Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg
 Vymenovanie nového člena Komisie
 Filipíny
 Somálsko
 Zimbabwe
 Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
 Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I
 Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka *
 Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov *
 Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP17) dohovoru CITES v Johannesburgu
 Uplatňovanie smernice o poštových službách
 Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov
 Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta?
 Uplatňovanie „smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“
 Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014
 Prijatie pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie (výklad článku 61 ods. 2 rokovacieho poriadku)
Texty (761 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia