Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Назначаване на нов член на Комисията
 Филипини
 Сомалия
 Зимбабве
 Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I
 Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
 Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция *
 Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
 Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург
 Прилагане на Директивата за пощенските услуги
 Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари
 Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места?
 Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта
 Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007—2014 г.
 Приемане на изменения към предложение на Комисията (тълкуване на член 61, параграф 2 от своя Правилник)

Назначаване на нов член на Комисията
PDF 453kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. за одобряване на назначаването на Джулиан Кинг за член на Комисията (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

—  като взе предвид оставката на г-н Джонатан Хил като член на Комисията, подадена на 25 юни 2016 г.,

—  като взе предвид писмото на Съвета от 15 юли 2016 г., с което Съветът се консултира с Парламента относно решението за назначаване на г-н Джулиан Кинг за член на Комисията, което следва да бъде взето по общо съгласие с председателя на Комисията (C8-0339/2016),

—  като взе предвид изслушването на г-н Джулиан Кинг на 12 септември 2016 г., пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и като взе предвид декларацията за оценка, изготвена от тези комисии,

—  като взе предвид член 118 от своя правилник и приложение ХVІ към него,

1.  Одобрява назначаването на г-н Джулиан Кинг за член на Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


Филипини
PDF 473kWORD 48k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно Филипините (2016/2880(RSP))
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно положението във Филипините, по-специално резолюцията си от 8 юни 2016 г.(1) относно Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Република Филипини и резолюциите си от 14 юни 2012 г.(2) и 21 януари 2010 г.(3),

—  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 3 септември 2016 г. относно нападението в Давао,

—  като взе предвид дипломатическите отношения между Филипините и ЕС, които водят началото си от назначаването на 12 май 1964 г. на посланика на Филипините в Европейската икономическа общност (ЕИО),

—  като взе предвид, че Филипините са държава — учредител на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), създадена чрез подписването на Декларацията от Банкок на 8 август 1967 г.,

—  като взе предвид Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна,

—  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от 8 юни 2016 г. относно предполагаемото одобрение на извънсъдебните екзекуции,

—  като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) от 3 август 2016 г. относно положението във Филипините,

—  като взе предвид изявлението от 4 септември 2016 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно Филипините,

—  като взе предвид изявлението за медиите от 4 септември 2016 г. на Съвета за сигурност на ООН относно терористичните нападения във Филипините,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно правата на човека,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Филипините и ЕС поддържат дългогодишни дипломатически, икономически, културни и политически отношения;

Б.  като има предвид, че демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и диалогът с организациите на гражданското общество винаги са били важна част от двустранните преговори между ЕС и Филипините;

В.  като има предвид огромните предизвикателства, пред които е изправено новоизбраното правителство на Филипините, по отношение на борбата с неравенството и корупцията и оглавяването на мирния процес в страната;

Г.  като има предвид, че незаконната търговия с наркотици във Филипините продължава да бъде сериозен проблем на национално и международно равнище; като има предвид, че според годишния доклад на Държавния департамент на САЩ до Конгреса през 2015 г. Службата на Филипините за правоприлагане в областта на наркотиците (PDEA), която е водещата агенция за борба с наркотиците в страната, е съобщила, че 8629 села (приблизително 20% от селата) са докладвали за престъпления, свързани с наркотици, и като има предвид, че се счита, че процентът на лицата, консумиращи метамфетамини, във Филипините е най-високият в рамките на Източна Азия;

Д.  като има предвид, че една от основните отличителни черти на предизборната кампания на президента Родриго Дутерте беше ангажиментът за премахване на всички равнища на престъпленията, свързани с наркотици, в страната; като има предвид, че по време на предизборната си кампания и първите дни след встъпването си в длъжност президентът г-н Дутерте неколкократно призова правоприлагащите органи и обществеността да убиват заподозрени наркотрафиканти, които отказват да се предадат, както и лицата, употребяващи наркотици;

Е.  като има предвид, че президентът Дутерте публично заяви, че няма да преследва по съдебен път служителите от правоприлагащите органи и гражданите, които убиват наркотрафиканти, които оказват съпротива при задържането си;

Ж.  като има предвид, че данните, публикувани от националната полиция на Филипините, сочат, че от 1 юли до 4 септември 2016 г. полицията е убила над хиляда предполагаеми дилъри и потребители на наркотици, и като има предвид, че допълнителни статистически данни от полицията приписват на неизвестни въоръжени лица убийствата на над хиляда предполагаеми дилъри и потребители на наркотици през последните два месеца; като има предвид, че по данни на „Ал Джазира“ над 15 000 предполагаеми наркомани са били задържани, предимно въз основа на слухове и твърдения на други граждани, и като има предвид, че почти 700 000 лица са се предали „доброволно“ на полицията и са се регистрирани за лечение по програмата Tokhang с цел да избегнат да станат мишена за полицията или лицата, които прилагат саморазправа;

З.  като има предвид, че на 8 юни 2016 г. генералният секретар на ООН Бан Ки Мун осъди поредицата от извънсъдебни екзекуции като незаконни и като нарушение на основните права и свободи;

И.  като има предвид, че на 18 август 2016 г. специалният докладчик на ООН относно извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, Агнес Каламар, и специалният докладчик на ООН относно правото на здраве, Дайнюс Пурас, настойчиво приканиха правителството на Филипините да сложи край на настоящата вълна от извънсъдебни екзекуции и убийства в контекста на активизираната кампания за борба с престъпността и наркотиците, насочена срещу наркотрафикантите и потребителите на наркотици;

Й.  като има предвид, че Сенатът на Филипините и Комисията по правата на човека са провели собствени независими разследвания на смъртните случаи;

К.  като има предвид, че когато през 1987 г. Филипините премахнаха смъртното наказание, тя беше сред първите страни в Азия да направят това; като има предвид, че впоследствие смъртното наказание беше възстановено и след това беше отново отменено от президента Аройо през 2006 г.; като има предвид, че по време на предизборната си кампания президентът Дутерте призова за повторно възстановяване на смъртното наказание, по-специално за случаите на търговия с незаконни наркотици, и като има предвид, че понастоящем в Конгреса се разглежда проектозакон за тази цел;

Л.  като има предвид, че нов проектозакон в Конгреса има за цел да понижи възрастовата граница за носене на наказателна отговорност от петнадесет на девет години;

М.  като има предвид, че вследствие на бомбеното нападение от 2 септември 2016 г. на пазар в град Давао, отговорността за което беше поета от „Абу Саяф“ и свързани с нея групировки, имаше поне 14 убити и 70 ранени; като има предвид, че въоръжените сили на Филипините продължават да водят военна офанзива срещу бойци от свързаната с „Ислямската държава“ групировка „Абу Саяф“ в южната провинция Сулу;

Н.  като има предвид, че след атентата филипинското правителство обяви „извънредно положение вследствие на незаконното насилие в Минданао“;

О.  като има предвид, че на 26 август 2016 г. под егидата на норвежкото правителство правителството на Филипините и Националният демократичен фронт на Филипините подписаха споразумение за безсрочно примирие, което представлява огромна крачка напред в контекста на продължилия 47 години въоръжен конфликт, причинил смъртта на около 40 000 души;

П.  като има предвид, че Филипините ще поемат председателството на АСЕАН през 2017 г., и като има предвид, че президентът Дутерте обяви, че „по време на филипинското председателство ние ще изтъкнем ролята на АСЕАН като модел за регионален подход и фактор от световно значение, в чиято основа са заложени интересите на населението“;

1.  Решително осъжда нападението на нощния пазар в град Давао на 2 септември 2016 г. и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; подчертава, че лицата, отговорни за тези убийства, следва да бъдат подведени под отговорност, но призовава делегацията на ЕС да следи внимателно използването на принципите на „неправовата държава“; настоятелно призовава всички държави в съответствие с техните задължения по силата на международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН да сътрудничат активно с правителството на Филипините и всички други целесъобразни органи в това отношение;

2.  Решително осъжда трафика на наркотици и злоупотребата с наркотици във Филипините; подчертава, че незаконните наркотици са заплаха за младите хора във Филипините и един от най-сериозните проблеми в обществото;

3.  Разбира, че във Филипините милиони хора са засегнати неблагоприятно от високото равнище на наркоманията и последиците от нея; при все това изразява дълбоко безпокойство във връзка с извънредно големия брой убити по време на полицейски операции и от групи за саморазправа в контекста на активизираната кампания за борба с престъпността и наркотиците, насочена към наркотрафикантите и потребителите на наркотици, и настоятелно призовава правителството на Филипините да сложи край на настоящата вълна от извънсъдебни екзекуции и убийства;

4.  Посреща със задоволство намерението на правителството да намали високото равнище на престъпността и корупцията в страната, но призовава правителството да приеме специални, всеобхватни политики и програми, които следва да включват и мерки, насочени към превенция и рехабилитация, а не да са насочени изключително към насилствените репресии;

5.  Посреща с голямо задоволство инициативата на президента, г-н Дутерте, за съживяване на мирния процес с Националния демократичен фронт на Филипините и очаква с нетърпение прекратяването на този конфликт в най-близко бъдеще, като се има предвид, че съгласно плана от преговорите в рамките на една година би могло да се постигне окончателно споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт;

6.  Подчертава, че мерките за справяне с търговията със забранени наркотични вещества трябва да се прилагат при пълно спазване на националните и международните задължения;

7.  Настоятелно призовава органите да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и международните инструменти, ратифицирани от Филипините;

8.  Насърчава органите да започнат незабавно разследване на извънредно големия брой убити по време на полицейски операции;

9.  Отбелязва, че Службата на ООН по наркотиците и престъпността е готова да сътрудничи по-тясно с Филипините с цел изправяне пред съда на трафикантите на наркотици при спазване на целесъобразните съдебни гаранции в съответствие с международните стандарти и норми;

10.  Препоръчва да се създаде незабавно национален механизъм за предотвратяване на изтезанията съгласно предвиденото в Конвенцията против изтезанията и факултативния протокол към нея;

11.  Настоятелно призовава филипинското правителство да осъди действията на групите за саморазправа и да разследва тяхната роля във връзка с тези убийства; настоятелно призовава филипинските органи да проведат незабавно, пълно, ефективно и безпристрастно разследване, за да идентифицират всички носещи отговорност лица, да ги изправят пред компетентен и безпристрастен граждански съд и да приложат наказателните санкции, предвидени от закона;

12.  Призовава правителството на Филипините да гарантира адекватна защита за правозащитниците, синдикалните дейци и журналистите;

13.  Приветства ангажимента на президента Дутерте по отношение на програмите за рехабилитация на наркомани и призовава ЕС да подкрепя правителството в усилията му да предоставя на употребяващите наркотици лица подходяща помощ, за да се отърсят от своята зависимост, и да продължи да подкрепя реформите на наказателноправната система във Филипините;

14.  Отправя препоръка към Филипините да ратифицират незабавно Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване и да инкриминират насилствените изчезвания и извънсъдебните екзекуции в рамките на националното си законодателство;

15.  Настоятелно призовава Конгреса на Филипините да се въздържа от ново въвеждане на смъртното наказание и от понижаване на минималната възраст за носене на наказателна отговорност;

16.  Отбелязва, че всички емпирични доказателства сочат, че смъртното наказание не води до намаляване на свързаната с наркотици престъпност и че то би разрушило едно голямо постижение на филипинската съдебна система;

17.  Призовава настоятелно ЕС да използва всички налични инструменти, за да подпомогне правителството на Филипините при спазването на поетите международни задължения в областта на правата на човека, по-специално чрез Рамковото споразумение;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Филипините, правителствата на държавите — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), върховния комисар по правата на човека на ООН и генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0263.
(2) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 99.
(3) ОВ C 305 E, 11.11.2010 г., стр. 11.


Сомалия
PDF 481kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно Сомалия (2016/2881(RSP))
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Сомалия,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно нападенията в Сомалия от 27 февруари 2016 г., 2 юни 2016 г., 26 юни 2016 г., 26 юли 2016 г. и 21 август 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Сомалия от 18 юли 2016 г. и 15 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, относно решението за избирателен модел за Сомалия през 2016 г.,

—  като взе предвид Пакта за нов договор, приет на 16 септември 2013 г. в Брюксел,

—  като взе предвид стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел от септември 2011 г.,

—  като взе предвид доклада на ООН относно свободата на изразяване на мнение в Сомалия, публикуван на 4 септември 2016 г.,

—  като взе предвид Резолюция 2297 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, приета на 7 юли 2016 г.,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно Сомалия до Съвета за сигурност на ООН от 8 януари 2016 г. и 9 май 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на работната група относно всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека от 13 април 2016 г.,

—  като взе предвид осъждането от страна на Майкъл Кийтинг — специалния представител на генералния секретар на ООН — на бомбеното нападение над хотел в Могадишу на 30 август 2016 г.,

—  като взе предвид последния всеобщ периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека относно Сомалия от януари 2016 г.,

—  като взе предвид призива от 2 септември 2016 г. на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) за помощ за провеждането на борба срещу използването на самоделни взривни устройства в Сомалия,

—  като взе предвид изявлението на AMISOM от 26 юли 2016 г., осъждащо терористичните нападения в Могадишу,

—  като взе предвид изявлението на специалния представител на Комисията на Африканския съюз за Сомалия — посланик Франсиско Каетано Мадейра, от 30 август 2016 г., приветстващо сомалийските сили за сигурност във връзка с нападението над хотел в Могадишу,

—  като взе предвид Споразумението от Котону за партньорство между държавите от АКТБ и ЕС,

—  като взе предвид съобщението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз по време на 455-ото му заседание от 2 септември 2014 г. относно превенцията и борбата с тероризма и насилствения екстремизъм в Африка,

—  като взе предвид мандата на Африканската комисия по правата на човека и народите за насърчаване и закрила на правата на човека и народите съгласно Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията за африканско единство за предотвратяване и борба с тероризма, приета през 1999 г.;

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Сомалия, след две десетилетия гражданска война, липса на държавен контрол и тероризъм, се намира в решителен преходен период; като има предвид, че от 2012 г., когато беше установено правителство с международна подкрепа, Сомалия малко по малко върви в посока към постигане на стабилност, но новите органи все още са изправени пред предизвикателство от свързаните с Ал-Кайда бунтовници от Ал-Шабаб;

Б.  като има предвид, че въпреки факта, че се наблюдава поемането на положителни ангажименти и политически промени от страна на сомалийското правителство, като например създаването на независима Национална комисия по правата на човека, несигурността и вътрешнополитическите борби продължават да възпрепятстват постигането на конкретен напредък по отношение на реформата в правосъдието и сектора на сигурността;

В.  като има предвид, че при липсата на действаща гражданска съдебна система сомалийското правителство разчита на военните съдилища за провеждането на съдебни процеси и произнасянето на присъди срещу цивилни граждани, което не гарантира правата на цивилните ответници; като има предвид, че обширни правомощия за разследване са предоставени на Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA), която понастоящем не разполага с мандат за правоприлагане, като това води до значителни нарушения на правото на справедлив процес на лицата, задържани от тази агенция;

Г.  като има предвид, че населението на Сомалия се бори и страда от последиците от непрекъснатите варварски нападения от военни лидери и терористи; като има предвид, че на 30 август 2016 г. най-малко 10 души, в това число войници и цивилни граждани, бяха убити в Могадишу пред президентския дворец; като има предвид, че на 26 юли 2016 г. Ал-Шабаб нападна база на Африканския съюз в Могадишу, при което загинаха най-малко 13 души, в това число служители на ООН, и че беше докладвано за още нападения с минохвъргачки през предходните месеци, по време на които бяха убити над 100 души; като има предвид, че Ал-Шабаб продължава да бъде активна и в съседна Кения, където извършва редовни терористични нападения;

Д.  като има предвид, че на AMISOM — мироопазващата мисия на Африканския съюз, наброяваща 22 000 души, е възложен мандат, наред с другото, да намали заплахата, която представляват Ал-Шабаб и другите въоръжени опозиционни групировки, да гарантира сигурност, за да се даде възможност за провеждане на политическия процес на всички нива, както и да се даде възможност за полагане на усилия за стабилизиране, помирение и изграждане на мира в Сомалия, а също така и да се създаде възможност за постепенно предаване на отговорностите за сигурността от AMISOM на сомалийските сили за сигурност, което в голяма степен зависи от уменията на последните; като има предвид, че мандатът на AMISOM беше удължен до 31 май 2017 г. — решение, което Парламентът приветства;

Е.  като има предвид, че Уганда, която в най-голяма степен допринася с войски, обяви, че ще оттегли над 6000 от своите военни от Сомалия до края на 2017 г.; като има предвид, че Африканският съюз обяви плановете си да оттегли изцяло своите сили до края на 2020 г., като заяви, че отговорностите за сигурността ще бъдат постепенно прехвърлени на въоръжените сили на Сомалия, като началото ще бъде поставено през 2018 г.;

Ж.  като има предвид, че силите на AMISOM неколкократно са били обвинявани в сериозни нарушения на правата на човека, включително в неизбирателни убийства и в известен брой случаи на сексуална експлоатация и злоупотреба;

З.  като има предвид, че предстоящият избирателен процес в Сомалия е епохално събитие за сомалийското население и че ще има трайни последици за сигурността, стабилността и развитието на Сомалия и на региона като цяло;

И.  като има предвид, че гласуването за членове на Горната камара на федералния парламент на Сомалия следва да се осъществи на 25 септември 2016 г., а гласуването за членове на Камарата на народа на федералния парламент на Сомалия в периода между 24 септември и 10 октомври 2016 г.; като има предвид, че президентът следва да бъде избран от двете камари на 30 октомври 2016 г.;

Й.  като има предвид, че избирателният процес ще бъде от ключово значение за провеждането на демократични всеобщи избори през 2020 г., които ще бъдат организирани от Националната независима избирателна комисия;

К.  като има предвид, че Омар Мохамед Абдуле, председател на федералния екип за провеждане на непреки избори (FIEIT), отново потвърди, че избирателният процес през 2016 г. ще се проведе навреме и че той ще бъде прозрачен и надежден;

Л.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение, която играе централна роля в изграждането на демократични държави, продължава да бъде значително ограничена; като има предвид, че в неотдавнашен доклад на ООН относно свободата на изразяване на мнение в Сомалия се показва трудната среда, пред която продължават да бъдат изправени журналистите, защитниците на правата на човека и политическите лидери, в това число убийства — предимно от Ал-Шабаб, арести, сплашване и закриване на критично настроени медии; като има предвид, че органите рядко разследват тези случаи или подлагат извършителите на наказателно преследване;

М.  като има предвид, че са предоставени обширни правомощия за разследване на Националната агенция за разузнаване и сигурност, която понастоящем не разполага с мандат за правоприлагане, което води до значителни нарушения на правото на справедлив процес на лицата, задържани от тази агенция;

Н.  като има предвид, че според доклада на ООН могат да бъдат установени 120 случая на произволни арести и задържане на лица, работещи в медиите, между януари 2014 г. и юли 2016 г.; като има предвид, че от януари 2015 г. насам, само десет от 48-те журналисти и медийни работници, които са били задържани, са били изправени пред съд;

О.  като има предвид, че Сомалия все още е една от държавите с най-големи и продължително разселвани общности по света, с 1,1 милиона души вътрешно разселени лица, включително по преценки около 400 000, живеещи само в Могадишу, и почти 1 милион бежанци в региона на Африканския рог; като има предвид, че само през юли 2016 г. Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) е докладвала, че принудителните отстранения и несигурността поради продължаващата военна офанзива са довели до почти 28 000 нови разселвания;

П.  като има предвид, че 420 000 сомалийски бежанци се намират в лагери в Кения, като 350 000 са в лагера Дадааб, а правителствата на Кения и Сомалия и Върховния комисариат за бежанците на ООН са се споразумели за улесняване на доброволното завръщане на 10 000 бежанци в Сомалия, в области, които са свободни от контрол от страна на Ал-Шабаб; като има предвид, че кенийското правителство обяви през май 2016 г., че бежанският лагер в Дадааб в североизточна Кения ще затвори врати до края на годината;

Р.  като има предвид, че деца продължават да бъдат убивани, произволно задържани и набирани във въоръжените сили, въпреки че Сомалия е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на детето през януари 2015 г. и че е одобрила Декларацията за безопасните училища през ноември 2015 г., като се е ангажирала с предприемането на конкретни стъпки за защита на учащите се и учебните заведения;

С.  като има предвид, че ЕС е предоставил 286 милиона евро чрез Европейския фонд за развитие (2014—2020 г.), при поставяне на акцент върху изпълнението на „Пакта“ и по-специално върху изграждането на държавността и на мира, продоволствената сигурност, устойчивостта и образованието; като има предвид, че ЕС е също поел ангажимент да оказва подкрепа на AMISOM посредством Механизма за подкрепа на мира в Африка;

1.  Изразява най-дълбоката си съпричастност с жертвите на неотдавнашните терористични нападения в Сомалия и с техните семейства и изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот; в същото време решително осъжда извършителите на тези нападения, приписвани на бунтовническата група Ал‑Шабаб;

2.  Призовава за укрепване на националната структура на сигурността и за защита на населението, както и за допълнителна подкрепа от страна на международната общност за AMISOM и правителството на Сомалия в работата им по изграждане на мир и стабилност;

3.  Припомня, че трайна стабилност и мир могат да се постигнат единствено чрез социално приобщаване, устойчиво развитие и добро управление въз основа на демократичните принципи и принципите на правовата държава, при което достойнството и правата на народите се зачитат напълно;

4.  Изразява необходимостта от всеобхватен диалог между социалните сегменти в държавата, включително клановете и племената, които съставляват сомалийския народ, за да се даде възможност за взаимно разбирателство и да се установи консенсус за дълготраен и стабилен мир;

5.  Приветства подкрепата от правителството и регионалните лидери за нова политика в областта на националната сигурност и призовава правителството да ускори нейното изпълнение с оглед на съществуващата заплаха от страна на Ал-Шабаб;

6.  Призовава ЕС и неговите международни партньори да запазят твърдия си ангажимент да си сътрудничат със Сомалия за изграждане на легитимни институции и сектор за сигурност под сомалийска отговорност за целите на борбата с тероризма и защитата на всички хора; подчертава, че това е от ключово значение за конструктивното развитие на Сомалия и сигурността в региона;

7.  Призовава Африканския съюз (АС) да гарантира, че всички държави, предоставящи военни контингенти, споделят информация със CCTARC (Звено на AMISOM за проследяване, анализ и реагиране по въпроса за жертвите сред цивилното население) относно сведения или разследвания от предоставящите военни контингенти държави във връзка с цивилни жертви, както и че тази информация се споделя и с ООН съгласно Резолюция 2297 (2016) на Съвета за сигурност на ООН и се използва при оперативните планове на AMISOM;

8.  Призовава правителството и ЕС в рамките на неговите дейности относно принципите на правовата държава в Сомалия да гарантират, че дейността на Националната агенция за разузнаване и сигурност (NISA) е регулирана чрез ефективни механизми за надзор и да развиват техническите експертни знания на Отдела за криминални разследвания (CID) на Сомалия с цел провеждане на разследвания, които са задълбочени, ефективни и зачитат правата;

9.  Приветства разследването на АС на твърденията за сексуално насилие от страна на военни от AMISOM, призовава за пълно прилагане на препоръките на доклада, и в съответствие с Резолюция 2272 (2016) на Съвета за сигурност на ООН настоятелно призовава АС и държавите, предоставящи военни контингенти, да гарантират, че твърденията биват надлежно и подробно разследвани, а отговорните лица биват изправени пред правосъдието;

10.  Призовава за по-добър мониторинг и изграждане на капацитет от страна на ЕС, за да се гарантира понасянето на отговорност за извършени нарушения от AMISOM, особено като се има предвид, че ЕС финансира основния дял от мисията;

11.  Подчертава постигнатия насърчителен напредък към по-приобщаващи избори и отговорно правителство от 2012 г. насам; приветства решението на Националния форум на ръководителите за насърчаване на създаването и регистрирането на политически партии през следващите две години в подготовка за изборите през 2020 г. въз основа на принципа „един човек — един глас“), както и опита за възстановяване на държавните институции и приемането на важни нови закони — относно политическите партии и относно създаването на независима Национална комисия по правата на човека; приветства решенията, взети за повишаване на представителството на жените; подчертава изключителното значение на един вдъхващ доверие, прозрачен и отговорен изборен процес, който да осигури необходимата легитимност за избраното ръководство;

12.  Признава положителния принос на Службата за подкрепа на ООН в Сомалия (UNSOS) в помощ на постиженията на AMISOM и Мисията на ООН за подпомагане в Сомалия (UNSOM) под формата на принос на военни сили, финансови и материални ресурси, за да се гарантира защитата на гражданското население в Сомалия;

13.  Настоятелно призовава Националната армия на Сомалия и AMISOM да предприемат всички необходими действия за спиране на всякакви опити от страна на въоръжената бунтовническа група Ал-Шабаб да наруши предстоящия изборен процес; подчертава, че сигурността на изборния процес следва да бъде ключов приоритет;

14.  Осъжда набирането и използването от силите за сигурност на деца като войници и като информатори, включително използването на пленени или дезертирали деца войници; призовава правителството на Сомалия да сложи край на тази практика;

15.  Призовава за по-решителни мерки за защита на децата, засегнати от въоръжен конфликт, и защита от набирането и използването им от въоръжени сили и групи; настоятелно призовава органите да третират децата, заподозрени във връзки с Ал‑Шабаб, на първо място като жертви, и да вземат предвид висшите интереси на детето и международните стандарти за закрила като ръководни принципи;

16.  Припомня, че не може да има сигурност без развитие или развитие без сигурност; призовава за по-голяма съгласуваност между действията в полза на сигурността и в полза на развитието, за да се укрепят програмите за насърчаване на икономическото и социалното развитие, за борба с изоставането в развитието и за борба с причините и основата за тероризма; припомня необходимостта от предоставяне на основни услуги и подкрепа за освободените лица, по-специално за да се гарантира устойчивата реинтеграция на завръщащите се в страната бежанци; подчертава необходимостта да се ускори консолидирането на административната структура на сомалийската държава и на институциите, предоставящи тези услуги;

17.  Призовава настоятелно приемащите бежанци от Сомалия държави да бъдат реалисти по отношение на положението със сигурността в обширни части на Сомалия, когато изпращат бежанци обратно в Сомалия;

18.  Изразява дълбокото си безпокойство от нападенията срещу хуманитарни участници в Сомалия; отново посочва същественото значение на хуманитарната помощ, която в съответствие с принципите на независимост и безпристрастност, трябва да бъде предоставяна на хората в нужда;

19.  Припомня, че свободата на изразяване на мнение играе централна роля в изграждането на демократична държава, особено в периоди на политическа промяна; призовава правителството на Сомалия да преразгледа наказателния кодекс, новия закон за медиите и други законодателни актове, за да ги приведе в съответствие с международните задължения на Сомалия по отношение на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на медиите;

20.  Осъжда решително многобройните убийства и арести, както и широко разпространеното сплашване и закриване на критични медии, конфискуването на оборудване и блокирането на уебсайтове; призовава за спешни действия от страна на сомалийските органи, за да се гарантира, че всички нарушения на правото на свобода на изразяване на мнение се разследват изцяло, а извършителите биват изправени пред правосъдието;

21.  Поздравява UNSOM и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека за публикуването на доклада от 4 септември 2016 г. относно правото на свобода на изразяване на мнение в Сомалия — първи в историята публичен доклад за правата на човека от ООН относно Сомалия; призовава ООН да изготвя повече публични доклади;

22.  Настоятелно призовава органите на властта да приемат и приложат подходящи правни рамки и да извършат необходимите съдебни реформи, за да отговорят на нуждата на хората от правосъдие и закрила, тъй като безнаказаността не може да се толерира;

23.  Изразява загриженост относно нарастващия брой принудителни отстранения на разселени лица от публичната и частната инфраструктура в основните градове на Сомалия; припомня, че тези извеждания трябва да отговарят на съответните национални и международни рамки; отправя искане до федералното правителство на Сомалия и всички участници да намерят устойчиви конкретни решения на проблемите на разселените лица; отправя искане до правителството на Сомалия да създаде, с подкрепата на партньорите си, условията за доброволното и достойно завръщане на бежанците, щом положението със сигурността в страната позволи това;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на Сомалия, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.


Зимбабве
PDF 484kWORD 48k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно Зимбабве (2016/2882(RSP))
P8_TA(2016)0351RC-B8-0995/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Зимбабве,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 12 юли 2016 г. относно насилието,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 9 март 2016 г. относно отвличането на Итай Дзамара,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/220 на Съвета от 15 февруари 2016 г. за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве(1),

—  като взе предвид Глобалното политическо споразумение, подписано през 2008 г. от трите основни политически партии, а именно ZANU PF, MDC-T и MDC;

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г., която е ратифицирана от Зимбабве,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от декември 1948 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Зимбабве,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник

А.  като има предвид, че народът на Зимбабве понася в продължение на много години авторитарен режим, ръководен от президента Мугабе, който се държи на власт с помощта на корупция, насилие, манипулиране на избори и брутален апарат на службите за сигурност; като има предвид, че от десетилетия насам народът на Зимбабве не е изпитвал действителна свобода и следователно много хора на възраст под тридесет години познават само живот в бедност и жестоки репресии;

Б.  като има предвид, че в раздираната от кризи Зимбабве отново се засилват размириците на фона на недостига на парични средства, ширещата се безработица, държавната корупция и усилията на властите да потискат свободата на изразяване и политическата опозиция; като има предвид, че понастоящем различните групи заемат позиции в очакване на епохата след Мугабе;

В.  като има предвид, че след падането на коалиционното правителство през 2013 г. усилията на Тендай Бити за стабилизиране на икономиката и увеличаване на държавните приходи бяха сринати от връщането към система на патронаж, към клептокрация и състояние на страх; като има предвид, че понастоящем Зимбабве е засегната от най-тежката икономическа криза след хиперинфлацията от 2008 г.; като има предвид, че правителството практически е изпаднало в несъстоятелност;

Г.  като има предвид, че от май 2016 г. насам хиляди протестиращи — неофициални търговци, безработни млади хора, а междувременно вече и специалисти — излизат на улиците в редица градски центрове в Зимбабве, за да протестират срещу загубата на работни места, масовата безработица и факта, че правителството не успява да отговори на основните икономически очаквания на народа, а именно пазар на труда, който осигурява работни места, държавни служители, на които се плаща навреме, надеждна и стабилна валута и достъпни цени; като има предвид, че само на членовете на армията се заплаща редовно, и то във валута, която има стойност;

Д.  като има предвид, че протестното движение, водено от църковния служител Еван Маварире, което използва хаштага #ThisFlag, получава подкрепа от църкви и от средната класа, които до този момент се стремяха да стоят далеч от уличната политика;

Е.  като има предвид, че на 6 юли 2016 г. опозиционното движение #ThisFlag призова за национална стачка в знак на протест срещу бездействието на правителството по отношение на корупцията, безнаказаността и бедността; като има предвид, че това доведе до масово затваряне на повечето магазини и предприятия в столицата и до тежки репресии от страна на органите на властта;

Ж.  като има предвид, че Promise Mkwananzi — лидер на общественото движение #Tajamuka, което е свързано със стачката през юли — който беше арестуван и обвинен за подбуждане на обществено насилие, беше освободен под гаранция; като има предвид, че друга активистка от #Tajamuka, Линда Масарира, е арестувана по време на протестите през юли 2016 г. и оттогава е задържана;

З.  като има предвид, че много от протестите понастоящем се организират чрез социалните медии, и като има предвид, че зимбабвийските органи блокираха достъпа до интернет и до текстови съобщения по WhatsApp с цел осуетяване на протести;

И.  като има предвид, че стотици хора бяха арестувани по време на демонстрациите; като има предвид, че на 26 август 2016 г. в столицата Хараре се стигна до кървави сблъсъци, след като полицията пренебрегна съдебна заповед и извърши побой над хиляди протестиращи, събрали се под егидата на Програмата за национална реформа на избирателното право (NERA), за да изразят своя протест срещу факта, че не се предприемат реформи в областта на избирателното право в навечерието на очакваните с нетърпение национални избори в страната през 2018 г.; като има предвид, че много от задържаните са все още в затвора и точното местонахождение на голяма част от тях е неизвестно;

Й.  като има предвид, че президентът Мугабе е на власт от постигането на независимост през 1980 г. и очаква да бъде преизбран, и като има предвид, че редица членове на неговото правителство отхвърлят призивите за реформа на избирателната система преди изборите през 2018 г.;

К.  като има предвид, че ветераните от борбата за независимост, бивши близки съюзници на Мугабе от управляващата партия, бойкотираха речта му на 8 август 2016 г., тъй като осъждат поведението му на диктатор и неспособността му да се справи със сериозната икономическа криза, която измъчва страната от 2000 г. насам; като има предвид, че президентът счете този бойкот за измяна и в знак на отмъщение арестува трима членове на Националната асоциация на ветераните от борбата за независимост;

Л.  като има предвид, че на 2 септември 2016 г., няколко часа преди началото на предварително обявените от 18 политически партии големи протести в столицата, полицията използва Нормативен акт 101А, за да наложи забрана за демонстрации в центъра на Хараре;

М.  като има предвид, че на 7 септември 2016 г. Върховният съд отмени тази забрана за срок от седем дни и като има предвид, че това решение беше взето само няколко дни след като президентът Мугабе се намеси в независимостта на съдебната система, като обвини съдиите във вземане на „безразсъдни“ съдебни решения, с които се разрешават демонстрации срещу неговото управление;

Н.  като има предвид, че зимбабвийската комисия по правата на човека заяви, че хранителните помощи, предоставяни за подпомагане на гладуващите селяни, засегнати от сушата в страната, са разпространявани в зависимост от партийната принадлежност, като длъжностни лица на ZANU PF отказвали да предоставят хранителна помощ на поддръжници на опозиционни партии; като има предвид, че правителството на Зимбабве обяви бедствено положение през февруари 2016 г., като изчисли, че през януари 2017 г. около 4,5 млн. души ще се нуждаят от продоволствена помощ, както и че близо половината от населението в селските райони е изправено пред глад;

О.  като има предвид, че на 9 март 2016 г. беше отбелязана първата годишнина от отвличането на защитника на правата на човека Итай Дзамара; като има предвид, че Върховният съд разпореди на правителството да търси Дзамара и да докладва пред съда на всеки две седмици за постигнатия напредък, докато се установи неговото местонахождение;

П.  като има предвид, че Зимбабве е подписала Споразумението от Котону, член 96 от което гласи, че зачитането на правата на човека и основните свободи е основополагащ елемент на сътрудничеството между страните от АКТБ и ЕС;

Р.  като има предвид, че една малка част от ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Зимбабве бяха продължени през февруари 2016 г. до 20 февруари 2017 г.; като има предвид, че замразяването на активи и забраната за пътуване ще продължат да се прилагат по отношение на президента Мугабе, Грейс Мугабе и предприятието Zimbabwe Defence Industries; като има предвид, че ще се продължи действието на оръжейното ембарго; като има предвид, че ЕС вече премахна ограничения по отношение на 78 физически и 8 юридически лица;

С.  като има предвид, че за националната индикативна програма (НИП) за Зимбабве са отпуснати 234 милиона евро за периода 2014—2020 г. в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие, които следва да се насочат към три основни области, а именно здравеопазването, основаващото се на селското стопанство икономическо развитие и държавното управление и изграждането на институции;

1.  Изразява сериозна загриженост във връзка със засилването на насилието срещу демонстранти в Зимбабве през последните месеци; отбелязва с тревога наскоро обявената едномесечна забрана за демонстрации; призовава правителството и всички партии в Зимбабве да зачитат правото на участие в мирни демонстрации, чиято цел е да се даде израз на реални безпокойства, и призовава настоятелно органите на Зимбабве да разследват твърденията за прекомерно използване на насилие и други нарушения на правата на човека от страна на отделни елементи от полицията на Зимбабве, и да ги подведат под отговорност;

2.  Изразява загриженост във връзка с увеличаването на броя на произволните арести на защитници на правата на човека и на участници в мирни и законни протести и настоятелно призовава за зачитане на принципите на правовата държава и за спазване на Конституцията;

3.  Призовава органите на Зимбабве да освободят незабавно и безусловно всички политически затворници;

4.  Осъжда неотдавнашните изявления на президента Мугабе, в които той атакува съдебната система на Зимбабве, и настоятелно призовава властите в Зимбабве да не посягат на независимостта на съдебната система;

5.  Припомня, че съгласно Глобалното политическо споразумение Зимбабве е поела ангажимента да гарантира, че както законодателството на страната, така и нейните процедури и практики са в съответствие с международните принципи и закони в областта на правата на човека, в т.ч. свободата на събранията и сдруженията и свободата на изразяване на мнение;

6.  Обръща внимание на особено трудното положение на много жени в Зимбабве и необходимостта от зачитане на правата на жените;

7.  Счита, че Съветът и Комисията следва да извършат внимателен анализ на това доколко е уместно повторно налагане на някои ограничителни мерки, като уточнява, че те ще бъдат премахнати и че ще бъде предоставен на разположение пакет за подпомагане, след като Зимбабве поеме ясно по пътя на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, и конкретизира по-специално, че помощта ще бъде предоставена за подпомагане на провеждането на свободен и справедлив избирателен процес и на извършването на реформа на полицията;

8.  Призовава за мирен преход във властта въз основа на свободен и справедлив изборен процес, на принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, за да се изгради свободна, просперираща и плуралистичната демокрация;

9.  Решително осъжда блокирането на хранителни помощи с цел политическа изгода; подчертава своята загриженост относно всякакви допълнителни мерки, които биха могли да навредят на селскостопанското производство, и призовава за предприемане на действия за подобряване на продоволствената сигурност;

10.  Изразява продължаващата си загриженост относно отвличането на Итай Дзамара; изисква да се спазва habeas corpus, а лицата, отговорни за отвличането, да бъдат изправени пред съда;

11.  Настоява, че ЕС трябва да гарантира, че средствата, предназначени за Зимбабве за националната индикативна програма на страната, се предоставят действително на съответните сектори, и призовава правителството на Зимбабве да даде на Комисията безпрепятствен достъп до проектите, финансирани от ЕС, и да повиши откритостта си за техническа помощ за съвместно договорени проекти и програми;

12.  Подчертава, че е важно ЕС да започне политически диалог с органите на Зимбабве по членове 8 и 96 от Споразумението от Котону, като по този начин потвърждава ангажимента на ЕС да оказва подкрепа на местното население;

13.  Настоятелно призовава Южноафриканската общност за развитие и Британската общност да се ангажират отново за подпомогне на Зимбабве по пътя на страната към демокрация;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, правителството и парламента на Зимбабве, правителствата на Южноафриканската общност за развитие, Африканския съюз, Панафриканския парламент, Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на генералния секретар на Британската общност.

(1) ОВ L 40, 17.2.2016 г., стр. 11.


Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I
PDF 466kWORD 42k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0668),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0405/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0201/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г.

P8_TC1-COD(2015)0306


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1953.)


Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
PDF 1049kWORD 145k
Текст
Консолидиран текст
Изменения, приети от Европейския парламент на 15 септември 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))(1)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение 1, освен ако не е посочено друго]

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
към предложението на Комисията
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
---------------------------------------------------------
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
Предложение за
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Настоящият регламент представлява важна стъпка към цялостното изграждане на Съюз на капиталовите пазари, както е определено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ от 30 септември 2015 г. Целта на Съюза на капиталовите пазари е да се помогне на предприятията да използват по-разнообразни източници на капитал от всяка точка в рамките на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюза“), да се осигури по-ефективното функциониране на пазарите и на инвеститорите и спестителите да се предложат допълнителни възможности за вложения с цел да се подобри растежът и да се създават работни места.

(2)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) определя хармонизирани принципи и правила относно проспекта, който следва да се състави, одобри и публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване на регулиран пазар. Предвид законодателните и пазарните промени след влизането ѝ в сила Директивата следва да бъде заменена.

(3)  Оповестяването на информация в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар е от съществено значение за защитата на инвеститорите, като отстранява асиметрията на информацията между инвеститорите и емитентите. Хармонизирането на оповестяването позволява установяването на механизъм за трансгранични паспорти, който улеснява ефективното функциониране на вътрешния пазар за широка гама от ценни книжа.

(4)  Несъгласуваните подходи могат да предизвикат раздробяване на вътрешния пазар, тъй като за емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане, ще се прилагат различни правила в различните държави членки, и използването на проспектите, одобрени в една държава членка, може да бъде възпрепятствано в други държави членки. Следователно при липсата на хармонизирана рамка, която да осигури еднаквост по отношение на оповестяването и функционирането на паспорта в Съюза, е вероятно разликите в законодателствата на държавите членки да създават пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на ценни книжа. За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и подобряването на условията за неговото функциониране, по-специално по отношение на капиталовите пазари, както и за да се гарантира висока степен на защита на потребителите и инвеститорите, е целесъобразно на равнището на Съюза да се установи регулаторна рамка за проспектите.

(5)  Когато ценни книжа се предлагат публично или се допускат до търгуване на регулиран пазар, е целесъобразно и необходимо правилата за оповестяване да бъдат под формата на регламент, за да се гарантира, че разпоредбите, с които пряко се налагат задължения на лицата, участващи в публичното предлагане на ценни книжа и допускането на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, се прилагат по еднакъв начин в рамките на Съюза. Тъй като правната рамка за разпоредбите относно проспектите задължително включва мерки, с които се уточняват изискванията за всички различни аспекти, свързани с проспектите, дори малки разлики в подхода, възприет по отношение на един от тези аспекти, биха могли да доведат до значителни пречки за трансграничното предлагане на ценни книжа, многочислените вписвания за търговия на регулираните пазари и правилата на ЕС за защита на потребителите. Следователно използването на регламент, който е пряко приложим, без да се изисква приемането на национално законодателство, следва да намали възможността за предприемане на несъгласувани мерки на национално равнище и да осигури последователен подход, по-голяма правна сигурност и да предотврати значителни пречки за трансграничните предлагания и множествени вписвания за борсова търговия. Използването на регламент също така ще укрепи доверието в прозрачността на пазарите в рамките на Съюза и ще намали регулаторната сложност, както и разходите на дружествата за намиране и спазване на нормативната уредба.

(6)  Оценката на Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(7) показа, че определени промени, въведени с тази директива, не са изпълнили първоначалните си цели, и че са необходими допълнителни изменения в режима на проспектите в Съюза, за да се опрости и подобри неговото прилагане, да се увеличи неговата ефикасност и да се подсили международната конкурентоспособност на Съюза, като по този начин се допринесе за намаляване на административната тежест.

(7)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира защитата на инвеститорите и пазарната ефективност, като същевременно се укрепи единният пазар за капитали. Осигуряването на информация, която е необходима на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение в зависимост от естеството на емитента и на ценните книжа, гарантира, заедно с правилата за осъществяване на стопанска дейност, защитата на инвеститорите. Нещо повече — такава информация осигурява ефективно средство за повишаване на доверието в ценните книжа и така допринася за нормалното функциониране на пазарите на ценни книжа. Публикуването на проспект е подходящият начин тази информация да се направи достъпна.

(8)  Изискванията за оповестяване от настоящия регламент не възпрепятстват дадена държава членка или даден компетентен орган или борса чрез своите правила да налагат други специални изисквания в контекста на допускане до търгуване на ценни книжа на регулиран пазар (особено относно корпоративното управление). Подобни изисквания не могат пряко или косвено да ограничават изготвянето, съдържанието и разпространението на проспект, който е одобрен от компетентния орган.

(9)  Ценни книжа, несвързани с дялово участие, издадени от дадена държава членка или от някой от регионалните или местни органи на дадена държава членка, от публични международни органи, в които членуват една или повече държави членки, от Европейската централна банка или от централните банки на държавите членки, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент и поради това остават незасегнати от настоящия регламент.

(10)  Обхватът на изискването за проспект следва да обхваща както свързаните, така и несвързаните с дялово участие ценни книжа, които се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулирани пазари, за да се осигури защитата на инвеститорите. Някои от ценните книжа, обхванати от настоящия регламент, оправомощават притежателя да придобие прехвърлими ценни книжа или да придобие парична сума чрез паричен сетълмент, определен чрез препращане към други инструменти, а именно прехвърлими ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, стоки или други показатели или мерки. Настоящият регламент обхваща по-специално гаранции, обезпечени гаранции, удостоверения, депозитни разписки и конвертируеми бележки, като например ценни книжа, конвертируеми по желание на инвеститора.

(11)  С цел да се гарантира одобрението и паспортизирането на проспекта, както и надзорът върху спазването на настоящия регламент, по-специално по отношение на рекламната дейност, за всеки проспект трябва да бъде определен компетентен орган. Ето защо в настоящия регламент следва ясно да се определи държавата членка по произход, която е в най-добра позиция да одобри проспекта.

(12)  Разходите за изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа със съвкупна стойност в Съюза под 1 000 000 EUR в съответствие с настоящия регламент е вероятно да бъдат непропорционални на очакваните приходи от предлагането. Следователно е целесъобразно изискването съгласно настоящия регламент за изготвяне на проспект да не се прилага за предлагания с такъв малък мащаб. Държавите членки не следва да разширяват изискванията за изготвяне на проспект съгласно настоящия регламент, за да бъдат обхванати предлагания на ценни книжа с обща стойност под този праг. Освен това държавите членки следва да се въздържат от налагане на други изисквания за оповестяване на национално равнище, които биха могли да представляват непропорционална или ненужна тежест по отношение на такива предлагания и така биха увеличили разпокъсаността на вътрешния пазар. Когато държави членки налагат такива изисквания за оповестяване на национално ниво, те следва да уведомят Комисията и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно приложимите правила.

(12a)  Комисията следва да анализира такива изисквания за оповестяване на национално ниво и да включи резултатите в работата си по колективното финансиране, като взема предвид, че е необходимо да се избягва разпокъсаността на вътрешния пазар. Важно е регулаторната среда на равнището на Съюза да гарантира, че дружествата имат достатъчно варианти за набиране на капитал. Следователно в духа на Съюза на капиталовите пазари и с цел отключване на инвестициите Комисията следва да предложи регулаторна инициатива за регулиране и хармонизиране на практиките на колективно финансиране в целия Съюз.

(13)  Освен това, предвид различния размер на финансовите пазари в Съюза, е подходящо да се даде възможност на държавите членки да освобождават публичното предлагане на ценни книжа, което не надвишава 5 000 000 EUR, от задължението за проспект, предвидено в настоящия регламент. По-специално държавите членки следва да разполагат със свобода да заложат в националното си законодателство праг между 1 000 000 EUR и 5 000 000 EUR, изразен като съвкупната стойност на предлагането в Съюза за период от 12 месеца, от който освобождаването следва да се прилага, като вземат предвид нивото на вътрешна защита на инвеститорите, което считат за подходящо. Държавите членки следва да уведомят Комисията и ЕОЦКП относно прага, който са избрали. Публичното предлагане на ценни книжа съгласно подобно освобождаване следва да не се възползва от режима на паспортизиране по настоящия регламент. Освен това подобни предлагания следва да съдържат ясно посочване, че публичното предлагане не е с трансгранично естество, и следва да не се стремят активно да привличат инвеститори извън съответната държава членка.

(13a)  Когато държава членка избере да освободи публичното предлагане на ценни книжа на обща стойност не повече от 5 000 000 EUR, никой елемент от съдържанието на настоящия регламент не следва да възпрепятства тази държава членка да въвежда правила на национално ниво, които позволяват на многостранните системи за търговия (МСТ) да определят съдържанието на документа за допускане, който емитентът трябва да представи при първоначалното допускане до търгуване на неговите ценни книжа. В такъв случай би могло да бъде уместно операторът на МСТ да определи начина на извършване на преглед на документа за допускане, който не би включвал задължително официално одобрение от компетентния орган или от МСТ.

(14)  Когато предлагането на ценни книжа е насочено изключително към ограничен кръг от инвеститори, които не са квалифицирани инвеститори, или други инвеститори, отговарящи на условията, посочени в член 6, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 345/2013, изготвянето на проспект представлява непропорционална тежест с оглед на малкия брой лица, към които е насочено предлагането, поради което не следва да се изисква проспект. Това следва да се прилага например към предлагане, насочено към роднини или лични познати на ръководителите на дадено дружество.

(15)  Стимулирането на директорите и служителите да притежават ценни книжа от собственото си дружество може да има положително въздействие върху управлението на дружеството и да спомогне за създаването на дългосрочна стойност чрез насърчаване на отдадеността и чувството за ангажираност на служителите, съгласуване на интересите на акционерите и служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните. Участието на служителите в собствеността на тяхното дружество е особено важно за малките и средните предприятия (МСП), в които отделните служители е възможно да имат съществена роля за успеха на дружеството. Ето защо не следва да се въвежда изискване за изготвяне на проспект за предлагане, направено в контекста на схема за дялово участие на служители в рамките на Съюза, при условие че е предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на ценните книжа и причините и подробностите за предлагането, за да бъдат защитени инвеститорите. С цел да се гарантира равен достъп до схемите за дялово участие за всички директори и служители, независимо дали техният работодател е установен във или извън Съюза, вече не следва да се изисква решение относно еквивалентността на пазари на трети държави, стига да е предоставен горепосоченият документ. По този начин полза от равното третиране и информацията ще извлекат всички участници в схемите за дялово участие на служителите.

(16)  Емисиите с намалена стойност на акции или ценни книжа, даващи достъп до акции, често означават сделки със значително въздействие върху капиталовата структура, перспективите и финансовото положение на емитента, по отношение на което е необходима съдържащата се в проспекта информация. Обратно, когато акции на емитента вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар, не следва да се изисква проспект за всяко следващо допускане на същите акции на същия регулиран пазар, включително когато такива акции са следствие от конверсията или размяната на други ценни книжа или са следствие от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, при условие че новите допуснати акции представляват ограничен процент по отношение на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, освен ако такова допускане не е комбинирано с публично предлагане, попадащо в обхвата на настоящия регламент. Същият принцип следва да се прилага по-общо към ценни книжа, които могат да бъдат заменени с такива, които вече са допуснати до търгуване на регулиран пазар.

(17)  Когато се прилага определението на „публично предлагане на ценни книжа“, способността на инвеститора да вземе индивидуално решение да купи или да запише ценни книжа следва да представлява решаващ критерий. Следователно, когато се предлагат ценни книжа без елемент на индивидуален избор от страна на получателя, включително при разпределяне на ценни книжа, при които няма право на отказ от разпределението, такава сделка не следва да попада в определението на „публично предлагане на ценни книжа“, предвидено в настоящия регламент.

(18)  Емитенти, предлагащи страни или лица, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, които не подлежат на изискването за публикуване на проспект, следва да имат правото да изготвят доброволно пълен проспект или проспект на ЕС за растеж, както е приложимо, съгласно настоящия регламент. Ето защо те следва да се ползват от единния паспорт, когато доброволно изберат да изпълнят изискванията по настоящия регламент.

(19)  Оповестяването, извършено чрез проспекта, не следва да се изисква за предлаганията, предназначени за ограничен кръг квалифицирани инвеститори. Обратно, за всяка препродажба, предназначена за обществеността или публична търговия посредством разрешение за търгуване на регулиран пазар, се изисква публикуването на проспект.

(20)  Валидният проспект, изготвен от емитента или от лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, който е публично достъпен по време на окончателното пласиране на ценните книжа посредством финансовите посредници или при всяка последваща препродажба на ценните книжа, предоставя необходимата информация на инвеститорите за вземане на информирани инвестиционни решения. Ето защо финансовите посредници, които пласират или впоследствие препродават ценните книжа, следва да имат право да разчитат на първоначалния проспект, публикуван от емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, доколкото той е валиден и надлежно допълван и доколкото емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е дало съгласието си за използването му. Емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, следва да има право да обвързва своето съгласие с определени условия. Съгласието за използване на проспекта, включително всякакви обвързани с него условия, следва да бъде дадено в писмен договор, като то предоставя възможност за оценка от страна на съответните страни дали препродажбата или окончателното пласиране на ценни книжа е в съответствие с договора. В случай че е дадено съгласие за използването на проспекта, емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на първоначалния проспект, следва да носи отговорност за представената в него информация и — в случаите на основен проспект — за предоставянето и регистрирането на окончателните условия, като не следва да се изискват други проспекти. Ако обаче емитентът или лицето, което е отговорно за съставянето на първоначалния проспект, не одобрява неговото използване, финансовият посредник следва да бъде задължен да публикува нов проспект. В такъв случай финансовият посредник следва да носи отговорност за информацията в проспекта, както и за цялата информация, включена чрез препратка, а в случая на основен проспект — окончателните условия.

(21)  Хармонизирането на информацията, включена в проспекта, следва да предостави равностойна защита на инвеститорите на равнище ЕС. С цел да се даде възможност на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение, проспектите, изготвени съгласно настоящия регламент, следва да съдържат приложимата и необходима информация във връзка с дадена инвестиция в ценни книжа, от която един инвеститор логично би имал нужда, за да направи информирана оценка на активите и пасивите, финансовото състояние, печалбите, загубите и перспективите на емитента и на всеки гарант, както и правата, свързани с ценните книжа. Подобна информация следва да се изготвя и представя в кратка и лесна за анализиране и разбиране форма и следва да бъде адаптирана към вида проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент, включително онези, които се изготвят съобразно опростения режим за оповестяване за вторичните емисии и режима на проспект на ЕС за растеж. Проспектът не следва да съдържа информация, която не е съществена или специфична за емитента и съответните ценни книжа, тъй като това би могло да размие информацията, която е от значение за инвеститорите, и по този начин да подкопае защитата на инвеститорите. Следователно информацията, която е включена в проспекта, следва да бъде адаптирана, така че да отразява естеството и обстоятелствата на емитента, вида ценни книжа, вида инвеститор, към който е насочено предлагането или допускането до търгуване на регулиран пазар, както и вероятните знания на подобни инвеститори и информацията, с която такива инвеститори разполагат, поради това че тя е била оповестена публично съгласно други правни или регулаторни изисквания.

(22)  Обобщението на проспектите следва да представлява полезен източник на информация за инвеститорите, по-специално за инвеститорите на дребно. То трябва да представлява обособена част от проспекта и да включва основната информация, от която инвеститорът се нуждае, за да може да вземе решение кои предлагания и допускания до търгуване на ценни книжа иска да проучи допълнително, като прегледа целия проспект с цел да вземе информирано инвестиционно решение. Горното предполага, че представената в обобщението информация не се повтаря в основното изложение на проспекта, освен ако това е абсолютно необходимо. Подобна основна информация следва да включва основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, с всеки гарант и с ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търгуване на регулиран пазар, включително уникални идентификатори, като например идентификационен код на правен субект (LEI) на участниците в предлагането и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа. В него следва да се посочват общите срокове и условия на предлагането. По-специално представянето на рисковите фактори в обобщението следва да се състои от ограничен списък на избрани специфични рискове, които емитентът счита за най-уместни за инвеститора, когато инвеститорът взема инвестиционно решение. Описанието на рисковите фактори в обобщението следва да бъде уместно за конкретното предлагане и следва да бъде изготвено единствено в полза на инвеститорите, а не да съдържа общи твърдения относно инвестиционния риск или да ограничава отговорността на емитента, на предлагащата страна или на лица, действащи от тяхно име.

(22a)  Обобщението следва да съдържа ясно предупреждение, с което се подчертават рисковете, по-специално за инвеститорите на дребно, в случай на ценни книжа, емитирани от банки, които са предмет на споделяне на загуби съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ДВПБ)(8).

(23)  Обобщението на проспекта следва да бъде кратко, опростено, ясно и лесно за разбиране от инвеститорите. То следва да бъде написано на ясен нетехнически език, а информацията — предоставена достъпно. То не следва да представлява само компилация от извадки от проспекта. Подходящо е да се определи максимален размер на обобщението, за да се гарантира, че инвеститорите няма да се откажат да го четат, и за да се насърчат емитентите да подбират съществената за инвеститорите информация. В изключителни случаи обаче компетентният орган следва да има възможността да позволи на емитента да изготви по-дълго обобщение в размер до 10 страници при едностранно отпечатване върху хартия с формат А4, в случаи, когато сложността на дейностите на емитента, естеството на емисията или естеството на емитираните ценни книжа налага това и когато в резултат инвеститорът би бил подведен без допълнителната информация, изложена в обобщението.

(24)  За да се гарантира еднаквата структура на обобщението на проспекта, следва да бъдат предвидени общи раздели и подзаглавия с указателно съдържание, които емитентът следва да попълни с кратки описания и цифри, когато е необходимо. Доколкото емитентите представят информацията по коректен и балансиран начин, те следва да разполагат със свободата да подберат информацията, която считат за съществена и полезна.

(25)  Обобщението на проспекта следва да бъде възможно най-близо до образеца на основния информационен документ, изискван съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(9). Когато ценните книжа попадат в обхвата както на настоящия регламент, така и на Регламент (ЕС) № 1286/2014, следва да бъде разрешено съдържанието на основния информационен документ да се използва изцяло в обобщението с цел разходите за спазване на нормативната уредба и административната тежест за емитентите да бъдат сведени до минимум. Изискването за изготвяне на обобщение обаче не трябва да бъде отменено, когато се изисква основен информационен документ, тъй като последният не съдържа основна информация за емитента и публичното предлагане или допускането до търгуване на съответните ценни книжа.

(26)  Не следва да възниква гражданска отговорност за отделни лица единствено въз основа на обобщението, включително всеки негов превод, освен ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части от проспекта. Обобщението следва да съдържа ясно предупреждение в този смисъл.

(27)  На емитенти, които редовно набират финансиране на капиталовите пазари, следва да бъдат предложени специални формати на регистрационни документи и проспекти, както и специални процедури за тяхното депозиране и одобрение, за да могат да бъдат по-гъвкави и да могат да се възползват от пазарните възможности. Тези формати и процедури във всеки случай следва да бъдат незадължителни и по избор на емитента.

(28)  По отношение на ценните книжа, несвързани с дялово участие, включително когато са издадени с определена продължителност или повторяемост или като част от програма за предлагане, емитентите следва да имат право да изготвят проспект под формата на основен проспект. Основният проспект и окончателните му условия следва да съдържат същата информация като проспекта.

(29)  Подходящо е да се изясни, че окончателните условия на основен проспект следва да съдържат само информация, свързана с обявата за ценни книжа, която е конкретна за отделната емисия и която може да се определи единствено по време на отделната емисия. Подобна информация например може да включва международния идентификационен номер на ценните книжа, емисионната цена, падежа, купона, датата на упражняване, цената на упражняване, цената на обратно изкупуване и други условия, които не са били известни по време на изготвянето на основния проспект. Когато окончателните условия не са включени в основния проспект, те не би следвало да бъдат одобрени от компетентния орган, а следва само да бъдат депозирани при него. Всяка друга нова информация, която е в състояние да засегне оценката на емитента и на ценните книжа, следва да бъде включена в притурка към основния проспект. Нито окончателните условия, нито притурката следва да се използват за включване на ценни книжа, които все още не са описани в основния проспект.

(30)  При основния проспект емитентът следва да изготви обобщение само по отношение на всяка отделна емисия, която се предлага, за да бъде намалена административната тежест и да се осигури по-ясна информация за инвеститорите. Изготвеното специално за емисията обобщение следва да бъде приложено към окончателните условия и одобрено от компетентния орган едва когато окончателните условия бъдат включени в основния проспект или в притурка към него.

(31)  С цел да се подобри гъвкавостта и ефективността на разходите за основния проспект, когато емитентът редовно емитира ценни книжа, той следва да има право да изготви основен проспект като отделен документ и да използва универсален регистрационен документ като съставна част на основния проспект.

(32)  Емитентите, които редовно емитират ценни книжа, следва да бъдат насърчени да изготвят проспектите си като отделни документи, тъй като това може да намали разходите им за спазване на настоящия регламент и да им позволи да реагират бързо при наличие на пазарни възможности. По този начин емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулирани пазари или в многостранни системи за търговия, следва да имат възможността, но не и задължението, да изготвят и публикуват всяка финансова година универсален регистрационен документ, съдържащ правна, търговска, финансова, счетоводна информация и информация за акционерите, както и описание на емитента за същата финансова година. Това следва да позволи на емитента да актуализира информацията и да изготви проспект, когато пазарните условия станат благоприятни за предлагане или допускане, чрез добавяне на обява за ценните книжа и обобщение. Универсалният регистрационен документ следва да служи за множество цели, тъй като съдържанието му следва да бъде едно и също независимо дали емитентът го използва впоследствие за предлагане или допускане до търгуване на акции, дългови ценни книжа или деривати. Той следва да представлява източник за справки за емитента, като предоставя на инвеститорите и анализаторите минималната необходима информация за извършване на информирана преценка за стопанската дейност на дружеството, неговото финансово положение, приходи и перспективи, управление и акционери.

(33)  Емитент, който е депозирал универсален регистрационен документ и е получил одобрение за същия в две последователни години, може да се счита за добре известен на компетентния орган. В такъв случай следва да бъде разрешено всички последващи универсални регистрационни документи и всички изменения към тях да се депозират без предварително одобрение и да бъдат подлагани на последващ преглед от компетентния орган, когато последният счита, че това е необходимо, освен ако тези изменения се отнасят за пропуск, или съществена грешка или съществена неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за извършване на информирана оценка по отношение на емитента. Всеки компетентен орган следва да определи честотата на тези прегледи, като взема предвид например оценката си на рисковете, свързани с емитента, качеството на предишните му оповестявания или срока, който е изтекъл от последния преглед на депозирания универсален документ.

(34)  Преди да се превърне в съставна част на одобрен проспект всеки универсален регистрационен документ следва да може да бъде изменен доброволно от емитента — например в случай на съществена промяна в организационното или финансовото му състояние — или при поискване от компетентния орган в контекста на преглед след депозирането, когато не са спазени стандартите за пълнота, разбираемост и последователност. Тези изменения следва да се публикуват в съответствие със същите условия, които се прилагат за универсалния регистрационен документ. По-специално когато компетентният орган установи пропуск или съществена грешка или съществена неточност, емитентът следва да измени своя универсален регистрационен документ и да направи това изменение публично достъпно без неоправдано забавяне. Тъй като не се осъществява публично предлагане, нито допускане до търгуване на ценни книжа, процедурата за изменение на универсален регистрационен документ следва да се различава от процедурата за изготвяне на притурка към проспект, която следва да се прилага едва след одобрението на проспекта.

(35)  Когато емитентът издава проспект, който се състои от отделни документи, всички съставни части на проспекта следва да подлежат на одобрение, включително, когато е приложимо, универсалният регистрационен документ и неговите изменения, когато са били предварително депозирани при компетентния орган, но не са били одобрени. В случай на емитент, който редовно емитира ценни книжа, не следва да се изисква одобрение на никое от измененията към универсалния регистрационен документ преди публикуване, но вместо това следва да може те да бъдат подложени на последващ преглед от компетентния орган.

(36)  За да се ускори процесът на изготвяне на проспект и да се улесни достъпът до капиталовите пазари по разходоефективен начин, емитентите, които редовно емитират ценни книжа и които изготвят универсален регистрационен документ, следва да получат правото на по-бърз процес на одобрение, тъй като основната съставна част на проспекта или вече е била одобрена, или вече е налична за преглед от компетентния орган. Ето защо следва да бъде съкратен срокът, необходим за получаване на одобрение на проспекта, когато регистрационният документ е под формата на универсален регистрационен документ.

(37)  При условие че емитентът спазва процедурите за подаване, разпространение и съхранение на регламентирана информация, както и крайните срокове, определени в членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), той следва да има право да публикува годишните и шестмесечните си финансови отчети, изисквани от Директива 2004/109/ЕО, като част от универсалния регистрационен документ, освен ако държавите членки по произход на емитента не са различни за целите на настоящия регламент и Директива 2004/109/ЕО, както и ако езикът на универсалния регистрационен документ не отговаря на условията на член 20 от Директива 2004/109/ЕО. Това следва да облекчи административната тежест, свързана с многобройните депозирания, без да засяга информацията, достъпна за обществеността, или надзора на тези отчети съгласно Директива 2004/109/ЕО.

(38)  Следва да се установи ясен краен срок за валидността на проспекта, за да се избегне вземането на инвестиционни решения, основани на неактуална информация. С цел подобряване на правната сигурност валидността на проспекта следва да започва да тече от момента на неговото одобряване, който момент може лесно да бъде проверен от компетентния орган. Публичното предлагане на ценни книжа съгласно основния проспект следва да продължи след края на валидността на основния проспект единствено когато последващ основен проспект е одобрен преди изтичането на тази валидност и обхваща продължаващото предлагане.

(39)  По своята същност информацията в проспектите относно данъците върху дохода от ценни книжа може да бъде само обща и с ниска информационна стойност за отделния инвеститор. Тъй като такава информация трябва да включва не само държавата, в която се намира седалището на емитента, но и държавите, в които се прави предлагането или в които се кандидатства за допускане до търгуване, в които проспектът е паспортизиран, изготвянето му е скъпо и това може да възпрепятства трансграничното предлагане. Ето защо проспектът следва да съдържа само предупреждение, че данъчното законодателство на държавата членка на инвеститора и държавата членка на учредяване на емитента може да окаже влияние върху дохода, получен от ценните книжа. При все това проспектът следва да съдържа подходяща информация относно данъчното облагане, когато предложената инвестиция включва специален данъчен режим, например в случая на инвестиции в ценни книжа, предоставящи на инвеститорите благоприятно данъчно третиране.

(40)  След като даден клас ценни книжа бъде допуснат до търгуване на регулиран пазар, за инвеститорите се осигурява текущо оповестяване от емитента съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11) и Директива 2004/109/ЕО. Необходимостта от пълен проспект следователно е по-малка в случай на последващо публично предлагане или допускане до търгуване на такъв емитент. Ето защо следва да бъде наличен отделен опростен проспект, който да се използва в случай на вторични емисии, и неговото съдържание следва да бъде облекчено в сравнение с обичайния режим, като се взема предвид вече оповестената информация. На инвеститорите обаче трябва да бъде осигурена консолидирана и добре структурирана информация относно такива елементи като условията на предлагането и неговия контекст▌. Ето защо опростеният проспект за вторична емисия следва да включва съответния съкратен обем информация, за която е разумно да се очаква, че би била необходима за инвеститорите, за да разберат перспективите на емитента и на всеки евентуален гарант, правата, съпътстващи ценните книжа, и причините за емисията и нейното въздействие върху емитента, и по-специално декларацията за оборотния капитал, оповестяването на капитализацията, задлъжнялостта, въздействието върху цялостната капиталова структура и кратко обобщение на съответната информация, оповестена съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 от датата на последната емисия.

(41)  Опростеният режим на оповестяване за вторични емисии следва да бъде разширен и да обхване ценни книжа, които се търгуват на пазари за растеж на МСП, тъй като техните оператори са задължени съгласно Директива 2014/65/ЕС да установят и прилагат правила, които гарантират подходящо текущо оповестяване от емитентите, чиито ценни книжа се търгуват на такива места. Режимът следва да бъде приложим и за МСТ, различни от пазар за растеж на МСП, когато такива МСТ имат изисквания за оповестяване, равностойни на изискванията за пазари за растеж на МСП съгласно Директива 2014/65/ЕС.

(42)  Опростеният режим на оповестяване за вторични емисии следва да може да се използва едва след като е изтекъл определен минимален срок от първоначалното допускане до търгуване на клас ценни книжа на даден емитент. Отлагането с 18 месеца следва да гарантира, че емитентът е изпълнил поне веднъж задължението си да публикува годишен финансов отчет съгласно Директива 2004/109/ЕО или съгласно правилата на пазарния оператор на пазар за растеж на МСП или МСТ с равностойни изисквания за оповестяване.

(43)  Една от основните цели на Съюза на капиталовите пазари е да се улесни достъпът на МСП до финансиране на капиталовите пазари в Съюза. Тъй като такива дружества обикновено искат да наберат сравнително по-малки суми, отколкото други емитенти, разходите за изготвяне на пълен проспект могат да бъдат непропорционално високи и да ги демотивират да предлагат публично ценните си книжа. В същото време поради размера си и поради по-краткия период, от който съществуват резултати, МСП може да пораждат специфичен инвестиционен риск в сравнение с по-големите емитенти и следва да оповестяват достатъчно информация, за да могат инвеститорите да вземат инвестиционно решение. Освен това, за да се насърчи използването на финансиране от капиталовите пазари от страна на МСП, настоящия регламент следва да гарантира, че се обръща специално внимание на пазарите за растеж на МСП. Пазарите за растеж на МСП са обещаващ инструмент, с чиято помощ по-малките разрастващи се дружества да могат да набират капитал. Успехът на такива пазари обаче зависи от тяхната привлекателност за дружества от определен размер. По същия начин емитенти, които предлагат публично ценни книжа на обща стойност в Съюза не повече от 20 000 000 EUR, биха могли да се възползват от по-лесен достъп до финансиране от капиталовите пазари, за да могат да растат и достигнат пълния си потенциал, и следва да имат възможност да набират средства при разходи, които не са непропорционално високи. Ето защо е уместно настоящият регламент да установи специфичен пропорционален режим на проспект на ЕС за растеж, достъпен за МСП, за емитенти, които предлагат публично ценни книжа, които трябва да бъдат допуснати до търгуване на пазар за растеж на МСП, и за емитенти, които предлагат публично ценни книжа на обща стойност в Съюза не повече от 20 000 000 EUR. Ето защо при определянето на съдържанието на проспект на ЕС за растеж, който се отнася за МСП, следва да бъде установен подходящ баланс между разходоефективния достъп до финансовите пазари и защитата на инвеститорите, и за постигането на тази цел следва да бъде разработен специален режим на оповестяване за МСП. След като бъдат одобрени, тези проспекти на ЕС за растеж следва да се ползват от режима на паспортизиране по настоящия регламент и следователно да бъдат валидни за всяко публично предлагане на ценни книжа в целия Съюз.

(44)  Съкратената информация, която ▌трябва да бъде оповестявана в проспектите на ЕС за растеж, следва да бъде определена по начин, при който акцентът е върху информацията, която е съществена и значима при извършването на инвестиция в емитираните ценни книжа, и би било необходимо с изискваната информация да се осигурява пропорционалност между размера на дружеството и нуждите му от капитал, от една страна, и разходите за изготвяне на проспект, от друга. С цел да се гарантира, че подобни дружества могат да изготвят проспекти, без да понасят разходи, които са непропорционални спрямо размера им и следователно спрямо размера на набираните от тях средства, режимът на проспекта на ЕС за растеж следва да бъде по-гъвкав, отколкото режима, който се прилага към дружествата на регулираните пазари, до степента, до която може да се гарантира, че е оповестена основната информация, необходима на инвеститорите.

(45)  Пропорционалният режим на оповестяване за проспекти на ЕС за растеж следва да не бъде достъпен, когато ценни книжа трябва да бъдат допускани за търговия на регулиран пазар, тъй като инвеститорите на регулирани пазари следва да се чувстват уверени, че емитентите, в чиито ценни книжа инвестират, подлежат на един-единствен набор от правила за оповестяване. Ето защо не следва да има двустепенен стандарт за допускане на ценни книжа на регулирани пазари в зависимост от размера на емитента.

(46)  Проспектът на ЕС за растеж следва да бъде стандартизиран документ, лесен за попълване от емитентите, и следва да съдържа основната информация за емитента, за ценните книжа и за предлагането. Комисията следва да разработи делегирани актове, за да уточни съкратеното съдържание и формата на стандартизирания проспект на ЕС за растеж. Когато се определят подробностите на пропорционалния режим на оповестяване за проспектите на ЕС за растеж, Комисията следва да взема предвид необходимостта да се гарантира, че проспектът на ЕС за растеж е значително и реално по-лек от пълния проспект, що се отнася до административната тежест и разходите по издаването, необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като се гарантира същевременно доверието на инвеститорите към инвестиране в такива дружества, необходимостта да се намалят до минимум разходите и тежестта за МСП, необходимостта от извличане на определени видове информация, която е от специално значение за МСП, размера на емитента и това в продължение на колко време е извършвал дейност, различните видове и характеристики на предлаганията, както и различните видове информация, от която се нуждаят инвеститорите по отношение на различните видове ценни книжа.

(48)  Основната цел на включването на рискови фактори в проспекта е да се гарантира, че инвеститорите извършват информирана оценка на тези рискове и съответно вземат инвестиционни решения, разполагайки с всички факти. Рисковите фактори следва да бъдат ограничени до онези рискове, които са съществени и специфични за емитента и неговите ценни книжа и които се потвърждават от съдържанието на проспекта. Проспектът не следва да съдържа рискови фактори, които са общи и служат единствено като отказ от поемане на отговорност, тъй като могат да прикрият по-специфични рискови фактори, с които инвеститорите следва да бъдат запознати, което ще попречи информацията в проспекта да бъде представяна в кратка и лесна за анализиране и разбиране форма. ЕОЦКП следва да разработи насоки за оценката на специфичността и значимостта на рисковите фактори, за да подпомогне компетентните органи при техния преглед на рисковите фактори по начин, който насърчава целесъобразното и целенасочено оповестяване на рисковите фактори от страна на емитентите.

(49)  Непосочването на чувствителна информация в проспект следва да бъде разрешено при определени обстоятелства посредством дерогиране, предоставено от страна на компетентния орган, за да не се допуснат влошаващи положението на емитента ситуации.

(50)  Държавите членки публикуват достатъчно информация относно своята финансова ситуация, която като цяло е публично достъпна. Следователно, когато държава членка гарантира предлагане на ценни книжа, не следва да бъде необходимо включването на тази информация в проспекта.

(51)  Като се позволи на емитентите да включат чрез препратка документи, които съдържат информацията, която следва да бъде оповестена в проспекта или основния проспект – при условие че документите, които са включени чрез препратка, са предварително публикувани в електронна форма – следва да се облекчи процедурата за изготвяне на проспекта и да се намалят разходите на емитента, без да се застрашава защитата на инвеститорите. Целта да бъдат опростени и намалени разходите за изготвяне на проспект не следва да накърнява други интереси, които проспектът следва да защитава, включително достъпа до информация. Езикът, използван за информацията, включена чрез препратка, следва да бъде съобразен с езиковия режим, приложим за проспектите. Информацията, включена чрез препратка, може да се отнася до данни за минали периоди; когато обаче тази информация вече няма отношение поради съществена промяна, това следва да бъде ясно посочено в проспекта и също да бъде предоставена актуализирана информация. В допълнение към това, емитентите, които редовно емитират ценни книжа, следва да разполагат със свобода да избират да въвеждат всякакви промени в универсалния регистрационен документ чрез динамична препратка в проспекта. Тази динамична препратка би гарантирала, че читателят винаги е препратен към последната версия на универсалния регистрационен документ без необходимост от притурка. Използването на динамична препратка вместо притурка не следва да оказва влияние върху правото на отказ на инвеститора.

(52)  Всяка регламентирана информация ▌следва да може да бъде включена чрез препратка в проспекта. Емитенти, чиито ценни книжа се търгуват в многостранната система за търговия, и емитенти, които са освободени от публикуване на годишни и шестмесечни финансови отчети в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Директива 2004/109/ЕО, също следва да имат право да включват в проспект чрез препратка цялата или част от годишната или междинната си финансова информация, одиторски доклади, финансови отчети, доклади за управлението или декларации за корпоративното управление, при условие че те се публикуват електронно.

(53)  Не всички емитенти имат достъп до подходяща информация и насоки относно процеса на разглеждане и одобрение и необходимите стъпки, които да бъдат следвани за одобряване на проспект, тъй като компетентните органи в държавите членки прилагат различни подходи. Настоящият регламент следва да премахне тези разлики чрез хармонизиране на правилата, които се прилагат към процеса на разглеждане и одобрение, и чрез опростяване на процеса на одобрение от страна на националните компетентни органи, за да се гарантира, че всички компетентни органи следват съгласуван подход при разглеждането на пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в даден проспект. Насоките как да бъде получено одобрение за проспект следва да бъдат публикувани на уебсайтовете на компетентните органи. ЕОЦКП следва да има ключова роля за засилване на сближаването на надзорните практики в тази област, като упражнява правомощията си съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(12). По-специално ЕОЦКП следва да провежда партньорски оценки, обхващащи дейностите на компетентните органи съгласно този Регламент, в рамките на подходящ срок преди прегледа на този Регламент и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП следва да разработи централна система за организация на работния процес, която обхваща процеса на одобрение на проспекта от началото до одобрението, като позволява на компетентните органи, ЕОЦКП и емитентите да управляват и следят исканията за одобрение онлайн. Тази система ще предоставя основна информация и ще функционира като инструмент за ЕОЦКП и компетентните органи, чрез който да се осигури сближаване на процесите и процедурите за одобрение на проспектите на територията на Съюза и да се гарантира, че в бъдеще проспектите ще се одобряват по един и същ начин в целия Съюз.

(53a)  ЕОЦКП следва да оценява структурата, финансирането и функционирането на централна система на работния процес в контекста на Съюза на капиталовите пазари заедно с националните компетентни органи.

(54)  С цел улесняване на достъпа до пазарите на държавите членки е важно да са разумни и да бъдат оповестени таксите, налагани от компетентните органи за одобрение и депозиране на проспектите и свързаните с тях документи. Таксите, налагани на емитенти, установени в трета държава, следва да отразяват тежестта на подобна емисия.

(55)  Тъй като интернет осигурява лесен достъп до информация и с цел да се осигури по-голяма достъпност за инвеститорите, одобреният проспект следва винаги да се публикува в електронна форма. Проспектът следва да се публикува в специализиран раздел на уебсайта на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, или, когато е приложимо, на уебсайта на финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, включително платежните агенти, или на уебсайта на регулирания пазар, където се иска допускане до търгуване, или на оператора на многостранната система за търговия, и да бъде предаден от компетентния орган на ЕОЦКП заедно с данните, които позволяват неговото класифициране. ЕОЦКП следва да осигури механизъм за централизирано съхранение на проспекти, който позволява безплатен достъп за обществеността и подходящи системи за търсене. За да се гарантира, че инвеститорите имат достъп до надеждни данни, които могат да се използват и анализират по своевременен и ефективен начин, основната информация, съдържаща се в проспектите, като например ISIN номера за идентифициране на ценните книжа и идентификационния код на правния субект (ИКПС) за идентифициране на емитентите, предлагащите страни и гарантите, следва да бъде машинночитаема, включително и когато се използват метаданни; Проспектите следва да останат публично достъпни за най-малко 10 години след публикуването им, за да се гарантира, че срокът на публичния достъп до тях е съгласуван с този на годишните и шестмесечните финансови отчети съгласно Директива 2004/109/ЕО. Проспектът следва винаги да бъде предоставен при поискване безплатно на инвеститорите на траен носител.

(56)  Също така е необходимо хармонизиране на рекламните съобщения, за да се избегне подкопаването на общественото доверие и нарушаването на правилното функциониране на финансовите пазари. Почтеността и точността на рекламните съобщения, както и тяхната съгласуваност със съдържанието на проспекта, са от изключително значение за защитата на инвеститорите, включително инвеститорите на дребно. Без да се засяга режимът на паспортизиране по настоящия регламент, надзорът върху такива рекламни съобщения е неразделна част от функциите на компетентните органи. Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, следва да разполага с правомощието да упражнява контрол над спазването на принципите, посочени в настоящия регламент, по отношение на рекламната дейност във връзка с публичното предлагане на ценни книжа или с допускането до търгуване на регулиран пазар. Когато е необходимо, държавата членка по произход следва да помага на компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на рекламните съобщения с информацията в проспекта. Без да се засягат правомощията, предвидени в член 30, параграф 1, контролът на рекламните съобщения от компетентен орган не следва да представлява предварително условие за това публичното предлагане или допускането до търгуване да се осъществяват в дадена приемаща държава членка.

(57)  Всеки важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, които биха могли да окажат влияние върху оценката на инвестицията и които възникват след публикуването на проспекта, но преди крайния срок за предлагането или началото на търговията на регулиран пазар, следва да бъдат подходящо оценени от инвеститорите и следователно изискват своевременно одобрение и разпространение на притурка към проспекта.

(58)  С цел повишаване на правната сигурност следва да бъдат пояснени съответните срокове, в рамките на които емитентът трябва да публикува притурка към проспекта и в рамките на които инвеститорите имат право да оттеглят съгласието си за предлагането след публикуването на притурката. От една страна, изискването за притурка към проспекта следва да се прилага до окончателното приключване на срока на предлагането или към момента на започване на търговията на тези ценни книжа на регулиран пазар, в зависимост от това кое от двете събития ще настъпи по-късно. От друга страна, правото на оттегляне на съгласие следва да се прилага единствено когато проспектът е свързан с публично предлагане на ценни книжа и новият фактор, грешката или неточността са възникнали преди окончателното закриване на предлагането и предаването на ценните книжа. Следователно правото на оттегляне следва да бъде свързвано с момента на регистриране на новия фактор, грешката или неточността, което служи като основание за притурка, и следва да предполага, че събитието, довело до това, е настъпило, когато предлагането е в сила и преди предаването на ценните книжа. С цел подобряване на правната сигурност в притурката към проспекта следва да се уточнява кога се погасява правото на оттегляне. Финансовите посредници следва да улесняват процедурите, когато инвеститорите упражняват правото си да оттеглят своето съгласие.

(59)  Задължението за даден емитент да преведе целия проспект на всички съответни официални езици затруднява трансграничните предложения или множественото търгуване. За да се улеснят трансграничните предлагания, когато проспектът е изготвен на език, който е обичаен в областта на международните финанси, следва само обобщението да бъде преведено на официалния(те) език(ци) на държавата(ите) членка(и) по произход или приемащата(ите) държава(и) членка(и) или на един от официалните езици, използвани в тази част от държавата членка, в която се разпространява инвестиционният продукт.

(60)  ЕОЦКП и компетентният орган на приемащата държава членка следва да имат право да получат удостоверение от компетентния орган на държавата членка по произход, в което се посочва, че проспектът или индивидуалният универсален регистрационен документ в случаите, когато само такъв документ е бил одобрен, е изготвен в съответствие с настоящия регламент. Компетентният орган на държавата членка по произход следва да уведоми и емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта или универсалния регистрационен документ, според случая, относно удостоверението за одобрение на проспекта, адресирано до органа на приемащата държава членка, за да увери емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта или универсалния регистрационен документ, според случая, дали и кога в действителност е било направено уведомление.

(61)  За да се гарантира пълното постигане на целите на настоящия регламент, също така е необходимо в обхвата му да се включат ценни книжа, издадени от емитенти, за които се прилага правото на трети държави. ▌За да се гарантира обменът на информация и сътрудничеството с органите на трети държави по отношение на ефективното прилагане на настоящия регламент, компетентните органи следва да сключват споразумения за сътрудничество с аналогични органи в трети държави. Всяко прехвърляне на лични данни, извършено въз основа на тези споразумения, следва да е в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

(62)  Разнообразието от компетентни органи в държавите членки, които имат различни отговорности, може да създаде ненужни разходи и припокриване на отговорности, без да се получат допълнителни ползи. Във всяка държава членка следва да бъде определен един компетентен орган, който да одобрява проспекти и да носи отговорност за надзора на спазването на настоящия регламент. Този компетентен орган следва да бъде установен като административен орган и под такава форма, че да се гарантира неговата независимост от икономически оператори и да се избегне конфликт на интереси. Предназначението на компетентния орган да одобрява проспекти не бива да изключва сътрудничеството между този компетентен орган и други образувания, като например банкови и застрахователни регулаторни органи или органи по регистрация за търговия на фондовата борса, с цел да се гарантира ефективно разглеждане и одобрение на проспекти в интерес на емитенти, инвеститори, пазарни участници и самите пазари. Делегирането на задачи от страна на компетентния орган на друг субект следва да бъде разрешено единствено когато се отнася до публикуването на одобрените проспекти.

(63)  За да могат да упражняват ефективен надзор, компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с набор от ефективни правомощия, инструменти и ресурси. Поради това настоящият регламент предвижда минимален набор от надзорни и разследващи правомощия, които следва да бъдат предоставени на компетентните органи на държавите членки в съответствие с националното право. Ако това се изисква от националното право, тези правомощия следва да се упражняват чрез сезиране на компетентните съдебни органи. При упражняване на своите правомощия съгласно настоящия регламент компетентните органи и ЕОЦКП следва да действат обективно и безпристрастно и да бъдат независими в процеса на вземане на решения.

(64)  За целите на разкриване на нарушения на настоящия регламент е необходимо компетентните органи да имат достъп до обекти, различни от частните жилища на физически лица, за да изземват документация. Достъпът до такива помещения е необходим при основателно подозрение, че съществуват документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, които могат да бъдат необходими за доказването на нарушение на настоящия регламент. Освен това достъпът до такива помещения е необходим, когато лицето, към което вече е било отправено искане за информация, не го спази или когато има разумни основания да се счита, че ако бъде направено искане, то няма да бъде спазено, или че документите или информацията, за които се отнася изискването за информация, биха били премахнати, изменени или унищожени.

(65)  В съответствие със съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г., озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ и с цел да се гарантира изпълнението на изискванията на настоящия регламент, е важно държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент се прилагат съответните административни санкции и мерки. Тези санкции и административни мерки следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да гарантират общ подход в държавите членки и възпиращ ефект. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки да предвидят по-строги административни санкции.

(66)  С цел да се гарантира, че решенията, взети от компетентните органи, имат възпиращ ефект върху обществеността като цяло, те следва да се публикуват по обичайния начин освен ако компетентният орган не счете за необходимо съобразно настоящия регламент да избере да публикува анонимно, да отложи публикуването или да не публикува санкциите.

(67)  Макар че държавите членки могат да определят правила за административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да определят правила за административни санкции за нарушенията по настоящия регламент, които са обект на националното наказателно право, до [датата на прилагане на настоящия регламент]. В съответствие с националното право държавите членки не са длъжни да налагат и административни, и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, но те следва да могат да направят това, ако националното право им позволява. Независимо от това запазването на наказателноправните вместо административните санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да накърнява или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп до и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед наказателно преследване.

(68)  Подаващите сигнали за нарушения лица могат да представят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на нарушения на настоящия регламент. Следователно настоящият регламент следва да осигури адекватни мерки, за да позволи на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да ги защити от възмездие.

(69)  С цел да се определят изискванията, установени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на ▌минималната информация, която се съдържа в документите, посочени в член 1, параграф 3, букви е) и ж) и член 1, параграф 4, букви г) и д), корекцията на определенията от член 2, ▌формата на проспекта, основния проспект и окончателните условия, както и специфичната информация, която трябва да бъде включена в проспекта, минималната информация, която се съдържа в универсалния регистрационен документ, съкратената информация, която се съдържа в опростения проспект в случай на вторични емисии и от МСП, специфичното съкратено съдържание и формата на проспекта на ЕС за растеж, предвиден в настоящия регламент, рекламите за ценни книжа, попадащи в обхвата на настоящия регламент, и общите критерии за еквивалентност за проспектите, изготвени от емитентите в трети държави. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(70)  С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент по отношение на еквивалентността на законодателствата за проспектите на трети държави на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да взема решения относно тази еквивалентност. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13).

(71)  Техническите стандарти при финансовите услуги следва да осигурят адекватната защита на инвеститорите и потребителите в рамките на Съюза. Би било ефикасно и целесъобразно на ЕОЦКП като орган с високоспециализиран експертен опит да се повери разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, които не включват избори на политика, с оглед предаването им на Комисията

(72)  Комисията следва да приема проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, по отношение на съдържанието и формата на представянето на основната финансова информация за минали периоди, която следва да бъде включена в обобщението, проучването, одобрението, внасянето и прегледа на универсалния регистрационен документ, както и условията за неговото изменение или актуализиране и условията, при които може да бъде загубен статутът на емитент, редовно емитиращ ценни книжа, информацията, която следва да бъде включена чрез препратка, и допълнителните видове документи, изисквани съгласно законодателството на Съюза, процедурите за проучването и одобрението на проспекта, публикуването на проспекта, данните, необходими за класифицирането на проспектите в механизма за съхранение, управляван от ЕОЦКП, разпоредбите относно рекламните съобщения, ситуациите, при които значим нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, отнасящи се за информацията, включена в проспекта, изисква публикуване на притурка към проспекта, информацията, обменена между компетентните органи и ЕОЦКП в контекста на задължението за сътрудничество, и минималното съдържание на споразуменията за сътрудничество с надзорните органи в трети държави. Комисията следва да приема тези проекти на регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове по силата на член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(73)  Комисията следва също така да бъде оправомощена да приеме технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФЕС и член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. На ЕОЦКП следва да бъде поверено изготвянето на технически стандарти за изпълнение за предаване на Комисията, по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за уведомяване относно удостоверението за одобрение, проспекта, притурката на проспекта и превода на проспекта и/или обобщението, стандартните формуляри, образците и процедурите за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и процедурите и формулярите за обмен на информация между компетентните органи и ЕОЦКП.

(74)  При упражняване на своите делегирани и изпълнителни правомощия в съответствие с настоящия регламент Комисията следва да спазва следните принципи:

   необходимостта да се гарантира доверие във финансовите пазари сред инвеститорите на дребно и МСП чрез популяризиране на високи стандарти на прозрачност на финансовите пазари,
   необходимостта да се определят изискванията за оповестяване на проспект като се взема предвид размерът на емитента и информацията, която емитентът вече е задължен да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО и Регламент (ЕС) № 596/2014,
   необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като се гарантира същевременно доверието на инвеститорите към инвестиране в такива дружества,
   необходимостта да се предостави на инвеститорите широк обем от конкурентни инвестиционни възможности и съобразено с техните обстоятелства равнище на оповестяване и защита,
   необходимостта да се гарантира, че независимите регулаторни органи прилагат своите правила последователно, особено относно борбата срещу длъжностни престъпления,
   необходимостта от висока степен на прозрачност и консултиране с всички пазарни участници и с Европейския парламент и Съвета,
   необходимостта да се насърчават нововъведенията на финансовите пазари, за да бъдат те динамични и ефективни,
   необходимостта да се гарантира системна стабилност на финансовата система посредством близко и противодействащо наблюдение на финансовите иновации,
   значението на намаляването на разходите за капитал и увеличаване на достъпа до него,
   необходимостта да се балансират дългосрочно разходите и ползите за всички пазарни участници от всички мерки за изпълнение,
   необходимостта да се насърчи международната конкурентноспособност на финансовите пазари на Съюза, без да се накърнява така необходимото разширяване на международното сътрудничество,
   необходимостта да се постигне равнопоставеност за всички пазарни участници чрез въвеждането на законодателство на Съюза винаги когато това е необходимо,
   необходимостта да се осигури съответствие с останалото законодателство на Съюза в тази област, тъй като неравенството по отношение на информацията и липсата на прозрачност могат да застрашат функционирането на пазарите и преди всичко да ощетят потребителите и дребните инвеститори.

(75)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, следва да се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14), и всеки обмен или предаване на информация от страна на ЕОЦКП следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(15).

(76)  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да извърши преглед на неговото прилагане и да оцени по-специално дали режимите на оповестяване за вторични емисии и МСП, универсалният регистрационен документ и обобщението на проспекта продължават да бъдат подходящи за изпълнение на целите, преследвани с настоящия регламент.

(77)  Прилагането на изискванията на настоящия регламент следва да бъде отложено с цел да се позволи приемането на делегирани актове и актове за изпълнение, както и да се даде възможност на пазарните участници да разберат и планират прилагането на новите мерки.

(78)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно подобряване на защитата на инвеститорите и пазарната ефективност при създаването на Съюза на капиталовите пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата на действието си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(79)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи.

(80)  Проведена беше консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 ▌.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел и обхват

1.  Целта на настоящия регламент е определянето на изискванията за изготвянето, одобряването и разпространението на проспекта, който следва да бъде публикуван, когато се предлагат публично ценни книжа или когато такива се допускат до търгуване на регулиран пазар, който е установен в някоя от държавите членки.

2.  Настоящият регламент, с изключение на член 4, не се отнася за следните видове ценни книжа:

a)  дялови единици, които са издадени от предприятия за колективно инвестиране▌;

б)  ценни книжа, несвързани с дялово участие, издадени от дадена държава членка или от някой местен или регионален орган на държава членка, от международни публични институции, в които членуват една или повече държави членки, от Европейската централна банка или от централните банки на държавите членки;

в)  дялове от капитала на централните банки на държавите членки;

г)  ценни книжа, които са изцяло, безусловно и необратимо гарантирани от дадена държава членка или от някой местен или регионален орган на държава членка;

д)  ценни книжа, които са издадени от асоциации с правен статус или от органи с нестопанска цел, признати от дадена държава членка с цел придобиване на финансирането, необходимо за постигане на техните нестопански цели;

ж)  незаменяеми дялове от капитал, чиято основна цел е да се предостави на притежателя им право да заема апартамент или друг вид недвижимо имущество или част от такова и когато дяловете не могат да бъдат продадени, без да бъде направен отказ от това право;

и)  ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се издават с текущи или с определена повтаряемост от кредитна институция, когато съвкупната обобщена стойност в Съюза на предлаганите ценни книжа не надвишава 75 000 000 EUR за кредитна институция за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

i)  не са подчинени, конвертируеми или разменяеми;

ii)  не предоставят право да бъдат записани или да бъдат придобити други видове ценни книжа и не са свързани с даден деривативен инструмент;

3.  Настоящият регламент, с изключение на член 4, не се отнася за никой от следните видове публично предлагане на ценни книжа:

a)  ▌адресирано единствено към квалифицирани инвеститори;

б)  ▌адресирано до по-малко от 350 физически или юридически лица за всяка държава членка и общо не повече от 4000 физически или юридически лица в Съюза, които са различни от квалифицирани инвеститори или други инвеститори, които отговарят на условията, посочени в член 6, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 345/2013;

в)  ▌адресирано до инвеститори, които придобиват ценни книжа срещу съвкупна стойност от не по-малко от 100 000 EUR за инвеститор на всяко отделно предлагане;

г)  ▌със съвкупна стойност в Съюза, по-малка от 1 000 000 EUR, която се изчислява за период от 12 месеца;

д)  акции, които са издадени за заместване на акции от същия клас, които са вече издадени, в случай че издаването на такива нови акции не поражда увеличаване на издадения капитал;

е)  ценни книжа, които се предлагат във връзка с поглъщане посредством предложение за размяна, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

ж)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

з)  дивиденти, платени на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плащат такива дивиденти, при условие че е налице документ, съдържащ информация относно броя и естеството на акциите, както и причините и подробностите за предлагането;

и)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени на действащи или предишни директори или служители от техния работодател, или от свързано предприятие, независимо дали се намира в Съюза или не, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на ценните книжа, както и причините и подробностите за предлагането или разпределението;

Държавите членки не разширяват изискването за изготвяне на проспект съгласно настоящия регламент за обхващане на предлагания на ценни книжа, посочени в първа алинея, буква г). Освен това държавите членки не налагат по отношение на такива видове предлагания на ценни книжа други изисквания за оповестяване на национално равнище, които биха могли да представляват непропорционална или ненужна тежест. Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за изискванията за оповестяване, прилагани на национално ниво, ако има такива, включително за текста на съответните разпоредби.

4.  Настоящият регламент не се отнася за допускане до търгуване на регулиран пазар на което и да е от следните:

a)  ценни книжа, които могат да бъдат заменени с такива, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че представляват в продължение на период от 12 месеца по-малко от 20 процента от броя на ценните книжа, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар;

б)  акции, които са следствие от конверсията или размяната на други ценни книжа или от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, където получените акции са от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че получените акции представляват в продължение на период от 12 месеца по-малко от 20 процента от броя на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар; Когато даден проспект се изготвя в съответствие с настоящия регламент или Директива 2003/71/ЕО при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа, даващи достъп до акции, или когато ценните книжа, даващи достъп до акции, са издадени преди влизането в сила на настоящия регламент, настоящият регламент не се отнася за допускането до търгуване на регулиран пазар на получените акции, независимо от тяхното съотношение спрямо броя на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар;

в)  акции, които са издадени в замяна на акции от същия клас, които вече са допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, когато издаването на такива акции не причинява каквото и да е увеличение на издадения капитал;

г)  ценни книжа, които се предлагат във връзка с поглъщане посредством предложение за размяна, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

д)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че е налице документ, който съдържа информация, в която се описва сделката и въздействието ѝ върху емитента;

е)  акции, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени безплатно на акционерите, както и дивиденти, платени под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плаща дивидентът, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на акциите, както и причината и подробностите за предлагането или разпределението;

ж)  ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени на действащи или предишни директори или заети лица от техния работодател или свързано предприятие, независимо дали се намира в Съюза или не, ако въпросните ценни книжа са от същия клас, както ценните книжа, вече допуснати до търгуване на същия регулиран пазар, при условие че е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на ценните книжа, както и причината и подробностите относно предлагането или разпределението;

з)  ценни книжа, които вече са допуснати до търгуване на друг регулиран пазар, при следните условия:

i)  че тези ценни книжа или ценни книжа от същия клас са допуснати до търгуване на този друг регулиран пазар в продължение на повече от 18 месеца;

ii)  че за ценни книжа, които са допуснати за първи път до търгуване на регулиран пазар след 1 юли 2005 г., допускането до търгуване на този друг регулиран пазар е подлежало на изискване за проспект, одобрен и публикуван в съответствие с Директива 2003/71/ЕО;

iii)  че, освен за случаите, когато се прилага точка ii), за ценни книжа, които за първи път са допуснати до вписване за борсова търговия след 30 юни 1983 г., условията по вписването са одобрени в съответствие с изискванията на Директива 80/390/ЕИО на Съвета(16) или Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и Съвета(17);

iv)  че са били изпълнени текущите задължения за търгуване на този друг регулиран пазар; както и

v)  че лицето, което иска допускането на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар по силата на това изключение, публично предостави в държавата членка на регулирания пазар, на който се иска допускане, по начина, определен в член 20, параграф 2, документ, съдържанието на който съответства на член 7, изготвен на език, приет от компетентния орган на държавата членка на регулирания пазар, на който се иска допускане; Документът съдържа указание откъде може да се получи най-актуалният проспект и къде е налична финансовата информация, публикувана от емитента, в съответствие с неговите текущи задължения за оповестяване.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42, в които да бъде установено минималното информационно съдържание на документите, посочени в букви е) и ж) от параграф 3 и букви г) и д) от параграф 4 от настоящия член.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС, с изключение на инструменти на паричния пазар, както е определено в член 4, параграф 1, точка 17 от Директива 2014/65/ЕС, които имат падеж от по-малко от 12 месеца;

б)  „ценни книжа, свързани с дялово участие“ означава акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, както и всякакъв друг вид прехвърлими ценни книжа, които предоставят право на придобиване на някои от посочените ценни книжа като следствие на тяхната конверсия или на упражняването на предоставените с тях права, при условие че ценните книжа от втория вид са издадени от емитента на основните акции или от образувание, което принадлежи към групата на посочения емитент;

в)  „ценни книжа, несвързани с дялово участие“ означава всички ценни книжа, които не са ценни книжа, свързани с дялово участие;

г)  „публично предлагане на ценни книжа“ означава съобщаването на лицата под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предлагането и ценните книжа, които се предлагат, така че да се даде възможност на даден инвеститор да вземе решение да закупи или запише тези ценни книжа. Това определение се прилага също така към пласирането на ценни книжа посредством финансови посредници;

д)  „квалифицирани инвеститори“ означава лицата или субектите, които са изброени в точки 1—4 от раздел I на приложение II към Директива 2014/65/ЕС, и лицата или субектите, които при поискване са третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II на приложение II към Директива 2014/65/ЕС, или се смята, че са приемливи насрещни страни в съответствие с член 30 от Директива 2014/65/ЕС, освен ако не са поискали третиране като непрофесионални клиенти. Инвестиционните посредници и кредитните институции съобщават при поискване класификацията си на емитента, без да се засягат разпоредбите на съответното законодателство относно защитата на данните;

е)  „малки и средни предприятия“ (МСП) означава

—  дружества, които съгласно последния им годишен или консолидиран отчет отговарят на поне два от следните три критерия: среден брой на заетите лица през финансовата година по-малко от 250 лица, съвкупен баланс, който не надвишава 43 000 000 EUR, и среден годишен оборот, който не надвишава 50 000 000 EUR, или

—  малки и средни предприятия съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от Директива 2014/65/ЕС;

ж)  „кредитна институция“ означава предприятие съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(18);

з)  „емитент“ означава правно образувание, което емитира или предлага да емитира ценни книжа;

и)  „предлагаща страна“ означава правно образувание или физическо лице, което предлага публично ценни книжа;

й)  „регулиран пазар“ означава регулиран пазар съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС;

к)  „рекламно съобщение“ означава съобщение:

—  отнасящо се до конкретно публично предлагане на ценни книжа или до допускането им до търгуване на регулиран пазар;

—  публикувано от или от името на емитента, предлагащата страна, лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, или гаранта; и

—  имащо за цел специално да насърчи потенциалното записване или придобиване на ценни книжа;

л)  „регулирана информация“ означава цялата информация, която емитентът или всяко друго лице, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар без съгласието на емитента, има задължението да разкрие съгласно Директива 2004/109/ЕО или съгласно законите, регламентите или административните разпоредби на държава членка, приети съгласно член 2, параграф 1, буква к) от тази директива и съгласно член 17 и член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014;

м)  „държава членка по произход“ означава:

i)  по отношение на всички емитенти на ценни книжа, установени в Съюза, които не са посочени в точка ii), държавата членка, в която се намира седалището по устройствения акт на емитента;

ii)  по отношение на всяка серия на ценни книжа, несвързани с дялово участие, чиято деноминация за единица възлиза на поне 1000 евро, както и за всяка серия ценни книжа, несвързани с дялово участие, които предоставят право на придобиване на всякакви прехвърлими ценни книжа или на получаване на парични суми в резултат на тяхната конверсия или на упражняването на предоставените по тях права, при условие че емитентът на ценните книжа, несвързани с дялово участие, не е емитентът на основните ценни книжа, или образувание, което принадлежи към групата на последно посочения емитент, държавата членка, в която се намира седалището по устройствения акт на емитента, или в която ценните книжа са или ще бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар, или в която публично се предлагат ценните книжа, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане. Същото се прилага спрямо ценните книжа, несвързани с дялово участие, във валута, различна от евро, при условие че стойността на такава минимална деноминация е приблизително равностойна на 1000 EUR.

iii)  по отношение на емитенти на ценни книжа, установени в трета държава, които не са посочени в точка ii), държавата членка, за която са предназначени за публично предлагане ценните книжа за първи път или в която е направено първото заявление за допускане до търгуване на регулиран пазар, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, при условията на последващ избор на емитентите, установени в трета държава, при следните обстоятелства:

—  когато държавата членка по произход не е определена по избор на тези емитенти,

—  в съответствие с член 2, параграф 1, буква и), точка iii) от Директива 2004/109/ЕО;

н)  „приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която е направено публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;

на)  „компетентен орган“ означава органът, който всяка държава членка определя съгласно член 29, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

o)  „предприятие за колективно инвестиране▌“ означава предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), получили разрешение в съответствие с член 5 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(19), и алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(20);

п)  „дялови единици от предприятие за колективно инвестиране“ означава ценни книжа, които са издадени от предприятие за колективно инвестиране да представляват правата на участниците в такова предприятие върху неговите активи;

р)  „одобрение“ означава положителното действие в края на проучването от страна на компетентния орган на държавата членка по произход относно пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в проспекта;

с)  „основен проспект“ означава проспект, който отговаря на изискванията на член 8 от настоящия регламент и – по избор на емитента – на окончателните условия на предлагането;

т)  „работни дни“ за целите на настоящия регламент означава работните дни на съответния компетентен орган, като се изключват събота, неделя и националните празници, определени в националното законодателство, приложимо за този национален компетентен орган;

у)  „многостранна система за търговия“ означава многостранна система съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС;

ф)  „пазар за растеж на МСП“ означава пазар за растеж на МСП съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 12 от Директива 2014/65/ЕС;

х)  „емитент от трета държава“ означава емитент, установен в трета държава;

хa)  „траен носител“ означава всеки инструмент, който:

i)  дава на клиента възможност да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка и за срок, достатъчен за предназначението на информацията; и

ii)  позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

2.  За да бъде отчетено техническото развитие на финансовите пазари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 с цел уточняване на някои технически елементи на определенията в параграф 1 от настоящия член, с изключение на определението за „малки и средни предприятия (МСП)“ в буква е) от параграф 1, като взема предвид ситуацията на различните национални пазари, ▌ законодателството на Съюза и ▌ икономическото развитие.

Член 3

Задължение за публикуване на проспект и освобождаване от това задължение

1.  Ценни книжа ▌се предлагат публично в Съюза само след предварително публикуване на проспект съгласно настоящия регламент.

2.  Без да се засяга член 15, всяка държава членка може да реши да освободи публичните предлагания на ценни книжа от задължението за публикуване на проспект, посочено в параграф 1, при условие че ▌съвкупната стойност на предлагането в Съюза не надвишава 5 000 000 EUR като сума, изчислена за период от 12 месеца ▌.

Публичните предлагания, провеждани съгласно освобождаването, посочено по първа алинея:

a)  не се ползват от режима на паспортизиране по настоящия регламент и следователно не се прилагат членове 23 и 24 от регламента;

б)  съдържат ясно посочване, че публичното предлагане не е с трансгранично естество; и

в)  не се стремят активно да привличат инвеститори извън държавата членка, посочена в първа алинея.

Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за всяко решение, взето съгласно първа алинея, и за прага, който е бил избран за съвкупната стойност, посочена в тази алинея.

3.  Ценни книжа ▌се допускат до търгуване на регулиран пазар, установен в Съюза, само след предварително публикуване на проспект.

3a.  За да се вземат под внимание движенията на обменния курс, включително инфлацията и обменните курсове за валути, различни от еврото, Комисията може да приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 42, мерки за определяне на прага, посочен в параграф 2 от настоящия член.

Член 4

Доброволен проспект

Когато публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар попадат извън обхвата на настоящия регламент, както е уточнен в член 1, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, има право доброволно да изготви проспект или проспект на ЕС за растеж, според случая, в съответствие с настоящия регламент.

Подобен доброволно изготвен проспект, одобрен от компетентния орган на държавата членка по произход, както е определено в член 2, параграф 1, буква м), включва всички права и задължения, предвидени за ▌изисквания проспект съгласно настоящия регламент, и подлежи на всички разпоредби на настоящия регламент под надзора на този компетентен орган.

Член 5

Последваща препродажба на ценни книжа

Всяка последваща препродажба на ценни книжа, които преди това са били предмет на един или повече от видовете предлагания на ценни книжа, изключени от обхвата на настоящия регламент в съответствие с член 1, параграф 3, букви а) – г), се счита за отделно предлагане и определението, посочено в член 2, параграф 1, буква г), се прилага за целите на определянето на това дали тази препродажба съставлява публично предлагане на ценни книжа. Пласирането на ценни книжа посредством финансови посредници подлежи на изискването за публикуване на проспект, когато не е изпълнено нито едно от изброените в член 1, параграф 3, букви а) – г) условия за окончателното пласиране.

Не се изисква допълнителен проспект при всяка такава последваща препродажба на ценни книжа или окончателно предлагане на ценни книжа посредством финансови посредници, ако е налице валиден проспект в съответствие с член 12 и емитентът или отговорното за неговото съставяне лице одобряват неговото използване чрез писмен договор.

ГЛАВА II

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОСПЕКТА

Член 6

Проспект

1.  Без да се засяга член 14, параграф 2, и член 17, параграф 2, проспектът съдържа подходящата и необходима информация, която един инвеститор разумно би изисквал във връзка с инвестиция в ценни книжа, за бъде в състояние да си изгради информирана оценка за:

a)   активите и пасивите, финансовото положение, печалбите и загубите и перспективите на емитента и на всеки гарант; и

б)  правата, които са във връзка с тези ценни книжа.

Тази информация се изготвя и представя под такава форма, че да може лесно да се анализира и да бъде кратка и разбираема, и може да се различава в зависимост от:

a)  естеството на емитента;

б)  вида на ценните книжа;

в)  положението на емитента;

г)  когато е приложимо, вида инвеститор, към който е насочено публичното предлагане или допускането до търгуване, вероятните знания на съответния вид инвеститор, както и пазара, на който ценните книжа трябва да бъдат допуснати до търгуване;

д)  всяка информация, предоставяна на инвеститорите по силата на изисквания, наложени на емитента на ценните книжа съгласно правото на Съюза или националното право или правилата на всеки компетентен орган или всяко място за търговия, от който или на което ценните книжа на емитента се котират или биват допуснати до търгуване, която е достъпна чрез официално определен механизъм, както е посочено в член 21 от Директива 2004/109/ЕО;

е)  приложимостта на евентуален опростен или пропорционален режим на оповестяване, както е посочено в член 14 и член 15;

2.  Емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, може да изготви проспекта като единен документ или като отделни документи.

Проспект, който се състои от отделни документи, следва да поделя изискваната информация на регистрационен документ, обява за ценните книжа и обобщение, без да се засяга член 8, параграф 7 и член 7, параграф 1, втора алинея. Регистрационният документ съдържа информацията относно емитента. Обявата за ценни книжа съдържа информацията относно ценните книжа, които се предлагат публично или които следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.

Член 7

Обобщение на проспекта

1.  Проспектът включва обобщение, което предоставя основната информация, от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат естеството и рисковете на емитента, гаранта и ценните книжа, които се предлагат или допускат до търгуване на регулиран пазар, и която ▌се чете заедно с останалите части на проспекта, за да подпомага инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

Чрез дерогация от първа алинея, когато проспектът се отнася за допускането до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, несвързани с дялово участие, които се предлагат единствено на квалифицирани инвеститори, не се изисква обобщение.

2.  Съдържанието на обобщението следва да бъде точно, коректно, ясно и да не е подвеждащо. Обобщението се възприема като въведение в проспекта и не противоречи на другите части на проспекта.

3.  Обобщението се изготвя като кратък документ със сбито съдържание и максимален размер от шест страници върху хартия с формат А4, когато бъде отпечатано едностранно.

Но само в изключителни случаи компетентният орган може да позволи на емитента да изготви по-дълго обобщение в максимален размер до 10 страници при едностранно отпечатване върху хартия с формат А4, когато сложността на дейностите на емитента, естеството на емисията или естеството на емитираните ценни книжа налага това и когато в резултат съществува риск инвеститорът да бъде подведен без допълнителната информация, изложена в обобщението.

Обобщението следва да бъде:

a)  представено и структурирано в лесен за четене вид, като се използва лесен за четене размер на шрифта;

б)  написано на език и стил, който улеснява разбирането на информацията, по-специално на език, който е ясен, не е технически, в кратка и разбираема форма за съответния вид инвеститори.

4.  Обобщението се състои от следните четири раздела:

a)  въведение, което съдържа общи и специални предупреждения, включително степента, до която инвеститорите могат да изгубят инвестицията си при най-лошия сценарий;

б)  основна информация за емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар;

в)  основна информация за ценните книжа;

г)  основна информация за самото предлагане и/или допускането до търгуване.

5.  Въведението към обобщението съдържа:

a)   наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа,

б)  идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС);

в)  идентификационните данни и данните за контакт на предлагащата страна, включително нейния ИКПС, ако предлагащата страна има правосубектност, или тези на лицето, което кандидатства за допускане;

г)  идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган на държавата членка по произход и датата на документа.

За целите на първа алинея, буква г), когато проспектът се състои от отделни документи, които са били одобрени от различни компетентни органи, въведението идентифицира и предоставя данните за контакт на всички тези компетентни органи.

То съдържа предупреждения, че:

a)  обобщението следва да се възприема като въведение към проспекта;

б)  всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от инвеститора;

в)  когато е предявен иск относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното законодателство на държавите членки, да отговаря за разноските във връзка с превода на проспекта, преди да започне съдебното производство, и

г)  гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили обобщението, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на проспекта или, разглеждано заедно с другите части на проспекта, не предоставя основната информация, която подпомага инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

6.  Разделът, посочен в параграф 4, буква б), съдържа следната информация:

a)  в подраздел, озаглавен „Кой е емитентът на ценните книжа?“ — кратко описание на емитента на ценните книжа и най-малко следните данни относно:

—  седалището и правната форма, неговия ИКПС, правото, по което емитентът упражнява дейността си, и държавата на регистрация;

—  основните му дейности;

—  основните му акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого;

—  самоличността на основните му изпълнителни директори и на управителния съвет;

—  самоличността на законово определените му одитори;

б)  в подраздел, озаглавен „Каква е основната финансова информация относно емитента?“ — подбор на основна финансова информация за минали периоди, включително, когато е приложимо, проформа информация, представена за всяка финансова година на периода, обхванат от основната финансова информация за минали периоди, както и за всеки последващ междинен финансов период, придружена от сравнителни данни от същия период за предишната финансова година. Изискването за сравнителна информация относно счетоводните баланси е изпълнено чрез представяне на информация за счетоводния баланс в края на годината.

в)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, специфични за емитента?“ — кратко описание на не повече от 10 от най-значимите рискови фактори, специфични за емитента, включени в проспекта, включително по-специално оперативните и инвестиционните рискове.

7.  Разделът, посочен в параграф 4, буква в), съдържа следната информация:

a)  в подраздел, озаглавен „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“ — кратко описание на ценните книжа, които се предлагат и/или допускат до търгуване, включително поне следните данни относно:

—  техния вид и клас, техния ISIN, валута, деноминация, номинална стойност, брой на издадените ценни книжа, срок на ценните книжа;

—  правата, съпътстващи ценните книжа;

—  относителното старшинство на ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежоспособност, включително, когато е приложимо, информация относно нивото на подчиненост на ценните книжа и тяхното третиране в случай на преструктуриране съгласно ДВПБ;

—  ограничения върху свободното прехвърляне на ценните книжа;

—  когато е приложимо, политика по отношение на дивиденти или изплащане;

б)  в подраздел, озаглавен „Къде ще се търгуват цените книжа?“ – информация дали предлаганите ценни книжа са или ще бъдат предмет на кандидатстване за допускане до търгуване на регулиран пазар или за търгуване в многостранна система за търговия, както и идентификационни данни за всички пазари, на които ценните книжа се търгуват или ще се търгуват.

в)  в подраздел, озаглавен „Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?“ — кратко описание на естеството и обхвата на гаранцията, ако има такава, както и кратко описание на гаранта, включително неговия ИКПС.

г)  в подраздел, озаглавен „Кои са ключовите рискове, специфични за ценните книжа?“ — кратко описание на не повече от десет от най-значимите рискови фактори, специфични за ценните книжа, съдържащи се в проспекта.

Когато се изисква изготвяне на основен информационен документ съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(21), емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане, може да замени съдържанието, определено в настоящия параграф, с информацията, определена в член 8, параграф 3, букви б) – и) от Регламент (ЕС) № 1286/2014. В този случай и в случай че едно обобщение обхваща няколко ценни книжа, които се различават само в някои много ограничени подробности, като например емисионна цена или падеж, съгласно член 8, параграф 8, последна алинея, ограниченият размер, определен в параграф 3, се удължава с още три едностранни страници на хартия с формат А4 за всяка допълнителна ценна книга.

8.  Разделът, посочен в параграф 4, буква г), съдържа следната информация:

a)  в подраздел, озаглавен „При какви условия и по какъв списък мога да инвестирам в тези ценни книжа?“, когато е приложимо, общите срокове, условията и очаквания график на предлагането, подробности за допускането до търгуване, плана за разпределение, сумата и процента на непосредственото разреждане (намаляване на средната претеглена стойност), произтичащо от предлагането, и оценка на общите разходи за емисията и/или предлагането, включително разчетните разходи, начислявани на инвеститора от емитента или предлагащата страна.

б)  в подраздел, озаглавен „Защо емитентът е изготвил този проспект?“ — кратко описание на причините за предлагането или допускането до търгуване, както и използването и прогнозния нетен размер на приходите.

9.  При всеки от разделите, описани в параграфи 6, 7 и 8, емитентът може да добавя подраздели, където счете за необходимо.

10.  Обобщението не може да съдържа кръстосани препратки към други части на проспекта или да включва информация чрез препратка.

11.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които уточнява съдържанието и формата на представяне на основната финансова информация за минали периоди, посочена в параграф 6, буква б), като взема предвид различните видове ценни книжа и емитенти и гарантира, че изготвената информация е кратка, сбита и разбираема.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Основен проспект

1.  Относно ценните книжа, несвързани с дялово участие, проспектът може, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, да се състои от основен проспект, който съдържа значимата информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или които следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.

2.  Основният проспект съдържа следната информация:

a)  списък на информацията, която ще бъде включена в окончателните условия на предлагането;

б)  образец, озаглавен „форма на окончателните условия“, който се подава за всяка отделна емисия;

в)  адреса на уебсайта, на който ще бъдат публикувани окончателните условия.

3.  Окончателните условия се представят под формата на отделен документ или се включват в основния проспект или в притурка към него. Окончателните условия се изготвят в лесна за анализ и схващане форма.

Окончателните условия съдържат само информация, свързана с обявата за ценните книжа, и не се използват като притурка към основния проспект. В такива случаи се прилага член 17, параграф 1, буква а).

4.  Когато окончателните условия не са включени в основния проспект или в притурката, емитентът ги прави публично достъпни в съответствие с член 20 и ги депозира при компетентния орган на държавата членка по произход при първа възможност преди началото на публичното предлагане или допускането до търгуване.

В окончателните условия се добавя ясна и добре видима бележка, в която се посочва:

a)  че окончателните условия са изготвени за целите на настоящия регламент и трябва да бъдат разглеждани във връзка с основния проспект и притурката(ите) към него, за да бъде получена цялата съответна информация.

б)  къде се публикува основният проспект и притурката(ите) към него в съответствие с член 20;

в)  че обобщение на отделната емисия е приложено към окончателните условия.

5.  Основният проспект може да бъде изготвен като единен документ или като отделни документи.

Когато емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, вече е подало регистрационен документ за определен вид ценни книжа, несвързани с дялово участие, или универсален регистрационен документ, както е определено в член 9, и на по-късен етап избере да изготви основен проспект, основният проспект следва да съдържа следното:

a)  информацията, която се съдържа в регистрационния документ или в универсалния регистрационен документ;

б)  информацията, която иначе би се съдържала в съответната обява за ценните книжа, с изключение на окончателните условия, когато окончателните условия не са включени в основния проспект.

6.  Специфичната информация относно различните ценни книжа, включени в основния проспект, е ясно разграничена.

7.  Обобщението се изготвя едва когато окончателните условия бъдат включени в основния проспект в съответствие с параграф 3 или бъдат депозирани и съответното обобщение е специално за отделната емисия.

8.  Обобщението на отделната емисия подлежи на същите изисквания както окончателните условия, както са определени в настоящия член, и се прилага към тях.

Обобщението на отделната емисия съответства на член 7 и представя основната информация на основния проспект и окончателните условия. То съдържа следното:

a)  информацията от основния проспект, която се отнася единствено за отделната емисия, включително съществената информация за емитента;

б)  само вариантите в основния проспект, които се отнасят за емисията, както са определени в окончателните условия;

в)  посочената в окончателните условия релевантна информация, която не е била попълнена в основния проспект.

Когато окончателните условия се отнасят до няколко ценни книжа, които се различават само в някои много ограничени подробности, като например емисионна цена или падеж, едно обобщение на емисия може да се прикрепи за всички тези ценни книжа, при условие че информацията относно различните ценни книжа е ясно разграничена.

9.  Информацията, която се съдържа в основния проспект, се допълва при необходимост в съответствие с член 22 с актуална информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или следва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар.

10.  Публичното предлагане може да продължи да бъде валидно след изтичането на валидността на основния проспект, с който е започнато, ако е одобрен последващ основен проспект не по-късно от последния ден на валидност на предходния основен проспект. Окончателните условия на такова предлагане съдържат на първата страница ясно предупреждение, в което се посочва последният ден на валидност на предишния основен проспект и къде ще бъде публикуван последващият основен проспект. Последващият основен проспект включва пряко или чрез препратка формата на окончателните условия от първоначалния основен проспект и се позовава на окончателните условия, приложими за продължението на публичното предлагане.

Правото на оттегляне, предоставено съгласно член 22, параграф 2, се прилага и за инвеститори, които са дали съгласието си да закупят или запишат ценните книжа по време на периода на валидност на предишния основен проспект, освен ако ценните книжа вече не са им предоставени.

Член 9

Универсален регистрационен документ

1.  Всеки емитент със седалище според устройствения си акт в държава членка и чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар или в многостранна система за търговия, има право да изготвя всяка финансова година регистрационен документ под формата на универсален регистрационен документ, в който се описват организацията на дружеството, неговата стопанска дейност, финансово положение, приходи и перспективи, управление и акционерна структура.

2.  Всеки емитент, който избере да изготвя универсален регистрационен документ всяка финансова година, представя този документ за одобрение на компетентния орган на своята държава членка по произход съобразно процедурата, определена в член 19, параграфи 2, 4 и 5.

След като емитентът е получил одобрение на универсален регистрационен документ от компетентния орган всяка финансова година в продължение на две последователни години, последващите универсални регистрационни документи или изменения на подобни универсални регистрационни документи могат да бъдат депозирани при компетентния орган без предварително одобрение, освен ако тези изменения се отнасят за пропуск, или съществена грешка или съществена неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за извършване на информирана оценка по отношение на емитента.

Когато впоследствие емитентът не успее да депозира универсален регистрационен документ за една финансова година, той загубва правото на депозиране без одобрение и всички последващи универсални регистрационни документи се депозират при компетентния орган за одобрение, докато отново бъде изпълнено условието от втора алинея.

3.  Емитенти, които преди датата на прилагане на настоящия регламент са разполагали с регистрационен документ, изготвен в съответствие с приложение I или XI към Регламент (ЕО) № 809/2004(22), одобрен от компетентен орган за срок от най-малко две последователни години, и след това са депозирали в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2003/71/ЕО или са получили одобрение на такъв регистрационен документ всяка година, получават право да депозират универсален регистрационен документ без предварително одобрение в съответствие с параграф 2, втора алинея от датата на прилагане на настоящия регламент.

4.  След като бъде одобрен или депозиран без одобрение, универсалният регистрационен документ, както и измененията към него, посочени в параграфи 7 и 9, се правят публично достъпни без неоправдано забавяне и в съответствие с посочените в член 20 разпоредби.

5.  Универсалният регистрационен документ следва да отговаря на езиковите изисквания, определени в член 25.

6.  В универсалния регистрационен документ може да се включва информация чрез препратка съгласно условията, посочени в член 18.

7.  След депозирането или одобрението на универсален регистрационен документ емитентът има право по всяко време да актуализира съдържащата се в него информация, като депозира при компетентния орган изменение към своя универсален регистрационен документ.

8.  Компетентният орган има право по всяко време да извършва преглед на съдържанието на универсалния регистрационен документ, който е бил депозиран без предварително одобрение, както и на съдържанието на измененията към него.

Прегледът от страна на компетентния орган се изразява в проучване на пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в универсалния регистрационен документ и измененията към него.

9.  Когато в процеса на прегледа компетентният орган установи, че универсалният регистрационен документ не отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност и/или че са необходими изменения или допълнителна информация, той уведомява емитента за това.

Искането за изменение или допълнителна информация, отправено от компетентния орган към емитента, трябва да бъде взето предвид от емитента едва в следващия универсален регистрационен документ, депозиран за следващата финансова година, освен когато емитентът желае да използва универсалния регистрационен документ като съставна част на проспект, който е представен за одобрение. В този случай емитентът депозира изменение към универсалния регистрационен документ най-късно при представянето на заявлението, посочено в член 19, параграф 5.

Чрез дерогация от втора алинея, когато компетентният орган уведоми емитента, че искането за изменение на първия се отнася за пропуск или съществена грешка или съществена неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за информираната оценка по отношение на емитента, емитентът депозира изменение към универсалния регистрационен документ без неоправдано забавяне.

10.  Разпоредбите на параграфи 7 и 9 се прилагат само когато универсалният регистрационен документ не се използва като съставна част на проспект. Когато универсален регистрационен документ се използва като съставна част на проспект, се прилагат само правилата на член 22 за допълване на проспекта между момента, в който е одобрен проспектът, и окончателното закриване на публичното предлагане, или, в зависимост от случая, момента, когато започва търгуването на регулиран пазар, в зависимост от това кое от двете събития ще настъпи по-късно.

11.  Емитент, който отговаря на условията, описани в параграф 2, първа и втора алинея или в параграф 3, имат статут на емитент, който редовно емитира ценни книжа, и може да се възползва от по-бързия процес на одобряване, описан в член 19, параграф 5, при условие че:

a)  при депозиране или представяне за одобрение на всеки универсален регистрационен документ емитентът представя писмено потвърждение на компетентния орган, че цялата регулирана информация, която той трябва да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО, ако е приложимо, и Регламент (ЕС) № 596/2014, е подадена и публикувана в съответствие с изискванията, определени в тези актове, както и

б)  когато компетентният орган започне прегледа, посочен в параграф 8, емитентът изменя своя универсален регистрационен документ съгласно условията, определени в параграф 9.

Когато емитентът не е изпълнил някое от горните условия, се губи статутът на емитент, който редовно емитира ценни книжа.

12.  Когато универсалният регистрационен документ, депозиран при или одобрен от компетентния орган, е направен публично достъпен най-късно четири месеца след края на финансовата година и съдържа информацията, която се изисква да бъде оповестена в годишния финансов отчет, посочена в член 4 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(23), за емитента се счита, че е изпълнил задължението си да публикува годишния финансов отчет, изискван съгласно посочения член.

Когато универсалният регистрационен документ или негово изменение е депозиран(о) при или одобрен(о) от компетентния орган и е направен(о) публично достъпно най-късно три месеца след края на първото шестмесечие на финансовата година и съдържа информацията, която се изисква да бъде оповестена в шестмесечния финансов отчет, посочена в член 5 на Директива 2004/109/ЕО, за емитента се счита, че е изпълнил задължението си да публикува шестмесечния финансов отчет, изискван съгласно посочения член.

В случаите, описани в първа или втора алинея, емитентът:

a)  включва в универсалния регистрационен документ списък на кръстосани препратки, в който се указва къде в същия документ може да бъде открит всеки елемент, изискван в годишните и шестмесечните финансови отчети;

б)  депозира универсалния регистрационен документ съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО и го предоставя на официално определения механизъм, посочен в член 21, параграф 2 от Директива 2004/109/ЕО;

в)  включва в универсалния регистрационен документ декларация за отговорност при условията, изисквани съгласно член 4, параграф 2, буква в) и член 5, параграф 2, буква в) от Директива 2004/109/ЕО.

13.  Параграф 12 се прилага само когато държавата членка по произход на емитента за целите на настоящия регламент е също така държава членка по произход за целите на Директива 2004/109/ЕО и когато езикът на универсалния регистрационен документ отговаря на условията на член 20 от Директива 2004/109/ЕО.

14.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни процедурата за проучването, одобрението, депозирането и прегледа на универсалния регистрационен документ, както и условията за неговото изменение и условията, при които може да бъде загубен статутът на емитент, редовно емитиращ ценни книжа.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 10

Проспекти, състоящи се от отделни документи

1.  От всеки емитент, който вече разполага с одобрен от компетентния орган регистрационен документ, се изисква само да изготви обявата за ценните книжа и обобщението, когато ценните книжа се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулиран пазар В този случай обявата за ценните книжа и обобщението подлежат на отделно одобрение.

Когато след одобрението на регистрационния документ възникне значим нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, свързана с информацията, включена в регистрационния документ, която може да засегне оценката на ценните книжа, едновременно с обявата за ценните книжа и обобщението се представя за одобрение и притурка към регистрационния документ. Правото на оттегляне на съгласията по силата на член 22, параграф 2 не се прилага в този случай.

Регистрационният документ и притурката към него, когато е приложимо, придружени от обявата за ценните книжа и обобщението, представляват проспект след одобряването им от компетентния орган.

2.  От емитент, който вече разполага с одобрен от компетентния орган универсален регистрационен документ или който е депозирал универсален регистрационен документ без одобрение съгласно член 9, параграф 2, втора алинея, се изисква само да изготви обявата за ценните книжа и обобщението, когато ценните книжа се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулиран пазар. В този случай обявата за ценните книжа, обобщението и всички изменения на универсалния регистрационен документ, депозирани след одобрението или депозирането на универсалния регистрационен документ – с изключение на измененията на универсалния регистрационен документ на емитент, редовно емитиращ ценни книжа, в съответствие с член 19, параграф 5, подлежат на отделно одобрение.

Когато емитент е депозирал универсален регистрационен документ без одобрение, цялата документация, включително измененията на универсалния регистрационен документ, подлежи на одобрение независимо от факта, че тези документи остават отделни.

Универсалният регистрационен документ, изменен в съответствие с член 9, параграф 7 или 9, придружен от обявата за ценните книжа и обобщението, представлява проспект, след като бъде одобрен от компетентния орган.

Член 11

Отговорност във връзка с проспекта

1.  Държавите членки гарантират, че отговорността за информацията, представена в проспекта, се носи от емитента или от неговите административни, ръководни или надзорни органи, от предлагащата страна, от лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, или от гаранта. Отговорните лица следва да бъдат ясно обозначени в проспекта с техните имена и функции или в случая на юридически лица — с наименованията им и седалищата им, както и декларации от тях, че доколкото знаят, съдържащата се в проспекта информация съответства на фактите и че в проспекта няма пропуски, които могат да засегнат неговото значение.

2.  Държавите членки гарантират, че техните закони, подзаконови и административни разпоредби относно гражданската отговорност се прилагат по отношение на лицата, които са отговорни за предоставената в проспекта информация.

Държавите членки обаче гарантират, че никое лице не да носи каквато и да било гражданска отговорност единствено въз основа на обобщението, включително негов превод, освен ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, или когато то, когато се чете заедно с другите части на проспекта, не предоставя ключова информация, която би подпомогнала инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Обобщението съдържа ясно предупреждение в този смисъл.

3.  Отговорност за информацията, дадена в универсалния регистрационен документ, се носи от лицата, посочени в параграф 1, единствено в случаите, когато универсалният регистрационен документ се използва като съставна част на одобрен проспект. Това се прилага без да се засягат членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО, когато информацията по посочените членове е включена в универсален регистрационен документ.

Член 12

Валидност на проспекта, на основния проспект и на регистрационния документ

1.  Даден проспект или основен проспект, независимо дали се състои от един или от няколко отделни документа, е валиден в продължение на 12 месеца след одобряването му за публични предлагания или за допускане до търгуване на регулиран пазар, при условие че е допълнен от която и да било от притурките, които се изискват съгласно член 22.

Когато проспект или основен проспект се състои от отделни документи, валидността започва да тече от одобрението на обявата за ценните книжа.

2.  Регистрационен документ, в това число и универсален регистрационен документ, посочен в член 9, който е бил предварително депозиран или одобрен, може да се използва като валидна съставна част на проспект за срок от 12 месец след неговото депозиране или одобрение.

Краят на валидността на такъв регистрационен документ не засяга валидността на проспект, чиято съставна част е документът.

ГЛАВА III

СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМАТ НА ПРОСПЕКТА

Член 13

Минимална информация и формат

1.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове относно формата на проспекта, основния проспект и окончателните условия, както и списъците, в които се определя специфичната информация, която трябва да бъде включена в проспекта, за да се избегне дублиране на информация, когато проспектът се състои от отделни документи.

При изготвянето на различните списъци за проспектите по-специално се взема предвид следното:

a)  различните видове информация, от която се нуждаят инвеститорите във връзка с ценните книжа, свързани с дялово участие, в сравнение с ценните книжа, несвързани с дялово участие; възприема се последователен подход по отношение на информацията, която се изисква в проспекта за ценни книжа, които имат сходна икономическа същност, най-вече деривативни ценни книжа;

б)  различните видове и характеристики на публично предлагане и допускане до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, несвързани с дялово участие;

в)  използваният формат и изискуемата в основните проспекти информация във връзка с ценни книжа, несвързани с дялово участие, включително варанти от всякакъв вид;

г)  когато е приложимо, публичният характер на емитента;

д)  когато е приложимо, специфичният характер на дейностите на емитента.

По-специално, Комисията установява два набора от отделни и по същество различни списъци за проспектите, в които се определят изискванията за предоставяне на информация, приложими към несвързани с дялово участие ценни книжа, адаптирани за различните класове инвеститори – квалифицирани или неквалифицирани – към които е насочено предлагането, като се вземат предвид различните нужди от информация на съответните инвеститори.

2.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове, в които се посочват списъкът, определящ минималния обем информация, която се съдържа в универсалния регистрационен документ, както и специален списък за универсалния регистрационен документ за кредитни институции.

Чрез този списък се гарантира, че универсалният регистрационен документ съдържа цялата необходима информация относно емитента, така че същият универсален регистрационен документ може да се използва по същия начин за последващото публично предлагане или за допускане до търгуване на акции, дългови ценни книжа или деривати. По отношение на финансовата информация, прегледа на дейността и финансите и перспективите и корпоративното управление тази информация се съгласува във възможно най-голяма степен с информацията, която се изисква да бъде оповестена в годишните и шестмесечните финансови отчети, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО, включително доклада за управлението и декларацията за корпоративното управление.

3.  Делегираните актове, посочени в параграфи 1 и 2, се основават на стандартите в областта на финансовата и нефинансовата информация, установени от международните организации за комисии по ценни книжа, по-специално от МОКЦК, както и на приложения I, II и III към настоящия регламент. Посочените делегирани актове се приемат до [6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент].

Член 14

Опростен режим на оповестяване за вторични емисии

1.  Следните лица могат да изберат да изготвят опростен проспект съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар:

a)  емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП или МСТ, различна от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г), д), е) и ж) от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ), за най-малко 18 месеца, и които емитират повече ценни книжа от същия клас;

б)  емитенти, чиито свързани с дялово участие ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП или МСТ, различна от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г, д), е) и ж) от ДПФИ, за най-малко 18 месеца, и които емитират несвързани с дялово участие ценни книжа;

в)  предлагащи страни на клас ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП или МСТ, различна от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г, д), е) и ж) от ДПФИ, за най-малко 18 месеца.

Предвиденият в първа алинея опростен проспект се състои от обобщение съгласно член 7, специален регистрационен документ, който може да бъде използван от лицата, посочени в букви а), б) и в), и специална обява за ценни книжа, която може да бъде използвана от лицата, посочени в букви а) и в).

За целите на първа алинея, букви а), б) и в), ЕОЦКП публикува и редовно актуализира списък на МСТ, различни от пазар за растеж на МСП, с изисквания за оповестяване, равностойни поне на изискванията, предвидени за пазари за растеж на МСП съгласно член 33, параграф 3, букви г, д), е) и ж) от ДПФИ.

2.  В съответствие с принципите, определени в член 6, параграф 1, и без да се засяга член 17, параграф 2, опростеният проспект, посочен в параграф 1, съдържа съответната съкратена информация, която даден инвеститор с основание би изискал във връзка с вторична емисия с цел извършване на информирана оценка на:

a)  перспективите на емитента и на всеки гарант въз основа на финансовата информация, която е включена пряко или чрез препратка в проспекта, обхващаща само последната финансова година;

б)  правата, свързани с ценните книжа;

в)  основанията за емисията и нейното въздействие върху емитента, и по-специално декларацията за оборотния капитал, оповестяването на капитализацията и задлъжнялостта, въздействието върху цялостната капиталова структура и кратко обобщение на съответната информация, оповестена съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 от датата на последната емисия.

Обобщението обхваща само съответната информация, която се изисква съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии.

Информацията, съдържаща се в опростения проспект, посочен в параграф 1, се изготвя и представя по такъв начин, че да бъде лесна за анализиране, кратка и лесно разбираема и да позволява на инвеститорите да вземат информирано решение за инвестиране.

3.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове за уточняване на съкратената информация, посочена в параграф 2, която следва да бъде включена в списъците, приложими съгласно опростения режим на оповестяване, посочен в параграф 1.

Когато определя съкратената информация, която да бъде включена в списъците, приложими съгласно опростения режим на оповестяване, Комисията взема предвид необходимостта да се улесни достъпът до капиталовите пазари, значението на намаляването на разходите за капитал и увеличаване на достъпа до капитал, както и информацията, която даден емитент вече е длъжен да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, и Регламент (ЕС) № 596/2014. За да се избегне налагането на ненужна тежест на емитентите, Комисията определя изискванията по такъв начин, че те да бъдат съсредоточени върху информацията, която е съществена и значима за вторичните емисии, и да бъдат пропорционални.

Посочените делегирани актове се приемат до [6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент].

Член 15

Проспект на ЕС за растеж

1.  Следните субекти имат право да изготвят проспект на ЕС за растеж съгласно пропорционалния режим на оповестяване, определен в настоящия член, в случай на публично предлагане на ценни книжа, освен когато ценните книжа трябва да бъдат допуснати до търгуване на регулиран пазар:

a)  МСП;

б)  емитенти, различни от МСП, когато публичното предлагане засяга ценни книжа, които трябва да бъдат допуснати до търгуване на пазар за растеж на МСП;

в)  емитенти, различни от посочените в букви а) и б), когато общата стойност на публичното предлагане на ценни книжа в Съюза не надхвърля 20 000 000 EUR , изчислено за период от 12 месеца;

Проспект на ЕС за растеж, одобрен съгласно настоящия член, е валиден за всяко публично предлагане на ценни книжа в произволен брой приемащи държави членки при условията, определени в членове 23, 24 и 25.

Проспектът на ЕС за растеж съгласно пропорционалния режим на оповестяване, посочен в първа алинея, е стандартизиран документ, който лесно може да бъде попълнен от емитентите.

1a.  Проспектът на ЕС за растеж включва следните три ключови елемента:

a)  ключова информация за емитента, като например:

i)  име на емитента и отговорните лица за проспекта;

ii)  общ преглед на търговската дейност, настояща търговска дейност и перспективи на емитента;

iii)  рискови фактори, свързани с емитента;

iv)  финансова информация, която може да бъде включена чрез препратка;

б)  ключова информация относно ценните книжа, като например:

i)  брой и естество на ценните книжа, включени в предлагането;

ii)  ред и условия във връзка с ценните книжа и описание на всички права, съпътстващи ценните книжа;

iii)  рискови фактори, свързани с ценните книжа;

в)  ключова информация относно предлагането, като например:

i)  ред и условия на предлагането, включително емисионна цена;

ii)  основанията за предлагането и предвидената употреба на нетните приходи;

3.  В съответствие с член 42 Комисията приема делегирани актове за уточняване на съкратеното съдържание и формат, специфични за стандартизирания проспект на ЕС за растеж, посочен в параграфи 1 и 1а. В актовете се посочва информацията, която се изисква в списъците на проспектите, представена на опростен език, като се използва включване чрез препратка, когато е целесъобразно.

Когато определя специфичното съкратено съдържание и формат на стандартизирания проспект на ЕС за растеж, Комисия определя изискванията относно информацията по такъв начин, че да бъдат съсредоточени върху:

a)  информацията, която е съществена и значима при извършването на инвестиция в емитираните за инвеститори ценни книжа;

б)  необходимостта да се гарантира пропорционалност между размера на дружеството и потребностите му от набиране на капитал; както и

в)  разходите за изготвянето на проспекта.

В рамките на посочения процес Комисията взема предвид следното:

–  необходимостта да се гарантира, че проспектът на ЕС за растеж е значително и действително по-опростен от пълния проспект, що се отнася до административната тежест и разходите за емитентите;

–  необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като същевременно се гарантира увереността на инвеститорите да инвестират в такива дружества;

–  необходимостта да се сведат до минимум разходите и тежестта за МСП;

–  необходимостта да се извлекат определени видове информация, която е от специално значение за МСП;

—  размерът на емитента и продължителността на извършване на дейност на емитента;

–  различните видове и характеристики на предлаганията;

–  различните видове информация, от която инвеститорите се нуждаят по отношение на различните видове ценни книжа.

Посочените делегирани актове се приемат до [6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент].

Член 16

Рискови фактори

1.  Рисковите фактори, описани в даден проспект, са ограничени до рисковете, които са специфични за емитента и/или ценните книжа и са съществени за вземането на информирано инвестиционно решение, подкрепено от съдържанието на регистрационния документ и обявата за ценните книжа. ▌

1a.  Рисковите фактори включват също така факторите, дължащи се на нивото на подчиненост на ценните книжа и въздействието върху очаквания размер или срока на плащанията към притежатели на ценни книжа, които са в несъстоятелност или обект на друга подобна процедура, включително, когато е приложимо, неплатежоспособността на дадена кредитна институция или нейното преструктуриране или реорганизация в съответствие с Директива 2014/59/ЕС (ДВПБ).

2.  ЕОЦКП разработва насоки относно оценката ▌на спецификата и съществеността на рисковите фактори и разпределянето им ▌. Освен това ЕОЦКП разработва насоки, за да подпомогне компетентните органи при техния преглед на рисковите фактори по начин, с който се насърчава целесъобразното и целенасочено оповестяване на рисковите фактори от страна на емитентите.

Член 17

Непосочване на информация

1.  Когато в проспекта не могат да бъдат включени окончателната цена на предлагането и/или сума на ценните книжа, които ще бъдат публично предлагани:

a)  критериите и/или условията, в съответствие с които се определят посочените по-горе елементи, или в случая с цената — максималната цена, се оповестяват в проспекта; или

б)  приемането на покупката или на записването на ценни книжа могат да бъдат оттеглени за не по-малко от два работни дни, след като са били депозирани окончателната цена на предлагането и/или брой на ценните книжа, които ще бъдат публично предлагани.

Окончателната цена на предлагането и броят на ценните книжа се депозират при компетентния орган на държавата членка по произход и се публикуват в съответствие с член 20, параграф 2.

2.  Компетентният орган на държавата членка по произход може да разреши определена информация, за която се изисква бъде включена в проспекта, да не бъде посочена в него, когато счита, че е изпълнено някое от следните условия:

a)  оповестяването на такава информация би било в противоречие с обществения интерес;

б)  оповестяването на такава информация би навредило сериозно на емитента, при условие че непосочването на такава информация не би подвело обществеността по отношение на факти и обстоятелства, които са съществени за информираната оценка на емитента, предлагащата страна или гаранта, ако има такива, и на правата, свързани с ценните книжа, за които се отнася проспектът;

в)  такава информация е от малко значение по отношение на определено предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар и няма да повлияе на оценката на финансовото положение и перспективи на емитента, предлагащата страна или гарант.

Компетентният орган ежегодно представя доклад на ЕОЦКП относно информацията, за която е разрешил да не бъде посочена.

3.  Без да се засяга подходящата информация, предоставяна на инвеститорите, когато по изключение определена информация, която се изисква да бъде включена в проспекта, е неподходяща за сферата на дейност на емитента или за правната форма на емитента или за ценните книжа, за които се отнася проспектът, проспектът следва да съдържа информация, равностойна на изискваната информация, освен ако такава информация не съществува.

4.  Ако ценните книжа са гарантирани от държава членка, при изготвянето на проспект в съответствие с член 4 емитентът, предлагащата страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, има право да не посочи информацията, свързана със съответната държава членка.

5.  ЕОЦКП може да разработи проект на насоки за определяне на случаите, в които е възможно да не се посочва информация съгласно параграф 2, като се вземат предвид докладите на компетентните органи до ЕОЦКП, посочени в параграф 2.

Член 18

Включване чрез препратка

1.  Информацията може да бъде включена чрез препратка в проспект или в основен проспект, когато тя вече е била публикувана преди това или едновременно с това чрез електронни средства, била е изготвена на език, който отговаря на изискванията на член 25, и депозирана в контекста на изискванията за оповестяване, предвидени в законодателството на Съюза, или съгласно разпоредбите за мястото на търговия или пазара за растеж на МСП:

a)  документи, които са били одобрени от компетентен орган ▌или са били подадени при него в съответствие с настоящия регламент;

б)  документите, посочени член 1, параграф 3, букви е) и ж), и член 1, параграф 4, букви г) и д);

в)  регулирана информация съгласно определението в член 2, параграф 1, буква л);

г)  годишна и междинна финансова информация;

д)  одиторски доклади и финансови отчети;

е)  доклади за дейността съгласно определението в член 19 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(24);

ж)  декларации за корпоративното управление съгласно определението в член 20 от Директива 2013/34/ЕС;

з)  [доклади за възнагражденията съгласно определението в член [X] от [преразгледаната Директива за правата на акционерите(25)];

зa)  годишни отчети или информация във връзка с оповестяването, която се изисква съгласно членове 22 и 23 от Директива 2011/61/ЕС;

i)  учредителни актове и устави.

Посочената информация е най-актуалната, с която разполага емитентът.

Когато само определени части от документ са включени чрез препратка, в проспекта се включва декларация, че частите, които не са включени, или не са от значение за инвеститора, или са обхванати на друго място в проспекта.

2.  Когато включват информация чрез препратка, емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, гарантират достъпността на информацията. По-специално в проспекта се предоставя списък с кръстосани препратки, който позволява на инвеститорите лесно да идентифицират специфични елементи от информацията, и в него се включват хипервръзки към всички документи, съдържащи информация, която е включена чрез препратка.

3.  Когато е възможно, заедно с първия проект за проспекта, представен на компетентния орган, и във всеки случай по време на процеса на преглед на проспекта, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, представя в позволяващ търсене електронен формат всяка информация, която е включена чрез препратка в проспекта, освен ако тази информация не е била вече одобрена от компетентния орган, одобряващ проспекта, или депозирана при същия.

4.  ▌ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти, за да актуализира списъка с документи, посочен в параграф 1, като включи допълнителни видове документи, които законодателството на Съюза изисква да бъдат депозирани при публичен орган или одобрени от него.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОСПЕКТА

Член 19

Проучване и одобрение на проспекта

1.  Проспектите не се публикуват преди те или всичките им съставни части да бъдат одобрени от компетентния орган на съответната държава членка по произход.

2.  Компетентният орган уведомява емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, за своето решение във връзка с одобряването на проспекта в рамките на 10 работни дни след предоставянето на проекта за проспект.

▌Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за одобряването на проспекта и всякакви притурки към него едновременно с емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар.

3.  Срокът, указан в параграф 2, се удължава до 20 работни дни, когато публичното предлагане включва ценни книжа, които са издадени от емитент, който не притежава каквито и да било ценни книжа, допуснати до търгуване на регулиран пазар, и който преди това не е предлагал публично ценни книжа.

Срокът от 20 работни дни се прилага само за първоначалното представяне на проекта за проспект. При необходимост от последващо представяне на документи съгласно параграф 4 се прилага посоченият в параграф 2 срок.

4.  Когато компетентният орган установи, че проектът за проспект не отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност, за да бъде одобрен, и/или че са необходими изменения или допълнителна информация:

a)  той информира емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, в срок от 10 работни дни след представянето на проекта за проспект и/или допълнителната информация, и посочва подробно основанията за решението, и

б)  тогава сроковете, посочени в параграфи 2 и 3, се прилагат едва от датата, на която измененият проект за проспект и/или исканата допълнителна информация е предоставен(а) на компетентния орган.

5.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 4 срокът, посочен в тези параграфи, се намалява на 5 работни дни за емитентите, които редовно емитират ценни книжа, посочени в член 9, параграф 11. Емитентите, които редовно емитират ценни книжа, информират компетентния орган най-малко 5 работни дни преди датата, предвидена за представяне на заявление за одобрение.

Емитент, който редовно емитира ценни книжа, подава заявление до компетентния орган, в което се съдържат необходимите изменения на универсалния регистрационен документ, когато е приложимо, обявата за ценните книжа и обобщението, представено за одобрение.

От емитент, който редовно емитира ценни книжа, не се изисква да получи одобрение за изменения на универсалния регистрационен документ, освен ако тези изменения не се отнасят за пропуск, или съществена грешка или съществена неточност, който/която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за извършване на информирана оценка по отношение на емитента.

6.  Компетентните органи публикуват на своите уебсайтове насоки относно процеса на проучване и одобрение, за да улеснят ефективното и своевременно одобрение на проспектите. В тези насоки се включват звената за контакт във връзка с одобренията. Емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, следва да има възможност да комуникира и взаимодейства пряко с персонала на компетентния орган през целия процес на одобрение на проспекта.

9.  Размерът на таксите, изисквани от компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите, регистрационните документи, включително универсалните регистрационни документи, притурките и измененията, както и за депозиране на универсалните регистрационни документи, измененията към тях и окончателните условия, е разумен и пропорционален и се оповестява публично поне на уебсайта на компетентния орган.

10.  ЕОЦКП може да изготвя проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурите за проучване на пълнотата, разбираемостта и последователността и одобрението на проспекта.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

11.  ЕОЦКП използва правомощията си съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, за да насърчава сближаването на надзорните практики по отношение на процеса на компетентните органи за проучване и одобрение, когато оценяват пълнотата, разбираемостта и последователността на съдържащата се в проспекта информация. За целта ЕОЦКП разработва насоки за компетентните органи относно надзора и прилагането на проспектите, обхващащи проверката на съответствието с настоящия регламент и с всички делегирани актове и актове за изпълнение, приети съгласно регламента, както и прилагането на подходящи административни мерки и санкции в случай на нарушения в съответствие с членове 36 и 37. [Изм. 2] По-специално ЕОЦКП насърчава сближаването по отношение на ефективността, методите и сроковете за проучване от страна на компетентните органи на информацията, предоставена в проспекта, като се използват партньорски оценки, когато е целесъобразно.

11a.  ЕОЦКП разработва централна система за работния процес, която обхваща процеса на одобряване на проспекта от неговото начало до одобрението, с което осигурява възможност на компетентните органи, на ЕОЦКП и на емитентите да управляват и следят исканията за одобрение онлайн и в рамките на целия Съюз.

12.  Без да се засяга член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, ЕОЦКП организира и провежда поне една партньорска оценка на процедурите на проучване и одобрение от страна на компетентните органи, включително на уведомленията за одобрение между компетентните органи. При партньорската оценка се оценява и въздействието на различните подходи на компетентните органи по отношение на проучването и одобрението на способността на емитентите да набират капитал в Европейския съюз. Докладът за тази партньорска оценка се публикува не по-късно от три години от датата на прилагане на настоящия регламент. В контекста на тази партньорска оценка ЕОЦКП взема предвид съветите на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 20

Публикуване на проспекта

1.  След като бъде одобрен, проспектът се оповестява публично от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, в разумен срок преди и най-късно в началото на публичното предлагане или допускането до търгуване на съответните ценни книжа.

В случай на първоначално публично предлагане на клас акции, които са допуснати до търгуване на регулиран пазар за първи път, проспектът трябва да бъде достъпен поне шест работни дни преди приключването на предлагането.

2.  Независимо дали проспектът се състои от един документ или от няколко отделни документа, той се счита за публично достъпен, когато е публикуван в електронна форма на някой от следните уебсайтове:

a)  уебсайта на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване,

б)  уебсайта на финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, включително платежните агенти,

в)  уебсайта на регулирания пазар, където се кандидатства за допускане до търгуване, или на оператора на многостранна система за търговия, когато е приложимо.

3.  Проспектът се публикува в специален раздел на уебсайта, които е лесно достъпен при влизане на уебсайта. Той следва да бъде в позволяващ изтегляне, отпечатване или търсене електронен формат, който не може да бъде променян.

Документите, съдържащи информация, включена чрез препратка в проспекта и притурките и/или окончателните условия, свързани с проспекта, са достъпни заедно с проспекта в същия раздел, включително чрез хипервръзки, когато е необходимо.

Без да се засяга правото на оттегляне, посочено в член 22, параграф 2, емитентите, които редовно емитират ценни книжа, както е посочено в член 9, параграф 11, могат да решат да въведат всякакви промени в универсалния регистрационен документ чрез динамична препратка към най-актуалната версия на универсалния регистрационен документ вместо притурка.

4.  Достъпът до проспекта не може да бъде обвързан с условие за завършване на регистрационен процес, приемане на отказ от отговорност, ограничаващ правната отговорност, или с плащането на такса.

5.  Компетентният орган на държавата членка по произход публикува на своя уебсайт всички одобрени проспекти или поне списъка на одобрените проспекти, включително хипервръзка към специализираните раздели в уебсайта, посочени в параграф 3, както и идентификационни данни за приемащата(ите) държава(и) членка(и), когато за проспектите е подадено уведомление в съответствие с член 24. Публикуваният списък, включително хипервръзките, се актуализира и всеки елемент остава на уебсайта за срока, посочен в параграф 7.

В момента на уведомяването на ЕОЦКП за одобрението на проспект или притурка към него компетентният орган предоставя на ЕОЦКП електронно копие на проспекта и наличната притурка към него, както и данните, необходими за класифицирането му от ЕОЦКП в механизма за съхранение, посочен в параграф 6, и за доклада, посочен в член 45.

Компетентният орган на приемащата държава членка публикува на своя уебсайт информация за всички получени уведомления в съответствие с член 24.

6.  Считано най-късно от началото на публичното предлагане или допускането до търгуване на включените ценни книжа, ЕОЦКП публикува на своя уебсайт всички проспекти, получени от компетентните органи, включително наличните притурки към тях, окончателните условия и съответните преводи, когато е приложимо, както и информация относно приемащата(ите) държава(и) членка(и), когато за проспектите е подадено уведомление съгласно член 24. Публикуването се осигурява чрез механизъм за съхранение, който предоставя безплатен публичен достъп и функции за търсене. Съдържащата се в проспектите ключова информация, като например международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) и идентификационният код на правния субект (ИКПС) на емитентите, предлагащите страни и гарантите, е машинночитаема, включително когато се използват метаданни.

7.  Всички одобрени проспекти остават публично достъпни в цифров формат за най-малко 10 години след публикуването им на уебсайтовете, посочени в параграфи 2 и 6.

8.  В случай на проспект, който се състои от няколко документа и/или който включва информация чрез препратка, документите и информацията, които съставляват проспекта, могат да бъдат публикувани и разпространявани поотделно, при условие че тези документи са публично оповестени в съответствие с параграф 2. Във всеки документ, включен в проспекта, се посочва къде могат да бъдат получени другите документи, които вече са били одобрени и/или депозирани при компетентния орган.

9.  Текстът и форматът на проспекта и/или притурките към проспекта, които са предоставени на обществеността, във всеки един момент са идентични на оригиналната версия, която е одобрена от компетентния орган на държавата членка по произход.

10.  Емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване, или финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, предоставят на всяко физическо или юридическо лице безплатно ▌екземпляр от проспекта на траен носител, когато бъде поискан такъв. Предоставянето се ограничава до юрисдикциите, в които се осъществява публичното предлагане или в които се осъществява допускането до търгуване съгласно настоящия регламент.

11.  С цел да се гарантира последователната хармонизация на процедурите в настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни допълнително изискванията, свързани с публикуването на проспекта.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

12.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на данните, необходими за класифицирането на проспектите, посочени в параграф 5.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 21

Рекламни съобщения

1.  Всяко рекламно съобщение във връзка или с публично предлагане на ценни книжа, или с допускане до търгуване на регулиран пазар, трябва да отговаря на принципите, съдържащи се в настоящия член.

2.  В рекламните съобщения се обявява, че проспектът вече е или ще бъде публикуван, и се посочва откъде инвеститорите могат или ще могат да го получат.

3.  Рекламните съобщения следва да са ясно разпознаваеми като такива. Информацията, която се съдържа в рекламните съобщения, не може да бъде неточна или подвеждаща. Съдържащата се в рекламното съобщение информация следва също така да бъде в съответствие с информацията, която се съдържа в проспекта, когато такъв вече е публикуван, или с информацията, която се изисква да бъде включена в проспекта, когато проспектът се публикува впоследствие.

4.  Цялата информация относно публичното предлагане на ценни книжа или допускането до търгуване на регулиран пазар, която е оповестена устно или писмено, дори ако не е с рекламна цел, трябва да бъде съобразена със съдържанието на проспекта.

Когато съществена информация се оповестява от емитент или от предлагаща страна и е адресирана писмено или устно до един или повече подбрани инвеститори, тази информация се оповестява на всички други инвеститори, към които е насочено предлагането, независимо от това дали се изисква проспект съгласно настоящия регламент. Когато се изисква публикуването на проспект, такава информация следва да бъде включена в проспекта или в притурка към проспекта в съответствие с член 22, параграф 1.

5.  Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, разполага с правомощието да упражнява контрол над съответствието на рекламната дейност във връзка с публичното предлагане на ценни книжа или с допускането до търгуване на регулиран пазар с принципите, посочени в параграфи 2—4.

Когато е необходимо, компететнтият орган на държавата членка по произход следва да подпомага компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на рекламните съобщения с информацията в проспекта.

Без да се засягат правомощията, предвидени в член 30, параграф 1, контролът на рекламните съобщения от страна на компетентен орган не представлява предпоставка за това публичното предлагане или допускането до търгуване да се осъществява в която и да било приемаща държава членка.

5б.  Компетентния орган не начислява такси за проучването на рекламни съобщения съгласно настоящия член.

5в.  Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, може да се договори с компетентния орган на държавата членка по произход, когато последният е различен компетентен орган, че компетентният орган на държавата членка по произход разполага с правомощието да упражнява контрол над съответствието на рекламната дейност с изискванията в съответствие с параграф 5. Ако бъде постигната такова договореност, компетентният орган на държавата членка по произход незабавно уведомява за това емитента и ЕОЦКП.

6.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително определяне на разпоредбите относно рекламите, посочени в параграфи 2—4 и параграф 5а от настоящия регламент, включително за определяне на разпоредбите относно разпространяването на рекламни съобщения и установяване на процедури относно сътрудничеството между компетентните органи на държавата членка по произход и на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 22

Притурки към проспекта

1.  Всеки значим нов фактор, съществена грешка или съществена неточност във връзка с информацията, включена в проспекта, която може да засегне оценката на ценните книжа и която възниква или бъде забелязана в периода между одобряването на проспекта и окончателното закриване на публичното предлагане или момента, когато започва търгуването на регулирания пазар – което от посочените събития настъпи по-късно – се посочва в притурка към проспекта без неоправдано забавяне.

Такава притурка се одобрява по същия начин като проспект в рамките на не повече от пет работни дни и следва да бъде публикувана в съответствие най-малко със същите разпоредби, каквито са приложени при публикуването на оригиналния проспект съгласно член 20. Обобщението, както и всякакви негови преводи, също се добавят, когато е необходимо, за да се вземе предвид включената в притурката нова информация.

2.  Когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на притурката, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на пет работни дни след публикуването на притурката, да оттеглят своите съгласия, при условие че новият фактор, грешка или неточност, посочени в параграф 1, са възникнали преди окончателното закриване на публичното предлагане или предаването на ценните книжа, в зависимост от това кое ще настъпи по-рано. Този период може да бъде удължен от емитента или предлагащата страна. Крайният срок по отношение на правото на оттегляне се посочва в притурката.

Ако емитентът избере да включи каквито и да е промени на универсалния регистрационен документ под формата на динамична препратка към най-актуалната версия на универсалния регистрационен документ на мястото на притурката съгласно член 20, параграф 3, това не засяга правото на инвеститора да се оттегли, както е посочено в първа алинея.

3.  Когато емитентът изготвя притурка във връзка с информацията в основния проспект по отношение на една или няколко отделни емисии, правото на инвеститорите да оттеглят своите съгласия по параграф 2 се прилага само към съответната(ите) емисия(и), а не към друга емисия на ценни книжа в основния проспект.

4.  Само една притурка се изготвя и одобрява, когато значимият нов фактор, съществената грешка или съществената неточност, посочени в параграф 1, засяга единствено информацията, съдържаща се в регистрационен документ или в универсален регистрационен документ, и когато този регистрационен документ или универсален регистрационен документ се използва едновременно като съставна част на няколко проспекта. В този случай в притурката се упоменават всички проспекти, за които се отнася притурката.

5.  Когато извършва проучване на притурка преди одобряване, без да се засяга член 20, параграф 3, алинея 2а, компетентният орган може да изиска притурката да съдържа консолидирана версия на проспекта с притурката под формата на приложение, когато това е необходимо, за да се гарантира разбираемостта на предоставената в проспекта информация. Такова искане се счита за искане за допълваща информация съгласно член 19, параграф 4.

6.  С цел да се гарантира последователната хармонизация във връзка с настоящия член и за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на ситуациите, при които значим нов фактор, съществена грешка или съществена неточност във връзка с информацията, включена в проспекта, налага публикуването на притурка към проспекта.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА V

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИЦИ

Член 23

Обхват на одобренията на проспектите и на универсалните регистрационни документи в рамките на Съюза

1.  Без да се засяга член 35, когато се предвижда публично предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар в една или повече държави членки, или в държава членка, различна от държавата членка по произход, одобреният от държавата членка по произход проспект, както и всякакви притурки към него, са валидни за публичното предлагане или допускането до търгуване във всички приемащи държави членки, при условие че ЕОЦКП и компетентният орган на всяка приемаща държава членка бъдат уведомени в съответствие с член 24. Компетентните органи на приемащите държави членки не предприемат каквото и да било одобрение или административни процедури във връзка с проспектите.

Разпоредбите на параграф 1, първа алинея са в сила mutatis mutandis за вече одобрените универсални регистрационни документи.

Когато даден проспект е представен за одобрение в една или повече държави членки и съдържа универсален регистрационен документ, който вече е бил одобрен в друга държава членка, компетентният орган, който разглежда заявлението за одобрение на проспекта, не извършва повторен преглед на универсалния регистрационен документ, а приема предходното му одобрение.

2.  Когато се установят значими нови фактори, съществени грешки или съществени неточности след одобрението на проспекта, както е посочено в член 22, компетентният орган на държавата членка по произход изисква публикуването на притурка да бъде одобрено в съответствие с член 19, параграф 1. ЕОЦКП и компетентният орган на приемащата държава членка могат да уведомят компетентния орган на държавата членка по произход за необходимостта от нова информация.

Член 24

Уведомяване

1.  По искане на емитента или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта, компетентният орган на държавата членка по произход в рамките на три работни дни след получаването на това искане или, когато искането е представено едновременно с проекта за проспект, в рамките на един работен ден след одобрението на проспекта, уведомява компетентния орган на приемащата държава членка чрез удостоверение за одобрение, в което се потвърждава, че проспектът е бил изготвен в съответствие с настоящия регламент, както и чрез електронно копие на този проспект. ЕОЦКП създава портал, на който всеки национален компетентен орган въвежда тази информация.

В приложимите случаи уведомяването, посочено в първа алинея, се съпътства от превод на проспекта и/или обобщението, представени под отговорността на емитента или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта.

Когато даден универсален регистрационен документ е бил одобрен в съответствие с член 9, първа и втора алинея от настоящия параграф се прилагат mutatis mutandis.

Емитентът или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта или на универсалния регистрационен документ, според случая, се уведомяват едновременно с компетентния орган на приемащата държава членка относно удостоверението за одобрение.

2.  В удостоверението се заявява прилагането на разпоредбите на член 17, параграфи 2 и 3, както и основанията за него.

3.  Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП относно удостоверението за одобрение на проспекта едновременно с компетентния орган на приемащата държава членка.

4.  Когато окончателните условия на основния проспект, за който вече е подадено уведомление, не са включени нито в основния проспект, нито в притурка, компетентният орган на държавата членка по произход изпраща при първа възможност след тяхното депозиране електронно съобщение за тях до компетентния орган на приемащата(ите) държава(и) членка(и) и до ЕОЦКП.

5.  Компетентните органи не начисляват такса за уведомлението или за получаването на уведомление за проспекти и притурки към тях или на универсалния регистрационен документ, според случая, или за свързана дейност по надзор, независимо дали се осъществява в държавата членка по произход или в приемащата(ите) държава(и) членка(и).

6.  С цел да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент и за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за изготвяне на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомяване относно удостоверението за одобрение, проспекта, притурката към проспекта или универсалния регистрационен документ и превода на проспекта и/или обобщението.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 25

Използване на езици

1.  Когато се оповестява публично предлагане или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар само в държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентния орган на държавата членка по произход.

2.  Когато се оповестява публично предлагане или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар в една или повече държави членки с изключение на държавата членка по произход, проспектът се изготвя или на езика, който е приет от компетентните органи на тези държави членки, или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка ▌изисква обобщението, посочено в член 7, да бъде преведено на официалния език или езици в тази държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта. [Изм. 3]

За целите на проверката и одобрението от страна на компетентния орган на държавата членка по произход проспектът се изготвя или на език, който е приет от този орган, или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане.

3.  Когато се оповестява публично предлагане или се иска допускане до търгуване на регулиран пазар в повече от една държава членка, включително държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентния орган на държава членка по произход, и също така се предоставя или на езика, който се приема от компетентните органи на всяка приемаща държава членка, или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка има право да изиска обобщението, посочено в член 7, да бъде преведено на официалния език или езици в съответната държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта.

4.  Окончателните условия и обобщението на отделната емисия се изготвят на същия език като езика на одобрения основен проспект.

Когато окончателните условия се съобщават на компетентния орган на приемащата държава членка или, когато има повече от една приемаща държава членка — на компетентните органи на приемащите държавите членки, окончателните условия и обобщението на отделната емисия, приложено към тях, са подчинени на езиковите изисквания, определени в настоящия член.

ГЛАВА VI

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИТЕНТИТЕ, УСТАНОВЕНИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 26

Предлагане на ценни книжа или допускане до търгуване въз основа на проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент

1.  Когато емитент от трета държава възнамерява да предлага публично ценни книжа в Съюза или да кандидатства за допускане на ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, установен в Съюза, въз основа на проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент, той следва да получи одобрение на своя проспект съгласно член 19 от компетентния орган на своята държава членка по произход.

След като даден проспект бъде одобрен в съответствие с първа алинея, той включва всички права и задължения, предвидени за проспектите съгласно настоящия регламент, а по отношение на проспекта и емитента от трета държава се прилагат всички разпоредби на настоящия регламент под надзора на компетентния орган на държавата членка по произход.

Член 27

Предлагане на ценни книжа или допускане до търгуване въз основа на проспект, изготвен в съответствие със законодателството на трета държава

1.  Компетентният орган на държавата членка по произход на емитент от трета държава може да одобри проспект за публично предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар, изготвен в съответствие с националното законодателство на емитента от трета държава и подлежащ на условията на същото законодателство, при условие че:

a)  изискванията към информацията, наложени от законодателството на съответната трета държава, са равностойни на изискванията съгласно настоящия регламент; както и

б)  компетентният орган на държавата членка по произход е сключил договорености за сътрудничество със съответните надзорни органи на емитента от трета държава в съответствие с член 28.

2.  В случай на публично предлагане или допускане до търгуване на регулиран пазар на ценни книжа, издадени от емитент от трета държава, в дадена държава членка, различна от държавата членка по произход, се прилагат изискванията, определени в членове 23, 24 и 25.

За тези емитенти националният компетентен орган на държавата членка, в която са издадени ценните книжа, има право да събира допълнителна такса, отразяваща тежестта, която поражда тази емисия.

3.  В съответствие с член 42 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за определяне на общи критерии за еквивалентност, основани на изискванията, посочени в членове 6, 7, 8 и 13.

Въз основа на горепосочените критерии Комисията може да приеме решение за изпълнение, в което се заявява, че изискванията за предоставяне на информация, наложени от законодателството на дадена трета държава, са еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент Това решение за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Член 28

Сътрудничество с трети държави

1.  За целите на член 27 и когато се счита за необходимо, за целите на член 26, компетентните органи на държавите членки сключват договорености за сътрудничество с надзорните органи на трети държави във връзка с обмена на информация с надзорните органи, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, освен ако съответната трета държава не е включена в списъка на Комисията с държавите, които не оказват съдействие. Тези договорености за сътрудничество гарантират най-малкото ефикасен обмен на информация, позволяващ на компетентните органи да изпълняват своите задължения съгласно настоящия регламент

Всеки компетентен орган уведомява ЕОЦКП и другите компетентни органи, когато планира да сключи такава договореност.

2.  За целите на член 27 и когато се счита за необходимо, за целите на член 26, ЕОЦКП улеснява и координира изготвянето на договорености за сътрудничество между компетентните органи и съответните надзорни органи на трети държави.

Когато е необходимо, ЕОЦКП улеснява и координира обмена между компетентните органи на информацията, получена от надзорните органи на трети държави, която може да е свързана с предприемането на мерки по членове 36 и 37.

3.  Компетентните органи сключват с надзорните органи на трети държави договорености за сътрудничество във връзка с обмена на информация, само ако по отношение на оповестената информация съществуват гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малко равностойни на предвидените в член 33. Този обмен на информация трябва да има за цел изпълнение на задачите на съответните компетентни органи.

3a.  ЕОЦКП може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на минималното съдържание на договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3б.  С цел да гарантира еднакви условия за прилагането на настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел създаване на образец на договорености за сътрудничество, който следва да се използва от компетентните органи на държавите членки.

ГЛАВА VII

EOЦКП И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 29

Компетентни органи

1.  Всяка държава членка определя компетентен административен орган, отговорен за изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент, и за осигуряване на прилагането на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент. Държавите членки информират съответно Комисията, ЕОЦКП и другите компетентни органи на другите държави членки за това.

Компетентният орган следва да бъде ▌независим от участниците на пазара.

2.  Държавите членки могат да разрешат на своя компетентен орган да делегира функциите по публикуване на одобрените проспекти в интернет.

Всяко делегиране на задачи на органи се извършва чрез специално решение, в което се посочват задачите, които ще бъдат поети, и условията, при които ще бъдат осъществявани те, като се включва и клауза, задължаваща въпросния орган да действа и да бъде организиран по такъв начин, че да избягва конфликт на интереси и получаваната информация от осъществяването на делегираните задачи да не бъде използвана некоректно или за възпрепятстване на конкуренцията. В такова решение се определят всички договорености, постигнати между компетентния орган и органа, на който са делегирани задачи.

Окончателната отговорност за надзора върху съблюдаването на настоящия регламент, както и за одобряването на проспектите, се носи от компетентния орган, определен в съответствие с параграф 1.

Държавите членки информират Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави членки за решението, посочено във втора алинея, включително точните условия, които регулират това делегиране.

3.  Параграфи 1 и 2 не засягат възможността дадена държава членка да въведе отделни правни и административни мерки за отвъдморските европейски територии, за чиито външни отношения отговаря съответната държава членка.

Член 30

Правомощия на компетентните органи

1.  За да могат да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент, компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, най-малко със следните надзорни и разследващи правомощия:

a)  да изискват от емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, да включват в проспекта допълнителна информация, когато такава е необходима за защитата на инвеститорите;

б)  да изискват от емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да представят информация и документи;

в)  да изискват от одиторите и управителите на емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване на регулиран пазар, както и от финансовите посредници, които са оправомощени да осъществят публичното предлагане или да кандидатстват за допускане до търгуване, да предоставят информация;

г)  да спират временно дадено публично предлагане или допускане до търгуване за не повече от 25 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице разумни основания за съмнения, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

д)  да забраняват или спират временно реклами или да изискват от емитентите, предлагащите страни или лицата, които кандидатстват за допускане до търгуване на регулиран пазар, или от съответните финансови посредници да преустановят или да спрат временно рекламите за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице разумни основания да се счита, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

е)  да забраняват публично предлагане, когато се установи, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени, или когато са налице разумни основания за съмнение, че те ще бъдат нарушени;

ж)  да спират временно или да изискват от съответните регулирани пазари да преустановят търгуването на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице разумни основания да се счита, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

з)  да забраняват търгуването на регулиран пазар, когато установят, че разпоредбите на настоящия регламент са нарушени;

и)  да оповестят публично факта, че емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване, не изпълнява задълженията си;

й)  да спират временно проучването на представен за одобрение проспект или да спират временно публично предлагане или допускане до търгуване, когато компетентният орган използва правомощията си да наложи забрана или ограничение съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(26), докато тази забрана или това ограничение не бъде отменено;

к)  да отказват одобрение на проспект, изготвен от определен емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване, за не повече от 5 години, когато съответният емитент, предлагаща страна или лице, което кандидатства за допускане до търгуване, системно и сериозно е нарушавало разпоредбите на настоящия регламент;

л)  да оповестят или да изискат от емитент да оповести цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на ценните книжа, които са допуснати до търгуване на регулираните пазари, за да се гарантира защитата на инвеститорите или гладкото функциониране на пазара;

м)  да спрат временно или да изискват от съответния регулиран пазар да спре временно търгуването на ценните книжа, когато считат, че положението на емитента е такова, че търговията би навредила на интересите на инвеститорите;

н)  да извършват проверки на място или разследвания на обекти, различни от частните жилища на физически лица, и за тази цел да влизат в помещения, за да получат достъп до документи и други данни под всякаква форма, когато съществува основателно съмнение, че документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, могат да бъдат полезни за доказване на нарушение на настоящия регламент.

Когато е необходимо в съответствие с националното право, компетентният орган може да поиска от съответния съдебен орган да вземе решение относно упражняването на правомощията, указани в първа алинея. В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП има право да участва в проверките на място, посочени в буква н), когато те се провеждат съвместно от два или повече компетентни органа.

2.  Компетентните органи изпълняват функциите и правомощията си, посочени в параграф 1, в най-пълната степен, която е необходима, за да изпълнят своите отговорности за надзора на спазването на настоящия регламент, както и за одобряването на проспекта, по един от следните начини:

a)  пряко;

б)  в сътрудничество с други органи;

в)  на своя отговорност, като ги делегират на такива органи;

г)  чрез отнасяне на въпросите до компетентните съдебни органи.

3.  Държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки, осигуряващи на компетентните органи всички надзорни и разследващи правомощия, необходими за изпълнение на техните задължения.

4.  За лице, което предоставя информация на компетентния орган в съответствие с настоящия регламент, не може да се счита, че нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и то не носи отговорност от каквото и да било естество, свързана с уведомяването.

5.  Параграфи 1—3 не засягат възможността дадена държава членка да въведе отделни правни и административни мерки за отвъдморските европейски територии, за чиито външни отношения отговаря съответната държава членка.

Член 31

Сътрудничество между компетентните органи

1.  Компетентните органи си сътрудничат помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент. Те обменят информация без неоправдано забавяне и си сътрудничат в дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 36, да предвидят наказателноправни санкции за нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, те трябва да гарантират наличието на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за установяване на връзка със съдебните органи в рамките на съответната им юрисдикция с цел да получат конкретна информация за наказателните разследвания или производства, започнати във връзка с евентуални нарушения на настоящия регламент, както и да предоставят тази информация на други компетентни органи и ЕОЦКП в изпълнение на задължението за сътрудничество помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент.

2.  Компетентен орган може да откаже да предприеме действия във връзка с искане за информация или във връзка с искане за сътрудничество по разследване само при някои от следните изключителни обстоятелства:

a)  когато изпълнението на искането вероятно ще засегне неблагоприятно негово собствено разследване, дейности по принудително изпълнение или наказателно разследване;

б)  когато вече има започнало съдебно производство за същите факти и по отношение на същите лица пред органите на тази държава членка, към която е отправено искането;

в)  когато в държавата членка, към която е отправено искането, вече е произнесено окончателно съдебно решение по отношение на съответните лица за същите действия.

3.  При поискване компетентните органи съобщават незабавно всяка информация, необходима за целите на настоящия регламент.

4.  Компетентният орган може да поиска съдействие от компетентния орган на друга държава членка във връзка с проверки на място или разследвания.

Отправящият искането компетентен орган информира ЕОЦКП за всяко искане по първа алинея. При разследване или проверка с трансгранично въздействие ЕОЦКП може при поискване да поема координацията на разследването или проверката.

Когато даден компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава членка за извършване на проверка на място или разследване, той може:

a)  да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

б)  да разреши на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)  да разреши на компетентния орган, който е отправил искането, сам да извърши проверката на място или разследването;

г)  да назначи одитори или експерти, които да извършат проверката на място или разследването, и/или

д)  да сподели изпълнението на специфични задачи, свързани с надзорната дейност, с другите компетентни органи.

5.  Компетентните органи могат да уведомят ЕОЦКП за случаи, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок. Без да се засяга член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в посочените в първо изречение случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.  ЕОЦКП може да разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които да уточни информацията, която следва да се обменя между компетентните органи в съответствие с параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

7.  ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, установяващи стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в трета алинея проекти на технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 32

Сътрудничество с ЕОЦКП

1.  Компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му, в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, в които да се определят процедурите и формулярите за обмен на информация съгласно посоченото в параграф 2.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 33

Професионална тайна

1.  Цялата информация, която се обменя между компетентните органи по силата на настоящия регламент, отнасяща се до търговски или оперативни условия и други икономически или лични дела, се счита за поверителна и за нея важат изискванията за професионална тайна, освен когато компетентният орган заяви в момента на предаването ѝ, че тази информация може да се оповестява, или това оповестяване на информация е необходимо за съдебни производства.

2.  Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за субект, на който компетентният орган е делегирал правомощията си. Информация, представляваща професионална тайна, не може да бъде оповестявана на никое друго лице или орган, освен по силата на разпоредби, предвидени в правото на Съюза или в националното право.

Член 34

Защита на данните

По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с националните законови, подзаконови или административни разпоредби за транспониране на Директива 95/46/ЕО.

Когато ЕОЦКП обработва лични данни в рамките на настоящия регламент, той спазва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 35

Предпазни мерки

1.  Когато компетентният орган на приемащата държава членка установи, че са допуснати нередности от емитента, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване, или от финансовите институции, които отговарят за публичното предлагане, или че тези лица са нарушили задълженията си по настоящия регламент, той съобщава тези констатации на компетентния орган на държавата членка по произход и на ЕОЦКП.

2.  Ако независимо от мерките, които са предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, емитентът, предлагащата страна или лицето, което кандидатства за допускане до търгуване, или финансовите институции, които отговарят за публичното предлагане, продължават да нарушават приложимите разпоредби на настоящия регламент, компетентният орган на приемащата държава членка, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП, предприема всички подходящи мерки за защита на инвеститорите, като информира Комисията и ЕОЦКП за това без неоправдано забавяне.

3.  В посочените в параграф 2 случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощието, предоставено му по силата на член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА VIII

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

Член 36

Административни мерки и санкции

1.  Без да се засягат надзорните и разследващите правомощия на компетентните органи по член 30 и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки, в съответствие с националното законодателство, предоставят на компетентните органи правомощието да предприемат подходящи административни мерки и да налагат поне следните административни санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. Тези административни мерки и санкции се прилагат поне по отношение на:

a)  нарушения на член 3, член 5, член 6, член 7, параграфи 1—10, член 8, член 9, параграфи 1—13, член 10, член 11, параграфи 1 и 3, член 12, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграф 1, член 17, параграфи 1 и 3, член 18, параграфи 1—3, член 19, параграф 1, член 20, параграфи 1—4 и параграфи 7—10, член 21, параграфи 2—4, член 22, параграфи 1, 2 и 4, и член 25 от настоящия регламент;

б)  отказ да се окаже съдействие или възпрепятстване на разследване или проверка или искане по член 30.

Държавите членки могат да решат да не определят правила за административни санкции, както е посочено в първа алинея, когато нарушенията, посочени в буква а) или буква б) от тази алинея, вече подлежат на наказателноправни санкции в националното им законодателство до [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Когато вземат такова решение, държавите членки подробно уведомяват Комисията и ЕОЦКП за съответните части на своето наказателно право.

До [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки подробно уведомяват Комисията и ЕОЦКП за правилата, посочени в първа и втора алинея. Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всяко последващо изменение на тези правила.

2.  Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и мерки по отношение на нарушенията, изброени в буква а) от параграф 1:

a)  публично изявление, посочващо отговорното физическо лице или правно образувание и естеството на нарушението, в съответствие с член 40;

б)  разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или правно образувание да прекрати поведението, съставляващо нарушение;

в)  максимални административни имуществени санкции най-малко в двукратен размер на придобитата печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

г)  в случай на юридически лица, максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящия регламент], или 3% от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган.

Ако юридическото лице е дружество майка или дъщерно дружество на дружеството майка, което по силата на Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводството, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното предприятие майка.

д)  в случай на физически лица, максимални имуществени административни санкции най-малко в размер на 700 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящия регламент];

3.  Държавите членки могат да предвиждат допълнителни санкции или мерки и по-висок размер на административните глоби от предвидените в настоящия регламент.

Член 37

Упражняване на надзорни правомощия и правомощия за налагане на санкции

1.  Когато определят вида и размера на административните санкции и мерки, компетентните органи взимат предвид всички съотносими обстоятелства, включително, по целесъобразност:

a)  тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

в)  финансовата величина на отговорното за нарушението лице в зависимост от общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход и нетните активи на отговорното физическо лице;

г)  въздействието на нарушението върху интересите на инвеститора на дребно;

д)  значимостта на придобитата печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, или причинените вследствие на нарушението загуби за трети лица, доколкото размерът им може да бъде определен;

е)  доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата от него печалба или избегнатата загуба;

ж)  предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

з)  мерките, предприети от отговорното лице след нарушението за предотвратяване на повторно нарушение.

2.  При упражняването на правомощията си да налагат административни санкции и други административни мерки по член 36 компетентните органи си сътрудничат тясно, за да гарантират, че техните надзорни и разследващи правомощия, както и налаганите от тях административни санкции и мерки са ефективни и целесъобразни съгласно настоящия регламент. Те координират действията си с цел да се избегнат дублиране и припокриване при упражняването на надзорните и разследващите си правомощия и при налагането на административни санкции и мерки при трансгранични случаи.

Член 38

Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията, взети съгласно разпоредбите на настоящия регламент, са надлежно мотивирани и подлежат на обжалване в съд.

Член 39

Докладване на нарушения

1.  Компетентните органи създават ефективни механизми, с които да се насърчи и осигури подаването на сигнали до тях за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент.

2.  Механизмите по параграф 1 включват поне следното:

a)  специфични процедури за получаване на съобщения за действителни или потенциални нарушения и тяхното проследяване, включително осигуряване на защитени комуникационни канали за такива сигнали;

б)  подходяща защита за работещите по силата по трудов договор лица, които съобщават за нарушения, най-малкото срещу ответни репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение от страна на техния работодател или трети страни;

в)  защита на самоличността и на личните данни както на лицето, което подава сигнал за нарушения, така и на физическото лице, за което се смята, че е отговорно за нарушение, на всички етапи от процедурата, освен когато разкриването на самоличността не се изисква съгласно националното право във връзка с допълнително разследване или последващо съдебно производство.

3.  Държавите членки могат, в съответствие с националното законодателство, да предвидят финансови стимули за лицата, които предлагат значима информация за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, когато тези лица не са предварително задължени по закон или договор да съобщават такава информация, и при условие че информацията е нова и води до налагането на административна или наказателноправна санкция, или до предприемането на друга административна мярка във връзка с нарушение на настоящия регламент.

4.  Държавите членки изискват от работодателите, осъществяващи дейности, които са регулирани за целите на финансовите услуги, да разполагат с въведени подходящи процедури, за да могат служителите им да сигнализират за нарушения в рамките на институцията по специален, самостоятелен и независим ред.

Член 40

Публикуване на решения

1.  Решението за налагане на административна санкция или мярка при нарушение на настоящия регламент се публикува от компетентните органи на официалния им уебсайт, веднага след като санкционираното лице е било уведомено за това решение. При публикуването се посочва най-малко информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на отговорните лица. Това задължение не се отнася до решенията за налагане на мерки, свързани с разследване.

2.  Когато след оценка за всеки отделен случай на пропорционалността на публикуването на данни компетентният орган прецени, че публикуването на самоличността на юридическите лица или на самоличността или личните данни на физическите лица е непропорционално, или когато публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, държавите членки гарантират, че компетентните органи:

a)  отлагат публикуването на решението за налагане на санкция или мярка до момента, когато причините за отлагането на публикацията престанат да съществуват;

б)  или публикуват решението за налагане на санкция или мярка, без да посочват нарушителите, по начин, който е в съответствие с националното законодателство, ако това анонимно публикуване осигурява ефективна защита на съответните лични данни. Ако бъде взето решение дадена санкция или мярка да бъде публикувана без да се посочват нарушителите, публикуването на съответните данни може да бъде отложено за разумен период от време, ако се очаква, че в рамките на този период причините за анонимното публикуване ще престанат да съществуват;

в)  или решението за налагане на санкция или мярка може въобще да не бъде публикувано, ако се счита, че вариантите, посочени в букви а) и б), не са достатъчни, за да се гарантира:

i)  че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск,

ii)  пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са от незначителен характер.

3.  Когато решението за налагане на санкция или мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни или други органи, компетентните органи публикуват също така незабавно на официалния си уебсайт тази информация и всяка последваща информация за резултатите от това обжалване. Освен това се публикува и всяко решение, с което се отменя предишно решение за налагане на санкция или мярка.

4.  Компетентните органи гарантират, че всяка публикация в съответствие с настоящия член се съхранява на официалния им уебсайт за срок от най-малко пет години от датата на публикуването ѝ. Личните данни, съдържащи се в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за период, който е необходим в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 41

Съобщаване на ЕОЦКП за санкции

1.  Компетентният орган ежегодно предоставя на ЕОЦКП обобщена информация за всички административни санкции и мерки, наложени в съответствие с член 36. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 36, параграф 1, да определят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в член 36, параграф 1, техните компетентни органи предоставят ежегодно на ЕОЦКП в обобщен и анонимизиран вид информация за всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува информацията за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

2.  Когато компетентният орган публично оповестява административни или наказателноправни санкции или други административни мерки, едновременно с това той съобщава на ЕОЦКП за съответните административни санкции или мерки.

3.  Компетентните органи информират ЕОЦКП за всички административни санкции или мерки, които са наложени, но не са публикувани в съответствие с член 40, параграф 2, буква в), включително за всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него. Държавите членки гарантират, че компетентните органи получават информация и окончателното съдебно решение във връзка с всяка наложена наказателноправна санкция и го предоставят на ЕОЦКП. ЕОЦКП поддържа централизирана база данни за санкциите, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и се актуализира въз основа на предоставената от тях информация.

ГЛАВА IX

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 42

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 1, параграф 6, член 2, параграф 2, ▌член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3 ▌и член 27, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 2, параграф 2, ▌член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3 ▌и член 27, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 6, член 2, параграф 2, ▌член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3 ▌и член 27, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито от Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 43

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден по силата на Решение на Комисията 2001/528/ЕО.(27) Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Отмяна

1.  Директива 2003/71/ЕО се отменя, считано от [датата на прилагане на настоящия регламент].

2.  Позоваванията на Директива 2003/71/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие, предоставена в приложение IV към настоящия регламент.

4.  Управлението на проспектите, одобрени в съответствие с националното законодателство за транспониране на Директива 2003/71/ЕО преди [датата на прилагане на настоящия регламент], продължава да се осъществява съгласно съответното национално законодателство до края на тяхната валидност или до изтичането на дванадесет месеца след [датата на прилагане на настоящия регламент], в зависимост от това кое ще настъпи по-рано.

Член 45

Доклад на ЕОЦКП относно проспектите

1.  Въз основа на документите, оповестени публично посредством механизма, посочен в член 20, параграф 6, ЕОЦКП ежегодно публикува доклад, съдържащ статистически данни за одобрените проспекти в Съюза, за които е подадено уведомление, и анализ на тенденциите, като взема предвид видовете емитенти, по-специално МСП, и видовете емисии, по-специално стойността на публичните предлагания, вида на прехвърлимите ценни книжа, вида на мястото на търгуване и деноминацията.

2.  Този доклад включва по-специално:

a)  анализ на степента, до която режимите на оповестяване, определени в членове 14 и 15, и универсалният регистрационен документ, определен в член 9, се използват в рамките на Съюза;

б)  статистически данни за основните проспекти и окончателните условия, както и за проспектите, изготвени като отделни документи или като единен документ;

в)  статистически данни за средните и общите суми, набрани посредством публични предлагания на ценни книжа съгласно настоящия регламент, от дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търгуване на регулиран пазар, дружества, чиито ценни книжа се търгуват в многостранни системи за търговия, включително пазари за растеж на МСП, и дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар. Когато е приложимо, тези статистически данни предоставят разбивка между първоначалните публични предлагания и последващите предлагания, както и между ценните книжа, свързани с дялово участие, и ценните книжа, несвързани с дялово участие;

вa)  статистически данни относно разходите за изготвянето на проспекти, разпределени поне по различните класове емитенти, размер на емисията и места, както и класовете такси и вноски, дължими от емитентите, и класовете доставчици на услуги, които ги начисляват; статистическите данни са придружени от анализ на ефективността на конкуренцията между доставчиците на услуги, участващи в изготвянето на проспекти, и от препоръки относно начини за намаляване на разходите.

Член 46

Преразглеждане

Преди изтичането на [5 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

В доклада се извършва оценка, наред с другото, дали обобщението на проспекта, режимите на оповестяване, определени в членове 14 и 15, и универсалният регистрационен документ, определен в член 9, продължават да бъдат подходящи в контекста на преследваните от тях цели. В доклада се вземат предвид резултатите от партньорската оценка, посочена в член 19, параграф 12.

Член 47

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Той се прилага, считано от [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2a.  Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки могат да изберат да прилагат праговете, определени за целите на освобождаването по член 1, параграф 3, буква г), или варианта в член 3, параграф 2, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за спазване на член 11, член 19, параграф 8, член 29, член 30, член 36, член 37, член 38, член 39, член 40 и член 41 до [24 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОСПЕКТ

I.  Обобщение

II.  Самоличност на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

III.  Статистика относно предлагането и прогнозни срокове

Целта е да се представи съществена информация относно извършването на предлагане и указването на важните дати във връзка със съответното предлагане.

A.  Статистика относно предлагането

Б.  Метод и прогнозни срокове

IV.  Съществена информация

Целта е да се обобщи съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да се отразят съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни следва също така да бъдат преработени.

A.  Подбрани финансови данни

Б.  Капитализация и задлъжнялост

В.  Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Г.  Рискови фактори

V.  Информация за дружеството

Целта е да се представи информация относно стопанската дейност на дружеството, продуктите, които то произвежда или услугите, които то предоставя, както и факторите, които оказват въздействие върху тази дейност. Идеята е също така да се предостави информация относно това доколко са адекватни и подходящи недвижимите имоти, машините и съоръженията на дружеството, както и неговите планове за бъдещо увеличаване или свиване на капацитета.

А.  История и развитие на дружеството

Б.  Преглед на дейността

В.  Организационна структура

Г.  Недвижими имоти, заводи и съоръжения

VI.  Преглед на дейността и финансите и перспективи

Целта е да се представи обяснението на ръководството за факторите, които са оказали въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността за периодите, обхванати от финансовите отчети, както и неговата оценка за факторите и тенденциите, които се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от бъдещи операции.

А.  Оперативни резултати

Б.  Ликвидност и капиталови ресурси

В.  Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии и др.

Г.  Тенденции

VII.  Директори, висш ръководен състав и служители

Целта е да се представи информация относно директорите и управителите на дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и отношенията им с дружеството.

А.  Директори и висш ръководен състав

Б.  Възнаграждение

В.  Практики на ръководните органи

Г.  Служители

Д.  Дялово участие

VIII. Основни акционери и сделки на свързани страни

Целта е да се предостави информация относно основните акционери и други лица, които могат да контролират или да имат влияние върху дружеството. Предоставя се също така информация относно трансакции на дружеството с лица, свързани с дружеството, както и относно условията на такива сделки — дали те са лоялни по отношение на дружеството.

А.  Основни акционери

Б.  Сделки на свързани страни

В.  Интереси на експерти и съветници

IX.  Финансова информация

Целта е да се укаже кои финансови отчети следва да бъдат включени в документа, както и периодите, които следва да бъдат обхванати, срокът, който обхващат финансовите отчети и друга информация от финансово естество. Счетоводните и одиторските принципи, които ще бъдат приети за използване при подготовката и одита на финансовите отчети, се определят в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти.

А.  Консолидирани отчети и друга финансова информация

Б.  Значителни промени

X.  Подробни данни за предлагането и за допускането до търгуване

Целта е да се представи информация относно предлагането и допускането до търгуване на ценни книжа, плана за разпределение на ценните книжа и свързани с това въпроси.

А.  Предлагане и допускане до търгуване

Б.  План за разпределение

В.  Пазари

Г.  Притежатели на ценни книжа, които продават

Д.  Разреждане (само за ценни книжа, свързани с дялово участие)

Е.  Разноски във връзка с емисията

XI.  Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която е от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

А.  Дялов капитал

Б.  Учредителни актове и устави

В.  Договори от съществено значение

Г.  Контрол на валутния обмен

Д.  Предупреждение относно данъчните последици

Е.  Дивиденти и платежни агенти

Ж.  Експертни становища

З.  Достъпни за обществеността документи

I.  Информация за дъщерни дружества

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

I.  Самоличност на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

II.  Съществена информация относно емитента

Целта е да се обобщи съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да се отразят съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни следва също така да бъдат преработени.

А.  Подбрани финансови данни

Б.  Капитализация и задлъжнялост

В.  Рискови фактори

III.  Информация за дружеството

Целта е да се представи информация относно стопанската дейност на дружеството, продуктите, които то произвежда, или услугите, които то предоставя, както и факторите, които оказват въздействие върху тази дейност. Идеята е също така да се предостави информация относно това доколко са адекватни и подходящи недвижимите имоти, машините и съоръженията на дружеството, както и неговите планове за бъдещо увеличаване или свиване на капацитета.

А.  История и развитие на дружеството

Б.  Преглед на дейността

В.  Организационна структура

Г.  Недвижими имоти, заводи и съоръжения

IV.  Преглед на дейността и финансите и перспективи

Целта е да се представи обяснението на ръководството за факторите, които са оказали въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността за периодите, обхванати от финансовите отчети, както и неговата оценка за факторите и тенденциите, които се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от бъдещи операции.

А.  Оперативни резултати

Б.  Ликвидност и капиталови ресурси

В.  Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии и др.

Г.  Тенденции

V.  Директори, висш ръководен състав и служители

Целта е да се представи информация относно директорите и управителите на дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и отношенията им с дружеството.

А.  Директори и висш ръководен състав

Б.  Възнаграждение

В.  Практики на ръководните органи

Г.  Служители

Д.  Дялово участие

VI.  Основни акционери и сделки на свързани страни

Целта е да се предостави информация относно основните акционери и други лица, които могат да контролират или да имат влияние върху дружеството. Предоставя се също така информация относно трансакции на дружеството с лица, свързани с дружеството, както и относно условията на такива сделки — дали те са лоялни по отношение на дружеството.

А.  Основни акционери

Б.  Сделки на свързани страни

В.  Интереси на експерти и съветници

VII.  Финансова информация

Целта е да се укаже кои финансови отчети следва да бъдат включени в документа, както и периодите, които следва да бъдат обхванати, срокът, който обхващат финансовите отчети и друга информация от финансово естество. Счетоводните и одиторските принципи, които ще бъдат приети за използване при подготовката и одита на финансовите отчети, се определят в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти.

А.  Консолидирани отчети и друга финансова информация

Б.  Значителни промени

VIII. Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която е от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

А.  Дялов капитал

Б.  Учредителни актове и устави

В.  Договори от съществено значение

Г.  Експертни становища

Д.  Достъпни за обществеността документи

Е.  Информация за дъщерни дружества

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЯВА ЗА ЦЕННИ КНИЖА

I.  Самоличност на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

II.  Статистика относно предлагането и прогнозни срокове

Целта е да се представи съществена информация относно извършването на предлагане и указването на важните дати във връзка със съответното предлагане.

А.  Статистика относно предлагането

Б.  Метод и прогнозни срокове

III.  Съществена информация относно емитента

Целта е да се обобщи съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да се отразят съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни следва също така да бъдат преработени.

А.  Капитализация и задлъжнялост

Б.  Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

В.  Рискови фактори

IV.  Интереси на експертите

Целта е да се представи информация относно трансакциите на дружеството с експерти или консултанти, наети при необходимост.

V.  Подробности за предлагането и допускането до търгуване

Целта е да се представи информация относно предлагането и допускането до търгуване на ценни книжа, плана за разпределение на ценните книжа и свързани с това въпроси.

А.  Предлагане и допускане до търгуване

Б.  План за разпределение

В.  Пазари

Г.  Притежатели на ценни книжа, които продават

Д.  Разреждане (само за ценни книжа, свързани с дялово участие)

Е.  Разноски във връзка с емисията

VI.  Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която е от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

А.  Контрол на валутния обмен

Б.  Предупреждение относно данъчните последици

В.  Дивиденти и платежни агенти

Г.  Експертни становища

Д.  Достъпни за обществеността документи

Приложение IV

Таблица на съответствието

(посочена в член 44)

Директива 2003/71/EО

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, с изключение на член 1, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 3, буква г)

Член 1, параграф 3

Член 4

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5, букви а) и б)

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 3, буква б)

Член 3, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 3, буква в)

Член 3, параграф 2, буква г)

-

Член 3, параграф 2, буква д)

-

Член 3, параграф 2, втора и трета алинея

Член 5

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 1, параграф 5, буква б)

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 3, буква д)

член 4, параграф 1, буква б);

Член 1, параграф 3, буква е)

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 1, параграф 3, буква ж)

член 4, параграф 1, буква г);

Член 1, параграф 3, буква з)

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 1, параграф 3, буква и)

Член 4, параграф 1, алинеи 2 — 5

-

Член 4, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 4, буква а)

Член 4, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 4, буква в)

Член 4, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 4, буква г)

член 4, параграф 2, буква г);

Член 1, параграф 4, буква д)

Член 4, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 4, буква е)

Член 4, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 4, буква ж)

Член 4, параграф 2, буква ж)

член 1, параграф 4, буква б);

Член 4, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 4, буква з)

Член 4, параграф 3

Член 1, параграф 6

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 2,

Член 7

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 8, параграф 1

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 9

Член 5, параграф 4, трета алинея

Член 8, параграф 4 и член 24, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 13, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 2, буква а)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква a)

Член 7, параграф 2, буква б).

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 7, параграф 2, буква в)

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква в)

член 7, параграф 2, буква г)

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 7, параграф 2, буква д)

Член 15

Член 7, параграф 2, буква е)

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква г)

Член 7, параграф 2, буква ж)

Член 14

Член 7, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 7, параграф 4

-

Член 8, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 17, параграф 3

Член 8, параграф 3a

Член 17, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 17, параграф 5

Член 8, параграф 5

-

Член 9, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 4

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 3

-

Член 13, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 19, параграф 3

Член 13, параграф 4

Член 19, параграф 4

Член 13, параграф 5

Член 19, параграф 7

Член 13, параграф 6

Член 19, параграф 8

Член 13, параграф 7

Член 19, параграф 10

Член 14, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 14, параграф 3

-

Член 14, параграф 4

Член 20, параграф 5

Член 14, параграф 4a

Член 20, параграф 6

Член 14, параграф 5

Член 20, параграф 8

Член 14, параграф 6

Член 20, параграф 9

Член 14, параграф 7

Член 20, параграф 10

Член 14, параграф 8

Член 20, параграф 11

Член 15, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 21, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 21, параграф 4

Член 15, параграф 5

-

Член 15, параграф 6

Член 21, параграф 5

Член 15, параграф 7

Член 21, параграф 6

Член 16, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 22, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 22, параграф 6

Член 17, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 18, параграф 1

Член 24, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 24, параграф 2

Член 18, параграф 3, първа алинея

Член 24, параграф 3

Член 18, параграф 3, втора алинея

Член 20, параграф 5, трета алинея и член 20, параграф 6

Член 18, параграф 4

Член 24, параграф 6

Член 19, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 25, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 25, параграф 3

Член 19, параграф 4

-

Член 20, параграф 1

Член 27, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 27, параграф 2

Член 20, параграф 3

Член 27, параграф 3

Член 21, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 21, параграф 1a

Член 32, параграф 1

Член 21, параграф 1б

Член 32, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 29, параграф 2

Член 21, параграф 3, буква a)

Член 30, параграф 1, буква а)

Член 21, параграф 3, буква б)

Член 30, параграф 1, буква б)

Член 21, параграф 3, буква в)

Член 30, параграф 1, буква в)

Член 21, параграф 3, буква г)

член 30, параграф 1, буква г)

Член 21, параграф 3, буква д)

Член 30, параграф 1, буква д)

Член 21, параграф 3, буква е)

Член 30, параграф 1, буква е)

Член 21, параграф 3, буква ж)

Член 30, параграф 1, буква ж)

Член 21, параграф 3, буква з)

Член 30, параграф 1, буква з)

Член 21, параграф 3, буква и)

Член 30, параграф 1, буква и)

Член 21, параграф 3, втора алинея

Член 30, параграф 1, втора алинея

Член 21, параграф 4, буква а)

Член 30, параграф 1, буква л)

Член 21, параграф 4, буква б).

Член 30, параграф 1, буква м)

Член 21, параграф 4, буква в)

-

член 21, параграф 4, буква г)

Член 30, параграф 1, буква н)

Член 21, параграф 4, втора алинея

Член 30, параграф 1, трета алинея

Член 21, параграф 5

Член 29, параграф 3 и член 30, параграф 5

Член 22, параграф 1

Член 33, параграф 2

Член 22, параграф 2, първа алинея

Член 31, параграф 1

Член 22, параграф 2, втора алинея

-

Член 22, параграф 2, трета алинея

Член 31, параграф 5

Член 22, параграф 3

-

Член 22, параграф 4

Член 31, параграфи 6 и 7

Член 23, параграф 1

Член 35, параграф 1

Член 23, параграф 2

Член 35, параграф 2

Член 24

Член 43

Член 24a, параграф 1

Член 42, параграф 2

Член 24a, параграф 2

Член 42, параграф 4

Член 24a, параграф 3

Член 42, параграф 1

Член 24б

Член 42, параграф 3

Член 24в

Член 42, параграф 5

Член 25, параграф 1

Член 36, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 40

Член 26

Член 38

Член 27

-

Член 28

-

Член 29

-

Член 30

-

Член 31

Член 46

Член 32

Член 47

Член 33

Член 47

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0238/2016).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
(3) OВ C 177, 18.5.2016, стр. 9.
(4) OВ C 195, 2.6.2016 г., стр. 1.
(5) Позиция на Европейския парламент от … [(ОВ …)/(все още непубликувана в Официален вестник)] и решение на Съвета от ….
(6) Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.)
(7) Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (OB L 327, 11.12.2010 г., стр. 1).
(8) Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 190).
(9) Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).
(10) Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).
(11) Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).
(12) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84)
(13) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(14) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(15) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(16) Директива 80/390/ЕИО на Съвета от 17 март 1980 г. относно координиране на изискванията за изготвянето, разглеждането и разпределението на подробностите от проспекта, които следва да бъдат публикувани, за да се допуснат ценните книжа до официалното борсово котиране (ОВ L 100, 17.4.1980 г., стр. 1).
(17) Директива 2001/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 г. относно допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване (ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1).
(18) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(19) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(20) Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на Директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
(21) Регламент (ЕС) № 1286/2014. на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).
(22) Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 3).
(23) Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).
(24) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
(25) [OВ C , , стр. ].
(26) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(27) Решение 2001/528/ЕО на Комисията от 6 юни 2001 г. за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45).


Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция *
PDF 633kWORD 57k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0171),

—  като взе предвид член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0133/2016),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0236/2016),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 2
(2)  Съгласно член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г. нататък 54 000 кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3, Комисията не направи предложение за разпределянето им към друга държава членка бенефициер, която се намира в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.
(2)  Съгласно член 4, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601, считано от 26 септември 2016 г. нататък 54 000 кандидати следва да бъдат преместени от Италия и Гърция в съотношенията, постановени от настоящото решение (а именно 12 764 кандидати от Италия и 41 236 от Гърция) на територията на други държави членки, освен ако до тази дата, съгласно член 4, параграф 3, Комисията не направи предложение за разпределянето им към друга държава членка бенефициер, която се намира в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на хора.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  Член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда, че Комисията извършва постоянно наблюдение на обстановката по отношение на масираните потоци на граждани на трети държави в държавите членки. Комисията следва да представи по целесъобразност предложения за изменение на това решение, за да се вземе предвид изменящата се на място ситуация и въздействието ѝ върху механизма за преместване, както и увеличаващият се натиск върху държавите членки, по-конкретно върху тези държави членки, които са разположени на първа линия.
заличава се
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)
3a)  Член 4, параграф 1, буква в) от Решение (ЕС) 2015/1601 предвижда преместването на 54 000 кандидати. „Преместване“ е определено в член 2, буква д) от това решение като прехвърлянето на търсещо убежище лице от територията на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, на територията на държавата членка на преместване. Преместването не включва презаселването или приема на лица, нуждаещи се от международна закрила, от трета държава на територията на държава членка.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 3 б (ново)
3б)   Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да има задължението да държи под постоянно наблюдение положението по отношение на масирания приток на граждани на трети страни в държавите членки.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 4
(4)  На 7 март държавните или правителствените ръководители на ЕС се споразумяха да работят въз основа на серия от принципи за споразумение с Турция, включващо презаселването — за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите — членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти. Тези принципи бяха допълнително разработени в съобщението на Комисията относно следващите оперативни стъпки в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията, в което беше отправен призив за предприемане на необходимите мерки за прехвърляне на част от ангажиментите, поети в съществуващите решения за преместване, а именно всички или поне част от понастоящем неразпределените 54 000 места, към т.нар. схема „1:1“.
(4)  На 7 март държавните или правителствените ръководители на ЕС се споразумяха посредством изявление да работят въз основа на серия от принципи за споразумение с Турция, включващо презаселването — за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите — членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти. Тази схема 1:1 следва да се прилага с цел защита на сирийски граждани, които бягат от война и преследване и при пълно зачитане на правото на търсене на убежище и на принципа на неотблъскване, залегнали в правото на Съюза, в Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и в Протокола от 31 януари 1967 г. относно статута на бежанците.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 5
(5)  Презаселването, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми може да се очаква да облекчи миграционния натиск върху държавите членки, в чиято ползва е преместването на кандидати за международна закрила съгласно Решение (ЕС) 2015/1601, посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и намаляване на атрактивността на незаконните влизания. Следователно усилията за солидарност на държавите членки, състоящи се в прием на тяхна територия на сирийски граждани, които се намират в Турция и очевидно се нуждаят от международна закрила, следва да бъдат отчетени във връзка с 54 000 кандидати за международна закрила, посочени по-горе. Броят на лицата, приети по този начин в държава членка от територията на Турция, следва да бъде приспаднат от броя на лицата, които трябва да бъдат преместени в тази държава членка по силата на Решение 2015/1601 във връзка с тези 54 000 кандидати.
(5)  Широкомащабното презаселване, хуманитарният прием или другите форми на законен прием от Турция съгласно националните и многостранните схеми са необходими за облекчаване на миграционния натиск върху държавите членки посредством предоставяне на законен и безопасен начин за влизане в Съюза и обезпредметяване на незаконните влизания. Следователно тези форми на прием следва да бъдат разширени. Досега само минимален брой сирийски бежанци са били презаселени в Съюза. В своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, Европейският парламент призова за разработването на по-голям брой по-безопасни и законни начини за търсещите убежище и бежанците в ЕС, включително обвързващ и задължителен законодателен подход на Съюза за презаселване, създаването на хуманитарни програми за приемане от всички държави членки и по-широко използване на визи по хуманитарни причини. Тези мерки следва да допълват схемите за преместване, приети съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601.
Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейството, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, схеми за трудова мобилност и други.
(6)  Механизмите за прием могат да включват презаселване, хуманитарен прием или други законни начини за прием на лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, като например програми за хуманитарни визи, хуманитарно прехвърляне, програми за събиране на семейството, проекти за частно спонсориране, програми за стипендии, достъп до образование, схеми за трудова мобилност и други.
Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)
6a)  Директива 2003/86/ЕО на Съвета1a предвижда мерките относно събирането на разделени семейства да се вземат в съответствие със задължението за защита на семейството и зачитане на семейния живот, което е залегнало в редица актове на международното право. Следователно събирането на разделени семейства не е зависимо от други политики на Съюза, нито мерки на солидарност или при спешни ситуации. То следва да бъде зачитано и насърчавано от държавите членки във всички случаи.
___________________
1a Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12).
Изменение 25
Предложение за решение
Съображение 6 б (ново)
(6б)   Много кандидати, нуждаещи се от международна закрила и понастоящем намиращи се в Гърция и Италия, не могат да се възползват от схемата за преместване, тъй като попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 604/2013. Държавите членки трябва бързо да приложат правото на събиране на семействата съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013 и да разглеждат ускорено случаите на уязвими лица, за да им дадат възможност да се съберат със семействата си възможно най-скоро.
Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 7
(7)  Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение 2015/1601. Следователно държава членка, която избере да изпълни задълженията си по Решение (ЕС) 2015/1601, като приеме чрез презаселване сирийци, намиращи се в Турция, не може да впише това усилие като част от задълженията си по схемата за презаселване от 20 юли 2015 г.
(7)  Ангажиментите, които държавите членки поеха в рамките на схемата за презаселване, установена в Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., не следва да бъдат засегнати от настоящото решение и не следва да бъдат отчитани спрямо изпълнението на задълженията по Решение 2015/1601.
Изменение 10
Предложение за решение
Съображение 8
(8)  За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държавите членки следва да докладват ежемесечно на Комисията за приетите на тяхна територия сирийци, намиращи се в Турция, съгласно възможността, предвидена в настоящото изменение, като уточняват по коя схема — национална или многостранна — дадено лице е прието и формата на законен прием.
(8)  За да се осигури адекватен мониторинг на ситуацията, държавите членки следва да докладват ежемесечно на Комисията за приетите на тяхна територия сирийци, намиращи се в Турция, използваната форма на прием и вида на схемата, по която е бил извършен.
Изменение 11
Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)
8a)  Презаселването не трябва да се извършва за сметка на преместването. И двете процедури представляват важни инструменти на солидарност. Преместването е форма на вътрешна солидарност между държавите членки, докато за презаселването и приемът по хуманитарни причини или други видове прием са форма на външна солидарност с трети държави, които приемат по-голямата част от бежанците.
Изменение 12
Предложение за решение
Съображение 8 б (ново)
8б)   По отношение на броя на лицата, търсещи убежище в Гърция, и нарастващия брой на търсещите убежище, пристигащи в Италия, необходимостта от места за спешно преместване се очаква да остане голяма.
Изменение 13
Предложение за решение
Съображение 8 в (ново)
8в)  Според последните данни на ВКБООН, 53 859 лица, които търсят международна закрила понастоящем се намират в Гърция, като по-голямата част от тях са сирийци (45 %), иракчани (22 %) и афганистанци (21 %). Въпреки намаления брой пристигащи лица, и като се има предвид политическият характер на изявлението от 18 март 2016 г. на държавните и правителствените ръководители на ЕС относно сътрудничеството с Турция, съвсем не е сигурно, че сегашният спад на пристиганията на търсещите убежище лица в Гърция ще се задържи. От друга страна, бежанците могат да се обърнат към нови маршрути, например маршрута през Централното Средиземноморие към Италия, където сведенията на ВКБООН са за увеличение с 42,5 % на броя на мигрантите, които пристигат през Либия, в сравнение със същия период през 2015 г. Поради това се очаква необходимостта от места за преместване да остане висока.
Изменение 14
Предложение за решение
Съображение 8 г (ново)
8г)   В своето съобщение, озаглавено „Първи доклад относно преместването и презаселването“ от 16 март 2016 г. Комисията посочи, че изпълнението на Решение (ЕС) 2015/1601 има много недостатъци. Отговорът на държавите членки на общата покана от EASO за 374 експерта е явно недостатъчен предвид критичната ситуация, пред която са изправени Италия и Гърция. Независимо от увеличаването на броя на непридружените непълнолетни лица, лицата, търсещи убежище, и бежанците, отговарящи на условията за преместване, само много ограничен брой от тях са били преместени, въпреки решенията на Съвета за преместване, предвиждащи уязвимите кандидати да се обработват с предимство. Някои държави членки не са предоставили никакви места за преместване до момента. Само 18 държави членки са поели ангажимент да участват в преместването на кандидати от Гърция и 19 държави членки са обещали да го направят от Италия. Сред тези държави членки има само много ограничени ангажименти в контекста на тяхната обща квота.
Изменение 15
Предложение за решение
Съображение 8 д (ново)
8д)   Комисията откри процедури за нарушение срещу Италия и Гърция, относно прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a и срещу Гърция във връзка с Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. При все това не бяха предприети никакви правни действия спрямо държавите членки, които не спазват задълженията, предвидени в Решение (ЕС) 2015/1601.
_________________
1a Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).
Директива № 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, OВ L 180, 29.6.2013 г., стp. 96.
Изменение 16
Предложение за решение
Съображение 8 e (ново)
8е)  Държавите членки на преместване трябва да изпълняват изцяло своите задължения съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 с цел облекчаване на натиска върху държавите членки по външните граници на Съюза. Държавите членки на преместване трябва бързо и в значителна степен да увеличат усилията си да откликнат на спешната хуманитарна ситуация в Гърция и да предотвратят влошаването на положението в Италия. До момента държавите членки са предоставили едва 7% от местата за преместване. До 5 юни 2016 г. са били успешно преместени само 793 души от Италия и 2033 души от Гърция. В своя първи доклад относно преместването и презаселването от 16 март 2016 г. Комисията посочва, че държавите членки ще трябва да постигнат равнище на ежемесечно преместване от най-малко 5 680 души с цел изпълнение на задълженията им в рамките на двегодишен срок.
Изменение 17
Предложение за решение
Съображение 8 ж (ново)
8ж)  Афганистанските граждани също следва да имат право на преместване съгласно Решение (ЕС) 2015/1601. През 2015 г. броят на молбите за предоставяне на убежище, подадени от афганистански граждани в Съюза достигна безпрецедентното равнище от около 180 000, което прави афганистанците втората най-голяма група на търсещи убежище граждани в Европейския съюз през тази година. Най-голямата част от тях пристигат в Гърция. Много от тях са непълнолетни без придружител. Те имат специфични нужди от защита, които Гърция, поради продължаващия остър бежански натиск, не е в състояние да удовлетвори. Влошаващото се положение на сигурността в Афганистан, с рекорден брой терористични атаки и цивилни жертви през 2015 г., доведе до значително увеличение в процента на признаване на афганистанските кандидати за убежище в Съюза: от 43 % през 2014 г. до 66% през 2015 г., според данни на Евростат.
Изменение 18
Предложение за решение
Съображение 14
(14)  Предвид неотложния характер на ситуацията настоящото решение следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,
(14)  Настоящото решение влиза в сила незабавно в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,
Изменение 19
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 3 – параграф 2
-1.  В член 3 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидат, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1). При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.
2. Преместване съгласно настоящото решение се прилага само по отношение на кандидати със сирийска, иракска, еритрейска или афганистанска националност или по отношение на кандидати, принадлежащ към националност, за която — съгласно последните налични и актуализирани на всяко тримесечие средностатистически данни на Евростат за целия Съюз — делът на решенията, с които се предоставя международна закрила, е 75 % или повече от общия брой първоинстанционни решения по молбите за международна закрила, както е посочено в глава III от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1). При лица без гражданство се взема под внимание държавата на предишното обичайно пребиваване. Тримесечните актуализации се вземат предвид само по отношение на кандидати, които все още не са определени като кандидати, които могат да бъдат преместени съгласно член 5, параграф 3 от настоящото решение.
Изменение 20
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 4 – параграф 3а
В член 4 от Решение (ЕС) 2015/1601 се вмъква следният параграф 3а:
заличава се
."3a. Във връзка с преместването на кандидатите, посочени в буква в) от параграф 1, приемането от държавите членки на тяхна територия на сирийски граждани, намиращи се в Турция, посредством национални или многостранни схеми за законен прием на лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила, като тези схеми са различни от схемата за презаселване, която беше предмет на Заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 юли 2015 г., води до съответно намаление на задължението на съответната държава членка.
Член 10 се прилага mutatis mutandis за всеки такъв законен прием, водещ до намаление на задължението за преместване.
Всеки месец държавите членки докладват на Комисията за броя на лицата, законно приети за целите на настоящия параграф, като посочват вида на схемата, по която е направен приемът, и използваната форма на законен прием.“
Изменение 21
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 5 – параграф 2
1a.  В член 5 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация.
2. Държавите членки редовно и поне веднъж на всеки три месеца съобщават броя на кандидатите, които могат да бъдат бързо преместени на тяхна територия, както и всякаква друга подходяща информация. Държавите членки предоставят най-малко една трета от местата им за преместване до 31 декември 2016 г.“.
Изменение 22
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 5 – параграф 4
1б.  В член 5 параграф 4 се заменя със следното:
4.  След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретни държави членки на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член.
4. След одобрение от държавата членка на преместване, Италия и Гърция, в консултации с EASO, вземат възможно най-бързо решение за преместване на всеки от определените кандидати в конкретни държави членки на преместване и уведомяват кандидата в съответствие с член 6, параграф 4. Държавата членка на преместване може да реши да не одобри преместването на даден кандидат само ако са налице разумни основания, както е посочено в параграф 7 от настоящия член. В случай, че държавата членка на преместване не одобри преместването в срок от две седмици, се счита, че въпросната държава членка е дала одобрението си.“.
Изменение 23
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Решение (ЕС) 2015/1601
Член 5 – параграф 10
1в.  В член 5 параграф 10 се заменя със следното:
10.  Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2, освен ако държавата членка на преместване не даде одобрението, посочено в параграф 4, по-малко от две седмици преди изтичането на този двумесечен срок. В този случай срокът за приключване на процедурата по преместване може да бъде удължен за допълнителен период, който не надвишава две седмици. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.
10. Процедурата по преместване, предвидена в настоящия член, приключва възможно най-бързо и не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщението, направено от държавата членка на преместване съгласно параграф 2. Освен това, ако е необходимо, този срок може да бъде удължен с още четири седмици, ако Италия или Гърция посочат обективни практически пречки, които възпрепятстват осъществяването на прехвърлянето.“.

Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
PDF 563kWORD 61k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))
P8_TA(2016)0355A8-0247/2016

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0071),

—  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0098/2016),

—  като взе предвид своята позиция от 8 юли 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки(1),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0247/2016),

1.  Одобрява измененото предложение на Комисията;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение -1 (ново)
(-1)  Съветът, с Решение (ЕС) 2015/18481a, отново пренебрегна законодателната резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. Подходът на Съвета не е в духа на Договорите, отслабва сътрудничеството между институциите на Съюза и засилва „демократичния дефицит“ по отношение на гражданите на Съюза. Европейският парламент изразява дълбоко съжаление във връзка с подхода на Съвета и подчертава, че законодателната му резолюция следва да се вземе под внимание.
____________
Решение (ЕС) 2015/1848 на Съвета от 5 октомври 2015 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки за 2015 г. (ОВ L 268, 15.10.2015 г., стр. 28).
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 1
(1)  В член 145 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че държавите членки и Съюзът работят за изработването на координирана стратегия за заетостта, и по-специално за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите промени, с оглед постигането на целите, изброени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).
(1)  В член 145 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че държавите членки и Съюзът работят за изработването на координирана стратегия за заетостта, и по-специално за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които да могат да реагират бързо на икономическите промени, с оглед постигането на целите, изброени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с членове 9 и 10 от ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да осигури приобщаващ и интегриран пазар на труда, който да е в състояние да се справя с тежкото въздействие на безработицата и да осигурява високо ниво на заетост, да осигурява достойни условия на труд на цялата територия на Съюза, включително подходящи трудови възнаграждения, и да гарантира подходяща социална закрила в съответствие с трудовото законодателство, колективните трудови договори и съгласно принципа на субсидиарност, както и високо равнище на образование и обучение, и да се бори с дискриминацията, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 2
(2)  Предложената от Комисията стратегия „Европа 2020“ предоставя на Съюза възможността да ориентира икономиката си в посока на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съпътстван от висока степен на заетост, производителност и социално сближаване. В съответните насоки са определени пет водещи цели — общите цели, от които държавите членки се ръководят в своите действия и които са съобразени с техните различни изходни позиции и различните обстоятелства на национално равнище, както и с позициите на Съюза и условията в него. Европейската стратегия по заетостта играе водеща роля за изпълнението на целите на новата стратегия в областта на заетостта и пазара на труда.
(2)  Предложената от Комисията стратегия „Европа 2020“ (Европа 2020) следва да предоставя на Съюза възможността да ориентира икономиката си в посока на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съпътстван от висока степен на заетост, производителност и социално сближаване. Съюзът се нуждае от всеобхватни политики и публични инвестиции, които ще се борят с безработицата и бедността. В тази връзка, развитието на заетостта и социалните показатели на Европа 2020 до момента е повод за дълбока загриженост, тъй като броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, се е увеличил с пет милиона, вместо да намалява, коефициентът на заетост в някои държави все още не е възстановен на равнището отпреди кризата, като в някои държави членки делът на младите хора, незаети с работа, учене или обучение (NEET), е над 20 %, а процентът на преждевременно напускащите училище достига 23 %. Европейската стратегия по заетостта играе водеща роля за изпълнението на целите на новата стратегия в областта на заетостта, социалното приобщаване и пазара на труда. Тези цели все още не са реализирани и по-значителни усилия трябва да бъдат направени от държавите членки с цел постигане на очакваните резултати. Осъществяването на Европа 2020 в областта на заетостта и в социалната област трябва да остане главна цел на политиките на държавите членки в областта на заетостта.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  Интегрираните насоки са в съответствие със заключенията на Европейския съвет. В тях се отправят точни указания към държавите членки във връзка с разработването на националните програми за реформи и изпълнението на реформите, обръща се внимание на взаимозависимостта между държавите членки и е осигурено съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Насоките за заетостта следва да бъдат основа за всички специфични за отделните държави препоръки, които Съветът евентуално би отправил към държавите членки съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, успоредно със специфичните за отделните държави препоръки, отправени към тях съгласно член 121, параграф 2 от посочения договор. Въз основа на насоките за заетостта следва да се изготвя и съвместният доклад за заетостта, който Съветът и Европейската Комисия ежегодно изпращат до Европейския съвет.
(3)  Интегрираните насоки следва да бъдат в съответствие със заключенията на Европейския съвет. В тях се отправят точни указания към държавите членки във връзка с разработването на националните програми за реформи и изпълнението на реформите, обръща се внимание на взаимозависимостта между държавите членки и е осигурено съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Насоките за заетостта следва да се вземат предвид за всякакви специфични за отделните държави препоръки, които Съветът евентуално би отправил към държавите членки съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, при баланс със специфичните за отделните държави препоръки, отправени към държавите членки съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС. Специфичните за всяка държава препоръки следва да вземат под внимание не само икономическите показатели, но също така по целесъобразност свързаните със заетостта показатели и социалните показатели, като извършват предварителна оценка на реформите, които да бъдат приложени, и на тяхното въздействие върху гражданите. Насоките за заетостта следва да бъдат установени в тясно сътрудничество с Европейския парламент и следва да съставляват основата за изготвянето на съвместния доклад за заетостта, който Съветът и Европейската Комисия ежегодно изпращат до Европейския съвет. Три показателя за заетост – равнище на активност, младежка заетост и дълготрайна безработица – неотдавна бяха включени в процедурата при макроикономически дисбаланс и Европейският парламент в своята резолюция от 25 февруари 20161a призова за това тези показатели да стартират задълбочен анализ в съответните държави членки, което може да доведе до предлагането и прилагането на допълнителни икономически и социални реформи на пазара на труда.
________________
1a Приети текстове, P8_TA(2016)0058.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 4
(4)  Прегледът на националните програми за реформи, включени в съвместния доклад за заетостта, показва, че държавите членки следва да продължат да полагат максимални усилия в следните приоритетни области: увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на структурната безработица, развиване на квалифицирана работна сила в съответствие с нуждите на пазара на труда и насърчаване на качеството на работните места и ученето през целия живот, подобряване на резултатите на системите за образование и обучение на всички равнища и увеличаване на участието във висшето образование, насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.
(4)  Прегледът на националните програми за реформи, включени в съвместния доклад за заетостта, показва, че държавите членки следва да вземат предвид препоръките на Европейския парламент относно годишния обзор на растежа, специфичните за всяка държава препоръки и насоките за заетостта и следва да продължат да полагат максимални усилия в следните приоритетни области: увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на структурната безработица чрез създаване на работни места, подкрепа за добре функциониращ, динамичен и приобщаващ пазар на труда, развиване на квалифицирана работна сила, която да може да отговаря на нуждите на пазара на труда, и насърчаване на достойни работни места и ученето през целия живот, подобряване на резултатите на системите за образование и обучение на всички равнища и увеличаване на участието във висшето образование, насърчаване на социалното приобщаване и съвместяването на нуждите на семейния и професионалния живот, борба с дискриминацията от всякакъв вид и борба с бедността, по-специално бедността сред децата, както и подобряване на капацитета на застаряващото население.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)
(6a)   120 милиона граждани на Съюза — около 25% — са изложени на риск от бедност и социално изключване. Тази извънредна ситуация, отразена и от оставащия висок брой граждани на Съюза, които са без работа, налага Комисията да приеме мерки, за да насърчи държавите членки да разработят национални схеми за минимален основен доход, така че за тези граждани да могат да бъдат осигурени достойни условия на живот.
Изменение 7
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
Насоките относно политиките за заетост на държавите членки, определени в приложението към решението на Съвета от 5 октомври 2015 г. относно насоките за политиките за заетост на държавите членки4, се запазват и през 2016 г., а държавите членки се съобразяват с тях по отношение на своите политики за заетост.
Приемат се насоките относно политиките за заетостта на държавите членки, както са определени в приложението. Тези насоки се вземат предвид от държавите членки в техните политики за заетост и програми за реформи, за които те представят доклад в съответствие с член 148, параграф 3 от ДФЕС.
__________________
4 Решение (ЕС) 2015/1848 на Съвета от 5 октомври 2015 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки за 2015 г. (ОВ L 268, 15.10.2015 г., стр. 28).
Изменение 8
Предложение за решение
Приложение (ново)
Насока 5: Насърчаване на търсенето на работна сила
С цел да се увеличи заетостта при мъжете и жените, държавите членки, в сътрудничество с регионалните и местните органи, следва да предприемат ефективни и бързи мерки във връзка със сериозния проблем с безработицата и да улесняват и да инвестират в създаването на устойчиви и качествени работни места, да решат въпроса относно достъпността за изложените на риск групи и да намалят пречките пред предприятията да наемат работна сила на всички нива на квалификация и във всички сектори на пазара на труда, включително чрез намаляване на бюрокрацията, при зачитане на трудовите и социалните стандарти, насърчаване на предприемачеството, и в частност — създаването и развитието на микропредприятия и малки и средни предприятия. Държавите членки следва активно да насърчават, наред с другото, зеления, белия и синия сектор на работните места и социалната икономика и да засилят социалните иновации.
Данъчната тежест следва да се измести от работещите към други източници на данъчно облагане, чието въздействие върху растежа и заетостта не е така отрицателно, като същевременно бъдат защитени приходите с оглед осигуряването на адекватна социална закрила и разходи, насочени към публичните инвестиции, иновациите и създаването на работни места. Облекченията в трудовото облагане следва да бъдат насочени към съответните компоненти на данъчно-осигурителната тежест, към решаване на проблема с дискриминацията и към премахване на пречките и демотивиращите фактори за участие на пазара на труда, особено за хората с увреждания и за тези, чийто достъп до него е най-затруднен, като същевременно се спазват действащите трудови норми.
Политиките, гарантиращи, че възнагражденията позволяват адекватни минимални доходи, продължават да са важни за създаването на работни места и за намаляване на бедността в Съюза. Следователно държавите членки, заедно със социалните партньори, следва да зачитат и насърчават механизми за определяне на реалните възнаграждения в зависимост от динамиката на производителността, които да спомагат да се коригират минали различия, без да се предизвиква дефлационен натиск. Тези механизми следва да осигуряват необходимите ресурси, за да се отговори на основните потребности, като се вземат предвид показателите за бедност, специфични за всяка държава членка. За тази цел трябва да се оценяват правилно специфичните умения и местните условия на пазара на труда, с цел да се гарантират осигуряващи достоен живот трудови възнаграждения в целия Съюз. При определянето на минималните възнаграждения в съответствие с националното законодателство и националните практики държавите членки и социалните партньори следва да гарантират тяхната адекватност и да анализират въздействието им върху бедността сред работещите, доходите на домакинствата, съвкупното търсене, както и върху създаването на работни места и конкурентоспособността.
Държавите членки следва да намалят бюрокрацията, за да облекчат малките и средните предприятия, тъй като те допринасят значително за създаването на работни места.
Насока 6: Усъвършенстване на предлагането на работна сила и на уменията
Държавите членки следва да насърчават устойчивата производителност и пригодността за качествена заетост посредством подходящо предлагане на съответни знания и умения, налични и достъпни за всички. Следва да се обърне специално внимание на здравеопазването, социалните и транспортните услуги, при които има или ще възникне в средносрочен план недостиг на персонал. Държавите членки следва да направят ефективни инвестиции за висококачествено и приобщаващо образование от ранна възраст и в системите на професионалното обучение и същевременно да подобрят тяхната ефективност и ефикасност, за да се повишат знанията и квалификацията на работната сила, като същевременно се увеличи разнообразието от умения, което ще позволи по-добро предвиждане и удовлетворяване на бързо променящите се нужди на динамичните пазари на труда в една икономика, основаваща се все повече на цифровите технологии. За тази цел следва да се вземе под внимание фактът, че т.нар. „меки умения“, като например умения за общуване, стават все по-важни за голям брой професии.
Държавите членки следва да насърчават предприемачеството сред младите хора, наред с другото като въвеждат факултативни курсове по предприемачество и насърчават създаването на предприятия от учащите в гимназии и университети. Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да увеличат усилията за предотвратяване на преждевременното напускане на училище от младите хора и да осигурят по-гладък преход от образованието и обучението към професионалния живот, да подобряват достъпа и да премахнат пречките пред ученето за възрастни с високо качество за всички, като обръщат особено внимание на високорисковите групи и техните потребности, чрез предлагане на преквалификация на уменията, когато закриването на работни места и промените в пазара на труда изискват активна реинтеграция. Същевременно държавите членки следва да изпълняват стратегии за удължаване на активния живот, за да се дава възможност за здравословен труд до реалната пенсионна възраст.
Едновременно с гарантирането на необходимото ниво на умения, което се изисква от постоянно променящия се пазар на труда, и с подпомагането на образованието и обучението, успоредно с програми за обучение на възрастни, държавите членки следва да вземат предвид факта, че са нужни и работни места за работници с ниска квалификация и че възможностите за заетост са по-добри за висококвалифицираните, отколкото за средно- и нискоквалифицираните лица.
Достъпът до висококачествени образование и грижи в ранна детска възраст следва да бъде приоритет на всеобхватни политики и инвестиции, съчетани с мерки за подкрепа на семействата и родителите и мерки, позволяващи на родителите да съвместяват работата и семейния живот, като принос с цел предотвратяване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на шансовете на младите хора на пазара на труда.
Проблемът с безработицата, по-специално дългосрочната безработица и високата безработица на регионално равнище, следва да се разреши ефективно и своевременно, както и да се предотвратява посредством комбинация от мерки в областта на търсенето и предлагането. Броят на дългосрочно безработните лица и проблемът с несъответствията на уменията и остарелите работни умения следва да бъдат разрешени чрез всеобхватни и взаимно засилващи се стратегии, включително предоставяне на индивидуализирана и основаваща се на потребностите активна подкрепа и целесъобразни форми на социална закрила за връщане на пазара на труда на дългосрочно безработните по информиран и отговорен начин. Младежката безработица трябва да бъде обект на всеобхватен подход чрез цялостна стратегия за младежка заетост. Това включва инвестиране в сектори, които могат да създадат качествени работни места за младите хора, и предоставяне на съответните участници, като например служби за подкрепа на младежта, доставчици на образование и обучение, младежки организации и публични служби по заетостта, на средствата, необходими за пълното и последователно изпълнение на националните планове за въвеждане на гаранция за младежта, както и бързо използване на наличните средства от страна на държавите членки. Също така трябва да бъде улеснен достъпът до финансиране за тези, които решат да започнат предприемаческа дейност, чрез осигуряване на повече информация, намаляване на прекалената бюрокрация и възможности за превръщане на обезщетенията за няколко месеца безработица в авансово предоставяни безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност след представянето на бизнес план и в съответствие с националното законодателство.
Държавите членки следва да вземат под внимание местните и регионалните различия при подготовката и изпълнението на мерките срещу безработицата и следва да си сътрудничат с местните органи по заетостта.
Структурните слабости в системите на образованието и обучението следва да бъдат премахнати, за да се постигнат качествени резултати от учебния процес и да се предотврати и отстрани проблемът с преждевременното напускане на училище, както и да се подкрепи цялостното и висококачествено образование още на най-начална степен. Това изисква гъвкави образователни системи, които са съсредоточени върху практиката. Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да повишат качеството на равнището на образование, като направят образованието достъпно за всички, да въвеждат и подобряват системите за дуално обучение, адаптирани към потребностите, както и да усъвършенстват професионалното обучение и съществуващите рамки като Еuropass, като същевременно гарантират, когато е необходимо, целесъобразното преквалифициране на уменията, така че уменията, придобити извън официалната образователна система, да бъдат признавани. Връзките между сферата на образованието и пазара на труда следва да бъдат засилени, като се гарантира, че образованието е достатъчно широко, за да осигурява на хората солидна основа за тяхната пригодност за заетост през целия живот.
Държавите членки следва да съгласуват по-добре своите образователни системи с пазара на труда, за да подобрят прехода от образование към трудова дейност. Зелените работни места и здравеопазването са от съществено значение, по-специално в контекста на цифровизацията и с оглед на новите технологии.
Дискриминацията на пазара на труда, както и по отношение на достъпа до пазара на труда, трябва да бъде допълнително намалена, особено при групите, които са обект на дискриминация или изключване, като например жените, по-възрастните работещи, младите хора, лицата с увреждания и законните мигранти. На пазара на труда трябва да се осигури равенство между половете, включително равно заплащане, както и достъп до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст на разумни цени, а също и необходимата гъвкавост за предотвратяване на изключването на лицата, прекъснали кариерата си поради семейни задължения, като например лицата, които полагат грижи за членове на семейството. В този смисъл държавите членки следва да деблокират директивата относно жените в управителните съвети.
В тази връзка държавите членки следва да вземат под внимание факта, че процентът на младите хора, незаети с работа, учене или обучение, е по-висок сред жените, отколкото сред мъжете и че явлението „незаети с работа, учене или обучение“ се дължи главно на увеличаване на младежката безработица, но също и на бездействието, свързано с липсата на образование.
Държавите членки следва пълноценно, ефективно и ефикасно да използват предоставяната от Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза подкрепа за борбата с бедността, подобряването на качествената заетост, социалното приобщаване, образованието, публичната администрация и публичните услуги. Европейският фонд за стратегически инвестиции и неговите инвестиционни платформи следва също да бъдат мобилизирани, за да се гарантира създаването на качествени работни места и предоставянето на работещите на необходимите умения, за да може Съюзът да премине към устойчив модел на растеж.
Насока 7: Подобряване на функционирането на пазара на труда
Държавите членки следва да намалят сегментирането на пазара на труда чрез справяне с проблема с несигурната заетост, непълната заетост, недекларирания труд и договорите за „нула часове“. Правилата и институциите за защита на заетостта следва да осигурят подходяща среда за набиране на персонал, като същевременно поддържат адекватни нива на закрила на търсещите работа или работещите на временни договори, договори за непълно работно време, нетипични договори или договори за независим труд, чрез активно включване на социалните партньори и чрез насърчаване на колективното договаряне. Следва да бъде осигурена качествена заетост за всички от гледна точка на социално-икономическата сигурност, дълготрайността, адекватното трудово възнаграждение, правата на работното място, достойните условия на труд (включително здравословните и безопасни условия), защитата на социалната сигурност, равенството между половете, възможностите за образование и обучение. Следователно е необходимо да се насърчи навлизането на младите хора на пазара на труда, реинтеграцията на дългосрочно безработните и успешното съчетаване на професионалния и личния живот чрез предоставяне на достъпни грижи и модернизиране на организацията на труда. В целия Съюз следва да се насърчава по-голямо сближаване в условията на труд.
Достъпът до пазара на труда следва да подпомага предприемачеството, устойчивото създаване на работни места във всички сектори, включително в този на зелената заетост и социалните грижи и иновациите, с цел оптимално използване на уменията на хората, насърчаване на тяхното развитие през целия живот и стимулиране на иновациите, предлагани от работниците и служителите.
При планирането и провеждането на съответните реформи и политики държавите членки следва активно да работят с националните парламенти, социалните партньори, организациите на гражданското общество, регионалните и местните органи в съответствие с принципа за партньорство и националните практики, като същевременно спомагат за подобряване провеждането и ефективността на социалния диалог на национално равнище, особено в държавите, където обезценяването на трудовите възнаграждения представлява сериозен проблем, предизвикан от неотдавнашното дерегулиране на пазарите на труда и слабостта на колективното договаряне.
Държавите членки следва да осигурят основни стандарти за качеството на активните политики на пазара на труда, като подобрят тяхната целенасоченост, информационно покритие, обхват и взаимодействие с подкрепящи мерки, като например социално осигуряване. Тези политики следва да бъдат насочени към подобряване на достъпа до пазара на труда, като засилват колективното договаряне и социалния диалог и подкрепят устойчивите преходи на пазара на труда, като висококвалифицираните публични служби по заетостта следва да предоставят персонализирана подкрепа и да прилагат механизми за измерване на ефективността. Държавите членки следва също така да осигурят такива системи за социална закрила, които активизират и предоставят възможности за труд на тези, които могат да участват на пазара на труда, и защита на тези, които са (временно) изключени от него и/или не са в състояние да участват на него, както и системи, които подготвят гражданите за потенциалните рискове и променящите се икономически и социални условия. Държавите членки следва да въведат, като една от възможните мерки за намаляване на бедността и в съответствие с националните практики, минимален доход, пропорционален на конкретното социално-икономическо положение. Държавите членки следва да насърчават приобщаващи и отворени за всички пазари на труда, както и въвеждането на ефективни антидискриминационни мерки.
Следва да се осигури мобилност на работещите като основно право и въпрос на свободен избор с цел използване на пълния потенциал на европейския пазар на труда, включително чрез подпомагане на прехвърлянето на пенсионните права и социалноосигурителните права, както и ефективното признаване на професионалните квалификации и умения и премахването на бюрокрацията и другите съществуващи пречки. Държавите членки следва едновременно с това да се справят с езиковите бариери, подобрявайки системите за обучение в тази област. Държавите членки следва да използват мрежата EURES, за да насърчават мобилността на работещите. Следва да се насърчават инвестициите в региони, изпитващи отлив на работна сила, за да се намали изтичането на мозъци и да се насърчават мобилните работници да се върнат.
Насока 8: Подобряване на качеството и резултатността на системите за образование и обучение на всички равнища
Държавите членки следва да превърнат в приоритет достъпа до висококачествени образование и грижи в ранна детска възраст на разумни цени, тъй като и двете са важни мерки за подкрепа на участниците на пазара на труда и допринасят за повишаване на общото равнище на заетост, като същевременно подпомагат лицата в изпълнението на техните отговорности. Държавите членки следва да въведат всеобхватни политики и инвестиции, необходими за подобряване на подкрепата за семействата и родителите, както и мерки, които помагат на родителите да съвместяват работата и семейния живот, като принос за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на шансовете на младите хора на пазара на труда.
Насока 9: Социална справедливост, борба с бедността и насърчаване на равните възможности
Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да подобрят системите си за социална закрила, като осигурят основни стандарти, за да се предоставя ефективна, ефикасна и устойчива защита на всички житейски етапи, като се осигури достоен живот, достъп до социална закрила, пълно зачитане на социалните права, справедливост и преодоляване на неравнопоставеността, както и като се осигури активно приобщаване с цел премахване на бедността, по-специално на изключените от пазара на труда и на по-уязвимите групи. Съществува необходимост от опростени, по-целенасочени и по-амбициозни социални политики, включващи достъпни и качествени грижи за децата и образование, ефективно обучение и помощ за работа, подпомагане на жилищното настаняване и достъпни за всички и висококачествени здравни грижи, достъп до основни услуги като банкови сметки и интернет, както и действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и борба с крайната бедност, социалното изключване и като цяло с всички форми на бедност. Детската бедност, по-специално, трябва да бъде решително преодоляна.
За тази цел следва допълнително да се използват разнообразни инструменти, включително съобразени с индивидуалните нужди услуги за активизиране и предоставяне на възможности за труд, както и за подкрепа на доходите. За целта всяка държава членка трябва сама да определи равнищата на минималния доход в съответствие с националните практики и при отчитане на конкретното икономическо и социално положение на съответната държава членка. Системите за социална закрила следва да бъдат разработени така, че да се улесни достъпът и включването на всички лица по недискриминационен начин, да се подкрепят инвестициите в човешки капитал и да се подпомогне предотвратяването, ограничаването и защитата срещу бедността и социалното изключване, както и срещу други рискове като загуба на здравето или на работното място. Специално внимание следва да се обърне на децата, които са в състояние на бедност поради трайната безработица на родителите.
Пенсионните системи следва да бъдат структурирани по такъв начин, че тяхната устойчивост и адекватност по отношение на мъжете и жените да бъде гарантирана посредством укрепването пенсионни схеми, насочени към достоен пенсионен доход, който да е най-малкото над прага на бедността. Пенсионните системи следва да предоставят консолидация, по-нататъшно развитие и усъвършенстване на трите стълба на системите за пенсионно спестяване. Обвързване на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота не е единственият инструмент за справяне с предизвикателството относно застаряването. Реформите на пенсионните системи следва също така, наред с другото, да отразяват тенденциите на пазара на труда, раждаемостта, здравето и демографската ситуация, финансовото положение, условията на труд и коефициента на икономическа зависимост. Най-добрият начин за справяне с предизвикателството на застаряването е да се повиши общото равнище на заетост, при основаване, наред с другото, на социални инвестиции в активния живот на възрастните хора.
Държавите членки следва да подобрят качеството, приемливостта на цените, достъпността, ефикасността и ефективността на системите на здравеопазване и дългосрочни грижи и социалните услуги, както и да осигурят достойни условия на труд в свързаните сектори, без при това да се засяга финансовата устойчивост на тези системи, като се подобри солидарното финансиране.
Държавите членки следва да използват пълноценно предоставяната подкрепа от Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза с цел борба с бедността, социалното изключване и дискриминацията, подобряване на достъпността за хората с увреждания, насърчаване на равенството между жените и мъжете и подобряване на публичната администрация.
Водещите цели на „Европа 2020“, въз основа на които държавите членки определят националните си цели, като отчитат относителните си изходни позиции и националните особености, се изразяват в увеличаване на равнището на заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 75% до 2020 г.; намаляване на дела на преждевременно напускащите училище под 10%; увеличаване най-малко на 40% на дела на завършилите висше или еквивалентно на него образование от хората на възраст между 30 и 34 години; и насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността, със стремеж за преодоляване на риска от бедност и социално изключване за най-малко 20 милиона души.
______________
Тази група се състои от лицата, застрашени от бедност или изключване, въз основа на три показателя (риск от бедност, материални лишения; безработни домакинства), като държавите членки могат свободно да определят националните си цели въз основа на най-подходящите показатели, съобразени с техните национални особености и приоритети.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0261.


Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург
PDF 632kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно стратегическите цели на ЕС за седемнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г. (2016/2664(RSP))
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Европейският парламент,

—  като има предвид сериозността на намаляването на световното биологично разнообразие, което представлява шестата вълна на масивно изчезване на видове;

—  като има предвид значението на горите и тропическите горски масиви, които са първият източник в света на биологично разнообразие на земята и представляват основна рамка за живота на видовете от дивата фауна и флора, както и за коренното население;

—  като взе предвид предстоящото 17-о заседание на Конференцията на страните (CОP 17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Резолюция 69/314 на Общото събрание на ООН (ОСООН) относно борбата срещу незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, приета на 30 юли 2015 г.,

—  като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно основните цели на Конференцията на страните по Конвенцията CITES, която ще се проведе в Йоханесбург (ЮАР) от 24 септември до 5 октомври 2016 г. (O-000088/2016 – B8‑0711/2016 и O-000089/2016 – B8-0712/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че CITES е най-всеобхватното действащо глобално споразумение за опазване на дивата флора и фауна, като страни по него са 181 държави, включително ЕС и неговите 28 държави членки;

Б.  като има предвид, че целта на Конвенцията CITES е да гарантира, че международната търговия с диви животни и растения не представлява заплаха за оцеляването на дивите видове;

В.  като има предвид, че според Червения списък на застрашените животински видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси повече от 23 000 вида, които представляват около 30% от 79 837 вида, оценени от Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси, са застрашени от изчезване;

Г.  като има предвид, че влажните тропически гори обхващат между 50 и 80% от животинските или растителните видове на земята; като има предвид, че днес тези местоположения са особено застрашени, по-специално в резултат на търгуването на видове, най-вече експлоатирането на тропическите гори и геоложката основа; като има предвид, че обезлесяването и незаконната продажба на дървесина представлява истинско бедствие за флората и фауната в горските масиви;

Д.  като има предвид, че интензивният риболов, ловът с търговска цел, както и неограничената експлоатация на микроорганизми и ресурси от подводните дъна нарушават морското биологично разнообразие;

Е.  като има предвид, че многобройни видове, обект на лов с цел събиране на трофеи, претърпяват сериозен спад на популациите си; като има предвид, че за период от десет години държавите – членки на ЕС, са декларирали внос на почти 117 000 вида диви екземпляри като ловни трофеи, произхождащи от видове, изброени в приложенията на CITES;

Ж.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна се превърна в транснационална организирана престъпност, която има значителни отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие и върху препитанието на местното население, тъй като му отнема законния доход, създавайки несигурност и нестабилност;

З.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна се е превърнал в четвъртия най-голям черен пазар след пазарите за трафик на наркотици, хора и оръжия; като има предвид, че интернет играе ключова роля в улесняването на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; като има предвид, че терористичните групировки също използват горепосочените видове трафик, за да финансират своите дейности; като има предвид, че престъпленията, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, не се наказват достатъчно строго;

И.  като има предвид, че корупцията играе централна роля в трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

Й.  като има предвид, че фактите показват, че се придава привиден законен статус на екземпляри, уловени в диви условия, чрез неправомерно използване на разрешителни и заявления по CITES за екземпляри, отглеждани в плен;

К.  като има предвид, че ЕС е основен пазар за транзит и крайна дестинация за незаконната търговия с дива флора и фауна, особено за търговия с птици, костенурки, влечуги и растителни видове(1), които са изброени в приложенията на CITES;

Л.  като има предвид нарастващия брой незаконно търгувани екзотични видове, отглеждани като домашни любимци в Европа и по света; като има предвид, че случаите на бягство на тези животни могат да доведат до неконтролираното им разпространение, което засяга околната среда, общественото здраве и сигурността;

М.  като има предвид, че ЕС и държавите членки предоставят значителна финансова и логистична подкрепа за CITES и за борбата с незаконната търговия на екземпляри от дивата флора и фауна в много трети държави;

Н.  като има предвид, че в рамките на Конвенцията CITES видовете са групирани в приложения въз основа на техния природозащитен статус и равнищата на международна търговия, като приложение І съдържа видовете, застрашени от изчезване, чиято търговия е забранена, а приложение ІІ съдържа видове, търговията с които трябва да бъде контролирана, за да се предотврати използването им по начин, който е несъвместим с тяхното оцеляване;

О.  като има предвид, че видовете от приложение І на CITES подлежат на засилена защита, при което се забранява всякакъв вид търговия с тях, и че всяко разрешително за продажба на конфискувани образци или продукти (например слонова кост, тигрови продукти или рогове от носорог) би подронило постигането на целите на Конвенцията CITES;

П.  като има предвид, че усилията за подобряване на прозрачността в процеса на вземане на решения са особено важни;

1.  Приветства присъединяването на ЕС към Конвенцията CITES; счита, че присъединяването е основна стъпка, за да се гарантира, че ЕС може да продължи да следва по-обширните цели на своите политики за опазване на околната среда и регулирането на международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, както и да насърчава политиките за устойчиво развитие на Програмата на ООН до 2030 г.;

2.  Приветства по-конкретно факта, че ЕС участва за първи път като страна по Конвенцията, и подкрепя предложенията, направени от ЕС и неговите държави членки, по-специално предложените резолюции относно корупцията и ловните трофеи, разширяването на защитата на CITES за редица видове, внасяни в ЕС най‑вече като домашни любимци, и предложените изменения на Резолюция 13.7 (Rev. CoP14) относно контрола на търговията с лично и домашно имущество;

3.  Подчертава факта, че присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията CITES направи правния му статут в CITES по-прозрачен по отношение на останалите страни по Конвенцията; счита, че това е логична и необходима стъпка, за да се гарантира, че Европейският съюз е напълно способен да следва целите си по отношение на своята политика за опазване на околната среда; припомня, че присъединяването позволява на Комисията, от името на Европейския съюз, да изразява последователна позиция на ЕС по въпросите на CITES и да играе съществена роля в преговорите по време на конференциите на страните;

4.  Подчертава, че Европейският съюз стана страна по Конвенцията CITES през 2015 г. и че ще участва на Конференцията на страните на CITES с 28 гласа по въпроси от компетентността на ЕС; в това отношение подкрепя промените в Правилника за дейността на Конференцията на страните, които отразяват текста от Конвенцията CITES относно гласуването от регионални организации за икономическа интеграция и съответстват на това, което е в сила за други международни споразумения от дълги години, и се противопоставя на изчисляването на гласовете на Европейския съюз въз основа на броя държави членки, които имат необходимата акредитация за заседанието към момента на провеждането на реалното гласуване;

5.  Приветства наскоро приетия план за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който цели да предотврати подобен трафик чрез справяне с основните предпоставки за него, като подобри прилагането и изпълнението на съществуващи правила и води по-ефективна борба с организираните престъпления спрямо дивата флора и фауна; приветства включването на специална глава в плана за действие относно засилване на глобалното партньорство срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в държавите на произход, на потребление и на транзитно преминаване; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да приемат и приложат засиления план за действие, което ще демонстрира решителен европейски ангажимент за справянето с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

6.  Подкрепя инициативата на Комисията и на държавите членки за споразумение относно глобалните насоки за лова с цел събиране на трофеи в рамките на CITES с цел по-добро управление на международно равнище на устойчивия произход на ловните трофеи от изброените видове в приложение I или II;

7.  Призовава ЕС и неговите държави членки да спазват принципа на предпазните мерки по отношение на защитата на видовете при вземане на всички решения относно работни документи и предложения за включване в списъци (както е посочено в Резолюцията на Конференцията на страните по CITES 9.24 (Rev. CoP16)), по-специално по отношение на вноса на ловни трофеи от посочените видове в CITES, като вземат предвид по-специално принципа „потребителят плаща“, принципа на превантивните действия и екосистемния подход; освен това призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават премахването на изключения за разрешителни за всички ловни трофеи от изброените видове в CITES;

8.  Изисква всички решения на CITES/CoP17 да се основават на научни факти, внимателен анализ, обективни консултации с държавите, които имат популации на съответните видове, и съвместно сътрудничество с местните общности; подчертава, че всички разпоредби, свързани с дивата флора и фауна, следва да насърчават ангажираността на селските общности към опазването на природата чрез осъществяване на връзка между техните ползи и състоянието на биологичното разнообразие;

9.  Насърчава страните по Конвенцията CITES да укрепят сътрудничеството, координацията и полезните взаимодействия между споразуменията, свързани с биологичното разнообразие, на всички съответни равнища;

10.  Призовава държавите членки да предвидят сътрудничество, координация и навременен обмен на информация между всички съответни агенции, участващи в прилагането на Конвенцията CITES, по-специално митниците, полицията, граничните ветеринарни и фитосанитарни инспекционни служби, както и други органи;

11.  Насърчава ЕС и неговите държави членки да стимулират и подкрепят инициативите, целящи по-голяма защита срещу въздействието на международната търговия върху видовете, за които Европейския съюз се явява особено важен пазар за транзитно преминаване или за крайна дестинация;

12.  Изразява загриженост, че границата между законната и незаконната търговия е много тънка по отношение на търгуването с видовете и продукти, получени от тях, и че заедно с кумулативното въздействие от човешката дейност и от затоплянето на климата голяма част от видовете от дивата фауна и флора днес е заплашена от изчезване;

13.  Настоятелно призовава ЕС да приеме законодателство, целящо да се намали незаконната търговия, като инкриминира вноса, износа, продажбата, придобиването или закупуването на диви животни или растения, които са заловени, притежавани, транспортирани или продадени в разрез със законите на държавата на произход или на транзитно преминаване;

14.  Ангажира се по-специално да насърчава всички държави членки: да забранят износа на необработена слонова кост, както вече направиха Германия, Швеция, Обединеното кралство и някои щати в САЩ; да повишат бдителността си по отношение на издаването на удостоверения за търгуване на територията им; да водят ефективна борба с измамите, по-специално по границите; да въведат в действие операции по унищожаването на незаконно придобита слонова кост; и да засилят санкциите по отношение на трафика на защитени видове (и най-вече слонове, носорози, тигри, примати и разновидности на тропически дървесни видове);

15.  Насърчава ЕС и неговите държави членки, както и по-широкия кръг страни по Конвенцията CITES, в допълнение към членове III, IV и V от Конвенцията, да насърчават и подкрепят инициативи за подобряване на хуманното отношение към живите включени в CITE животни, които са обект на търгуване; подобни инициативи включват механизми, които гарантират, че животните са „подготвени и изпратени по начин, който да намали риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение до минимум“ и че на крайните дестинации съществува „подходящо оборудване за приема и полагането на грижи за тях“, както и че конфискуването на живи екземпляри се извършва с дължимото хуманно отношение към тях;

16.  Изразява загриженост от въздействието, което „спекулацията с видовете, застрашени от изчезване“, т.е. закупуването на продукти с надеждата, че съответните видове скоро ще изчезнат, може да окаже върху опазването на застрашената от изчезване дива флора и фауна; приканва страните по Конвенцията CITES и Секретариата на CITES да проведат по-нататъшни изследвания по въпроса дали новопоявилите се финансови продукти и технологии, като например биткойн, играят роля за създаване на възможности;

17.  Признава, че наблюдателите по CITES играят важна роля за предоставяне на експертен опит относно видовете и търговията и подпомагат изграждането на капацитет на страните по Конвенцията;

Прозрачност на процеса на вземане на решения

18.  Счита, че прозрачността на процеса на вземане на решения в международните институции в областта на околната среда е от ключово значение за ефективното им функциониране; приветства всички доброволни и процедурни стъпки за увеличаване на прозрачността в управлението на CITES; се противопоставя решително на използването на общо основание на тайното гласуване в рамките на CITES;

19.  Приветства решението на COP 16 да включи изискване за представяне на декларации за конфликти на интереси от страна на членовете на Комитета за животните и на Комитета за растенията; признава обаче, че изискването се основава на самооценка от страна на членовете; изразява съжаление, че досега не са представени декларации за евентуални финансови конфликти на интереси от страна на членовете на тези комитети;

20.  Настоятелно призовава Секретариата на CITES да проучи потенциала за независим орган за преглед или разширяването на мандата на Постоянния комитет, за да се включи в състава му независима експертна група за преглед с цел създаване на гаранция за надзор върху разпоредбите за конфликт на интереси;

21.  Счита, че прозрачността е задължително условие на всеки процес на финансиране и предпоставка за добро управление, и следователно подкрепя предложената от ЕС резолюция относно „проект за спонсорирани делегати“(2);

Докладване

22.  Счита, че проследимостта е от съществено значение за законната и устойчивата търговия, независимо дали с търговска или нетърговска цел, и главно за усилията на ЕС в борбата срещу корупцията, трафика и бракониерството на екземпляри от дивата флора и фауна, признати като четвъртия най-голям незаконен пазар на планетата; във връзка с това подчертава необходимостта от прилагане на система за издаване на електронни разрешителни от всички страни, която следва да бъде организирана по прозрачен начин и съвместно от всички тях; признава обаче техническите затруднения, които някои страни изпитват при осъществяването на това, и насърчава предоставянето на подкрепа за изграждане на капацитет, за да се позволи прилагането на системата за издаване на електронни разрешителни от всички страни;

23.  Приветства взетото решение на 16-ата Конференция на страните (COP 16) относно редовното докладване от страните по Конвенцията CITES относно незаконната търговия; счита, че новият формат на годишния доклад за незаконна търговия, както е включен в Уведомление № 2016/007 на CITES, представлява значителен напредък към развитието на по-добро разбиране за трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, и насърчава всички страни по Конвенцията CITES да докладват за незаконна търговия точно и редовно, използвайки указания формат;

24.  Приветства инициативите на частния сектор, като например предприетите от Международната асоциация за въздушен транспорт по отношение на електронни товари за и от веригата на доставки на въздушни товари; счита, че разширяването на такива инициативи за проследяване, особено в транспортния сектор, е важен инструмент за събиране на разузнавателни данни;

25.  Подчертава значението на процеса за издаване на разрешителни в ефективното събиране на данни и следователно ключовата роля на органите на управление; отново заявява, че органите, издаващи разрешителни, трябва да бъдат независими в съответствие с член VI от Конвенцията CITES;

Трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и корупция

26.  Обръща внимание на случаите на корупция, при които се наблюдава извършването на умишлено неправомерно издаване на разрешителни от страна на членове на органите, издаващи разрешителни; призовава Секретариата и Постоянния комитет на CITES да разгледат тези случаи като приоритетни и спешни въпроси;

27.  Подчертава, че корупцията може да бъде открита на всеки етап от веригата за търговия с дива флора и фауна, като засяга държавите на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение и накърнява ефективността, правилното изпълнение и в крайна сметка успеха на Конвенцията CITES; следователно счита, че силните и ефективни мерки срещу корупцията са от съществено значение в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

28.  Изразява сериозна загриженост относно умишленото използване на изходните кодове за незаконната търговия с екземпляри, уловени в диви условия, под формата на неправомерно използване на кодовете на CITES, предназначени за екземпляри, отглеждани в плен; призовава COP 17 да приеме стабилна система за запис, проследяване и сертифициране на търговията с видове, отглеждани във ферми или развъждани в плен, както в държавите по произход, така и в ЕС с цел предотвратяване на тези злоупотреби;

29.  Настоятелно призовава страните по Конвенцията CITES да разработят по-нататъшни насоки и да подкрепят разработването на допълнителни техники и методологии с цел да се направи разграничение между видове с произход от съоръжения за отглеждане в плен и видове от дивата природа;

30.  Осъжда високата степен на незаконна дейност от страна на организирани престъпни групи и мрежи в нарушение на Конвенцията, които често използват корупцията с цел улесняване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и осуетяват усилията за прилагане на закона;

31.  Настоятелно призовава страните по Конвенцията, които все още не са подписали, нито са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Конвенцията на ООН срещу корупцията, да направят това незабавно;

32.  Приветства международните ангажименти, произтичащи от Резолюция 69/314 на ОСООН (от юли 2015 г.), наред с другото, за борба срещу корупцията (член 10)(3);

33.  Подкрепя инициативите на ЕС и на държавите членки, които призовават за повече действие в световната борба срещу корупцията в рамките на CITES; настоятелно призовава страните по Конвенцията CITES да подкрепят предложението на ЕС за резолюция срещу улесняващите корупцията дейности в нарушение на Конвенцията;

Правоприлагане

34.  Призовава за навременно и пълно използване на санкции от страна на CITES срещу страни по Конвенцията, които не спазват ключови аспекти на CITES, и в частност призовава ЕС и неговите държавите членки да използват всички налични механизми за насърчаване на страните по Конвенцията да спазват Конвенцията CITES и други международни споразумения, насочени към опазване на дивата флора и фауна и биологично разнообразие;

35.  Подчертава значението на съвместното международно сътрудничество между всички участници във веригата на правоприлагане с цел засилване на капацитета за правоприлагане на местно, регионално, национално и международно равнище; приветства техния принос и призовава за още по-голяма ангажираност; подчертава значението на създаването на специални служби на прокуратурата и специализирани полицейски части за по-ефективна борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; подчертава значението на съвместни международни операции по правоприлагане в рамките на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна (ICCWC)(4) и в това отношение приветства успешната операция COBRA III(5); приветства подкрепата на ЕС по отношение на ICCWC;

36.  Потвърждава увеличаването на незаконната търговия с екземпляри и продукти от дивата флора и фауна чрез интернет и призовава страните по Конвенцията CITES да осъществяват връзки с правоприлагащите звена, отделите за борба с киберпрестъпността и Международния консорциум за борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна с цел определяне на най-добрите практики и модели за национални мерки за справяне с незаконната онлайн търговия;

37.  Призовава страните по Конвенцията да приемат и да приложат ясни и ефективни политики с цел намаляване потреблението на продукти, произхождащи от уязвими диви видове, да повишат осведомеността на потребителите относно последствията от тяхното потребление върху дивите видове и да информират по отношение на опасностите от мрежите за незаконен трафик;

38.  Призовава страните по Конвенцията да подкрепят развиването на средства за препитание на местните общности, разположени в близост до въпросните диви видове, и да включат тези общности в борбата срещу бракониерството и в популяризирането на информацията за последствията от търговията със застрашените от изчезване видове от дивата фауна и флора;

39.  Изисква продължаване на ангажимента на международната общност с цел улесняване на дългосрочното изграждане на капацитет, подобряване на обмена на информация и разузнавателни данни и координиране на усилията за правоприлагане от страна на правителствените органи;

40.  Призовава страните по Конвенцията да гарантират предприемането на ефективно наказателно преследване срещу лицата, които извършват престъпления, свързани с дивата флора и фауна, и да гарантират, че тези лица биват наказвани по начин, който е пропорционален на тежестта на деянията им;

Финансиране

41.  Подчертава необходимостта от увеличаване на предоставеното финансиране за опазване на дивата флора и фауна и за програми за изграждане на капацитет;

42.  Подчертава необходимостта от осигуряване на адекватни ресурси за Секретариата на CITES, особено като се имат предвид неговите нараснали отговорности и допълнителна работна натовареност; също така подчертава необходимостта от своевременно депозиране на финансовите вноски, за които страните по CITES са поели ангажимент;

43.  Насърчава страните по Конвенцията да предвидят увеличение в основния бюджет на CITES с цел да се отрази инфлацията и да се гарантира подобаващото функциониране на Конвенцията CITES;

44.  Насърчава разширяването на финансирането на публично-частни партньорства за програми за изграждане на капацитет, така че да обхване други области на рамката на Конвенцията CITES, както и на прякото финансиране с цел подкрепа на прилагането на Конвенцията;

45.  Приветства финансовите средства, предоставяни от ЕС на Конвенцията CITES чрез Европейския фонд за развитие, и насърчава ЕС да продължава да предоставя и гарантира целенасочена финансова подкрепа и в дългосрочен план също да продължи да осигурява специфична и целенасочена финансова подкрепа;

Изменения на приложенията към Конвенцията CITES

46.  Изразява своята силна подкрепа за предложенията за включване в списъци, направени от ЕС и неговите държави членки;

47.  Настоятелно призовава всички страни по Конвенцията CITES и всички участници в COP 17 да зачитат заложените в Конвенцията критерии за включване на видовете в приложенията и да възприемат подход на предпазливост с цел да се гарантира високо и ефикасно равнище на защита на застрашените видове; отбелязва, че надеждността на CITES зависи от способността ѝ да изменя списъците в отговор на отрицателни и на положителни тенденции, и следователно приветства възможността за преместване на видовете от едно приложение в друго само когато това е уместно съгласно установени научни критерии, като се представя доказателство за това, че системата на списъци в CITES функционира добре;

Търговия с африкански слонове и африканска слонова кост

48.  Отбелязва, че поради удвояването на незаконното убиване и утрояването на количеството иззета слонова кост в последното десетилетие кризата, пред която са изправени африканските слонове (Loxondonta africana) вследствие на бракониерството с цел търговия на слонова кост, остава опустошителна, води до намаляване на популациите в цяла Африка и представлява заплаха за поминъка на милиони хора, като се има предвид, че незаконната търговия със слонова кост вреди на икономическото развитие, подхранва организираната престъпност, насърчава корупцията, подклажда конфликти и представлява заплаха за регионалната и националната сигурност, предоставяйки източник на финансиране на военни групировки; следователно призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават предложения, които биха засилили опазването на африканските слонове и намалили незаконната търговия със слонова кост;

49.  Приветства предложението, представено от Бенин, Буркина Фасо, Централноафриканската република, Чад, Кения, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Шри Ланка и Уганда и подкрепено от Коалицията за защита на африканския слон, което цели всички популации на африкански слонове да се включат в приложение I, което би опростило въвеждането на забрана за международна търговия със слонова кост и би представлявало ясно послание към света по отношение на решимостта в световен план да се предотврати изчезването на африканските слонове;

50.  Призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да запазят настоящия мораториум и следователно да се противопоставят на отправените предложения от Намибия и Зимбабве относно търговията със слонова кост, които целят да се премахнат ограниченията за търговия, свързани с анотациите към приложение II, включващо популациите от слонове на тези страни по Конвенцията;

51.  Отбелязва, че опитите от страна на CITES да намали бракониерството и незаконната търговия чрез разрешаването на законни продажби на слонова кост бяха неуспешни и че трафикът със слонова кост се увеличи значително; призовава за по-нататъшни усилия от съответните страни по Конвенцията в рамките на процеса за Национален план за действие относно слоновата кост; подкрепя мерките за управлението и унищожаването на запасите от слонова кост;

52.  Припомня направения призив в резолюцията си от 15 януари 2014 г. относно престъпленията срещу дивата природа(6), в която се приканват всички 28 държави членки да наложат мораториуми върху целия внос, износ, национални продажби и закупуване на бивници, необработени и обработени продукти от слонова кост до момента, в който популациите на диви слонове вече няма да са застрашени от бракониерството; отбелязва, че Германия, Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Австрия, Швеция, Чешката република, Словакия и Дания вече са взели решение да не предоставят разрешения за износ на необработена слонова кост, придобита преди изготвянето на Конвенцията; следователно насърчава ЕС и неговите държави членки да наложат забрана върху вноса и износа на слонова кост и да забранят всички търговски покупко-продажби на слонова кост в ЕС;

Бял носорог

53.  Изразява съжаление за отправеното предложение от Свазиленд за узаконяване на търговията с рогове от носорог от популацията на белите носорози (Certotherium simum simum) в държавата, което би улеснило даването на привиден законен статус на търговията с рогове от носорог, произхождащи от незаконен лов, подкопавайки съществуващите усилия за намаляване на търсенето и националните забрани за търговия на пазарите на дребно, и би подтикнало бракониерството по отношение на популациите от носорози в Африка и Азия; настоятелно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да се противопоставят на това предложение и следователно призовава Свазиленд да оттегли предложението си;

Африкански лъв

54.  Отбелязва, че макар и популациите от африкански лъв (Panthera leo) да претърпяха драматичен спад от 43% в рамките на 21 години и неотдавна да бяха унищожени в 12 африкански държави, международната търговия с произхождащи от лъвове продукти значително се увеличи; настоятелно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят предложението на Нигер, Чад, Кот д'Ивоар, Габон, Гвинея, Мали, Мавритания, Нигерия, Руанда и Того да се прехвърлят всички популации на африкански лъв към приложение I на CITES;

Люспеници

55.  Отбелязва, че люспениците са бозайниците, които най-често са обект на незаконна търговия в света, както заради месото им, така и за техните люспи, използвани в традиционната медицина, което излага на риск от изчезване всички осем вида люспеници (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); поради това приветства различните предложения за прехвърлянето на всички азиатски и африкански видове люспеници към приложение I на CITES;

Тигри и други азиатски големи котки

56.  Настоятелно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят приемането на предложените от Постоянния комитет на CITES решения, които определят строги условия за отглеждането на тигри и търгуването с екземпляри и продукти от тигри, отглеждани в плен, както и предложението на Индия, което насърчава страните по Конвенцията да споделят снимки на заловени екземпляри и продукти от тигри, които биха помогнали на правоприлагащите органи при идентифициране на отделни тигри по техните уникални мотиви на ивици; призовава ЕС да обмисли въпроса за предоставяне на финансиране за изпълнение на тези решения и призовава за затварянето на ферми за тигри, както и за слагане на край по време на COP 17 на CITES на търговията на части и продукти от пленени тигри;

Търгувани видове домашни любимци

57.  Отбелязва, че пазарът на екзотични домашни любимци нараства на международно равнище и в рамките на ЕС и че са представени голям брой предложения за добавяне в списъците на влечуги, земноводни, птици, риби и бозайници, които са застрашени от международна търговия на пазара на домашните любимци; призовава всички страни по Конвенцията да подкрепят тези предложения с цел гарантиране на по-добра защита от експлоатиране на тези застрашени от изчезване видове за пазара за домашни любимци;

58.  Призовава държавите — членки на ЕС, да изготвят положителен списък на екзотични животни, които могат да бъдат отглеждани като домашни любимци;

Агарово дърво и розово дърво

59.  Признава, че незаконната сеч представлява едно от най-разрушителните престъпления в дивата природа, тъй като застрашава не само отделни видове, но и цели местообитания, и че търсенето на розово дърво (Dalbergia spp.) за азиатските пазари продължава да нараства; призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят предложението на Аржентина, Бразилия, Гватемала и Кения за включването на рода Dalbergia в приложение II на CITES, с изключение на видовете, посочени в приложение I, тъй като това ще бъде изключителен принос в усилията за прекратяване на неустойчивата търговия с розово дърво;

60.  Отбелязва, че настоящите изключения от изискванията на CITES биха могли да позволят износа на смола на прах от дърво агар (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) като изразходван прах и опаковането на други продукти за продажба на дребно преди износ, като по този начин биват избегнати важни разпоредби, свързани с вноса; следователно призовава ЕС и всички страни по Конвенцията да подкрепят предложението на Съединените американски щати да се измени анотацията с цел да се избегнат пропуски по отношение на търговията с този много ценен ароматен дървен материал;

Други видове

61.  Призовава ЕС и всички страни по Конвенцията:

   да подкрепят предложението на Перу за изменение на анотацията към приложение II относно викунята (дива лама, Vicugna vicugna), тъй като то ще обедини изискванията на пазара за международна търговия на тези видове;
   да подкрепят включването на наутилусите (Nautildae spp.) в приложение II по предложение на Фиджи, Индия, Палау и Съединените Американски Щати, като се вземе предвид, че международната търговия с черупки на бисерен наутилус, под формата на бижута и украса, представлява основна заплаха за тези биологически уязвими видове;
   да се противопоставят на предложението на Канада за преместване на сокола скитник (Falco peregrinus) от приложение I към приложение II, тъй като това може да засили значителната незаконна търговия с тези видове;

62.  Припомня, че индонезийската риба кардинал (Pterapogon kauderni) е в списъка на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси и че голяма част от видовете са изчезнали, включително няколко цели популации, поради продължаващото силно търсене на аквариумна търговия, като основните дестинации са Европейският съюз и Съединените щати; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да подкрепят включването на индонезийската риба кардинал в приложение I вместо в приложение II;

63.  Отбелязва, че международната търговия с необработен и обработен корал се е увеличила и че търсенето на скъпоценни корали на пазара се е повишило, заплашвайки устойчивостта на скъпоценните корали; настоятелно призовава Европейския съюз и всички страни по Конвенцията да подкрепят приемането на представения от САЩ доклад за скъпоценните корали в международната търговия;

o
o   o

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на страните по Конвенцията CITES и на Секретариата на CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Международен консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна, който обхваща Интерпол, Секретариата на CITES, Световната митническа организация, Службата на ООН по наркотиците и организираната престъпност и Световната банка.
(5) Международна операция, извършена съвместно с полицейските сили и митниците, проведена през месец май 2015 г.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0031.


Прилагане на Директивата за пощенските услуги
PDF 577kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (2016/2010(INI))
P8_TA(2016)0357A8-0254/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно свободата на установяване създаването и свободното предоставяне на услуги в рамките на Съюза,,

—  като взе предвид членове 101 и 102 от ДФЕС относно правата за конкуренцията, които се прилагат за предприятията,

—  като взе предвид член 14 от ДФЕС,

—  като взе предвид Протокол № 26 към ДФЕС относно услугите от общ интерес,

—  като взе предвид Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата(1), изменена с Директиви 2002/39/ЕО и 2008/6/ЕО (наричана по-нататък „Директивата за пощенските услуги“),

—  като взе предвид решението на Комисията от 10 август 2010 г. за създаване на Групата на европейските регулатори на пощенски услуги(2),

—  като взе предвид Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО(4),

—  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(6),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 17 ноември 2015 г. относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (COM(2015)0568) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2015)0207),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2013 г., озаглавено „Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки: Повишаване на доверието в услугите по доставка и насърчаване на продажбите онлайн“ (COM(2013)0886),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 ноември 2012 г., озаглавена „Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС“ (COM(2012)0698),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за цифровия единен пазар“(8),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0254/2016),

А.  като има предвид, че пазарът на пощенски услуги продължава да бъде отрасъл на икономиката със солидни перспективи за растеж и увеличаване на конкуренцията, въпреки че между 2012 г. и 2013 г. делът на услугите по доставка на писма в ЕС е намалял средно с 4,85% според статистическите бази данни на Европейската комисия за пощенския сектор, което е в съответствие със спада в обема на доставките на писма през последните 10 години, което се дължи до голяма степен на процеса на електронното заместване;

Б.  като има предвид, че изпълнението на Директивата за пощенските услуги спомогна за отварянето на националните пазари за конкуренция на пазарите за доставка на писма, но че развитието се бави и не е довело до изграждането на вътрешния пазар за пощенски услуги, т.е. на сектора, в който в повечето държави членки господстваща позиция все още заемат доставчиците на универсална услуга (ДУУ);

В.  като има предвид, че използването на ИКТ непрекъснато развива сектора на пощенските услуги, като предоставя възможности за иновация и позволява на пазара да се разширява;

Г.  като има предвид, че новите конкуренти са се съсредоточили основно върху големите професионални клиенти и гъсто населените райони;

Д.  като има предвид, че пазарът за доставки на колетни пратки е силно конкурентен, иновативен и бързо разрастващ се сектор, който достигна ръст от 33% между 2008 и 2011 г. по отношение на обема, и като има предвид, че електронната търговия е основен фактор за растежа на пазара;

Е.  като има предвид, че широко разпространената употреба на дистанционно управляеми летателни системи (дронове) предвижда нови, бързи, екологични и ефективни начини за доставка на колетни пратки, и по-специално в райони с ниска гъстота на населението, изолирани и отдалечени райони;

Ж.  като има предвид, че потребителите и малките предприятия съобщават, че проблемите по доставката на колетни пратки, и по-специално високите цени, им пречат да продават или да купуват повече в други държави членки;

I.Универсална услуга: Повишаване на независимостта на националните регулаторни органи

1.  Отбелязва, че въпреки че минималните стандарти, свързани със задължението за предоставяне на универсална услуга (пощенски пратки до 2 кг и пощенски колети до 10—20 кг, препоръчани пратки и пратки с обявена стойност, както и други услуги от общ икономически интерес, като например вестници и периодични издания), регулирани в ЕС, по-специално чрез гарантиране на необходим минимален набор от услуги във всяка част на ЕС, без да се възпрепятстват държавите членки да прилагат по-високи стандарти, като цяло удовлетворяват потребителското търсене, определени подробни изисквания, които не са обект на регулиране на равнище ЕС, се определят с основание от националните регулаторни органи (НРО), на които е възложена тази задача;

2.  Отбелязва, че основната задача на НРО е да постигнат общата цел на Директивата за пощенските услуги за гарантиране на устойчиво предоставяне на универсалната услуга; призовава държавите членки да подкрепят ролята и независимостта на НРО чрез високи критерии за професионална квалификация за персонала, с гарантиран справедлив и недискриминационен достъп до обучение на работното място, определени мандати и правна защита срещу уволнение без причина, а в случай на уволнение, с изчерпателен списък от основания, които обосновават такова уволнение (например сериозно нарушение на закона), така че те да могат да изпълняват своите задължения, произтичащи от Директивата за пощенските услуги, неутрално, прозрачно и навременно;

3.  Счита, че всяко разширяване на ролята на НРО чрез ново регулиране на пазара на колетните пратки следва да има за цел да не допуска „преференциално избиране“ в сектора на доставките и да установява минимални стандарти за всички оператори, за да гарантира лоялна и равнопоставена конкуренция;

4.  Счита, че задълженията за независимост могат да бъдат изпълнявани само ако регулаторните функции на НРО са структурно и функционално отделени от дейностите, свързани със собствеността или контрола на пощенския оператор; счита, че на висшите длъжностни лица в НРО не следва да се разрешава да работят за обществения пощенски оператор или за други заинтересовани страни в рамките на най-малко шест месеца, след като напуснат НРО, с цел предотвратяване на конфликти на интереси; счита, че за тази цел държавите членки следва да въведат законодателни разпоредби, позволяващи налагането на санкции при нарушаване на горепосочените задължения;

5.  Изисква от Комисията да улеснява и засилва сътрудничеството и координацията между НРО с оглед по-голяма ефективност и оперативна съвместимост в трансграничните доставки и да упражнява надзор над регулаторните дейности на НРО, включително предоставянето на универсални услуги, за да гарантира единен подход при прилагането на правото на ЕС и хармонизация на пазара на пощенски услуги в ЕС;

6.  Припомня, че Директивата за пощенските услуги предоставя на държавите членки необходимата гъвкавост да се справят с местните особености и да гарантират дългосрочна устойчивост на предоставянето на универсална услуга, като в същото време отговарят на потребностите на ползвателите и се приспособяват към промените в техническата, икономическата и социалната среда;

7.  Отбелязва, че Комисията потвърждава, че Директивата за пощенските услуги не изисква специална структура на собствеността за доставчиците на универсална услуга (ДУУ); счита, че ДУУ не следва да бъдат възпрепятствани да инвестират и прилагат новаторски подход при предоставянето на ефикасни и качествени пощенски услуги;

II.Поддържането на универсалната услуга и осигуряване на лоялна конкуренция: достъп, качество на услугите и нужди на потребителите

8.  Счита, че тенденцията е за преминаване към по-тесен обхват на задължението за предоставяне на универсална услуга (ЗПУУ); насърчава да се стимулира изборът на потребителя, за да се определи доставянето на писма в рамките на ЗПУУ; поради това подчертава значението на предоставянето на висококачествена универсална услуга при достъпни условия, включващи най-малко пет дни за доставки и пет дни в седмицата за събиране за всеки гражданин; отбелязва, че с оглед гарантирането на дългосрочната устойчивост на универсалната услуга и предвид специфичните национални особености и географско положение, някои държави членки допускат определено равнище на гъвкавост; припомня, че въпреки че Директивата допуска известна гъвкавост, тя не следва да бъде надвишавана от националните разпоредби;

9.  Припомня, че универсалните услуги трябва да се развиват в отговор на техническата, икономическата и социалната среда и според нуждите на потребителите, и че Директивата за пощенските услуги предоставя на държавите членки необходимата гъвкавост да обърнат внимание на местните особености и да гарантират дългосрочна устойчивост на предоставянето на универсални услуги;

10.  Счита, че географското покритие и достъпността на универсалните услуги за колетни пратки могат и трябва да бъдат подобрени, особено за гражданите с увреждания и с намалена подвижност и гражданите в отдалечените райони; подчертава, че е важно да се гарантира безпрепятствена достъпност до пощенски услуги и съгласуваността на Директивата за пощенските услуги с Акта за достъпност;

11.  Отбелязва, че в много държави членки спадът в обема на писмовните пратки затруднява все повече предоставянето на универсални пощенски услуги; признава, че много от определените доставчици на универсална услуга използват приходите от търговски дейности, несвързани със ЗПУУ, като например финансови услуги или доставки на колетни пратки, за финансиране на ЗПУУ;

12.  Отбелязва, че съществуват редица примери за нелоялна конкуренция в сектора на пощенските услуги, и призовава отговорните органи да санкционират всяко неправомерно действие;

13.  Призовава държавите членки и Комисията да наблюдават предоставянето на пощенски услуги като обществена услуга с цел гарантиране, че компенсацията за обществена услуга се прилага по начин, който е пропорционален, прозрачен и справедлив;

14.  Подчертава, че е особено важно цените в рамките на ЗПУУ да бъдат финансово достъпни и да осигуряват достъп на всички ползватели до предоставяните услуги; припомня, че НРО трябва да определят ясно достъпността на кореспондентската пратка и че държавите членки могат да запазят или да въведат безплатна пощенска услуга за слепи и за лица със слабо зрение;

15.  Призовава държавите членки да поддържат териториалното и социалното сближаване и свързаните с това изисквания за качество и отбелязва, че държавите членки могат вече да адаптират някои специфични аспекти към местното търсене чрез прилагане на гъвкавостта, предвидена в Директива 97/67/ЕО; признава, че пощенските мрежи и услуги са от изключително голямо значение за гражданите на ЕС; призовава държавите членки да използват инструментите за държавна помощ в съответствие с политиката на ЕС в областта на конкуренцията по прозрачен и недискриминационен начин и да гарантират, че потребителите ще продължават да имат достъп до пощенски услуги чрез гарантиране, по целесъобразност, на минимален брой услуги в една и съща точка за достъп; призовава Комисията да гарантира, че фондовете за обезщетения са пропорционални и че процедурите за възлагане на обществена поръчка са прозрачни и справедливи;

16.  Призовава държавите членки да гарантират, че отварянето на пазара продължава да е от полза за всички ползватели, по-специално за потребителите и малките и средните предприятия, със строг надзор върху промените на пазара; насърчава по-нататъшни подобрения по-отношение на скоростта, избора и надеждността на услугите;

17.  Призовава Комисията да подобри настоящото определение за универсална услуга, така че да бъде гарантирано минимално равнище на обслужване за потребителите, ЗПУУ да бъде пригодно за развиващите се пазари, да бъдат отчитани промените на пазара в различните държави членки и да бъде насърчаван икономическият растеж и социалното сближаване; подчертава обаче, че предвид факта, че всеки пазар има своите специфични ограничения, на операторите следва да бъде давана определена степен на гъвкавост, що се отнася до организирането на универсалната услуга; призовава държавите членки да въвеждат процедури за издаване на разрешителни съгласно настоящата директива и да продължават да хармонизират процедурите за лицензиране и/или нотификация с цел намаляване на неоправданите пречки за навлизане на вътрешния пазар, без да се създава ненужна административна тежест;

18.  Подчертава, че въвеждането на помирителни процедури, които са лесно достъпни и на приемливи цени, има интересен потенциал за постигане на лесно и краткосрочно решение както за операторите, така и за потребителите в случай на спор; насърчава Комисията да въведе законодателство относно правата на потребителите на пощенски услуги;

19.  Настоятелно призовава Комисията, при изготвянето на законодателни предложения, да взема предвид цифровизацията и възможностите, които тя носи, специфичните особености на държавите членки и общите тенденции на пазара на писмовни и колетни пратки;

20.  Припомня, че освобождаването от ДДС за пощенските услуги трябва да се прилага по начин, който свежда до минимум нарушенията на конкуренцията между бившите монополи и навлизащите участници на пазара, като се гарантира дългосрочната устойчивост на ЗПУУ, така че всички оператори да могат да продължават да предоставят пощенски услуги в цяла Европа; отбелязва, че гарантирането на освобождаване от ДДС само за действащия доставчик на услуги, различни от универсалната услуга, докато останалите доставчици на услуги подлежат на облагане с ДДС, е значителна пречка пред развитието на конкуренцията на пазара;

21.  Призовава Комисията да гарантира общи равни условия сред доставчиците както на традиционна поща, така и на бързо разрастващото се поле на колетни пратки, и между заварените дружества в пощенския сектор и новите участници; счита, че Комисията следва да има правото да оценява дали процедурите за възлагане на обществена поръчка налагат неоправдана тежест;

22.  Призовава държавите членки да имат предвид, че заварените дружества не трябва да бъдат нито облагодетелствани от държавна помощ, нито ощетявани спрямо новите участници заради задължението си за извършване на обществена услуга или предшестващи разходи;

23.  Счита, че конкуренцията и пазарът са движеща сила за иновациите и развитието на услуги с добавена стойност, и изисква от Комисията да подкрепя, като взема предвид принципа на пропорционалност и икономическа обосновка, иновациите в сектора с цел насърчаване на услуги с добавена стойност, като например електронно проследяване, места за събиране или доставка, възможност за избор на време за доставка, подходящи процедури за връщане и достъп до лесни процедури по обжалване; признава вече извършената работа и инвестициите, които вече са направени от пощенските оператори в тази област;

24.  Призовава Комисията да наблюдава отблизо подкрепата на държавите членки на задължението за предоставяне на универсална услуга и други предшестващи разходи на доставчиците на пощенски услуги според основния набор от правила, отнасящи се до контрола върху държавните помощи за услуги от общ икономически интерес (УОИИ) (2012 г. – Рамка за услугите от общ икономически интерес);

25.  Счита, че качеството на услугите следва да бъде оценявано в контекста на стандартите, посочени в Директивата, и да отразява потребностите на потребителите, за да се повиши оперативната съвместимост и да се подобри качеството на услугите;

26.  Отбелязва, че европейски пощенски оператори са инвестирали в обновяването на взаимната свързаност на своите мрежи и са въвели новаторски и лесни за използване услуги за потребителите и за МСП, които са електронни търговци на дребно и извършват трансгранична електронна търговия; счита, че тези инвестиции следва да бъдат защитени с условия за справедлив достъп;

27.  Отново заявява своята подкрепа за Форума на ползвателите на пощенски услуги, създаден през 2011 г. от Комисията, чиято цел е улесняване на обсъжданията между ползвателите, операторите, профсъюзите и други заинтересовани страни относно въпроси, включващи удовлетворението на крайния ползвател, изискванията на професионалните ползватели и начините за подобряване на доставките на пратки на електронната търговия; счита, че Форумът е много полезен и следва да провежда редовни срещи, за да определи потенциални решения за подобряване на услугите във връзка с доставките на писмовни и колетни пратки;

III.Трансграничното измерение и електронната търговия

28.  Отправя искане към държавите членки да гарантират оперативната съвместимост и осъвременяването на пощенските мрежи и при наличието на няколко доставчици на универсална услуга да предотвратяват пречките за превоза на пощенски пратки, както и да осигуряват достъп на малките и средните предприятия до финансово привлекателните услуги при трансгранични доставки чрез увеличаване на прозрачността на тарифите, които се прилагат от пощенските оператори;

29.  Счита, че доставката на колетни пратки е силно конкурентен, иновативен и бързо разрастващ се сектор; отбелязва важното значение на финансово достъпните и надеждни услуги за доставки на колетни пратки за разгръщането на цифровия единен пазар; припомня, че отварянето на този сектор за конкуренция е стимулирало развитието на услуги с добавена стойност, в т.ч. електронно проследяване, места за събиране или доставка, гъвкавост на времето за доставка, както и процедури за връщане; поради това счита, че всяко ново регулиране на този пазар трябва да бъде пропорционално и подкрепено от солидни икономически доказателства;

30.  Във връзка с това отбелязва, че следва да бъдат отчитани всички предимства, предоставяни от новите технологии, включително безпилотни летателни апарати (дронове), тъй като те могат да улеснят предоставянето на услуги за доставка, особено в слабо населени, изолирани или отдалечени райони, при едновременно отчитане на аспектите, свързани с безопасността и устойчивостта на околната среда;

31.  Счита, че динамиката на силно конкурентния, иновативен и бързо разрастващ се пазар на колетни пратки следва да не бъде възпрепятствана от неоснователно регулиране и излишна бюрокрация;

32.  Призовава Комисията при необходимост да разработи пазарен надзор на доставките на колетни пратки в посока, основаваща се на резултати, да насърчава, без да се накърняват правомощията на НРО, достъпността на трансграничните тарифи и да идентифицира несправедливите и монополни практики, нарушаващи конкуренцията; насърчава повишаване на прозрачността на тарифите и достъпността на услугите, по-конкретно за непрофесионалните клиенти и малките и средните предприятия;

33.  Приветства предложението на Комисията за прозрачен и недискриминационен трансграничен достъп до всички мрежови елементи, свързани съоръжения, съответни услуги и информационни системи на пощенските мрежи за трети страни; счита, че ефикасното използване на инфраструктурата може да носи икономически ползи за доставчиците на универсални услуги и да води до повишаване на конкуренцията при трансграничните доставки;

34.  Призовава Комисията и държавите членки да събират повече данни за пазара на доставките на колетни пратки, за да оценяват по-добре развитието на този икономически сектор и неговото структурно развитие;

35.  Подчертава значението на повишаването на качеството на услугата и на защитата на правата на потребителите, за да се възвърне в подходяща степен доверието на потребителите; счита, че по-голямата прозрачност по отношение на цените, вариантите за доставка, условията и качеството/ефективността (бързина, географско покритие, закъснения и третиране на повредени или изгубени пратки), както и етикетите на доверие биха спомогнали за преодоляване на липсата на доверие;

36.  Призовава държавите членки и Комисията да подобряват прозрачността по отношение на обществените условия за ценообразуване и качеството на услугите (възможности за доставка, окончателната доставка, надеждност), особено когато става въпрос за електронната търговия; призовава за проверки на прозрачността, когато цените не се контролират от конкуренцията или са неоснователно високи; подчертава значението на намаляването на разликите в цените между националните и трансграничните доставки и подкрепя мерки, които повишават осведомеността на потребителите и способността им да сравняват националната и трансграничната ценова структура; призовава НРО да правят оценка на достъпността на цените на някои трансгранични маршрути, като обръщат особено внимание на прекомерните различия;

37.  Призовава Комисията да насърчава стратегия за електронна търговия и трансгранични доставки на колетни пратки; предлага улесняване на оперативната съвместимост по веригата на доставка и разработване на обществено достъпни най-добри практики по отношение на електронните търговци на дребно;

38.  Поддържа становището, че процедурите за подаване на жалби и процедурите за уреждане на спорове трябва да бъдат прости и ефективни и да се прилагат на трансгранична основа; подчертава, че Директивата за алтернативно решаване на спорове и създадената с Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове онлайн платформа могат да са от полза за потребителите и предприятията при трансгранични операции; изразява загриженост, че въпреки че юли 2015 г. беше определен като краен срок за транспониране, към настоящия момент само 24 държави членки са транспонирали Директивата за алтернативно решаване на спорове и че съответно милиони европейски граждани са лишени от този важен механизъм за колективна защита; счита, че европейската процедура за искове с малък материален интерес би могла да бъде полезен инструмент за потребителите и предприятията при трансгранични транзакции; призовава да бъдат обмислени допълнителни механизми за адекватна защита на потребителите в сектора на пощенските услуги, ако това е необходимо;

39.  Насърчава държавите членки да подкрепят намаляването на разходите чрез подобряване на оперативната съвместимост на процедурите по изпращане и събиране на колетни пратки и да разработват европейски стандарти за интегрирани системи за проследяване; отбелязва със задоволство напредъка, постигнат от отрасъла, по отношение на обслужването на потребителите и на МСП в трансграничен план чрез повишаване на оперативната съвместимост и на системите за електронно проследяване; насърчава създаването на отворени инструменти и показатели за качеството на услугите, така че потребителите да могат да сравняват офертите на различните доставчици на услуги; приветства напредъка, който потвърждава пазарния подход, подкрепян и изискван от Парламента; насърчава създаването на платформи за сътрудничество и обмен на информация между операторите по доставка с цел създаване на по-голям избор от варианти за доставка и връщане на пратките за потребителите;

40.  Призовава Комисията и държавите членки да изследват функционирането на трансграничната доставка на колетни пратки в съответствие с различните разпоредби, произтичащи както от международни търговски споразумения (например от правилата на Всемирния пощенски съюз (ВПС) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), така и от правото на ЕС (например от Митническия кодекс на Съюза), особено задължението за универсална услуга, което може да бъде използвано неправомерно и да води до нарушения на пазара; насърчава Европейския съюз да кандидатства за членство във Всемирния пощенски съюз (ВПС), за да постигне напълно интегриран европейски пощенски сектор;

41.  Подкрепя принципа за събиране на статистически данни относно пазара на доставки на колетни пратки, за да се добие по-ясна картина на водещите играчи на пазара, модела на конкуренция и пазарните тенденции;

IV.Социално измерение: подобряване на заетостта

42.  Призовава държавите членки да осигуряват на всички работници в сектора на пощенските услуги достойни условия на труд, включително необходимото равнище на защита по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, независимо от размера на дружеството, което им осигурява заетост, от местоработата или от сключения договор; подчертава значението на здравословните и безопасни условия на труд, особено но фона на демографските промени и високата мобилност на работниците в сектора на пощенските услуги; приветства сътрудничеството на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) със секторните социални партньори в рамките на кампанията „Здравословни работни места за овладяване на стреса“;

43.  Отбелязва, че през последните години технологичният напредък и цифровизацията промениха сектора на пощенските услуги и че модернизирането и диверсификацията на пощенските услуги оказаха силно въздействие върху условията на труд и заетостта в сектора;

44.  Отбелязва, че либерализацията на пощенския сектор е довела в някои държави членки до съществени разлики в условията на труд и заплатите между доставчиците на универсална услуга и конкурентните доставчици на конкретни пощенски услуги; счита, че засилването на конкуренцията не следва да генерира незаконни социални практики или да води до влошаване на условията на труд;

45.  Отбелязва, че ако пощенските предприятия имат възможност да развиват и разширяват своето производство по иновативен начин, особено в периферните райони, това следва да води до насърчаване на заетостта;

46.  Отбелязва, че броят на работещите на непълно работно време, работещите чрез агенции за временна заетост и самостоятелно заетите лица в сектора е нараснал и че като цяло тенденцията е в посока към по-гъвкави трудови договори, които при определени обстоятелства могат да доведат до несигурна заетост без необходимата закрила на работниците; приветства изграждането на нови модели за работно време, които предоставят на работниците възможност, например, да постигат по-добър баланс между семейния живот и работата, да завършат обучение в рамките на службата или да разполагат с варианти за работа на непълен работен ден; подчертава, че новите гъвкави трудови договори трябва да изключват възможни рискове, като например претоварване на работника или несъответстващо на производителността му заплащане; поради това подчертава, от една страна, необходимостта от гъвкавост на пазара на труда и, от друга страна, необходимостта от икономическа и социална сигурност за работниците; подчертава, че намаляването на разходите за труд чрез занижаване на условията на труд и на трудовите стандарти следва да не се счита за гъвкавост; призовава Комисията и държавите членки да следят дейностите, за да се борят срещу фиктивната самостоятелна заетост в сектора на пощенските услуги; призовава държавите членки в по-общ смисъл да предотвратят отрицателното въздействие на гъвкавостта в трудовите договори върху работниците;

47.  Приветства важната роля на синдикалните организации, които в много държави членки работят в сътрудничество с доставчиците на универсална услуга с цел преходът в сектора на пощенските услуги да се извърши по поносим от социална гледна точка начин; подчертава значението на силните и независими социални партньори в сектора на пощенските услуги, институционализирания социален диалог и участието на работниците и служителите по въпросите, свързани с дейността на дружествата;

48.  Подчертава, че е важно да се наблюдава спазването на задължителното време за шофиране и почивка, както и работното време в сектора на пощенските услуги; счита, че наблюдението следва да се извършва посредством цифрови устройства за наблюдение, монтирани в превозните средства; припомня, че Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт не се прилага за превозни средства с тегло, по-малко от 3,5 тона; поради тази причина призовава за засилване на контрола по отношение на работното време и периодите за почивка; припомня, че всички задачи във връзка с дейността на даден служител следва да се считат за работно време; подчертава също така, че е важно да се наблюдава спазването на европейските и националните стандарти по отношение на защитата на здравословните и безопасни условия на труд, включително условията в превозните средства, за всички лица, участващи в процеса на извършване на пощенски доставки, независимо дали техният трудов статус е на самостоятелно заето лице, подизпълнител, срочно нает служител или договорно наето лице;

49.  Счита, че е необходимо да се осигури баланс между свободната конкуренция, изискванията на потребителите, устойчивостта на универсалната услуга и нейното финансиране, както и запазването на работните места;

50.  Изразява загриженост относно опитите за заобикаляне на действащите разпоредби за минималната работна заплата чрез увеличаване на обема на работата до такава степен, че да не може да бъде извършен в рамките на платеното работно време;

51.  Приветства значимата работа на Комисията за социален диалог в сектора на пощенските услуги и изтъква проекта на европейските социални партньори под надслов „Овладяване на демографските предизвикателства и за намиране на устойчиви решения от страна на социалните партньори в сектора на пощенските услуги“;

52.  Призовава Комисията и държавите членки да съберат повече данни за броя работещи и за условията на труд в сектора на пощенските услуги, за да могат да преценят по-добре реалната ситуация след цялостното отваряне на пазарите, да реагират незабавно на тенденциите и да решават евентуалните проблеми; призовава Комисията и държавите членки да следят внимателно новите средства за автоматизирани пощенски доставки и тяхното въздействие върху условията на труд и заетостта и да оценят необходимостта от модернизиране на социалното и трудовото законодателство, за да бъдат в крак с промените в сектора на пощенските услуги; насърчава социалните партньори също така да актуализират колективните трудови договори, когато е необходимо, с цел да могат да се гарантират високи стандарти на труд и заетост;

o
o   o

53.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14.
(2) OВ C 217, 11.8.2010 г., стр. 7.
(3) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
(6) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0067.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0009.


Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари
PDF 624kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (2016/2032(INI))
P8_TA(2016)0358A8-0222/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно улесняване достъпа на МСП до финансиране(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2014 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно годишния доклад за 2014 г. на Европейската централна банка(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно изграждането на съюз на капиталовите пазари(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно семейните предприятия в Европа(9),

—  като взе предвид дебата от 13 април 2016 г. на основата на въпроси с искане за устен отговор от името на групите PPE, S&D, ECR, ALDE и GUE/NGL относно преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП(10),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране“ (COM(2011)0870),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2015 г., озаглавено „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ (COM(2015)0468),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране“(11),

—  като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки(12),

—  като взе предвид проучването на Европейската централна банка от декември 2015 г. относно достъпа до финансиране за предприятия в еврозоната от април до септември 2015 г.,

—  като взе предвид втория консултативен документ на Базелския комитет по банков надзор относно преразглеждането на стандартизирания подход за кредитен риск от декември 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 18 юни 2015 г. относно оценка на Регламент (ЕО) № 1606/2002 от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (COM(2015)0301),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Колективно финансиране в съюза на капиталовите пазари на ЕС“ (SWD(2016)0154),

—  като взе предвид Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микропредприятия, малки и средни предприятия(13),

—  като взе предвид месечния бюлетин на Европейската централна банка за юли 2014 г.(14),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2016 г., озаглавено „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци: следващи стъпки към ефективно данъчно облагане и по-голяма данъчна прозрачност в ЕС“ (COM(2016)0023),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 30 ноември 2015 г. за регламент относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване (COM(2015)0583),

—  като взе предвид доклада на Европейския банков орган (ЕБО) относно МСП и коефициента за подпомагане на МСП(15),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 юли 2015 г., озаглавено „Да работим заедно за работни места и растеж: ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа“ (COM(2015)0361),

—  като взе предвид доклада на Комисията за механизма за предупреждение за 2016 г. от 26 ноември 2015 г. (COM(2015)0691),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по култура и образование (A8-0222/2016),

А.  като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация играят важна роля за европейската икономика по отношение на растежа и заетостта, като МСП създават 67% от общата заетост, 71,4% от увеличението на заетостта и 58% от добавената стойност в нефинансовия стопански сектор в ЕС през 2014 г.(16);

Б.  като има предвид, че понастоящем в законодателството на Съюза не е посочено единно изрично определение за МСП с изключение на категоризациите „малки предприятия“ и „средни предприятия“ съгласно Директивата за счетоводството;

В.  като има предвид, че европейските МСП са много разнообразни и включват огромен брой микропредприятия, които често извършват дейност в традиционни сектори, както и нарастващ брой нови стартиращи предприятия и бързо растящи иновативни предприятия; като има предвид, че тези бизнес модели са изправени пред различни проблеми и следователно имат различни нужди от финансиране;

Г.  като има предвид, че по-голямата част от европейските МСП извършват дейност предимно на национално равнище; като има предвид, че сравнително малък брой МСП участват в трансгранични дейности в рамките на ЕС, а онези, които изнасят извън Съюза, представляват дребно малцинство;

Д.  като има предвид, че 77% от недостигащото финансиране за МСП в Европа се предоставя от банките(17);

Е.  като има предвид, че финансирането на МСП следва да се извършва на възможно най-широка база, за да се осигури оптимален достъп на МСП до финансиране във всяка фаза на развитие на дадено предприятие; като има предвид, че това включва адекватна регулаторна среда за всички канали за финансиране, например банково финансиране, финансиране от капиталовия пазар, полици за кредити, лизинг, колективно финансиране, рисков капитал, кредитиране между лица и т.н.;

Ж.  като има предвид, че институционалните инвеститори, като застрахователни дружества, чрез прехвърлянето и трансформирането на рисковете имат важен принос за финансирането на МСП;

З.  като има предвид, че в своя доклад относно МСП и коефициента за подпомагане на МСП от март 2016 г. ЕБО установява, че няма доказателства, че коефициентът за подпомагане на МСП е създал допълнителни стимули за кредитиране на МСП в сравнение с кредитирането на големи корпорации; като има предвид обаче, че ЕБО признава, че може да е твърде рано за категорични заключения, с оглед на ограниченията на направената от него оценка, особено ограниченията по отношение на наличните данни, сравнително неотдавнашното въвеждане на коефициента за подпомагане на МСП, факта, че наслагването на промени може да е попречило на установяването на въздействията от коефициента за подпомагане на МСП, както и използването на големи корпорации като контролна група; като има предвид, че ЕБО достига до заключението, че в общ план по-добре капитализираните банки отпускат повече кредити на МСП и че за по-малките и по-новите дружества има по-голяма вероятност да са изправени пред кредитни ограничения, отколкото за големите или по-старите дружества; като има предвид, че ЕБО отбелязва също, че коефициентът за подпомагане на МСП беше въведен от законодателя като предпазна мярка, за да не бъде изложено на риск кредитирането на МСП;

И.  като има предвид, че финансирането на микропредприятията и малките и средните предприятия, въпреки че напоследък отбеляза известно подобрение, беше засегнато в по-голяма степен от кризата, отколкото финансирането на големите предприятия, и като има предвид, че МСП в еврозоната бяха изправени пред затягане на изискванията на банките за обезпечение и все още в известна степен продължават да са изправени пред този проблем(18);

Й.  като има предвид, че след първия етап от проучванията относно достъпа до финансиране за предприятията (SAFE) „намирането на клиенти“ остава преобладаващата причина за безпокойство за МСП от еврозоната, докато „достъпът до финансиране“ се нарежда по-назад по отношение на поводите за безпокойство; като има предвид, че последното проучване, публикувано през декември 2015 г., показва, че наличността на външно финансиране за МСП се различава значително в различните държави от еврозоната; като има предвид, че достъпът до финансиране остава по-голям повод за безпокойство за МСП, отколкото за големите предприятия;

К.  като има предвид, че националните/регионалните насърчителни банки играят важна роля като катализатор за дългосрочно финансиране; като има предвид, че те разшириха дейността си, за да компенсират необходимото намаляване на задлъжнялостта в търговския банков сектор; като има предвид, че те също така играят важна роля при прилагането на финансовите инструменти на ЕС извън обхвата на Европейския фонд за стратегически инвестиции;

Л.  като има предвид, че подобряването на достъпа до финансиране за МСП не следва да води до понижаване на финансовите стандарти и регулаторните норми;

М.  като има предвид, че в Швейцария банка WIR представлява система за допълнителна валута, която обслужва МСП главно в сектора на ресторантьорството и хотелиерството, строителството, производството, търговията на дребно и професионалните услуги; като има предвид, че WIR предлага механизъм за уравняване на сметки, при който предприятията могат да купуват едни от други, без да използват швейцарски франкове; като има предвид обаче, че WIR често се използва в комбинация с швейцарския франк в трансакции с две валути; като има предвид, че делът на търговията чрез WIR е 1—2% от БВП на Швейцария; като има предвид, че WIR се оказа антициклична спрямо БВП и още повече спрямо броя на безработните;

Н.  като има предвид, че според сведенията към април 2015 г. Директивата от 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането е била транспонирана правилно едва в 21 от 28 държави членки, въпреки че към въпросния момент бяха изминали над две години от крайния срок;

О.  като има предвид, че в своя Доклад за механизма за предупреждение за 2016 г. Комисията предупреждава, че от една страна „търговията започна да разчита в по-голяма степен на източниците на вътрешно търсене, по-специално на едно по-изразено възстановяване на инвестициите“, а от друга – „въпреки че напоследък потреблението се засили, вътрешното търсене продължава да бъде потиснато, отчасти поради значителния натиск за намаляване на задлъжнялостта в няколко държави членки“;

П.  като има предвид, че Директива 2004/113/ЕО на Съвета забранява дискриминацията, основана на пола, по отношение на достъпа до стоки и услуги, включително финансови услуги; като има предвид, че е установено, че достъпът до финансиране е една от основните пречки, с които се сблъскват жените предприемачи; като има предвид, че жените предприемачи често започват дейност с по-малък капитал, ползват по-малко кредити и използват финансиране от семейството вместо дългово или капиталово финансиране;

Разнообразните потребности от финансиране в един разнообразен сектор на МСП

1.  Отчита разнообразието на МСП, включително микропредприятията и дружествата със средна пазарна капитализация в държавите членки, което се отразява в техните бизнес модели, големина, географско положение, социално-икономическа среда, етапи на развитие, финансова структура, правна форма и различно равнище на обучение в областта на предприемачеството;

2.  Отчита предизвикателствата, пред които са изправени МСП поради различията между държавите членки и между регионите в условията и нуждите от финансиране на МСП, по-специално по отношение на количеството и цената на наличното финансиране, които се влияят от фактори, специфични за конкретните МСП и за държавата и регионите, в които са установени, включително икономическа нестабилност, бавен растеж и по-висока финансова уязвимост; отбелязва също други предизвикателства пред МСП, като достъпа до клиенти; подчертава, че капиталовите пазари са разпокъсани и се регулират по различни начини в рамките на ЕС, както и че част от постигнатата интеграция беше загубена поради кризата;

3.  Подчертава, че необходимостта от разнообразни и подобрени възможности за частно и публично финансиране за МСП не свършва след етапа на стартиране, а продължава да съществува през целия им жизнен цикъл, и посочва, че е необходим дългосрочен стратегически подход, за да се защити финансирането на бизнеса; подчертава, че достъпът до финансиране е от значение и за прехвърлянето на предприятия; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят МСП в този процес, включително през първите години от функционирането им; отбелязва необходимостта от разнообразен и индивидуално съобразен подход по отношение на регулирането и на инициативите, които следва да бъдат подкрепени; посочва, че не съществува универсално приложим модел на финансиране и призовава Комисията да подкрепи развитието на широк набор от индивидуално съобразени програми, инструменти и инициативи за подкрепа на предприятията в етапите на тяхното стартиране, растеж и прехвърляне на собствеността, като се вземат предвид техният размер, оборот и нужди от финансиране; отбелязва, че предприятията — собственост на жени, по-често са в сферата на услугите и по други начини разчитат на нематериални ресурси, отколкото тези на мъжете; отбелязва, че ниският дял на жените, управляващи МСП, отчасти се дължи на по-трудния достъп до финансиране; изразява съжаление, че Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, чиято цел е да насърчава равните възможности за жените и мъжете, през 2013 г. е имал съотношение между мъжете и жените 60:40 при микрокредитите; поради това призовава Комисията да гарантира, че нейните програми, насочени към улесняване на достъпа до финансиране за МСП, не ощетяват жените предприемачи;

4.  Призовава Комисията да оцени дискриминацията, пред която са изправени МСП, управлявани от други уязвими групи в обществото;

5.  Счита, че един диверсифициран, добре регулиран и стабилен сектор на финансовите услуги, който предлага широк кръг от разходно-ефективни и индивидуално съобразени възможности за финансиране, е най-добрият начин да се отговори на истинските нужди от финансиране на МСП и реалната икономика, давайки възможност за дългосрочно устойчиво развитие; в тази връзка подчертава значението на традиционните банкови модели, включително малките регионални банки, спестовните кооперации и публичните институции; отбелязва в това отношение необходимостта от гарантиране на еднакви усилия за подобряване на достъпа до финансиране за микропредприятията и за едноличните търговци;

6.  Насърчава МСП да разглеждат целия ЕС като свой вътрешен пазар и да използват потенциала на единния пазар във връзка с потребностите си от финансиране; приветства инициативите на Комисията за оказване на подкрепа на МСП и стартиращите предприятия в един усъвършенстван единен пазар и настоява Комисията да продължи да изработва предложения, адаптирани към нуждите на МСП; счита, че инициативата „Start-up Europe“ следва да подпомага малки иновативни предприятия, като ги подкрепя, докато започнат да функционират; подчертава в тази връзка значението на сближаването на правилата и процедурите в рамките на Съюза и прилагането на Законодателния акт за малкия бизнес; призовава Комисията за последващи действия във връзка с този акт, които да подпомогнат допълнително предприятията да преодолеят както физическите, така и регулаторните бариери; във връзка с това признава, че иновациите са ключов двигател на устойчивия растеж и заетостта в ЕС и че следва да се обърне специално внимание на иновативните МСП; подчертава потенциалната роля на политиката на сближаване на ЕС и регионалния фонд на ЕС като източник за финансиране на МСП; призовава Комисията и държавите членки да гарантират координацията, съгласуваността и взаимодействията между различните европейски инструменти и програми за МСП, като Европейските структурни и инвестиционни фондове; призовава Комисията и държавите членки да насърчават всеобхватен подход към разпространението на информация за всички възможности за финансиране от ЕС; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да постигнат значителен напредък към по-нататъшно опростяване, така че финансирането да стане по-привлекателно за МСП;

7.  Припомня, че една по-хармонизирана правна и икономическа среда, която благоприятства плащанията в срок по търговските сделки, е от решаващо значение за достъпа до финансиране; в тази връзка подчертава финансовите проблеми, пред които са изправени МСП, и положението на несигурност, в което се намират доставчиците, породено от закъснелите плащания на по-големи дружества, обществени институции и органи; призовава Комисията, в хода на преразглеждането на Директивата относно борбата със забавяне на плащането, да извърши оценка на въвеждането на специфични мерки, насочени към улесняване на плащанията за МСП; призовава Комисията да публикува своя доклад за прилагането на Директивата относно борбата със забавяне на плащането, който се очаква на 16 март 2016 г., и ако е целесъобразно, да формулира нови предложения за свеждане до минимум на риска за трансграничните плащания и риска от нарушаване на паричния поток в по-общ план;

8.  Приветства инициативата на Комисията за възобновяване на работата по създаването на истински европейски пазар на финансови услуги на дребно с публикуването на Зелената книга за финансовите услуги на дребно (2015 г.); отправя искане до Комисията да обърне специално внимание на особеностите на МСП и да гарантира, че трансграничните дейности в областта на финансовите услуги на дребно водят до по-добър достъп до финансиране за МСП;

9.  Отбелязва, че по-конкретно за стартиращите предприятия и микропредприятията е трудно да получат подходящо финансиране, да установят какви са регулаторните изисквания във финансовата сфера и да ги изпълнят, особено в етапа на развитие; отбелязва липсата на хармонизация в националното законодателство за създаване на МСП; насърчава държавите членки да продължат усилията си за намаляване на административните пречки и да създават пунктове за обслужване „на едно гише“ като центрове за всички регулаторни изисквания за предприемачите; в тази връзка насърчава държавите членки, ЕИБ и националните насърчителни банки да предоставят информация за вариантите за финансиране и схемите за гарантиране на заеми;

10.  Приветства инициативата на Комисията за установяване на необоснованите бариери и пречки пред финансовия сектор, за да се предостави финансиране за реалната икономика, и по-специално за МСП, включително микропредприятията; подчертава факта, че постигането на добре функциониращ европейски капиталов пазар е една от най-важните инициативи за финансовия сектор; подчертава, че е важно да се опростят или изменят правилата, които са довели до нежелани последици за МСП или са спъвали развитието им; подчертава, че това следва да не води до ненужно занижаване на регулаторните стандарти във финансовата сфера, като същевременно позволява опростяване на законодателството; подчертава освен това, че новите предложения от Комисията не трябва да водят до по-сложна регулация, която може да повлияе отрицателно на инвестициите; счита, че един европейски подход към финансовото регулиране и съюза на капиталовите пазари следва надлежно да взема под внимание промените в международен план с цел да се избегнат ненужни различия и дублиране в законодателството и Европа да се запази като привлекателно място за международните инвеститори; подчертава, че европейската икономика трябва да бъде способна да привлича високо равнище на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), включително ПЧИ „на зелено“, като стимулира не само капиталовите пазари, но и сектора на частното дялово финансиране, както и рисковия капитал и инвестициите в европейската промишленост; счита освен това, че Комисията и държавите членки следва да приемат стратегически план за подпомагане на финансирането на МСП с оглед на тяхната интернационализация;

11.  Посочва отново, че преработените правила за възлагане на обществени поръчки и за концесионни договори не следва да затрудняват достъпа на МСП и на микропредприятия до пазара на обществени поръчки;

12.  Призовава Комисията и Съвета да обръщат повече внимание на безпокойството на МСП по отношение на търсенето, да го отразят по по-подходящ начин в препоръката относно икономическата политика на еврозоната, в специфичните за всяка държава препоръки и в последващата оценка на спазването на препоръките от държавите членки;

Банково кредитиране за МСП

13.  Признава, че банковото кредитиране е традиционно най-важният източник на външно финансиране за МСП в Съюза, тъй като банковото финансиране съставлява повече от три четвърти от финансирането на МСП в Съюза – за разлика от САЩ, където то е под половината – което прави МСП особено уязвими при затягане на банковото кредитиране; отбелязва, че финансовата криза допринесе за разпокъсване на банковото финансиране и на условията за кредитиране от банките; изразява съжаление относно съществуващите, макар и в процес на постепенно намаляване, различия между кредитните условия за МСП, разположени в различни държави от еврозоната, които отразяват и разлики във възприемането на риска и икономическите условия; отбелязва приноса на банковия съюз за борбата срещу тази разпокъсаност; приканва държавите членки изцяло да приложат Директива 2004/113/ЕО, както и да сътрудничат на финансовия сектор по отношение на задължението си да осигуряват пълен и равнопоставен достъп до банково кредитиране за МСП; подчертава важната и добре развита роля на банките със специфични регионални и местни познания за предоставяне на финансиране за МСП поради дългосрочните им отношения с тези предприятия; подчертава, че там, където има добре развити местни банки, те са доказали своята ефективност в кредитирането на МСП и избягването на загуби; поради това подчертава, че е важно да се развиват местните банки;

14.  Подчертава, че макар цифровизацията да се развива и поради това да се появяват нови източници на финансиране, местното присъствие на традиционните кредитни институции, особено на островите и архипелазите, както и в селските, отдалечените и периферните райони, продължава да е от съществено значение за достъпа на МСП до финансиране;

15.  Насърчава банките да разглеждат целия ЕС като свой вътрешен пазар и да използват потенциала на единния пазар, за да предлагат финансиране на МСП, включително тези, които не са установени в същата държава членка, в която е седалището на съответната банка;

16.  Насърчава Комисията да проучи възможността да въведе програми за „финансиране за отпускане на заеми“, които биха предоставили на банките средства от ЕЦБ с единствената цел да отпускат кредити на МСП; призовава Комисията да оцени възможностите за разработване на нови инициативи за привличане на инвестиции;

17.  Изтъква важната роля на националните и регионалните насърчителни банки и институции във финансирането на сектора на МСП; припомня тяхната централна роля в частта от ЕФСИ, свързана с МСП, и ролята, която играят при включването на държавите членки в проектите на ЕФСИ; счита, че ЕФСИ е важен източник на финансиране за МСП; счита, че Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)/Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) следва да увеличат усилията си за предоставяне в полза на МСП на експертен опит за достъп до финансиране и инструменти за улесняване на контактите с инвеститорите, като например, наред с другото, Европейския фонд за бизнес ангели; призовава Комисията да направи оценка на ролята на националните/регионалните насърчителни банки като катализатор на дългосрочното финансиране за МСП, и по-специално да определя и разпространява най-добрите практики и да насърчава държавите членки да създават национални/регионални насърчителни банки въз основа на това в случаите, когато понастоящем не съществуват такива структури; призовава Комисията и държавите членки да насърчават приобщаващия растеж и да осигурят засилена координация и съгласуваност между всички инвестиционни политики на ЕС, насочени към МСП, включително ЕФСИ, регионалните фондове на ЕС и Европейския инвестиционен фонд;

18.  Отново посочва, че също така е важно да се увеличи капацитетът на банките за кредитиране на МСП и да се увеличи тяхната способност да кредитират МСП; посочва, че само финансирането от капиталовите пазари няма да успее да осигури достатъчно средства и подходящи решения за финансиране, включително достъп до капитал за МСП; отбелязва, че разнообразяването на източниците на кредитиране би довело до по-голяма стабилност на финансовия сектор;

19.  Подчертава, че един здрав, стабилен и устойчив банков сектор и съюз на капиталовите пазари е предпоставка за подобряване на достъпа на МСП до финансиране; отбелязва, че Регламентът за капиталовите изисквания (РКИ) и Директивата за капиталовите изисквания ІV (ДКИ IV), и по-специално по-високото ниво и качество на капитала, са пряк отговор на кризата и представляват основата за обновената стабилност на финансовия сектор; приветства факта, че Комисията счита кредитирането на МСП за една от приоритетните области в прегледа на РКИ; отбелязва, че Комисията проучва възможностите всички държави членки да се възползват от местните кредитни съюзи, действащи извън обхвата на правилата на ЕС за капиталовите изисквания за банките; подчертава необходимостта от разумно законодателство за кредитните съюзи, което да осигурява както финансова стабилност, така и възможности за кредитните съюзи да предоставят кредити при конкурентни лихвени проценти;

20.  Изразява загриженост относно множеството регулаторни изисквания към банките и евентуалните отрицателни последици върху кредитирането за МСП, като същевременно припомня, че изискванията бяха въведени в отговор на финансовата криза; подчертава необходимостта да се избягват изискванията за двойно докладване и множеството канали за докладване, и по-общо да се избягва ненужната административна тежест за кредитните институции, по-специално за по-малките банки; призовава Комисията да направи оценка на последиците от регулаторните изисквания към банките по отношение на кредитирането за МСП с подкрепата на Европейския банков орган (ЕБО) и Единния надзорен механизъм (ЕНМ);

21.  Отбелязва, че не кредитирането на МСП беше причината за финансовата криза; припомня решението на съзаконодателите да въведат коефициента за подпомагане на МСП в рамката на РКИ/ДКИ ІV и че неговата цел беше капиталовите изисквания за кредитиране на МСП да останат в съответствие с равнищата съгласно Базел ІІ, а не Базел ІІІ; подчертава значението на коефициента за подпомагане на МСП по отношение на запазването и увеличаването на банковото кредитиране за МСП; отбелязва доклада на ЕБО от март 2016 г. относно коефициента за подпомагане на МСП; изразява загриженост във връзка с възможното отрицателно въздействие от премахването му; приветства намерението на Комисията да запази коефициента за подпомагане, да го оцени допълнително и да разгледа дали прагът следва да бъде повишен, за да се увеличи допълнително достъпът на МСП до банково финансиране; призовава Комисията да проучи възможността за пренастройване на коефициента за подпомагане, включително неговия размер и праг, и да разгледа евентуалните взаимодействия с други регулаторни изисквания, както и външни елементи като географското положение и социално-икономическата среда, с оглед на повишаване на ефекта му; призовава Комисията да проучи възможността да превърне коефициента в постоянен; призовава Базелския комитет по банков надзор (БКБН) да застане зад коефициента за подпомагане на МСП и да разгледа възможността да намали капиталовите изисквания за експозиция към МСП;

22.  Подчертава, че благоразумното оценяване на риска и оценката на качествена информация е едно от основните предимства на банките, по-специално по отношение на сложното кредитиране на МСП; счита, че знанията и информираността относно особеностите на МСП в рамките на банковата общност следва да бъдат допълнително повишени; подчертава поверителния характер на кредитната информация, която банките получават при оценяването на кредитоспособността на МСП;

23.  Приветства различните текущи инициативи за подобряване на наличието на стандартизирана и прозрачна кредитна информация за МСП, които имат потенциала да увеличат доверието на инвеститорите; въпреки това подчертава необходимостта от прилагане на принципа на пропорционалност при искането на подобна кредитна информация;

24.  Подчертава, че пропорционалността е водещ принцип, с който европейските институции, европейските надзорни органи и Единният надзорен механизъм (ЕНМ) са обвързани при разработването и прилагането на регламенти, стандарти, насоки и надзорни практики; призовава Комисията да предостави допълнителни насоки на европейските надзорни органи и ЕЦБ/ЕНМ относно това как следва да се прилага принципът на пропорционалност и да настоява за спазването му, без да се намаляват настоящите регулаторни стандарти, като същевременно се дава възможност за опростяване на законодателството;

25.  Подчертава ползите за предприемачите от гаранции от трети страни в споразуменията за кредитиране; призовава да бъде обърнато по-голямо внимание на тези гаранции от трети страни, когато става въпрос за оценка на кредитните рейтинги, както и за пруденциалните правила и надзорните практики;

26.  Припомня, че кредитните институции трябва при поискване да предоставят на МСП обяснения на своите рейтингови решения; призовава Комисията да оцени прилагането на тази разпоредба и да укрепи разпоредбите, посочени в член 431, параграф 4 от РКИ, както и да насърчава даването на обратна връзка на МСП; отбелязва текущите дискусии на Комисията със съответните заинтересовани страни с оглед на подобряване на качеството и последователността на подобна обратна връзка; отбелязва, че тази обратна връзка би могла да бъде отправната точка за намиране на източници на информация и съвети за небанково финансиране;

27.  Отбелязва, че кредитните рейтинги са важен и понякога решаващ елемент на инвестиционните решения; обръща внимание на наличието в някои държави членки на вътрешни системи за кредитна оценка, управлявани от националните централни банки, които имат за цел оценяване на допустимостта на обезпеченията и които дават възможност на МСП да получат оценка на своята кредитоспособност; призовава Комисията, ЕЦБ и националните централни банки да проучат допълнително дали и как тези системи могат да бъдат използвани, за да се подпомогне достъпът на МСП до капиталовите пазари;

28.  Призовава Комисията и ЕБО да предоставят повече насоки относно прилагането на настоящите регулаторни норми в сферата на разсрочването на задължения; иска от Комисията да извърши оценка на въздействието на настоящия режим за разсрочване на необслужваните кредити и припомня, че необслужваните кредити в баланса на банките възпрепятстват предоставянето на нови кредити, особено за МСП; подчертава, че въвеждането на ограничение de minimis за незначителни нарушения би помогнало да се предотврати ненужно и неоправдано понижаване на кредитоспособността на МСП; отбелязва текущата консултация на Базелския комитет по банков надзор относно определенията за необслужвани експозиции и разсрочване;

29.  Отбелязва, че ограничения на закупуването на държавни облигации от банките или увеличение на корекционния коефициент за тези облигации биха могли да повишат кредитните разходи и да увеличат разликите в конкурентоспособността в ЕС, освен ако това не бъде извършено съгласно определени условия;

30.  Отбелязва мерките, приети от ЕЦБ на 10 март 2016 г., и по-специално новата поредица от четири целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO II), които ще стимулират банковото кредитиране за реалната икономика; подчертава, че сами по себе си паричните политики не биха били достатъчни за стимулиране на растежа и инвестициите и че те трябва да бъдат придружени от подходящи фискални политики и структурни реформи;

31.  Подчертава значението на публичните институции като алтернатива на частното банкиране в ролята на източник на финансиране за МСП;

32.  Призовава Комисията да разгледа въпроса за пропорционалност по отношение на предсрочното погасяване на кредити в рамките на целия ЕС, като например горна граница за ограничаване на разходите за МСП и по-голяма прозрачност в договорите за МСП;

Небанкови източници на финансиране за МСП

33.  Призовава държавите членки да развиват култура на поемане на риск и на ползване на капиталовия пазар; отново посочва, че финансовото образование за МСП е от ключово значение не само за повишаване на банковото кредитиране, а и за по-широко използване и приемане на решения, свързани с капиталовите пазари, както и за насърчаване на жените и младите хора да започват и да разширяват стопанската си дейност, като така се даде възможност за по-добра оценка на разходите, ползите и свързаните с това рискове; подчертава, че е важно да има ясни изисквания относно финансовата информация; насърчава държавите членки да включат в учебните програми на училищата и университетите основните принципи на финансовото образование и бизнес етиката, стимулирайки по този начин участието на младите хора в дейности, свързани с МСП; призовава държавите членки и Комисията да повишават финансовата грамотност и достъпа до финансови умения и знания за МСП и да гарантират споделянето на най‑добрите практики; посочва обаче, че самите МСП също носят отговорност във връзка с това;

34.  Подчертава ползите за МСП от лизинга, чрез който се освобождава капиталът на дадено дружество за допълнителни инвестиции в устойчив растеж;

35.  Отбелязва, че съюзът на капиталовите пазари представлява възможност както за запълване на регулаторните пропуски в настоящата рамка, така и за хармонизиране на трансграничните регулаторни норми; посочва, че там, където банковото кредитиране не отговаря на финансовите и стопанските нужди на МСП, се създава вакуум по отношение на капитала; посочва, че текущото разработване на съюза на капиталовите пазари (СКП) и банковия съюз трябва да бъде придружено от постоянни усилия за сближаване на процесите и процедурите на ЕС и за оценка на съществуващата финансова регулаторна рамка, по-специално по отношение на нейното въздействие върху МСП и цялостната макрофинансова и макроикономическа стабилност; подчертава, че такава оценка следва да се направи, като се вземат предвид препоръките относно практичността на въведените мерки; призовава Комисията да предостави подходяща, адаптирана регулаторна рамка за източници на финансиране на МСП, която не представлява товар за тях и също така печели доверието на инвеститорите; счита, че в един всеобхватен и добре структуриран съюз на капиталовите пазари всички участници на пазара с еднакви съответни характеристики следва да се подчиняват на един набор от правила, да имат равен достъп до набор от финансови инструменти или услуги и да бъдат третирани еднакво, когато извършват дейност на пазара; приветства плана за действие на Комисията за изграждане на съюз на капиталовите пазари, който има за цел да осигури по-лесен достъп за МСП до по-разнообразни възможности за финансиране; подчертава, че моделите на банково и капиталово финансиране следва да се допълват взаимно;

36.  Припомня значителните разходи за МСП за достъп до капиталовите пазари, например дълговите пазари и тези за дялов капитал; подчертава необходимостта от пропорционално регулиране, с не толкова сложни и обременяващи изисквания за оповестяване на информация и за борсова регистрация за МСП, с цел да се избегне дублирането и да се намалят разходите, свързани с техния достъп до капиталовите пазари, но без да се излага на риск защитата на инвеститорите или системната финансова стабилност; отбелязва въвеждането на минимален режим на оповестяване за МСП в предложението на Комисията за нов регламент относно проспектите, което се обсъжда понастоящем; отбелязва, че регламентът не следва да създава твърде високи препятствия при преминаването например от една категория на големина към друга или между регистрирани и нерегистрирани на борсата дружества; следователно счита, че следва да се предпочита поетапен подход с постепенно увеличаване на регулаторните изисквания; в този контекст посочва предвидените от Директивата за пазарите на финансови инструменти II пазари за растеж на МСП и настоява за бързото реализиране на този инструмент;

37.  Подчертава значението на прозрачността, стандартизацията и обществената достъпност на информация относно финансирането на МСП за банките, инвеститорите, надзорните органи и другите заинтересовани страни, с цел те да разбират профила на риска, да вземат информирани решения и да намаляват разходите за финансиране; счита, че за тази цел би могло да послужи създаването на европейска база данни, която да събира информация относно бизнес стратегиите и нуждите от финансиране на МСП и в която тези предприятия биха могли доброволно да въвеждат своите данни и да ги осъвременяват; призовава Комисията да разгледа възможността за единен идентификационен номер за МСП; насочва допълнително вниманието към потенциала на структурите, които свързват банки и небанкови субекти, за предоставяне на подкрепа за МСП; приветства информационна стратегия на Комисията за МСП, особено определянето във всяка държава членка на най-подходящите капацитети за подкрепа и консултиране на МСП, които търсят алтернативно финансиране, и за популяризиране на примери за най-добра практика на равнище ЕС, както и проучването на възможностите за подкрепа за общоевропейски информационни системи, които намират съответствия между МСП и източници на алтернативно финансиране;

38.  Припомня, че счетоводните стандарти са от решаващо значение, доколкото те оформят начина, по който информацията се предоставя на надзорните органи и инвеститорите, както и доколкото налаганата на дружествата административна тежест се различава в зависимост от прилаганите счетоводни стандарти; отбелязва текущите обсъждания относно целесъобразността на създаването на специфични общи счетоводни стандарти за МСП и очаква по-нататъшни размишления по този въпрос;

39.  Подчертава потенциала на новите иновативни финансови технологии (FinTech) за по-добро намиране на съответствия между МСП и потенциални инвеститори; призовава Комисията и държавите членки да насърчават разработването на инициативи за финансови технологии и да проучват потенциалните рискове и необходимостта от подходяща хармонизирана регулаторна рамка на ЕС, без да се потискат иновациите;

40.  Подчертава необходимостта да се стимулират иновациите чрез платформи за кредитиране; насърчава банките да разглеждат използването на подобни иновативни технологии като възможност; подчертава, че алтернативните източници на финансиране представляват решения, особено за стартиращи предприятия, жени предприемачи и иновативни МСП; призовава Комисията да проучи необходимостта от хармонизирана рамка на ЕС за източници на алтернативно финансиране и потенциала на подобна рамка, за да се увеличи наличието на този вид финансиране в целия ЕС за МСП; припомня, че за да бъде системата ефикасна, както МСП, така и кредиторът трябва да са напълно наясно с потенциалните рискове/възможности, свързани с механизма за финансиране; отбелязва, че съществуващите закони и правила за колективно финансиране се различават значително в отделните държави членки и не изглежда да са насърчили трансграничните дейности; приветства оценката на Комисията относно съществуващата рамка за колективното финансиране; подкрепя възприетия подход за непрекъснато наблюдение на пазара и наблюдение на регулаторните промени и за насърчаване на по-точното координиране на регулаторните подходи, споделянето на най-добри практики и улесняването на трансгранични инвестиции; призовава в същото време колективното финансиране и кредитирането между лица да не се подлагат на свръхрегулиране, тъй като по този начин би се възпрепятствало развитието им; призовава Комисията да насърчи създаването на нови платформи за частно дялово финансиране, като например финансиране тип „мецанин“ и бизнес ангели; призовава Комисията да насърчава безопасното кредитиране на дружества от частни лица чрез кредитиране между лица или облигации на дребно; подчертава необходимостта да се гарантира, че тези нови форми на финансиране са изцяло съобразени със съответното данъчно и финансово законодателство, така че те да не се превръщат в инструмент за избягване на данъци или за финансова непрозрачност; подчертава необходимостта от преразглеждане на действащото законодателство във връзка с това;

41.  Отбелязва предложенията на Комисията за рамка за опростена, прозрачна и стандартизирана (ОПС) секюритизация и за прецизиране на пруденциалните изисквания за банките; отбелязва, че може да има както рискове, така и ползи, свързани със секюритизацията на МСП; отбелязва възможното въздействие на тези предложения върху банковото кредитиране за МСП и инвестициите в тях; подчертава необходимостта от прозрачност относно базисните рискове и необходимостта да се допринася за стабилността на финансовата система;

42.  Отбелязва, че хетерогенността на националното законодателство относно несъстоятелността и свързаната с това правна несигурност представляват една от пречките пред трансграничното инвестиране в МСП и стартиращи предприятия; счита, че едни опростени и хармонизирани правила в тази област биха подпомогнали стартиращите предприятия, микропредприятията и малките и средните предприятия и биха подобрили бизнес средата в ЕС; следователно приветства решението на Комисията да разгледа този въпрос чрез законодателно предложение, както е посочено в нейния план за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари, и очаква това бъдещо предложение; счита, че Комисията следва да разгледа различни варианти за прилагане на рамка на ЕС за несъстоятелността и да издаде препоръки до държавите членки, така че те да могат да приемат или прилагат законодателни норми за ефективни и прозрачни режими на несъстоятелност и своевременен процес на преструктуриране и за премахване на административните и регулаторните тежести, налагани на МСП, както е посочено в специфичните за всяка държава препоръки;

43.  Подчертава потенциала на финансирането чрез рисков капитал и рисково инвестиране, особено за нерегистрираните на борсата стартиращи и иновативни МСП; отбелязва, че тези пазари са недостатъчно развити в ЕС; приветства инициативата на Комисията за преразглеждане на законодателството за европейски фонд за рисков капитал и за европейски фонд за социално предприемачество; подчертава освен това спешната необходимост Комисията да се справи с разпокъсаността поради националните граници в целия сектор на европейските инвестиционни фондове;

44.  Подчертава влиянието на структурата на системите за корпоративно и подоходно данъчно облагане и на евентуалните данъчни облекчения върху вътрешния капацитет за финансиране на МСП; насочва вниманието към това, че в много държави членки данъчното облагане за МСП и за някои големи многонационални предприятия варира значително, което се отразява негативно на конкурентоспособността на МСП и значително намалява ефективността на финансирането на МСП чрез различни източници; посочва, че поради нелоялните данъчни практики от страна на някои многонационални дружества МСП се сблъскват с до 30% по-високи данъчни задължения, отколкото биха имали при лоялни данъчни практики, което съответно влияе на техния вътрешен капацитет за финансиране; приветства в този контекст пакета на Комисията за борба с избягването на данъци, целящ да се постигне по-опростено, по-ефективно и по-лоялно данъчно облагане в ЕС; посочва, че държавите членки следва да се стремят към лоялна, ефективна и прозрачна данъчна система, която привлича финансиране и инвестиции, за да се създадат по-добри възможности за стартиране и растеж на МСП; подчертава необходимостта от въвеждането на финансови изключения за МСП, главно в тяхната първоначална фаза, за да им се даде възможност да разполагат с достатъчно средства за следващите периоди от жизнения си цикъл; подчертава необходимостта от политика на данъчно облагане, която намалява общата данъчна тежест и снижава данъците върху труда и върху предприятията; подчертава, че е важно да се разгледа въпросът за преференциалното данъчно третиране на дълга спрямо дяловия капитал;

45.  Посочва, че пряката държавна помощ, която не нарушава ползите от конкуренцията, понякога е необходима, за да се предоставят необходимите средства за стартиращите предприятия, микропредприятията, малките и средните предприятия, по-специално там, където социално-икономическите условия не позволяват друг източник за достъп до финансиране; подчертава значението на прозрачността по отношение на публичните схеми и държавната помощ в подкрепа на инвестициите в МСП, както и появата на нови институции за финансиране и инвестиране;

46.  Настоятелно призовава държавите членки да вземат под внимание и да използват опита на швейцарската WIR, която е създадена през 1934 г. и се основава на кредитна асоциация за уравняване на сметки между МСП, като се има предвид, че WIR действа успешно като макроикономически стабилизатор в периоди на затягане на кредитирането или кризи на ликвидността;

47.  Призовава Комисията да представя на Европейския парламент годишен доклад, който очертава състоянието на инициативите за изпълнение и неговото въздействие върху подобряването на достъпа до финансиране за МСП в Европа; призовава Комисията да включи своя собствена оценка на стратегическото ръководство и препоръчваните промени, където това е приложимо;

48.  Призовава Комисията да извърши одит на съществуващите инструменти, като структурните фондове и други съответни програми, във връзка с адекватността на тяхната финансова подкрепа за МСП по отношение на преследваните цели и където е целесъобразно, по отношение на тяхното въздействие за смекчаване на последствията от кризата върху МСП;

49.  Признава нарастващото значение на микропредприятията и на МСП в секторите на културата и творчеството за инвестициите, растежа, иновациите и заетостта, но също така и тяхната роля за опазването и насърчаването на културното и езиковото многообразие;

50.  Подчертава, че през октомври 2013 г. Комисията публикува резултатите от проучване, озаглавено „Изследване на достъпа до финансиране за секторите на културата и творчеството”, от което стана ясно, че културните и творческите предприятия имат огромни затруднения с достъпа до кредит и страдат от недостиг на финансови средства, оценяван като обща стойност на между 8 и 13,3 милиарда евро;

51.  Подчертава, че данните на Евростат показват, че 2,9% от работната ръка в ЕС, т.е. 6,3 милиона души, са били заети в сектора на културата и на творчеството през 2014 г., което е сравнимо със съотношението на работната ръка, наета в банковия и застрахователния сектор; подчертава освен това, че секторите на културата и творчеството съставляват приблизително 4,5% от европейската икономика, като почти 1,4 милиона малки и средни предприятия създават и разпространяват културно и творческо съдържание в цяла Европа, и че заетостта в културния и творческия сектор непрекъснато се увеличава от 2008 г. насам, като това е един от най-бързо развиващите се сектори на европейската икономика, създаващ около 4,2% от общия БВП на ЕС;

52.  Признава, че културата и иновациите са ключови фактори за подпомагане на регионите в привличането на инвестиции; подчертава факта, че има малка вероятност заетостта в сектора на културата и творчеството да бъде изнесена навън, тъй като тя е свързана с конкретни културни и исторически компетенции, които също допринасят за опазването на широк спектър от традиционни изкуства и занаяти; подчертава, че е важно да се подкрепят МСП, които осъществяват дейност на малцинствени езици или на по-малко използвани езици, които защитават и популяризират културното и езиковото многообразие на Европа, както и че е важно да се подкрепят стартиращи проекти на млади хора, които се занимават със защита на културата и с културното наследство;

53.  Подчертава, че допълнителното стимулиране и инвестиране в културните и творческите индустрии ще бъде от полза за създаването на нови работни места и борбата срещу младежката безработица, като се има предвид големият брой млади хора, които следват курс на обучение в тази област; отбелязва, че съгласно неотдавнашно проучване секторите на културата и творчеството осигуряват заетост за повече младежи на възраст между 15 и 29 години от който и да е друг икономически сектор (19,1% от общата заетост в секторите на културата и творчеството спрямо 18,6% в останалите сектори на икономиката)(19); насърчава държавите членки да засилят развитието на културните и творческите компетенции и да създадат мрежи за развитие на бизнес умения между системите на образование и обучение, творческите предприятия и културните и художествените институти с цел насърчаване на междудисциплинарен подход; насърчава ЕС и държавите членки да намерят още решения за насърчаване на развитието на таланта и уменията в секторите на културата и творчеството, като например предоставяне на иновативни и гъвкави безвъзмездни помощи за подпомагане на творчеството и развитието на иновациите и таланта;

54.  Посочва, че според проучване, проведено през 2013 г. от Комисията, пречките пред достъпа до финансиране в секторите на културата и творчеството имат много конкретни характеристики, изразяващи се в това, че имат по-големи затруднения да привличат капитал и инвестиции поради ограничената база данни, липсата на готова и налична информация относно източниците на финансиране, липсата на бизнес умения, зависимостта от публични инвестиционни схеми, както и липсата на достатъчна информация, дължаща се на проблеми при оценката на рисковете и оценяването на нематериалните активи, като правата върху интелектуалната собственост;

55.  Следователно подчертава, че за да се подобри достъпът до финансиране в секторите на културата и творчеството са необходими решения за достъп до финансиране, които са специфични за съответния сектор, по-специално развиването на експертни умения за оценка на конкретните рискове, възникващи поради липсата на материални обезпечения, зависимостта от нематериални активи и несигурността на търсенето на пазара във време на промени, свързани с цифровизацията; отбелязва, че тези експертни умения са необходими както в рамките на микропредприятията и МСП, така и във финансовите институции; подчертава, че правата на интелектуална собственост могат да бъдат приемани като обезпечение; подчертава, че е важно в ЕС да има хармонизирана законодателна рамка по отношение на данъчното облагане и интелектуалната собственост, която би могла да спомогне за привличане на инвестиции и финансиране за МСП от секторите на културата и творчеството;

56.  Приветства стартирането на механизма за гарантиране по програмата „Творческа Европа“ независимо от силното забавяне във времето, тъй като това е едно от ключовите средства за преодоляване на острата нужда от достъп до кредитиране за новаторски и устойчиви проекти в секторите на културата и творчеството, обхващащи микропредприятия, МСП, по-малки сдружения с нестопанска цел и НПО, и едно от ключовите средства за гарантиране на необходимото справедливо възнаграждение на творците; приветства инициативата на интегрираната схема за обучение, която механизмът за гарантиране предлага на банкерите и финансовите посредници; настоятелно препоръчва да се въведат необходимите мерки през 2016 г., съгласно първоначалното предложение на Комисията; припомня, че недостигът от финансиране се очаква да надхвърли 1 милиард евро годишно съгласно предварителната оценка на Комисията и че този недостиг представлява изгубеният размер на инвестициите, неизвършени поради факта, че на дружества с добри бизнес стратегии и добри рискови профили бива отказан кредит, или че те решават изобщо да не кандидатстват за кредит, защото не разполагат с достатъчно активи, които да послужат за обезпечение;

57.  Приветства новия доклад, публикуван от експертната група на държавите членки относно достъпа до финансиране за секторите на културата и творчеството – доклад, изготвен чрез отворения метод на координация, и подчертава, че съдържащите се в него препоръки трябва да бъдат изпълнени от Комисията, така че да се създадат по-ефикасни и иновативни инструменти, както и да се улесни достъпът до финансиране;

o
o   o

58.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 24, 22.1.2016 г., стр. 2.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0069.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0200.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0063.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0268.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0408.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0004.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0006.
(9) Приети текстове, P8_TA(2015)0290.
(10) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20160413&secondRef=ITEM-024&language=BG&ring=O-2016-000060.
(11) OВ C 19, 22.1.2014 г., стр. 4.
(12) ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.
(13) OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
(14) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201407_pp79-97en.pdf.
(15) EBA/OP/2016/04, 23.3.2016 г.
(16) Годишен доклад на Комисията относно европейските МСП за 2014—2015 г.
(17) Проучване на ЕЦБ относно достъпа до финансиране за предприятия в еврозоната от април до септември 2015 г.
(18) Проучване на ЕЦБ относно достъпа до финансиране за предприятия в еврозоната от април до септември 2015 г.
(19) Cultural Times — The first global map of cultural and creative industries (Културни времена — първата световна карта на културните и творческите индустрии), декември 2015 г.


Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места?
PDF 631kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно „Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на малките и средните предприятия (МСП) за създаване на работни места?“ (2015/2320(INI))
P8_TA(2016)0359A8-0248/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 173 и 49 от него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид „Small Business Act“ (COM(2008)0394),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно пригодността на регулаторната рамка на ЕС (COM(2013)0685),

—  като взе предвид плана за действие на Комисията „Предприемачество 2020 г.“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране“ (COM(2011)0870),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

—  като взе предвид Европейския инвестиционен план,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване и създаване на работни места“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно „Улесняване достъпа на МСП до финансиране“(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г., озаглавена „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“(3),

—  като взе предвид Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки,

—  като взе предвид Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации,

—  като взе предвид програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“,

—  като взе предвид Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г. относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП(4),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Mинимизиране на регулаторната тежест за МСП — Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ (COM(2011)0803),

—  като взе предвид Годишния доклад на Комисията относно европейските МСП (2013/2014 г.) — частично и крехко възстановяване,

—  като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) от януари 2013 г., озаглавен „Родени глобални: потенциалът за създаване на нови работни места в нови международни предприятия“;

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 2013 г., озаглавен „Обществена политика и подкрепа за преструктуриране в МСП“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 2016 г., озаглавен „Годишен доклад на ERM за 2015 г.: създаване на работни места в МСП“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2012 г., озаглавен „Публични мерки в подкрепа на самостоятелно заетите лица и създаването на работни места в предприятия с един служител и в микропредприятия“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2011 г., озаглавен „МСП в условията на криза: заетост, индустриални отношения и партньорство на местно ниво“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2011 г., озаглавен „Представителство на работниците на равнище организация в Европа“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2014 г., озаглавен „Социален диалог в микропредприятията и малките предприятия“,

—  като взе предвид проучването на Европейската комисия от 2015 г. относно достъпа до финансиране за предприятия (SAFE),

—  като взе предвид Годишния доклад на Комисията относно европейските МСП (2014/2015 г.) — МСП възобновяват наемането на служители,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно създаването на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кризата(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. относно малките и средните предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност(7),

—  като взе предвид Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия,

—  като взе предвид проучването на Евробарометър от 2015 г., озаглавено „Интернационализация на малките и средните предприятия“,

—  като взе предвид проучването на ОИСР от 2015 г., озаглавено „Финансиране на МСП и предприемачите през 2015 г. — сравнителен доклад на ОИСР“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A8-0248/2016),

A.  като има предвид, че МСП (през 2014 г. в ЕС-28 са осъществявали дейност 22,3 милиона МСП(8)) създават повече работни места от други предприятия от частния сектор, като предоставят около две трети от всички работни места в частния сектор в ЕС, и като има предвид, че предприемачите и МСП оказват важен и положителен принос към социално-икономическия растеж и развитието на Съюза; припомня, че подкрепата на МСП означава борба с равнищата на безработица и безработицата сред младежите в ЕС, изчислени съответно на 8,9% и 19,4%(9); като има предвид, че броят на безработните — около 23 милиона души през 2015 г. — остава безпрецедентно висок;

Б.  като има предвид, че през 2014 г. МСП са дали значителен принос за увеличаването на заетостта с до 71% в нефинансовия сектор на икономиката;

В.  като има предвид, че създаването на работни места в МСП се влияе от редица вътрешни и външни фактори, като сред последните най-важните условия са съществуването на управляема конкуренция (включително от страна на многонационалните корпорации (МНК) и сивата икономика), управляема административна тежест и управляеми общи производствени разходи, както и достъпът до финансиране и квалифицирана работна ръка;

Г.  като има предвид, че неотдавнашните проучвания на Eurofound показват, че МСП, които създават работни места, често са нови, иновативни, действащи на международно равнище, разположени в градски райони и ръководени от опитни управители и имат цялостни стратегии за растеж и инвестиции;

Д.  като има предвид, че МСП играят важна роля за укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, като допринасят също за по-интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид значението на мрежата от МСП на регионално равнище, и по-специално в селските райони;

Е.  като има предвид, че макар и 90% от световния растеж да се генерира извън ЕС, само 13% от МСП осъществяват международна дейност извън ЕС;

Ж.  като има предвид, че съществуват различия в характеристиките на МСП в ЕС, напр. по отношение на мащаба и въздействието върху националните икономики; като има предвид, че тези различия са исторически обусловени;

З.  като има предвид недостига на квалифицирана работна ръка и различията в уменията в ЕС, както и движението на квалифицирана работна ръка предимно от присъединилите се след 2004 г. към ЕС държави членки и от държавите, засегнати от кризата в еврозоната, към други държави членки, което създава периферни региони, страдащи от недостиг на квалифицирана работна ръка вследствие на явлението „изтичане на мозъци“;

И.  като има предвид, че въпреки правилата на вътрешния пазар в ЕС продължават да съществуват значителни различия по отношение на регулаторните рамки за МСП, по-специално по отношение на сигурността на бъдещото развитие на регулаторните рамки и на правното качество на регулирането като цяло;

Й.  като има предвид, че представителите на МСП посочват високите разходи за труд като една от големите пречки за създаването на работни места и очакват посочените разходи да бъдат намалени, предвид на факта, че най-високи са разходите за труд в свръхрегулираните и бюрократичните системи;

К.  като има предвид, че поради своята по-ограничена структура МСП срещат по‑големи трудности при внедряването на регулаторните стандарти в сравнение с големите предприятия;

Л.  като има предвид, че представителството на работниците и социалният диалог в МСП не са толкова широко разпространени, колкото в по-големите предприятия, и че синдикалните организации в някои държави превръщат в приоритет опитите за усилване на представителството на работниците в МСП, например чрез насърчаване на създаването на работнически съвети в МСП(10);

М.  като има предвид, че социалната и основана на солидарност икономика осигурява работни места за повече от 14 милиона души, които представляват около 6,5% от работниците в ЕС; като има предвид, че в ЕС има 2 милиона предприятия от социалната и основана на солидарност икономика, които представляват 10% от предприятията в Съюза; като има предвид, че социалните предприятия се оказаха устойчиви по време на икономическата криза;

Н.  като има предвид, че МСП са по-устойчиви на икономически кризи по отношение на загубата на работни места, като по-специално кооперациите в промишлеността и услугите показаха по-голяма устойчивост след настъпването на кризата през 2008 г. от другите предприятия в същите сектори;

О.  като има предвид, че прехвърлянето на предприятия на работниците под формата на кооперации представлява успешен вид прехвърляне на предприятие, което доказва високият им процент на оцеляване;(11)

П.  като има предвид, че твърде много работни места остават незаети поради ниската трудова мобилност и несъответствието на някои системи за обучение спрямо настоящата действителност на пазара на труда;

Р.  като има предвид, че екологичният сектор беше един от основните създатели на нетни работни места в Европа по време на рецесията, а МСП с дългосрочен план за развиване на дейност в зелената икономика създават работни места, които са по-устойчиви на настоящите външни фактори на глобализираната икономика(12);

С.  като има предвид, че като цяло данни за договорните споразумения и организацията на труда в МСП се намират трудно;

Т.  като има предвид, че според Eurofound в редица държави условията на труд, включително работното време, често са по-гъвкави и в по-малка степен формализирани в МСП, отколкото в по-големите предприятия; като има предвид, че първоначалното въздействие на кризата изглежда е имало ефекта да увеличи съществуващите „вътрешни“ възможности за гъвкавост, докато организациите се опитват да се справят с променящите се външни обстоятелства и търсене;

У.  като има предвид твърдението на ЕЦБ, че кризата на държавния дълг е увеличила разходите за финансиране на банките в държавите, засегнати от кризата в еврозоната, които впоследствие са били прехвърлени на МСП под формата на по-високи лихвени проценти или по-малки заеми;

Ф.  като има предвид, че бюджетът на ЕС следва да допринася за насърчаване на създаването на дългосрочни качествени и квалифицирани работни места и за потенциала на МСП за създаване на достойни и устойчиви работни места;

Х.  като има предвид, че достъпът до финансиране е една от основните пречки пред създаването и растежа на МСП, и по-специално в случая на предприятията на социалната икономика, предвид — наред с другото — липсата на достатъчно разнообразен набор от капиталови инструменти и рисков капитал в целия Съюз, необходими в процеса на растежа на дружествата;

Ц.  като има предвид, че поради исторически причини някои общества имат доста негативна представа за предприемачите, което в някои случаи се отразява и в дискриминационно отношение на правителствата към сектора на МСП, например в сравнение с благоприятната среда, която тези държави създават за чуждестранните инвестиции, особено за МНК;

Ч.  като има предвид, че условията на неравнопоставеност между МНК и МСП също така произтичат от практиката да се прехвърлят печалби към държави, считани за данъчни убежища;

Ш.  като има предвид, че проучванията на Комисията не предоставят подробна оценка на потенциалното въздействие на бъдещото Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) върху МСП в различните държави членки;

Потенциал за създаване на работни места и квалифицирана работна сила

1.  Припомня, че почти 99% от европейските предприятия са МСП, поради което те са гръбнакът на икономиката на ЕС;

2.  Счита, че за да се гарантират по-добри условия за създаване на работни места в сектора на МСП, държавите членки и Комисията трябва да предприемат мерки по отношение на следните проблеми, които се наблюдават в различна степен в различните държави членки и отделните региони: недостига на умения, недостатъчната степен на оценка на бъдещите нужди от умения, несъответствията между уменията и потребностите, изтичането на мозъци, ненужната регулаторна тежест и регулаторна несигурност във всички области, недостига на диалог между заинтересованите страни на пазара, ограничения достъп до финансиране и до обществени поръчки, недостатъчния капацитет за иновации и за достъп до нови технологии, недостатъчната подкрепа, оказвана на МСП в рамките на политиките за публични инвестиции, сивата икономика и измамата, както и облагодетелстваното положение на МНК;

3.  Счита, че справянето с посочените по-горе структурни проблеми би довело, наред с другото, до по-лоялна конкуренция и до включване на по-голям брой стопански субекти в плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, което ще предостави на държавите членки възможността да финансират политики, благоприятстващи създаването на работни места, преди всичко в полза на МСП, и ще осигури лоялна конкуренция между държавите членки, както и по-справедливи пазарни условия;

4.  Подчертава необходимостта от регулаторна среда, насърчаваща инвестиции, които да стимулират едновременно устойчив растеж и качествени работни места;

5.  Отбелязва, че — наред с другото — разходите за труд, които неминуемо съпътстват стопанската дейност, оказват въздействие върху потенциала на МСП за създаване на работни места и могат да окажат влияние върху конкурентоспособността; в това отношение подчертава, че данъчната тежест следва да бъде прехвърлена от фактора труд към други източници на данъчно облагане, които не са толкова неблагоприятни за заетостта и растежа, като същевременно се осигури подходяща социална закрила;

6.  Подчертава, че трябва да бъдат постигнати високи стандарти за защита на работниците и че понижаването на разходите за труд чрез намаляване на защитата на работниците не би следвало да бъде средство за намаляване на безработицата; предупреждава освен това, че намаляването на заплащането и ограничаването на правата на работниците може да предизвика изтичане на по-високо квалифицирани работници и представлява заплаха за сигурността на работните места, като излага МСП на недостиг на квалифицирани работници и същевременно създава несигурност в Европа; счита, че повишената гъвкавост на пазара на труда не следва да води до намаляване на защитата на работниците, тъй като не увеличава потенциала на МСП за създаване на работни места;

7.  Счита, че ненужното академизиране на някои професии не помага за разрешаване на проблема с липсата на умения в МСП; счита, че професионалното образование и обучение, особено двойните системи, които работят в сътрудничество с МСП, следва да получат по-голяма обществена подкрепа; подчертава, че двойното професионално образование и обучение е важен инструмент за намаляване на младежката безработица, и призовава за подкрепа на МСП, които обучават младите хора в квалифицирани специалисти и по този начин дават важен принос за включването на младите хора в пазара на труда и в обществото; посочва, че двойната образователна система, използвана в една държава членка, не може да се възприема сляпо в друга държава членка;

8.  Приканва държавите членки да насърчават разгръщането на силна предприемаческа култура, като включат съответните умения в образованието и обучението;

9.  Счита, че схемите за стажуване в МСП следва да бъдат насърчавани от държавите членки, включително чрез данъчни и финансови стимули и чрез изисквания за качество, осигуряващи подходящи здравословни и безопасни условия на труд; припомня, че МСП имат много специфични потребности от умения; подчертава, че в това отношение трябва да се стимулират също така програмите за двойно обучение и възможностите за съчетаване на образование и стаж, тъй като те играят изключително важна икономическа и социална роля като инструменти за насърчаване на равните възможности за всички граждани;

10.  Настоятелно призовава държавите членки да разработят форми на сътрудничество, включващи всички правителствени равнища, предприятията (включително предприятията, свързани със социалната икономика), синдикалните организации, образователните институции и други социални партньори с оглед на адаптирането на системите за образование и обучение с цел борба с несъответствието между уменията/квалификациите и нуждите на пазара на труда, особено за МСП; призовава за насърчаване на по-неформалното обучение, включително обучението на работното място и обмена на знания между служителите;

11.  Подчертава важната роля на предприятията, включително на МСП и микропредприятията, в сътрудничеството със създателите на политиките и социалните партньори за промяна на образователните системи и програмите за професионално обучение в Европа по отношение на методите на преподаване и разработването на учебни програми, така че да се постави по-силен акцент върху развитието на професионални умения за 21-ви век, по-специално на цифрови умения, критично мислене, способност за решаване на проблеми и работа в екип; във връзка с това подчертава значението на практическия опит и опита в реални условия;

12.  Подчертава значимостта на преодоляването на недостига на умения, пред който са изправени МСП; счита, че Комисията трябва да постави акцент върху подпомагането на съответно обучение и образование, което може да допринесе за преодоляването на недостига на умения по отношение на ИКТ уменията, които са от съществено значение за иновативните МСП;

13.  Счита, че с цел привеждането в съответствие на търсенето и предлагането на работа държавите членки следва да предприемат реформи в образователните си системи, които да вземат предвид променения социален контекст, що се отнася до значението на преподаването и изучаването на един или повече езици, както и на технологичните иновации;

14.  Призовава държавите членки да предоставят подходящо обучение и да гарантират непрекъснато професионално развитие на учителите, за да се насърчават съвременни методи на преподаване и да се развиват умения и компетентности за 21-ви век;

15.  Призовава за предприемане на допълнителни мерки за интегриране на поколението на възраст над 50 години на пазара на труда, в бизнеса, образованието и обучението с цел предотвратяване на дълготрайната безработица и риска от социално изключване на тази категория работници и техните семейства;

16.  Счита, че МСП играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места; насърчава по-нататъшното инвестиране в потенциала на МСП за превръщане на екологичните предизвикателства във възможности за стопанска дейност;

17.  Признава нарастващото значение на самостоятелната заетост и микропредприятията, които са от основно значение за насърчаването на иновациите и предприемачеството; изразява обаче загриженост във връзка с разрастващата се в целия ЕС фиктивна самостоятелна заетост, която не би следвало да се разглежда в положителен аспект като явление, което допринася за „нарастването на броя на микропредприятията“, а по-скоро като такова, което причинява трудова несигурност, води до неблагоприятни условия на труд и до ограничена или липсваща социална закрила и руши образа на предприемачеството, като поставя много хора в уязвимо положение, което от своя страна създава нови социални проблеми, които трябва да бъдат решени;

18.  Подчертава, че административната тежест на регулирането е непропорционално по-висока за самостоятелно заетите лица и микропредприятията, отколкото за по-големите предприятия; във връзка с това счита, че всички мерки по отношение на „фиктивните самостоятелно заети лица“ трябва да бъдат прилагани целенасочено и не трябва да създават каквато и да било ненужна административна тежест за лицето;

19.  Изразява загриженост относно несигурните условия на труд за голям брой самостоятелно заети лица и техните увеличаващи се нива на бедност; призовава Комисията и държавите членки да насърчават мрежите за съвместна дейност на микро- и малките предприятия под формата на кооперации (например кооперации на индивидуални производители, кооперации на лица на свободна практика, кооперации на МСП, кооперации за дейност и заетост), тъй като тези мрежи значително повишават устойчивостта и потенциала за заетост на съставните им единици;

20.  Отбелязва Европейския инвестиционен план, който има за цел да създаде нови работни места и да стимулира иновациите, и изразява надежда, че Европейският портал за инвестиционни проекти — като прозрачен механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти в ЕС — ще спомогне за насочване на инвеститорите към съществуващите възможности в полза на финансирането на МСП и разработването на стартиращи предприятия като важен и устойчив начин за намаляване на безработицата и за стимулиране на дългосрочната качествена трудова заетост; ето защо призовава в Европейския портал за инвестиционни проекти да бъдат включени различни категории с подходящи прагове, за да се даде възможност на МСП и стартиращите предприятия да се възползват напълно от неговото функциониране;

21.  Припомня, че ЕС се ангажира да засили промишлената си база, поставяйки си за цел делът на промишленото производство да съставлява поне 20% от европейския БВП до 2020 г. и да се увеличи до 30% до 2030 г.; счита, че това е важно условие за ефективното подобряване на ситуацията по отношение на заетостта в Европа;

22.  Подчертава ролята на насоченото към бъдещето законодателство и опростяването на процесите в контекста на бързото развитие в силно иновативния и отличаващ се със силен интензитет на познанията сектор на МСП, включително предприятията на социалната икономика и кооперативния модел на предприемачество, като подчертава ролята на сектора за интелигентна специализация и като взема предвид програмата на ЕС за градовете, както и в очакване на Пакта от Амстердам и ролята на мрежовите и рамковите структури като Европейското партньорство за иновации;

23.  Отбелязва, че в държави членки, които нямат публични инвестиционни банки, МСП могат да са в по-неблагоприятно положение в сравнение с МСП, които се намират в страни с функциониращи публични инвестиционни банки, тъй като общественият интерес не е приоритет за частните банкови институции;

24.  Призовава държавите членки да прилагат законодателството относно равния достъп на МСП до обществени поръчки;

25.  Призовава държавите членки да насърчават създаването и развитието на кооперативни предприятия, тъй като те се оказаха по-устойчиви по време на кризата и пострадаха в по-малка степен от загуба на работни места, отколкото средностатистическите предприятия, както и да създават качествени работни места, които не се прехвърлят в други страни; призовава ЕИБ и Комисията да информират редовно Парламента относно конкретните мерки, предприети до момента за подобряване на достъпа до финансиране на кооперациите и предприятията на социалната икономика;

26.  Счита, че политиките на ЕС и националните политики не следва да бъдат насочени само към МСП, стартиращите предприятия и създаването на нови работни места в МСП, и призовава Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят прехвърлянето на предприятия като средство за запазване на съществуващите работни места в МСП, които са застрашени от закриване; призовава за насърчаване на прехвърлянето на предприятия на работници под формата на кооперации като успешен вид прехвърляне на предприятия;

27.  Призовава Комисията да ангажира по-активно държавите членки и местните и регионалните органи, институциите за висше образование и обучение, сдруженията на гражданското общество, предприятията, синдикалните организации и финансовите институции с оглед на популяризирането и пълноценното използване на източниците на финансиране на ЕС (напр. Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“), за да се съдейства за преодоляване на трудностите при достъпа до информация, до консултация и финансиране, които продължават да бъдат сред основните пречки за растежа на МСП; освен това подчертава значимостта на трансграничните програми за насърчаване на МСП в рамките на европейската изследователска инициатива EUREKA като средство за улесняване на сътрудничеството между МСП и изследователски институции; призовава Комисията и държавите членки да координират по-добре различните инструменти за финансиране на МСП;

28.  Във връзка с това подчертава, че към днешна дата обучението и информацията относно подобни възможности са крайно недостатъчни в сравнение с реалните потребности и редицата възможности, които тези фондове могат да предоставят;

29.  Настоятелно призовава Комисията да разработи съвместно с националните звена убедителни и ефективни маркетингови кампании, насочени единствено към МСП, относно инструмента „Fast Track Innovation“ на програмата „Хоризонт 2020“;

30.  Призовава МСП (включително микропредприятията), както и местните и регионалните органи да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности за комбиниране на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и ЕФСИ, като се има предвид, че това са два допълващи се инструмента; препоръчва комбинирането на ЕСИ фондовете и ЕФСИ в тематични и многонационални инвестиционни платформи и приканва Комисията и групата на ЕИБ да увеличат усилията си за създаване на тези платформи с цел насърчаване на продуктите на групата на ЕИБ и подобряване на достъпа на МСП до финансиране;

31.  Подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите в научни изследвания, иновации, квалифицирано обучение и развитие, с цел да се стимулират качественият растеж и потенциалът за създаване на работни места на европейските МСП; подчертава факта, че за подкрепа на МСП са предназначени средства в размер на 75 милиарда евро по линия на предназначената за МСП част от ЕФСИ; приветства успешното усвояване досега на финансирането за МСП по линия на ЕФСИ сред одобрените проекти;

32.  Призовава Комисията при преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. да намери начин изцяло да компенсира съкращенията, извършени при финансирането на програмата „Хоризонт 2020“ в полза на ЕФСИ, предвид нейното значение по отношение на икономическото развитие и на създаването на работни места, по-специално за МСП;

33.  Приветства инициативата за използване на финансови инструменти в подкрепа на МСП, но счита, че безвъзмездното финансиране следва да бъде поддържано там, където играе