Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ ***
 Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
 Συμφωνία Εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών ***
 Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) ***
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius
 Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής
 Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή
 Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
 Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση
 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
 Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία
 Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ ***
PDF 378kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, εξαιρουμένων των διατάξεών του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))
P8_TA(2016)0238A8-0154/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14384/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (15044/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 113, 114, 207, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0118/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0154/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.


Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
PDF 379kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))
P8_TA(2016)0239A8-0185/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13954/2015),

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (13954/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0112/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0185/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας,

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.


Συμφωνία Εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 376kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))
P8_TA(2016)0240A8-0155/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12594/2014),

–  έχοντας υπόψη το πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12595/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0180/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0155/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Δημοκρατίας της Κολομβίας και της Δημοκρατίας του Περού.


Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών ***
PDF 375kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στους τομείς της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων για τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών, που καλύπτει τόσο τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων όσο και τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))
P8_TA(2016)0241A8-0192/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08112/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0184/2016),

–  έχοντας υπόψη τους όρους που τίθενται από το άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα άρθρα 326 και 327 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 85 και το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0192/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων για τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών, που καλύπτει τόσο τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων όσο και τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) ***
PDF 385kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))
P8_TA(2016)0242A8-0198/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14387/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (15044/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 83 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0119/2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0198/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωπόλ, τη Eurojust και την OLAF.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0082.


Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I
PDF 391kWORD 68k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
P8_TA(2016)0243A8-0126/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0056),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0026/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Μαΐου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0126/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

P8_TC1-COD(2016)0033


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/1034.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I
PDF 392kWORD 67k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
P8_TA(2016)0244A8-0125/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0057),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0027/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Μαΐου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0125/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων

P8_TC1-COD(2016)0034


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius
PDF 385kWORD 62k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Rimantas Šadžius ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))
P8_TA(2016)0245A8-0183/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0126/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0183/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Μαΐου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Rimantas Šadžius μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής
PDF 533kWORD 133k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2015/2317(INI))
P8_TA(2016)0246A8-0165/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τις παραγράφους 9 και 35 της κοινής δήλωσης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, του Δεκεμβρίου 2005, με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη»(1),

–  έχοντας υπόψη τα διαδοχικά συμπεράσματα του Συμβουλίου, τις εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή ανά διετία και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), και ιδίως το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(2),

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη διετή έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη ΣΑΠ, και συγκεκριμένα το έγγραφο εργασίας της σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2015 (SWD(2015)0159),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη Νέα Υόρκη το 2015(3), και περιλαμβάνει τον στόχο να ενισχυθεί η συνοχή της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (στόχος 17.14),

–  έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, του Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη σύμπραξη για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0165/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διετή έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη ΣΑΠ, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, τονίζεται πως η ΣΑΠ θα είναι σημαντικό μέρος της συνεισφοράς της ΕΕ στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 συνιστά μια νέα πρόκληση για την επίτευξη της ΣΑΠ, καθώς θέτει μία ενιαία, γενική δέσμη αναπτυξιακών στόχων που ισχύουν για όλους·

Γ.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ΣΑΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και βιώνουν στερήσεις όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και το επίπεδο διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών είναι γυναίκες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια των αναπτυσσόμενων χωρών περιορίζονται εκ των πραγμάτων από τις απαιτήσεις των παγκόσμιων επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών αγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν διάφορα φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές, προκειμένου να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν επενδυτές, γεγονός που οδηγεί σε επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό και σε «αγώνα δρόμου προς τα κάτω»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει άμεση και ιστορική ευθύνη στις σχέσεις της με τις χώρες εταίρους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη δεν διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη και τη διόρθωση των ασυνεπειών που προκύπτουν από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΣΑΠ στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030

1.  επαναλαμβάνει ότι η ΣΑΠ αποτελεί καίριο στοιχείο για την υλοποίηση του νέου θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να υπάρξει προορατική δράση στη βάση μιας κοινής κατανόησης της ΣΑΠ· επισημαίνει ότι η προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση της ΣΑΠ, δεδομένου ότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι δυνατή η επίτευξη προόδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας· πιστεύει ότι η ΣΑΠ θα πρέπει να συμβάλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου και αμερόληπτων θεσμών και στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η χρηστή διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρότι η ΣΑΠ είχε υποστηριχθεί στη Δήλωση της Χιλιετίας του ΟΗΕ(4), στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στο Φόρουμ του Μπουσάν για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας(5), δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή της·

3.  ζητεί να διεξαχθεί μία συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη ΣΑΠ στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και των 17 νέων οικουμενικών και αδιαίρετων ΣΒΑ του θεματολογίου αυτού, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς η έννοια αυτή μπορεί να εναρμονιστεί με τη γενικότερη έννοια της ΣΠΒΑ·

4.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης έχουν εφαρμογή τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες και ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών διακυβέρνησης για την προώθηση των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο και ζητεί να συμπεριληφθούν ως βασικό θέμα στις προσεχείς συζητήσεις για την πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τη νέα παγκόσμια στρατηγική και το ΠΔΠ·

Μηχανισμοί ΣΑΠ

5.  ζητεί να συζητηθεί η ΣΑΠ σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να ξεκινήσει μία διοργανική συζήτηση με τη συμμετοχή της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, καθώς μία συζήτηση σε εθνικό επίπεδο·

6.  προτείνει, για την προπαρασκευή αυτής της συνόδου, να απευθύνουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ ένα έγγραφο προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την επιχειρησιακή προετοιμασία της ΣΑΠ και την ενοποίηση στρατηγικών της ΕΕ για την καλύτερη υλοποίηση των ΣΒΑ, καθώς και σχετικά με τρόπους για τον σαφέστερο ορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου της ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΣΑΠ· πιστεύει ότι μία τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, οργανώσεις τις κοινωνίας των πολιτών και ομάδες προβληματισμού·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία ομάδας Επιτρόπων για θέματα εξωτερικών σχέσεων· ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με το έργο της εν λόγω ομάδας από την ΥΕ/ΑΕ προς την Επιτροπή Ανάπτυξης·

8.  θεωρεί ότι οι μηχανισμοί τους οποίους χρησιμοποιούν ορισμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ για να παρέχουν στην Επιτροπή στοιχεία για την έκθεσή της σχετικά με τη ΣΑΠ για το 2015 πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και ότι αυτό πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η ΣΑΠ περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των αντίστοιχων διμερών συνεδριάσεων και των συνεδριάσεων ίσης εκπροσώπησης, καθώς και στην ετήσια συνεδρίαση των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες·

9.  επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2015· επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η ΣΑΠ αναφέρεται συγκεκριμένα ως νομική απαίτηση στο Εργαλείο 30 (Tool 30) των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας (COM(2015)0215

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της ΣΑΠ, οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην ανάπτυξη παραμένουν ολιγάριθμες και δεν αξιολογούν επαρκώς τις δυνητικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· ελπίζει ότι η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και οι κατευθυντήριες γραμμές της θα βελτιώσουν αυτή την κατάσταση, με τον συνυπολογισμό της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και με τη βελτίωση της διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή να συμβουλεύεται σε συστηματική βάση οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας διαμόρφωσης της πολιτικής, και να θεσπίσει ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλίδες και μηχανισμούς για την καλύτερη εξισορρόπηση της εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών· επιδοκιμάζει τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον χάρτη πορείας, που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις της ΣΑΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες και που δίνει την ευκαιρία σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών και της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να έχουν δραστήρια συμμετοχή· επικροτεί, ακόμη, τη φάση έρευνας πεδίου στα πλαίσια του οδικού χάρτη καθώς και τις μελέτες περιπτώσεων, που μπορούν να συμβάλουν αποδοτικά σε μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΣΑΠ· θεωρεί αναγκαία τη συστηματικότερη σύνταξη αναδρομικών αξιολογήσεων ενόσω υλοποιείται η πολιτική της ΕΕ·

11.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον θεσμικό συντονισμό, είτε μεταξύ θεσμικών οργάνων της ΕΕ είτε αυτών με τα κράτη μέλη· ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ενσωματώσουν τη ΣΑΠ σε μια νομικά δεσμευτική πράξη και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο δράσης όσον αφορά τη συνοχή της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑΠ), για την επιχειρησιακή προετοιμασία της· πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετάσχουν πληρέστερα στο θεματολόγιο της ΣΑΠ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που έχουν να αξιώνουν τη λογοδοσία των κυβερνήσεών τους και να ελέγχουν την πρόοδο στο πεδίο αυτό·

12.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία προώθησης της ΣΑΠ δίνοντάς της προτεραιότητα στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών ημερήσιων διατάξεων, αυξάνοντας τον αριθμό των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν πλέον της μίας επιτροπές και των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων για το ζήτημα της ΣΑΠ, προωθώντας την ανταλλαγή απόψεων για τη ΣΑΠ με τις χώρες εταίρους και ευνοώντας τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·

13.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει έναν αποτελεσματικό διυπουργικό μηχανισμό συντονισμού με ειδική εντολή για τη ΣΠΒΑ· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να ανταλλάσσουν τις ορθές πρακτικές που έχουν ήδη εγκριθεί από άλλα κράτη μέλη·

14.  επισημαίνει ότι ο από κοινού προγραμματισμός είναι επιτυχημένο εργαλείο για τον συνεκτικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτός ο από κοινού προγραμματισμός περιλαμβάνει τις διμερείς δραστηριότητες κρατών μελών σε χώρες εταίρους, εκφράζει τη λύπη του ωστόσο για τις περιπτώσεις στο παρελθόν κατά τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η σύνδεση της ενωσιακής δράσης με τις δραστηριότητες των κρατών μελών, πράγμα που οδήγησε στην απώλεια ευκαιριών για την αξιοποίηση συνεργειών·

15.  υπενθυμίζει ότι η σωστή εφαρμογή της ΣΑΠ θα απαιτήσει επαρκείς πόρους και προσωπικό· προτρέπει να χορηγηθούν στα σημεία επαφής για τη ΣΑΠ, στα υπουργεία των κρατών μελών και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, οι αναγκαίοι πόροι για να εφαρμοστούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ΣΑΠ·

16.  υπογραμμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της ΣΠΒΑ, με τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις, η παρακολούθηση και η πλήρης συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εξετάζονται τακτικά, καθώς και με την εξέταση των αξιολογήσεων αντικτύπου που συντάσσουν οι κυβερνήσεις·

17.  υπενθυμίζει την πρότασή του για ένα ανεξάρτητο σύστημα εντός της Ένωσης για την υποβολή καταγγελιών από άτομα ή κοινότητες που επηρεάζονται από τις πολιτικές της Ένωσης· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Ανάπτυξης και ο μόνιμος εισηγητής της για την ΣΑΠ όσον αφορά τη διαβίβαση των ανησυχιών τις οποίες εκφράζουν πολίτες ή κοινότητες που επηρεάζονται από τις πολιτικές της ΕΕ·

18.  υπογραμμίζει την ανάγκη η ΕΕ να επενδύσει περισσότερους πόρους στην τεκμηριωμένη ανάλυση της ΣΑΠ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει χωρίς καθυστέρηση τις ανακολουθίες και να προβεί στην ανάλυση του κόστους τους, καθώς και να αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και διαπίστωσης της προόδου σχετικά με τη ΣΑΠ· καλεί επίσης την Επιτροπή να περιλάβει στην ανάλυσή της προτάσεις για τρόπους αποφυγής και αντιμετώπισης των ανακολουθιών μεταξύ των διαφόρων πεδίων πολιτικής· τονίζει ακόμη την ανάγκη βελτίωσης των αναφορών στη ΣΑΠ στα έγγραφα προγραμματισμού·

19.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της ΣΑΠ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη και των συζητήσεων για τη συμφωνία που θα αντικαταστήσει αυτήν της Κοτονού·

Τομείς προτεραιότητας

Μετανάστευση

20.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο· τονίζει ότι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ μετανάστευσης και αναπτυξιακών πολιτικών είναι ουσιώδης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες του φαινομένου· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, περιλαμβανομένων των μέσων ασφάλειας και της διπλωματίας· υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να εστιαστεί μόνο σε θέματα ασφάλειας και ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα ώστε οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ να καταστούν συμβατές με εκείνες που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας· τονίζει ότι η ΣΑΠ συνιστά σημαντικό μέρος της νέας πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση (COM(2015)0240), το οποίο ανταποκρίνεται στην κρίση με ολοκληρωμένο τρόπο· πιστεύει ότι η εφαρμογή του θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις χώρες προέλευσης· υπογραμμίζει τη σημασία των εμβασμάτων ως πηγής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία των συμφωνιών των κρατών μελών της ΕΕ με τρίτες χώρες για τη διευκόλυνση της ασφαλούς κυκλοφορίας και της κινητικότητας των ξένων εργαζομένων· θεωρεί ότι τα προγράμματα και οι προϋπολογισμοί αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης· τονίζει ότι η όποια κοινή μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να εστιάζει σε νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη και στην υποδοχή των μεταναστών·

21.  τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση της πολιτικής της στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, τόσο εντός της ίδιας της Ένωσης όσο και με τους διεθνείς εταίρους της· υποστηρίζει ότι μία όντως αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης και ασύλου πρέπει να ενσωματώνει πλήρως τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως εντός των δομών εργασίας της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαμόρφωση μιας ενιαίας κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης· ζητεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης σε στενή σύνδεση με την ανάπτυξη, ώστε να γίνει δυνατή η βιώσιμη επίλυση της υφιστάμενης μεταναστευτικής κρίσης· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, ως πρόσφυγες και μετανάστριες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση και ότι στην πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθεί και η διάσταση του φύλου·

22.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών μετανάστευσης και ανάπτυξης, να μην υποβάλλουν το κόστος λόγω προσφύγων ως ΕΑΒ, καθώς αυτό συνεπάγεται τεράστιο κόστος από άποψη απώλειας ευκαιριών σε βάρος των αναπτυξιακών προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

Εμπορικά και οικονομικά θέματα

23.  υπογραμμίζει ότι συνολικά η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν ο σημαντικότερος χορηγός της «Βοήθειας για το Εμπόριο» παγκοσμίως (11,7 δισεκατομμύρια EUR το 2013 - SWD(2015)0128)· θεωρεί ότι η «Βοήθεια για το Εμπόριο» πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των φτωχών παραγωγών, των συνεταιρισμών και των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, να διευκολύνει τη διαφοροποίηση των τοπικών αγορών, να ενισχύει την ισότητα των γυναικών και να προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση και τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων· επιδοκιμάζει τον στόχο της Επιτροπής να εστιάσει περισσότερο στις σχετικές με την ανάπτυξη διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών· υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη να καταβάλουν συγκεκριμένες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου του 0,7% του ΑΕΠ τους για την ΕΑΒ προς αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ το στοιχείο της δωρεάς να φτάσει κατά μέσον όρο το 86% του συνόλου της ΕΑΒ· υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην προαγωγή αξιών όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλο τον κόσμο·

24.  υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου δεν είναι καθαυτή θετική για την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της «Βοήθειας για το Εμπόριο» της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα χορηγηθέντα ποσά και η προέλευσή τους, τόσο στο πλαίσιο του τομέα 4 του προϋπολογισμού της Ένωσης όσο και στο πλαίσιο του ΕΤΑ· θεωρεί ότι ένα τέτοιο έγγραφο θα παρείχε μια στέρεη βάση για τις εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τη ΣΑΠ, που θα δημοσιεύονται ανά διετία·

26.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος 17.15 της ΣΒΑ αναγνωρίζει την ανάγκη σεβασμού του περιθωρίου άσκησης πολιτικής κάθε χώρας για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να ρυθμίζουν τις επενδύσεις ώστε να διασφαλίσουν υποχρεώσεις και καθήκοντα για όλους τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ξένων επενδυτών, με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη σύσταση του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τα δεσμευτικά πλαίσια και σε άλλους τομείς· προτρέπει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διευρύνει σε άλλους τομείς τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δέουσας επιμέλειας που συμπληρώνουν τον υφιστάμενο κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία ή αφορούν τον προτεινόμενο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συγκρούσεων, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ότι η ΕΕ και οι έμποροι και φορείς εκμετάλλευσης εκπληρώνουν την υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τηρούν τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

28.  υπενθυμίζει ότι η επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ιδίως όταν αφορά δημόσιους πόρους, πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (ΙΑΧ), ώστε να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι χρηματικές ροές, η βιωσιμότητα του χρέους και η προστιθέμενη αξία των σχεδίων τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

29.  υπενθυμίζει τον μοναδικό ρόλο της ΕΑΒ για την επίτευξη ουσιαστικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων· ζητεί την προστασία της αναπτυξιακής προσέγγισης και της φύσης της ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφανούς και υπεύθυνου συστήματος υποβολής εκθέσεων· υπενθυμίζει ότι η αποσύνδεση της βοήθειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως τοπικές επιχειρήσεις ή εμπειρογνώμονες τεχνικής συνδρομής, και ζητεί την αύξηση της χρήσης των συστημάτων δημόσιων προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες για προγράμματα βοήθειας υπέρ δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού ιδιωτικού τομέα·

30.  υπενθυμίζει ωστόσο ότι η βοήθεια από μόνη της δεν είναι αρκετή· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης καινοτόμων και διαφοροποιημένων πηγών χρηματοδότησης, όπως ο φόρος επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο φόρος άνθρακα, το τέλος επί του αεροπορικού εισιτηρίου, τα μισθώματα από φυσικούς πόρους κ.λπ., και η ευθυγράμμισή τους με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ δημόσιας, ιδιωτικής, διεθνούς και εγχώριας χρηματοδότησης· αναγνωρίζει επ’ αυτού τον ουσιώδη ρόλο του ιδιωτικού τομέα· επιμένει ότι πρέπει να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενθαρρυνθεί η θέσπιση πολιτικών και νομικών πλαισίων που θα ευνοούν τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών και τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών·

31.  πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και την κατάσταση ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της ΣΑΠ, αλλά και να σέβεται το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να ορίζουν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές· τονίζει ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν πρέπει να υπονομεύουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τους αναπτυξιακούς στόχους ή την προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· υπενθυμίζει ότι το θεμιτό και σωστά ρυθμιζόμενο εμπόριο σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, θα μπορούσε να παρουσιάζει δυνατότητες για ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη ολοκληρωμένων κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

32.  ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη διευθέτηση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες ενσωματώνουν τα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για να καταστούν οι υπερεθνικές εταιρείες υπόλογες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

33.  στηρίζει τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και διαφανούς φορολογικού συστήματος που θα ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης· επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων φορολογικής διαφάνειας, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2015, και τη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, που παρουσιάστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2016, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσής της σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης διεθνώς· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διενέργεια μιας ανάλυσης των άμεσων και δευτερογενών επιπτώσεων της νέας φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων μέσω της φορολογίας είναι η πλέον σημαντική πηγή εσόδων για τη δημόσια χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες ενισχύοντας τις ικανότητές τους στους τομείς της φορολογικής διοίκησης, της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών καθώς και στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών· καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα καταβάλλουν φόρους στις χώρες στις οποίες αποκτούν ή δημιουργούν αξία· επισημαίνει, συνεπώς, την ευθύνη της ΕΕ να προωθήσει και να καταστήσει λειτουργική σε παγκόσμιο επίπεδο την αρχή της ΣΑΠ σε φορολογικά θέματα· ενθαρρύνει την ΕΕ, στην κατεύθυνση αυτή, να διευκολύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στη συνολική μεταρρύθμιση των υφιστάμενων διεθνών φορολογικών κανόνων·

34.  θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και η φοροδιαφυγή και καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την περαιτέρω διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα· καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διαπραγμάτευση φορολογικών συνθηκών, σε ευθυγράμμιση με την πρότυπη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τη διπλή φορολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους και διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή φορολογικών δικαιωμάτων· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην Αντίς Αμπέμπα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, όπως η αξιολόγηση της πολυμερούς χρηματοδότησης της ανάπτυξης και η φορολογική πρωτοβουλία Addis με στόχο την υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών στην οικοδόμηση των εγχώριων συστημάτων τους συγκέντρωσης πόρων· ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το υπόδειγμα φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνει μια προαιρετική διάταξη για παροχή συνδρομής στην είσπραξη φόρων·

35.  ζητεί τη διενέργεια αξιολόγησης του αντικτύπου των επιδοτήσεων τιμών για τις εξαγωγές, των δασμών και των εμπορικών φραγμών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

36.  υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε πρώτες ύλες από τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να υπονομεύει την τοπική ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά μάλλον να στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στη μετατροπή του ορυκτού τους πλούτου σε πραγματική ανάπτυξη·

Επισιτιστική ασφάλεια

37.  τονίζει ότι η επίτευξη της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας θα απαιτήσει ΣΑΠ σε όλα τα επίπεδα, ιδίως αν πρόκειται να επιτευχθούν οι πιο φιλόδοξοι στόχοι του θεματολογίου του 2030, και συγκεκριμένα η πλήρης εξάλειψη της πείνας και όλων των μορφών υποσιτισμού· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη θέσπιση ισχυρών κανονιστικών πλαισίων με σαφή κριτήρια για την προστασία των δικαιωμάτων και της επισιτιστικής ασφάλειας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων·

38.  ζητεί από την ΕΕ να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο, μεταξύ άλλων παραγόντων, της αγροτικής, εμπορικής και ενεργειακής πολιτικής (όπως η πολιτική βιοκαυσίμων) στην επισιτιστική ασφάλεια του αναπτυσσόμενου κόσμου και στο βιοτικό επίπεδο των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων· προτρέπει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εστιάζεται στους συνεταιρισμούς, στη γεωργία πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας κλίμακας και στους εργαζόμενους του αγροτικού τομέα και να προωθεί βιώσιμες αγρο-οικολογικές πρακτικές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD), τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή και τους ΣΒΑ· υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή μέτρων της ΚΓΠ δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά ζητήματα συνοχής πολιτικής και επιπτώσεων, κατά την εν εξελίξει παρακολούθηση του πολιτικού πλαισίου επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ (COM(2010)0127)· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία βιομηχανιών μεταποίησης στον γεωργικό τομέα και τη βελτίωση των τεχνικών αποθήκευσης των διατροφικών προϊόντων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των συμφωνιών αλιείας στην επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν στην πρόληψη της αρπαγής γαιών στηρίζοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες ως προς την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, των αλιευμάτων και των δασών·

Υγεία

39.  τονίζει την ανάγκη οι αναπτυσσόμενες χώρες να θέτουν ως προτεραιότητα του προϋπολογισμού τους τη χρηματοδότηση με στόχο τη συγκρότηση ισχυρών συστημάτων υγείας, τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών υγείας και την παροχή βασικών υπηρεσιών και ποιοτικής περίθαλψης· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τη θέσπιση μιας καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που θα εγγυάται την αλληλασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων που αφορούν την υγεία στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Κλιματική αλλαγή

40.  ζητεί να υπάρξει αποφασιστική δράση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και όλους τους διεθνείς εταίρους της για την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας του Παρισιού (COP21) για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη δράση με αντικείμενο το κλίμα, για τη μείωση των εκπομπών και τη δημιουργία ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την εξαιρετική σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για το κλίμα· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ και τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η αδυναμία περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C θα μπορούσε να υπονομεύσει αναπτυξιακά οφέλη· καλεί την ΕΕ να αναλάβει προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής πρόκλησης, ορίζοντας στρατηγικές προτεραιότητες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, καθώς και να προσδιορίσει και να εφαρμόσει νέους δεσμευτικούς κανόνες για το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού·

41.  αναγνωρίζει ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για το κλίμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δημόσια· τονίζει την ανάγκη για διαφανή υποβολή εκθέσεων και λογοδοσία ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των σχετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων που αφορούν την ιδιωτική χρηματοδότηση για το κλίμα·

Φύλο

42.  επιδοκιμάζει το ενωσιακό σχέδιο δράσης για θέματα φύλου για την περίοδο 2016-2020 και ενθαρρύνει την παρακολούθηση και την υλοποίηση των στόχων του σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σε επίπεδο χώρας· καλεί ακόμη την ΕΕ να ενσωματώσει αποτελεσματικά σε όλες τις πολιτικές της, μεταξύ των οποίων και στους προϋπολογισμούς, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, και να εξασφαλίσει ότι οι εξωτερικές πολιτικές της συμβάλλουν στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, μεταξύ άλλων και εις βάρος των ΛΟΑΔ·

Ασφάλεια

43.  αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη ή εξάλειψη της φτώχειας χωρίς ασφάλεια· αναγνωρίζει επίσης ότι το πλέγμα ασφάλειας-ανάπτυξης είναι σημαντικό στοιχείο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

44.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η συνοχή των πολιτικών και ο συντονισμός μεταξύ της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των πολιτικών ασφάλειας, άμυνας, εμπορίου, ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας· υπενθυμίζει την πρόκληση της χρηστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόμενες χώρες· επαναλαμβάνει ότι η ΣΑΠ πρέπει να συμβάλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου και αμερόληπτων θεσμών, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων με σκοπό τον αφοπλισμό και στην εξασφάλιση δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και σε σχετικές πολιτικές που εδραιώνουν την ασφάλεια και την ανάπτυξη·

45.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητές της για την αποτροπή και την έγκαιρη αντιμετώπιση κρίσεων και να ενδυναμώσει τις συνέργειες μεταξύ της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και αναπτυξιακών μηχανισμών, βρίσκοντας την ισορροπία μεταξύ μέσων για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση κρίσεων και πιο μακρόπνοων στρατηγικών ανάπτυξης· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού με αντικείμενο το πλέγμα ανάπτυξης-ασφάλειας μπορεί να περιορίσει τις ελλείψεις και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ΣΑΠ· τονίζει ότι αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από υφιστάμενους αναπτυξιακούς μηχανισμούς, αλλά μέσω νέων πιστώσεων του προϋπολογισμού· ζητεί να περιληφθούν οι προτεραιότητες και οι πολιτικές των εμπλεκόμενων περιοχών και χωρών στην εκπόνηση των στρατηγικών της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη· επικροτεί τη χρήση του πολιτικού πλαισίου προσέγγισης των κρίσεων ως σημαντικού μέσου που καθιστά δυνατή την έγκαιρη και κοινή κατανόηση μιας κρίσης· ζητεί την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάλυση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για μια ενημερωμένη επιλογή μεταξύ δράσεων ΚΠΑΑ και μη ΚΠΑΑ κατά την αντιμετώπιση κρίσεων·

46.  πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ(6), η αφρικανική δύναμη ταχείας αντίδρασης, καθώς και το περιφερειακό σχέδιο δράσης του Σαχέλ για την περίοδο 2015-2020(7), είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ, με την αποτελεσματική μίξη μέτρων ασφάλειας, ανάπτυξης και χρηστής διακυβέρνησης·

47.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις συνδέσεις μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθεκτικότητας σε καταστροφές, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική απόκριση σε αυξανόμενες ανάγκες·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0251.
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
(4) http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
(5) http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf
(6) http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
(7) www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/04/st07823-en15_pdf


Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή
PDF 597kWORD 187k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (2015/2277(INI))
P8_TA(2016)0247A8-0169/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», και ειδικότερα τον δεύτερο από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που καθορίζονται στο κείμενο, δηλαδή να τερματιστεί η πείνα, να επιτευχθεί επισιτιστική ασφάλεια και βελτίωση της διατροφής, και να προαχθεί η αειφόρος γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού μεταξύ των μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ολοκληρωμένο πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης της Αφρικής (CAADP), που συμφωνήθηκε από την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) το 2002(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών της Αφρικανικής Ένωσης που έλαβε χώρα στο Μαπούτο (Μοζαμβίκη) το 2003, στην οποία οι κυβερνήσεις της ΑΕ συμφώνησαν να επενδύσουν πάνω από 10 % των συνολικών κονδυλίων του εθνικού προϋπολογισμού τους στον γεωργικό τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη τη συνέλευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΑΕ τον Ιούλιο του 2012, που ανακήρυξε το έτος 2014 ως «Έτος γεωργίας και επισιτιστικής ασφάλειας στην Αφρική»(5), σηματοδοτώντας τη δέκατη επέτειο της θέσπισης της CAADP,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση με τίτλο «Επιτάχυνση της γεωργικής ανάπτυξης και του μετασχηματισμού με σκοπό την κοινή ευημερία και βελτίωση των μέσων βιοπορισμού», η οποία εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2014 από τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών της ΑΕ που διεξήχθη στο Μαλάμπο (Ισημερινή Γουινέα), όπου οι κυβερνήσεις της ΑΕ επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να διαθέσουν τουλάχιστον 10% των δημοσίων δαπανών στη γεωργία(6),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της L’Aquila για την επισιτιστική ασφάλεια από την G8 το 2009(7),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική γης στην Αφρική, που εγκρίθηκαν από την κοινή διάσκεψη των υπουργών γεωργίας, γης και κτηνοτροφίας, η οποία διεξήχθη στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)(8), τον Απρίλιο του 2009, καθώς και τη δήλωση με τίτλο «Ζητήματα και προκλήσεις σε σχέση με τη γη στην Αφρική»(9) η οποία εκδόθηκε από τους αρχηγούς κρατών της ΑΕ στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στη Σύρτη (Λιβύη) τον Ιούλιο του 2009, ζητώντας την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου και των κατευθυντηρίων γραμμών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για τις μεγάλης κλίμακας γεωργικές επενδύσεις στην Αφρική, που εγκρίθηκαν από την κοινή διάσκεψη των υπουργών γεωργίας, ανάπτυξης της υπαίθρου, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΑΕ, η οποία συνήλθε στην Αντίς Αμπέμπα στις 1 και 2 Μαΐου 2014(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Μαΐου 2013 των αφρικανικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με τίτλο «Modernising African agriculture - Who benefits?» («Εκσυγχρονισμός της αφρικανικής γεωργίας - Ποιοι επωφελούνται;»)(11),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Djimini της 13ης Μαρτίου 2014 από οργανώσεις μικροκαλλιεργητών της Δυτικής Αφρικής(12),

–  έχοντας υπόψη τις «προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη της σταδιακής πραγμάτωσης του δικαιώματος σε επαρκή τροφή στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας» που εξέδωσε ο FAO το 2004(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 στο πλαίσιο της Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD), «Agriculture at a crossroads», («Η γεωργία σε σημείο καμπής»)(14),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966(15),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών του 1979(16),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του 1987(17),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών του 2007(18),

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τις εξώσεις και τους εκτοπισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 2007(19),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2011(20), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΑΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που επικαιροποιήθηκαν το 2011(21),

–  έχοντας υπόψη τη σύμπραξη του Μπουσάν για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, του 2011(22),

–  έχοντας υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του 2012 για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών (VGGT)(23),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (σύμβαση UPOV) του 1991(24),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (ITPGRFA) του 2001(25),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα μαζί με το συνοδευτικό πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια που υπεγράφη το 2000, και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους του 2010(26),

–  έχοντας υπόψη τον αφρικανικό πρότυπο νόμο για τη βιοασφάλεια(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τη νομοθεσία περί εγγείου ιδιοκτησίας για επισιτιστική κυριαρχία, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας στις 12 Ιουλίου 2012(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της νομαδικής κτηνοτροφίας των χωρών ΑΚΕ, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στην Αντίς Αμπέμπα, στις 27 Νοεμβρίου 2013(29),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας»(30), που εγκρίθηκε την 31η Μαρτίου 2010, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το πολιτικό πλαίσιο που εγκρίθηκαν τη 10η Μαΐου 2010(31),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2013 σχετικά με την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια(32),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για τη διατροφή του Ιουλίου 2014(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες: διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις(35),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον ρόλο της ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες(36),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών»(37),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της παγκόσμιας σύγκλισης των αγώνων για τη γη και το νερό, που εκδόθηκε στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στην Τύνιδα, τον Μάρτιο του 2015(38),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Απριλίου 2015 με τίτλο «Διεθνής Έκθεση Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής»(39),

–  έχοντας υπόψη τα αιτήματα της αφρικανικής κοινωνίας των πολιτών για τη συμπερίληψη της επισιτιστικής κυριαρχίας και του δικαιώματος στην τροφή στο θεματολόγιο της γερμανικής προεδρίας της G7, τον Ιούνιο του 2015(40),

–  έχοντας υπόψη τη «Διακήρυξη Αρχών του Μιλάνου»(41), κληρονομιά της Διεθνούς Έκθεσης 2015: «Τροφή για τον πλανήτη, ενέργεια ως πηγή ζωής», η οποία φέρει τις υπογραφές άνω του ενός εκατομμυρίου αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και απλών πολιτών και καλεί κάθε πολίτη, ένωση, επιχείρηση ή εθνικό και διεθνή φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του προκειμένου να διασφαλιστεί για τις μελλοντικές γενεές η δυνατότητα να απολαύουν του δικαιώματος στη διατροφή και περιλαμβάνει υποχρεωτικές δεσμεύσεις για τη διασφάλιση ενός πραγματικού δικαιώματος στη διατροφή παγκοσμίως,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια είναι το κατάλληλο φόρουμ για συμφωνία σε κατευθύνσεις πολιτικής σχετικά με αυτό το θέμα διεθνώς, και σε αυτό το φόρουμ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν φωνή,

–  έχοντας υπόψη το σύμφωνο του Μιλάνου για την αστική διατροφική πολιτική («Milan Urban Food Policy Pact») της 15ης Οκτωβρίου 2015(42), που προωθήθηκε από τον Δήμο του Μιλάνου και υπεγράφη από 113 πόλεις παγκοσμίως, το οποίο παραδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki Moon, και καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των πόλεων στην οικοδόμηση διατροφικών πολιτικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία(43),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση σχετικά με τη Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (NAFSN), που οργανώθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης του ΕΚ την 1η Δεκεμβρίου 2015(44),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Νέα συμμαχία για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή στην Αφρική» του καθηγητή Olivier de Schutter, που ανατέθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών του ΕΚ τον Νοέμβριο του 2015(45),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0169/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή στην Αφρική (NAFSN) έχει ως στόχο να βελτιώσει την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή βοηθώντας 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην Υποσαχάρια Αφρική να βγουν από τη φτώχεια έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχουσες χώρες έχουν διαπραγματευθεί πλαίσια συνεργασίας ανά χώρα (CCF) που προβλέπουν δεσμεύσεις για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στον γεωργικό τομέα στην Αφρική·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη γεωργία μικρής κλίμακας έχουν παραμεληθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Αφρική, ενώ η εξάρτηση των χωρών χαμηλού εισοδήματος από την εισαγωγή τροφίμων αυξήθηκε σημαντικά, καθιστώντας τις ευάλωτες στις διακυμάνσεις τιμών στις διεθνείς αγορές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν δεσπόζουσες θέσεις για τις μεγάλες γεωργικές εταιρείες στην αφρικανική γεωργία, που παραγκωνίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο της NAFSN αφορούν πάνω από 8,2 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές και έχουν δημιουργήσει πάνω από 21 000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων πάνω από τις μισές για γυναίκες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική κρίση του 2008 οδήγησε σε παγκόσμια αναγνώριση της ανάγκης να υποστηριχθεί η παραγωγή τροφίμων από μικρές εκμεταλλεύσεις για τις εγχώριες αγορές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκίνηση προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας γεωργίας εστιασμένης στις εξαγωγές, ενώ δόθηκε προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγής κερδοφόρων καλλιεργειών για τις παγκόσμιες αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η επιλογή ευνόησε τις μεγάλης κλίμακας, ιδιαίτερα κεφαλαιοποιημένες και μηχανοποιημένες μορφές παραγωγής, ενώ η γεωργία μικρής κλίμακας παραμελήθηκε συγκριτικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς αγορές θα είναι πιο ασταθείς στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν να εξαρτώνται υπερβολικά από εισαγωγές, αλλά να επενδύουν πρωτίστως στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων για να δημιουργήσουν ανθεκτικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι μικροκαλλιεργητές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της NAFSN·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλούμενοι «πόλοι ανάπτυξης» αποσκοπούν στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών, διαθέτοντας γαίες σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και ότι αυτό δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες για τη NASFN δεν περιέχουν κάποιον συγκεκριμένο δείκτη για την πείνα και τον υποσιτισμό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί οικογενειακής κλίμακας και οι μικροκαλλιεργητές έχουν επιδείξει την ικανότητά τους να παρέχουν διαφοροποιημένα προϊόντα και να αυξάνουν την παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο, μέσω της χρήσης αγρο-οικολογικών πρακτικών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονοκαλλιέργειες αυξάνουν την εξάρτηση από χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, οδηγούν σε μαζική υποβάθμιση του εδάφους και συντελούν στην κλιματική αλλαγή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι υπεύθυνη για τουλάχιστον 14 % των συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως λόγω της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες μορφές γαιοκτησίας (εθιμική, δημόσια και ιδιωτική), αλλά η NAFSN αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στην κατοχή τίτλων γαιοκτησίας όσον αφορά την κατοχύρωση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2050, το 70 % του πληθυσμού του πλανήτη θα ζει στις μεγάλες πόλεις και η διατροφή θα αποτελεί ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τίτλοι γαιοκτησίας δεν εξασφαλίζουν αποκλειστική προστασία από απαλλοτρίωση γης και μετεγκατάσταση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο είναι μια πολύ σημαντική διάσταση των γεωργικών επενδύσεων στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες της υπαίθρου έχουν υποστεί επί μακρόν δυσμενείς διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβασή τους σε μια σειρά παραγωγικών πόρων, όπως γη, πίστωση, εισροές και υπηρεσίες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι πρότινος, η παρεχόμενη στήριξη στη γεωργία επικεντρωνόταν στις εξαγώγιμες καλλιέργειες που διαχειρίζονταν άνδρες, αφήνοντας τις γυναίκες κυρίως υπεύθυνες για το καθήκον της παραγωγής τροφίμων για τη συντήρηση της οικογένειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO εκτιμά ότι έχει χαθεί περίπου το 75% της φυτικής γενετικής ποικιλομορφίας παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρείας κλίμακας γενετική διάβρωση αυξάνει την ευπάθειά μας στην κλιματική αλλαγή και στην εμφάνιση νέων παρασίτων και ασθενειών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος, η ιδιοκτησία και η οικονομική προσιτότητα των σπόρων είναι όλα ουσιώδη για την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των φτωχών γεωργών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των γεωργών να πολλαπλασιάζουν, να χρησιμοποιούν, να ανταλλάσσουν και να πωλούν τους δικούς τους σπόρους πρέπει να προστατευθεί·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελτιώσεις στα διατροφικά κενά στην Αφρική είναι στο επίκεντρο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής διατροφή οφείλεται σε ένα πλήθος αλληλεπιδρουσών διαδικασιών που συνδέουν την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την αποχέτευση και υγιεινή, την πρόσβαση στους πόρους, τη χειραφέτηση των γυναικών και πολλά ακόμη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται βάσει των CCF για κανονιστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των σπόρων αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των βελτιωτών των φυτικών ποικιλιών εις βάρος των υφιστάμενων συστημάτων σπόρων των γεωργών, στα οποία εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό οι φτωχότεροι γεωργοί·

Γεωργικές επενδύσεις στην Αφρική και εκπλήρωση των ΣΒΑ

1.  σημειώνει ότι αρκετά CCF εστιάζουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων οικονομικών τομέων με στόχο τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω πρωτοβουλιών που μπορεί να περιλαμβάνουν από οδικές ή ενεργειακές υποδομές έως και καθεστώτα φορολογικά, τελωνειακά ή εγγείου ιδιοκτησίας· τονίζει ότι είναι επίσης αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση στο νερό και να επεκταθεί η διατροφική εκπαίδευση και να ανταλλάσσονται στρατηγικές βέλτιστων πρακτικών·

2.  παρατηρεί ότι οι πολιτικές γεωργικών επενδύσεων εστιάζουν κυρίως στις μεγάλης κλίμακας αγορές γης και στη γεωργία που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, η οποία συνήθως δεν σχετίζεται με τις τοπικές οικονομίες· σημειώνει επίσης ότι η ανάπτυξη εκτεταμένης άρδευσης στις στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές επένδυσης της NAFSN μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα του νερού για άλλους χρήστες, όπως οι γεωργοί ή οι κτηνοτρόφοι μικρής κλίμακας· υπογραμμίζει ότι ,κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ικανότητα των πολύ μεγάλων ΣΔΙΤ να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας και στην επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να αξιολογηθεί κριτικά και να βελτιωθεί· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές γεωργικών επενδύσεων θα έπρεπε να συνδέονται και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών και των γεωργών οικογενειακής κλίμακας· υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του FAO για το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης συνιστούν να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη, ώστε να μπορούν οι οικογένειες να παράγουν τρόφιμα για οικιακή κατανάλωση και να αυξάνουν το οικογενειακό εισόδημα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βασίζονται οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε γη στην Αφρική σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων στη γη, προωθώντας τις επενδύσεις στις τοπικές ΜΜΕ και εξασφαλίζοντας ότι οι ΣΔΙΤ συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας·

3.  επισημαίνει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της συνεργασίας δεν προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά μάλλον έχει αποκλείσει, μεταξύ άλλων ,τις αγροτικές κοινότητες, τους εργάτες γης, τους μικροκαλλιεργητές, τους αλιείς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, περιφρονώντας το δικαίωμα συμμετοχής τους·

4.  αποδοκιμάζει την έλλειψη διαβούλευσης με τις αφρικανικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην έναρξη της NAFSN· τονίζει ότι η συμμετοχή των επισιτιστικά ανασφαλών ομάδων στις πολιτικές που τις επηρεάζουν θα πρέπει να γίνει ακρογωνιαίος λίθος όλων των πολιτικών επισιτιστικής ασφάλειας·

5.  υπενθυμίζει ότι η NAFSN έχει δεσμευτεί να προωθήσει μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη στη γεωργία, η οποία να υποστηρίζει τη γεωργία μικρής κλίμακας και να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας, της πείνας και του υποσιτισμού· επιμένει, σε σχέση με αυτό, ότι η NAFSN πρέπει να περιορίσει, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που ενέχει τον κίνδυνο υγειονομικών και οικολογικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινότητες, όπως είναι η διάβρωση του εδάφους και η απώλεια της βιοποικιλότητας·

6.  επικρίνει την παραδοχή ότι οι εταιρικές επενδύσεις στη γεωργία βελτιώνουν αυτόματα την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή και μειώνουν τη φτώχεια·

7.  σημειώνει την έκθεση G20, του 2011, η οποία τονίζει ότι οι επενδύσεις μέσω φορολογικών κινήτρων μπορεί να αποδειχθούν προσωρινές· υπενθυμίζει ότι πολλές έρευνες σχετικά με τα κίνητρα των επενδυτών έχουν καταδείξει ότι τα ειδικά φορολογικά κίνητρα έχουν ουδέτερο ή αρνητικό αντίκτυπο στην απόφαση των επενδυτών να επενδύσουν(46)·

8.  σημειώνει ότι τα φορολογικά κίνητρα που περιλαμβάνουν απαλλαγή από τη φορολογία των εταιρειών, στο πλαίσιο ειδικών οικονομικών ζωνών, αφαιρούν από τις αφρικανικές χώρες φορολογικά έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες επενδύσεις ζωτικής σημασίας σε προγράμματα διατροφής(47)·

9.  ζητεί από τις κυβερνήσεις και τους δωρητές να αναστείλουν ή να αναθεωρήσουν πολιτικές, έργα και συμβουλευτικές εκθέσεις που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν άμεσα την αρπαγή γαιών με κατάφωρα άδικα έργα και προγράμματα ή προωθούν έμμεσα την αύξηση της πίεσης που ασκείται στη γη και στους φυσικούς πόρους, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την αντικατάσταση αυτών των πολιτικών με πολιτικές που προστατεύουν και δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των μικρών παραγωγών, ιδίως των γυναικών, και στη βιώσιμη χρήση των εδαφών·

10.  προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να αναπαραχθεί στην Αφρική το ασιατικό μοντέλο της «πράσινης επανάστασης» της δεκαετίας του 1960 και να αγνοηθούν οι αρνητικές του επιπτώσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον· υπενθυμίζει ότι στους ΣΒΑ περιλαμβάνεται ο στόχος της προώθησης της αειφόρου γεωργίας, που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2030·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στο Μαλάουι, η NAFSN προωθεί την επέκταση της παραγωγής καπνού αντί να υποστηρίζει εναλλακτικές λύσεις βιοπορισμού σύμφωνα με τις υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 2005 και με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030·

12.  προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετατρέψουν τη NAFSN σε πραγματικό εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μέσο στήριξης της οικογενειακής γεωργίας και των τοπικών οικονομιών στην Υποσαχάρια Αφρική, υπενθυμίζοντας ότι οι κάτοχοι οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι μικροκαλλιεργητές παράγουν περίπου 80 % των τροφίμων όλου του κόσμου και παρέχουν πάνω από 60 % της απασχόλησης στην περιοχή·

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα CCF αναφέρονται μόνο επιλεκτικά στα διεθνή πρότυπα που καθορίζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις στη γεωργία και ότι δεν αναφέρονται ούτε στις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε ο FAO το 2004 για τη στήριξη της σταδιακής πραγμάτωσης του δικαιώματος σε επαρκή τροφή στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας, ούτε στις υποχρεώσεις των ιδιωτικών επενδυτών να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, συνολικά, ως τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο:

   να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές που εδρεύουν στην ΕΕ θα σέβονται, και θα ενθαρρύνουν και τους άλλους εταίρους της συμμαχίας να σέβονται, τα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων και τις ανάγκες των μικροκαλλιεργητών, ακολουθώντας μια προσέγγιση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των πλαισίων της συνεργασίας, της διατήρησης των εγγυήσεων όσον αφορά το περιβάλλον, τον κοινωνικό τομέα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και των υψηλότερων προτύπων διαφάνειας όσον αφορά τα επενδυτικά τους σχέδια·
   να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές που εδρεύουν στην ΕΕ θα εφαρμόζουν μια πολιτική κοινωνικής ευθύνης, κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εργασίας και δεν θα εκμεταλλεύονται το οικονομικό τους πλεονέκτημα έναντι των εργαζομένων από τις τοπικές κοινωνίες·
   να υποστηρίζουν και να προωθούν τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς της Αφρικής ως πρωταρχικούς φορείς και δικαιούχους στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της NAFSN·
   να εφαρμόσουν την πρόσφατη απόφαση του ΠΟΕ για την εξάλειψη των επιδοτήσεων των γεωργικών εξαγωγών που οδηγούν σε στρέβλωση των τοπικών αγορών και καταστρέφουν τα μέσα βιοπορισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες·
   να εξαλείψουν τους δασμολογικούς φραγμούς που αποθαρρύνουν τις αφρικανικές χώρες από το να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην πρωτογενή παραγωγή σε τοπικό επίπεδο·

15.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες:

   να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικές, φορολογικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, δεν απαλλάσσουν τον επενδυτή από μια δίκαιη συμβολή στη φορολογική βάση των συμμετεχουσών χωρών ή δίνουν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στους επενδυτές εις βάρος των μικροκαλλιεργητών·
   να εξασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τους διατηρούν το δικαίωμα να προστατεύουν τις αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μέσω κατάλληλων δασμολογικών και φορολογικών καθεστώτων, τα οποία είναι ιδιαίτερα απαραίτητα για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας και της φοροδιαφυγής·
   να εγκρίνουν πολιτικές που προωθούν το υπεύθυνο εμπόριο, και να δεσμευτούν για την εξάλειψη των δασμολογικών φραγμών που αποθαρρύνουν το περιφερειακό εμπόριο·

Διακυβέρνηση, ανάληψη ευθύνης και λογοδοσία

16.  υπενθυμίζει τη δέσμευση από τους συμμετέχοντες στη NAFSN να ενσωματώσουν τις «προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη της σταδιακής πραγμάτωσης του δικαιώματος σε επαρκή τροφή στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας» του FAO, και ζητεί από τους συμμετέχοντες στη NAFSN να δεσμευτούν να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα που καθορίζουν τις υπεύθυνες επενδύσεις στη γεωργία, και να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

17.  επιμένει ότι NAFSN πρέπει να ενισχύσει την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, εξασφαλίζοντας ιδίως την πρόσβαση των πληθυσμών στους δικούς τους φυσικούς πόρους και προστατεύοντας τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο των συμβάσεων που αφορούν συναλλαγές σχετικές με φυσικούς πόρους·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τα ΗΈ, να προωθήσει τη δεσμευτική υιοθέτηση, από όλα τα κράτη, της «Διακήρυξης Αρχών του Μιλάνου» και των δεσμεύσεων που περιλαμβάνει·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία της υδρολογικής ρύθμισης και της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής για την αειφόρο γεωργία· υπενθυμίζει σε όλους τους εταίρους της NAFSN να δώσουν έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης στο νερό και στις τεχνικές άρδευσης καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και του εδάφους·

20.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τα ΗΕ, να προωθήσει την υιοθέτηση και τη διάδοση του συμφώνου του Μιλάνου για την αστική διατροφική πολιτική·

21.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να δεσμευτούν να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τις επενδύσεις μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου και των κατευθυντήριων γραμμών της Αφρικανικής Ένωσης για την πολιτική γης στην Αφρική και των κατευθυντήριων αρχών της για τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην Αφρική·

22.  ζητεί να δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο όλων των επιστολών δήλωσης προθέσεων στο πλαίσιο των CCF· τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών θεσμικών και νομικών πλαισίων για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των κινδύνων και των οφελών· υπογραμμίζει ότι η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της NAFSN έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της υλοποίησης αυτών των στόχων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος και η διαβούλευση με το σύνολο των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να ενθαρρυνθούν·

23.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το ότι ο μόνος κοινός δείκτης στα δέκα πλαίσια συνεργασίας της NAFSN είναι ο δείκτης «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας·

24.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν σε πολυμερείς αναπτυξιακές πρωτοβουλίες πρέπει να είναι υπόλογες για τις πράξεις τους· καλεί τους συμμετέχοντες στη NAFSN να συντάσσουν, για τον σκοπό αυτό, ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις δράσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της NAFSN και να δημοσιοποιούν αυτές οι εκθέσεις και να τις καθιστούν προσβάσιμες στους τοπικούς πληθυσμούς και τις κοινότητες, και να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο μηχανισμό λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και ενός μηχανισμού προσφυγής για τον τοπικό πληθυσμό και τις κοινότητες· τονίζει επίσης ότι οι νέες επενδύσεις Συμμαχίας που επηρεάζουν τα δικαιώματα γης θα πρέπει να υπόκεινται σε μια εκ των προτέρων ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου στα δικαιώματα γης και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO σχετικά με την υπεύθυνη διακυβέρνηση της ιδιοκτησίας της γης, την αλιεία και τα δάση·

25.  σημειώνει ότι οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της NAFSN ευνοούν τις μέσω συμβάσεων καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας, που ενέχουν τον κίνδυνο να περιθωριοποιήσουν τους παραγωγούς μικρής κλίμακας· καλεί τα δέκα αφρικανικά κράτη που συμμετέχουν στη NAFSN να εξασφαλίσουν ότι η μέσω συμβάσεων γεωργία ωφελεί τόσο τους αγοραστές όσο και τους τοπικούς προμηθευτές· θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία, για τον σκοπό αυτόν, να ενισχυθούν, για παράδειγμα, οι οργανώσεις γεωργών, ώστε να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση των γεωργών·

26.  υπογραμμίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας ήδη παράγει το 90 % των θέσεων εργασίας στις χώρες εταίρους και οι προοπτικές συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα είναι αναμφισβήτητες, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες είναι ιδανικές για να προσφέρουν μια βιώσιμη βάση για κινητοποίηση των εγχώριων πόρων, που αποτελεί τη βάση κάθε προγράμματος ενίσχυσης· υπογραμμίζει τη σημασία ενός διαφανούς κανονιστικού πλαισίου που να καθορίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών γεωργών και των ευάλωτων ομάδων, καθόσον χωρίς αυτό το πλαίσιο τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να προστατευτούν επιτυχώς·

27.  ζητεί την αναθεώρηση των CCF ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κίνδυνοι της μέσω συμβάσεων γεωργίας και των σχετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους παραγωγούς μικρής κλίμακας, εξασφαλίζοντας δίκαιους συμβατικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών διακανονισμών, σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών, στήριξη της αειφόρου γεωργίας και κατάλληλους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

Πρόσβαση στη γη και ασφάλεια ιδιοκτησίας

28.  προειδοποιεί ότι η αποκλειστική εστίαση στους τίτλους γαιοκτησίας συχνά οδηγεί σε ανασφάλεια για τους μικρής κλίμακας παραγωγούς τροφίμων και τους αυτόχθονες, ειδικά τις γυναίκες, που δεν έχουν νομική αναγνώριση των έγγειων δικαιωμάτων τους και είναι ευάλωτοι σε αθέμιτες συμφωνίες απόκτησης γης, σε απαλλοτριώσεις χωρίς συγκατάθεση ή χωρίς δίκαιη αποζημίωση·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλάβουν ηγετικές θέσεις οι παραγωγοί τροφίμων μικρής κλίμακας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικές τους ανεξάρτητες οργανώσεις να τους στηρίζουν στον έλεγχο της γης τους, των φυσικών πόρων και των προγραμμάτων·

30.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι επενδυτές και οι τοπικές ελίτ που ασχολούνται με αγορές γης περιγράφουν συχνά τις στοχευμένες περιοχές ως «άδειες», «ακαλλιέργητες» ή «υπο-εκμεταλλευόμενες», ωστόσο ελάχιστα τμήματα γης στην Αφρική είναι πραγματικά σε αχρησία, αν λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες·

31.  υπογραμμίζει ότι 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν είτε χωρίς μόνιμη πρόσβαση σε γη, είτε κατέχοντας ιδιοκτησία για την οποία δεν έχουν τυπική αξίωση, νόμιμους τίτλους ή τοπογραφικά σχέδια που να οριοθετούν τη γη τους, ούτε επίσης τα νομικά ή οικονομικά μέσα να μετατρέψουν την περιουσία τους σε κεφάλαιο·

32.  επικροτεί τη συμπερίληψη σε όλα τα CCF των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του 2012· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συστηματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις VGGT και με τους ΣΒΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης των CCF·

33.  επιμένει ότι η NAFSN πρέπει να δώσει έμφαση στην καταπολέμηση της αρπαγής γαιών, η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στερώντας τις τοπικές κοινότητες από εδάφη που τους είναι απαραίτητα για να παράγουν την τροφή τους και να θρέφουν τις οικογένειές τους· υπενθυμίζει ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η αρπαγή γαιών έχει οδηγήσει τους πληθυσμούς σε εξορία, στερώντας τους έτσι από τη στέγη, την εργασία και τα μέσα βιοπορισμού τους·

34.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες:

   να εξασφαλίσουν συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς διευθετήσεις που δίνουν προτεραιότητα στα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι δικαιωματικά κατέχουν τη γη, ιδίως μικροϊδιοκτήτες και μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· να μεριμνήσουν, ιδίως, για την ελεύθερη, εκ των προτέρων και συνειδητή συγκατάθεση (FPIC) όλων των κοινοτήτων που ζουν σε εδάφη των οποίων η κυριότητα και/ή ο έλεγχος είναι υπό μεταβίβαση·
   να θεσπίσουν εθνικά δεσμευτικά μέτρα κατά της αρπαγής γης, της διαφθοράς κατά τη μεταβίβαση της γης και της χρήσης της γης για κερδοσκοπικές επενδύσεις·
   να παρακολουθούν τα συστήματα έκδοσης τίτλων γαιοκτησίας και πιστοποίησης για να εξασφαλιστεί ότι είναι διαφανή, και δεν συγκεντρώνεται η ιδιοκτησία γης ή εκδιώκονται κοινότητες από τους πόρους στους οποίους βασίζονται·
   να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη δεν χρησιμοποιείται για τη στήριξη πρωτοβουλιών που επιτρέπουν στις εταιρείες να μετακινήσουν τις τοπικές κοινότητες·
   να αναγνωρίσουν όλα τα νόμιμα έγγεια δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων, αυτοχθόνων και εθιμικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας· όπως συνιστάται από τις VGGT, να προωθήσουν νέους νόμους ή/και να επιβληθούν αποτελεσματικά οι υπάρχοντες νόμοι που προβλέπουν αποτελεσματικές διασφαλίσεις στις μεγάλης κλίμακας συναλλαγές γης, όπως ανώτατα όρια στις επιτρεπόμενες συναλλαγές γης, και να καθοριστεί το πλαίσιο έγκρισης των μεταβιβάσεων που υπερβαίνουν μια ορισμένη κλίμακα από τα εθνικά κοινοβούλια·
   να διασφαλίσουν την ελεύθερη, εκ των προτέρων και συνειδητή συναίνεση (FPIC) όλων των κοινοτήτων που πλήττονται από επενδύσεις αρπαγής γαιών, διασφαλίζοντας τη διενέργεια διαβουλεύσεων που θα εγγυώνται την ίση συμμετοχή όλων των ομάδων των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως των πλέον αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων πολιτών·

35.  υπενθυμίζει επίσης ότι τα δικαιώματα χρήσης που απορρέουν από εθιμική γαιοκτησία θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται από ένα νομικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αποφάσεις της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών·

36.  ζητεί να υποβληθεί η NAFSN σε μια εκ των προτέρων μελέτη επιπτώσεων σχετικά με τα έγγεια δικαιώματα και να τεθεί υπό την αίρεση της ελεύθερης, πρότερης και εν επιγνώσει συναίνεσης εκ μέρους των αυτοχθόνων πληθυσμών που επηρεάζονται·

37.  υποστηρίζει τη σύσταση ενός ισχυρού και καινοτόμου μηχανισμού παρακολούθησης στο πλαίσιο της CFS· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια ισχυρή θέση, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συνεισφέρει στην παγκόσμια εκδήλωση παρακολούθησης κατά την 43η σύνοδο της CFS τον Οκτώβριο του 2016, με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και ενδελεχής αξιολόγηση της χρήσης και της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης·

38.  καλεί τις κυβερνήσεις των συμμετεχόντων κρατών να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες θα εφαρμόζουν εξαντλητική διαδικασία ανάλυσης των δυνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα (δέουσα επιμέλεια), εκπονώντας και δημοσιεύοντας ανεξάρτητες, προκαταρκτικές μελέτες επιπτώσεων στα ανθρώπινα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα, και ενισχύοντας και διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ανεξάρτητους, διαφανείς, αξιόπιστους και υπεύθυνους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εθνικό επίπεδο·

39.  καλεί τους συμμετέχοντες στη NAFSN να θέσουν σε εφαρμογή ανεξάρτητους μηχανισμούς καταγγελίας για τις κοινότητες που υφίστανται εξώσεις ως αποτέλεσμα επενδυτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας·

40.  υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση του υποσιτισμού απαιτεί στενή σύνδεση των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και της δημόσιας υγείας·

Επισιτιστική ασφάλεια, διατροφή και αειφόρος οικογενειακή γεωργία

41.  υπενθυμίζει την ανάγκη να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί η διατροφή, να επιτευχθεί επισιτιστική ασφάλεια και για να καταπολεμηθεί η πείνα, όπως ορίζεται στον ΣΒΑ 2· επιμένει στην καλύτερη στήριξη της ενδυνάμωσης των γεωργικών συνεταιρισμών, που αποτελούν καίριο παράγοντα για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια·

42.  σημειώνει ότι η σταθερότητα είναι υψηλότερη και η μετανάστευση είναι χαμηλότερη όπου υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια, με βάση τα υγιή και ζωντανά εδάφη και παραγωγικά αγροοικοσυστήματα που είναι ανθεκτικά στην αλλαγή του κλίματος·

43.  τονίζει ότι η υψηλής ποιότητας, ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη, και επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική μέριμνα κατά τον επαναπροσδιορισμό των συστημάτων τροφίμων·

44.  ζητεί, ως εκ τούτου, την εξεύρεση μέσων αντικατάστασης της υπερβολικής εξάρτησης από τα εισαγόμενα τρόφιμα από μια βιώσιμη εγχώρια παραγωγή τροφίμων, δίνοντας προτεραιότητα σε τοπικές καλλιέργειες που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού· σημειώνει ότι αυτό έχει καταστεί ακόμα πιο σημαντικό από το γεγονός ότι το κλίμα και οι αγορές καθίστανται ολοένα και πιο ασταθείς·

45.  υπενθυμίζει ότι η πρόσληψη ενέργειας από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει τη διατροφική κατάσταση·

46.  τονίζει την ανάγκη για στρατηγικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα·

47.  τονίζει την ανάγκη προστασίας της γεωργικής βιοποικιλότητας· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε αγρο-οικολογικές γεωργικές πρακτικές στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συμφωνία με τα συμπεράσματα της IAASTD, τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη διατροφή, και τους ΣΒΑ·

48.  υποστηρίζει την κατάρτιση πολιτικών που προάγουν την αειφόρο οικογενειακή γεωργία και ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν θετικό περιβάλλον (ευνοϊκές πολιτικές, κατάλληλη νομοθεσία, συμμετοχικός σχεδιασμός για διάλογο πολιτικής, επενδύσεις) για την ανάπτυξη της οικογενειακής γεωργίας·

49.  καλεί τις αφρικανικές κυβερνήσεις:

   να επενδύσουν σε τοπικά συστήματα τροφίμων, ώστε να ενισχύσουν τις αγροτικές οικονομίες και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ισότιμα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και εργασιακά δικαιώματα, να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις για τον δημοκρατικό έλεγχο της πρόσβασης και ελέγχου στους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων των γεωργών, και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των παραγωγών μικρής κλίμακας στις διαδικασίες και στην εφαρμογή των πολιτικών· επιμένει, ειδικότερα, ότι η NAFSN πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία βιομηχανιών μεταποίησης στον γεωργικού τομέα, τη βελτίωση των τεχνικών συντήρησης των διατροφικών προϊόντων και να ενισχύσει τον σύνδεσμο μεταξύ γεωργίας και εμπορίου για τη δημιουργία τοπικών, εθνικών και περιφερειακών αγορών που ευνοούν τους γεωργούς οικογενειακής κλίμακας και παρέχουν ποιοτικά τρόφιμα στους καταναλωτές σε προσιτή τιμή·
   να αποφεύγουν την υπέρμετρη εξάρτηση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων από τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να περιορίζεται η αστάθεια των τιμών και να μετριάζονται οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος·
   να αναπτύξουν τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και κατάλληλη υποδομή αποθήκευσης και επικοινωνιών για τον σκοπό αυτό, καθώς οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού είναι πιο αποτελεσματικές στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας της υπαίθρου·
   να δώσουν τη δυνατότητα στους αφρικανούς γεωργούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτές, χαμηλών εισροών τεχνολογικές λύσεις για τις αγρονομικές προκλήσεις που αφορούν ειδικά την Αφρική·
   να ενθαρρύνουν μια ευρεία ποικιλία θρεπτικών, τοπικών και, στο μέτρο του δυνατού, εποχιακών καλλιεργειών τροφίμων, κατά προτίμηση τοπικά προσαρμοσμένων ή αυτοχθόνων ποικιλιών και ειδών, όπως φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς, με σκοπό τη βελτίωση της διατροφής με τη συνεχή πρόσβαση σε ένα πλούσιο, υγιεινό και οικονομικό διαιτολόγιο, επαρκές όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα και την ποικιλία, και όχι απλώς με την πρόσληψη θερμίδων και μόνο, και σύμφωνα με τις πολιτιστικές αξίες·
   να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόσουν πλήρως τον διεθνή κώδικα εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) για τη διατροφή των βρεφών και των νηπίων·
   να δημιουργήσουν, να προωθήσουν και να υποστηρίξουν οργανώσεις παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί που ενισχύουν την διαπραγματευτική θέση των μικροκαλλιεργητών, προτείνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί ότι οι αγορές αμείβουν τους μικρούς αγρότες καλύτερα, και επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μικρών αγροτών·

50.  τονίζει το γεγονός ότι η NAFSN πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή μιας γεωργικής διάρθρωσης προσαρμοσμένης σε περιφερειακό επίπεδο κατά το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης·

51.  καλεί τις αφρικανικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον ουσιώδη ρόλο της στην καταπολέμηση της φτώχειας·

52.  τονίζει τη σημασία της προώθησης προγραμμάτων διατροφικής εκπαίδευσης στα σχολεία και στις τοπικές κοινότητες·

53.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δικαίωμα στο νερό συμπληρώνει το δικαίωμα στη διατροφή και ότι το ψήφισμα του ΟΗΕ του 2010 δεν έχει ακόμα οδηγήσει στη λήψη αποφασιστικών μέτρων για τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό· ζητεί από την ΕΕ να εξετάσει την πρόταση της «Comitato italiano Contratto Mondiale sull'acqua» (CICMA) (Ιταλική επιτροπή για την παγκόσμια σύμβαση για το νερό) για ένα προαιρετικό πρωτόκολλο του συμφώνου PIDESC·

54.  αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο της πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό και τις επιπτώσεις που η γεωργία μπορεί να έχει σε αυτό·

55.  αναγνωρίζει το ρόλο της πρόσβασης στο νερό για τις ανάγκες της γεωργίας και τους κινδύνους της υπερβολικής στήριξης σε πολύτιμο νερό για άρδευση, και, υπό το πρίσμα αυτό, σημειώνει την ανάγκη να μειωθούν οι σπάταλες στις πρακτικές άρδευσης και τονίζει τον ρόλο που οι γεωπονικές τεχνικές εξοικονόμησης νερού μπορούν να παίξουν στην πρόληψη της εξατμισοδιαπνοής, στη συγκράτηση του νερού σε ένα υγιές έδαφος και στη διατήρηση καθαρών πηγών πόσιμου νερού·

56.  σημειώνει ότι η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων έως και κατά 58%(48)·

57.  σημειώνει τις συνέργειες μεταξύ, αφενός, των προσεγγίσεων που βασίζονται στο έδαφος και τα δέντρα και της σημασίας της προσαρμογής των αγροοικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή· σημειώνει ιδίως τη μεγάλη ζήτηση για καυσόξυλα· επισημαίνει, ειδικότερα, τις πολλαπλές χρήσεις των αζωτοδεσμευτικών δέντρων·

58.  αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες της τροπικής και ημι-άνυδρης γεωργίας, ιδίως όσον αφορά τις καλλιέργειες που χρειάζονται σκίαση από τον ήλιο και προστασία του εδάφους, και θεωρεί ότι οι μονοκαλλιέργειες είναι πλέον ξεπερασμένες, επισημαίνοντας ότι σταδιακά καταργούνται στις χορηγούς χώρες NASFN·

59.  προειδοποιεί, για την υπέρμετρη εξάρτηση από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, εκτός τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για αγροκαύσιμα, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την NAFSN, καθότι η παραγωγή αυτών μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και την επισιτιστική κυριαρχία των εμπλεκομένων χωρών·

60.  σημειώνει ότι οι εν λόγω αγρονομικές τεχνικές, ενισχύοντας φυσικές διαδικασίες όπως τον σχηματισμό επιφανειακού εδάφους, τη ρύθμιση των υδατικών πόρων και των επιβλαβών οργανισμών ή την ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων σε κλειστό κύκλωμα, μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και γονιμότητα με χαμηλό κόστος για τους γεωργούς και τη διοίκηση·

61.  σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής και ακατάλληλης χρήσης των αγροχημικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αυτές που συμμετέχουν στην NAFSN·

62.  σημειώνει ότι η κατάσταση περιπλέκεται από τον αναλφαβητισμό και την έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης, και μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα νωπά φρούτα και λαχανικά, καθώς και σε δηλητηριάσεις και άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των γεωργών και των οικογενειών τους·

Κανονιστική μεταρρύθμιση στον τομέα των σπόρων

63.  υπενθυμίζει ότι, στην Αφρική, το δικαίωμα των αγροτών να παράγουν, να ανταλλάσσουν και να πωλούν σπόρους ελεύθερα στηρίζει το 90% του βιοπορισμού τους, και ότι η ποικιλομορφία των σπόρων έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας της γεωργίας ενάντια στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι τα αιτήματα εταιρειών να ενισχυθούν τα δικαιώματα που έχουν οι βελτιωτές των ποικιλιών φυτών σύμφωνα με τη σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV) του 1991, δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε απαγόρευση των παραπάνω άτυπων ρυθμίσεων·

64.  τονίζει τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική απορρύθμιση στον τομέα των σπόρων στις συμμετέχουσες χώρες, η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει σε υπερβολική εξάρτηση των μικροκαλλιεργητών από σπόρους και φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κατασκευάζονται από ξένες εταιρείες·

65.  υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις της TRIPS που ζητούν κάποια μορφή προστασίας για τις φυτικές ποικιλίες δεν υποχρεώνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν το καθεστώς της UPOV· επισημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές, δίνουν, ωστόσο, στις χώρες τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδιότυπα συστήματα τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής κάθε χώρας και στα παραδοσιακά συστήματα σπόρων που βασίζονται στους γεωργούς, ενώ οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που είναι μέλη του ΠΟΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτές τις διατάξεις της συμφωνίας TRIPS· υπογραμμίζει ότι τα ιδιότυπα συστήματα πρέπει να υποστηρίζουν και όχι να αντιβαίνουν στους στόχους και στις υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD), του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και της ITPGRFA·

66.  αποδοκιμάζει το αίτημα των εταιρειών να εναρμονιστούν οι νόμοι για τους σπόρους με βάση τις αρχές της διακριτότητας, της ομοιομορφίας και της σταθερότητας (ΔΟΣ) στο πλαίσιο της Αφρικής μέσω περιφερειακών θεσμικών οργάνων, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης των συστημάτων σπόρων που βασίζονται στους γεωργούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς τα συστήματα σπόρων που βασίζονται στους γεωργούς συνήθως δεν αναπαράγουν και αποθηκεύουν σπόρους που πληρούν τα κριτήρια ΔΟΣ·

67.  προτρέπει τα κράτη μέλη της G7 να υποστηρίξουν τα διαχειριζόμενα από τους γεωργούς συστήματα σπόρων μέσω κοινοτικών τραπεζών σπόρων·

68.  υπενθυμίζει ότι, παρότι οι εμπορικές ποικιλίες σπόρων μπορεί να βελτιώνουν τις σοδειές βραχυπρόθεσμα, οι παραδοσιακές ποικιλίες των γεωργών, οι τοπικές ποικιλίες και η σχετική γνώση είναι οι πλέον κατάλληλες για την προσαρμογή σε συγκεκριμένα αγρο-οικολογικά περιβάλλοντα και στην κλιματική αλλαγή· τονίζει, επιπλέον, ότι η υψηλότερη απόδοσή τους εξαρτάται από τη χρήση εισροών (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υβριδικών σπόρων), που ενέχουν κίνδυνο παγίδευσης των γεωργών σε έναν φαύλο κύκλο χρέους·

69.  σημειώνει με ανησυχία ότι η εισαγωγή και διάδοση πιστοποιημένων σπόρων στην Αφρική αυξάνει την εξάρτηση των μικροκαλλιεργητών, καθιστά πιο πιθανή τη δημιουργία χρεών και πλήττει την ποικιλομορφία των σπόρων·

70.  υποστηρίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι τοπικές πολιτικές που αποσκοπούν στην παροχή συνεπούς και βιώσιμης πρόσβασης σε ποικίλη και θρεπτική διατροφή, ακολουθώντας την αρχή του ενστερνισμού και της επικουρικότητας·

71.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γεωργών που ανέλαβε η ΕΕ βάσει της ITPGRFA αντικατοπτρίζονται σε κάθε μορφής τεχνική βοήθεια και οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη της πολιτικής σχετικά με τους σπόρους· καλεί επίσης την ΕΕ να στηρίξει τα καθεστώτα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ενισχύουν την ανάπτυξη τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων και σπόρων αγροκτήματος·

72.  προτρέπει τα κράτη μέλη της G8 να μην υποστηρίζουν καλλιέργειες ΓΤΟ στην Αφρική·

73.  υπενθυμίζει ότι ο αφρικανικός πρότυπος νόμος για τη βιοασφάλεια θέτει ένα υψηλό σημείο αναφοράς για τη βιοασφάλεια· πιστεύει ότι κάθε βοήθεια από ξένους δωρητές στην ανάπτυξη της βιοασφάλειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να πλαισιώνεται αναλόγως·

74.  προτρέπει τις αφρικανικές χώρες να μην εφαρμόσουν εθνικά ή περιφερειακά καθεστώτα βιοασφάλειας με χαμηλότερα πρότυπα από αυτά που καθορίζονται στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια·

75.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να δώσουν στον παραγωγό τη δυνατότητα αποφυγής της χρησιμοποίησης βελτιωτικών και να προστατεύσουν το σύστημα σπόρων των αγροτών, ώστε να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η αγρο-βιοποικιλότητα μέσω τοπικών δημόσιας ιδιοκτησίας τραπεζών σπόρων, ανταλλαγών, και της συνεχούς ανάπτυξης τοπικών ποικιλιών σπόρων, ειδικά παρέχοντας ευελιξία στους καταλόγους σπόρων, έτσι ώστε να μην αποκλείονται οι ποικιλίες των γεωργών, και ταυτόχρονα να κατοχυρώνεται η συνέχιση των παραδοσιακών καλλιεργειών·

76.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να προστατεύουν και να προάγουν την πρόσβαση και την ανταλλαγή σπόρων και γεωργικών εισροών μεταξύ των μικροκαλλιεργητών των περιθωριοποιημένων ομάδων και των αγροτικών κοινοτήτων, και να σεβαστούν τις διεθνείς συμφωνίες περί μη κατοχύρωσης της ζωής με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και των βασικών βιολογικών διεργασιών, ιδίως σε ό,τι αφορά αυτόχθονες ποικιλίες και αυτόχθονα είδη·

77.  τονίζει τον κίνδυνο αυξημένης περιθωριοποίησης των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, που προκύπτει από την ανάπτυξη συγκεκριμένων εμπορικών καλλιεργειών· σημειώνει ότι η γεωργική κατάρτιση συχνά στοχεύει στους άνδρες και τείνει να παραγκωνίζει τις γυναίκες, οι οποίες κατά συνέπεια βρίσκονται αποκλεισμένες από τη διαχείριση της γης και των καλλιεργειών που φρόντιζαν παραδοσιακά·

Φύλο

78.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα CCF αποτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό να καθορίσουν ακριβείς δεσμεύσεις για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ή να παρακολουθήσουν την πρόοδο μέσω αναλυτικών δεδομένων· τονίζει την ανάγκη μετάβασης από τις αφηρημένες και γενικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες και ακριβείς, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενδυνάμωση των γυναικών ως κατόχων δικαιωμάτων·

79.  προτρέπει τις κυβερνήσεις να εξαλείψουν κάθε διάκριση κατά των γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε γη και σε συστήματα και υπηρεσίες μικροπιστώσεων, και να προωθήσουν αποτελεσματικά τη συμμετοχή των γυναικών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης·

Χρηματοδότηση γεωργικών επενδύσεων στην Αφρική

80.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διαφάνεια κάθε χρηματοδότησης που χορηγείται σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και ότι αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να δημοσιοποιείται·

81.  καλεί τους δωρητές να ευθυγραμμίσουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) με τις αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, να εστιάσουν στα αποτελέσματα με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, και να προαγάγουν τις ολοκληρωμένες συμπράξεις, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

82.  καλεί τους δωρητές να κατευθύνουν τη στήριξή τους στην ανάπτυξη της γεωργίας πρωτίστως μέσω των ταμείων εθνικής ανάπτυξης που χορηγούν επιδοτήσεις και δάνεια σε μικροκαλλιεργητές και γεωργούς οικογενειακής κλίμακας·

83.  προτρέπει τους δωρητές να υποστηρίξουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την τεχνική συμβουλευτική των γεωργών·

84.  καλεί τους δωρητές να προωθήσουν τη σύσταση επαγγελματικών και οικονομικών οργανώσεων των γεωργών και να στηρίξουν την ίδρυση γεωργικών συνεταιρισμών, που θα επιτρέψουν την παροχή οικονομικά προσιτών μέσων παραγωγής και θα βοηθήσουν τους γεωργούς στην επεξεργασία και διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κερδοφορία της παραγωγής τους·

85.  πιστεύει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται από τα κράτη μέλη της G8 στη NAFSN αντιβαίνει στον σκοπό της υποστήριξης των εγχώριων τοπικών εταιρειών, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές, που ήδη επωφελούνται από δεσπόζουσα θέση στην αγορά και στις οποίες συχνά παραχωρούνται επιχειρηματικά, δασμολογικά και φορολογικά προνόμια·

86.  υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια έχει ως στόχο τη μείωση και τελικά την εξάλειψη της φτώχειας· πιστεύει ότι η ΕΑΒ πρέπει να εστιάζει στην άμεση στήριξη της γεωργίας μικρής κλίμακας·

87.  τονίζει την ανάγκη αναζωογόνησης των δημόσιων επενδύσεων στην αφρικανική γεωργία, παράλληλα με τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, και απόδοσης προτεραιότητας στις επενδύσεις στην αγρο-οικολογία, ούτως ώστε να αυξηθεί με βιώσιμο τρόπο η επισιτιστική ασφάλεια, και να μειωθούν η φτώχεια και η πείνα, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και με σεβασμό στην αυτόχθονα γνώση και καινοτομία·

88.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη της G7 θα πρέπει να διασφαλίσουν το δικαίωμα των αφρικανικών χωρών να προστατεύουν τον γεωργικό τους τομέα μέσω δασμολογικών και φορολογικών καθεστώτων που ευνοούν την οικογενειακή και μικρής κλίμακας γεωργία·

89.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει όλες τις αδυναμίες NAFSN που αναφέρθηκαν ανωτέρω, να ενεργήσει για την ενίσχυση της διαφάνειας και της διακυβέρνησης και να διασφαλίσει τη συνοχή των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό και των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής·

o
o   o

90.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους συμμετέχοντες στη NAFSN.

(1) Ψήφισμα A/RES/70/1της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(2) UN FCCC/CP/2015/L.9/Αναθ. 1.
(3) http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf.
(4) Assembly/AU/Decl.7(II).
(5) Assembly/AU/Decl.449(XIX).
(6) Assembly/AU/Decl.1(XXIII).
(7) http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf.
(8) http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa.
(9) Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.
(10) http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based-investments-africa.
(11) http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-the-african-unions-caadp/.
(12) https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4914-djimini-declaration.
(13) http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm.
(14) http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa.
(15) https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
(16) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
(17) http://www.achpr.org/instruments/achpr/
(18) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(19) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
(20) https://www.unglobalcompact.org/library/2
(21) http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
(22) http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
(23) http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
(24) http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html
(25) http://www.planttreaty.org/
(26) https://www.cbd.int/
(27) http://hrst.au.int/en/biosafety/modellaw
(28) http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_session_58_Resolution_Regulation_du_ foncier.pdf
(29) ΕΕ C 64 της 4.3.2014, σ. 31.
(30) COM(2010)0127
(31) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
(32) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
(33) SWD(2014)0234
(34) ΕΕ C 56 Ε της 26.2.2013, σ. 75.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0578.
(36) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0250.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0073.
(38) http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/agrarian-reform-mainmenu-36/1775-declaration-of-the-global-convergence-of-land-and-water-struggles
(39) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0184.
(40) http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2015/05/AFSA-Demands-to-the-Germany-G7-Presidency-Agenda.pdf
(41) http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/04/English_version_Milan_Charter.pdf
(42) http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
(43) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0023.
(44) http://www.europarl.europa.eu/committees/el/deve/events.html?id=20151201CHE00041
(45) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015) 535010_EN.pdf
(46) Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), «Results of investor motivation survey conducted in the EAC», παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στη Λουσάκα στις 12 Φεβρουαρίου 2013.
(47) «Supporting the development of more effective tax systems» (Υποστήριξη της ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων) – έκθεση του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την ομάδα εργασίας της G20, 2011.
(48) FAO, Global Soil Partnership (Παγκόσμια εταιρική σχέση για τα εδάφη).


Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
PDF 201kWORD 150k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) (2016/2006(INI))
P8_TA(2016)0248A8-0172/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της υπό την προεδρία του Jacques de Larosière ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία της 25ης Φεβρουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οκτωβρίου 2013 του Philippe Maystadt με τίτλο «Should IFRS standards be more European?» (Θα έπρεπε τα ΔΠΧΑ να είναι περισσότερο ευρωπαϊκά;),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της ΕΣΟΧΑ κατόπιν των συστάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση Maystadt (COM(2014)0396),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (COM(2015)0301),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του PIOB το 2014 (COM(2015)0461),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με ένα Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (COM(2015)0468),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) με τίτλο «(Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Διεθνή Οικονομικά Φόρα – έγγραφο 7: το ΣΔΛΠ)» και τις τέσσερις μελέτες για το ΔΠΧΑ 9 με τίτλο «IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» και «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches» (Κριτήρια έγκρισης των ΔΠΧΑ σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9, Η σημασία του ΔΠΧΑ 9 για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους κανόνες εποπτείας, Απομείωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων βάσει του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 9: μελέτη περίπτωσης, Λογιστική με βάση τη μέθοδο των αναμενόμενων ζημιών για την απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων: οι προσεγγίσεις του FASB και του ΣΔΛΠ ως προς το ΔΠΧΑ 9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G20 της 2ας Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού του ΣΔΛΠ, του Ιουλίου 2013, με τίτλο «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (Επανεξέταση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική αναφορά) (DP/2013/1) και έχοντας υπόψη το αίτημα διατύπωσης απόψεων, που υπέβαλε το ΣΔΛΠ τον Ιούλιο 2015, με τίτλο «Έκθεση επανεξέτασης της δομής και της αποτελεσματικότητας την οποία εκπόνησαν οι διαχειριστές: Θέματα όσον αφορά την επανεξέταση»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο σχολιασμού της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την έκθεση επανεξέτασης της δομής και της αποτελεσματικότητας την οποία εκπόνησαν οι διαχειριστές του ΣΔΛΠ,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2014 από το ΣΔΛΠ, την παροχή συμβουλών της EFRAG σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9, την αξιολόγηση της EFRAG σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 έναντι της αρχής της πραγματικής και αμερόληπτης απεικόνισης, τα έγγραφα συνεδριάσεως της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (ARC) σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και τις επιστολές σχολιασμού της Ευρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (EKT) και της Ευρωπαϊκής Tραπεζικής Aρχής (ΕΑΤ) σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2014 που εστάλη εκ μέρους των συντονιστών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ και περιέχει τα σχόλιά τους σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού του ΣΔΛΠ «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (Επανεξέταση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική αναφορά),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) με τίτλο «Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2014» (Δραστηριότητες επιβολής και ρύθμισης των λογιστικών αρχών επιβολής το 2014) της 31ης Μαρτίου 2015 (ESMA/2015/659),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την παροχή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών της 10ης Ιουλίου 2014 (ESMA/2014/807),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα της ΕΑΚΑΑ της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ESMA/2015/203 REV),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών(8), που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/56/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014(9) με ισχύ από τα μέσα Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0172/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ΔΕΠ) είναι μία από τις αναγκαίες συνιστώσες για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και των κεφαλαιαγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΧΑ και τα ΔΕΠ αποτελούν δημόσια αγαθά και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και να υπηρετούν το κοινό συμφέρον και όχι μόνο το συμφέρον των επενδυτών, των δανειστών και των πιστωτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων συνιστά απειλή για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ παράλληλα υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των ΔΠΧΑ είναι να ενισχύουν τη λογοδοσία καθώς μειώνουν το χάσμα ενημέρωσης μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, να προστατεύουν τις επενδύσεις, να παρέχουν διαφάνεια μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς συγκρισιμότητας και της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να παρέχουν τη δυνατότητα σε επενδυτές και άλλους συμμετέχοντες της αγοράς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, επηρεάζοντας έτσι τη συμπεριφορά των παραγόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη σταθερότητα των εν λόγω αγορών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το εν λόγω λογιστικό μοντέλο των «χρήσιμων πληροφοριών κατά τη λήψη αποφάσεων» δεν συνάδει απόλυτα με τη λειτουργία της «κεφαλαιακής επάρκειας» της λογιστικής, όπως περιγράφεται στη νομολογία του ΔΕΕ και στη λογιστική οδηγία, κάτι που υποδεικνύει πως στην εννοιολογική βάση της λογιστικής του πλαισίου ΔΠΧΑ δεν εμπίπτει ο σκοπός των λογαριασμών στο δίκαιο της ΕΕ, πρότυπο του οποίου αποτελεί η πραγματική εικόνα των προσδιοριζόμενων αριθμητικών στοιχείων, όπως διατυπώνεται στη γραπτή απάντηση που έδωσε στην ερώτηση Ε-016071/2015 ο Επίτροπος Hill στις 25 Φεβρουαρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αληθινή και δίκαιη απαίτηση απαιτεί ολιστική αξιολόγηση στην οποία οι αριθμητικές και ποιοτικές εξηγήσεις έχουν σημασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της λογιστικής οδηγίας, οι λογαριασμοί έχουν «ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων» και ότι «οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν παρέχουν διασφαλίσεις σε τρίτους για ποσά που υπερβαίνουν την εταιρική τους περιουσία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη λογιστική οδηγία διατυπώνεται επίσης ότι στόχος της είναι «η προστασία των συμφερόντων των εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο» με τη διασφάλιση ότι τα μερίσματα δεν καταβάλλονται από το μετοχικό κεφάλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός αυτός σκοπός των λογαριασμών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον τα εκεί προσδιοριζόμενα αριθμητικά στοιχεία παρέχουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, ο καθορισμός της πληρωμής μερισμάτων και η αξιολόγηση της φερεγγυότητας μιας εταιρείας, απαιτούν επίσης ποιοτικές πληροφορίες και ευρύτερη αξιολόγηση των κινδύνων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος ΔΠΧΑ –το οποίο αποτελεί ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Λονδίνο (ΗΒ) και στην πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ– και είναι ο φορέας καθορισμού προτύπων του οποίου οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, ανεξάρτητες, και να υπόκεινται σε άμεση δημόσια λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με συνεισφορά 14% στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, η ΕΕ είναι, ως εκ τούτου, ο μεγαλύτερος οικονομικός συνεισφέρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο προϋποθέτει ένα παγκόσμιο σύστημα λογιστικών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται σε 116 δικαιοδοσίες με διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των όρων (πλήρης έγκριση, μερική έγκριση, επιλογές ή σύγκλιση), χωρίς ωστόσο να ισχύουν για τους εγχώριους εκδότες των ΗΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη «συμφωνία Norwalk» του Οκτωβρίου 2002 μεταξύ του ΣΔΛΠ και του Αμερικανικού Συμβουλίου Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) προτείνεται προσέγγιση των δύο φορέων καθορισμού προτύπων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η διαδικασία έγκρισης βασίζεται στα κριτήρια έγκρισης, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΔΛΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εγκρίνεται η χρήση ενός ΔΠΧΑ εάν το πρότυπο αυτό αντιβαίνει στην αρχή της πραγματικής και αμερόληπτης απεικόνισης, όπως ορίζει η Λογιστική Οδηγία που απαιτεί οι οικονομικές καταστάσεις να παρέχουν «πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση» του ενεργητικού και του παθητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης μιας εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερίσματα και τα μπόνους δεν πρέπει να καταβάλλονται από μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, που σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι εκτός κεφαλαίου, όπως απαιτεί η οδηγία για την κεφαλαιακή Συντήρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΧΑ θα πρέπει να προάγουν το δημόσιο συμφέρον στην Ευρώπη και να ανταποκρίνονται σε βασικά κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τις οικονομικές καταστάσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης με βάση τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) που δρα ως ιδιωτικός τεχνικός σύμβουλος της Επιτροπής και με βάση το έργο της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (ARC) που αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Maystadt έθεσε επί τάπητος τη δυνατότητα ίδρυσης οργανισμού για την αντικατάσταση του EFRAG ως μακροπρόθεσμη λύση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς –και ιδίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές– έχουν θέσει το ζήτημα της συνοχής των ΔΠΧΑ με τις νομικές απαιτήσεις της λογιστικής οδηγίας, και ειδικότερα με τις αρχές της σύνεσης και της επιστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία θέσπισης προτύπων δεν είναι επαρκής ούτε ανάλογη προς την οικονομική συνεισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ΔΠΧΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έμφαση δόθηκε επίσης στην ενίσχυση της φωνής της Ευρώπης με στόχο την εξασφάλιση πλήρους αναγνώρισης και ενσωμάτωσης των εν λόγω αρχών στη διαδικασία θέσπισης προτύπων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ενσωματωθεί στα θεματολόγια της ομάδας G20 και της ΕΕ ο ρόλος των ΔΠΧΑ στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην ανάπτυξη, και ιδίως στους κανόνες για την αναγνώριση των ζημιών που υπέστη το τραπεζικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των G20 και η έκθεση de Larosière τονίζουν τα βασικά ζητήματα σε σχέση με τα λογιστικά πρότυπα πριν από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού λογιστικών φύλλων, την προκυκλικότητα που σχετίζεται με την αρχή της αποτίμησης βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς και την αναγνώριση κερδών και ζημιών, την υποτίμηση της συσσώρευσης κινδύνων κατά τη διάρκεια της κυκλικής ανάκαμψης και την έλλειψη κοινής και διαφανούς μεθοδολογίας για την αποτίμηση των μη ρευστοποιήσιμων και απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» ως βασική απάντηση σε ορισμένες πτυχές της κρίσης και στις συνέπειές της για τον τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της EFRAG σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 ήταν θετική και συνοδευόταν από σειρά παρατηρήσεων σχετικά με τη χρήση της εύλογης αξίας σε περίπτωση δυσκολίας αποτίμησης, την έλλειψη εννοιολογικής βάσης ως προς το μοντέλο υπολογισμού για τις δωδεκάμηνες αναμενόμενες ζημίες, τις μη ικανοποιητικές προβλέψεις περί μακροπροθέσμων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω διαφορετικών ημερομηνιών εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και του επικείμενου προτύπου στον τομέα των ασφαλίσεων, η γνώμη διατυπώνει επιφύλαξη όσον αφορά την εφαρμοστικότητα του προτύπου στον τομέα των ασφαλίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα αυτό αναγνωρίζεται από το ίδιο το ΣΔΛΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των ιδίων κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστολές σχολιασμού εκ μέρους της ΕΚΤ και της ΕΑΤ σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 ήταν θετικές, αλλά ανέφεραν και συγκεκριμένες ελλείψεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξετάστηκε το ζήτημα της λογιστικής εκτός ισολογισμού στις ακόλουθες τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», καθώς και στην εκπόνηση τριών νέων προτύπων: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο 2015, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε σχέδιο προτύπου του «Εννοιολογικού Πλαισίου» με έννοιες που βοηθούν το ΣΔΛΠ στην ανάπτυξη των ΔΠΧΑ, επιτρέποντας στα πρόσωπα που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν και να επιλέγουν λογιστικές πολιτικές και διευκολύνοντας όλα τα μέρη στην κατανόηση και στην ερμηνεία των ΔΠΧΑ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή διοίκησης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ τελεί υπό εξέταση σύμφωνα με το καταστατικό του· λαμβάνοντας ως εκ τούτου υπόψη ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για την επανεξέταση του οργανωτικού πλαισίου και των απαιτούμενων αλλαγών όσον αφορά τους φορείς διοίκησης και εποπτείας του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ, με σκοπό την ένταξή τους σε διεθνείς δημοσιονομικούς οργανισμούς και την και εξασφάλιση ευρείας εκπροσώπησης (όπως οι φορείς εκπροσώπησης των καταναλωτών και υπουργείων οικονομικών) συμφερόντων και της δημόσιας λογοδοσίας που θα εγγυάται λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΕΠ αναπτύσσονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB), ανεξάρτητο σώμα που εντάσσεται στη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει τη διαδικασία που οδηγεί στη θέσπιση των ΔΕΠ και τις λοιπές δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος της IFAC·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Ένωσης για τη στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της υποβολής χρηματοοικονομικών αναφορών και του λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΡΙΟΒ για το 2014-2020, αλλά τη χρηματοδότηση της EFRAG μόνο για το 2014-2016·

Αξιολόγηση της 10ετούς εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην ΕΕ

1.  σημειώνει την έκθεση αξιολόγησης ΔΛΠ της Επιτροπής για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην ΕΕ και την εκτίμησή της ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του κανονισμού ΔΛΠ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε ακόμη τις απαιτούμενες νομικές αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπίστωσε κατά την αξιολόγησή της· καλεί τον φορέα καθορισμού προτύπων να διασφαλίσει ότι τα ΔΠΧΑ συνάδουν με το υφιστάμενο σύνολο λογιστικών προτύπων και προάγουν τη σύγκλιση σε διεθνές επίπεδο· ζητεί να ακολουθηθεί πιο συντονισμένη προσέγγιση κατά την ανάπτυξη νέων προτύπων, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας συντονισμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 (Χρηματοοικονομικά Μέσα) και του νέου ΔΠΧΑ 4 (Ασφαλιστήρια Συμβόλαια)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προς τούτο ενδελεχώς νομικές προτάσεις και να διασφαλίσει ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις δεν θα προκαλέσουν αποκλίσεις ή διατάραξη του ανταγωνισμού στον τομέα των ασφαλίσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς εάν εφαρμόστηκαν πλήρως οι συστάσεις της έκθεσης De Larosière, και ιδίως η σύσταση αριθ. 4, που ζητεί να μελετηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητη η αρχή της αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς·

2.  καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί επειγόντως με τη σύσταση Maystadt για τη διεύρυνση του κριτηρίου του «δημόσιου συμφέροντος» –δηλαδή ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν πρέπει ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ ούτε να εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ– και να διασφαλίσει ότι το εν λόγω κριτήριο θα τηρείται πλήρως κατά τη διαδικασία έγκρισης· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με την EFRAG, να εκδώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις έννοιες «δημόσιο συμφέρον» και «πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση», με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ και τη λογιστική οδηγία, ώστε να διαμορφώσει κοινή αντίληψη για τα εν λόγω κριτήρια έγκρισης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση ώστε να θεσπιστεί (όπως προβλέπεται στην έκθεση Maystadt) στον κανονισμό ΔΛΠ ο ορισμός που δίνεται στην έκθεση Maystadt για το κριτήριο του «δημόσιου συμφέροντος»· καλεί την Επιτροπή να συνεξετάσει συστηματικά με την EFRAG εάν το κριτήριο του «δημόσιου συμφέροντος» όπως ορίζεται στην έκθεση Maystadt απαιτεί αλλαγές των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων και, στη βάση αυτή, να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις εθνικές υπηρεσίες καθορισμού προτύπων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων χωρών ώστε να προκύψει ευρύτερη υποστήριξη για τροποποιήσεις ή, ελλείψει τέτοιας ευρύτερης υποστήριξης, να προβλεφθούν στο δίκαιο της ΕΕ ειδικοί κανόνες για την κάλυψη αυτών των κριτηρίων, όπου χρειάζεται·

3.  επισημαίνει ότι η «πραγματική εικόνα» που απαιτείται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ αφορά τα ποσά που προσδιορίζονται στους λογαριασμούς και λειτουργεί ως πρότυπο για τον σκοπό των λογαριασμών που συντάσσονται δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου όπως διατυπώνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 29 της εν λόγω οδηγίας· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω σκοπός σχετίζεται με τη λειτουργία της «κεφαλαιακής επάρκειας» στους λογαριασμούς, δηλαδή οι επενδυτές, τόσο οι πιστωτές όσο και οι μέτοχοι, χρησιμοποιούν τα αριθμητικά στοιχεία στους ετήσιους λογαριασμούς ως βάση για να προσδιορίσουν αν μια εταιρεία είναι φερέγγυα όσον αφορά την καθαρή της περιουσία και για να καθορίσουν τις πληρωμές μερισμάτων·

4.  τονίζει ότι μία από τις βασικές συνιστώσες για να επιτευχθεί πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση των λογιστικών ποσών είναι η συνετή αποτίμηση, δηλαδή να μην υποτιμώνται οι ζημίες ούτε να υπερεκτιμώνται τα κέρδη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 σημείο 1 στοιχείο γ) σημεία i) και ii) της λογιστικής οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω ερμηνεία της λογιστικής οδηγίας έχει επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες αποφάσεις του ΔΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι με την αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού ΔΛΠ δίνεται ένα περιθώριο ευελιξίας όταν αποφασίζεται η έγκριση ενός ΔΠΧΑ, καθώς δεν επιβάλλεται «αυστηρή συμμόρφωση προς καθεμιά από τις διατάξεις των οδηγιών αυτών»· φρονεί ωστόσο ότι αυτό δεν επεκτείνεται τόσο ώστε να επιτρέπει στο ΔΠΧΑ να αποκλίνει έντονα από τον γενικό σκοπό της λογιστικής οδηγίας του 2013 (2013/34/EΕ), η οποία αντικατέστησε την τέταρτη (78/660/EOK) και την έβδομη (83/349/EOK) λογιστική οδηγία, στις οποίες παραπέμπει η πρώτη γραμμή του σημείου 2 στο άρθρο 3 του κανονισμού ΔΛΠ, οπότε δεν μπορούν να προκύψουν οικονομικές καταστάσεις όπου υποτιμώνται οι ζημίες ή υπερεκτιμώνται τα κέρδη· εν προκειμένω, θεωρεί ότι η έγκριση του ΔΛΠ 39 δυνητικά ήταν πιθανώς αντίθετη στον γενικό σκοπό της τέταρτης και της έβδομης λογιστικής οδηγίας, που αντικαταστάθηκαν από τη λογιστική οδηγία του 2013: η αντίθεση εντοπίζεται στο μοντέλο των υφιστάμενων ζημιών, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 31 σημείο 1 στοιχείο ββ) της τέταρτης οδηγίας, που αναφέρει : «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προβλεφθούν και όλες οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσεως ή σε προηγούμενη, έστω και αν τέτοιοι κίνδυνοι ή ζημίες έγιναν αντιληπτοί στο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ του τέλους της χρήσεως και της ημερομηνίας συντάξεως του ισολογισμού»·

6.  χαιρετίζει την πρόθεση του ΣΔΛΠ να επαναφέρει την αρχή της «σύνεσης» και να ενισχύσει την «επιστασία» στο νέο Εννοιολογικό Πλαίσιο· ως προς τον όρο «σύνεση», αποδοκιμάζει την ερμηνεία του από το ΣΔΛΠ ως «συνετό χειρισμό της διακριτικής ευχέρειας» και μόνο· επισημαίνει ότι το ΣΔΛΠ αντιλαμβάνεται την αρχή της σύνεσης και της επιστασίας διαφορετικά, σε σχέση με τη νομολογία του ΔΕΕ και τη διατύπωση της λογιστικής οδηγίας· φρονεί ότι η αρχή της σύνεσης πρέπει να συνοδεύεται από την αρχή της αξιοπιστίας· καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να συμφωνήσουν επί της έννοιας των αρχών της σύνεσης και της επιστασίας, όπως ορίζονται στην νομολογία του ΔΕΕ και στη λογιστική οδηγία, και κατόπιν να συνεργαστούν με το ΣΔΛΠ και τους εθνικούς και διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων για την εξασφάλιση ευρύτερης στήριξης προς τις εν λόγω αρχές· καλεί την Επιτροπή να συνεξετάσει συστηματικά με το ΣΔΛΠ εάν το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο απαιτεί τροποποίηση των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων και να προβεί σε μετατροπές ανά περίπτωση·

7.  σημειώνει την αναδιαμόρφωση της απεικόνισης των ζημιών στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ, η οποία θα επιτρέψει μια πιο συνετή εκπόνηση προβλέψεων για τις ζημίες με βάση την προληπτική έννοια των αναμενόμενων ζημιών και όχι την έννοια των υφιστάμενων ζημιών· φρονεί ότι στην ενωσιακή διαδικασία έγκρισης πρέπει να περιγράψει προσεκτικά και συνετά τον ορισμό της έννοιας των αναμενόμενων ζημιών, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από το πρότυπο και να επιτραπεί η σαφής εποπτική καθοδήγηση σχετικά με την απομείωση των στοιχείων ενεργητικού·

8.  θεωρεί ότι το θέμα των λογαριασμών εκτός ισολογισμού δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα σωστά και αποτελεσματικά, καθώς η απόφαση εάν ένα στοιχείο ενεργητικού πρέπει να εγγραφεί στον ισολογισμό ή όχι εξακολουθεί να εξαρτάται από έναν μηχανιστικό κανόνα ο οποίος μπορεί να παρακαμφθεί· καλεί το ΣΔΛΠ να διορθώσει τις εν λόγω ατέλειες·

9.  επικροτεί τα πρωτόκολλα των ΔΠΧΑ και του IOSCO σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία τους σχετικά με τα καίρια προβλήματα που προσδιορίστηκαν κατά τη συνεδρίαση των G20 όσον αφορά την εποπτεία των χρηματιστηρίων· θεωρεί αυτή τη συνεργασία αναγκαία για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για υψηλής ποιότητας παγκόσμια λογιστικά πρότυπα και να προαχθεί η εφαρμογή συνεκτικών προτύπων εν τω μέσω διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών πλαισίων·

10.  είναι πεπεισμένο ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΣΔΛΠ και του IΟSCO σχετικά με την αυξανόμενη εφαρμογή των ΔΠΧΑ δεν πρέπει να θεωρείται μόνον απογραφή αλλά και δυνατότητα προσδιορισμού βέλτιστων πρακτικών· επικροτεί, εν προκειμένω, την ετήσια «συζήτηση μεταξύ των αρχών επιβολής» (enforcer discussion session) που δρομολογήθηκε από τον IOSCO προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις στο ΣΔΛΠ για καίρια ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής και της επιβολής·

11.  επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις ενός λογιστικού προτύπου πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητές· επιμένει ότι η ενίσχυση των αναλύσεων αντικτύπου, ιδίως στον τομέα της μακροοικονομίας, και η αξιολόγηση των διαφορετικών αναγκών ενός ευρύτερου φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επενδυτών και επιχειρήσεων, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για το ΣΔΛΠ και την EFRAG· καλεί την EFRAG να ενισχύσει την ικανότητα που διαθέτει για την αξιολόγηση των συνεπειών που έχουν τα νέα λογιστικά πρότυπα στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, εστιάζοντας ρητά στις ανάγκες της Ευρώπης οι οποίες χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην τυποποίηση του ΣΔΛΠ σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας· σημειώνει, ειδικότερα, την απουσία ποσοτικής εκτίμησης επιπτώσεων για το ΔΠΧΑ 9, για την οποία θα υπάρξουν στοιχεία πριν από το 2017· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ΔΠΧΑ 9 εξυπηρετεί την μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της ΕΕ, ιδίως με τον περιορισμό των προβλέψεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερβολική βραχυπρόθεσμη αστάθεια στις οικονομικές καταστάσεις· σημειώνει ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ESMA, ΕΑΤ και EIOPA που διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες ώστε να βοηθήσουν στο εν λόγω έργο απέρριψαν την πλήρη ένταξη της EFRAG ως μέλους, με τον ισχυρισμό ότι η EFRAG είναι ιδιωτικός οργανισμός· θεωρεί ότι η ΕΚΤ και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ως παρατηρητές στο πλαίσιο της Ομάδας EFRAG με σκοπό την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων της διακυβέρνησης, μπορούν να συνεισφέρουν θετικά ώστε να δοθεί περισσότερη προσοχή στις επιπτώσεις επί της χρηματοοικονομικής σταθερότητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού ΔΛΠ, να αναζητήσει τρόπους ώστε να λαμβάνει συστηματική επίσημη ανατροφοδότηση από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές·

12.  είναι πεπεισμένο ότι μόνον οι απλοί κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν ουσιαστικά από τους χρήστες και να ελεγχθούν από τους επόπτες· υπενθυμίζει ότι στη δήλωση της 2ας Απριλίου 2009, η G20 ζήτησε να ελαττωθεί η πολυπλοκότητα των λογιστικών προτύπων για τα χρηματοοικονομικά μέσα και η εφαρμογή των προτύπων αποτίμησης διεθνώς, σε συνεργασία με τους επόπτες να γίνεται με σαφήνεια και συνέπεια· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πολυπλοκότητα των ΔΠΧΑ· ζητεί τον περιορισμό αυτής της πολυπλοκότητας, όποτε καθίσταται δυνατό και ενδεδειγμένο, κατά την ανάπτυξη νέων λογιστικών προτύπων· πιστεύει ότι ένα λιγότερο πολύπλοκο σύστημα λογιστικών προτύπων θα συμβάλει στην πιο ομοιόμορφη εφαρμογή, έτσι ώστε τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών·

13.  απευθύνει έκκληση να γίνει υποχρεωτική η αναφορά ανά χώρα βάσει των ΔΠΧΑ· επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η δημόσια αναφορά ανά χώρα δύναται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης·

14.  καλεί το ΣΔΛΠ, την Επιτροπή και την EFRAG να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά το πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς γενικά, και στη διαδικασία έγκρισης ειδικότερα· φρονεί ότι η διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης για την έγκριση ΔΠXA στην ΕΕ, θα ήταν καλό να επισημοποιηθεί και να διαρθρωθεί κατ’ αναλογία προς τη διαδικασία εξέτασης των μέτρων επιπέδου 2 στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· συστήνει στις ευρωπαϊκές αρχές να προτρέψουν τους ενδιαφερομένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο Συμβουλίου EFRAG· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει χώρο στους ενδιαφερομένους ώστε να συζητηθούν οι θεμελιώδεις λογιστικές αρχές στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει να δοθεί στο Κοινοβούλιο σύντομος κατάλογος των υποψηφίων για την προεδρία του Συμβουλίου EFRAG ώστε να οργανώσει ανεπίσημες ακροάσεις πριν από την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί για τους επιλεγέντες υποψηφίους·

15.  παρατηρεί στο πλαίσιο αυτό ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του ενεργού προωθητή των ΔΧΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα που περιέχονται σε αυτό το ψήφισμα θα ληφθούν δεόντως υπόψη, ως στοιχεί που υποδηλώνουν ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους·

16.  είναι πεπεισμένο ότι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία απαιτεί διεθνώς παραδεκτά λογιστικά πρότυπα· υπενθυμίζει εντούτοις ότι η σύγκλιση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά είναι ευκταία μόνον όταν καταλήγει σε βελτιωμένα λογιστικά πρότυπα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη σύνεση και την αξιοπιστία· πιστεύει ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο υγιής διάλογος μεταξύ του ΣΔΛΠ και των φορέων καθορισμού εθνικών λογιστικών προτύπων, παρά την αργή πρόοδο της διαδικασίας σύγκλισης·

17.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων· επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει με το ΣΔΛΠ τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών και απλουστευμένων λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας για τις ΜΜΕ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, εθελοντικά, σε επίπεδο ΕΕ από τις ΜΜΕ που συμμετέχουν σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), και πιο συγκεκριμένα σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ· εν προκειμένω συνυπολογίζει τις δυνατότητες που δίνουν τα υφιστάμενα πρότυπα λογιστικής αναφοράς στις ΜΜΕ· φρονεί ότι προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι εργασίες στο εν λόγω πεδίο είναι να διατίθενται λιγότερο περίπλοκα ΔΠΧΑ, τα οποία δεν θα ενισχύουν τις κυκλικές τάσεις στην οικονομία, ενώ τα συμφέροντα των MMΕ πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στο ΣΔΛΠ· πιστεύει ότι στο ΣΔΛΠ πρέπει να εκπροσωπούνται οι σχετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων· καλεί την Επιτροπή, προτού λάβει περαιτέρω μέτρα, να διενεργήσει αρμοδίως αξιολόγηση αντικτύπου των ΔΠΧΑ στις ΜΜΕ· απευθύνει έκκληση ώστε μια τέτοια εξέλιξη να τεθεί υπό προσεκτική παρακολούθηση και το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διαδικασία «βελτίωση της νομοθεσίας»·

18.  τονίζει ότι οι φορείς καθορισμού εθνικών προτύπων έχουν πλέον ενταχθεί στενά στην EFRAG· συνεπώς υπογραμμίζει τον συμβουλευτικό ρόλο της EFRAG όταν πρόκειται για ζητήματα λογιστικής που αφορούν μικρές εισηγμένες εταιρείες, καθώς και τις ΜΜΕ γενικότερα·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την επιβολή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την επιβολή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών· καλεί αυτά τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ καθιστούν δυνατή τη συνεκτική και συνεπή επιβολή στο σύνολο της ΕΕ και, αν όχι, να αναζητήσει άλλους τρόπους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της επιβολής·

20.  αναγνωρίζει ότι η ισορροπία μεταξύ του υποχρεωτικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ΔΛΠ και της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν τη χρήση των ΔΠΧΑ σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζει κατάλληλη επικουρικότητα και αναλογικότητα·

21.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο συντονισμού των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη διανομή μερισμάτων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Οδηγίας Διατήρησης Κεφαλαίου, στην οποία γίνεται άμεση αναφορά στους ετήσιους εταιρικούς λογαριασμούς ως βάσης για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διανομή των μερισμάτων και θέτει ορισμένους περιορισμούς στη διανομή των μερισμάτων· επισημαίνει ότι, από την αξιολόγηση του κανονισμού ΔΛΠ την οποία διενήργησε η Επιτροπή, προκύπτουν ορισμένες ενδείξεις διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών ως προς την επιβολή των ΔΠΧΑ· υπογραμμίζει ότι οι κανόνες διατήρησης κεφαλαίου και διανομής μερισμάτων έχουν αναφερθεί ως πηγή αμφισβητήσεων νομικού χαρακτήρα οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν ή απαιτούν τη χρήση ΔΠΧΑ για μεμονωμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες βασίζονται διανεμητέα κέρδη· διευκρινίζει ότι κάθε κράτος μέλος εξετάζει πώς θα αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα βάσει της εθνικής του νομοθεσίας, στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων διατήρησης κεφαλαίου· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία περί διατήρησης κεφαλαίου και με τη λογιστική οδηγία·

22.  καλεί την Ομάδα EFRAG και την Επιτροπή να εξετάσουν το συντομότερο δυνατόν εάν τα λογιστικά πρότυπα αφήνουν περιθώριο για φορολογική απάτη και φοροαποφυγή, και να προβούν σε κάθε απαραίτητη τροποποίηση για να διορθώσουν και να προλάβουν δυνητική κατάχρηση·

23.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των δημόσιων λογαριασμών, με την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου (IPSAS)·

Δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του ΡΙΟΒ

24.  υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΔΠΧΑ θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του από το ζήτημα της εσωτερικής οργάνωσης στην εξέταση ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος που θα μπορούσαν να παραπεμφθούν στο Ίδρυμα ΔΠΧΑ· φρονεί ωστόσο ότι χρειάζεται περισσότερη πρόοδος στο θέμα της διακυβέρνησης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ, ειδικότερα σε σχέση με τη διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων και την ποικιλότητα των προσληφθέντων εμπειρογνωμόνων· τονίζει ότι η νομιμότητα του ΣΔΛΠ διακυβεύεται εάν το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίσει να διαφωνεί σχετικά με την ευθύνη του, τη στιγμή που απαιτούνται ομόφωνες αποφάσεις· ειδικότερα, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες αναφοράς των επενδυτών με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες επενδύσεων και να προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις, ιδίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, όταν αναπτύσσουν τα πρότυπά τους· υποστηρίζει την καλύτερη ενσωμάτωση του ΣΔΛΠ στο σύστημα των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί ευρεία εκπροσώπηση (όπως γραφεία εκπροσώπησης των καταναλωτών και υπουργεία οικονομικών) συμφερόντων και δημόσια λογοδοσία που θα εγγυάται λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

25.  επισημαίνει την κυριαρχία των ιδιωτικών φορέων στην IASB· υπογραμμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία εκπροσώπηση· τονίζει ότι το Ίδρυμα ΔΠΧΑ εξακολουθεί να στηρίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές, προερχόμενες συχνά από τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που μπορεί να εγείρει κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ να θέσει ως στόχο μια πιο διαφοροποιημένη και ισορροπημένη χρηματοδοτική δομή, μεταξύ άλλων, βάσει τελών και δημοσίων πηγών·

26.  επικροτεί τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ/του ΣΔΛΠ σε σχέση με την αναφορά σε θέματα άνθρακα και κλίματος· ειδικότερα, φρονεί ότι βασικά διαρθρωτικά θέματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως είναι η αποτίμηση των απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων άνθρακα εντός των ισολογισμών της εταιρείας, πρέπει να προστεθούν ρητά στο πρόγραμμα εργασίας του ΔΠΧΑ με την προοπτική να καταρτιστούν τα ανάλογα πρότυπα· καλεί τα όργανα που αποτελούν το Ίδρυμα ΔΠΧΑ να εισαγάγουν στο θεματολόγιό τους την πρόκληση της αναφοράς περί άνθρακα και περί κινδύνων από τον άνθρακα·

27.  καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να μελετήσουν τη μετατόπιση από τα ίδια κεφάλαια στα ομόλογα, η οποία έχει σημειωθεί στα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν συντάξεις ως αποτέλεσμα της θέσπισης της λογιστικής αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς βάσει των ΔΠΧΑ·

28.  στηρίζει την Επιτροπή παροτρύνοντας το Ίδρυμα ΔΠΧΑ να διασφαλίσει ότι η χρήση των ΔΠΧΑ και η ύπαρξη μόνιμης χρηματοδοτικής συνεισφοράς αποτελούν προϋποθέσεις ένταξης για τους φορείς διοίκησης και εποπτείας του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους αναδιάρθρωσης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ ώστε να τερματιστεί το δικαίωμα αρνησικυρίας των μελών που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια·

29.  καλεί τους διαχειριστές του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και το ΣΔΛΠ να προωθήσουν την ισορροπία των φύλων στα αντίστοιχα φόρα·

30.  υπενθυμίζει το αίτημά του που περιελήφθη στην έκθεση Goulard για τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, ανοιχτό διάλογο με ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη, την καθιέρωση υποχρεωτικών μητρώων διαφάνειας και κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια των συνεδριάσεων των ομάδων συμφερόντων, καθώς και των εσωτερικών κανόνων, ιδίως πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων·

31.  τονίζει ότι η μεταρρύθμιση της EFRAG πρέπει να βελτιώσει την ευρωπαϊκή συμβολή στην ανάπτυξη των νέων ΔΠΧΑ και θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της μεταρρύθμισης στη διακυβέρνηση του Ιδρύματος ΔΠΧΑ·

32.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η EFRAG λειτουργεί εδώ και καιρό χωρίς Πρόεδρο, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το πρόσωπο αυτό στην επίτευξη συναίνεσης και στην διασφάλιση σαφούς και ισχυρής ευρωπαϊκής φωνής σε λογιστικά θέματα διεθνώς· τονίζει τη σημασία διορισμού νέου προέδρου το συντομότερο δυνατόν· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία στελέχωσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον ρόλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ·

33.  επικροτεί τη μεταρρύθμιση της EFRAG που τέθηκε σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2014 και αναγνωρίζει τη σημαντική προσπάθεια που καταβλήθηκε εν προκειμένω· σημειώνει τη βελτίωση της διαφάνειας· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σε σχέση με τη χρηματοδότηση της EFRAG, και ειδικότερα σε σχέση με τη δυνατότητα θέσπισης ενός συστήματος υποχρεωτικών τελών που θα καταβάλλουν οι εισηγμένες εταιρείες, η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειές της στην υλοποίηση μεταρρύθμισης βραχυπρόθεσμα υλοποιήσιμων τμημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει –όπως συστήνεται στην έκθεση Maystadt– επίσημα μέτρα ενθάρρυνσης των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη εθνικό μηχανισμό χρηματοδότησης ώστε να τον θεσπίσουν· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του ενωσιακού προγράμματος για την EFRAG για την περίοδο 2017-2020· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ετήσια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συμφωνηθείσας μεταρρύθμισής της, όπως προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 3 και 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα μετατροπής, μακροπρόθεσμα, της EFRAG σε δημόσιο οργανισμό·

34.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μετατράπηκε σε απλή δυνατότητα η απαίτηση που προτάθηκε στην έκθεση Maystadt να συνδυαστούν οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της EFRAG και του Προέδρου της EFRAG TEG· επισημαίνει ότι η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου αποκλίνει από την πρόταση στην έκθεση Maystadt, καθώς οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκαν να γίνουν πλήρη μέλη του διοικητικού συμβουλίου· καλεί την EFRAG να διευρύνει τον αριθμό χρηστών που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, που προς το παρόν είναι μόνο ένα μέλος. και να μεριμνήσει ώστε όλες οι αρμόδιες κατηγορίες ενδιαφερομένων να εκπροσωπούνται στην EFRAG·

35.  επικροτεί το γεγονός ότι το 2014 το ΡΙΟΒ διαφοροποίησε τη χρηματοδότησή του· σημειώνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που παρέχεται από το IFAC ήταν 58%, το οποίο, μολονότι εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης του PIOB, υπολείπεται σημαντικά από το όριο των δύο τρίτων και ότι η Επιτροπή δεν χρειαζόταν επομένως να περιορίσει την ετήσια συνεισφορά της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014· καλεί το PIOB να εντείνει τις προσπάθειές του για να διασφαλίσει την ακεραιότητα του ελεγκτικού επαγγέλματος·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 74.
(4) ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66.
(6) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 94.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0108.
(8) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.
(9) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196.


Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση
PDF 449kWORD 126k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (2015/2275(INI))
P8_TA(2016)0249A8-0158/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 21, 41, 42 και 43 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα κεφάλαια VI, VII και VIII αυτού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 1ης Απριλίου 2015, «Σύμπραξη για την ειρήνη: προς τη σύμπραξη για τη διατήρηση της ειρήνης»(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 28ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης - Στήριξη στους εταίρους για την αποτροπή και τη διαχείριση των κρίσεων»(2),

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Ιουνίου 2015 έκθεση της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη διατήρηση της ειρήνης στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα της 14ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για ενισχυμένη στήριξη της ΚΠΑΑ της ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ»(4) και το έγγραφο της 27ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων: Προτεραιότητες 2015-2018»(5),

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (ΚΣΑΕ) που συμφωνήθηκε κατά τη δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα στις 8-9 Δεκεμβρίου 2007(6) και τον Χάρτη Πορείας της ΚΣΑΕ για την περίοδο 2014-2017, επί του οποίου συνήφθη συμφωνία κατά την τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στις Βρυξέλλες στις 2-3 Απριλίου 2014(7),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3 του 2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Αξιολόγηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά από δέκα έτη: αποτελεσματικότητα και προοπτικές για το μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030,

–  έχοντας υπόψη τις «κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο» σχετικά με τη χρησιμοποίηση ξένων στρατιωτικών πόρων και πόρων πολιτικής άμυνας για την αντιμετώπιση καταστροφών, του Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4η και 4ι της Καταστατικής Πράξης της Αφρικανικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δέκατη επέτειο από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325(2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις ρίζες της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη το Άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0158/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης (ΕΥΕ) αποτελούν μορφή αντιμετώπισης κρίσεων, συνήθως προς υποστήριξη διεθνώς αναγνωρισμένης οργάνωσης όπως ο ΟΗΕ ή η Αφρικανική Ένωση, με εντολή του ΟΗΕ, και έχουν ως σκοπό την πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων, την αποκατάσταση, διατήρηση ή οικοδόμηση της ειρήνης, την τήρηση των ειρηνευτικών συμφωνιών και την αντιμετώπιση περίπλοκων επειγουσών καταστάσεων και προκλήσεων που ανακύπτουν σε υπό διάλυση ή αδύναμα κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα της αφρικανικής και της ευρωπαϊκής γειτονίας θα ωφελούσε σημαντικά όλες τις χώρες μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των ΕΥΕ είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών, ασφαλών και ευνοϊκότερων περιβαλλόντων σε μακροπρόθεσμη βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η δικαιοσύνη, ο μεγαλύτερος σεβασμός του κράτους δικαίου, η προστασία των αμάχων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ασφάλεια αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού και ότι τα επιτυχή προγράμματα συμφιλίωσης, ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτοσυντηρούμενης ειρήνης και ευημερίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο ασφαλείας στην Αφρική ειδικότερα έχει τροποποιηθεί δραματικά κατά την τελευταία δεκαετία, με την ανάδυση τρομοκρατικών και ανταρτικών ομάδων στη Σομαλία, τη Νιγηρία και την περιοχή Σαχέλ-Σαχάρας, και με τις επιχειρήσεις ενίσχυσης της ειρήνης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας να έχουν γίνει μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση σε πολλές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εύθραυστα κράτη και οι ακυβέρνητες περιοχές αυξάνονται στον αριθμό, αφήνοντας πολλά άτομα έκθετα στη φτώχεια, την ανομία, τη διαφθορά και τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαπερατά σύνορα εντός της ηπείρου συμβάλλουν στην τροφοδότηση της βίας, τη μείωση της ασφάλειας και την παροχή ευκαιριών για εγκληματικές δραστηριότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη αναγνωρίστηκε ως παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη στο νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και ότι θεσπίστηκε ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 16 για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις και τα κράτη που διαθέτουν κατάλληλη πείρα και εξοπλισμό θα πρέπει ιδεωδώς, με μια σαφή και ρεαλιστική εντολή του ΟΗΕ, να παρέχουν τους πόρους που είναι αναγκαίοι για μια επιτυχημένη ΕΥΕ, προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο οι μη στρατιωτικές οργανώσεις θα μπορούν να επιτελούν το έργο τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ παραμένει ο κύριος εγγυητής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και διαθέτει το πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο για πολυμερή συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος πραγματοποιούνται 16 ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ με προσωπικό άνω των 120 000 ατόμων, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ χρησιμοποιείται σε οκτώ αποστολές στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ περιορίζεται ως προς το εύρος των επιχειρήσεών του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση λειτουργεί υπό άλλους όρους απ' ό, τι ο ΟΗΕ και μπορεί να λαμβάνει θέση, να επεμβαίνει χωρίς πρόσκληση και να επεμβαίνει ακόμα και όταν δεν έχει υπογραφεί συμφωνία ειρήνης, σεβόμενη όμως τον Χάρτη του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά αυτή είναι σημαντική δεδομένου του αριθμού των διακρατικών και ενδοκρατικών διαμαχών στην Αφρική·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει υποστηρίξει την Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων την AMIS στο Νταρφούρ και την Amisom στη Σομαλία, παρέχοντας βοήθεια με προγραμματισμό και στρατηγικές αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, και με τη δημιουργία ικανοτήτων για την Αφρικανική Δύναμη Επιφυλακής (ASF)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις στην Αφρική χρήζουν συνεκτικής παγκόσμιας απόκρισης, η οποία υπερβαίνει τις πτυχές που αφορούν αποκλειστικά την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ότι όλοι οι τοπικοί και διεθνείς φορείς έχουν τονίσει την ανάγκη για στενό συντονισμό μεταξύ της πολιτικής ασφαλείας και της πολιτικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια μακρόπνοη προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και ο αφοπλισμός, η αποστράτευση και η επανένταξη πρώην μαχητών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της σταθερότητας και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Σύνδεσης του ΟΗΕ για την Ειρήνη και την Ασφάλεια και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αφρικανικής Ένωσης στις Βρυξέλλες διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών τους και της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των εθνικών πρεσβειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός μηχανισμός για την ευρωπαϊκή συνεργασία με την ΑΕ είναι το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά το 2004 και παρέχει 1,9 περίπου δισεκατομμύρια EUR μέσω του χρηματοδοτούμενου από τα κράτη μέλη ΕΤΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν δημιουργήθηκε το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική το 2003, η χρηματοδότησή του μέσω κονδυλίων του ΕΤΑ προβλεπόταν να είναι προσωρινή, αλλά ότι 12 χρόνια αργότερα το ΕΤΑ παραμένει η κύρια πηγή χρηματοδότησης του Μέσου· λαμβάνοντας ότι το 2007, το πεδίο εφαρμογής του Μέσου διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις ευρύτερες δραστηριότητες πρόληψης των συγκρούσεων και σταθεροποίησης μετά τις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης 2014-2016 λαμβάνει υπόψη την εξωτερική αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και εισάγει νέα στοιχεία για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 της ΣΕΕ αναφέρει τις λεγόμενες εργασίες Petersberg Plus, οι οποίες καλύπτουν τα καθήκοντα παροχής συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, τα καθήκοντα πρόληψης συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης και τα καθήκοντα μαχίμων δυνάμεων κατά τη διαχείριση των κρίσεων περιλαμβανομένης της αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθεροποίησης ύστερα από συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014, άνω του 90% του προϋπολογισμού αφιερώθηκε στις επιχειρήσεις στήριξης της ειρήνης, εκ του οποίου 65% στο προσωπικό της AMISOM· λαμβάνοντας ότι η ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης και των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας των επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης (ΕΥΕ) και των διαδικασιών συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΕ πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των συνεισφορών που καταβάλλουν πολυάριθμες χώρες και οργανώσεις στις ΕΥΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, π.χ., οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και ότι παρέχουν άμεση υποστήριξη στην ΑΕ μέσω της Αφρικανικής Ειρηνευτικής Εταιρικής Σχέσης Ταχείας Ανταπόκρισης, καθώς και 5 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση επιχειρήσεων του ΟΗΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, την Ακτή του Ελεφαντοστού, το Νότιο Σουδάν και τη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης συντονίζονται από την Ομάδα Εταίρων της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έγινε ενεργός συμμέτοχος στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ και ότι το Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής περιλαμβάνει την Επιτροπή της ΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την Αιθιοπία, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές είναι οι χώρες που συμβάλλουν περισσότερο στο προσωπικό των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και η ίδια η ΕΕ συμβάλλουν τα μέγιστα στο σύστημα του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα παρέχοντας χρηματοδοτική ενίσχυση στα προγράμματα και σχέδια του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν μαζί τον μεγαλύτερο συνεισφορέα στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης, με ποσοστό περίπου 37%, και ότι αυτή τη στιγμή συνεισφέρουν στρατεύματα σε εννέα ειρηνευτικές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014 και το 2015, οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ προς την ΑΕ ανήλθαν συνολικά στα 717,9 εκατομμύρια EUR και ότι οι συνεισφορές από την ΑΕ αντιστοιχούσαν σε μόλις 25 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρουν μόνο το 5% περίπου του ειρηνευτικού προσωπικού του ΟΗΕ, με 5 000 στρατιώτες έναντι συνόλου 92 000 περίπου· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, για παράδειγμα, η Γαλλία εκπαιδεύει κάθε χρόνο 25 000 αφρικανούς στρατιώτες και αναπτύσσει ξεχωριστά πάνω από 4 000 προσωπικό σε αφρικανικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νάρκες ξηράς κατά προσωπικού έχουν αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για την αποκατάσταση και ανάπτυξη μετά από συγκρούσεις, ειδικότερα στην Αφρική, και ότι η ΕΕ έχει δαπανήσει 1,5 δισεκατομμύρια EUR περίπου κατά την τελευταία εικοσαετία σε διαδικασίες για τη στήριξη της εξουδετέρωσης ναρκών και την υποστήριξη των θυμάτων ναρκών, και ότι κατέστη κατ' αυτόν τον τρόπο ο μεγαλύτερος δωρητής στον τομέα αυτό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός του ρόλου των μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών, η ΕΕ πρέπει να συμβάλει ξεχωριστά σε ΕΥΕ με πολυδιάστατες ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει τεχνική και οικονομική στήριξη στην ΑΕ και στις υποπεριφερειακές οργανώσεις, ιδίως διά του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, του Μηχανισμού Συμβολής στην Ειρήνη και τη Σταθερότητα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πραγματοποιεί συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αφρικανικών δυνατοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε μη στρατιωτικές αποστολές και οι τέσσερις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αφρική, πραγματοποιούνται συχνά είτε παράλληλα με δράσεις του ΟΗΕ, της ΑΕ ή με εθνικές δράσεις είτε σε συνέχεια αυτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας, ειδικότερα υποστηρίζοντας τη θέση σε λειτουργία της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξάνουν την υποστήριξή τους σε χώρες και οργανώσεις εταίρους, παρέχοντας εκπαίδευση, συμβουλές, εξοπλισμό και πόρους, ούτως ώστε να μπορούν σταδιακά αυτόνομα να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για παρεμβάσεις αμοιβαίας ενίσχυσης στους τομείς της ασφάλειας και της ανάπτυξης για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει τις δράσεις άλλων, που μπορεί να είναι πιο ικανοί στο να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, να αποφεύγει την επικάλυψη και να βοηθά στην ενίσχυση του έργου αυτών που είναι ήδη παρόντες επί τόπου, ιδίως των κρατών μελών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 41 της ΣΕΕ απαγορεύει τη διάθεση πόρων των προϋπολογισμών της ΕΕ για ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, ενώ δεν αποκλείει ρητά τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δράσεων από την ΕΕ, όπως ειρηνευτικών επιχειρήσεων, με αναπτυξιακούς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές δαπάνες επιβαρύνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ναι μεν ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής για την ανάπτυξη είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, όμως τα άρθρα 209 και 212 της ΣΛΕΕ δεν αποκλείουν ρητά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ και το APF, ως μέσα τα οποία δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση του πλέγματος ασφάλειας-ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ απαιτεί ο προγραμματισμός να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί τα κριτήρια για την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ), η οποία αποκλείει κατά κύριο λόγο τα έξοδα που σχετίζονται με την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται πάνω στη δυνατότητα πρόσθετων ειδικών μέσων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της σχετικά με την Οικοδόμηση Ικανοτήτων για τη Στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης (CBSD)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ενδιαφερομένων χωρών και η ευρωπαϊκή ασφάλεια πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές για την εμπλοκή της ΕΕ·

1.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες εξωτερικές ενέργειες οι οποίες θα αξιοποιούν τους διπλωματικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς ασφάλειας και ανάπτυξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των πολέμων, των εσωτερικών συγκρούσεων, της ανασφάλειας, της αστάθειας και της μετάβασης·

2.  παρατηρεί ότι οι πολλαπλές αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο ίδιο θέατρο επιχειρήσεων, με διαφορετικούς παράγοντες και περιφερειακές οργανώσεις, αντιπροσωπεύουν ολοένα και περισσότερο την πραγματικότητα των σύγχρονων ειρηνευτικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των περίπλοκων αυτών εταιρικών σχέσεων, χωρίς αλληλοεπικάλυψη εργασιών ή αποστολών, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των υφισταμένων δομών·

3.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης επικοινωνίας και των ενισχυμένων διαδικασιών για τη διαβούλευση σχετικά με καταστάσεις κρίσεως με τον ΟΗΕ και την ΑΕ, καθώς και με άλλους οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και τον ΟΑΣΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων και για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την ανάλυση των αποστολών· επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση και υπογραφή της διοικητικής συμφωνίας ΕΕ-ΟΗΕ σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών· αναγνωρίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ και του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ΑΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια· συνιστά μια συμφωνία μεταξύ της ΑΕ, της ΕΕ και άλλων βασικών παραγόντων και του ΟΗΕ σχετικά με δέσμη κοινών στόχων για την αφρικανική ασφάλεια και ανάπτυξη·

4.  καλεί επιτακτικά την ΕΕ, δεδομένης της κλίμακας των προκλήσεων και της πολύπλοκης συμμετοχής άλλων οργανώσεων και εθνών, να αναζητήσει μια κατάλληλη κατανομή των εργασιών και να εστιάσει στα σημεία όπου μπορεί με βέλτιστο τρόπο να προσδώσει προστιθέμενη αξία· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη εμπλέκονται ήδη σε επιχειρήσεις στην Αφρική και ότι η ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στηρίζοντας περισσότερο τις εν λόγω επιχειρήσεις·

5.  σημειώνει ότι οι αποστολές του ΟΗΕ και της ΑΕ, σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον όσον αφορά την ασφάλεια, απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας, παράλληλα με την ενεργοποίηση στρατιωτικών, διπλωματικών και αναπτυξιακών μέσων, η άριστη γνώση του περιβάλλοντος ασφάλειας, η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και σύγχρονων τεχνολογιών, γνώσεων σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας σε περιοχές συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, η χρήση κρίσιμων παραγόντων διευκόλυνσης, η εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου, είναι ουσιαστικής σημασίας, και οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συμβάλουν στην διαδικασία αυτή· εφιστά την προσοχή στο έργο που έχουν ήδη επιτελέσει συγκεκριμένα κράτη μέλη, αλλά και άλλες πολυεθνικές οργανώσεις του τομέα αυτού·

6.  τονίζει τη σημασία των υπόλοιπων μέσων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΕΠΑΑ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πραγματοποιεί παρεμβάσεις στην Αφρική με σκοπό να συμβάλει στη σταθεροποίηση των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίσεις, ιδίως μέσω των εκπαιδευτικών αποστολών της· υπογραμμίζει τον ρόλο των αποστολών ΚΕΠΑΑ, τόσο των μη στρατιωτικών όσο και των στρατιωτικών, στη στήριξη μεταρρυθμίσεων στον τομέα ασφαλείας και στη συμβολή στη διεθνή στρατηγική διαχείρισης κρίσεων·

7.  παρατηρεί ότι για να σημειώσει επιτυχία μια ΕΥΕ είναι καίριας σημασίας να θεωρείται νόμιμη· είναι πεπεισμένο ότι ΑΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συμβάλει με στήριξη και στρατιωτικές δυνάμεις, όποτε αυτό είναι εφικτό· σημειώνει ότι αυτό έχει σημασία επίσης ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτοελέγχου της ΑΕ·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα δράσης του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική αντιμετωπίζει ανεπάρκειες, και δίδει μεγαλύτερη έμφαση σε στρατηγικές εξόδου, ευρύτερη κατανομή του βάρους μεταξύ αφρικανικών χωρών, περισσότερο επικεντρωμένη στήριξη και βελτιωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

9.  επιδοκιμάζει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων και τις προτεραιότητές της από το 2015 έως το 2018, όπως συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2015· σημειώνει τις παλαιότερες και τις εν εξελίξει αποστολές ΚΕΠΠΑ για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς ασφάλειας, και λαμβάνει υπόψη τον βασικό ρόλο άλλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και παναφρικανικών και περιφερειακών οργανώσεων, και χωρών σε αυτούς τους τομείς· καλεί την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει λάβει μέρος σε δραστηριότητες διαχείρισης κρίσεων στην Αφρική, με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ· σημειώνει ότι μόνον 11 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έδωσαν υποσχέσεις κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη διατήρηση της ειρήνης, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, ενώ η Κίνα υποσχέθηκε μια δύναμη επιφυλακής 8 000 και η Κολομβία 5 000 στρατιωτών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές και αστυνομικές τους συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας αφρικανικής ανταπόκρισης σε κρίσεις, και αναγνωρίζει το ρόλο κλειδί, στο πλαίσιο αυτό, της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF)· υπογραμμίζει τη μέγιστη συμβολή της ΕΕ, μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και της χρηματοδότησης της ΑΕ, η οποία δίδει τη δυνατότητα στην ΑΕ να ενισχύσει τις ικανότητές της για παροχή συλλογικής ανταπόκρισης στις κρίσεις που πλήττουν την ήπειρο· ενθαρρύνει τις περιφερειακές οργανώσεις, όπως η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC), να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα της ταχείας αφρικανικής αντιμετώπισης των κρίσεων και να συμπληρώσουν τις προσπάθειες της ΑΕ·

11.  εμμένει ωστόσο στην σημασία μιας μεγαλύτερης επένδυσης στην πρόληψη των συγκρούσεων, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η πολιτική και θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, η εκλογική βία, οι εκτοπίσεις πληθυσμών και η αλλαγή του κλίματος·

12.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική όσον αφορά την ανάπτυξη της τριγωνικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΟΗΕ, ΕΕ και ΑΕ· πιστεύει ότι αυτό το μέσο παρέχει τόσο ένα σημείο αφετηρίας όσο και έναν δυνητικό μοχλό για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ και έχει αποδειχθεί αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει η ΑΕ και, μέσω αυτής, οι οκτώ περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ), να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στενή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πλήρως το Μέσο Στήριξης, καθώς και την επίδειξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και διαφάνειας εκ μέρους της ΑΕ όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων· κρίνει ότι το APF θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια διαρθρωτική στήριξη και όχι μόνο στη χρηματοδότηση των μισθών των αφρικανικών δυνάμεων· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται, αλλά πιστεύει ότι, δεδομένου ότι το μέσο στήριξης επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Αφρική και έχει σαφείς στόχους, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις ΕΥΕ στην Αφρική· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης στην Αφρική να συνεισφέρουν τις απόψεις τους, στο πλαίσιο μιας πιο στρατηγικής συνεργασίας με τις ΟΚΠ για την ειρήνη και την ασφάλεια· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την πολιτική θέληση εκ μέρους των αφρικανικών χωρών· σημειώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να «εξεταστούν άλλες μορφές χρηματοδότησης, πέραν της προερχόμενης από το ΕΤΑ»·

13.  παρατηρεί ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συνεργασίας θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια της ευρωπαϊκής συμβολής στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ·

14.  χαιρετίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας αφρικανικών ικανοτήτων, την επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης Amani Africa II τον Οκτώβριο του 2015, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 6 000 στρατιώτες, αστυνομικοί και πολίτες, και προσβλέπει στη θέση σε λειτουργία της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF), με τα 25 000 μέλη της, το νωρίτερο δυνατόν το 2016·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της καθώς και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας να συμβάλουν στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πειθαρχίας, τον εξοπλισμό, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη χρηματοδοτική βοήθεια και την ανάπτυξη κανόνων εμπλοκής (RoE), να ενθαρρύνουν και να συνδράμουν πλήρως τα αφρικανικά κράτη για μια πλήρη και συνεχιζόμενη δέσμευση στο πλαίσιο της ASF· ζητεί όπως οι πρεσβείες των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ υποστηρίζουν ενεργότερα την ASF στις αφρικάνικές πρωτεύουσες· πιστεύει ότι η ΕΑΒ θα πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ υπό το πρίσμα της οικοδόμησης της ειρήνης· θεωρεί ότι ο κανονισμός σχετικά με το ΕΤΑ θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να καταστήσει δυνατό έναν προγραμματισμό που περιλαμβάνει δαπάνες για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, οι οποίες έχουν αναπτυξιακά κίνητρα·

16.  επισημαίνει την σημασία των αποστολών ΚΠΑΑ για την ασφάλεια στην Αφρική, ειδικότερα μέσω των αποστολών εκπαίδευσης και υποστήριξης των αφρικανικών δυνάμεων, κυρίως με τις αποστολές EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali και EUCAP Sahel Niger, EUTM Somalie και EUCAP Nestor· τονίζει τη συμπληρωματική υποστήριξη που προσφέρουν οι εν λόγω αποστολές στις προσπάθειες άλλων αποστολών του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητες των ως άνω εκπαιδευτικών αποστολών, κυρίως επιτρέποντας την παρακολούθηση των εκπαιδευθέντων Αφρικανών στρατιωτών στα θέατρα των επιχειρήσεων και μετά την επιστροφή τους από αυτά·

17.  επιμένει ότι ούτε η ΕΕ ούτε τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν μεμονωμένα όταν υποστηρίζουν τις ΕΥΕ αλλά μάλλον να λαμβάνουν πλήρως υπόψη την συμβολή άλλων διεθνών παραγόντων, να βελτιώνουν τον συντονισμό μαζί τους και την ταχύτητα της ανταπόκρισης, και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε ορισμένες χώρες προτεραιότητας υπό την καθοδήγηση των πλέον κατάλληλων κρατών μελών με την μεγαλύτερη πείρα· υπογραμμίζει την σημασία των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων στην αρχιτεκτονική της αφρικανικής ασφάλειας· σημειώνει τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διευκολύνοντας τον συντονισμό μεταξύ των διεθνών παραγόντων·

18.  υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ, η οποία συνιστά το βασικό μέσο για την κινητοποίηση του πλήρους δυναμικού της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης και της διαδικασίας σταθεροποίησης, καθώς και για την κινητοποίηση διαφόρων μέσων για τη στήριξη της ανάπτυξης των χωρών της ΑΕ·

19.  εμμένει στην ανάγκη να αναχθεί η ενίσχυση για τη διαχείριση των συνόρων σε προτεραιότητα της δέσμευσης της ΕΕ στην Αφρική· τονίζει ότι ο πορώδης χαρακτήρας των συνόρων αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες αύξησης της τρομοκρατίας στην Αφρική·

20.  επιδοκιμάζει την κοινή ανακοίνωση για τη δημιουργία ικανοτήτων, και ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, την επείγουσα εφαρμογή της· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει το δυναμικό, ειδικότερα με την ολοκληρωμένη προσέγγισή της που καλύπτει μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα, να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες, και να καλύψει τις ανάγκες των εταίρων μας, ιδίως για στρατιωτικούς αποδέκτες, επαναλαμβάνοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δημοκρατία· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο κοινοποίησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αξιολόγηση των νομικών επιλογών που πραγματοποίησαν προς υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων· καλεί αμφότερα τα θεσμικά όργανα να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό σε εύθετο χρόνο· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομική βάση σύμφωνα με τους αρχικούς ευρωπαϊκούς στόχους του 2013, οι οποίοι αναφέρονται στην πρωτοβουλία «Enable and Enhance»·

21.  υπογραμμίζει ότι η συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 με το έγγραφο «ενίσχυση των ικανοτήτων υπέρ της ασφάλειας και της ανάπτυξης - νομικά ζητήματα» εξετάζει διάφορους τρόπους και μέσα για τη χρηματοδότηση των εξοπλισμών των στρατιωτικών δυνάμεων των αφρικανικών χωρών· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή·

22.  επιδοκιμάζει θετικές αποκρίσεις που ελήφθησαν από τη Γαλλία ως συνέπεια της ενεργοποίησης του άρθρου 42 παράγραφος 7· εκφράζει τη βαθειά του ικανοποίηση για τη νέα συμμετοχή των ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Αφρική·

23.  αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα συχνά δεν είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια και ποιοι άλλοι πόροι χρησιμοποιούνται· σημειώνει ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως· ζητεί να αξιολογείται τακτικά ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια που διατίθενται από εθνικές κυβερνήσεις μέσω της ΕΕ και του ΟΗΕ· είναι πεπεισμένο ότι είναι ζωτικής σημασίας η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων, δεδομένου ότι τα μέσα είναι περιορισμένα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σημαντικά· πιστεύει ότι η λογοδοσία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της διαδικασίας αυτής καθώς και ότι βοηθά την αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς στην Αφρική· εμμένει σε μια περισσότερο εμπεριστατωμένη και διαφανή αξιολόγηση των ΕΥΕ που υποστηρίζονται από την ΕΕ· επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou», που δρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και αποσκοπεί στην κοινή χρήση των πόρων, της εμπειρογνωμοσύνης και των ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα της διεθνούς δράσης στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης μιας χώρας· ζητεί έναν πιο συστηματικό κοινό προγραμματισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων της ΕΕ·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την Έκθεση Αξιολόγησης του ΟΗΕ, της 15ης Μαΐου 2015, για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων· θεωρεί ότι η ΑΕ, ο ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρίσκονται σε αυστηρή επαγρύπνηση όσον αφορά τέτοιου είδους ποινικά ζητήματα, και ζητεί τις πλέον αυστηρές πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες και την καταβολή των μεγαλύτερων δυνατών προσπαθειών για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων· ζητεί, επιπλέον, την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, και πιστεύει ότι η τοποθέτηση γυναικείου προσωπικού και συμβούλων σε θέματα φύλου θα βοηθούσε να ξεπεραστούν οι λανθασμένες πολιτιστικές αντιλήψεις και να μειωθεί η συχνότητα της σεξουαλικής βίας·

25.  ζητεί τον συντονισμό των προσπαθειών για τη δημιουργία ικανοτήτων από την ΕΕ και τον ΟΗΕ· πιστεύει ότι το σημερινό πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν είναι βιώσιμο και ότι θα πρέπει να προβλεφθούν όροι για το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ΑΕ να αυξήσει τις συνεισφορές στις ΕΥΕ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Πρόεδρο της Επιτροπής της ΑΕ, τον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

(1) S/2015/229.
(2) JOIN(2015)0017.
(3) A/70/95–S/2015/446.
(4) Έγγραφο του Συμβουλίου 11216/12.
(5) ΕΥΕΔ(2015)458, Έγγραφο του Συμβουλίου 7632/15.
(6) Έγγραφο του Συμβουλίου 7204/08.
(7) Έγγραφο του Συμβουλίου 8370/14.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.
(9) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 56.


Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
PDF 609kWORD 162k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))
P8_TA(2016)0250A8-0173/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 15ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων από επιχείρηση σε επιχείρηση» (COM(2014)0472),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2016)0032),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 28ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» (COM(2009)0591),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη, της 31ης Ιανουαρίου 2013 (COM(2013)0037),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τα δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, με θέμα «Πράσινη Βίβλος για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τον κλάδο των μεγάλων λιανοπωλητών – τάσεις και αντίκτυπος σε αγρότες και καταναλωτές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(5), και ιδίως την παράγραφο 104,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2010, για τη σύσταση φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών ορθής πρακτικής στις κάθετες σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων», που συντάχθηκε από την Areté srl για την Επιτροπή (Ιανουάριος 2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(11),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα που αφορούν τον κώδικα ειδών παντοπωλείου για την Tesco plc, της 26ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 261/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού που καταρτίστηκε τον Ιούλιο 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2012, της ομοσπονδίας καταναλωτών Consumers International, με τίτλο «The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?» (Η σχέση μεταξύ σουπερμάρκετ και προμηθευτών: ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές;),

–  έχοντας υπόψη το καθολικό πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και των γεωργικών συστημάτων (SAFA),

–  έχοντας υπόψη την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, ιδίως στους τομείς των γαλακτοκομικών, του χοίρειου και του βοείου κρέατος, των οπωροκηπευτικών και των σιτηρών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α8-0173/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ) αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε πολλούς τομείς της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2016)0032) επιβεβαιώνει ότι αυτές οι πρακτικές μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε κρίκο της αλυσίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στον ασθενέστερο κρίκο της αλυσίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ύπαρξη του προβλήματος επιβεβαιώνουν όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και πολλές εθνικές αρχές ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μέχρι τώρα αναλύσεις τους, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχουν επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή στο πρόβλημα των ΑθΕΠ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που ονομάζουμε «αδικία» στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δύσκολα μεταφράζεται σε παραβίαση της τρέχουσας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, καθώς τα υφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία ισχύουν μόνο για ορισμένα είδη πρακτικών που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη στρατηγική σημασία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας απασχολεί στην ΕΕ περισσότερα από 47 εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αξία της αγοράς της ΕΕ για τα προϊόντα που σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων εκτιμάται σε 1,05 τρισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των λιανικών υπηρεσιών αντιστοιχεί στο 4,3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και στον τομέα αυτό δραστηριοποιείται το 17% των ΜΜΕ της ΕΕ(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99,1% των επιχειρήσεων του τομέα των τροφίμων και ποτών είναι ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά απέφερε πολύ σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ότι το εμπόριο τροφίμων αποκτά ολοένα και πιο σαφή διασυνοριακή διάσταση και ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής παραγωγής τροφίμων και ποτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου των εξαγωγών τροφίμων των κρατών μελών κατευθύνεται προς άλλα κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που συντελούνται τα τελευταία χρόνια, οι οποίες συνεπάγονται ένα υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και κάθετης και διασυνοριακής ολοκλήρωσης των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον παραγωγικό τομέα, και ιδίως στη μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο, καθώς και στα τελευταία στάδια πριν από την παραγωγή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες των οντοτήτων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων για ΑθΕΠ, οι οποίες αφορούν κυρίως:

   καθυστερήσεις πληρωμών,
   περιορισμούς κατά την πρόσβαση στην αγορά,
   μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές των όρων της σύμβασης,
   μη παροχή αρκετά λεπτομερών πληροφοριών ή παροχή ασαφώς διατυπωμένων πληροφοριών σχετικά με τους όρους της σύμβασης,
   άρνηση σύναψης γραπτής σύμβασης,
   αιφνίδια και αδικαιολόγητη καταγγελία της σύμβασης,
   αθέμιτη μεταβίβαση εμπορικού κινδύνου,
   απαίτηση πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες, τα οποία δεν έχουν καμία αξία για τον έναν αντισυμβαλλόμενο,
   χρεώσεις για εικονικές υπηρεσίες,
   μεταβίβαση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης στους προμηθευτές,
   αναγκαστική συμμετοχή σε προσφορές προϊόντων, χρέωση για την τοποθέτηση εμπορευμάτων σε ευδιάκριτα σημεία καταστημάτων και άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις,
   μεταβίβαση στους προμηθευτές του κόστους προβολής των εμπορευμάτων στα σημεία πώλησης,
   υποχρέωση για άνευ όρων επιστροφή των εμπορευμάτων που δεν έχουν πωληθεί,
   άσκηση πίεσης για μείωση των τιμών,
   απαγόρευση προμήθειας προϊόντων από άλλα κράτη μέλη για τους αντισυμβαλλομένους (εδαφικός περιορισμός εφοδιασμού)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αδυναμίας παύσης μιας γεωργικής παραγωγής που έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς και λόγω της αναλώσιμης φύσης των παραγόμενων προϊόντων, οι γεωργικοί παραγωγοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ΑθΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί καταγράφουν ορισμένες φορές ζημίες μετά τις δυσμενείς για τους ίδιους διαπραγματεύσεις με τους άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, για παράδειγμα, όταν εφαρμόζονται προσφορές και εκπτώσεις στα σουπερμάρκετ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ ανακύπτουν όταν υφίστανται ανισότητες στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, που προκύπτουν από τα διαφορετικά επίπεδα διαπραγματευτικής ισχύος στις επιχειρηματικές σχέσεις εξαιτίας της αυξανόμενης συγκέντρωσης της δύναμης της αγοράς σε μικρό αριθμό πολυεθνικών ομίλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω διαφορετικά επίπεδα έχουν την τάση να βλάπτουν τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για τις επιμέρους οντότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως σε ό,τι αφορά τους γεωργούς και τις ΜΜΕ, γεγονός το οποίο με τη σειρά του μπορεί να έχει αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας της ΕΕ και στους τελικούς καταναλωτές, περιορίζοντας τις επιλογές τους ως προς τα προϊόντα και την πρόσβασή τους σε νέα και καινοτόμα αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων σχετικά με τις τιμές, να αποθαρρύνουν το διασυνοριακό εμπόριο στην ΕΕ και να εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι οι ΑθΕΠ μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την περικοπή των επενδύσεων και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις στους τομείς, μεταξύ άλλων, της περιβαλλοντικής προστασίας, των εργασιακών συνθηκών και της καλής μεταχείρισης των ζώων, λόγω των μειωμένων εσόδων και της αβεβαιότητας, ενώ μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και μπορεί να επιφέρουν σοβαρή διαταραχή της σωστής λειτουργίας της αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ μπορούν να οδηγήσουν στην υπέρμετρη αύξηση του κόστους ή στην είσπραξη χαμηλότερων από τα αναμενόμενα εσόδων για τις επιχειρήσεις με ασθενέστερη διαπραγματευτική ισχύ, καθώς και σε υπερπαραγωγή και σπατάλη τροφίμων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να υποστούν απώλειες όσον αφορά την ποικιλία των προϊόντων, την πολιτιστική κληρονομιά και τα καταστήματα λιανικής πώλησης λόγω των ΑθΕΠ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 90% του οικονομικού ιστού της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις ΑθΕΠ και επηρεάζονται περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις από τον αντίκτυπο των ΑθΕΠ, κάτι που δυσχεραίνει την ικανότητα επιβίωσής τους στην αγορά, την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε προϊόντα και τεχνολογία και την υλοποίηση καινοτομιών, και καθιστά πιο δύσκολη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος των ΑθΕΠ αποθαρρύνει τις ΜΜΕ από το να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ δεν ασκούνται μόνο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αλλά το ίδιο συχνά και στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων εκτός των τροφίμων, όπως αυτά της βιομηχανίας ένδυσης και της αυτοκινητοβιομηχανίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη έχουν εισαγάγει διάφορες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ, σε ορισμένες περιπτώσεις εθελοντικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς αυτορρύθμισης και, σε άλλες, κατάλληλες εθνικές διατάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό απόκλισης και διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών όσον αφορά το επίπεδο, τον χαρακτήρα και τη μορφή της νομικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια στον τομέα αυτό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που είχαν αρχικά επιλέξει να καταπολεμήσουν τις ΑθΕΠ με εθελοντικά συστήματα, στη συνέχεια αποφάσισαν να τις αντιμετωπίσουν με νομοθετικά μέτρα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ καλύπτονται μόνο εν μέρει από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφελούνται από πολλά και διάφορα ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο για να επενδύουν και να καινοτομούν, προσφέροντάς τους μια ισότιμη ευκαιρία ώστε να προωθούν τα πλεονεκτήματα των προϊόντων τους χωρίς να εκτοπίζονται αδικαιολόγητα από την αγορά με ΑθΕΠ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον τελικό καταναλωτή να αγοράζει προϊόντα σε ανταγωνιστική τιμή αλλά οφείλει επίσης να διασφαλίζει τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων προκειμένου ιδίως να τις ενθαρρύνει ώστε να καινοτομούν·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση του «παράγοντα του φόβου» στις εμπορικές σχέσεις, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα το ασθενέστερο μέρος να αδυνατεί να κάνει αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων του και να είναι απρόθυμη να υποβάλει καταγγελία για ΑθΕΠ που εφαρμόζει το ισχυρότερο μέρος, καθώς φοβάται ότι θα θέσει σε κίνδυνο την εμπορική σχέση μαζί του·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, δεδομένου ότι το 14% περίπου των δαπανών των νοικοκυριών τους αφορά τρόφιμα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί παράγοντες δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, περιλαμβανομένων παρασκευαστών, λιανοπωλητών, ενδιάμεσων φορέων και παραγωγών, και ότι οι ΑθΕΠ μπορεί να ανακύψουν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «παράγοντας του φόβου» συνεπάγεται ότι οι μικροί προμηθευτές δεν θα είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων τους, όταν προκύπτει, να προσφεύγουν σε δικαστήριο, και ότι άλλοι, φθηνοί και προσβάσιμοι μηχανισμοί, όπως η διαμεσολάβηση από ανεξάρτητη αρχή διαιτησίας, θα εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντά τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού (ΠΑΕ) έχει σημαντικούς περιορισμούς – όπως είναι π.χ. η ανυπαρξία κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης και η ανυπαρξία δυνατότητας υποβολής εμπιστευτικών καταγγελιών – που δεν της επιτρέπουν να αναδειχθεί σε αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των ΑθΕΠ·

1.  επικροτεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των ΑθΕΠ με στόχο μια πιο ισορροπημένη αγορά και στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης κατακερματισμού, η οποία απορρέει από τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ στην ΕΕ, επισημαίνει όμως ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι επαρκείς για την καταπολέμηση των ΑθΕΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2016, καθώς και για την επί μακρόν αναμενόμενη συνοδευτική μελέτη για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών ορθής πρακτικής στις κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αλλά σημειώνει τα συμπεράσματά της, τα οποία δεν προλειαίνουν το έδαφος ένα πλαίσιο της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και σχετικά με τη σύσταση πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων για τις πρακτικές μεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία έχει καταρτίσει κατάλογο, περιγραφή και αξιολόγηση των εμπορικών πρακτικών που μπορούν να θεωρούνται κατάφωρα αθέμιτες·

3.  αναγνωρίζει τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ΠΑΕ, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής αλλαγής και στη βελτίωση της επιχειρηματικής δεοντολογίας, και η οποία έχει οδηγήσει στην έγκριση μιας δέσμης αρχών και καλής πρακτικής για τις κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και σε ένα οικειοθελές πλαίσιο εφαρμογής αυτών των αρχών, το οποίο, στο δεύτερο μόλις έτος λειτουργίας του, αριθμεί ήδη πάνω από χίλιες συμμετέχουσες εταιρείες από όλη την ΕΕ, οι οποίες είναι κυρίως ΜΜΕ· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει συντελεσθεί μέχρι στιγμής και θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την προώθηση θεμιτών εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων έχουν πραγματικό αντίκτυπο αλλά δεν μπορούν επί του παρόντος να θεωρηθούν επαρκείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΑθΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα της ΠΑΕ, όπως αναγνωρίζεται τόσο από την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής όσο και από την εξωτερική αξιολόγηση, υπονομεύεται από ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, όπως οι αδυναμίες στη διακυβέρνηση, οι περιορισμοί στη διαφάνεια, η ανυπαρξία μέτρων επιβολής ή κυρώσεων, η έλλειψη ουσιαστικών αντικινήτρων στη χρήση ΑθΕΠ, καθώς και το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται ανώνυμες ατομικές καταγγελίες από δυνητικά θύματα ΑθΕΠ ή έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας από ανεξάρτητο φορέα, κάτι που, κατά συνέπεια, οδηγεί στην υποεκπροσώπηση ιδίως των ΜΜΕ και των γεωργών, που ίσως να θεωρούν την ΠΑΕ ανεπαρκή για τον σκοπό της; συνιστά την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών για την αλυσίδα εφοδιασμού σε άλλους συναφείς τομείς εκτός των τροφίμων·

4.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες από τις εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης διαφορών που προωθούνται από την ΠΑΕ δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί στην πράξη, γεγονός που σημαίνει ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους βασίζεται σε θεωρητικές κρίσεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει εξετασθεί καμία συγκεκριμένη υπόθεση προκειμένου να αξιολογηθεί ο ρόλος της ΠΑΕ στην αντιμετώπιση των ΑθΕΠ και ότι δεν έχει διενεργηθεί μια πιο λεπτομερής ανάλυση όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικών με ληφθείσες και επιλυθείσες καταγγελίες· πιστεύει ότι η μη διενέργεια μιας τέτοιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης υπονομεύει τη συνολική αποτίμηση της πρωτοβουλίας· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, στην προαναφερθείσα μελέτη της Areté που αξιολογούσε την αποτελεσματικότητα της ΠΑΕ, αναφέρεται ότι «τα πραγματικά επιτεύγματα της ΠΑΕ ίσως να φανούν εξαιρετικά πενιχρά σε σχέση με το πραγματικό ή αντιληπτό μέγεθος και τη σοβαρότητα του ζητήματος των ΑθΕΠ»·

5.  επισημαίνει τη δημιουργία εθνικών πλατφορμών ΠΑΕ οι οποίες συνδέουν τις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξύ των μερών, να προαχθούν η εισαγωγή και η ανταλλαγή θεμιτών εμπορικών πρακτικών και να επιδιωχθεί η εξάλειψη των ΑθΕΠ, αλλά αναρωτιέται για την πραγματική τους αποτελεσματικότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένες εθνικές πλατφόρμες δεν έχουν επιτύχει τους προαναφερθέντες στόχους και ότι, όπως συνέβη στη Φινλανδία, οι γεωργοί εγκατέλειψαν την πλατφόρμα· εκφράζει την πρόθεσή του να ενθαρρύνει και να προτρέψει τα κράτη μέλη ώστε να διερευνήσουν, με κατάλληλα μέσα, τυχόν καταγγελίες ή παρατυπίες που επισημαίνονται από τις εν λόγω εθνικές πλατφόρμες·

6.  υποστηρίζει ότι οι αρχές ορθής πρακτικής και ο κατάλογος παραδειγμάτων με τις θεμιτές και αθέμιτες πρακτικές στις κάθετες σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων θα πρέπει να επεκταθούν και να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο·

7.  επικροτεί την υπό εκπόνηση μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή και την καινοτομία στον τομέα του λιανικού εμπορίου· εκτιμά ότι η διαδικασία αυτή θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάλυση τόσο της εξέλιξης όσο και των μοχλών ανάπτυξης των επιλογών και της καινοτομίας στο συνολικό επίπεδο αγοράς·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση την ανάπτυξη εναλλακτικών και άτυπων μηχανισμών επίλυσης διαφορών και προσφυγών, ιδίως μέσω της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας·

9.  επισημαίνει ότι όπου υφίστανται ΑθΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αυτές αντίκεινται στις βασικές αρχές της νομοθεσίας·

10.  καταδικάζει τις πρακτικές που εκμεταλλεύονται τις ανισότητες όσον αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των οικονομικών παραγόντων και που πλήττουν την πραγματική συμβατική ελευθερία·

11.  επισημαίνει ότι οι ΑθΕΠ, όταν επιβάλλονται από μέρη με ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, μεταξύ δε άλλων και στην απασχόληση, εις βάρος της επιλογής των καταναλωτών και της ποιότητας, ποικιλίας και καινοτόμου δυνατότητας των διατιθέμενων προϊόντων· τονίζει ότι οι ΑθΕΠ μπορούν να εμποδίσουν την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και να ωθήσουν τις επιχειρήσεις σε εξοικονομήσεις σε βάρος των μισθών, των συνθηκών εργασίας ή της ποιότητας των πρώτων υλών·

12.  επαναβεβαιώνει ότι ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός, οι ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ όλων των παραγόντων, η συμβατική ελευθερία και η αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας – που καθιστούν δυνατή την προστασία όλων των οικονομικών παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης – αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την καλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και για την κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων·

13.  επισημαίνει την ανάγκη να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων στις αλυσίδες εφοδιασμού, στη βάση των αρχών της συμβατικής ελευθερίας και μιας αμοιβαίως επωφελούς σχέσης· υπογραμμίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη του μεγαλύτερου συμβαλλόμενου μέρους να περιορίζει το πλεονέκτημά του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να εργάζεται με την ασθενέστερο μέρος για την εξεύρεση θετικής λύσης και για τα δύο μέρη·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε στην Πράσινη Βίβλο της 31ης Ιανουαρίου 2013 ότι δεν υφίσταται πραγματική συμβατική ελευθερία όταν υπάρχουν σαφείς ανισότητες μεταξύ των μερών·

15.  αναγνωρίζει ότι οι ΑθΕΠ προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τις ανισορροπίες εισοδήματος και ισχύος που υπάρχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και τονίζει ότι οι ανισορροπίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση για τους γεωργούς στον τομέα των τροφίμων· επισημαίνει ότι η πώληση σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής και η κακή χρήση βασικών γεωργικών τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά και τα οπωροκηπευτικά, ως «προϊόντων προσφορών» από μεγάλους διανομείς απειλούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παραγωγής τέτοιων προϊόντων από την ΕΕ· χαιρετίζει προσπάθειες όπως η πρωτοβουλία Tierwohl στη Γερμανία, οι οποίες αποσκοπούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να ανταγωνιστούν με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους·

16.  επισημαίνει ότι οι ΑθΕΠ έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους γεωργούς όπως π.χ. μικρότερα κέρδη, υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα προβλεπόμενα, πλεονασματική παραγωγή και σπατάλη τροφίμων, και δυσκολία στον προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων· τονίζει ότι αυτές οι αρνητικές συνέπειες μειώνουν τελικά την επιλογή του καταναλωτή·

17.  αμφισβητεί την αδιάλειπτη υποστήριξη που εκφράζεται στην έκθεση της Επιτροπής προς την ΠΑΕ, δεδομένων των περιορισμών της· επαναλαμβάνει την απροθυμία των γεωργών να συμμετάσχουν λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης, των περιορισμών στις ανώνυμες καταγγελίες, της έλλειψης θεσμοθετημένης εξουσίας, της αδυναμίας επιβολής ουσιαστικών κυρώσεων, της έλλειψης κατάλληλων μηχανισμών για την καταπολέμηση καλά τεκμηριωμένων ΑθΕΠ και των ανησυχιών για ανισορροπίες στα χαρακτηριστικά των μηχανισμών επιβολής, που δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη· εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία της Επιτροπής να διασφαλίσει την ανωνυμία και την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων·

18.  αναγνωρίζει ότι η ΠΑΕ και τα άλλα εθνικά και ενωσιακά εθελοντικά συστήματα (κώδικες ορθών πρακτικών, εθελοντικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών) θα πρέπει να αναπτύσσονται και να προωθούνται ως συμπλήρωμα σε αποτελεσματικούς και ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής σε επίπεδο κρατών μελών, διασφαλίζοντας ότι οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται ανώνυμα και θεσπίζοντας αποτρεπτικές ποινές, ταυτόχρονα με τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει τους παραγωγούς και τους εμπόρους, περιλαμβανομένων των οργανώσεων γεωργών, να συμμετέχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες· εκτιμά ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους τους προμηθευτές που δεν ενδιαφέρονται για την ανωνυμία τους και θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξελιχθούν με επωφελή τρόπο σε πλατφόρμες διαφώτισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή δηλώνει στην πρόσφατη έκθεσή της ότι η ΠΑΕ πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου κυρίως να ληφθούν υπόψη οι εμπιστευτικές καταγγελίες, και ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων έρευνας και επιβολής κυρώσεων σε ανεξάρτητους φορείς·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την εγκαθίδρυση αποτελεσματικών μηχανισμών επιβολής, όπως είναι η ανάπτυξη και ο συντονισμός δικτύου των αμοιβαία αναγνωρισμένων εθνικών αρχών σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο θεσμός του Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα που αφορούν τον κώδικα ειδών παντοπωλείου θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο προς υιοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει όντως αποτρεπτικά έναντι των ΑθΕΠ και να συμβάλει στην εξάλειψη του «παράγοντα φόβου»·

20.  χαιρετίζει το πρόσφατο μέτρο που έλαβε η ΠΑΕ και το οποίο επιτρέπει στις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις να συνδέονται επί τη βάσει μιας απλουστευμένης διαδικασίας· σημειώνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταχωριζόμενων ΜΜΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ΠΑΕ χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση μέσω μιας σειράς δράσεων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή στην έκθεσή της τής 29ης Ιανουαρίου 2016 και σε σχέση με τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθείται η πρόοδος από την Επιτροπή, με στόχο:

   να ενταθούν οι προσπάθειες για τη δημοσιοποίηση της ΠΑΕ και την μεγαλύτερη ενημέρωση για αυτή, ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ·
   να εξασφαλιστεί η αμεροληψία της δομής διακυβέρνησης, π.χ. με τον ορισμό ανεξάρτητου προέδρου που δεν θα συνδέεται με συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων·
   να δοθεί η δυνατότητα στα φερόμενα θύματα ΑθΕΠ να υποβάλλουν καταγγελίες εμπιστευτικά·
   να ενισχυθούν οι εσωτερικές διαδικασίες ώστε να ελέγχεται κατά πόσον οι μεμονωμένοι φορείς τηρούν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη διαδικασία και να παρακολουθούνται η εμφάνιση και η έκβαση των διμερών διαφορών με εμπιστευτικό τρόπο·

21.  σημειώνει την παρατήρηση της Επιτροπής ότι οι εκπρόσωποι των γεωργών αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, δεδομένου ότι, κατά την άποψή τους, η πρωτοβουλία δεν εξασφαλίζει επαρκή εμπιστευτικότητα για τους καταγγέλλοντες και δεν προβλέπει θεσμοθετημένες αρμοδιότητες για τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών και την επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων ούτε περιλαμβάνει μηχανισμούς για την καταπολέμηση των τεκμηριωμένων ΑθΕΠ, καθώς και ότι οι ανησυχίες τους σχετικά με τις ανισορροπίες στη φύση των μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη· εκτιμά ότι η συμμετοχή των γεωργών έχει καθοριστική σημασία και ότι η μειωμένη συμμετοχή δεν αποτυπώνει μια έλλειψη ενημέρωσης αλλά μάλλον μια έλλειψη εμπιστοσύνης στις τρέχουσες διαδικασίες και στη διαχείριση της ΠΑΕ· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η βελτίωση της λειτουργίας της ΠΑΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ανεξάρτητης διακυβέρνησης, της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας, και της αποτελεσματικής επιβολής και αποτροπής, θα μπορούσε ως πρώτο βήμα να αυξήσει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των γεωργών και κατά συνέπεια τη συμμετοχή τους·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παραγωγών στις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ και ΕΟΠ) προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ισχύς και η θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

23.  αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τα εθελοντικά και αυτορρυθμιστικά συστήματα μπορούν να αποτελέσουν οικονομικά αποδοτικό μέσο για την εξασφάλιση της θεμιτής συμπεριφοράς στην αγορά, την επίλυση διαφορών και τον τερματισμό των ΑθΕΠ, εάν συνδυαστούν με ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής τα συστήματα αυτά έχουν επιδείξει περιορισμένα αποτελέσματα λόγω της έλλειψης σωστής επιβολής της νομοθεσίας, της υποεκπροσώπησης των γεωργών, της έλλειψης αμερόληπτων δομών διακυβέρνησης, των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, των μηχανισμών επίλυσης διαφορών που δεν αποτυπώνουν τον «παράγοντα του φόβου» των προμηθευτών, καθώς και του γεγονότος ότι δεν εφαρμόζονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

24.  σημειώνει την ύπαρξη νομοθεσίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές (οδηγία 2005/29/ΕΚ), αλλά υπενθυμίζει την απουσία νομοθεσίας της ΕΕ που να καταπολεμά τις αθέμιτες πρακτικές μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

25.  επισημαίνει ότι μια σοβαρή ανάλυση για τις ΑθΕΠ πρέπει να έχει ως αφετηρία το νέο οικονομικό μοντέλο που έχει εμφανιστεί κατά τα λίγα τελευταία χρόνια: το λιανεμπόριο μεγάλης κλίμακας, όπου η πρόσβαση στα σημεία πώλησης έχει καταστεί το αντικείμενο άγριου ανταγωνισμού υπό τον έλεγχο των σουπερμάρκετ· επισημαίνει ότι ορισμένες αρχές ανταγωνισμού έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες πρακτικές που μεταβιβάζουν υπερβολικούς κινδύνους στους προμηθευτές, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι οι αρχές αυτές έχουν επίσης συναγάγει το συμπέρασμα ότι τα ιδιωτικά εμπορικά σήματα εισάγουν ένα στοιχείο οριζόντιου ανταγωνισμού έναντι των βιομηχανικών εμπορικών σημάτων, το οποίο δεν έχει εξεταστεί επαρκώς·

26.  τονίζει ότι η καταπολέμηση των ΑθΕΠ θα βοηθήσει να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αναπτυχθεί το διασυνοριακό εμπόριο εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι ο κατακερματισμένος χαρακτήρας των αγορών και οι διαφορές ανάμεσα στις εθνικές νομοθεσίες για τις ΑθΕΠ εκθέτουν τους φορείς εκμετάλλευσης της αλυσίδας εφοδιασμ0ού σε μια σειρά από διαφορετικές συνθήκες της αγοράς και μπορούν να οδηγήσουν στην πρακτική που είναι γνωστή ως «forum shopping» (αναζήτηση της πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας), η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρυθμιστική αβεβαιότητα·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως και με συνέπεια το δίκαιο περί ανταγωνισμού, τους κανόνες για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τους κανόνες κατά της δημιουργίας τραστ, και, ιδίως, να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις όταν διαπιστώνονται καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

28.  θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού της ΕΕ θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και θα υπηρετεί την ευημερία των παραγωγών και των καταναλωτών, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού· πιστεύει ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια πιο αποτελεσματική αγορά που θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφελούνται από ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί θα έχουν κίνητρα για επένδυση και καινοτομία χωρίς να εκτοπίζονται από την αγορά με ΑθΕΠ·

29.  επισημαίνει ότι, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μπορούν να αποφέρουν αυξημένη αξία, περισσότερες επιλογές και προϊόντα δίκαιου εμπορίου για τους καταναλωτές, μπορεί να αποτελέσουν επίσης στρατηγικό ζήτημα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς εισάγουν μια οριζόντια διάσταση στον ανταγωνισμό σε σχέση με τα βιομηχανικά εμπορικά σήματα, η οποία δεν είχε ποτέ παρατηρηθεί στο παρελθόν, και μπορεί να ευνοήσουν με αθέμιτο και αντίθετο στον ανταγωνισμό τρόπο τους εμπόρους λιανικής, οι οποίοι καθίστανται παράλληλα και καταναλωτές και ανταγωνιστές· εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη ενός «κατωφλίου κινδύνου» πέραν του οποίου η διείσδυση στην αγορά των ιδιωτικών ετικετών σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος μπορεί να μετατρέπει τα πραγματικά θετικά αποτελέσματα των ιδιωτικών ετικετών σε αρνητικά αποτελέσματα και να αποθαρρύνει τις καινοτόμες προσπάθειες πολλών επιχειρήσεων· τονίζει, συνεπώς, ότι το ζήτημα των ιδιωτικών ετικετών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή και τις αρχές ανταγωνισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη να αξιολογηθούν οι δυνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την αλυσίδα εφοδιασμού και τη θέση των γεωργών στα πλαίσιά της, συνεκτιμώντας παράλληλα το γεγονός ότι οι καταναλωτικές συνήθειες στα κράτη μέλη ποικίλλουν·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως και με συνέπεια την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ώστε οι πιστωτές να πληρώνονται από τις επιχειρήσεις εντός 60 ημερών ή διαφορετικά να έρχονται αντιμέτωποι με την επιβολή τόκων και την καταβολή εύλογων εξόδων ανάκτησης του πιστωτή·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, ή προτάσεις, για την καθιέρωση ενός πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα ορίζει γενικές αρχές και θα συνεκτιμά δεόντως τις εθνικές καταστάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες στα κράτη μέλη, οι οποίες θα επιτρέπουν την ορθή λειτουργία των αγορών και τη διατήρηση δίκαιων και διαφανών σχέσεων μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και διανομέων προϊόντων διατροφής·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο ορισμός των ΑθΕΠ που διατυπώνεται από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη στο έγγραφο «Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: αρχές καλής πρακτικής», της 29ης Νοεμβρίου 2011(15), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, παράλληλα με μια ανοικτή λίστα των ΑθΕΠ, κατά την υποβολή πρότασης για την καθιέρωση πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ·

33.  προτείνει επίσης να ενσωματωθούν η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα σε κάθε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία ή πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν·

34.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, όπου αυτό δεν ισχύει ήδη, να συστήσουν ή να αναγνωρίσουν αρμόδιες δημόσιες αρχές ή ειδικούς φορείς όπως ανεξάρτητες αρχές διαιτησίας σε εθνικό επίπεδο, που θα έχουν την αρμοδιότητα για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· πιστεύει ότι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές μπορούν να διευκολύνουν την επιβολή της νομοθεσίας, π.χ. με το να εξουσιοδοτηθούν να κινούν και να διενεργούν έρευνες με δική τους πρωτοβουλία ή βάσει ανεπίσημων πληροφοριών ή εμπιστευτικών καταγγελιών (αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση του «παράγοντα φόβου») και να ενεργούν ως μεσολαβητές μεταξύ των εμπλεκομένων μερών· τονίζει την ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης και αποτελεσματικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των εθνικών αρχών, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την καλή πρακτική, και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τους νέους τύπους ΑθΕΠ, στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας·

35.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους, σε συνέχεια της έκθεσης της Επιτροπής, να διευκολύνουν την ένταξη των οργανώσεων γεωργών (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους) στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών επιβολής που διαχειρίζονται την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, διασφαλίζοντας πρωτίστως την ανωνυμία των καταγγελιών και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων·

36.  πιστεύει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ και για να εξασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί και καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται από ίσους όρους αγοράς και πώλησης·

37.  επισημαίνει ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή νομοθεσία πλαίσιο δεν πρέπει να υποβαθμίσει το επίπεδο προστασίας των χωρών που έχουν εγκρίνει εθνική νομοθεσία στον τομέα της καταπολέμησης των ΑθΕΠ μεταξύ επιχειρήσεων·

38.  ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αρμόδια αρχή επιβολής της νομοθεσίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης τέτοιας αρχής και να της αναθέσουν αρμοδιότητες επιτήρησης και επιβολής των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ·

39.  τονίζει ότι οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας θα πρέπει να έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από ένα φάσμα διαφόρων μέτρων επιβολής και κυρώσεων που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης κατάστασης, ευελιξία αντιμετώπισης· πιστεύει ότι αυτού του είδους τα μέτρα και οι κυρώσεις θα πρέπει να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς·

40.  υπενθυμίζει ότι σε όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη ρυθμιστικά πλαίσια για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ· επισημαίνει τις πρόσφατες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη, με τις οποίες εισήγαγαν συμπληρωματικές διατάξεις στην εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις ΑθΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, και συγκρότησαν ανεξάρτητες υπηρεσίες επιβολής του νόμου· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών στο θέμα αυτό έχει οδηγήσει σε ποικίλους βαθμούς και τύπους προστασίας κατά των ΑθΕΠ·

41.  σημειώνει ότι, κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ΑθΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς και οι νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν, οι διαφορετικές συνθήκες και προσεγγίσεις στα επιμέρους κράτη μέλη, ο βαθμός ενοποίησης ή κατακερματισμού των επιμέρους αγορών και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, αξιολογώντας παράλληλα τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε ορισμένα κράτη μέλη και τα οποία αποδεικνύονται αποτελεσματικά· θεωρεί ότι όλες οι προτεινόμενες ρυθμιστικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει σχετικά ευρεία διακριτική ευχέρεια προσαρμογής των μέτρων που θα ληφθούν στα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε αγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί η υιοθέτηση μιας προκρούστειας προσέγγισης, και θα πρέπει να βασίζονται στη γενική αρχή της βελτίωσης της επιβολής μέσω της συμμετοχής των αρμόδιων δημόσιων φορέων παράλληλα με την ιδιωτική επιβολή, συμβάλλοντας έτσι και στη βελτίωση της κατακερματισμένης και χαμηλού επιπέδου συνεργασίας που υπάρχει εντός των διαφόρων εθνικών φορέων επιβολής της νομοθεσίας και στην αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων που αφορούν τις ΑθΕΠ·

42.  επισημαίνει ότι η υφιστάμενη κατακερματισμένη και χαμηλού επιπέδου συνεργασία στο πλαίσιο των διαφορετικών εθνικών αρχών επιβολής της νομοθεσίας δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι διασυνοριακές προκλήσεις των ΑθΕΠ·

43.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών μέτρων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλες τις πιθανές επιδράσεις για τους διάφορους ενδιαφερομένους και για την ευημερία των καταναλωτών, καθώς και το μείγμα πολιτικής που αναφέρεται από όσους απάντησαν στην ως άνω έρευνα της Areté, το οποίο είναι ένας συνδυασμός εθελοντικών πρωτοβουλιών και δημόσιας επιβολής (33% των συνολικών απαντήσεων) και ειδικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ (32%)·

44.  είναι πεπεισμένο ότι η ενημέρωση των καταναλωτών για τα γεωργικά προϊόντα έχει θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ΑθΕΠ· ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να ενισχύσουν τη διαφάνεια στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να αυξήσουν την πληροφόρηση των καταναλωτών μέσω πιο κατάλληλης σήμανσης των προϊόντων και της χρήσης συστημάτων πιστοποίησης προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και να ενεργούν αναλόγως·

45.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων οι καταναλωτές θα προειδοποιούνται για τους κινδύνους των πρακτικών ντάμπινγκ για την πρωτογενή παραγωγή, και τάσσεται ρητά υπέρ των σχετικών ενημερωτικών εκστρατειών σε σχολεία και κέντρα κατάρτισης·

46.  σημειώνει ότι, από το 2009, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει πέντε ψηφίσματα σχετικά με προβλήματα στην αλυσίδα λιανικής της ΕΕ, εκ των οποίων τα τρία εστιάζουν στις ανισορροπίες και τις καταχρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· σημειώνει περαιτέρω ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή έχει εκδώσει τρεις ανακοινώσεις και μία Πράσινη Βίβλο και έχει αναθέσει την κατάρτιση δύο τελικών εκθέσεων για παρόμοια ζητήματα· δηλώνει, ως εκ τούτου, ότι η περαιτέρω ανάλυση της κατάστασης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα καθυστερήσει απλά και μόνο την επιτακτική ανάγκη για λήψη μέτρων και τη στήριξη των γεωργών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

47.  παροτρύνει όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης τυποποιημένων συμβάσεων, καθώς και συμβάσεων νέας γενιάς, με τις οποίες προβλέπεται επιμερισμός των κινδύνων και των οφελών·

48.  αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της νέας ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών θεσπίστηκαν μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του χάσματος που υπάρχει όσον αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ γεωργών, λιανικού εμπορίου, χονδρεμπορίου και ΜΜΕ της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, στηρίζοντας ιδίως τη δημιουργία και την ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας στο επίπεδο της προσφοράς·

49.  σημειώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ο οποίος προβλέπει τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ), υποστηρίζεται από οικονομικά κίνητρα βάσει του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ· επισημαίνει ότι το νομικό πλαίσιο επεκτείνει το πεδίο συλλογικής διαπραγμάτευσης (σε ορισμένους τομείς) και συμβάσεων παράδοσης (σε όλους τους τομείς) στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών και σε διεπαγγελματικές οργανώσεις, και καθιερώνει επίσης προσωρινές απαλλαγές από ορισμένους κανόνες του ανταγωνισμού σε περιόδους σοβαρής ανισορροπίας στην αγορά, στο πλαίσιο διασφαλίσεων·

50.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει αποφασιστικά την προσέγγιση αυτή, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς του πρωτογενούς παραγωγού και να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών· υπογραμμίζει, ιδίως, την ευάλωτη κατάσταση των μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να στηρίξουν την απασχόληση σε απομονωμένες, απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές·

51.  εκτιμά ότι η ενίσχυση και η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών πρέπει να συνοδεύεται από την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, ιδίως παρέχοντας σε αυτούς το δικαίωμα να διαπραγματεύονται συλλογικά τις συμβάσεις τους·

52.  ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και να ενισχυθούν φορείς και τα εργαλεία ενημέρωσης σχετικά με την αγορά όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Παρακολούθησης των Τιμών και το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος, ώστε να παρέχονται στους γεωργούς και στις οργανώσεις παραγωγών ακριβή και έγκαιρα στοιχεία για την αγορά·

53.  είναι της άποψης ότι οι τιμές στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αξία που προσθέτουν οι πρωτογενείς παραγωγοί· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατό, η διαφάνεια κατά τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής·

54.  επισημαίνει ότι οι γεωργοί σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν διασφαλίσει μια ισχυρή θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων με τη δημιουργία συνεταιρισμών που διασφαλίζουν ότι η προστιθέμενη αξία στο στάδιο επεξεργασίας επιστρέφεται στους γεωργούς, και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, οι συνεταιρισμοί αυτοί να μην επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα λόγω μιας υποχρεωτικής και δαπανηρής γραφειοκρατίας·

55.  παροτρύνει τους παραγωγούς και τους μεταποιητές να συνεργαστούν προκειμένου να επενδύσουν στην καινοτομία και να αυξήσουν την προστιθεμένη αξία των προϊόντων τους·

56.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, τον Δεκέμβριο 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση πρωτοβουλίας με την οποία ζητούσε από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης ανεξάρτητου φορέα επιβολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο «παράγοντας του φόβου» στις τάξεις των πρωτογενών παραγωγών· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα αυτό στη δική της έκθεση·

57.  θεωρεί ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις θα μπορούσαν να δράσουν ως πλατφόρμες για τους πρωτογενείς παραγωγούς, δίνοντας σε αυτούς την δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες σε μια αρμόδια αρχή σε περίπτωση εικαζόμενων ΑθΕΠ χωρίς φόβο·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 184 Ε της 6.8.2009, σ. 23.
(2) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 22.
(3) ΕΕ C 227 Ε της 6.8.2013, σ. 11.
(4) ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 44.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0004.
(6) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 4.
(7) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 9.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0580.
(9) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
(10) ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
(11) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(12) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
(13) ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 38.
(14) Eurostat, 2010.
(15) https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf.


Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία
PDF 534kWORD 156k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ (2015/2225(INI))
P8_TA(2016)0251A8-0174/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 11, το άρθρο 114 παράγραφος 3, το άρθρο 168 παράγραφος 1 και το άρθρο 191,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/94(7), και την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2013 με θέμα «Γεωργικοί γενετικοί πόροι – από τη διατήρηση στη βιώσιμη χρήση» (COM(2013)0838),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EK) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(8),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης της 14ης Ιουλίου 2014 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το 2014 το Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής – Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, με τίτλο «Γεωργία ακριβείας: Μια ευκαιρία για τους γεωργούς της ΕΕ – πιθανή στήριξη μέσω της ΚΓΠ 2014-2020»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2013, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA), με τίτλο «Τεχνολογικές επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2012, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (COM(2012)0079),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων (C(2015)6946),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0174/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις που αφορούν την γεωργία και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι τότε θα υπάρχουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι σε σύγκριση με σήμερα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται απορρίπτονται, και σε ορισμένους τομείς σχεδόν το 50%, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την κάλυψη αυτής της προβλεπόμενης ζήτησης, χωρίς εξάντληση των περιορισμένων πόρων, είναι η επινόηση τεχνολογικών λύσεων για την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση των μέσων διανομής και την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πιεστική ζήτηση για την παραγωγή περισσότερων ασφαλών, υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων για τους πολίτες στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της ΕΕ για τα τρόφιμα χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για τις χρήσεις γης που ανταγωνίζονται τη γεωργία, όπως η αστικοποίηση, η βιομηχανία, ο τουρισμός και η αναψυχή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες προσφέρουν προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της πράσινης χημείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση του επιπέδου βιωσιμότητας στη γεωργία αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο στόχο για τους συντελεστές της, λόγω της ανάγκης αφενός για συγκράτηση του κόστους, προκειμένου να προστατευτούν τα εισοδήματα, και αφετέρου για αποτροπή της εξάντλησης και της υποβάθμισης των φυσικών πόρων (έδαφος, ύδατα, ατμόσφαιρα και βιοποικιλότητα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γεωργία καταναλώνεται το 70% του γλυκού νερού του πλανήτη, και ότι η διαθεσιμότητα νερού αποτελεί ήδη σημαντικό περιορισμό για τη γεωργική παραγωγή σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πόσιμου νερού στη γεωργία μπορεί να μειωθεί δραστικά με την αποτελεσματική χρήση σύγχρονων τεχνικών άρδευσης και με καλλιέργειες προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αζωτούχα λιπάσματα φέρνουν υψηλές αποδόσεις, αλλά για την παρασκευή τους χρησιμοποιείται περίπου το 50% της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που καταναλώνεται από τα συστήματα γεωργικής παραγωγής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% έως το 2030, και ότι απαιτείται σοβαρός προβληματισμός για την κάλυψη αυτής της ζήτησης με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και με μια ασφαλή σύνθεση ενεργειακών πηγών που να περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι βραχύτερες αγροτροφικές αλυσίδες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της χρήσης ενέργειας, με συνακόλουθα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των παγκόσμιων αποδόσεων των καλλιεργειών χάνεται από παράσιτα και ασθένειες των φυτών κάθε χρόνο και ότι αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού, μεταξύ άλλων και μέσω συστημικών προσεγγίσεων και προσαρμογής των υφιστάμενων προτύπων παραγωγής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εν λόγω απώλεια και οδηγεί στην εμφάνιση νέων, από οικολογικής άποψης, επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών των φυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να προκαλούνται ξηρασίες ή πλημμύρες που επιφέρουν σοβαρές ζημίες στις πληγείσες πληθυσμιακές ομάδες και θέτουν την επισιτιστική τους ασφάλεια σε σοβαρό κίνδυνο· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή των αγροοικοσυστημάτων που χαρακτηρίζονται από βιολογική και δομική ποικιλότητα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό αυτού του κινδύνου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών της ΕΕ δεν αξιοποιείται συστηματικά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης, όπου οι αποδόσεις έχουν μείνει στάσιμες τα τελευταία χρόνια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία και η ποιότητα των φυτογενετικών πόρων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα της γεωργίας, με αποτέλεσμα να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις μακροχρόνιες καλλιέργειες και για την επισιτιστική ασφάλεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη του χάσματος στην απόδοση των καλλιεργειών συνιστά ιδιαίτερο πρόβλημα για το θεματολόγιο της έρευνας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία ακριβείας περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματισμών και άλλων τεχνολογιών προκειμένου να βελτιωθούν η ακρίβεια και η αποδοτικότητα των βασικών πρακτικών γεωργικής διαχείρισης, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις βασισμένες σε συστήματα για τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων, και για τη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του καιρού, του εδάφους, των υδάτων και των καλλιεργειών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία ακριβείας είναι εν τέλει σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και νερού, ενώ βελτιώνεται συγχρόνως η γονιμότητα του εδάφους και βελτιστοποιούνται οι αποδόσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εδαφολογία, τα υγιή και ζωντανά εδάφη φροντίζουν και προστατεύουν τις καλλιέργειες μέσω ωφέλιμων ειδών τα οποία παρέχουν προστασία έναντι των παθογόνων και των επιβλαβών οργανισμών, και επίσης παρέχουν στα φυτά θρεπτικά στοιχεία και νερό σε αντάλλαγμα για τα σάκχαρα από τα εξιδρώματα στις ρίζες των φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές πρακτικές μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη βιολογική, χημική και φυσική ποιότητα των εδαφών, με συνέπειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάβρωση, την υποβάθμιση των δομικών στοιχείων του εδάφους και την απώλεια της γονιμότητάς του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη των καινοτόμων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ένα είδος γεωργικής πρακτικής, αλλά να είναι εφαρμόσιμα σε κάθε τύπο καλλιέργειας, είτε πρόκειται για συμβατική είτε για βιολογική γεωργία, κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή αροτραία καλλιέργεια, μονάδα μικρής ή μεγάλης κλίμακας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δραστικών ουσιών των γεωργικών φαρμάκων μειώθηκε κατά 70% στο διάστημα μεταξύ 1993 και 2009, ενώ έχει ενισχυθεί η παρουσία επιβλαβών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για τον καθορισμό των δραστικών ουσιών και των νέων ουσιών που συνιστούν εναλλακτική λύση έναντι των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων, μετατρέπονται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τη γεωργία της ΕΕ και για τους πολίτες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως η έλλειψη δραστικών ουσιών για χρήσεις ήσσονος σημασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς λύσεις προστασίας για τις ειδικές καλλιέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα, την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ, γεγονός με άμεσο αντίκτυπο που εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο EUR, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας παραγωγής και του πρόσθετου κόστους για τους γεωργούς·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βραχυπρόθεσμοι κύκλοι στις προτεραιότητες της πολιτικής και στις προτεραιότητες χρηματοδότησης της έρευνας μπορεί να είναι επιζήμιοι για τις δεξιότητες, τις υποδομές και την καινοτομία στη γεωργία και ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποτελεσματική μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον χώρο της επιστήμης στους γεωργούς, και στα ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας της γεωργίας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

Γεωργία ακριβείας

1.  επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας ανέκαθεν στηριζόταν σε νέα μοντέλα και πρακτικές γεωργικής εκμετάλλευσης που συμπεριλαμβάνουν νέες τεχνικές και μεθόδους παραγωγής για την αύξηση του παραγόμενου όγκου και την προσαρμογή σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες· τονίζει ότι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως ο κύκλος των θρεπτικών στοιχείων, έχουν καίρια σημασία για τη γεωργία, και ότι ορισμένες λειτουργίες, όπως η παγίδευση του άνθρακα, υπερβαίνουν τα όρια της παραγωγής τροφίμων·

2.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η καινοτομία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης γεωργίας στην ΕΕ και θεωρεί ότι η τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της προόδου, αλλά αναγνωρίζει τα όρια για την ευρεία υιοθέτησή της, συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας, της διαχειρισιμότητας και της περιορισμένης γνώσης της τεχνολογίας αυτής και της προσαρμοστικότητάς της στο σύνολο των διαφόρων τύπων και μεγεθών των εκμεταλλεύσεων·

3.  θεωρεί ότι οι αρχές που διέπουν τη γεωργία ακριβείας μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, αύξηση του εισοδήματος των γεωργών, εξορθολογισμό της χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του νερού για άρδευση· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές για την τόνωση της ανάπτυξης και την υιοθέτηση των τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας για όλους τους τύπους εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της παραγωγής τους, φυτικής ή/και ζωικής·

4.  επισημαίνει την ιδιαίτερη ανάγκη να επιλυθεί μέσω της καινοτομίας στη γεωργία ακριβείας το πρόβλημα του «υψηλού κόστους» στην ανάπτυξη και χρήση ορισμένων τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας, και να συμμετέχουν ενεργά οι γεωργοί και ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών για να εξασφαλιστούν σαφή πλεονεκτήματα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να καταστούν οι εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές·

5.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη παραγωγή δεν αλληλοαποκλείονται και μπορούν να επιτευχθούν μέσω της καινοτομίας· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης μέσω της διασφάλισης κανονιστικής συνοχής, σαφήνειας και κατάλληλου περιθωρίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα ληφθεί ρητά υπόψη στις προσεχείς αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας μπορεί να παραγάγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και κερδοφόρες λύσεις βασισμένες στη γνώση με στόχο τη σίτιση του αυξανόμενου και ολοένα πιο απαιτητικού παγκόσμιου πληθυσμού·

6.  καλεί τη βιομηχανία, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την προσαρμοστικότητα των ρομποτικών και λοιπών τεχνικών της γεωργίας ακριβείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα κονδύλια της έρευνας υπέρ της γεωργίας και της φυτικής παραγωγής·

7.  καλεί επίσης τον κλάδο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει εφαρμογές γεωργίας ακριβείας οι οποίες θα είναι προσβάσιμες για όλους, ώστε να δοθούν δυνατότητες στα άτομα με αναπηρίες, να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και να διευρυνθούν η βάση δεξιοτήτων και οι ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές κοινότητες·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμπερίληψη των ρομποτικών συστημάτων της γεωργίας ακριβείας στο πρόγραμμα εργασίας «Ορίζοντας 2020» για το 2016-2017 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης δεν απαιτούν πολυμερή προσέγγιση, οπότε ενδεχομένως οι γεωργοί αποκλείονται από καινοτόμους εξελίξεις· τονίζει ότι η γεωργία ακριβείας μπορεί να μειώσει τη χρήση πόρων κατά τουλάχιστον 15%˙ ενθαρρύνει την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας που προσφέρει νέες προσεγγίσεις διαχείρισης ολόκληρης της εκμετάλλευσης, όπως τα μηχανήματα που καθοδηγούνται με τεχνολογία GPS/GNSS και τα συστήματα τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS)·

Μαζικά δεδομένα και πληροφορική

9.  επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας μεταβάλλεται, ακριβώς όπως και όλοι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας· τονίζει ότι η σύγχρονη γεωργία έγινε εφικτή μόνο με την αποδοχή της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου και υπό αυτή την έννοια οι ψηφιακές εξελίξεις δίνουν επίσης τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού τομέα·

10.  τονίζει ότι η αντιπαραβολή και η ανάλυση μεγάλων και ολοκληρωμένων συνόλων δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα να τονωθεί η καινοτομία στη γεωργία και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μελέτη και ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης τροφικής αλυσίδας που θα ωφελήσει τους γεωργούς, την οικονομία, τους καταναλωτές και το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια για την ενσωμάτωση περίπλοκων και κατακερματισμένων συστημάτων ΤΠΕ, την τόνωση των επενδύσεων και την κάλυψη του κόστους κατάρτισης, καθώς και για να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις πιο προσβάσιμες για τη γεωργία·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημείωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας· εκτιμά πως ο δορυφόρος Sentinel 2B του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), που θα τεθεί σε τροχιά στα τέλη του 2016, μπορεί να προσφέρει μια σαφέστερη εικόνα της έκτασης που καλύπτουν οι καλλιέργειες και τα δάση, με αποτέλεσμα την καλύτερη εφαρμογή των γεωργικών πολιτικών, τον εξορθολογισμό της χρήσης πόρων και την βελτιστοποίηση της περιόδου συγκομιδής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση των δορυφορικών συστημάτων·

Έδαφος, νερό και διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων

12.  αναγνωρίζει την υποβάθμιση του εδάφους ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη γεωργική παραγωγή και ζητεί μεγαλύτερη φιλοδοξία και προσπάθειες για τη βελτίωση του εδάφους και των πρακτικών διαχείρισης των υδάτων, ιδίως υπό το φως της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει ικανοποίηση για την ανάπτυξη τεχνολογιών Γεωργίας Ελεγχόμενης Κυκλοφορίας (CTF), η οποία μειώνει τη ζημία που προκαλείται στο έδαφος από την υπερβολική εκμετάλλευση της γης, και εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις πρόσφατες προσπάθειες με στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης υψηλής ανάλυσης στη βιολογική γεωργία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη αυτών των νέων τεχνολογιών για το περιβάλλον και για την παραγωγή και να διασφαλίσει την ευαισθητοποίηση, τη μετάδοση γνώσεων και τη μεταφορά τεχνολογίας·

13.  ζητεί να συμπεριληφθούν οι γεωργοί στον σχεδιασμό, στη δοκιμή και στη διάδοση τεχνολογιών χαρτογράφησης των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποδοτικότητα της χρήσης θρεπτικών στοιχείων στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλή, και τονίζει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης αζώτου (N), φωσφόρου (P) και καλίου (K), προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και παράλληλα να βελτιωθεί η παραγωγή τροφίμων και ενέργειας· ζητεί στοχευμένη έρευνα (και εφαρμοσμένη χρήση της) για τη βελτίωση της παρακολούθησης της απόδοσης των θρεπτικών στοιχείων και για την περαιτέρω βελτιστοποίηση τεχνολογιών μεταβλητού ρυθμού·

15.  συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων γεωργικών πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και νερού, καθώς και στην καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους·

Γενετική ποικιλομορφία

16.  θεωρεί ότι η μείωση της γενετικής ποικιλομορφίας στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα απειλεί την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών και υπονομεύει τις πολιτικές της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία, την προστασία της βιοποικιλότητας και τις στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής· πιστεύει ότι η μονοκαλλιέργεια και η έλλειψη αμειψισποράς είναι βασικοί παράγοντες αυτής της μείωσης· θεωρεί ότι όλες οι φυτικές ποικιλίες και τα ζωικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των εντόπιων φυλών και των άγριων και ημιάγριων συγγενικών τους ειδών, καθώς και των παλαιών και πρωτοπόρων ποικιλιών, έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας, των προγραμμάτων βελτίωσης και της παραγωγής επαρκών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων·

17.  εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις της ΕΕ θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τέτοιους γενετικούς πόρους ώστε να διασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα και την καινοτομία στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών· τονίζει ότι οι κανονισμοί της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πάντοτε ως στόχο να μην υπονομεύουν τέτοιες καινοτόμους διαδικασίες επιβαρύνοντας με περιττό διοικητικό φόρτο τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς·

18.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ τραπεζών γενετικού υλικού, ιδιωτικής και δημόσιας έρευνας για τα φυτά, βελτιωτών, τελικών χρηστών, και όλων των άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στη διατήρηση και χρήση γενετικών πόρων, προκειμένου να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της βιώσιμης γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

19.  επισημαίνει τη στήριξη που έχει ήδη παρασχεθεί από την ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) και την ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) για τις δραστηριότητες διατήρησης γενετικών πόρων, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διατήρησης Γηγενών Σπόρων (ENSCONET), ζητεί ωστόσο τα διάδοχα προγράμματα να συνεχίσουν να στηρίζουν τις δραστηριότητες διατήρησης φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδίως δε την επιτόπια χρήση γενετικών πόρων μέσω μέτρων που εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση·

20.  τονίζει τη σημασία του να επεκταθεί η διατήρηση των γενετικών πόρων σε μια μεγαλύτερη ποικιλότητα φυτικών και ζωικών ειδών και η χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα αυτό να οδηγήσει σε τεχνολογικές βελτιώσεις για τη γεωργία και τη φυτική παραγωγή·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στη γεωργία, η οποία προβλέπεται στο μέτρο 10 της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020˙

22.  αναγνωρίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν υπεύθυνα οι συλλογές βλαστοπλάσματος για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την αποδοτικότητα χρήσης των πόρων, την ανθεκτικότητα στα παράσιτα και στις ασθένειες, και με άλλες ιδιότητες που προσδίδουν βελτιωμένη ποιότητα και ανθεκτικότητα· θεωρεί ότι αυτό απαιτεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη φαινοτυπική ανάλυση, που αποτελεί ιδιαίτερο εμπόδιο για πολλές καλλιέργειες·

23.  παρατηρεί ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στη γεωργία είναι η χρήση της in vivo· τονίζει ότι από τα τρία κριτήρια ΔΟΣ (διακριτότητα, ομοιομορφία, σταθερότητα) που εφαρμόζονται στους επίσημους καταλόγους σπόρων της ΕΕ, η ομοιομορφία και η σταθερότητα δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των γενετικά ποικιλόμορφων φυτών· παρατηρεί ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εξαρτάται από την υψηλή γενετική ποικιλότητα· παρατηρεί τον ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης στις αγορές σπόρων και τη μειωμένη διακύμανση ανά ποικιλία· ενθαρρύνει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα συστήματα σπόρων των εκμεταλλεύσεων και οι ανταλλαγές στην ενδυνάμωση των γεωργών, και αναγνωρίζει τη συμμετοχική βελτίωση ως μια μακρά παράδοση καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες·

24.  αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης και χρήσης των γενετικών πόρων για την ασφάλεια των τροφίμων σε βάθος χρόνου και για να διευρυνθεί η γενετική βάση των σύγχρονων προγραμμάτων βελτίωσης φυτών και ζώων· αναγνωρίζει ότι οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής αντιμετωπίζουν έλλειψη νέων ποικιλιών που είναι ανθεκτικές στα παράσιτα και τις ασθένειες και οι οποίες θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων· υποστηρίζει την έννοια της πρόσβασης και του καταμερισμού των οφελών, αλλά ζητεί την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2014 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1866, ούτως ώστε οι βελτιωτές να μην αποθαρρύνονται, λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους της χρήσης άγριου υλικού, όσον αφορά την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα σε παράσιτα και ασθένειες, η διατροφική αξία και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς αποδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, οι οποίες έχουν εκθρέψει είδη και βελτιώσει ποικιλίες στο πέρασμα των χρόνων·

25.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι αποδόσεις των τοπικών φυλών, δεδομένης της ικανότητας αυτών των τελευταίων να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καταγωγής τους, και ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των γεωργών να βελτιώνουν φυτά σε αυτόνομη βάση, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν σπόρους διάφορων ειδών και ποικιλιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γενετική ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας·

26.  αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης των κατάλληλων ειδών αμειψισποράς που παραμένουν κερδοφόρα για τους γεωργούς· τονίζει επίσης την ανάγκη να διατηρηθεί, εκτός από τους γενετικούς πόρους, ένα σύνολο κατάλληλων φυτοπροστατευτικών εργαλείων για ευρύ φάσμα καλλιεργειών· τονίζει ότι, χωρίς τέτοια εργαλεία, θα επηρεαστεί σοβαρά η ποικιλότητα των ειδών που μπορούν να καλλιεργηθούν επικερδώς·

Αναπαραγωγή ακριβείας

27.  υποστηρίζει την ανάγκη να υπάρχει συνεχής πρόοδος στην καινοτόμο αναπαραγωγή με την εφαρμογή ασφαλών και δοκιμασμένων τεχνικών που έχουν στόχο να αυξηθεί όχι μόνο το εύρος των χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας σε παράσιτα και ασθένειες στις καλλιέργειες, αλλά και η ποικιλία των πρώτων υλών τροφίμων με χαρακτηριστικά υψηλής θρεπτικής αξίας και επωφελή για την υγεία που διατίθενται στην αγορά·

28.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σύντονη υποστήριξη για την ανάπτυξη και χρήση μελλοντικών τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία μπορεί να επιτρέψουν στην αναπαραγωγή να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις κοινωνικές προκλήσεις του μέλλοντος·

29.  θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δημοσιεύσει η Επιτροπή την τελική έκθεση της ομάδας εργασίας «Νέες τεχνικές» και να χρησιμοποιήσει τα επιστημονικά της συμπεράσματα ως βάση για την αποσαφήνιση, μεταξύ άλλων, του νομικού καθεστώτος των τεχνικών αναπαραγωγής που εξετάζονται αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιήσει βάσιμη νομική ανάλυση στις διαβουλεύσεις της·

30.  ενθαρρύνει τον ανοιχτό και διαφανή διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων υψηλής ακρίβειας για τα προγράμματα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των οφελών· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτούνται προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των γεωργών και του ευρύτερου κοινού, καθώς και η κατανόηση νέων τεχνικών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι γεωργοί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι σε νέες και αναδυόμενες τεχνικές αναπαραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ανοικτή και εμπεριστατωμένη δημόσια συζήτηση·

31.  εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη απόφαση του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), της 25ης Μαρτίου 2015, στις υποθέσεις G2/12 και G2/13·

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ)

32.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να επανεξεταστεί η εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα ΦΠ και να αναπτυχθεί ένα σύστημα εγκρίσεων και αξιολόγησης συνεκτικό, αποτελεσματικό, προβλέψιμο, βασισμένο στους κινδύνους και επιστημονικά άρτιο· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάρτηση των γεωργών από τα φυτοφάρμακα, και σημειώνει παράλληλα ότι η παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών πραγματοποιείται σε ένα ανταγωνιστικό, διεθνές περιβάλλον· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ΦΠ που θα είναι οικονομικά αποδοτικά, ασφαλή για χρήση και φιλικά προς το περιβάλλον·

33.  εκφράζει ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας REFIT της Επιτροπής για το 2016, που δεσμεύουν την ΕΕ για τη διενέργεια αξιολόγησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005· τονίζει ότι η διαδικασία REFIT δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας του περιβάλλοντος·

34.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίηση και βελτίωση της τρέχουσας νομοθεσίας, ειδικότερα όσον αφορά τη λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών και τη διαδικασία αξιολογήσεων κατά ζώνες·

35.  υπογραμμίζει την ανησυχία ότι το σύστημα εγκρίσεων κατά ζώνες δεν λειτουργεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης χρήσης παρωχημένων εθνικών μεθοδολογιών έγκρισης και καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει το εν λόγω σύστημα ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη στις ζώνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για το πρόσφατο IPM-ERANET (ολοκληρωμένη καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών — δίκτυο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας) και για τη νέα πλατφόρμα συντονισμού για «χρήσεις ήσσονος σημασίας», αλλά θεωρεί ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα για την κάλυψη της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν η έλλειψη λύσεων φυτοπροστασίας για χρήσεις ήσσονος σημασίας και ειδικές καλλιέργειες·

37.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται με διαφάνεια ο αντίκτυπος των δραστικών ουσιών, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης γεωργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και να εκτιμώνται συνολικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των προϊόντων, και υπενθυμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο βαθμός αβεβαιότητας είναι υπερβολικά υψηλός για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας ή των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών·

38.  καλεί τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον καθορισμό των δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου για την ανάπτυξη και χρήση φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιστημονικές γνώσεις και εξασφαλίζοντας ότι ικανοποιούνται οι στόχοι της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν δεδομένα ασφαλείας για τα κριτήρια που εφαρμόζονται για όλες τις δυνητικές ουσίες χαμηλού κινδύνου·

39.  εκτιμά ότι οι ουσίες χαμηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των μη χημικών εναλλακτικών λύσεων αντί των ΦΠ, όπως είναι ο βιολογικός έλεγχος, θα πρέπει να λαμβάνουν προτεραιότητα για αξιολόγηση από τα κράτη μέλη-εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), βοηθώντας έτσι να εκπληρωθούν οι στόχοι της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών και τη βιώσιμη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ειδικά για χρήση προϊόντων σε μικρές και ειδικές καλλιέργειες·

40.  τονίζει ότι οι γεωργοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια μεγαλύτερη εργαλειοθήκη για να προστατεύουν τις καλλιέργειές τους και να αποφασίζουν ποιο μέτρο προσφέρεται καλύτερα για την προστασία των καλλιεργειών τους· ενθαρρύνει, επομένως, την ευρύτερη χρήση διάφορων εναλλακτικών λύσεων αντί των παραδοσιακών φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικότερων εναλλακτικών λύσεων μέσω της υποστήριξης επιτόπιας έρευνας και περισσότερης επίδειξης σχετικά με μη χημικές εναλλακτικές λύσεις, μέτρα χαμηλού κινδύνου και φυτοφάρμακα που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον·

41.  σημειώνει ότι ο βιολογικός έλεγχος είναι μέθοδος προστασίας των καλλιεργειών που βασίζεται στη χρήση ζώντων οργανισμών ή φυσικών ουσιών και θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση των παραδοσιακών γεωργικών φαρμάκων και να συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των φυτών·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης και να συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες για ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· επισημαίνει τις δυνατότητες ενός συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσπαθειών βελτίωσης των φυτών, των φυσικών συστημάτων καταπολέμησης και της χρήσης φυτοφαρμάκων·

43.  εκφράζει τη λύπη του για την αργή πρόοδο των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εφαρμογής, αντίστοιχα, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά γνώσεων

44.  αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με τη γεωργία απαιτεί πολλαπλές ειδικές δεξιότητες και γνώσεις διεπιστημονικής φύσης· σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η γενική επιστήμη, η φυσιολογία και η μηχανική των φυτών, των ζώων και του περιβάλλοντος·

45.  εκφράζει τη λύπη του για τις εντεινόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων σε πολλά από αυτά τα επαγγέλματα και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τη βιομηχανία, με ερευνητικά ιδρύματα και με άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό των επόμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), με στόχο να εντοπιστούν ευκαιρίες στήριξης της ανάπτυξης δεξιοτήτων και μεταφοράς γνώσεων σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και της μαθητείας για νέους γεωργούς και νεοεισερχόμενους στον κλάδο·

46.  ζητεί από τον τομέα των γεωργικών τεχνολογιών να βελτιώσει τον συντονισμό και την ενσωμάτωση των επιδείξεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και τη χρήση των εκμεταλλεύσεων επίδειξης και παρακολούθησης με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση υφιστάμενων ή νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών ή πόρων·

47.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες της γεωργίας ακριβείας και της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας όσον αφορά την ενίσχυση της ελκυστικότητας της γεωργίας για νέους γεωργούς και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές· πιστεύει ότι η επένδυση στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών μπορεί να προωθήσει την ανανέωση των γενεών στη γεωργία·

Προτεραιότητες έρευνας και χρηματοδότησης

48.  αναγνωρίζει τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη γεωργία και φυτική παραγωγή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο επενδύσεων που θα δίνει προτεραιότητα σε μια τομεακή προσέγγιση, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, το οποίο θα χρηματοδοτείται σε διαρκή βάση, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την επαγγελματική κατάρτιση των ειδικών του κλάδου της βιώσιμης γεωργίας, και να διασφαλίσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται εμπειρογνώμονες·

49.  θεωρεί ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικά αποδοτικές λύσεις και να έχει εφαρμογή στους παραγωγούς μικρής κλίμακας, στις αγροτικές ζώνες, στις εξόχως απόκεντρες και στις ορεινές περιοχές· υπογραμμίζει ότι οι γεωργοί αποτελούν τους βασικότερους διαχειριστές του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση στην καινοτομία και την έρευνα, ώστε να μπορούν να παράγουν με βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων·

50.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα τα τελευταία χρόνια, ζητεί όμως να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στους τελικούς χρήστες και να πραγματοποιηθεί η συμμετοχή των γεωργών και άλλων χρηστών των γεωργικών τεχνολογιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων·

51.  ζητεί να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία, που περιλαμβάνεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, προκειμένου να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ καινοτόμων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των γεωργών, ιδίως δε των γεωργών μικρής κλίμακας που βρίσκονται ακόμη πιο μακριά από τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων·

52.  σημειώνει ότι στα κράτη μέλη όπου έγινε έξυπνη χρήση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα παρατηρείται μεγαλύτερη μεταστροφή προς την εφαρμοσμένη έρευνα και μεγαλύτερη συμμετοχή των τελικών χρηστών·

53.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταρτίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχέδια εστιασμένα στην ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών και καλλιεργούμενων ποικιλιών πιο αποδοτικών από πλευράς πόρων, συμπεριλαμβανομένων ποικιλιών με τοπική εξειδίκευση, με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της ανταλλαγής θρεπτικών στοιχείων, ιδίως με δεδομένη την ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη διαθεσιμότητας του νερού και ορισμένων βασικών συστατικών των λιπασμάτων, όπως είναι τα φωσφορικά άλατα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία και στις κλιματολογικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές, με επαρκή χρηματοδοτικά κίνητρα για έρευνα και εφαρμογή από τους γεωργούς· υπογραμμίζει ότι τα οφέλη από την υδατοπονία, τα κλειστά κυκλώματα ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών, την αγροοικολογία, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, τη γεωργία συντήρησης και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τον σαπροπηλό, τις βραχείες αλυσίδες ζωοτροφών, τη βόσκηση των ζώων σε βοσκοτόπους και από την παραγωγή χαμηλών εισροών θα πρέπει να εξεταστούν δεόντως, να δημοσιοποιηθούν και να δοθούν σχετικά κίνητρα·

54.  θεωρεί επίσης ότι είναι αναγκαίο να καταρτίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καινοτόμα σχέδια για την παραγωγή μη εδώδιμων προϊόντων (βιοοικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ.) και την παροχή υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη μιας πιο αποδοτικής, από πλευράς πόρων, γεωργίας (καλύτερη αξιοποίηση του νερού, της ενέργειας, των συντελεστών φυτικής παραγωγής και των ζωοτροφών, κλπ.), καθώς και πιο αυτόνομης·

55.  σημειώνει ότι, σε μεγάλο τμήμα της ΕΕ, τα ανεξάρτητα ή χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους κέντρα εκπαίδευσης, κατάρτισης και καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας έχουν υποβαθμιστεί ή δεν καλύπτουν επαρκώς τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε αναδυόμενους τομείς, όπως είναι η γεωργική μηχανική· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα προσόντα των αγροτών εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την πρόσβαση σε αυτές, και συνεπώς καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων στη γεωργική τεχνική κατάρτιση ή ανώτερη εκπαίδευση·

56.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (EIP-AGRI), η οποία έχει στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την πρακτική γεωργία, και καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση του συντονισμού σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο για να προωθήσει μια σαφή ατζέντα καινοτομίας, σε σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και να διασφαλίσει την επαρκή μεταφορά γνώσεων στους τελικούς χρήστες·

57.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία της γεωργίας στην ΕΕ, και να αναπτύξουν διευρωπαϊκά κέντρα γεωργικής καινοτομίας που θα παρουσιάζουν τις νέες καινοτόμους τεχνολογίες, τη βιώσιμη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και κυριαρχία, και θα καθιστούν δυνατή την δέουσα πρόσβαση σε αυτές·

58.  τονίζει ότι οι δράσεις των εν λόγω κέντρων θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, όχι μόνο για τη βιώσιμη γεωργία, αλλά και για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας εντός κοινοτήτων, με αγροτικές ΜΜΕ, συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών· υπογραμμίζει ότι οι χώροι αυτοί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να είναι ανοιχτοί στο ευρύ κοινό και στους γεωργούς, και να έχουν μια διατομεακή προσέγγιση, με προώθηση του διαλόγου μεταξύ τομέων που μπορεί να επηρεάζονται από την καινοτομία με διαφορετικούς τρόπους·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, παράλληλα με τις τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες, οι παραδοσιακές τεχνικές και εκμεταλλεύσεις μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, καθώς αποτελούν τεράστιο πολιτιστικό, αγροτικό, ιστορικό και τουριστικό πλούτο και πηγή ποικιλομορφίας, και εξασφαλίζουν τη διαβίωση πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας στην Ευρώπη, σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών περιφερειών·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν δημιουργηθεί βάσει του κοινού μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020·

61.  δίνει έμφαση στην προστιθεμένη αξία που συνδέεται με αυτά τα μέσα, ειδικά όσον αφορά τα αποτελέσματα μόχλευσης και τις εγγυήσεις δανείων που στοχεύουν στην προώθηση της εφαρμογής του θεματολογίου της έρευνας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρόκλησης 2 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· αναφέρεται, ειδικότερα, στη χρησιμότητά τους για τη μείωση των επενδυτικών αναγκών και κινδύνων για τους γεωργούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ακριβή τεχνολογία και μεθόδους γεωργίας ακριβείας·

Διατηρώντας την Ευρώπη στο επίκεντρο της επιστημονικής ανάπτυξης και καινοτομίας

62.  σημειώνει ότι οι αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων και των ορεινών περιοχών, είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπάρχουσα και στην ενδεχόμενη κλιματική αλλαγή, πράγμα που τις καθιστά λιγότερο ελκυστικές και περισσότερο εκτεθειμένες στη γήρανση και στη μείωση του πληθυσμού· αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στη γεωργία να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η γεωργική γη θα χρησιμοποιείται με πιο βιώσιμο τρόπο·

63.  σημειώνει ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη γεωργία και στον ευρύτερο τομέα της χρήσης γης μπορούν να ενισχύσουν τους εν λόγω τομείς στην ουσιαστική συνεισφορά τους στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την ανάγκη για διεύρυνση του ορισμού της «παραγωγικής γεωργίας» και για πλήρη στήριξη και σεβασμό των γεωργικών γαιών που παρέχουν δημόσια αγαθά για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την παγίδευση του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της αγροοικολογικής γεωργίας·

64.  θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές όπως οι ορεινές και οι απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και υποστηρίζει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεις θα έχουν πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

65.  θεωρεί ουσιώδες ότι οι εύλογες ρυθμίσεις της ΕΕ, που αποσκοπούν στην ασφάλεια των καταναλωτών και στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, βάσει ανεξάρτητων και αξιολογημένων από ομοτίμους επιστημονικών μελετών, να δίνουν στην ενωσιακή γεωργική παραγωγή τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική στις εσωτερικές και στις παγκόσμιες αγορές, και ζητεί να εξακολουθήσει να τηρείται αυτή η αρχή·

66.  σημειώνει ειδικότερα το υψηλό κόστος, τα χρονοδιαγράμματα μεγάλης διάρκειας και την εμπορική και νομική αβεβαιότητα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και βιώσιμων προϊόντων στην αγορά με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαιτέρως ορατά στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στις απομακρυσμένες αγροτικές, στις μειονεκτικές και στις ορεινές περιοχές·

67.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιεί και να ενισχύει όλα τα χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με δοκιμαστικά σχέδια στον τομέα της τεχνολογικής και επιστημονικής καινοτομίας, προκειμένου να περιορίζονται τα φυσικά μειονεκτήματά τους και, δεδομένης της μικρής τους κλίμακας, η δυσκολία πρόσβασης στις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και η εφαρμογή αυτών·

68.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, για να εξασφαλίσει έγκαιρες, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη στην ΕΕ·

69.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον νέο της μηχανισμό επιστημονικών συμβουλών (SAM) για να βελτιώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανεξάρτητα και βάσει κινδύνου επιστημονικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας, των κινδύνων και των οφελών της υιοθέτησης ή μη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, προϊόντων και πρακτικών·

70.  σημειώνει την ευρεία στήριξη στη θέσπιση της αρχής της καινοτομίας, που θα απαιτούσε να αξιολογούνται πλήρως οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ σύμφωνα με τον αντίκτυπό τους στην καινοτομία·

71.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ευρύτερες δράσεις στο πεδίο της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και τον εντοπισμό αναπτυξιακών ευκαιριών·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(4) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(6) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(7) ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 18.
(8) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0205.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0473.


Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
PDF 467kWORD 164k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2015/2227(INI))
P8_TA(2016)0252A8-0163/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή αξιολόγηση της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη, του FAO, του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου (GEF), του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της UNESCO, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΥ,

–  έχοντας υπόψη το νέο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα(1);

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2012 όσον αφορά την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας(3)·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0163/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι η αναμενόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050 σε 9,1 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει, σύμφωνα με τo σενάριο της συνήθους πρακτικής, αύξηση κατά 60% όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων που θα πρέπει να είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας και αύξηση κατά 24% της απόδοσης των καλλιεργειών στις ανεπτυγμένες χώρες έως την εν λόγω ημερομηνία, με ταυτόχρονη διατήρηση των πόρων για τις μελλοντικές γενιές και πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και απωλειών, οι οποίες επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO εκτιμά επίσης ότι θα υπάρξει μόνο μια αύξηση 4,3% της αρόσιμης γης έως το 2050, πράγμα που θα απαιτήσει καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων για την καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους, μεταξύ άλλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου παρατηρείται μείωση της εγγενούς παραγωγικότητας και γονιμότητας του εδάφους εξαιτίας της υποβάθμισής του, ιδίως της διάβρωσης, η οποία προκαλείται λόγω απώλειας λειτουργιών του οικοσυστήματος όπως ο σχηματισμός επιφανειακού εδάφους, η χουμοποίηση, η επικονίαση, η συγκράτηση υδάτων και η ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν με την άποψη πως για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και τη βελτίωση της παραγωγικότητας πρέπει να αυξήσουμε με καινοτόμους τρόπους την αποδοτικότητα των εν λόγω λειτουργιών του οικοσυστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), η παραγωγικότητα της γεωργίας θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, να βελτιώσει την ποιότητα του εδάφους και του οικοσυστήματος και να ελαχιστοποιήσει την απώλεια βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση μικροβιολογικών παρασκευασμάτων που βελτιώνουν τη ζωή του εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις από τους οχτώ αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ αφορούν τον γεωργικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του πληθυσμού, η άνοδος του μέσου εισοδήματος και η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς θα οδηγήσουν στην αναθεώρηση των διατροφικών προτιμήσεων, και θα έχουν ιδίως ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για ανακατεργασμένα τρόφιμα και για ζωικές πρωτεΐνες, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα όσο και των αγροτικών κοινοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των πολυάριθμων προκλήσεων και του αυξανόμενου αριθμού κανόνων με τους οποίους υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι γεωργοί, και το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα αποθέματα των πόρων της γεωργικής τεχνολογίας και έχει επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης των αρδευόμενων περιοχών, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν έχουν ποτέ δαπανήσει τόσο χαμηλό ποσοστό του εισοδήματός τους σε τρόφιμα όπως κάνουν τώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα φτώχειας τα οποία συχνά αναγκάζουν τους καταναλωτές της ΕΕ να καταφύγουν σε τράπεζες τροφίμων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO, σύμφωνα με το κύριο έντυπό του για την κατάσταση της γεωργίας και του επισιτισμού παγκοσμίως, επισημαίνει ότι οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στην αγροτική οικονομία όλων των περιοχών και ότι οι ρόλοι τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, μολονότι εξακολουθούν να έχουν μικρότερη πρόσβαση από τους άντρες στους πόρους και στις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές απαιτούν την παραγωγή τροφίμων με υψηλότερα περιβαλλοντικά, διατροφικά και υγειονομικά πρότυπα και αξίες και με καλύτερη ποιότητα, ενώ συγχρόνως ο γεωργικός τομέας πρέπει να διαφοροποιηθεί και να καινοτομήσει προκειμένου να προσφέρει ποιοτικά, οικονομικά προσιτά και ασφαλή τρόφιμα για όλους τους πολίτες και να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο εισόδημα για τους παραγωγούς του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί και να βελτιωθεί με λιγότερους πόρους λόγω της πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους και τις συναφείς επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα, τον ευάλωτο χαρακτήρα του περιβάλλοντος, την αλλαγή του κλίματος και την σπανιότητας της γης, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών· επιμένει ότι η καινοτόμος γεωργία πρέπει να παρέχει μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και να κάνει βέλτιστη χρήση των φυσικών διεργασιών και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της κατανάλωσης τοπικών γεωργικών προϊόντων διατροφής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πιο αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων πρότυπο στον τομέα της γεωργίας που είναι καλύτερο για την βελτιστοποίηση των προϊόντων της έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας για όλες τις εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, καθώς και για τη βελτίωση της δυνατότητάς τους να μεριμνούν για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη βιωσιμότερων γεωργικών μοντέλων που δεν αποσκοπούν μόνο στη σίτιση των πληθυσμών αλλά και στην παραγωγή μη διατροφικών αγαθών και υπηρεσιών, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε κάθε περιοχή, στους τομείς της σίτισης (ανθρώπων και ζώων) αλλά και της βιοοικονομίας, της πράσινης χημείας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, κ.λπ.· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η μετεγκατάσταση αυτών των θέσεων απασχόλησης είναι τις περισσότερες φορές αδύνατη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής βασικό οικονομικό πυλώνα της Ένωσης, καθώς απασχολεί 47 εκατομμύρια ανθρώπους σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις των επόμενων σταδίων, σε τομείς όπως η μεταποίηση τροφίμων, η λιανική πώληση και οι υπηρεσίες, και συνεισφέρει στην επίτευξη θετικού εμπορικού ισοζυγίου 17 802 εκατομμυρίων EUR, που αντιστοιχεί στο 7,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της ΚΓΠ αποτελούσαν κύριες προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας με την αύξηση της βιώσιμης γεωργικής παραγωγικότητας και την εξασφάλιση λογικών και δίκαιων τιμών για τους γεωργούς και τους καταναλωτές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσω, μεταξύ άλλων, της καινοτομίας· επαναλαμβάνει ότι η βιώσιμη και καινοτόμος γεωργία η οποία παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, συμβάλλει στην επίτευξη πολλών στόχων οριζόντιας πολιτικής της ΣΛΕΕ που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εγγενή παραγωγικότητα και γονιμότητα που προσφέρουν οι φυσικές διεργασίες και πόροι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στις 14 Ιουλίου 2014 ενθαρρύνει ρητά την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων στην καινοτόμο γεωργία, προβλέποντας χρηματοδοτικά μέσα για την ενίσχυση της απορρόφησης επενδύσεων στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης πρότασης της Επιτροπής με στόχο την υποστήριξη και επέκταση των χρηματοδοτικών εργαλείων στον γεωργικό τομέα για την καταπολέμηση των διακυμάνσεων των τιμών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας έχει υποστεί συχνούς κύκλους αλλαγών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύκλοι αυτοί έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της γεωργίας έως το σημερινό της επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογιών στις γεωργικές πρακτικές και η προσαρμογή και εκ νέου εφαρμογή των υφισταμένων, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής και της αγρο-οικολογικής προσέγγισης, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα μεγέθη εκμεταλλεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια διαθέτει ανεξερεύνητες δυνατότητες για την εισαγωγή καινοτομίας στις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές με την αξιοποίηση με βιώσιμο τρόπο των θαλάσσιων και ωκεάνιων φυσικών πόρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για διάφορους διαρθρωτικούς λόγους, σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται·

1.  επισημαίνει ότι στον γεωργικό τομέα αναπτύσσονται πάντα νέες πρακτικές, τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής που έχουν αυξήσει τον παραγόμενο όγκο, έχουν βελτιώσει την προσαρμοστικότητα των γεωργικών πρακτικών σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες και έχουν μειώσει τις δαπάνες παραγωγής· επισημαίνει επίσης ότι η γεωργία και η δασοκομία αποτελούν σημαντικό μέρος του φυσικού περιβάλλοντός μας και παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που υπερβαίνουν τα όρια της παραγωγής τροφίμων και που μπορούν να βελτιωθούν μέσω της ενθάρρυνσης νέων εξελίξεων· είναι πεπεισμένο ότι η καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση αυτής της προόδου·

2.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη παραγωγή δεν αλληλοαποκλείονται και μπορούν να επιτευχθούν κυρίως μέσω της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, νέων προτύπων διαχείρισης και επιχειρηματικών προτύπων καθώς και βελτιωμένης γεωπονίας· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης μέσω της διασφάλισης συνεκτικού και σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου με περιθώριο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρχές αυτές θα αντικατοπτρίζονται σε τυχόν μελλοντική ΚΓΠ, καθώς και ότι η καινοτομία θα λαμβάνεται ρητώς υπόψη στις προσεχείς αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας παρέχοντας μεγαλύτερη αναγνώριση στους νέους και τους νεαρούς σε ηλικία γεωργούς με καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικά πρότυπα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας επιτυγχάνει τον στόχο του και παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω κερδοφόρων και βασισμένων στη γνώση λύσεων όπως υποστηρίχθηκε από την στρατηγική Ευρώπη 2020· επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό την προσεχή αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την συμβολή της στρατηγικής για τη βιοοικονομία του 2012 στην κυκλική οικονομία, εφόσον η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλει στη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους γεωργούς και, ως εκ τούτου, δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία·

3.  επισημαίνει ότι η γεωργία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης με τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση της βιοποικιλότητας, ενώ η τόνωση της καινοτομίας έχει καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτό· θεωρεί ότι οι γεωργικές πρακτικές εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους και ότι θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση αυτή και να κατανοηθούν καλύτερα τα συστήματα παραγωγής προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης· ζητεί να διασφαλισθεί η εγγενής παραγωγικότητα, γονιμότητα και αντοχή των αγροοικοσυστημάτων μας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και να μειωθούν οι εκπομπές· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να βελτιωθούν τα συστήματα παραγωγής μέσω καλύτερα προσαρμοσμένων συστημάτων καλλιεργειών και αμειψισποράς καθώς και βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης, και τονίζει τη σημασία ενός ζωντανού εδάφους· τονίζει τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης όχι μόνο στον τομέα της παραγωγής τροφίμων αλλά επίσης στον τομέα του τουρισμού, της βιοοικονομίας και της πράσινης χημείας·

4.  λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι η αγορά τροφίμων και γεωργικών προϊόντων της ΕΕ είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες αγορές της Ευρώπης και παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει και να θεσπίσει κανονισμούς που εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και θεμιτό ανταγωνισμό προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και του τομέα τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  επισημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και συμμετέχουν στη δημιουργία οικονομικά και κοινωνικά ζωντανών αγροτικών περιοχών που συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς· τονίζει, επιπλέον, ότι οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιμετωπίζουν ενίοτε δυσκολίες όσον αφορά την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνικές και πρακτικές παραγωγής οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν δίκαιο εισόδημα στους γεωργούς, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους καθώς και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η καινοτομία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και το εισόδημα μειώνοντας το κόστος παραγωγής και καθιστώντας πιο αποτελεσματική την επιχείρηση· τονίζει ότι η ιδιοκτησία αρόσιμης γης και η πρόσβαση σε αυτήν είναι καίριας σημασίας για τους αγρότες και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· είναι υπέρ του να καταστεί η γεωργία πιο επιθυμητή απασχόληση για τους νέους άνδρες και γυναίκες με τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και τα προγράμματα στήριξης· ζητεί την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει πιο αποτελεσματικά τους γεωργούς σχετικά με τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση· αναγνωρίζει τον κοινωνικό ρόλο της γεωργίας, τη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και τις συνέπειές της στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου, τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει στις τοπικές κοινότητες και το ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων· τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ταχείες και αξιόπιστες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στην ύπαιθρο, και των καινοτόμων προσεγγίσεων που είναι προσαρμοσμένες σε όλες τις μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης και ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης βάσει ΤΠΕ, της παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, της τεχνολογίας αισθητήρων και της χρήσης συστημάτων ανίχνευσης για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής ή της γεωργίας ακριβείας, λύσεις που μεταξύ άλλων μπορεί να συνεπάγονται την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παραγωγής και της αγοράς με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη και βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την καλύτερη παρακολούθηση ορισμένων σταδίων της παραγωγής, την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την κατανάλωση ενέργειας και αερίων του θερμοκηπίου, την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των ζώων και τη βελτίωση της υγείας και ευημερίας των ζώων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ έχει καίρια σημασία προκειμένου να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη και ο τομέας πιο ανταγωνιστικός· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να βελτιώσει την ευθυγράμμιση των διαφόρων σχετικών πολιτικών ώστε να προωθήσει πιο αποτελεσματικά τα συστήματα διαχείρισης των ΤΠΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η απλούστευση των μέτρων και η μεγαλύτερη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της ΚΓΠ, θα παρότρυναν τους γεωργούς να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές·

8.  είναι πεπεισμένο ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ρομποτικής, της τεχνολογίας αισθητήρων, του αυτόματου ελέγχου και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών που συγκαταλέγονται στις τεχνολογίες του Διαδικτύου των πραγμάτων και των μαζικών δεδομένων θα καταστήσουν δυνατή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής διαχείρισης σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας· επικροτεί τη δημιουργία της ομάδας εργασίας 06 σχετικά με την έξυπνη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την καινοτομία στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Alliance for Internet of Things Innovation - AIOTI) και τονίζει εν προκειμένω τη σημασία και τη συνάφεια της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τον γεωργικό τομέα όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαλειτουργικότητας, τα πρότυπα για τη βελτίωση της σύγκλισης και τα ζητήματα ιδιοκτησίας, πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων·

9.  ανησυχεί για το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες των μαζικών δεδομένων και του διαδικτύου των πραγμάτων και για τον κατακερματισμό των συναφών συστημάτων τεχνολογίας, που αυξάνουν τους φραγμούς στην υιοθέτησή τους και επιβραδύνουν την εφαρμογή τους και εκφράζει την απογοήτευσή του για την αργή υιοθέτηση των τεχνολογιών GPS· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι εν λόγω τεχνολογίες να αποκτήσουν ουσιαστική σημασία για τους γεωργούς· επισημαίνει ότι επί του παρόντος στην ΕΕ η υποβοηθούμενη καθοδήγηση χρησιμοποιείται σε ποσοστό μικρότερο από 10% και η κινηματική πραγματικού χρόνου και οι τεχνικές μεταβλητών εφαρμογών κατά λιγότερο από 1%· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη για το περιβάλλον και για την παραγωγή και να διασφαλίσει την ευαισθητοποίηση, τη μετάδοση γνώσεων και τη μεταφορά τεχνολογίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη κινδυνεύουν να χάσουν μέρος των άμεσων ενισχύσεων το 2018 εξαιτίας της έλλειψης κτηματογράφησης των γαιών και προτείνει στην Επιτροπή να παρέχει ευφυή εργαλεία για την ταχεία κτηματογράφηση των γεωργικών γαιών·

10.  ενθαρρύνει την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας που προσφέρει νέες προσεγγίσεις διαχείρισης ολόκληρης της εκμετάλλευσης, όπως τα μηχανήματα που καθοδηγούνται με τεχνολογία GPS/GNSS τα οποία, σε συνδυασμό με τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη), μπορούν να καλύψουν τις αρόσιμες γαίες με ακρίβεια εκατοστού· συμφωνεί ότι οι εν λόγω τεχνικές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση αφενός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων και αφετέρου της χρήσης ύδατος, καθώς και να καταπολεμήσουν τη διάβρωση του εδάφους· ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει τους φραγμούς στην υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας, και ιδίως όσους οφείλονται στον περίπλοκο και αποσπασματικό χαρακτήρα των συστημάτων ΤΠΕ και σε προβλήματα σε επενδυτικό επίπεδο· επισημαίνει ότι η γεωργία ακριβείας είναι επίσης σημαντική για την κτηνοτροφία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της υγείας των ζώων, της διατροφής τους και της μέτρησης των επιδόσεών τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτές τις πρακτικές, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχονται στο πλαίσιο των νέων κανόνων αγροτικής ανάπτυξης στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013· καλεί την Επιτροπή, σε μεταγενέστερη αναθεώρηση της ΚΓΠ, να λάβει υπόψη την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας από τους γεωργούς στο πλαίσιο του οικολογικού προσανατολισμού· τονίζει τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις πιο απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, και των μικρότερων εκμεταλλεύσεων, και όλοι οι λοιποί παράγοντες του γεωργικού τομέα, έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες πολλαπλών εφαρμογών, λόγω της ανάγκης να διατηρηθούν και να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης σε αυτές τις πλέον ευάλωτες περιοχές·

11.  επικροτεί την αύξηση της χρήσης τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων στη γεωργία, εφόσον αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ύδατος· επισημαίνει ότι πρόκειται να προταθεί σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του βασικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ούτως ώστε όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη θέσπιση σαφών και ξεκάθαρων προτύπων και κανόνων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων για μη στρατιωτικούς σκοπούς και ότι η επικείμενη νομοθεσία θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη γεωργία·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντική η ύπαρξη νέων καινοτόμων και οικονομικά προσιτών λύσεων για τον γεωργικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί η χρήση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων, αγαθών και πόρων, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνον νέες μέθοδοι καλλιέργειας και διαχείρισης αγρών αλλά και μέσα για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσα για την σταδιακή εξάλειψη της ανάγκης για ορυκτά καύσιμα·

13.  ενθαρρύνει την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την ζωοτεχνία που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ζώων, οι οποίες περιορίζουν την ανάγκη χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών ουσιών· τονίζει τις δυνατότητες για βελτιστοποίηση της χρήσης των ζωικών κοπράνων στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και βελτιωμένων λιπασμάτων· αναγνωρίζει ότι εντός των ορίων των φυσικών διεργασιών, μπορούν να εξευρεθούν καινοτόμες λύσεις για την δέσμευση εκπομπών, διάχυση της ρύπανσης και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων στέγασης των ζώων λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον αντίκτυπο στην τιμή κόστους· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το μεθάνιο μπορεί να δεσμευθεί για παραγωγή ενέργειας γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής· επαναλαμβάνει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και υπευθυνότητα και ότι η όλη αλυσίδα παραγωγής μπορεί να βελτιωθεί με πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα διαγνωστικά εργαλεία, καλύτερη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, στοχευμένα μέτρα προφύλαξης και νέους τρόπους χορήγησης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, αφήνοντας αρκετό περιθώριο για τα κράτη μέλη που έχουν ήδη επιτύχει καλύτερη επίδοση στον τομέα αυτόν και επισημαίνει την ανάγκη για έρευνα σχετικά με φάρμακα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων νόσων·

14.  υποστηρίζει τις εκτατικές μεθόδους ζωοτεχνίας και ζητεί να αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν την ακριβή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν από λειμώνες και βοσκότοπους που διατηρούνται από την κτηνοτροφία αυτού του είδους και αναγνωρίζει τα οφέλη της ζωικής παραγωγής συμπληρωματικά προς τη φυτική παραγωγή·

15.  τονίζει τη σημασία της ανάκτησης των ζωικών πρωτεϊνών στο πλαίσιο του παραγωγικού κύκλου. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την προαγωγή της ανακύκλωσης των γεωργικών αποβλήτων, ενθαρρύνοντας την ανάκτηση των πρωτεϊνών για ζωοτροφές·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές πρόσβασης σε γη για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και να ενθαρρύνει την κτηνοτροφία με βάση τους βοσκοτόπους και τις χορτονομές καθώς και την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών, και να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία σε σχέση με τη βιώσιμη παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών·

17.  υπογραμμίζει τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων αγαθών και προϊόντων (στους τομείς των ζωοτροφών και των τροφίμων, των μηχανημάτων, της βιοχημείας, των βιοελέγχων …) που μπορεί να έχουν το δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής· εφιστά ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι η καινοτομία και η τεχνολογική πρόοδος οδηγούν στην απώλεια παραδοσιακών θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης για τους εργαζόμενους στους αγροτικούς τομείς που πλήττονται· τονίζει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, που διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, την ανασύσταση του αγροτικού πληθυσμού και την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη σύγχρονων γεωργικών πρακτικών θα αυξήσει την ελκυστικότητα της γεωργίας για τους νέους γεωργούς και τους νέους επιχειρηματίες· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες παροχής κινήτρων στους γεωργούς για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις νέες μεθόδους παραγωγής·

18.  είναι της άποψης ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών παρέχουν άφθονες ευκαιρίες δημιουργίας νέων αλυσίδων αξίας, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, με μεγαλύτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και την αύξηση της διαφοροποίησης της παραγωγής, και παρέχουν δυνατότητες εξασφάλισης νέων ροών εισοδήματος για τους γεωργούς, καθώς και δημιουργίας μιας πιο διαφανούς αγοράς που θα ωφελήσει τους γεωργούς και θα επεκτείνει το δυνητικό πεδίο επιρροής τους· επισημαίνει ότι οι καινοτομίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κινδύνων·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η σπατάλη τροφίμων, ιδίως η συστημική σπατάλη τροφίμων, δεδομένου ότι, κάθε χρόνο, 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην Ευρώπη σπαταλούνται ή καταλήγουν στα σκουπίδια, ποσοστό που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο 30%-50% των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ· θεωρεί ότι είναι επίσης αναγκαία η ενίσχυση της συνεργασίας στην τροφική αλυσίδα προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα επίπεδα αποβλήτων· επισημαίνει ότι απηρχαιωμένα ρυθμιστικά πλαίσια δεν πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στους καινοτόμους τρόπους επεξεργασίας των αποβλήτων τροφίμων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε καινοτόμα έργα για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και απωλειών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

20.  επισημαίνει ότι η αποφυγή σπατάλης ενός τόνου τροφίμων θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση περίπου 4,2 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός με σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον· τονίζει, επίσης, τη σημασία ενός νομικού πλαισίου που θα συνάδει με την αρχή της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζονται σαφείς κανόνες για τα υποπροϊόντα, θα βελτιστοποιείται η χρήση των πρώτων υλών, και θα μειώνονται, κατά το δυνατόν, τα υπολειμματικά απόβλητα·

21.  τονίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ροών βιοτικών αποβλήτων χρησιμοποιείται ήδη, για παράδειγμα ως ζωοτροφές ή ως υλικό βάσης για βιοκαύσιμα· φρονεί εντούτοις ότι η αποδοτικότητα των εν λόγω υλικών θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, στοχεύοντας στη μέγιστη προστιθέμενη αξία και χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως η βιοδιύλιση, η εκτροφή εντόμων, η επαναχρησιμοποίηση ζωικών λιπιδίων, ενζύμων και πρωτεϊνών από τις ροές αποβλήτων του κλάδου ειδών διατροφής, η καλλιέργεια σε στερεό υπόστρωμα, η εξαγωγή βιοαερίου και η εξαγωγή ανόργανων ουσιών από την κόπρο, καθώς και η χρησιμοποίηση πλεονάζουσας κόπρου ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας· επισημαίνει την έλλειψη σαφών κανόνων και την ανεπαρκή χρήση άλλων πόρων που προέρχονται από τη βιομάζα όπως τα υποπροϊόντα και οι ροές αποβλήτων του γεωργικού τομέα και ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την επαναχρησιμοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας και αλλού μέσω της παροχής συστημάτων αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ και ειδικών μέτρων στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν αγρότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως οι τοπικές αρχές, σε έργα μικρής κλίμακας· επισημαίνει ότι αυτά τα συστήματα αναγνώρισης και τα ειδικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν επίσης να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία και να βελτιώσουν τη συνέργεια και τη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ·

22.  πιστεύει ότι η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους απειλεί το μέλλον της παραγωγής και δικαιολογεί την αλλαγή των πρακτικών παραγωγής και των συστημάτων εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι η σταδιακή κατάργηση της ζωοτεχνίας σε πολλές εκμεταλλεύσεις έχει συμβάλλει στη μείωση της γονιμότητας των εδαφών, η οποία οφείλεται στην ανεπαρκή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και την ανεπαρκή χρήση οργανικών λιπασμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ανόργανων ουσιών για την παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων όπως τα φωσφορικά λιπάσματα και ότι η παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων έχει μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα και οικολογικό αποτύπωμα· υπογραμμίζει τη δυνατότητα μεταποίησης της ζωικής κόπρου για την παραγωγή συμπυκνώματος ανόργανων υλικών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή «πράσινου λιπάσματος», το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό και τελικά στην αντικατάσταση των ανόργανων λιπασμάτων, δεδομένου ότι το επίπεδο αποδοτικότητάς του είναι συγκρίσιμο με αυτό των τελευταίων· επικροτεί το γεγονός ότι η παραγωγή και χρήση συμπυκνωμάτων ανόργανων υλικών συνεισφέρει σημαντικά στην κυκλική οικονομία καθώς κλείνει τον κύκλο των ανόργανων υλικών και θα μειώσει σημαντικά το κόστος των λιπασμάτων της εκμετάλλευσης· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό της ΕΕ για τα λιπάσματα και να καταργήσει τους νομικούς φραγμούς στην οδηγία για τη νιτρορύπανση ούτως ώστε να καταστεί δυνατή και να ενισχυθεί η ανάπτυξη συμπυκνωμάτων ανόργανων υλικών από ζωική κόπρο·

23.  εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων τροφών, όπως η σόγια, και ζητεί τη θέσπιση φιλόδοξης πολιτικής για την ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ·

24.  συνιστά τη χρήση ειδικών συστημάτων διαχείρισης για κάθε εκμετάλλευση, τα οποία μετρούν και αξιολογούν την ισορροπία θρεπτικών ουσιών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με τις διάφορες αλυσίδες του κύκλου παραγωγής, συμβάλλοντας στη μέτρηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της κάθε εκμετάλλευσης και στον υπολογισμό της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών σε καθεμία εξ αυτών· σημειώνει ότι η αποδοτική χρήση των ανόργανων ουσιών αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών και περιορίζει την ανάγκη χρήσης λιπασμάτων, ενώ συμβάλλει σε αποδοτικές πρακτικές σίτισης, καθώς επιτρέπει στους γεωργούς να βελτιώσουν τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών με χαμηλότερο κόστος καθώς και να περιορίσουν τη χρήση γενικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ήδη προγραμματισμένες πιλοτικές δράσεις στον εν λόγω τομέα μέσω συγχρηματοδότησης από διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία, μεταξύ των οποίων το «Ορίζοντας 2020» και το ΕΤΣΕ, και να παρουσιάσει μια μελέτη σχετικά με το θέμα·

25.  ενθαρρύνει την εφαρμογή τεχνικών υψηλής ακρίβειας και χαμηλών εκπομπών όσον αφορά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διασπορά κόπρου, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά την απορρόφηση, από τα φυτά, θρεπτικών ουσιών που προέρχονται από την κόπρο, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων και τον κίνδυνο μόλυνσης των υδάτων·

26.  επισημαίνει ότι η βελτίωση των τεχνικών διασποράς αποτελεί βασικό παράγοντα μείωσης των συνολικών εκπομπών αμμωνίας και, συνεπώς, κάθε χώρα πρέπει να διασφαλίσει τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων τεχνικών εφαρμογής κοπριάς μέσω του διασκορπισμού της σε λωρίδες (με τη χρήση ρυμουλκούμενου αρότρου ή ρυμουλκούμενο εύκαμπτου αγωγού), της έγχυσης ή της οξίνισης·

27.  τονίζει ότι η εφαρμογή κλιματολογικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών θα είχε θετικές επιπτώσεις σε τρία επίπεδα, μέσω της αύξησης της βιώσιμης παραγωγής, της διασφάλισης γεωργίας ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τις μεταβαλλόμενες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και της μείωσης των εκπομπών του γεωργικού τομέα μέσω της ενθάρρυνσης παραγωγικών και κυκλικών συστημάτων που βασίζονται στην αποδοτική χρήση των πόρων· τονίζει ότι οι τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας είναι μοναδικοί στην ενεργό δέσμευση του CO2 μέσω των φυτών και της δάσωσης, της χρήσης προστατευτικών καλλιεργειών και ψυχανθών, του περιορισμού της κατεργασίας του εδάφους και της μόνιμης εδαφοκάλυψης, των δασικών ζωνών που είναι επίσης ωφέλιμες για την προστασία των καλλιεργειών και την ικανότητα συγκράτησης νερού, καθώς και μέσω της απορρόφησης των αερίων του θερμοκηπίου στο έδαφος (καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα)· επισημαίνει, εν προκειμένω, το πρόγραμμα 4/1000 που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της COP21 και τη δυνατότητα παροχής οικονομικών κινήτρων· ενθαρρύνει τους γεωργούς να συνεχίσουν και να αυξήσουν την υιοθέτηση αυτών των νέων και καινοτόμων πρακτικών·

28.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της αγροδασοκομίας στα γεωργικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της υγείας του εδάφους· ζητεί την περαιτέρω ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων με βάση τα δένδρα στη γεωργική δραστηριότητα και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των απορροών και η διαχείριση των υδρογραφικών λεκανών των ποταμών· τονίζει τα οφέλη που συνδέονται με τα δένδρα, ιδίως με σκοπό την αύξηση της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας της γεωργίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την τοπική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη· αναγνωρίζει ότι τα παραδοσιακά δασολιβαδικά συστήματα είναι πολυλειτουργικά και ότι πρέπει να προστατευτούν και να επιβραβευτούν οι βιώσιμες χρήσης της γης, ενώ θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη νεότερες μέθοδοι ενσωμάτωσης των δένδρων στα συστήματα καλλιέργειας πεδινών εκτάσεων, όπως η καλλιέργεια σε λωρίδες·

29.  θεωρεί ότι η ποιότητα του εδάφους είναι σημαντική από οικονομικής και οικολογικής άποψης, δεδομένου ότι η εξάντληση, σε επίπεδο οικολογικής κατάστασης, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας του εδάφους και της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών, την αύξηση της ευπάθειας των φυτών σε επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες, τη μείωση της ικανότητας συγκράτησης νερού και τη μείωση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις καινοτόμες πρακτικές και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όπως τα συστήματα αμειψισποράς, μόνιμης κάλυψης του εδάφους, περιορισμού των κατεργασιών εδάφους, και η χρήση πράσινων ψυχανθών και βακτηρίων δέσμευσης αζώτου ως λιπασμάτων για την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους· επισημαίνει ότι για τον περιορισμό της απερήμωσης και του ευτροφισμού, οι γεωργοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συστήματα άρδευσης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της απόδοσης του νερού και της εφαρμογής τεχνικών άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κινητοποίησης της οργανικής ύλης και της παραγωγής· επικροτεί τη διενέργεια ερευνών σχετικά με καινοτόμες πρακτικές όπως η χρήση μικροβιακών παρεμβάσεων (λιπάσματα βακτηρίων) και αλληλεπιδράσεων φυτών και εδάφους με τη μυκόρριζα, τα πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος και τα βακτήρια PGR, που μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να περιορίσουν τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και το περιβάλλον· αναγνωρίζει τη σημασία της βιώσιμης χρήσης του εδάφους λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του κάθε τόπου·

30.  αναγνωρίζει ότι τα συστήματα καλλιέργειας δεν είναι παραγωγικά όταν, κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, πλήττονται από πλημμύρες ή ξηρασία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καινοτομία στους τομείς της διαχείρισης και της προστασίας των υδάτων, στους οποίους πρέπει να ενταχθούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γεωργικών εφαρμογών, μέσω καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογίας που θα αποσκοπούν μεταξύ άλλων στη μείωση σπάταλων πρακτικών άρδευσης και στον μετριασμό των πλημμυρών· ζητεί οι νέες αυτές τεχνικές να εφαρμοσθούν μαζί με τα ήδη υπάρχοντα και τα νέα χαρακτηριστικά τοπίου, όπως τεχνητές λίμνες, και με έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της συγκράτησης των υδάτων από το έδαφος και από ενδιαιτήματα που συνδέονται με τη γεωργία, όπως οι υγρότοποι, στην προστασία των ζωνών διήθησης υπόγειων υδάτων, στην αύξηση των ικανοτήτων διήθησης των υδάτων στο έδαφος και τη συγκράτηση των υδάτων· επικροτεί τις συνέργειες με τον σχεδιασμό διαχείρισης των υδρογραφικών λεκανών των ποταμών, σε επίπεδο τοπίου· ζητεί την προώθηση της εφαρμογής τεχνικών «γεωργικής αναζωογόνησης» που αποσκοπούν στην αύξηση του βάθους του επιφανειακού εδάφους, στην ενθάρρυνση του σχηματισμού χούμου, στον ενοφθαλμισμό άγονων ή άρρωστων εδαφών με κομπόστ προκειμένου να αποκατασταθεί η βέλτιστη λειτουργικότητά τους·

31.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη και την πλήρη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης φυτοπροστασίας μέσω της υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας σχετικά με μη χημικές εναλλακτικές λύσεις και μέτρα χαμηλού κινδύνου, όπως ορίζονται στην σχετική νομοθεσία, και φυτοφάρμακα που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την προφυλακτική χρήση φυτοπροστατευτικού υλικού και τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών πρέπει να αξιοποιήσει με ευφυέστερο τρόπο την αλληλεπίδραση μεταξύ των βιολογικών και χημικών μέτρων· τονίζει ότι θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι καινοτομίες σε εναλλακτικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία, και οι φυσικές παρεμβάσεις παράλληλα με βιολογική ενεργοποίηση και βιολογικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· εκφράζει την ανησυχία ότι η τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν είναι ικανοποιητική και ότι καθυστερεί η νομοθεσία για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν χάρτη πορείας με στόχο ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που θα περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι η χρήση μηχανισμών βιολογικού ελέγχου για τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση φυτοφαρμάκων και ενδέχεται να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των φυτών·

32.  ζητεί την συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών βελτίωσης των φυτών, με τη διατήρηση ωστόσο των ευρωπαϊκών τραπεζών σπόρων, γεγονός που έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της ανάπτυξης νέων και διαφορετικών ποικιλιών με υψηλότερες αποδόσεις, μεγαλύτερη διατροφική αξία, μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες των επιβλαβών οργανισμών και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και για τη διευκόλυνση της ευρύτερης βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι οι τεχνικές βελτίωσης των φυτών μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της συμβατικής γεωργίας· εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο εγκλωβισμού στην χημική εξάρτηση όσον αφορά τις νεότερες ποικιλίες αποδοκιμάζει τις υφιστάμενες διοικητικές και κανονιστικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και ενθαρρύνει τα κοινοτικά προγράμματα φυτικής βελτίωσης για γεωργικούς σκοπούς· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να δίδεται η δέουσα προσοχή στην έγκριση των νέων ποικιλιών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων τεχνικών οι οποίες έχουν υποστεί την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, όπου αυτό απαιτείται, και συνάδουν απόλυτα με την αρχή της προφύλαξης, και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε βιολογικά υλικά για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βελτίωσης, και, τέλος, αναμένει από την Επιτροπή να υποστηρίξει με σθένος τη συναφή καινοτομία· αποδοκιμάζει την τρέχουσα απόφαση του διευρυμένου συμβουλίου προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) της 25ης Μαρτίου 2015 με αφορμή τις υποθέσεις G2/12 και G2/13·

33.  επισημαίνει, σε σχέση με τις καινοτόμους τεχνικές βελτίωσης φυτικών ποικιλιών και φυλών ζώων, την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων(4), σύμφωνα με την οποία οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων εν γένει απαγορεύεται να κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και ότι το ίδιο ισχύει και για τις κύριες βιολογικές μεθόδους για την παραγωγή φυτών ή ζώων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διευκρινίσει την ερμηνεία και να ελέγξει το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής, δεδομένου ότι η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση αναπαραγωγικών υλικών πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζεται στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας·

34.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών μέσων για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωργικών εισοδημάτων· επισημαίνει ότι μόλις πέντε κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει τις πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά τη χρήση συμβατών με την αγορά χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση σε πίστωση, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσβασης αποτελεί συχνά τροχοπέδη για την καινοτομία·

35.  επικροτεί το μνημόνιο κατανόησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής-ΕΤΕπ και την βούλησή του να στηρίξει γεωργικά έργα και νέους αγρότες με την παροχή νέων ευκαιριών χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη που θεσπίζουν μορφές χρηματοδοτικής στήριξης όπως εγγυητικά κεφάλαια, κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικά κεφάλαια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γεωργών, και των ομάδων γεωργών, όπως οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών και οι ενώσεις τους, σε πιστώσεις, με στόχο επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για σκοπούς εκσυγχρονισμού και την παράλληλη προσφορά ευκαιριών χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των φραγμών στην χορήγηση πιστώσεων, οι οποίοι επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, και ευκαιριών χρηματοδότησης για νέους γεωργούς για την επέκταση των επιχειρήσεών τους, καθώς και να διασφαλίσει τις επενδύσεις σε έρευνες του δημόσιου τομέα σε συνδυασμό με συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη δοκιμή και την είσοδο στην αγορά καινοτόμων προϊόντων· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί την παροχή της εν λόγω χρηματοδοτικής στήριξης και την άρση κάθε φραγμού για την πρόσβαση σε αυτήν τη χρηματοδότηση·

36.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει λεπτομερειακά τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τη μελλοντική διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να προωθήσει τη διάδοσή τους με όλα τα διαθέσιμα μέσα·

37.  αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνου και θεωρεί ότι τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης των αγορών δεν έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βραχυπρόθεσμη απώλεια παραγωγικότητας και τη μακροπρόθεσμη απώλεια καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να εκπονήσει έκθεση σχετικά με το ενδεχόμενο ενίσχυσης των συστημάτων ιδιωτικής ασφάλισης που καλύπτουν δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζωικές ή φυτικές ασθένειες, προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς ή περιβαλλοντικά συμβάντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

38.  επιδοκιμάζει τις ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) για την εφαρμοσμένη έρευνα στον γεωργικό τομέα και την συμμετοχική καινοτομία με τη συμβολή αγροτικών φορέων· εκφράζει την ανησυχία του για το κατακερματισμένο τρόπο που υλοποιείται η Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) σε εθνικό επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες συμμετοχής· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους μηχανισμούς συγχρηματοδότησης της EIP-AGRI και άλλων ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών για την ενθάρρυνση μιας πιο αποτελεσματικής έρευνας που θα εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς και στην ανάγκη να αναπτυχθούν βιώσιμες αγρονομικές και οικολογικές γεωργικές πρακτικές και θα αποσκοπεί στην κάλυψη επιχειρηματικών και κοινωνικοοικονομικών αναγκών, δημιουργώντας διασυνοριακές ομάδες έρευνας και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής για τις επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να συμμετέχει πιο ενεργά μέσω της υποβολής ενός σαφούς προγράμματος καινοτομίας και έρευνας που να συνδέεται με τα προγράμματα του «Ορίζοντα 2020»·

39.  τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην παραγωγή μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν περισσότερο τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν· θεωρεί ότι, με τη σειρά του, αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος των γεωργών από τα προϊόντα που παράγουν·

40.  φρονεί ότι η οικονομική ανάπτυξη και η οικολογική βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν εφόσον διατίθεται επαρκές περιθώριο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και εφόσον λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή των αδικαιολόγητων διαφορών στην υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και την καταπολέμηση εκ των υστέρων των διαφορών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω της διερεύνησης νέων και συναφών τεχνικών όπως η δορυφορική απεικόνιση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τον γεωργικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συναφής περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως οι οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα, τηρείται πλήρως στα διάφορα κράτη μέλη και ότι έχει τεθεί τέλος στις διαφορές, τις αντιφάσεις και τα κενά που χαρακτήριζαν την εφαρμογή της·

41.  ανησυχεί για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, δεν σημειώθηκε σημαντική συνολική πρόοδος όσον αφορά τη συμβολή της γεωργίας στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας·

42.  τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στις ανάγκες των γεωργών και τις τοπικές συνθήκες χωρίς ωστόσο να διακυβεύονται οι στόχοι πολιτικής· τονίζει την ανάγκη για ένα απλούστερο και πιο ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις εθνικές και τοπικές συνθήκες και καταλληλότερο για την επίτευξη συνεργιών με άλλους τομείς με την ενίσχυση και προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, την ενσωμάτωση της χρήσης των πόρων και καλύτερα ευθυγραμμισμένο με την κυκλική οικονομία προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή των υφιστάμενων συστημάτων για ειδική επισήμανση προώθησης προϊόντων και να ενθαρρύνει νέες καινοτομίες για την προαγωγή της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων· τονίζει επιπλέον ότι μια ανταγωνιστική και βιώσιμη ΚΓΠ εξασφαλίζει μεγαλύτερη εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα της Ευρώπης, με τον εξορθολογισμό των κρατικών παρεμβάσεων και την προώθηση των καινοτομιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

43.  καλεί την Επιτροπή να συντάσσει έκθεση ανά διετία σχετικά με τις επιπτώσεις της χρηματοδότησης και των λοιπών μέτρων που λαμβάνει η Ένωση στον τομέα της γεωργικής καινοτομίας επί της εξέλιξης της τιμής κόστους αλλά και της τιμής πώλησης των γεωργικών προϊόντων, καθώς και της σχετικής χρηματοοικονομικής μελλοντικής προοπτικής των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση·

44.  θεωρεί ότι η καινοτομία είναι αναγκαίο εργαλείο και βασική οριζόντια προτεραιότητα πολιτικής για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2014-2020· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει μια πιο φιλόδοξη γενική στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα με στόχο την ευθυγράμμιση και την εστίαση της έρευνας και της καινοτομίας στις προτεραιότητες πολιτικής· τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία για τη χρήση πρόσφατα ανεπτυγμένων τεχνικών και πρακτικών χωρίς να αυξήσει τον διοικητικό φόρτο· πιστεύει ότι η διασφάλιση επαρκούς περιθωρίου για πιλοτικά προγράμματα και για τη δοκιμή καινοτόμων τεχνικών θα πρέπει να αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, τηρουμένης της αρχής της προφύλαξης·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει επίσης ότι, σε άλλους τομείς κανονισμού που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο εύρυθμης και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς, οι κανονισμοί και οι πολιτικές επιδιώκουν να ενισχύσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 58.
(2) ΕΕ C 193 της 30.6.2012, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0473.
(4) Οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου