Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/3010(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1334/2016

Predkladané texty :

B8-1334/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0509

Prijaté texty
PDF 375kWORD 49k
Štvrtok, 15. decembra 2016 - Štrasburg
Ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2016 o návrhu vykonávacej smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacej smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (D047308/01),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva(1), najmä na jej článok 14 ods. 2 písm. c) a d) a článok 18 ods. 2,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín(3),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/715 z 11. mája 2016, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie(4),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z 30. januára 2014(5),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže cieľom vykonávacej smernice Komisie je zmena príloh I až V smernice 2000/29/ES; keďže smernica 2000/29/ES bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín hneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia;

B.  keďže návrh vykonávacej smernice Komisie je v rozpore s cieľmi nariadenia (EÚ) 2016/2031, lebo oslabuje požiadavky na uvedenie určitých druhov ovocia náchylných na prítomnosť škodcov do Únie, najmä pokiaľ ide o Phyllosticta citricarpa a Xanthomonas citri;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacej smernice Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je v súlade s cieľom nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorým je určenie fytosanitárnych rizík, ktoré predstavuje každý druh, kmeň alebo biotyp patogénnych činiteľov, zvierat alebo parazitických rastlín škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty („škodcovia“), a opatrenia na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň; v tejto súvislosti pripomína, že nariadením (EÚ) 2016/2031 sa hneď po nadobudnutí účinnosti, t. j. 14. decembra 2019, zruší a nahradí smernica 2000/29/ES;

2.  žiada Komisiu, aby svoj návrh vykonávacej smernice(6) zmenila takto:

Návrh vykonávacej smernice   Zmena
Zmena 1
Návrh vykonávacej smernice
Príloha – odsek 4 písm. a) bod i) – bod 6 – bod 16.2 – písmeno e)
or
vypúšťa sa
e)   in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Zmena 2
Návrh vykonávacej smernice
Príloha – odsek 4 písm. a) bod i) – bod 7 – bod 16.4 – písmeno d) – bod 4 a (nový)
Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov pochádzajúcich z tretích krajín do Únie
Špecifikované ovocné plody pochádzajúce z tretích krajín musia byť vybavené rastlinolekárskym osvedčením uvedeným v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES obsahujúcim v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ tieto prvky:
i)   vyhlásenie, že špecifikované ovocné plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo podrobené vhodným ošetreniam proti organizmu Phyllosticta citricarpa a kultivačným metódam vykonaným vo vhodnom čase od začiatku posledného vegetačného obdobia, ktoré sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2;
ii)   vyhlásenie, že na mieste pestovania sa počas vegetačného obdobia vykonala primeraná úradná kontrola a že v špecifikovaných ovocných plodoch sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa;
iii)   vyhlásenie, že v období medzi doručením ovocných plodov a ich balením v baliarni sa odobrala vzorka z najmenej 600 ovocných plodov každého druhu na 30 ton alebo z časti daného množstva, ktorá sa v najväčšej možnej miere vybrala na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa, a všetky ovocné plody vo vzorke, ktoré vykazovali príznaky, boli otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivého organizmu;
iv)   v prípade Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ okrem vyhlásení uvedených v písmenách a), b) a c): vyhlásenie, že vzorka na 30 ton alebo časť daného množstva bola otestovaná na prítomnosť latentnej infekcie a zistilo sa, že je bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa.
Požiadavky týkajúce sa kontrol špecifikovaných ovocných plodov pochádzajúcich z tretích krajín v rámci Únie
Špecifikované ovocné plody pochádzajúce z tretích krajín sa podrobia vizuálnej kontrole na mieste vstupu alebo na mieste určenia stanovenom v súlade so smernicou Komisie 2004/103/ES. Uvedené kontroly sa vykonávajú na vzorkách najmenej 200 ovocných plodov každého druhu špecifikovaných ovocných plodov na dávku s hmotnosťou 30 ton alebo časť daného množstva, vybratých na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa. Ak sa v rámci kontrol uvedených v odseku 1 zistia príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa, prítomnosť daného škodlivého organizmu sa musí potvrdiť alebo vyvrátiť testovaním ovocných plodov, ktoré vykazujú príznaky. Ak sa prítomnosť organizmu Phyllosticta citricarpa potvrdí, na dávku, z ktorej sa vzorka odobrala, sa vzťahuje zamietnutie vstupu do Únie.
Požiadavky na vysledovateľnosť
Na účely vysledovateľnosti sa špecifikované ovocné plody zavedú do Únie len v prípade, ak spĺňajú tieto podmienky:
i)   miesto pestovania, baliarne, vývozcovia a všetci ostatní prevádzkovatelia zúčastňujúci sa na manipulácii so špecifikovanými ovocnými plodmi sú na daný účel úradne zaregistrovaní;
ii)   špecifikované ovocné plody sú počas svojho pohybu z miesta pestovania na miesto vstupu do Únie vybavené dokladmi vydanými pod dohľadom vnútroštátnej organizácie na ochranu rastlín;
iii)   v prípade špecifikovaných ovocných plodov pochádzajúcich z tretích krajín sa okrem splnenia podmienok uvedených v písmenách a) a b) zachovali podrobné informácie o ošetrení pred zberom úrody a po ňom.
Zmena 3
Návrh vykonávacej smernice
Príloha – odsek 4 písm. a) bod i) – bod 7 – bod 16.4 – písmeno e)
or
vypúšťa sa
e)   in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Zmena 4
Návrh vykonávacej smernice
Príloha – odsek 4 písm. a) bod i) – bod 8 – bod 16.6 – písmeno d)
d)  boli podrobené účinnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že sú zbavené organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Údaje o ošetrení sa uvedú v osvedčení uvedenom v článku 13 ods. 1 bod ii).
d)  boli podrobené účinnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že sú zbavené organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). V prípade ovocných druhov Citrus L., iných ako Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus auratifolia (Christm.) Swingle, úradné vyhlásenie, že ovocné plody boli ošetrené chladom (24 dní v 0,55ºC s 3 dňami predchladenia) alebo iným udržateľným účinným spôsobom s rovnakým účinkom, ktorý bol overený postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 na základe hodnotenia úradu EFSA, aby sa zabezpečilo, že sú zbavené organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Údaje o ošetrení sa uvedú v osvedčení uvedenom v článku 13 ods. 1 bod ii).

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)3 Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.
(4) Ú. v. EÚ L 125, 13.5.2016, s. 16.
(5) Vedecké stanovisko vypracované na žiadosť Európskej komisie (otázka č. EFSA-Q-2013-00334) o riziku organizmu Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) pre územie EÚ s identifikáciou a vyhodnotením možností na zníženie rizika. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2014; 12(2):3557.
(6) Komisia postúpila Európskemu parlamentu iba anglickú verziu svojho návrhu vykonávacej smernice, keďže návrh nebol preložený do ostatných úradných jazykov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia