Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Διορισμός νέου Επιτρόπου
 Φιλιππίνες
 Σομαλία
 Ζιμπάμπουε
 Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
 Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I
 Άσυλο: προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας *
 Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών *
 Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ
 Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
 Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών
 Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση
 Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014
 Έγκριση τροπολογιών σε πρόταση της Επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Διορισμός νέου Επιτρόπου
PDF 386kWORD 64k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 για την έγκριση του διορισμού του κ. Julian King ως Επιτρόπου (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 6 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την υποβληθείσα στις 25 Ιουνίου 2016 παραίτηση του κ. Jonathan Hill από τη θέση του Επιτρόπου,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2016 με την οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφαση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για το διορισμό του κ. Julian King ως Επιτρόπου (C8-0339/2016),

–  έχοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ακρόαση του κ. Julian King ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και τη δήλωση αξιολόγησης που συνέταξε η λόγω επιτροπή κατόπιν της ακρόασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 και το παράρτημα XVI του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τον διορισμό του κ. Julian King ως Επιτρόπου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Φιλιππίνες
PDF 412kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις Φιλιππίνες (2016/2880(RSP))
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, και ιδίως εκείνα της 8ης Ιουνίου 2016(1) σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, της 14ης Ιουνίου 2012(2) και της 21ης Ιανουαρίου 2010(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 3ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την επίθεση στο Νταβάο,

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (κατά την εποχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μετά την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπανγκόκ στις 8 Αυγούστου 1967,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προφανή υποστήριξη των εξωδικαστικών εκτελέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), της 3ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 4ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις Φιλιππίνες, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Τύπο, της 4ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στις Φιλιππίνες,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και η ΕΕ έχουν μακρόχρονες διπλωματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο διάλογος με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπήρξαν πάντα σημαντικό μέρος των διμερών συνομιλιών μεταξύ της ΕΕ και των Φιλιππίνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες προκλήσεις που αναμένουν την πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση των Φιλιππίνων όσον αφορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της διαφθοράς και τη διεξαγωγή της ειρηνευτικής διαδικασίας στη χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών στις Φιλιππίνες εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή ανησυχία εθνικών και διεθνών διαστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο, η Υπηρεσία Επιβολής της Νομοθεσίας κατά των Ναρκωτικών (PDEA) των Φιλιππίνων, η οποία αποτελεί τη βασική υπηρεσία επιβολής της νομοθεσίας κατά των ναρκωτικών στη χώρα, ανέφερε ότι 8 629 χωριά ή barangays (περίπου το 20% των χωριών της χώρας) είχαν καταγγείλει εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, και ότι οι Φιλιππίνες φέρονται να έχουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μεθαμφεταμινών στην Ανατολική Ασία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του Rodrigo Duterte ήταν η δέσμευση για πάταξη της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά σε όλα τα επίπεδα και σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και των πρώτων ημερών της θητείας του, ο Πρόεδρος Duterte ζήτησε επανειλημμένα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους πολίτες να προβούν στη δολοφονία υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που δεν παραδίδονταν, καθώς και χρηστών ναρκωτικών ουσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Duterte έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα διώξει τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πολίτες που δολοφόνησαν εμπόρους ναρκωτικών που αντιστάθηκαν στη σύλληψη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων δείχνουν ότι, από την 1η Ιουλίου 2016 έως την 4η Σεπτεμβρίου 2016, η αστυνομία αφαίρεσε τη ζωή περισσότερων από χιλίων υπόπτων για εμπόριο και χρήση ναρκωτικών, και ότι περαιτέρω στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας αποδίδουν τη δολοφονία περισσότερων από χιλίων εικαζόμενων εμπόρων και χρηστών ναρκωτικών κατά τους τελευταίους δύο μήνες σε άγνωστους ενόπλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει το Al Jazeera, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 15 000 ύποπτοι για ναρκωτικά, ως επί το πλείστον με βάση φήμες και ισχυρισμούς πολιτών, και ότι σχεδόν 700 000 άτομα έχουν παραδοθεί «οικειοθελώς» στην αστυνομία και έχουν καταχωριστεί για θεραπεία στο πλαίσιο του προγράμματος Tokhang προκειμένου να αποφύγουν τη στοχοποίησή τους από την αστυνομία ή τις ομάδες επιφυλακής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Ιουνίου 2016, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, καταδίκασε τη σειρά των εξωδικαστικών εκτελέσεων ως παράνομη και ως πράξη που συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Αυγούστου 2016, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, Agnes Callamard, και ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην υγεία, Dainius Pūras, ζήτησαν από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσουν τέλος στο τρέχον κύμα εξωδικαστικών εκτελέσεων και δολοφονιών στο πλαίσιο μιας εντατικοποιημένης εκστρατείας κατά του εγκλήματος και των ναρκωτικών με στόχο τους εμπόρους και τους χρήστες ναρκωτικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερουσία των Φιλιππίνων και η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν προβεί σε δική τους ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους θανάτους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες ήταν μία από τις πρώτες χώρες της Ασίας που κατήργησαν τη θανατική ποινή το 1987· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επαναφορά της, η θανατική ποινή καταργήθηκε για δεύτερη φορά υπό την ηγεσία του Προέδρου Arroyo το 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Πρόεδρος Duterte ζήτησε την εκ νέου επαναφορά της, ιδίως για το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, και ότι επί του παρόντος εξετάζεται σχέδιο νόμου από το Κογκρέσο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα άλλο νομοσχέδιο στο Κογκρέσο αποσκοπεί στη μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης από τα 15 έτη στα εννιά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε βομβιστική επίθεση, την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν η Abu Sayyaf και οι συνδεόμενες με αυτήν ομάδες, σε αγορά στην πόλη του Νταβάο, με απολογισμό τουλάχιστον 14 νεκρούς και 70 τραυματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επίθεση κατά των μαχητών της Abu Sayyaf στη νότια επαρχία Σούλου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίθεση, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω άνομης βίας στο Μιντανάο»·

IΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2016 υπογράφηκε, υπό την αιγίδα της νορβηγικής κυβέρνησης, κατάπαυση του πυρός επ’ αόριστο μεταξύ της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του NDFP (Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο Φιλιππίνων), γεγονός το οποίο αποτελεί καθοριστική εξέλιξη στον 47ετή ανταρτοπόλεμο που εκτιμάται έχει στοιχίσει τη ζωή σε 40 000 ανθρώπους.

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες θα αναλάβουν την προεδρία του ASEAN το 2017, και ότι ο Πρόεδρος Duterte ανακοίνωσε ότι «κατά τη διάρκεια της προεδρίας των Φιλιππίνων, θα αναδείξουμε τον ASEAN ως μοντέλο της περιφερειοποίησης και παγκόσμιο παράγοντα, με το συμφέρον του λαού στο επίκεντρό του»·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση, της 2ας Σεπτεμβρίου 2016, σε νυκτερινή αγορά στην πόλη του Νταβάο και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων· τονίζει ότι οι υπεύθυνοι για αυτές τις δολοφονίες πρέπει να λογοδοτήσουν, αλλά καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί προσεκτικά τη χρήση του «κανόνα της ανομίας»· ζητεί από όλα τα κράτη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συνεργαστούν ενεργά με την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και όλες τις υπόλοιπες σχετικές αρχές για το θέμα αυτό·

2.  καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και την κατάχρηση ναρκωτικών στις Φιλιππίνες· τονίζει ότι τα παράνομα ναρκωτικά συνιστούν απειλή για τη νεολαία των Φιλιππίνων, καθώς και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας·

3.  κατανοεί ότι στις Φιλιππίνες εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από το υψηλό επίπεδο της τοξικομανίας και των συνεπειών της· εκφράζει, ωστόσο, εντονότατες ανησυχίες σχετικά με τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό δολοφονιών κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων και από ομάδες επιφυλακής στο πλαίσιο μιας εντατικοποιημένης εκστρατείας κατά του εγκλήματος και των ναρκωτικών με στόχο τους εμπόρους και τους χρήστες ναρκωτικών, και ζητεί από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσει τέλος στο τρέχον κύμα εξωδικαστικών εκτελέσεων και δολοφονιών·

4.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας και διαφθοράς στη χώρα, ωστόσο καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες πολιτικές και προγράμματα που θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αποκατάσταση, χωρίς να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη βίαιη καταστολή·

5.  επιδοκιμάζει με ικανοποίηση την πρωτοβουλία του Προέδρου Duterte για αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας με το NDFP (Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο Φιλιππίνων) και προσβλέπει στον τερματισμό της σύγκρουσης στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων, θα μπορούσε να επιτευχθεί τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης μέσα σε ένα έτος·

6.  τονίζει ότι οι δράσεις αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις·

7.  ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς πράξεις που έχουν κυρωθεί από τις Φιλιππίνες·

8.  ενθαρρύνει τις αρχές να ξεκινήσουν αμέσως έρευνα σχετικά με τον υπερβολικά υψηλό αριθμό δολοφονιών που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων·

9.  σημειώνει ότι το UNODC είναι έτοιμο να συνεργαστεί περαιτέρω με τις Φιλιππίνες ώστε να παραπέμψει τους λαθρέμπορους ναρκωτικών στη δικαιοσύνη με τις κατάλληλες νομικές εγγυήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες·

10.  συνιστά να θεσπιστεί χωρίς καθυστέρηση εθνικός μηχανισμός για την πρόληψη των βασανιστηρίων, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και το προαιρετικό της πρωτόκολλο·

11.  καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να καταδικάσει τις ενέργειες των ομάδων επιφυλακής και να διερευνήσει την ευθύνη των ομάδων αυτών αναφορικά με τις δολοφονίες· ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να διεξαγάγουν άμεση, διεξοδική, αποτελεσματική και αμερόληπτη έρευνα προκειμένου να εντοπισθούν όλοι οι υπεύθυνοι, να προσαχθούν ενώπιον αρμόδιων και αμερόληπτων πολιτικών δικαστηρίων και να εφαρμοστούν οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο·

12.  καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να εγγυηθεί την κατάλληλη προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνδικαλιστών και των δημοσιογράφων·

13.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση του Προέδρου Duterte για προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει την κυβέρνηση στις προσπάθειές της να παράσχει στους χρήστες ναρκωτικών επαρκή βοήθεια ώστε να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους, καθώς και να συνεχίσει να στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης των Φιλιππίνων·

14.  προτείνει να κυρώσουν οι Φιλιππίνες χωρίς καθυστέρηση τη Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και να ποινικοποιήσουν τις αναγκαστικές εξαφανίσεις και τις εξωδικαστικές εκτελέσεις στην εθνική τους νομοθεσία·

15.  ζητεί από το Κογκρέσο των Φιλιππίνων να απόσχει από την επαναφορά της θανατικής ποινής και να μην μειώσει την ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης·

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με όλα τα εμπειρικά στοιχεία, η θανατική ποινή δεν μειώνει την εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και θα κατέστρεφε ένα μεγάλο επίτευγμα του δικαστικού συστήματος των Φιλιππίνων·

17.  ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να συνδράμει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων όσον αφορά την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της συμφωνίας-πλαισίου·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Φιλιππίνων, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0263.
(2) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 99.
(3) ΕΕ C 305 E της 11.11.2010, σ. 11.


Σομαλία
PDF 416kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη Σομαλία (2016/2881(RSP))
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τις επιθέσεις στη Σομαλία, στις 27 Φεβρουαρίου 2016, στις 2 Ιουνίου 2016, στις 26 Ιουνίου 2016, στις 26 Ιουλίου 2016 και στις 21 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Σομαλία, της 18ης Ιουλίου 2016 και της 15ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini σχετικά με την απόφαση για ένα εκλογικό υπόδειγμα για τη Σομαλία το 2016,

–  έχοντας υπόψη το Συμβόλαιο για μια Νέα Συμφωνία, που εγκρίθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, του Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Σομαλία, που δημοσιεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2297(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τη Σομαλία, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 8 Ιανουαρίου 2016 και 9 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που συντάχθηκε από την Ομάδας Εργασίας για την Καθολική Περιοδική Εξέταση, στις 13 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την καταδίκη, εκ μέρους του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Σομαλία, Michael Keating, της βομβιστικής επίθεσης σε ξενοδοχείο στο Μογκαντίσου στις 30 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία Καθολική Περιοδική Εξέταση για την Σομαλία ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Ιανουάριο 2016·

–  έχοντας υπόψη την έκκληση που απεύθυνε η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, για βοήθεια στην αντιμετώπιση της χρήσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της AMISOM της 26ης Ιουλίου 2016, με την οποία καταδικάζονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μογκαντίσου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εκπροσώπου του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης (SRCC) για τη Σομαλία, πρεσβευτή Francisco Caetano Madeira, στις 30 Αυγούστου 2016, ο οποίος επαίνεσε τις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας σε σχέση με την επίθεση σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΑΚΕ και της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης κατά τη 455η σύνοδό του, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την εντολή της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, όσον αφορά την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των λαών βάσει του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε το 1999,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία, μετά από δύο δεκαετίες εμφύλιου πολέμου, απουσίας κρατικού ελέγχου, και τρομοκρατίας, βρίσκεται σε κρίσιμη μεταβατική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012, όταν εγκαταστάθηκε μια νέα κυβέρνηση υποστηριζόμενη από τη διεθνή κοινότητα, η Σομαλία κινείται βαθμιαία στην κατεύθυνση της σταθερότητας, αλλά ότι οι νέες αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τους μαχητές της προσκείμενης στην Αλ Κάιντα οργάνωσης Αλ Σαμπάμπ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και υπάρχουν θετικές δεσμεύσεις και πολιτικές εξελίξεις από την πλευρά της κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ανασφάλεια και οι εσωτερικές πολιτικές έριδες εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τη συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει ενός λειτουργούντος μη στρατιωτικού δικαστικού συστήματος, η κυβέρνηση της Σομαλίας βασίζεται σε στρατοδικεία για τις δίκες και καταδίκες πολιτών, γεγονός που δεν εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών κατηγορουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκχωρηθεί ευρείες εξουσίες έρευνας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISA), η οποία επί του παρόντος δεν διαθέτει εντολή για την επιβολή του νόμου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων όσων κρατούνται από τη NISA·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Σομαλίας αγωνίζεται και υποφέρει από τις συνέπειες των συνεχών βάρβαρων επιθέσεων από πολέμαρχους και τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Αυγούστου 2016 τουλάχιστον 10 άτομα, μεταξύ των οποίων στρατιώτες και πολίτες, σκοτώθηκαν στο Μογκαντίσου έξω από το προεδρικό μέγαρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουλίου 2016 η Αλ Σαμπάμπ επιτέθηκε σε βάση της Αφρικανικής Ένωσης στο Μογκαντίσου και σκότωσε τουλάχιστον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, και ότι αναφέρθηκαν κι άλλες επιθέσεις με όλμους κατά τους προηγούμενους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν τον θάνατο περισσότερα από 100 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Σαμπάμπ παραμένει επίσης ενεργή στη γειτονική Κένυα, όπου διαπράττει τακτικά τρομοκρατικές επιθέσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η AMISOM, η ειρηνευτική αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης με δύναμη 22 000 ανδρών, έχει ως εντολή, μεταξύ άλλων, τη μείωση της απειλής που αντιπροσωπεύουν η Αλ Σαμπάμπ και άλλες ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης, την επίτευξη ασφάλειας ώστε να καταστεί δυνατή η πολιτική διεργασία σε όλα τα επίπεδα, καθώς και προσπάθειες σταθεροποίησης, συμφιλίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης στη Σομαλία, και να καταστήσει δυνατή τη σταδιακή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ασφαλείας από την AMISOM στις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, εφόσον οι τελευταίες αναπτύξουν τη δέουσα ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της AMISOM παρατάθηκε έως τις 31 Μαΐου 2017, κίνηση που επικροτήθηκε από το Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα, που έχει προσφέρει τα περισσότερα στρατεύματα, ανέφερε ότι θα αποσύρει τις, άνω των 6 000 ανδρών δυνάμεις της από τη Σομαλία έως το τέλος του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποσύρει πλήρως τη δύναμή της έως το τέλος του 2020, αναφέροντας ότι οι αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν βαθμιαία στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας, αρχής γενομένης από το 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις της AMISOM έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων τυφλή φονική βία και περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη εκλογική διαδικασία στη Σομαλία αποτελεί ορόσημο για τον λαό της Σομαλίας, και θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στη Σομαλία και την ευρύτερη περιοχή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία για τα μέλη της Άνω Βουλής του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Σομαλίας αναμένεται να διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ για τα μέλη της Βουλής του Λαού του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Σομαλίας μεταξύ 24 Σεπτεμβρίου 2016 και 10 Οκτωβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί από τα δύο σώματα στις 30 Οκτωβρίου 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική διαδικασία θα αποτελέσει το κλειδί για εκλογές με δημοκρατική καθολική ψηφοφορία το 2020, που θα διοργανωθούν από την Εθνική Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ομάρ Μοχάμεντ Αμπντούλ, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ομάδας Έμμεσης Εκλογικής Εφαρμογής (FIEIT), επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η εκλογική διαδικασία του 2016 θα διεξαχθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ότι η εκλογική διαδικασία θα είναι διαφανής και αξιόπιστη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση δημοκρατικών κρατών, εξακολουθεί να είναι αισθητά περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Σομαλία δείχνει το δύσκολο περιβάλλον που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, κυρίως από την Αλ Σαμπάμπ, συλλήψεις, εκφοβισμός και κλείσιμο επικριτικών μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές σπάνια διερευνούν τις υποθέσεις ή ασκούν δίωξη σε δράστες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκχωρηθεί ευρείες εξουσίες έρευνας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISA), η οποία επί του παρόντος δεν διαθέτει εντολή για την επιβολή του νόμου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων όσων κρατούνται από τη NISA·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, μπορούν να ταυτοποιηθούν 120 περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2015, μόνον δέκα από τους 48 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που συνελήφθησαν έχουν προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία παραμένει μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνια εκτοπισμένες κοινότητες παγκοσμίως, με 1,1 εκατομμύρια εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας, εκ των οποίων περίπου 400 000 άτομα εκτιμάται ότι ζουν στο Μογκαντίσου, και σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τον Ιούλιο του 2016, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε πως οι αναγκαστικές εκδιώξεις και η ανασφάλεια εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 28 000 νέους εκτοπισμένους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 420 000 Σομαλοί πρόσφυγες σε καταυλισμούς στην Κένυα, από τους οποίους οι 350 στο, καταυλισμό Νταντάαμπ, και ότι οι κυβερνήσεις της Σομαλίας και της Κένυας και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχουν συμφωνήσει να διευκολύνουν τον εκούσιο επαναπατρισμό 10 000 προσφύγων στη Σομαλία, σε περιοχές που δεν βρίσκονται στον έλεγχο της Αλ Σαμπάμπ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κένυας δήλωσε τον Μάιο του 2016 ότι ο καταυλισμός προσφύγων του Νταντάαμπ στη βορειοανατολική Κένυα θα κλείσει έως τα τέλη του έτους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παιδιά εξακολουθούν να θανατώνονται, να κρατούνται αυθαίρετα και να στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις, παρά το ότι η Σομαλία κύρωσε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τον Ιανουάριο του 2015, και ενέκρινε τη Διακήρυξη για ασφαλή σχολεία τον Νοέμβριο, δεσμευόμενη να λάβει απτά μέτρα για την προστασία των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε ποσό 286 εκατομμύρια EUR μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (2014-2020), με εστίαση στην εφαρμογή του «Συμβολαίου» και, ειδικότερα, στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί επίσης να υποστηρίξει την AMISOM μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική·

1.  εκφράζει τη συμπάθειά του στα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στη Σομαλία και στις οικογένειές τους και τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών· ταυτόχρονα καταδικάζει έντονα τους δράστες αυτών των επιθέσεων, που αποδίδονται στην ανταρτική ομάδα Αλ Σαμπάμπ·

2.  ζητεί την ενίσχυση της εθνικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας και την προστασία του πληθυσμού, καθώς και επιπλέον στήριξη από τη διεθνή κοινότητα στην AMISOM και στην κυβέρνηση της Σομαλίας στο έργο τους για την οικοδόμηση της ειρήνης και σταθερότητας·

3.  υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ώστε να γίνονται πλήρως σεβαστά η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων·

4.  τονίζει την ανάγκη για συμμετοχικό διάλογο μεταξύ όλων των τομέων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των φατριών και φυλών που απαρτίζουν το έθνος της Σομαλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η αμοιβαία κατανόηση και να επιτευχθεί συναίνεση για μια μακροχρόνια και σταθερή ειρήνη·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση, εκ μέρους της κυβέρνησης και των περιφερειακών ηγετών, της νέας εθνικής πολιτικής για την ασφάλεια, και καλεί την κυβέρνηση να επισπεύσει την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη απειλή της Αλ Σαμπάμπ·

6.  καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στη συνεργασία με τη Σομαλία για την οικοδόμηση νόμιμων θεσμών και ενός τομέα ασφάλειας που θα ανήκει στη Σομαλία, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία όλων των ανθρώπων· τονίζει ότι αυτό έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη της Σομαλίας και την ασφάλεια στην περιοχή·

7.  καλεί την Αφρικανική Ένωση να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη Μονάδα για την Ανίχνευση, Ανάλυση και Αντίδραση σε μη στρατιωτικές απώλειες (CCTARC) της AMISOM, σε σχέση με τις αναφορές ή έρευνες όσον αφορά απώλειες αμάχων με υπαιτιότητα στρατευμάτων από τις χώρες αυτές, και ότι οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται επίσης στον ΟΗΕ σύμφωνα με την απόφαση 2297(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τροφοδοτούν τα επιχειρησιακά σχέδια της AMISOM·

8.  καλεί την κυβέρνηση και την ΕΕ, ως μέρος της δραστηριότητάς της στον τομέα του κράτους δικαίου στη Σομαλία, να διασφαλίσουν ότι η εθνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας ρυθμίζεται με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και να αναπτύξουν την τεχνική πραγματογνωσία του τμήματος διερεύνησης εγκλημάτων της Σομαλίας (CID) ώστε να είναι σε θέση να διεξάγει διεξοδικές και αποτελεσματικές έρευνες με σεβασμό των δικαιωμάτων·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για την έρευνα της ΑΕ όσον αφορά τους ισχυρισμούς για σεξουαλική βία από τα στρατεύματα της AMISOM, ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης και, σύμφωνα με την απόφαση 2272(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλεί την ΑΕ και τις χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα να μεριμνήσουν ώστε οι καταγγελίες να διερευνηθούν σωστά και εξονυχιστικά, οι δε υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

10.  καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει τους ελέγχους της και τις προσπάθειες δημιουργίας ικανοτήτων για τη διασφάλιση της λογοδοσίας όσον αφορά τις βιαιότητες εκ μέρους της AMISOM, δεδομένου ιδίως ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής της·

11.  τονίζει την ενθαρρυντική πρόοδο που έχει σημειωθεί προς εκλογές χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνη διακυβέρνηση, από το 2012 και μετά· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Εθνικό Φόρουμ Ηγεσίας για να προωθήσει τη δημιουργία και καταχώριση πολιτικών κομμάτων τα επόμενα δύο έτη, ενόψει των εκλογών του 2020, με βάση την αρχή «κάθε άνθρωπος μία ψήφος», καθώς και την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των κρατικών θεσμών και την έγκριση σημαντικών νέων νόμων για τα πολιτικά κόμματα και για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών· τονίζει την ύψιστη σημασία μιας αξιόπιστης, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας με λογοδοσία, που θα εξασφαλίζει την αναγκαία νομιμότητα για την εκλεγμένη ηγεσία·

12.  αναγνωρίζει τη θετική συμβολή του γραφείου στήριξης του ΟΗΕ στη Σομαλία (UNSOS) στην υποστήριξη της AMISOM και της Αποστολής Συνδρομής των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNSOM) μέσω συνεισφοράς στρατευμάτων, οικονομικών και υλικών πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού στη Σομαλία·

13.  καλεί τον εθνικό στρατό της Σομαλίας και την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να λάβουν όλα τα μέτρα προκειμένου να τεθεί τέρμα στις προσπάθειες της ανταρτικής ομάδας Αλ Σαμπάμπ να διαταράξει την επικείμενη εκλογική διαδικασία· υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα·

14.  καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιωτών και ως πληροφοριοδοτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, περιλαμβανομένης της χρήσης αιχμαλώτων ή λιποτακτών παιδιών στρατιωτών· καλεί την κυβέρνηση της Σομαλίας να θέσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές·

15.  ζητεί τη λήψη δραστικότερων μέτρων για την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και επιστρατεύονται και χρησιμοποιούνται από ένοπλες δυνάμεις και ομάδες· ζητεί από τις αρχές να αντιμετωπίζουν πρωτίστως ως θύματα τα παιδιά για τα οποία υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με την Αλ Σαμπάμπ, και να έχουν ως κατευθυντήριες αρχές τα συμφέροντα του παιδιού·

16.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη ούτε ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ ασφάλειας και αναπτυξιακών δράσεων, για την ενίσχυση τόσο των προγραμμάτων προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και εκείνων για την καταπολέμηση της υπανάπτυξης και των αιτίων και της βάσης της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει την ανάγκη για την παροχή βασικών υπηρεσιών και στήριξης σε όσους απελευθερώνονται, προκειμένου ιδίως να διασφαλιστεί η βιώσιμη επανένταξη των επαναπατριζόμενων προσφύγων στη χώρα· τονίζει την ανάγκη για επιτάχυνση της ενοποίησης της διοικητικής δομής του σομαλικού κράτους και των θεσμών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές·

17.  καλεί τις χώρες υποδοχής προσφύγων από τη Σομαλία να επιδεικνύουν ρεαλισμό σε ό,τι αφορά την κατάσταση της ασφάλειας σε μεγάλα τμήματα της Σομαλίας, όταν επαναπροωθούν πρόσφυγες στη Σομαλία·

18.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επιθέσεις κατά των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία· επαναλαμβάνει ότι έχει ουσιαστική σημασία η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας, σε όσους την έχουν ανάγκη·

19.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση της δημοκρατίας, ιδίως σε περιόδους πολιτικού μετασχηματισμού· καλεί τη σομαλική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον ποινικό κώδικα, τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και άλλες νομοθετικές πράξεις, προκειμένου να τις εναρμονίσει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης·

20.  καταδικάζει απερίφραστα τις πολλαπλές δολοφονίες και συλλήψεις, τον εκφοβισμό και το κλείσιμο μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική, την κατάσχεση εξοπλισμού και τη φραγή ιστοτόπων· ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα από τις αρχές της Σομαλίας για να εξασφαλιστούν η πλήρης διερεύνηση όλων οι παραβιάσεων του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και η παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη·

21.  συγχαίρει την Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNSOM) και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη δημοσίευση της έκθεσης στις 4 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης στη Σομαλία, που είναι η πρώτη δημόσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να δημοσιεύουν περισσότερες εκθέσεις·

22.  καλεί τις αρχές να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα νομικά πλαίσια και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο δικαιοδοτικό σύστημα, ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων για δικαιοσύνη και προστασία, δεδομένου ότι η ατιμωρησία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό βίαιων εκδιώξεων εκτοπισμένων από δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές στις μεγαλύτερες πόλεις της Σομαλίας· υπενθυμίζει ότι αυτές οι απελάσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τα σχετικά εθνικά και διεθνή πλαίσια· ζητεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρουν βιώσιμες συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα των εκτοπισμένων· ζητεί από την κυβέρνηση της Σομαλίας να δημιουργήσει, με την υποστήριξη των εταίρων της, τις προϋποθέσεις για την εκούσια επιστροφή των προσφύγων με αξιοπρέπεια, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Σομαλίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


Ζιμπάμπουε
PDF 414kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (2016/2882(RSP))
P8_TA(2016)0351RC-B8-0995/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη βία·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την απαγωγή του Itai Dzamara·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/220 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία που υπεγράφη το 2008 από τα τρία κυριότερα πολιτικά κόμματα, δηλαδή το ZANU PF, το MDC-T και το MDC,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του Ιουνίου 1981, τον οποίο έχει επικυρώσει η Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας του αυταρχικού καθεστώτος υπό την ηγεσία του Προέδρου Mugabe, το οποίο διατηρεί την εξουσία του μέσω της διαφθοράς, της βίας, των νόθων εκλογών και ενός βίαιου μηχανισμού ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε δεν έχει βιώσει πραγματική ελευθερία εδώ και δεκαετίες και πολλοί κάτοικοι ηλικίας κάτω των τριάντα ετών έχουν ζήσει μόνο σε συνθήκες φτώχειας και βίαιης καταστολής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναταραχές αυξάνονται και πάλι στη Ζιμπάμπουε, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, καθώς επικρατεί έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, εκτεταμένη ανεργία και κρατική διαφθορά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να καταστείλουν την ελευθερία της έκφρασης και την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εμφανιστεί διάφορες ομάδες εν αναμονή της περιόδου μετά τον Mugabe·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την πτώση της κυβέρνησης συνασπισμού το 2013, το έργο του Tendai Biti για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την αύξηση των κυβερνητικών εσόδων έχει ακυρωθεί με την επιστροφή στο σύστημα πατρωνίας και κλεπτοκρατίας και τη δημιουργία ενός κράτους φόβου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή η Ζιμπάμπουε βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση από τον υπερπληθωρισμό του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά πτωχεύσει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάιο 2016, χιλιάδες διαδηλωτές – άτυποι οικονομικοί παράγοντες, άνεργοι νέοι και, πιο πρόσφατα, επαγγελματίες – βγήκαν στους δρόμους σε πολλά αστικά κέντρα της Ζιμπάμπουε για να διαδηλώσουν κατά της απώλειας θέσεων εργασίας, της μαζικής ανεργίας και της αποτυχίας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις βασικές οικονομικές προσδοκίες του λαού, δηλαδή τη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας που παρέχει θέσεις εργασίας, την έγκαιρη καταβολή των αμοιβών των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου σταθερού νομίσματος και ενός προσιτού καθεστώτος τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι μισθοί των εργαζομένων στον στρατό καταβάλλονται τακτικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα διαμαρτυρίας, υπό την ηγεσία του κληρικού Evan Mawarire, όπου χρησιμοποιήθηκε η ετικέτα #ThisFlag, έλαβε τη στήριξη των εκκλησιών και της μεσαίας τάξης, η οποία μέχρι τότε απείχε κατά κανόνα από τις πολιτικές διαμαρτυρίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιουλίου 2016, το αντιπολιτευτικό κίνημα #ThisFlag απεύθυνε έκκληση για ημέρα εθνικής απεργίας ως διαμαρτυρία κατά της αδράνειας της κυβέρνησης για τη διαφθορά, την ατιμωρησία και τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα και τη λήψη μέτρων βίαιης καταστολής από τις αρχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Promise Mkwananzi, ο ηγέτης του κοινωνικού κινήματος #Tajamuka, το οποίο συνδέεται με την απεργία του Ιουλίου, είχε συλληφθεί με την κατηγορία της υποκίνησης δημόσιας βίας και αποφυλακίστηκε με την καταβολή εγγύησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη ακτιβίστρια του #Tajamuka, η Linda Masarira, συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιουλίου 2016 και έκτοτε παραμένει υπό κράτηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διαδηλώσεις διοργανώνονται πλέον μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ότι οι αρχές της Ζιμπάμπουε έχουν κλείσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp για να παρεμποδίζουν τις διαδηλώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Αυγούστου 2016, σημειώθηκαν αιματηρές συγκρούσεις στην πρωτεύουσα Χαράρε, όταν η αστυνομία αγνόησε δικαστική απόφαση και ξυλοκόπησε χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος μεταρρυθμίσεων των εθνικών εκλογών (National Election Reform Agenda, Nera) για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις εκκρεμούσες εκλογικές μεταρρυθμίσεις ενόψει των εθνικών εκλογών του 2018, οι οποίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί διαδηλωτές που συνελήφθησαν εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση και πολλοί από αυτούς αγνοούνται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Mugabe βρίσκεται στην εξουσία από την έναρξη της περιόδου ανεξαρτησίας, το 1980, και επιδιώκει να επανεκλεγεί, και ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησής του έχουν απορρίψει αιτήματα για εκλογικές μεταρρυθμίσεις ενόψει των εκλογών του 2018·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βετεράνοι του αγώνα για την ανεξαρτησία, οι οποίοι υπήρξαν στενοί σύμμαχοι του Mugabe στο κυβερνών κόμμα, μποϊκοτάρισαν την ομιλία του στις 8 Αυγούστου 2016, και κατήγγειλαν τις δικτατορικές του τάσεις και την αποτυχία του να επιλύσει τη σοβαρή οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα από το 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος εξέλαβε αυτό το μποϊκοτάζ ως προδοσία και, ως αντίποινα, συνέλαβε τρία μέλη της Εθνικής Ένωσης Βετεράνων της Ανεξαρτησίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η αστυνομία ανακάλεσε το διάταγμα 101Α για να απαγορεύσει όλες τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Χαράρε, λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίηση μεγάλης διαδήλωσης από 18 πολιτικά κόμματα στην πρωτεύουσα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε την εν λόγω απαγόρευση για επτά ημέρες και ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Πρόεδρος Mugabe παρενέβη στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, κατηγορώντας τους δικαστές της Ζιμπάμπουε για «απερίσκεπτες» αποφάσεις οι οποίες επέτρεψαν διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησής του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Ζιμπάμπουε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει δηλώσει ότι η επισιτιστική βοήθεια, η οποία κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει τους υποσιτισμένους χωρικούς που πλήττονται από τις συνθήκες ξηρασίας στη χώρα, διανέμεται με κομματικά κριτήρια, καθώς οι αξιωματούχοι του Zanu PF αρνούνται τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας σε υποστηρικτές κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Φεβρουάριο 2016, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν επισιτιστική βοήθεια έως τον Ιανουάριο 2017 και έως και το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού υποφέρει από ασιτία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2016 έκλεισε ένας χρόνος από την απαγωγή του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να εκπονήσει έρευνα για τον Dzamara και να ενημερώνει το Δικαστήριο ανά δεκαπενθήμερο έως ότου αυτός εντοπιστεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, το άρθρο 96 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του καθεστώτος της Ζιμπάμπουε ανανεώθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τον Πρόεδρο Mugabe, την Grace Mugabe και τις αμυντικές βιομηχανίες της Ζιμπάμπουε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπάργκο όπλων θα παραμείνει σε ισχύ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει άρει τους περιορισμούς για 78 άτομα και 8 οντότητες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ) της Ζιμπάμπουε έλαβε 234 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, για να στοχεύσει σε τρεις βασικούς τομείς, και συγκεκριμένα στην υγεία, στην οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στη γεωργία και στη διακυβέρνηση και την οικοδόμηση θεσμών·

1.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την αύξηση της βίας εις βάρος διαδηλωτών στη Ζιμπάμπουε κατά τους τελευταίους μήνες· σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την απαγόρευση των διαδηλώσεων για έναν μήνα, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα· καλεί την κυβέρνηση και όλα τα κόμμα της Ζιμπάμπουε να σέβονται τον δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι ουσιαστικές ανησυχίες και ζητεί από τις αρχές της χώρας να διερευνήσουν τις καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας και άλλες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από στοιχεία εντός της αστυνομίας της χώρας, και να καταλογίσει ευθύνες στους υπεύθυνους·

2.  εκφράζει ανησυχία για την αύξηση του αριθμού αυθαίρετων συλλήψεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετεχόντων σε ειρηνικές και νόμιμες διαδηλώσεις και ζητεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την τήρηση του συντάγματος·

3.  καλεί τις αρχές της Ζιμπάμπουε να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους·

4.  καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Mugabe με τις οποίες επιτίθεται στο δικαστικό σώμα της χώρας και καλεί τις αρχές της χώρας να μην παρεμβαίνουν στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία, η Ζιμπάμπουε έχει δεσμευτεί να ευθυγραμμίσει τόσο τη νομοθεσία της όσο και τις διαδικασίες και πρακτικές με τις διεθνείς αρχές και το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

6.  εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερα δεινή θέση των γυναικών στη Ζιμπάμπουε και στην ανάγκη για σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών·

7.  πιστεύει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουν με προσοχή τη σκοπιμότητα της εκ νέου επιβολής ορισμένων περιοριστικών μέτρων, καθιστώντας σαφές ότι τα μέτρα αυτά θα αρθούν και ότι η χώρα θα λάβει πακέτο στήριξης εφόσον γίνει σαφές ότι οδεύει προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, ότι θα παρασχεθεί βοήθεια για τη στήριξη της διεξαγωγής μιας ελεύθερης και δίκαιης εκλογικής διαδικασίας και της αστυνομικής μεταρρύθμισης·

8.  ζητεί μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας με βάση μια ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να αναπτυχθεί μια ελεύθερη, ευημερούσα και πλουραλιστική δημοκρατία·

9.  καταδικάζει σθεναρά την παρεμπόδιση της παροχής επισιτιστικής βοήθειας για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων· υπογραμμίζει την ανησυχία του για τυχόν περαιτέρω μέτρα που θα ήταν επιζήμια για την αγροτική παραγωγή και ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας·

10.  εκφράζει τη διαρκή ανησυχία του για την απαγωγή του Itai Dzamara· απαιτεί τον σεβασμό του habeas corpus και την προσαγωγή των υπαίτιων της απαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης·

11.  επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται στη Ζιμπάμπουε για το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα απορροφάται αποτελεσματικά από τους συναφείς τομείς και καλεί την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να επιτρέψει στην Επιτροπή απρόσκοπτη πρόσβαση σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να γίνει πιο δεκτική ως προς την τεχνική αρωγή για έργα και προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η ΕΕ πολιτικό διάλογο με τις αρχές της Ζιμπάμπουε στο πλαίσιο των άρθρων 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, ώστε να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της ΕΕ για τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού·

13.  καλεί την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) και την Κοινοπολιτεία να καταβάλουν εκ νέου προσπάθειες για να βοηθήσουν τη Ζιμπάμπουε να επιστρέψει στην πορεία προς τη δημοκρατία·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ζιμπάμπουε, τις κυβερνήσεις της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, την Αφρικανική Ένωση, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοπολιτείας.

(1) ΕΕ L 40 της 17.2.2016, σ. 11.


Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
PDF 388kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 για πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0668),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0405/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0201/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και για την κατάργηση της σύστασης του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994

P8_TC1-COD(2015)0306


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1953.)


Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I
PDF 989kWORD 156k
Κείμενο
Ενοποιημένο κείμενο
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))(1)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία 1, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
στην πρόταση της Επιτροπής
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
---------------------------------------------------------
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
Πρόταση για
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/...
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(4),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών και να προσφέρει στους επενδυτές και στους αποταμιευτές πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

(2)  Η οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) καθόρισε εναρμονισμένες αρχές και εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να καταρτίζεται, να εγκρίνεται και να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δεδομένων των νομοθετικών εξελίξεων και των εξελίξεων της αγοράς που έχουν ανακύψει μετά την έναρξη ισχύος της, η οδηγία αυτή πρέπει να αντικατασταθεί.

(3)  Η δημοσιοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση προσφορών κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επενδυτών, καθώς εξαλείφει την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση αυτής της δημοσιοποίησης επιτρέπει την καθιέρωση ενός μηχανισμού διασυνοριακού διαβατηρίου που διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά μια ευρεία ποικιλία κινητών αξιών.

(4)  Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και πρόσωπα τα οποία ζητούν τη διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών και θα μπορούσε να παρεμποδιστεί η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει εναρμονισμένο πλαίσιο που να εξασφαλίζει ομοιομορφία στη δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τα ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο.

(5)  Κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι κανόνες για τη γνωστοποίηση πληροφοριών είναι απαραίτητο και σκόπιμο να έχουν τη νομοθετική μορφή ενός κανονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή κατά τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Ένωση των διατάξεων που επιβάλλουν απευθείας υποχρεώσεις σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε προσφορές κινητών αξιών στο κοινό ή στην εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δεδομένου ότι ένα νομικό πλαίσιο για τις διατάξεις περί ενημερωτικών δελτίων περιλαμβάνει απαραιτήτως μέτρα που προσδιορίζουν ακριβείς απαιτήσεις για όλα τα διαφορετικά ζητήματα που συνδέονται εγγενώς με τα ενημερωτικά δελτία, ακόμα και μικρές αποκλίσεις στην προσέγγιση που υιοθετείται αναφορικά με ένα από αυτά τα ζητήματα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή προσφορά κινητών αξιών, στην εισαγωγή σε ρυθμιζόμενες αγορές σε πολυεθνική βάση και στους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ. Συνεπώς, η χρήση του κανονισμού, που έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθεσία, μειώνει την πιθανότητα λήψης μέτρων με αποκλίσεις σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζει την εφαρμογή συνεπούς προσέγγισης και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και αποτρέπει την εμφάνιση σοβαρών εμποδίων στις διασυνοριακές προσφορές και στην εισαγωγή σε πολυεθνική βάση. Η χρήση κανονισμού θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη στη διαφάνεια των αγορών σε όλη την Ένωση και θα μειώσει την πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, καθώς και το κόστος αναζήτησης και συμμόρφωσης για τις εταιρείες.

(6)  Η αξιολόγηση της οδηγίας 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) αποκάλυψε ότι ορισμένες αλλαγές που θεσπίστηκαν με την οδηγία αυτή δεν πέτυχαν τους αρχικούς στόχους τους και ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στο καθεστώς ενημερωτικού δελτίου στην Ένωση για την απλούστευση και τη βελτίωση της εφαρμογής του, την αύξηση της αποδοτικότητάς του και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

(7)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την ενιαία αγορά κεφαλαίων. Η παροχή πληροφοριών που, ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των κινητών αξιών, είναι απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει από τους επενδυτές εξασφαλίζει, από κοινού με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η μορφή υπό την οποία θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(8)  Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του παρόντος κανονισμού δεν παρεμποδίζουν ένα κράτος μέλος ή μια αρμόδια αρχή ή ένα χρηματιστήριο, μέσω των ρυθμίσεών του, να επιβάλλει άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (κυρίως όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση). Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν να περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τη σύνταξη, το περιεχόμενο και τη διάδοση ενός ενημερωτικού δελτίου που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

(9)  Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και επομένως δεν θα επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό.

(10)  Η απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου πρέπει να καλύπτει μετοχικές και μη μετοχικές κινητές αξίες που προσφέρονται στο κοινό ή που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Ορισμένες από τις κινητές αξίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει μεταβιβάσιμες κινητές αξίες ή να εισπράξει χρηματικό ποσό μέσω εκκαθάρισης με ρευστά διαθέσιμα που καθορίζεται σε συνάρτηση με άλλα μέσα, συγκεκριμένα μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, συνάλλαγμα, τόκους και αποδόσεις, βασικά εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μέτρα. Ο παρών κανονισμός καλύπτει ιδίως τίτλους επιλογής (warrants), καλυπτόμενους τίτλους επιλογής, πιστοποιητικά, καταθετήρια και μετατρέψιμους τίτλους, π.χ. κινητές αξίες μετατρέψιμες κατ’ επιλογή του επενδυτή.

(11)  Για να εξασφαλίζεται η έγκριση και η δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και η εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τη διαφημιστική δραστηριότητα, πρέπει να προσδιορίζεται μια αρμόδια αρχή για κάθε ενημερωτικό δελτίο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με ακρίβεια το κράτος μέλος καταγωγής που είναι το πλέον ενδεδειγμένο να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.

(12)  Για προσφορές κινητών αξιών στο κοινό με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη του 1 000 000 EUR, το κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πιθανόν να είναι δυσανάλογο των πόρων που προσδοκώνται από την προσφορά. Επομένως, η απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύει για προσφορές τόσο μικρής κλίμακας. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επεκτείνουν τις απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία χαμηλότερη από αυτό το όριο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε σχέση με τις εν λόγω προσφορές και, συνεπώς, να αυξάνουν τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν τέτοιες εθνικές απαιτήσεις γνωστοποίησης, θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τους ισχύοντες κανόνες.

(12α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύει τις εν λόγω εθνικές απαιτήσεις γνωστοποίησης και να ενσωματώνει τα αποτελέσματα στο έργο της για συμμετοχική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. Είναι σημαντικό να διασφαλίζει το ρυθμιστικό περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης ότι οι εταιρείες θα έχουν επαρκείς επιλογές για άντληση κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και για να αποδεσμευθούν επενδύσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κανονιστική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση και την εναρμόνιση των πρακτικών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ένωση.

(13)  Επιπλέον, λόγω των διαφορετικών μεγεθών των χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη την Ένωση, είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξαιρούν δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που δεν υπερβαίνουν τα 5 000 000 EUR από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα στο εθνικό τους δίκαιο κατώτατο όριο μεταξύ 1 000 000 EUR και 5 000 000 EUR, εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς στην Ένωση κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο προστασίας των εγχώριων επενδυτών που κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ το κατώτατο όριο που έχουν επιλέξει. Οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που πραγματοποιούνται βάσει της εν λόγω εξαίρεσης δεν θα πρέπει να επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι προσφορές αυτές θα πρέπει να περιέχουν σαφή διευκρίνιση ότι η δημόσια προσφορά δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να ζητούν ενεργά επενδυτές εκτός του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(13a)   Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία που δεν υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εμποδίζει το εν λόγω κράτος μέλος από τη θέσπιση κανόνων σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι επιτρέπουν στους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) να προσδιορίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου εισαγωγής που υποχρεούται να προσκομίσει ο εκδότης κατά την αρχική εισαγωγή των κινητών αξιών του προς διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να καθορίζει ο φορέας εκμετάλλευσης του ΠΜΔ τον τρόπο εξέτασης του εγγράφου εισαγωγής, πράγμα το οποίο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την επίσημη έγκριση από την αρμόδια αρχή ή τον ΠΜΔ.

(14)  Στις περιπτώσεις που μια προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών που δεν είναι ειδικοί επενδυτές ή σε άλλους επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του μικρού αριθμού προσώπων στα οποία απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να ισχύει, για παράδειγμα, για προσφορές που απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς των διαχειριστών μιας εταιρείας.

(15)  Η παροχή κινήτρων σε διοικητικούς συμβούλους και εργαζόμενους για την κατοχή κινητών αξιών της εταιρείας τους μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη διοίκηση των εταιρειών και να βοηθά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας καθώς ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων και την αίσθηση ιδιοκτησίας, ευθυγραμμίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα μετόχων και εργαζομένων και παρέχει στους εργαζόμενους επενδυτικές ευκαιρίες. Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία της εταιρείας τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες μεμονωμένοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται σύνταξη ενημερωτικού δελτίου για προσφορές που γίνονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους εντός της Ένωσης, εφόσον είναι διαθέσιμο ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό, τη φύση των κινητών αξιών και τους λόγους της προσφοράς, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Για να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εργαζόμενων σε προγράμματα προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του εάν ο εργοδότης τους εδρεύει εντός ή εκτός της Ένωσης, δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον απόφαση ισοτιμίας όσον αφορά αγορές τρίτης χώρας, εφόσον το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο είναι διαθέσιμο. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες σε προγράμματα προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίση πληροφόρηση.

(16)  Μειωτικές εκδόσεις μετοχών ή κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση σε μετοχές υποδηλώνουν συχνά συναλλαγές με σημαντικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις προοπτικές και την οικονομική κατάσταση του εκδότη, για τις οποίες απαιτούνται οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο. Αντιθέτως, όταν ένας εκδότης έχει ήδη μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο για οποιαδήποτε επόμενη εισαγωγή των ίδιων μετοχών στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω μετοχές προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι μετοχές που εισήχθησαν τελευταία αποτελούν μικρό ποσοστό των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός εάν η εν λόγω εισαγωγή συνδυάζεται με προσφορά προς το κοινό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ίδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται γενικότερα για κινητές αξίες ανταλλάξιμες με κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(17)  Κατά την εφαρμογή του ορισμού της «δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών», η ικανότητα ενός επενδυτή να λαμβάνει μεμονωμένη απόφαση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών θα πρέπει να αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο. Επομένως, στην περίπτωση προσφοράς κινητών αξιών όπου δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο μεμονωμένης επιλογής από μέρους του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διανομής κινητών αξιών στις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα άρνησης της διανομής, η εν λόγω συναλλαγή δεν θα πρέπει να εμπίπτει στον ορισμό της «δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών» δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(18)  Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα οποία ζητούν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν, σε προαιρετική βάση, πλήρες ενημερωτικό δελτίο ή ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επωφελούνται του ενιαίου διαβατηρίου εφόσον επιλέγουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό σε προαιρετική βάση.

(19)  Η γνωστοποίηση μέσω του ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που οι προσφορές περιορίζονται σε ειδικούς επενδυτές. Αντίθετα, για τη μεταπώληση στο κοινό ή τη δημόσια διαπραγμάτευση μέσω εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(20)  Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών μεσολαβητών ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών, παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Συνεπώς, οι χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και υποβολή των τελικών όρων και δεν θα πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από τον χρηματοοικονομικό μεσολαβητή να δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρηματοοικονομικός μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων.

(21)  Η εναρμόνιση των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη προστασία των επενδυτών σε επίπεδο Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν επιγνώσει, το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιέχει τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επένδυση σε κινητές αξίες, τις οποίες μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο επενδυτής προκειμένου να αξιολογήσει εν επιγνώσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη και τις απώλειες, τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συντάσσονται και να παρουσιάζονται σε ευκόλως αναλύσιμη, περιεκτική και κατανοητή μορφή και θα πρέπει να προσαρμόζονται στον τύπο του ενημερωτικού δελτίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα οποία ισχύει το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις και το καθεστώς ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες που είναι κατάλληλες για τους επενδυτές και, συνεπώς, να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τον τύπο και την κατάσταση του εκδότη, τη φύση των κινητών αξιών, τον τύπο του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται η προσφορά ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τις πιθανές γνώσεις των εν λόγω επενδυτών, καθώς και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές, επειδή έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με άλλες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

(22)  Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές και, ιδίως, για τους επενδυτές λιανικής. Θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών επιθυμούν να μελετήσουν περαιτέρω εξετάζοντας το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν επενδυτική απόφαση εν επιγνώσει. Tα ανωτέρω συνεπάγονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιληπτικό σημείωμα δεν αναπαράγονται στο κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτές οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, οιουδήποτε εγγυητή και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών αναγνωριστικών, όπως ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά και ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των κινητών αξιών. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς. Ειδικότερα, η παρουσίαση παραγόντων κινδύνου στο εισαγωγικό σημείωμα θα πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους ο εκδότης θεωρεί ότι είναι οι πιο σημαντικοί για τον επενδυτή όταν ο τελευταίος λαμβάνει επενδυτική απόφαση. H περιγραφή των παραγόντων κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη προσφορά και να προετοιμάζεται αποκλειστικά προς όφελος των επενδυτών και δεν θα πρέπει να περιέχει γενικές δηλώσεις σχετικά με τον επενδυτικό κίνδυνο ή να περιορίζει την ευθύνη του εκδότη, του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους.

(22a)   Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει σαφή προειδοποίηση που υπογραμμίζει τους κινδύνους, ιδίως για τους ιδιώτες επενδυτές, στην περίπτωση κινητών αξιών που εκδίδονται από τράπεζες που υπόκεινται σε διάσωση με ίδια μέσα δυνάμει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (BRRD)(8).

(23)  Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι σύντομο, απλό, σαφές και εύληπτο από τους επενδυτές. Θα πρέπει να συντάσσεται σε απλή, μη τεχνική γλώσσα, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς παράθεση αποσπασμάτων του ενημερωτικού δελτίου. Θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο μήκος περιληπτικού σημειώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές δεν αποτρέπονται από να το διαβάσουν και ώστε οι εκδότες να ενθαρρύνονται να επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για τους επενδυτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει στον εκδότη να καταρτίζει εκτενέστερο περιληπτικό σημείωμα μέγιστου μήκους 10 σελίδων μεγέθους Α4 σε εκτυπωμένη μορφή, εάν αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εκδότη, τη φύση της έκδοσης ή τον τύπο του εκδιδόμενου τίτλου και εφόσον συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης του επενδυτή εάν δεν διαθέτει τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο περιληπτικό σημείωμα.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη δομή του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να παρέχονται γενικές ενότητες και υποκατηγορίες, με ενδεικτικό περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει ο εκδότης με σύντομες περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων αριθμητικών στοιχείων, όπου ενδείκνυται. Οι εκδότες θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τις πληροφορίες που θεωρούν ουσιώδεις και σημαντικές, εφόσον τις παρουσιάζουν κατά τρόπο εύλογο και ισορροπημένο.

(25)  Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να διαμορφωθεί όσον το δυνατό περισσότερο σύμφωνα με το μοντέλο του εγγράφων βασικών πληροφοριών που απαιτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Στην περίπτωση που οι κινητές αξίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, ταυτόχρονα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, θα πρέπει να επιτρέπεται η πλήρης επαναχρησιμοποίηση των περιεχομένων του εγγράφου βασικών πληροφοριών στο περιληπτικό σημείωμα ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συμμόρφωσης και η διοικητική επιβάρυνση για τους εκδότες. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρείται η απαίτηση σύνταξης περιληπτικού σημειώματος στην περίπτωση που απαιτείται έγγραφο βασικών πληροφοριών, καθώς το δεύτερο δεν περιέχει βασικές πληροφορίες για τον εκδότη και την προσφορά στο κοινό ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των οικείων κινητών αξιών.

(26)  Δεν θα πρέπει να αποδίδεται αστική ευθύνη σε οιοδήποτε πρόσωπο μόνον βάσει του περιληπτικού σημειώματος συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός αν αυτό είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει σαφή προειδοποίηση προς τον σκοπό αυτό.

(27)  Οι εκδότες που συγκεντρώνουν επανειλημμένα χρηματοδότηση από κεφαλαιαγορές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ειδικές μορφές εγγράφων αναφοράς και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και ειδικές διαδικασίες συμπλήρωσης και έγκρισής τους, ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι μορφές και οι διαδικασίες θα πρέπει να προαιρετικές και να επιλέγονται από τους εκδότες.

(28)  Για όλες τις μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες αυτές εκδίδονται κατά συνεχή ή επαναλαμβανόμενο τρόπο ή στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς, θα πρέπει να επιτρέπεται η κατάρτιση από τους εκδότες ενημερωτικού δελτίου με τη μορφή βασικού ενημερωτικού δελτίου. Το βασικό ενημερωτικό δελτίο και οι τελικοί του όροι πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες όπως και το ενημερωτικό δελτίο.

(29)  Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι οι τελικοί όροι σε ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχουν μόνον πληροφορίες για το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που αφορούν ειδικά την συγκεκριμένη έκδοση και οι οποίες μπορούν να καθορίζονται μόνον κατά τη συγκεκριμένη έκδοση. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης χρεογράφων, την τιμή έκδοσης, τη διάρκεια, οποιοδήποτε απόκομμα πληρωμής, την ημερομηνία άσκησης δικαιώματος, την τιμή άσκησης δικαιώματος και την τιμή εξόφλησης, καθώς και άλλους όρους που δεν είναι γνωστοί κατά τη σύνταξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση που οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, δεν θα πρέπει να απαιτείται έγκρισή τους από την αρμόδια αρχή, αλλά μόνον κατάθεσή τους σε αυτή. Περαιτέρω νέες πληροφορίες ικανές να επηρεάσουν την εκτίμηση για τον εκδότη και τις κινητές αξίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμπλήρωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Ούτε οι τελικοί όροι ούτε το συμπλήρωμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση στο ενημερωτικό δελτίο οποιουδήποτε τύπου κινητών αξιών που δεν περιγράφονται ήδη στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

(30)  Στο πλαίσιο ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης θα πρέπει να καταρτίζει μόνο περιληπτικό σημείωμα σε σχέση με κάθε επιμέρους προσφερόμενη έκδοση, ώστε να μειώνεται η διοικητική επιβάρυνση και να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα για τους επενδυτές. Αυτό το περιληπτικό σημείωμα που αφορά συγκεκριμένα την έκδοση θα πρέπει να συνοδεύει τους τελικούς όρους και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή μόνο όταν οι τελικοί όροι περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(31)  Προκειμένου να αυξηθούν η ευελιξία και η αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος του βασικού ενημερωτικού δελτίου, οι εκδότες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν βασικό ενημερωτικό δελτίο υπό μορφή χωριστών εγγράφων. Οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν γενικό έγγραφο αναφοράς ως αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(32)  Οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καταρτίζουν τα ενημερωτικά δελτία τους ως χωριστά έγγραφα, καθώς έτσι μπορεί να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσής τους με τον παρόντα κανονισμό και θα μπορούν να αντιδρούν γρήγορα στις ευκαιρίες της αγοράς. Συνεπώς, οι εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε κάθε οικονομικό έτος ένα γενικό έγγραφο αναφοράς, το οποίο περιέχει νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές πληροφορίες και πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και μια περιγραφή του εκδότη για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Με τον τρόπο αυτό, ο εκδότης θα μπορεί να επικαιροποιεί τις πληροφορίες και να καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο όταν οι συνθήκες της αγοράς καθίστανται ευνοϊκές για μια έκδοση ή για μια εισαγωγή, προσθέτοντας σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και περιληπτικό σημείωμα. Το γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης, καθώς το περιεχόμενο του θα πρέπει να είναι το ίδιο ανεξαρτήτως του εάν ο εκδότης θα το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχικών κινητών αξιών, χρεογράφων ή παραγώγων. Θα πρέπει να χρησιμεύει ως πηγή αναφοράς για τον εκδότη, παρέχοντας στους επενδυτές και τους αναλυτές τις ελάχιστες πληροφορίες που χρειάζονται για να διαμορφώνουν άποψη εν επιγνώσει για την επιχείρηση, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη διοίκηση και τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(33)  Ένας εκδότης που έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει έγκριση για αυτό για δύο διαδοχικά έτη μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς και τυχόν τροποποιήσεών τους χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος τους εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί απαραίτητο, εκτός αν οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν παράλειψη, ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων του εκδότη την οποία διενήργησε, την ποιότητα των προηγούμενων γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τον τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου γενικού εγγράφου αναφοράς.

(34)  Το γενικό έγγραφο αναφοράς, εφόσον δεν έχει αποτελέσει μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προαιρετικά από τον εκδότη (για παράδειγμα στην περίπτωση ουσιώδους αλλαγής στην οργάνωση ή στην οικονομική κατάστασή του) είτε κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο ελέγχου μετά την κατάθεση, εφόσον δεν πληρούνται τα πρότυπα πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το γενικό έγγραφο αναφοράς. Ειδικότερα, όταν η αρμόδια αρχή εντοπίζει παράλειψη ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, ο εκδότης θα πρέπει να τροποποιεί το γενικό έγγραφο αναφοράς του και να δημοσιοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εν λόγω τροποποίηση. Δεδομένου ότι δεν λαμβάνει χώρα ούτε δημόσια προσφορά ούτε εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, η διαδικασία τροποποίησης ενός γενικού εγγράφου αναφοράς θα πρέπει να είναι διακριτή από τη διαδικασία συμπλήρωσης ενός ενημερωτικού δελτίου, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

(35)  Στην περίπτωση που ένας εκδότης καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του γενικού εγγράφου αναφοράς και των τροποποιήσεών του, όταν αυτά τα έγγραφα έχουν κατατεθεί προηγουμένως στην αρμόδια αρχή αλλά δεν έχουν εγκριθεί. Στην περίπτωση συχνού εκδότη, οι τυχόν τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς δεν θα πρέπει να χρειάζονται έγκριση πριν από τη δημοσίευση αλλά θα πρέπει να μπορούν να επανεξετάζονται εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή.

(36)  Για να επιταχυνθεί η διαδικασία κατάρτισης ενός ενημερωτικού δελτίου και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος, οι συχνοί εκδότες που συντάσσουν γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας ταχύτερης διαδικασίας έγκρισης, καθώς το κύριο μέρος του ενημερωτικού δελτίου είτε έχει ήδη εγκριθεί είτε είναι ήδη διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια αρχή. Επομένως, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να μειώνεται στην περίπτωση που το έγγραφο αναφοράς έχει τη μορφή γενικού εγγράφου αναφοράς.

(37)  Εφόσον ο εκδότης συμμορφώνεται με τις διαδικασίες κατάθεσης, διάδοσης και αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών και με τις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ως μέρος του γενικού εγγράφου αναφοράς, εκτός εάν το κράτος μέλος καταγωγής του εκδότη διαφέρει για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού από το κράτος μέλος καταγωγής για σκοπούς της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και εκτός εάν η γλώσσα του γενικού εγγράφου αναφοράς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με πολλαπλές καταθέσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό ή η εποπτεία αυτών των εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

(38)  Θα πρέπει να καθορίζεται η σαφής διάρκεια ισχύος ενός ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να αποφεύγεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων βάσει μη επικαιροποιημένων πληροφοριών. Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να αρχίζει να ισχύει με την έγκρισή του, χρονική στιγμή που είναι εύκολο να επαληθευθεί από την αρμόδια αρχή. Μια προσφορά κινητών αξιών στο κοινό δυνάμει ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να παρατείνεται πέραν της περιόδου ισχύος του βασικού ενημερωτικού δελτίου μόνο όταν εγκρίνεται ένα επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο πριν από τη λήξη της ισχύος του πρώτου και εφόσον το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο καλύπτει τη συνεχιζόμενη προσφορά.

(39)  Λόγω της φύσης τους, οι πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται για κινητές αξίες σε ένα ενημερωτικό δελτίο μπορούν να είναι μόνο γενικές και προσθέτουν ελάχιστη ενημερωτική αξία για τον επιμέρους επενδυτή. Δεδομένου ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να καλύπτουν μόνο τη χώρα όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη έδρα του εκδότη αλλά και τις χώρες στις οποίες υποβάλλεται προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, στην περίπτωση διασυνοριακής χρήσης ενός ενημερωτικού δελτίου, η δημοσίευσή τους είναι δαπανηρή και ενδέχεται να παρεμποδίζει διασυνοριακές προσφορές. Επομένως, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μια προειδοποίηση ότι η φορολογική νομοθεσία στο κράτος μέλος του επενδυτή και στο κράτος μέλος σύστασης του εκδότη μπορεί να έχει αντίκτυπο στο εισόδημα που αποκομίζεται από τις κινητές αξίες. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες πληροφορίες για τη φορολογία, στην περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση συνεπάγεται ειδικό φορολογικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση επενδύσεων σε κινητές αξίες που επιφυλάσσουν για τους επενδυτές ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση.

(40)  Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις προς τους επενδυτές δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή μεταγενέστερων εισαγωγών προς διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο προς χρήση ένα χωριστό απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της προσφοράς▌. Συνεπώς, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο για δευτερογενή έκδοση θα πρέπει να περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες τις οποίες μπορεί ευλόγως να ζητήσουν οι επενδυτές προκειμένου να μπορέσουν να κατανοήσουν τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες, καθώς και τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη, ιδίως τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη γνωστοποίηση κεφαλαιοποίησης και χρέους, τον αντίκτυπο στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου και σύντομη περίληψη των σχετικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 από την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης.

(41)  Το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις θα πρέπει να επεκταθεί και στις κινητές αξίες που διατίθενται προς διαπραγμάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς οι διαχειριστές τους οφείλουν δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ να καθιερώνουν και να εφαρμόζουν κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνεχή δημοσιοποίηση στοιχείων από εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτούς τους τόπους. Το καθεστώς θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε ΠΜΔ, εκτός των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, όταν οι εν λόγω ΠΜΔ έχουν απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται για τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(42)  Το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον έχει παρέλθει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα από την αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μιας κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη. Μια καθυστέρηση 18 μηνών θα εξασφαλίζει ότι ο εκδότης έχει συμμορφωθεί τουλάχιστον μία φορά με την υποχρέωσή του να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή σύμφωνα με τους κανόνες του διαχειριστή μιας αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ ή ενός ΠΜΔ με ισοδύναμες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

(43)  Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην Ένωση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών. Δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές χρειάζονται συνήθως να συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος της σύνταξης πλήρους ενημερωτικού δελτίου μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό και να τους αποτρέπει να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους τους και του βραχύτερου ιστορικού τους, οι ΜΜΕ μπορεί να αντιπροσωπεύουν ειδικό επενδυτικό κίνδυνο σε σύγκριση με μεγαλύτερους εκδότες και θα πρέπει να δημοσιοποιούν επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση της χρηματοδότησης μέσω κεφαλαιαγορών από τις ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Oι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρότερες, αναπτυσσόμενες εταιρείες να αντλούν κεφάλαια. Η επιτυχία αυτών των τόπων εξαρτάται, ωστόσο, από την ελκυστικότητά τους για εταιρείες ορισμένου μεγέθους. Ομοίως, οι εκδότες που προβαίνουν στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR θα επωφελούνται από την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να αντλούν κεφάλαια με κόστος που δεν είναι δυσανάλογα υψηλό. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερώσει ο παρών κανονισμός ένα ειδικό αναλογικό καθεστώς ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ΜΜΕ, σε εκδότες που προβαίνουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών οι οποίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ καθώς και σε εκδότες που προβαίνουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR. Επομένως, θα πρέπει να επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της προστασίας των επενδυτών κατά την προσαρμογή του περιεχομένου ενός ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ που εφαρμόζεται για ΜΜΕ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αφού εγκριθούν, τα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ θα πρέπει να επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει, συνεπώς, να ισχύουν για κάθε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε ολόκληρη την Ένωση.

(44)  Οι μειωμένες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ θα πρέπει να προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να εστιάζουν σε πληροφορίες που είναι σημαντικές και κατάλληλες κατά την πραγματοποίηση επένδυσης σε εκδοθείσες κινητές αξίες και θα πρέπει να εξασφαλίζουν αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των αναγκών της όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αφενός, και του κόστους σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να συντάσσουν ενημερωτικά δελτία χωρίς να επιβαρύνονται με κόστος δυσανάλογο του μεγέθους τους και, επομένως, του μεγέθους των κεφαλαίων που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν, το καθεστώς ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ ▌θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο από το καθεστώς που εφαρμόζεται σε εταιρείες σε ρυθμιζόμενες αγορές, στον βαθμό που εξασφαλίζεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση των βασικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τους επενδυτές.

(45)  Το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όταν κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και δεν θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο καθεστώς, διότι οι επενδυτές σε ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό πρότυπο γνωστοποίησης για την εισαγωγή κινητών αξιών στις ρυθμιζόμενες αγορές αναλόγως του μεγέθους του εκδότη.

(46)  Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ θα πρέπει να είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα από τους εκδότες, και θα πρέπει να καλύπτει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον επενδυτή, τις κινητές αξίες και την προσφορά. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον προσδιορισμό του μειωμένου περιεχομένου και της μορφής του τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ. Κατά τον καθορισμό των λεπτομερειών του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης για τα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ είναι πραγματικά και σε μεγάλο βαθμό λιγότερο επαχθές από το πλήρες ενημερωτικό δελτίο τόσο από την άποψη του διοικητικού φόρτου όσο και από την άποψη του κόστους έκδοσης, την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών να επενδύουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν το κόστος και ο φόρτος για τις ΜΜΕ, την ανάγκη να εκμαιεύονται συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ, το μέγεθος του εκδότη και τον χρόνο λειτουργίας του, τα διάφορα είδη και τα χαρακτηριστικά των προσφορών, καθώς και τους διάφορους τύπους πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές σχετικά με τα διάφορα είδη κινητών αξιών.

(48)  Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν επιγνώσει και, επομένως, η λήψη επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να περιορίζονται στους κινδύνους που είναι ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον εκδότη και τις κινητές αξίες του και που επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς παράγοντες κινδύνου που χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, επομένως, δεν επιτρέπουν στο ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του ειδικού χαρακτήρα και της σπουδαιότητας των παραγόντων κινδύνου προκειμένου να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση των παραγόντων κινδύνου κατά τρόπον ώστε να ενθαρρύνεται η κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση των παραγόντων κινδύνου από τους εκδότες.

(49)  Η μη καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για έναν εκδότη.

(50)  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, οι οποίες είναι γενικά διαθέσιμες στο κοινό. Επομένως, όταν ένα κράτος μέλος εγγυάται μια προσφορά κινητών αξιών, οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

(51)  Η δυνατότητα των εκδοτών να ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο (υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής έχουν ήδη δημοσιευθεί ηλεκτρονικά), θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου και να μειώνει το κόστος που αναλαμβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η προστασία των επενδυτών. Ωστόσο, αυτός ο στόχος της απλούστευσης και της μείωσης του κόστους κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος των άλλων συμφερόντων που προορίζεται να προστατεύει το ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε πληροφορίες. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής θα πρέπει να ακολουθεί το καθεστώς γλώσσας που ισχύει για τα ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μπορούν να παραπέμπουν σε ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον κατάλληλες λόγω ουσιαστικής μεταβολής της κατάστασης, αυτό πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο, μαζί με την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων. Επιπλέον, οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν να ενσωματώνουν τυχόν αλλαγές στο γενικό έγγραφο αναφοράς μέσω δυναμικής παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο. Η εν λόγω δυναμική παραπομπή θα εξασφαλίζει ότι ο αναγνώστης παραπέμπεται πάντοτε στην τελευταία έκδοση του γενικού εγγράφου αναφοράς, χωρίς την ανάγκη συμπληρώματος. Η χρήση δυναμικής παραπομπής αντί συμπληρώματος δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα υπαναχώρησης του επενδυτή.

(52)  Οποιεσδήποτε ρυθμιζόμενες πληροφορίες ▌θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής. Οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και οι εκδότες που εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής το σύνολο ή μέρος των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου, οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης ή δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησής τους, εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα ηλεκτρονικά.

(53)  Δεν έχουν όλοι οι εκδότες πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την έγκριση ενός ενημερωτικού δελτίου, καθώς οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εξαλείψει αυτές τις διαφορές με την εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν για τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης και με τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έγκρισης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρμόδιες αρχές υιοθετούν μια συγκλίνουσα προσέγγιση κατά τον έλεγχο της πληρότητας, της συνεκτικότητας και της δυνατότητας κατανόησης των πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο. Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ζητείται η έγκριση ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης στον τομέα αυτό, χρησιμοποιώντας τις εξουσίες της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει ιδίως να διεξάγει αξιολογήσεις από ομοτίμους, οι οποίες θα καλύπτουν τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού εντός ενός κατάλληλου χρονικού πλαισίου πριν από την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξει ένα κεντρικό σύστημα ροής εργασιών, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έγκρισης ενημερωτικών δελτίων από την έναρξη έως την έγκριση και θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και τους εκδότες να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις αιτήσεις μέσω διαδικτύου. Το εν λόγω σύστημα θα παρέχει βασικές πληροφορίες και θα λειτουργεί ως εργαλείο για την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές ώστε να προωθήσουν τη σύγκλιση των διεργασιών και διαδικασιών έγκρισης ενημερωτικών δελτίων σε ολόκληρη την Ένωση και να εξασφαλίσουν ότι, στο μέλλον, τα ενημερωτικά δελτία θα εγκρίνονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

(53α)   Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβεί, από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε αξιολόγηση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της λειτουργίας ενός κεντρικού συστήματος ροής εργασιών στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(54)  Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές των κρατών μελών, είναι σημαντικό να δημοσιοποιούνται και να είναι εύλογες οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές για την έγκριση και την κατάθεση ενημερωτικών δελτίων και των σχετικών εγγράφων τους. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται σε εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την επιβάρυνση που συνιστά μια τέτοια έκδοση.

(55)  Δεδομένου ότι το διαδίκτυο εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης από τους επενδυτές, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να δημοσιεύεται σε ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των χρηματοοικονομικών μεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία επιζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, και να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ από κοινού με τα σχετικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταξινόμησή του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης ενημερωτικών δελτίων, δωρεάν πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και κατάλληλες δυνατότητες αναζήτησης για το κοινό. Για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο, οι βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, όπως ο ISIN που προσδιορίζει τις κινητές αξίες και ο LEI που προσδιορίζει τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους εγγυητές, θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από μηχανή, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα. Τα ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση του κοινού για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο κοινό ευθυγραμμίζεται με την περίοδο διαθεσιμότητας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμο στους επενδυτές δωρεάν, σε σταθερό μέσο, κατόπιν αιτήσεώς τους.

(56)  Είναι επίσης απαραίτητο να εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών λιανικής. Με την επιφύλαξη του καθεστώτος διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η εποπτεία των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των αρμόδιων αρχών. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις θα πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα για δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά συμμορφώνεται με τις αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Όπου είναι αναγκαίο, το κράτος μέλος καταγωγής θα πρέπει να επικουρεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των διαφημίσεων με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, ο έλεγχος των διαφημίσεων από την αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής.

(57)  Οποιοδήποτε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιολόγηση της επένδυσης και προκύπτει μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου αλλά πριν από τη λήξη της προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα από τους επενδυτές και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται η έγκριση και διανομή συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(58)  Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να διασαφηνιστούν οι αντίστοιχες προθεσμίες εντός των οποίων ένας εκδότης πρέπει να δημοσιεύει συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και εντός των οποίων οι επενδυτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς μετά τη δημοσίευση συμπληρώματος. Αφενός, η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να ισχύει έως την οριστική λήξη της περιόδου προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη. Αφετέρου, το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή θα πρέπει να ασκείται μόνον εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και το νέο στοιχείο, σφάλμα ή ανακρίβεια προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να συνδέεται με τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του νέου στοιχείου, του σφάλματος ή της ανακρίβειας που δικαιολογεί συμπλήρωμα και θα πρέπει να προϋποθέτει ότι αυτό το γενεσιουργό αίτιο εμφανίζεται ενώ η προσφορά είναι ακόμη ανοιχτή και πριν από την παράδοση των κινητών αξιών. Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου να προσδιορίζεται πότε παύει να ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι χρηματοοικονομικοί μεσολαβητές πρέπει να διευκολύνουν τις διαδικασίες στην περίπτωση που οι επενδυτές ασκούν το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς.

(59)  Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών να μεταφράζουν ολόκληρο το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις διασυνοριακές προσφορές ή τη διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για να διευκολύνονται οι διασυνοριακές προσφορές, όταν το ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, μόνο το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να μεταφράζεται στην(στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του(των) κράτους(-ών) μέλους(-ών) υποδοχής ή καταγωγής ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου διανέμεται το επενδυτικό προϊόν.

(60)  Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το ενημερωτικό δελτίο ή το ατομικό γενικό έγγραφο αναφοράς, στις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί μόνο ένα τέτοιο έγγραφο, καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που απευθύνεται στην αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση.

(61)  Για να διασφαλίζεται η πλήρης επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. ▌Για να διασφαλίζονται οι ανταλλαγές πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν συμφωνίες συνεργασίας με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(62)  Η ύπαρξη πολυάριθμων αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, με διαφορετικές αρμοδιότητες, ενδέχεται να προκαλεί περιττό κόστος και επικάλυψη αρμοδιοτήτων χωρίς να προσφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μια ενιαία αρμόδια αρχή για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και για την ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Αυτή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να θεσπισθεί ως διοικητική αρχή και με μορφή τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της από οικονομικούς φορείς και να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία μεταξύ αυτής της αρμόδιας αρχής και άλλων οντοτήτων, όπως αρχών επιφορτισμένων με την εποπτεία τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών ή αρχών επιφορτισμένων με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, με σκοπό να διασφαλίζονται ο αποτελεσματικός έλεγχος και η έγκριση των ενημερωτικών δελτίων προς το συμφέρον των εκδοτών, των επενδυτών, των φορέων της αγοράς καθώς και των ιδίων των αγορών. Η ανάθεση καθηκόντων από μια αρμόδια αρχή σε μια άλλη οντότητα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο όταν αφορά τη δημοσίευση εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

(63)  Ένα σύνολο αποτελεσματικών εργαλείων, εξουσιών και πόρων για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγγυάται την αποτελεσματικότητα της εποπτείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ειδικότερα ένα ελάχιστο επίπεδο εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να ανατεθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ενεργούν με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(64)  Για τον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο για τις αρμόδιες αρχές να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους πέραν των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων, προκειμένου να προβούν σε κατάσχεση εγγράφων. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι υπάρχουν τέτοια έγγραφα καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη στην περίπτωση που: το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι πληροφορίες δεν έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση, ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι, εάν υποβληθεί αίτηση, δεν θα υπάρξει συμμόρφωση ή ότι τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απαίτηση παροχής πληροφοριών θα απομακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν.

(65)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, για την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα. Αυτές οι κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση στα κράτη μέλη και να λειτουργούν προληπτικά. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα διοικητικών κυρώσεων.

(66)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές λειτουργούν αποτρεπτικά για το κοινό γενικότερα, θα πρέπει κανονικά να δημοσιεύονται, εκτός εάν η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θεωρεί απαραίτητο να επιλέξει δημοσίευση σε ανώνυμη βάση, να καθυστερήσει τη δημοσίευση ή να μην δημοσιεύσει κυρώσεις.

(67)  Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται στο εθνικό ποινικό δίκαιο έως την [να εισαχθεί ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να επιβάλουν τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις για το ίδιο αδίκημα, αλλά θα πρέπει να μπορούν να το πράξουν εφόσον το επιτρέπει το εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώνει ή να επηρεάζει με άλλον τρόπο την ικανότητα των αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(68)  Οι πληροφοριοδότες ενδέχεται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις διευκολύνουν στον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων επί υποθέσεων που αφορούν παράβαση του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα.

(69)  Για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις όσον αφορά ▌τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και ζ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε), την προσαρμογή των ορισμών του άρθρου 2, ▌τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων, τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, τις ελάχιστες πληροφορίες που περιέχει το γενικό έγγραφο αναφοράς, τις μειωμένες πληροφορίες που περιέχει ▌το απλουστευμένο ενημερωτικό δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών εκδόσεων και ΜΜΕ, το ειδικό μειωμένο περιεχόμενο και τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, τις διαφημίσεις κινητών αξιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα γενικά κριτήρια ισοδυναμίας για ενημερωτικά δελτία που καταρτίζονται από εκδότες τρίτης χώρας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(70)  Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ισοδυναμία των νομοθεσιών περί ενημερωτικού δελτίου τρίτων χωρών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εν λόγω ισοδυναμία. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13).

(71)  Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι φορέας με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης πείρας, θα ήταν συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί η εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής, τα οποία θα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(72)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία εκπονεί η ΕΑΚΑΑ όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της παρουσίασης των ιστορικών βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που πρέπει να περιέχει το περιληπτικό σημείωμα, τον έλεγχο, την έγκριση, την κατάθεση και την εξέταση του γενικού εγγράφου αναφοράς, καθώς και τους όρους τροποποίησης ή επικαιροποίησής του καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να απολεσθεί η ιδιότητα του συχνού εκδότη, τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και άλλους τύπους εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση ενημερωτικών δελτίων στον μηχανισμό αποθήκευσης που διαχειρίζεται η ΕΑΚΑΑ, τις διατάξεις σχετικά με τις διαφημίσεις, τις καταστάσεις κατά τις οποίες λόγω σημαντικού νέου στοιχείου, ουσιώδους σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο απαιτείται δημοσίευση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές με την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο της υποχρέωσης συνεργασίας και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας με εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(73)  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να επιφορτιστεί με την εκπόνηση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων τα οποία θα υποβάλει στην Επιτροπή, όσον αφορά τα τυπικά έντυπα και υποδείγματα και τις τυπικές διαδικασίες για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του ενημερωτικού δελτίου, του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου και/ή του περιληπτικού σημειώματος, τα τυπικά έντυπα και υποδείγματα και τις τυπικές διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τις διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ.

(74)  Κατά την άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

   ανάγκη να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών λιανικής και των ΜΜΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με την προώθηση υψηλού επιπέδου διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές,
   ανάγκη να προσαρμόζονται οι απαιτήσεις γνωστοποίησης ενός ενημερωτικού δελτίου λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εκδότη και τις πληροφορίες που πρέπει ήδη να γνωστοποιεί ένας εκδότης δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,
   ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και παράλληλα να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες,
   ανάγκη να παρέχεται στους επενδυτές ευρύ φάσμα ευκαιριών ανταγωνιστικών επενδύσεων και ένα προσαρμοσμένο στις περιστάσεις επίπεδο δημοσιότητας και προστασίας,
   ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων με συνέπεια, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση αδικημάτων που διαπράττονται από διευθυντικά στελέχη,
   ανάγκη για υψηλό επίπεδο διαφάνειας και για διαβούλευση με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
   ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκειμένου αυτές να χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα,
   ανάγκη να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω στενού και στιγμιαίου ελέγχου των καινοτομιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα,
   σπουδαιότητα της μείωσης του κόστους του κεφαλαίου και της αύξησης της πρόσβασης σε αυτό,
   κατά τη λήψη κάθε εκτελεστικού μέτρου, ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ κόστους και οφέλους για όλους τους φορείς της αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση,
   ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης, χωρίς να θίγεται η ιδιαίτερα αναγκαία επέκταση της διεθνούς συνεργασίας,
   ανάγκη εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους φορείς της αγοράς, μέσω της καθιέρωσης, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, νομοθεσίας της Ένωσης,
   ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή με άλλη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα αυτόν, δεδομένου ότι τυχόν ανισότητες στο επίπεδο της πληροφόρησης και έλλειψη διαφάνειας μπορούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία των αγορών και κυρίως να βλάψουν τους καταναλωτές και τους μικροεπενδυτές.

(75)  Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως ανταλλαγή ή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(76)  Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή του και να αξιολογήσει ιδίως εάν τα καθεστώτα απαιτήσεων γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις και για ΜΜΕ, το γενικό έγγραφο αναφοράς και το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου συνεχίζουν να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

(77)  Η εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και να μπορέσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά να αφομοιώσουν και να προγραμματίσουν την εφαρμογή των νέων μέτρων.

(78)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ως έχει στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(79)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αναγνωρισμένες, ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχές. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών.

(80)  Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ▌.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος.

2.  Ο παρών κανονισμός, με εξαίρεση το άρθρο 4, δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες μορφές κινητών αξιών:

α)  στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων▌·

β)  στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους μέλους, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών·

γ)  στις μετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών·

δ)  στις κινητές αξίες που καλύπτονται πλήρως από ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση ενός κράτους μέλους ή μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους μέλους·

ε)  στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από κράτος μέλος, με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

ζ)  στις μη ανταλλάξιμες μετοχές κεφαλαίου των οποίων βασικός σκοπός είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα να κάνει χρήση διαμερίσματος, ή άλλης μορφής ακίνητης περιουσίας ή μέρους αυτών, ενώ οι μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το δικαίωμα αυτό·

θ)  στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i)  δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες,

ii)  δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο.

3.  Ο παρών κανονισμός, με εξαίρεση το άρθρο 4, δεν εφαρμόζεται σε καμία από τις ακόλουθες μορφές δημόσιων προσφορών κινητών αξιών:

α)  προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές·

β)  προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 350 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος και όχι περισσότερα από 4000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνολικά στην Ένωση, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές ή άλλοι επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

γ)  προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100 000 EUR ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους προσφορά·

δ)  προσφορά κινητών αξιών με ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 1 000 000 EUR, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών·

ε)  μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών μετοχών της ιδίας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση των νέων αυτών μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου·

στ)  κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

ζ)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

η)  μερίσματα καταβληθέντα σε υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, το οποίο παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς·

θ)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από εργοδότη ή από θυγατρική του εταιρεία, ανεξαρτήτως του εάν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή όχι, σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της διανομής.

Τα κράτη μέλη δεν επεκτείνουν την απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στις προσφορές κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Επιπλέον, τα κράτη μέλη αποφεύγουν να επιβάλλουν σε αυτές τις μορφές προσφορών κινητών αξιών άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε εθνικό επίπεδο οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση, καθώς και το κείμενο των σχετικών διατάξεων.

4.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εισαγωγής των κάτωθι προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)  ανταλλάξιμες μετοχές με κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 τοις εκατό του αριθμού των κινητών αξιών που εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά·

β)  μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι προκύπτουσες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι προκύπτουσες μετοχές αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 τοις εκατό του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά. Εάν το ενημερωτικό δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ κατά τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές, ή εάν οι κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται ▌στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά των προκυπτουσών μετοχών ασχέτως του ποσοστού τους σε σχέση με τον αριθμό μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά·

γ)  μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών της ιδίας κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου·

δ)  κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

ε)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

στ)  μετοχές που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, και μερίσματα καταβληθέντα υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή διανομής·

ζ)  κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, ανεξαρτήτως του εάν είναι εγκατεστημένη στην Ένωση ή όχι, σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή διανομής·

η)  κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, υπό τους ακόλουθους όρους:

i)  ότι αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά για περισσότερο από 18 μήνες,

ii)  ότι, για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2005, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά συνοδεύθηκε από ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε και το οποίο κατέστη διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ,

iii)  ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το σημείο ii), για τις κινητές αξίες που εισήχθησαν σε χρηματιστήριο για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου 1983, εγκρίθηκαν ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου(16) ή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17),

iv)  ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, και

v)  ότι το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητής αξίας προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δυνάμει αυτής της εξαίρεσης θέτει στη διάθεση του κοινού, στο κράτος μέλος της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κινητής αξίας και με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, έγγραφο του οποίου το περιεχόμενο συνάδει με το άρθρο 7 και το οποίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση. Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει το σημείο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου και το σημείο όπου διατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο εκδότης σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον καθορισμό των ελάχιστων πληροφοριών που θα περιέχουν τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία στ) και η) και στην παράγραφο 4 στοιχεία δ) και ε) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  ως «κινητές αξίες» νοούνται οι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξαιρουμένων τίτλων της χρηματαγοράς, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 17) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών·

β)  ως «μετοχικές κινητές αξίες» νοούνται οι μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές σε εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο είδος μεταβιβάσιμης κινητής αξίας που παρέχει το δικαίωμα απόκτησης οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό το τελευταίο είδος κινητών αξιών εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη·

γ)  ως «μη μετοχικές κινητές αξίες» νοούνται όλες οι κινητές αξίες που δεν είναι μετοχικές κινητές αξίες·

δ)  ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» νοείται ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά αυτών των κινητών αξιών. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται επίσης και στην τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών μεσολαβητών·

ε)  ως «ειδικοί επενδυτές» νοούνται φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημεία 1) έως 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που, κατόπιν αιτήματός τους, αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως μη επαγγελματίες πελάτες. Οι επενδυτικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν την ταξινόμησή τους, κατόπιν αιτήσεως στον εκδότη, με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

στ)  ως «μικρομεσαίες επιχειρήσεις» («ΜΜΕ») νοούνται είτε

–  εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης μικρότερος των 250, συνολικός ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 EUR και ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR, ή

–  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ζ)  ως «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18)·

η)  ως «εκδότης» νοείται νομική οντότητα που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες·

θ)  ως «προσφέρων» νοείται νομικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο κοινό·

ι)  ως «ρυθμιζόμενη αγορά» νοείται μια ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ια)  ως «διαφήμιση» νοείται κάθε ανακοίνωση η οποία:

–  αφορά συγκεκριμένη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

–  δημοσιεύθηκε από ή για λογαριασμό του εκδότη, του προσφέροντα, του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή του εγγυητή· και

–  αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση της εγγραφής ή της απόκτησης κινητών αξιών·

ιβ)  ως «ρυθμιζόμενες πληροφορίες» νοούνται όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη υποχρεούται να γνωστοποιεί δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή βάσει των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων κράτους μέλους που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της εν λόγω οδηγίας και σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

ιγ)  ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται

i)  για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και των οποίων οι κινητές αξίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη,

ii)  για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 000 EUR και για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή. Το ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 000 EUR περίπου,

iii)  για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα και των οποίων οι κινητές αξίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις:

–  όταν το κράτος μέλος καταγωγής δεν καθορίζεται στην επιλογή των εν λόγω εκδοτών,

–  σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) σημείο iii) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

ιδ)  ως «κράτος μέλος υποδοχής» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής·

ιδ α)   ως «αρμόδια αρχή» νοείται η αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό·

ιε)  ως «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων▌» νοούνται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) και οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20)·

ιστ)  ως «μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» νοούνται οι κινητές αξίες που εκδίδει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού·

ιζ)  ως «έγκριση» νοείται η διαπίστωση κατά το πέρας του ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές·

ιη)  ως «βασικό ενημερωτικό δελτίο» νοείται ενημερωτικό δελτίο που συνάδει με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και, κατ’ επιλογήν του εκδότη, με τους τελικούς όρους της προσφοράς·

ιθ)  ως «εργάσιμες ημέρες» νοούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι εργάσιμες ημέρες της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, εξαιρουμένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία που ισχύει για την εν λόγω εθνική αρμόδια αρχή·

κ)  ως «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» νοείται πολυμερές σύστημα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

κα)  ως «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» νοείται αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 12) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

κβ)  ως «εκδότης τρίτης χώρας» νοείται εκδότης εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα·

κβα)   ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο το οποίο:

i)   παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες· και

ii)   επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον προσδιορισμό ορισμένων τεχνικών στοιχείων ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τον ορισμό των «μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» στην παράγραφο 1 στοιχείο στ), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες εθνικές αγορές, ▌της ενωσιακής νομοθεσίας και των οικονομικών εξελίξεων.

Άρθρο 3

Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου και εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή

1.  ▌Δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ένωση πραγματοποιείται μόνον αφού προηγηθεί δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εάν ▌η συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς στην Ένωση δεν ▌υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, χρηματικό όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Δημόσιες προσφορές οι οποίες πραγματοποιούνται δυνάμει της εξαίρεσης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο:

α)   δεν επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, τα άρθρα 23 και 24 δεν εφαρμόζονται σε αυτές·

β)   περιέχουν σαφή διευκρίνιση ότι η δημόσια προσφορά δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα· και

γ)   δεν ζητούν ενεργά επενδυτές εκτός του κράτους μέλους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και το κατώτατο όριο που επιλέγεται για τη συνολική ανταλλακτική αξία που αναφέρεται στο αυτό εδάφιο.

3.  ▌Η εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

3α.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών πληθωρισμού και συναλλαγματικής ισοτιμίας για άλλα νομίσματα πλην του ευρώ, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 42, μέτρα για τον προσδιορισμό του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Εθελοντικό ενημερωτικό δελτίο

Όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δικαιούται να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο ή, κατά περίπτωση, ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ εθελοντικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο που έχει καταρτισθεί εθελοντικά και έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), συνεπάγεται ότι ισχύουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για ενημερωτικό δελτίο του οποίου η κατάρτιση απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού, και υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπό την επίβλεψη της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 5

Μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών

Οποιαδήποτε μεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουμένως υπήρξαν αντικείμενο ενός ή περισσότερων ειδών προσφοράς κινητών αξιών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ) θεωρείται ως επιμέρους προσφορά και εφαρμόζεται ο ορισμός του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) προκειμένου να καθοριστεί εάν πρόκειται για δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Η τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών μεσολαβητών υπόκειται σε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου εάν δεν ικανοποιείται καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως δ) για την τελική τοποθέτηση.

Δεν απαιτείται άλλο ενημερωτικό δελτίο σε οποιαδήποτε ▌μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών, εφόσον διατίθεται έγκυρο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 12 και ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του με γραπτή συμφωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 6

Το ενημερωτικό δελτίο

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 παράγραφος 2, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο επενδυτής σχετικά με την επένδυση σε κινητές αξίες προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει εν επιγνώσει:

α)   τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή· και

β)   τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτές τις κινητές αξίες.

Οι πληροφορίες αυτές συντάσσονται και παρουσιάζονται με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης, και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με:

α)   τον τύπο του εκδότη·

β)   τη φύση των κινητών αξιών·

γ)   την κατάσταση του εκδότη·

δ)   κατά περίπτωση, τον τύπο του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, τις πιθανές γνώσεις αυτού του τύπου επενδυτή και την αγορά στην οποία θα εισαχθούν οι κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση·

ε)   τις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες στους επενδυτές βάσει των απαιτήσεων που επιβάλλονται στον εκδότη των κινητών αξιών σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τους κανόνες κάθε αρμόδιας αρχής ή τόπου διαπραγμάτευσης, μέσω της οποίας ή στον οποίο οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί ή έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, η δε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή μέσω του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

στ)   τη δυνατότητα εφαρμογής οποιουδήποτε απλοποιημένου ή αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα 14 και 15·

2.  Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

Το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σημείωμα εκδιδόμενων τίτλων και ένα περιληπτικό σημείωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 7 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 7

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου

1.  Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα που παρέχει βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές προκειμένου να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των κινητών αξιών που προσφέρονται ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βοηθούν τους επενδυτές να εξετάσουν κατά πόσον θα επενδύσουν στις εν λόγω κινητές αξίες.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών που προσφέρονται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, δεν απαιτείται περιληπτικό σημείωμα.

2.  Το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι ακριβές, ορθό, σαφές και όχι παραπλανητικό. Θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο και να χαρακτηρίζεται από συνοχή με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

3.  Το περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος έξι σελίδων Α4.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει στον εκδότη να καταρτίζει εκτενέστερο περιληπτικό σημείωμα μέγιστου μήκους 10 σελίδων μεγέθους Α4 σε εκτυπωμένη μορφή, εάν αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εκδότη, τη φύση της έκδοσης ή τον τύπο του εκδιδόμενου τίτλου και εφόσον συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης του επενδυτή εάν δεν διαθέτει τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο περιληπτικό σημείωμα.

Το περιληπτικό σημείωμα:

α)  παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

β)  συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, περιεκτική και κατανοητή για τον τύπο των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

4.  Το περιληπτικό σημείωμα απαρτίζεται από τις εξής τέσσερις ενότητες:

α)  εισαγωγή που περιέχει γενικές και ειδικές προειδοποιήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός κινδύνου απώλειας των επενδύσεων των επενδυτών στην περίπτωση του δυσμενέστερου σεναρίου·

β)  βασικές πληροφορίες για τον εκδότη, τον προσφέροντα και το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

γ)  βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες·

δ)  βασικές πληροφορίες για τον εκδότη ή/και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

5.  Η εισαγωγή στο περιληπτικό σημείωμα περιέχει:

α)   την ονομασία και τους διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των κινητών αξιών·

β)   την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI)·

γ)   την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του LEI, εάν ο προσφέρων διαθέτει νομική προσωπικότητα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή·

δ)   την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και την ημερομηνία του εγγράφου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο δ), όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα που έχουν εγκριθεί από διαφορετικές αρμόδιες αρχές, η εισαγωγή στο περιληπτικό σημείωμα προσδιορίζει όλες αυτές τις αρμόδιες αρχές και παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Περιέχει τις κάτωθι προειδοποιήσεις:

α)  ότι το περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·

β)  ότι ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του ενημερωτικού δελτίου ως συνόλου·

γ)  ότι σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας·

δ)  ότι αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

6.  Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;», συνοπτική περιγραφή του εκδότη των κινητών αξιών, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

–  την έδρα και τη νομική μορφή του, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI), τη νομοθεσία βάσει της οποίας λειτουργεί και τη χώρα ίδρυσής του·

–  τις κύριες δραστηριότητές του·

–  τους βασικούς μετόχους του, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα και σε/από ποιον·

–  την ταυτότητα των βασικών εκτελεστικών διευθυντών του και του διοικητικού συμβουλίου·

–  την ταυτότητα των ορκωτών ελεγκτών του.

β)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;»: επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση άτυπων (pro forma) πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύονται από συγκριτικά στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η απαίτηση υποβολής των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να ικανοποιείται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό.

γ)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική περιγραφή το πολύ δέκα εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των λειτουργικών και επενδυτικών κινδύνων.

7.  Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;», συνοπτική περιγραφή των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς διαπραγμάτευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

–  τον τύπο και την κατηγορία τους, τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN), το νόμισμά τους, την ονομαστική τους αξία, την αξία τους στο άρτιο (par value), τον αριθμό των κινητών αξιών που εκδόθηκαν, τη διάρκεια των κινητών αξιών·

–  τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες·

–  τη σχετική τάξη των κινητών αξιών στη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη στην περίπτωση αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο εξασφάλισης των κινητών αξιών και τη μεταχείρισή τους στην περίπτωση εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD)·

–  τυχόν περιορισμούς της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών·

–  την πολιτική μερισμάτων ή αποδόσεων, κατά περίπτωση.

β)  Στην υποενότητα με τίτλο «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;», αναφορά του κατά πόσον έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των προσφερόμενων κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, καθώς και την ταυτότητα όλων των αγορών στις οποίες πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών.

γ)  Στην υποενότητα με τίτλο «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»: συνοπτική περιγραφή της φύσης και του εύρους της εγγύησης, εάν υπάρχει, καθώς και συνοπτική περιγραφή του εγγυητή, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI).

δ)  Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»: συνοπτική περιγραφή το πολύ δέκα εκ των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Εάν απαιτείται σύνταξη εγγράφου βασικών πληροφοριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21), ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή δύναται να υποκαταστήσει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο με τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το ενιαίο περιληπτικό σημείωμα καλύπτει αρκετές κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο όσον αφορά πολύ λίγες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8 τελευταίο εδάφιο, το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης που ορίζεται στην παράγραφο 3 αυξάνεται κατά 3 ακόμη σελίδες μεγέθους A4 για κάθε πρόσθετη κινητή αξία.

8.  Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)  Στην υποενότητα με τίτλο «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;», κατά περίπτωση, τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της προσφοράς, τις λεπτομέρειες της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, το πρόγραμμα διανομής, το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά, καθώς και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης ή/και της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμώμενων εξόδων που θα χρεώσει ο εκδότης ή ο προσφέρων στον επενδυτή.

β)  Στην ενότητα με τίτλο «Γιατί κατάρτισε ο εκδότης το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»: συνοπτική αφηγηματική περιγραφή των λόγων της προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, καθώς και της χρήσης και του εκτιμώμενου καθαρού ποσού των εσόδων.

9.  Στην καθεμιά από τις ενότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 6, 7 και 8, ο εκδότης δύναται να προσθέσει υποκατηγορίες εάν αυτό είναι απαραίτητο.

10.  Το περιληπτικό σημείωμα δεν περιέχει παραπομπές σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ούτε ενσωματώνει πληροφορίες μέσω παραπομπής.

11.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει το περιεχόμενο και τη μορφή της παρουσίασης των ιστορικών βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη κινητών αξιών και εκδοτών και διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σύντομες, συνοπτικές και κατανοητές.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8

Το βασικό ενημερωτικό δελτίο

1.  Για μη μετοχικές κινητές αξίες, το ενημερωτικό δελτίο μπορεί, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να περιλαμβάνει ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2.  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες:

α)  κατάλογο των πληροφοριών που θα συμπεριληφθούν στους τελικούς όρους της προσφοράς·

β)  υπόδειγμα με τίτλο «μορφή τελικών όρων», το οποίο συμπληρώνεται για κάθε επιμέρους έκδοση·

γ)  τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου στον οποίον θα δημοσιευτούν οι τελικοί όροι.

3.  Οι τελικοί όροι παρουσιάζονται υπό μορφή χωριστού εγγράφου ή συμπεριλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμά του. Οι τελικοί όροι διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανάλυση και την κατανόησή τους.

Οι τελικοί όροι περιέχουν μόνον πληροφορίες που έχουν σχέση με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

4.  Εάν οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, ο εκδότης τους θέτει στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 20 και τους υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής το συντομότερο δυνατόν πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση.

Οι τελικοί όροι περιέχουν σαφή και ευδιάκριτη δήλωση που αναφέρει:

α)  ότι οι τελικοί όροι έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και πρέπει να εκλαμβάνονται σε συνάρτηση με το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το ή τα συμπληρώματά του, προκειμένου να λαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες·

β)  πού έχουν δημοσιευθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο και το ή τα συμπληρώματά του σύμφωνα με το άρθρο 20·

γ)  ότι το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης προσαρτάται στους τελικούς όρους.

5.  Το βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορεί να καταρτιστεί ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει ήδη υποβάλει έγγραφο αναφοράς για συγκεκριμένο είδος μη μετοχικής κινητής αξίας ή γενικό έγγραφο αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, και σε μεταγενέστερο στάδιο επιλέγει να καταρτίσει βασικό ενημερωτικό δελτίο, το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει:

α)  τις πληροφορίες που περιέχονταν στο έγγραφο αναφοράς ή στο γενικό έγγραφο αναφοράς·

β)  τις πληροφορίες που διαφορετικά θα περιέχονταν στο σημείωμα της εκδιδόμενης κινητής αξίας, με την εξαίρεση των τελικών όρων εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

6.  Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με καθεμιά από τις διάφορες κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε βασικό ενημερωτικό δελτίο είναι σαφώς διαχωρισμένες.

7.  Περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται μόνο εάν οι τελικοί όροι έχουν συμπεριληφθεί στο βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή έχουν υποβληθεί, και το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα αφορά συγκεκριμένα τη μεμονωμένη έκδοση.

8.  Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις με τους τελικούς όρους, όπως εκτίθενται στο παρόν άρθρο, και επισυνάπτεται σε αυτούς.

Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης συμμορφώνεται με το άρθρο 7 και παρέχει τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στους τελικούς όρους. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  τις πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο είναι σχετικό μόνο για τη μεμονωμένη έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των ουσιωδών πληροφοριών για τον εκδότη·

β)  τις επιλογές που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο οι οποίες είναι σχετικές μόνο με τη μεμονωμένη έκδοση, όπως ορίζονται στους τελικούς όρους·

γ)  τις σχετικές πληροφορίες που δίνονται στους τελικούς όρους, για τις οποίες είχε αφεθεί κενός χώρος στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Σε περιπτώσεις που οι τελικοί όροι αφορούν αρκετές κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο ως προς ορισμένες ελάχιστες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, μπορεί να επισυνάπτεται ενιαίο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης για το σύνολο αυτών των κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές κινητές αξίες είναι σαφώς διαχωρισμένες.

9.  Σύμφωνα με το άρθρο 22, οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται, εάν αυτό είναι απαραίτητο, με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

10.  Μια δημόσια προσφορά μπορεί να συνεχιστεί μετά τη λήξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου βάσει του οποίου ξεκίνησε, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου. Οι τελικοί όροι της εν λόγω προσφοράς περιέχουν στην πρώτη σελίδα ευδιάκριτη προειδοποίηση που αναφέρει την τελευταία ημέρα ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου και πού θα δημοσιευτεί το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ή ενσωματώνει μέσω παραπομπής τη μορφή των τελικών όρων από το αρχικό βασικό ενημερωτικό δελτίο και παραπέμπει στους τελικούς όρους που παρουσιάζουν συνάφεια προς την συνεχιζόμενη προσφορά.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που χορηγείται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για επενδυτές που έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή να εγγραφούν για την αγορά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν οι κινητές αξίες τούς έχουν ήδη παραδοθεί.

Άρθρο 9

Το γενικό έγγραφο αναφοράς

1.  Οποιοσδήποτε εκδότης που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και του οποίου οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης μπορεί να καταρτίζει κάθε οικονομική χρήση γενικό έγγραφο αναφοράς που περιγράφει την οργάνωση, τις εργασίες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη διακυβέρνηση και τη μετοχική δομή της εταιρίας.

2.  Οποιοσδήποτε εκδότης που επιλέγει να καταρτίζει γενικό έγγραφο αναφοράς κάθε οικονομική χρήση το υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 2, 4 και 5.

Αφού εξασφαλίσει ο εκδότης την έγκριση του γενικού εγγράφου αναφοράς από την αρμόδια αρχή για κάθε οικονομική χρήση επί δύο διαδοχικά έτη, τα επόμενα γενικά έγγραφα αναφοράς ή οι τροποποιήσεις αυτών των γενικών εγγράφων αναφοράς μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή χωρίς προηγούμενη έγκριση, εκτός εάν οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν παράλειψη, ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει.

Εάν ο εκδότης δεν υποβάλει γενικό έγγραφο αναφοράς για μία οικονομική χρήση, χάνει το πλεονέκτημα υποβολής χωρίς έγκριση, και όλα τα επόμενα γενικά έγγραφα αναφοράς υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή προς έγκριση έως ότου εκπληρωθεί και πάλι η προϋπόθεση του δεύτερου εδαφίου.

3.  Οι εκδότες οι οποίοι κατάρτιζαν, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004(22), εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή τουλάχιστον επί δύο διαδοχικά έτη και στη συνέχεια υπέβαλλαν το εν λόγω έγγραφο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ή εξασφάλιζαν έγκριση για αυτό κάθε έτος, επιτρέπεται να υποβάλλουν γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.  Μετά την έγκριση ή την υποβολή χωρίς έγκριση, το γενικό έγγραφο αναφοράς, καθώς και οι τροποποιήσεις του που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 9 τίθενται στη διάθεση του κοινού αμελλητί και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 20.

5.  Το γενικό έγγραφο αναφοράς συμμορφώνεται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 25.

6.  Στο γενικό έγγραφο αναφοράς μπορούν να ενσωματωθούν πληροφορίες μέσω παραπομπής, τηρουμένων των όρων που ορίζονται στο άρθρο 18.

7.  Μετά την υποβολή ή την έγκριση γενικού εγγράφου αναφοράς, ο εκδότης μπορεί οποτεδήποτε να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο υποβάλλοντας τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς στην αρμόδια αρχή.

8.  Η αρμόδια αρχή μπορεί οποτεδήποτε να ελέγχει το περιεχόμενο του γενικού εγγράφου αναφοράς που έχει υποβληθεί χωρίς έγκριση, καθώς και το περιεχόμενο των τροποποιήσεών του.

Η εξέταση από την αρμόδια αρχή συνίσταται στον έλεγχο του κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο γενικό έγγραφο αναφοράς και στις τροποποιήσεις του είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές.

9.  Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, κατά την εξέταση, ότι το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό βάσει των σχετικών προτύπων ή/και ότι απαιτούνται τροποποιήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον εκδότη σχετικά.

Όταν ο εκδότης λαμβάνει αίτημα τροποποίησης ή υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών από την αρμόδια αρχή, απαιτείται να το λάβει υπόψη του μόνο κατά την υποβολή του επόμενου γενικού εγγράφου αναφοράς για την επόμενη οικονομική χρήση, εκτός εάν ο εκδότης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το γενικό έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποβάλλει τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς το αργότερο κατά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει τον εκδότη ότι η τροποποίηση που ζητεί αφορά παράλειψη ή ουσιώδες λάθος ή ουσιώδη ανακρίβεια που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει, ο τελευταίος υποβάλλει αμελλητί τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς.

10.  Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 εφαρμόζονται μόνο όταν το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείται γενικό έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος ενός ενημερωτικού δελτίου, εφαρμόζονται μόνο οι κανόνες του άρθρου 22 για τη συμπλήρωση του ενημερωτικού δελτίου μεταξύ του χρόνου έγκρισης του δελτίου και του οριστικού κλεισίματος της δημόσιας προσφοράς ή, κατά περίπτωση, του χρόνου έναρξης της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο.

11.  Ο εκδότης που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή στην παράγραφο 3 υπάγεται σε καθεστώς συχνού χρήστη και επωφελείται από την ταχύτερη διαδικασία έγκρισης που περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5, υπό τον όρο ότι:

α)  κατά την κατάθεση ή υποβολή προς έγκριση κάθε γενικού εγγράφου αναφοράς, ο εκδότης επιβεβαιώνει γραπτώς στην αρμόδια αρχή ότι όλες οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 έχουν κατατεθεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ως άνω πράξεις· και

β)  εάν η αρμόδια αρχή προβεί στην εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 8, ο εκδότης τροποποιεί το γενικό έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9.

Εάν ο εκδότης δεν πληροί οποιεσδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις, χάνει το καθεστώς συχνού χρήστη.

12.  Εάν το γενικό έγγραφο αναφοράς που κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή ή εγκρίθηκε από αυτήν δημοσιοποιηθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος της οικονομικής χρήσης και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην ετήσια οικονομική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), ο εκδότης θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης που απαιτεί το εν λόγω άρθρο.

Εάν το γενικό έγγραφο αναφοράς ή τροποποίησή του που κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή ή εγκρίθηκε από αυτήν δημοσιοποιηθεί το αργότερο εντός τριών μηνών από το τέλος του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης που απαιτεί το εν λόγω άρθρο.

Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, ο εκδότης:

α)  συμπεριλαμβάνει στο γενικό έγγραφο αναφοράς κατάλογο παραπομπών που προσδιορίζουν πού μπορεί να βρεθεί στο γενικό έγγραφο αναφοράς το κάθε στοιχείο που απαιτείται να συμπεριληφθεί στην ετήσια και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση·

β)  καταθέτει το γενικό έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και το καθιστά διαθέσιμο στον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

γ)  συμπεριλαμβάνει στο γενικό έγγραφο αναφοράς δήλωση ευθύνης σύμφωνα με τους όρους που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

13.  Η παράγραφος 12 εφαρμόζεται μόνο εάν το κράτος μέλος καταγωγής του εκδότη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι επίσης το κράτος μέλος υποδοχής για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και εάν η γλώσσα του γενικού εγγράφου αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

14.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τη διαδικασία ελέγχου, έγκρισης, κατάθεσης και εξέτασης του γενικού εγγράφου αναφοράς, καθώς και τις προϋποθέσεις τροποποίησής του και τις προϋποθέσεις απώλειας του καθεστώτος συχνού χρήστη.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 10

Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα

1.  Ο εκδότης που διαθέτει ήδη έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή υποχρεούται να καταρτίζει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα όταν οι κινητές αξίες προσφέρονται σε δημόσια εγγραφή ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

Εάν, από την έγκριση του εγγράφου αναφοράς, έχει ανακύψει σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς, γεγονός που είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίμηση για τις κινητές αξίες, υποβάλλεται προς έγκριση συμπλήρωμα του εγγράφου αναφοράς ταυτόχρονα με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Το έγγραφο αναφοράς και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, συνιστά ενημερωτικό δελτίο, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

2.  Ο εκδότης που διαθέτει ήδη γενικό έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ή έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, υποχρεούται να καταρτίζει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα όταν οι κινητές αξίες προσφέρονται σε δημόσια εγγραφή ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, το περιληπτικό σημείωμα και όλες οι τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς που έχουν κατατεθεί από την έγκριση ή την κατάθεση του γενικού εγγράφου αναφοράς▌, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του γενικού εγγράφου αναφοράς συχνού εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5, υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

Εάν ένας εκδότης έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς έγκριση, όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του γενικού εγγράφου αναφοράς, υποβάλλονται προς έγκριση, παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά παραμένουν χωριστά.

Το γενικό έγγραφο αναφοράς, τροποποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 ή 9, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, συνιστά ενημερωτικό δελτίο, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 11

Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο φέρει ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα του εκδότη, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ο εγγυητής. Τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο με το όνομα και την ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα, ενώ παράλληλα πρέπει να περιλαμβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες να βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο του δελτίου.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής ευθύνης εφαρμόζονται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία αστική ευθύνη δεν αποδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός και αν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, ή εάν δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να διευκολύνουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει σαφή προειδοποίηση προς τον σκοπό αυτόν.

3.  Η ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο γενικό έγγραφο αναφοράς ανήκει στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε γενικό έγγραφο αναφοράς.

Άρθρο 12

Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς

1.  Το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από ξεχωριστά έγγραφα, ισχύει επί δώδεκα μήνες μετά τη έγκρισή του για δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται με τυχόν συμπληρώματα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από ξεχωριστά έγγραφα, η διάρκεια ισχύος αρχίζει από την έγκριση του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου.

2.  Το έγγραφο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9, που έχει ήδη υποβληθεί ή εγκριθεί ισχύει για χρήση ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου επί δώδεκα μήνες από την κατάθεση ή την έγκρισή του.

Η λήξη της διάρκειας ισχύος ενός τέτοιου εγγράφου αναφοράς δεν επηρεάζει τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου του οποίου αποτελεί συστατικό μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 13

Ελάχιστες πληροφορίες και μορφή

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 σχετικά με τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων, και τα πρότυπα που ορίζουν τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, με τα οποία αποφεύγεται το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης των πληροφοριών όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα.

Ειδικότερα, κατά τη σύνταξη των διαφόρων προτύπων ενημερωτικών δελτίων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τα διαφορετικά είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετοχικές κινητές αξίες ή για μη μετοχικές κινητές αξίες· υφίσταται συνεκτική προσέγγιση σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται σε ενημερωτικό δελτίο για κινητές αξίες παρεμφερούς οικονομικής αιτιολογίας, κυρίως για παράγωγους τίτλους·

β)  τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών και των εισαγωγών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών·

γ)  η χρησιμοποιούμενη μορφή και οι απαιτούμενες σε ένα ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες για μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής (warrants) οποιασδήποτε μορφής·

δ)  εάν ισχύει, ο δημόσιος χαρακτήρας του εκδότη·

ε)  εάν ισχύει, ο δημόσιος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του εκδότη·

Ειδικότερα, η Επιτροπή καταρτίζει δύο δέσμες χωριστών και ουσιωδώς διαφορετικών προτύπων ενημερωτικού δελτίου που καθορίζουν τις απαιτήσεις πληροφόρησης για μη μετοχικές κινητές αξίες προσαρμοσμένες στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών - ειδικών ή μη – στους οποίους απευθύνεται η προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετική ανάγκες πληροφόρησης των εν λόγω επενδυτών.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 που ορίζουν το πρότυπο που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες περιέχει το γενικό έγγραφο αναφοράς, καθώς και ειδικό πρότυπο για το γενικό έγγραφο αναφοράς πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το πρότυπο αυτό διασφαλίζει ότι το γενικό έγγραφο αναφοράς περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο γενικό έγγραφο αναφοράς εξίσου για την επόμενη δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών, χρεωστικών τίτλων ή παραγώγων. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τη λειτουργική και χρηματοοικονομική ανασκόπηση και τις προοπτικές καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση, οι πληροφορίες αυτές ευθυγραμμίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα με τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

3.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 βασίζονται στα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς οργανισμοί επιτροπών κινητών αξιών στον τομέα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ιδίως ο διεθνής οργανισμός επιτροπών κινητών αξιών (IOSCO) καθώς και στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως [6 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Άρθρο 14

Απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις

1.  Τα κάτωθι πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)  εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ή ΠΜΔ, εκτός από αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) της οδηγίας MiFID, τουλάχιστον επί 18 μήνες και οι οποίοι εκδίδουν περισσότερες κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας·

β)  εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ή ΠΜΔ, εκτός από αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) του MiFID, τουλάχιστον επί 18 μήνες και οι οποίοι εκδίδουν περισσότερες μη μετοχικές κινητές αξίες·

γ)  προσφέροντες μιας κατηγορίας μετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ή ΠΜΔ, εκτός από αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) του MiFID, τουλάχιστον επί 18 μήνες.

Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο απαρτίζεται από την περίληψη που προβλέπεται στο άρθρο 7, από ειδικό έγγραφο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) και ειδικό σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ).

Για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο ΠΜΔ, εκτός από αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, με απαιτήσεις γνωστοποίησης αντίστοιχες τουλάχιστον εκείνων που προβλέπονται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) του MiFID.

2.  Σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 2, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες τις οποίες ευλόγως θα μπορούσε να ζητήσει ο επενδυτής σχετικά με τις δευτερεύουσες εκδόσεις με σκοπό να αξιολογήσει εμπεριστατωμένα τα εξής:

α)   τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, βάσει ▌ χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο καλύπτει μόνο την τελευταία οικονομική χρήση,

β)   τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες,

γ)   τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη, ιδίως τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη γνωστοποίηση κεφαλαιοποίησης και χρέους, τον αντίκτυπο στη συνολική διάρθρωση του κεφαλαίου και συνοπτική περίληψη των σχετικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 από την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης.

Το περιληπτικό σημείωμα καλύπτει αποκλειστικά τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης για δευτερεύουσες εκδόσεις.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συντάσσονται και παρουσιάζονται με περιεκτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον καθορισμό των μειωμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα πρότυπα που ισχύουν βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Κατά τον καθορισμό των μειωμένων πληροφοριών που θα περιληφθούν στα πρότυπα που ισχύουν βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, τη σημασία της μείωσης του κόστους και την αύξηση της πρόσβασης σε κεφάλαια καθώς και τα στοιχεία τα οποία ο εκδότης έχει ήδη υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή περιττών επιβαρύνσεων στους εκδότες, η Επιτροπή σταθμίζει τις απαιτήσεις έτσι ώστε να επικεντρώνονται στις πληροφορίες που είναι σημαντικές και προσήκουσες για τις δευτερογενείς εκδόσεις και αναλογικές.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται [6 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Άρθρο 15

Ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ

1.  Οι ακόλουθες οντότητες έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ βάσει του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, εκτός από την περίπτωση όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)   ΜΜΕ·

β)   εκδότες, εκτός των ΜΜΕ, όταν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ·

γ)   εκδότες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών έχει συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ που έχει εγκριθεί βάσει του παρόντος άρθρου ισχύει για κάθε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οσαδήποτε κράτη μέλη υποδοχής, υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 23, 24 και 25.

Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ δυνάμει του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο συμπληρώνεται εύκολα από τους εκδότες.

1α.   Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ καλύπτει τα ακόλουθα τρία βασικά στοιχεία:

α)   βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, όπως:

i)   το όνομα του εκδότη και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο·

ii)   επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τρέχοντα εμπορικά σχέδια και προοπτικές του εκδότη·

iii)   παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον εκδότη·

iv)   χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ενσωματώνονται μέσω παραπομπής·

β)   βασικές πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες, όπως:

i)   ο αριθμός και η φύση των κινητών αξιών που αποτελούν μέρος της προσφοράς·

ii)   οι όροι και οι προϋποθέσεις των κινητών αξιών και περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες·

iii)   παράγοντες κινδύνου που αφορούν τις κινητές αξίες·

γ)   βασικές πληροφορίες για την προσφορά, όπως:

i)   οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής έκδοσης·

ii)   οι λόγοι της προσφοράς και η προβλεπόμενη χρήση των καθαρών εσόδων·

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 42, για τον καθορισμό του ειδικού μειωμένου περιεχομένου και του μορφότυπου του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α. Οι εν λόγω πράξεις προσδιορίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται στα πρότυπα του ενημερωτικού δελτίου σε απλή γλώσσα, χρησιμοποιώντας ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, κατά περίπτωση.

Κατά τον προσδιορισμό του ειδικού μειωμένου περιεχομένου και του μορφότυπου του τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ, η Επιτροπή διαμορφώνει τις απαιτήσεις πληροφόρησης ώστε να επικεντρώνονται:

α)   στις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και προσήκουσες κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε κινητές αξίες που εκδίδονται για επενδυτές·

β)   στην ανάγκη να διασφαλιστεί η αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και των αναγκών συγκέντρωσης κεφαλαίων που αυτή έχει· και

γ)   στο κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:

–   την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ είναι πραγματικά και σε μεγάλο βαθμό λιγότερο επαχθές από το πλήρες ενημερωτικό δελτίο τόσο από την άποψη του διοικητικού φόρτου όσο και από την άποψη του κόστους για τους εκδότες·

–   την ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, με παράλληλη εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες·

–   την ανάγκη να ελαχιστοποιούνται το κόστος και η επιβάρυνση για τις ΜΜΕ·

–   την ανάγκη να εκμαιεύονται συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ·

–   το μέγεθος του εκδότη και το χρονικό διάστημα λειτουργίας του·

–   τα διάφορα είδη και χαρακτηριστικά των προσφορών·

–   τα διάφορα είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές σχετικά με τα διάφορα είδη των κινητών αξιών.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται [6 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Άρθρο 16

Παράγοντες κινδύνου

1.  Οι παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο περιορίζονται στους κινδύνους που αφορούν ειδικά τον εκδότη ή/και τις κινητές αξίες και είναι ουσιώδεις για τη λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου. ▌

1a.   Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται και εκείνοι που οφείλονται στο επίπεδο εξασφάλισης μιας κινητής αξίας και στον αντίκτυπο του αναμενόμενου μεγέθους ή του χρόνου των πληρωμών στους κατόχους των κινητών που βρίσκονται αξιών υπό πτώχευση, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύματος ή της αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσής του σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD).

2.  Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ▌ αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και της σημαντικότητας των παραγόντων κινδύνου και σχετικά με την κατανομή των παραγόντων κινδύνου ▌. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση των παραγόντων κινδύνου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση των παραγόντων κινδύνου από τους εκδότες.

Άρθρο 17

Παράλειψη πληροφοριών

1.  Όταν η τελική τιμή προσφοράς ή/και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό δεν μπορούν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο:

α)  το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τα κριτήρια ή/και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα καθορισθούν τα προαναφερόμενα στοιχεία ή, σε περίπτωση τιμής, η ανώτατη τιμή· ή

β)  η αποδοχή της αγοράς ή της εγγραφής για απόκτηση κινητών αξιών μπορεί να αποσύρεται εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο εργάσιμων ημερών μετά την τελική τιμή προσφοράς ή/και του αριθμού των κινητών αξιών που προσφέρονται με δημόσια εγγραφή.

Η τελική τιμή προσφοράς και ο αριθμός των κινητών αξιών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέπει να παραλείπονται από το ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτό, εφόσον θεωρεί ότι:

α)  η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον·

β)  η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των πληροφοριών αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για μία εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, καθώς και των υποκείμενων δικαιωμάτων στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο·

γ)  οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σημασίας για μια συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και θα επηρέαζαν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή, τυχόν, του εγγυητή.

Η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση σχετικά με τις πληροφορίες των οποίων η παράλειψη επετράπη.

3.  Χωρίς να θίγεται η κατάλληλη ενημέρωση των επενδυτών, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό δελτίο δεν είναι προσαρμοσμένες στο πεδίο δραστηριότητας ή στη νομική μορφή του εκδότη ή στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες πληροφορίες, εκτός εάν δεν υπάρχουν οι εν λόγω πληροφορίες.

4.  Όταν οι κινητές αξίες καλύπτονται από την εγγύηση κράτους μέλους, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δικαιούται να παραλείπει, κατά τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 4, πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω κράτος μέλος.

5.  Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να καθορίσει ποιες πληροφορίες μπορούν να παραληφθούν βάσει της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των αρμόδιων αρχών προς την ΕΑΚΑΑ οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 18

Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής

1.  Είναι δυνατή η ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής σε ενημερωτικό δελτίο ή σε βασικό ενημερωτικό δελτίο εάν έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως ή ταυτοχρόνως σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν καταρτιστεί σε γλώσσα που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 25 και κατατεθεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων δημοσιοποίησης του ενωσιακού δικαίου ή κατατεθεί σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου διαπραγμάτευσης ή την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ:

α)  έγγραφα που έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχή ▌, ή έχουν υποβληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β)  έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία στ) και ζ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε)·

γ)  ρυθμιζόμενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)·

δ)  ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

ε)  εκθέσεις λογιστικού ελέγχου ή οικονομικές καταστάσεις·

στ)  εκθέσεις διαχείρισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24)·

ζ)  δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

η)  [εκθέσεις αμοιβών, όπως ορίζονται στο άρθρο [X] της [αναθεωρημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων(25)]·

ηα)   ετήσιες εκθέσεις ή τυχόν δημοσιοποίηση πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 22 και 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

θ)  ιδρυτική πράξη και καταστατικό.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης.

Όταν ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μόνο ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο δήλωση που αναφέρει ότι τα μη ενσωματωμένα μέρη είτε δεν σχετίζονται με τον επενδυτή είτε καλύπτονται σε άλλο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου.

2.  Όταν ενσωματώνονται πληροφορίες μέσω παραπομπής, οι εκδότες, οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά διασφαλίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Συγκεκριμένα, παρέχεται κατάλογος των παραπομπών στο ενημερωτικό δελτίο ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία, και το ενημερωτικό δελτίο περιέχει υπερσυνδέσμους προς όλα τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

3.  Παράλληλα με το πρώτο προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εάν είναι δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης τυχόν πληροφορίες που ενσωματώνονται στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια αρχή που εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο ή έχουν κατατεθεί σε αυτήν.

4.  ▌Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την επικαιροποίηση του καταλόγου των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετους τύπους εγγράφων που απαιτείται να υποβάλλονται σε αρμόδια αρχή ή να εγκρίνονται από αυτήν βάσει του ενωσιακού δικαίου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 19

Έλεγχος και έγκριση του ενημερωτικού δελτίου

1.  Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται μόνο μετά την έγκρισή του ή την έγκριση όλων των μερών που το απαρτίζουν από τη σχετική αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους καταγωγής.

2.  Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την απόφασή της σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου.

▌Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε συμπληρώματός του ταυτόχρονα με την κοινοποίησή της έγκρισης αυτής στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3.  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 προθεσμία παρατείνεται σε είκοσι εργάσιμες ημέρες εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δεν διαθέτει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει προσφορά κινητών αξιών με δημόσια εγγραφή.

Το όριο των 20 εργάσιμων ημερών εφαρμόζεται μόνο για την αρχική υποβολή του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου. Εάν απαιτούνται μεταγενέστερες υποβολές σύμφωνα με την παράγραφο 4, ισχύει η προθεσμία της παραγράφου 2.

4.  Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου δεν είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό βάσει των σχετικών προτύπων προκειμένου να εγκριθεί ή/και ότι απαιτούνται τροποποιήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)  ενημερώνει τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου ή/και των συμπληρωματικών πληροφοριών και δηλώνει λεπτομερώς τους λόγους που υπαγόρευσαν την απόφαση αυτή, και

β)  οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ισχύουν τότε μόνο από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια αρχή του τροποποιημένου σχεδίου ενημερωτικού δελτίου ή/και των συμπληρωματικών πληροφοριών που ζητήθηκαν.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, η προθεσμία που αναφέρεται στις παραγράφους αυτές μειώνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες για συχνούς χρήστες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 11. Ο συχνός χρήστης ενημερώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης.

Ο συχνός χρήστης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση που περιέχει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου και του περιληπτικού σημειώματος που υποβάλλονται για έγκριση.

Ο συχνός χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει έγκριση για τροποποιήσεις στα γενικά έγγραφα αναφοράς, εκτός αν οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν παράλειψη, ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει.

6.  Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικτυακούς τόπους τους οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης προκειμένου να διευκολύνουν την αποδοτική και έγκαιρη έγκριση των ενημερωτικών δελτίων. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν σημεία επαφής που αφορούν τις εγκρίσεις. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το προσωπικό της αρμόδιας αρχής καθ’ όλη τη διαδικασία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

9.  Το ύψος των τελών που χρεώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων, εγγράφων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων γενικών εγγράφων αναφοράς, συμπληρωμάτων και τροποποιήσεων, καθώς και για την κατάθεση γενικών εγγράφων αναφοράς, τροποποιήσεών τους και τελικών όρων είναι εύλογο και αναλογικό και δημοσιοποιείται τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής.

10.  Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου που διενεργούνται για να διαπιστωθεί ότι το ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό καθώς και για τις διαδικασίες έγκρισής του.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

11.  Η ΕΑΚΑΑ ασκεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προκειμένου να προωθήσει την εποπτική σύγκλιση αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες αρχές προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την παρακολούθηση και την εφαρμογή των ενημερωτικών δελτίων, οι οποίες καλύπτουν την εξέταση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και την εφαρμογή των κατάλληλων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37. [Τροπολογία 2] Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ προάγει τη σύγκλιση όσον αφορά την αποδοτικότητα, τις μεθόδους και το χρόνο διενέργειας του ελέγχου των πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο από τις αρμόδιες αρχές, χρησιμοποιώντας αξιολογήσεις από ομοτίμους όπου είναι σκόπιμο.

11a.   Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει ένα κεντρικό σύστημα ροής εργασίας, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έγκρισης ενημερωτικών δελτίων από την έναρξη έως την έγκριση και θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και τους εκδότες να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις αιτήσεις μέσω Διαδικτύου και σε ολόκληρη την Ένωση.

12.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί τουλάχιστον μία αξιολόγηση από ομοτίμους για τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων έγκρισης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η αξιολόγηση από ομοτίμους εκτιμά επίσης τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την ικανότητα των εκδοτών να αντλούν κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση από ομοτίμους δημοσιεύεται το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης από ομοτίμους, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη συμβουλές από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 20

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου

1.  Αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό δελτίο τίθεται στη διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Σε περίπτωση αρχικής δημόσιας προσφοράς μιας κατηγορίας μετοχών η οποία εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για πρώτη φορά, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να είναι διαθέσιμο το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.

2.  Το ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από ξεχωριστά έγγραφα, θεωρείται ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό όταν δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικτυακούς τόπους:

α)  στον δικτυακό τόπο του εκδότη, του προσφέροντα και του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση·

β)  στον δικτυακό τόπο των χρηματοοικονομικών μεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής·

γ)  στον δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς όπου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση.

3.  Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου που είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε μορφή που επιτρέπει τη λήψη και εκτύπωσή του καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης, αλλά όχι την τροποποίησή του.

Τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες ενσωματωμένες μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και τα συμπληρώματα ή/και οι τελικοί όροι που σχετίζονται με το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από το ίδιο τμήμα δίπλα στο ενημερωτικό δελτίο, μεταξύ άλλων μέσω υπερσυνδέσμων εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπεται από το άρθρο 22 παράγραφος 2, οι συχνοί εκδότες, όπως αναφέρει το άρθρο 9 παράγραφος 11, μπορούν, αντί να εκδώσουν συμπλήρωμα, να επιλέξουν να ενσωματώσουν τις αλλαγές στο γενικό έγγραφο αναφοράς μέσω δυναμικής αναφοράς στην πιο πρόσφατη έκδοση του γενικού εγγράφου αναφοράς.

4.  Η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να απαιτεί τη διενέργεια διαδικασίας εγγραφής, την αποδοχή δήλωσης αποποίησης που περιορίζει τη νομική ευθύνη ή την καταβολή τέλους.

5.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβάνοντας υπερσύνδεσμο προς τα ειδικά τμήματα του δικτυακού τόπου που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και προσδιορισμό του ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 24. Ο δημοσιευμένος κατάλογος, συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσμων, επικαιροποιείται διαρκώς, και το κάθε στοιχείο παραμένει στον δικτυακό τόπο για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 7.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ή τυχόν συμπληρώματός του, η αρμόδια αρχή χορηγεί στην ΕΑΚΑΑ ηλεκτρονικό αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου και τυχόν συμπληρώματός του, καθώς και τα δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να το κατατάξει η ΕΑΚΑΑ στον μηχανισμό αποθήκευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και για την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 45.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις κοινοποιήσεις που λαβαίνει λαμβάνει με το άρθρο 24.

6.  Το αργότερο από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των οικείων κινητών αξιών, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο όλα τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων τους, τελικών όρων και σχετικών μεταφράσεων κατά περίπτωση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 24. Η δημοσίευση διασφαλίζεται μέσω μηχανισμού αποθήκευσης που παρέχει στο κοινό λειτουργίες δωρεάν πρόσβασης και αναζήτησης. Οι βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, όπως το ISIN που προσδιορίζει τις κινητές αξίες και το LEI που προσδιορίζει τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους εγγυητές, είναι αναγνώσιμες από μηχανή, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα.

7.  Όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία παραμένουν διαθέσιμα για το κοινό σε ψηφιακή μορφή τουλάχιστον για δέκα έτη από τη δημοσίευσή τους στους δικτυακούς τόπους που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 6.

8.  Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα ή/και περιλαμβάνει πληροφορίες ενσωματωθείσες μέσω παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2. Κάθε συστατικό έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου δηλώνει πού είναι δυνατόν να προμηθευτεί το κοινό τα άλλα συστατικά έγγραφα που έχουν ήδη εγκριθεί ή/και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή.

9.  Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου, ή/και των συμπληρωμάτων του, όπως αυτά τίθενται στη διάθεση του κοινού, πρέπει πάντα να είναι πανομοιότυπα με την αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

10.  ▌ Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου σε σταθερό μέσο χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή τους χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες. Η χορήγηση περιορίζεται σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πραγματοποιείται βάσει του παρόντος κανονισμού.

11.  Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση των διαδικασιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω καθορισμό απαιτήσεων σχετικά με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

12.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των δεδομένων που απαιτούνται για την κατάταξη των ενημερωτικών δελτίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 21

Διαφημίσεις

1.  Κάθε διαφήμιση σχετικά με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά συμμορφώνεται με τις αρχές του παρόντος άρθρου.

2.  Στις διαφημίσεις ανακοινώνεται ότι επίκειται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή ότι το δελτίο αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί και υποδεικνύονται τα σημεία από τα οποία οι επενδυτές μπορούν ή θα μπορούν να το προμηθεύονται.

3.  Ο διαφημιστικός χαρακτήρας των ανακοινώσεων πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια διαφήμιση δεν πρέπει να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές. Οι πληροφορίες που περιέχει η διαφήμιση πρέπει επίσης να είναι συνεπείς προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευθεί, ή προς τις πληροφορίες που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιευθεί μεταγενέστερα.

4.  Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη μορφή, ακόμη και αν η πληροφόρηση αυτή δεν γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς, πρέπει να είναι συνεπείς προς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου.

Όταν σημαντικές πληροφορίες γνωστοποιούνται από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε επιλεγμένους επενδυτές σε προφορική ή έγγραφη μορφή, αυτές οι πληροφορίες γνωστοποιούνται σε όλους τους άλλους επενδυτές στους οποίους απευθύνεται η προσφορά, ανεξάρτητα από το εάν απαιτείται ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Όταν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1.

5.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ▌ στο οποίο γίνεται η διαφήμιση έχει την εξουσία να ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα για μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά συμβιβάζεται με τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4.

Όπου είναι αναγκαίο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής επικουρεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κυκλοφορούν οι διαφημίσεις, κατά τον έλεγχο της συνεκτικότητας των διαφημίσεων με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, ο έλεγχος των διαφημίσεων από την αρμόδια αρχή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής.

5β.   Δεν χρεώνονται τέλη από αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των διαφημίσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5γ.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διενεργούνται οι διαφημίσεις μπορεί να συμφωνήσει με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, εάν η τελευταία είναι διαφορετική αρμόδια αρχή, ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής έχει την εξουσία να ελέγχει τη συμμόρφωση της διαφημιστικής δραστηριότητας σύμφωνα με την παράγραφο 5. Σε περίπτωση συμφωνίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής την κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον εκδότη και στην ΕΑΚΑΑ.

6.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω προσδιορισμό των διατάξεων σχετικά με τις διαφημίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 και 5α του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των διατάξεων που αφορούν τη διάδοση διαφημίσεων και για τον καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 22

Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου

1.  Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση για τις κινητές αξίες και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται μεταξύ του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται αμελλητί σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.

Το συμπλήρωμα αυτό εγκρίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και το ενημερωτικό δελτίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, και δημοσιεύεται σύμφωνα με ίδιες ρυθμίσεις με εκείνες που εφαρμόσθηκαν όταν δημοσιεύθηκε το αρχικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20. Το περιληπτικό σημείωμα και οι ενδεχόμενες μεταφράσεις του πρέπει επίσης να συμπληρώνονται, εάν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα.

2.  Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να αποσύρουν την αποδοχή τους, εφόσον το νέο στοιχείο, σφάλμα ή ανακρίβεια, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Εάν ένας εκδότης επιλέξει να ενσωματώσει τις ενδεχόμενες μεταβολές του γενικού εγγράφου αναφοράς με δυναμική παραπομπή στην πλέον πρόσφατη μορφή του γενικού εγγράφου αναφοράς, αντί με συμπλήρωμα σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3, δεν θίγεται το δικαίωμα υπαναχώρησης των επενδυτών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

3.  Εάν ο εκδότης συντάξει συμπλήρωμα για πληροφορίες στο βασικό ενημερωτικό δελτίο που αφορούν μία μόνο ή περισσότερες συγκεκριμένες εκδόσεις, το δικαίωμα των επενδυτών να αποσύρουν την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 ισχύει μόνο για τη σχετική έκδοση (τις σχετικές εκδόσεις) και όχι για τυχόν άλλη έκδοση κινητών αξιών στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

4.  Συντάσσεται και εγκρίνεται μόνο ένα συμπλήρωμα εάν το σημαντικό νέο στοιχείο, το τεχνικό σφάλμα ή η ανακρίβεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται σε έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς και εφόσον το εν λόγω έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως συστατικό μέρος αρκετών ενημερωτικών δελτίων. Στην περίπτωση αυτή, το συμπλήρωμα αναφέρει όλα τα ενημερωτικά δελτία με τα οποία σχετίζεται.

5.  Κατά τον έλεγχο ενός συμπληρώματος πριν από την έγκρισή του, με την επιφύλαξη του εδαφίου 2α της παραγράφου 3 του άρθρου 20, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να περιέχει το συμπλήρωμα συνοπτική έκδοση του συμπληρούμενου ενημερωτικού δελτίου υπό μορφή παραρτήματος, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου θα είναι κατανοητές. Το αίτημα αυτό θεωρείται αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4.

6.  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει καταστάσεις όπου κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια σε σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο απαιτεί τη δημοσίευση ενός συμπληρώματος στο ενημερωτικό δελτίο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

Άρθρο 23

Ενωσιακό πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ενημερωτικού δελτίου και γενικών εγγράφων αναφοράς

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, όταν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, το εγκεκριμένο από το κράτος μέλος καταγωγής ενημερωτικό δελτίο, και οποιοδήποτε συμπλήρωμα, ισχύει για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, σε οσαδήποτε κράτη μέλη υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 24. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν εφαρμόζουν διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για ενημερωτικά δελτία.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα ήδη εγκεκριμένα γενικά έγγραφα αναφοράς.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται για έγκριση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και περιέχει γενικό έγγραφο αναφοράς το οποίο έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή που εξετάζει την αίτηση για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν επανεξετάζει το γενικό έγγραφο αναφοράς αλλά, αντ’ αυτού, κάνει αποδεκτή την προηγούμενη έγκρισή του.

2.  Εάν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ανακρίβειες αποκαλυφθούν μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο άρθρο 22, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής απαιτεί την έγκριση της δημοσίευσης συμπληρώματος σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής περί της ανάγκης δημοσίευσης νέων πληροφοριών.

Άρθρο 24

Κοινοποίηση

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατόπιν αιτήσεως του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την εν λόγω αίτηση, ή εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου. Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί μια πύλη στην οποία κάθε αρμόδια εθνική αρχή θα μπορεί να αναρτά τις σχετικές πληροφορίες.

Κατά περίπτωση, η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου ή/και του περιληπτικού σημειώματος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

Σε περίπτωση που γενικό έγγραφο αναφοράς έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των αναλογιών.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, το πιστοποιητικό έγκρισης ή το γενικό έγγραφο αναφοράς, κατά περίπτωση, κοινοποιείται στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

2.  Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφοι 2 και 3 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

4.  Εάν οι τελικοί όροι ήδη κοινοποιηθέντος βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τα κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή του ή των κρατών μελών υποδοχής και στην ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν μετά την υποβολή τους.

5.  Οι αρμόδιες αρχές δεν χρεώνουν τέλη για την κοινοποίηση ή την παραλαβή της κοινοποίησης ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωμάτων τους ή γενικών εγγράφων αναφοράς, κατά περίπτωση, ή για τυχόν εποπτική δραστηριότητα, είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο ή στα κράτη μέλη υποδοχής.

6.  Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του ενημερωτικού δελτίου, του τυχόν συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού εγγράφου αναφοράς και της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου ή/και του περιληπτικού σημειώματος.

Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 25

Χρήση γλωσσών

1.  Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μόνο στο κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

2.  Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής ▌ζητεί τη μετάφραση του αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου. [Τροπολογία 3]

Για να μπορεί να ελέγχεται και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

3.  Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και διατίθεται επίσης σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση του αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

4.  Οι τελικοί όροι και το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης συντάσσονται στην ίδια γλώσσα με εκείνη του εγκεκριμένου βασικού ενημερωτικού δελτίου.

Εάν οι τελικοί όροι κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή, εάν υφίστανται περισσότερα του ενός κράτη μέλη υποδοχής, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, οι τελικοί όροι και το επισυναπτόμενο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 26

Προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πραγματοποιούμενη βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό

1.  Όταν εκδότης τρίτης χώρας προτίθεται να προβεί στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ένωση ή να ζητήσει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη στην Ένωση βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξασφαλίζει την έγκριση του ενημερωτικού του δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 19, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του.

Εφόσον ενημερωτικό δελτίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το ενημερωτικό δελτίο και ο εκδότης τρίτης χώρας θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 27

Προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση πραγματοποιούμενη βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εκδότη τρίτης χώρας δύναται να εγκρίνει ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας και υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)   οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλει η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού και

β)   η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εκδότη τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 28.

2.  Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που εκδίδονται από εκδότη τρίτης χώρας σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23, 24 και 25.

Για τους εκδότες αυτούς, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να χρεώσει επιπλέον τέλος το οποίο αντικατοπτρίζει την επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει μια τέτοια έκδοση.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για τον καθορισμό γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας βάσει των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8 και 13.

Βάσει των ως άνω κριτηρίων, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει εκτελεστική απόφαση όπου να δηλώνεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλει η νομοθεσία τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 43 παράγραφος 2.

Άρθρο 28

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 26, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με άλλες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες, εκτός εάν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων χωρών που έχει συντάξει η Επιτροπή. Με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι πρόκειται να υπογράψει τέτοια συμφωνία.

2.  Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 26, η ΕΑΚΑΑ διευκολύνει και συντονίζει την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σχετικών εποπτικών αρχών τρίτων χωρών.

Επίσης, η ΕΑΚΑΑ, εάν αυτό είναι απαραίτητο, διευκολύνει και συντονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων αρχών των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές με τη λήψη μέτρων δυνάμει των άρθρων 36 και 37.

3.  Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του άρθρου 33. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

3α.   Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφος 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3β.   Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό να καθορίσει υπόδειγμα εγγράφου για συμφωνίες συνεργασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΑΚΑΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 29

Αρμόδιες αρχές

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ενιαία αρμόδια διοικητική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει ο παρών κανονισμός καθώς και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και άλλες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Η αρμόδια αρχή είναι ▌ανεξάρτητη από ▌ τους φορείς της αγοράς.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή τους την ανάθεση των καθηκόντων που συνίστανται στη δημοσίευση εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων στο διαδίκτυο.

Τυχόν ανάθεση καθηκόντων σε οντότητες πραγματοποιείται με συγκεκριμένη απόφαση που δηλώνει τα καθήκοντα που αναλαμβάνονται και τους όρους υπό τους οποίους θα εκτελούνται τα καθήκοντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης ρήτρας που υποχρεώνει την εν λόγω οντότητα να δρα και να είναι οργανωμένη κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αθέμιτο ή για να παρεμποδισθεί ο ανταγωνισμός. Η απόφαση αυτή ορίζει όλες τις ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και της οντότητας στην οποία ανατίθενται τα καθήκοντα.

Την τελική ευθύνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό καθώς και για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου υπέχει η αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων όρων που διέπουν την ανάθεση.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους μέλους να προβλέπει ξεχωριστές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 30

Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.  Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας:

α)  απαιτούν από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·

β)  απαιτούν από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·

γ)  απαιτούν από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τους χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, την παροχή πληροφοριών·

δ)  αναστέλλουν μία δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση για μέγιστο διάστημα 25 διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

ε)  απαγορεύουν ή αναστέλλουν τις διαφημίσεις ή απαιτούν από τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τους οικείους χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές να διακόψουν ή να αναστείλουν τις διαφημίσεις για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

στ)  απαγορεύουν μία δημόσια προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται ή έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι, ενδεχομένως, παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

ζ)  αναστέλλουν ή ζητούν από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές να αναστείλουν, τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

η)  απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εάν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

θ)  γνωστοποιούν ότι συγκεκριμένος εκδότης, προσφέρων ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·

ι)  αναστέλλουν τον έλεγχο ενός ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται για έγκριση ή αναστέλλουν μια δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση εάν η αρμόδια αρχή ασκήσει την εξουσία επιβολής απαγόρευσης ή περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26), μέχρις ότου αρθεί η εν λόγω απαγόρευση ή ο εν λόγω περιορισμός·

ια)  αρνούνται να εγκρίνουν τυχόν ενημερωτικά δελτία που έχουν καταρτιστεί από συγκεκριμένο εκδότη, προσφέροντα ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση για μέγιστη περίοδο 5 ετών, εάν ο εν λόγω εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έχει υποπέσει σε επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού·

ιβ)  γνωστοποιούν ή απαιτούν από τον εκδότη να γνωστοποιήσει κάθε σημαντική πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·

ιγ)  αναστέλλουν ή ζητούν από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές να αναστείλουν, τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών εάν θεωρούν ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια ώστε η διαπραγμάτευση ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών·

ιδ)  διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σε τοποθεσίες άλλες εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων και, για το σκοπό αυτό, εισέρχονται σε εγκαταστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο δυνάμει του εθνικού δικαίου, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρμόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ δικαιούται να συμμετέχει στις κατά το στοιχείο ιδ) επιτόπιες επιθεωρήσεις εφόσον διενεργούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές.

2.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στον μέγιστο απαιτούμενο βαθμό ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό καθώς και για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων, με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α)  άμεσα,

β)  σε συνεργασία με άλλες αρχές,

γ)  υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές,

δ)  υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4.  Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από κάποιο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θεωρείται ότι παραβιάζει κάποιον περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, και δεν προκύπτει καμία απολύτως νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

5.  Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους μέλους να προβλέπει ξεχωριστές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 31

Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών

1.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 36, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών που σχετίζονται με έρευνες ή διώξεις ποινικής φύσης που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και τις θέτουν στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώσουν την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.  Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αίτησης πληροφόρησης ή αίτησης συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:

α)  εάν η συμμόρφωση με την αίτηση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δικές της δραστηριότητες έρευνας ή επιβολής του νόμου ή μια ποινική έρευνα·

β)  εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφόρησης,

γ)  εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφόρησης.

3.  Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν αμέσως, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Η αιτούσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για οποιοδήποτε αίτημα, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση έρευνας ή επιθεώρησης με διασυνοριακό αποτέλεσμα, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την έρευνα ή την επιθεώρηση εάν της ζητηθεί από μία από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει αίτημα από μια αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας, μπορεί να:

α)  διενεργεί η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

β)  επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να συμμετάσχει στην επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

γ)  επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να διενεργήσει η ίδια τον επιτόπιο έλεγχο ή έρευνα·

δ)  ορίζει επιθεωρητές ή εμπειρογνώμονες για να διενεργήσουν την επιτόπου επιθεώρηση ή έρευνα, ή/και·

ε)  αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας στις άλλες αρμόδιες αρχές.

5.  αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΑΚΑΑ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

7.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 32

Συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ

1.  Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Οι αρμόδιες αρχές προσκομίζουν αμελλητί στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.  Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 33

Επαγγελματικό απόρρητο

1.  Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού που αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή δύναται να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

2.  Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για την αρμόδια αρχή και για οποιαδήποτε οντότητα στην οποία η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει τις εξουσίες της. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 34

Προστασία δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες ενσωματώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 35

Προληπτικά μέτρα

1.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διαπιστώνει παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τη δημόσια προσφορά ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχουν τα πρόσωπα αυτά δυνάμει του παρόντος κανονισμού, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις γνώση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της ΕΑΚΑΑ.

2.  Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει ανατεθεί η δημόσια προσφορά εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ αμελλητί.

3.  Στις καταστάσεις που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που της παρέχονται με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 36

Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις

1.  Με την επιφύλαξη των εποπτικών και διερευνητικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 30 και το δικαίωμα των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να λαμβάνουν τα δέοντα διοικητικά μέτρα και να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις. Τα εν λόγω διοικητικά μέτρα και κυρώσεις εφαρμόζονται τουλάχιστον σε:

α)  παραβιάσεις του άρθρου 3, του άρθρου 5, του άρθρου 6, του άρθρου 7 παράγραφοι 1 έως 10, του άρθρου 8, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 έως 13, του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 3, του άρθρου 12, του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 16 παράγραφος 1, του άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 3, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 3, του άρθρου 19 παράγραφος 1, του άρθρου 20 παράγραφοι 1 έως 4 και 7 έως 10, του άρθρου 21 παράγραφοι 2 έως 4, του άρθρου 22 παράγραφοι 1, 2 και 4, και του άρθρου 25 του παρόντος κανονισμού·

β)  μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 30.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του εν λόγω εδαφίου υπόκεινται ήδη σε ποινικές κυρώσεις δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας έως [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους σχετικούς κανόνες του ποινικού δικαίου.

Έως [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.  Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α):

α)  δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα και τη φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 40·

β)  εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα να παύσει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·

γ)  επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

δ)  σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 5 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο τοπικό νόμισμα, βάσει της ισοτιμίας κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] ή 3% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο.

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.

ε)  σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 700 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο τοπικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν πρόσθετες κυρώσεις ή μέτρα και υψηλότερα διοικητικά πρόστιμα από τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 37

Άσκηση εποπτικών εξουσιών και εξουσιών επιβολής κυρώσεων

1.  Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)  η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)  ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

γ)  η χρηματοοικονομική ισχύς του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπεύθυνου νομικού προσώπου ή το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπεύθυνου φυσικού προσώπου·

δ)  ο αντίκτυπος της παράβασης στα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών·

ε)  η σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν, των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση ή των ζημιών για τρίτους που προκύπτουν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)  το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

ζ)  τις προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

η)  τα μέτρα που ελήφθησαν μετά την παράβαση από τον υπαίτιο για την αποφυγή της επανάληψής της.

2.  Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 36, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενες εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες τους, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν επίσης τη δράση τους για να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασμό και την αλληλοεπικάλυψη κατά την άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 38

Δικαίωμα προσφυγής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού να αιτιολογούνται δεόντως και να υπόκεινται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 39

Αναφορά παραβάσεων

1.  Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που προάγουν και επιτρέπουν την αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων του παρόντος κανονισμού προς αυτές.

2.  Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)  ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω καταγγελίες,

β)  κατάλληλη προστασία για εργαζομένους που απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας και τα οποία αναφέρουν παραβάσεις, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άδικης μεταχείρισης από μέρους του εργοδότη τους ή τρίτων·

γ)  προστασία της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις όσο και του φυσικού προσώπου που εικάζεται ότι είναι υπεύθυνο για παράβαση, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εκτός αν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται βάσει του εθνικού δικαίου, στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την παροχή οικονομικών κινήτρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στα πρόσωπα που προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες για πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν άλλη προϋφιστάμενη νομική ή συμβατική υποχρέωση να αναφέρουν τις εν λόγω πληροφορίες, και εφόσον οι πληροφορίες είναι νέες και έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικής ή ποινικής κύρωσης ή τη λήψη άλλου διοικητικού μέτρου για την παράβαση του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εργοδότες οι οποίοι αναλαμβάνουν δραστηριότητες υπαγόμενες σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για την εσωτερική αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων από τους υπαλλήλους τους μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.

Άρθρο 40

Δημοσίευση αποφάσεων

1.  Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος κανονισμού δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές στον επίσημο δικτυακό τόπο τους αμέσως μετά την ενημέρωση των προσώπων στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις σχετικά με την κάθε απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις επιβολής μέτρων στο πλαίσιο έρευνας.

2.  Εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων θεωρηθεί δυσανάλογη από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση ως προς τον αναλογικό χαρακτήρα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη διεξαγωγή τρέχουσας έρευνας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές:

α)  είτε καθυστερούν τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι μη δημοσίευσης·

β)  είτε δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα και κατά τρόπο που συνάδει με το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων. Σε περίπτωση απόφασης δημοσίευσης κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον προβλέπεται ότι εντός του διαστήματος αυτού οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να ισχύουν·

γ)  είτε δεν δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί:

i)  ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

ii)  η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με τα μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

3.  Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης ή του μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης άμεσα στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται και κάθε απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

4.  Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο παραμένει στον επίσημο δικτυακό τόπο τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 41

Αναφορά κυρώσεων προς την ΕΑΚΑΑ

1.  Η αρμόδια αρχή παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 36. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1, να καθορίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ποινικές έρευνες που έχουν αναλάβει και για τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ετήσια έκθεση.

2.  Όταν η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα στο κοινό, αναφέρει ταυτόχρονα τις εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή τα διοικητικά μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.

3.  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή τα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις κυρώσεις που της κοινοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη μόνον από τις αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η ▌ προβλεπόμενη στο άρθρο 1 ▌ παράγραφος 6, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ▌ στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφος 3 ▌ και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1▌ παράγραφος 6, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ▌στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφος 3, ▌ και στο άρθρο 27 παράγραφος 3, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1▌ παράγραφος 6, του άρθρου 2 παράγραφος 2, ▌του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 14 παράγραφος 3, του άρθρου 15 παράγραφος 3, ▌ και του άρθρου 27 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 43

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής(27). Η εν λόγω επιτροπή είναι μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Κατάργηση

1.  Η οδηγία 2003/71/ΕΚ καταργείται από την [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

2.  Οι αναφορές στην οδηγία 2003/71/ΕΚ ερμηνεύονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που ορίζει το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν βάσει της εθνικής νομοθεσίας η οποία ενσωματώνει την οδηγία 2003/71/ΕΚ πριν από την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] εξακολουθούν να διέπονται από την εθνική νομοθεσία μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή μέχρι την πάροδο δώδεκα μηνών από την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Άρθρο 45

Έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με ενημερωτικά δελτία

1.  Βάσει των εγγράφων που δημοσιοποιούνται μέσω του μηχανισμού ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Ένωση καθώς και ανάλυση των τάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα είδη των εκδοτών, ιδίως δε τις ΜΜΕ, και τα είδη των εκδόσεων, ιδίως δε την ανταλλακτική αξία της προσφοράς, το είδος των κινητών αξιών, το είδος του τόπου διαπραγμάτευσης και την ονομαστική αξία.

2.  Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως:

α)  ανάλυση της έκτασης στην οποία χρησιμοποιούνται σε όλη την Ένωση τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 9·

β)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βασικά ενημερωτικά δελτία και τους τελικούς όρους, καθώς και με τα ενημερωτικά δελτία που καταρτίζονται υπό μορφή χωριστών εγγράφων ή ως ενιαίο έγγραφο·

γ)  στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέσο όρο και το σύνολο των ποσών που αντλούνται με τον τρόπο αυτόν μέσω δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών βάσει του παρόντος κανονισμού από μη εισηγμένες εταιρίες, εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, και εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές. Κατά περίπτωση, τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία περιέχουν ανάλυση μεταξύ αρχικών δημόσιων προσφορών και μεταγενέστερων προσφορών, καθώς και μεταξύ μετοχών και μη μετοχικών κινητών αξιών.

γα)   στατιστικά στοιχεία σχετικά με το κόστος παραγωγής των ενημερωτικών δελτίων τουλάχιστον ανά διάφορες κατηγορίες εκδοτών, μεγέθη έκδοσης και τόπους, καθώς επίσης κατηγορίες τελών και επιβαρύνσεων που καταβάλλουν οι εκδότες και κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών που τα χρεώνουν· οι στατιστικές συνοδεύονται από ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην κατάρτιση των ενημερωτικών δελτίων και από συστάσεις για τη μείωση του κόστους·

Άρθρο 46

Αναθεώρηση

Το αργότερο [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

Η έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου, τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 9 εξακολουθούν να είναι κατάλληλα, με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 12.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τις οριακές τιμές που ορίζονται για τους σκοπούς της απαλλαγής από το άρθρο 1 παράγραφος 3 εδάφιο δ) ή την επιλογή του άρθρου 3 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Έως την [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 11, το άρθρο 19 παράγραφος 8 και τα άρθρα 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40 και 41.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ι.   Περίληψη

ΙΙ.   Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

III.   Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισμό των σημαντικών ημερομηνιών για την εν λόγω προσφορά.

Α.  Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά

Β.  Μέθοδος και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

IV.   Ουσιώδεις πληροφορίες

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α.  Επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα

Β.  Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης

Γ.  Λόγοι πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίηση των πόρων

Δ.  Παράγοντες κινδύνου

V.   Πληροφορίες για την εταιρεία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια μελλοντικής αύξησης ή μείωσης αυτού του δυναμικού.

Α.  Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας

Β.  Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ.  Οργανωτική διάρθρωση

Δ.  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

VI.   Εξέταση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και προοπτικές

Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά στο μέλλον τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Α.  Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Β.  Ρευστά διαθέσιμα και κεφάλαια

Γ.  Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης κ.λπ.

Δ.  Τάσεις

VII.   Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την εμπειρία, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

Α.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη

Β.  Αμοιβές

Γ.  Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου

Δ.  Υπάλληλοι

Ε.  Κατεχόμενα μερίδια μετοχικού κεφαλαίου

VIII. Κύριοι μέτοχοι και συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους μετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή μπορούν να ελέγξουν την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία με πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Α.  Κύριοι μέτοχοι

Β.  Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Γ.  Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

IX.   Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονομικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόμενες χρήσεις, η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασμών οι οποίες γίνονται δεκτές για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασμών.

Α.  Ενοποιημένοι λογαριασμοί και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Β.  Σημαντικές αλλαγές

X.   Λεπτομέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών και συναφή ζητήματα.

Α.  Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Β.  Σχέδιο κατανομής

Γ.  Αγορές

Δ.  Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.  Μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ.  Έξοδα της έκδοσης

XI.   Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α.  Μετοχικό κεφάλαιο

Β.  Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.  Σημαντικές συμβάσεις

Δ.  Συναλλαγματικοί έλεγχοι

Ε.  Προειδοποίηση για φορολογικές συνέπειες

ΣΤ.  Μερίσματα και οργανισμοί πληρωμής

Ζ.  Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Η.  Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

Θ.  Δευτερεύουσες πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ι.   Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΙ.   Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη:

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α.  Επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα

Β.  Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης

Γ.  Παράγοντες κινδύνου

III.   Πληροφορίες για την εταιρεία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του δυναμικού.

Α.  Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας

Β.  Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ.  Οργανωτική διάρθρωση

Δ.  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

IV.   Εξέταση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και προοπτικές

Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά στο μέλλον τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Α.  Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Β.  Ρευστά διαθέσιμα και κεφάλαια

Γ.  Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης κ.λπ.

Δ.  Τάσεις

V.   Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την εμπειρία, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

Α.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη

Β.  Αμοιβές

Γ.  Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου

Δ.  Υπάλληλοι

Ε.  Κατεχόμενα μερίδια μετοχικού κεφαλαίου

VI.   Κύριοι μέτοχοι και συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους μετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή μπορούν να ελέγξουν την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία με πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Α.  Κύριοι μέτοχοι

Β.  Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Γ.  Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

VII.   Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονομικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόμενες χρήσεις, η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασμών οι οποίες γίνονται δεκτές για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασμών.

Α.  Ενοποιημένοι λογαριασμοί και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Β.  Σημαντικές αλλαγές

VIII. Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α.  Μετοχικό κεφάλαιο

Β.  Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.  Σημαντικές συμβάσεις

Δ.  Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Ε.  Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΣΤ.  Δευτερεύουσες πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ι.   Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΙ.   Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισμό των σημαντικών ημερομηνιών για την εν λόγω προσφορά.

Α.  Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά

Β.  Μέθοδος και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

III.   Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη:

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α.  Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης

Β.  Λόγοι πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίηση των πόρων

Γ.  Παράγοντες κινδύνου

IV.   Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις πράξεις που συνήψε η εταιρεία με εμπειρογνώμονες ή συμβούλους απασχολούμενους σε μη μόνιμη βάση.

V.   Λεπτομέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών και συναφή ζητήματα.

Α.  Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Β.  Σχέδιο κατανομής

Γ.  Αγορές

Δ.  Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.  Μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ.  Έξοδα της έκδοσης

VI.   Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α.  Συναλλαγματικοί έλεγχοι

B.  Προειδοποίηση για φορολογικές συνέπειες

Γ.  Μερίσματα και οργανισμοί πληρωμής

Δ.  Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Ε.  Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας αντιστοιχίας

(που αναφέρεται στο άρθρο 44)

Οδηγία 2003/71/ΕΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εκτός του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο

-

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 9

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4 και άρθρο 24 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 15

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 14

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

-

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3α

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 17 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 5

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3

-

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 13 παράγραφος 6

Άρθρο 19 παράγραφος 8

Άρθρο 13 παράγραφος 7

Άρθρο 19 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

-

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 20 παράγραφος 5

Άρθρο 14 παράγραφος 4α

Άρθρο 20 παράγραφος 6

Άρθρο 14 παράγραφος 5

Άρθρο 20 παράγραφος 8

Άρθρο 14 παράγραφος 6

Άρθρο 20 παράγραφος 9

Άρθρο 14 παράγραφος 7

Άρθρο 20 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 8

Άρθρο 20 παράγραφος 11

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 5

-

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 7

Άρθρο 21 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 6

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο και άρθρο 20 παράγραφος 6

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 24 παράγραφος 6

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 25 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

-

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 27 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1α

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1β

Άρθρο 32 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 29 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο η)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 30 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 30 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 33 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 31 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 22 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 31 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 3

-

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 31 παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 24

Άρθρο 43

Άρθρο 24α παράγραφος 1

Άρθρο 42 παράγραφος 2

Άρθρο 24α παράγραφος 2

Άρθρο 42 παράγραφος 4

Άρθρο 24α παράγραφος 3

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 24β

Άρθρο 42 παράγραφος 3

Άρθρο 24γ

Άρθρο 42 παράγραφος 5

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 40

Άρθρο 26

Άρθρο 38

Άρθρο 27

-

Άρθρο 28

-

Άρθρο 29

-

Άρθρο 30

-

Άρθρο 31

Άρθρο 46

Άρθρο 32

Άρθρο 47

Άρθρο 33

Άρθρο 47

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0238/2016).
(2)* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
(3)ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 9.
(4) ΕΕ C 195 της 2.6.2016, σ. 1.
(5)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... [(ΕΕ ...)/(δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα)] και απόφαση του Συμβουλίου της ...
(6) Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).
(7) Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ΕΕ L 327 της 11.12.2010, σ. 1).
(8) Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).
(10)Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(14)Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(15)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.).
(16)Οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1980, περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών (ΕΕ L 100 της 17.4.1980, σ. 1).
(17)Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται (ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1).
(18)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(19) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(20) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).
(22)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (EE L 149 της 30.4.2004, σ. 1).
(23)Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).
(24)Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(25)[ΕΕ C , , σ. ].
(26)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
(27)Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).


Άσυλο: προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας *
PDF 564kWORD 58k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0171),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0133/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0236/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601, από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016, 54 000 αιτούντες θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα στο έδαφος άλλων κρατών μελών, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση να κατανεμηθούν σε άλλο (-α) δικαιούχο (-α) κράτος (-η) μέλος (-η) που αντιμετωπίζει (-ουν) κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εισροή προσώπων.
(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601, από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016, 54 000 αιτούντες θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα στις αναλογίες που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση (συγκεκριμένα 12 764 αιτούντες από την Ιταλία και 41 236 από την Ελλάδα) στο έδαφος άλλων κρατών μελών, εκτός εάν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση να κατανεμηθούν σε άλλο (-α) δικαιούχο (-α) κράτος (-η) μέλος (-η) που αντιμετωπίζει (-ουν) κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εισροή προσώπων.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα διατηρεί υπό συνεχή εξέταση την κατάσταση όσον αφορά τη μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, όταν χρειάζεται, προτάσεις για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης που επικρατεί επιτόπου και ο αντίκτυπός της στον μηχανισμό μετεγκατάστασης, καθώς επίσης και η εξέλιξη της πίεσης στα κράτη μέλη, ιδίως στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 προβλέπει την μετεγκατάσταση 54 000 αιτούντων. Ως μετεγκατάσταση ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της εν λόγω αποφάσεως η μεταφορά του αιτούντος από το έδαφος του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του για διεθνή προστασία στο έδαφος του κράτους μέλους μετεγκατάστασης. Η μετεγκατάσταση δεν περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση ή εισδοχή ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτη χώρα στο έδαφος ενός κράτους μέλους.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Καθήκον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να είναι η διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τις μαζικές εισροές υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν, στις 7 Μαρτίου, να εργαστούν με βάση μια σειρά από αρχές για συμφωνία με την Τουρκία, που προβλέπει μεταξύ άλλων την επανεγκατάσταση, για κάθε Σύριο που θα γίνεται εκ νέου δεκτός στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ενός άλλου Σύριου από την Τουρκία στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεσμεύσεων. Οι αρχές αυτές αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τα επόμενα επιχειρησιακά στάδια της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της μετανάστευσης με την οποία γίνεται έκκληση να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά ορισμένων από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων αποφάσεων μετεγκατάστασης, συγκεκριμένα όλων ή μέρους των αδιάθετων 54.000 θέσεων, στο πρόγραμμα 1:1.
(4)  Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν με δήλωσή τους στις 7 Μαρτίου, να εργαστούν με βάση μια σειρά από αρχές για συμφωνία με την Τουρκία, που προβλέπει μεταξύ άλλων την επανεγκατάσταση, για κάθε Σύρο που θα γίνεται εκ νέου δεκτός στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ενός άλλου Σύρου από την Τουρκία στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεσμεύσεων. Η φόρμουλα 1 προς 1 πρέπει να εφαρμόζεται με σκοπό την προστασία των Σύρων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος αίτησης χορήγησης ασύλου και της αρχής της μη επαναπροώθησης, που κατοχυρώνονται στο ενωσιακό δίκαιο, στη σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και στο πρωτόκολλό της της 31ης Ιανουαρίου 1967 για το καθεστώς των προσφύγων.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η επανεγκατάσταση, η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλες μορφές νόμιμης εισόδου από την Τουρκία στο πλαίσιο εθνικών και πολυμερών προγραμμάτων αναμένεται να αμβλύνουν τη μεταναστευτική πίεση στα κράτη μέλη που είναι δικαιούχοι μετεγκατάστασης σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601, παρέχοντας νόμιμη και ασφαλή διαδρομή για την είσοδο στην Ένωση και την αποτρέποντας παράτυπες εισόδους. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες αλληλεγγύης των κρατών μελών, που συνίστανται στην αποδοχή στο έδαφός τους Σύριων υπηκόων που βρίσκονται στην Τουρκία και οι οποίοι έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τους 54 000 αιτούντες διεθνή προστασία που προαναφέρονται. Ο αριθμός των ατόμων που ένα κράτος μέλος δέχεται με τον τρόπο αυτό από την Τουρκία θα πρέπει να αφαιρείται από τον αριθμό των ατόμων που προβλέπεται να μετεγκατασταθούν σε αυτό το κράτος μέλος δυνάμει της απόφασης 2015/1601 όσον αφορά τους εν λόγω 54 000 αιτούντες.
(5)  Η μεγάλης κλίμακας επανεγκατάσταση, η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλες μορφές νόμιμης εισόδου από την Τουρκία στο πλαίσιο εθνικών και πολυμερών προγραμμάτων είναι αναγκαίες προκειμένου να αμβλύνουν τη μεταναστευτική πίεση στα κράτη μέλη παρέχοντας νόμιμη και ασφαλή διαδρομή για την είσοδο στην Ένωση και καθιστώντας περιττές τις παράτυπες εισόδους. Πρέπει, επομένως, να παραταθούν. Μέχρι σήμερα ελάχιστος αριθμός Σύρων προσφύγων έχει επανεγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Στο ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για την ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού ασφαλέστερων και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης μιας δεσμευτικής και υποχρεωτικής νομοθετικής προσέγγισης της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, τη δημιουργία προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους από όλα τα κράτη μέλη και ευρύτερη χρήση των θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τα προγράμματα μετεγκατάστασης που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Οι μηχανισμοί εισδοχής μπορεί να περιλαμβάνουν την επανεγκατάσταση, την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, άλλες νόμιμες οδούς για την εισδοχή των ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όπως τα προγράμματα θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους, η μεταφορά για ανθρωπιστικούς λόγους, τα προγράμματα επανένωσης οικογενειών, τα συστήματα ιδιωτικής χορηγίας, τα προγράμματα υποτροφιών, τα συστήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και άλλα.
(6)  Οι μηχανισμοί εισδοχής μπορεί να περιλαμβάνουν την επανεγκατάσταση, την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, άλλες νόμιμες οδούς για την εισδοχή των ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, όπως τα προγράμματα θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους, η μεταφορά για ανθρωπιστικούς λόγους, τα προγράμματα επανένωσης οικογενειών, τα συστήματα ιδιωτικής χορηγίας, τα προγράμματα υποτροφιών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα συστήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, και άλλα.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου1a προβλέπει τα σχετικά με την οικογενειακή επανένωση μέτρα να εκδίδονται σύμφωνα με την υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και σεβασμού της οικογενειακής ζωής, η οποία κατοχυρώνεται δυνάμει πολλών πράξεων διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από άλλες πολιτικές της Ένωσης ή μέτρα αλληλεγγύης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προωθείται από τα κράτη μέλη σε όλες τις περιπτώσεις.
___________________
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Πολλοί αιτούντες που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μετεγκατάστασης δεδομένου ότι εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν ταχέως το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και να επιταχύνουν τη διεκπεραίωση ευπαθών περιπτώσεων ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να επανενωθούν με την οικογένειά τους το ταχύτερο δυνατό.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος επανεγκατάστασης που συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2015, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την παρούσα απόφαση και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της απόφασης 2015/1601. Ως εκ τούτου, κράτος μέλος που αποφασίζει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601, δεχόμενο μέσω επανεγκατάστασης Σύριους ευρισκόμενους στην Τουρκία, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η εν λόγω προσπάθεια αποτελεί μέρος της δέσμευσης που ανέλαβε δυνάμει του προγράμματος επανεγκατάστασης της 20ής Ιουλίου 2015.
(7)  Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος επανεγκατάστασης που συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την παρούσα απόφαση και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση της κατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους ευρισκόμενους στην Τουρκία Σύρους που έγιναν δεκτοί στην επικράτειά τους κάνοντας χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρούσα τροπολογία, προσδιορίζοντας το εθνικό ή πολυμερές πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έγιναν δεκτοί, καθώς και τη μορφή της νόμιμης εισόδου.
(8)  Για να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση της κατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους ευρισκόμενους στην Τουρκία Σύρους που έγιναν δεκτοί στην επικράτειά τους, σχετικά με την μορφή εισόδου που χρησιμοποιήθηκε και τον τύπο του προγράμματος βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η επανεγκατάσταση δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της μετεγκατάστασης. Και τα δύο είναι σημαντικά μέσα αλληλεγγύης. Η μετεγκατάσταση αποτελεί μορφή εσωτερικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η επανεγκατάσταση και η εισδοχή προσφύγων για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλοι τύποι εισδοχής είναι μια μορφή εξωτερικής αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που φιλοξενούν την πλειονότητα των προσφύγων.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Έχοντας υπόψη τον τρέχοντα αριθμό αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και τον αυξανόμενο αριθμό αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην Ιταλία, αναμένεται να παραμείνει υψηλή η ανάγκη για επείγουσες μετεγκαταστάσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)  Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 53 859 άνθρωποι που ζητούν διεθνή προστασία εξακολουθούν να παραμένουν στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι Σύροι (45%), Ιρακινοί (22%) και Αφγανοί (21%). Παρά τη μείωση του αριθμού των αφίξεων και με δεδομένη την πολιτική φύση της δήλωσης της 18ης Μαρτίου 2016 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για συνεργασία με την Τουρκία, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν η τωρινή μείωση των αφίξεων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα θα εξακολουθήσει και στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να στραφούν σε νέες διαδρομές, όπως της οδού της Κεντρικής Μεσογείου προς την Ιταλία, όπου η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει αύξηση κατά 42,5% του αριθμού των μεταναστών που φθάνουν μέσω της Λιβύης, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2015. Κατά συνέπεια, μπορεί να αναμένεται ότι η ανάγκη για θέσεις μετεγκατάστασης θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)
(8δ)  Στην ανακοίνωσή της της 16ης Μαρτίου 2016 με τίτλο «Πρώτη έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση», η Επιτροπή υπέδειξε τα πολυάριθμα προβλήματα που παρουσιάζει η απόφαση (ΕΕ) 2015/1601. Η ανταπόκριση των κρατών μελών στη γενική έκκληση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για 374 εμπειρογνώμονες είναι σαφώς ανεπαρκής δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετωπίζουν η Ιταλία και η Ελλάδα. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που δικαιούνται μετεγκατάσταση, πολύ μικρός μόνο αριθμός εξ αυτών έχει μετεγκατασταθεί, αν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση προβλέπουν να δίνεται προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν διαθέσει μέχρι στιγμής καμία θέση μετεγκατάστασης. Μόνο 18 κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να μετεγκαταστήσουν αιτούντες από την Ελλάδα και 19 από την Ιταλία. Μεταξύ αυτών των κρατών μελών, ορισμένα έχουν δεσμευτεί σε πολύ μικρό βαθμό δεδομένης της συνολικής τους κατανομής.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 ε (νέα)
(8ε)  Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και κατά της Ελλάδας σε σχέση με την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1b. Ωστόσο, δεν έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες έναντι των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1601.
_________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).
Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 στ (νέα)
(8στ)  Τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης πρέπει να εκπληρώσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601, για να αμβλυνθεί η πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής. Τα κράτη μέλη της μετεγκατάστασης θα πρέπει να αυξήσουν ταχέως και ουσιαστικά τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα και να αποτρέψουν την επιδείνωση της κατάστασης στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη δεν έχουν διαθέσει μόνο το 7% των θέσεων μετεγκατάστασης. Έως τις 5 Ιουνίου 2016 μετεγκαταστάθηκαν εμπράκτως μόνο 793 άτομα από την Ιταλία και 2 033 από την Ελλάδα. Η Επιτροπή, στην πρώτη της έκθεση σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, της 16ης Μαρτίου 2016, τόνισε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν ρυθμό μηνιαίας μετεγκατάστασης τουλάχιστον 5 680 ανθρώπων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν για μετεγκατάσταση εντός της διετούς προθεσμίας.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19 ζ (νέα)
(8ζ)  Οι Αφγανοί θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601. Το 2015 ο αριθμός των αιτήσεων χορήγησης ασύλου που υποβλήθηκε από Αφγανούς στην Ένωση ανήλθε στο άνευ προηγουμένου επίπεδο των 180 000 περίπου, με αποτέλεσμα να γίνουν οι Αφγανοί η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στην Ένωση το συγκεκριμένο έτος. Μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών έρχεται στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας, στις οποίες η Ελλάδα, λόγω της έντονης πίεσης που υφίσταται στον τομέα του ασύλου, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Η επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στο Αφγανιστάν, με τον πρωτοφανή αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων και νεκρών αμάχων το 2015, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης των Αφγανών αιτούντων άσυλο στην Ένωση: από 43% το 2014 σε 66% το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(14)  Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
-1)   Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται μόνο για τους αιτούντες που ανήκουν σε εθνικότητες, για τις οποίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2013/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ανέρχεται σε 75% ή είναι υψηλότερο. Στην περίπτωση των απάτριδων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής. Οι τριμηνιαίες ενημερώσεις λαμβάνονται υπόψη μόνον στην περίπτωση αιτούντων που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη ως αιτούντες οι οποίοι θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.
«2. Η μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται μόνο για τους αιτούντες συριακής, ιρακινής, ερυθραϊκής ή αφγανικής εθνικότητας ή για αυτούς που ανήκουν σε εθνικότητες, για τις οποίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επικαιροποιημένα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ανέρχεται σε 75% ή είναι υψηλότερο. Στην περίπτωση των απάτριδων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής. Οι τριμηνιαίες ενημερώσεις λαμβάνονται υπόψη μόνον στην περίπτωση αιτούντων που δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη ως αιτούντες οι οποίοι θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.».
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 4 – παράγραφος 3α
Στο άρθρο 4 της απόφασης (ΕΕ) αριθ. 2015/1601, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
Διαγράφεται
«3α. Σε σχέση με τη μετεγκατάσταση αιτούντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η αποδοχή από τα κράτη μέλη στο έδαφός τους Σύριων υπηκόων ευρισκόμενων στην Τουρκία, στο πλαίσιο εθνικού ή πολυμερούς προγράμματος νόμιμης εισδοχής για πρόσωπα που έχουν σαφώς ανάγκη διεθνούς προστασίας, πλην του προγράμματος επανεγκατάστασης που αποτέλεσε αντικείμενο των συμπερασμάτων των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2015, οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση της υποχρέωσης του οικείου κράτους μέλους.
Το άρθρο 10 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε τέτοια νόμιμη εισδοχή η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση της υποχρέωσης μετεγκατάστασης.
Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, έκθεση σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έγιναν νόμιμα δεκτά αναφέροντας το είδος του προγράμματος υπό το οποίο πραγματοποιήθηκε η εισδοχή και τον τύπο της νόμιμης εισδοχής που χρησιμοποιήθηκε.»
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
1α)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν, σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε ανά τρίμηνο, τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός τους, και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
«2. Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν, σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε ανά τρίμηνο, τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός τους, και παρέχουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Τα κράτη μέλη έχουν καταστήσει διαθέσιμο τουλάχιστον το ένα τρίτο των θέσεων μετεγκατάστασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.”.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
1β)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Βάσει της έγκρισης του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, η Ιταλία και η Ελλάδα λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό την απόφαση μετεγκατάστασης κάθε προσδιοριζόμενου αιτούντα σε συγκεκριμένο κράτος μέλος μετεγκατάστασης, σε διαβούλευση με την ΕΥΥΑ, και ενημερώνουν τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4. Το κράτος μέλος μετεγκατάστασης μπορεί να αποφασίσει να μην εγκρίνει τη μετεγκατάσταση του αιτούντος μόνον εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
«4. Βάσει της έγκρισης του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, η Ιταλία και η Ελλάδα λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό την απόφαση μετεγκατάστασης κάθε προσδιοριζόμενου αιτούντα σε συγκεκριμένο κράτος μέλος μετεγκατάστασης, σε διαβούλευση με την ΕΥΥΑ, και ενημερώνουν τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4. Το κράτος μέλος μετεγκατάστασης μπορεί να αποφασίσει να μην εγκρίνει τη μετεγκατάσταση του αιτούντος μόνον εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Εάν το κράτος μέλος μετεγκατάστασης δεν εγκρίνει τη μετεγκατάσταση εντός δύο εβδομάδων, η έγκριση του εν λόγω κράτους μέλους θα θεωρείται δοθείσα.».
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601
Άρθρο 5 – παράγραφος 10
1γ)   Στο άρθρο 5 η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
10.  Η διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο περατώνεται το συντομότερο δυνατόν και όχι πάνω από δύο μήνες από τη στιγμή της υπόδειξης εκ μέρους του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκτός εάν η έγκριση εκ μέρους του κράτους μέλους μετεγκατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 γίνει σε διάστημα λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη του διμήνου. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την περάτωση της διαδικασίας μετεγκατάστασης μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες. Επιπλέον, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τέσσερις εβδομάδες, όπου αρμόζει, εάν η Ιταλία και η Ελλάδα δείξουν ότι υπάρχουν αντικειμενικά πρακτικά κωλύματα που παρεμποδίζουν τη μεταφορά.
«10. Η διαδικασία μετεγκατάστασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο περατώνεται το συντομότερο δυνατόν και όχι πάνω από δύο μήνες από τη στιγμή της υπόδειξης εκ μέρους του κράτους μέλους μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, όπου αρμόζει, εάν η Ιταλία και η Ελλάδα δείξουν ότι υπάρχουν αντικειμενικά πρακτικά κωλύματα που παρεμποδίζουν τη μεταφορά.».

Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών *
PDF 634kWORD 60k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))
P8_TA(2016)0355A8-0247/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0071),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0098/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Ιουλίου 2015 στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0247/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Το Συμβούλιο, με την απόφαση (ΕΕ) 2015/18481a επέλεξε για μια ακόμα φορά να αγνοήσει το νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015. Η προσέγγιση του Συμβουλίου δεν κινείται στο πνεύμα των Συνθηκών, αποδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και επιδεινώνει το «δημοκρατικό έλλειμμα» έναντι των πολιτών της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την προσέγγιση του Συμβουλίου και τονίζει ότι το νομοθετικό του ψήφισμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
____________
1a Απόφαση (EE) 2015/1848 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28).
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το άρθρο 145 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(1)  Το άρθρο 145 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 ΣΛΕΕ, η Ένωση, κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της, πρέπει να διασφαλίζει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ικανής να αντιμετωπίζει τις σοβαρές επιπτώσεις της ανεργίας και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, με επαρκείς αποδοχές, και να εξασφαλίζει την επαρκή κοινωνική προστασία σε συμφωνία με την εργατική νομοθεσία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)   Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που πρότεινε η Επιτροπή προσφέρει στην Ένωση τη δυνατότητα να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνοδευόμενη από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησής τους και τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τις θέσεις και τις ιδιαιτερότητες της Ένωσης. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον κορυφαίο ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας της νέας στρατηγικής.
(2)   Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που πρότεινε η Επιτροπή (Ευρώπη 2020) θα πρέπει να προσφέρει στην Ένωση τη δυνατότητα να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνοδευόμενη από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Ένωση χρειάζεται ολιστικές πολιτικές και δημόσιες επενδύσεις που θα καταπολεμήσουν την ανεργία και τη φτώχεια. Από την άποψη αυτή, η μέχρι στιγμής εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών της στρατηγικής Ευρώπη 2020 προκαλεί μεγάλη ανησυχία, δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού, αντί να μειωθεί, έχει αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια, το ποσοστό απασχόλησης σε ορισμένες χώρες δεν έχει επανέλθει ακόμα στο προ κρίσης επίπεδο, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) υπερβαίνει το 20% και τα ποσοστά των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο φτάνουν μέχρι και στο 23%. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον κορυφαίο ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της αγοράς εργασίας της νέας στρατηγικής. Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί και πρέπει να καταβληθούν πιο σημαντικές προσπάθειες από τα κράτη μέλη για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πραγμάτωση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα πρέπει να παραμείνει βασικός στόχος των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)   Οι εν λόγω ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές συνάδουν προς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή τους με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που το Συμβούλιο τυχόν απευθύνει στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα προς τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που τυχόν θα απευθυνθούν προς τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ίδιας Συνθήκης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, που διαβιβάζεται ετησίως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
(3)   Οι εν λόγω ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συνάδουν προς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτησή τους και σε εναρμόνιση με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλες τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, κατά ισορροπημένο τρόπο με τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά και, όπου αρμόζει, τους δείκτες απασχόλησης και τους κοινωνικούς δείκτες, αξιολογώντας εκ των προτέρων τις προς εκτέλεση μεταρρυθμίσεις και τις επιπτώσεις τους στους πολίτες. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει να καταρτισθούν σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, που διαβιβάζεται ετησίως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τρεις δείκτες απασχόλησης, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, η απασχόληση των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, έχουν πρόσφατα συμπεριληφθεί στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 20161a ζήτησε αυτοί οι δείκτες να δώσουν το έναυσμα για μια διεξοδική ανάλυση στα οικεία κράτη μέλη, που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω πρόταση και εφαρμογή οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.
________________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0058.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών που περιέχεται στην κοινή έκθεση για την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στους τομείς προτεραιότητας: αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης, βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.
(4)   Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών που περιέχεται στην κοινή έκθεση για την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στους τομείς προτεραιότητας: αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη της καλά λειτουργούσας δυναμικής και χωρίς αποκλεισμούς αγοράς εργασίας, ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης, βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και συμφιλίωση των αναγκών της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, αντιμετώπιση των διακρίσεων κάθε είδους και καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως της παιδικής φτώχειας, καθώς και βελτίωση των δυνατοτήτων του γηράσκοντος πληθυσμού.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6a)   120 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης, περίπου 25%, απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στον συνεχιζόμενα υψηλό αριθμό πολιτών της Ένωσης που είναι χωρίς απασχόληση, απαιτεί από την Επιτροπή τη λήψη μέτρων ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συστήματα εθνικού ελάχιστου βασικού εισοδήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται σε αυτούς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, όπως ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών4, διατηρούνται για το 2016 και λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την απασχόληση.
Εγκρίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, όπως ορίζονται στο παράρτημα. Οι εν λόγω κατευθυντήριες λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την απασχόληση και στα προγράμματα μεταρρυθμίσεων, επί των οποίων υποβάλλεται έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.
__________________
4 Απόφαση (EΕ) του Συμβουλίου αριθ. 2015/1848 της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28).
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα (νέο)
Κατευθυντήρια γραμμή 5: Τόνωση της ζήτησης εργασίας
Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και άμεσα το σοβαρό ζήτημα της ανεργίας και να διευκολύνουν και να επενδύσουν στη δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της προσβασιμότητας των ομάδων υψηλού κινδύνου και να περιορίσουν τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις στην πρόσληψη προσωπικού όλων των επιπέδων ειδίκευσης και σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο σεβασμού των εργασιακών και των κοινωνικών προτύπων, την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και ιδίως τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά, μεταξύ άλλων, τις «πράσινες» θέσεις εργασίας, την απασχόληση γραφείου και τη χειρωνακτική απασχόληση, και την κοινωνική οικονομία, και να προωθήσουν την κοινωνική καινοτομία.
Θα πρέπει να μετατοπιστεί η φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η προστασία των εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία και δαπάνες προσανατολισμένες στις δημόσιες επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία απασχόλησης. Οι μειώσεις της εργασιακής φορολογίας θα πρέπει να αποσκοπούν στα συναφή συστατικά στοιχεία της φορολογικής επιβάρυνσης, στην εξάλειψη των διακρίσεων και στην άρση των εμποδίων και των αντικινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία και για όσους είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της τήρησης των υπαρχόντων εργασιακών προτύπων.
Οι πολιτικές που θα διασφαλίσουν ότι οι μισθοί επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα διαβίωσης παραμένουν σημαντικές τόσο για τη δημιουργία απασχόλησης όσο και για τη μείωση της φτώχειας στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να σέβονται και να ενθαρρύνουν τους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών που επιτρέπουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης των πραγματικών μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας, βοηθώντας να διορθωθούν οι παλαιές αποκλίσεις χωρίς να τροφοδοτούνται αποπληθωριστικές πιέσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους για την ικανοποίηση βασικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη δείκτες φτώχειας εξειδικευμένους για κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αξιολογηθούν κατάλληλα οι διαφορές ως προς τις δεξιότητες και τις συνθήκες των τοπικών αγορών εργασίας προκειμένου να εξασφαλιστούν σε ολόκληρη την Ένωση αποδοχές που θα επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση. Κατά τον καθορισμό των ελάχιστων μισθών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές τους, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διασφαλίσουν την επάρκειά τους και να εξετάσουν τις συνέπειές τους για τη φτώχεια στην εργασία, το οικογενειακό εισόδημα, τη συνολική ζήτηση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν τη γραφειοκρατία προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Κατευθυντήρια γραμμή 6: Ενίσχυση της προσφοράς εργασίας και των δεξιοτήτων
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν μια βιώσιμη παραγωγικότητα και μια ποιοτική απασχολησιμότητα με την κατάλληλη παροχή συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων, που να είναι χρηστικές και στις οποίες να έχουν πρόσβαση όλοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υγειονομική περίθαλψη, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες μεταφορών που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν μεσοπρόθεσμα ελλείψεις προσωπικού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές επενδύσεις σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς από μικρή ηλικία και σε συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και, παράλληλα, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα όσον αφορά την τεχνογνωσία και το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, και παράλληλα να αυξήσουν την ποικιλότητα των δεξιοτήτων, επιτρέποντας την καλύτερη πρόβλεψη και ανταπόκριση στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των δυναμικών αγορών εργασίας σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή οικονομία. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι μη τεχνικές δεξιότητες, όπως οι δεξιότητες επικοινωνίας, γίνονται όλο και πιο σημαντικές για μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των νέων, μεταξύ άλλων, μέσω της εισαγωγής προαιρετικών μαθημάτων επιχειρηματικότητας και της ενθάρρυνσης της δημιουργίας επιχειρήσεων σπουδαστών σε γυμνάσια και λύκεια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους νέους και να εξασφαλίσουν την ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον επαγγελματικό βίο, να βελτιώσουν την πρόσβαση και να εξαλείψουν τα εμπόδια στην υψηλής ποιότητας κατάρτιση των ενηλίκων για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου και τις ανάγκες τους, προσφέροντας επανεκπαίδευση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ενεργή επανένταξη λόγω απώλειας απασχόλησης και αλλαγών στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές ενεργού γήρανσης για να επιτρέπουν την εργασία με υγεία μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν το αναγκαίο επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτείται από μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και να στηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, παράλληλα με προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων είναι επίσης απαραίτητες και ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι καλύτερες για όσους έχουν υψηλή εξειδίκευση σε σχέση με όσους έχουν μέση και χαμηλή ειδίκευση.
Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και παιδική μέριμνα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για ολοκληρωμένες πολιτικές και επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη υποστήριξη της οικογένειας και του γονικού ρόλου καθώς και μέτρα συμφιλίωσης που βοηθούν τους γονείς να εξισορροπούν την εργασία και την προσωπική ζωή, ως συμβολή στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην αύξηση των δυνατοτήτων των νέων στην αγορά εργασίας.
Το πρόβλημα της ανεργίας, ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της περιφερειακής υψηλής ανεργίας, θα πρέπει να επιλυθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα και να προληφθεί με ένα μίγμα μέτρων στην πλευρά της ζήτησης και στην πλευρά της προσφοράς. Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων και το πρόβλημα των αναντίστοιχων και των παρωχημένων δεξιοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένες και αλληλοενισχυόμενες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης εξατομικευμένης ενεργού υποστήριξης με βάση τις ανάγκες και με κατάλληλα καθεστώτα κοινωνικής προστασίας για τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας συνειδητά και υπεύθυνα. Η ανεργία των νέων πρέπει να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα μέσω μιας συνολικής στρατηγικής για την απασχόληση των νέων. Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση σε τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους νέους και μέσω του εξοπλισμού των σχετικών παραγόντων, όπως οι υπηρεσίες στήριξης των νέων, οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οργανώσεις νεολαίας και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, με τα απαραίτητα μέσα για να εφαρμόσουν πλήρως και με συνέπεια τα εθνικά τους σχέδια υλοποίησης των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» αλλά και με την ταχεία απορρόφηση των πόρων από τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διευκολυνθεί επίσης η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους νέους που αποφασίζουν να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της αποτελεσματικότερης ενημέρωσης και της μείωσης της υπερβολικής γραφειοκρατίας, και με την δημιουργία δυνατοτήτων για τη μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας μερικών μηνών σε εμπροσθοβαρή επιχορήγηση για τη δημιουργία επιχειρήσεων βάσει της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές ανισότητες κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων κατά της ανεργίας και να συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης.
Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, καθώς και να προωθηθεί η καθολική ποιοτική εκπαίδευση αρχίζοντας από το πλέον στοιχειώδες επίπεδο. Για τούτο απαιτείται ευελιξία των εκπαιδευτικών συστημάτων με έμφαση στην πρακτική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, με τη συνεργασία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, να αυξήσουν την ποιότητα του μορφωτικού επιπέδου καθιερώνοντας, βελτιώνοντας και προσφέροντας σε όλους διττά συστήματα μάθησης και αναβαθμίζοντας πλαίσια όπως το Europass, εξασφαλίζοντας παράλληλα, εφόσον είναι αναγκαίο, την επανεκπαίδευση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, με παράλληλη εξασφάλιση εκπαίδευσης με επαρκή ευρύτητα ώστε να προσφέρει ισχυρή βάση για διά βίου απασχολησιμότητα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσανατολίσουν περισσότερο τα εκπαιδευτικά τους συστήματα προς την αγορά εργασίας, για να βελτιωθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και δεδομένων των νέων τεχνολογιών, έχουν ουσιαστική σημασία οι οικολογικές θέσεις απασχόλησης και η μέριμνα της υγείας.
Θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις ή αποκλείονται, όπως οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και οι νόμιμοι μετανάστες. Πρέπει να διασφαλιστούν η ισότητα των φύλων και των αποδοχών στην αγορά εργασίας μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς η αναγκαία ευελιξία ώστε να αποφεύγεται ο αποκλεισμός των ατόμων με διαλείμματα στη σταδιοδρομία τους λόγω οικογενειακών ευθυνών, όπως είναι τα άτομα που παρέχουν οικογενειακή φροντίδα. Υπ’ αυτή την έννοια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν το αδιέξοδο σε σχέση με την οδηγία για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι τα ποσοστά νέων ανθρώπων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΕΑΕΚ) είναι υψηλότερα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, και ότι το φαινόμενο ΕΑΕΚ οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ανεργίας των νέων αλλά και στην αδράνεια που συνδέεται με την έλλειψη εκπαίδευσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της υποστήριξης των λοιπών ενωσιακών ταμείων για την καταπολέμηση της φτώχειας, τη βελτίωση της ποιοτικής απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και οι επενδυτικές πλατφόρμες του θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν για να εξασφαλιστούν η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετάβαση της Ένωσης προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.
Κατευθυντήρια γραμμή 7: Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας αντιμετωπίζοντας την επισφαλή απασχόληση, την υποαπασχόληση και την αδήλωτη απασχόληση, καθώς και τις συμβάσεις μηδενικών ωρών. Οι διατάξεις και οι θεσμοί προστασίας της απασχόλησης θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλο περιβάλλον για προσλήψεις, προσφέροντας, παράλληλα, επαρκή επίπεδα προστασίας στους εργαζομένους και στα άτομα που αναζητούν εργασία ή απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με άτυπες ή με ανεξάρτητες συμβάσεις εργασίας, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα της απασχόλησης για όλους όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική ασφάλεια, τη διάρκεια, τις επαρκείς αποδοχές, τα εργασιακά δικαιώματα, τις αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων της υγείας και ασφάλειας), την κοινωνική ασφάλιση και προστασία, την ισότητα των φύλων, και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι συνεπώς αναγκαία η προώθηση της εισόδου νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, η επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με την παροχή οικονομικά προσιτής μέριμνας και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας. Η σύγκλιση των συνθηκών εργασίας προς τα επάνω θα πρέπει να προωθηθεί σε ολόκληρη την Ένωση.
Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής απασχόλησης, καθώς επίσης την κοινωνική μέριμνα και την καινοτομία, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων, την προαγωγή της διά βίου ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της καινοτομίας των εργαζομένων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ενεργή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης και τις εθνικές πρακτικές, ενισχύοντας τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, ειδικά στις χώρες με μεγάλα προβλήματα υποτίμησης των μισθών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη απελευθέρωση των αγορών εργασίας και την αδυναμία συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν βασικά πρότυπα ποιότητας στις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, βελτιώνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και την αλληλεπίδρασή τους με τα υποστηρικτικά μέτρα όπως η κοινωνική ασφάλιση. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου, και την υποστήριξη της βιώσιμης μετάβασης στην αγορά εργασίας, με εξειδικευμένες σε υψηλό βαθμό δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη και με την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης των επιδόσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους θα ενεργοποιούν και θα διευκολύνουν αποτελεσματικά τα άτομα που μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, θα προστατεύουν τα άτομα που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και/ή δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε αυτήν, και θα προετοιμάζουν τα άτομα για δυνητικούς κινδύνους και για τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, μέσω επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν, ως ένα από τα πιθανά μέτρα για τη μείωση της φτώχειας και σύμφωνα με την εθνική πρακτική, ελάχιστο εισόδημα ανάλογο με την ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή σε όλους, καθώς και να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των εργαζομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα και ζήτημα ελεύθερης επιλογής, με σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και την ουσιαστική αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και επικύρωση των δεξιοτήτων και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και των άλλων υπαρχόντων εμποδίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, παράλληλα, να αντιμετωπίσουν τους γλωσσικούς φραγμούς, βελτιώνοντας εν προκειμένω τα συστήματα κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν το δίκτυο EURES για να προωθήσουν την κινητικότητα των εργαζομένων. Οι επενδύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν εκροές εργατικού δυναμικού θα πρέπει να προωθούνται για τον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων και την ενθάρρυνση της επιστροφής των μετακινούμενων εργαζομένων.
Κατευθυντήρια γραμμή 8: Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν προτεραιότητα την πρόσβαση στην περίθαλψη και την προσιτή ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, καθώς αμφότερα είναι σημαντικά μέτρα υποστήριξης για τους παράγοντες της αγοράς εργασίας και συμβάλλουν στην αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης ενώ, ταυτόχρονα, στηρίζουν τα άτομα στα καθήκοντα που επιτελούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τις συνολικές πολιτικές και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση των οικογενειακών και γονεϊκών μέτρων στήριξης και συμβιβασμού που βοηθούν τους γονείς να εξισορροπούν την εργασία και την οικογενειακή ζωή, ως συμβολή στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση των ευκαιριών των νέων στην αγορά εργασίας.
Κατευθυντήρια γραμμή 9: Κοινωνική δικαιοσύνη, καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους με τη διασφάλιση βασικών προτύπων ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, αποδοτική και βιώσιμη προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωση, την αλληλεγγύη, την πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, τον πλήρη σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, τη δίκαιη αντιμετώπιση και την εξάλειψη των ανισοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ένταξη έτσι ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια, ιδίως για όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και για τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση. Χρειάζονται απλουστευμένες, καλύτερα στοχευμένες και πιο φιλόδοξες κοινωνικές πολιτικές που να συμπληρώνονται μεταξύ άλλων μέσα από οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, καθώς και αποτελεσματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και συνδρομή κατά την απασχόληση, υποστήριξη της στέγασης και προσιτή για όλους υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το διαδίκτυο, καθώς και ανάληψη δράσης για την πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, της ενεργειακής φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και, γενικότερα, κάθε μορφής φτώχειας. Η παιδική φτώχεια, ειδικότερα, πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποικίλα μέσα με συμπληρωματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενεργοποίησης του εργατικού δυναμικού και υποστήριξης του εισοδήματος, που στοχεύουν στις ανάγκες των ατόμων. Προς τον σκοπό αυτό, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει επίπεδα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σύμφωνα με την εθνική πρακτική και ανάλογα με την ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική κατάστασή του. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνουν την πρόσβαση και την αποδοχή όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις, την υποστήριξη των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας και την προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και από άλλους κινδύνους, όπως η βλάβη της υγείας ή η απώλεια της απασχόλησης. Απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας λόγω μακρόχρονης ανεργίας των γονέων τους.
Τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να διαρθρωθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους, την ασφάλειά τους και την καταλληλότητά τους για τις γυναίκες και τους άνδρες με την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, με στόχο ένα αξιοπρεπές εισόδημα κατά τη σύνταξη, τουλάχιστον επάνω από το όριο φτώχειας. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να προβλέπουν την παγίωση, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των τριών πυλώνων των συστημάτων συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Η συνάρτηση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής δεν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημογραφικής γήρανσης. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει επίσης, μεταξύ άλλων, να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις των αγορών εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, τη δημογραφική κατάσταση, την κατάσταση όσον αφορά την υγεία και την ευημερία, τις εργασιακές συνθήκες και τον βαθμό οικονομικής εξάρτησης. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της δημογραφικής γήρανσης είναι να αυξηθεί το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση κοινωνικών επενδύσεων στην ενεργό γήρανση.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα, την οικονομική προσιτότητα, την προσβασιμότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους συναφείς τομείς, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών με τη βελτίωση της χρηματοδότησης που βασίζεται στην αλληλεγγύη.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη στήριξη από άλλα ταμεία της Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, και την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς επίσης τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.
Οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στους οποίους βασίζουν τα κράτη μέλη τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις εκκίνησης και τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, προβλέπει την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών στο 75% έως το 2020· τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10%· την αύξηση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον στο 40%· προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας, με στόχο να αποφύγουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
______________
1a Ο πληθυσμός ορίζεται ως ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς την κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού σύμφωνα με τους ακόλουθους τρεις δείκτες (κίνδυνος φτώχειας· υλική στέρηση· νοικοκυριά με άνεργους γονείς), παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους βάσει του καταλληλότερου μεταξύ των δεικτών αυτών και έχοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.


Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ
PDF 556kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 17η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP))
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας που αντιστοιχεί στο 6ο κύμα μαζικής εξαφάνισης των ειδών,

–  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των δασών και των τροπικών δασικών εκτάσεων, που είναι η μεγαλύτερη πηγή χερσαίας βιολογικής ποικιλομορφίας στον κόσμο και αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο διαβίωσης για την άγρια πανίδα και χλωρίδα καθώς και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη την προσεχή 17η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (ΔΣΜ 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/314 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, που εγκρίθηκε στις 30 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τους κύριους στόχους για τη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στο CITES στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016 και O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία που υπάρχει για τη Διατήρηση των Αγρίων Ειδών με 181 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της CITES είναι να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν είναι απειλή για την επιβίωση των άγριων ειδών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN σχετικά με τα απειλούμενα είδη, πάνω από 23 000 είδη, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των 79 837 ειδών που έχουν εξετασθεί από την IUCN, απειλούνται με εξαφάνιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά τροπικά δάση περιέχουν το 50 έως 80 % των χερσαίων ζωικών και φυτικών ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβάλλοντα αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο, ιδίως λόγω της εμπορίας ειδών, και ειδικότερα λόγω της εκμετάλλευσης της τροπικής ξυλείας και του υπεδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών και η παράνομη πώληση ξυλείας είναι πραγματικά καταστροφικές για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας στις δασικές εκτάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική αλιεία, το κυνήγι για εμπορικούς σκοπούς αλλά και η μη πλαισιωμένη εκμετάλλευση των μικροοργανισμών και των πόρων του θαλάσσιου βυθού βλάπτουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά είδη που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά τρόπαια υφίστανται σοβαρή μείωση του πληθυσμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές των κρατών μελών της ΕΕ σε δείγματα άγριων ειδών που δηλώθηκαν ως κυνηγετικά τρόπαια και προέρχονταν από είδη που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα της CITES, ανήλθαν σε σχεδόν 117 000 σε περίοδο δέκα ετών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο άγριων ζώων έχει καταστεί οργανωμένο διακρατικό έγκλημα με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών, καθόσον τους στερεί τη δυνατότητα νόμιμου εισοδήματος, δημιουργώντας ανασφάλεια και αστάθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο άγριων ειδών έχει εξελιχθεί στην τέταρτη μεγαλύτερη μαύρη αγορά, μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και το εμπόριο όπλων· λαμβάνοντας υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το διαδίκτυο στη διευκόλυνση του εμπορίου άγριων ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και οι τρομοκρατικές ομάδες καταφεύγουν στο εν λόγω εμπόριο για λόγους αυτοχρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη το ανεπαρκές επίπεδο κυρώσεων και ποινών για τα εγκλήματα που συνδέονται με το εμπόριο άγριων ειδών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παράνομη εμπορία άγριων ζώων και φυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι άγρια ζώα που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό περιβάλλον τους διοχετεύονται στην αγορά ως νόμιμα είδη ζώων μέσω της δόλιας χρήσης των αδειών της CITES και των αξιώσεων για αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντικότατη αγορά διαμετακόμισης και προορισμού για παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, ιδίως για το εμπόριο πτηνών, χελωνών, ερπετών και φυτικών ειδών​(1)​ τα οποία απαριθμούνται στα προσαρτήματα της CITES·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του αριθμού των παρανόμως διακινούμενων εξωτικών ειδών που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρώπη και διεθνώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφυγή των εν λόγω ζώων από τους ιδιοκτήτες τους μπορεί να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους, με επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη παρέχουν σημαντική οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στην CITES, και για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών σε πολλές τρίτες χώρες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη που υπάγονται στη CITES παρατίθενται σε προσαρτήματα με βάση την κατάσταση διατήρησής τους και το επίπεδο διεθνούς εμπορίας τους· συγκεκριμένα το προσάρτημα Ι περιέχει είδη απειλούμενα με αφανισμό των οποίων η διεθνής εμπορία είναι απαγορευμένη και το προσάρτημα ΙΙ περιέχει είδη των οποίων η εμπορία πρέπει να ελέγχεται, για να αποφεύγεται η χρήση που υπονομεύει την επιβίωσή τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη του προσαρτήματος Ι της CITES τυγχάνουν αυστηρής προστασίας, ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορία των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτό, ότι οποιαδήποτε άδεια πωλήσεως κατασχεθέντων δειγμάτων ή προϊόντων (για παράδειγμα, ελεφαντόδοντο, προϊόντα από τίγρεις ή κέρατα ρινόκερου) θα υπονόμευε τον στόχο της Σύμβασης CITES·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί η διαφάνεια στην διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει ζωτική σημασία·

1.  χαιρετίζει την προσχώρηση της ΕΕ στη CITES· θεωρεί ότι η προσχώρηση αποτελεί θεμελιώδες βήμα για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα μπορέσει να συνεχίσει περαιτέρω τους ευρύτερους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της καθώς και της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και να προωθήσει τις πολιτικές της αειφόρου ανάπτυξης της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030·

2.  χαιρετίζει ειδικότερα το γεγονός ότι η ΕΕ συμμετέχει για πρώτη φορά ως συμβαλλόμενο μέρος, και υποστηρίζει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ΕΕ, ιδίως τα προτεινόμενα ψηφίσματα σχετικά με τη διαφθορά, την επέκταση της προστασία της CITES σε ορισμένα είδη που εισάγονται στην ΕΕ, κυρίως ως ζώα συντροφιάς, και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ψήφισμα 13.7 (Rev. CoP14) σχετικά με τον έλεγχο του εμπορίου σε αντικείμενα προσωπικής και οικιακής χρήσεως·

3.  επισημαίνει ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη CITES έχει καταστήσει το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη CITES διαφανέστερο έναντι τρίτων μερών στη Σύμβαση· πιστεύει ότι αποτελεί λογικό και αναγκαίο βήμα για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως σε θέση να επιδιώκει τους στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της· υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση επιτρέπει στην Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκφράζει μια συνεκτική θέση της ΕΕ στα θέματα της CITES και να παίζει ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις στη διάρκεια των Διασκέψεων των συμβαλλομένων μερών·

4.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης CITES το 2015 και ότι θα έχει δικαίωμα 28 ψήφων σε ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ στην Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της CITES· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, αλλαγές στον Κανονισμό της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών που ακολουθούν κατά γράμμα το κείμενο της Σύμβασης CITES σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης στην ψηφοφορία και είναι σύμφωνες με ό,τι έχει τεθεί σε εφαρμογή σε άλλες διεθνείς συμφωνίες εδώ και πολλά έτη, και αντιτίθεται στον καθορισμό των ψήφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του αριθμού των κρατών μελών που είναι επισήμως διαπιστευμένα για τη διάσκεψη τη στιγμή της ψηφοφορίας·

5.  χαιρετίζει το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη αυτής της παράνομης εμπορίας μέσω της καταπολέμησης των κυριότερων αιτιών της, της βελτίωσης της εφαρμογής και της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, καθώς και της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της οργανωμένης εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών· χαιρετίζει την ενσωμάτωση στο σχέδιο δράσης ενός ειδικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών προέλευσης, διάθεσης και διέλευσης για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν το ενισχυμένο σχέδιο δράσης, αποδεικνύοντας την ισχυρή ευρωπαϊκή δέσμευση για καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

6.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών να συμφωνήσουν σε παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θήρα τροπαίων στο πλαίσιο της CITES με σκοπό τη βελτίωση του διεθνούς ελέγχου της βιωσιμότητας των ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα Ι ή ΙΙ·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την αρχή της προφύλαξης σε όλες τις αποφάσεις τους στα έγγραφα εργασίας και τις προτάσεις καταχώρισης (όπως ορίζεται στο ψήφισμα της διάσκεψης CITES.9.24 (Rev. COP 16)) –ιδίως σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κυνηγητικών τροπαίων από απειλούμενα είδη– λαμβάνοντας επίσης, ιδιαίτερα, υπόψη την αρχή «ο χρήστης πληρώνει», την αρχή της προληπτικής δράσης και την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα· καλεί, επίσης, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την κατάργηση των εξαιρέσεων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής ως κυνηγετικών τροπαίων όλων των ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα της CITES·

8.  ζητεί όλες οι αποφάσεις της CITES/CoP 17 να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, σε προσεκτικές αναλύσεις, στην ισότιμη διαβούλευση με τις θιγόμενες χώρες και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με τα άγρια ζώα πρέπει να παρέχει κίνητρα στους αγροτικούς πληθυσμούς ώστε να συμμετέχουν στην προστασία της φύσης, συνδέοντας τα οφέλη τους με την κατάσταση της βιοποικιλότητας·

9.  ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να ενισχύσουν τη συνεργασία, τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των συμβάσεων που έχουν σχέση με την βιοποικιλότητα σε όλα τα συναφή επίπεδα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, τον συντονισμό και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των συναφών υπηρεσιών που μετέχουν στην εφαρμογή της CITES, αλλά ιδίως των τελωνειακών, αστυνομικών, μεθοριακών κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων και άλλων υπηρεσιών·

11.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της προστασίας από τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στα είδη για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική αγορά διαμετακόμισης ή προορισμού·

12.  εκφράζει την ανησυχία του διότι τα όρια μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου εμπορίου είναι δυσδιάκριτα ως προς την εμπορία ειδών και των παράγωγων προϊόντων τους και διότι, σε συνδυασμό με τα σωρευτικά αποτελέσματα της ανθρώπινης δραστηριότητας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πλειονότητα των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας απειλείται σήμερα με εξαφάνιση·

13.  παροτρύνει την ΕΕ να εγκρίνει νομοθεσία για τη μείωση της παράνομης εμπορίας, καθιστώντας παράνομη την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, απόκτηση ή αγορά άγριων ζώων και φυτών που αποκτώνται, κατέχονται, μεταφέρονται ή πωλούνται κατά παράβαση της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης ή διαμετακόμισης·

14.  δεσμεύεται ιδιαίτερα να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη: να απαγορεύσουν την εξαγωγή ακατέργαστου ελεφαντοστού, όπως έχει ήδη κάνει η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ· να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους σχετικά με τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας στην επικράτειά τους· να καταστήσουν αποτελεσματική την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως στα σύνορα· να ξεκινήσουν ενέργειες για την καταστροφή του παράνομου ελεφαντόδοντου· και να ενισχύσουν τις κυρώσεις για την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών (κυρίως ελεφάντων, ρινοκέρων, τίγρεων, πρωτευόντων θηλαστικών, ποικιλιών τροπικής ξυλείας)·

15.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και ευρύτερα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES, με βάση τα άρθρα III, IV και V της Σύμβασης, να προωθήσουν και να στηρίξουν πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώντων ζώων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της η CITES στο εμπόριο· οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν μηχανισμούς που εξασφαλίσουν ότι τα ζώα προετοιμάζονται για τη μεταφορά και αποστέλλονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης, ότι ο τόπος προορισμού είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση και τη φροντίδα τους και ότι οι δημεύσεις ζώντων δειγμάτων γίνονται με τη δέουσα προσοχή για την καλή διαβίωσή τους·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην προστασία των άγριων ζώων η λεγόμενη «επένδυση στον αφανισμό» ή η αγορά προϊόντων με την ελπίδα ότι τα εν λόγω είδη θα εκλείψουν σύντομα· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη και τη γραμματεία της CITES να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα σχετικά με το κατά πόσον αναδυόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τεχνολογίες, όπως το bitcoin, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο·

17.  αναγνωρίζει ότι οι παρατηρητές στην CITES διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη για τα είδη και το εμπόριο, και παρέχοντας την υποστήριξή τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών·

Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων

18.  εκτιμά ότι η διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων εντός των διεθνών περιβαλλοντικών θεσμικών οργάνων είναι βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία τους· χαιρετίζει όλες τις εθελοντικές και διαδικαστικές προσπάθειες για να αυξηθεί η διαφάνεια στη διακυβέρνηση της CITES· αντιτίθεται έντονα στη χρήση μυστικών ψηφοφοριών ως γενική πρακτική εντός της CITES·

19.  χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στην COP16 να συμπεριληφθεί η απαίτηση για τα μέλη των επιτροπών για τα ζώα και τα φυτά να υποβάλλουν δηλώσεις για οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η απαίτηση βασίζεται μόνο στην αυτοαξιολόγηση από τα μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις για ενδεχόμενες οικονομικές συγκρούσεις συμφερόντων από τα μέλη των εν λόγω επιτροπών μέχρι σήμερα·

20.  προτρέπει τη γραμματεία της CITES να διερευνήσει τη δυνατότητα συγκρότησης ανεξάρτητης επιτροπής επανεξέτασης, ή την επέκταση της εντολής της Μόνιμης Επιτροπής ώστε να συμπεριλάβει μια ανεξάρτητη ομάδα επανεξέτασης, με σκοπό να δημιουργήσει μια ασφαλιστική δικλείδα εποπτείας όσον αφορά τις διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων·

21.  θεωρεί τη διαφάνεια ως επιβεβλημένη για οιαδήποτε διαδικασία χρηματοδότησης και ως προϋπόθεση για την χρηστή διακυβέρνηση και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει το προτεινόμενο ψήφισμα από την ΕΕ σχετικά με «το σχέδιο υποστηριζόμενων αντιπροσώπων»(2)·

Εκθέσεις

22.  θεωρεί ότι η ιχνηλασιμότητα είναι θέμα ουσιώδους σημασίας για νόμιμες και βιώσιμες συναλλαγές, είτε εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα, και ότι έχει θεμελιώδη σημασία για τη δέσμευση της ΕΕ στην καταπολέμηση της διαφθοράς, του παράνομου εμπορίου προϊόντων της άγριας φύσης και της λαθροθηρίας, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η τέταρτη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στον πλανήτη· στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει την ανάγκη για την εφαρμογή διαφανούς και κοινού για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης και ενθαρρύνει την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη·

23.  χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στην COP 16 για τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την παράνομη εμπορία από τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES· θεωρεί τη νέα μορφή των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την παράνομη εμπορία, όπως περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση αριθ. 2016/007 της CITES, ως ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη καλύτερης κατανόησης της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων, και ενθαρρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να υποβάλουν ακριβείς και τακτικές εκθέσεις σχετικά με την παράνομη εμπορία, χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μορφή·

24.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα όπως αυτές που έχουν ληφθεί από την Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών σχετικά με τις ηλεκτρονικές μεταφορές στην αλυσίδα εφοδιασμού των αεροπορικών μεταφορών φορτίων· θεωρεί ότι η επέκταση παρόμοιων πρωτοβουλιών ιχνηλασιμότητας, ιδίως για τον μεταφορικό τομέα, συνιστούν σημαντικό εργαλείο για την συγκέντρωση πληροφοριών·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας έκδοσης αδειών για την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και, κατά συνέπεια, τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχές διαχείρισης· επαναλαμβάνει ότι οι αρχές εκδόσεως αδειών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, σύμφωνα με το άρθρο VI της CITES·

Παράνομη εμπορία άγριων ειδών και διαφθορά

26.  εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις διαφθοράς, καθώς έχει διαπιστωθεί εσκεμμένη δόλια έκδοση αδειών από αρχές εκδόσεως αδειών· καλεί τη γραμματεία και τη Μόνιμη Επιτροπή της CITES να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις κατά προτεραιότητα και επειγόντως·

27.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά μπορεί να ανιχνευθεί σε κάθε στάδιο στην αλυσίδα εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, πλήττοντας τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, και υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητας της ορθής εφαρμογής και εντέλει την επιτυχία της Σύμβασης CITES· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της διαφθοράς είναι θεμελιώδους σημασίας στον αγώνα για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

28.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εσκεμμένη κακή χρήση των κωδικών πηγής για το παράνομο εμπόριο ειδών που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, με την δόλια χρήση κωδικών για είδη που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία όσον αφορά προστατευόμενα είδη της CITES· καλεί την COP 17 να υιοθετήσει ένα άρτιο σύστημα καταγραφής, ελέγχου και πιστοποίησης του εμπορίου για είδη τα οποία έχουν εκτραφεί σε ειδικές εγκαταστάσεις ή σε αιχμαλωσία, τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στην ΕΕ, ώστε να αποφύγει αυτές τις καταχρήσεις·

29.  προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να αναπτύξουν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πρόσθετων τεχνικών και μεθοδολογιών για τη διαφοροποίηση των ειδών που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής ειδών σε αιχμαλωσία και ειδών που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον·

30.  καταδικάζει τον υψηλό βαθμό παράνομης δραστηριότητας από οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες και δίκτυα κατά παράβαση της Σύμβασης, που συχνά χρησιμοποιούν τη διαφθορά για να διευκολύνουν την εμπορία με άγρια είδη και να εμποδίσει τις προσπάθειες επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας·

31.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία δεν έχουν ακόμη υπογράψει ή δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

32.  χαιρετίζει τη διεθνή δέσμευση στο πλαίσιο της απόφασης 69/314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Ιούλιος 2015), μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (άρθρο 10)(3)·

33.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ και των κρατών μελών οι οποίες ζητούν την ανάληψη περισσότερης δράσης για την παγκόσμια καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της CITES· προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να υποστηρίξουν την πρόταση της ΕΕ για θέσπιση ψηφίσματος κατά των δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διαφθορά και πραγματοποιούνται κατά παράβαση της Σύμβασης·

Επιβολή

34.  ζητεί την έγκαιρη και πλήρη αξιοποίηση των κυρώσεων της CITES κατά των συμβαλλομένων μερών τα οποία δεν συμμορφώνονται με βασικές πτυχές της CITES, και καλεί, ιδίως, τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφωθούν με την σύμβαση CITES και τις άλλες διεθνείς συμφωνίες που αποσκοπούν στην προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας καθώς και της βιοποικιλότητας·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία της κοινής διεθνούς συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων στην αλυσίδα επιβολής του νόμου, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες επιβολής του νόμου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει την συμβολή τους και καλεί για έτι περισσότερη συμμετοχή· υπογραμμίζει τη σημασία σύστασης ειδικών εισαγγελικών αρχών και ειδικευμένων αστυνομικών μονάδων με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου άγριων ειδών· τονίζει τη σημασία των κοινών διεθνών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της ICCWC (4)και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτυχή επιχείρηση COBRA III(5)· χαιρετίζει την στήριξη της ΕΕ της ICCWC·

36.  αναγνωρίζει την αύξηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, και καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES να συνεργαστούν με τις μονάδες επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, καθώς και με τη Διεθνή κοινοπραξία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών, προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα εγχώρια μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας μέσω του Διαδικτύου·

37.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σαφείς και αποτελεσματικές πολιτικές για να αποθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων προερχόμενων από ευάλωτα άγρια είδη, να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσής τους στα άγρια είδη και να ενημερώσουν σχετικά με τους κινδύνους των δικτύων παράνομης εμπορίας·

38.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να στηρίξουν την ανάπτυξη μέσων διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες που ζουν κοντά στα συγκεκριμένα άγρια είδη και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εν λόγω κοινοτήτων στην καταπολέμηση της λαθροθηρίας και στην προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση·

39.  ζητεί να συνεχιστεί η διεθνής δέσμευση προκειμένου να διευκολυνθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δυνατοτήτων, να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να συντονιστούν οι προσπάθειες επιβολής του νόμου εκ μέρους των κυβερνητικών αρχών·

40.  ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική δίωξη των ατόμων που διαπράττουν παραβάσεις σε σχέση με άγρια είδη και να επιβάλλουν στα άτομα αυτά κυρώσεις ανάλογες με τη σοβαρότητα των πράξεών τους·

Χρηματοδότηση

41.  επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας καθώς και των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις στη γραμματεία της CITES, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αυξημένες ευθύνες της και τον πρόσθετο φόρτο εργασίας· τονίζει επίσης την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των χρηματοδοτικών συνεισφορών που έχουν δεσμευθεί να καταβάλουν τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES·

43.  ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να εξετάσουν την αύξηση του βασικού προϋπολογισμού της CITES προκειμένου να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της Σύμβασης CITES·

44.  ενθαρρύνει την επέκταση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων εταιρικής σχέσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε άλλους τομείς στο πλαίσιο της Σύμβασης CITES, καθώς και την άμεση χρηματοδότηση προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή της Σύμβασης·

45.  χαιρετίζει τη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ που παρέχεται στην Σύμβαση της CITES μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να συνεισφέρει και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη συγκεκριμένη και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη·

Τροπολογίες στα προσαρτήματα της CITES

46.  εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή του για τις προτάσεις που υπέβαλαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

47.  προτρέπει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES και όλους τους συμμετέχοντες στην COP 17 να τηρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στη Σύμβαση για τη συμπερίληψη των ειδών στα προσαρτήματα, καθώς και να υιοθετήσουν προληπτική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και υψηλού επιπέδου προστασία των απειλούμενων ειδών· παρατηρεί ότι η αξιοπιστία της CITES εξαρτάται από την ικανότητά της να προβαίνει σε τροποποιήσεις των καταχωρίσεων, ανταποκρινόμενη στις αρνητικές αλλά και θετικές τάσεις και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη δυνατότητα μεταφοράς ειδών σε λιγότερο περιοριστικούς καταλόγους μόνο όταν είναι σκόπιμο, βάσει επιστημονικώς αναγνωρισμένων κριτηρίων, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες καταχώρισης της CITES λειτουργούν καλά·

Αφρικανικός ελέφαντας και εμπόριο ελεφαντόδοντου

48.  σημειώνει ότι με τον διπλασιασμό της παράνομης θανάτωσης και τον τριπλασιασμό της ποσότητας ελεφαντόδοντου που κατασχέθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι αφρικανικοί ελέφαντες (Loxondonta africana) ως αποτέλεσμα της λαθροθηρίας για την εμπορία ελεφαντόδοντου, παραμένει καταστροφικός και οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών σε ολόκληρη την Αφρική, συνιστώντας επίσης απειλή για την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, δεδομένου ότι η παράνομη εμπορία ελεφαντόδοντου βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη, προωθεί το οργανωμένο έγκλημα, προάγει τη διαφθορά, τροφοδοτεί συγκρούσεις και απειλεί την περιφερειακή και εθνική ασφάλεια, καθώς συνιστά πηγή χρηματοδότησης ομάδων πολιτοφυλακής· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις προτάσεις που θα ενισχύσουν την προστασία των αφρικανικών ελεφάντων και θα μειώσουν την παράνομη εμπορία ελεφαντόδοντου·

49.  επικροτεί την πρόταση που κατέθεσαν το Μπενίν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ, η Κένυα, η Λιβερία, ο Νίγηρας. η Νιγηρία, η Σενεγάλη, η Σρι Λάνκα και η Ουγκάντα, και έχει τη στήριξη του Συνασπισμού για τους Ελέφαντες της Αφρικής, στόχος της οποίας είναι η καταγραφή όλων των πληθυσμών ελεφάντων της Αφρικής στο παράρτημα Ι, κάτι το οποίο θα απλουστεύσει την επιβολή της απαγόρευσης του διεθνούς εμπορίου ελεφαντοστού και θα στείλει ένα σαφές μήνυμα για την παγκόσμια αποφασιστικότητα να σταματήσει η εξαφάνιση των ελεφάντων της Αφρικής·

50.  καλεί την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να διατηρήσουν το υφιστάμενο μορατόριουμ και, ως εκ τούτου, να αντιταχθούν στις προτάσεις που υπέβαλαν η Ναμίμπια και η Ζιμπάμπουε σχετικά με την εμπόρια του ελεφαντόδοντου, οι οποίες επιδιώκουν την άρση των περιορισμών στην εμπορία που σχετίζονται με τα σχόλια στην καταχώριση των πληθυσμών των ελεφάντων των εν λόγω συμβαλλόμενων μερών στο προσάρτημα II·

51.  παρατηρεί ότι οι προσπάθειες της CITES να μειωθεί η λαθροθηρία και η παράνομη εμπορία μέσω επιτρεπόμενων νόμιμων πωλήσεων ελεφαντόδοντου έχουν αποτύχει και ότι η εμπορία ελεφαντόδοντου έχει αυξηθεί σημαντικά· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για το ελεφαντόδοντο· υποστηρίζει τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση και την καταστροφή των αποθεμάτων ελεφαντόδοντου·

52.  υπενθυμίζει την έκκληση που απεύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όλα τα κράτη μέλη στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών(6), να συμπεριλάβουν μορατόρια σε όλες τις εμπορικές εισαγωγές, εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις και αγορές χαυλιοδόντων και ακατέργαστων ή κατεργασμένων προϊόντων ελεφαντόδοντου, έως ότου οι πληθυσμοί άγριου ελέφαντα δεν απειλούνται πλέον από λαθροθηρία· σημειώνει ότι η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Δανία έχουν ήδη αποφασίσει να μην χορηγούν άδειες εξαγωγής ακατέργαστου ελεφαντόδοντου που βρισκόταν σε κυκλοφορία πριν από τη σύναψη της Σύμβασης CITES· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απαγορεύσουν τις εισαγωγές και εξαγωγές ελεφαντόδοντου και να απαγορεύσουν όλες τις εμπορικές αγορές και πωλήσεις ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ·

Λευκός ρινόκερος

53.  εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση της Σουαζιλάνδης για νομιμοποίηση της εμπορίας κεράτων ρινόκερου από πληθυσμούς λευκού ρινόκερου (Certotherium simum simum), γεγονός που θα διευκόλυνε τη νομιμοποίηση της εμπορίας κεράτων ρινόκερου από λαθροθηρία, υπονομεύοντας τις υφιστάμενες προσπάθειες μείωσης της ζήτησης και των απαγορεύσεων εγχώριας εμπορίας στις αγορές των καταναλωτών, και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τη λαθροθηρία των πληθυσμών ρινόκερου στην Αφρική και την Ασία· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να αντιταχθούν σε αυτήν την πρόταση και, ως εκ τούτου, καλεί τη Σουαζιλάνδη να αποσύρει την πρότασή της·

Αφρικανικός λέων

54.  σημειώνει ότι, ενώ οι πληθυσμοί αφρικανικού λέοντα (Panthera leo) έχουν υποστεί δραματική μείωση της τάξης του 43 % μέσα σε 21 έτη και έχουν εκλείψει από 12 αφρικανικά κράτη, το διεθνές εμπόριο προϊόντων από λέοντες έχει αυξηθεί σημαντικά· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν την πρόταση του Νίγηρα, του Τσαντ, της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Γκαμπόν, της Γουινέας, του Μάλι, της Μαυριτανίας, της Νιγηρίας, της Ρουάντα και του Τόγκο να μεταφερθούν όλοι οι πληθυσμοί αφρικανικού λέοντα στο Προσάρτημα Ι της CITES·

Παγκολίνοι

55.  παρατηρεί ότι οι παγκολίνοι είναι τα πιο παράνομα διακινούμενα θηλαστικά στον κόσμο, τόσο για το κρέας όσο και για τις φολίδες τους, που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική, θέτοντας και τα οκτώ είδη παγκολίνων (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis) σε κίνδυνο εξαφάνισης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις διάφορες προτάσεις για μεταφορά όλων των ασιατικών και αφρικανικών ειδών παγκολίνου στο Προσάρτημα Ι της CITES·

Τίγρεις και άλλα ασιατικά μεγάλα αιλουροειδή

56.  προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν τις αποφάσεις που προτείνονται από τη Μόνιμη Επιτροπή της CITES, οι οποίες προβλέπουν αυστηρές προϋποθέσεις για την εκτροφή τίγρεων και την εμπορία ειδών και προϊόντων από τίγρεις σε αιχμαλωσία, καθώς και την πρόταση της Ινδίας για ενθάρρυνση των συμβαλλόμενων μερών να κοινοποιούν φωτογραφίες κατασχεθέντων ειδών και προϊόντων από τίγρεις, βοηθώντας έτσι τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον εντοπισμό μεμονωμένων τίγρεων βάσει των μοναδικών μοτίβων των ριγών τους· καλεί την ΕΕ να εξετάσει την παροχή χρηματοδότησης για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων και ζητεί να αποφασιστεί στο COP17 της CITES η διακοπή λειτουργίας των εκτροφείων τίγρεων και η απαγόρευση της εμπορίας μερών και προϊόντων από τίγρεις σε αιχμαλωσία·

Είδη ζώων συντροφιάς που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου

57.  παρατηρεί ότι η αγορά εξωτικών ζώων συντροφιάς αναπτύσσεται τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό της ΕΕ και ότι έχουν υποβληθεί πολλές προτάσεις καταχώρισης ερπετών, αμφιβίων, πουλιών, ψαριών και θηλαστικών που απειλούνται από το διεθνές εμπόριο ζώων συντροφιάς· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία αυτών των απειλούμενων ειδών από την εκμετάλλευση για λόγους εμπορίας ζώων συντροφιάς·

58.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν ένα θετικό κατάλογο των εξωτικών ζώων που μπορούν να κρατηθούν ως κατοικίδια ζώα·

Ξύλο αγάρ και ροδόξυλο

59.  αναγνωρίζει ότι η παράνομη υλοτομία είναι ένα από τα καταστροφικότερα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, καθώς απειλεί όχι μόνο μεμονωμένα είδη, αλλά ολόκληρους οικοτόπους και ότι η ζήτηση για ροδόξυλο (Dalbergia spp.) στις ασιατικές αγορές αυξάνεται συνεχώς· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν την πρόταση της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Γουατεμάλα και της Κένυας για συμπερίληψη του γένους Dalbergia στο Προσάρτημα ΙΙ της CITES με εξαίρεση τα είδη που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Ι, καθώς αυτή η ενέργεια θα είναι σημαντική στις προσπάθειες ανάσχεσης της μη βιώσιμης εμπορίας ροδόξυλου·

60.  σημειώνει ότι οι υφιστάμενες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της CITES θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εξαγωγή ξύλου αγάρ (Aquilaria spp. και Gyrinops spp.) υπό μορφή σκόνης και τη συσκευασία άλλων προϊόντων για λιανική πώληση πριν από την εξαγωγή, προκειμένου να παρακαμφθούν οι κανονισμοί εισαγωγής· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να υποστηρίξουν την πρόταση των ΗΠΑ για τροποποίηση των σχολίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί το κενό για την εμπορία αυτής της πολύτιμης αρωματικής ξυλείας·

Άλλα είδη

61.  προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη:

   να υποστηρίξουν την πρόταση του Περού για τροποποίηση των σχολίων στο Προσάρτημα ΙΙ για τη λάμα βικούνια (Vicugna vicugna), προκειμένου να ενοποιηθούν οι απαιτήσεις επισήμανσης για το διεθνές εμπόριο αυτού του είδους·
   να υποστηρίξουν την καταχώριση του ναυτίλου (Nautildae spp.) στο Προσάρτημα ΙΙ, όπως προτείνεται από τις Νήσους Φίτζι, την Ινδία, το Παλάου και τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι το διεθνές εμπόριο ναυτίλων για διακοσμητική χρήση είναι μια σημαντική απειλή για αυτό το βιολογικά ευάλωτο είδος·
   να αντιταχθούν στην πρόταση του Καναδά για μετακίνηση του πετρίτη (Falco peregrinus) από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει τη σημαντική παράνομο εμπόριο των ειδών·

62.  υπενθυμίζει ότι η καρδινάλιοι Banggai (Pterapogon kauderni)περιλαμβάνονται στον κατάλογο απειλούμενων ειδών του IUCN και ότι ένα τεράστιο ποσοστό των ειδών έχει χαθεί, μεταξύ των οποίων ορισμένοι ολόκληροι πληθυσμοί, λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής ζήτησης για το εμπόριο ειδών ενυδρείου, με κύριους προορισμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ως εκ τούτου, να στηρίξουν την ένταξη των καρδινάλιων Banggai στο Παράρτημα Ι αντί του Παραρτήματος ΙΙ·

63.  παρατηρεί ότι το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων και κατεργασμένων κοραλλιών έχει επεκταθεί και ότι η ζήτηση στην αγορά πολύτιμων κοραλλιών έχει αυξηθεί, απειλώντας τη βιωσιμότητα των πολύτιμων κοραλλιών· προτρέπει την ΕΕ και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να στηρίξουν την έγκριση της έκθεσης σχετικά με τα πολύτιμα κοράλλια στο διεθνές εμπόριο η οποία υποβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα μέρη της CITES και στη Γραμματεία της CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016) 570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate% 20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Διεθνής Κοινοπραξία για την Καταπολέμηση της Παράνομης Εμπορίας Άγριών Ειδών που περιλαμβάνει την INTERPOL, τη Γραμματεία της CITES, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Οργανωμένο Έγκλημα και την Παγκόσμια Τράπεζα.
(5) Κοινή διεθνής αστυνομική και τελωνειακή επιχείρηση που διεξήχθη τον Μάιο 2015.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0031.


Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
PDF 449kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI))
P8_TA(2016)0357A8-0254/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ σχετικά με τους κανόνες του ανταγωνισμού που είναι εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 26) της ΣΛΕΕ για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών(1), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ (στο εξής «οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2010, για τη σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(6),

–  έχοντας υπόψη την από 17 Νοεμβρίου 2015 ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (COM(2015)0568) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0207),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Χάρτης πορείας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παράδοσης δεμάτων: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες παράδοσης και ενθάρρυνση των διαδικτυακών πωλήσεων» (COM(2013)0886),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ» (COM(2012)0698),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0254/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχυδρομική αγορά εξακολουθεί να είναι ένας τομέας της οικονομίας με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης του ανταγωνισμού, παρά το γεγονός ότι μεταξύ του 2012 και του 2013 οι υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου συρρικνώθηκαν κατά 4,85% κατά μέσο όρο στην ΕΕ, σύμφωνα με τα δεδομένα ταχυδρομικών στατιστικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που αντανακλά την μείωση του όγκου της αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποκατάστασης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες βοήθησε στο άνοιγμα των εθνικών ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό, η ανάπτυξη υπήρξε αργή και δεν οδήγησε στην επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο τομέας κυριαρχείται στα περισσότερα κράτη μέλη από τους φορείς καθολικής υπηρεσίας (USP)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει διαρκώς στην ενίσχυση του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών με την παροχή ευκαιριών για καινοτομία και δυνατοτήτων επέκτασης της αγοράς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ανταγωνιστές έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες και πυκνοκατοικημένες περιοχές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά παράδοσης δεμάτων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, καινοτόμος και ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος, ο οποίος σημείωσε αύξηση κατά 33% μεταξύ του 2008 και του 2011 όσον αφορά τον όγκο και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της αγοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (drones) εξασφαλίζει νέους, γρήγορους, φιλικούς προς το περιβάλλον και αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς δεμάτων, ειδικά σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού, και απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν προβλήματα με την παράδοση δεμάτων και συγκεκριμένα υψηλές τιμές, που τους εμποδίζουν να πωλούν ή να αγοράζουν περισσότερο από άλλα κράτη μέλη·

I. Καθολική υπηρεσία: ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών

1.  επισημαίνει ότι, παρ’ όλο που τα ελάχιστα πρότυπα που συνδέονται με την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ταχυδρομικά αντικείμενα βάρους έως 2 χλγμ, ταχυδρομικά δέματα έως 10-20 χλγμ, συστημένα και αντικείμενα με δεδηλωμένη αξία καθώς και άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι εφημερίδες και τα περιοδικά) και υπόκεινται σε ρυθμίσεις της ΕΕ ιδίως με την εγγύηση ενός βασικού ελάχιστου φάσματος υπηρεσιών σε κάθε τμήμα της ΕΕ, χωρίς να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα, γενικά πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών, ορισμένες λεπτομερείς απαιτήσεις καθορίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) που είναι επιφορτισμένες με το καθήκον αυτό·

2.  σημειώνει ότι το πρωταρχικό καθήκον των ΕΡΑ είναι η επίτευξη του γενικού στόχου της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της βιώσιμης παροχής καθολικής υπηρεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον ρόλο και την ανεξαρτησία των ΕΡΑ, προβλέποντας υψηλά κριτήρια επαγγελματικών προσόντων για το προσωπικό, με εγγυημένη δίκαιη και αμερόληπτη πρόσβαση σε εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης, καθορισμένη διάρκεια απασχόλησης και νομική προστασία από την απόλυση άνευ λόγου, και, σε περίπτωση απόλυσης, με εξαντλητική απαρίθμηση των λόγων που δικαιολογούν αυτήν την απόλυση (π.χ. σοβαρή παραβίαση του νόμου), έτσι ώστε οι ΕΡA να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, με ουδέτερο, διαφανή και έγκαιρο τρόπο·

3.  θεωρεί ότι στο πλαίσιο ενδεχόμενης επέκτασης του ρόλου των ΕΡΑ βάσει νέου κανονισμού στην αγορά υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων θα πρέπει να εξετασθεί το θέμα της επιλογής συγκεκριμένων υπηρεσιών στον τομέα των παραδόσεων και να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ο δίκαιος και ισότιμος ανταγωνισμός·

4.  πιστεύει ότι οι υποχρεώσεις ανεξαρτησίας των ΕΡΑ είναι δυνατό να τηρηθούν μόνο εάν οι ρυθμιστικές λειτουργίες έχουν διαχωριστεί από διαρθρωτική και λειτουργική άποψη από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο ενός φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών· θεωρεί ότι οι ανώτεροι υπάλληλοι των ΕΡΑ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εργάζονται για τον δημόσιο ταχυδρομικό φορέα ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τουλάχιστον ένα εξάμηνο αφότου αποχωρήσουν από την ΕΡΑ, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων· φρονεί ότι, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις που να επιτρέπουν την επιβολή κυρώσεων σε οντότητες που παραβιάζουν την προαναφερόμενη υποχρέωση·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ΕΡΑ με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας σε διασυνοριακό επίπεδο, και να παρακολουθεί τις ρυθμιστικές δραστηριότητες των ΕΡΑ - συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθολικών υπηρεσιών - προκειμένου να εξασφαλισθεί ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και την εναρμόνιση της ταχυδρομικής αγοράς στο εσωτερικό της ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία ευελιξία ώστε να αντιμετωπίσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες των χρηστών και διασφαλίζοντας την προσαρμογή στις αλλαγές που συντελούνται στο τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον·

7.  σημειώνει τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη δομή κυριότητας για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας· πιστεύει ότι οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από το να επενδύουν και να καινοτομούν στα πλαίσια της παροχής αποτελεσματικών και ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών·

II. Διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας και διευκόλυνση του θεμιτού ανταγωνισμού: πρόσβαση, ποιότητα υπηρεσιών και ανάγκες του χρήστη

8.  σημειώνει ότι παρατηρείται μια τάση προς ένα πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας (USO)· ενθαρρύνει την προώθηση της επιλογής των καταναλωτών, προκειμένου να καθοριστεί η παράδοση των επιστολών εντός του φάσματος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας· τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία της παροχής καθολικής υπηρεσίας υψηλής ποιότητας υπό οικονομικά προσιτούς όρους, με πέντε τουλάχιστον ημέρες παράδοσης και πέντε ημέρες συλλογής εβδομαδιαίως για κάθε πολίτη· σημειώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, και με δεδομένες τις εθνικές ιδιαιτερότητες τους και τις γεωγραφικές συνθήκες, ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν κάποια ευελιξία· υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η οδηγία επιτρέπει κάποια ευελιξία, οι εθνικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να την υπερβαίνουν·

9.  υπενθυμίζει ότι η καθολική υπηρεσία πρέπει να εξελιχθεί σε συνάρτηση με το τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις ανάγκες των χρηστών, και ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των της καθολικής υπηρεσίας·

10.  θεωρεί ότι η γεωγραφική κάλυψη και η δυνατότητα πρόσβασης σε καθολικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως για τους πολίτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες καθώς και της συνοχής της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες με την Πράξη για την προσβασιμότητα·

11.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη, η μείωση του όγκου της αλληλογραφίας καθιστά την παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών όλο και πιο δύσκολη· αναγνωρίζει ότι πολλοί καθορισμένοι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας χρησιμοποιούν έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, για να χρηματοδοτούν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας·

12.  σημειώνει ότι υπάρχει μια σειρά περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα και καλεί την αρμόδια αρχή να επιβάλλει κυρώσεις για οποιοδήποτε παράπτωμα·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρακολουθούν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ως δημόσια υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας θα εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό, διαφανή και δίκαιο·

14.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να είναι προσιτές οι τιμές στο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας και να παρέχεται πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες για όλους τους χρήστες· υπενθυμίζει ότι οι ΕΡΑ πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια το προσιτό κόστος για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας και τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για τους τυφλούς ή για ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την εδαφική και κοινωνική συνοχή και τις συναφείς απαιτήσεις ποιότητας, και σημειώνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να αναπροσαρμόσουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/ΕΚ· αναγνωρίζει ότι τα ταχυδρομικά δίκτυα και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα εργαλεία για τις κρατικές ενισχύσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, και με διαφανή, αμερόληπτο και κατάλληλο τρόπο και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, ότι τα κεφάλαια αντιστάθμισης θα είναι ανάλογα και ότι οι δημόσιες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων διαφανείς και δίκαιες·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά· ενθαρρύνει περαιτέρω βελτιώσεις στην ταχύτητα, την επιλογή και την αξιοπιστία των υπηρεσιών·

17.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον ισχύοντα ορισμό της καθολικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να οριστεί ένα ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών για τους καταναλωτές, να προσαρμοστεί η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας στις εξελισσόμενες αγορές, να συνυπολογιστούν οι αλλαγές της αγοράς σε διάφορα κράτη μέλη και να ενισχυθούν η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή· υποστηρίζει, ωστόσο, δεδομένου ότι κάθε αγορά έχει τους δικούς της περιορισμούς, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάποιας ευελιξίας κατά την οργάνωση της καθολικής υπηρεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαδικασίες έκδοσης αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία και να εναρμονίσουν περαιτέρω τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και/ή κοινοποίησης, ώστε να περιοριστούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια που παρεμποδίζουν την είσοδο στην εσωτερική αγορά, χωρίς να δημιουργηθεί περιττή διοικητική επιβάρυνση·

18.  τονίζει ότι η εισαγωγή διαδικασιών συμβιβασμού, εύκολα προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών, ενέχει ενδιαφέρον δυναμικό όσον αφορά την επίτευξη εύκολης και σύντομης λύσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές σε περιπτώσεις διαφορών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών ταχυδρομικών υπηρεσιών·

19.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη των νομοθετικών προτάσεων, να λάβει υπόψη την ψηφιοποίηση και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει, τα ειδικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών και τις γενικές τάσεις στις αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφοράς δεμάτων.

20.  υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των πρώην μονοπωλίων και των νεοεισερχομένων στην αγορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, έτσι ώστε όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες στο σύνολο της Ευρώπης· σημειώνει ότι η εξασφάλιση της απαλλαγής από τον ΦΠA μόνο για τους κατεστημένους φορείς παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες εκτός της καθολικής υπηρεσίας, όταν οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠA, συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων τόσο για τις παραδοσιακές υπηρεσίες ταχυδρομείου και τον ταχέως επεκτεινόμενο τομέα παράδοσης δεμάτων όσο και μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων· προτείνει, η Επιτροπή να έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί κατά πόσο οι διαδικασίες υποβολής προσφορών δημιουργούν αθέμιτη επιβάρυνση·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους ότι οι προηγούμενοι κατεστημένοι φορείς δεν πρέπει να βρίσκονται ούτε σε πλεονεκτική θέση, λόγω της κρατικής υποστήριξης, ούτε σε μειονεκτική θέση, λόγω της υποχρέωσής τους να παρέχουν δημόσια υπηρεσία ή του επωμιζόμενου ιστορικού κόστους, σε σχέση με τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις·

23.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός και η αγορά αποτελούν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την οικονομική αιτιολόγηση, την καινοτομία στον τομέα προκειμένου να προωθήσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παρακολούθηση και εντοπισμό της παραγγελίας, σημεία παράδοσης/παραλαβής, ευέλικτες ώρες παράδοσης, ενδεδειγμένες διαδικασίες επιστροφής και πρόσβαση σε εύκολες διαδικασίες προσφυγής· αναγνωρίζει το έργο που έχει ήδη επιτελεσθεί και τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τους ταχυδρομικούς φορείς σε αυτόν τον τομέα·

24.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη στήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη για την παροχή καθολικής υπηρεσίας και την κάλυψη άλλων παραδοσιακών δαπανών των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την βασική δέσμη κανόνων σχετικά με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Πλαίσιο 2012 - σχετικά με τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος)·

25.  θεωρεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να κρίνεται υπό το φως των προτύπων που καθορίζονται στην οδηγία και να αντανακλά τις ανάγκες των καταναλωτών προκειμένου να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών·

26.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί ταχυδρομικοί φορείς έχουν επενδύσει στην αναβάθμιση της διασύνδεσης των δικτύων τους και έχουν δημιουργήσει καινοτόμες και φιλικές προς τους χρήστες υπηρεσίες για τους καταναλωτές και τις MMΕ ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης που χρησιμοποιούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να προστατεύονται με δίκαιες συνθήκες πρόσβασης·

27.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το Φόρουμ Χρηστών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 από την Επιτροπή και έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ χρηστών, ταχυδρομικών φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με θέματα όπως το επίπεδο ικανοποίησης του τελικού χρήστη, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων-χρηστών και η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση της παράδοσης προϊόντων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου· εκτιμά ότι το Φόρουμ είναι πολύ χρήσιμο και θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών διανομής αλληλογραφίας και δεμάτων·

III. Η διασυνοριακή διάσταση και το ηλεκτρονικό εμπόριο

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την αναβάθμιση των ταχυδρομικών δικτύων και, όπου υπάρχουν πολλοί φορείς καθολικής υπηρεσίας, να εξαλείφουν τα εμπόδια στη μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων και να επιτρέψουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την πρόσβαση σε οικονομικά ελκυστικές υπηρεσίες στις διασυνοριακές παραδόσεις αυξάνοντας την διαφάνεια όσον αφορά τις τιμολογήσεις που εφαρμόζουν οι ταχυδρομικοί οργανισμοί·

29.  θεωρεί ότι η παράδοση δεμάτων είναι ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καινοτόμος και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας· σημειώνει ότι η ύπαρξη οικονομικά προσιτών και αξιόπιστων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων είναι σημαντική για την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα του τομέα αυτού στον ανταγωνισμό έχει τονώσει την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η παρακολούθηση και ο εντοπισμός της παραγγελίας, τα σημεία παράδοσης/παραλαβής, οι ευέλικτες ώρες παράδοσης και οι διαδικασίες επιστροφής· πιστεύει κατά συνέπεια ότι κάθε νέος κανονισμός σε αυτήν την αγορά πρέπει να είναι αναλογικός και να στηρίζεται σε αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία·

30.  σημειώνει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να εξετάζονται όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (drones), δεδομένου ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πτυχές της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

31.  θεωρεί ότι η δυναμική της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής, καινοτόμου και ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς στον τομέα των δεμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από αδικαιολόγητες ρυθμίσεις και περιττή γραφειοκρατία·

32.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, εφόσον είναι αναγκαίο, την εποπτεία της αγοράς παράδοσης δεμάτων προς μια κατεύθυνση που θα βασίζεται στις επιδόσεις, να ενθαρρύνει, χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των ΕΡA, την οικονομική προσιτότητα των διασυνοριακών τιμολογήσεων και να εντοπίζει αθέμιτες αντιανταγωνιστικές και μονοπωλιακές πρακτικές· ενθαρρύνει την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την τιμολόγηση και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, ιδίως για τους πελάτες λιανικής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

33.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για διαφανή και χωρίς διακρίσεις διασυνοριακή πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του δικτύου, τις συνδεόμενες διευκολύνσεις, τις συναφείς υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής των ταχυδρομικών δικτύων για τρίτους· πιστεύει ότι η αποτελεσματική χρήση των υποδομών θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά οφέλη για τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και να αυξήσει τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της διασυνοριακής παράδοσης·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα σχετικά με την αγορά παράδοσης δεμάτων προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα την ανάπτυξη αυτού του οικονομικού τομέα και την διαρθρωτική του ανάπτυξη·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν η ποιότητα της υπηρεσίας και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών προκειμένου να αποκατασταθεί σε επαρκές επίπεδο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· θεωρεί ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις τιμές, τις επιλογές παράδοσης, τις σχετικές λεπτομέρειες και την ποιότητα/τις επιδόσεις της (ταχύτητα, γεωγραφική κάλυψη, καθυστερήσεις και τον χειρισμό των περιπτώσεων φθοράς ή απώλειας αντικειμένων), καθώς και με την καθιέρωση σημάτων εμπιστοσύνης·

36.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνθήκες του δημόσιου καθορισμού των τιμών και τις επιδόσεις της υπηρεσίας (επιλογές παράδοσης, τελική παράδοση, αξιοπιστία), ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί ελέγχους διαφάνειας στις περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές δεν ελέγχονται μέσω του ανταγωνισμού ή είναι παράλογα υψηλές· τονίζει τη σημασία της μείωσης του χάσματος μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών τιμών παράδοσης και υποστηρίζει τα μέτρα τα οποία αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη δυνατότητα σύγκρισης της δομής των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμών· ζητεί από τις ΕΡA να αξιολογήσουν την οικονομική προσιτότητα των τιμών σε ορισμένες διασυνοριακές διαδρομές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υπέρμετρες σχετικές ανισότητες·

37.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στρατηγική για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων· προτείνει την προώθηση της διαλειτουργικότητας καθ’ όλη την αλυσίδα παράδοσης και την ανάπτυξη διαθέσιμων στο κοινό βέλτιστων πρακτικών για τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής·

38.  φρονεί ότι οι διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών πρέπει να είναι απλοί και αποτελεσματικοί και να εφαρμόζονται σε διασυνοριακή βάση· τονίζει ότι η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μπορούν να είναι προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε διασυνοριακές συναλλαγές· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά το γεγονός ότι ως προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είχε οριστεί ο Ιούλιος του 2015, μόνο 24 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει μέχρι τώρα την οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και, κατά συνέπεια, εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες στερούνται αυτού του αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής· φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές· ζητεί να εξεταστούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, περαιτέρω μηχανισμοί για την επαρκή έννομη προστασία των καταναλωτών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών·

39.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μείωση του κόστους μέσω της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των διαδικασιών αποστολής και συλλογής δεμάτων και να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα για ολοκληρωμένα συστήματα εντοπισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η βιομηχανία όσον αφορά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των ΜΜΕ σε διασυνοριακό επίπεδο ενισχύοντας την διαλειτουργικότητα και τα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού· ενθαρρύνει τη θέσπιση ανοικτών εργαλείων και δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της προσέγγισης που υποστηρίχθηκε και ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την αγορά· ενθαρρύνει τη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων υπηρεσιών παράδοσης, ώστε να διευρυνθεί το φάσμα των επιλογών των καταναλωτών όσον αφορά την παράδοση και τις λύσεις επιστροφών·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη λειτουργία της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις που απορρέουν είτε από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, π.χ. τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (ΠΤΕ) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), είτε από το ενωσιακό δίκαιο, π.χ. τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, και ιδίως την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά προκαλώντας στρέβλωση της αγοράς· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει αίτηση για να καταστεί μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ταχυδρομικού τομέα·

41.  υποστηρίζει την αρχή της συλλογής στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά παράδοσης δεμάτων προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα των κυριότερων παραγόντων της αγοράς, της δομής του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς·

IV. Κοινωνική διάσταση: βελτίωση της απασχόλησης

42.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του τύπου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται, του τόπου απασχόλησης ή της σύμβασης που έχει υπογραφεί· υπογραμμίζει τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές και η μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· επικροτεί τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υγιείς τόποι εργασίας - διαχείριση του άγχους»·

43.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογική πρόοδος και η ψηφιοποίηση έχουν μεταβάλλει τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ότι ο εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα·

44.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η ελευθέρωση του ταχυδρομικού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές στις εργασιακές συνθήκες και τις αμοιβές μεταξύ φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας και ανταγωνιστικών παρόχων ειδικών ταχυδρομικών υπηρεσιών· θεωρεί ότι η αύξηση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να οδηγεί σε παράνομες κοινωνικές πρακτικές ή στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·

45.  σημειώνει ότι εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την παραγωγή τους με καινοτόμο τρόπο, ιδιαίτερα στις περιφερειακές περιοχές, θα καταστεί ενδεχομένως δυνατή η προαγωγή της απασχόλησης·

46.  επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων, των προσωρινώς απασχολουμένων και των αυτοαπασχολουμένων στον τομέα και ότι υπάρχει γενική τάση για πιο ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επισφαλή απασχόληση χωρίς επαρκή προστασία για τους εργαζομένους· επικροτεί την ανάπτυξη νέων προτύπων ωραρίου εργασίας που επιτρέπουν για παράδειγμα στους εργαζόμενους, να βελτιώσουν την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να ολοκληρώνουν παράλληλη με την επαγγελματική δραστηριότητα εκπαίδευση ή να έχουν τη δυνατότητα εργασίας με μερική απασχόληση· επισημαίνει ότι στις νέες, ευέλικτες συμβάσεις εργασίας πρέπει να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι όπως η υπερβολική επιβάρυνση των εργαζομένων και η αναντιστοιχία της αμοιβής προς την απόδοση· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ευελιξία της αγοράς εργασίας αφενός και για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων αφετέρου· τονίζει ότι η μείωση του κόστους εργασίας, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και των κανόνων απασχόλησης, δεν πρέπει να θεωρείται ευελιξία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να αντιμετωπίσουν την εικονική αυτοαπασχόληση στον ταχυδρομικό τομέα· καλεί, γενικότερα, τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τις αρνητικές συνέπειες των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους·

47.  χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες σε πολλά κράτη μέλη συνεργάζονται με τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας σε μια προσπάθεια να καταστήσουν κοινωνικά βιώσιμες τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ισχυρών και ανεξάρτητων κοινωνικών εταίρων στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα·

48.  τονίζει ότι είναι σημαντική η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, με υποχρεωτικούς χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης καθώς και υποχρεωτικό ωράριο εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης εγκατεστημένων στα οχήματα· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν εφαρμόζεται σε οχήματα κάτω από 3,5 τόνους· ζητεί, ως εκ τούτου, την εντατικοποίηση των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης· υπενθυμίζει ότι όλες οι εργασίες που αφορούν τη δραστηριότητα ενός εργαζομένου πρέπει να θεωρούνται χρόνος εργασίας· τονίζει επίσης τη σημασία της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στα οχήματα, για όλους όσους συμμετέχουν στον τομέα των ταχυδρομικών παραδόσεων, ανεξαρτήτως του εργασιακού καθεστώτος τους - είτε δηλαδή είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε υπεργολάβοι, είτε έκτακτα μέλη του προσωπικού είτε συμβασιούχοι·

49.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ του ελεύθερου ανταγωνισμού, των αναγκών των καταναλωτών, της βιωσιμότητας της καθολικής υπηρεσίας και της χρηματοδότησής της, καθώς και της διατήρησης των θέσεων εργασίας·

50.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες παράκαμψης των υφιστάμενων ελάχιστων κανόνων για τους κατώτατους μισθούς, μέσω της αύξησης του φόρτου εργασίας σε βαθμό που να μην είναι δυνατή η διαχείρισή του κατά τη διάρκεια των αμειβόμενων ωρών εργασίας·

51.  επιδοκιμάζει το κεφαλαιώδες έργο της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και παραπέμπει στο έργο των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων με τίτλο «Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector» (Διαχείριση των δημογραφικών προκλήσεων και εξεύρεση βιώσιμων λύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών)·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν περισσότερα στοιχεία για το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα την πραγματική κατάσταση μετά το πλήρες άνοιγμα των αγορών, να αντιδρούν άμεσα στις εξελίξεις και να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα προβλήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τα νέα μέσα αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών παραδόσεων και τον αντίκτυπό τους στις συνθήκες εργασίας και την απασχόληση, και να αξιολογούν την ανάγκη εκσυγχρονισμού της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, όπου αρμόζει, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών· ενθαρρύνει επίσης τους κοινωνικούς εταίρους να επικαιροποιούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφόσον απαιτείται, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα εργασίας και απασχόλησης·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14.
(2) ΕΕ C 217 της 11.8.2010, σ. 7.
(3) ΕΕ L 165 της 18.06.2013, σ. 63.
(4) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(6) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0067.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.


Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών
PDF 558kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (2016/2032(INI))
P8_TA(2016)0358A8-0222/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την Πολιτική Ανταγωνισμού της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη(9),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση, της 13ης Απριλίου 2016, βάσει των προφορικών ερωτήσεων εξ ονόματος των ομάδων PPE, S&D, ECR, ALDE και GUE/NGL με θέμα την αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0468),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου»(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(12),

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ – Απρίλιος έως Σεπτέμβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη το δεύτερο συμβουλευτικό έγγραφο της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την Τραπεζική Εποπτεία όσον αφορά τις Αναθεωρήσεις της Τυποποιημένης Προσέγγισης στον πιστωτικό κίνδυνο, του Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (COM(2015)0301),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Ο πληθοπορισμός στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ» (SWD(2016)0154),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(13),

–  έχοντας υπόψη το μηνιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ιουλίου 2014(14),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, με τίτλο «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής: Επόμενα βήματα για την επίτευξη πραγματικής φορολόγησης και μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ» (COM(2016)0023),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (COM(2015)0583),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τις ΜΜΕ και τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ(15),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016, της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015 (COM(2015)0691),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0222/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, δεδομένου ότι το 2014 αναλογούσε στις ΜΜΕ το 67% της συνολικής απασχόλησης, το 71,4% της αύξησης της απασχόλησης και το 58% της προστιθέμενης αξίας στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ(16)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη νομοθεσία της Ένωσης ενιαίος και σαφής ορισμός των ΜΜΕ, πέρα από την κατάταξη σε «μικρές επιχειρήσεις» και «μεσαίες επιχειρήσεις» δυνάμει της λογιστικής οδηγίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και περιλαμβάνουν τεράστιο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς τομείς, καθώς και αυξανόμενο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων και ταχέως αναπτυσσόμενων καινοτόμων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και, συνεπώς, έχουν διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχετικά λίγες ΜΜΕ αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ΕΕ, ενώ εκείνες που κάνουν εξαγωγές εκτός Ένωσης αποτελούν ελάχιστη μειονότητα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 77% της χρηματοδότησης ΜΜΕ στην Ευρώπη παρέχεται από τράπεζες(17)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα πρέπει να τεθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση σε κάθε φάση ανάπτυξης μιας επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο προϋποθέτει κατάλληλο κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο των διαύλων χρηματοδότησης, όπως η τραπεζική χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς, τα γραμμάτια, η χρηματοδοτική μίσθωση, ο πληθοπορισμός, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών, κ.λπ.·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, συμβάλλουν σημαντικά στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω μετακύλισης και μετατροπής των κινδύνων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της για τις ΜΜΕ και τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ (SF), του Μαρτίου 2016, η ΕΑΤ διαπίστωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι ο SF των ΜΜΕ έδωσε πρόσθετη ώθηση για δανειοδότηση ΜΜΕ σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δέχτηκε, ωστόσο, πως ενδέχεται να είναι πολύ νωρίς για να συναχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα, δεδομένων των περιορισμών της αξιολόγησης, και ιδίως των περιορισμών σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη σχετικά πρόσφατη καθιέρωση του SF για τις ΜΜΕ, το γεγονός ότι υπερισχύουσες εξελίξεις ενδέχεται να εμπόδισαν τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του SF για τις ΜΜΕ, και τη χρήση μεγάλων επιχειρήσεων ως ομάδας ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΤ διαπίστωσε αντίθετα πως, γενικά, οι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες χορηγούν περισσότερα δάνεια σε ΜΜΕ και ότι οι μικρές και νεότερες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα πιστωτικής στενότητας από ό,τι οι μεγάλες και παλαιότερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι επισημαίνει ακόμη πως ο SF για τις ΜΜΕ θεσπίστηκε από τον νομοθέτη ως προληπτικό μέτρο προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο ο δανεισμός σε ΜΜΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, παρά τη σχετική βελτίωση που σημειώθηκε πρόσφατα, επλήγη περισσότερο από την κρίση σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων, και ότι οι ΜΜΕ της ζώνης του ευρώ έχουν αντιμετωπίσει και εξακολουθούν έως έναν βαθμό να αντιμετωπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις από την πλευρά των τραπεζών όσον αφορά τις εγγυήσεις(18)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον πρώτο γύρο ερευνών σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (SAFE), η «εύρεση πελατών» παραμένει η κύρια ανησυχία των ΜΜΕ της ζώνης του ευρώ, ενώ η «πρόσβαση σε χρηματοδότηση» κατετάγη σε χαμηλότερη θέση όσον αφορά τις ανησυχίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015, κατέδειξε πως η διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να απασχολεί τις ΜΜΕ περισσότερο από ό,τι τις μεγάλες επιχειρήσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές/περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο λειτουργώντας ως καταλύτες για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους με σκοπό να αντισταθμίσουν την αναγκαία διαδικασία απομόχλευσης στον εμπορικό τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ πέραν του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των χρηματοοικονομικών προτύπων και κανονιστικών διατάξεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελβετία η WIR Bank αποτελεί συμπληρωματικό νομισματικό σύστημα που εξυπηρετεί ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της φιλοξενίας, των κατασκευών, της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και των επαγγελματικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το WIR παρέχει μηχανισμό εκκαθάρισης στον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράζουν η μια από την άλλη χωρίς να χρησιμοποιούν ελβετικά φράγκα· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το WIR χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ελβετικό φράγκο στις συναλλαγές διπλού νομίσματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναλλαγές σε WIR αντιστοιχούν σε μερίδιο 1-2% του ελβετικού ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το WIR έχει αποδειχθεί ότι δρα αντικυκλικά ως προς το ΑΕΠ και, ακόμα περισσότερο, ως προς τον αριθμό των ανέργων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο 2015, η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2011 φέρεται να είχε μεταφερθεί ορθά μόνο σε 21 από τα 28 κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι είχαν παρέλθει περισσότερα από δύο χρόνια από τη λήξη της προθεσμίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προειδοποιεί στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 πως, αφενός, «η ανάπτυξη έχει καταστεί περισσότερο εξαρτημένη από την εγχώρια ζήτηση, ιδίως την πιο έντονη ανάκαμψη των επενδύσεων» και, αφετέρου, «μολονότι έχει ενισχυθεί η κατανάλωση πρόσφατα, η εγχώρια ζήτηση παραμένει χαμηλή, εν μέρει λόγω των σημαντικών πιέσεων απομόχλευσης σε πολλά κράτη μέλη»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν συνήθως με λιγότερο κεφάλαιο, δανείζονται λιγότερο και καταφεύγουν στην οικογένεια αντί της δανειακής χρηματοδότησης ή της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων·

Η πολυμορφία της χρηματοδότησης απαιτεί πολυμορφία του τομέα των ΜΜΕ

1.  αναγνωρίζει την πολυμορφία των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στα κράτη μέλη, η οποία αντικατοπτρίζεται στα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, τη γεωγραφική θέση, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τα στάδια ανάπτυξης, τη χρηματοοικονομική δομή, τη νομική μορφή και το διαφορετικό επίπεδο επιχειρηματικής εκπαίδευσής τους·

2.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω των διαφορών στις συνθήκες χρηματοδότησης και τις ανάγκες των ΜΜΕ στα διάφορα κράτη μέλη και τις διάφορες περιφέρειες, κυρίως όσον αφορά το ύψος και το κόστος της διαθέσιμης χρηματοδότησης, που επηρεάζονται από παράγοντες οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένα τις ΜΜΕ και τη χώρα και τις περιφέρειες στις οποίες είναι εγκατεστημένες, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής αστάθειας, της αργής ανάπτυξης και της αύξηση της οικονομικής ευπάθειας· επισημαίνει επίσης άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπως η πρόσβαση σε πελάτες· τονίζει ότι οι κεφαλαιαγορές είναι κατακερματισμένες και ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο ανά την ΕΕ, και ότι μέρος της ολοκλήρωσης που είχε επιτευχθεί χάθηκε εξαιτίας της κρίσης·

3.  τονίζει ότι η ανάγκη για διαφοροποιημένες και βελτιωμένες δυνατότητες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ δεν εξαλείφεται μετά τη φάση εκκίνησης, αλλά παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, και επισημαίνει ότι απαιτείται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· τονίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι επίσης σημαντική για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν τις ΜΜΕ σε αυτήν τη διαδικασία, ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους· επισημαίνει την ανάγκη για μια διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να υποστηρίζονται· επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο χρηματοδότησης, και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευρέος φάσματος προσαρμοσμένων προγραμμάτων, μέσων και πρωτοβουλιών, για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τις φάσεις της σύστασης της ανάπτυξης και της μεταβίβασής τους, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· επισημαίνει ότι στον τομέα των υπηρεσιών και των άυλων πόρων γενικότερα είναι περισσότερες οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες από ό,τι εκείνες που ανήκουν σε άντρες· επισημαίνει ότι το χαμηλό ποσοστό γυναικών που διοικούν ΜΜΕ οφείλεται εν μέρει στη δυσκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων, ο οποίος έχει ως στόχο να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες, εμφάνισε το 2013 λόγο ανδρών προς γυναίκες 60:40 όσον αφορά τα μικροδάνεια· καλεί επομένως την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματά της για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δεν θέτουν σε δυσμενέστερη θέση τις γυναίκες επιχειρηματίες·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διακρίσεις που υφίστανται οι ΜΜΕ οι οποίες διοικούνται από άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες·

5.  πιστεύει ότι ένας διαφοροποιημένος, καλά ρυθμιζόμενος και σταθερός τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που προσφέρει ευρύ φάσμα οικονομικά αποδοτικών και ειδικά προσαρμοσμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης εξυπηρετεί καλύτερα τις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και της πραγματικής οικονομίας και, μακροπρόθεσμα, επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των παραδοσιακών τραπεζικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών περιφερειακών τραπεζών, των αποταμιευτικών συνεταιρισμών και των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δίνεται ίση σημασία στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών·

6.  παροτρύνει τις ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν όλη την ΕΕ ως εγχώρια αγορά τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για στήριξη των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε μια αναβαθμισμένη ενιαία αγορά, και παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να καταρτίζει προτάσεις προς όφελος των ΜΜΕ· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία «Startup Europe» θα πρέπει να συνδράμει τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις παρέχοντάς τους στήριξη μέχρι να καταστούν λειτουργικές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της σύγκλισης των κανόνων και των διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση, και της πρωτοβουλίας «Small Business Act»· καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία «Small Business Act», ώστε να βοηθηθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση τόσο των φυσικών όσο και των κανονιστικών φραγμών· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ, και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες ΜΜΕ· τονίζει τον δυνητικό ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και του Περιφερειακού Ταμείου της ΕΕ ως πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον συντονισμό, τη συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων και προγραμμάτων υπέρ των ΜΜΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια ολιστική προσέγγιση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να σημειώσουν σημαντική πρόοδο στην περαιτέρω απλούστευση, έτσι ώστε η χρηματοδότηση να καταστεί ελκυστικότερη για τις ΜΜΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η διαμόρφωση ενός νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα στηρίζει τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές έχει καθοριστική σημασία για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και την αβεβαιότητα που βιώνουν οι προμηθευτές λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών από μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών το ενδεχόμενο θέσπισης ειδικών μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση των πληρωμών για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, η οποία αναμενόταν για τις 16 Μαρτίου 2016, και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να διατυπώσει νέες προτάσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τις διασυνοριακές πληρωμές και των ενδεχόμενων διαταραχών των ταμειακών ροών·

8.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επανεκκινήσει τις εργασίες για τη θέσπιση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2015)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και να μεριμνήσει ώστε οι διασυνοριακές δραστηριότητες στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·

9.  επισημαίνει ότι οι νεοφυείς και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, δυσκολεύονται να λάβουν κατάλληλη χρηματοδότηση όπως επίσης δυσκολεύονται να βρουν τις ρυθμιστικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και να ανταποκριθούν σε αυτές, ιδίως κατά το στάδιο ανάπτυξης· επισημαίνει την έλλειψη εναρμόνισης των εθνικών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τη σύσταση ΜΜΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των διοικητικών φραγμών, και να δημιουργήσουν μονοαπευθυντικές θυρίδες οι οποίες θα λειτουργούν ως κόμβοι για όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν τους επιχειρηματίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη, την ΕΤΕπ και τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τα συστήματα εγγύησης δανείων·

10.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εντοπίσει τα αδικαιολόγητα εμπόδια και τους φραγμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να διατίθεται χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία και ιδίως στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· τονίζει το γεγονός ότι η επίτευξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα· υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης ή της τροποποίησης των κανόνων που οδήγησαν σε απροσδόκητες συνέπειες για τις ΜΜΕ ή εμπόδισαν την ανάπτυξή τους· τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να υποβαθμιστούν αδικαιολόγητα τα χρηματοοικονομικά κανονιστικά πρότυπα, παράλληλα με την απλούστευση της νομοθεσίας· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πιο σύνθετες ρυθμίσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις· πιστεύει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ρύθμισης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες παρεκκλίσεις και επικαλύψεις στη νομοθεσία και να εξακολουθήσει η Ευρώπη να αποτελεί ελκυστικό τόπο για τους διεθνείς επενδυτές· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να μπορεί να προσελκύει υψηλά επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων (DFI), συμπεριλαμβανομένων DFI σε αναξιοποίητους τομείς, που θα τονώσουν όχι μόνο τις κεφαλαιαγορές αλλά και τον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς επίσης τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία· πιστεύει, ακόμα, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο για τη στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ με σκοπό τη διεθνοποίησή τους·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκύψουν περισσότερο στις ανησυχίες των ΜΜΕ όσον αφορά τη ζήτηση, ώστε οι ανησυχίες αυτές να λαμβάνονται καταλληλότερα υπόψη στη σύσταση για την οικονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις συστάσεις·

Τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ

13.  αναγνωρίζει ότι η τραπεζική δανειοδότηση αποτελούσε ανέκαθεν τη σημαντικότερη εξωτερική πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ένωση, δεδομένου η τραπεζική χρηματοδότηση αναλογεί σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην Ένωση, ενώ στις ΗΠΑ αναλογεί σε λιγότερο από το μισό· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλε στον κατακερματισμό της τραπεζικής χρηματοδότησης και των όρων χορήγησης δανείων από τις τράπεζες· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το υφιστάμενο, αν και σταδιακά μειούμενο, χάσμα μεταξύ των όρων δανεισμού για ΜΜΕ εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αντικατοπτρίζουν επίσης τις διαφορές όσον αφορά την αντίληψη του κινδύνου και τις οικονομικές συνθήκες· επισημαίνει τη συνεισφορά της Τραπεζικής Ένωσης στην αντιμετώπιση αυτού του κατακερματισμού· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2004/113/EK και να συνεργαστούν με τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση των ΜΜΕ στον τραπεζικό δανεισμό· υπογραμμίζει τον σημαντικό και καλά ανεπτυγμένο ρόλο των τραπεζών που διαθέτουν ειδικές περιφερειακές και τοπικές γνώσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ χάρη στις μακροχρόνιες σχέσεις που διατηρούν με αυτές· τονίζει ότι όπου υπάρχουν επαρκώς ανεπτυγμένες τοπικές τράπεζες, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές όσον αφορά τη δανειοδότηση των ΜΜΕ και την αποφυγή ζημιών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι τοπικές τράπεζες·

14.  υπογραμμίζει ότι μπορεί μεν η ψηφιοποίηση να εξελίσσεται και, συνεπώς, να εμφανίζονται νέες πηγές χρηματοδότησης, αλλά η τοπική παρουσία των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως στα νησιά και στα αρχιπελάγη, καθώς και σε αγροτικές, απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·

15.  παροτρύνει τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν το σύνολο της ΕΕ ως εγχώρια αγορά τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς για να προσφέρουν χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα·

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων «χρηματοδότησης για δανειοδότηση», στο πλαίσιο των οποίων να διατίθενται χρήματα της ΕΚΤ στις τράπεζες με μοναδικό σκοπό τη δανειοδότηση ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών για την προσέλκυση επενδύσεων·

17.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών και οργανισμών στη χρηματοδότηση του τομέα των ΜΜΕ· υπενθυμίζει τον κεντρικό τους ρόλο στη θυρίδα ΜΜΕ του ΕΤΣΕ και τον ρόλο που διαδραματίζουν όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών σε έργα του ΕΤΣΕ· θεωρεί ότι η τραπεζική δανειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι ΕΤΕπ/ΕΤΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για παροχή αφενός εμπειρογνωμοσύνης στις ΜΜΕ με σκοπό την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αφετέρου εργαλείων για τη διευκόλυνση των επαφών με τους επενδυτές όπως, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιχειρηματικών Αγγέλων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον ρόλο των εθνικών/περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ως καταλυτών για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ιδίως των ΜΜΕ, να εντοπίσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συστήσουν, όπου δεν υφίστανται ήδη, εθνικές/περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες σε αυτήν τη βάση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν βελτιωμένο συντονισμό και συνεκτικότητα μεταξύ όλων των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ που εστιάζουν στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ, των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

18.  επαναλαμβάνει ότι είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί η δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών και να αυξηθούν οι δυνατότητές τους να δανειοδοτούν ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση αποκλειστικά και μόνο μέσω των κεφαλαιαγορών δεν επαρκεί για την παροχή επαρκών κεφαλαίων και κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια· επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση των πηγών πιστώσεων θα οδηγούσε σε αύξηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα·

19.  τονίζει ότι ένας υγιής, σταθερός και ανθεκτικός τραπεζικός τομέας και μια Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) και η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV), ιδίως δε η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των κεφαλαίων, συνιστούν άμεση απάντηση στην κρίση και αποτελούν τον πυρήνα της ανανεωμένης σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί τη δανειοδότηση των ΜΜΕ έναν από τους τομείς προτεραιότητας στον αναθεώρηση του CRR· επισημαίνει ότι η Επιτροπή διερευνά δυνατότητες προκειμένου να επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη από τις τοπικές πιστωτικές ενώσεις που λειτουργούν εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί συνετή νομοθεσία για τις πιστωτικές ενώσεις, η οποία να διασφαλίζει τόσο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τη δυνατότητα των πιστωτικών ενώσεων να χορηγούν πιστώσεις σε ανταγωνιστικές τιμές·

20.  επισημαίνει τις πολλαπλές ρυθμιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις τράπεζες, καθώς και τις πιθανές αρνητικές συνέπειές τους για τη δανειοδότηση των ΜΜΕ, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι απαιτήσεις επιβλήθηκαν ως απόκριση στη χρηματοπιστωτική κρίση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν οι απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων και οι πολλαπλοί δίαυλοι υποβολής στοιχείων και, γενικότερα, να αποφεύγεται η περιττή διοικητική επιβάρυνση για τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδίως για τις μικρότερες τράπεζες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες των ρυθμιστικών απαιτήσεων για τις τράπεζες όσον αφορά τη δανειοδότηση των ΜΜΕ, με τη στήριξη της ΕΑΤ και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)·

21.  επισημαίνει ότι ο δανεισμός σε ΜΜΕ δεν ήταν η αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης· υπενθυμίζει την απόφαση των συννομοθετών για την καθιέρωση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των CRR/CRD IV, και το γεγονός ότι ο συντελεστής αυτός αποσκοπούσε στη συμμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ προς τα επίπεδα της Βασιλεία ΙΙ αντί προς τα επίπεδα της Βασιλεία ΙΙΙ· τονίζει τη σημασία του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ για τη διατήρηση και την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού σε ΜΜΕ· επισημαίνει την έκθεση της ΕΑΤ, του Μαρτίου 2016, σχετικά με τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ· εκφράζει ανησυχία για τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο από την απόσυρσή του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει τον συντελεστή υποστήριξης, να τον αξιολογήσει περαιτέρω και να εξετάσει κατά πόσον το κατώτατο όριο θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η πρόσβαση των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα βαθμονόμησης του συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του κατώτατου ορίου, και να μελετήσει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και εξωτερικά στοιχεία όπως η γεωγραφική θέση και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να τον καταστήσει αποτελεσματικότερο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μονιμοποίησης του συντελεστή· καλεί την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) να υποστηρίξει τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για ανοίγματα σε ΜΜΕ·

22.  τονίζει ότι η προληπτική αξιολόγηση κινδύνων και η αξιολόγηση ποιοτικών πληροφοριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τραπεζών, ιδίως όσον αφορά τις περίπλοκες περιπτώσεις δανειοδότησης των ΜΜΕ· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθούν οι γνώσεις και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ εντός της τραπεζικής κοινότητας· υπογραμμίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πιστωτικών πληροφοριών που λαμβάνουν οι τράπεζες κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΜΜΕ·

23.  επικροτεί τις διάφορες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαφανών πιστωτικών πληροφοριών για τις ΜΜΕ, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών· τονίζει, εντούτοις, την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας όταν ζητούνται τέτοιες πληροφορίες·

24.  υπογραμμίζει ότι η αναλογικότητα αποτελεί κατευθυντήρια αρχή από την οποία δεσμεύονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και ο ΕΕΜ κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων, προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και εποπτικών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει, σε συμφωνία με τους συννομοθέτες, περαιτέρω καθοδήγηση στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και την ΕΚΤ/τον ΕΕΜ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, και να επιμείνει για την τήρησή της χωρίς χαλάρωση των τρεχόντων κανονιστικών προτύπων και με παράλληλη απλούστευση της νομοθεσίας·

25.  τονίζει τα οφέλη που έχουν για τους επιχειρηματίες οι εγγυήσεις τρίτων μερών στις δανειακές συμβάσεις· ζητεί να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι εν λόγω εγγυήσεις από τρίτους στο πλαίσιο των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, όπως επίσης να θεσπιστούν προληπτικοί κανόνες και πρακτικές εποπτείας·

26.  υπενθυμίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, να επεξηγούν στις ΜΜΕ τις αποφάσεις τους περί διαβάθμισης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της διάταξης αυτής και να ενισχύσει τις διατάξεις που περιγράφονται στο άρθρο 431 παράγραφος 4 του ΚΚΑ, και να ενθαρρύνει την ανάδραση προς τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή συνεχίζει τις συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της συνέπειας της ανάδρασης αυτής· επισημαίνει ότι η εν λόγω ανάδραση θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξεύρεση πηγών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με εξωτραπεζική χρηματοδότηση·

27.  επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αποτελούν σημαντικό και ενίοτε καθοριστικό στοιχείο των επενδυτικών αποφάσεων· εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη, σε ορισμένα κράτη μέλη, εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ICAS) τα οποία διαχειρίζονται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να αξιολογούν την επιλεξιμότητα των εγγυήσεων, και επιτρέπουν στις ΜΜΕ να λαμβάνουν αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να διερευνήσουν περαιτέρω κατά πόσον και με ποιον τρόπο μπορούν τα συστήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές·

28.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΑΤ να προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με την περίοδο χάριτος· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου του υφιστάμενου συστήματος παροχής περιόδου χάριτος για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και υπενθυμίζει ότι η εγγραφή μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση νέων δανείων, ιδίως σε ΜΜΕ· τονίζει ότι η καθιέρωση ελάχιστου ορίου για τις μικρές παραβάσεις θα βοηθούσε στην πρόληψη της ανώφελης και αδικαιολόγητης υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΜΜΕ· επισημαίνει την εν εξελίξει διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) σχετικά με τους ορισμούς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της περιόδου χάριτος·

29.  επισημαίνει ότι η θέσπιση ορίων στην αγορά κρατικών ομολόγων από τράπεζες ή η αύξηση της στάθμισης των ομολόγων αυτών θα αύξαναν το πιστωτικό κόστος και το χάσμα ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ·

30.  επισημαίνει τα μέτρα που ενέκρινε η ΕΚΤ στις 10 Μαρτίου 2016 και, ιδιαίτερα, τη νέα σειρά τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ II), οι οποίες θα ενθαρρύνουν τον τραπεζικό δανεισμό στην πραγματική οικονομία· υπογραμμίζει ότι οι νομισματικές πολιτικές από μόνες τους δεν επαρκούν για να τονώσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και ότι πρέπει να συνοδευτούν από κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

31.  τονίζει τη σημασία των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης αντί των ιδιωτικών τραπεζών·

32.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αναλογικότητα όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ανά την ΕΕ, όπως η επιβολή ανώτατου ορίου για τη μείωση του κόστους για τις ΜΜΕ και η αύξηση της διαφάνειας στις συμβάσεις για τις ΜΜΕ·

Μη τραπεζικές πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ

33.  καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία φιλική προς την ανάληψη κινδύνου και τις κεφαλαιαγορές· επαναλαμβάνει ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των ΜΜΕ έχει καθοριστική σημασία όχι μόνο για την αύξηση των δανειοδοτήσεων από τις τράπεζες αλλά και για την επέκταση της χρήσης και αποδοχής λύσεων που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές, καθώς και για την ενθάρρυνση των γυναικών και των νέων να ξεκινήσουν και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω της καλύτερης αξιολόγησης του κόστους, του οφέλους και των συναφών κινδύνων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς απαιτήσεις σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας στο σχολικό και στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, προωθώντας τη συμμετοχή των νέων στις δραστηριότητες των ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές γνώσεις των ΜΜΕ και την πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικές δεξιότητες, και να εξασφαλίσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων αποτελεί ευθύνη και των ίδιων των ΜΜΕ·

34.  υπογραμμίζει τα οφέλη που προσφέρει στις ΜΜΕ η μίσθωση, η οποία επιτρέπει την αποδέσμευση του κεφαλαίου μιας εταιρείας για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη·

35.  επισημαίνει ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί ευκαιρία τόσο για την κάλυψη των ρυθμιστικών κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο όσο και για την εναρμόνιση των διασυνοριακών κανονιστικών ρυθμίσεων· τονίζει ότι, όταν η τραπεζική χρηματοδότηση δεν καλύπτει τις χρηματοδοτικές και επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ, δημιουργείται κενό κεφαλαίου· επισημαίνει ότι η τρέχουσα ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από διαρκείς προσπάθειες για τη σύγκλιση των διεργασιών και διαδικασιών της ΕΕ και την αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στις ΜΜΕ και στην όλη μακρο-χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα· τονίζει ότι στην εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις σχετικά με την πρακτικότητα των λαμβανόμενων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει ένα κατάλληλο, ειδικά προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο για τους εκδότες χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ, το οποίο να μην αποδειχθεί επαχθές για αυτές και να κερδίσει έτσι την εμπιστοσύνη των επενδυτών· πιστεύει ότι σε μια ολοκληρωμένη και ορθά σχεδιασμένη ένωση κεφαλαιαγορών όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά που έχουν τα ίδια σχετικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπόκεινται σε ενιαία δέσμη κανόνων, να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύνολο χρηματοπιστωτικών μέσων ή υπηρεσιών και να αντιμετωπίζονται ισότιμα όταν δραστηριοποιούνται στην αγορά· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το οποίο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στις ΜΜΕ ευκολότερη πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος επιλογών χρηματοδότησης· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μοντέλα που βασίζονται στις τράπεζες και στα κεφάλαια θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα·

36.  υπενθυμίζει το σημαντικό κόστος πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, όπως οι αγορές ομολόγων και μετοχών· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός αναλογικού κανονισμού, ο οποίος να προβλέπει λιγότερο περίπλοκες και επαχθείς απαιτήσεις για τις ΜΜΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και την εισαγωγή τους στις χρηματιστηριακές αγορές, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να μειωθεί το κόστος της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, αλλά να μην υπονομεύει την προστασία των επενδυτών ή η συστημική χρηματοπιστωτική σταθερότητα· επισημαίνει τη θέσπιση καθεστώτος ελάχιστης δημοσιοποίησης για τις ΜΜΕ, που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με έναν νέο κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο η οποία είναι υπό συζήτηση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ρύθμιση δεν θα πρέπει να θέτει υπερβολικά εμπόδια κατά τη μετάβαση λ.χ. από μία κατηγορία μεγέθους σε άλλη ή μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών· θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει να προτιμηθεί η σταδιακή προσέγγιση με βαθμιαία αυξανόμενες απαιτήσεις· παραπέμπει εν προκειμένω στις προβλεπόμενες στην οδηγία MiFID II αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ και ζητεί την ταχεία εφαρμογή αυτού του μέσου·

37.  τονίζει ότι η διαφάνεια, η τυποποίηση και η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι σημαντικές για τις τράπεζες, τους επενδυτές, τους επόπτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να κατανοούν το προφίλ κινδύνου και να λαμβάνουν εν επιγνώσει αποφάσεις, και να μειώσουν το κόστος των χρηματοδοτήσεων· πιστεύει ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, όπου να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και να μπορούν οι ΜΜΕ να καταχωρούν και να ενημερώνουν τα δεδομένα τους, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης ΜΜΕ· εφιστά επίσης την προσοχή στις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι δομές που συνδέουν τράπεζες και εξωτραπεζικούς παράγοντες για την παροχή στήριξης σε ΜΜΕ· επικροτεί τη στρατηγική ενημέρωσης της Επιτροπής για τις ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των σημαντικότερων ικανοτήτων στήριξης και παροχής συμβουλών για τις ΜΜΕ που αναζητούν εναλλακτική χρηματοδότηση σε κάθε κράτος μέλος και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη στήριξη πανευρωπαϊκών πληροφορικών συστημάτων που φέρνουν σε επαφή ΜΜΕ και εναλλακτικούς χρηματοδότες·

38.  υπενθυμίζει ότι τα λογιστικά πρότυπα έχουν καθοριστική σημασία στο μέτρο που διαμορφώνουν τον τρόπο με το οποίο παρέχονται οι πληροφορίες στους επόπτες και στους επενδυτές και στον βαθμό που οι διοικητικές επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται στις εταιρείες διαφέρουν ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα· επισημαίνει τις διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού ειδικών κοινών λογιστικών προτύπων για τις ΜΜΕ, και προσβλέπει σε περαιτέρω προβληματισμό για το συγκεκριμένο ζήτημα·

39.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες της νέας καινοτόμου οικονομικής τεχνολογίας (FinTec) για την καλύτερη αντιστοίχιση ΜΜΕ και δυνητικών επενδυτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα των FinTec και να εξετάσει τους πιθανούς κινδύνους και την ανάγκη θέσπισης κατάλληλα εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ χωρίς περιορισμό της καινοτομίας·

40.  τονίζει την ανάγκη στήριξης της καινοτομίας μέσω πλατφορμών δανειοδότησης· παροτρύνει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τη χρήση των εν λόγω καινοτόμων τεχνολογιών ως ευκαιρία· τονίζει ότι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης προσφέρουν λύσεις ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις καινοτόμες ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη θέσπιση ενωσιακού εναρμονισμένου πλαισίου για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας αυτού του είδους της χρηματοδότησης στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι προκειμένου το σύστημα να είναι αποτελεσματικό, τόσο η ΜΜΕ όσο και ο δανειστής πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των δυνητικών κινδύνων/ευκαιριών που συνδέονται με τον μηχανισμό χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για τον πληθοπορισμό διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και δεν φαίνεται να έχουν προωθήσει τις διασυνοριακές δραστηριότητες· επικροτεί την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, του υφιστάμενου πλαισίου για τον πληθοπορισμό· υποστηρίζει την ακολουθούμενη προσέγγιση που συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς και την παρακολούθηση των κανονιστικών εξελίξεων, και στην προώθηση μεγαλύτερης ευθυγράμμισης των κανονιστικών προσεγγίσεων, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στη διευκόλυνσης των διασυνοριακών επενδύσεων· υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική ρύθμιση του πληθοπορισμού και του ιδιωτικού δανεισμού, ώστε να μην εμποδιστεί η ανάπτυξή τους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων πλατφορμών για ιδιωτική επενδυτική χρηματοδότηση, όπως η ενδιάμεση χρηματοδότηση και οι επιχειρηματικοί άγγελοι· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον ασφαλή δανεισμό σε εταιρείες από ιδιώτες μέσω ιδιωτικών δανείων ή ομολόγων λιανικής· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι νέες αυτές μορφές χρηματοδότησης θα συμμορφώνονται πλήρως προς τη συναφή φορολογική και χρηματοπιστωτική νομοθεσία, προκειμένου να μην καταστούν μέσο φοροαποφυγής ή χρηματοπιστωτικής αδιαφάνειας· τονίζει την ανάγκη να αναθεωρηθεί αντίστοιχα η υφιστάμενη νομοθεσία·

41.  επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (STS) και για τη βαθμονόμηση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες· επισημαίνει ότι η τιτλοποίηση δανείων ΜΜΕ συνδέεται τόσο με κινδύνους όσο και με οφέλη· επισημαίνει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των συγκεκριμένων προτάσεων στην τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ και στην επένδυση σε ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη διαφάνειας σε ό, τι αφορά τους υποκείμενους κινδύνους και την ανάγκη για συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

42.  επισημαίνει ότι η ανομοιογένεια των εθνικών νομοθετικών διατάξεων για την αφερεγγυότητα και η επακόλουθη νομική αβεβαιότητα αποτελούν ένα από τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις· πιστεύει ότι με τη θέσπιση, εν προκειμένω, απλουστευμένων και εναρμονισμένων κανόνων, θα υποστηριχτούν οι νεοφυείς, οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις και θα βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΕΕ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω νομοθετικής πρότασης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών, και αναμένει με ενδιαφέρον τη μελλοντική αυτή πρόταση· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει διάφορες επιλογές για την εφαρμογή ενός ενωσιακού πλαισίου αφερεγγυότητας και να εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορούν να θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν νομοθεσία για αποτελεσματικά και διαφανή καθεστώτα αφερεγγυότητας και διαδικασία έγκαιρης αναδιάρθρωσης, και για την άρση των διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στις ΜΜΕ, όπως ορίζεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

43.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρηματοδότηση μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, ιδίως στις μη εισηγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις και στις καινοτόμες ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι αγορές αυτές δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένες στην ΕΕ· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει τη νομοθεσία σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει, ακόμα, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσει η Επιτροπή τον κατακερματισμό κατά μήκος των εθνικών συνόρων στο σύνολο του τομέα των ευρωπαϊκών επενδυτικών ταμείων·

44.  υπογραμμίζει την επίδραση του σχεδιασμού των δομών της φορολογίας εταιρειών και του φόρου εισοδημάτων στην ικανότητα αυτοχρηματοδότησης των ΜΜΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη η φορολογία των ΜΜΕ και ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των ΜΜΕ από διάφορες πηγές· επισημαίνει ότι, λόγω των αθέμιτων φορολογικών πρακτικών ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών, οι ΜΜΕ καταβάλλουν έως και 30% υψηλότερους φόρους σε σύγκριση με εκείνους που θα κατέβαλλαν αν ακολουθούνταν θεμιτές φορολογικές πρακτικές, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητα αυτοχρηματοδότησής τους· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής με στόχο την επίτευξη απλούστερης, αποτελεσματικότερης και δικαιότερης φορολογίας στην ΕΕ· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και διαφανούς φορολογικού συστήματος που να προσελκύει χρηματοδότηση και επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες για τη σύσταση και την ανάπτυξη ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν φορολογικές απαλλαγές για τις ΜΜΕ, ιδίως κατά το αρχικό τους στάδιο, προκειμένου να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για τις μεταγενέστερες περιόδους του κύκλου ζωής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια φορολογική πολιτική που να μειώνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση και να προβλέπει χαμηλότερους φόρους για την εργασία και τις επιχειρήσεις· τονίζει τη σημασία της άρσης της ανισορροπίας στη φορολογία χρέους και κεφαλαίων·

45.  επισημαίνει ότι οι άμεσες κρατικές ενισχύσεις οι οποίες δεν στρεβλώνουν τα οφέλη του ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ είναι ενίοτε απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλίζονται τα αναγκαία κεφάλαια για τις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν άλλη πηγή πρόσβασης σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά τα δημόσια προγράμματα και τις κρατικές ενισχύσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις σε ΜΜΕ, καθώς και την εμφάνιση νέων οργανισμών για χρηματοδότηση και επενδύσεις·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να αξιοποιήσουν την εμπειρία του ελβετικού WIR, που ιδρύθηκε το 1934 και βασίζεται σε μια ένωση εκκαθάρισης πιστώσεων μεταξύ ΜΜΕ, δεδομένου ότι το WIR λειτουργεί επιτυχώς ως μακροοικονομικός σταθεροποιητής σε περιόδους πιστωτικής στενότητας ή κρίσεων ρευστότητας·

47.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία να περιγράφονται η κατάσταση των πρωτοβουλιών εφαρμογής και ο αντίκτυπός τους στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη δική της εκτίμηση σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση και να προτείνει αλλαγές όπου είναι σκόπιμο·

48.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τα υφιστάμενα μέσα όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα σχετικά προγράμματα, ως προς την επάρκεια της χρηματοδοτικής τους στήριξης προς τις ΜΜΕ σε συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους στόχους και, όπου είναι σκόπιμο, όσον αφορά την συμβολή τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στις ΜΜΕ·

49.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, αλλά και τον καίριο ρόλο τους στη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας·

50.  επισημαίνει ότι η μελέτη με τα πορίσματα της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε με τίτλο «Survey on access to finance for cultural and creative sectors» (Έρευνα για την πρόσβαση του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου στη χρηματοδότηση) τον Οκτώβριο του 2013, κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας συναντούν τεράστια προβλήματα στην προσπάθεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις και αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικό έλλειμμα που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 13,3 δισεκατομμυρίων EUR·

51.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2,9% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, δηλαδή 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι, απασχολήθηκαν το 2014 στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό κλάδο, αριθμός συγκρίσιμος με αυτόν που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα· τονίζει ακόμα ότι ο πολιτι