Index 
Aangenomen teksten
Dinsdag 28 juni 2016 - Brussel
Uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk

Uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk
PDF 155kWORD 63k
Resolutie van het Europees Parlement van 28 juni 2016 over de beslissing om de EU te verlaten als gevolg van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (2016/2800(RSP))
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

1.  neemt kennis van de wens van de burgers van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten; wijst erop dat de door de bevolking geuite wil volledig moet worden geëerbiedigd, allereerst door artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) zo spoedig mogelijk in werking te stellen;

2.  benadrukt dat dit een kritiek moment is voor de EU: de belangen en verwachtingen van de burgers van de Unie moeten opnieuw centraal komen te staan in het debat en het Europese project moet nu opnieuw worden aangezwengeld;

3.  benadrukt dat de wil van de meerderheid van de burgers van het Verenigd Koninkrijk moet worden geëerbiedigd door de terugtrekkingsprocedure vlot en coherent toe te passen;

4.  wijst erop dat de onderhandelingen krachtens artikel 50 VEU over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU van start moeten gaan zodra de formele kennisgeving is meegedeeld;

5.  waarschuwt dat, teneinde schadelijke onzekerheid voor eenieder te voorkomen en om de integriteit van de Unie te beschermen, de in artikel 50 VEU bedoelde kennisgeving zo spoedig mogelijk dient te gebeuren; verwacht dat de premier van het Verenigd Koninkrijk kennisgeeft van de uitkomst van het referendum aan de Europese Raad van 28-29 juni 2016; merkt op dat deze kennisgeving de terugtrekkingsprocedure in gang zal zetten;

6.  herinnert eraan dat in de regeling die in februari 2016 door de staatshoofden en regeringsleiders is overeengekomen, werd bepaald dat deze overeenkomst enkel in werking zou treden indien het Verenigd Koninkrijk zou beslissen om in de EU te blijven; deze overeenkomst komt derhalve te vervallen;

7.  herinnert eraan dat over nieuwe betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU geen overeenstemming kan worden bereikt alvorens het terugtrekkingsakkoord is gesloten;

8.  herinnert eraan dat uit hoofde van de Verdragen de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is en dat het Parlement volledig moet worden betrokken in alle stadia van de diverse procedures inzake het terugtrekkingsakkoord en toekomstige betrekkingen;

9.  roept de Raad op de Commissie aan te wijzen als onderhandelaar over artikel 50 VEU;

10.  benadrukt dat de huidige uitdagingen nopen tot reflectie over de toekomst van de EU: de Unie moet worden hervormd en moet beter en democratischer worden; wijst erop dat hoewel sommige lidstaten er wellicht voor kiezen langzamer of in mindere mate te integreren, de kern van de EU moet worden versterkt en à-la-carteoplossingen moeten worden vermeden; is van mening dat de noodzaak om onze gemeenschappelijke waarden te bevorderen, te zorgen voor stabiliteit, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, groei en banen, een einde te maken aan aanhoudende economische en sociale onzekerheid, burgers te beschermen en de uitdaging van migratie aan te pakken, noopt tot de ontwikkeling en democratisering van met name de Economische en Monetaire Unie en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, alsook tot de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; is daarom van mening dat de hervormingen moeten resulteren in een Unie die voldoet aan de verwachtingen van de burgers;

11.  dringt aan op een stappenplan voor een betere Unie, dat uitgaat van optimale benutting van het Verdrag van Lissabon en met een herziening van de Verdragen moet worden voltooid;

12.  zal zijn interne organisatie wijzigen om uitdrukking te geven aan de wens van een meerderheid van de burgers van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Europese Unie terug te trekken;

13.  neemt kennis van het aftreden van de commissaris uit het Verenigd Koninkrijk en de toewijzing van zijn portefeuille aan een andere commissaris;

14.  dringt bij de Raad aan op een wijziging van de volgorde van de landen die het roterende voorzitterschap bekleden, teneinde te voorkomen dat het terugtrekkingsproces het beheer van de dagelijkse gang van zaken van de Unie in gevaar brengt;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank, de nationale parlementen en de regering van het Verenigd Koninkrijk.

Juridische mededeling - Privacybeleid