Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/3010(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1334/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1334/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0509

Hyväksytyt tekstit
PDF 356kWORD 51k
Torstai 15. joulukuuta 2016 - Strasbourg
Kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvät suojatoimenpiteet
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. joulukuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanodirektiiviksi, jolla muutetaan kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanodirektiiviksi, jolla muutetaan kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V (D047308/01),

–  ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8. toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan ja 18 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä 26. lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031(3),

–  ottaa huomioon tiettyjä eräistä kolmansista maista peräisin olevia hedelmiä koskevien toimenpiteiden vahvistamisesta haitallisen organismin Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi 11. toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/715(4),

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 30. tammikuuta 2014 antaman tieteellisen lausunnon(5),

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanodirektiiviksi pyritään muuttamaan direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V; ottaa huomioon, että direktiivi 2000/29/EY kumotaan ja korvataan kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetulla asetuksella (EU) 2016/2031 heti kun kyseistä asetusta aletaan soveltaa;

B.  toteaa, että ehdotus komission täytäntöönpanodirektiiviksi on asetuksen (EU) 2016/2031 tavoitteiden vastainen, sillä se heikentää vaatimuksia, jotka koskevat tietyille kasvintuhoojille, erityisesti Guignardia citricarpa -taudille (citrus black spot) ja Xanthomonas citri -taudille (citrus canker), alttiiden hedelmien tuontia unioniin;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen, sillä se ei ole sopusoinnussa asetuksen (EU) 2016/2031 tavoitteen kanssa; toteaa, että tavoitteena on määritellä kasveille tai kasvituotteille haitallisten taudinaiheuttajien, eläinten tai loiskasvien minkä tahansa lajin, kannan tai biotyypin, jäljempänä ’tuhoojat’, aiheuttamat kasvinterveysriskit ja toimenpiteet kyseisten riskien pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle; muistuttaa tässä yhteydessä, että asetuksella (EU) 2016/2031 kumotaan ja korvataan direktiivi 2000/29/EY heti kun sitä aletaan soveltaa (toisin sanoen 14. joulukuuta 2019 alkaen);

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotusta täytäntöönpanodirektiiviksi(6) seuraavasti:

Ehdotus täytäntöönpanodirektiiviksi   Muutos
Muutos 1
Ehdotus täytäntöönpanodirektiiviksi
Liite – 4 kohta – a alakohta – i alakohta – 6 kohta – 16.2 kohta – e alakohta
or
Poistetaan.
e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Muutos 2
Ehdotus täytäntöönpanodirektiiviksi
Liite – 4 kohta – a alakohta – i alakohta – 7 kohta – 16.4 kohta – d alakohta – 4 a alakohta (uusi)
Mainittujen kolmansista maista peräisin olevien hedelmien tuonti unioniin
Mainittujen kolmansista maista peräisin olevien hedelmien mukana on seurattava direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus, jonka kohtaan ”Lisäilmoitus” sisältyvät seuraavat lausumat:
i)  mainitut hedelmät ovat peräisin tuotantoviljelmältä, jolle on tehty asianmukaiset käsittelyt Phyllosticta citricarpa -organismia vastaan ja jolla asianmukaisena ajankohtana viimeisen kasvukauden jälkeen käytettävät viljelymenetelmät hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;
ii)  tuotantoviljelmällä on kasvukauden aikana tehty asianmukainen virallinen tarkastus, eikä mainituissa hedelmissä ole havaittu Phyllosticta citricarpa ‑organismin aiheuttamia oireita viimeisen kasvukauden alun jälkeen;
iii)  jokaisen lajin osalta on otettu näytteitä vähintään 600 hedelmästä 30 tonnin erää tai osaa siitä kohden hedelmien saapumisen ja pakkaustiloissa tapahtuvan pakkaamisen välillä, ja näytteet on valittu mahdollisimman pitkälti Phyllosticta citricarpa -organismin mahdollisesti aiheuttamien oireiden perusteella, ja kaikki näytteenottoon valitut hedelmät, joissa on esiintynyt oireita, on testattu ja todettu mainitusta haitallisesta organismista vapaiksi;
iv)  kun on kyse lajista Citrus sinensis (L.) Osbeck ”Valencia”, edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen lausumien lisäksi 30:tä tonnia tai osaa siitä kohden on testattu näyte piilevän tartunnan varalta ja todettu Phyllosticta citricarpa ‑organismista vapaaksi.
Kolmansista maista peräisin olevien mainittujen hedelmien unionissa tehtäviä tarkastuksia koskevat vaatimukset
Kolmansista maista peräisin olevat mainitut hedelmät on tarkastettava silmämääräisesti maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY mukaisesti. Kyseiset tarkastukset on tehtävä näytteille siten, että mainittujen hedelmien jokaisen lajin osalta tarkastetaan vähintään 200 hedelmää 30 tonnin erää tai osaa siitä kohden, ja näytteet on valittava Phyllosticta citricarpa -organismin mahdollisesti aiheuttamien oireiden perusteella. Jos Phyllosticta citricarpa -organismin aiheuttamia oireita havaitaan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten aikana, mainitun haitallisen organismin esiintyminen on vahvistettava tai kumottava testaamalla hedelmät, joissa esiintyy oireita. Jos Phyllosticta citricarpa -organismin esiintyminen vahvistetaan, sen erän, josta näyte otettiin, tulo unioniin on evättävä.
Jäljitettävyysvaatimukset
Jäljitettävyyden varmistamiseksi mainittuja hedelmiä voidaan tuoda unioniin ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
i)  tuotantoviljelmän, pakkaustilojen, viejien ja kaikkien muiden toimijoiden, jotka osallistuvat mainittujen hedelmien käsittelyyn, on oltava virallisesti rekisteröityjä kyseiseen tarkoitukseen;
ii)  mainittujen hedelmien mukana on koko kuljetuksen ajan tuotantoviljelmältä unioniin saakka oltava asianomaisen valtion kansallisen kasvinsuojeluorganisaation valvonnassa laaditut asiakirjat;
iii)  kun on kyse kolmansista maista peräisin olevista mainituista hedelmistä, edellä a ja b alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ennen sadonkorjuuta ja sen jälkeen tehtävistä käsittelyistä on kirjattava ylös yksityiskohtaiset tiedot.
Muutos 3
Ehdotus täytäntöönpanodirektiiviksi
Liite – 4 kohta – a alakohta – i alakohta – 7 kohta – 16.4 kohta – e alakohta
or
Poistetaan.
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Muutos 4
Ehdotus täytäntöönpanodirektiiviksi
Liite – 4 kohta – a alakohta – i alakohta – 8 kohta – 16.6 kohta – d alakohta
d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).
d)  on tehty tehokas käsittely, jotta varmistetaan, että ne ovat vapaita Thaumatotibia leucotreta -organismista (Meyrick). Kun on kyse sukuun Citrus L. kuuluvista muista kuin Citrus limon (L.) Osbeck ja Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle -lajeista, on toimitettava virallinen lausunto siitä, että hedelmille on tehty kylmäkäsittely (24 päivää 0,55 ºC:n lämpötilassa ja 3 päivän esijäähdytys) tai vaihtoehtoinen, kestävä ja tehokas käsittely, jolla on sama vaikutus ja joka on validoitu 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinnin perusteella, jotta varmistetaan, että hedelmät ovat vapaita Thaumatotibia leucotreta -organismista (Meyrick). Käsittelyn tiedot on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.
(4)EUVL L 125, 13.5.2016, s. 16.
(5)Euroopan komission pyynnöstä annettu tieteellinen lausunto (EFSA-Q-2013-00334), jossa käsiteltiin Phyllosticta citricarpa -organismin (Guignardia citricarpa) aiheuttamia riskejä EU:n alueella sekä eriteltiin ja arvioitiin eri vaihtoehtoja riskin pienentämiseksi. EFSA Journal 2014:12(2):3557.
(6)Komissio toimitti parlamentille ainoastaan englanninkielisen version ehdotuksesta täytäntöönpanodirektiiviksi, koska sitä ei ollut käännetty muille virallisille kielille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö