Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2146(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0366/2016

Esitatud tekstid :

A8-0366/2016

Arutelud :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0512

Vastuvõetud tekstid
PDF 272kWORD 64k
Neljapäev, 15. detsember 2016 - Strasbourg
Petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevus
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2016. aasta resolutsioon petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomisjoni arutelude tulemuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikleid 10 ja 11,

–  võttes arvesse protokolli nr 1 liikmesriikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

–  võttes arvesse petitsiooniõiguse tähtsust ning seda, kuivõrd oluline on, et Euroopa Parlament saaks Euroopa kodanike ja elanike konkreetsetest muredest viivitamata teada, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklites 24 ja 227,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 228,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 44, milles käsitletakse õigust pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu sätteid, mis käsitlevad rikkumismenetlust, eelkõige selle artikleid 258 ja 260,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ja artikli 216 lõiget 8,

–  võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A8-0366/2016),

A.  arvestades, et petitsioonikomisjoni tegevust käsitleva aastaaruande eesmärk on tutvustada 2015. aastal esitatud petitsioonide analüüsi ja suhteid teiste institutsioonidega ning esitada õige ja õiglane ülevaade 2015. aastal saavutatud eesmärkidest;

B.  arvestades, et 2015. aastal esitati 1431 petitsiooni, mis on ligikaudu 47 % vähem kui 2014. aastal, mille jooksul saadeti Euroopa Parlamendile 2714 petitsiooni; 943 petitsiooni tunnistati vastuvõetavaks ning nendest 424 petitsiooni vaadati kiiresti läbi ja nende käsitlemine lõpetati, olles eelnevalt petitsiooni esitajat nõuetekohaselt teavitanud talle muret valmistanud küsimusest, 519 petitsiooni on petitsioonikomisjonis veel arutamiseks avatud; arvestades, et 483 petitsiooni tunnistati vastuvõetamatuks;

C.  arvestades, et esitatud petitsioonide arv on Euroopa Liidu kogu elanikkonda arvestades suhteliselt tagasihoidlik, mis näitab, et enamik ELi kodanikest ja elanikest ei ole kahjuks veel teadlikud petitsiooniõiguse olemasolust ja selle võimalikust kasulikkusest vahendina, millega juhtida ELi institutsioonide ja liikmesriikide tähelepanu kodanikke mõjutavatele ja neile muret valmistavatele probleemidele, mis puudutavad Euroopa Liidu tegevusvaldkondi;

D.  arvestades, et 2015. aastal tunnistati vastuvõetamatuks 483 petitsiooni ning ELi tegevusvaldkondade osas valitseb endiselt üldine segadus, millele osutab vastuvõetamatuteks tunnistatud esitatud petitsioonide suur osakaal (33,8 %); arvestades, et probleemi lahendamiseks tuleks ergutada ja parandada kommunikatsiooni kodanikega ning selgitada eri pädevusvaldkondi – Euroopa, riiklikke ja kohalikke;

E.  arvestades, et kõiki petitsioone kontrollitakse ja käsitletakse tähelepanelikult, tõhusalt ja läbipaistvalt;

F.  arvestades, et petitsiooni esitajad on üldjuhul kodanikud, kes seovad end põhiõiguste kaitse ning meie ühiskonna täiustamise ja edasise heaoluga; arvestades, et nende kodanike kogemus oma petitsioonide käsitlemise osas mõjutab tugevalt nende edaspidist suhtumist ELi institutsioonidesse ja Euroopa Liidu õiguses kehtestatud petitsiooniõigusest kinnipidamisse;

G.  arvestades, et Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt otse valitud ELi institutsioon ning petitsiooniõigus annab neile vahendid, mille abil juhtida enda valitud esindajate tähelepanu teemadele, mis neile muret valmistavad;

H.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule peavad liidu institutsioonid, organid ja asutused hea valitsemistava edendamiseks ja kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks tegema oma tööd võimalikult avatult;

I.  arvestades, et petitsiooniõigus peab olema keskne element liikumisel osalusdemokraatia poole, kaitstes tulemuslikult iga kodaniku õigust osaleda otse Euroopa Liidu demokraatlikes protsessides; arvestades, et tegelik demokraatlik ja kaasav valitsemine peab tagama täieliku läbipaistvuse, põhiõiguste tõhusa kaitse ja kodanike tulemusliku kaasamise otsustusprotsessi; arvestades, et petitsioonid võimaldavad Euroopa Parlamendil kuulata, anda teavet ja aidata lahendada kodanikke puudutavaid probleeme, paludes ka muudel Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevatel asutustel teha selles vallas kõik vajalikud jõupingutused; arvestades, et petitsioonide kaudu tuleb hinnata ELi õigusaktide mõju elanike igapäevaelule;

J.  arvestades, et pagulastega seotud humanitaarkriis, väga tõsine sotsiaalne ja majanduslik mõju finantskriisile ning rassismi ja ksenofoobia kasv kogu Euroopas seavad kahtluse alla usalduse süsteemi ja sellega seoses Euroopa projekti vastu; arvestades, et petitsioonikomisjonil on vastutus ja tõsine ülesanne pidada ja tugevdada konstruktiivset dialoogi Euroopa kodanike ja elanikega Euroopa Liidu küsimustes;

K.  arvestades, et petitsioonikomisjon suudab kõige paremini kodanikele näidata, mida Euroopa Liit nende heaks teeb ning milliseid lahendusi on võimalik saavutada Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil; arvestades, et petitsioonikomisjon võib teha märkimisväärset tööd Euroopa projekti selgitamisel ning selle saavutuste ja eeliste tõendamisel;

L.  arvestades, et petitsiooniõigus peab tugevdama Euroopa Parlamendi võimet reageerida ja aidata lahendada probleeme, mis on seotud peamiselt ELi õiguse kohaldamise ja ülevõtmisega; arvestades, et petitsioonid on väärtuslik esmane teabeallikas, mis põhineb inimeste endi kogemusel ja aitab riigi tasandil välja selgitada võimalikke puudusi ELi õigusaktide kohaldamisel ning mis on viimaks Euroopa Komisjoni järelevalve all tema aluslepingute täitmise järelevalvaja rolli raames; arvestades, et petitsioonid, mis põhinevad ELi tegevusvaldkondadel ja täidavad vastuvõetavuse kriteeriume, on põhiliseks vahendiks, mis aitab tuvastada puudusi ELi õiguse ülevõtmisel ja jõustamisel liikmesriikides; arvestades, et petitsioonide kaudu saavad ELi kodanikud anda teada puudujääkidest ELi õiguse kohaldamisel ja aidata avastada ELi õiguse rikkumisi;

M.  arvestades seega, et petitsioonidel on seadusandlikus protsessis suur tähtsus, kuna need annavad teistele Euroopa Parlamendi komisjonidele kasulikku ja otsest teavet õigusloometööks nende vastavates valdkondades; arvestades, et petitsioonide eest ei vastuta mitte ainult petitsioonikomisjon, vaid need peaksid olema kõigi Euroopa Parlamendi komisjonide ühine vastutusvaldkond;

N.  arvestades, et petitsioonide kaudu saavad ELi kodanikud ja elanikud anda teada ELi õiguse ebaõigest kohaldamisest ja seega on kodanikud väärtuslik teabeallikas ELi õiguse rikkumiste väljaselgitamiseks;

O.  arvestades, et lisaks sellele, et petitsioonid annavad vajalikku tagasisidet kehtiva õiguse kohaldamise kohta, võivad need ka aidata tuvastada lünkasid ELi seadustes ning hinnata õigusaktide puudumise mõju teatud valdkondades, andes seega tõuke edasiseks seadusandlikuks tööks;

P.  arvestades, et petitsioonikomisjon on kasutanud hästi enda kui komisjoni käsutuses olevaid eriinstrumente, nagu suuliselt vastatavad küsimused ja lühiresolutsioonid, et teha nähtavaks kodanikele murettekitavad konkreetsed küsimused, ning on esitanud parlamendi täiskogul küsimusi ja resolutsioone, näiteks resolutsioonid hüpoteeki käsitlevate õigusaktide ja riskantsete finantsinstrumentide kohta Hispaanias või lapse huvide kohta Euroopas;

Q.  arvestades, et 2015. aastal on kodanike saadetud petitsioone menetletud kiiremini ja tõhusamalt ning petitsiooni esitajate kirjadele vastamise aega on lühendatud; arvestades, et sekretariaat on teinud selle saavutamiseks märkimisväärseid jõupingutusi;

R.  arvestades, et petitsiooni esitajad teevad komisjoniga aktiivset koostööd, esitades komisjoni liikmetele, Euroopa Komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide esindajatele täiendavat vahetut teavet; arvestades, et osaledes aruteludes ja esitades petitsioone, millele on lisatud üksikasjalikum teave, annavad nad oma panuse korrapärase ja konstruktiivse dialoogi kujundamisse Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga; arvestades, et 2015. aastal osales petitsioonikomisjoni aruteludes ja oli nendesse kaasatud 191 petitsiooni esitajat; kuigi see arv tundub olevat suhteliselt väike, ei tasu unustada, et petitsioonikomisjoni koosolekud kantakse üle ning see võimaldab petitsiooni esitajatel jälgida arutelusid voogedastuse abil otse ja reaalajas;

S.  arvestades, et heaks on kiidetud erimeetod laste heaolu puudutavate petitsioonide menetlemiseks ning selle teema käsitlemiseks on loodud eriotstarbeline töörühm, mis moodustati 17. septembril 2015 ja mille juhiks valiti Eleonora Evi; rõhutab, et igal töörühmal peaks olema selge volitus, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi ning vältida petitsioonide käsitlemisel igasugust põhjendamatut viivitust;

T.  arvestades, et petitsiooni esitamisega samaaegselt esitatakse sageli kaebus Euroopa Komisjonile, kes võib algatada rikkumismenetluse; arvestades, et Euroopa Parlament andis 2015. aastal Euroopa Komisjonile petitsioonide ja küsimuste kaudu teada teatavates liikmesriikides esinevatest puudustest teatavate ELi õigusaktide rakendamisel;

U.  arvestades, et need petitsioonid olid aluseks keskkonnaalastele kaebustele; arvestades, et Euroopa Komisjon saatis Soomele märgukirja seoses keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva direktiivi ülevõtmisega; arvestades, et viiel muul keskkonda puudutaval juhul algatas Euroopa Komisjon asjaomase liikmesriigiga kahepoolsed kõnelused; arvestades, et need juhtumid olid seotud kildagaasi, hundipopulatsiooni majandamise, keskkonnamõju strateegilist hindamist käsitleva direktiivi ebaõige kohaldamise ning siseriikliku õiguse vastavusega keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva direktiivi nõuetele;

V.  arvestades, et kodanike petitsioonides käsitleti ka õiguse ja õigusalase koostöö teemasid ning ühe petitsiooni alusel algatas Euroopa Komisjon kahepoolse dialoogi ühe liikmesriigiga seoses nimevahetuse piirangutega abiellumise järel;

W.  arvestades, et Euroopa Komisjon algatas mitme petitsiooni alusel ka kahepoolsed kõnelused mitme liikmesriigiga kinnisvaramaksu ning üliõpilaste poolt tasutava kohaliku elukohamaksu üle;

X.  arvestades, et Euroopa Komisjon kavatseb tugevdada ELi õigusaktide kohaldamist nende ülevõtmise ja riiklike õigusaktide nendele vastavuse süsteemse kontrollimise abil; arvestades, et Euroopa Komisjon on teatanud, et ta võtab ELi õigusaktide võimaliku rikkumise tuvastamise korral asjakohaseid meetmeid, algatades muu hulgas uued EU-Piloti uurimised ja rikkumismenetlused;

Y.  arvestades, et Euroopa Parlamendi kaasamisega neisse menetlustesse lisandub ELi pädevate institutsioonide uurimistegevusse täiendav kontroll; arvestades, et ühegi petitsiooni käsitlemist ei tohi lõpetada, kui see on Euroopa Komisjonis uurimisel;

Z.  arvestades, et Euroopa Komisjon avalikustab aastaaruandes Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta ELi õiguse rikkumisega seotud meetmed ning annab pressiteadete kujul teavet rikkumismenetluste kohta; arvestades, et nende rikkumismenetluste kohta tehtud otsustega on võimalik tutvuda Euroopa Komisjoni andmebaasis Europa veebisaidil; arvestades, et Euroopa Komisjonilt saadav üksikasjalikum teave sekkumise kohta petitsioonikomisjoni tegevusse petitsioonidega seotud juhtumite osas aitaks suurendada läbipaistvust ja teha sujuvamat koostööd kahe institutsiooni vahel;

AA.  arvestades, et petitsioonides käsitletavad peamised teemad puudutavad väga paljusid eri küsimusi, nt keskkonnakaitset (eriti reovee puhastust, jäätmekäitlust, vesikondade majandamist, gaasi- ja süsivesinike geoloogilist uurimist ja ekstraheerimist), põhiõigusi (eelkõige lapse õigusi ja puuetega inimeste õigusi), isikute vaba liikumist, diskrimineerimist, sisserännet, tööhõivet, loomade heaolu, kohtumõistmist (eriti lapse isikuhooldusõigust) ning tarbijaõiguste rikkumist;

AB.  arvestades, et 2014. aasta lõpus kasutusele võetud petitsioonikomisjoni veebisait toimib, kuid ei ole veel lõplikult valmis; arvestades, et selle portaali näol antakse ELi kodanikele ja elanikele elektrooniline abivahend, mis võimaldab neil esitada petitsioone ja jälgida jooksvalt nende menetlemist, samuti allkirjastada elektrooniliselt oma petitsioone ning ühineda teiste esitatud petitsioonidega neile huvipakkuvatel teemadel; arvestades, et puudused osades põhifunktsioonides, nagu otsingumootori puhul, mis kestsid kogu 2015. aasta ja veel väga hiljuti, kahjustasid portaali kui kodanike teabevahetuse interaktiivse koha rolli; arvestades, et see probleem on lõpuks lahendatud;

AC.  arvestades, et portaali eesmärk on muuta petitsioonimenetlus läbipaistvamaks ja interaktiivsemaks ning tagada parema haldusliku tõhususe, seda nii petitsiooni esitajate, parlamendiliikmete kui ka üldsuse huvides; arvestades, et projekti teise etapi eesmärk on eelkõige parandada petitsioonide halduslikku menetlemist;

AD.  arvestades, et selle projekti edasiste etappide mitmed viivitused on petitsioonikomisjoni sekretariaadile tekitanud lisatööd, kuna asjaomased dokumendid tuleb eri andmebaasidesse käsitsi üles laadida; arvestades, et osa petitsioone ootab veel üleslaadimist, kuna siiani on portaali lisatud üksnes 2013., 2014. ja 2015. aastal esitatud menetluses olevad petitsioonid ning praegu laetakse süsteemi üles 2016. aastal esitatud petitsioone;

AE.  arvestades, et kõrvaldatud on teatavad puudused, nt otsingufunktsiooni ning petitsiooni esitaja salastatuse osas, ning 2016. aasta teisel poolel jätkati puuduste kõrvaldamist plaanikohaselt, et muuta teenus kodanike jaoks kasulikumaks ja nähtavamaks;

AF.  arvestades, et petitsiooni vastuvõetavus põhineb ELi toimimise lepingu artiklis 227 sätestatud kriteeriumidel; arvestades, et liidu tegevusvaldkonna kontseptsioon on laiem kui lihtsalt pädevuste loetelu; arvestades, et vastuvõetamatuks tunnistamist võib kohtulikult kontrollida, kui see ei ole nende kriteeriumide alusel nõuetekohaselt põhjendatud;

AG.  arvestades, et riiklikel kohtutel lasub peamine vastutus ELi õigusaktide nõuetekohase rakendamise tagamise eest liikmesriikides; arvestades, et sellega seoses on Euroopa Kohtu eelotsus riiklikele kohtusüsteemidele kättesaadav kasulik vahend; arvestades, et mõnes liikmesriigis on asjaomast menetlust kasutatud vähesel määral, kui sedagi; arvestades, et see esialgne vastutus ei tohiks mingil juhul takistada Euroopa Komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvaja ennetavamat rolli seoses ELi õigusaktide järgimise tagamisega; arvestades, et petitsioonid pakuvad alternatiivset sõltumatut võimalust uurimiseks ja ELi õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks, ning arvestades, et need kaks alternatiivset menetlust ei peaks seega üksteist välistama;

AH.  arvestades, et Euroopa kodanikualgatus peaks olema kodanike jaoks oluline vahend, mis võimaldab neil osaleda ELi poliitika kujundamises, ning selle potentsiaal tuleb täielikult ära kasutada, tagades samas, et kodanikke teavitatakse sellest, millised valdkonnad kuuluvad ELi ja millised riikide pädevusse; arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse ja petitsiooniõiguse peamist erinevust tuleks kodanikele paremini selgitada; arvestades, et Euroopa Parlamendil on peamine vastutus selle vahendi tõeliselt edukaks muutmise eest; arvestades, et – nii nagu see kajastus 22. veebruaril 2015 toimunud avaliku kuulamise sõnavõttudes –, valitseb Euroopa kodanikualgatusi registreerivates organisatsioonides üldine arvamus, et kodanike osaluse osas parimate võimalike tulemuste saavutamiseks tuleb kõrvaldada haldustakistused;

AI.  arvestades, et rohkem kui kolm aastat pärast 1. aprilli 2012. aasta määruse (EL) nr 211/2011 kohaldamise kuupäeva peab petitsioonikomisjon vajalikuks selle rakendamist hinnata, et tuvastada võimalikud puudused ning pakkuda välja konkreetsed ja toimivad lahendused selle kiireks läbivaatamiseks, et selle toimimist saaks parandada;

AJ.  arvestades, et petitsioonikomisjon suutis suure töökoormuse tõttu teha 2015. aastal ainult ühe teabekogumikülastuse seoses 2015. aastal menetletud petitsioonidega; arvestades, et 5. ja 6. novembril 2015 Ühendkuningriiki tehtud teabekogumiskülastus vanemliku nõusolekuta adopteerimise küsimuses võimaldas delegatsiooni liikmetel kujundada parema arusaamise olukorrast, kuna probleemi oli võimalik arutada Ühendkuningriigi asjaomaste eri asutuste esindajatega;

AK.  arvestades, et sellised külastused on petitsioonikomisjoni spetsiifiline eelisõigus ning oluline osa komisjoni töös, mis hõlmab suhtlust petitsioonide esitajate ja asutustega asjaomastes liikmesriikides; arvestades, et selliste delegatsioonide liikmed osalevad võrdsetel alustel kõigis tegevustes, muu hulgas lõpparuande koostamises;

AL.  arvestades, et petitsioonikomisjonil on kohustusi Euroopa Ombudsmani ees, kes vastutab ELi kodanikelt ja elanikelt ELi institutsioonide ja organite võimaliku haldusomavoli kohta laekunud kaebuste uurimise eest, mille kohta petitsioonikomisjon koostab samuti iga-aastase raporti, mis tugineb Euroopa Ombudsmani enda aastaaruandele;

AM.  arvestades, et Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly esitas oma 2014. aasta aruande 26. mail 2015 Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile; arvestades, et 23. juunil 2015 tutvustas Euroopa Ombudsman oma aruannet selle institutsiooniga suhtlemise eest vastutava petitsioonikomisjoni koosolekul;

AN.  arvestades, et petitsioonikomisjon kuulub Euroopa ombudsmanide võrgustikku, mis ühendab riigi ja piirkonna tasandi ombudsmanide institutsioone ja Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ning Euroopa Majanduspiirkonda ja/või Schengeni alasse kuuluvate muude riikide petitsioonikomisjone ja samalaadseid organeid; arvestades, et võrgustikku kuulub praegu 94 bürood 36 riigist ja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon on võrgustiku täieõiguslik liige;

AO.  arvestades, et iga petitsioon vaadatakse tähelepanelikult läbi ning et iga petitsiooni esitaja peab saama vastuse mõistliku aja jooksul; arvestades, et petitsiooni esitajat tuleb teavitada petitsiooni käsitlemise lõpetamise põhjustest;

AP.  arvestades, et kõikidel petitsiooni esitajatel peaks olema võimalus petitsioonikomisjonile juhtumeid otse tutvustada;

1.  toonitab, et petitsiooniõigus peab tugevdama Euroopa Parlamendi reageerimisvõimet, aidates tal lahendada peamiselt ELi õigusaktide ülevõtmise ja kohaldamisega seotud probleeme, kuna petitsioonid, mis põhinevad ELi tegevusvaldkondadel ja täidavad vastuvõetavuse kriteeriume, on väärtuslik teabeallikas ELi õigusaktide kohaldamisel esinevate võimalike rikkumiste väljaselgitamiseks; kutsub komisjoni üles ELi õigusaktide tõhusa kohaldamise tagamiseks oma volitusi rohkem kasutama, näiteks alustades kiiremini ELi toimimise lepingu artiklite 258 ja 260 kohase rikkumismenetluse;

2.  tõstab esile tööd, mida petitsioonikomisjon teeb, et kuulata ja aidata lahendada liidu kodanikke puudutavaid probleeme; usub, et petitsioonide abil on võimalik paremini hinnata ühenduse õigusaktide mõju nende igapäevaelule, mis on justkui sillad kodanike ja institutsioonide vahel;

3.  toonitab, et petitsioonikomisjonil on võimalus ja tõsine ülesanne pidada usalduslikku ja viljakat dialoogi kodanikega, kuna tal on võimalik tuua ELi institutsioone kodanikele lähemale; märgib, et see peaks ka aitama edendada osalusdemokraatiat; on seisukohal, et selle eesmärgi täitmiseks on väga oluline vastata petitsioonidele asjakohaselt, seda nii ajalises kui ka vastuse kvaliteedi mõttes;

4.  tuletab meelde, et petitsioonikomisjoni avalikel aruteludel tuleks järgida petitsiooni esitajate võrdse ja proportsionaalse esindatuse põhimõtet; et tugevdada petitsioonikomisjoni Euroopa mõõdet, tuleks julgustada kõikide liikmesriikide piisavat ja õiglast esindatust petitsioonikomisjoni avalikel aruteludel; rõhutab, et petitsioonikomisjon peab kõiki vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone käsitlema võrdse tähtsusega ja objektiivselt; rõhutab, et liikmesriigis toimuva valimiskampaaniaga seotud petitsioone ei tohiks käsitleda kiirmenetluse raames;

5.  toonitab, et petitsioonid on väga tähtsad ka seadusandliku protsessi jaoks, kuna nende abil selgitatakse välja olemasolevad lüngad ja puudused ühenduse õigusaktide ülevõtmisel ja antakse teistele Euroopa Parlamendi komisjonidele kasulikku ja otsest teavet õigusloometööks nende vastavates valdkondades; tunneb heameelt, et petitsioonikomisjon on hakanud teiste parlamendikomisjonidega rohkem suhtlema ning et täiskogu istungitel käsitletakse üha sagedamini petitsioonidega seotud küsimusi; arvestades, et petitsioonide eest ei vastuta mitte ainult petitsioonikomisjon, vaid see peab olema kõigi parlamendikomisjonide ühine vastutusvaldkond; väljendab heameelt mitteametliku petitsioonide võrgustiku loomise kavatsuse üle parlamendis, milles osalevad kõigi komisjonide esindajad, et tagada petitsioonidega seotud tegevuse sujuv ja tõhus koordineerimine; on arvamusel, et see võrgustik peab aitama paremini mõista petitsioonide rolli parlamendi töös ja tugevdama komisjonidevahelist koostööd petitsiooni esitajate tõstatatud küsimustes; kutsub kõiki parlamendi pädevaid komisjone üles pöörama piisavat tähelepanu neile edastatud petitsioonidele ja tegema vajalikke pingutusi, et anda petitsioonide nõuetekohaseks käsitlemiseks vajalikku teavet;

6.  tunnistab, et parlament täidab ka tähtsat poliitilist rolli seoses Euroopa Komisjoni jõustamismeetmetega, kontrollides ELi õiguse rakendamise järelevalve aastaaruandeid ja võttes vastu asjakohaseid parlamendi resolutsioone; kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma arvesse petitsioonikomisjoni esitatud Euroopa Parlamendi resolutsioone, milles käsitletakse petitsioonide põhjal ilmnenud ELi õiguse rakendamise ja kohaldamise konkreetseid puudusi ning kutsutakse komisjoni üles vastavalt tegutsema ja oma järelmeetmetest parlamendile aru andma; kutsub ka nõukogu ja parlamenti üles võtma konkreetseid meetmeid määruse 2013/0140(COD) vastuvõtmisel seoses hariliku äädikakärbse puhul erandi tegemisega veterinaarkontrollidest ELi välispiiridel, nagu seda on soovitanud Nobeli preemia laureaadid (biokeemia professorid) petitsioonis nr 1358/2011;

7.  väljendab heameelt, et 2015. aastal lühendati petitsioonide menetlemise aega, kuid toonitab siiski, et petitsioonikomisjoni sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi ressursse ja töötajaid, et tagada petitsioonide hoolikas läbivaatamine ja lühendada menetlemise aega, kindlustades samas nende kvaliteetse käsitlemise; nõuab petitsioonide menetlemise digitaliseerimist, võttes eelkõige kasutusele uued info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, et tagada tõhus ja õigeaegne käsitlemine ning olemasoleva personali optimaalne kasutus, hoides samal ajal alles kodanike õiguse esitada petitsioone tavalise kirja teel;

8.  on jätkuvalt seisukohal, et petitsiooni esitajatele tuleb petitsiooni vastuvõetamatust või selle käsitlemise lõpetamist põhjendamatuse tõttu hoolikalt põhjendada;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjon on petitsiooniprotsessi kaasatud ja võtnud endale sellega seoses kohustused ning vastab võimalikult kiiresti talle parlamendi poolt saadetavatele uutele petitsioonidele; märgib, et Euroopa Komisjoni vastused on üldjuhul üksikasjalikud ja puudutavad tema pädevusvaldkonnas olevaid petitsioone; tuletab siiski meelde, et Euroopa Komisjon ei lisa paljudel juhtudel vastustesse uusi elemente, kui tegemist on petitsioonidega, mis on vaja läbi vaadata staatuses või kontekstis toimunud muutuste tõttu; peab kahetsusväärseks neid juhtumeid, kus Euroopa Komisjon keskendub peamiselt menetluslikele aspektidele ja ei süvene küsimuse sisusse; tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et selliste petitsioonide käsitlemise, milles on viidatud ELi õiguse võimalikule rikkumisele, võib lõpetada alles pärast nende piisavat analüüsimist; väljendab heameelt Euroopa Komisjoni võetud kohustuse üle saata petitsioonikomisjoni koosolekutele üldist pädevust omavaid ametnikke, kuna petitsioonide käsitlemise üldine kvaliteet paraneb, kui Euroopa Komisjoni esindavad aruteludes võimalikult kõrge tasandi ametnikud; väljendab kahetsust, et petitsioonikomisjoni koosolekutel piirduvad Euroopa Komisjoni vastused enamasti petitsioonikomisjonile saadetud ametliku vastuse sisuga ega paku uut või asjakojast teavet, mis võimaldaks tõstatatud küsimusi lahendada; märgib, et kirjalikke vastuseid võetakse tõsiselt arvesse ja neid selgitatakse petitsioonikomisjoni korraldatavatel suulistel aruteludel;

10.  on seisukohal, et Euroopa Komisjon peaks oma aluslepingute täitmise järelevalvaja rollis ja eelkõige keskkonnaküsimustes minema kaugemale formaalsest menetluskorrale vastavuse analüüsimisest ning keskenduma rohkem põhiküsimuse tegelikule sisule; tuletab meelde ettevaatuspõhimõtet ja ELi keskkonnaalaste õigusaktide lõppeesmärki, milleks on ökoloogiliselt tundlikele piirkondadele pöördumatu kahju tekitamise ärahoidmine, ning nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks vastu lähenemisviisi, mis lubaks tal kasutada oma volitusi ja eelisõigusi ennetavalt;

11.  ei nõustu sellega, et Euroopa Komisjon tõlgendab üha sagedamini Euroopa Parlamendi 27. aastaaruannet Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) viisil, mille kohaselt on Euroopa Komisjonil õigus lõpetada selliste toimikute käsitlemine, mille kohta rikkumismenetluses ei ole veel tehtud ametlikke samme või peatada pooleliolev rikkumismenetlus, kui menetlus on siseriiklikus kohtus pooleli; kinnitab veel kord eelpool nimetatud raporti algideed, mille kohaselt palutakse Euroopa Komisjonil suurendada jõupingutusi, et tagada oma volituste piires ELi õigusaktide järjepidev rakendamine, kasutades siseriiklike kohtumenetluste olemasust sõltumata rikkumismenetlusi;

12.  märgib, et pöörab edaspidi rohkem tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjon annaks parlamendile korrapäraselt aru üksikute liikmesriikide vastu algatatud aluslepingu rikkumise menetlustega seotud edusammude kohta, et võimaldada paremat koostööd ja et asjaomaseid petitsiooni esitajaid oleks võimalik varakult asjade käigust teavitada;

13.  on seisukohal, et läbipaistvuse huvides, eri ELi institutsioonide vahelise lojaalse koostöö vaimus ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppele peaks komisjon Euroopa Parlamendi taotluse alusel esitama EU-Piloti menetlusega seotud üksikjuhtumite kokkuvõtte; tuletab meelde petitsioonikomisjoni taotlusi tagada juurdepääs EU-Piloti ja rikkumismenetluse dokumentidele, kuna petitsioonid viivad tihti selliste menetluste algatamiseni; kordab oma üleskutset Euroopa Komisjonile teavitada petitsioonikomisjoni petitsioonidega otseselt seotud rikkumismenetluste edenemisest; märgib vajadust tagada maksimaalne läbipaistvus seoses EU-Piloti menetlust ja juba lõppenud rikkumismenetlusi puudutava teabe levitamisega;

14.  on seisukohal, et petitsioonidega seotud uurimise tulemusena algatatud rikkumismenetlusi käsitlev teave tuleks esitada õigeaegselt Euroopa Parlamendile ja eelkõige petitsioonikomisjoni nõudel;

15.  peab väga tähtsaks koostöö parandamist riikide parlamentide ja nende pädevate komisjonidega, samuti liikmesriikide valitsustega, eelkõige selleks, et tagada petitsiooni käsitlemine asjakohase ja pädeva asutuse poolt; kordab oma nõudmist algatada liikmesriikidega struktuurne dialoog, mis toimuks korrapäraste kohtumiste kujul asjaomaste parlamendikomisjonidega; väljendab heameelt, et Saksamaa Liidupäeva petitsioonikomisjoni delegatsioon viibis 4. mail 2015 petitsioonikomisjoni koosolekul; loodab, et selline dialoog saab aidata kaasa lojaalsele koostööle viljakate lahenduste leidmisel korduvalt esitatud juhtumite puhul, nagu Jugendamti käsitlevad petitsioonid; julgustab liikmesriike ning asjaomaseid kohalikke ja/või piirkondlikke ametiasutusi saatma petitsioonikomisjoni koosolekutele oma esindajaid; kordab, et on vajalik nõukogu ja komisjoni esindajate osalemine petitsioonikomisjoni koosolekutel ja kuulamistel;

16.  tunnistab, et ELi õiguse tulemuslik kohaldamine tugevdab ELi institutsioonide usaldusväärsust; tuletab meelde, et Lissaboni lepingus sätestatud petitsiooniõigus on Euroopa kodakondsuse oluline element ning tõeline mõõdik ELi õiguse kohaldamise jälgimiseks ja võimalike lünkade leidmiseks; kutsub petitsioonikomisjoni üles korraldama riiklike petitsioonikomisjonidega korrapäraseid kohtumisi, et suurendada teadlikkust Euroopa kodanike muredest ELis ja liikmesriikides ning tugevdada veelgi nende õiguseid parema Euroopa õigusloome ja õiguse kohaldamise abil;

17.  kordab oma petitsioonikomisjonikomisjoni 2013. aasta tegevust käsitlevas 11. märtsi 2014. aasta resolutsioonis(1) tehtud üleskutset parandada struktuurset dialoogi liikmesriikidega, nt korraldades korrapäraseid kohtumisi riiklike petitsioonikomisjonide või muude pädevate asutuste esindajatega; kutsub liikmesriike üles registreerima teabekogumiskülastuste aruannetes ja dialoogide käigus esitatud soovitusi;

18.  väljendab heameelt, et 2015. aastal on 191 kodanikku esitanud oma petitsioonid otse petitsioonikomisjonile; tuletab meelde ja toetab videokonverentside või muude vahendite kasutamist, mis võimaldaks petitsiooni esitajatel petitsioonikomisjoni töös aktiivselt osaleda, kui nad ei saa füüsiliselt kohal viibida;

19.  võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni piirava ja kitsa tõlgenduse põhiõiguste harta artikli 51 lõike 1 kohta, milles märgitakse muu hulgas, et harta on suunatud liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral; märgib, et harta artikli 51 lõikes 2 sätestatakse, et harta ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest; tuletab meelde, et ELi kodanike ootused ei piirdu sageli hartaga ning kutsub Euroopa Komisjoni üles kaaluma uut lähenemisviisi, mis vastaks rohkem nendele ootustele; nõuab tungivalt harta kohaldamisala laiemat tõlgendamist ja lõpuks harta ja aluslepingute tulevase läbivaatamise korral selle artikli asjakohasuse ümberhindamist; rõhutab, et miski ei takista liikmesriike harta sätteid täielikult kohaldamast oma riigi õigusaktides, et tagada nende kodanike põhiõiguste kaitse liidu õigusest suuremas ulatuses, ning tuletab meelde, et neile kehtivad ka muud rahvusvahelised kohustused;

20.  peab kahetsusväärseks, et petitsiooni esitajad ei ole endiselt piisavalt teadlikud sellest, mille alusel võib petitsiooni tunnistada vastuvõetamatuks;

21.  peab kahetsusväärseks Euroopa Komisjoni ranget ja piiravat tõlgendust põhiõiguste harta artikli 51 osas, mille kohaselt on harta sätted subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral; tuletab meelde, et harta artikli 51 olemasolu tõttu ei piirdu kodanike ootused sageli sellega, mida harta rangelt õiguslikud sätted võimaldavad, ning selle range ja piiratud tõlgendamise tõttu jäävad ootused sageli täitmata; palub Euroopa Komisjonil leida uus lähenemisviis, mis vastaks paremini neile ootustele;

22.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta ei kaitse endiselt Poola ja Ühendkuningriigi kodanikke;

23.  rõhutab, et kaks parlamendiliiget nimetati 2015. aasta jaanuaris petitsioonikomisjoni esindajateks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni alusel loodud struktuurides ja nad osalesid Euroopa Liidu ja ÜRO komitee puuetega inimeste õigusi käsitleva esialgse aruande analüüsimises 27.–28. augustil 2015 Šveitsis Genfis; rõhutab petitsioonikomisjonis tehtud jätkuvat olulist tööd ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise raames; võtab teadmiseks, et 2015. aasta oli väga märkimisväärne aasta, kuna esmakordselt kontrollis üks ÜRO organ inimõiguste valdkonnas võetud kohustuste täitmist ELis; tunneb heameelt asjaolu üle, et ühel ÜRO komiteel oli võimalus kuulata ära kõik üksikasjad petitsioonikomisjoni kaitsefunktsiooni kohta; toonitab, et Euroopa Komisjon on alustanud ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee lõppjärelduste ülevõtmist petitsioonide menetlemise protsessi(2); tunneb heameelt, et petitsioonikomisjoni poolt 15. oktoobril 2015 korraldatud avalikul kuulamisel „Puuetega inimeste õiguste kaitse lähtuvalt esitatud petitsioonidest“ saavutati kõrge juurdepääsetavuse tase; juhib tähelepanu poliitikaosakonna C tellitud uuringu (petitsioonikomisjoni kaitsefunktsiooni kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kontekstis) järelduste tähtsusele; peab oluliseks, et petitsioonikomisjon jätkaks ürituste korraldamist, milles keskendutakse puuete teemaga seotud petitsioonidele; nõuab, et tugevdataks petitsioonikomisjoni ja selle sekretariaadi suutlikkust, et komisjonil oleks võimalik oma kaitsefunktsiooni asjakohaselt täita; nõuab ühe ametniku määramist puudega seotud probleemide menetlemise eest vastutavaks; võtab teadmiseks petitsioonikomisjonis 2015. aastal puuetega seoses võetud märkimisväärsed järelmeetmed konkreetsematel teemadel, nt Marrakechi lepingu ratifitseerimine, diskrimineerimise vastase direktiivi ummikseisu lõpetamine, puudega inimeste haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks kavandatud teatavate toodete tollimaksust vabastamine või omaste hooldajad;

24.  nõuab tungivalt Marrakechi lepingu kiiret ratifitseerimist ELi tasandil, et lihtsustada pimedate, nägemispuudega või muul põhjusel trükikirja lugeda mitte saavate inimeste juurdepääsu avaldatud teostele, hoolimata Euroopa Liidu Kohtus arutatavast pädevuskonfliktist; tuletab meelde, et puuetega inimeste õiguste komitee juhtis oma 2015. aasta septembri lõppmärkustes tähelepanu mõnele puudujäägile, mille osas EL konventsiooni täielikult ei täida; märgib, et EL peab kiiresti vastu võtma muudetud Euroopa juurdepääsetavuse akti ning kehtestama tõhusad ja juurdepääsetavad jõustamis- ja kaebuste esitamise mehhanismid; märgib nõuet lahutada Euroopa Komisjoni rollid, eemaldades ta sõltumatu järelevalve raamistikust, et tagada raamistiku piisavate ressursside olemasolu oma ülesannete täitmiseks;

25.  rõhutab kodanike esitatud petitsioonides käsitletavate teemavaldkondade mitmekesisust, nt põhiõigused, laste heaolu, puuetega inimeste õigused, vähemustesse kuuluvate inimeste õigused, lapse õigused, siseturg, keskkonnaõigus, töösuhted, rändepoliitika, kaubanduskokkulepped, rahvatervise küsimused, transport, loomade õigused ja diskrimineerimine;

26.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjon on võtnud väga piiratud lähenemisviisi oma vastustes loomade heaolu eri aspekte puudutavatele petitsioonidele, kui tegemist on tema ELi toimimise lepingu artikli 13 kohaste ülesannete tõlgendamisega; nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon muudaks oma praegust lähenemisviisi ja uuriks täiendavalt oma õiguslikku alust loomade õiguste parema kaitsmise tagamiseks kogu ELis;

27.  rõhutab teabekogumiskülastuste kontekstis, mida petitsioonikomisjon võib petitsioone käsitledes korraldada, et lapse õigustega seotud petitsioonid on eriti tundlikud, kuna nende puhul on vaja petitsiooni esitaja murele kiiresti ja asjakohaselt vastata, tagades laste parimad huvid;

28.  usub, et avalike kuulamiste korraldamine on kasulik vahend, mis aitab põhjalikumalt uurida kodanike tõstatatud probleeme ELi tegevusvaldkondades, samuti ELi toimimise üldiseid aspekte ning selle olulisi puudusi; juhib tähelepanu avalikele aruteludele, mis toimusid 26. veebruaril 2015 koos põhiseaduskomisjoniga Euroopa kodanikualgatuse teemal, 23. juunil 2015 petitsiooniõiguse teemal, 15. oktoobril 2015 teemal „Puuetega inimeste õiguste kaitse lähtuvalt esitatud petitsioonidest“, 11. mail 2015 koos veel kolme komisjoniga Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp loomkatsetele“ teemal, ning kasulikule seminarile piiriülese lapsendamise teemal, mis toimus 1. detsembril 2015 koos õiguskomisjoniga;

29.  arvestades, et Euroopa kodanikualgatus on kodanike uus poliitiline õigus ja ühtlasi Euroopa Liidu osalusdemokraatias kasutatav asjakohane tegevuskava koostamise vahend, mis võimaldab kodanikke neid mõjutavatesse projektidesse ja protsessidesse otseselt ja aktiivselt kaasata ja mille potentsiaali tuleb kindlasti maksimaalselt ära kasutada ja arvestatavalt suurendada, et saavutada võimalikult häid tulemusi ja ergutada võimalikult paljusid liidu kodanikke Euroopa integreerimise protsessi edasises kujundamises kaasa lööma; usub ka, et põhiõiguste kaitse, demokraatliku õiguspärasuse tugevdamine ja institutsioonide läbipaistvuse suurendamine peaksid kuuluma ELi esmaste eesmärkide hulka; tuletab Euroopa Komisjonile meelde vajadust järgida soovitusi, mis on esitatud Euroopa Parlamendi 28. oktoobri 2015. aasta resolutsioonis kodanikualgatuse kohta(3), et tagada Euroopa kodanikualgatuse esitamise õiguse tegelik kasutamine; kinnitab veel kord lubadust osaleda proaktiivselt edukaid Euroopa kodanikualgatusi käsitlevate avalike kuulamiste korraldamises; kohustub pidama selle kaasava protsessi tõhusust institutsioonide tasandil esmatähtsaks ning tagama asjakohased seadusandlikud järelmeetmed;

30.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjoni hinnangul on liiga vara vaadata läbi määrus (EL) nr 211/2011, mida hakati kohaldama rohkem kui kolme aasta eest, alates 1. aprillist 2012; peab vajalikuks selle rakendamist põhjalikult hinnata, et kõrvaldada kõik avastatud puudused ning pakkuda välja toimivad lahendused selle koheseks läbivaatamiseks, tagades, et Euroopa kodanikualgatusega seotud menetlus ja tingimused oleksid tõeliselt selged, lihtsad, kergesti kohaldatavad ja proportsionaalsed; väljendab heameelt Euroopa Komisjoni 31. märtsi 2015. aasta aruande üle Euroopa kodanikualgatuse kohta ja Euroopa Ombudsmani otsuse OI/9/2013/TN üle ning palub komisjonil selle vahendi läbivaatamisel tagada, et Euroopa kodanikualgatus annaks liitu tegeliku panuse kooskõlas liidu väärtuste ja põhiõigustega ning et võetaks kõik vajalikud õigusmeetmed vajalike järelmeetmete jaoks, kui Euroopa kodanikualgatus on tunnistatud edukalt lõpule viiduks; kutsub mitmeid ilmnenud puudusi silmas pidades komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti ettepaneku vaadata läbi määrus (EL) nr 211/2011;

31.  juhib tähelepanu oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsioonile hüpoteeki käsitlevate õigusaktide ja riskantsete finantsinstrumentide kohta Hispaanias(4) (laekunud petitsioonide põhjal), milles Euroopa Parlament esitas rea soovitusi hüpoteegiõigust käsitlevate ELi õigusaktide nõuetekohase kohaldamise ja pangandustavade kuritarvitamise vastu võitlemise kohta; palub komisjonil jälgida kõigis liikmesriikides tähelepanelikult hüpoteeklaenude direktiivi 2014/17/EL ja direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes) kohaldamist ning jagada parimaid tavasid, et paremini kaitsta rahalistes raskustes kodanikke;

32.  peab murettekitavaks, et petitsioonide käsitlemisel on ilmnenud, et teatavates liikmesriikides on probleeme asjakohase õiguskaitse kättesaadavusega; peab seda väga oluliseks probleemiks, millega tuleb viivitamata tegeleda, et tagada liidu nõuetekohane demokraatlik toimimine ja põhiõiguste kasutamine tema kodanike ja elanike poolt; on seisukohal, et liit peaks näitama eeskuju, võttes kasutusele Århusi konventsiooni samba, mis käsitleb kohtu poole pöördumist keskkonnaasjus;

33.  juhib tähelepanu oma 21. jaanuari 2016. aasta resolutsioonile petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse kohta(5) ning oma 25. veebruari 2016. aasta resolutsioonile Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta(6);

34.  tunneb heameelt teabekogumiskülastuste töötaseme normaliseerumise üle ja loodab, et selle petitsioonikomisjoni erilise eelisõiguse kogu potentsiaal kasutatakse järgmistel aastatel kuni õigusloomeperioodi lõpuni täielikult ära; rõhutab, et pärast iga külastust on vaja koostada töödokumendid, sealhulgas konkreetsed soovitused, ning nõuab tungivalt nende nõuetekohast arvesse võtmist eri ametiasutuste poolt; on seisukohal, et nende soovituste järgimist tuleks korrapäraselt hinnata;

35.  toonitab petitsioonikomisjoni 2015. aastal tehtud tööd eesmärgiga anda petitsioonide esitajate käsutusse veebiportaal, mille kaudu neil on võimalik petitsioone registreerida ja esitada, laadida üles saatedokumente ning toetada juba vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone; toonitab, et seda portaali ajakohastatakse ning 2013., 2014. ja 2015. aastal registreeritud petitsioonid on sinna üles laetud; väljendab heameelt, et otsingu, petitsioonide toetamise ning petitsiooni esitaja nime salastatusega seotud funktsioone on uuendatud ja parandatud;

36.  tuletab meelde, et on vaja meetmeid, et viia lõpule petitsioonide veebiportaali projekti viimased etapid, et petitsiooni esitaja saaks reaalajas teavet oma petitsiooni staatuse kohta ning oleks automaatselt teavitatud petitsiooni staatuses toimunud muudatustest, näiteks vastuvõetavaks tunnistamisest, Euroopa Komisjoni vastuse saabumisest või tema petitsiooni lisamisest petitsioonikomisjoni koosoleku ajakavasse koos veebiülekande lingiga, ning seega annab petitsioonikomisjoni sekretariaat talle selget ja otsest teavet; rõhutab, et veebiportaal on ELi kodanike jaoks väga oluline teabeallikas ning seetõttu tuleks anda teavet petitsiooni elutsükli kohta;

37.  juhib tähelepanu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) vastuvõtmisele; nõuab tungivalt, et petitsioonikomisjon ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid vastu võtma kõigi 28 liikmesriigi e-allkirjaga varustatud dokumente;

38.  toonitab tähtsat rolli, mida etendab liikmesriikide vaheline probleemide lahendamise võrgustik SOLVIT, mis tuleks kogu selle potentsiaali kasutades täielikult välja arendada nimetatud riikide ning riikide valitsusasutustest sõltuvate riiklike SOLVITi keskuste koostöös, ning palub eraldada SOLVITile rohkem vahendeid ning süstemaatilisemalt analüüsida SOLVITi kaudu välja selgitatud probleeme, kuna see võrgustik aitab anda õige pildi ühtse turu tõrgetest;

39.  palub Ühendkuningriigil võtta teadmiseks soovitused, mis esitati Londonisse 5. ja 6. novembril 2015 tehtud teabekogumiskülastuse kohta koostatud aruandes ja mille petitsioonikomisjon kiitis heaks 19. aprillil 2016;

40.  rõhutab Euroopa Ombudsmaniga tehtava koostöö ning Euroopa Parlamendi Euroopa Ombudsmani võrgustikus osalemise tähtsust; kiidab heaks Euroopa Ombudsmani ja petitsioonikomisjoni vahel institutsioonilises raamistikus hoitavad head suhted; avaldab tunnustust Euroopa Ombudsmani tööle ELi hea haldustava parandamisel ning tundis erilist heameelt tema regulaarse panuse üle petitsioonikomisjoni töösse kogu aasta jooksul;

41.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja petitsioonikomisjoni raport nõukogule, komisjonile, Euroopa ombudsmanile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, nende petitsioonikomisjonidele ja ombudsmanidele või samalaadsetele pädevatele organitele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0204.
(2) ÜRO komitee poolt vastu võetud 14. istungil (17. august – 4. september 2015), vt http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0382.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0347.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0021.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0062.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika