα·

9.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν την ίδρυση εθνικών ιδρυμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με επαρκή εντολή, πόρους και εμπειρογνωμοσύνη ώστε να διασφαλίζουν την κατοχύρωση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  υπενθυμίζει την ανάγκη ανάπτυξης των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου βασισμένου στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του δεύτερου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019), και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν πλήρως, συνεκτικά, διαφανώς και εγκαίρως τις ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει και να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τη δημοκρατία· τονίζει ότι απαιτούνται συναίνεση και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του σχεδίου δράσης, και προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την υλοποίηση και την επανεξέταση του σχεδίου δράσης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκ μέρους τους υλοποίηση του σχεδίου δράσης·

12.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στο δεύτερο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά, αφενός, τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται σε αντιπροσωπείες καθώς και στην Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και, αφετέρου, τα κονδύλια που διατίθενται σε έργα·

13.  θεωρεί ότι η ελεύθερη κοινωνία των πολιτών αποτελεί ένα από τα θεμέλια για την προστασία και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών και, κατά συνέπεια, ανησυχεί για το γεγονός ότι τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνονται και ότι οι επιθέσεις εναντίων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά δημοσιογράφων αυξάνονται διαρκώς, σε παγκόσμιο επίπεδο· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμπερίληψη στο σχέδιο δράσης ενός στόχου για την αντιμετώπιση των απειλών κατά των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί από την ΕΕ να θέσει σε εφαρμογή τις περιγραφόμενες ενέργειες· παροτρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην εξωτερική δράση της ΕΕ να εντοπίσουν και να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και να εντείνουν τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τα κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα και τις τοπικές αρχές και με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς επί τόπου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το σχέδιο δράσης δεν περιλαμβάνει ξεχωριστό στόχο για την προαγωγή των δημοκρατικών προτύπων στις χώρες εταίρους· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας·

Ετήσια έκθεση της EE

14.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί, να συμπτυχθεί και να συστηματοποιηθεί το θεματικό μέρος της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμο στο κοινό· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ετήσια έκθεση θα πρέπει να ενισχυθεί με μια πιο αντικειμενική προσέγγιση, βάσει της οποίας, εκτός από τα επιτεύγματα και τις βέλτιστες πρακτικές, η έκθεση θα επισημαίνει τις πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις και τους περιορισμούς που απαντώνται σε τρίτες χώρες και θα διατυπώνει συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ΕΥΕΔ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι εκθέσεις ανά χώρα που αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο περιγραφικές, να αντανακλούν την εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά χώρα και να παρέχουν επισκόπηση του αντίκτυπου της επιτόπιας δράσης της ΕΕ·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συστηματική υποβολή διεξοδικών εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τα πολιτικά συμπεράσματα που συνάχθηκαν από ενέργειες που έγιναν μετά από ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· εμμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ταχεία και κατάλληλη αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τα πρώτα κιόλας στάδια των παραβιάσεων αυτών· χαιρετίζει εν προκειμένω τη συνέχεια που έδωσε η ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα ψηφίσματα που αφορούν συζητήσεις για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια περιεκτική γραπτή απάντηση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο· επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε έτος, μία κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ και μία σε απάντηση στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου·

Ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EEEE)

16.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας πιο ισχυρής και περισσότερο ευέλικτης εντολής του ΕΕΕΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συνεκτικότητας και της προβολής της ΕΕ όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· κρίνει, ακόμη, ότι ο ΕΕΕΕ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και να διαθέτει εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη·

17.  τονίζει τη σπουδαιότητα της συστηματικής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών και της γνήσιας και σε βάθος διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της, κατά την προετοιμασία των ταξιδιών του ΕΕΕΕ σε χώρες εταίρους· εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για τη στενή συνεργασία του ΕΕΕΕ με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εκπροσώπων, νέων και παιδιών, καθώς και με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς , πριν, κατά και μετά από τις επισκέψεις του σε τρίτες χώρες, και τονίζει τη σημασία της συνεχούς και όλο και στενότερης συνεργασίας προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και την ανάγκη για σαφείς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης· υποστηρίζει πλήρως την έμφαση που δίνει ο ΕΕΕΕ στην προώθηση και την προστασία ενός ανοιχτού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της εντολής του· καλεί τον ΕΕΕΕ να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο μετά τις επισκέψεις του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το έργο και ο αντίκτυπος του ΕΕΕΕ μπορούν να αποτιμηθούν μόνο εν μέρει μέσω της επισκόπησης της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, μέσω των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω των διαθέσιμων ομιλιών του· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχέδιά του, ούτε εκθέσεις προόδου ή επισκοπήσεις·

18.  ενθαρρύνει τον ΕΕΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει συστηματικά τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει τη συνεργασία της ΕΕ με όλους τους συναφείς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ως γενική αρχή την πρακτική να περιλαμβάνεται συστηματικά η συνεργασία με τον ΕΕΕΕ στην εντολή των μελλοντικών γεωγραφικών ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ·

Στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

19.  χαιρετίζει την προσθήκη της δημοκρατίας στις στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ως αναγκαίου στοιχείου κάθε σφαιρικής ανάλυσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις χώρες εταίρους·

20.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία πολιτικών διαλόγων υψηλού επιπέδου, διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ετήσιων προγραμμάτων δράσης·

21.  επαναλαμβάνει ότι οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε δράσεις της ΕΕ που θα εφαρμόζονται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες προόδου και να προβλέπουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους όταν κρίνεται αναγκαίο· επισημαίνει την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· ζητεί να βελτιωθούν περαιτέρω η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των πρεσβειών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά τη χάραξη και την υλοποίηση των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαναλαμβάνει το αίτημά του να αποκτήσουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσβαση στις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να τηρούνται ενήμερα ως προς τον τρόπο υλοποίησης αυτών των στρατηγικών από την ΕΕ, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται σε μορφότυπο που θα επιτρέπει στους βουλευτές του ΕΚ να εκπληρώνουν σωστά το ελεγκτικό τους καθήκον·

22.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής συνεπούς και ορατής πολιτικής της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών και μιας περισσότερο διαρθρωμένης κατανόησης της χρήσης της δημόσιας διπλωματίας· ενθαρρύνει τη δημοσίευση στρατηγικών και οδικών χαρτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και την καθιέρωση αποτελεσματικής ανάδρασης, παρακολούθησης των περιπτώσεων και ανταλλαγής πληροφοριών·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ορισμό σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και θέματα φύλου σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον ρόλο των σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να μην υφίσταται πολιτικές παρεμβάσεις και παρενοχλήσεις από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών, ιδίως κατά τις επαφές τους με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την κοινωνία των πολιτών· εμμένει στη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ ως προς το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού και την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΜΔΔΑ για την περίοδο 2014-2020, και ζητεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΜΔΔΑ, να διατηρηθεί για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· επαναλαμβάνει την ανάγκη συνοχής και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και τονίζει ότι η ενίσχυση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα μέσα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

25.  ζητεί την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του ΕΜΔΔΑ κάθε χρόνο, και όχι, όπως πιο πρόσφατα, ανά διετία (2016-2017), προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία για την αντιμετώπιση εξελισσόμενων καταστάσεων και η βέλτιστη συμπληρωματικότητα με τα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ·

Διάλογοι και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

26.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στους διαλόγους που επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας, υπό τον όρο ότι επιτρέπουν στους συνομιλητές να ασχοληθούν με ζητήματα ουσίας και να αποστείλουν ουσιαστικά πολιτικά μηνύματα, ότι είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και ότι συνοδεύονται από συνεπή παρακολούθηση που υπερβαίνει την απλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και προκλήσεις· καλεί την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει συστηματικά συζητήσεις για την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών σε όλους τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

27.  αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής σε ειδικούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαλόγους ακόμη και με χώρες που έχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να συνάγει σαφή πολιτικά συμπεράσματα όταν οι εν λόγω διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν θετική έκβαση· προειδοποιεί για τον κίνδυνο παραμερισμού των συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολιτικούς διαλόγους υψηλού επιπέδου·

28.  επιμένει ότι οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτάσσονται σε άλλα συμφέροντα στις πολιτικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου· υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να αναπτύξει μηχανισμό επανεξέτασης των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο τη βελτίωσή τους· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω διάλογοι αποτυγχάνουν επανειλημμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εργαλεία για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχετική χώρα·

29.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ να διεξάγει συστηματικά προπαρασκευαστικούς διαλόγους με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου τα αποτελέσματά τους να ενσωματώνονται άμεσα στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΑE/ΥΕ και η ΕΥΕΔ να προβάλλουν συστηματικά τις επί μέρους περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΥΕΔ να μεριμνήσει για την συστηματική παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη συστηματοποίηση των ενημερωτικών συναντήσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ένα πολύτιμο εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρέχει πρακτικές οδηγίες για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση έγκριση νέων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

31.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, με την χρησιμοποίηση σαφών δεικτών αναφοράς· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει και να δημοσιεύσει διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε όλες τις τρίτες χώρες, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών διαφορών και κενών υλοποίησης και τη διόρθωσή τους· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, απαιτείται συστηματική και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής

32.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, πολιτισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ενίσχυση της πολιτικής και της διπλωματίας της ΕΕ που αποσκοπεί στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της σχετικά με τις διακρίσεις αυτές· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συναφών συμβάσεων του ΟΗΕ, όπως της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων ή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία· επικροτεί το έργο της ΕΥΕΔ για την κατάρτιση του εγχειριδίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

Αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

33.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πτυχές που αφορούν το φύλο στις αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα-ορόσημα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 και 1820 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2242 που εγκρίθηκε πρόσφατα και αναγνωρίζει στις γυναίκες έναν κεντρικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν, κατά τη διαδικασία επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης, τη συστηματική συμμετοχή γυναικών ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα των ειρηνευτικών διαδικασιών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων·

34.  τονίζει ότι η ΚΠΑΑ είναι ένα μέσο που διασφαλίζει, αφενός, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και, αφετέρου, αποτελεί μέρος των μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

35.  ζητεί την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ολοκλήρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ευελιξία των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν απειλές και περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενοκτονίας ή εθνοκάθαρσης· τονίζει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να εδραιωθεί στο διεθνές δίκαιο η έννοια της «ευθύνης προστασίας» και ότι η ΕΕ, ως κοινότητα αξιών, θα πρέπει να ηγηθεί πρωτοβουλιών και ουσιαστικών δράσεων για την προστασία των πολιτών ακόμη και όταν απειλούνται από το ίδιο τους το κράτος·

36.  υπογραμμίζει ότι η παράνομη διακίνηση μεταναστών συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων και συνιστά μείζονα παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως η Ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, επιχείρηση Sophia (EURONAVFOR MED), αποτελεί τρόπο ουσιαστικής καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτού του είδους·

37.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την ΑΕ/ΥΕ να ζητήσουν από τους αρχηγούς αποστολών της ΕΕ και τους ενδεδειγμένους εκπροσώπους της ΕΕ (επικεφαλής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, Διοικητές Στρατιωτικών Επιχειρήσεων της ΕΕ και ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ) έκθεση σχετικά με περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και να προωθήσουν κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά την δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου, δεσμεύοντας τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να στηρίξουν την ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας με στόχο την πρόληψη ή τον τερματισμό των εγκλημάτων αυτών· ζητεί την ενσωμάτωση πολιτικών για τη διασφάλιση των παιδιών σε όλες τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ που έρχονται σε επαφή με παιδιά·

38.  ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ, στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός κοινού στρατηγικού οράματος για την ασφάλεια, με βάση, αφενός, τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και, αφετέρου, την αναθεώρηση εκ μέρους του ΟΗΕ των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του και της αρχιτεκτονικής του για την εδραίωση της ειρήνης· επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών στον τομέα της διατήρησης της ειρήνης, της πρόληψης των συγκρούσεων, της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων και της επίλυσης των συγκρούσεων, και ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι διαδικασίες για τη χρήση της ΚΠΑΑ προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης των μάχιμων μονάδων της ΕΕ ή μέσω πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, μεριμνώντας παράλληλα για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων στο έργο των αποστολών και των επιχειρήσεων·

Πολυμερής δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

39.  επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχουν κατοχυρωθεί σε συμβάσεις του ΟΗΕ, είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα, όπως συμφωνήθηκε στη Διακήρυξη και στο Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης, του 1993, και ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθεί και να αναπτύσσει το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο του ΟΗΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να κυρώσουν όλες τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, και, ιδίως, από το προαιρετικό πρωτόκολλο για τη θέσπιση μηχανισμών καταγγελιών και ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ·

40.  υπογραμμίζει ότι η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να ασκήσει πιέσεις για μεταρρυθμίσεις του ΟΗΕ με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της δύναμης του πολυμερούς και βασιζόμενου σε κανόνες συστήματος, καθώς και τη διασφάλιση αποδοτικότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προάσπισης και προώθησης του διεθνούς δικαίου· υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της διασφάλισης της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη, καθώς και των κρατών μελών, για τη βελτίωση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να προσφεύγει συχνότερα σε διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, να προτείνει και να συνυποστηρίζει ψηφίσματα και να παρακολουθεί στενά την διαδικασία Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης στον ΟΗΕ· καταδικάζει το γεγονός ότι τις έδρες στο ΣΑΔΗΕ καταλαμβάνουν συχνά χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημοσιοποιούν την ψήφο τους στο ΣΑΔΗΕ· καλεί εν προκειμένω την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να φροντίσουν ώστε να αντικατοπτρίζεται στις πρακτικές ψηφοφορίας τους ότι τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά και να καθορίζουν την ψήφο τους επί των ψηφισμάτων του ΣΑΔΗΕ με βάση την ουσία και όχι τον συντάκτη των κειμένων αυτών· τονίζει τη σημασία και την ανάγκη μόνιμης αντιπροσωπείας της ΕΕ σε όλα τα πολυμερή φόρουμ και μεγαλύτερης προβολής των δραστηριοτήτων της ΕΕ·

41.  καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα διαμφισβητούμενα εδάφη στην ανατολική της γειτονία, όπου περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς πραγματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και πρόσβαση στη δικαιοσύνη· καλεί την ΕΕ να θέσει το ζήτημα αυτό στην κορυφή της διμερούς ατζέντας, προκειμένου να βρεθούν λύσεις με τα οικεία κράτη, και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να στηρίξει συγκεκριμένες λύσεις σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν λόγω οντότητες και να στηρίξει το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή·

Προώθηση χώρου ελευθερίας για την κοινωνία των πολιτών και υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

42.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε επίθεση, εκφοβισμό, σύλληψη, δολοφονία, παρενόχληση ή καταπίεση εισαγγελέων, δικαστών, δικηγόρων, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και τυχόν άλλων επαγγελματιών των οποίων η ανεξαρτησία και η επαγγελματική ελευθερία είναι αναγκαίες για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

43.  εκφράζει τη λύπη του για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά υπερασπιστών περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο· καταδικάζει απερίφραστα την ατιμωρησία των δολοφόνων τους και καλεί την ΕΥΕΔ να υποστηρίξει τα αιτήματα για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων για αυτά τα εγκλήματα·

44.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι πολλές χώρες του κόσμου ψήφισαν πρόσφατα αυστηρή νομοθεσία για τις ΜΚΟ, που αποδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και οδηγεί στην αυθαίρετη εφαρμογή της με κυρώσεις όπως η φυλάκιση, η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση της πρόσβασης για τα μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ, ιδίως κατά οργανώσεων που λαμβάνουν δημόσια κονδύλια από το εξωτερικό·

45.  καταδικάζει απερίφραστα την έκδοση ταξιδιωτικών απαγορεύσεων από τις αρχές ως εργαλείο εκφοβισμού και φίμωσης των ανεξάρτητων φωνών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών, καθώς και δικηγόρων και δημοσιογράφων, και τονίζει ότι αυτά τα μέτρα λαμβάνονται συχνά αυθαίρετα και χωρίς δικαστική αιτιολόγηση·

46.  επισημαίνει τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ όσον αφορά την εκ νέου επιβεβαίωση και προώθηση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στη δημοκρατία και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών, γεγονός που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και συμμετοχή στη συνεργασία τους με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι, δέκα χρόνια μετά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των αξιωματούχων συνδέσμων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους δικτυακούς τόπους όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

47.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να θέτουν, σε τακτική βάση, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, συζήτηση σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την απελευθέρωση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και άλλων, και να οργανώνουν ένα δημόσιο ετήσιο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και τη φυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να εξετάζουν αυτές τις υποθέσεις από κοινού με τους ομολόγους τους σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων των υποθέσεων που θίγονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με συζητήσεις για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου·

48.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να προσάγει στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς αρχηγούς όταν αυτοί προβαίνουν σε συστηματική κατάχρηση της αστυνομικής και στρατιωτικής ισχύος για να καταπνίξουν διαμαρτυρίες κατά (της διαιώνισης) της εξουσίας τους·

Μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και εσωτερικά εκτοπισμένοι

49.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς γίνονται θύματα συγκρούσεων, κατάρρευσης της διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης μετανάστευσης· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον τεράστιο αριθμό θανάτων στη Μεσόγειο· εκφράζει έντονη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στο δρόμο τους προς την Ευρώπη· επισημαίνει εν προκειμένω το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις διαδρομές των μεταναστών, ακόμη και στο εσωτερικό της ΕΕ· ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση της συνεκτικότητας των μεταναστευτικών πολιτικών και τονίζει την ανάγκη μιας σφαιρικής προσέγγισης για την εξεύρεση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων και συνεκτικών λύσεων βασισμένων στα διεθνή πρότυπα και στις διεθνείς αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα γενεσιουργά αίτια της προσφυγικής κρίσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για επίδειξη αλληλεγγύης, ώστε να προστατευτούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, σε ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της ΕΕ που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαφοροποίησης μεταξύ προσφύγων και μεταναστών·

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαμάχες, οι πόλεμοι, η κατάρρευση της διακυβέρνησης και η έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία συνιστούν βασικές αιτίες μετανάστευσης και εκτοπισμού· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται από τις χώρες υποδοχής πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες δωρεάν, δημόσιας και ποιοτικής εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, στην αγορά εργασίας και σε στέγαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσφύγων· τονίζει ότι η διάθεση των μεταναστών και των προσφύγων να ενσωματωθούν, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, έχει καίρια σημασία για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τις προσπάθειες στήριξης του Λιβάνου και της Ιορδανίας, που παρέχουν καταφύγιο σε άνευ προηγουμένου αριθμούς προσφύγων, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές·

51.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διάβασης, για τη διευκόλυνση τόσο της ομαλής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών όσο και της δράσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθούν οι ομάδες που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι η ΕΕ να παροτρύνει τις εμπλεκόμενες χώρες να προσχωρήσουν το Πρωτόκολλο του Παλέρμο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής της Βαλέτας·

52.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και καλά συντονισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με καταμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών·

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια αναφορικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να κοινοποιούν τις εγγυήσεις που ορίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί άμεσα ή έμμεσα συστήματα ασφαλείας, αστυνομικά συστήματα και δικαστικά συστήματα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

54.  επισημαίνει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για έναν ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης, που τροποποιεί την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου·

55.  θεωρεί ότι, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επανεισδοχών και να διασφαλιστεί η συνοχή των επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να εγκριθούν νέες ευρωπαϊκές συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες να υπερισχύουν έναντι των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε η εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή να συμβαδίζει με τις διαδικασίες, τα πρότυπα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που επιτρέπουν στην Ευρώπη να εξασφαλίζει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επιστρεφόντων, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες τις περιπτώσεις ασύλου που συνδέονται με το ενδεχόμενο πολιτικών διώξεων, ούτως ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε επιστροφή που ενδέχεται να συνεπάγεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσης ή σε τρίτη χώρα·

57.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των προσφύγων και το διεθνές ναυτικό δίκαιο, καθώς και με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται τη διεθνή αρχή της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο· ζητεί να ενσωματωθούν μηχανισμοί παρακολούθησης, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η συνεργασία με τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης και τα μέτρα ελέγχου των συνόρων· επιμένει ότι πρέπει να ενσωματωθεί και να παρακολουθείται η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Frontex· ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», περιλαμβανομένου του πιθανού νομικού ορισμού του στο διεθνές δίκαιο·

58.  ζητεί επίσης μια ρήτρα που θα υποδεικνύει ότι οι συμφωνίες αυτές μπορεί να ανασταλούν έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη παράσχουν αποτελεσματικές και επαρκείς διασφαλίσεις σχετικά με την εξατομικευμένη εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου και, γενικότερα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων·

59.  υπενθυμίζει την ανάγκη σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης σε ευρωπαϊκά και διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση να αναπτυχθούν κατάλληλοι νόμιμοι και ασφαλείς δίαυλοι για τη μετανάστευση, με την παράλληλη βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τις πιο αναπτυγμένες τρίτες χώρες να υπογράψουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης με άλλες χώρες για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης και της κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ειδικευμένων ατόμων·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο το πακέτο μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, προκειμένου να προστατεύσουν ιδίως τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι ΛΟΑΔΜ, από τη βία και την εφαρμογή διακρίσεων στη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου και να παράσχουν κατάλληλη κατάρτιση στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν κατάλληλες και εύλογες διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε προγράμματα επανεγκατάστασης, επιτρέποντας την οικογενειακή επανένωση και χορηγώντας θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των διοικητικών και πολιτικών εμποδίων ενάντια στην ταχεία υλοποίηση των δεσμεύσεων μετεγκατάστασης· κατανοεί ότι είναι αναγκαία η ασφαλής επιστροφή των προσώπων που, μετά την εξατομικευμένη αξιολόγηση της αίτησης ασύλου τους, χαρακτηρίζονται μη επιλέξιμα για προστασία στην Ένωση·

61.  ανησυχεί σοβαρά για τον αυξανόμενο αριθμό ανήλικων προσφύγων και για την κατάσταση των ασυνόδευτων, εξαφανισμένων χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα την ταχεία επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων με τα μέλη της οικογενείας τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στα παιδιά πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· καλεί τις διάφορες χώρες να δώσουν τέλος στην κράτηση παιδιών, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες και να διασφαλίζουν την προστασία των παιδιών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επισημαίνει τη σημασία της κατανομής επαρκών πόρων για την προστασία των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα εξαφανίζονται και να σχεδιάσει μια στρατηγική η οποία θα αποτρέπει στο μέλλον την εξαφάνιση ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στην επικράτεια της ΕΕ και θα συμβάλει στον εντοπισμό των αγνοούμενων παιδιών·

62.  αναγνωρίζει ότι οι ΛΟΑΔΜ αιτούντες άσυλο διατρέχουν συχνά επιπλέον κινδύνους στη διάρκεια του ταξιδιού τους και κατά την άφιξή τους στη χώρα όπου αιτούνται άσυλο, οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη μορφή παρενόχλησης, αποκλεισμού, σεξουαλικής ή άλλου είδους βίας· υπενθυμίζει ότι ορισμένες τρίτες χώρες που θεωρούνται «ασφαλείς» για τους αιτούντες άσυλο εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ ή και ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία· υπογραμμίζει ότι οι ευάλωτες ομάδες χρειάζονται επιπρόσθετες διασφαλίσεις και καλεί τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι ΛΟΑΔΜ πρόσφυγες λαμβάνουν την προστασία που απαιτείται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

63.  επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης σε προληπτικά μέτρα, κυρίως μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης και επανένταξης για τους επαναπατριζόμενους·

64.  εφιστά την προσοχή στην προβληματική κατάσταση σχετικά με τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες της Συρίας και θεωρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες στις χώρες αυτές θα έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και, ειδικότερα, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης·

65.  τονίζει τη δραματική κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων, ιδίως τον τεράστιο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων στην Ουκρανία, που συνολικά ανέρχονται σε 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους, το 2015· τονίζει ότι τα προγράμματα για τους πρόσφυγες σε μια περιοχή θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη την πιθανή τύχη και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων επί τόπου και να διασφαλίσουν ότι τους εξασφαλίζεται τουλάχιστον πρόσβαση στη στέγαση και σε τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση·

66.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο εσωτερικού εκτοπισμού, μόνο το 2015 εκτοπίστηκαν 19,3 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω περιβαλλοντικών καταστροφών· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω εκτοπίσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές του Νότου· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι το 85% αυτών των εκτοπίσεων συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως στο εσωτερικό μιας χώρας ή σε τμήματα χωρών·

Εμπορία ανθρώπων

67.  καλεί την ΕΕ να θέσει ως προτεραιότητα στις εξωτερικές της πολιτικές την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο τόσο στο πεδίο της ζήτησης όσο και σε εκείνο της προσφοράς, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θυμάτων και να αυξήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/36/ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων·

68.  υπενθυμίζει ότι τα εγκληματικά δίκτυα επωφελούνται από την αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση, την έλλειψη ασφαλών διαύλων μετανάστευσης, καθώς και από την ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, προκειμένου να τους καταστήσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, δουλείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

69.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν για τον χαρακτηρισμό των προσφύγων και των μεταναστών ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή ως θυμάτων παραβιάσεων και καταχρηστικών συμπεριφορών στο πλαίσιο λαθραίας διακίνησης· ζητεί στο πλαίσιο αυτό την κατάρτιση των συνοριοφυλάκων προκειμένου να διασφαλίζεται η ακριβής ταυτοποίηση, που είναι θεμελιώδους σημασίας για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των θυμάτων·

70.  επιδοκιμάζει την ενίσχυση των μέσων των επιχειρήσεων Τρίτων και Ποσειδώνας· επισημαίνει την έναρξη της επιχείρησης EUNAVFOR MED Sophia εναντίον των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο και υποστηρίζει την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

Η σχέση μεταξύ ανάπτυξης, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

72.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας και των ανισοτήτων σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και η ειρήνη και η ασφάλεια, αποτελούν προϋποθέσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων·

73.  επιδοκιμάζει το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες θα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία διεθνούς περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην πραγμάτωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, και ζητεί την υλοποίηση της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών, του 1986, για το δικαίωμα στην ανάπτυξη· υπενθυμίζει την εξαιρετική σημασία της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, για την επίτευξη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι μηχανισμοί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων καθιστούν τη ΣΑΠ μια πραγματικότητα στις πολιτικές της ΕΕ και εκείνες των κρατών μελών της· πιστεύει ότι η εφαρμογή της ΣΑΠ, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, καθώς και σαφώς προσδιορισμένων πλαισίων αποτελεσμάτων, σε όλα τα μέσα και τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, έχει καίρια σημασία για την εκπλήρωση του θεματολογίου του 2030, για την εξασφάλιση της συμπερίληψης των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων και για την ενσωμάτωση σε όλες τις πολιτικές μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα (ΠΒΔ)· επιμένει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ όλων των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΠΒΔ· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα της ανάπτυξης και με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα αυτό· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της χρήσης της εργαλειοθήκης της ΠΒΔ στις αντιπροσωπείες, και να παράσχει στο Κοινοβούλιο μια επισκόπηση της εν λόγω αξιολόγησης·

74.  υπενθυμίζει την εισαγωγή μιας ΠΒΔ στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των αρχών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη, καλύπτοντας ρυθμίσεις τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και επιτόπου, για τον συγχρονισμό των δραστηριοτήτων στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνεργασίας για την ανάπτυξη· ζητεί ευρύτερη διάδοση της εργαλειοθήκης της ΠΒΔ μεταξύ των εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, και στενή παρακολούθηση της εφαρμογής της από την Επιτροπή·

75.  θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους πρέπει να αποτελούν εγκάρσιο στοιχείο για την επίτευξη όλων των στόχων και των σκοπών του θεματολογίου του 2030· ζητεί τη θέσπιση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενός χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου δεικτών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγάλος βαθμός διαφάνειας και λογοδοσίας ως προς αυτό το θέμα, ούτως ώστε οι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη πόροι να φθάνουν πράγματι σε εκείνους που το έχουν ανάγκη·

76.  επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και τον υποσιτισμό και των παραμελημένων ασθενειών· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης μακροπρόθεσμης πολιτικής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την παγκόσμια υγεία, την καινοτομία και την πρόσβαση στα φάρμακα που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με γνώμονα τη διαφύλαξη του δικαιώματος σε ένα βιοτικό επίπεδο που είναι ικανό να εξασφαλίσει την υγεία και την ευημερία κάθε ανθρώπινου όντος χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών, ταυτότητας φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού·

77.  ανησυχεί για τις απόπειρες να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που προορίζονται για την δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της ανάπτυξης, η οποία επίσης επιτρέπει την υλοποίηση πολιτικών απώτερος στόχος των οποίων είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη· τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αποσκοπεί στην εξάλειψη της φτώχειας, και όχι απλώς να αποτελεί ένα μέσο για τον έλεγχο της μετανάστευσης, και υπενθυμίζει τη σημασία του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, προκειμένου να επιδιωχθούν βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεσματική δημοκρατική διακυβέρνηση· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στη βοήθεια της ΕΕ και η λογοδοσία στις επωφελούμενες χώρες, θα πρέπει να περιληφθεί μια ρήτρα κατά της διαφθοράς σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, και ότι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, οι θεσμικές ικανότητες με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης, η δημοκρατική συμμετοχή και η αντιπροσωπευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σταθερότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, και η χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη που επιτρέπει την δίκαιη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου, θα πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους όλων των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· προειδοποιεί για τον κίνδυνο του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού και των συνταγματικών εκτροπών που νομιμοποιούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

78.  σημειώνει το συνεχιζόμενο έλλειμμα χρηματοδότησης λόγω των αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, και τις ελλείψεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος που οδηγούν σε μείωση του εφοδιασμού σε τρόφιμα· ζητεί από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ, από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη της να τιμήσουν τουλάχιστον τις χρηματοδοτικές τους δεσμεύσεις· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ανταποκριθεί στη δέσμευσή τους για τη χορήγηση του 0,7% του ΑΕγχΠ τους για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά επικροτεί τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τους μεγαλύτερους δωρητές παγκοσμίως·

79.  επιδοκιμάζει το νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΕΣ) και το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της φτώχειας, των ανισοτήτων και της παράτυπης μετανάστευσης, με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Αφρική και στη γειτονία της ΕΕ· ζητεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας, ώστε να συμβάλει στη σταθεροποίησή τους·

80.  χαιρετίζει τη συμπερίληψη κεφαλαίου για την ανάπτυξη στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015 και ζητεί αυτό να αποτελέσει πάγια πρακτική για τις εκθέσεις αυτές στο μέλλον·

Εμπόριο, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

81.  ζητεί την ταχεία, αποτελεσματική και σφαιρική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης· κρίνει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

82.  επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράσης με συνεχή, αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς από εταιρείες, όταν αυτά συμβαίνουν, και για τη διασφάλιση της λογοδοσίας τους, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εξωεδαφική διάσταση εταιρειών και της διαγωγής τους·

83.  καλεί τον ΟΗΕ, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν στις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το ζήτημα της αρπαγής γαιών και της μεταχείρισης των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι πέφτουν συχνά θύματα αντιποίνων, δέχονται απειλές, υφίστανται οχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις ή επιθέσεις ή δολοφονούνται·

84.  επιδοκιμάζει τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την προετοιμασία μιας δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αποδοκιμάζει κάθε προσπάθεια παρακώλυσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία, και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις·

85.  υπενθυμίζει τους διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους των κρατών και των εταιρειών όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει με έμφαση ότι, όταν διαπράττονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη πρέπει να παρέχουν στα θύματα πρόσβαση σε αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων για τη διασφάλιση ουσιαστικών διορθωτικών μέτρων για όλα τα θύματα τέτοιου είδους παραβιάσεων, συνιστά ουσιώδες στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες αυτές· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση και στην υλοποίηση σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια ευθύνη, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προαγωγή και τον σεβασμό διεθνών προτύπων· επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2016, και το γεγονός ότι ζητούν να περιλαμβάνεται στα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα η πρόσβαση σε ένδικα μέσα·

86.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, οι οποίες λειτουργούν κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε συγκεκριμένους κλάδους· εκτιμά, επομένως, ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία οι πολιτικές της Ένωσης επί θεμάτων ΕΚΕ, περιλαμβανομένων και των εθνικών σχεδίων δράσης σχετικά με την ΕΚΕ, να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΜΜΕ, να εφαρμόζουν την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και να αναγνωρίζουν την ανεπίσημη και διαισθητική προσέγγιση των ΜΜΕ προς την ΕΚΕ· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη λήψη κάθε μέτρου που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετο φόρτο διοικητικής ή οικονομικής φύσης για τις ΜΜΕ, ενώ υποστηρίζει μέτρα που παρέχουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν κοινές δράσεις·

87.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, ιδίως σε σχέση με την εμπορική πολιτική της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας·

88.  επαναλαμβάνει την έντονη έκκλησή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες, περιλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο παρελθόν και πρόκειται να συναφθούν στο μέλλον, μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· θεωρεί επιπλέον ότι απαιτούνται, ως βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας, μηχανισμοί εκ των προτέρων ελέγχου, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας πλαισίου και θα θέτουν προϋποθέσεις για τη σύναψή της, καθώς και μηχανισμοί εκ των υστέρων ελέγχου, οι οποίοι θα προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες σε απάντηση για παραβιάσεις των εν λόγω ρητρών, όπως κατάλληλες κυρώσεις που θα προβλέπονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κάθε συμφωνίας, που θα φτάνουν έως και την (προσωρινή) αναστολή της συμφωνίας·

89.  ζητεί τη δημιουργία μηχανισμών με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξίσου από τα κράτη και τις εταιρείες, και τη θέσπιση μηχανισμών υποβολής καταγγελιών για ανθρώπους των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται από τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

90.  λαμβάνει υπό σημείωση τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης (COM(2016)0616), που αποσκοπεί στην ενίσχυση του εν λόγω ελέγχου, δεδομένου ότι ορισμένα είδη και τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

91.  εκφράζει ικανοποίηση για η σύναψη συμφωνίας για την επικαιροποίηση των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ όσον αφορά εμπορεύματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια ή άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και ζητεί την ουσιαστική και πλήρη εφαρμογή αυτού του καίριας σημασίας νομοθετήματος· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης παρόμοιας νομοθεσίας, καθώς και να δρομολογήσουν μια πρωτοβουλία για την προώθηση ενός διεθνούς πλαισίου σχετικά με τα εργαλεία βασανισμού και τη θανατική ποινή· χαιρετίζει τη πρωτοβουλία που αφορά κανονισμό για την δημιουργία ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες· επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης· υπογραμμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κριτήριο για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής αποτελούν προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο και καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία για τη μετάβαση προς μια πιο σύγχρονη, ευέλικτη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτική εξαγωγών· καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν αυστηρότερους και βασισμένους περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα ελέγχους εξαγωγής όπλων, ιδίως όταν πρόκειται για χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό βίαιας εσωτερικής καταστολής και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

92.  επικροτεί την έγκριση της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», μέσω της οποίας σκοπεύει να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εμπορική πολιτική και να χρησιμοποιήσει τη θέση της ΕΕ ως εμπορικού συνασπισμού για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι, για να συμβεί αυτό, θα χρειαστεί πλήρης συνοχή και συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών στους τομείς της εμπορικής και της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΓΔ, της ΕΥΕΔ και των αρχών των κρατών μελών· σημειώνει τα σχέδια της Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διπλωματίας και τονίζει ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη συζήτηση για το κανονιστικό πλαίσιο και τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις σε χώρες όπου ενδέχεται να αυξηθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ και συνιστά να βελτιωθούν οι εκ των υστέρων έλεγχοι για την αξιολόγηση του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των υποστηριζόμενων από την ΕΤΕπ έργων·

93.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νέο κανονισμό για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ +), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, ως βασικό μέσο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που προωθεί τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες· επιδοκιμάζει ιδίως το γεγονός ότι τα εμπορικά οφέλη του ΣΓΠ+, εξαρτώνται εγγενώς και νομίμως από τη συνεχή εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί τη δημοσιοποίηση της πρώτης διετούς έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΓΠ+, καθώς και τον διάλογο με το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εν λόγω έκθεση, πριν από τη δημοσίευσή της· σημειώνει ότι έχουν αναφερθεί επανειλημμένες παραβιάσεις των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες με καθεστώς ΣΓΠ+ και ζητεί να επιβληθεί πραγματικά η εφαρμογή του ΣΓΠ+· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες να περιληφθεί το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στον κατάλογο των συμβάσεων που απαιτούνται για την απόκτηση του καθεστώτος ΣΓΠ+ και καλεί τα κράτη που υποβάλλουν αιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος αυτού και δεν είναι μέρη της Σύμβασης, να την κυρώσουν·

94.  επικροτεί το γεγονός ότι 14 χώρες απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ+, το οποίο εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014, και επιδοκιμάζει επίσης την πολύ αναγκαία συμμόρφωση με 27 διεθνείς συμβάσεις, περιλαμβανομένων των συμβάσεων για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

95.  επαναλαμβάνει την επίμονη έκκλησή του για λεπτομερή και εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

96.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση νέων κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την ανάλυση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο αξιολογήσεων των επιπτώσεων των σχετικών με το εμπόριο πρωτοβουλιών πολιτικής(60), εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ποιότητα των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα προβληματισμών στην εκτίμηση αντικτύπου βιωσιμότητας (ΕΑΒ) της συμφωνίας ΕΕ-Βιρμανίας για την προστασία των επενδύσεων, καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την πραγματοποίηση μιας διεξοδικής αξιολόγησης, ως μέρος της εκ των υστέρων αξιολόγησης των συμφωνιών αυτών·

Αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

97.  εκφράζει ανησυχία για την ανάθεση της διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων σε χώρες με κακό ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022 και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το 2022, καθώς και για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οφείλονται σε μείζονος σημασίας αθλητικές εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των εξαναγκαστικών εξώσεων χωρίς διαβούλευση ή αποζημίωση του οικείου πληθυσμού, ή των συνθηκών εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων όπως παιδιά και μετανάστες εργαζόμενοι, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δουλεία, και της φίμωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν τέτοιου είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τα ιδεώδη του αθλητισμού, εφαρμόζοντας μηχανισμούς διασφάλισης για την πρόληψη, την παρακολούθηση και την παροχή ένδικων μέσων για όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις· ζητεί την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, τους επιχειρηματικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον προσδιορισμό των τρόπων συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις αυτές·

Πρόσωπα με αναπηρίες

98.  επιδοκιμάζει τους νέους στόχους 12 και 16, και ιδίως το σημείο 16στ, των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία θα αναφέρεται συστηματικά στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· σημειώνει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των αναγκών των προσώπων με αναπηρία στο πλαίσιο των προσπαθειών μη εφαρμογής διακρίσεων· ζητεί να διενεργηθεί διεξοδική εξέταση της αποτελεσματικότητας των έργων που συνδέονται με την αναπηρία, και την κατάλληλη συμμετοχή των οργανώσεων των προσώπων με αναπηρίες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση αυτών των έργων·

99.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα με αναπηρία έχουν πραγματική ελευθερία κινήσεων σε δημόσιους χώρους και, συνεπώς, ισότητα ευκαιριών για τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή·

100.  ζητεί με επιμονή την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και ενέργειες της ΕΕ, και ιδίως στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, δίδοντας την κατάλληλη απάντηση στις ειδικές ανάγκες τους λόγω των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και συχνά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση, κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση· υποστηρίζει σθεναρά τη σύσταση να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις στρατηγικές της ΕΕ για την αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πολιτικών και της εξωτερικής δράσης της·

101.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία από τις χώρες που δεν την έχουν ακόμη κυρώσει ή εφαρμόσει· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία στο εσωτερικό της· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή ενός θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα διασφαλίζει ότι δεν παραμελείται κανείς, όπως προτείνει και η επιτροπή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επισκόπησής της όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης στην ΕΕ·

Δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών

102.  επιδοκιμάζει την έγκριση του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων (2016-2020), το οποίο περιέχει διεξοδικό κατάλογο ενεργειών για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση· τονίζει ότι αυτό το σχέδιο δράσης θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· επιδοκιμάζει επίσης την έγκριση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων (2016-2019), η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο· επαναβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπορούν να θυσιάζονται στον βωμό συγκεκριμένων απαγορεύσεων λόγω θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την υποστήριξή της στην υλοποίηση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, τη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη και τις αντίστοιχες επισκοπήσεις αποτελεσμάτων, και από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και εκείνης του Καΐρου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των γενετήσιων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και να διασφαλισθεί ότι παρέχεται όλη η απαραίτητη ασφαλής ιατρική και ψυχολογική βοήθεια και υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βιασμού εν καιρώ πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης, όπως προβλέπεται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία, η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και η πρόσβαση στο πλήρες φάσμα υπηρεσιών γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τον περιορισμό των ποσοστών παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες· τονίζει ότι η προάσπιση όλων των δικαιωμάτων των γυναικών, η διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και η εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων εις βάρος τους είναι ουσιώδεις για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· υπογραμμίζει το δικαίωμα όλων να αποφασίζουν ελεύθερα για θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία· αναγνωρίζει εν προκειμένω τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα των γυναικών στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικογενειακό προγραμματισμό·

103.  καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και των πράξεων βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών συνηθειών των παιδικών και καταναγκαστικών γάμων ή του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της εκμετάλλευσης και της δουλείας, της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου· θεωρεί ότι η βία εναντίον των γυναικών εκφράζεται και με τρόπο ψυχολογικό και υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ενσωμάτωση στρατηγικών προστασίας κατά της σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου, καθώς και υγειονομικών μέτρων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν πρέπει μόνο να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, αλλά επιπλέον να θέσουν ως προτεραιότητα την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου για τα κορίτσια και τα αγόρια από μικρή ηλικία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επικυρώσουν ταχέως τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ώστε να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2016, για την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική πράξη σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι η σύμβαση αυτή θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και θα αυξήσει την υπευθυνότητα της ΕΕ καθώς και τον ρόλο της στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν σθεναρά την υπογραφή και τη σύναψη της σύμβασης από την ΕΕ και, παράλληλα, να ενθαρρύνουν τα 14 κράτη μέλη που ακόμη δεν το έχουν πράξει να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης αυτής· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες της υγείας, οι αστυνομικές δυνάμεις, οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι διπλωμάτες και το ειρηνευτικό προσωπικό, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν να βοηθούν και να στηρίζουν τα θύματα βίας, ειδικότερα τις γυναίκες και τα παιδιά, σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε επιτόπιες επιχειρήσεις·

104.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θίγουν τις γυναίκες και τα παιδιά στους καταυλισμούς προσφύγων και στα κέντρα υποδοχής, καθώς και για τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας και άνισης μεταχείρισης γυναικών και παιδιών· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να επιδιώξει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και ορθών πρακτικών στις τρίτες χώρες· τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες και τα παιδιά που κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική φροντίδα, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, καθώς και την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η σίτιση των παιδιών σε καταυλισμούς προσφύγων, περιοχές συγκρούσεων και περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα·

105.  σημειώνει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τη διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένων των παρενοχλήσεων, της τρομοκράτησης και του εκφοβισμού, και να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

106.  επικροτεί την έγκριση και υποστηρίζει την εφαρμογή του πρόσφατου ψηφίσματος 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καθιστά τις γυναίκες κεντρική συνιστώσα κάθε προσπάθειας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενσωμάτωση των θεματολογίων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις της οικοδόμησης της ειρήνης· τονίζει τη σημασία της ίσης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων και στις διαδικασίες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης· συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

107.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι Ρομά, και ιδίως οι γυναίκες Ρομά, εξακολουθούν να υπόκεινται εκτεταμένες διακρίσεις και αντιαθιγγανισμό, που διαιωνίζει τον κύκλο της μειονεξίας, του αποκλεισμού, του διαχωρισμού και της περιθωριοποίησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά, διασφαλίζοντας το δικαίωμα σε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, στέγαση και κοινωνική προστασία·

108.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ισότητας των φύλων στο πεδίο της πολιτικής και την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων, η οποία υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία· θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν την ισότητα των φύλων στις διαδικασίες οικοδόμησης και διατήρησης της δημοκρατίας και να καταπολεμούν κάθε μορφή διάκρισης ανάμεσα στα δυο φύλα μέσα στην κοινωνία· τονίζει ότι οι εκθέσεις που συντάσσουν οι επιτροπές παρατηρητών σε εκλογές προσφέρουν ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές για τον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τρίτες χώρες όσον αφορά τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία και στο δημοκρατικό βίο της χώρας·

109.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές είναι περιορισμένη·

110.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την εξεύρεση και διατήρηση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «Women at work 2016» (Εργαζόμενες γυναίκες 2016)·

111.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες στον επιχειρηματικό τομέα, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων και η κοινωνική αποθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για περαιτέρω χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως στους τομείς της αυτοαπασχόλησης και των ΜΜΕ·

112.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και μικροπιστώσεις είναι ουσιαστικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών και την πρόληψη της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

113.  ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε συνδικαλιστικές και λοιπές οργανώσεις, ως σημαντικό παράγοντα για την ενσωμάτωση της πτυχής του φύλου σε ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας·

114.  προτρέπει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εστιάσουν την προσοχή τους στην οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, προωθώντας τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις, καθώς και στην εκτέλεση περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών έργων·

115.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη τους την διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και σε όλες τις σχετικές χρηματοδοτήσεις της ΕΕ·

116.  ζητεί την υλοποίηση επενδύσεων υπέρ των γυναικών και των νέων, ως αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της φτώχειας, και ιδίως της φτώχειας των γυναικών·

117.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, πλήττοντας ιδιαιτέρως τις ευάλωτες και αδύναμες ομάδες στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια πραγματικά αποτελεσματική στρατηγική για τη δημόσια υγεία·

Δικαιώματα του παιδιού

118.  επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής σε ολόκληρο τον κόσμο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, και ζητεί από την ΕΕ να πραγματοποιεί συστηματικές διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς για τα δικαιώματα του παιδιού και να εγείρει, στους πολιτικούς της διαλόγους και στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, το ζήτημα των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κρατών να εφαρμόζουν τη σύμβαση· επιδοκιμάζει την κύρωση της σύμβασης από το Νότιο Σουδάν και τη Σομαλία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσουν τρόπους και μέσα για να προσχωρήσει η ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

119.  ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ την προώθηση της εργαλειοθήκης που ανέπτυξε μαζί με τη UNICEF για τα δικαιώματα των παιδιών με την ονομασία «Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στη συνεργασία για την ανάπτυξη» μέσω των εξωτερικών αντιπροσωπειών της και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ στον τομέα αυτό· επισημαίνει το σοβαρό ζήτημα της μη καταχώρησης σε μητρώα των παιδιών που γεννιούνται μακριά από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό στην περίπτωση των προσφύγων, και καλεί την ΕΕ να εγείρει, όποτε ενδείκνυται, το ζήτημα αυτό στους πολιτικούς διαλόγους της με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικές και να προωθήσει σε διεθνή φόρουμ την προστασία των παιδιών φυλακισμένων γονέων, προκειμένου να ξεπεράσουν τις διακρίσεις και τον στιγματισμό εις βάρος τους· τονίζει ότι εκατομμύρια παιδιά συνέχισαν να υποφέρουν από υποσιτισμό και ότι πάρα πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν μη αναστρέψιμες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ακόμη και τον θάνατο· καλεί την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει καινοτόμους τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του υποσιτισμού, ιδίως μεταξύ των παιδιών, αξιοποιώντας πλήρως ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και συμπεριλαμβάνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους υπόλοιπους διαθέσιμους πόρους, και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

120.  τονίζει την ανάγκη για παροχή διεθνούς συνδρομής στις προσπάθειες για την αναζήτηση και απελευθέρωση γυναικών και παιδιών που εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων, καθώς και για την προώθηση ειδικών προγραμμάτων για τη μεταχείριση των πρώην αιχμαλώτων, εντός της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο· εκφράζει ανησυχία για τη στρατολόγηση παιδιών από τρομοκρατικές ομάδες και τη συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές και στρατιωτικές ενέργειες· τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές για την καθοδήγηση της αναζήτησης και την απελευθέρωση, την αποκατάσταση και την επανένταξη των παιδιών αυτών· εμμένει στην ανάγκη προώθησης πολιτικών υπέρ του αφοπλισμού, την αποκατάστασης και της επανένταξης των παιδιών-στρατιωτών· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για τα επόμενα πέντε έτη, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ και να προωθηθούν τα δικαιώματα των παιδιών, συνεισφέροντας ιδίως στη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε νερό, σε υγειονομικές υποδομές, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, μεταξύ των άλλων και σε περιοχές ενόπλων συγκρούσεων και σε καταυλισμούς προσφύγων·

Δικαιώματα των ηλικιωμένων

121.  επιδοκιμάζει τον στόχο 16ζ του σχεδίου δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων· εκφράζει ανησυχία για τον αρνητικό αντίκτυπο των διακρίσεων λόγω ηλικίας· υπογραμμίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι όσον αφορά την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπως η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και υγειονομική περίθαλψη· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την τρέχουσα αναθεώρηση του διεθνούς σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση, για να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων και να προσδιορίσουν πιθανές ελλείψεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εμπλακούν ενεργά στην ομάδα ανοιχτής σύνθεσης των Ηνωμένων Εθνών για τη γήρανση και να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκπόνησης μιας νέας νομοθετικής πράξης·

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

122.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση της βίας και των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔΜ· καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη αύξηση των νόμων που επιβάλλουν διακρίσεις, καθώς και των πράξεων βίας εναντίον ανθρώπων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και το γεγονός ότι 73 χώρες θεωρούν ακόμη ποινικό αδίκημα την ομοφυλοφιλία (μεταξύ άλλων με την κατηγορία της «ακολασίας» εις βάρος των ΛΟΑΔΜ), 13(61) από τις οποίες επιτρέπουν την ποινή του θανάτου, ενώ 20 χώρες θεωρούν ποινικό αδίκημα τη διεμφυλική ταυτότητα· εκφράζει έντονη ανησυχία για τους λεγόμενους «νόμους προπαγάνδας», που επιδιώκουν τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι των ΛΟΑΔΜ και εκείνων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα αυτών των προσώπων· καλεί όλα τα κράτη με τέτοιους νόμους να αποσύρουν τις εν λόγω διατάξεις· καταδικάζει απερίφραστα τους αυξανόμενους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων τους, καθώς και τα εμπόδια στην άσκηση αυτών των ελευθεριών, σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις, όπως οι πορείες υπερηφάνειας, με βίαιες ενίοτε αντιδράσεις από τις αρχές κατά των διαδηλωτών· επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών και την ευθύνη των κρατών να διασφαλίζουν την τήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων και την προστασία αυτών που τα ασκούν· ζητεί από την ΕΥΕΔ να δώσει προτεραιότητα και ισχυρότερο χαρακτήρα στις δράσεις της σε χώρες όπου οι ΛΟΑΔΜ δολοφονούνται ή υφίστανται πράξεις βίας και κακομεταχείριση, καταδικάζοντας αυτές τις πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το πεδίο· τονίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη του έργου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, μέσω της αύξησης των πόρων για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, της πραγματοποίησης εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση του ΕΜΔΔΑ, για το ευρύ κοινό όσον αφορά τις διακρίσεις και τη βία που υφίστανται οι ΛΟΑΔΜ, και εξασφαλίζοντας την παροχή επείγουσας βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη τέτοιας υποστήριξης· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τους αρμόδιους φορείς να προωθήσουν ενεργά τα εν λόγω δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

123.  χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, που εξέδωσε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ασκήσουν πιέσεις για μια πιο στρατηγική και συστημική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της παροχής σχετικής κατάρτισης στο προσωπικό της ΕΕ σε τρίτες χώρες, προκειμένου να θέσουν αποτελεσματικά το ζήτημα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε πολιτικούς διαλόγους και σε διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και σε πολυμερή φόρουμ· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνουν ευρέως γνωστές μεταξύ των ΛΟΑΔΜ· ζητεί να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αύξηση της συνοχής μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

124.  ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμβάλουν περαιτέρω στον προβληματισμό σχετικά με την αναγνώριση του γάμου ή της αστικής ένωσης μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου ως πολιτικού και κοινωνικού ζητήματος που είναι και ζήτημα ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων· επικροτεί το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες σέβονται το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας με γάμο, σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των ενώσεων αυτών και των ομόφυλων οικογενειών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία, τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, προστατεύοντας τα εισοδήματα των οικογενειών και των παιδιών·

Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των προσώπων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες

125.  ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα διακρίσεων και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές και διαταραχές· σημειώνει ότι οι περισσότεροι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα συστήματα πολιτικής εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων, γεγονός που αντιβαίνει στο δικαίωμά τους σε ελεύθερη, προηγούμενη και συνειδητή συναίνεση, το οποίο κατοχυρώνεται στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανάπτυξη, του 2005· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις καταγγελίες για ευρέως διαδεδομένες και αυξανόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως διώξεις, αυθαίρετες συλλήψεις και δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτοπίσεις πληθυσμών, αρπαγή γαιών και παραβιάσεις δικαιωμάτων από ιδιωτικές επιχειρήσεις·

126.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί πλήττονται ιδιαίτερα από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με ορυκτούς πόρους· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν αυστηρά νομικά πλαίσια και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης τόσο στον εξορυκτικό τομέα όσο και σε σχέση με άλλους πόρους και, συνεπώς, τον σεβασμό της ελεύθερης, προηγούμενης και συνειδητής συναίνεσης των τοπικών πληθυσμών καθώς και της Δήλωσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να ενισχύσουν τον διάλογο με τους αυτόχθονες πληθυσμούς επιτόπου, προκειμένου να προσδιορίζονται και να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

127.  επισημαίνει ότι οι κοινότητες μειονοτήτων έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προάγεται η πλήρης και ουσιαστική ισότητα μεταξύ των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητα και αυτών που ανήκουν στην πλειονότητα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών διεύρυνσης·

Δικαιώματα των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας

128.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι μεταξύ άλλων η άρνηση ισότητας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τον ανησυχητικό αριθμό βίαιων επιθέσεων λόγω κάστας κατά των Dalit και τις θεσμοθετημένες διακρίσεις που παραμένουν ατιμώρητες· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ σε σχέση με τις διακρίσεις λόγω κάστας και ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία για να εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) / μεταβατική δικαιοσύνη

129.  υπενθυμίζει την οικουμενικότητα του ΔΠΔ και επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στο έργο του· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΔΠΔ όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, καθώς και σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί έναντι οποιασδήποτε απόπειρας υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

130.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 στο οποίο καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να προωθήσουν την προσφυγή του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΔΠΔ προκειμένου να διερευνηθούν τα εγκλήματα που διαπράττονται από το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία κατά Χριστιανών (Χαλδαίων/Συριανών/Ασσυρίων), των Γιαζίντι και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

131.  επικροτεί τη δήλωση της Ουκρανίας με την οποία αποδέχεται τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη χώρα μετά τις 20 Φεβρουαρίου 2014, καθώς η εν λόγω δήλωση παρέχει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα του ΔΠΔ να εξετάσει εάν το δικαστήριο θα μπορούσε να ερευνήσει παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων, μολονότι η Ουκρανία δεν είναι ακόμα μέλος του ΔΠΔ·

132.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς τη μεταβατική δικαιοσύνη, καθώς και το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη της μεταβατικής δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος περιφερειακός οργανισμός που θεσπίζει μια τέτοια πολιτική· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους ειδικούς εντεταλμένους της, να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της Ρώμης, και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι πολυάριθμα εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο, και να συνεχίσουν να παρέχουν ισχυρή πολιτική και διπλωματική στήριξη στις προσπάθειες για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ του ΔΠΔ και του ΟΗΕ, ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συνεργασίας με το ΔΠΔ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εγκρίνει μια κοινή θέση για το έγκλημα της επίθεσης και τις τροπολογίες της Καμπάλα, και καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τους ορισμούς των τροπολογιών της Καμπάλα και να ενισχύσουν τη συνεργασία με το Δικαστήριο· αποδοκιμάζει την αντίθεση που επιδεικνύουν διάφορα κράτη προς το ΔΠΔ, ακυρώνοντας ή απειλώντας να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ·

133.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία θέσης Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τη διεθνή δικαιοσύνη και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, προκειμένου να δοθεί σε αυτά τα θέματα η εξέχουσα θέση και η προβολή που τους αξίζει, να προωθηθεί με αποτελεσματικό τρόπο η ατζέντα της ΕΕ και να ενσωματωθεί η δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και υπέρ του ΔΠΔ στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

134.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν στο ΔΠΔ επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το διεθνές ποινικό δικαστικό σύστημα, περιλαμβανομένης της μεταβατικής δικαιοσύνης·

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

135.  καταδικάζει την έλλειψη σεβασμού για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον ανησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό παράπλευρων απωλειών σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, και για τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, σχολείων, ανθρωπιστικών αποστολών και άλλων μη στρατιωτικών στόχων· εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη επιρροή των ενεργειών μη κρατικών παραγόντων σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο και προτρέπει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· επικροτεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έναντι της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να στηρίξουν ενεργά τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική της για την εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσει μια διεθνή διάσκεψη για τη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς μηχανισμού αναζήτησης και συλλογής δεδομένων και δημόσιας αναφοράς των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον νοσοκομείων, νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενοφόρων· είναι της άποψης ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να βασιστεί στον υφιστάμενο μηχανισμό για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (CAAC)· ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλλει σε ετήσια βάση έναν δημόσιο κατάλογο των εικαζόμενων δραστών επιθέσεων κατά σχολείων και νοσοκομείων, με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλης δράσης της ΕΕ για να δοθεί τέλος σε αυτές τις επιθέσεις·

136.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επτά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης λευκού φωσφόρου, ιδίως μέσω της κατάρτισης νέου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για ορισμένα συμβατικά όπλα, το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση των όπλων αυτών·

137.  καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις κύριες πράξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλα συναφή νομικά μέσα που έχουν επίπτωση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για την αναθεώρηση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη τα τραγικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή, και ιδίως τη διαδεδομένη και συστηματική ατιμωρησία που επικρατεί για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάδοση των γνώσεων σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και των ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή του και να αξιοποιήσει όλα τα διμερή εργαλεία που διαθέτει για την αποτελεσματική προώθηση της συμμόρφωσης των εταίρων της με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικού διαλόγου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις διεθνείς προσπάθειες για την αποτροπή των επιθέσεων κατά σχολείων και της στρατιωτικής χρήσης των σχολείων από ένοπλους, μέσω της υποστήριξης της διακήρυξης για ασφαλή σχολεία (Safe Schools Declaration), που σχεδιάστηκε για να συμβάλει στη διακοπή των διαδεδομένων στρατιωτικών επιθέσεων κατά σχολείων κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

138.  παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διεθνών ανθρωπιστικών κανόνων·

139.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΕ/ΥΕ να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ στις χώρες εκείνες που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως αναφορικά με την εκ προθέσεως στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αδειοδότηση πωλήσεων όπλων σε τέτοιες χώρες αντιπροσωπεύει παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δεχτούν κρατούμενους από το Γουαντάναμο στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να κλείσει το συντομότερο δυνατόν η φυλακή του Γουαντάναμο·

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος ή πεποιθήσεων

140.  καταδικάζει, σε ευθυγράμμιση με το άρθρο 10 ΣΛΕΕ, κάθε πράξη βίας, δίωξης, μισαλλοδοξίας και δυσμενούς διάκρισης για λόγους ιδεολογίας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχείς καταγγελίες για βιαιότητες, διώξεις, εκδήλωση μισαλλοδοξίας και εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο· τονίζει ότι η ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλληλένδετο με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, το δικαίωμα να εκδηλώνει ή να μην εκδηλώνει θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα του να ασπάζεται, να μεταβάλλει, να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ξεκινήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις για την κατάργηση των νόμων περί βλασφημίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής όπου οι Γιαζίντι, οι Χριστιανοί, καθώς και μουσουλμανικές μειονότητες και άθεοι διώκονται από το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές ομάδες· αποδοκιμάζει την κατάχρηση της θρησκείας ή των πεποιθήσεων για τρομοκρατικούς σκοπούς·

141.  υποστηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στα διεθνή και περιφερειακά φόρουμ, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων περιφερειακών μηχανισμών, και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να υποβάλλει σε ετήσια βάση ψήφισμα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να υποστηρίζει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν μόνιμο διάλογο με ΜΚΟ, θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες πεποιθήσεων και με θρησκευτικούς ηγέτες·

142.  υποστηρίζει απόλυτα την πρακτική της ΕΕ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στα θεματικά ψηφίσματα στο Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και, τέλος, παροτρύνει τις χώρες που δεν δέχονται τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων να επιτρέψουν την επίσκεψή του·

143.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέσα της και να θεσπίσει άλλα, στο πλαίσιο της εντολής της, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο·

144.  ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: η συστηματική και συνεκτική εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕ, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στις αντιπροσωπείες της· η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς, ιδίως με τους ηγέτες θρησκευτικών ομάδων ή ομάδων συγκεκριμένων πεποιθήσεων·

145.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η θέση των θρησκευτικών κοινοτήτων ή των κοινοτήτων συγκεκριμένων πεποιθήσεων απειλείται, καθώς ολόκληρες θρησκευτικές κοινότητες εξαφανίζονται ή εγκαταλείπουν τους τόπους τους·

146.  υπογραμμίζει ότι οι Χριστιανοί είναι επί σήμερα η θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τους περισσότερους εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, όπου οι Χριστιανοί πρόσφυγες υφίστανται τακτικά διώξεις λόγω θρησκείας, και ότι μερικές από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, ιδίως στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή·

147.  ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να παράσχουν προστασία στις μειονότητες και να δημιουργήσουν ασφαλείς ζώνες· ζητεί την αναγνώριση, την αυτοδιαχείριση και την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν σε περιοχές όπου είχαν ιστορικά ισχυρή παρουσία και ζούσαν ειρηνικά η μία δίπλα στην άλλη, όπως, για παράδειγμα, στην ορεινή περιοχή Σιντζάρ (Γιαζίντι) και στην πεδιάδα της Νινευή (Χαλδαίοι/Σύροι/Ασσύριοι)· ζητεί επίσης ειδική συνδρομή στις προσπάθειες να προστατευθούν ομαδικοί τάφοι σε περιοχές συνεχιζόμενων ή πρόσφατων συγκρούσεων, με στόχο την εκταφή και την ιατροδικαστική ανάλυση των ανθρώπινων λειψάνων που βρίσκονται εκεί, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοπρεπής ταφή των σορών των θυμάτων ή η παράδοσή τους στις οικογένειές τους· ζητεί να ιδρυθεί ειδικό ταμείο που θα μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων που θα επιτρέπουν τη διερεύνηση και την άσκηση διώξεων σχετικά με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να συσταθεί επειγόντως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με στόχο τη συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με κάθε είδους διεθνή εγκλήματα που τελούν υπό εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων, οπουδήποτε και αν συμβαίνουν, μεταξύ άλλων μέσω της διατήρησης των ομαδικών τάφων σε περιοχές συνεχιζόμενων ή πρόσφατων συγκρούσεων, με στόχο την προετοιμασία της διεθνούς δίωξης των υπευθύνων·

Ελευθερία έκφρασης στα ηλεκτρονικά μέσα και εκτός διαδικτύου και μέσω οπτικοακουστικών και άλλων πηγών μέσων ενημέρωσης

148.  τονίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και πρέπει να προστατεύονται ανά τον κόσμο, σε όλες τις διαστάσεις της έκφρασής τους·

149.  τονίζει τον ρόλο της ελευθερίας της έκφρασης, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας, ως θεμελιωδών στοιχείων για την επίτευξη της δημοκρατίας και την ανάγκη για τη χειραφέτηση των πολιτών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την εγγύηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα·

150.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των συλλήψεων και των αποπειρών εκφοβισμού κατά των δημοσιογράφων σε πολλά κράτη, και υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω πρακτικές πλήττουν σοβαρά την ελευθερία του Τύπου· παροτρύνει την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσουν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και διαχειριστές ιστολογίων (μπλόγκερς), να περιορίσουν το ψηφιακό χάσμα και να διευκολύνουν την χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία, και τη χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο διαδίκτυο (ψηφιακή ελευθερία)·

151.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη διάδοση και εξάπλωση των τεχνολογιών παρακολούθησης, επιτήρησης, λογοκρισίας και φιλτραρίσματος, που αντιπροσωπεύουν διογκούμενη απειλή για τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε αυταρχικά κράτη·

152.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· καταδικάζει την πρακτική της ηλεκτρονικής επιτήρησης και της δικτυοπαραβίασης για τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές υποθέσεις ή σε εκστρατείες δυσφήμισης, καθώς και σε δίκες δυσφήμιση·

153.  καταδικάζει απερίφραστα τον έλεγχο του διαδικτύου, των μέσων ενημέρωσης και των πανεπιστημίων από τις αρχές και τα αυξανόμενα φαινόμενα εκφοβισμού, παρενόχλησης και αυθαίρετων συλλήψεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και δημοσιογράφων·

154.  καταδικάζει τους περιορισμούς στην ψηφιακή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της παύσης των ιστοσελίδων και του κλειδώματος των προσωπικών λογαριασμών από αυταρχικά καθεστώτα για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και ως μέσο φίμωσης της αντιπολίτευσης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταδικάζουν δημοσίως τα καθεστώτα που περιορίζουν την ψηφιακή επικοινωνία των επικριτών τους και της αντιπολίτευσης·

155.  τονίζει τη σημασία που έχει να προωθηθεί η απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών που αφορούν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διπλωματικές επαφές, προκειμένου οι πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες σε ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο·

156.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της ρητορικής μίσους, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΚΠ για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με κώδικες δεοντολογίας· καταδικάζει απερίφραστα τη διάδοση μηνυμάτων μίσους που υποκινούν τη βία και την τρομοκρατία·

157.  ζητεί αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της απεριόριστης πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίες, και της χωρίς λογοκρισία πρόσβασης στο διαδίκτυο (ψηφιακή ελευθερία)·

158.  ζητεί την ενεργό ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που βοηθούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευκολύνουν τις ψηφιακές ελευθερίες και δικαιώματα των πολιτών καθώς και την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή τους·

159.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και να ενθαρρύνει άλλους φορείς να πράξουν το ίδιο, δεδομένου ότι το εν λόγω λογισμικό παρέχει καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και μεγαλύτερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

160.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγείρουν τα ζητήματα της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και της σημασίας του δωρεάν και ανοιχτού διαδικτύου σε όλα τα διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων του Φόρουμ του ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση του διαδικτύου, της G8, της G20, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

161.  επιμένει στη θέση του όσον αφορά την απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατίας και την πλήρη στήριξή του σε ενέργειες που στοχεύουν στην εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, και ιδίως του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο συνιστά σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει πάντοτε να σέβονται απολύτως το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στηρίζει την εφαρμογή του ψηφίσματος 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την εξουδετέρωση των απειλών που προέρχονται από ξένους τρομοκράτες μαχητές, και των κατευθυντήριων αρχών της Μαδρίτης σχετικά με την ανακοπή της ροής ξένων τρομοκρατών μαχητών·

162.  υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι ο σεβασμός της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης ενσωματώνεται στη χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν την τρομοκρατία, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τα υφιστάμενα μέσα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης ευρωπαίων πολιτών και να αναπτύξουν αποτελεσματικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής και εξτρεμιστικής προπαγάνδας και των μεθόδων στρατολόγησης, ιδίως διαδικτυακά, και για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως η ανάληψη συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται σε ευαίσθητους τομείς, και ειδικότερα στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας·

163.  ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπαρχόντων μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων, και να ενισχύσει τους μηχανισμούς δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες για τη δίκαιη δίκη και στο κράτος δικαίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν αποτελεσματικά και επειγόντως σε αυτόν τον τομέα, ώστε να θέσουν το ζήτημα αυτό στα κράτη που χρηματοδοτούν, υποστηρίζουν ή επιτρέπουν στους πολίτες τους να χρηματοδοτούν ή να υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις·

Η θανατική ποινή

164.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες·

165.  εκφράζει ικανοποίηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής στις Νήσους Φίτζι, το Σουρινάμ, τη Μογγολία και την αμερικανική πολιτεία της Νεμπράσκα·

166.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα τελευταία χρόνια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε κάποιες άλλες χώρες, οι πολιτικοί αρχηγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καταγγελθείσα αύξηση των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο το 2015, ιδίως στην Κίνα, την Αίγυπτο, το Ιράν, τη Νιγηρία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία· υπενθυμίζει στις αρχές αυτών των χωρών ότι αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη θανατική ποινή για εγκλήματα που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών·

167.  ανησυχεί ιδιαίτερα για την αυξανόμενη επιβολή της θανατικής ποινής σε μαζικές δίκες, χωρίς εγγυήσεις της τήρησης των ελάχιστων προτύπων δίκαιης δίκης που απαιτούνται βάσει του διεθνούς δικαίου·

168.  καταγγέλλει απερίφραστα την αύξηση στην έκδοση αποφάσεων θανατικής ποινής για αδικήματα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά, και ζητεί την απαγόρευση της επιβολής της θανατικής ποινής και των συνοπτικών εκτελέσεων για τέτοια αδικήματα·

169.  καλεί εκείνα τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ σε αυτήν, να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην την επαναφέρουν· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη συνεργασία και τη διπλωματία σε όλα τα δυνατά φόρουμ παγκοσμίως για να υποστηρίξει την κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς και να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη για κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει εκτέλεση· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που ακόμη επιβάλλουν τη θανατική ποινή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο κατάλογος των καταδικασθέντων σε θάνατο δημοσιοποιείται και ότι οι σοροί επιστρέφονται στις οικογένειες·

170.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να διατηρήσει η ΕΕ μια έντονη πολιτική παρουσία που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2013 για τη θανατική ποινή, και να συνεχίσει να υποστηρίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής· καλεί την ΕΕ να εργαστεί περαιτέρω προς την κατάργησή της σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναζητήσει νέους τρόπους εκστρατείας για το σκοπό αυτόν, και να υποστηρίξει ενέργειες στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ που θα αποσκοπούν στην αποτροπή θανατικών ποινών ή εκτελέσεων· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης

171.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση των βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης εις βάρος κρατουμένων, μεταξύ άλλων με σκοπό την απόσπαση ομολογιών που θα χρησιμοποιηθούν σε ποινικές δίκες οι οποίες προδήλως δεν τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές μιας δίκαιης δίκης·

172.  αποδοκιμάζει την εκτεταμένη χρήση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης κατά των διαφωνούντων μελών της κοινωνίας, για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους, και σε βάρος ευάλωτων ομάδων, όπως είναι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, οι ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες·

173.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρακτική των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης που εφαρμόζουν το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες και τις κοινότητες όλων των θυμάτων που υφίστανται αυτή τη βία· καταδικάζει τις ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων, που συνδέονται με διακρίσεις και επιθετικότητα εναντίον μειονοτικών ομάδων· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης να αποτραπούν και άλλα δεινά με αποτελεσματικό τρόπο·

174.  θεωρεί εξαιρετικά ανησυχητικές τις συνθήκες κράτησης και την κατάσταση των φυλακών σε ορισμένες χώρες· θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση όλων των μορφών βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των κρατουμένων, μεταξύ άλλων και ψυχολογικής βίας, και την εντατικότερη προσπάθεια να εξασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις του εν λόγω δικαίου και θεωρεί ότι η μη περίθαλψη των φυλακισμένων, ιδίως για ασθένειες όπως οι ηπατίτιδες και ο ιός HIV, προσομοιάζει στη μη παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο·

175.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων καταγγελιών εκτεταμένης πρακτικής συνοπτικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων και σωματικής κακοποίησης ανά τον κόσμο, να εντατικοποιήσει, σε όλα τα επίπεδα διαλόγου και σε όλα τα φόρουμ, τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνοπτικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και άλλων ειδών κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

176.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να εκφράζει τις ανησυχίες της, με συστηματικό τρόπο, για τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση στους πολιτικούς διαλόγους και στους διαλόγους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς και στις δημόσιες δηλώσεις της, και ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στην περιοχή να παρακολουθούν περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση της πλήρους εξάλειψής τους, να παρακολουθούν συναφείς ποινικές διαδικασίες και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθούν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

177.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· προτρέπει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια σαφή πολιτική και νομικές θέσεις σχετικά με τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των αμάχων και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να καταγγείλει και να απαγορεύσει τις εξωδικαστικές και στοχευμένες δολοφονίες και να δεσμευθεί όσον αφορά την εξασφάλιση των κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ένα άτομο ή ένας φορέας εντός της δικαιοδοσίας της μπορεί να συνδέεται με παράνομες στοχευμένες δολοφονίες στο εξωτερικό· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα πλήρως αυτόνομα όπλα στους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών και καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την προσήλωσή τους στους μηχανισμούς αυτούς και να τους ενισχύσουν· καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από την πλευρά των κρατών μελών της, απέναντι και σε τρίτες χώρες, ως προς τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ό,τι αφορά τη νομική βάση της χρήσης τους και την επιχειρησιακή ευθύνη, να επιτρέψει τον δικαστικό έλεγχο των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να μεριμνήσει ώστε τα θύματα παράνομων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη να έχουν πρόσβαση σε πραγματικές επανορθώσεις·

178.  τονίζει την απαγόρευση της ΕΕ για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να εκφράσει την αντίθεσή της και να απαγορεύσει την πρακτική των παράνομων στοχευμένων δολοφονιών·

179.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για στρατιωτικούς ή μη στρατιωτικούς σκοπούς· ζητεί την πραγματοποίηση αξιολογήσεων αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

180.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η καλή διακυβέρνηση αλλά και η ειρηνική επίλυση διαφορών·

Στήριξη της δημοκρατίας και των εκλογών και αποστολές παρατήρησης εκλογών

181.  υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ενός ανοιχτού χώρου για την κοινωνία των πολιτών, η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και ο δέων σεβασμός για το κράτος δικαίου συνιστούν κρίσιμα στοιχεία των δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι τοπικές ΜΚΟ έχουν το κατάλληλο περιθώριο για τη νόμιμη παρατήρηση και παρακολούθηση της διεξαγωγής των εκλογών· υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες· φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να τονίσει τη σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων σε όλους τους διαλόγους της με τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (UNCAC)· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει ενώπιον των εταίρων της, ιδίως στη γειτονία της, να στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύει την εφαρμογή του κράτους δικαίου, ως τα καλύτερα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στη γειτονία της· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επανεξέταση της ΕΠΓ ήταν μια ευκαιρία υπενθύμισης ότι η υπεράσπιση των οικουμενικών αξιών και η προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελούν βασικούς στόχους της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την ΕΕ, τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς, τα μέσα ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων δημοκρατικών διαδικασιών ανά τον κόσμο· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία και των προγραμμάτων της ΕΕ, και ιδίως του ΕΜΔΔΑ, για την υποστήριξη των ΟΚΠ·

182.  συνιστά στην ΕΕ να αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, εφόσον η παρακολούθηση των εκλογών αποτελεί μόνο μία διάσταση ενός μεγαλύτερου και ευρύτερου κύκλου· επαναλαμβάνει ότι η μεταπολίτευση και ο εκδημοκρατισμός μπορούν να είναι βιώσιμες και επιτυχημένες διαδικασίες μόνο όταν συνδυάζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραχώρηση ίσης πρόσβασης στη δημοκρατική διαδικασία για τις γυναίκες, τα πρόσωπα με αναπηρίες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες, την προώθηση της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση, το κράτος δικαίου, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με μέτρα για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και με την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών· τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού θα πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα της ΕΕ, καθώς αυτό το φαινόμενο παρακωλύει την προστασία και την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, πυροδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και συνδέεται με την εκλογική νοθεία·

183.  επιδοκιμάζει την κοινή ανακοίνωση για την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζεται στη ΣΕΕ, οι σχέσεις της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες θα πρέπει να θεμελιώνονται στις αξίες της Ένωσης, που περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ότι η συμβολή στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών συμβαδίζει με την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

184.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την κοινωνία των πολιτών στις γειτονικές της χώρες· σημειώνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχιζόμενη προσήλωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία στην προώθηση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες και για τις δημοκρατικές αρχές στην ανατολική και νότια γειτονία της ΕΕ·

185.  τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την ενίσχυση των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες·

186.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να παρέχουν πλήρη στήριξη σε εν εξελίξει δημοκρατικές διεργασίες σε τρίτες χώρες, καθώς και στον πολιτικό διάλογο μεταξύ κυβερνώντων και κομμάτων της αντιπολίτευσης, και της κοινωνίας των πολιτών· επιμένει ότι είναι σημαντικό να δίνεται σταθερά συνέχεια στις συστάσεις των αποστολών παρακολούθησης εκλογών στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας, και των εθνικών στρατηγικών των εν λόγω χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να εντατικοποιηθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής/ΕΥΕΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δίνεται συνέχεια στην εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, καθώς και ότι αξιοποιείται η στοχευμένη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια συνολική αξιολόγηση των διαδικασιών παρακολούθησης εκλογών·

187.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν στο γεωγραφικό μέρος της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο μια ειδική ενότητα - στις ενδιαφερόμενες χώρες - που να εξετάζει το ζήτημα της εφαρμογής των συστάσεων που εγκρίνονται στο πλαίσιο αποστολών παρακολούθησης εκλογών· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη στενότερης και συνεκτικότερης συνεργασίας με τα όργανα διαχείρισης εκλογών, τα κοινοβουλευτικά όργανα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, με στόχο να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

188.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το έργο της όσον αφορά τις εκλογές - παρακολούθηση και υποστήριξη - συνδυάζεται με παρόμοιες μορφές στήριξης για άλλους σημαντικούς παράγοντες ενός δημοκρατικού συστήματος, όπως τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβούλια, οι τοπικές αρχές, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών·

189.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης και της διευκόλυνσης του διαλόγου, ώστε να αναπτυχθεί μία συνεκτική, ευέλικτη και αξιόπιστη προσέγγιση της ΕΕ·

190.  αναγνωρίζει το επιτυχημένο έργο της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όσον αφορά την ολοκλήρωση της δεύτερης γενεάς αναλύσεων για τη δημοκρατία, και την πρόοδο που επιτελέστηκε στα σχέδια δράσης για τη δημοκρατία, και ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι τα σχέδια δράσης μεταφράζονται σε συγκεκριμένη στήριξη για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα·

191.  καλεί την ΕΥΕΔ να βασιστεί στην εμπειρία της από τις αναλύσεις για τη δημοκρατία για να προετοιμάσει το έδαφος για την ενσωμάτωση των εν λόγω αναλύσεων στην εξωτερική δράση της και επισημαίνει ότι, ενώ η προσθήκη της δημοκρατίας στις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά χώρα είναι θεμιτή, δεν επαρκεί για να γίνει απόλυτα κατανοητό το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα εταίρο·

o
o   o

192.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στην ΑΕ/ΥΕ και στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(1)http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.
(2)ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 57..
(3)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.
(4)A/RES/41/128.
(5)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2.
(6)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.
(7)http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.
(8)http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf.
(9)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf.
(10)https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union.
(11)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf.
(12)https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf.
(13)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52009XG1215(01).
(14)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/el/pdf.
(15)ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 174.
(16)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf.
(17)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/el/pdf.
(18)http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/.
(19)http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/.
(20)http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf.
(21)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/el/pdf.
(22)http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/.
(23)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/el/pdf.
(24)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/el/pdf.
(25)ΕΕ L 43 της 18.2.2015, σ. 29.
(26)http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2015559%202014%20INIT.
(27)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf.
(28)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/el/pdf.
(29)https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e.
(30)ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(31)http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/.
(32)http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf.
(33)http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf.
(34)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000).
(35)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167.
(36)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0337.
(37)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0300.
(38)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0201.
(39)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.
(40) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.
(41)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(42)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(43)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.
(44)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.
(45)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.
(46)ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 130.
(47)ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 178.
(48)ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 25.
(49)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0172.
(50)ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 69.
(51)http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc.
(52)ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 105.
(53)ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 24.
(54)ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 115.
(55)ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
(56)ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 69.
(57)A/HRC/RES/17/4.
(58)https://www.democracyendowment.eu/annual-report/.
(59)ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 25.
(60)http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf.
(61) Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νιγηρία, Σομαλία, Μαυριτανία, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, Υεμένη, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Κατάρ, Ιράν και Μαλδίβες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου