Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/3028(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1344/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2016 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0507

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 52k
Neljapäev, 15. detsember 2016 - Strasbourg
Massihauad Iraagis
P8_TA(2016)0507RC-B8-1344/2016

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2016. aasta resolutsioon massihaudade kohta Iraagis (2016/3028(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Põhja-Iraagis ja Mosulis(1), 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis(2), 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta(3), 12. veebruari 2015. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS)(4), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni hiljutiste ISISe/Daeshi rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu(5) ning 4. veebruari 2016. aasta resolutsiooni usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta nn ISISe/Daeshi poolt(6),

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning Daeshi ohu kohta, 14. detsembri 2015. aasta järeldusi Iraagi kohta, 16. märtsi 2015. aasta järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning ISISe/Daeshi ohu kohta, 20. oktoobri 2014. aasta järeldusi ISISe/Daeshi kriisi kohta Süürias ja Iraagis, 14. aprilli 2014. aasta ja 12. oktoobri 2015. aasta järeldusi Süüria kohta, 15. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi kohta ning Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Iraagi ja Süüria kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo ja ÜRO Iraagi abimissiooni (UNAMI) inimõiguste büroo 2016. aasta augusti aruannet „A Call for Accountability and Protection: Yezidi Survivors of Atrocities Committed by ISIL“ (Nõue tagada vastutus ja kaitse: ISILi julmuste jeziididest ohvrid),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 1998. aasta Rooma statuuti ja selle kohtualluvust käsitlevaid sätteid seoses genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuriteoga,

–  võttes arvesse ELi ja Iraagi Vabariigi partnerlus- ja koostöölepingut,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2253 (2015),

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse oma otsust anda 2016. aasta Sahharovi auhind mõttevabaduse eest Iraagi jeziidi aktivistidele ja endistele ISISe/Daeshi vangidele Nadia Muradile ja Lamiya Aji Basharile,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 2014. aasta augustis ründas ISIS/Daesh Iraagi Niineve kubernerkonnas Sinjari linna ümbruses jeziidi kogukondi, tappes teadete kohaselt tuhandeid inimesi; arvestades, et pärast seda, kui kurdi jõud võtsid 2014. aasta detsembris tagasi Sinjari mäestikust põhja pool asuvad piirkonnad, leiti sealt mitmeid massihaudu; arvestades, et kui kurdi jõud võtsid 2015. aasta novembri keskel tagasi Sinjari linna, avastati veelgi tapmispaiku ja ilmseid massihaudu;

B.  arvestades, et ISISe/Daeshi süstemaatiliste ja laialdaste julmuste eesmärk ja taotlus oli jeziidi rahva hävitamine; arvestades, et rahvusvahelise õiguse alusel, eelkõige ÜRO 1948. aasta genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni II artikli kohaselt kujutavad sellised julmused endast genotsiidi;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament tunnistas 4. veebruaril 2016, et ISIS/Daesh teostab genotsiidi kristlaste ja jeziidide ning teiste usu- ja etnilistesse vähemustesse kuuluvate isikute vastu, ning selle seisukohaga on ühinenud ka Euroopa Nõukogu, USA välisministeerium, USA Kongress, Ühendkuningriigi parlament, Austraalia parlament ning teised riiklikud ja rahvusvahelised institutsioonid, tunnistades, et ISISe/Daeshi sooritatud julmused usu- ja rahvusvähemuste vastu Iraagis hõlmavad ka sõjakurjategusid, inimsusevastaseid kuritegusid ja genotsiidi;

D.  arvestades, et Niineve tasandik, Tal Afar ja Sinjar ning see piirkond laiemalt on olnud kaua aega kristlaste (kaldealased, süürlased ja assüürlased), jeziidide, sunniitide ja šiiidi araablaste, kurdide, šabakkide, türkmeenide, kakaide, saabalaste ehk mandalaste ja teiste kogukondade esivanemate kodukoht, kus nad on elanud sajandeid üldise pluralismi, stabiilsuse ja kogukondliku koostöö vaimus vaatamata väljastpoolt tuleneva vägivalla ja tagakiusamise perioodidele, ning seda kuni käesoleva sajandi alguseni, kuni 2014. aastal okupeeris ISIS/Daesh suure osa sellest piirkonnast;

E.  arvestades, et alates 27. oktoobrist 2016 on ISIS/Daesh röövitud naisi, sealhulgas jeziidi naisi Mosuli ja Tal Afari linna ümber paigutanud; arvestades, et mõned neist naistest on väidetavalt „välja jagatud“ ISISe/Daeshi võitlejatele, samal ajal kui teistele on öeldud, et neid kasutatakse ISISe/Daeshi konvoide saatjatena;

F.  arvestades, et kõigi massihaudade kaitsmine, säilitamine ja analüüsimine Iraagis, aga ka Süürias, on ülioluline ISISe/Daeshi poolt toime pandud sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi kohta asitõendite säilitamiseks ja kogumiseks ning selleks, et tagada kuritegude toimepanijate vastutusele võtmine; arvestades, et ohvrite sugulastele tuleks pakkuda psühholoogilist ja logistilist tuge;

G.  arvestades, et mitmed kohalikud organisatsioonid on dokumenteerinud ISISe/Daeshi kuritegusid jeziidi kogukonna vastu, kuid nende võimalused on piiratud; arvestades, et rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide, nagu Human Rights Watch, andmetel ei ole rahvusvahelised kohtueksperdid piirkonnas tööd alustanud, hoolimata mitmete riikide, sealhulgas USA ja Saksamaa poliitilisest toetusest sellisele missioonile;

H.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik märkis 11. novembril 2016, et „andes olukorra Iraagis Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; andes rahvusvahelised kuriteod Iraagi kohtute pädevusse; reformides kriminaalõigussüsteemi ning suurendades kohtuametnike võimet rikkumisi dokumenteerida, uurida ja nende eest vastutusele võtta, saab Iraagi valitsus tagada õigluse ning panna aluse püsivale rahule riigis. Kui seda ei tehta, võib see tõsiselt ohustada pikaajalist rahu ja julgeolekut, mille Iraagi rahvas on ära teeninud“;

I.  arvestades, et Iraagi sõjavägi on alustanud ülemaailmse ISISe/Daeshi-vastase koalitsiooni ja Kurdistani piirkondliku valitsuse Peshmerga jõudude toetusel operatsiooni, et vabastada Iraagi suuruselt teine linn Mosul ning ülejäänud Iraagi territoorium, mis on veel ISISe/Daeshi okupatsiooni all;

1.  mõistab resoluutselt hukka rühmituse ISIS/Daesh jätkuvad julmused ning rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õiguse jämedad rikkumised; märgib äärmise nördimusega, et Iraagis ja Süürias avastatakse üha uusi massihaudu, mis tõendavad ISISe/Daeshi terroritegusid; avaldab kaastunnet kõigile Iraagi inimestele, kes on ISISe/Daeshi ja sellega seotud jõudude inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude tagajärjel kaotanud lähedasi;

2.  kutsub rahvusvahelist üldsust ja eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu tungivalt üles tunnistama Iraagis leitud massihauad veel üheks tõendiks genotsiidi kohta ja kaebama ISISe/Daeshi Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse;

3.  kutsub Iraagi ametivõime, sealhulgas Kurdistani piirkondlikku valitsust üles võtma kiiresti meetmeid, et kaitsta Sinjari mäestikus asuvaid matusepaiku, millele pärast selle piirkonna tagasivõitmist ISISe/Daeshi käest on avanenud juurdepääs, ning rakendama kõiki muid vajalikke abinõusid ISISe/Daeshi sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude asitõendite säilitamiseks, et tagada süüdlaste vastutusele võtmine;

4.  palub Iraagi ametivõimudel kutsuda riiki rahvusvahelised kohtueksperdid, sealhulgas kriminaalkohtutes töötanud kohtueksperdid, kes aitaksid kaardistada kõik massihauad ning säilitada ja analüüsida asitõendeid, mis on leitud viimasel ajal juurdepääsetavaks muutunud massihaudadest, kuna surnukehade väljakaevamisel, kui see toimub kohtuekspertide järelevalveta, võib tähtis tõendusmaterjal hävineda ja surnukehade tuvastamine tunduvalt keerukamaks muutuda;

