Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/3010(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1334/2016

Teksty złożone :

B8-1334/2016

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0509

Teksty przyjęte
PDF 444kWORD 55k
Czwartek, 15 grudnia 2016 r. - Strasburg
Środki ochronne przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie projektu dyrektywy wykonawczej Komisji zmieniającej załączniki I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projektu dyrektywy wykonawczej Komisji zmieniającej załączniki I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (D047308/01),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d) oraz art. 18 ust. 2,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) 2016/2031 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin(3),

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określającą środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa(4),

–  uwzględniając opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 30 stycznia 2014 r.(5),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że projekt dyrektywy wykonawczej Komisji ma na celu zmianę załączników I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE; mając na uwadze, że dyrektywa 2000/29/WE zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, gdy tylko rozporządzenie to wejdzie w życie;

B.  mając na uwadze, że projekt dyrektywy wykonawczej Komisji zaprzecza celom rozporządzenia (UE) 2016/2031, gdyż podważa ona wymogi dotyczące wprowadzania do Unii niektórych owoców podatnych na szkodniki, w szczególności w odniesieniu do plamistości czarnej występującej w owocach cytrusowych i Xanthomonas citri;

1.  uważa, że projekt dyrektywy wykonawczej Komisji jest niezgodny z prawem Unii, gdyż stoi w sprzeczności z celem rozporządzenia (UE) 2016/2031, jakim jest określenie ryzyka fitosanitarnego stwarzanego przez wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy czynników chorobotwórczych, zwierząt lub roślin pasożytniczych szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (zwane dalej „agrofagami”) oraz środki mające na celu ograniczenie tych rodzajów ryzyka do dopuszczalnego poziomu; przypomina w związku z tym, że rozporządzenie (UE) 2016/2031, gdy tylko wejdzie w życie (tj. 14 grudnia 2019 r.), uchyli i zastąpi dyrektywę 2000/29/WE;

2.  wzywa Komisję do zmiany projektu dyrektywy(6) wykonawczej w następujący sposób:

Projekt dyrektywy wykonawczej   Zmiana
Zmiana 1
Projekt dyrektywy wykonawczej
Załącznik – punkt 4 – litera a – podpunkt i – tiret 6 – punkt 16.2 – litera e
or
skreśla się
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Zmiana 2
Projekt dyrektywy wykonawczej
Załącznik – punkt 4 – litera a – podpunkt i – tiret 7 – punkt 16.4 – litera d – akapit 4 a (nowy)
Wprowadzanie do Unii określonych owoców pochodzących z państw trzecich
Do określonych owoców pochodzących z państw trzecich dołączane jest świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, w tym w rubryce „Deklaracja dodatkowa” podaje się następujące elementy:
(i)  oświadczenie, że określone owoce pochodzą z obszaru produkcyjnego podlegającego zasadom odpowiedniego przetwarzania zapobiegającego Phyllosticta citricarpa i metodom uprawy prowadzonym w odpowiednim czasie od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego, które należy przyjąć zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2;
(ii)  oświadczenie, że na obszarze produkcyjnym przeprowadzono odpowiednią kontrolę urzędową w trakcie sezonu wegetacyjnego oraz że nie wykryto żadnych objawów Phyllosticta citricarpa w określonych owocach od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego;
(iii)  oświadczenie, że pobrano próbkę co najmniej 600 sztuk na 30 ton każdego gatunku owoców w czasie między przybyciem do zakładu pakującego a pakowaniem lub jej część, wybraną w miarę możliwości na podstawie ewentualnych objawów Phyllosticta citricarpa, oraz że wszystkie objęte próbką owoce wykazujące takie objawy zostały przebadane i uznane za wolne od tego szkodliwego organizmu;
(iv)  w przypadku Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, oprócz oświadczeń, o których mowa w lit. a), b) i c): oświadczenie, że zbadano próbkę dla każdych 30 ton lub jej część pod kątem zakażenia utajonego i stwierdzono, że jest ona wolna od Phyllosticta citricarpa.
Wymogi dotyczące kontroli określonych owoców pochodzących z państw trzecich w Unii
Określone owoce pochodzące z państw trzecich poddaje się kontroli wzrokowej w miejscu wprowadzenia lub w miejscu przeznaczenia określonych zgodnie z dyrektywą Komisji 2004/103/WE. Kontrole te przeprowadza się na próbkach co najmniej 200 sztuk każdego gatunku określonych owoców z każdej partii 30 ton lub jej części, wybranych na podstawie ewentualnych objawów Phyllosticta citricarpa. Jeżeli objawy Phyllosticta citricarpa wykryto w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, obecność tego szkodliwego organizmu należy potwierdzić lub wykluczyć w badaniu owoców wykazujących takie objawy. Jeżeli obecność Phyllosticta citricarpa zostanie potwierdzona, w przypadku partii owoców, z której dana próbka została pobrana, wydaje się zakaz wjazdu do Unii.
Wymogi dotyczące identyfikowalności
Do celów identyfikacji określone owoce wprowadza się do Unii jedynie pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:
(i)  obszar produkcji, zakład pakujący, eksporterzy oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w produkcję, magazynowanie i transport określonych owoców zostały urzędowo zarejestrowane do tego celu;
(ii)  w drodze od obszaru produkcji do miejsca wprowadzenia do Unii określonym owocom towarzyszą dokumenty wydane pod kontrolą krajowej organizacji ds. ochrony roślin;
(iii)  w przypadku określonych owoców pochodzących z państw trzecich oprócz wymogów określonych w lit. a) i b) przechowuje się szczegółowe informacje dotyczące zabiegów przeprowadzonych przed zbiorem i po nim.
Zmiana 3
Projekt dyrektywy wykonawczej
Załącznik – punkt 4 – litera a – podpunkt i – tiret 7 – punkt 16.4 – litera e
or
skreśla się
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Zmiana 4
Projekt dyrektywy wykonawczej
Załącznik – punkt 4 – litera a – podpunkt i – tiret 8 – punkt 16.6 – litera d
d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1)(ii).
d)  zostały poddane skutecznemu zabiegowi w celu wyeliminowania braku Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). W przypadku owoców Citrus L. innych niż Citrus limon (L.) Osbeck i Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce zostały poddane procesowi mrożenia (24 dni w temperaturze 0,55 °C oraz 3 dni schładzania) lub alternatywnemu, zrównoważonemu i skutecznemu procesowi umożliwiającemu uzyskanie równoważnego efektu i zatwierdzonemu zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2. na podstawie oceny EFSA, w celu wyeliminowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Na zaświadczeniach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii), należy podać informacje o tych zabiegach.

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3)3 Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.
(4) Dz.U. L 125 z 13.5.2016, s. 16.
(5) Opinia naukowa na wniosek Komisji Europejskiej (pytanie nr EFSA-Q-2013-00334) w sprawie zagrożenia organizmem Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) dla terytorium UE wraz z określeniem i oceną możliwości ograniczenia zagrożenia. Dziennik EFSA 2014;12(2):3557.
(6) Komisja przekazała Parlamentowi jedynie wersję angielską projektu dyrektywy wykonawczej, ponieważ projekt nie został przetłumaczony na inne języki urzędowe.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności