Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης ***
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015
 Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II
 Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
 Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I
 Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I
 Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I
 Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
 Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
 Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
 Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης ***
PDF 377kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))
P8_TA(2016)0301A8-0210/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05616/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης (05618/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0043/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0210/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015
PDF 395kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015 (09586/2016 – C8-0225/2016 – 2016/2051(BUD))
P8_TA(2016)0302A8-0212/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.2/2016 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2016 (COM(2016)0227),

–  έχοντας υπόψη τη θέση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09586/2016 – C8-0225/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0212/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2016 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015 που ανέρχεται σε 1 349 εκατομμύρια EUR·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 980 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 187 εκατομμυρίων EUR, και διαφορές συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 182 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, οι δύο κύριες συνιστώσες είναι οι τόκοι υπερημερίας και τα πρόστιμα (180 εκατομμύρια EUR) και ένα θετικό αποτέλεσμα στους ιδίους πόρους (1 071 εκατομμύρια EUR), από το οποίο αφαιρείται το αρνητικό αποτέλεσμα στα πλεονάσματα, τα υπόλοιπα και τις προσαρμογές (-537 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, η υστέρηση στην απορρόφηση των πιστώσεων για το τμήμα III είναι σχετικά χαμηλή με μεταφορές στο επόμενο έτος ύψους 78 εκατομμυρίων EUR για το 2015 και 14 εκατομμυρίων EUR για το 2014, ενώ αυξήθηκε για τα άλλα τμήματα σε 94 εκατομμύρια EUR·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης στο τμήμα III αντικατοπτρίζει την πίεση που ασκείται στις πιστώσεις πληρωμών, στοιχείο που αποτελούσε μείζον πρόβλημα στο 2015 και το οποίο αναμένεται να επανεμφανιστεί και στα τελευταία έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2015, δηλαδή ποσού 1 349 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού και με τη θέση που διατύπωσε το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού·

2.  παρατηρεί ότι η έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 θα μειώσει το μερίδιο των βάσει του ΑΕΕ συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης το 2016 κατά 1 349 εκατομμύρια EUR· προτρέπει για άλλη μια φορά τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτών των επανεισροών με σκοπό να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με την προσφυγική κρίση και να συνεισφέρουν όσο και η Ένωση στα δύο ειδικά καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης· σημειώνει με ανησυχία ότι την άνοιξη του 2016 τα κράτη μέλη συνεισέφεραν μόνον 82 εκατομμύρια EUR στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική και 69 εκατομμύρια EUR Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την κρίση στη Συρία (Madad Trust Fund), ενώ οι συνεισφορές της Ένωσης για τα ίδια ταμεία ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια EUR και πάνω από 500 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως·

3.  επιμένει στην άποψη ότι, αντί να προσαρμοστεί η εισφορά βάσει του ΑΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιεί οιοδήποτε πλεόνασμα ανακύπτει λόγω της υστέρησης στην απορρόφηση των πιστώσεων ή από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες για λόγους παραβίασης του δικαίου της Ένωσης για τον ανταγωνισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του, ειδικά στο πλαίσιο ελλείψεων πληρωμών· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

4.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.


Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II
PDF 384kWORD 63k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0211/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 133.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
PDF 793kWORD 423k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια.
(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας από τα προϊόντα και, επομένως, προάγει την καινοτομία.
(2)  Η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα αποτελεσματικά και βιώσιμα ενεργειακά προϊόντα και έτσι αποτελεί σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την καινοτομία και τις επενδύσεις στην παραγωγή των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους. Ο κανονισμός είναι το κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών και εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές και εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά.
(4)  Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων. Ο κανονισμός είναι το κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών και εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό των μεταχειρισμένων προϊόντων, στα οποία συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα προϊόντα που, έχοντας ήδη χρησιμοποιηθεί, διατίθενται στην αγορά για δεύτερη φορά ή και περισσότερες φορές.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)   Δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας των μέσων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων ρυθμίζεται άμεσα ή έμμεσα από άλλες ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές, κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουν να εξαιρούνται τα μέσα αυτά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην παρούσα εξαίρεση περιλαμβάνονται τα μέσα μεταφοράς των οποίων ο κινητήρας παραμένει στην ίδια θέση όσο αυτά λειτουργούν, όπως οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και οι ιμάντες μεταφοράς.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών επιλογών ωφελεί την οικονομία της Ένωσης συνολικά, προάγει την καινοτομία και ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030. Θα επιτρέψει επίσης την εξοικονόμηση χρημάτων από τους καταναλωτές.
(7)  Η βελτίωση της αποδοτικότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών επιλογών και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ωφελεί την οικονομία της Ένωσης συνολικά, μειώνει τη ζήτηση ενέργειας και εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς ενέργειας. Συμβάλλει, επίσης, στην ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει κίνητρα για την έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, και επιτρέπει στις βιομηχανίες που αναπτύσσουν και παράγουν τα πιο αποδοτικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030, καθώς και για τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 έθεσε με τα συμπεράσματά του έναν ενδεικτικό στόχο σε επίπεδο Ένωσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης το 2030 κατά 27% τουλάχιστον σε σύγκριση με τις προβλέψεις για τη μελλοντική κατανάλωση ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα αναθεωρηθεί έως το 2020 έχοντας υπόψη ποσοστό 30% σε επίπεδο Ένωσης. Έθεσε επίσης έναν δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για 40% τουλάχιστον μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα νοικοκυριά το 2030 σε σύγκριση με το 1990, συμπεριλαμβανομένης μείωσης των εκπομπών από τομείς εκτός συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά 30%.
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η παροχή επακριβών, σημαντικών και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση τους. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν. Το σήμα πρέπει να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο, απλό και συνοπτικό. Για τον σκοπό αυτό, η υφιστάμενη χρωματική κλίμακα του σήματος που κυμαίνεται από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο χρώμα θα πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο σήμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις κατηγορίες «D» και «E», παρόλο ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί λόγω του ότι το σήμα θα αναπροσαρμοσθεί μόλις κριθεί ότι η πλειοψηφία των προτύπων των προϊόντων εμπίπτει στις δύο κορυφαίες κατηγορίες.
(9)  Η παροχή επακριβών, σημαντικών, επαληθεύσιμων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση τους προκειμένου να πετύχουν μια συγκεκριμένη επίδοση. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την παροχή στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση και την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε προϊόν, να αναφέρεται ως «δελτίο προϊόντος» στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ, που μπορεί να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. Το σήμα πρέπει να είναι περιεκτικό, με βάση σωστή μεθοδολογία μέτρησης και υπολογισμού, και εύκολα αναγνωρίσιμο και κατανοητό. Για τον σκοπό αυτό, η καθιερωμένη δέσμη χρωμάτων του σήματος, σκούρο πράσινο έως κόκκινο, θα πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η γνωστή ταξινόμηση με τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλες τις ομάδες προϊόντων θα πρέπει να αυξήσουν τη διαφάνεια και την κατανόηση μεταξύ των πελατών. Στις περιπτώσεις που, λόγω των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εμφανίζονται στο σήμα σε σκούρο γκρι, προκειμένου να διατηρηθεί μια ενοποιημένη κλίμακα από Α έως G για όλες τις ομάδες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η χρωματική κλίμακα του σήματος από σκούρο πράσινο έως κόκκινο θα πρέπει να διατηρηθεί για τις υπόλοιπες ανώτερες κατηγορίες και θα πρέπει να ισχύει μόνο για νέες μονάδες προϊόντος που διατίθενται στην αγορά.
_______________
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και εμφάνισης των σημάτων ηλεκτρονικά, όπως μέσω του διαδικτύου, αλλά και σε ηλεκτρονικές οθόνες στα καταστήματα. Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της προόδου αυτής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει τη χρήση ηλεκτρονικών σημάτων για την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση του φυσικού ενεργειακού σήματος. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εμφάνιση του ενεργειακού σήματος, όπως σε ορισμένες μορφές εξ αποστάσεως πωλήσεων και σε διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης, οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον για την ενεργειακή κατηγορία του προϊόντος.
(10)  Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και εμφάνισης των σημάτων ηλεκτρονικά, όπως μέσω του διαδικτύου, αλλά και σε ηλεκτρονικές οθόνες στα καταστήματα. Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της προόδου αυτής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει τη χρήση ηλεκτρονικών σημάτων για το έντυπο ενεργειακό σήμα. Αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση του προμηθευτή να συνοδεύει κάθε μονάδα ενός προϊόντος με έντυπο σήμα για τον έμπορο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εμφάνιση του ενεργειακού σήματος, οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον για την ενεργειακή κατηγορία του μοντέλου προϊόντος. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων θα μπορούσε επίσης να θεσπίσουν εναλλακτικές διατάξεις για την τοποθέτηση του σήματος για μικρού μεγέθους προϊόντα, και όταν τα ίδια προϊόντα εμφανίζονται μαζί σε μεγάλες ποσότητες.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στο ενεργειακό σήμα δημιουργώντας συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη των προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, κρίνεται κατάλληλο αυτή να πραγματοποιείται ανά περίπου δέκα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους κατασκευαστές. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Οι ανώτατες κατηγορίες της νέας αναπροσαρμοσμένης κλίμακας δεν θα πρέπει να περιέχουν προϊόντα ώστε να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
(11)  Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται στο ενεργειακό σήμα αναπτύσσοντας και διαθέτοντας στην αγορά συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Παράλληλα, θα διακόψουν την παραγωγή των λιγότερο αποδοτικών προϊόντων, παροτρυνόμενοι προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την οικολογικό σχεδιασμό. Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη των μοντέλων προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, κρίνεται ότι πρέπει να πραγματοποιείται ανά περίπου δέκα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους κατασκευαστές και οι έμποροι, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μικρές επιχειρήσεις. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αποφύγει την περιττή ή την αναποτελεσματική αναπροσαρμογή, που θα αποβεί σε βάρος τόσο των κατασκευαστών όσο και των πελατών. Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Πριν από κάθε αναπροσαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να εκπονεί διεξοδική προπαρασκευαστική μελέτη. Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων και βάσει λεπτομερούς αξιολόγησης του δυναμικού της, ένα πρόσφατα αναπροσαρμοσμένο σήμα θα πρέπει να διαθέτει κενό χώρο στην κορυφή της κλίμακας ώστε να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς αποδοτικότερων προτύπων προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου και εφικτού χρονικού διαστήματος, και καθιστώντας την οπτική εμφάνιση του αναπροσαρμοσμένου σήματος ευδιάκριτη σε σχέση με το παλαιό σήμα, σε συνδυασμό με κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία των καταναλωτών που θα υποδηλώνουν σαφώς την εισαγωγή της νέας έκδοσης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ταξινόμησης της συσκευής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Η σημερινή εξέλιξη των σημάτων που θεσπίστηκε με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ δημιουργεί την ανάγκη για αρχική αναπροσαρμογή των υφιστάμενων σημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιογενής κλίμακα από το Α έως το G, με προσαρμογή στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών στο ενεργειακό σήμα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων σημάτων που απομιμούνται το ενεργειακό σήμα για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται συμπληρωματικά σήματα, ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που ενδέχεται να παραπλανήσουν ή να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
(14)  Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών στο ενεργειακό σήμα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων σημάτων που απομιμούνται το ενεργειακό σήμα για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται συμπληρωματικά σήματα, ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που δεν διαφοροποιούνται σαφώς από το σήμα ενεργειακής απόδοσης και θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραπλανήσουν ή να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που καλύπτονται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. Η εν λόγω συνεργασία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συνδρομής της Επιτροπής.
(15)  Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, μέσω της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων συμμόρφωσης των προϊόντων και των συνεπειών τους. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ένωση. Oι Ομάδες Διοικητικής Συνεργασίας (ADCO) για την Ενεργειακή Σήμανση θα πρέπει να ενισχυθούν από την Επιτροπή, ως πλαίσιο για τη συνεργασία των αρχών εποπτείας της αγοράς.
__________________
__________________
21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά της Ένωσης, και να αξιοποιηθούν οι λιγοστοί πόροι με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, οι αρχές εποπτείας των εθνικών αγορών θα πρέπει να επιτελέσουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και μέσω δοκιμών των φυσικών προϊόντων, και το Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες δοκιμές του προϊόντος, να διαθέτουν τα πρωτόκολλα δοκιμών και να μοιράζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών τους, αποφεύγοντας έτσι διπλές δοκιμές και ανοίγοντας το δρόμο για τα περιφερειακά κέντρα αριστείας για τη φυσική εξέταση. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να κοινοποιούνται ακόμη και όταν μια δοκιμή δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε παράβαση.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία αναθεώρησης των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών των επιμέρους προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση δεδομένων.
(16)  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εποπτείας της αγοράς που έχουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία αναθεώρησης των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών των επιμέρους προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την απαιτούμενη συμμόρφωση των προϊόντων τους ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Το τμήμα των πληροφοριών που απευθύνονται στους καταναλωτές θα πρέπει να διατίθενται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα, έτσι ώστε να παρέχουν στους προγραμματιστές εφαρμογών και σε άλλα εργαλεία σύγκρισης, δυνατότητα χρήσης. Η εύκολη άμεση πρόσβαση στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων του προϊόντος θα πρέπει να διευκολύνεται από έναν δυναμικό κωδικό ταχείας αντίδρασης (QR) ή άλλα εργαλεία προσανατολισμένα προς τον χρήστη που θα περιλαμβάνονται στο εκτυπωμένο σήμα. Θα πρέπει να διατίθενται συμπληρωματικές πληροφορίες από τους προμηθευτές σχετικά με τη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων των προϊόντων τόσο για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και την Επιτροπή. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία είναι ευαίσθητα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την υποχρέωση συνεργασίας των προμηθευτών.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Η Επιτροπή πρέπει επίσης να δημιουργήσει και θα συντηρεί διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει στις αρχές εποπτείας της αγοράς πρόσβαση στις αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες περιέχονται στους διακομιστές των παραγωγών.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η κατανάλωση ενέργειας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς να υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εναρμονισθεί σε επίπεδο Ένωσης. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω μοντέλο, η συμμόρφωση με το μοντέλο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.
(19)  Η απόλυτη κατανάλωση ενέργειας και άλλες περιβαλλοντικής φύσεως και όσον αφορά την απόδοση πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους και με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού. Αυτές οι μέθοδοι και το περιβάλλον δοκιμών, τόσο για τους προμηθευτές όσο και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες προς τις πραγματικές συνθήκες χρήσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος από τον μέσο καταναλωτή και συμπαγείς, προκειμένου να αποτρέπουν την εκούσια και ακούσια καταστρατήγηση. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη ρύθμιση με την καλύτερη ενεργειακή απόδοση ή στην οικολογική λειτουργία, οι οποίες δεν αντιστοιχούν συνήθως στη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή. Οι τιμές ανοχής και οι προαιρετικές παράμετροι δοκιμής πρέπει να ορίζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην οδηγούν σε σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τα οφέλη σε επίπεδο απόδοσης οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των αποτελεσμάτων που δηλώνονται πρέπει να περιορίζονται στο στατιστικό περιθώριο σφάλματος του εξοπλισμού μέτρησης. Εάν δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω μοντέλο, η συμμόρφωση με το μοντέλο αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό σήμα. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει, η διάρκεια ή η περιβαλλοντική επίδοση, σε συμμόρφωση με το στόχο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την καταλληλότητα του σήματος και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς.
(20)  Με βάση το πεδίο αναφοράς του κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιπρόσθετων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό σήμα και θα πρέπει να επικαιροποιεί περιοδικά το πρόγραμμα εργασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος εργασίας.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα και το κόστος παροχής στους καταναλωτές επακριβών πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι το κόστος κύκλου ζωής, η δυνατότητα επιδιόρθωσης, η συνδεσιμότητα, η περιεκτικότητα σε ανακυκλούμενα υλικά, η ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική επίδοση ή ένας συνδυασμένος δείκτης επίδοσης ενεργειακής απόδοσης, σε συμμόρφωση με το στόχο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την καταλληλότητα του σήματος και δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για αυτούς.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφοι 1 και 2
1.  Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά τη χρήση τους και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν περισσότερο αποδοτικά προϊόντα.
1.  Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο που ισχύει για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και τους παρέχει ένα σήμα που αφορά την ενεργειακή απόδοση, την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας και άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά απόδοσης. Επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν πιο αποδοτικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα, προκειμένου να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.
2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:
2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:
α)  για τα μεταχειρισμένα προϊόντα·
α)  για τα μεταχειρισμένα προϊόντα·
β)  για τα μέσα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων πέραν αυτών που λειτουργούν με τη χρήση κινητήρα εν στάσει·
β)  για τα μέσα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
(6)  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·
(6)  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή αυτού του προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
(9)  «έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες·
(9)  «έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε πελάτες·
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)
(10α)   «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της παραγόμενης επίδοσης, υπηρεσίας, προϊόντων ή ενέργειας προς τη χρησιμοποιούμενη ενέργεια·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11
(11)  «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή σύστημα ή υπηρεσία που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μερών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία·
(11)  «συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν»: εφεξής «προϊόν», κάθε εμπόρευμα ή σύστημα που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε λειτουργία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μερών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία, ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τους πελάτες και των οποίων η ενέργεια και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται ανεξάρτητα·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13
(13)  «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνει ταξινόμηση με τη χρήση γραμμάτων από το A έως το G σε επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας·
(13)  «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει κλειστή κλίμακα με τη χρήση μόνο γραμμάτων από το A έως το G, όπου κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, σε επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο πράσινο έως το κόκκινο, προς ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
(13α)   «ομάδα προϊόντων»: μια ομάδα συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που έχουν την ίδια βασική λειτουργικότητα·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17
(17)  «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορά ένα προϊόν·
(17)  «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών που αφορά ένα προϊόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18
(18)  «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια περιοδική άσκηση για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων κατάταξης ενός συγκεκριμένου προϊόντος στην ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος, η οποία, όσον αφορά υφιστάμενα σήματα, ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαγραφή ορισμένων ενεργειακών κατηγοριών·
(18)  «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια άσκηση για την αυστηροποίηση των απαιτήσεων κατάταξης μιας συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων στην ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19
(19)  «αναπροσαρμοσμένο σήμα»: ένα σήμα για ένα συγκεκριμένο προϊόν που έχει υποβληθεί στην άσκηση αναπροσαρμογής.
(19)  «αναπροσαρμοσμένο σήμα»: ένα σήμα για μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων που έχει υποβληθεί στην άσκηση αναπροσαρμογής, το οποίο διακρίνεται σαφώς από τα σήματα που ίσχυαν πριν από την αναπροσαρμογή·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)
(19α)   «έξυπνη συσκευή»: συσκευή η οποία, αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και την τυποποιημένη οντολογία αναφοράς, μπορεί να ενεργοποιείται ώστε να ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως πληροφορίες για τις τιμές, άμεσα σήματα ελέγχου μέσω ασύρματης σύνδεσης ή εφαρμογών και/ή τοπικές μετρήσεις και να μεταβάλλει αυτόματα το μοντέλο ενεργειακής κατανάλωσής της με στόχο μια πιο αποδοτική χρήση·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20
(20)  «συμπληρωματικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική και την περιβαλλοντική επίδοση ενός συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει ή η διάρκεια, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που είναι μετρήσιμα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, είναι αναμφισβήτητα και δεν επηρεάζουν αρνητικά την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών και την αποτελεσματικότητα του σήματος στο σύνολό του.
(20)  «συμπληρωματικές πληροφορίες» θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που ορίζονται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την λειτουργική και την περιβαλλοντική επίδοση καθώς και την απόδοση από πλευράς πόρων, ενός συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που είναι μετρήσιμα και διακριβώσιμα από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ευκόλως κατανοητά και δεν επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του σήματος στο σύνολό του.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)
(20α)   «Βάση δεδομένων προϊόντων»: η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διευθετημένης κατά συστηματικό τρόπο και αποτελούμενης από διεπαφή σε δημόσια δίκτυα, οργανωμένης ως προσανατολισμένης προς τον καταναλωτή ιστοσελίδας, όπου οι πληροφορίες είναι ατομικώς προσιτές με ηλεκτρονικά μέσα, και μια διεπαφή συμμόρφωσης, δομημένη ως ηλεκτρονική πλατφόρμα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, με σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ασφάλειας.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Οι προμηθευτές συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
1.  Οι προμηθευτές:
α)  μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβή σήματα και δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·
α)  μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβή έντυπα σήματα και με δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα για κάθε μεμονωμένη μονάδα·
β)  παραδίδουν τα σήματα άμεσα και δωρεάν, μόλις ζητηθούν από τους εμπόρους·
β)  παραδίδουν τα σήματα και τις πληροφορίες για τα προϊόντα, δωρεάν, εντός πέντε εργασίμων ημερών, εφόσον ζητηθούν από τους εμπόρους·
βα)   παρέχουν τόσο το τρέχον όσο και το αναπροσαρμοσμένο σήμα και τα δελτία πληροφοριών για το προϊόν σε εμπόρους για περίοδο τριών μηνών πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
γ)  εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα που παρέχουν και προσκομίζουν επαρκή τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς τους·
γ)  εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημάτων και των δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα και προσκομίζουν επαρκή τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς τους·
δ)  πριν να διαθέσουν ένα μοντέλο προϊόντος στην αγορά, εισάγουν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 τις πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι.
δ)  εισάγουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι στη δημόσια διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων του προϊόντος που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8:
i)   για όλα τα νέα μοντέλα, πριν από τη διάθεση μονάδας του μοντέλου στην αγορά,
ii)   για όλα τα μοντέλα που διετέθησαν στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, και τα οποία εξακολουθούν να διατίθενται, το αργότερο 18 μήνες αφότου η βάση δεδομένων είναι σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 16·
δα)   συνεχίζουν να προσκομίζουν τα δελτία πληροφοριών για το προϊόν και όλα τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 8, για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία διάθεσης της τελευταίας μονάδας του προϊόντος στην αγορά·
δβ)   παρέχουν σήματα για ομάδες προϊόντων όπου το προϊόν αποτελείται από διάφορα υποσυγκροτήματα ή επί μέρους στοιχεία, η ενεργειακή απόδοση των οποίων εξαρτάται από τον συγκεκριμένο συνδυασμό αυτών των επί μέρους στοιχείων·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Οι προμηθευτές δεν πρέπει:
α)   να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η απόδοσή τους να μεταβάλλεται αυτόματα σε συνθήκες δοκιμών, μέσω είτε υλικού είτε λογισμικού που ενσωματώνονται στο προϊόν, με στόχο την επίτευξη ευνοϊκότερου επιπέδου·
β)   όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία, να εισάγουν μέσω επικαιροποιημένων εκδόσεων λογισμικού αλλαγές, οι οποίες θα είναι εις βάρος των παραμέτρων του πρωτότυπου σήματος ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Οι έμποροι συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
2.  Οι έμποροι:
α)  εκθέτουν σε ορατό σημείο το σήμα που παρέχει ο προμηθευτής ή το οποίο έχουν προμηθευτεί με άλλο τρόπο για οποιοδήποτε προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
α)  όταν το προϊόν διατίθεται προς πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής, προβάλλουν το σήμα με εμφανή και ευκρινή τρόπο, όπως καθορίζεται από τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
αα)   αντικαθιστούν τα υπάρχοντα σήματα με νέα αναπροσαρμοσμένα σήματα, τόσο στα καταστήματα και στις διαδικτυακές συνδέσεις, εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
β)  στην περίπτωση που δεν διαθέτουν σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα:
β)  στην περίπτωση που δεν διαθέτουν σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα, το ζητούν από τον προμηθευτή·
i)   ζητούν το σήμα ή το αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον προμηθευτή·
ii)   εκτυπώνουν το σήμα από τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν· ή
iii)   εκτυπώνουν το σήμα ή το αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον δικτυακό τόπο του προμηθευτή, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο προϊόν.
γ)  παρέχουν στους πελάτες το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν.
γ)  εφόσον ζητηθεί, παρέχουν στους πελάτες το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης και της έντυπης μορφής.
Τροπολογίες 35 και 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Οι προμηθευτές και οι έμποροι συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
3.  Οι προμηθευτές και οι έμποροι:
α)  αναφέρονται στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή τεχνικό υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου προϊόντων σύμφωνα με τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
α)  αναφέρονται στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος σε οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή τεχνικό υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου προϊόντων σύμφωνα με τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
β)  συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα για την επανόρθωση οποιασδήποτε κατάστασης μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης τους, με δική τους πρωτοβουλία ή όταν τους ζητηθεί από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·
β)  συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα για την επανόρθωση οποιασδήποτε κατάστασης μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5·
γ)  για προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν άλλα σήματα, σύμβολα, ετικέτες ή επιγραφές που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εάν αυτό πιθανώς να προκαλέσει παραπλάνηση ή σύγχυση των καταναλωτών όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη χρήση·
γ)  για προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, δεν παρέχουν ή προβάλλουν οιαδήποτε παραπλανητικά, προκαλούντα σύγχυση ή απομιμητικά σήματα σύμβολα, ετικέτες ή επιγραφές, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη χρήση·
δ)  δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν, για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σήματα που απομιμούνται το σήμα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.
δ)  δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν, για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σήματα που απομιμούνται το σήμα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Όλες οι γενικές υποχρεώσεις σχετικά με τα σήματα που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 εφαρμόζονται εξίσου σε υφιστάμενα, νέα και αναπροσαρμοσμένα σήματα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία, εντός των εδαφών τους, συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του.
1.  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία, εντός των εδαφών τους προϊόντων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
3.  Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ένα προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά πρέπει να στοχεύουν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων σημάτων, και δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα να συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και προωθητικές ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και την πιο υπεύθυνη χρήση της ενέργειας από τους καταναλωτές, εάν ενδείκνυται, σε συνεργασία με τους εμπόρους.
4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή και αναπροσαρμογή της κλίμακας σημάτων, να συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και προωθητικές ενημερωτικές εκστρατείες για την ενεργειακή σήμανση.
Η Επιτροπή συντονίζει αυτές τις εκστρατείες, υποστηρίζοντας τη στενή συνεργασία με τους προμηθευτές και τους εμπόρους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.
5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και αναλογικές προς το οικονομικό πλεονέκτημα της μη συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς ή για ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και μεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής.
2.  Η Επιτροπή ενθαρρύνει και συντονίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς ή επιφορτισμένες με τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, με την ενίσχυση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον οικολογικό σχεδιασμό και τις Ομάδες Διοικητικής Συνεργασίας (ADCO) για την Ενεργειακή Σήμανση.
Αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών διενεργούνται, επίσης, όταν τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι ο παραγωγός συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν ένα σχέδιο εποπτείας της αγοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν το σχέδιο εποπτείας της αγοράς τουλάχιστον ανά τριετία.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, αξιολογώντας τις τάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και την οδηγία 2009/125/ΕΚ.
Τα κράτη μέλη καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) για όλες τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν φυσικές δοκιμές προϊόντος, που καλύπτουν τουλάχιστον μία ομάδα προϊόντων ανά έτος, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τις προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες φυσικές δοκιμές τους, μέσω της διεπαφής συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων του προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8.
Χρησιμοποιούν προς τούτο αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μέτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, με σκοπό να προσομοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες χρήσης και να αποκλείσουν τις εκούσιες ή ακούσιες χειραγωγήσεις ή αλλοιώσεις των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν το δικαίωμα να ανακτούν το κόστος μιας φυσικής δοκιμής προϊόντος από τους προμηθευτές σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης.
Η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει ανεξάρτητα την τήρηση, απ’ ευθείας ή μέσω τρίτου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού θέτει σε κίνδυνο ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό διενεργούν αξιολόγηση σχετικά με το εν λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός και οι οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του. Ο προμηθευτής συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
1.  Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού θέτει σε κίνδυνο ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή και διενεργούν αξιολόγηση σχετικά με το εν λόγω μοντέλο προϊόν, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός και οι οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του, αξιολογώντας επίσης κατά πόσον είναι σκόπιμο να επεκταθεί η αξιολόγηση και σε άλλα μοντέλα προϊόντων. Ο προμηθευτής συνεργάζεται όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ζητούν αμελλητί από τον προμηθευτή να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου, ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο μέτρα.
2.  Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το μοντέλο προϊόντος δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ζητούν από τον προμηθευτή να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει, χωρίς καθυστέρηση, το μοντέλο προϊόντος σε συμμόρφωση, και μπορεί να επιβάλουν να το αποσύρει από την αγορά ή να ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής περιόδου τις μονάδες που διετέθησαν, ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, την επέκταση των μέτρων αυτών με τα αντίστοιχα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο μέτρα.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρήσουν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής.
3.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν μέσω της ICSMS την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο προμηθευτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όσον αφορά όλα τα σχετικά συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.
4.  Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε να λαμβάνεται κάθε περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 όσον αφορά όλα τα σχετικά μοντέλα προϊόντων τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.  Εάν ο προμηθευτής δεν λάβει ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης στην παράγραφο 2 χρονικής περιόδου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν προσωρινά τη διαθεσιμότητα στην εθνική αγορά του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, να αποσύρουν το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, χωρίς καθυστέρηση, τα μέτρα αυτά.
5.  Εάν ο προμηθευτής δεν εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης στην παράγραφο 2 χρονικής περιόδου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν προσωρινά τη διάθεση του μοντέλου προϊόντος στην εθνική αγορά, να αποσύρουν το μοντέλο προϊόντος από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, τα μέτρα αυτά, και αναρτούν τις πληροφορίες στη διεπαφή συμμόρφωση της βάσης δεδομένων του προϊόντος που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
6.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο προμηθευτής. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται είτε στη μη συμμόρφωση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος με απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είτε σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και συνιστούν τεκμήριο συμμόρφωσης.
6.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 κοινοποίηση περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο προμηθευτής. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται είτε στη μη συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος με απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είτε σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και συνιστούν τεκμήριο συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7
7.  Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
7.  Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 8
8.  Εάν, εντός 60 ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
8.  Εάν, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, όπως η απόσυρση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος από την αγορά τους.
9.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση παράλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το μοντέλο προϊόντος και ενημερώνουν προσηκόντως την Επιτροπή.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 10
10.  Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με την νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον προμηθευτή και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.
10.  Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εν λόγω εθνικό μέτρο αντίθετο με το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον προμηθευτή και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και μπορεί να προτείνει κατάλληλο εναλλακτικό μέτρο.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 11
11.  Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον προμηθευτή.
11.  Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την κοινοποιεί αμέσως σε αυτά και στον ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 12
12.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.
12.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο μοντέλο προϊόντος αποσύρεται από τις εθνικές αγορές τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 13
13.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος οφείλεται σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
13.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος οφείλεται σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 13 α (νέο)
13α.   Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και τις συναφείς κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιστρέφουν το προϊόν στον έμπορο χωρίς επιβάρυνση και να εισπράττουν από τον προμηθευτή πλήρη επιστροφή του αρχικού τιμήματος αγοράς.
Σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, οι προμηθευτές καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να επικοινωνήσουν με τους θιγόμενους πελάτες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο των καταναλωτών.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος και παράγραφος 1
Σήματα και αναπροσαρμογή της κλίμακας
Διαδικασία καθιέρωσης και αναπροσαρμογής της κλίμακας των σημάτων
1.  Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, να καθιερώνει σήματα ή να αναπροσαρμόζει την κλίμακα υφιστάμενων σημάτων.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την καθιέρωση ή την αναπροσαρμογή της κλίμακας των σημάτων.
Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Εάν, για μια δεδομένη ομάδα προϊόντων, δεν επιτρέπεται πλέον η διάθεση στην αγορά μοντέλων που ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες D, E, F ή G λόγω εκτελεστικού μέτρου που εκδίδεται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, η(οι) εν λόγω κατηγορία(-ες) δεν εμφανίζεται(-ονται) πλέον στο σήμα.
2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομοιογενής κλίμακα από Α έως G, η Επιτροπή εισάγει νέα κλίμακα σημάτων για τις υφιστάμενες κατηγορίες προϊόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τηρώντας τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.
Οι ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 811/20131a και (ΕΕ) αριθ. 812/2013 επανεξετάζονται 6 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους.
Για τις ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1059/ 2010, (ΕΕ) αριθ. 1060/2010, (ΕΕ) αριθ. 1061/2010, (ΕΕ) αριθ. 1062/20101στ και (ΕΕ) αριθ. 874/2012, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές μελέτες, η Επιτροπή εισάγει νέα κλίμακα σημάτων το αργότερο 21 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
__________________
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 1).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 83).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 1).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 17).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 47).
1στ Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 64).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2012, που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών (ΕΕ L 258 της 26.9.2012, σ. 1).
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την καθιέρωση ή αναπροσαρμογή της κλίμακας ενός σήματος, να ορίζονται απαιτήσεις έτσι ώστε να μην αναμένεται κατάταξη προϊόντων στις ενεργειακές κατηγορίες A ή Β κατά τον χρόνο καθιέρωσης του σήματος και έτσι ώστε ο εκτιμώμενος χρόνος εντός του οποίου η πλειονότητα των μοντέλων θα κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες να είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια αργότερα.
3.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή της κλίμακας για νέα σήματα ή αναπροσαρμοσμένα σήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ξεκινά όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, που δείχνουν την κατάλληλη τεχνολογική πρόοδο στην οικεία ομάδα προϊόντων:
α)  το 25% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A· ή
β)  το 50% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει, μέσω της συμπερίληψης της ομάδας προϊόντων στο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11, ότι:
α)  η προπαρασκευαστική μελέτη για την αναπροσαρμογή της κλίμακας έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 18 μήνες μετά την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3·
β)  η αναπροσαρμογή της κλίμακας έχει ολοκληρωθεί, μέσω της αναθεώρησης και της θέσης σε ισχύ της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 13, το αργότερο τρία χρόνια μετά την πλήρωση των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Η κλίμακα των σημάτων θα αναπροσαρμόζεται περιοδικά.
4.  Η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτήσεις για νέα ή αναπροσαρμοσμένα σήματα, με στόχο αναμενόμενη διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 10 χρόνια.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, όταν ένα σήμα εισάγεται ή αναπροσαρμόζεται, κανέναν προϊόν να εμπίπτει στην ενεργειακή κατηγορία Α κατά τη στιγμή της εισαγωγής του σήματος.
Για τις ομάδες προϊόντων όπου η προκαταρκτική μελέτη που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 3α υποδηλώνει ταχεία τεχνολογική πρόοδο, κανέναν προϊόν δεν αναμένεται να εμπίπτει στις ενεργειακές κατηγορίες Α και Β κατά τη στιγμή της εισαγωγής του σήματος.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
5.  Όταν αναπροσαρμόζεται η κλίμακα ενός σήματος:
5.  Όταν, για μια δεδομένη ομάδα προϊόντων, δεν υπάρχουν πρότυπα που να ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες F ή G που να επιτρέπεται να διατίθενται πλέον στην αγορά εξαιτίας μέτρου εφαρμογής οικολογικού σχεδιασμού που θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, η εν λόγω κατηγορία ή κατηγορίες θα πρέπει να εμφαίνονται στο σήμα με γκρίζο χρώμα, όπως ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Το τυποποιημένο σκούρο πράσινο προς κόκκινο φάσμα του σήματος διατηρείται για τις υπόλοιπες ανώτερες κατηγορίες. Οι αλλαγές εφαρμόζονται μόνο σε νέες μονάδες προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
α)   οι προμηθευτές παρέχουν το υφιστάμενο και το αναπροσαρμοσμένο σήμα στους εμπόρους για μια περίοδο έξι μηνών πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο στοιχείο β).
β)   οι έμποροι αντικαθιστούν τα υφιστάμενα σήματα στα προϊόντα που εκτίθενται στα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, με τα αναπροσαρμοσμένα σήματα εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι έμποροι δεν πρέπει να εμφανίζουν στα καταστήματα τα αναπροσαρμοσμένα σήματα πριν από την ημερομηνία αυτή.
Επιτρέπεται να πωλούν συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα χωρίς σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα, μόνο στην περίπτωση που ένα (αναπροσαρμοσμένο) σήμα δεν έχει παραχθεί ποτέ για ένα δεδομένο προϊόν, ο δε προμηθευτής του εν λόγω προϊόντος δεν δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.   Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή αναθεωρεί τα σήματα αυτά εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού με σκοπό την αναπροσαρμογή της κλίμακάς τους.
διαγράφεται
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8
Βάση δεδομένων για τα προϊόντα
Βάση δεδομένων για τα προϊόντα
Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα η οποία θα περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι θα δημοσιοποιούνται στο κοινό.
1.   Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα προϊόντα, η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικές διεπαφές, τη δημόσια διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης.
Η δημόσια διεπαφή περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο 1 του παραρτήματος Ι, τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος I.
Η διεπαφή συμμόρφωσης πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.
2.  Κατά την εισαγωγή των πληροφοριών στη βάση δεδομένων του προϊόντος, οι προμηθευτές τηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας σε αυτό. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να φέρει ημερομηνία και αν είναι πλήρως ορατή από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τα δεδομένα που περιέχονται στη διεπαφή συμμόρφωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και απαγορεύεται η χρήση του για άλλο σκοπό.
Οι προμηθευτές επιτρέπεται να κρατήσουν την τεχνική τεκμηρίωση των διακομιστών τους, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του άρθρου 3 παράγραφος 1, τις εκθέσεις δοκιμών ή συναφή τεκμηρίωση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του παραρτήματος I, που αντιστοιχούν σε δοκιμές που διενεργήθηκαν από τους ίδιους τους προμηθευτές, και είναι προσιτές αποκλειστικά στις αρχές εποπτείας της αγοράς και την Επιτροπή.
Η δημιουργία της βάσης δεδομένων πρέπει να τηρεί τα κριτήρια της ελαχιστοποίησης της διοικητικής επιβάρυνσης για τους προμηθευτές και λοιπούς χρήστες της βάσης δεδομένων, της ευχέρειας χρήσεως και της οικονομικής αποδοτικότητας.
Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δεν αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει τις ευθύνες των αρχών εποπτείας της αγοράς.
3.  Η Επιτροπή, με την υποστήριξη των αρχών εποπτείας της αγοράς και των προμηθευτών, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεταβατική διαδικασία μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διεπαφών για το κοινό και τη συμμόρφωση.
4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τις λειτουργικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του προϊόντος.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το προϊόν θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
2.   Όταν, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος, εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, το μοντέλο προϊόντος θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
2α.  Τα εναρμονισμένα πρότυπα αποσκοπούν στην προσομοίωση στην πραγματική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας παράλληλα μια τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής, χωρίς να θίγεται η συγκρισιμότητα εντός της ομάδας προϊόντων.
2β.  Οι μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού που περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαράξιμες και να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1α.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διασφαλίζει, ως προς κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων για την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου συναντιούνται τα εν λόγω μέρη. Αυτό το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να συνδυαστεί με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.
1.   Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για την εισαγωγή ή την αναπροσαρμογή των σημάτων σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς και για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή διασφαλίζει, την ισόρροπη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών εποπτείας της αγοράς, και των ενδιαφερομένων για την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών, καθώς και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2.   Η Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεδριάζουν για τον σκοπό αυτό. Αυτό το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να συμπίπτει, πλήρως ή εν μέρει, με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του φόρουμ διαβούλευσης δημοσιεύονται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με τους καταναλωτές ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα.
3.   Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών της Ένωσης ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
Μετά από συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν προτεραιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή της κλίμακας σημάτων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. Το πρόγραμμα εργασίας ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης. Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα εργασίας που απαιτείται βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.
1.   Μετά από συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, για να καταρτίσει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων μέσω της δημόσιας διεπαφής της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.
2.  Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα εργασίας σε τμήματα που περιέχουν προτεραιότητες για την εισαγωγή των σημάτων ενεργειακής απόδοσης σε νέες κατηγορίες προϊόντων, καθώς και για την αναπροσαρμογή των σημάτων των ομάδων προϊόντων.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για το πρόγραμμα εργασίας και τη συνοχή του. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να συνδυάζεται με το πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό που απαιτείται από το άρθρο 16 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί το πρόγραμμα εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται ετησίως σχετικά με την πρόοδό του και ενημερώνονται επισήμως για τυχόν αλλαγές σε αυτό.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με σήματα για ειδικές ομάδες συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων («ειδικές ομάδες προϊόντων») σύµφωνα µε το άρθρο 13.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τη θέσπιση λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με σήματα για ειδικές ομάδες συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων («ειδικές ομάδες προϊόντων») σύμφωνα µε το άρθρο 13.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν ομάδες προϊόντων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
2.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν ομάδες προϊόντων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α)  σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, η ομάδα προϊόντων έχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων πόρων·
α)  σύμφωνα με την πραγματική διείσδυση στην αγορά της Ένωσης, υπάρχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων πόρων·
β)  ομάδες προϊόντων με ισοδύναμες λειτουργίες πρέπει να διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων·
β)  εντός μιας ομάδας προϊόντων, μοντέλα με ισοδύναμες λειτουργίες διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης·
γ)  δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά την προσιτή τιμή και το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος.
γ)  δεν υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα, το κόστος κύκλου ζωής και τη λειτουργικότητα του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη.
Τροπολογίες 73 και 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν ιδίως:
3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν ιδίως για τις εν λόγω ομάδες προϊόντων:
α)  τον ορισμό των ειδικών ομάδων προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό του «συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος» που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν·
α)  τον ορισμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που πρόκειται να καλυφθούν·
β)  τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του σήματος, συμπεριλαμβανομένης κλίμακας από το A έως το G που παρουσιάζει την κατανάλωση ενέργειας, το οποίο, στον βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε όλες τις ομάδες προϊόντων και να είναι σαφές και ευανάγνωστο·
β)  τον σχεδιασμό, τις διαστάσεις, και το περιεχόμενο του σήματος, που θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι σαφείς και ευανάγνωστες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών με προβλήματα όρασης, και πρέπει να περιλαμβάνουν σε περίοπτη θέση τις ακόλουθες πληροφορίες που καθορίζονται με βάση τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη:
i)   μια κλίμακα από το A έως το G που υποδηλώνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του αντίστοιχου μοντέλου προϊόντος, το οποίο, στον βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε όλες τις ομάδες προϊόντων·
ii)   την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας σε kWh, που εμφανίζονται ανά έτος ή ανά οποιαδήποτε σχετική χρονική περίοδο.
γ)  εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση του προϊόντος·
γ)  εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση του προϊόντος·
γα)   κατά περίπτωση, αναφορά στο σήμα που επιτρέπει στον καταναλωτή να εντοπίζει προϊόντα με λειτουργίες συνδεσιμότητας (π.χ. έξυπνες συσκευές)·
δ)  οι τρόποι εμφάνισης του σήματος, όπως επικολλημένο στο προϊόν, εκτυπωμένο στη συσκευασία, παρεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο·
δ)  οι τρόποι εμφάνισης του σήματος, όπως επικολλημένο στο προϊόν χωρίς να προκαλείται βλάβη σε αυτό, εκτυπωμένο στη συσκευασία, παρεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο·
ε)  εάν ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για την επισήμανση προϊόντων·
ε)  εάν ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για την επισήμανση προϊόντων·
στ)  τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται το σήμα και οι τεχνικές πληροφορίες στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων·
στ)  τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται το σήμα και οι τεχνικές πληροφορίες στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων·
ζ)  το περιεχόμενο και, εάν ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση και το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·
ζ)  τα απαιτούμενα περιεχόμενα και, εάν ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο του προϊόντος και την τεχνική τεκμηρίωση·
η)  ότι, κατά την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, εφαρμόζονται μόνο τα όρια ανοχής για την εξακρίβωση που ορίζονται στην (στις) κατ’ εξουσιοδότηση πράξη(-εις)·
η)  ότι, κατά την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, εφαρμόζονται μόνο τα όρια ανοχής για την εξακρίβωση που ορίζονται στην (στις) κατ’ εξουσιοδότηση πράξη(-εις)·
θ)  τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των εμπόρων σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα·
θ)  τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των εμπόρων σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα·
ι)  την ειδική ένδειξη της ενεργειακής κατηγορίας που πρέπει να περιλαμβάνεται σε διαφημίσεις και τεχνικό προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για την ευανάγνωστη και ορατή μορφή της·
ι)  κατά περίπτωση, την ειδική ένδειξη της ενεργειακής κατηγορίας που πρέπει να περιλαμβάνεται σε διαφημίσεις και τεχνικό προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για την ευανάγνωστη και ορατή μορφή της·
ια)  τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών του σήματος και του δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα·
ια)  τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 9, που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των πληροφοριών του σήματος και του δελτίου πληροφοριών για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) ή ισοδύναμης παραμέτρου, και τα επίπεδα Α έως G για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης·
ιβ)  εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση μεγαλύτερων συσκευών, για την κατάταξή τους σε μια δεδομένη ενεργειακή κατηγορία·
ιβ)  εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση μεγαλύτερων συσκευών, για την κατάταξή τους σε μια δεδομένη ενεργειακή κατηγορία·
ιγ)   τον μορφότυπο τυχόν συμπληρωματικών παραπομπών πάνω στο σήμα που θα παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις του προϊόντος, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·
ιγ)   τον μορφότυπο τυχόν συμπληρωματικών παραπομπών πάνω στο σήμα που θα παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις του προϊόντος, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν·
ιδ)  εάν και πώς οι ενεργειακές κατηγορίες που περιγράφουν την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση θα πρέπει να εμφανίζονται σε ευφυή συστήματα μέτρησης ή στη διαδραστική οθόνη του προϊόντος·
ιδ)  εάν και πώς οι ενεργειακές κατηγορίες που περιγράφουν την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση θα πρέπει να εμφανίζονται σε ευφυή συστήματα μέτρησης ή στη διαδραστική οθόνη του προϊόντος·
ιε)  την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
ιε)  την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναθεώρησης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·
Όσον αφορά το περιεχόμενο του σήματος που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, οι βαθμίδες A-G της ταξινόμησης αντιστοιχούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους από την οπτική του πελάτη.
Όσον αφορά τον μορφότυπο των παραπομπών που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ) του πρώτου εδαφίου, οι παραπομπές αυτές ενδέχεται να έχουν τη μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενός κωδικού γρήγορης απάντησης (QR), ενός συνδέσμου προς ηλεκτρονικά σήματα ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου προσανατολισμένου στον πελάτη.
Όσον αφορά τον μορφότυπο των παραπομπών που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ) του πρώτου εδαφίου, οι παραπομπές αυτές ενδέχεται να έχουν τη μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενός κωδικού δυναμικής γρήγορης απάντησης (QR), ενός συνδέσμου προς ηλεκτρονικά σήματα ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου προσανατολισμένου στον πελάτη, που συνδέεται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.
Η καθιέρωση ενός σήματος για ένα προϊόν που πρόκειται να διέπεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν πρέπει να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα του προϊόντος από την οπτική του χρήστη.
Το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο στοιχείο ζ) του πρώτου εδαφίου, παρέχει απευθείας συνδέσεις με την δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, και πρέπει να τίθεται στη διάθεση των πελατών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στις εθνικές αγορές που έχει διατεθεί το αντίστοιχο μοντέλο προϊόντος.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με λειτουργικά στοιχεία που αφορούν τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποχρεώσεων των προμηθευτών και των εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 13.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τη θέσπιση λειτουργικών στοιχείων που αφορούν τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποχρεώσεων των προμηθευτών και των εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 13.
Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και της τεχνικής τεκμηρίωσης, οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν ποιες πληροφορίες θα καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα και ποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού και εκείνων που αφορούν την ανάπτυξη της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 2009/125/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αναφοράς σε όλα τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία πληρούν τις σχετικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, και του άρθρου 9, και είναι διαθέσιμες στο κοινό.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Η αναφερόμενη στα άρθρα 7 και 12 εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
2.  Η αναφερόμενη στα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή χρονικό διάστημα έξι ετών από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των έξι ετών.
Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 12 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
3.  Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 12 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
Το αργότερο μετά την παρέλευση οκταετίας από την έναρξη ισχύος, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο κανονισμός στους πελάτες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις.
Μέχρι τις ... [6 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του στους πελάτες να επιλέγουν ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η επίδρασή του στις επιχειρήσεις, την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, καθώς και το κόστος για τη δημιουργία και τη διατήρηση της βάσης δεδομένων.
Η διαδικασία αξιολόγησης που διενεργείται βάσει της παραγράφου 1 κάνει ρητή χρήση των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης σχετικά με την επιβολή και την εποπτεία της αγοράς, που ορίζονται από το άρθρο 5.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
Εν τούτοις, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2019.
Εν τούτοις, το στοιχείο δ) του άρθρου 3 παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόλις η δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 είναι πλήρως λειτουργική και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από 1ης Ιανουαρίου 2018.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τίτλος και σημείο I
Πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα
Πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, και επί πλέον λειτουργικές απαιτήσεις
1.  Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα:
1.  Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων:
α)  επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή ή προμηθευτή·
α)  η επωνυμία ή εμπορικό σήμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του προμηθευτή·
αα)   τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών εποπτείας των κρατών μελών
β)  αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισοδύναμων μοντέλων·
β)  αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισοδύναμων μοντέλων·
γ)  το σήμα σε ηλεκτρονική μορφή·
γ)  το σήμα σε ηλεκτρονική μορφή·
δ)  κατηγορία(-ες) και άλλες παράμετροι του σήματος·
δ)  κατηγορία(-ες) ενεργειακής απόδοσης και άλλες παράμετροι του σήματος·
ε)   το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή.
ε)   οι παράμετροι του δελτίου πληροφοριών για το προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή·
εα)   εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκστρατείες των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4·
εβ)   πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11·
εγ)   πρακτικά του φόρουμ διαβούλευσης·
εδ)   απογραφή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2
2.  Πληροφορίες για τη συμμόρφωση, διαθέσιμες μόνο στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και την Επιτροπή:
2.  Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων:
α)  τα τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα που καθορίζονται στην ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·
α)  έκθεση δοκιμών ή παρεμφερής τεκμηρίωση αξιολόγησης της συμμόρφωσης που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις της οικείας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δοκιμών και σειράς μετρήσεων·
β)  έκθεση δοκιμών ή παρόμοια τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης τα οποία πρόκειται να αξιολογηθούν·
β)  προσωρινά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς που σχετίζονται με τον εν λόγω κανονισμό
γ)  όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή·
γ)  η τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3:
γα)   τα στοιχεία απευθείας επικοινωνίας των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και συντονισμού της Επιτροπής·
γβ)   το αποτέλεσμα των ελέγχων συμμόρφωσης των κρατών μελών και της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, τα διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6.
δ)   στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου του προμηθευτή.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)
2α.   Λειτουργικές απαιτήσεις για τη δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων:
α)   κάθε μοντέλο προϊόντος οργανώνεται ως ατομικός φάκελος·
β)   διευκολύνει τους καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα την καλύτερη ενεργειακή κατηγορία για κάθε ομάδα προϊόντων, επιτρέποντάς τους να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά του μοντέλου και να επιλέγουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα·
γ)   παράγει ως ενιαίο ορατό και εκτυπώσιμο αρχείο το ενεργειακό σήμα κάθε προϊόντος, καθώς και τις γλωσσικές εκδόσεις του πλήρους δελτίου προϊόντος, που καλύπτει όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
δ)   οι πληροφορίες είναι αναγνώσιμες από μηχάνημα, είναι ταξινομήσιμες και αναζητήσιμες, σέβονται τα ανοικτά πρότυπα για χρήση από τρίτους, και παρέχονται δωρεάν·
ε)   αποφεύγεται αυτόματα κάθε περιττή εγγραφή·
στ)   δημιουργείται και διατηρείται ένα ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης ή σημείο επαφής για τους πελάτες, το οποίο αναφέρεται σαφώς στη διεπαφή·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 β (νέο)
2β.   Λειτουργικές απαιτήσεις για τη διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων:
α)   διασφαλίζονται αυστηροί κανόνες ασφαλείας για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών·
β)   τα δικαιώματα πρόσβασης βασίζονται στην αρχή της ανάγκης για γνώση·
γ)   παρέχεται ένας σύνδεσμος με το Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS).

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0213/2016).


Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I
PDF 391kWORD 99k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
P8_TA(2016)0305A8-0200/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0671),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0408/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0200/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2015)0310


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I
PDF 390kWORD 66k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))
P8_TA(2016)0306A8-0215/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0667),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0404/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2016(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0215/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα

P8_TC1-COD(2015)0313


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1625.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I
PDF 388kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))
P8_TA(2016)0307A8-0068/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0669),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0406/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0068/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

P8_TC1-COD(2015)0308


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1626.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I
PDF 419kWORD 70k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))
P8_TA(2016)0308A8-0188/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0113),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0109/2016),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0188/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

P8_TC1-COD(2016)0064


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/2030.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως για την ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας της OLAF. Ο κύριος στόχος της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 για την OLAF είναι να προστεθούν περαιτέρω εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της γραμματείας.

Η εφαρμογή του τροποποιημένου κανονισμού θα καθοδηγείται από τον στόχο αυτόν. Όπως επιβεβαίωσε η Αντιπρόεδρος Georgieva στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας, με επιστολή της στις 20 Μαΐου 2016, η Επιτροπή προτίθεται να υπαγάγει τη Γραμματεία της εν λόγω επιτροπής, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού, στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO). Η υπαγωγή αυτή θα είναι καθαρά διοικητικής φύσεως, προκειμένου να διευκολυνθούν ορισμένες οργανωτικές και δημοσιονομικές πτυχές. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ανεξάρτητη λειτουργία της γραμματείας.

Όπως αναφέρεται, επίσης, στην επιστολή αυτή, η διοικητική υπαγωγή της γραμματείας στο PMO δεν θα έχει αντίκτυπο στη σημερινή στελέχωση και στα δημοσιονομικά μέσα της. Ο επικεφαλής της γραμματείας θα αναλάβει τη διαχείριση και την αξιολόγηση του προσωπικού του. Η αξιολόγηση του προϊσταμένου της Γραμματείας θα βασίζεται σε έκθεση της επιτροπής εποπτείας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή εποπτείας, τη θέσπιση κατάλληλων εσωτερικών κανόνων σχετικά με την κινητικότητα, που θα περιορίζει τη διάρκεια των αποσπάσεων στη Γραμματεία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια, προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματική την ανεξαρτησία τους, και να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων ή ζητήματα μεταπηδήσεων από και προς την OLAF.

Η τροποποίηση του κανονισμού δεν επηρεάζει την πρόσβαση της επιτροπής εποπτείας σε πληροφορίες όπως αυτές που περιέχονται σε συστήματα πληροφορικής, βάσεις δεδομένων και έγγραφα της OLAF.

Τα γραφεία του προσωπικού της γραμματείας της επιτροπής εποπτείας θα διατηρηθούν εντός του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα η OLAF, προστατεύοντας την ανεξαρτησία της επιτροπής εποπτείας και της OLAF και διασφαλίζοντας παράλληλα την ευκολία της επικοινωνίας.

(1) ΕΕ C 150 της 27.4.2016, σ. 1.


Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
PDF 599kWORD 214k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))
P8_TA(2016)0309A8-0224/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: αντλούμενα διδάγματα και μελλοντικές προοπτικές»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 19ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020(8) και σχετικά με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(13),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική κοινή δήλωση περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0224/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) εγκρίθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των νέων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με τις οποίες το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με μια ειδική νομοθετική διαδικασία, εγκρίνει ομόφωνα τον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού επιτύχει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ, το οποίο συμφωνήθηκε το 2013, αντανακλά τις προτεραιότητες της Ένωσης κατά τον χρόνο έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επόμενα έτη η ΕΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την έγκριση του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες της ΕΕ έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ το ΠΔΠ έχει παραμείνει αμετάβλητο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εξασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμοποίηση του νέου ΠΔΠ και να δοθεί στη νέα Επιτροπή και το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να επαναβεβαιώσουν και να αξιολογήσουν εκ νέου τις πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες προσαρμόζοντας κατάλληλα το ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο ζήτησε να ισχύσει μια ρήτρα μετεκλογικής αναθεώρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ είχε μειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπο σε πολιτικό επίπεδο με την αδυναμία αλλαγής των συνολικών αριθμητικών στοιχείων του ΠΔΠ που είχαν αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την ενσωμάτωση ειδικού άρθρου στον κανονισμό του ΠΔΠ, για την υποχρεωτική και σφαιρική επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, τη δημιουργία νέων και ενισχυμένων διατάξεων σχετικά με την ευελιξία, και τη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

Νομικό πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει υποχρεωτική επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2016, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την οικονομική κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις, και ότι η εν λόγω επανεξέταση θα συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού του ΠΔΠ·

2.  θεωρεί, σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ότι ενώ μια επανεξέταση έχει ως στόχο την αξιολόγηση και την αποτίμηση της λειτουργίας του ΠΔΠ με βάση την εφαρμογή του, τις νέες οικονομικές συνθήκες και άλλες νέες εξελίξεις, και ως εκ τούτου θα μπορούσε να διατηρήσει το status quo, μια αναθεώρηση συνεπάγεται τροποποίηση του κανονισμού του ΠΔΠ η οποία αφορά επίσης (πέρα από τις νομοθετικές διατάξεις) τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, στη βάση της δέουσας τήρησης του άρθρου 312 ΣΛΕΕ και των περιορισμών όσον αφορά την έκταση της αναθεώρησης του ΠΔΠ που προβλέπεται στην τελευταία πρόταση του άρθρου 2 του κανονισμού του ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι το άρθρο αυτό ορίζει ότι τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια δεν θα μειωθούν μέσω μιας αναθεώρησης· επισημαίνει ότι δεν έχουν οριστεί άλλοι περιορισμοί για την αναθεώρηση του ΠΔΠ, οπότε είναι εφικτή η αναθεώρηση προς τα επάνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 323 ΣΛΕΕ απαιτεί να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της· θεωρεί, συνεπώς, ότι σε περίπτωση που η επανεξέταση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα σημερινά ανώτατα όρια ήταν υπερβολικά χαμηλά, η αύξηση των ανώτατων ορίων θα αποτελούσε απαίτηση βάσει του πρωτογενούς δικαίου·

4.  τονίζει ότι το άρθρο 17 του κανονισμού του ΠΔΠ προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του ΠΔΠ σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων· επισημαίνει το μέγεθος των κρίσεων που έχουν πλήξει την Ένωση από την έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ το 2013·

5.  υπογραμμίζει ότι σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι η ανάλυση των καθαρώς δημοσιονομικών πτυχών της λειτουργίας του ΠΔΠ, και δεν θα θιγούν οι νομικές βάσεις της κατά τομέα νομοθεσίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης προβλέπουν τις δικές τους απαιτήσεις επανεξέτασης/αναθεώρησης, κυρίως για το 2017·

I.Αναθεώρηση του ΠΔΠ — αξιολόγηση των πρώτων ετών

6.  θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές ανάγκες, κρίθηκε αναγκαία μια πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς ευελιξίας και τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ αποδείχτηκαν υπερβολικά περιορισμένα σε ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, το ΠΔΠ έχει ουσιαστικά φτάσει στα όριά του·

7.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και νέων προκλήσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην υλοποίηση της από κοινού συμφωνηθείσας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί τον κύριο προσανατολισμό της και ύψιστη προτεραιότητα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι στην αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ποιοτική ανάλυση σχετικά με το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει να συνδυαστεί η αξιολόγηση αυτή με πρόβλεψη σχετικά με το κατά πόσον οι οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της στρατηγικής αυτής για τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ θα είναι επαρκείς για την επιτυχή υλοποίησή της·

A.Μείζονα γεγονότα και προκλήσεις

Μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

8.  τονίζει ότι οι συγκρούσεις στη Συρία, τη Μέση Ανατολή και πολλές περιοχές της Αφρικής είχαν συνέπειες πρωτοφανούς κλίμακας, σε επίπεδο ανθρωπιστικών αναγκών και μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ επηρεάστηκε άμεσα, με πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη μόνο το 2015, που αναμένεται να αυξηθούν κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η κρίση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική οικονομική απόκριση εκ μέρους της ΕΕ και έχει, επομένως, σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως στους τομείς 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), και 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)·

9.  υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του 2015 τα πρόσθετα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση είχαν άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως αντικατοπτρίζεται ιδίως στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς 5 και 7/2015· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση πρόσθετων πιστώσεων 1 506 εκατομμυρίων EUR με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, προκειμένου να προβλεφθούν συμπληρωματικοί πόροι για τη λήψη μέτρων σε σχέση με τη μετανάστευση/τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), όπως η αύξηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), καθώς και πόροι για τους τρεις οργανισμούς που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ειδικότερα τον FRONTEX, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την Europol·

10.  επισημαίνει ότι οι προαναφερθείσες δημοσιονομικές αποφάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να εξαντληθεί το μικρό διαθέσιμο περιθώριο στον συγκεκριμένο τομέα και οδήγησαν σε μια εκ των πραγμάτων αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων του τομέα 3· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή στις νέες προτάσεις της Επιτροπής που αναμένεται ότι θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως δε στην πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, με συνολική δημοσιονομική επίπτωση ύψους 1 829 εκατομμυρίων EUR για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος του ΠΔΠ, την πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1 212 εκατομμυρίων EUR για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος του ΠΔΠ, και τον νέο μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης, με εκτιμώμενο αντίκτυπο τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2016 έως 2018· τονίζει ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που οι πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) τον Νοέμβριο 2015, χρειάστηκε να μειωθούν τον Μάρτιο 2016, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ακόμη πιο πιεστικές ανάγκες, όπως η ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην ΕΕ, που αντιμετωπίζεται από τον προαναφερθέντα νέο μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης·

11.  θεωρεί ότι για την επίλυση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης απαιτείται ευρωπαϊκή προσέγγιση που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή των βαρών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη για τον μετριασμό του βάρους του κόστους που σχετίζεται με την υποδοχή προσφύγων, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αμβλυνθεί η πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλή εισροή προσφύγων· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα οδηγήσει σε δημιουργία συνεργειών, ενώ είναι επιπλέον αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική για όλα τα κράτη μέλη·

12.  τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με την ενίσχυση ειδικών ενωσιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα 4· υπενθυμίζει ότι το 2015 ελήφθησαν μέτρα όπως ανακατανομές πιστώσεων συνολικού ύψους 170 εκατομμυρίων EUR υπέρ ενεργειών στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων, και ότι το 2016 εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 130 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 4, για δραστηριότητες σε σχέση με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε συνδυασμό με την ανακατανομή 430 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας· υπενθυμίζει, επίσης, ότι για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες άλλες προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως αυτές για τη σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ (του καταπιστεύματος Madad Trust Fund και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, με αρχική εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 570 εκατομμυρίων EUR και 405 εκατομμυρίων EUR, αντίστοιχα), καθώς και για τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς να υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα επικείμενα δημοσιονομικά μέσα αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία για το γεγονός ότι, λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, θα απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες·

13.  συμπεραίνει ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που δρομολόγησε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τον χρόνο της θέσπισης του ΠΔΠ 2014-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να συγκροτεί ad hoc, «δορυφορικά» μέσα, τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινού από τα κράτη μέλη, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, συγκεκριμένα τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ (το καταπίστευμα Madad Trust Fund και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική) και η Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η απουσία συνολικής δημοσιονομικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης οδήγησε σε παραγκωνισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λήψη απόφασης για τη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των μέσων αυτών δημιουργεί πρόβλημα λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου στην ΕΕ, το οποίο πρέπει να αναλυθεί· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν προσφέρει τις αναμενόμενες συνεισφορές τους στα καταπιστευματικά ταμεία, γεγονός που υπονομεύει την επιτυχία αυτών των ταμείων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους·

Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων

14.  υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει από χαμηλά και ανεπαρκή επίπεδα επενδύσεων επισημαίνει, ειδικότερα, ότι το 2014 οι συνολικές επενδύσεις ήταν 15% κάτω από το επίπεδο του 2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πτώση των επενδύσεων κατά 430 δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα·

15.  υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και τη σύσταση του ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· επαναλαμβάνει τη σθεναρή του προσήλωση στο ΕΤΣΕ, το οποίο αναμένεται να δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση· παρατηρεί ότι έχει ήδη εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ δισεκατομμυρίων EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση για δύο σημαντικά προγράμματα της ΕΕ, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), μειώθηκε τελικά κατά 2,2 δισεκατομμύρια EUR και 2,8 δισεκατομμύρια EUR αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια EUR καλύπτονται από μη χρησιμοποιηθέντα περιθώρια του ΠΔΠ· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του ΕΤΣΕ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στα δύο αυτά προγράμματα, των οποίων η χρηματοδότηση, που αποφασίστηκε μόλις το 2013, υπέστη σημαντικές περικοπές σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής ήδη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020·

17.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζεται για την έρευνα και την καινοτομία είναι συχνά το πρώτο που πλήττεται από τις περικοπές που διενεργούνται στον προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας δημιουργούν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, και υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των εν λόγω προγραμμάτων για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και, επομένως, για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης ευημερίας της Ένωσης·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού του ΠΔΠ, κατά την περίοδο 2014-2015 έγινε προχρηματοδότηση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» (200 εκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και τις δράσεις Marie Curie) και COSME (50 εκατομμύρια EUR), προκειμένου να αντισταθμιστεί εν μέρει η μείωση των πιστώσεων μεταξύ 2013 και 2014· επισημαίνει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση δεν μεταβάλλει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μένουν λιγότερες πιστώσεις για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· τονίζει, ωστόσο, ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση για το «Ορίζων 2020» και το COSME απορροφήθηκε πλήρως, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της ισχυρής επίδοσης των συγκεκριμένων προγραμμάτων και της ικανότητάς τους για ακόμα μεγαλύτερη απορρόφηση·

19.  επισημαίνει επίσης με μεγάλη ανησυχία ότι το ποσοστό επιτυχίας για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» μειώθηκε στο 13% από το 20-22% του προηγούμενου προγράμματος (ΠΠ7) κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί ο αριθμός των έργων υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· επισημαίνει, επίσης, ότι έχουν απορριφθεί πολλές αιτήσεις έργων υψηλής ποιότητας σε σχέση με τη CEF λόγω έλλειψης κονδυλίων του προϋπολογισμού·

Ανεργία των νέων

20.  τονίζει ότι η ανεργία των νέων παραμένει εντυπωσιακά υψηλή και αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ· τονίζει ότι 4,4 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην Ένωση τον Φεβρουάριο 2016, και ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν άνω του 40% σε διάφορα κράτη μέλη, και άνω 60% σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ως εκ τούτου, τονίζει ότι μεγάλος αριθμός νέων κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και πρέπει να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη των ΕΕΑΚ (νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης)· επισημαίνει το γεγονός ότι το μέγεθος των υψηλού μορφωτικού επιπέδου και καλά καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την παραγωγικότητα της Ευρώπης, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό· αναγνωρίζει ακόμη τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2018·

21.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI)· σημειώνει την επισήμανση της Επιτροπής ότι ο ορισμός των υπεύθυνων για την υλοποίηση αρχών έχει αποτελέσει βασική πρόκληση για τις χρηματοοικονομικές ροές του προγράμματος· τονίζει επίσης ότι παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στον ορισμό αυτό και την υλοποίηση της YEI, τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν πλήρη ικανότητα απορρόφησης (που έχει επιτευχθεί εν μέρει μέσω της σημαντικής αύξησης του ποσοστού προχρηματοδότησης αυτού του προγράμματος)· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας αυτής θα ολοκληρωθεί σύντομα από την Επιτροπή, και αναμένει ότι θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησής της· θεωρεί ότι το προτεινόμενο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό· τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της αξιολόγησης των επιδόσεων της YEI από σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας·

22.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την απουσία νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την YEI το 2016, καθώς ολόκληρος ο αρχικός προϋπολογισμός της διατέθηκε προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-2015 (άρθρο 15 του κανονισμού για το ΠΔΠ)· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε σε καμιά περίπτωση την εμπροσθοβαρή αυτή χρηματοδότηση με την πρόθεση να τεθεί τέρμα στην εν λόγω πρωτοβουλία μετά δύο μόλις χρόνια χρηματοδότησης, και ότι τέθηκαν σε εφαρμογή άλλοι μηχανισμοί του ΠΔΠ, όπως το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (GMC), με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχισή της· υπενθυμίζει πάντως ότι το GMC έχει ήδη κινητοποιηθεί μόνον για τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· επισημαίνει ότι με βάση το ίδιο άρθρο διατέθηκαν προκαταβολικά πιστώσεις για το Erasmus + (150 εκατομμύρια EUR), δεδομένου ότι πρόκειται για άλλο ένα πρόγραμμα της ΕΕ που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, το οποίο υλοποιήθηκε πλήρως στα δύο πρώτα έτη της εν λόγω περιόδου· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), μια αποτελεσματική Εγγύηση για τη Νεολαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κόστιζε 21 δισεκατομμύρια EUR σε ετήσια βάση για τις χώρες της ευρωζώνης·

Εσωτερική ασφάλεια

23.  υπενθυμίζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και το Βέλγιο και τα αυξημένα επίπεδα απειλής σε άλλα κράτη μέλη, που επιβάλλουν περισσότερο συντονισμένη και ενισχυμένη δράση και μέσα σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως κατάλληλο μέσο, ενώ διάφοροι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση· θεωρεί ότι απαιτείται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης και, συνεπώς, η αύξηση της χρηματοδότησής της, στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η εν λόγω απειλή· τονίζει ότι η αύξηση της συνεργασίας στον τομέα αυτό απαιτεί ενίσχυση του προσωπικού των σχετικών υπηρεσιών, πράγμα που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και υπενθυμίζει την περιορισμένη αύξηση των επιπέδων προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ που χρηματοδοτείται μέσω ανακατανομής πόρων από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

24.  τονίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μέτρων και νομοθετικών προτάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας, θα απαιτηθούν σταδιακά πρόσθετοι οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό για την Eurojust, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Οι κρίσεις στον γεωργικό τομέα

25.  τονίζει ότι τα περιορισμένα μέχρι το 2020 ανώτατα όρια για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπουν πολύ χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι η πολιτική αυτή έχει κρίσιμη σημασία για την εισοδηματική κατάσταση πολλών γεωργών και δη σε περιόδους κρίσης, και επισημαίνει το υψηλό ετήσιο ποσοστό απορρόφησης που φτάνει σχεδόν το 100%· υπενθυμίζει τις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες από την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως δε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα και στους τομείς του χοιρινού και βόειου κρέατος και των οπωροκηπευτικών, και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είχαν στους ευρωπαίους αγρότες οι ζημίες που προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει την κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης το 2017 και τις πιθανές επιπτώσεις της στον τομέα της ζάχαρης, με τη δέουσα προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών· τονίζει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2016 και 300 εκατομμυρίων EUR το 2015, που χρηματοδοτήθηκαν από τα περιθώρια στον τομέα 2· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε μείωση στον τομέα αυτόν θα έθετε σε κίνδυνο την εδαφική συνοχή, ιδίως όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές· αντιτίθεται επιπλέον σε οιαδήποτε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της γεωργικής πολιτικής, η οποία θα δημιουργούσε στρέβλωση στην αγορά και αθέμιτο ανταγωνισμό για τους γεωργούς·

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο στόχος της διάθεσης του 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της ΕΕ (δυνάμει του ισχύοντος ΠΔΠ) για ενέργειες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος δεν έχει επιτευχθεί, και ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Επιτροπής για ενσωμάτωση των ενεργειών αυτών, μόνο 12,7% περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται για τον σκοπό αυτό· επισημαίνει τις σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα που επετεύχθη κατά την πρόσφατη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι το 2015·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

27.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ και, συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως μέσω σαφούς πρόβλεψης πόρων για τις ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για τους κοινωνικούς στόχους, ειδικά για την καταπολέμηση της αύξησης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, και για την τόνωση της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων· θεωρεί, επιπλέον, ότι, παράλληλα με την εκτέλεση των προβλεφθέντων εθνικών κονδυλίων, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν, όπως οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης·

Αυξανόμενη πίεση στις πολιτικές για την ανάπτυξη και τη γειτονία

28.  σημειώνει την ανοδική πίεση επί των παγκόσμιων αναγκών για ανθρωπιστική βοήθεια και για μείωση των κινδύνων καταστροφών που οφείλεται στις συνέπειες των συγκρούσεων και των πολέμων· επισημαίνει τη συμφωνία της Αντίς Αμπέμπα, στην οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν την ισχυρή πολιτική δέσμευσή τους στην υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), και έχει επίγνωση της ανάγκης για διάθεση χρημάτων σε σχέση με τη δέσμευση αυτή· υπενθυμίζει την πρόσφατη ανανέωση της συλλογικής δέσμευσης της ΕΕ να αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) της Ένωσης στο 0,7% του ΑΕΕ και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% της ΕΑΒ της σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στην εκπαίδευση και την υγεία· τάσσεται απερίφραστα κατά της χρήσης της αναπτυξιακής βοήθειας για μη αναπτυξιακούς στόχους·

29.  υπενθυμίζει ότι η γεωπολιτική κατάσταση στις χώρες της ανατολικής γειτονίας είναι επίσης ευάλωτη· τονίζει τον σημαντικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη συμβολή στη σταθεροποίηση της κατάστασης στις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της παροχής υποστήριξης σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν επί του παρόντος συμφωνίες σύνδεσης, προκειμένου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις και να διασφαλιστεί η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των αντίστοιχων χωρών·

Ένταξη της διάστασης του φύλου

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, η οποία αποτελεί ευκαιρία για την επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ΠΔΠ και την εφαρμογή και παρακολούθηση της κοινής σχετικής δήλωσης που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ·

Συσσωρευμένες καθυστερήσεις πληρωμών

31.  υπενθυμίζει την αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔΠ (2007-2013) των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών, από ένα επίπεδο ύψους 5 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2010 σε πρωτοφανή επίπεδα της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2011, 16 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2012 και 23,4 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2013· προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις αυτές επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ (2014-2020), φτάνοντας σε άνευ προηγουμένου ποσό των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2014· τονίζει ότι, μετά από επιτακτικό αίτημα του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε σχέδιο πληρωμών με σκοπό τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων πληρωμών που σχετίζονται με την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 σε ένα «φυσιολογικό» επίπεδο ύψους δύο δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 είχαν διαπιστωθεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους τουλάχιστον 8,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της πολιτικής συνοχής, αριθμός που αναμένεται να πέσει κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2016· επισημαίνει ότι η μείωση αυτή είναι απλώς προσωρινή ανακούφιση δεδομένου ότι οφείλεται απλώς στην υποβολή μικρότερου αριθμού αιτήσεων πληρωμών για προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και της περιόδου 2014-2020 από ό,τι είχε ανακοινωθεί· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι δεν λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της «κρυφής» συσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών που εντοπίστηκε σε άλλους τομείς· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κατάσταση της περιόδου 2012-2014 αναμένεται να επαναληφθεί στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα·

32.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις σοβαρές συνέπειες της παρούσας κρίσης πληρωμών σε δικαιούχους του προϋπολογισμού της ΕΕ όπως οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλες σχετικές οντότητες· υπενθυμίζει, ιδίως, τη δραματική ανεπάρκεια πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης το 2014, που επηρέασε αρνητικά τις επιχειρήσεις διάσωσης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεώθηκε να καταφύγει σε «μέτρα μετριασμού», όπως η μείωση των προχρηματοδοτήσεων και η αναβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων/προσφορών και των σχετικών συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι σημειώθηκε μια τεχνητή επιβράδυνση της εκτέλεσης των νέων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, λόγω της γενικής έλλειψης πληρωμών, για παράδειγμα μια τεχνητή καθυστέρηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» το 2014, που αποσκοπούσε στο να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές θα καταστούν απαιτητές το 2015 αντί το 2014· τονίζει, επιπλέον, ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ καταλογίστηκαν κυρώσεις για καθυστερημένες πληρωμές, που το 2014 και το 2015 έφτασαν σε περίπου τρία εκατομμύρια EUR·

B.Ουσιαστική χρήση των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ

33.  τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ήταν αναγκαίες για την ανταπόκριση σε κρίσεις ή για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων από το 2014, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε την ουσιαστική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού είχε εξαντλήσει προηγουμένως όλα τα διαθέσιμα περιθώρια· υπενθυμίζει ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές απέρρεαν άμεσα από προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο κατέστησε το αίτημά του για μέγιστη δυνατή ευελιξία βασική απαίτηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ·

34.  επισημαίνει, ειδικότερα, ότι τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης (το 2016 εξαντλήθηκε όλο το ποσό του μέσου ευελιξίας – 1 530 000 000 εκατομμύρια EUR· αποθεματικό επείγουσας βοήθειας το 2016 – 150 εκατομμύρια EUR), για το πρόβλημα της έλλειψης πληρωμών (το 2015 ενεργοποιήθηκε το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες – 3,16 δισεκατομμύρια EUR) και για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (πλήρης χρησιμοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 2014 – 543 εκατομμύρια EUR)· υπενθυμίζει ότι η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών συνδέεται με τη μείωση των ανώτατων ορίων των πληρωμών για τα έτη 2018 έως 2020·

35.  αναμένει ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ανάγκες προκύψουν σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση το 2016, συμπεριλαμβανομένης της δόσης 200 εκατομμυρίων EUR για το νέο μέσο παροχής έκτακτης στήριξης εντός της Ένωσης θα πρέπει να οδηγήσουν στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το συντομότερο· επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια στο πλαίσιο του τομέα 3, ενώ το μέσο ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για το φετινό έτος· προτείνει να διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για ευελιξία όσον αφορά τις αναδυόμενες προκλήσεις·

36.  υπενθυμίζει ότι η νομοθετική ευελιξία, όπως παγιώνεται στο σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ), επιτρέπει την αύξηση έως +/-10% του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμμάτων που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου· επισημαίνει ότι «νέες, αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις» επιτρέπουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό· εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η διάταξη αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει η Ένωση να αντιδράσει σε απρόβλεπτα γεγονότα αυξάνοντας σημαντικά τις αρχικές ετήσιες πιστώσεις προγραμμάτων όπως το AMIF·

II.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ –μια επιτακτική απαίτηση

37.  είναι πεπεισμένο, βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, ότι η επανεξέταση της λειτουργίας του ισχύοντος ΠΔΠ θα οδηγήσει στο συμπέρασμα πως μια πραγματική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του ΠΔΠ, είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων και παράλληλα να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της· υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παραμένει η βασική προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να διαθέτει ο προϋπολογισμός της ΕΕ επαρκείς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η πραγματοποίηση επενδύσεων που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, επιτυγχάνουν οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και προωθούν την αλληλεγγύη·

38.  καλεί την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της νομοθετικής της πρότασης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα αιτήματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές στον κανονισμό του ΠΔΠ, όσον αφορά τόσο τα αριθμητικά στοιχεία όσο και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη λειτουργία του ΠΔΠ, οι οποίες χρειάζεται να εφαρμοστούν ήδη στο τρέχον ΠΔΠ·

39.  τονίζει ότι οι δύο νομοθετικές προτάσεις με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, ήτοι παράταση του ΕΤΣΕ και σύσταση ενός Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου, προβλέπονται το φθινόπωρο του 2016· αναμένει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των εν λόγω δύο προτάσεων θα είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει τη θέση αρχής σύμφωνα με την οποία οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ·

40.  τονίζει ότι οι τροποποιήσεις που θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση και να ενσωματωθούν ήδη στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2017· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν παράλληλες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΠΔΠ και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017 και για μια έγκαιρη συμφωνία στο θέμα αυτό·

41.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκβαση του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις του δημοψηφίσματος αυτού, με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ·

42.  επισημαίνει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Ιρλανδία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων PEACE, που έχουν στόχο τη Βόρειο Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες του Νότου· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την ειρηνευτική διαδικασία, και υπονομεύει την ακεραιότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας και της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία, μέσω της συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος PEACE·

A.Τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (αναλήψεις υποχρεώσεων)

43.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, μολονότι ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια της μεγάλης κλίμακας πολιτικής και οικονομικής στήριξης του ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· προτίθεται να ανταποκριθεί στη δέσμευσή του για πλήρη αντιστάθμιση των περικοπών σε σχέση με το ΕΤΣΕ στα προγράμματα «Ορίζων 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη και να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το επίπεδο χρηματοδότησης των άλλων προγραμμάτων στον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί από την αντιστάθμιση αυτή, επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον υποτομέα·

44.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση της πρωτοβουλίας YEI, ως μέσου για την εξασφάλιση μιας επείγουσας απόκρισης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές που έγιναν με βάση τη διαρκή αξιολόγηση· θεωρεί ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της πρόβλεψης τουλάχιστον του ίδιου ύψους πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την YEI έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ με εκείνο που είχε διατεθεί ετησίως κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου αυτής (6 δισεκατομμύρια EUR που διατέθηκαν προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-2015), με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της επικείμενης αξιολόγησης της Επιτροπής· επισημαίνει ότι τούτο θα έχει ως συνέπεια την αναθεώρηση προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια·

45.  είναι της γνώμης ότι το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισμού και τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια για την ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των άμεσων πιστώσεων πληρωμών, θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δεν θα μειωθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των στόχων της πρόσφατης μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

46.  θεωρεί ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, που προκαλείται λόγω των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύει ότι κατά τα προσεχή έτη ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες ανάγκες για τον σκοπό αυτό με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο του ίδιου τομέα, θα χρειαστεί επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση με στόχο την υποστήριξη ενισχυμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε επικαιροποιημένη προβολή του προϋπολογισμού που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στους τομείς αυτούς·

47.  πιστεύει, συνεπώς, ακράδαντα ότι, ακόμη και με την κινητοποίηση των μικρών περιθωρίων που είναι διαθέσιμα στον τομέα 3 και των υφιστάμενων διατάξεων ευελιξίας, οι διαθέσιμοι πόροι δεν θα επαρκέσουν για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί, επομένως, να ενισχυθούν σημαντικά οι πιστώσεις του AMIF και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και των οργανισμών της Ένωσης (Frontex, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπόλ, Eurojust και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)), οι οποίοι έχουν αναλάβει νέες ευθύνες στο πλαίσιο της δράσης τους στον τομέα, καθώς και άλλων πρωτοβουλιών που μπορούν να αναληφθούν· θεωρεί ότι απαιτείται αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων του τομέα 3·

48.  αναμένει ότι η συντονισμένη δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, ιδίως όσον αφορά την πολιτική σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής γειτονίας και της υποσαχάριας Αφρικής και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και οικονομικών αιτιών της μετανάστευσης, θα ενταθεί κατά τα προσεχή έτη, και θα συνοδεύεται από αύξηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αιτήσεις για χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος υφιστάμενων εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων στον τομέα 4·

49.  ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη στα τρία ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες – «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για τους πολίτες» και Erasmus+–, καθώς τα προγράμματα αυτά αναπτύσσουν νέες γραμμές επιδότησης για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση των προσφύγων και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ενεργειών της Ένωσης και των κρατών μελών για τη βελτίωση της συνολικής κοινωνικής κατάστασης, της αμοιβαίας κατανόησης και της συνύπαρξης στις διαφορετικές κοινωνίες μας·

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (πληρωμές)

50.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, ως ζήτημα προτεραιότητας, να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή μιας νέας κρίσης πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, την ίδια στιγμή που οι ανάγκες πληρωμών αναμένεται να φτάσουν στο συνηθισμένο ανώτατο ύψος τους, ήδη προβλέπεται σημαντική πίεση στις πληρωμές κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η πρόσθετη πίεση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον συμψηφισμό μεταξύ του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και των ήδη στενών ανώτατων ορίων πληρωμών για την περίοδο 2018-2020, στις σημαντικές καθυστερήσεις της έναρξης των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, περιλαμβανομένης της YEI, στο προφίλ πληρωμών του ΕΤΣΕ, και στις πρόσθετες πληρωμές που συνεπάγονται οι πρόσφατες αυξήσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση·

51.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν ομαλή συνέπεια των υποχρεώσεων προηγούμενων ετών· αναμένει, συνεπώς, ότι οι νέες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων θα συνοδεύονται από αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και από αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων πληρωμών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την αποτίμηση της εκτέλεσης των πληρωμών και για επικαιροποιημένες προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ένα δεσμευτικό κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020· επιμένει ότι το νέο αυτό σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών σε όλους τους τομείς μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και να αποφεύγει μια «κρυφή συσσώρευση απλήρωτων λογαριασμών» λόγω τεχνητής επιβράδυνσης στην υλοποίηση ορισμένων πολυετών προγραμμάτων και άλλων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης·

52.  είναι αποφασισμένο να ρυθμίσει οριστικά το ζήτημα της εγγραφής των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό· υπενθυμίζει τις ανεπίλυτες συγκρούσεις ερμηνείας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου, που κυριαρχούν στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται πάνω και πέρα από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

Αιρεσιμότητα για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ

53.  επιμένει ότι όλες οι χώρες πρέπει να αναλάβουν πλήρως το μερίδιο των ευθυνών στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης και της απόφασης για τον μηχανισμό ανακατανομής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικονομικών πριμοδοτήσεων και επιβαρύνσεων όσον αφορά την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση από τα κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους βάσει των μέτρων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή· υποστηρίζει ότι τυχόν οικονομική συνεισφορά που προέρχεται από την επιβολή κυρώσεων σε κράτος μέλος που δεν τηρεί τα μέτρα αυτά, πρέπει να επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως πρόσθετο έσοδο·

Έκτακτα έσοδα

54.  πιστεύει ακράδαντα ότι τυχόν πλεονάσματα λόγω ελλιπούς απορρόφησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού θα πρέπει να εγγράφονται ως πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· θεωρεί ότι το μέτρο αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στον μετριασμό του προβλήματος πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο·

55.  είναι πεπεισμένο ότι οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται σε όλους τους τομείς, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· πιστεύει ακράδαντα ότι, δεδομένων των τρεχόντων περιορισμών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών που αντιμετωπίζει η Ένωση, η διάταξη αυτή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις αποδεσμεύσεις πιστώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο·

Διατάξεις ευελιξίας και ειδικά μέσα

56.  τονίζει ότι και μόνον η συχνότητα και το επίπεδο της κινητοποίησης των ειδικών μέσων του ΠΔΠ κατά τα τελευταία δύο έτη αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία την αξία των διατάξεων και μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ· τονίζει την πάγια θέση του Κοινοβουλίου, ότι η ευελιξία θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή χρήση των συνολικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές·

57.  πιστεύει, συνεπώς, ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την άρση μιας σειράς εμποδίων και περιορισμών που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο σε σχέση με τις διατάξεις περί ευελιξίας κατά την έγκριση του ΠΔΠ· θεωρεί, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί στη μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων και τα περιθώρια, είτε με τον καθορισμό ετήσιων ανώτατων ορίων (συνολικό περιθώριο πληρωμών) είτε με την επιβολή προθεσμιών (συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων)· θεωρεί ότι, δεδομένων των τρεχόντων δημοσιονομικών περιορισμών σε πολλούς τομείς, δεν πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

58.  τονίζει, ειδικότερα, την κινητοποίηση του συνολικού ποσού του μηχανισμού ευελιξίας το 2016· επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός προβλέπει τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των ανώτατων ορίων ενός ή περισσότερων άλλων τομέων και δεν συνδέεται με συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι παρέχει πραγματική ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση σοβαρής κρίσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σημαντική αύξηση των πιστώσεών του μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού δύο δισεκατομμυρίων EUR, επισημαίνοντας ότι το ποσό αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για την κινητοποίηση του εν λόγω μηχανισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και μπορεί να χρησιμοποιείται για όποιο σκοπό κριθεί απαραίτητο·

59.  επισημαίνει τον ρόλο του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για την ταχεία ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί τη σημαντική αύξηση των πιστώσεών του ώστε η ετήσια χρηματοδότησή του να φτάσει έως ένα δισεκατομμύριο EUR·

60.  επισημαίνει τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν όσον αφορά το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά των μη δαπανηθέντων πιστώσεων για τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, και ειδικότερα για τον μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση· ζητεί την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων προκειμένου να καταστεί δυνατή η γενική εφαρμογή του κανόνα N+3 στα συγκεκριμένα μέσα·

61.  αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ως έσχατο μέσο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων· τονίζει ότι, κατά την Επιτροπή, είναι το μόνο ειδικό μέσο που μπορεί να κινητοποιηθεί αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών ώστε να αποφευχθεί μια κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ όπως αυτή του 2014· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, στον κανονισμό του ΠΔΠ προβλέπεται η υποχρεωτική αντιστάθμιση των πιστώσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι η απαίτηση αυτή δημιουργεί μια αφόρητη κατάσταση, η οποία στην πράξη θα μειώσει τα ετήσια ποσά όσον αφορά τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τα τελευταία έτη της περιόδου, δημιουργώντας ως εκ τούτου πρόσθετη πίεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί σε κάθε περίπτωση έσχατο μέσο, η κινητοποίηση του οποίου έχει συμφωνηθεί από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ζητεί, συνεπώς, την άμεση άρση του κανόνα περί υποχρεωτικής αντιστάθμισης, με αναδρομική ισχύ, καθώς και την αναθεώρηση προς τα επάνω του μέγιστου ετήσιου ποσού σε 0,05% του ΑΕΕ της ΕΕ·

Μεταπαρακολούθηση των διεθνών συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή

62.  επισημαίνει ότι η συμφωνία COP 21 που επετεύχθη στο Παρίσι είναι μια παγκόσμια, δυναμική και διαφοροποιημένη συμφωνία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι, δυνάμει της συμφωνίας αυτής, πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της κλιματικής δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι τυχόν χρηματοδότηση των πιθανών μέτρων που απορρέουν από την COP 21 θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις τρέχουσες δαπάνες για τις σχετικά με το κλίμα ενέργειες, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη στρατηγική της για την εκτέλεση και την πρώτη αξιολόγηση του πιθανού αντικτύπου της συμφωνίας COP 21 στον προϋπολογισμό της ΕΕ εγκαίρως για την αναθεώρηση· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται ο στόχος του 20% των δαπανών για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για να προβλεφθεί πιθανή αύξηση του εν λόγω κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ που έχουν αναληφθεί κατά την COP 21· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής δράσης έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ότι θα βελτιωθεί η υφιστάμενη μέθοδος παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών· υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ένωση έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο για τη βιολογική ποικιλομορφία της σύμβασης της των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο θέμα αυτό·

Απλοποίηση

63.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την πρώτη αξιολόγηση και αποτίμηση της λειτουργίας των σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και της λειτουργίας των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση στην οποία να προσδιορίζει τις ελλείψεις του τρέχοντος συστήματος εκτέλεσης· δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στη διαδικασία υλοποίησης τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, όπως οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις επιδόσεις των διατεθέντων κονδυλίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των πιθανών αδυναμιών και για τη βελτίωση και την ορθολογική οργάνωση του πλαισίου εφαρμογής για τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποδοτική χρήση των σπανιζόντων οικονομικών πόρων και να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τους δικαιούχους·

Προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων / Εστίαση του προϋπολογισμού στα αποτελέσματα

64.  τονίζει ότι έχει σημασία να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία της προσφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ και τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης στο επίκεντρο των δαπανών της ΕΕ της αντίληψης περί προσανατολισμού στα αποτελέσματα· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, η αξιολόγηση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων θα πρέπει να καταστεί βασική αρχή, και τονίζει η αρχή αυτή μπορεί να βρει ιδιαίτερη εφαρμογή στα προγράμματα που εστιάζουν στην καινοτομία· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα», η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, και αναμένει τα αποτελέσματα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων με θέμα την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ενίσχυση των επιδόσεων των προγραμμάτων με χαμηλές επιδόσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τεχνικές ή προγραμματικές ελλείψεις δεν είναι δυνατόν να οδηγούν σε μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ ή στην εγκατάλειψη πολιτικών προτεραιοτήτων, και ότι η βελτίωση των δαπανών από μόνη της δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση πιεστικών και αυξανόμενων αναγκών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο, ως το ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

Χρηματοοικονομικά μέσα

65.  επισημαίνει τον αυξημένο ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων στον προϋπολογισμό της Ένωσης, τα οποία αποτελούν μια μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· αναγνωρίζει το δυναμικό των μέσων αυτών όσον αφορά την αύξηση του δημοσιονομικού και, συνακόλουθα, του πολιτικού αντικτύπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η στροφή από την παραδοσιακή χρηματοδότηση σε πιο καινοτόμα μέσα δεν είναι σκόπιμη σε όλους τους τομείς πολιτικής, δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι πολιτικές αγοραστρεφείς· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν εναλλακτικό και συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα έργα που μπορούν να επωφεληθούν μόνο από τη χρήση επιχορηγήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

66.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση, διεξοδική ανάλυση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου, η διάσταση της μόχλευσης δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο κριτήριο αξιολόγησης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των κριτηρίων προσθετικότητας και της αξιολόγησης της συμβολής στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ·

67.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χρηματοοικονομικά μέσα και να σκεφτεί την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· πιστεύει ακράδαντα ότι η δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους κανόνες διαχείρισης θα συνέβαλε στη βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.Οι εκτιμήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020

68.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018· τονίζει, συνεπώς, ότι ορισμένα βασικά στοιχεία για το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να συζητηθούν ήδη στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης/αναθεώρησης·

69.  θεωρεί ότι στις βασικές προτεραιότητες που θα εξεταστούν πρέπει να περιλαμβάνονται προσαρμογές της διάρκειας του ΠΔΠ, μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, μεγαλύτερη έμφαση στην ενότητα του προϋπολογισμού, και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία· είναι επίσης πεπεισμένο, ότι απαιτείται να επανεξεταστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η δημοκρατική νομιμότητα και η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συνθήκης·

70.  υπενθυμίζει τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

71.  υπογραμμίζει ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο των δυσχερειών στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών είναι η κύρια έμφαση που δίνουν στα καθαρά υπόλοιπα· επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι ένα απλό παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, αλλά αντίθετα ένα σημαντικό έναυσμα για σύγκλιση και η έκφραση κοινών πολιτικών που δημιουργούν συλλογική προστιθέμενη αξία· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αλλάξουν την αντίληψή τους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την προσέγγισή τους επ’ αυτού, να καθορίζουν δηλαδή το μέγεθος του προϋπολογισμού με βάση την ενδελεχή αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών που απορρέουν από τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης, τους πολιτικούς της στόχους που ορίζονται στα προγράμματα και τις πολιτικές της καθώς και στις διεθνείς δεσμεύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούμε σε ένα νέο αδιέξοδο που θα συμβάλει μόνο στην περαιτέρω αποσύνδεση της Ένωσης από τους πολίτες της· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την εξοικονόμηση πόρων που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη χάρη στη χρηματοδότηση των ενεργειών στους διάφορους τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ·

72.  τονίζει την πολιτική σημασία της δημιουργίας μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα εγγυάται τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Διάρκεια

73.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού του ΠΔΠ, τα τρία θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει να μελετήσουν από κοινού το ζήτημα της πλέον ενδεδειγμένης διάρκειας στο πλαίσιο της επανεξέτασης/αναθεώρησης· επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κύκλο πολιτικής, τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, ώστε οι ευρωπαϊκές εκλογές να γίνουν φόρουμ συζήτησης σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες των δαπανών·

74.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, ιδίως για τα προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση στον τομέα της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης, η μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα έχει καθοριστική σημασία, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την τομεακή νομοθεσία και τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

75.  πιστεύει ότι, δεδομένου του ραγδαία μεταβαλλόμενου πολιτικού περιβάλλοντος και προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία, θα πρέπει ορισμένα στοιχεία του ΠΔΠ να συμφωνούνται για πέντε έτη, και άλλα, κυρίως εκείνα που συνδέονται με προγράμματα τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και/ή με πολιτικές που προβλέπουν περίπλοκες διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων εκτέλεσης, όπως η πολιτική συνοχής ή η ανάπτυξη της υπαίθρου, να συμφωνούνται για περίοδο 5+5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση·

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων

76.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, με την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια ως κατευθυντήριες αρχές· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, μια φιλόδοξη τελική έκθεση από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους έως το τέλος του 2016, καθώς και μια εξίσου φιλόδοξη νομοθετική δέσμη για τους ιδίους πόρους από το 2021 από την Επιτροπή έως τα τέλη του 2017·

77.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην προσέγγιση «juste retour» των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μειώσει την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά, ελευθερώνοντας τους σχετικούς πόρους ώστε να διατεθούν στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων με βάση τον ΦΠΑ είναι υπερβολικά περίπλοκο και συνιστά ουσιαστικά μια δεύτερη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ, και ζητεί, συνεπώς, ο εν λόγω ίδιος πόρος είτε να τροποποιηθεί ουσιαστικά είτε να καταργηθεί εντελώς· θεωρεί αναγκαίο, ωστόσο, να διατηρηθεί η συνεισφορά με βάση το ΑΕΕ ως στοιχείο του προϋπολογισμού, δεδομένης της ανάγκης να λειτουργεί ως εξισορροπητική συνεισφορά·

78.  ζητεί τη θέσπιση ενός ή διαφόρων νέων ιδίων πόρων, ει δυνατόν με σαφή σύνδεση με τις πολιτικές της ΕΕ που παράγουν προστιθέμενη αξία· επισημαίνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει ήδη συζητήσει πλήθος πιθανών νέων ιδίων πόρων, όπως ένας αναθεωρημένος ΦΠΑ, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το εκδοτικό προνόμιο της ΕΚΤ, αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και φορολόγηση του άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, φορολόγηση εταιρειών, φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψηφιακών μέσων· αναμένει με ενδιαφέρον τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, προκειμένου να προχωρήσει και να ετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών εκπτώσεων·

Ενότητα του προϋπολογισμού

79.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό· εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόσφατη στροφή από την κοινοτική μέθοδο στη διακυβερνητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, που παρατηρείται από το 2014, όπως στη σύσταση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bêkou για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου Madad της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Συρία, και του Καταπιστευματικού Ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, καθώς και της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία· τονίζει ότι αυτή η μορφή χρηματοδότησης συνεπάγεται ανακατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολυετών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατική λογοδοσία, καθώς το Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί από τη σύσταση των εν λόγω ταμείων·

80.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε βάση ισοτιμίας, ως τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο όλων των δαπανών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ενότητα του προϋπολογισμού και να την λαμβάνει ως κατευθυντήρια αρχή κατά τον καθορισμό νέων πολιτικών πρωτοβουλιών·

81.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) θα πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021, και παράλληλα να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια·

82.  τονίζει ότι οιαδήποτε μελλοντική ενσωμάτωση του ΕΤΑ ή τέτοιων ad-hoc μέσων στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνεπάγεται ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια αυτών προστίθενται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν ανάλογα, ώστε να μην υπονομευθεί η χρηματοδότηση άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·

Αυξημένη ευελιξία

83.  τονίζει ότι η άκαμπτη δομή του προϋπολογισμού της Ένωσης στερεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τη δυνατότητα να αντιδρά καταλλήλως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· ζητεί, συνεπώς, μεγαλύτερη ελαστικότητα στο προσεχές ΠΔΠ, ιδίως με μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ τομέων όσον αφορά τα μη δαπανηθέντα περιθώρια και μεταξύ ετών, με σκοπό να αξιοποιούνται πλήρως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

84.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει, εκτός από το να μπορεί να αντιδρά με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται ο συμφωνημένος προγραμματισμός, να είναι επίσης σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε εξελισσόμενες κρίσεις, όπως η σημερινή μεταναστευτική κρίση· ζητεί, συνεπώς, πέραν των ήδη υφισταμένων ειδικών μέσων του ΠΔΠ, να συσταθεί μόνιμο αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ εντός του προϋπολογισμού της Ένωσης, προκειμένου να αποφεύγονται λύσεις ad hoc όπως η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων· επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός, που προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει από την ίδια του τη φύση να λειτουργεί ως νέο ειδικό μέσο του ΠΔΠ και να υπολογίζεται πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

85.  υπενθυμίζει την κριτική στάση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι για την έκδοση του κανονισμού απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει, συνεπώς, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στις σχετικές διαπραγματεύσεις ήδη από την αρχή· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να επισημοποιήσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας για το προσεχές ΠΔΠ σε συμφωνία που θα συναφθεί κατά την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, στην οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αδυναμίες των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και να διαφυλαχθούν πλήρως ο ρόλος και τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· φρονεί ότι αυτή οι λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει τελικά να κατοχυρωθούν στη ΔΣ, όπως έγινε και με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

86.  θεωρεί ότι η απαίτηση για ομοφωνία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματική τροχοπέδη στη διαδικασία· καλεί, εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 ΣΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ συνάδει με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται ουσιαστικά για την έγκριση όλων των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά και με την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

87.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη δεν χορηγεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκεί νομοθετική λειτουργία· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη αντίθεσή του στην παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε νομοθετικό επίπεδο στη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να περιορίζεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη Συνθήκη και να μην προδικάζει τις αλλαγές πολιτικής που πρόκειται να αποφασιστούν δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, σεβόμενο έτσι τα νομοθετικά προνόμια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

88.  επιμένει ότι η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του προσεχούς ΠΔΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018, έπειτα από τη διεξαγωγή ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· τονίζει ότι η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας για το ΠΔΠ θα διευκολύνει την ταχεία έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, και θα καταστήσει δυνατόν, τα νέα προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι έχει σημασία να ενημερωθούν καλύτερα τα εθνικά κοινοβούλια και οι ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τα προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ μέσω της διοργάνωσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μιας διοργανικής και διακοινοβουλευτικής διάσκεψης·

o
o   o

89.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(3)ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0378.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0599.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0455.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0456.
(10) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 47.
(11) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 49.
(12) ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 1.
(13) ΕΕ C 380 Ε της 11.12.2012, σ. 89.


Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
PDF 887kWORD 403k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (2016/2038(INI))
P8_TA(2016)0310A8-0223/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 107, 108, 113, 115 και 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)(1),

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλες επιζήμιες πρακτικές στο Λουξεμβούργο, που έχουν γίνει γνωστές ως «LuxLeaks»,

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) σχετικά με τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών, που έχουν γίνει γνωστές ως «έγγραφα του Παναμά», και ιδίως τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στις 9 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαφόρων συνόδων κορυφής G7, G8 και G20 που έχουν πραγματοποιηθεί για διεθνή φορολογικά ζητήματα, ιδίως της συνόδου κορυφής της Ise-Shima, της 26ης και 27ης Μαΐου 2016, και το αποτέλεσμα της διάσκεψης των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου 2016 στην Ουάσιγκτον,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της 30ής Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Αρχές της G20 και του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ECOFIN της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της 8ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εταιρική φορολογία, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, της 9ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων, και της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη φορολογική πολιτική, καθώς και το υπόμνημα της άτυπης συζήτησης του ECOFIN για τα «έγγραφα του Παναμά» της 22ας Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015(2), για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση παρακολούθησης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2016, όσον αφορά τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που περιέχει συστάσεις σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών στην Ένωση, και σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198) (πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη κατά της φοροαποφυγής (ATAP), η οποία αποτελείται από μια εισαγωγική ανακοίνωση(7), μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής(8), μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία(9), μια σύσταση σχετικά με τις φορολογικές συμβάσεις(10), και μια μελέτη σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, του 2011, για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων(13), και τις τακτικές εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο από την Ομάδα Εργασίας για τον Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία περί φορολογικής διαφάνειας, η οποία μονογραφήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου του Μονακό στις 22 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας στις 12 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου στις 8 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στις 28 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη φορολογική συμφωνία για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις 27 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη συμφωνία μεταξύ του Τζέρσεϊ και του Ηνωμένου Βασιλείου, της 30ής Νοεμβρίου 2015, και την αποκαλούμενη «Αλλαγή άποψης όσον αφορά την ερμηνεία της παραγράφου 2 της ρύθμισης περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Τζέρσεϊ και Ηνωμένου Βασιλείου»,

–  έχοντας υπόψη τη ρύθμιση περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Τζέρσεϊ και Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τροποποιήθηκε με τη ρύθμιση του 2009, υπογράφηκε στις 20 Ιανουαρίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2009, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθετική θέση που ανέλαβε το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2015 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(17),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες κοινοβουλευτικές ακροάσεις σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικά κοινοβούλια και ιδίως στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Γερουσία των ΗΠΑ, στη Γερουσία της Αυστραλίας και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και Γερουσία, καθώς και τις εκθέσεις που ακολούθησαν,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2014)7 της 30ής Απριλίου 2014 σχετικά με την προστασία των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη τη διεξαγόμενη στο Λουξεμβούργο δίκη των Antoine Deltour, Raphaël Halet και Édouard Perrin, κατά των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ρόλο τους στη δημοσίευση των αποκαλούμενων εγγράφων «LuxLeaks»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη Fiat(18), τη Starbucks(19) και τις φορολογικές αποφάσεις του Βελγίου για πλεονάζοντα κέρδη(20), καθώς και τις αποφάσεις διεξαγωγής ερευνών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις McDonalds, Apple και Amazon,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (Α8-0223/2016),

Γενικές παρατηρήσεις, γεγονότα και στοιχεία

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά» και των «Luxleaks», όπως δημοσιοποιήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), έχουν καταδείξει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαφάνειας προκειμένου να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη, καθιστώντας δικαιότερα τα φορολογικά μας συστήματα και να εξασφαλίζοντας ότι εταιρικοί φόροι καταβάλλονται εκεί που δημιουργείται αξία, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και παγκοσμίως·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής εκτιμάται από την Επιτροπή σε ένα τρισεκατομμύριο EUR ετησίως(21), ενώ ο ΟΟΣΑ εκτιμά(22) την απώλεια εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο σε 4% έως 10% των συνολικών εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος εταιρειών, ποσό που αντιστοιχεί σε 75 έως 180 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, σύμφωνα με τα επίπεδα του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά αυτά είναι μόνο συντηρητικές εκτιμήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες των εν λόγω πρακτικών για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και τους πολίτες είναι εμφανείς και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός διαβρώνουν τη φορολογική βάση των κρατών μελών και οδηγούν έτσι σε απώλεια φορολογικών εσόδων, διαβρώνοντας τις οικονομίες και την ικανότητα των κυβερνήσεων να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, επενδύσεις και κοινωνική ασφάλιση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο αμοιβαίου ελέγχου είναι απαράδεκτο, πόροι που θα έπρεπε να παράγονται από φόρους οφειλόμενους σε ένα κράτος μέλος να παράγονται στην πραγματικότητα σε άλλο κράτος μέλος μέσω αθέμιτου και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζονται δυσανάλογα από την εταιρική φοροαποφυγή, η οποία ευθύνεται για ετήσιες εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ(23), στερώντας από τις χώρες αυτές τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση των βασικότερων υπηρεσιών και ζημιώνοντας τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «έγγραφα του Παναμά» μας υπενθύμισαν πως το ζήτημα της φοροαποφυγής ξεπερνά τις πολυεθνικές εταιρείες και συνδέεται ισχυρά με εγκληματικές δραστηριότητες, και πως ο υπεράκτιος πλούτος εκτιμάται σε περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ομάδας G20 ανέλαβαν δράση τον Απρίλιο του 2009, ζητώντας ιδιαίτερα από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες να υπογράψουν τουλάχιστον 12 συνθήκες ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο να δοθεί τέλος στην εποχή του τραπεζικού απορρήτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομολόγοι αμφισβήτησαν σοβαρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών εξηγώντας πως οι συνθήκες οδήγησαν στη μετεγκατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων μεταξύ φορολογικών παραδείσων, αλλά δεν έχουν προκαλέσει αξιοσημείωτο επαναπατρισμό κεφαλαίων(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στις υπεράκτιες δικαιοδοσίες ακολουθούσαν πτωτική πορεία μέχρι, τουλάχιστον, το 2014, παρά τις πρόσφατες διεθνείς προσπάθειες για αύξηση της χρηματοπιστωτικής διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ νωρίς να αξιολογηθεί κατά πόσον η έγκριση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών (κοινό πρότυπο αναφοράς) θα μεταβάλει την τάση αυτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, οι διασυνοριακές καταθέσεις σε υπεράκτια κέντρα την περίοδο μεταξύ 2008 και 2015 παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση της τάξης του 2,81% ετησίως, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν μόνο κατά 1,24%(25)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημαντικότερα υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα από άποψη ξένων καταθέσεων είναι οι Νήσοι Κάιμαν (663 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Λουξεμβούργο (360 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Ελβετία (137 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Χονγκ Κονγκ (125 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Σινγκαπούρη (95 δισ. δολάρια ΗΠΑ), οι Βερμούδες (77 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ο Παναμάς (67 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το Τζέρζι (58 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και οι Μπαχάμες (55 δισ. δολάρια ΗΠΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές καταθέσεις σε ευρωπαϊκούς παραδείσους όπως η Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία παρουσιάζουν πτωτική τάση ή παραμένουν στάσιμες τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της μετατόπισης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε άλλες δικαιοδοσίες και της αναδιάρθρωσης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων ως συνεπειών του αυξανόμενου αριθμού διμερών συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα εκτιμώνται σε 72 δισ. δολάρια ΗΠΑ για το 2015(26), και έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόμενων ροών από πολυεθνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, ενίοτε υπό τη μορφή επενδύσεων κυκλικής διαδρομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτικές ροές προς οντότητες ειδικού σκοπού αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των υπεράκτιων επενδυτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λουξεμβούργο ήταν ο πρωταρχικός παραλήπτης επενδυτικών ροών σχετιζόμενων με οντότητες ειδικού σκοπού το 2015, και ότι οι εισροές που σχετίζονται με οντότητες ειδικού σκοπού στις Κάτω Χώρες βρίσκονταν επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των χρηματοοικονομικών ροών μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ φορολογικών και επενδυτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2016 δόθηκε για άλλη μια φορά εντολή στον ΟΟΣΑ να καταρτίσει μαύρη λίστα μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια για τον εντοπισμό των φορολογικών παραδείσων ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναγνωρίσει τη σημασία όχι μόνο της ύπαρξης κριτηρίων διαφάνειας και συνεργασίας, αλλά και της εξέτασης επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι οι κύριοι δημιουργοί θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι έχουν δημιουργήσει περίπου το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ(27) τα πέντε τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες(28), οι διασυνοριακές επιχειρήσεις καταβάλλουν κατά μέσο όρο 30% χαμηλότερους φόρους από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας και υποβάθμιση της ισότητας στην Ένωση, και εμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ορίζεται από την Επιτροπή ως η εκμετάλλευση τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος ή αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, με συνέπεια η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να μην είναι εκείνη που είχαν προβλέψει οι νομοθέτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν τη μετατόπιση χρεών, τη γεωγραφική θέση ασώματων ακινητοποιήσεων και διανοητικής ιδιοκτησίας, τη στρατηγική μεταβιβαστική τιμολόγηση, υβριδικές αναντιστοιχίες και υπεράκτιες δανειακές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες τις οποίες κάλεσε σε ακρόαση η Ειδική Επιτροπή επανέλαβαν πως καταβάλλουν πολλούς φόρους και πως η συμπεριφορά τους είναι νόμιμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τώρα μικρό μόνο ποσοστό εταιρειών έχει παραδεχθεί δημοσίως πως η εταιρική φοροαποφυγή αποτελεί προτεραιότητα και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ένα τρίτο των διασυνοριακών εταιρικών επενδύσεων διοχετεύεται μέσω υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών δομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει πως το 72% της μετατόπισης κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μεταβιβαστική τιμολόγηση και φορολογικά αποτελεσματική γεωγραφική τοποθέτηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ότι τα υπόλοιπα συστήματα μετατόπισης κερδών περιλαμβάνουν μετατόπιση χρεών(29)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς φορολογικές συμβάσεις κατανέμουν τα φορολογικά δικαιώματα μεταξύ της χώρας καταγωγής και της χώρας διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά παρέχεται στις χώρες καταγωγής το δικαίωμα να φορολογούν τα εισοδήματα από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα καταγωγής, και οι χώρες διαμονής αποκτούν φορολογικά δικαιώματα επί του παθητικού εισοδήματος όπως μερισμάτων, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και τόκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω διαχωρισμός των φορολογικών δικαιωμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την κατανόηση των συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λογιστικές πρακτικές συνίστανται στη σκιαγράφηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, αντιστοιχίζοντας τα έσοδα και τις δαπάνες, και τα κέρδη και τις ζημίες στην ημερολογιακή περίοδο κατά την οποία προκύπτουν αντί στην περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι ταμειακές ροές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν φορολογητέο εισόδημα περάσει από μια δικαιοδοσία σε άλλη, και οι δικαιοδοσίες αυτές το χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο, δημιουργούνται ευκαιρίες για εκμετάλλευση των αναντιστοιχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληρωμές δικαιωμάτων μπορούν να αιτιολογηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς κατάλληλο δημοσιονομικό συντονισμό, αλλά μπορεί επίσης, όταν έχουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε μία χώρα, να οδηγούν σε διάβρωση της φορολογικής βάσης σε άλλες χώρες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορίου είναι ενδοομιλικό και, υπόκειται συνεπώς σε μεθοδολογίες μεταβιβαστικής τιμολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του συνόλου της μεταφοράς κερδών γίνεται με μεταβιβαστική τιμολόγηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση των φορολογικών πολιτικών θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μεγαλύτερους ελέγχους και περισσότερες έρευνες σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κινήσει νέες επίσημες διαδικασίες έρευνας σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των μέτρων φορολογικής πολιτικής από άποψη κρατικών ενισχύσεων αποτελεί προσέγγιση η οποία έχει αυξηθεί σε σημασία τον τελευταίο καιρό· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ φορολογίας και ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διερευνά με τρόπο μη επιλεκτικό και αμερόληπτο όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εικάζεται χορήγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης μέσω προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες έρευνες της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ήταν ακόμη σε εξέλιξη όταν εγκρίθηκε η έκθεση A8-0223/2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες ανάκτησης κατά ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν διεξαγάγει ανάλυση δευτερογενών επιπτώσεων για τις εγχώριες φορολογικές πολιτικές τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλύτερο εργαλείο για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι η θέσπιση προσεκτικά σχεδιασμένης νομοθεσίας και η σωστή και συντονισμένη εφαρμογή της·

Ο ρόλος συγκεκριμένων φορολογικών δικαιοδοσιών

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διεξήγαγε συναντήσεις με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνζι και του Τζέρζι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι των Νήσων Κάιμαν παρέστησαν μόνο σε συνεδρίαση των συντονιστών και όχι σε επίσημη ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της Νήσου του Μαν αρνήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, και υπέβαλαν αντ’ αυτού τις παρατηρήσεις τους εγγράφως·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες φορολογικές δικαιοδοσίες συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό επιθετικών φορολογικών πολιτικών για λογαριασμό πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες αποφεύγουν με αυτόν τον τρόπο τη φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής φορολογίας εταιρειών σε ορισμένες δικαιοδοσίες είναι μηδενικός ή σχεδόν μηδενικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα των διαφόρων φορολογικών συστημάτων οδηγεί σε έλλειψη διαφάνειας με αρνητικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δικαιοδοσίες έχουν δεσμευτεί για την υλοποίηση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών έως το 2017, εκτός από την Ανδόρα και το Μονακό, που θα την εφαρμόσουν το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται κατά πόσον έχουν ήδη θεσπιστεί αποτελεσματικές νομοθετικές αλλαγές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από το 2017·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά στη νομοθεσία, η αναποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή δεδομένων και, γενικότερα, η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ελέγχου, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και η διατήρηση του εταιρικού απορρήτου παρά τη σταδιακή κατάργηση των νόμων περί τραπεζικού απορρήτου συνιστούν εμπόδια για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιαφάνεια των πρακτικών αυτών χρησιμοποιείται από ορισμένους φοροτεχνικούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα για σκοπούς επιθετικών φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πρόσφατα θεσπίστηκαν πρωτοβουλίες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών, πέρα από τις προϋπάρχουσες διμερείς φορολογικές συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας, οι αδυναμίες των συστημάτων θα ενθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες εντός και εκτός της ΕΕ δεν είναι διατεθειμένες να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους συστήματα, παρά τις συνεχιζόμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες και παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές συμμετέχουν στις εργασίες του ΟΟΣΑ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακροάσεις που διοργανώθηκαν με την Ανδόρα, το Γκέρνσεϊ, το Τζέρσεϊ, το Λιχτενστάιν και το Μονακό (βλ. παράρτημα 1) κατέδειξαν πως οι προϋποθέσεις για την καταχώριση υπεράκτιων εταιρειών και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο αυτό διαφέρουν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημες φορολογικές αρχές ορισμένων από τις εν λόγω δικαιοδοσίες δεν είναι γνωστό αν συλλέγουν ή δημοσιοποιούν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους των καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Ελβετία έχουν υπογράψει συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αγγλονορμανδικές Νήσοι έχουν υπογράψει συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν δηλώσει προθυμία να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία ορισμένων δικαιοδοσιών δεν διασφαλίζει τη χρηστή διακυβέρνηση, ούτε εγγυάται την τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους, τη διαφάνεια και τη συνεργασία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες είναι εξαρτώμενα ή συνδεδεμένα εδάφη κρατών μελών και, ως εκ τούτου, ακόμη και αν διαθέτουν δική τους κυβέρνηση, υπόκεινται εν μέρει στην εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των συνδεδεμένων και εξαρτώμενων εδαφών τους προς τα υψηλότερα πρότυπα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει δικούς τους καταλόγους μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών ή/και έχουν δώσει δικούς τους ουσιαστικούς ορισμούς για τους «φορολογικούς παραδείσους» ή τις «προνομιακές φορολογικές δικαιοδοσίες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εν λόγω καταλόγων ως προς τον τρόπο ορισμού ή αξιολόγησης των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών ή των φορολογικών παραδείσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε στη φορολογική δέσμη μέτρων της 17ης Ιουνίου 2015 κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, ο οποίος καταρτίστηκε με βάση μια προσέγγιση «κοινού παρονομαστή» υφιστάμενων εθνικών καταλόγων· λαμβάνοντας υπόψη πως δεν υπάρχει ακόμη κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, μολονότι είναι επιτακτικά αναγκαίος· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από αυτούς τους καταλόγους δεν περιλαμβάνει σαφή, μετρήσιμα και εξαντλητικά κριτήρια σχετικά με τον βαθμό μυστικότητας που τηρούν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες·

Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό των πολυεθνικών επιχειρήσεων

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λογιστικά ή νομικά γραφεία έχουν διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή για τη δημιουργία περίπλοκων νομικών δομών οι οποίες οδηγούν σε συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα «Luxleaks» και τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομικά κενά, οι αναντιστοιχίες και η έλλειψη συντονισμού, συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ των χωρών δημιουργούν ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν, εντούτοις, σημαντικά και απαραίτητα βοηθητικά μέσα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, λόγω των πληροφοριών που διαθέτουν για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και για τους πραγματικούς δικαιούχους, και ότι η πλήρης και αποτελεσματική συνεργασία τους όσον αφορά την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών είναι, συνεπώς, αποφασιστικής σημασίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια αυτής της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν διάφορα φορολογικά σκάνδαλα στα οποία ενέχονταν τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες μπορούν να ενεργούν στην αγορά για λογαριασμό των πελατών τους και να ισχυρίζονται στις φορολογικές αρχές πως αποτελούν τον πραγματικό δικαιούχο των εν λόγω συναλλαγών, με αποτέλεσμα να επωφελούνται αθέμιτα οι πελάτες από φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στις τράπεζες λόγω του καθεστώτος ή του τόπου εγκατάστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των τραπεζών (ιδίως των τραπεζών που πραγματοποιούν επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές) στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να θεωρείται διττός: πρώτον, παρέχουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό προς χρήση από πελάτες, συχνά με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων όπως δάνεια, παράγωγα, repos ή οποιαδήποτε άλλα μέσα συνδεόμενα με ίδια κεφάλαια· και, δεύτερον, χρησιμοποιούν οι ίδιες επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μέσω των δικών τους διατραπεζικών και ιδιαίτερων διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι τράπεζες που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αρνήθηκαν επισήμως ότι πρόσφεραν οποιασδήποτε μορφής συμβουλές στους πελάτες τους για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, όπως επίσης αρνήθηκαν ότι συνεργάζονται με λογιστικές και νομικές εταιρείες για τον σκοπό αυτό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν συστήσει μεγάλο αριθμό θυγατρικών εταιρειών σε ειδικές φορολογικές δικαιοδοσίες ή σε δικαιοδοσίες με χαμηλούς ή πολύ χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εταιρειών, με στόχο τη φοροαποφυγή για λογαριασμό των εταιρικών ή ιδιωτών πελατών τους ή για δικό τους όφελος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκλεισαν μερικά από τα υποκαταστήματά τους στις εν λόγω δικαιοδοσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ έχουν διωχθεί πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την καταβολή υψηλών προστίμων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινηθεί πολύ λίγες διαδικασίες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε μια ανταγωνιστική αγορά και έχουν κίνητρα για να προωθούν ελκυστικά φορολογικά συστήματα προκειμένου να προσελκύουν νέους πελάτες και να εξυπηρετούν υπάρχοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι δέχονται συχνά τεράστιες πιέσεις για να κυρώσουν συμβάσεις πελατών που επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, με κίνδυνο να απολυθούν εάν δεν το κάνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και υποθέσεις «περιστρεφόμενης θύρας» μεταξύ κορυφαίων τραπεζικών υπαλλήλων, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπων φορολογικών διοικήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές διοικήσεις δεν έχουν πάντα επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε μέσα για τη διεξαγωγή ερευνών σε τράπεζες και τον εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται το γεγονός πως δεν έχουν όλες οι περίπλοκες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) κυρίαρχο φορολογικό κίνητρο και ότι, κατά κύριο λόγο, τα φορολογικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του συνόλου των συναλλαγών με περίπλοκες ΣΧΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που αφορούν οι συναλλαγές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορούν, εντούτοις, να είναι πολύ μεγάλα, δεδομένου ότι μεμονωμένες συμφωνίες περιλαμβάνουν ενίοτε χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων ευρώ και φορολογικά πλεονεκτήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφορίες εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας των περίπλοκων ΣΧΤ που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως όταν εκτελούνται χωριστά σκέλη των εν λόγω συμφωνιών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ υπόκεινται ήδη σε απαιτήσεις δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα δυνάμει της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV)· λαμβάνοντας, σημειωτέον, υπόψη ότι έχουν παρατηρηθεί ορισμένα κενά στις εν λόγω εκθέσεις ανά χώρα, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν προέβαλε σοβαρές αντιρρήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν σαφώς πως τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης απαίτησης και θα υποστηρίξουν την καθιέρωσή της ως παγκόσμιου προτύπου·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα όσον αφορά ορισμένα έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αποκαλύψει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των συνολικών κερδών και της δραστηριότητάς τους σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, και μεταξύ του ποσού του καταβαλλόμενου φόρου και του αριθμού των εργαζομένων στις εν λόγω δικαιοδοσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω υποβολή εκθέσεων έχει αποκαλύψει επίσης μια δυσαναλογία μεταξύ των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται και διαθέτουν προσωπικό και των περιοχών από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι τραπεζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που εμφανίστηκαν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής δεν απάντησαν πλήρως σε όλα τα ερωτήματα των μελών της, με αποτέλεσμα να παραμένουν αναπάντητα ή αδιευκρίνιστα ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις τράπεζες και πολυεθνικές έστειλαν γραπτές παρατηρήσεις (βλ. παράρτημα 2) σε μεταγενέστερο στάδιο·

Φορολογικά καθεστώτα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιούνται ευρέως καθεστώτα που συνδέονται με τη διανοητική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την έρευνα και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα αυτά χρησιμοποιούνται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις με στόχο την τεχνητή μείωση της συνολικής φορολογικής εισφοράς τους· λαμβάνοντας υπόψη η δράση αριθ. 5 του σχεδίου δράσης σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) αναφέρεται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση και αποτελεσματική παρακολούθηση τέτοιων πρακτικών στα κράτη μέλη·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» ανέλυσε τα ευρωπαϊκά φορολογικά καθεστώτα που είναι ευνοϊκά προς την ευρεσιτεχνία (patent box), αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανάλυσή της για συγκεκριμένα καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη, στο μεταξύ, ότι η δράση αριθ. 5 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ αναφέρεται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου» ως το νέο πρότυπο χορήγησης κινήτρων έρευνας και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν στο επίπεδο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» να ακολουθούν την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου στην εθνική τους νομοθεσία από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφώνησαν επίσης πως τα υφιστάμενα καθεστώτα patent box θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά μέχρι το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή της τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου σε εθνικό επίπεδο·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες της Επιτροπής έχουν καταδείξει σαφώς πως η σχέση μεταξύ του καθεστώτος patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης είναι συχνά αυθαίρετη και/ή τεχνητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυνέπεια αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω καθεστώτα δημιουργούνται στις περισσότερες περιπτώσεις για σκοπούς φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά κίνητρα για έσοδα που προέρχονται από την έρευνα και ανάπτυξη, κυρίως καθεστώτα patent box, συχνά συνεπάγονται μεγάλες μειώσεις των φορολογικών εσόδων για όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν τέτοια πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναλυθεί, με ποιον τρόπο μπορούν να τονωθούν οι τόσο αναγκαίες έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία στην ΕΕ, χωρίς την καθιέρωση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επιβεβαίωσαν επίσης επανειλημμένα πως δεν πιστεύουν ότι τα καθεστώτα patent box αποτελούν το κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κεντρικός ρόλος των καθεστώτων patent box στα συστήματα επιζήμιων φορολογικών πρακτικών παρατηρήθηκε αρχικά κατά τις διερευνητικές αποστολές της προηγούμενης Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου (TAXE 1) στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε κατά την αποστολή στην Κύπρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια συστήματα υπάρχουν και σε άλλα κράτη μέλη·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα προκύπτει λόγω της παντελούς έλλειψης εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα των εξερχόμενων πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον, μη συντονισμένο πλαίσιο, ο συνδυασμός κατάργησης της φορολόγησης στην πηγή, σύμφωνα με την οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και την οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, και μη παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων, εξερχόμενων πληρωμών τόκων και τελών άδειας και δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη δημιουργεί νομικά κενά που επιτρέπουν ουσιαστικά τη εκροή κερδών από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης σε τρίτη χώρα χωρίς να έχουν φορολογηθεί ούτε μία φορά·

Έγγραφα από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, από την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη φορολογία, και από την ομάδα εργασίας «Φορολογικά θέματα»

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 1ης Δεκεμβρίου 1997· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για το έργο της Ειδικής Επιτροπής (όπως έχει ήδη αναφερθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015)·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο αφότου είχαν παρέλθει πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας της Ειδικής Επιτροπής τέθηκαν στη διάθεση των βουλευτών, κεκλεισμένων των θυρών, στα κτίρια του ΕΚ, ορισμένα έγγραφα συνεδριάσεων και πρακτικά της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ έχουν καταστεί διαθέσιμα κι άλλα έγγραφα, ορισμένα έγγραφα και πρακτικά εξακολουθούν να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ή να λείπουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στο πλαίσιο άτυπης συνεδρίασης πως έχει θέσει στη διάθεση της Ειδικής Επιτροπής όλα τα προερχόμενα από την ίδια έγγραφα που έχει στην κατοχή της, και ότι οποιαδήποτε άλλα, προερχόμενα από την ίδια σχετικά έγγραφα συνεδριάσεων πρέπει, ακόμη και αν τα είχε κάποτε στην κατοχή της, να έχουν χαθεί·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου για πλήρη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται εδώ και μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω έγγραφα δόθηκαν σε ερευνητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ κατόπιν αιτήματος με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα αυτά τέθηκαν μεν, πρόσφατα, στη διάθεση του Κοινοβουλίου, αλλά μόνο σε βάση εμπιστευτικότητας, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημόσια συζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία του κοινοβουλευτικού έργου·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα ζητήματα εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» χωρίς να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι συζητήσεις για τις αποφάσεις γίνονται τουλάχιστον από το 1999 και υπάρχουν ακόμη δυσκολίες σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων που έχουν συμφωνηθεί, ακόμη και μετά το σκάνδαλο «Luxleaks»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση των καθεστώτων patent box δεν ολοκληρώθηκε ποτέ πλήρως το 2014, ούτε κινήθηκε άλλη διαδικασία εξέτασης, παρότι τα κράτη μέλη είχαν καθυστερήσει την εφαρμογή της νέας τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου·

Η εξωτερική διάσταση: η G20, ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ· συμμετοχή και συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των προσπαθειών για καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης φορολογίας εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν η παγκόσμια εναρμόνιση των πρακτικών και η εφαρμογή κοινών προτύπων όπως αυτά που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ στη δέσμη μέτρων για την BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα διακυβερνητικό φόρουμ σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, με λιγότερο επιλεκτική σύνθεση σε σχέση με τον ΟΟΣΑ ή τη G20, προκειμένου να μπορούν όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, να συμμετέχουν επί ίσοις όροις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G20, στο πλαίσιο της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Απριλίου 2016 στην Ουάσιγκτον, επανέλαβαν την έκκλησή τους προς όλες τις χώρες και τις περιοχές δικαιοδοσίας να εφαρμόσουν τα πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) σχετικά με τη διαφάνεια και την πραγματική κυριότητα νομικών προσώπων και νομικών μορφωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη της G20 έχουν ζητήσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και έχουν καλέσει την FATF και το Παγκόσμιο φόρουμ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς λόγους να υποβάλουν αρχικές προτάσεις για τον σκοπό αυτό μέχρι τον Οκτώβριο 2016·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διερευνητική αποστολή στις ΗΠΑ, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και κοινού ορισμού της πραγματικής κυριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε σχέση με τις εικονικές εταιρείες και τα νομικά γραφεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή την εφαρμογή του σχεδίου δράσης BEPS του ΟΟΣΑ·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του BEPS δεν περιλαμβάνει τις αναπτυσσόμενες χώρες ως ισότιμους διαπραγματευτικούς εταίρους και δεν έδωσε αποτελεσματικές λύσεις για τα φορολογικά προβλήματα των φτωχότερων χωρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παγκόσμιο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων, το οποίο συχνά εμποδίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες να φορολογούν κέρδη που πραγματοποιούνται στην επικράτειά τους·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη συνεργασία για φορολογικά ζητήματα μεταξύ των αρμόδιων αρχών ΕΕ και ΗΠΑ, ενώ δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την κοινοβουλευτική συνεργασία·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον Ιούλιο του 2016 έχει προγραμματιστεί ένα συμπόσιο για τη φορολογία, με στόχο την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 κάλεσε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ακρόαση της Ειδικής Επιτροπής TAXE 2 και της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τις «συνέπειες των επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες» κατέδειξε πως οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα διάβρωσης της βάσης, μετατόπισης των κερδών, έλλειψης διαφάνειας, αποκλίσεων των φορολογικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, και έλλειψης συνεκτικής και αποτελεσματικής διεθνούς νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ζημιώνονται από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών δεν διαθέτουν πόρους και πραγματογνωσία προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη πως τα μέλη της G20 επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εξασφαλίσουν ότι θα καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των οικονομιών των αναπτυσσόμενων χωρών και να ενθαρρυνθούν οι ανεπτυγμένες χώρες να συμμορφώνονται προς τις αρχές της πρωτοβουλίας «Addis Tax», όπως ορίστηκαν στο πλαίσιο της συνόδου των Ηνωμένων Εθνών της 27ης Ιουλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόψεις και οι προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχουν τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τις φορολογικές διοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με διεθνή φορολογικά ζητήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αντιμετωπίζουν ζητήματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως σε σχέση με τη μεταβιβαστική τιμολόγηση·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή φόρου στα μεταφερθέντα κέρδη (DPT) σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που αποφεύγουν τη φορολογία, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2017, καθώς και τη σύσταση μιας νέας ειδικής ομάδας στους κόλπους της φορολογικής υπηρεσίας·

Το έργο της Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου (TAXE 2)

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή αποτελούν άμεση συνέχεια των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και της 25ης Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν η Επιτροπή πλέον προωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα αυτά, έστω και εν μέρει· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται άλλα μέτρα καθοριστικής σημασίας που είχαν ζητηθεί με τα εν λόγω ψηφίσματα, όπως, μεταξύ άλλων, μια μεταρρύθμιση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, αποτελεσματικές νομικές διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών και μέτρα για τον περιορισμό της ενίσχυσης και προώθησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από συμβούλους ή από τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις για την Ένωση έχουν αναλυθεί και αξιολογηθεί ιδίως από την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα (TAXE 1), της οποίας οι εργασίες κατέληξαν σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στις 25 Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκε με επίσης πολύ μεγάλη πλειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε κοινή απάντηση στα ψηφίσματα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 και της 25ης Νοεμβρίου 2015·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου TAXE 2, η οποία συστάθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις, ορισμένες εκ των οποίων από κοινού με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπής Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων κλήθηκαν σε ακρόαση η Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, ο Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, Pierre Moscovici, ο Επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Jonathan Hill, ο Υφυπουργός Οικονομικών των Κάτω Χωρών, Eric Wiebes (που εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου), εμπειρογνώμονες στον τομέα της φορολογίας και της ανάπτυξης, εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, εκπρόσωποι τραπεζών, και βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποίησε επίσης συνεδριάσεις με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Μονακό, του Γκέρνσεϊ και του Τζέρσεϊ, και έλαβε γραπτές παρατηρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Νήσου του Μαν (βλ. παράρτημα 1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωσε επίσης διερευνητικές αποστολές στις ΗΠΑ (βλ. παράρτημα 6 στην έκθεση A8-0223/2016), με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων πτυχών της εντολής της που αφορούν τρίτες χώρες, καθώς και στην Κύπρο (βλ. παράρτημα 5 στην έκθεση A8-0223/2016)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής προσκλήθηκαν προσωπικά να συμμετάσχουν στις εργασίες της διακοινοβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου «TAXE» του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Επιτροπή πραγματοποίησε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών σε επίπεδο συντονιστών, στις οποίες κλήθηκαν σε ακρόαση εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Νήσων Κάιμαν, ερευνητές δημοσιογράφοι και υπάλληλοι της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες παρείχαν πληθώρα ιδιαίτερα χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές και τα φορολογικά συστήματα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, συνέβαλαν στην αποσαφήνιση ορισμένων από τα συναφή ζητήματα, ενώ άλλα παραμένουν αναπάντητα·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τέσσερις από τις επτά πολυεθνικές επιχειρήσεις συμφώνησαν κατά την πρώτη πρόσκληση να εμφανιστούν ενώπιον των μελών της (βλ. παράρτημα 2)·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μόνιμης άρνησης της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συναινέσουν στην πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ειδικές επιτροπές και οι εξεταστικές επιτροπές του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να μην έχουν επαρκείς αρμοδιότητες, δεδομένου, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν δικαίωμα κλήτευσης μαρτύρων και επιβολής της πρόσβασης σε έγγραφα –σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιτροπές των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Κογκρέσου των ΗΠΑ·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον τελευταίο καιρό το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει επανειλημμένα σοβαρές πολιτικές θέσεις σχετικά με φορολογικά θέματα χωρίς να λάβει υπόψη ή έστω να τις περιμένει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Συμπεράσματα και συστάσεις

1.  επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 25ης Νοεμβρίου 2015 και του ψηφίσματός του της 16ης Δεκεμβρίου 2015·

Επακολούθηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 13 κράτη μέλη δεν έχουν κατάλληλους κανόνες για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στην αφορολόγητη εκροή μερισμάτων· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεκατρία κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν κανένα κριτήριο πραγματικού δικαιούχου κατά την αποδοχή αξιώσεων για μείωση του παρακρατούμενου φόρου ή απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου· εκφράζει περαιτέρω δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, 14 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες που να αποτρέπουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και 25 κράτη μέλη δεν έχουν κανόνες για την άρση αναντιστοιχιών όσον αφορά τη φορολογική ταξινόμηση τοπικών εταιρειών από άλλο κράτος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν έχει ζητήσει μέχρις στιγμής την απαγόρευση των δομών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την εταιρική φοροαποφυγή, δεδομένου υπάρχουν δυνατότητες για ακόμα αυστηρότερους εθνικούς κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συζήτησαν τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σε καμία ομάδα εργασίας του Συμβουλίου·

4.  επικροτεί τη δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAP), την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου 2016, καθώς και όλες τις νομοθετικές προτάσεις και ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τότε (βλ. παράρτημα 4 στην έκθεση A8-0223/2016)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το Συμβούλιο της οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία προκειμένου να θεσπιστεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα στις φορολογικές αρχές, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν περίμενε να μάθει και να εξετάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν συμφωνήσει τη δική του θέση, ούτε προέβλεψε τη συμμετοχή της Επιτροπής στην ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε ομόφωνη και φιλόδοξη θέση σχετικά με την ATAP και να διατηρήσει ενιαία την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, προκειμένου να εφαρμοστούν ουσιαστικά οι συστάσεις του ΟΟΣΑ και ληφθούν μέτρα που να προχωρούν ακόμα περισσότερο, ώστε να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς αντί της αποδυναμωσής της· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το τρέχον σχέδιο θέσης του Συμβουλίου έχει αποδυναμωθεί, ιδίως με τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων σχετικά με την έκπτωση τόκων ή την πιο περιορισμένη προσέγγιση στον κανόνα για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί κοινός ενωσιακός ορισμός και κατάλογος μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής για την αποτελεσματική φορολογία· τονίζει ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά, διεξοδικά και μετρήσιμα κριτήρια· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι απαιτείται περισσότερη και δεσμευτική δράση για την αποτελεσματική και συστηματική καταπολέμηση της BEPS·

5.  θεωρεί ότι η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία, έχοντας υποβληθεί σε διάφορες συνεχόμενες και ειδικές τροποποιήσεις όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί στο σύνολό της, ιδίως, μεταξύ άλλων, προκειμένου να μειωθούν και ενδεχομένως να εξαλειφθούν οι τρέχουσες εξαιρέσεις από την αρχή της ανταλλαγής πληροφοριών·

6.  επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία οι πολυεθνικές εταιρείες οφείλουν να δημοσιοποιούν με σαφή και εύληπτο τρόπο στους ισολογισμούς τους διάφορα στοιχεία για κάθε κράτος μέλος και για κάθε τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες, μεταξύ των οποίων τα προ φόρων κέρδη ή οι ζημίες, οι φόροι επί των κερδών ή των ζημιών, ο αριθμός των εργαζομένων, τα περιουσιακά στοιχεία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καθίστανται οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό, ενδεχομένως μέσω ενός κεντρικού μητρώου της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) πριν από το τέλος του 2016, συνοδευόμενη από κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών εντός της Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες στο εσωτερικό της Ένωσης· πιστεύει ότι η ενοποίηση συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της ΚΕΒΦΕ· θεωρεί ότι η ενοποίηση θα πρέπει να εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι κάθε ενδιάμεσο σύστημα που θα περιλαμβάνει μόνο την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης με έναν μηχανισμό συμψηφισμού απωλειών μπορεί να είναι μόνο προσωρινό· πιστεύει ότι η καθιέρωση μιας πλήρους και υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη· καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση για την ΚΕΒΦΕ, όταν υποβληθεί, και, εν συνεχεία, να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη σχετική νομοθεσία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα νομικά κενά και οι αναντιστοιχίες μεταξύ των εταιρικών φορολογικών βάσεων και οι διαφορές στις διοικητικές πρακτικές μπορούν να δημιουργήσουν άνισους όρους ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και εντός της ΕΕ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ενέκρινε, στις 12 Απριλίου 2016, πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση από τις επιχειρήσεις, τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά τους, πληροφοριών όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος και την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη φορολογία των εταιρειών· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια και τα κατώτατα όρια δεν συνάδουν με τις προηγούμενες θέσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και συνεπώς δεν θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του της 20ής Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή πλήρης πρόσβαση στη νέα βάση δεδομένων της Ένωσης για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· επιμένει ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και αποδοτική βάση δεδομένων που θα περιέχει όλες τις αποφάσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύντομα το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την έναρξη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»·

10.  υπογραμμίζει ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα δημιουργήσει την ανάγκη για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, και επιμένει ότι πρέπει να συντονιστούν τόσο οι προσπάθειες αντιμετώπισης των ζητημάτων υπολογιστικής επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, όσο και οι ανθρώπινοι πόροι για την ανάλυση των δεδομένων· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής σε αυτό το έργο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία σε εθνικό επίπεδο και να συμμορφωθούν πλήρως σε αυτήν, προκειμένου, ιδίως, να εξακριβωθεί, πόσα κράτη μέλη ζητούν φορολογικές πληροφορίες μέσω διμερών φορολογικών συμβάσεων αντί δυνάμει του παρόντος νομικού πλαισίου· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις φορολογικές διοικήσεις τους με επαρκές προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική είσπραξη των φορολογικών εσόδων και να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, δεδομένου ότι η έλλειψη πόρων και οι περικοπές προσωπικού, επιπλέον της έλλειψης επαρκούς κατάρτισης, τεχνικών μέσων και εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών, έχουν περιορίσει σοβαρά την ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να ενοποιούν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με φορολογικές αρχές και τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν με χρηματοπιστωτικούς επόπτες και ρυθμιστές·

11.  επικροτεί την ανακοίνωση της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Μαΐου 2016 να θέσουν σε εφαρμογή δημόσια μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιρειών· επιδοκιμάζει τη Γαλλία για τη δέσμευσή της να δημιουργήσει δημόσιο μητρώο καταπιστευμάτων· υποστηρίζει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα υποχρεώνει κάθε αλλοδαπή εταιρεία που είτε αγοράζει ακίνητα στη χώρα είτε συνάπτει συμφωνία με το κράτος να δηλώνει τον πραγματικό δικαιούχο· καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες·

12.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το νέο παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για το ότι, με το να καταστεί το πρότυπο αυτό αμοιβαίο, οι χώρες που εξακολουθούν να έχουν περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάδοση των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να εξαιρεθούν στην πράξη·

13.  επισημαίνει ότι το κοινό φόρουμ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 2014-2019 την ανάπτυξη ορθών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για το θέμα αυτό θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στις σχετικές εργασίες·

14.  υπογραμμίζει ότι το 70% της μεταφοράς κερδών γίνεται με μεταβιβαστική τιμολόγηση και ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η θέσπιση πλήρους ΚΕΒΦΕ· καλεί, πάντως, την Επιτροπή, να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, που απηύθυνε ο ΟΟΣΑ στις πολυεθνικές εταιρείες και τις φορολογικές διοικήσεις· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων BEPS μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι οποίοι προκύπτουν από το πλαίσιο μεταβιβαστικής τιμολόγησης, ιδίως όσον αφορά την τιμολόγηση άυλων αγαθών, και ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ενεργά εναλλακτικές λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την τρέχουσα αρχή του πλήρους ανταγωνισμού, και να εξεταστεί η ικανότητά τους να εξασφαλίσουν ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό παγκόσμιο φορολογικό σύστημα·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επίτροπος αρμόδια για τον ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, χαρακτήρισε τη μεταβιβαστική τιμολόγηση τομέα στον οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων, καθότι θεωρείται ότι αποτελεί μέσο που χρησιμοποιείται συχνά από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο συστημάτων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής όπως τα ενδοομιλικά δάνεια· σημειώνει ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και τη ρύθμιση κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, παρότι ο συγκεκριμένος τύπος κρατικής ενίσχυσης έχει αποδειχθεί ότι συνιστά ανησυχητικό μέσο φοροαποφυγής· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές και να καθορίσει σαφή κριτήρια για τον καλύτερο προσδιορισμό των ορίων της μεταβιβαστικής τιμολόγησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων· υποστηρίζει τα συμπεράσματα των ερευνών της Επιτροπής στην υπόθεση Starbucks, Fiat και Amazon· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει όλα τα σχετικά στοιχεία·

16.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από τις πολυεθνικές εταιρείες που τοποθετήθηκαν δεν καταδίκασαν απερίφραστα τις πρακτικές φοροαποφυγής και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· τονίζει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να χορηγούν τεχνητά ενδοομιλικά δάνεια για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· τονίζει ότι η προτίμηση για τη συγκεκριμένη δανειοληπτική χρηματοδότηση λειτουργεί εις βάρος των φορολογούμενων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη μεροληπτική φορολογική μεταχείριση ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές στους αντίστοιχους φορολογικούς νόμους τους·

17.  τονίζει με έμφαση ότι το έργο των καταγγελτών έχει καθοριστική σημασία για την αποκάλυψη σκανδάλων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και ότι, συνεπώς, η προστασία των καταγγελτών πρέπει να διασφαλίζεται νομικά και να ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζονται στην κατεύθυνση αυτή· θεωρεί ότι τα δικαστήρια και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του νόμιμου επιχειρηματικού απορρήτου, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται, να παρακωλύεται ή να περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η δυνατότητα των καταγγελτών και των δημοσιογράφων να τεκμηριώνουν και να αποκαλύπτουν παράνομες, καταχρηστικές ή επιβλαβείς πρακτικές, στις περιπτώσεις που αυτό εξυπηρετεί σαφώς και αναμφίβολα το δημόσιο συμφέρον· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει σχέδια για άμεση ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα, δεδομένων των πολύ πρόσφατων και σημαντικών αποκαλύψεων από καταγγέλτες, ευρύτερα γνωστών ως «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά»·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση των μηχανισμών διευθέτησης διαφορών σε σχέση με τη διπλή φορολόγηση· τονίζει ότι ο καθορισμός ενός σαφούς χρονικού πλαισίου για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων·

19.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να μεταφέρει τις απαιτήσεις χρηστής διακυβέρνησης στις συμβάσεις της με όλους τους επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες δέουσας επιμέλειάς της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών για τους τελικούς δικαιούχους, και να αποφεύγει συναλλαγές με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα ή φορολογικούς παραδείσους που εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό·

20.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή νομοθεσία σχετικά με τον ορισμό της οικονομικής υπόστασης, της δημιουργίας αξίας και της μόνιμης εγκατάστασης, με σκοπό την αντιμετώπιση, ιδίως, του ζητήματος των εικονικών εταιρειών·

Μαύρη λίστα, συγκεκριμένες κυρώσεις για μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και παρακράτηση φόρου

21.  επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα η μόνη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει λάβει η Επιτροπή όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών, ήταν η εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση· παρατηρεί ότι, ως τώρα, τα κριτήρια καταχώρισης στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ δεν έχουν αποδειχτεί αποδοτικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού ούτε έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά· τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρίτες χώρες οι οποίες προστατεύουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί παράνομα, καθιστώντας αδύνατη την ανάκτησή τους από τις αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό κοινό ενωσιακό ορισμό και κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών (δηλ. μια «μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων»), βασιζόμενη σε αξιόπιστα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, τα μέτρα φορολογικής διαφάνειας, τη δράση κατά της BEPS, και τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενεργών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, τη χορήγηση πλεονεκτημάτων σε μη ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την απουσία απαίτησης για οικονομική υπόσταση και τη μη δημοσιοποίηση της εταιρικής δομής νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων, των ιδρυμάτων κ.λπ.) ή της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταλήξει σε συμφωνία για τον κατάλογο αυτό μέσα στους προσεχείς έξι μήνες· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την εν λόγω συμφωνία έως το τέλος του 2016· θεωρεί ότι, προκειμένου η διαδικασία να έχει προληπτικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να προβλεφθεί, πριν από την καταχώριση στον κατάλογο, μια διαδικασία κλιμάκωσης, η οποία θα ξεκινά με τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου με τη δικαιοδοσία στην οποία έχουν εντοπιστεί οι ελλείψεις· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός που να επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό δικαιοδοσιών αν και όταν επιτευχθεί ή αποκατασταθεί επιτυχώς η συμμόρφωση· θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ·

23.  ζητεί να θεσπιστεί συγκεκριμένο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο κυρώσεων κατά των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να αναθεωρούνται και, ως ύστατο μέτρο, να αναστέλλονται οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να αναστέλλονται οι συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση και να απαγορεύεται η πρόσβαση σε κονδύλια της Ένωσης· επισημαίνει ότι σκοπός των κυρώσεων είναι η πραγματοποίηση αλλαγών στη νομοθεσία της εκάστοτε δικαιοδοσίας· ζητεί, οι κυρώσεις να ισχύουν και για επιχειρήσεις, τράπεζες, λογιστικά και νομικά γραφεία, και φοροτεχνικούς που αποδεικνύεται ότι συνεργάζονται με τις εν λόγω δικαιοδοσίες σε παράνομες ή καταχρηστικές δραστηριότητες ή ότι διευκόλυναν παράνομες, επιζήμιες ή καταχρηστικές φορολογικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν νομικά οχήματα στις δικαιοδοσίες αυτές·

24.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί δεσμευτική νομοθεσία η οποία να απαγορεύει σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ανοίγουν λογαριασμούς ή να δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε αναδιαπραγμάτευση των διμερών φορολογικών συμβάσεων με τρίτες χώρες μέσω ενός πολυμερούς μέσου, προκειμένου να εισαγάγουν επαρκώς αποτελεσματικές ρήτρες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών, για την καταπολέμηση της αναζήτησης της ευνοϊκότερης φορολογικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ κράτους προέλευσης και κράτους κατοικίας με γνώμονα την οικονομική υπόσταση και έναν κατάλληλο ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης· τονίζει, επιπλέον, ότι η εν λόγω διαδικασία θα επιταχυνθεί σημαντικά αν η Επιτροπή λάβει από τα κράτη μέλη εντολή για διαπραγμάτευση των εν λόγω φορολογικών συμβάσεων εξ ονόματος της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διαπραγμάτευση των εν λόγω φορολογικών συμβάσεων·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για παρακράτηση φόρου σε επίπεδο ΕΕ, η οποία να γίνεται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κέρδη που παράγονται στην Ένωση θα φορολογούνται τουλάχιστον μία φορά πριν μεταφερθούν εκτός Ένωσης· επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα επιστροφής για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω γενικό σύστημα παρακράτησης φόρου με βάση τη μέθοδο της φορολογικής πίστωσης έχει το πλεονέκτημα ότι αποτρέπει τη διπλή μη φορολόγηση και την BEPS χωρίς να οδηγεί σε κρούσματα διπλής φορολόγησης·

27.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Ανδόρα και το Μονακό έχουν δεσμευτεί να καθιερώσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έως το 2018 αντί έως το 2017· επισημαίνει ότι ορισμένες μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, όπως η Ανδόρα, συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών, ωστόσο τείνουν να καταστούν δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία περί διπλής φορολόγησης μεταξύ Ανδόρας και Ισπανίας δεν εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επισταμένως την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία περιλαμβάνεται σε συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη με πρώην ή νυν μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες·

28.  θεωρεί ότι η υβριδική αναντιστοιχία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των τρίτων χωρών όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των οντοτήτων που οδηγεί σε διπλή μη φορολόγηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπληρωματικά προς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΑΤΑΡ·

Φορολογικά καθεστώτα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη

29.  επισημαίνει ότι ως τώρα τα ευνοϊκά προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη φορολογικά καθεστώτα δεν έχουν αποδειχτεί όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε για την προώθηση της καινοτομίας στην Ένωση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντίθετα, χρησιμοποιούνται συχνά από πολυεθνικές επιχειρήσεις για μεταφορά κερδών μέσω συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, όπως το ευρέως γνωστό «Double Irish with a Dutch sandwich»· θεωρεί ότι τα καθεστώτα patent box είναι ακατάλληλα και αναποτελεσματικά για την επίτευξη οικονομικών στόχων· επιμένει ότι ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να προωθηθεί με τη χρήση μέτρων ευρύτερης πολιτικής που να ευνοούν τη μακροπρόθεσμη καινοτομία και την ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση με τα καθεστώτα patent box, δεδομένου ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος αθέμιτης χρήσης τους μέσω συστημάτων φοροαποφυγής· παρατηρεί ότι η σύνδεση μεταξύ των καθεστώτων patent box και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης συχνά είναι αυθαίρετη, και ότι τα σημερινά πρότυπα οδηγούν σε εξίσωση προς τα κάτω όσον αφορά την πραγματική φορολογική εισφορά των πολυεθνικών εταιρειών·

30.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», έχουν αμελήσει το ζήτημα αυτό και δεν έχουν ακόμη καταρτίσει ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπισή του·

31.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να απαγορεύσει την αθέμιτη χρήση των καθεστώτων patent box για σκοπούς φοροαποφυγής και να εξασφαλίσει ότι αν και όταν χρησιμοποιούνται θα συναρτώνται με πραγματική οικονομική δραστηριότητα, να υποβάλει προτάσεις δεσμευτικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα καθεστώτα patent box, λαμβάνοντας υπόψη την «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου» του ΟΟΣΑ και αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της· τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να αφορά όλα τα νέα καθεστώτα patent box που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, και ότι όλα τα υπάρχοντα καθεστώτα patent box που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ πρέπει να τροποποιηθούν αντίστοιχα·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια ρήτρα ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης στην οδηγία περί τόκων και δικαιωμάτων, καθώς και στην οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες, και να εξασφαλίσουν ότι το Συμβούλιο δεν θα προβλέψει εξαιρέσεις·

Τράπεζες, φοροτεχνικοί και διαμεσολαβητές

33.  εκφράζει τη λύπη του διότι τράπεζες, φοροτεχνικοί, νομικά και λογιστικά γραφεία και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην κατάρτιση συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους, ενώ έχουν επίσης βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις τους στην κατάρτιση των φορολογικών κωδίκων και των νόμων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντική σύγκρουση συμφερόντων·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και επαρκούς τεκμηρίωσης στους κόλπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των γραφείων συμβούλων και των νομικών γραφείων όσον αφορά τα συγκεκριμένα μοντέλα κυριότητας και ελέγχου εταιρειών που προτείνονται από τους φοροτεχνικούς, τους οικονομικούς και τους νομικούς συμβούλους, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα τα «έγγραφα του Παναμά»· συνιστά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εικονικών εταιρειών, να ενισχυθούν οι απαιτήσεις διαφάνειας για τη σύσταση ιδιωτικών εταιρειών·

35.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας και επαρκούς τεκμηρίωσης στους κόλπους των εθνικών φορολογικών διοικήσεων όσον αφορά τις συνέπειες που έχουν για τον ανταγωνισμό οι αποφάσεις περί μεταβιβαστικής τιμολόγησης, οι ρυθμίσεις των καθεστώτων patent box, οι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα στοιχεία επιλεκτικής φορολόγησης των εταιρειών·

36.  ζητεί να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κώδικες δεοντολογίας για τον κλάδο της παροχής φορολογικών συμβουλών, προκειμένου ειδικότερα, να προβλέπεται η δημοσιοποίηση καταστάσεων δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων με τρόπο σαφή και κατανοητό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενωσιακό κώδικα δεοντολογίας για όλες τις υπηρεσίες συμβούλου, που να προβλέπει τη σαφή δημοσιοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων· πιστεύει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση ενωσιακού καθεστώτος ασυμβίβαστου για τους φοροτεχνικούς, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων όταν παρέχουν συμβουλές και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και να αποτρέπονται άλλες συγκρούσεις συμφερόντων·

37.  εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου, φοροτεχνικού, και λογιστικού ελέγχου από το ίδιο λογιστικό γραφείο· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ορθή παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που στοχεύει στην πρόληψη των εν λόγω συγκρούσεων και να εξετάσει την ανάγκη για αναθεώρηση της οδηγίας περί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 22, καθώς και του κανονισμού περί ελέγχου, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 5 και τον ορισμό της «ουσιώδους επίπτωσης» των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που περιέχεται σε αυτόν·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους φοροτεχνικούς κύκλους και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής ποινικών κυρώσεων σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών που ενέχονται σε φοροδιαφυγή, και της δυνατότητας να ανακαλούνται άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για επαγγελματίες και εταιρείες που αποδεικνύεται ότι συμμετέχουν στην κατάρτιση, την παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση, ή τη χρήση συστημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροδιαφυγής· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης αναλογικής οικονομικής ευθύνης για τους φοροτεχνικούς που συμμετέχουν σε παράνομες φορολογικές πρακτικές·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης αναλογικής οικονομικής ευθύνης για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν μεταφορές προς γνωστούς φορολογικούς παραδείσους, όπως αυτοί θα ορίζονται στο πλαίσιο του μελλοντικού κοινού ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις απαιτήσεις που υποχρεώνουν τις τράπεζες να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών τις μεταφορές από και προς δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν παρόμοιες πληροφορίες στις ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ικανότητα των φορολογικών τους διοικήσεων να ερευνούν υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·

42.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία να θεσπίζεται απαίτηση υποχρεωτικής δημοσιοποίησης για τις τράπεζες, τους φορολογικούς συμβούλους και άλλους διαμεσολαβητές όσον αφορά περίπλοκες δομές και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κοινό ενωσιακό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών και έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται από πελάτες με στόχο τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

43.  καλεί την Επιτροπή(31) να θεσπίσει ειδικούς κοινούς ελάχιστους κανόνες κατά των αθέμιτων συμπεριφορών με στόχο τη μη χορήγηση πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από ορισμένες υβριδικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων(32), οι οποίες έχουν συχνά ως αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος σε ένα κράτος χωρίς η διαφορά να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου ή τις αθέμιτες εκπτώσεις για φόρο που καταβάλλεται στην αλλοδαπή·

Καταγγέλτες

44.  επαναλαμβάνει ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη παραπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ή καταχρηστικών πρακτικών· θεωρεί ότι οι εν λόγω αποκαλύψεις, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα υπηρετούν σαφώς το δημόσιο συμφέρον, όπως φάνηκε από τα πρόσφατα σκάνδαλα «LuxLeaks» και «έγγραφα του Παναμά», που κατέδειξαν το μέγεθος του φαινομένου της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία· υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα εντοπισμού και δίωξης των παραβατών στον τομέα της φορολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων·

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή περιορίζει τη δράση της στην απλή παρακολούθηση των εξελίξεων σε διάφορους τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης, χωρίς να σχεδιάζει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη προστασίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσίευση νέων αποκαλύψεων, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια νόμιμων φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στις απαιτήσεις που περιέχονται στις παραγράφους 144 και 145 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25 Νοεμβρίου 2015, ούτε στις συστάσεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 2015, και ειδικότερα στο αίτημα να καταρτίσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών και όσων προβαίνουν σε παρεμφερείς ενέργειες έως το τέλος του 2016·

46.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών, καθώς και των δημοσιογράφων και άλλων προσώπων στον χώρο του Τύπου που τους βοηθούν και τους διευκολύνουν· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία τους σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, προβλέποντας τη δυνατότητα να μην ασκείται δίωξη σε περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγέλτες ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον· την καλεί να εξετάσει ως πρότυπο τα καλύτερα παραδείγματα της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των καταγγελτών που ισχύουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» και διοργανικά θέματα

47.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη Ειδική Επιτροπή του (TAXE 1 και 2) είχαν ζητήσει επανειλημμένα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα και τα πρακτικά της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», οι βουλευτές δεν έλαβαν παρά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό νέων εγγράφων, προς εξέταση κεκλεισμένων των θυρών, και αυτό συνέβη μόνο αφότου είχαν παρέλθει πέντε μήνες από την έναρξη της θητείας της επιτροπής TAXE2· επισημαίνει ότι ορισμένα από τα έγγραφα αυτά έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί ώστε να υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο και σε ανοικτό πολιτικό διάλογο σχετικά με το περιεχόμενό τους· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην δείχνει ιδιαίτερη προθυμία να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα·

48.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, παρότι κοινοποίησε μέρος των εσωτερικών πρακτικών των συνεδριάσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεν ήταν σε θέση να τηρήσει αρχείο όλων των εγγράφων που διανεμήθηκαν· θεωρεί ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να τηρεί αρχείο με όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, με την ανάκτηση όλων των εγγράφων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή όσον αφορά το ζήτημα αυτό·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων εργασίας της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεδομένου ότι αποτελούν παράγοντες που εμποδίζουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων βελτιώσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι δεν έχει λάβει διάφορα έγγραφα συνεδριάσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», τα οποία προέρχονται από το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη και έχουν καθοριστική σημασία για την ορθή εκτέλεση της εντολής της ειδικής επιτροπής· ζητεί την τακτική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εποπτείας που ασκεί όσον αφορά το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις διατυπωθείσες συστάσεις· ζητεί από την ομάδα του κώδικα δεοντολογίας να υποβάλλει δημόσια προσβάσιμη ετήσια έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται και να περιγράφονται οι πλέον επιζήμιες φορολογικές πρακτικές που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του έτους· επαναλαμβάνει το αίτημά που είχε υποβάλει στο Συμβούλιο το 2015, για τη σύσταση «επιτροπής φορολογίας» σε πολιτικό επίπεδο·

50.  όπως προκύπτει από δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες, η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εξέτασε 421 μέτρα μεταξύ 1998 και 2014, και έκρινε επιζήμια τα 111 από αυτά (26%), ωστόσο τα δύο τρίτα των μέτρων αυτών εξετάστηκαν κατά τα πέντε πρώτα έτη ύπαρξης της ομάδας· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των μέτρων από τα κράτη μέλη έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών –μόνο το 5% του συνόλου των μέτρων εξετάστηκαν το 2014– και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» δεν έχει εντοπίσει κανένα επιζήμιο φορολογικό μέτρο από τον Νοέμβριο του 2012· συμπεραίνει ότι η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» δεν λειτούργησε πλήρως την τελευταία δεκαετία και ότι η διακυβέρνηση και η εντολή της πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως·

51.  επαναλαμβάνει το αίτημα που είχε απευθύνει στην Επιτροπή το 2015, να υποβάλει επικαιροποίηση της έκθεσης της Simmons&Simmons, του 1999, σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές, που αναφέρεται στην παράγραφο 26 της έκθεσης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του 1999 (της έκθεσης Primarolo (SN 4901/99))·

52.  τονίζει ότι, παρόλο που η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» έχει επιτρέψει ορισμένες βελτιώσεις, η αυτοκοινοποίηση δυνητικά επιζήμιων μέτρων από τα κράτη μέλη δεν είναι αποτελεσματική, τα κριτήρια εντοπισμού επιζήμιων μέτρων είναι παρωχημένα, και η αρχή της ομοφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ύπαρξη επιζήμιων επιπτώσεων δεν αποδείχτηκε αποδοτική· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη αντιτίθενται στην αναγκαία μεταρρύθμιση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταρρύθμιση, το συντομότερο δυνατόν, των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των επιζήμιων μέτρων και των πτυχών διακυβέρνησης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (συμπεριλαμβανομένων της δομής λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης, της συμφωνηθείσας αποφυγής και κατάργησης επιζήμιων μέτρων, της αποφυγής πιθανής κωλυσιεργίας, των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) προκειμένου να αυξηθεί η δημόσια διαφάνεια και λογοδοσία και να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα έχει ισχυρή συμμετοχή και πρόσβαση σε πληροφορίες· επισημαίνει τις ελλείψεις και άλλες συναφείς πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 3· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι, από τη σύγκριση του καταλόγου της Επιτροπής όσον αφορά όλα τα φορολογικά καθεστώτα που έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα «Κώδικα δεοντολογίας» με τα αντίστοιχα έγγραφα των συνεδριάσεων κατά τη στιγμή της λήψης απόφασης εφεξής, προκύπτει, πρώτον, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφές πώς ελήφθη η απόφαση, π.χ. γιατί καθεστώτα για τα οποία υπήρχαν λόγοι να θεωρηθεί ότι θα ήταν επιζήμια κρίθηκαν εν τέλει μη επιζήμια και, δεύτερον, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση διαπίστωσε επιβεβαιωμένες επιζήμιες επιπτώσεις, κατά πόσον οι επακόλουθες διαδικασίες κατάργησης των μέτρων ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν αντάλλασσαν αυτόματα φορολογικές πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν βάσιμοι λόγοι, παρά τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που αφήνουν οι οδηγίες αυτές όσον αφορά την υπόθεση για πιθανότητα απώλειας φορολογικών εσόδων σε άλλα κράτη μέλη, ή για ενδεχόμενη εξοικονόμηση φόρων από εικονικές ενδοομιλικές μεταφορές κερδών· τονίζει ότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, δεδομένου ότι δεν ενήργησε στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους, και ιδίως εκείνες που ορίζονται στις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, παρά τις ενδείξεις περί του αντιθέτου·

53.  επισημαίνει ότι η ειδική επιτροπή διαπίστωσε πως ορισμένα κράτη μέλη παρεμποδίζουν συστηματικά την επίτευξη προόδου στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής· επισημαίνει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις διοικητικές πρακτικές (φορολογικές αποφάσεις) στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» διήρκεσαν σχεδόν δύο δεκαετίες· καταδικάζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη ήταν απρόθυμα να συμφωνήσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους όσον αφορά την έκδοση φορολογικών αποφάσεων πριν από το «Luxleaks» και εξακολουθούν να είναι απρόθυμα να εφαρμόσουν στο εθνικό δίκαιο το υπόδειγμα οδηγιών που ανέπτυξε η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» παρά τις δεσμεύσεις τους μετά τις αποκαλύψεις «Luxleaks»·

54.  καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στο Κοινοβούλιο μόνιμη, έγκαιρη και τακτική πρόσβαση στα έγγραφα συνεδριάσεων και στα πρακτικά των ομάδων του Συμβουλίου που ασχολούνται με φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τη φορολογία των επιχειρήσεων, της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου και της ομάδας εργασίας «Φορολογικά θέματα»· συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία που επετεύχθη με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόσβαση στα πρακτικά των ΕΕΜ/ΕΚΤ ως υπόδειγμα για αυτόν τον σκοπό·

55.  καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης εκ μέρους των κρατών μελών, να υποβάλει νομοθετική πρόταση, κατά προτίμηση δυνάμει του άρθρου 116 ΣΛΕΕ ή του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»·

56.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και ορισμένα κράτη μέλη δεν έλαβαν επί σειρά ετών αποφασιστικά μέτρα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συστήματα ενισχυμένης συνεργασίας (μεταξύ τουλάχιστον εννέα κρατών μελών) προκειμένου να επιταχυνθεί η δράση κατά των επιζήμιων και παράνομων φορολογικών πρακτικών·

57.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα νέο κέντρο συνοχής και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής της Ένωσης μέσα στη δομή της Επιτροπής, προκειμένου να διαφυλαχτούν η ορθή και συνεκτική λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η εφαρμογή των διεθνών προτύπων· πιστεύει ότι αυτός το νέο κέντρο θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί και να παρακολουθεί τις φορολογικές πολιτικές των κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης, να εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται νέα επιζήμια φορολογικά μέτρα από τα κράτη μέλη, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τον κοινό ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, να διασφαλίζει και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών διοικήσεων (π.χ. κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών), και να καθιερώνει προγράμματα σπουδών στον συγκεκριμένο τομέα· πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτόν το κέντρο θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της εμφάνισης νέων κενών στη φορολογική νομοθεσία λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες πολιτικής, καθώς και στην καταπολέμηση φορολογικών πρακτικών και προτύπων που διαταράσσουν, εμποδίζουν ή παρακωλύουν την ορθή λειτουργία και τη λογική της ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι το κέντρο αυτό θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής για τους καταγγέλτες, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι φορολογικές διοικήσεις δεν αναλαμβάνουν δράση μετά την αποκάλυψη κρουσμάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ή δεν προβαίνουν σε κατάλληλη διερεύνηση του ζητήματος· θεωρεί ότι το κέντρο θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινή χρήση της πραγματογνωσίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φορολογούμενων·

Εξωτερική διάσταση

58.  εκφράζει την ικανοποίησή για το γεγονός ότι η G8 και η G20 δίνουν εκ νέου έμφαση σε θέματα φορολογίας, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συστάσεις· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει μια συνεκτική θέση εξ ονόματος της Ένωσης κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις της G20 και τα ad hoc συμπόσια· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις διαπιστώσεις και τις πιθανές συνέπειες των αποφάσεων της G20 για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης, των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τυχόν παράνομων χρηματοοικονομικών ροών·

59.  καλεί την Ένωση, την G20, τον ΟΟΣΑ και τον ΟΗΕ να συνεργαστούν περαιτέρω για την προώθηση παγκόσμιων κατευθυντήριων γραμμών που θα είναι επωφελείς και για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

60.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός παγκόσμιου οργάνου, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με άρτιο εξοπλισμό και επαρκείς πρόσθετους πόρους, το οποίο να εξασφαλίζει ότι όλες οι χώρες θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διατύπωση και τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών πολιτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εργάζονται για τη διεξαγωγή μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συνόδου κορυφής επί φορολογικών θεμάτων με στόχο τη σύσταση του εν λόγω διακυβερνητικού οργάνου·

61.  καλεί τα διεθνή φόρα να συμφωνήσουν σε έναν πιο αυστηρό και ακριβή ορισμό της πραγματικής κυριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ενίσχυση της διαφάνειας·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διενέργεια ανάλυσης των δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών και ενωσιακών φορολογικών πολιτικών, όπου είναι σκόπιμο, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

63.  επισημαίνει ότι το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις παράνομες εκροές, ενώ ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός αντιβαίνει στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

64.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώνει στις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής σχέσης ρήτρες χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όσον αφορά, ειδικότερα, τη συμμόρφωση προς τις σχετικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον φορολογικό τομέα (π.χ. πρωτοβουλία για την BEPS), οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες αυτές δεν θα μπορούν χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από εταιρείες ή διαμεσολαβητές με στόχο τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

65.  καλεί τον ΟΟΣΑ και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς να αρχίσουν να εργάζονται για ένα φιλόδοξο σχέδιο BEPS II, το οποίο να βασίζεται κυρίως σε ελάχιστα πρότυπα και συγκεκριμένους στόχους προς εφαρμογή·

66.  τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που είναι μέλη της FATF πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ακουστεί η φωνή της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για παρακολούθηση της ανάπτυξης νέων επιζήμιων φορολογικών μέτρων·

67.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα παρακολούθησης σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η οποία να έχει ως στόχο να παρατηρεί και να ελέγχει τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας·

68.  ζητεί να αναπτυχθεί διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με διεθνή φορολογικά ζητήματα· συνιστά να συσταθούν επίσημα διακοινοβουλευτικά φόρα, τα οποία να ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, και να αξιοποιηθεί εν προκειμένω το υφιστάμενο πλαίσιο του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών· ενθαρρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για την εφαρμογή του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ· επισημαίνει τη σημαντική έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή της·

69.  επικροτεί το δοκιμαστικό σχέδιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα μεταξύ των φορολογικών αρχών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο 2016 από τα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί, σύμφωνα με τη δεδηλωμένη πρόθεση των χωρών αυτών, να επεκταθεί η εν λόγω πρωτοβουλία και να αποτελέσει τη βάση για ένα παγκόσμιο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών παρόμοιο με το πρότυπο για τις πληροφορίες περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών·

70.  ζητεί, ως επόμενο βήμα στη διαδικασία ενίσχυσης της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και της αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών, τη θέσπιση ενωσιακού δημόσιου μητρώου πραγματικής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων προτύπων για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα και όλων των τις αναγκαίων εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας στον συγκεκριμένο τομέα· τονίζει τον καθοριστικό ρόλο οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ στο πλαίσιο αυτό·

71.  ζητεί την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός παγκόσμιου μητρώου χρηματοοικονομικών στοιχείων με όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών, επιχειρήσεων και οντοτήτων όπως καταπιστεύματα και ιδρύματα, το οποίο να είναι πλήρως προσβάσιμο από τις φορολογικές αρχές και να περιλαμβάνει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που περιέχει·

72.  τονίζει την ανάγκη για μια κοινή και σφαιρική προσέγγιση ΕΕ/ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ και την πραγματική κυριότητα· τονίζει επιπλέον ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε μελλοντική εμπορική σύμβαση ρήτρες χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού, να δημιουργείται μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία στο σύνολό της και να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη και η φοροαποφυγή, και να αναληφθεί ηγετικός ρόλος από τους διατλαντικούς εταίρους στην προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης·

Άλλες συστάσεις

73.  καλεί όλα τα εθνικά κοινοβούλια να εργαστούν από κοινού για να εξασφαλίσουν τον κατάλληλο έλεγχο και τη συνοχή των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους στο συγκεκριμένο θέμα και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στο έργο των διακοινοβουλευτικών φόρουμ σχετικά με φορολογικά θέματα·

74.  καλεί την Επιτροπή να διερευνά όλες τις περιπτώσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων που περιέρχονται σε γνώση της προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα έναντι του νόμου στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να ανταποκρίνεται στη βάση «απόφασης με ανάκτηση» σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το εικαζόμενο φορολογικό πλεονέκτημα θεωρείται παράνομη κρατική ενίσχυση· εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες ότι το Λουξεμβούργο ενδέχεται να εκδίδει προφορικές φορολογικές αποφάσεις προκειμένου να παρακάμψει την υποχρέωσή του για ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει κατά πόσον τα κράτη μέλη αντικαθιστούν μια επιζήμια πρακτική με κάποια άλλη μετά την επίτευξη νομοθετικής προόδου σε επίπεδο Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναφέρει κάθε κρούσμα στρέβλωσης της αγοράς λόγω της χορήγησης συγκεκριμένου φορολογικού πλεονεκτήματος·

75.  τονίζει τις δυνατότητες που διανοίγονται με τις ψηφιακές λύσεις για την αποτελεσματική είσπραξη φόρων όσον αφορά τη συλλογή φορολογικών στοιχείων απευθείας από τις επιχειρήσεις στη συνεργατική οικονομία, και τη μείωση του συνολικού φόρτου εργασίας των φορολογικών αρχών στα κράτη μέλη·

76.  επισημαίνει τις αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά», που τεκμηριώνουν τη συστηματική χρήση εικονικών εταιρειών από εταιρείες και από πολίτες με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέων περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς· επικροτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου να συστήσει εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό και να συνεχίσει να ερευνά τους τομείς της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υπογραμμίζει την τεράστια πολιτική σημασία της ανάλυσης του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών αρχών και των εταιρειών που ενέχονται στις περιγραφόμενες πρακτικές, προκειμένου να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά·

77.  επισημαίνει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»· επαναλαμβάνει ότι τα έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση και πρωτοβουλίες πολιτικής· καλεί την επερχόμενη εξεταστική επιτροπή να συνεχίσει το έργο αυτό και να λάβει διαφορετική μορφή από εκείνη της ειδικής επιτροπής, υιοθετώντας περισσότερο το πρότυπο της ελεγκτικής επιτροπής, όπως η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του Ηνωμένου Βασιλείου·

78.  καλεί το Συμβούλιο να αξιοποιεί πλήρως τη διαδικασία διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, ειδικότερα δε να περιμένει την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου πριν καταλήξει σε πολιτική συμφωνία, και να προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

79.  δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο που άρχισε η ειδική επιτροπή του, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που συνάντησε κατά την εκτέλεση της εντολής της, και να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει κατάλληλη επακολούθηση των συστάσεών της· αναθέτει στις αρμόδιες αρχές του να προσδιορίσουν τη βέλτιστη θεσμική διευθέτηση για την επίτευξη αυτού του στόχου·

80.  καλεί την αρμόδια επιτροπή του να δώσει συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις στην επικείμενη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας της σχετικά με το θέμα·

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στα εθνικά κοινοβούλια, στον ΟΗΕ, στην G20 και στον ΟΟΣΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ)

Ημερομηνία

Ομιλητές

11.1.2016

–  Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία

17.2.2016

–  Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία

29.2.2016

Ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του Συμβουλίου

Παρουσία του Eric Wiebes, Υφυπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών

14-15.3.2016

Ανταλλαγή απόψεων με δικαιοδοσίες

Rob Gray, Διευθυντής φορολογίας εισοδήματος, Γκέρνσεϊ·

Colin Powell, Σύμβουλος του πρωθυπουργού για διεθνή ζητήματα, Τζέρσεϊ·

Clàudia Cornella Durany, Υφυπουργός διεθνών οικονομικών υποθέσεων, Ανδόρα·

Katja Gey, Διευθύντρια διεθνών οικονομικών υποθέσεων, Λιχτενστάιν·

Jean Castellini, Υπουργός οικονομίας και οικονομικών, Μονακό.

Ανταλλαγή απόψεων με πολυεθνικές εταιρείες

Cathy Kearney, Αντιπρόεδρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, Apple

Julia Macrae, Διευθύντρια φορολογικών υποθέσεων τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας, Αφρικής (EMEIA), Apple·

Adam Cohen, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής πολιτικής για τον τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA), Google·

Søren Hansen, Διευθύνων σύμβουλος, Inter-Ikea Group·

Anders Bylund, Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνιών του ομίλου· Inter-Ikea Group·

Irene Yates, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα εταιρικής φορολογίας, McDonald's.

Ανταλλαγή απόψεων με ερευνητές δημοσιογράφους – κεκλεισμένων των θυρών

Véronique Poujol, Paperjam·

Markus Becker, Der Spiegel.

21.3.2016

Ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκές τράπεζες (μέρος Ι)

Jean-Charles Balat, Οικονομικός διευθυντής, Crédit Agricole SA·

Rob Schipper, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ING·

Eva Jigvall, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας, Nordea·

Monica Lopez-Monís, Υπεύθυνη συμμόρφωσης και ανώτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος, Banco Santander·

Christopher St. Victor de Pinho, Διευθύνων σύμβουλος, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο, UBS Group AG·

Stefano Ceccacci, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογικών θεμάτων του ομίλου, Unicredit.

4.4.2016

–  Margrethe Vestager, Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό

Ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκές τράπεζες (μέρος IΙ)

Brigitte Bomm, Διευθύνουσα σύμβουλος, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Deutsche Bank AG

Grant Jamieson, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, Προϊστάμενος τμήματος διεθνούς φορολογίας, Royal Bank of Scotland

15.4.2016

Αποστολή στην Κύπρο

Ιωάννης Κασουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών·

Μιχάλης Καμμάς, Γενικός διευθυντής, Άριστος Στυλιανού, Πρόεδρος, και Γιώργος Άππιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου·

Χρίστος Πατσαλίδης, Γενικός διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών·

Γιώργος Παντελή, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογικής πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών·

Γιαννάκης Τσαγκάρης, Έφορος φορολογίας·

Αλέξανδρος Αποστολίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου·

Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Διαφάνειας·

Κώστας Μαρκίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τμήμα διεθνούς φορολογίας, KPMG Limited και Cyprus Investment Funds Association·

Νατάσα Πηλείδου, Γενική διευθύντρια, Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων·

Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός διευθυντής, κ. Πιερής Μάρκου, κ. Πανίκος Καουρής, κ. Γιώργος Μαρκίδης, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Χρίστος Καρύδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών της Συνομοσπονδίας Εργαζόμενων Κύπρου και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών·

Νίκος Γρηγορίου, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας.

18.4.2016

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με θέμα «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και άλλες εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο: εξέταση και δημοκρατικός έλεγχος από εθνικά κοινοβούλια»

Ανταλλαγή απόψεων με δικαιοδοσίες (μέρος ΙΙ) – κεκλεισμένων των θυρών

Wayne Panton, Υπουργός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εμπορίου και περιβάλλοντος, Νήσοι Κάιμαν

20.4.2016

Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ECON/JURI/TAXE

Jonathan Hill, Επίτροπος αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών

2.5.2016

Συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», Παρίσι

Pascal Saint-Amans, Διευθυντής του κέντρου του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική και διαχείριση

Valère Moutarlier, Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Michèle André, Πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών της Γερουσίας

Meg Hillier, Μέλος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών:

17-20.5.2015

Αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Ουάσιγκτον DC)

David O’Sullivan, Πρέσβης της ΕΕ

Elise Bean, πρώην Σύμβουλος και Ανώτατη Σύμβουλος της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών

Orrin Grant Hatch, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, προσωρινός Πρόεδρος της Γερουσίας

Δρ. Charles Boustany, πρόεδρος της υποεπιτροπής της φορολογικής πολιτικής

Sander Levin, μέλος Κογκρέσου, αντιπρόεδρος της επιτροπής Ways and Means του Σώματος

Richard Neal, αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής φορολογικής πολιτικής

Earl Blumenauer, μέλος της επιτροπής Ways and Means του Σώματος

Lloyd Doggett, μέλος της επιτροπής Ways and Means, αντιπρόεδρος της υποεπιτροπής ανθρώπινων πόρων (και ενδεχομένως άλλα μέλη των Δημοκρατικών)

Anders Aslund, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council

Giovanni Di Gianni, Πρόεδρος Eni USA R&M, Eni

Boyden Gray, ιδρυτικός εταίρος, Boyden Gray& Associates

Jillian Fitzpatrick, Διευθυντής, κρατικές υποθέσεις και δημόσια πολιτική, S&P Global

Μαρία Kasparek, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Benjamin Knudsen, ασκούμενος, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Jennifer McCloskey, Διευθύντρια, Affairs, Information Technology Industry Council

Susan Molinari, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα δημόσιας πολιτικής και κρατικές υποθέσεις, Google

Andrea Montanino, Διευθυντής, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Álvaro Morales Salto-Weis, ασκούμενος, Global Business and Economics Program, Atlantic Council

Earl Anthony Wayne, επισκέπτης επιστημονικός συνεργάτης, Atlantic Council

Alexander Privitera, Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Bill Rys, Διευθυντής αρμόδιος για ομοσπονδιακές κυβερνητικές υποθέσεις, Citigroup

Pete Scheschuk, Πρώτος αντιπρόεδρος αρμόδιος για φορολογικές υποθέσεις, S&P Global

Garret Workman, Διευθυντής αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ

Caroline D. Ciraolo, αναπληρώτρια βοηθός γενική εισαγγελέας υπεύθυνη για φορολογικές υποθέσεις, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Thomas Sawyer, ανώτερος σύμβουλος για την επίλυση διαφορών σε διεθνή φορολογικά θέματα

Todd kostyshak, σύμβουλος του αναπληρωτή βοηθού γενικού εισαγγελέα για ποινικές φορολογικές υποθέσεις, υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)

Mark J. Mazur, αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική – Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Robert Stack, αναπληρωτής υφυπουργός αρμόδιος για τη διεθνή φορολογική πολιτική – Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Scott A. Hodge, Πρόεδρος του Tax Foundation – Tax Foundation

Gavin Ekins, ερευνητής οικονομολόγος – Tax Foundation

Stephen J. Entin, Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης – Tax Foundation

Scott Greenberg, αναλυτής – Tax Foundation

John C. Fortier, Διευθυντής του Democracy Project, Bipartisan Policy Center –

Shai Akabas αναπληρωτής διευθυντής Bipartisan Policy Center, Economic Policy Project

Eric Toder, διευθυντής, Urban-Brookings Tax Policy Center -

Gawain Kripke, Διευθυντής του τμήματος πολιτικής και έρευνας – OXFAM America

Didier Jacobs, Ανώτερος Οικονομολόγος – OXFAM America

Nick Galass, επικεφαλής έρευνας της Oxfam σχετικά με την ανισότητα – OXFAM America

Robbie Silverman, ανώτερος σύμβουλος – OXFAM America

Vicki Perry, Αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων και επικεφαλής του τμήματος φορολογικής πολιτικής, (ΔΝΤ)

Ruud de Mooij, Αναπληρωτής τμηματάρχης φορολογικής πολιτικής, (ΔΝΤ)

Hamish Boland-Rudder, συντάκτης του ιστοτόπου της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)

Jim Brumby, Διευθυντής, Public Service and Performance, Governance Global Practice

Marijn Verhoeven, οικονομολόγος Global Practice on Governance

Guggi Laryea, σχέσεις με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικεφαλής εξωτερικών και εταιρικών σχέσεων

Rajul Awasthi, στέλεχος με ειδίκευση σε θέματα δημόσιου τομέα, Governance Global Practice

Xavier Becerra, μέλος του Κογκρέσου, πρόεδρος House Democratic Conference

Ron Kind, μέλος του Κογκρέσου, μέλος της House Committee on Ways and Means

24.5.2015

Κοινή ακρόαση των επιτροπών TAXE/DEVE σχετικά με τις συνέπειες των επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Δρ Attiya Waris, επίκουρος καθηγητής, Νομική σχολή του πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι

Δρ Manuel Montes, κύριος σύμβουλος σε θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης, The South Centre

Aurore Chardonnet, σύμβουλος της OXFAM σε θέματα πολιτικής της ΕΕ, για τη φορολογία και την ανισότητα

Savior Mwambwa, ActionAid International, επικεφαλής της εκστρατείας για τη φορολογική εξουσία

Tove Ryding, EURODAD, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής και προώθησης, Tax Justice

Sol Picciotto, Καθηγητής του Πανεποιστημίου του Μάντσεστερ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παράρτημα 2.1: Κατάλογος των πολυεθνικών εταιρειών που κλήθηκαν

Εταιρεία

Κληθέντες/Εκπρόσωποι

Κατάσταση (11.3.2016)

Apple Inc.

Timothy D. Cook

Διευθύνων Σύμβουλος

Συμμετέχοντες

Cathy Kearney, Αντιπρόεδρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Julia Macrae, Διευθύντρια φορολογικών υποθέσεων τομέα EMEIA

Google Inc.

Nicklas Lundblad

Ανώτερος διευθυντής δημόσιας πολιτικής και σχέσεων με τις κυβερνήσεις (EMEA)

Συμμετέχοντες

Adam Cohen, Προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής πολιτικής (EMEA)

Fiat Chrysler

Automobiles

Sergio Marchionne

Διευθύνων Σύμβουλος

Αρνήθηκε στις 11.3.2015:

«Όπως ίσως γνωρίζετε, στις 29 Δεκεμβρίου 2015 ασκήσαμε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της απόφασης της Επιτροπής η οποία έκρινε ότι μία από τις εταιρείες μας στο Λουξεμβούργο έχει λάβει κρατική ενίσχυση. Το Λουξεμβούργο έχει επίσης προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Ενώ είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι δεν έχουμε λάβει καμία κρατική ενίσχυση στο Λουξεμβούργο κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, δεν θα ήταν σκόπιμο, υπό τις περιστάσεις, να συμμετάσχουμε στην συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής ή να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια. Ως εκ τούτου, παρότι παραμένει αμετάβλητη η εκτίμησή μας προς τις προσπάθειες της Επιτροπής και την επιθυμία της να ακούσει τις απόψεις των επιχειρήσεών μας, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της νομικής υπόθεσης.»

Inter IKEA Group

Søren Hansen

Διευθύνων Σύμβουλος

Συμμετέχοντες

Søren Hansen, CEO

Anders Bylund, Προϊστάμενος επικοινωνίας του ομίλου

McDonald's Corporation

Irene Yates

Αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας

Συμμετέχοντες

Irene Yates, αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας

Starbucks Coffee

Company

Kris Engskov

Πρόεδρος Starbucks Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA)

Αρνήθηκε στις 23.2.2015:

«Δεδομένου ότι η Starbucks προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2015, ότι οι Κάτω Χώρες χορήγησαν επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στο εργοστάσιο φρύξης καφέ της εταιρείας μας στο Άμστερνταμ (Starbucks Manufacturing EMEA BV), δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε την πρόσκληση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος.

Μόλις διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα, και η Starbucks βεβαιωθεί ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακυρωθεί κατόπιν έφεσης, θα συμμετάσχουμε ευχαρίστως σε συνεδρίαση της επιτροπής.

Εάν αυτό συμβάλλει στη συλλογή πληροφοριών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Starbucks συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και διατάξεις του ΟΟΣΑ και υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία φορολογικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης σχετικά με τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών. Ο μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής των φόρων που έχει καταβάλει η Starbucks σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται σε περίπου 33%, και υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο συντελεστή 18,5% που καταβάλλουν άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.»

Παράρτημα 2.2: Κατάλογος των τραπεζών που κλήθηκαν

Ονομασία

Κληθέντες/Εκπρόσωποι

Κατάσταση στις 4.4.2016

Crédit Agricole (FR)

Dominique Lefebvre

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (15.3.2016)

Jean-Charles Balat,

Διευθυντής Οικονομικών, Groupe Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Paul Achleitner

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (16.3.2016)

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στις

4 Απριλίου 2016

Συμμετέχων εκπρόσωπος

Brigitte Bomm, Διευθύνουσα σύμβουλος, Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, Deutsche Bank

ING Group (NL)

Ralph Hamers

CEO

Αποδέχθηκε (8.3.2016)

Drs. R.N.J. Schipper

Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ING

Nordea (SW)

Casper von Koskull

Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος

Αποδέχθηκε (9.3.2016)

Eva Jigvall

Προϊσταμένη τμήματος φορολογίας του ομίλου, Nordea

Royal Bank of Scotland (UK)

Ross McEwan

CEO

Αποδέχθηκε (16.3.2016)

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στις

4 Απριλίου 2016

Συμμετέχων εκπρόσωπος

Grant Jamieson, Προϊστάμενος τμήματος φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Graeme Johnston, Προϊστάμενος τμήματος διεθνούς φορολογίας, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ana Patricia Botín,

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (11.3.2016)

Monica Lopez-Monis Gallego

Υπεύθυνη συμμόρφωσης και ανώτερη εκτελεστική αντιπρόεδρος της Banco Santander

Antonio H. Garcia del Riego

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής ευρωπαϊκών εταιρικών υποθέσεων

UBS (CH)

Axel A. Weber

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (14.3.2016)

Christopher Pinho,

Διευθύνων σύμβουλος, Προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο

Unicredit (IT)

Giuseppe Vita

Πρόεδρος

Αποδέχθηκε (8.3.2016)

Stefano Ceccacci

Υπεύθυνος φορολογικών υποθέσεων της UC

Costanza Bufalini

Προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκών και ρυθμιστικών υποθέσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Έγγραφο (1)

Ημερομηνία

Ευρήματα

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η Επιτροπή επεσήμανε στο παράρτημα 1 του εγγράφου αριθ. 1 ότι, ιδίως σε ορισμένα εξαρτώμενα και συνδεδεμένα εδάφη, στην προτεινόμενη κατάργηση επιζήμιων μέτρων περιλαμβανόταν η καθιέρωση μηδενικού φορολογικού συντελεστή ή η πλήρης κατάργηση του φόρου εισοδήματος εταιρειών, γεγονός που καταδεικνύει ότι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» δεν ήταν πάντα συνεκτικό ή ικανοποιητικό.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η Επιτροπή επεσήμανε στο παράρτημα 1 του εγγράφου αριθ. 1 ότι, λόγω πολιτικών συμβιβασμών, η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» έκρινε επαρκείς ορισμένες προτάσεις κατάργησης επιζήμιων μέτρων οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν ανεπαρκείς σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας.

Έκθεση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» προς το Συμβούλιο

7 Ιουνίου 2005

Αναφέρεται ρητά ότι σε μία περίπτωση το Λουξεμβούργο δεν είχε εφαρμόσει την κατάργηση επιζήμιων μέτρων κατά τα συμφωνηθέντα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Παρά την εν λόγω σαφή μη συμμόρφωση το Συμβούλιο δεν έλαβε κανένα μέτρο, και το Λουξεμβούργο δεν κλήθηκε ούτε να δώσει εξηγήσεις σε πολιτικό επίπεδο ούτε να συμμορφωθεί προς τις αρχές και τις συμφωνίες του Κώδικα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Η ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» συμφώνησε το 1999 να εξαιρέσει τα ευνοϊκά καθεστώτα για τον ναυτιλιακό κλάδο καθώς και την αξιολόγηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 1 παράρτημα 1

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», του Απριλίου του 2006,

Ορισμένα κράτη μέλη αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τις απόψεις τους σχετικά με το μέλλον της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» όσον αφορά τη διαφάνεια, την εντολή, το πεδίο δράσης και τα κριτήρια για το μελλοντικό έργο. Η Ουγγαρία και η Λιθουανία εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τις τροποποιήσεις του κώδικα δεοντολογίας. Η Ιρλανδία και η Πολωνία τάχθηκαν κατά της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας σε άλλους τομείς φορολογίας.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 2 και πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 11ης Απριλίου 2006,

Η Επιτροπή διατύπωσε διάφορες προτάσεις για νέους τομείς εργασίας, όπως επέκταση των εργασιών στις αναντιστοιχίες, η φορολόγηση των απόδημων, η φορολόγηση των εύπορων, η επανεξέταση των REIT και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο τάχθηκαν κατά της επέκτασης των εργασιών στις αναντιστοιχίες, η Γαλλία διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τις εργασίες για τους απόδημους, τους εύπορους και τα επενδυτικά κεφάλαια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο τάχθηκε υπέρ της εστίασης στη φορολογία των εταιρειών αντί στην επέκταση.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» της 22ας Οκτωβρίου 2013 και του Μαΐου του 2013

Σημαντικά στοιχεία φορολογικού κώδικα του Γιβραλτάρ συζητούνται τουλάχιστον από τις 11 Απριλίου 2011 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 8ης Νοεμβρίου 2013

Το σύστημα φόρου λιανικής της Νήσου του Μαν δεν κρίθηκε επιζήμιο, παρά τις σοβαρές αμφιβολίες που εξέφρασαν διάφορα κράτη μέλη σχετικά.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 29ης Μαΐου, της 22ας Οκτωβρίου και της 20ής Νοεμβρίου 2013

Όσον αφορά τα καθεστώτα «patent box», οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και, σε μικρότερο βαθμό, το Βέλγιο αντιτάχθηκαν σε μια σφαιρική αξιολόγηση όλων των καθεστώτων «patent box» στην ΕΕ, παρά την ύπαρξη στοιχείων που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις των υφιστάμενων καθεστώτων βάσει των κριτηρίων του Κώδικα δεοντολογίας.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 3ης Ιουνίου 2014

Η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία μεταρρύθμισης των καθεστώτων «patent box» διατυπώνοντας επανειλημμένως πρόσθετα αιτήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δημόσια έκθεση προς το Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, του Ιουνίου του 2015

Παρά τις δεσμεύσεις για πλήρη προσαρμογή των εθνικών νομοθετικών διατάξεων έως τις 30 Ιουνίου 2016, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πολύ περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου που συμφώνησαν οι Υπουργοί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, θέσπισαν και νέα μέτρα σχετικά με τα καθεστώτα «patent box», τα οποία δεν συνάδουν με την τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου, κατόπιν της επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την εν λόγω προσέγγιση, προκειμένου να επωφεληθούν από τις υπερβολικά γενναιόδωρες διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων έως το 2021.

Πρακτικά των συνεδριάσεων και έγγραφο εργασίας 3

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 25 Μαΐου 2010 και συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 17 Οκτωβρίου 2012

Κατά τη φάση της κατάρτισης των συμφωνηθεισών κατευθυντήριων γραμμών για εισερχόμενες μεταφορές κερδών, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκε σε κάθε συντονισμένη προσέγγιση.

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 25ης Μαΐου 2010

Ελλείψει συμφωνίας ως προς την επακολούθηση των εργασιών της υποομάδας για την απαγόρευση των αθέμιτων συμπεριφορών

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 15ης Μαΐου 2009

Δηλώσεις του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, σύμφωνα με τις οποίες οι χώρες αυτές αντιτίθενται σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον συντονισμό μέτρων άμυνας κατά των αφορολόγητων μεταφορών κερδών στην αλλοδαπή

Πρακτικά

Συνεδριάσεις της υποομάδας του Κώδικα δεοντολογίας, του Σεπτεμβρίου και του Απριλίου του 2014, του Απριλίου και του Ιουλίου του 2015

Τον Σεπτέμβριο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις υβριδικές αναντιστοιχίες, αφού είχαν προηγηθεί επανειλημμένες και συστηματικές πρωτοβουλίες εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών, που είχαν εμποδίσει να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα συμφωνία για τις επιζήμιες αυτές πρακτικές, οι οποίες συζητούνται ενεργά στο πλαίσιο της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» τουλάχιστον από το 2008, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της τρέχουσας δημοσιονομική ζημίας από την επανειλημμένη χρήση των εν λόγω συστημάτων για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Πρακτικά

Συνεδριάσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 15 Μαΐου και 29 Ιουνίου 2009 και στις 25 Μαΐου 2010

Συνεδριάσεις της υποομάδας για την απαγόρευση των αθέμιτων συμπεριφορών στις 25 Μαρτίου και στις 22 Απριλίου 2010

Για τις υβριδικές αναντιστοιχίες, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, καθώς επίσης η Μάλτα και η Εσθονία, σε μικρότερο βαθμό, καθυστέρησαν επί μακρό την ταχεία συλλογική δράση, με τον ισχυρισμό ότι οι υβριδικές αναντιστοιχίες δεν πρέπει να εξεταστούν καθόλου από την ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας».

Πρακτικά

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 13ης Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στις 11 Απριλίου και στις 26 Μαΐου 2011

Όσον αφορά τους οργανισμούς επενδύσεων, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διακόψουν τη συζήτηση σχετικά με τον εικαζόμενο και τον δυνητικό επιζήμιο χαρακτήρα τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ανέλαβαν πρωτοβουλίες οι οποίες ουσιαστικά ώθησαν την ομάδα να μην αναλάβει περαιτέρω δράση στον συγκεκριμένο τομέα.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 2

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 4ης Μαρτίου 2010

Όσον αφορά τις διοικητικές πρακτικές, κανένα κράτος μέλος δεν είχε προβεί αυθόρμητα και συστηματικά σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις του τύπου «tax ruling» στο παρελθόν.

Έγγραφο συνεδρίασης αριθ. 4

Συνεδρίαση της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», της 10ης Σεπτεμβρίου 2010

Δεν υπήρξε πρακτικά καμία αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, του Δεκεμβρίου του 2015

Όσον αφορά τις ρήτρες ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης, τα κράτη μέλη δεν συμφώνησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας περί τόκων και δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προνόμια που χορηγούνται στην ενιαία αγορά με στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης δεν οδηγούν στην πράξη σε μηδενική ή σχεδόν μηδενική φορολόγηση, παρά την έκδοση της σχετικής πρότασης της Επιτροπής το 2011. Τα κράτη μέλη κάλεσαν απλώς την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη φορολογία να εξετάσει περαιτέρω το θέμα, αντί να δεσμευτούν για τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Σύνοδος του Συμβουλίου ECOFIN, του Μαρτίου του 2016

Τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν στις επειγόντως απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» και ανέβαλαν κάθε απόφαση σχετικά με μεταρρυθμίσεις για το 2017.

(1)  Με βάση δημόσια διαθέσιμα έγγραφα και πηγές

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0420.
(2) Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 332 της 18.12.2015, σ. 1).
(3) Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1), περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων.
(4) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(5) EE L 336 της 27.12.1977, σ. 15.
(6) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(7) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης και μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ (COM(2016)0023).
(8) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0026).
(9) Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2016)0025).
(10) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων (C(2016)0271).
(11) Μελέτη σχετικά με τις δομές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τους σχετικούς δείκτες, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016.
(12) EE C 258 E της 7.9.2013, σ. 134.
(13) ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 2.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0257.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0265.
(18) SA.38375 – Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της Fiat στο Λουξεμβούργο.
(19) SA.38374 – Κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της Starbucks στις Κάτω Χώρες.
(20) Απόφαση (ΕΕ) 2016/1699 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τη φορολογική απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών SA.37667 (2015/C) (πρώην 2015/NN) το οποίο έθεσε σε εφαρμογή το Βέλγιο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015)9837] (ΕΕ L 260 της 27.9.2016, 61).
(21) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_ problem/index_en.htm, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 Μαΐου 2016.
(22) Μέτρηση και παρακολούθηση της BEPS, Δράση 11 - Τελική έκθεση για το 2015, Σχέδιο του ΟΟΣΑ και της G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών.
(23) World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance (Έκθεση του 2015 για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις - Μεταρρύθμιση της διεθνούς διακυβέρνησης των επενδύσεων), UNCTAD, 2015.
(24) http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
(25) BIS 2016 - Κατά τόπους τραπεζικά στατιστικά στοιχεία
(26) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
(27) http://ec.europa.eu/growth/smes/, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 10 Μαΐου 2016.
(28) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 και Egger, P., W. Eggert and H. Winner (2010), ‘Saving Taxes through Foreign Plant Ownership’, Journal of International Economics 81: 99–108· Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach, mimeo.
(29) https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf
(30) ΟΟΣΑ, 2008, «Study into the role of tax intermediaries» (Μελέτη σχετικά με τον ρόλο των φορολογικών διαμεσολαβητών)· http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
(31) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν πράγματι ότι το άρθρο 10 («Υβριδικές αναντιστοιχίες») της πρότασής της της 28ης Ιανουαρίου 2016 για την ATAD «βασιζόταν σε μια προσέγγιση αμοιβαίας αναγνώρισης με στόχο την επίλυση διαφορών σχετικών με τον νομικό χαρακτηρισμό των υβριδικών οντοτήτων και των υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά δεν κάλυπτε τις υβριδικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν αφορούν τις αναντιστοιχίες στον νομικό χαρακτηρισμό».
(32) Ο ΟΟΣΑ ορίζει τις «υβριδικές μεταβιβάσεις» ως «συμβάσεις που αντιμετωπίζονται ως μεταβίβαση κυριότητας ενός περιουσιακού στοιχείου για τους φορολογικούς σκοπούς μιας χώρας αλλά όχι για τους φορολογικούς σκοπούς κάποιας άλλης, η οποία κατά κανόνα τις αντιμετωπίζει ως δάνειο με εμπράγματη εγγύηση». Βλ. OECD, March 2012, ‘Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues’, http://www.oecd.org/


Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
PDF 421kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ (2016/2695(RSP))
P8_TA(2016)0311RC-B8-0851/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 190,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το δημοσίευμα της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2014 σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζων 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (SWD(2014)0205),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής Ιουλίου 2013 με τίτλο «Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 20ής Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο οικονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να συνιστά τον κύριο μηχανισμό της ΕΕ που έχει στόχο να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της, να καλύπτει όλες τις περιφέρειες για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα αποτελεί έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία ενώ αμβλύνει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βασίζεται στη συνάρθρωση των τριών ταμείων της – του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) – καθώς και στον ευρύτερο συντονισμό, δυνάμει του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ), με τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία — τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – δυνάμει του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, η οποία έθεσε έναν μικρό αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων και δημιούργησε μία θεματική εστίαση / επικέντρωση, αλλά ταυτόχρονα επέτρεψε έναν βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής σε ορισμένα χαρακτηριστικά· λαμβάνοντας, επιπροσθέτως, υπόψη ότι η μεταρρύθμιση αυτή διασφάλισε τη βελτίωση της αρχής της εταιρικής σχέσης και τη σταθερότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προσέφερε μια σαφώς προσδιορισμένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης, αύξησε τις συνέργειες μεταξύ των πέντε ταμείων καθώς και άλλων σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (π.χ. «Ορίζων 2020», PSCI, COSME, LIFE, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Erasmus+ και πρόγραμμα NER 300), απλοποίησε περαιτέρω τους κανόνες εφαρμογής και καθιέρωσε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ένα διαφανές πλαίσιο επιδόσεων, σαφείς κανόνες για τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, ένα σύστημα χρηστής διαχείρισης και ελέγχου και ένα σύστημα αποτελεσματικής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία, που συνιστά στην πραγματικότητα την έκθεση, την οποία προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ, για τη μέχρι τούδε εφαρμογή τους και η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ορίζων 2020 και των ΕΔΕΤ βασίζεται στην επίτευξη ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ επενδυτικών στρατηγικών και παρεμβάσεων, ώστε να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, συνδυάζοντας τις επενδύσεις στην καινοτομία για προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης με τις πρωτοβουλίες καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου αντίκτυπου·

1.  επαναλαμβάνει ότι οι δεσμοί της πολιτικής συνοχής με άλλες ενωσιακές πολιτικές, χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (π.χ. «Ορίζων 2020», μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενιαία ψηφιακή αγορά, ανάπτυξη της υπαίθρου, ενεργειακή ένωση, ένωση καινοτομίας και εμβληματικές πρωτοβουλίες της «Ευρώπη 2020»), έχουν ενισχυθεί εντός του κοινού στρατηγικού πλαισίου που θεσπίστηκε από τον κανονισμό κοινών διατάξεων και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά, μέσω όλων των μηχανισμών και των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, της έξυπνης ανάπτυξης και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, των δυνητικών δημόσιων επενδύσεων για τη διείσδυση στην αγορά καινοτόμων λύσεων, μεταξύ άλλων, για το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία, το κλίμα, την ψηφιοποίηση και τις μεταφορές, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συνέργειες διαμορφώνονται ήδη κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και ως εκ τούτου απαιτούνται εξ αρχής στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμός εκ μέρους των περιφερειών και κρατών μελών για τον προσδιορισμό και τη δημιουργία ευκαιριών, π.χ. για την προαγωγή της αριστείας στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση του «Ορίζων 2020», τούτο συνίσταται στην ευαισθητοποίηση, την παροχή πληροφοριών, (ιδιαίτερα για τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020»), τη συμμετοχή σε εκστρατείες επικοινωνίας, τη διάνοιξη των υφιστάμενων δικτύων σε νεοεισερχομένους και στη διασύνδεση των εθνικών σημείων επαφής (NCP) όσο το δυνατόν περισσότερο με τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και τις διαχειριστικές αρχές των ΕΔΕΤ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

3.  τονίζει ότι η ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βιομηχανία και οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο μιας διεργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, επιβάλλεται για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην έρευνα και την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις προηγούμενου σταδίου (δημιουργία ικανοτήτων και βελτίωση εθνικών / περιφερειακών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας) και δράσεις επόμενου σταδίου (υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στήριξη της καινοτομίας και πρόσβαση στην αγορά) σε σχέση με το «Ορίζων 2020», που με τη σειρά του τονώνει τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, με παράλληλες επενδύσεις και στις συνδέσεις μεταξύ πρωτοπόρων και ακολούθων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξάπλωσης της αριστείας και διεύρυνσης της συμμετοχής, η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να παραμείνει υπόδειγμα για την πολιτική συνοχής μετά το 2020·

4.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο προσανατολισμός της πολιτικής συνοχής στα αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν οι συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, των ΤΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς και την προώθηση της πράσινης οικονομίας·

5.  επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής δίνει τη δυνατότητα στα χρηματοοικονομικά μέσα να διαδραματίσουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο, και υπενθυμίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς είναι συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, πράγμα που μπορεί να αυξήσει τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης για την τροφοδότηση της αγοράς με την καινοτομία, παραδείγματος χάριν μέσω της ενεργειακής απόδοσης, και μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη απορρόφηση με την παροχή της αναγκαίας συγχρηματοδότησης, ιδίως σε κράτη μέλη και περιφέρειες με χαμηλή ικανότητα εθνικής συγχρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για ορισμένα έργα όπως τα έργα Ε&Κ και εκείνα με ισχυρή εστίαση στις κοινωνικές προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν χρηματοδοτούν τους ίδιους τύπους δραστηριοτήτων και ότι τα διάφορα αυτά μέσα στήριξης έχουν διαφορετικούς τύπους δικαιούχων και έργων· τονίζει τη σημασία της συνέχισης των επιχορηγήσεων στα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η λογοδοσία και η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και ο προσανατολισμός τους στην επίτευξη αποτελεσμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δίδουν διαρκώς προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και του «Ορίζων 2020», καθώς και στις μεταξύ τους συνέργειες· ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προκειμένου να εξομαλυνθεί η πρόσβαση στην πολυταμειακή χρηματοδότηση· ζητεί επίσης τη διεξοδική αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων για ΜΜΕ, όπως το COSME, το μέσο του «Ορίζων 2020» για τις ΜΜΕ και η συνιστώσα του ΕΤΣΕ για ΜΜΕ, όσον αφορά τόσο τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και το ποσοστό επιτυχίας των έργων όσο και τον διοικητικό φόρτο και την ευκολία υλοποίησης·

7.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και άλλους μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δοκιμαστικό σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας» (S2E), το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ σε περιφέρειες 13 κρατών μελών· ζητεί ευελιξία για να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη τη σφραγίδα της αριστείας· υπογραμμίζει, ακόμη, τη σημασία που έχει και ο εντοπισμός σχετικών τομέων εξειδίκευσης σε άλλες περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία με σκοπό την ανεύρεση ευκαιριών για έργα πολυεθνικού επιπέδου, καθώς και τη δημιουργία διεθνών συνδέσεων·

8.  υπενθυμίζει ότι, λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού σχετικά με το «Ορίζων 2020», υπάρχει κίνδυνος έργα που αξιολογούνται ως άριστα να μην λαμβάνουν χρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να απελευθερωθούν μέσα εναλλακτικής χρηματοδότησης· θα μπορούσαν, παραδείγματος χάριν, να διατεθούν επιχορηγήσεις από τα ΕΔΕΤ σε άριστα έργα του «Ορίζων 2020» με τη βοήθεια της «σφραγίδας αριστείας»·

9.  σημειώνει ότι η εκτέλεση σημαντικών μερών του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» θα ανατεθούν σε συμπράξεις φορέων του δημοσίου και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα προσφέρει ευκαιρίες αξιοποίησης των μηχανισμών διακυβέρνησης των συμπράξεων φορέων του δημοσίου για τη βελτιστοποίηση συνεργειών με πρωτοβουλίες έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και με προγράμματα μέσω της διαμόρφωσης των ετήσιων σχεδίων εργασίας·

10.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ και άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το «Ορίζων 2020», καθώς και προς τις τακτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ αφορά, ως εκ τούτου, διαφορετικά είδη έργων από εκείνα που θα επωφεληθούν από τα 2,2 εκατομμύρια EUR του «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή και συνέργειες μεταξύ όλων των μέσων της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στρατηγικοί στόχοι για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής και παράλληλα να συμπληρώνονται τα ταμεία και προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η ανασκόπηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να καθορίσει ποια μέσα απαιτούνται, παράλληλα με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι η ποσότητα, η ποιότητα και ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της συντονισμένης χρήσης των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής και του «Ορίζων 2020»·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά τις συνέργειες μεταξύ των ταμείων και να εκδώσει ανακοίνωση για τις εν λόγω συνέργειες, ιδίως για τις συνέργειες μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των RIS3, με σκοπό να διαδοθούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους πριν από την ανασκόπηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπενθυμίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού φόρτου·

12.  υπογραμμίζει το προπαρασκευαστικό έργο της Επιτροπής σε σχέση με την πιθανή θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι ο βασικός στόχος ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) θα πρέπει να είναι η συμβολή στη μείωση των εμποδίων τα οποία συναντά η εμπορευματοποίηση στην Ευρώπη και στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας· τονίζει ότι σε ένα ΕΣΚ θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να διεξάγονται διαφανείς, ταχείες διαβουλεύσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με αποφυγή επικαλύψεων· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός του «Ορίζων 2020» θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως στο προ του ΕΤΣΕ επίπεδο·

13.  υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των ΕΔΕΤ, όσον αφορά την ασφάλεια (δηλαδή την ανάγκη το επίπεδο των υποδομών ΤΠΕ να είναι ίδιο σε όλη την Ευρώπη )· τάσσεται υπέρ μιας εναρμόνισης των δομών ασφαλείας ΤΠΕ· ζητεί, ακόμη, τη διασύνδεση μεταξύ αυτών των ταμείων σε σχέση με διεργασίες ελέγχου και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφή, ευθυγραμμισμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την πέραν του 2020 περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές και ελεγκτικές διεργασίες, στην αναλογικότητα και την λογοδοσία·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(8) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(9) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 2.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.


Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
PDF 527kWORD 125k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP))
P8_TA(2016)0312RC-B8-0885/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», τις οποίες παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016: Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610) και τα Παραρτήματά της I έως VI,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έφερε την ειρήνη και συνέβαλε στην ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη επί δεκαετίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει πολλές κοινές και παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και αυξανόμενη απογοήτευση και ανησυχία πολλών πολιτών σχετικά με αβέβαιες προοπτικές ζωής, καθώς και έλλειψη ευκαιριών που οι πολίτες αναμένουν από τους παράγοντες λήψης αποφάσεων να την αντιμετωπίσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι επιτυχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα οικονομικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να ξανακερδίσουμε τις καρδιές των Ευρωπαίων πολιτών υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ επιτάσσουν αποτελεσματικές ευρωπαϊκές λύσεις ισχυρά εδραιωμένες σε μια πιο δημοκρατική διαδικασία με βάση την κοινοτική μέθοδο και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι το κοινό μας σπίτι και ότι πρέπει να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον για τους πολίτες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ τους συμβατές και μπορούν να αλληλοενισχύονται· ότι είναι σημαντικό να βγει η ΕΕ από την παρατεταμένη οικονομική κρίση μέσω της ενίσχυσης των βιώσιμων επενδύσεων, της μείωσης των ανισοτήτων και της υλοποίησης των συμφωνημένων πολιτικών και της χάραξης καλύτερων πολιτικών, ιδίως με την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε επιλέξει να επιδιώξουμε ένα κοινό μέλλον, ως μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές αξίες και που τιμά τον πλούτο και την ποικιλομορφία των παραδόσεων και της ιστορίας μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε η Ευρώπη να διαδραματίσει τον ρόλο της και να αναλάβει τις ευθύνες της στην παγκόσμια σκηνή, προσηλωμένη στην αλληλεγγύη, την πολυμερή προσέγγιση, τις εξωτερικές σχέσεις συνεργασίας και την προώθηση της σύγκλισης για βελτίωση των προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το κοινό εγχείρημα της κοινής ειρήνης, ευημερίας και δημοκρατίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό μέλλον για όλες τις γενιές·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών

1.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης υπήρξε περιορισμένη και μη ισορροπημένη, με πολλές περιφέρειες της Ένωσης να εξακολουθούν να βρίσκονται σε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας, ανισότητας και σοβαρής έλλειψης προοπτικής για τις νεότερες γενιές· η ΕΕ πρέπει ως εκ τούτου να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας δυναμικής και χωρίς αποκλεισμούς αγοράς εργασίας ενσωματωμένης στο ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και επιτρέποντας τη δίκαιη κινητικότητα· είναι πεπεισμένο ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα θεμελιώδες σύνολο δίκαιων συνθηκών εργασίας και σε πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και βασικές υπηρεσίες που καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ικανοποιούν τις ανάγκες μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας εντός της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι στον πυρήνα μιας ανταγωνιστικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία είναι η ικανότητά της να αξιοποιεί το ταλέντο των γυναικών και ανδρών σε όλες τις δραστηριότητες·

2.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση και την επικείμενη έκθεση του Κοινοβουλίου, προβάλλοντας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με τους στόχους της Συνθήκης μια φιλόδοξη πρόταση για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ιδίως με σκοπό:

   να προωθηθεί η προσβασιμότητα και η ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, της φροντίδας των παιδιών και της υγειονομικής περίθαλψης, που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα εγκαταλείπεται· επομένως, η Επιτροπή πρέπει να προβληματιστεί σχετικά με περαιτέρω δράσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών επενδύσεων, και ειδικότερα για μείωση της παιδικής φτώχειας·
   τον περιορισμό στο χάσμα δεξιοτήτων και τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση για όλους·
   τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη·
   να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις

3.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την αποδοτική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη για την τόνωση της απασχόλησης των νέων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, ιδίως στις περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας, μέσω προγραμμάτων για δημιουργία θέσεων εργασίας και μεγέθυνσης, όπως εκείνα που χρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

4.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει επίσης να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με στόχο την καλύτερη συμφιλίωση των αγορών εργασίας και των απαιτήσεων κοινωνικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι προκλήσεις ανταγωνιστικότητας·

Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία ευημερίας

5.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ μπορεί να κατακτήσει ηγετική θέση παγκοσμίως με την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς της και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού και επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας·

6.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να καλλιεργήσει ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο· επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ έχει καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· τονίζει ότι, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική, κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί και ανθεκτική στο χρόνο, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να καταστεί βιώσιμη και να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή· συμφωνεί με τη φιλοσοφία της Επιτροπής ότι η ΕΕ πρέπει να είναι μεγάλη στα μεγάλα θέματα και μικρή στα μικρά·

7.  ζητεί την επανεκκίνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, με πραγματικές φιλοδοξίες για το μέλλον, ιδίως για τη βελτίωση του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών και την επίτευξη ευρέως διαδεδομένης ευημερίας· είναι πεπεισμένο ότι η αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα και ότι η ΕΕ χρειάζεται στοχευμένες επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια καινοτόμο, ψηφιακή οικονομία, με αποδοτική χρήση των πόρων, με στόχο την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και επαναπατρισμό των θέσεων απασχόλησης·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει μια νέα φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική που να βασίζεται και να συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, τις καινοτόμες οικολογικά ΜΜΕ, την έρευνα και την εκπαίδευση·

9.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα που θα ευνοήσουν την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την πολιτιστική πολυμορφία και τη δημιουργικότητα ως κεντρικές κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η πρόσβαση των εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, σε κεφάλαια είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στους αναδυόμενους όσο και στους παραδοσιακούς τομείς, και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

10.  θεωρεί ότι η ενιαία αγορά πρέπει να ενοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, με τη δημιουργία ενός δίκαιου περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ και την άρση των αδικαιολόγητων φραγμών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, καινοτόμος, προσανατολισμένη στον πολίτη, ψηφιακή ενιαία αγορά, είναι ένας εφικτός τρόπος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα·

11.  αναμένει από την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές της για να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα καλύτερο αναπτυξιακό μοντέλο συνεπές με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας

12.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια και οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες των κλιματικών καταστροφών στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των κλιματικών αλλαγών, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας, με μια φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης·

14.  ζητεί να καθοριστούν κατ' ανάγκη φιλόδοξοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση για την περίοδο μετά το 2020, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού COP 21·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική για την ενεργειακή και κλιματική διπλωματία, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αυτές οι ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προσπάθειες για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, με μετριασμό των ενδεχόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων·

Διασφάλιση συνεκτικής ανταπόκρισης στην αυξημένη εισροή προσφύγων

17.  είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επεξεργαστεί συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδίως με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης των μεταναστευτικών ροών και χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πολιτικές και τα μέσα που θα διασφαλίζουν την σταθεροποίηση, την αποκατάσταση και την ανάπτυξή τους·

18.  προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συνεχίσει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς των προσφύγων, σε συνδυασμό με πιο μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης·

19.  επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση δεν είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρειάζεται ριζική αναθεώρηση, με βάση το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι καμία μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του υφιστάμενου επιπέδου προστασίας στο δίκαιο της ΕΕ για το άσυλο·

20.  ζητεί την οργάνωση συστηματικών και εφαρμόσιμων προγραμμάτων για την άμεση μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο·

21.  ζητεί να δημιουργηθούν συνθήκες εντός της ΕΕ για την ορθή διαχείριση της υποδοχής των αιτούντων άσυλο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την ανθρώπινη μεταχείρισή τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι πρέπει να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη χάραξη μιας πραγματικής πολιτικής της ΕΕ για την οικονομική και τη νόμιμη μετανάστευση με βάση τα υφιστάμενα μέσα για τους σπουδαστές, τους ερευνητές και τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, και πιο μακροπρόθεσμα για τη θέσπιση γενικότερων κανόνων που να διέπουν την είσοδο και τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν εργασία στην Ένωση για να καλυφθούν τα κενά που εντοπίζονται στις αγορές εργασίας της ΕΕ·

23.  πιστεύει ότι, καθώς η διεθνής μετανάστευση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται σε εύρος, πολυπλοκότητα και αντίκτυπο, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους στον τομέα αυτό·

Αντιμετώπιση των ανησυχιών ασφαλείας των πολιτών

24.  τονίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο αλληλένδετες·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή, μετά την έγκριση της πρότασης για Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, να διασφαλίσει την ταχεία εκκίνησή της και τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων·

26.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταφορά και την εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και μέσω της Europol και της Eurojust, καθώς και μέτρων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

27.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικούς και οικονομικούς πόρους με σκοπό να εξασφαλίσει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης, εντός και εκτός διαδικτύου, από τρομοκρατικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές πρόληψης, ενσωμάτωσης και επανένταξης·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της ήδη υιοθετηθείσας νομοθεσίας για την ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, με αξιολόγηση τόσο της εφαρμογής των θεσπισθέντων μέτρων όσο και της αποτελεσματικότητάς τους· αναμένει από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες, το θεματολόγιο για την ασφάλεια, υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης τρομοκρατικής απειλής·

29.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις προτάσεις που έχει εξαγγείλει για κατάλληλη νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας εντός της Ευρωπόλ, προτάσεις για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών, την αντιμετώπιση κενών στην πληροφόρηση και την πορεία προς τη διαλειτουργικότητα, καθώς και προτάσεις για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων·

Αναπτύσσοντας ένα φιλόδοξο θεματολόγιο εξωτερικής δράσης: για την πολιτική γειτονίας και για το παγκόσμιο σύστημα

30.  ζητεί μια φιλόδοξη παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, η οποία τοποθετεί την ΕΕ ως γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και αναμένει από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να κινητοποιήσουν κατά συνεκτικό τρόπο όλα τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ με στόχο να επιτευχθεί βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ευρεία σύγκλιση σχετικά με καλύτερα πρότυπα, βελτίωση της ασφάλειας και ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει, προς το σκοπό αυτό, ότι τα ακόλουθα βασικά στοιχεία πρέπει να μετακινηθούν στην κορυφή του θεματολογίου εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ:

   προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη γειτονία της ΕΕ, μέσω πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, με ενίσχυση των μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων και της συμφιλίωσης, καθώς και με δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, το οποίο, για τα κράτη που είναι μέλη του, παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και ο φορέας υλοποίησής της·
   αναζωογόνηση, με την υποστήριξη της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο ασθενέστερος κρίκος στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· το περιβάλλον ασφάλειας επιτάσσει τη μετατροπή της ευρωπαϊκής άμυνας σε μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα παρέχει ισότιμη ασφάλεια και θα ενδιαφέρεται εξίσου για τους ζωτικής σημασίας προβληματισμούς όλων των κρατών μελών στο θέμα της ασφάλειας· δομές, μηχανισμοί και μέσα που ήδη υπάρχουν πρέπει να καταστούν επιχειρησιακή πραγματικότητα·
   συνέχιση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και της δημοκρατίας στις υποψήφιες χώρες, χωρίς παραχωρήσεις σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση·
   να γίνει η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεσματικότερη και να αποκτήσει καλύτερο συντονισμό και συνέπεια με τα άλλα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ· να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης και ασφάλειας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοενισχυόμενες·
   ενσωμάτωση του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει το σχέδιό της για την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επακολούθηση και την ενσωμάτωση του θεματολογίου για το 2030 και των ΣΒΑ·
   προώθηση του εμπορίου ως σημαντικού μέσου για την προαγωγή της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για την προώθηση των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να εφαρμόζονται αυστηρά και να χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένες μεθοδολογίες, όπου αρμόζει·
   υιοθέτηση λύσεων για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την προώθηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και των εταίρων της, ιδίως στη γειτονία της ΕΕ·

Πολιτικές δίκαιης φορολόγησης για επαρκείς πόρους

31.  τονίζει ότι ποτέ δεν υπήρχε περισσότερο επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία αντιπροσωπεύει πιθανά έσοδα μέχρι και ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· θεωρεί ότι οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για επενδύσεις στο μέλλον, την τόνωση της απασχόλησης και τη μείωση των ανισοτήτων·

32.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη θα φορολογούνται στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ασκείται πράγματι η οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία · η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων παραβάσεις που συνδέονται με τη φορολογία, να εφαρμόζει κοινούς κανόνες για τη χρήση και τη διαφάνεια των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και να επιδιώκει μια αποφασιστική κοινή προσέγγιση για το κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων·

33.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και μια εξωτερική διάσταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κέρδη που εξέρχονται από την ΕΕ χωρίς να φορολογούνται·

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ

34.  είναι της γνώμης ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική δράση, η ΕΕ χρειάζεται μια νέα χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική στρατηγική· θεωρεί ότι προς τούτο η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα με βάση τις παρακάτω αρχές και στοιχεία:

   ταχεία κινητοποίηση επαρκών πόρων· Είναι αναπόφευκτο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα χρηματοδότησης της Ένωσης με την ενίσχυση των πραγματικών ιδίων πόρων ή με εισαγωγή νέων, προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης περισσότερο σταθερός, βιώσιμος και προβλέψιμος· ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της καθολικότητας και να βελτιωθεί η διαφάνεια·
   για βέλτιστα αποτελέσματα, η διαχείριση των δημοσιονομικών μηχανισμών της ΕΕ πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις και την οικονομική αποδοτικότητα, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·
   η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να συγκεντρώσει πόρους ώστε να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις της υψηλής ανεργίας των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας, και στις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με τους πρόσφυγες·
   ύστερα από δύο μόλις χρόνια εφαρμογής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) έχει φτάσει στα όριά του· επιπλέον, εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να καλύπτει πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες και νέες πολιτικές προτεραιότητες, γεγονός που θα καταστήσει αναπόφευκτη μια νέα κρίση πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2016 και να προχωρήσει αποφασιστικά για την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ προς τα πάνω και για επέκταση της ευελιξίας ώστε να υπάρξει ανταπόκριση σε συνθήκες δεν προβλέφθηκαν το 2013·
   το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) πρέπει να τύχει τέτοιας διαχείρισης ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν υψηλότερα επίπεδα στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΤΣΕ και να διασφαλιστεί ότι η παροχή χρηματοδότησης για τις επενδύσεις συνεισφέρει στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία· η πρόταση της Επιτροπής για την επόμενη φάση του ΕΤΣΕ πρέπει να βασίζεται στους στόχους αυτούς·
   η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να συνοδεύεται από την προετοιμασία για τη φάση μετά το 2020, με σεβασμό προς την πραγματική της φύση, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, τη σημασία της για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και του δυναμικού της ως επενδυτικού εργαλείου, προσβάσιμου σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· οι συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν, με στόχο να επιταχυνθεί μια έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με διαμόρφωση μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων και αποφεύγοντας οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής·
   η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για να μειωθεί η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα της ΚΓΠ για τους γεωργούς· η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω βελτιωμένα μέσα για την αντιμετώπιση ακραίων κρίσεων στις γεωργικές αγορές· πιστεύει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες και καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται από δίκαιους όρους αγοράς και πώλησης·

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

35.  επιμένει στην τήρηση των απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία για τις αποφάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

36.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει την ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με το πλαίσιο διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

37.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την παρακολούθηση που ασκεί σχετικά με χρέη, τα ελλείμματα και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες κατά τρόπο που να συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με αυξημένη προσοχή στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ·

38.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την αξιοπιστία, τη συνοχή, τον εθνικό ενστερνισμό και τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την άσκηση δημοσιονομικής υπευθυνότητας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και ανισορροπιών·

39.  ζητεί στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση των επενδυτικών χασμάτων της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να στηριχθεί η ζήτηση·

40.  θεωρεί ότι η τραπεζική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί, με μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων που να συμβαδίζουν με τον επιμερισμό του κινδύνου·

41.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του συνεχιζόμενου προβληματισμού όσον αφορά την ανάπτυξη δημοσιονομικής ικανότητας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική και καλά τεκμηριωμένη σειρά προτάσεων για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως προσδιορίζεται στην έκθεση των πέντε προέδρων·

Ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

43.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες κρίσεις όχι μόνο έχουν βλάψει τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά έχουν επίσης κλονίσει την πίστη των Ευρωπαίων πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς σε ενωσιακό και ενίοτε σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητά της να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα της Ευρώπης·

44.  υπενθυμίζει ότι πολλές από τις σημερινές προκλήσεις, από την αλλαγή του κλίματος έως το άσυλο και τη μετανάστευση, από τις χρηματοπιστωτικές αγορές έως τις αλυσίδες εφοδιασμού των μεγάλων επιχειρήσεων, και από τα τρομοκρατικά δίκτυα έως τα αποτυχημένα κράτη και τα κράτη παρίες, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις που να έχουν οριστεί μέσω της κοινοτικής μεθόδου, με πλήρη συμμετοχή της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου·

45.  υπενθυμίζει ότι, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης (Άρθρο 17 ΣΕΕ), ήτοι την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της (Άρθρο 3 ΣΕΕ)· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ιδιαίτερη πολιτική ευθύνη όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την υπέρβαση των διαιρέσεων μεταξύ κρατών μελών, την προάσπιση του γενικού συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών και την εξασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι συμβατές με τις διατάξεις των Συνθηκών·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και την ενθάρρυνση των πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνδεθούν καλύτερα με τις νεότερες γενιές και τα βήματα συζήτησής τους· θεωρεί ότι είναι επίσης δυνατό να αναληφθούν ισχυρότερες δράσεις για να ενημερωθούν οι πολίτες της ΕΕ για τα δικαιώματά τους, να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

47.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει προτάσεις για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έκθεση του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το θέμα και αφού επιλυθούν οι εναπομένουσες νομικές εκκρεμότητες·

48.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας και για καταπολέμηση των συγκρούσεων συμφερόντων·

49.  είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους για να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ανανέωση της δημοκρατικής διαδικασίας με στόχο τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0294.


Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016
PDF 406kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))
P8_TA(2016)0313RC-B8-0853/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας για μηδενικά αλιεύματα (εφεξής «μορατόριουμ») στη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που τέθηκε σε ισχύ το 1986,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-5 που εξέδωσε η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας κατά την 65η συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη του στόχους Aichi για τη βιοποικιλότητα, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(1) (οδηγία περί οικοτόπων),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 31ης Μαρτίου 2014 στην υπόθεση σχετικά με τη φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (Αυστραλία κατά Ιαπωνίας: παρέμβαση Νέας Ζηλανδίας),

–  έχοντας υπόψη το διάβημα που υπέγραψε η ΕΕ τον Δεκέμβριο 2015 σχετικά με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας από την Ιαπωνία στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πρόγραμμα NEWREP-A),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) θέσπισε μορατόριουμ όσον αφορά τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο ισχύει ακόμα, προκειμένου να εμποδίσει την εξαφάνιση των αποθεμάτων φάλαινας και να επιτρέψει την αποκατάστασή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν τη φαλαινοθηρία περιορισμένων ποσοτήτων ζώων αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, γνωστή ως «φαλαινοθηρία μετά από χορήγηση ειδικής άδειας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το εν λόγω μορατόριουμ, σε πολλές χώρες εξακολουθεί να ασκείται φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που επιβλήθηκε το μορατόριουμ, ο αριθμός των φαλαινών που θανατώνονται με την ειδική άδεια, με την επίκληση λόγων επιστημονικής έρευνας, έχει ουσιαστικά αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η φαλαινοθηρία με ειδική άδεια ασκείται στην Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία, παρά την διεθνή απαγόρευση η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1986, συνέχισε τις φαλαινοθηρικές της δραστηριότητες, και έως το 2014 είχε θανατώσει πάνω από 20 000 φάλαινες(3)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρία προκαλεί μεγάλο πόνο στα ζώα και απειλεί το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη μεγάλων φαλαινών απαριθμούνται στο προσάρτημα Ι της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Δικαστήριο, με την απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2014, διέταξε την παύση της ετήσιας φαλαινοθηρίας στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο του προγράμματός της JARPA II, λόγω έλλειψης επιστημονικής αξίας και διότι οι άδειες που εξέδιδε δεν χρησιμοποιούνταν για επιστημονική έρευνα όπως ισχυριζόταν η Ιαπωνία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άδειες για επιστημονικούς σκοπούς επιτρέπουν την πώληση ή τη δωρεάν διάθεση του κρέατος των φαλαινών, ενώ οι επιστημονικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με απολύτως αβλαβείς εναλλακτικούς τρόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δειγματοληψία DNA και τηλεπαρακολούθηση παρέχουν στους επιστήμονες την ευκαιρία να αποκτούν γνώσεις για τις φάλαινες και να συλλέγουν δείγματα χωρίς να τις θανατώνουν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο 2015, η Ιαπωνία κατέθεσε δήλωση στον ΟΗΕ με την οποία αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά με μια εξαίρεση για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από, αφορά ή σχετίζεται με την έρευνα, τη διατήρηση, τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση ζώντων θαλάσσιων πόρων, αποκλείοντας ουσιαστικά μελλοντικές προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με το πρόγραμμα φαλαινοθηρίας μετά από χορήγηση ειδικής άδειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2015 ο Οργανισμός Αλιείας της Ιαπωνίας κοινοποίησε στη ΔΕΦ την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας βάσει ενός νέου προγράμματος φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς (NEWREP-A)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο εμπόριο κρέατος και προϊόντων φάλαινας, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι της CITES·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων της ΔΕΦ που μελέτησε και αναθεώρησε το NEWREP-A κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη θανατηφόρων δειγματοληψιών για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ περί οικοτόπων, που καθορίζει την κοινοτική θέση όσον αφορά τις φάλαινες (και τα δελφίνια) δεν επιτρέπει την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος κανενός αποθέματος φαλαινών στα ύδατα της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέκριναν την Ιαπωνία για την επανάληψη των δραστηριοτήτων και για το γεγονός ότι δεν τηρεί επαρκώς τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνει η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2015 συντάχθηκαν με τη Νέα Ζηλανδία σε διάβημα προς την κυβέρνηση της Ιαπωνίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και ότι η διμερής σχέση θεμελιώνεται σε κοινές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ακλόνητης πίστης στην ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση και σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή μια νέα συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και ελεύθερων συναλλαγών·

1.  καλεί την Ιαπωνία να διακόψει άμεσα κάθε φαλαινοθηρική δραστηριότητα και να συμμορφωθεί προς τα συμπεράσματα της επιστημονικής επιτροπής της ΔΕΦ·

2.  υποστηρίζει ένθερμα τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· ζητεί να δοθεί τέλος στην αδικαιολόγητη «φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς» και υποστηρίζει τον καθορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και θαλασσών ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ’ αόριστον κάθε μορφής φαλαινοθηρία·

3.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η απόφαση για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος NEWREP-A οδήγησε στη θανάτωση 333 ρυγχοφαλαινών στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό κατά την περίοδο 2015-2016, και ότι η Ιαπωνία προτίθεται να θανατώσει συνολικά περί τις 4 000 φάλαινες κατά τη δωδεκαετή περίοδο·

4.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας, η Ιαπωνία αγνοεί σαφώς την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου· θεωρεί, επομένως, ότι οι θηρευτικές δραστηριότητες παραβιάζουν τα πρότυπα της ΔΕΦ και το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την προστασία της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· τονίζει ότι η γνήσια επιστημονική έρευνα δεν απαιτεί μεγάλης κλίμακας και συστηματική θανάτωση φαλαινών·

5.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΕ στο διάβημα με στόχο να εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της στην Ιαπωνία· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να καλέσουν την Ιαπωνία να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών·

6.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι έως τώρα η Ιαπωνία δεν έχει επανεξετάσει την απόφασή της, παρά το διπλωματικό διάβημα και τις ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του θέματος μέσω πολιτικού διαλόγου και μέσω της ΔΕΦ·

7.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να θέτουν σε διαρκή βάση το θέμα της δήθεν επιστημονικής φαλαινοθηρίας στην Ιαπωνία, προκειμένου η πρακτική αυτή να εξαλειφθεί μέσω διμερών και πολυμερών διαύλων·

8.  υιοθετεί το ψήφισμα 2014-5 της ΔΕΦ, σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να χορηγηθούν περαιτέρω άδειες φαλαινοθηρίας χωρίς πρότερη διεθνή αξιολόγηση, μεταξύ άλλων και από την επιστημονική επιτροπή της ΔΕΦ· καλεί τη ΔΕΦ να ενσωματώσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις εργασιακές πρακτικές της και να προσαρμόσει ανάλογα τους κανόνες της· τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί επειγόντως δράση για την ενίσχυση της ΔΕΦ στο πλαίσιο αυτό, και καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις κατά την προσεχή σύνοδο της ΔΕΦ τον Οκτώβριο·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν καταρτίσουν επικαιροποιημένη κοινή θέση της ΕΕ για τη φαλαινοθηρία, μετά τη 66η σύνοδο της ΔΕΦ τον Οκτώβριο του 2016, να ακολουθήσουν μια προσέγγιση τουλάχιστον εξίσου επικεντρωμένη στην πρόληψη όσο και η παρούσα κοινή θέση (απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της κατά τις τρεις προσεχείς συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας – 2011/0221(NLE)

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(2) ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2010, σ. 46.
(3) https://iwc.int/total-catches

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου