Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/3010(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1334/2016

Esitatud tekstid :

B8-1334/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0509

Vastuvõetud tekstid
PDF 353kWORD 53k
Neljapäev, 15. detsember 2016 - Strasbourg
Taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavad kaitsemeetmed
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusdirektiivi eelnõu kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa (D047308/01 – 2016/3010(RSP)))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusdirektiivi eelnõu, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa (D047308/01),

–  võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta(1), eriti selle artikli 14 teise lõigu punkte c ja d ning artikli 18 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid(3),

–  võttes arvesse komisjoni 11. mai 2016. aasta rakendusotsust (EL) 2016/715, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine(4),

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 30. jaanuari 2014. aasta teaduslikku arvamust(5),

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et komisjoni rakendusdirektiivi eelnõu eesmärk on muuta direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa; arvestades, et direktiiv 2000/29/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/2031 (mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid) kohe, kui seda määrust hakatakse kohaldama;

B.  arvestades, et komisjoni rakendusdirektiiv on vastuolus määruse (EL) 2016/2031 eesmärkidega, rikkudes nõudeid, mis puudutavad teatavatele taimekahjustajatele, eriti Phyllosticta citricarpa-le ja Xanthomonas citri-le vastuvõtlike puuviljade liitu sissetoomist,

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusdirektiivi eelnõu ei ole kooskõlas liidu õigusega, sest see on vastuolus määruse (EL) 2016/2031 eesmärgiga, milleks on määrata kindlaks mis tahes liiki, tüvesse või biotüüpi kuuluvatest taimi või taimseid saadusi kahjustavatest haigusetekitajatest, loomadest või parasiittaimedest (edaspidi „taimekahjustajad“) tulenevad taimetervislikud riskid ning meetmed nende riskide vastuvõetavale tasemele vähendamiseks; tuletab sellega seoses meelde, et direktiiv 2000/29/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/2031 kohe, kui seda määrust hakatakse kohaldama (s.t 14. detsembril 2019);

2.  palub komisjonil muuta oma rakendusdirektiivi eelnõu(6) järgmiselt:

Rakendusdirektiivi eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Rakendusdirektiivi eelnõu
Lisa – punkti 4 alapunkti a alapunkt i – taane 6 – punkt 16.2 – alapunkt e
välja jäetud
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Muudatusettepanek 2
Rakendusdirektiivi eelnõu
Lisa – punkti 4 alapunkti a alapunkt i – taane 7 – punkt 16.4 – alapunkt d – punkt 4 a (uus)
Kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljade liitu sissetoomine
Kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega peab olema kaasas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii esimeses lõigus osutatud fütosanitaarsertifikaat ning „Täiendavate kinnituste“ all peavad olema esitatud järgmised kinnitused:
i)  kinnitus selle kohta, et teatavad puuviljad on pärit kasvukohast, mida on asjakohaselt töödeldud Phyllosticta citricarpa vastu ning alates viimase vegetatsioonitsükli algusest on asjakohasel ajal kasutatud taimekasvatusmeetodeid, mis kinnitatakse vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusele;
ii)  kinnitus selle kohta, et kasvukohas on kasvuperioodil teostatud asjakohane ametlik kontroll ja kõnealustel puuviljadel ei ole alates viimase vegetatsioonitsükli algusest avastatud Phyllosticta citricarpa sümptomeid;
iii)  kinnitus selle kohta, et ajavahemikus alates viljade pakendamiskohta saabumisest kuni nende pakkimiseni on võetud prooviks vähemalt 600 vilja iga liigi 30 tonnist või väiksemast kogusest ning viljad on valitud nii palju kui võimalik Phyllosticta citricarpa võimalike sümptomite alusel ning kõik valimisse kuuluvad sümptomitega puuviljad on kontrollitud ja neilt ei ole leitud kõnealust kahjurorganismi;
iv)  Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ puhul tuleb lisaks punktides a, b ja c osutatud kinnitustele esitada kinnitus selle kohta, et 30 tonnist või väiksemast kogusest on võetud valim, mida on kontrollitud Phyllosticta citricarpa varjatud nakkuse suhtes ja seda ei ole leitud.
Kolmandatest riikidest pärite teatavate puuviljade liidus kontrollimise nõuded
Kolmandatest riikidest pärit teatavaid puuvilju kontrollitakse visuaalselt liitu sisenemise kohas või kooskõlas komisjoni direktiiviga 2004/103/EÜ kindlaks määratud sihtkohas. Sellise kontrolli jaoks võetakse valimisse vähemalt 200 puuvilja iga liigi 30 tonnist või väiksemast partiist, mis on valitud Phyllosticta citricarpa võimalike sümptomite alusel. Kui esimese lõigus nimetatud kontrolli käigus avastatakse Phyllosticta citricarpa sümptomid, kinnitatakse sümptomitega puuviljade kontrollimise teel kõnealuse kahjurorganismi esinemine või puudumine. Kui Phyllosticta citricarpa esinemine kinnitatakse, ei lubata liitu tuua seda partiid, millest valim oli võetud.
Jälgitavusnõuded
Jälgitavusnõuete täitmiseks võib teatavaid puuvilju liitu sisse tuua üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
i)  kasvukoht, pakendaja, eksportijad ja kõik teised asjaomaste puuviljade käitlemises osalevad ettevõtjad on ametlikult registreeritud;
ii)  kogu teekonnal kasvukohast kuni liitu sisenemise kohani peavad kõnealuste puuviljadega kaasas olema asjaomase riigi taimekaitseorganisatsiooni järelevalve all väljastatud dokumendid;
iii)  kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljade korral peab lisaks punktidele a ja b olema alles hoitud üksikasjalik teave enne ja pärast saagikogumist tehtud töötluste kohta.
Muudatusettepanek 3
Rakendusdirektiivi eelnõu
Lisa – punkti 4 alapunkti a alapunkt i – taane 7 – punkt 16.4 – alapunkt e
välja jäetud
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Muudatusettepanek 4
Rakendusdirektiivi eelnõu
Lisa – punkti 4 alapunkti a alapunkt i – taane 8 – punkt 16.6 – alapunkt d
(d)  on läbinud mõjusa töötluse, et tagada Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) puudumine. Andmed töötlemise kohta tuuakse ära artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud tõenditel.
(d)  on läbinud mõjusa töötluse, et tagada Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) puudumine. Citrus L. liikide (v.a Citrus limon (L.) Osbeck ja Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) puhul ametlik kinnitus, et puuviljad on läbinud külmtöötluse (24 päeva temperatuuril 0,55ºC ja 3 päeva eeljahutust) või sama mõju omava muu säästliku ja mõjusa töötluse, mis on valideeritud vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusele EFSA hindamise alusel, et tagada Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) puudumine. Andmed töötlemise kohta tuuakse ära artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud tõenditel.

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3)3 ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.
(4) ELT L 125, 13.5.2016, lk 16.
(5) Euroopa Komisjoni taotletud teaduslik arvamus (küsimus nr EFSA-Q-2013-00334) Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) ohu kohta ELi territooriumil, organismi tuvastamine ja riskivähendamisvõimaluste hindamine. EFSA Journal 2014; 12(2):3557.
(6) Komisjon edastas parlamendile üksnes rakendusdirektiivi eelnõu ingliskeelse versiooni, sest eelnõu polnud veel teistesse ametlikesse keeltesse tõlgitud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika