Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 Διορισμός νέου Επιτρόπου
 Φιλιππίνες
 Σομαλία
 Ζιμπάμπουε
 Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
 Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I
 Άσυλο: προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας *
 Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών *
 Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ
 Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
 Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών
 Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση
 Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014
 Έγκριση τροπολογιών σε πρόταση της Επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
Κείμενα (1328 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου