Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2961(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1337/2016

Předložené texty :

B8-1337/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2016 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0513

Přijaté texty
PDF 323kWORD 43k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
Mezinárodní dohody o letecké dopravě
P8_TA(2016)0513B8-1337/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (2016/2961(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodách o bezpečnosti letectví s Japonskem a Čínou,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodách o leteckých službách na úrovni EU se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Tureckem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. září 2012 nazvané „Vnější politika EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev“ (COM(2012)0556),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. prosince 2015 nazvané „Strategie pro evropské letectví“ (COM(2015)0598),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o letectví(1),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(2) (dále jen „rámcová dohoda“), zejména na body 23 až 29 a přílohy II a III této dohody,

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora, zejména na rozsudek ze dne 24. června 2014 ve věci Mauricius (C-658/11) a rozsudek ze dne 14. června 2016 ve věci Tanzanie (C-263/14),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 12. března 2014 mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a jeho nakládání s nimi(3),

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013, kterým se stanoví pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu,

–  s ohledem na praktická opatření týkající se poskytování informací o mezinárodních jednáních v oblasti letectví, včetně přístupu k důvěrným informacím, na nichž se formou výměny dopisů ze dne 19. ledna 2016 a 18. března 2016 dohodli předseda Výboru pro dopravu a cestovní ruch a komisařka pro dopravu,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na článek 218 této smlouvy,

–  s ohledem na otázku Komisi o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise ve strategii pro evropské letectví navrhla, aby byla zahájena jednání o bezpečnosti civilního letectví s Japonskem a Čínou a o dohodách o leteckých službách na úrovni EU s Čínou, Tureckem, Mexikem, šesti státy Rady pro spolupráci v Zálivu, Arménií a sdružením ASEAN;

B.  vzhledem k tomu, že Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání o dohodách o bezpečnosti letectví s Japonskem a Čínou a o dohodách o leteckých službách na úrovni EU se sdružením ASEAN, Tureckem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty;

C.  vzhledem k tomu, že pro uzavření mezinárodních dohod v oblastech, na něž se vztahuje řádný legislativní postup, je nutný souhlas Parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že jedná-li Komise o dohodách mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, má být Parlament „okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“ (čl. 218 odst. 10 SFEU);

E.  vzhledem k tomu, že rámcová dohoda by měla zajistit nejvyšší možnou míru efektivity a transparentnosti při uplatňování pravomocí a výsad orgánů,

F.  vzhledem k tomu, že se v rámcové dohodě Komise zavázala uplatňovat vůči Parlamentu a Radě zásadu rovného zacházení v legislativních a rozpočtových otázkách, zejména pak pokud jde o přístup na jednání a poskytování příspěvků a dalších informací,

1.  zdůrazňuje skutečnost, že Parlament musí sledovat postup od samého začátku, aby mohl rozhodnout o udělení či odmítnutí souhlasu na konci jednání; zastává názor, že je rovněž v zájmu dalších orgánů, aby všechny důležité otázky, jež by mohly ovlivnit ochotu Parlamentu udělit souhlas, byly odhaleny a řešeny již v raných stádiích jednání;

2.  připomíná, že rámcová dohoda zvlášť upozorňuje na skutečnost, že Parlament musí být od začátku pravidelně a podrobně informován o probíhajícím postupu ve všech fázích jednání o dohodě, a to – v nezbytných případech – při zachování důvěrnosti;

3.  očekává, že Komise bude příslušný výbor Parlamentu informovat o tom, že má v úmyslu navrhnout, aby byla zahájena jednání zaměřená na uzavření či změnu mezinárodních dohod o letecké dopravě; očekává, že Komise dospěje spolu s Radou a s partnery v jednání k dohodě, která poslancům Evropského parlamentu zajistí přístup k veškerým důležitým dokumentům, včetně směrnic pro jednání a konsolidovaných znění, a to souběžně a v rovnocenném postavení s Radou;

4.  konstatuje, že v souladu s článkem 24 rámcové dohody musí být výše uvedené informace Parlamentu doručeny tak, aby k nim v případě potřeby mohl vyjádřit své stanovisko; důrazně vyzývá Komisi, aby Parlamentu podala zprávu o tom, jakým způsobem jsou jeho stanoviska zohledňována;

5.  připomíná, že podle čl. 218 odst. 10 SFEU mají Rada a Komise povinnost informovat Parlament okamžitě a plně ve všech etapách postupu;

6.  bere na vědomí, že obdrží-li Parlament citlivé informace o probíhajících jednáních, má povinnost zachovat naprostou mlčenlivost;

7.  konstatuje, že podle svého jednacího řádu může Parlament „na základě zprávy příslušného výboru […] přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením mezinárodní dohody“ (čl. 108 odst. 4);

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0394.
(2) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
(3) Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí