Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3029(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1341/2016

Předložené texty :

B8-1341/2016

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0510

Přijaté texty
PDF 339kWORD 47k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
Podpora obětí thalidomidu
P8_TA(2016)0510B8-1341/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o podpoře poskytované obětem thalidomidu (2016/3029(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na chystanou změnu zákona o Nadaci pro oběti Conterganu, který by německá vláda mohla využít k tomu, aby obětem thalidomidu, které jako takové uznávají soudně určené podpůrné systémy nebo na něž se vztahují státní systémy podpory, umožnila získat paušální přístup ke zvláštnímu fondu německé Nadace pro oběti Conterganu (Conterganstiftung),

–  s ohledem na španělský královský dekret č. 1006/2010 ze dne 5. srpna 2010, kterým se upravují postupy pro poskytování pomoci osobám postiženým účinky thalidomidu ve Španělsku během let 1960–1965,

–  s ohledem na přibližný počet obětí thalidomidu na území EU (asi 2 700 osob v Německu (zdroj: německá vláda), kolem 500 osob v Itálii (zdroj: VITA – Associazione Vittime Italiane Thalidomide), 500 osob ve Spojeném království, 100 osob ve Švédsku (zdroj: studie DLA Piper) a 200 osob ve Španělsku (zdroj: Avite)),

–  s ohledem na zprávu z Univerzity v Heidelbergu nazvanou „Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)“ (Pravidelné zjišťování potíží, zvláštních potřeb a problémů v oblasti péče, s nimiž se potýkají oběti Conterganu), která se podrobně zabývá prohlubujícími se zdravotními problémy a zvláštními potřebami obětí thalidomidu a nedostatky v podpoře, která je jim poskytována,

–  s ohledem na zprávu organizace Firefly z ledna 2015, která upozorňuje na zhoršování tělesného i duševního zdraví obětí thalidomidu a na jejich budoucí potřeby(1),

–  s ohledem na zprávu vypracovanou v květnu 2015 na žádost Ministerstva zdravotnictví německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, která zkoumá kvalitu života obětí thalidomidu a předvídá jejich budoucí potřeby (zpráva Univerzity v Kolíně)(2),

–  s ohledem na otevřené dopisy předsedů politických skupin Evropského parlamentu, kteří poukazují na to, že oběti thalidomidu žijí s chronickou, vysilující bolestí a nejsou naplněny jejich základní potřeby,

–  s ohledem na tiskovou konferenci, která se konala dne 27. května 2015 v Evropském parlamentu v Bruselu, během níž poslanci všech politických skupin EP zdůraznili, že obětem thalidomidu se v jejich zdravotních potížích musí dostat podpory(3),

–  s ohledem na výroční oslavy EU v září 2015 připomínající 50 let od přijetí prvních předpisů týkajících se léčivých přípravků v Evropě, které měly chránit občany EU, přičemž si připomínáme také to, že účinná právní úprava v oblasti léčivých přípravků je trvalým odkazem mnoha tisíců dětí, které zemřely v raném věku nebo se narodily s těžkými vrozenými vadami v důsledku užívání thalidomidu během těhotenství,

–  s ohledem na otázku Komisi (O-000035/2016 – B8-0120/2016) a rozpravu o thalidomidu na plenárním zasedání dne 9. března 2016,

–  s ohledem na dopis mezinárodní advokátní kanceláře Ince and Co. ze dne 5. března 2015, který popisuje, jaký dopad měl na zdraví obětí thalidomidu nedostatečný dohled nad léčivými přípravky a utajování důkazů o účincích tohoto přípravku(4),

–  s ohledem na prohlášení německé spolkové vlády z června 2016 o nutnosti převzít odpovědnost za oběti thalidomidu a poskytnout jim podporu bez byrokratické zátěže(5),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společnost Chemie Grünenthal GmbH prodávala na konci 50. a na začátku 60. let 20. stol. přípravek Contergan obsahující thalidomid coby bezpečný lék proti ranním nevolnostem, bolestem hlavy, kašli, nespavosti a nachlazení; vzhledem k tomu, že užívání tohoto léku během těhotenství způsobilo úmrtí a vrozené vady tisíců dětí v řadě evropských zemí;

B.  vzhledem k tomu, že dokumenty z doby, v níž probíhal skandál s thalidomidem, které byly nezávisle posouzeny mezinárodní advokátní kanceláří Ince and Co., dokazují, že ve Spolkové republice Německo neexistovala stejně účinná kontrola léčivých přípravků jako v jiných zemích, např. v USA, Francii, Portugalsku a Turecku;

C.  vzhledem k tomu, že nezávisle ověřený výzkum(6) dochází k neúprosnému závěru, že Spolková republika Německo zasahovala v roce 1970 do trestního řízení proti společnosti Chemie Grünenthal GmbH, německému výrobci thalidomidu, a způsobila tak, že této společnosti nemohla být prokázána vina; vzhledem k tomu, že byly navíc podniknuty jisté kroky, které zabránily zahájení občanskoprávního řízení proti této společnosti, což obětem pravděpodobně znemožnilo dosáhnout spravedlnosti či obdržet patřičnou finanční podporu pro své současné a budoucí zdravotní problémy;

D.  vzhledem k tomu, že nedávno zveřejněné nezávislé zprávy v Německu (zpráva Univerzity v Heidelbergu a zpráva Univerzity v Kolíně) a ve Spojeném království (zpráva Firefly) docházejí k závěru, že oběti thalidomidu potřebují větší podporu, pokud jde o jejich nenaplněné zdravotní potřeby, pohyb a nezávislý způsob života, protože jejich stav se rychle zhoršuje kvůli povaze jejich postižení a nedostatečné podpoře po celý jejich život;

E.  vzhledem k tomu, že Německo sice nese zvláštní odpovědnost, ovšem také ostatní vnitrostátní vlády zodpovídají za zajištění spravedlivého zacházení s oběťmi thalidomidu mezi svými občany;

F.  vzhledem k tomu, že předsedové politických skupin Evropského parlamentu vyjádřili v otevřených dopisech svou podporu snahám o pomoc obětem thalidomidu, pokud jde o jejich zdravotní potřeby;

G.  vzhledem k tomu, že na tiskové konferenci, která se konala v květnu 2015 v Bruselu za podpory všech politických skupin Evropského parlamentu, se upozornilo na stále nenaplněné zdravotní potřeby obětí thalidomidu;

H.  vzhledem k tomu, že v září 2015 oslavila Komise v Bruselu 50. výročí od přijetí prvního legislativního aktu EU týkajícího se léčivých přípravků, který byl z velké míry důsledkem skandálu s thalidomidem; vzhledem k tomu, že zatímco regulační struktury, které byly později vytvořeny, chrání 50 posledních let miliony občanů EU před podobnými pohromami, oběti thalidomidu žijí s bolestivými a vysilujícími následky této látky;

I.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání v březnu 2016 ve Štrasburku poslanci ze všech politických skupin EP zdůraznili, že je naléhavě nutné poskytnout obětem thalidomidu podporu v jejich nenaplněných potřebách, a že evropský komisař pro zdraví a bezpečnost Vytenis Andriukaitis prohlásil, že vnímá vůli nalézt pro všechny oběti thalidomidu vhodné řešení ke zlepšení kvality jejich života;

J.  vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu a v Komisi nyní existuje v souladu s etickými a humanitárními normami jak příležitost, tak i vůle napravit selhání při kontrole léčivých přípravků a následky utajování důkazů, které vedly k tragédii s thalidomidem;

K.  vzhledem k tomu, že v červnu 2016 německá spolková vláda(7) prohlásila, že na sebe musí vzít odpovědnost a poskytnout obětem finanční podporu bez administrativní zátěže a zdlouhavého posuzování jednotlivých případů;

L.  vzhledem k tomu, že v červnu 2016 německá spolková vláda také uznala, že změnu zákona o Nadaci pro oběti Conterganu v Německu je nutné a možné provést do ledna 2017;

M.  vzhledem k tomu, že řada obětí v celé EU často nedokáže požádat o finanční podporu na pokrytí nákladů na sociální služby, což je pro oběti thalidomidu, kterým je dnes padesát až šedesát let, dnes největším problémem – tyto služby budou totiž v následujících letech potřebovat stále víc, protože jejich pečovatelé, často partneři či příbuzní, by mohli sami onemocnět či zemřít;

1.  naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby sladily své postupy a opatření k tomu, aby byly oběti thalidomidu formálně uznány a aby jim bylo poskytnuto odškodnění;

2.  vyzývá německou spolkovou vládu, aby využila příležitosti, kterou nabízí chystaná změna zákona o Nadaci pro oběti Conterganu, a aby obětem thalidomidu, které jako takové uznávají soudně určené podpůrné systémy nebo na něž se vztahují státní systémy podpory, umožnila získat paušální přístup ke zvláštnímu fondu německé Nadace pro oběti Conterganu (Conterganstiftung);

3.  požaduje, aby byl obětem thalidomidu ze Spojeného království, Španělska, Itálie, Švédska a dalších členských států kolektivně poskytnut přístup k režimu podpory, pokud jim byl v jejich zemích na principu dobré víry přiznán status oběti;

4.  žádá španělské orgány, aby přezkoumaly proces, který vláda zahájila v roce 2010, a v rámci svého vnitrostátního systému zjednodušily identifikaci a odškodnění španělských obětí thalidomidu, jak se uvádí v nelegislativním návrhu o ochraně osob postižených účinky thalidomidu (161/000331), který dne 24. listopadu 2016 jednomyslně schválil španělský Kongres poslanců;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby na evropské úrovni vypracovala rámcový protokol, na základě kterého obdrží všichni evropští občané postižení účinky thalidomidu odškodnění v podobné výši, a to bez ohledu na členský stát, z kterého pocházejí, a aby vytvořila evropský program pomoci a podpory pro oběti thalidomidu a jejich rodiny, jejichž součástí by byla i finanční ustanovení a ustanovení o sociálním zabezpečení;

6.  žádá společnost Grünenthal, aby přijala svou odpovědnost tím, že poskytne náležité odškodnění a péči těm obětem, které budou teprve uznány, reviduje postup uznávání statusu oběti a naváže s oběťmi dialog s cílem napravit způsobenou škodu;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

(1) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf
(2) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf
(3) http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference
(4) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(5) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html
(6) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(7) https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT

Právní upozornění - Ochrana soukromí