Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg
 Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark *
 Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass ***
 Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet ***I
 Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
 Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier
 Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier
 Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor ***II
 Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***II
 Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet
 EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet
 Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet
 Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer
 Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer
 EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas
 Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga
 Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa
 EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Texter (553 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy