Index 
Antagna texter
Tisdagen den 28 juni 2016 - Bryssel
Resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket

Resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket
PDF 154kWORD 63k
Europaparlamentets resolution av den 28 juni 2016 om beslutet att lämna EU till följd av folkomröstningen i Förenade kungariket (2016/2800(RSP))
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet noterar att medborgarna i Förenade kungariket vill lämna EU. Parlamentet påpekar att folkets vilja måste respekteras helt och fullt genom att man aktiverar artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) snart som möjligt.

2.  Europaparlamentet framhåller att detta är en kritisk tidpunkt för EU. Unionsmedborgarnas intressen och förväntningar måste återigen ställas i förgrunden för debatten, och det europeiska projektet måste nu revitaliseras.

3.  Europaparlamentet framhåller att viljan hos en majoritet av de brittiska medborgarna måste respekteras genom ett snabbt och konsekvent genomförande av utträdesförfarandet.

4.  Europaparlamentet påpekar att förhandlingar om Förenade kungarikets utträde ur EU måste inledas, i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget, så snart en formell anmälan har gjorts.

5.  Europaparlamentet anser att den anmälan om utträde som nämns i artikel 50 i EU-fördraget måste göras så snart som möjligt, så att man förhindrar skadlig osäkerhet för alla parter och skyddar unionens enhet. Parlamentet förväntar sig därför att Förenade kungarikets premiärminister underrättar Europeiska rådet om folkomröstningsresultatet den 28–29 juni 2016 och därigenom utlöser utträdesförfarandet.

6.  Europaparlamentet påminner om att det i den överenskommelse som antogs av stats- och regeringscheferna i februari 2016 fastställdes att den bara skulle träda i kraft om Förenade kungariket beslutade att stanna kvar i EU. Denna överenskommelse är därför ogiltig.

7.  Europaparlamentet påminner om att nya förbindelser mellan Förenade kungariket och EU inte får överenskommas förrän avtalet om utträde har ingåtts.

8.  Europaparlamentet påminner om att det i fördragen slås fast att Europaparlamentet måste ge sitt godkännande och göras fullt delaktigt i alla skeden av de olika förfaranden som rör avtalet om utträde och framtida förbindelser.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utse kommissionen till förhandlare avseende artikel 50 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet framhåller att de aktuella utmaningarna kräver reflektion om EU:s framtid. Det finns ett behov av att reformera unionen och göra den bättre och mer demokratisk. Medlemsstater kan välja långsammare eller mindre omfattande integration, men EU:s kärna måste stärkas och ”à la carte”-lösningar bör undvikas. Behovet av att föra fram vår gemensamma värdegrund, skapa stabilitet, social rättvisa, hållbarhet, tillväxt och sysselsättning, övervinna kvarstående ekonomisk och social otrygghet, skydda medborgarna och hantera migrationsutmaningarna kräver utveckling och demokratisering – särskilt av Ekonomiska och monetära unionen och av området med frihet, säkerhet och rättvisa – samt en förstärkning av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Reformerna måste därför resultera i en union som lever upp till medborgarnas förväntningar.

11.  Europaparlamentet efterlyser en färdplan för en bättre union, där Lissabonfördraget utnyttjas fullt ut, kompletterad av en fördragsöversyn.

12.  Europaparlamentet kommer att genomföra ändringar av sin interna organisation för att spegla viljan hos en majoritet av de brittiska medborgarna att lämna Europeiska unionen.

13.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets kommissionsledamot har avgått och att hans portfölj har omfördelats.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ändra ordningsföljden för rådsordförandeskapen för att förhindra att utträdesförfarandet äventyrar genomförandet av den löpande verksamheten i unionen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken, de nationella parlamenten och Förenade kungarikets regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy