Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург
 Премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия: протокол към Рамковата конвенция на Световната здравна организация ***
 Еднакви технически предписания за колесни превозни средства: Споразумение на ИКЕ на ООН ***
 Търговско споразумение между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Хърватия) ***
 Засилено сътрудничество в областта на режимите на имуществени отношения на международните двойки ***
 Премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия: протокол към Рамковата конвенция на Световната здравна организация ***
 Пазарите на финансови инструменти ***I
 Пазарите на финансови инструменти, пазарната злоупотреба и сетълмента на ценни книжа ***I
 Предложение за назначаване на Римантас Шаджус за член на Сметната палата
 Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие
 Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването
 Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС)
 Операции за подкрепа на мира — ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз
 Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни
 Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС
 Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства
Текстове (602 kb)
Правна информация - Политика за поверителност