Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3010(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1334/2016

Předložené texty :

B8-1334/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0509

Přijaté texty
PDF 511kWORD 51k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
Ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství(1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) a čl. 18 odst. 2 uvedené směrnice,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin(3),

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí(4),

–  s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydané dne 30. ledna 2014(5),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu prováděcí směrnice Komise je změna přílohy I až V směrnice 2000/29/ES; vzhledem k tomu, že směrnice 2000/29/ES bude k datu použitelnosti tohoto nařízení zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin;

B.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcí směrnice Komise je v rozporu s cíli nařízení (EU) 2016/2031 tím, že podrývá požadavky pro dovoz určitých citrusových plodů náchylných ke škodlivým organismům, zejména pokud jde o organismy Phyllosticta citricarpa a Xanthomonas citri;

1.  domnívá se, že návrh prováděcí směrnice není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem nařízení (EU) 2016/2031, jímž je identifikace fytosanitárních rizik, která představuje jakýkoli druh, kmen nebo biotyp patogenů, živočichů či parazitických rostlin škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům (dále jen „škodlivé organismy“), a opatření vedoucí ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň; připomíná v této souvislosti, že nařízení (EU) 2016/2031 ke dni své použitelnosti (tj. dne 14. prosince 2019) zruší a nahradí směrnici 2000/29/ES;

2.  vyzývá Komisi, aby následujícím způsobem změnila návrh prováděcí směrnice(6):

Návrh prováděcí směrnice   Změna
Změna 1
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 6 – podbod 16.2. – písm. e)
vypouští se
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Změna 2
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 7 – podbod 16.4. – písm. d) – bod 4 a (nový)
Dovoz dotčených plodů pocházejících ze třetích zemí do Unie
K dotčeným plodům pocházejícím ze třetích zemí se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, které v oddílu „Dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky:
i)  prohlášení, že dotčené plody pocházejí z pěstební plochy, která byla náležitě ošetřována proti organismu Phyllosticta citricarpa a na níž uplatněny pěstitelské metody prováděné ve vhodných termínech od začátku posledního vegetačního období, které je třeba přijmout v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2;
ii)  prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu pěstebního období provedena úřední prohlídka a u dotčených plodů nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa;
iii)  prohlášení, že v období mezi doručením a balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný pokud možno na základě jakýchkoli případných příznaků napadení organismem Phyllosticta citricarpa, a že všechny vybrané plody vykazující příznaky napadení byly testovány a shledány prosté tohoto škodlivého organismu;
iv)  v případě, že jedná o plody Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“, rovněž vedle prohlášení uvedených pod písmeny a), b) a c) také: prohlášení, že jeden vzorek odebraný z množství 30 tun nebo z části tohoto množství byl testován na latentní infekci a byl shledán prostým organismu Phyllosticta citricarpa.
Požadavky týkající se prohlídek dotčených plodů pocházejících z třetích zemí v rámci Unie
Dotčené plody pocházející z třetích zemí se podrobí vizuální prohlídce na vstupním místě nebo na místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES. Uvedené prohlídky se provádějí u vzorků alespoň 200 plodů od každého druhu dotčených plodů z každé šarže 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraných na základě jakéhokoli případného příznaku napadení organismem Phyllosticta citricarpa. Zjistí-li se v rámci prohlídek uvedených v odstavci 1 příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa, musí být přítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena či vyvrácena prostřednictvím testování plodů vykazujících dané příznaky. Potvrdí-li se přítomnost organismu Phyllosticta citricarpa, podléhá šarže, z níž byl vzorek odebrán, odmítnutí vstupu do Unie.
Požadavky na sledovatelnost
Pro účely sledovatelnosti jsou dotčené plody dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:
i)  pěstební plocha, balící zařízení, vývozci a jakýkoli další subjekt podílející se na manipulaci s dotčenými plody jsou za tímto účelem úředně registrováni;
ii)  po celou dobu jejich přepravy z pěstební plochy do vstupního místa do Unie jsou k dotčeným plodům připojeny dokumenty vydané pod dohledem příslušné státní organizace ochrany rostlin;
iii)  v případě dotčených plodů pocházejících ze třetích zemí musí být navíc vedle podmínek stanovených pod písmeny a) a b) uvedeny podrobné informace o ošetřeních před sklizní a po sklizni.
Změna 3
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 7 – podbod 16.4. – písm. e)
or
vypouští se
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Změna 4
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 8 – podbod 16.6. – písm. d)
d)  byly účinným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Údaje o ošetření je nutno uvést v osvědčeních uvedených v čl. 13 odst. 1 bodu ii).
d)  byly účinným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). V případě plodů Citrus L. jiných než Citrus limon (L.) Osbeck a Citrus aurantifolia Swingle (Christm.) úřední potvrzení, že plody byly ošetřeny podchlazením (24 dní při teplotě 0,55 ºC, čemuž předcházejí 3 dny předchlazení) nebo alternativnímu, udržitelnému a účinnému ošetření se stejným účinkem, které bylo schváleno postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2, na základě hodnocení EFSA, proti organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Údaje o ošetření je nutno uvést v osvědčeních uvedených v čl. 13 odst. 1 bodu ii).

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.
(4) Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 16.
(5) Vědecké stanovisko, vydané na žádost Evropské komise (otázka č. EFSA-Q-2013-00334), týkající se rizika, které pro území EU představuje organismus Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa), a určení a hodnocení možností ohledně snižování rizik. The EFSA Journal 2014; 12(2):3557.
(6) Komise předložila Parlamentu pouze anglickou verzi svého návrhu prováděcí směrnice, jelikož návrh nebyl přeložen do ostatních úředních jazyků.

Právní upozornění - Ochrana soukromí