5.  nõuab, et EL, selle liikmesriigid ja teised võimalikud rahvusvahelised doonorid abistaksid ja täiel määral toetaksid Iraagi valitsust tõendusmaterjali säilitamiseks ja analüüsimiseks vajaliku inimjõu ja infrastruktuuri rakendamisel, kuna see materjal võib olla ülimalt oluline tulevasteks Iraagi-sisesteks ja rahvusvahelisteks vastutusprotsessideks, kui hakatakse käsitlema sõjakuritegusid, inimsusevastaseid kuritegusid ja genotsiidi;

6.  peab eriti ärevusttekitavaks konfliktipiirkonnas olevate naiste ja laste, eelkõige jeziidi naiste ja laste olukorda, kuna nemad langevad tagakiusamise, hukkamiste, piinamise, seksuaalse ärakasutamise ja muude julmuste ohvriks; nõuab, et eelkõige vägistatutele tuleb võimaldada kõiki meditsiiniteenuseid; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid teeksid selles küsimuses tihedat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga ja toetaksid seda organisatsiooni; nõuab kõigi veel ISISe/Daeshi käes vangis olevate naiste ja laste viivitamatut vabastamist;

7.  kinnitab, et toetab täielikult Iraagi armee, ülemaailmse ISISe/Daeshi vastase koalitsiooni, Kurdistani piirkondliku valitsuse Peshmerga jõudude ja nende liitlaste tegevust, mille eesmärk on vabastada Mosul ja teised Iraagi piirkonnad ISISe/Daeshi kontrolli alt, ning kinnitab, et toetab Iraagi sõltumatust, territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust;

8.  tuletab meelde, et Iraagi ametivõimud peavad võtma konkreetseid meetmeid tsiviilisikute kaitsmiseks sõjaliste operatsioonide ajal, muu hulgas rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida rünnakute ajal tsiviilisikute hukkumist ja inimõiguste rikkumisi; rõhutab, et kohapeal tegutsevad jõud peavad operatsioonide käigus järgima rahvusvahelist humanitaar- ja inimõigustealast õigust;

9.  avaldab Iraagi Vabariigile ja Iraagi rahvale toetust selleks, et kooskõlas piirkondliku autonoomia seaduslike väljendusvormidega, mis on tagatud Iraagi põhiseadusega, tunnustataks poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult elujõulise ja jätkusuutliku kubernerkonna loomist Niineve tasandikul, Tal Afari ja Sinjari piirkonnas;

10.  rõhutab, et Niineve tasandiku, Tal Afari ja Sinjari põliselanike – kellest paljud on Iraagi sees ümber asustatud – õigus oma esivanemate maale tagasi pöörduda peaks olema Iraagi valitsuse jaoks poliitiline prioriteet, mida toetavad ka EL, selle liikmesriigid ja rahvusvaheline üldsus; rõhutab, et Iraagi valitsuse ja Kurdistani piirkondliku valitsuse toel tuleks täielikult tagada nende inimeste inimõigused, sh nende poliitiline võrdõiguslikkus, ja nende omandiõigused, mida tuleks eelistada teiste isikute omandiõiguse taotlustele;

11.  kutsub Iraaki üles astuma Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmeks, et oleks võimalik ISIS/Daesh sõjakuritegude, genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude eest vastutusele võtta;

12.  esitab rahvusvahelisele üldsusele, sealhulgas ELi liikmesriikidele üleskutse anda oma jurisdiktsiooni all oleval territooriumil viibivad ISISe/Daeshi liikmed kohtu alla, rakendades muu hulgas ka universaalse jurisdiktsiooni põhimõtet;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule ning Kurdistani piirkondlikule valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0422.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0171.
(3) ELT C 234, 28.6.2016, lk 25.
(4) ELT C 310, 25.8.2016, lk 35.
(5) ELT C 316, 30.8.2016, lk 113.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0051.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika