Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3028(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1344/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2016 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0507

Antagna texter
PDF 168kWORD 45k
Torsdagen den 15 december 2016 - Strasbourg
Massgravar i Irak
P8_TA(2016)0507RC-B8-1344/2016

Europaparlamentets resolution av den 15 december 2016 om massgravar i Irak (2016/3028(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina resolutioner av den 27 oktober 2016 om situationen i norra Irak/Mosul(1), av den 27 februari 2014 om situationen i Irak(2), av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter(3), av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS(4), av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier(5), och av den 4 februari 2016 om det så kallade IS/Daishs systematiska massmord på religiösa minoriteter(6),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från Daish, av den 14 december 2015 om Irak, av den 16 mars 2015 om EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från IS/Daish, av den 20 oktober 2014 om IS/Daish-krisen i Syrien och Irak, av den 14 april 2014 och den 12 oktober 2015 om Syrien och av den 15 augusti 2014 om Irak, samt Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014 om Irak och Syrien,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–  med beaktande av rapporten från augusti 2016 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och kontoret för mänskliga rättigheter vid FN:s biståndsmission i Irak (Unami) med titeln A Call for Accountability and Protection: Yezidi Survivors of atrocities committed by ISIL,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 och dess bestämmelser om domstols behörighet i fråga om brottet folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Irak,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2253 (2015),

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av sitt beslut att Sacharovpriset för tankefrihet 2016 ska tilldelas de irakiska yazidiska aktivisterna och tidigare fångarna hos IS/Daish, Nadia Murad och Lamiya Aji Bashar,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I augusti 2014 attackerade IS/Daish yazidiska befolkningsgrupper runt staden Sinjar i den irakiska provinsen Nineve, varvid tusentals människor uppges ha dödats. Flera massgravar påträffades efter att kurdiska styrkor återtagit områden norr om Sinjarberget i december 2014. När de kurdiska styrkorna återtog staden Sinjar i mitten av november 2015 upptäcktes ännu fler mordplatser och massgravar.

B.  IS/Daishs systematiska och omfattande illdåd har riktats mot och syftat till att förgöra det yazidiska folket. Enligt folkrätten, särskilt artikel II i FN-konventionen från 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, är sådana illdåd att beteckna som folkmord.

C.  Parlamentet, som i sin resolution av den 4 februari 2016 erkände att IS/Daish begår folkmord på kristna och yazidier och andra personer som tillhör religiösa och etniska minoriteter, har fått sällskap av Europarådet, USA:s utrikesministerium och kongress, det brittiska parlamentet, det australiska parlamentet och andra länder och internationella institutioner i sitt erkännande av att de illdåd som begåtts av IS/Daish mot religiösa och etniska minoriteter i Irak omfattar krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

D.  Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar har liksom regionen i stort varit ursprungliga hemtrakter för kristna (kaldéer/syrianer/assyrier), yazidier, sunni- och shiaaraber, kurder, shabaker, turkmener, kakaier, sabéer-mandéer och andra, som i århundraden har levt i en anda av allmän mångfald, stabilitet och samarbete mellan folkgrupperna, trots perioder av yttre våld och förföljelse, fram till början av detta århundrade och IS/Daishs ockupation av stora delar av regionen 2014.

E.  Sedan den 27 oktober 2016 har IS/Daish omplacerat bortförda kvinnor, däribland yazidier, till Mosul och Tall Afar. En del av dessa kvinnor ska enligt uppgift ha ”fördelats” till IS/Daish-krigare, medan andra fått veta att de ska användas som medföljare till IS/Daish-konvojer.

F.  Att alla massgravar i Irak, liksom även i Syrien, skyddas, bevaras och analyseras är av stor betydelse för möjligheterna att bevara och samla in bevis för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord begångna av IS/Daish och ställa förövarna av dessa brott till svars. Offrens anhöriga bör få psykologiskt och logistiskt stöd.

G.  Flera lokala organisationer har dokumenterat IS/Daishs brott mot det yazidiska folket, men deras kapacitet är begränsad. Enligt människorättsorganisationer som Human Rights Watch har inga internationella kriminaltekniska experter bedrivit arbete i området, trots politiskt stöd till ett sådant uppdrag från ett antal länder, däribland USA och Tyskland.

H.  FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter slog den 11 november 2016 fast följande: ”Genom att hänskjuta situationen i Irak till Internationella brottmålsdomstolen, genom att ge irakiska domstolar behörighet i mål om internationella brott och genom att reformera det straffrättsliga systemet och stärka domstolstjänstemäns kapacitet att dokumentera, utreda och lagföra övergrepp kan Iraks regering säkerställa rättvisa och lägga grunden till en varaktig fred för landet. Underlåtenhet att göra detta kan allvarligt hota den långsiktiga fred och säkerhet som Iraks folk förtjänar.”

I.  Den irakiska armén har med stöd av den globala koalitionen mot IS/Daish och den kurdiska regionala regeringens peshmergastyrkor inlett en operation för att befria Iraks näst största stad, Mosul, och resterande delar av Iraks territorium som fortfarande ockuperas av IS/Daish.

1.  Europaparlamentet fördömer förbehållslöst de fortsatta illdåd och uppenbara brott mot internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning som begås av IS/Daish. Parlamentet noterar med djup bestörtning de fortsatta upptäckterna av nya massgravar i Irak och Syrien, som vittnar om IS/Daishs terror. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med alla i Irak som mist sina anhöriga till följd av de brott mot mänskligheten och de krigsförbrytelser som begåtts av IS/Daish och dess underställda organisationer.

2.  Europaparlamentet vädjar starkt till världssamfundet, särskilt FN:s säkerhetsråd, att betrakta rapporterna om massgravar i Irak som ytterligare ett bevis på folkmord och att dra IS/Daish inför Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

3.  Europaparlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna, inklusive den kurdiska regionala regeringen, att vidta brådskande åtgärder för att skydda de gravplatser runt Sinjarberget som blev åtkomliga sedan området återerövrades från IS/Daish, och att vidta alla andra nödvändiga åtgärder för att bevara bevisen för IS/Daishs krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och därigenom se till att ansvar utkrävs.

4.  Europaparlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att bjuda in internationella kriminaltekniska experter, även sådana med erfarenhet av att arbeta inför brottmålsdomstolar, att kartlägga alla massgravar och att hjälpa till att bevara och analysera de påträffade bevisen i de nyligen tillgängliggjorda massgravarna, eftersom uppgrävningar utan kriminaltekniska experter kan förstöra avgörande bevisning och i betydande grad försvåra identifieringen av kropparna.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater samt andra potentiella internationella givare att underlätta för Iraks regering och ge den sitt fulla stöd i arbetet med att anskaffa nödvändig personal och infrastruktur för att bevara och analysera bevis som kan vara av vital betydelse för framtida inhemska och internationella processer om ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

6.  Europaparlamentet är särskilt oroat över situationen för kvinnor och barn i konflikten, särskilt de yazidiska kvinnor och barn som utsätts för förföljelse, avrättningar, tortyr, sexuellt utnyttjande och andra grymheter. Parlamentet insisterar på att alla typer av sjukvårdstjänster bör ställas till förfogande, särskilt för våldtäktsoffer. Parlamentet uppmanar enträget EU och dess medlemsstater att samarbeta nära med Världshälsoorganisationen (WHO) och att stödja den för detta ändamål. Parlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla kvinnor och barn som alltjämt sitter som fångar hos IS/Daish.

7.  Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt fulla stöd för den irakiska armén, arméerna i den globala koalitionen mot IS/Daish, den kurdiska regionala regeringens peshmergastyrkor och deras allierade i deras insatser för att befria Mosul och andra delar av landet från IS/Daish, liksom sitt stöd för Iraks självständighet, territoriella integritet och suveränitet.

8.  Europaparlamentet påminner om att de irakiska myndigheterna måste vidta konkreta åtgärder för att skydda civila under insatsen, bland annat genom att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika civila dödsfall och kränkningar av de mänskliga rättigheterna under angreppet. Parlamentet betonar att styrkorna på marken måste följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning under sina operationer.

9.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för republiken Irak och dess folk när det gäller erkännandet av en politiskt, socialt och ekonomiskt hållbar och livskraftig provins i områdena kring Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar, i överensstämmelse med den lagligt berättigade önskan om regionalt självstyre, såsom detta garanteras av Iraks författning.

10.  Europaparlamentet betonar att rätten för de fördrivna urbefolkningarna från Nineveslätten, Tall Afar och Sinjar, varav många är internflyktingar inom Irak, att återvända till sina ursprungliga hemtrakter bör vara en politisk prioritering för den irakiska regeringen med stöd från EU, inklusive dess medlemsstater, och världssamfundet. Parlamentet framhåller att dessa befolkningar med stöd av Iraks regering och den kurdiska regionala regeringen bör få sina mänskliga rättigheter fullständigt garanterade, däribland politisk jämlikhet, liksom även sin egendomsrätt, som bör ha företräde framför alla andras anspråk på egendomsrätt.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Irak att bli medlem i Internationella brottmålsdomstolen för att göra det möjligt att lagföra IS/Daish för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten.

12.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet, däribland EU:s medlemsstater, att ställa medlemmar av IS/Daish inför rätta inom den egna jurisdiktionen, bland annat genom att tillämpa principen om universell jurisdiktion.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd samt Kurdistans regionala regering.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0422.
(2) Antagna texter, P7_TA(2014)0171.
(3) EUT C 234, 28.6.2016, s. 25.
(4) EUT C 310, 25.8.2016, s. 35.
(5) EUT C 316, 30.8.2016, s. 113.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0051.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy