Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα
 Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
 Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II
 Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II
 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016
 Trans-λιπαρά

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
PDF 394kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))
P8_TA(2016)0410B8-1124/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)06329),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2016 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1) (κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών - EMIR), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ(2) της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ(3) και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EEA - η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) στις 8 Μαρτίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2016,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο EMIR θεσπίζει απαιτήσεις σχετικά με την εκκαθάριση και τη διμερή διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τις υποχρεώσεις αναφοράς για τις συμβάσεις παραγώγων και ενιαίες απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 παράγραφος 15 του EMIR προβλέπει ότι οι ΕΕΑ θα καταρτίσουν κοινά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ), στα οποία προσδιορίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου και του είδους της πρόσθετης ασφάλειας, καθώς και των ρυθμίσεων διαχωρισμού που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του EMIR, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους αντισυμβαλλόμενους και τις σχετικές αρμόδιες αρχές όταν εφαρμόζουν εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφοι 6 έως 10 του EMIR και τα εφαρμοστέα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 5 έως 10 του EMIR, με ειδική αναφορά στο τι θα πρέπει να θεωρείται ως πρακτικό ή νομικό εμπόδιο στην άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 παράγραφος 15 του EMIR εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει αυτά τα ΡΤΠ, ανάλογα με τη νομική φύση του αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 είτε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (κανονισμός ΕΑΤ) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 (κανονισμός ΕΑΑΕΣ) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (κανονισμός ΕΑΚΑΑ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) δημοσίευσαν το κοινό συνολικό πλαίσιό τους στο οποίο θεσπίζονται απαιτήσεις περιθωρίου για παράγωγα των οποίων η εκκαθάριση δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο τον Σεπτέμβριο 2013 και το αναθεώρησαν τον Μάρτιο 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑ υπέβαλαν το σχέδιο ΡΤΠ στην Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε στις ΕΕΑ, στις 28 Ιουλίου 2016, την πρόθεσή της να εγκρίνει το σχέδιο ΡΤΠ με την επιφύλαξη ορισμένων αλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑ υπέβαλαν επίσημη γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ, και αναθεωρημένο σχέδιο ΡΤΠ στην Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου 2016·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό στις 4 Οκτωβρίου 2016·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο τέλος της περιόδου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1 των κανονισμών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ διαρκεί τρεις μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης του ΡΤΠ· ότι αυτή η περίοδος ελέγχου εκπνέει κατά συνέπεια στις 4 Ιανουαρίου 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των απαιτήσεων περιθωρίου για παράγωγα των οποίων η εκκαθάριση δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο (BCBS and IOSCO)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, ενώ δεν κατόρθωσε να επιτύχει τη συμφωνημένη ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 για την πρώτη φάση της εφαρμογής, μπορεί ακόμη να έχει θεσπίσει εγκαίρως τους δέοντες κανόνες για τη δεύτερη προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017, όταν πολλοί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι και μη χρηματοοικονομικές ομάδες θα πρέπει να αρχίσουν να ανταλλάσσουν περιθώρια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη κατά συνέπεια ότι η έγκαιρη μη απόρριψη πρέπει να δηλωθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και να επιτρέψει στους αντισυμβαλλόμενους να προετοιμαστούν για τις νέες απαιτήσεις έχοντας επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση θα συνεισφέρει στην προσφορά ασφάλειας δικαίου στους συμμετέχοντες στην αγορά τόσο στην Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες το ταχύτερο δυνατό·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(3) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα
PDF 587kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))
P8_TA(2016)0411A8-0287/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) («κανονισμός ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (COM(2016)0603),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής»(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2016 (COM(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0287/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη για τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στην αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος Κοινοβουλίου και Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ θα πρέπει να προάγει μια νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις εντός της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της διαφάνειας και της ενίσχυσης της λογοδοσίας·

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να θεωρηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και των νέων προκλήσεων και υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να είναι σύμφωνος με τους στόχους της «ΕΕ 2020», οι οποίοι αποτελούν τον κύριο προσανατολισμό και τη γενική προτεραιότητά του·

2.  επαναλαμβάνει την ισχυρή πεποίθησή του ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πρωτοβουλίες όπως η αναστολή των ΕΔΕΤ από την Επιτροπή, που προβλέπεται από το άρθρο 23 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων – ΚΚΔ)(8), δεν είναι μόνο άδικες και δυσανάλογες, αλλά και πολιτικά αστήρικτες·

3.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2017 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, και της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής»·

4.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και πρέπει να τηρούνται από την Ένωση· θεωρεί ότι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που έχει αποδειχτεί καθοριστική για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία, πρέπει να προστατευτεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση της στήριξης των περιφερειών που θα πληγούν ιδιαίτερα σε περίπτωση διαπραγματευμένης αποχώρησης του Μεγάλου Βασιλείου μετά από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 ΣΕΕ σύμφωνα με την εκφρασμένη βούληση των πολιτών του·

5.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ορισμένες σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και νέες προκλήσεις, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν την εποχή που καταρτίστηκε το ΠΔΠ 2014-2020· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι χρηματοοικονομικοί πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προκλήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να δώσει λύσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις κρίσεις αυτές, κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα· θεωρεί ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση για να εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις το 2017 και έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό·

6.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλονται από την πρόκληση της μετανάστευσης και την οικονομική επιβράδυνση σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ώθηση στη χρηματοδότηση για έργα έρευνας και υποδομής καθώς και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

7.  υπενθυμίζει ότι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μεν αμέσως την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων του ρεύματος προσφύγων και της μετανάστευσης, συνεχίζοντας παράλληλα να υποστηρίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά επέμενε πάντα ότι η συγκεκριμένη πρόκληση δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων σημαντικών πολιτικών της Ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 είναι εντελώς ανεπαρκές για τη διάθεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την εσωτερική διάσταση των τρεχουσών προκλήσεων των προσφύγων και της μετανάστευσης, και εμμένει στην ανάγκη να υιοθετηθεί μια σφαιρική προσέγγιση, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, που να συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη και να εγγυάται την ένταξη των μεταναστών εργαζομένων και των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και να θεσπιστούν προγράμματα προτεραιότητας, για παράδειγμα στον πολιτιστικό τομέα· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση στον συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή προτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2017, και το Συμβούλιο έχει αποδεχτεί, μια πρωτοφανή εκμετάλλευση των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους χρήσης του μέσου ευελιξίας και της σημαντικής κινητοποίησης του «ύστατου μέσου» του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες·

8.  επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι τα αιτήματα για την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτεί η αντιμετώπιση της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής πρόκλησης δεν θα πρέπει να ικανοποιούνται εις βάρος της υφιστάμενης εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της· επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT), τα καταπιστευματικά ταμεία, και οποιαδήποτε άλλα ειδικά μέσα δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται με περικοπές σε άλλα υφιστάμενα μέσα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καθιέρωση ειδικών χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης θα μπορούσε να απειλήσει τον ενιαίο χαρακτήρα του προϋπολογισμού και να παρακάμψει την διαδικασία του προϋπολογισμού, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή και ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αμφισβητεί σοβαρά, κατά πόσο το ανώτατο όριο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) είναι επαρκές για να επιτρέψει μια βιώσιμη και αποτελεσματική απόκριση στις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της μεταναστευτικής και της προσφυγικής πρόκλησης·

9.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τρόπους χρηματοδότησης νέων πρωτοβουλιών που να μην είναι σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών, και ζητεί να προσδιοριστούν βιώσιμα μέσα για τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, η χρηματοδότηση της οποίας θα φθάσει τα 80 εκατομμύρια EUR την προσεχή τριετία, θα συμπιεστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού του ΠΔΠ· είναι πεπεισμένο ότι, με έναν ήδη υποχρηματοδοτούμενο ενωσιακό προϋπολογισμό, οι πρόσθετες προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, διοικητικές δαπάνες, προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμαστικά σχέδια σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας απαιτούν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η τρέχουσα ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της κοινής έρευνας στον τομέα της άμυνας·

10.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει κυρώσει τη συμφωνία COP 21 και πρέπει να διαθέτει μέρος των χρηματοοικονομικών πόρων της για την εκπλήρωση των διεθνών της δεσμεύσεων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2017, ο προϋπολογισμός αναμένεται να διαθέτει το 19,2% των δαπανών για τον σκοπό αυτό· παροτρύνει έντονα την Επιτροπή να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση ώστε να εφαρμοστεί ο στόχος του 20%, σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα στο τρέχον ΠΔΠ·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017 και με επαρκείς πιστώσεις, πρωτοβουλία για την παροχή δελτίων δωρεάν δημόσιων μεταφορών σε νέους Ευρωπαίους που θα επιλεγούν βάσει διαγωνισμού· κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και του δυνητικού αντικτύπου ενός περισσότερο γενικευμένου καθεστώτος υπέρ, ιδιαίτερα, της κινητικότητας των νέων, της προσέγγισης των νέων από την ΕΕ και της προώθησης της ισότητας ευκαιριών·

12.  επαναφέρει όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο ΣΠ· αδυνατεί να κατανοήσει το σκεπτικό για τις προτεινόμενες περικοπές και αμφισβητεί τη δεδηλωμένη πρόθεση του Συμβουλίου να αναδημιουργήσει τεχνητά περιθώρια σε ορισμένους τομείς όπως ο υποτομέας 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και ο τομέας 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), δεδομένου ιδίως ότι τα περιθώρια κέρδους θα ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικά μικρά για να επιτρέπουν την απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή κρίσεις·

13.  επισημαίνει ότι τα τελευταία πέντε έτη η ανάγνωση του Συμβουλίου δεν πρόβλεψε την πραγματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και ότι, αν ληφθούν υπόψη όλοι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, απαιτήθηκαν πολύ περισσότερα κονδύλια σε καθέναν από τους τελικούς προϋπολογισμούς· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να αναπροσαρμόσει τη θέση του στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό του 2017 ήδη από την αρχή·

14.  ανακοινώνει ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση των επιτακτικών αυτών αναγκών και δεδομένων των πολύ στενών περιθωρίων του ΠΔΠ το 2017, το Κοινοβούλιο θα χρηματοδοτήσει τις αυξήσεις σε σχέση με το ΣΠ εξαντλώντας όλα τα διαθέσιμα περιθώρια και αξιοποιώντας περισσότερο το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες·

15.  αντισταθμίζει πλήρως όλες τις πιστώσεις που είχαν περικοπεί σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», συνολικού ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2017, με νέες πιστώσεις που θα εξασφαλιστούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· εμμένει στην ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση· για τούτο, αυξάνει τις πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχισή της· θεωρεί ότι το κατάλληλο ύψος της πρόσθετης χρηματοδότησης για αυτά τα σημαντικά προγράμματα της Ένωσης θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

16.  αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις·

17.  καθορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2017 σε 160,7 δισεκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 136,8 δισεκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις πληρωμών·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

18.  επισημαίνει ότι ο υποτομέας 1α πλήττεται και πάλι σοβαρά από την ανάγνωση του Συμβουλίου, δεδομένου ότι το 52% των συνολικών περικοπών που επέφερε το Συμβούλιο στις αναλήψεις υποχρεώσεων αφορά τον συγκεκριμένο τομέα· διερωτάται, επομένως, με ποιον τρόπο εκφράζεται στη συγκεκριμένη ανάγνωση η πολιτική προτεραιότητα του Συμβουλίου για απασχόληση και ανάπτυξη·

19.  διαφωνεί έντονα με τις περικοπές αυτές σε έναν τομέα που συμβολίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και παρέχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους πολίτες· αποφασίζει, συνεπώς, να επαναφέρει όλα τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο·

20.  τηρώντας τη δέσμευσή που ανέλαβε τον Ιούνιο του 2015, να περιορίσει στο ελάχιστο τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την ίδρυση του ΕΤΣΕ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στον CEF στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αποφασίζει να επαναφέρει πλήρως στην προ ΕΤΣΕ κατάστασή τους τις γραμμές για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και CEF, στις οποίες έγιναν περικοπές προκειμένου να τροφοδοτηθεί το ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ· τονίζει τη σημασία του μεγαλύτερου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, του «Ορίζοντας 2020», το οποίο μετατρέπει εξαιρετικές ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες, τονώνοντας έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση· ζητεί αντίστοιχες συμπληρωματικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων EUR επιπλέον του ΣΠ· αναμένει ότι θα επιτευχθεί συνολική συμφωνία σε αυτό το πιεστικό θέμα, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να είναι πλήρως αποτελεσματικό και λυσιτελές, με την εξασφάλιση της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας, με τη βελτίωση των γεωγραφικών και τομεακών ισορροπιών, και με την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

21.  αποφασίζει, σύμφωνα με τις διαρκείς προτεραιότητές του για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της μέχρι στιγμής ικανότητας απορρόφησής τους, να προτείνει ορισμένες επιλεκτικές αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τα προγράμματα COSME, Progress, Marie Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, EURES και Erasmus+· επισημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το διαθέσιμο περιθώριο του συγκεκριμένου υποτομέα·

22.  αυξάνει επομένως το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά 45 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ (εξαιρουμένων του ΕΤΣΕ, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών)·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

23.  υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ διοχετεύεται στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι η βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και αποτελεί μέσο μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της Ένωσης, διαδραματίζει δε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

24.  αποδοκιμάζει τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο, ύψους 3 εκατομμυρίων EUR στις αναλήψεις υποχρεώσεων και, το σημαντικότερο, 199 εκατομμυρίων EUR στις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β, περιλαμβανομένων των γραμμών στήριξης· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει, με ποιον τρόπο οι περικοπές αυτές είναι συμβατές με τον στόχο του να διαθέσει «τις αναγκαίες πιστώσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020»· υπενθυμίζει ότι το επίπεδο των πληρωμών που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος τομέα είναι ήδη κατά 23,5% χαμηλότερο από εκείνο του προϋπολογισμού του 2016· τονίζει, εν προκειμένω, ότι πρόσθετες περικοπές πληρωμών δεν μπορεί να δικαιολογηθούν ούτε να γίνουν αποδεκτές·

25.  ζητεί τη διεξαγωγή αξιολόγησης αντικτύπου των πολιτικών της Ένωσης με βάση εκθέσεις αξιολόγησης αντικτύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό μπόρεσαν, μεταξύ άλλων, να μειώσουν τις οικονομικές ανισότητες, να αναπτύξουν ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες περιφερειακές οικονομίες, και να δώσουν ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, η οποία ενδέχεται όχι μόνο να έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη αλλά και να οδηγήσει στην ανασύσταση μιας νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος ΠΔΠ· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ορίσουν χωρίς καθυστέρηση τις υπόλοιπες διαχειριστικές αρχές, αρχές πληρωμών και αρχές πιστοποίησης, και να αντιμετωπίσουν όλες τις άλλες αιτίες καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων· επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω απλούστευση στον συγκεκριμένο τομέα και θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί επειγόντως κάθε προσπάθεια εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα θα προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους· ζητεί, συνεπώς, την ένταση των συνεργιών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των πολιτικών για τις δημόσιες επενδύσεις στα πλαίσια των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, αφενός, και εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης·

27.  επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με χρηματοδότηση ύψους 142 800 000 EUR, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

28.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων το 2017, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησής της τα έτη 2014-2015· επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή στη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· αποφασίζει, ως πρώτο βήμα και σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(9), ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα τέτοιας συνέχισης, να αυξήσει τις πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική απόκριση στην ανεργία των νέων, αντλώντας διδάγματα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διεξήγαγε η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να επιτευχθεί συνολική συμφωνία σχετικά με την κατάλληλη πρόσθετη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων για το υπόλοιπο διάστημα της περιόδου προγραμματισμού, στο πλαίσιο της επικείμενης ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η πρακτική εφαρμογή της Πρωτοβουλίας, προς άμεσο όφελος των νέων Ευρωπαίων·

29.  αποφασίζει να επαναφέρει το ΣΠ, τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές, στις γραμμές όπου επέφερε περικοπές το Συμβούλιο· αυξάνει, σε σχέση με το ΣΠ, τις πιστώσεις του υποτομέα 1β κατά 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 500 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, και κατά τέσσερα εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και δύο εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, υπερβαίνοντας έτσι τα τρέχοντα ανώτατα όρια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 1,57 δισεκατομμύρια EUR·

30.  υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των τρεχουσών εκκρεμών υποχρεώσεων (RAL) εντοπίζεται στον υποτομέα 1β, με 151,119 δισεκατομμύρια EUR στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων·

31.  υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την ουσιαστική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ώστε να επιτευχθεί ισότητα των φύλων, όπως δομές παροχής κινήτρων μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την ενθάρρυνση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού σε εθνικό επίπεδο.

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

32.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο μείωσε τις πιστώσεις του τομέα 2 κατά 179,5 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 198 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές, στις γραμμές διοικητικής υποστήριξης, στις γραμμές επιχειρησιακής τεχνικής βοήθειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το πρόγραμμα LIFE), στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών, καθώς και στους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι οι μεγαλύτερες περικοπές στις πληρωμές αφορούν την αγροτική ανάπτυξη· θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή θα πρέπει να παραμείνει η βάση για οιαδήποτε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ· επαναφέρει αντίστοιχα τα επίπεδα του ΣΠ·

33.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πραγματικά «πράσινη» οικονομία·

34.  αναμένει την υποβολή της διορθωτικής επιστολής για τη δέσμη μέτρων στήριξης έκτακτης ανάγκης, ιδίως για τον γαλακτοκομικό τομέα και αποφασίσει να εκφράσει τη σθεναρή υποστήριξή του στον γεωργικό τομέα στην Ένωσης· αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις κατά 600 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα και οι επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στον γαλακτοκομικό τομέα·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κονδύλια για έρευνα και καινοτομία στη γεωργία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και άλλα προϊόντα βιολογικής προέλευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα·

36.  επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστώσεις της ΚΓΠ για την υποστήριξη της εκτροφής ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες οι οποίες έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση του ταύρου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, που περιλαμβάνεται ήδη στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

37.  τονίζει ότι η εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής συνεπάγεται αλλαγή αντίληψης στη διαχείριση της αλιείας τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους αλιείς, και υπενθυμίζει εν προκειμένω τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη όταν μειώθηκαν οι πιστώσεις·

38.  στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, και ενώ επικροτεί την αύξηση κατά 30,9 εκατομμύρια EUR στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017, εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, και φέτος, το πρόγραμμα LIFE, συνολικού προϋπολογισμού 493,7 εκατομμυρίων EUR, αντιπροσωπεύει ποσοστό μόλις 0,3% του συνολικού ΣΠ·

39.  τονίζει τα προηγούμενα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της έλλειψης πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE, τα οποία παρεμπόδισαν και καθυστέρησαν την κατάλληλη εφαρμογή του·

40.  σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και με τις διεθνείς δεσμεύσεις του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποφασίζει να προτείνει αύξηση πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για το πρόγραμμα LIFE +·

41.  αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 619,8 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 611,3 εκατομμύρια EUR (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), αφήνοντας περιθώριο 19,4 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 2·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

42.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θέτει την τρέχουσα πρόκληση της μετανάστευσης στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής του· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1,8 δισεκατομμυρίων EUR πάνω από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2017 για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης στην Ένωση· επισημαίνει ότι η μεγάλη απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό συνηγορεί στην ανάγκη για αύξηση των ανώτατων ορίων του τομέα 3· τονίζει ότι η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση των αυξήσεων αυτών με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (για 530 εκατομμύρια EUR, εξαντλώντας έτσι τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για το έτος αυτό) και τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (1,16 δισεκατομμύρια EUR)· δεδομένων του πρωτοφανούς επιπέδου χρηματοδότησης για σχετικές με τη μετανάστευση δαπάνες (συνολικού ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων EUR το 2017 στους τομείς 3 και 4 και στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης) και των συζητούμενων προτάσεων για την επίδειξη ευελιξίας, δεν ζητεί περαιτέρω αυξήσεις για τις πολιτικές σχετικά με τη μετανάστευση· παράλληλα, θα αποκρούσει κάθε προσπάθεια να μειωθεί η χρηματοδότηση της δράσης της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα·

43.  επαναλαμβάνει ότι η δημοσιονομική ευελιξία έχει τα όριά της και μπορεί να είναι μόνο βραχυπρόθεσμη λύση· πιστεύει ακράδαντα ότι μια μακρόπνοη και θαρραλέα απάντηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω μακροπρόθεσμων προκλήσεων σε σχέση με τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, που αφορούν ολόκληρη την ήπειρο και δεν παρουσιάζουν σημεία υποχώρησης είναι η προσαρμογή προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του τομέα 3· θεωρεί ότι όλες οι πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις για την εξασφάλιση νέων πιστώσεων στον συγκεκριμένο τομέα έχουν καταδείξει την ανάγκη για αναθεώρηση του εν λόγω ανώτατου ορίου·

44.  στο πλαίσιο των σημερινών προκλήσεων στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση της χρηματοδότησης του AMIF (1,6 δισεκατομμύρια EUR) και του ISF (0,7 δισεκατομμύρια EUR)· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή του AMIF αυξάνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν η δίκαιη και διαφανής κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και στόχων του ταμείου και η αύξηση της αναγνωσιμότητας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί πόροι·

45.  επισημαίνει ότι στις 15 Μαρτίου 2016 εγκρίθηκε ένα νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων EUR για διάστημα τριών ετών (2016-2018), το οποίο έχει ήδη αποφέρει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα υπό μορφή έκτακτων μέτρων στήριξης ως απόκρισης στις ανθρωπιστικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στα κράτη μέλη· ωστόσο επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κινητοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ένωση· επιμένει στη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου με την Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση, τώρα και στο μέλλον, του μέσου αυτού, στη βάση πλήρους διαφάνειας των πληροφοριών και εκθέσεων αξιολόγησης αντικτύπου·

46.  ενόψει της αύξησης των επιπέδων κινδύνου σε πολλά κράτη μέλη, των παράλληλων προκλήσεων της διαχείρισης της μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, και της ανάγκης για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση, ζητά χρηματοδότηση για την αύξηση του προσωπικού της Ευρωπόλ, με στόχο τη δημιουργία αντιτρομοκρατικής μονάδας που θα λειτουργεί σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση και θα αποκρίνεται στα αιτήματα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για πληροφορίες· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή θα συνδράμει στη βελτίωση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους), για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος (νέο προσωπικό στην EC 3) και για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στα ιταλικά και τα ελληνικά κέντρα πρώτης υποδοχής· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της μόνο τρεις υπαλλήλους για να αποστέλλει σε οκτώ μόνιμα και σε συμπληρωματικά προσωρινά κέντρα πρώτης υποδοχής, μόνον στην Ιταλία· θεωρεί ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά χαμηλός και δεν επιτρέπει στην Ευρωπόλ να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού, από την οποία θα διατίθεται χρηματοδότηση για τα θύματα της τρομοκρατίας· τάσσεται υπέρ της διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση των ευρύτερων αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής αγωγής, των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και της οικονομικής στήριξης· πιστεύει ότι υπερβολικά συχνά οι ανάγκες των αθώων θυμάτων της τρομοκρατίας είτε παραβλέπονται είτε αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας στις προτάσεις μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής·

48.  καταδικάζει τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο σε πολυάριθμα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της ιθαγένειας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοσίας υγείας, κατά συνολικό ποσό 24,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· θεωρεί αρνητικό μήνυμα εκ μέρους του Συμβουλίου την περικοπή πολιτιστικών προγραμμάτων με σκοπό να αποδεσμευτούν κεφάλαια για τις τρέχουσες προκλήσεις των προσφύγων και της μετανάστευσης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις περικοπές φαίνεται να εφαρμόζονται κατά τρόπο αυθαίρετο, ακόμα και σε κονδύλια με άριστα ποσοστά εκτέλεσης· θεωρεί ότι ακόμη και μικρές περικοπές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και την ομαλή υλοποίηση των ενεργειών της Ένωσης· επαναφέρει, για τούτο, όλες τις γραμμές στο επίπεδο του ΣΠ·

49.  εμμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση ορισμένων ενεργειών των προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», που εδώ και καιρό υποχρηματοδοτούνται· πιστεύει ακράδαντα ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, τόσο όσον αφορά την ενίσχυση της συμβολής των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη, όσο και για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· αδυνατεί να κατανοήσει, πώς μπορεί το Συμβούλιο να δικαιολογήσει τη μείωση της χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, όταν ο μηχανισμός εγγυήσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, η χρηματοδότηση του οποίου είχε ήδη δεσμευτεί, τέθηκε σε λειτουργία μόλις τον Ιούνιο του 2016 και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα καινοτόμου λύσης για μια σημαντική ανεπάρκεια της αγοράς, με την ανάπτυξη ικανότητας και την παροχή προστασίας έναντι πιστωτικών κινδύνων σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν δανειοδότηση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

50.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της νεολαίας και της ιθαγένειας προφέρουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, προσθετικότητα και συνέργεια με τις πολιτικές ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες· καλεί, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αποκριθούν αυξάνοντας κατάλληλα τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων άμεσης διαχείρισης, όπως το «Δημιουργική Ευρώπη», και των ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

51.  επισημαίνει ότι πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι απαιτούμενες εγγυήσεις για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε σχέση με τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018·

52.  υπενθυμίζει ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής αλληλεγγύης· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε σχέση με καταστροφές· επισημαίνει την ελαφρά αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα αυτό·

53.  επικροτεί τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού για ενωσιακό ταμείο έρευνας και διάσωσης, το οποίο θα καλύπτει δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης που θα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και θα συντονίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου· πιστεύει ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία ειδικού ταμείου, και όχι η διαρκής αύξηση του προϋπολογισμού του Frontex ή της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

54.  χαιρετίζει τη δημιουργία κονδυλίου του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ), η οποία αποτελεί νεοσύστατο μέσο που αποσκοπεί στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· θεωρεί υπερβολικά χαμηλό το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που προτείνεται στο ΣΠ· αποφασίζει να αυξήσει τη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού·

55.  χαιρετίζει την αύξηση της χρηματοδότησης για τις ενέργειες επικοινωνιακής προβολής των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, τους διαλόγους με τους πολίτες και τις ενέργειες «Συμπράξεων», οι πιστώσεις των οποίων για το 2017 ανέρχονται σε 17,036 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 14,6 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, διότι αφορούν πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενισχύσουν την κατανόησή τους όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα και τις πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης·

56.  τονίζει την ανάγκη να διατεθούν στην κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας επαρκή διοικητικά και οικονομικά μέσα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, μετά την έγκριση της νέας διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας·

57.  επισημαίνει ότι η ανάγνωσή του (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών) υπερβαίνει το ανώτατο όριο του τομέα 3 κατά 71,28 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 1 857,7 εκατομμύρια EUR· δεδομένης της έλλειψης περιθωρίων ήδη στο επίπεδο του ΣΠ, προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι ενισχύσεις αυτές χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου, και παράλληλα να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για ορισμένα βασικά στοιχεία δαπανών σχετικά με τη μετανάστευση·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

58.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, η εξωτερική δράση της Ένωσης αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό το σημερινό μέγεθος του τομέα 4· αμφισβητεί, συνεπώς, έντονα την επάρκεια των ανώτατων ορίων του τομέα 4 για την παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης σε σχέση με την εξωτερική διάσταση των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέες πρωτοβουλίες όπως το FRT, η Επιτροπή επέλεξε στο ΣΠ να επιφέρει περικοπές σε άλλα προγράμματα όπως ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των πολιτικών σε άλλους τομείς· αποφασίζει, επομένως, να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη μετατόπιση σημαντικών οικονομικών πόρων από δύο μέσα που, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια των μεταναστευτικών ροών· υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης πρέπει να παραμείνει η μείωση της φτώχειας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια και για τη μεσογειακή πτυχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ENI) είναι μικρότερες από εκείνες που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2016, παρά την πρόδηλη λυσιτέλειά τους για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού εξωτερικών προκλήσεων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις αδικαιολόγητες περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο·

59.  αποφασίζει, συνεπώς, να ακυρώσει όλες τις περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα 4· αποφασίζει επίσης να επαναφέρει στα επίπεδα του 2016 τα κονδύλια του ΕΜΓ για τη Μεσόγειο και για την ανθρωπιστική βοήθεια· αποφασίσει ακόμα να μειώσει τις περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στις πιστώσεις του ΜΑΣ και του IcSP· θεωρεί ουσιαστικό να διατηρηθούν ο καίριος ρόλος και το επίπεδο της χρηματοδότησης της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστινιακή Αρχή και στο UNRWA, καθώς επίσης στις γραμμές του προϋπολογισμού για την ανατολική εταιρική σχέση στο πλαίσιο του ΕΝΙ· υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

60.  αποφασίζει να αυξήσει τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που είχε μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με το 2016· θεωρεί ότι θα απαιτηθεί επίπεδο χρηματοδότησης υψηλότερο από εκείνο που έχει προταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα μελλοντικά αιτήματα για δάνεια·

61.  υποστηρίζει πλήρως τη ΔΠΤ και προτείνει την εμπροσθοβαρή εκτέλεση του μέρους του προϋπολογισμού της Ένωσης του 2016 το οποίο προορίζεται για τη συνεισφορά που έχει προγραμματιστεί για το 2017, λόγω του καλού ιστορικού εκτέλεσής της και των μεγάλων περιθωρίων που απομένουν στον προϋπολογισμό του 2016· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση του ΜΠΒ ΙΙ κατά 400 εκατομμύρια EUR, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2016, και την αντίστοιχη κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες· θέτει το ίδιο ποσό στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του 2017, εν αναμονή συνολικής συμφωνίας σχετικά με εναλλακτική χρηματοδότηση για τη ΔΠΤ, ώστε να ελαττωθεί η πρωτοφανής πίεση που ασκείται στα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης·

62.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, παρά την εξειδίκευση και το σημαντικό μέγεθός τους, τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και η ΔΠΤ είναι σχεδόν αόρατα στον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να ενσωματωθούν κατά τρόπο περισσότερο διαφανή και περισσότερο συμβατό με την ενότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης και τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και δημιουργεί νέες γραμμές του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο των καταπιστευματικών ταμείων δεν οδηγεί σε εκτροπή πιστώσεων από τους στόχους που προβλέπονται στις αρχικές νομικές βάσεις τους· επισημαίνει ότι ο στόχος της μόχλευσης εθνικών συνεισφορών επιπλέον του προϋπολογισμού της Ένωσης μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωδώς· τονίζει εν προκειμένω ότι, στα μελλοντικά αιτήματα για συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στα καταπιστευματικά ταμεία, το Κοινοβούλιο θα συναινεί μόνο με την προϋπόθεση της συνεισφοράς ανάλογου ποσού από τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους το συντομότερο δυνατόν·

63.  επισημαίνει ότι το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, το οποίο καλύπτει περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων σε σχέση με δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγήθηκαν σε τρίτες χώρες ή έργα σε τρίτες χώρες, χρειάζεται, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό (COM(2016)0576), μεγαλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να φθάσει το ποσό στόχο, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί για τούτο η εγγραφή ποσού 228,04 εκατομμυρίων EUR στο ΣΠ· εκφράζει την ανησυχία ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση στα ήδη πολύ στενά ανώτατα όρια του τομέα 4·

64.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για τις δημοσιονομικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση και του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για τη δημιουργία νέων «δορυφόρων» εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθεί ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος επί του προϋπολογισμού της Ένωσης· επιμένει σθεναρά στην τήρηση της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού· είναι πεπεισμένο ότι η νέα προτεραιότητα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος υφιστάμενων ενωσιακών έργων· πιστεύει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί η πρόσθετη ευελιξία προκειμένου να διαμορφωθεί ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων στην Αφρική και στην γειτονία της ΕΕ, με επαρκείς, νέες πιστώσεις·

65.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της Ένωσης·

66.  αυξάνει επομένως το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 4 πάνω από το ΣΠ κατά 499,67 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 493,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ)·

67.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (κατά τρία εκατομμύρια EUR), ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο, και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

68.  θεωρεί τις περικοπές του Συμβουλίου αδικαιολόγητες και επιζήμιες και επαναφέρει το ΣΠ για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

69.  αποφασίζει, υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων και προκειμένου η Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της, να εγγράψει σε αποθεματικό το 20% των πιστώσεων των προσωρινών αποζημιώσεων για τους πρώην βουλευτές, μέχρις ότου η Επιτροπή θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερο κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα·

70.  θεωρεί ότι η διοργανική διοικητική συνεργασία αποτελεί πηγή βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι τεχνογνωσία, ικανότητες και πόροι που αναπτύσσονται για ένα όργανο μπορούν να τίθενται στη διάθεση των άλλων οργάνων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καθιερωθεί ένα σύστημα που να περιορίζει τον διοικητικό φόρτο στο ελάχιστο αναγκαίο, να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών, να παρέχει στο κύριο αρμόδιο όργανο τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα, και να παρέχει κίνητρα για τη συνεργασία των άλλων θεσμικών οργάνων, περιορίζοντας το μερίδιό τους στο οριακό κόστος της συνεργασίας, έτσι ώστε οι αποφάσεις περί χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε επίπεδο οργάνων να ευθυγραμμίζονται με την όλη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού·

Οργανισμοί

71.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει σημαντικά τα αρχικά αιτήματα των περισσότερων οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·

72.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για την αύξηση του προϋπολογισμού των αποτελεσματικών οργανισμών ΔΕΥ, ιδίως δε εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας· τονίζει ότι οι πρέπει να διατίθενται στους οργανισμούς αυτούς επαρκείς πόροι (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες) και προσωπικό όταν αυξάνονται τα καθήκοντά τους·

73.  στο πλαίσιο των υφιστάμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση, θεωρεί ορισμένες από τις αυξήσεις αυτές ανεπαρκείς και αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (EU-LISA), και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

74.  ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και υλικοί πόροι στην Ευρωπόλ για το ευρωπαϊκό κέντρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για την EC3 και για την IRU, που συστάθηκαν πρόσφατα στους κόλπους της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εκτίμηση των απειλών προκειμένου να ενισχυθεί μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και του εγκλήματος σε σχέση με το Διαδίκτυο, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων· ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τις κοινές ομάδες ερευνών·

75.  υπενθυμίζει τη σχεδιαζόμενη βελτίωση και διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών ΔΕΥ που είχε εξαγγείλει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Το μελλοντικό πλαίσιο για ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια»· ζητεί να προβλεφθεί η ανάγκη για επαρκείς πόρους, ώστε οι εν λόγω τεχνικές λύσεις να εφαρμοστούν σύντομα και αποτελεσματικά·

76.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2017 επαρκών πόρων για την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού του Frontex σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τη μετατροπή της EASO σε πλήρως ολοκληρωμένο οργανισμό για το άσυλο· τονίζει ότι, ενώ οι πόροι για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή φαίνεται να επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό, προκειμένου ο οργανισμός να μην υστερεί σε σχέση με την πραγματικότητα·

77.  δεδομένου ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη νότια γειτονία της Ευρώπης επιδεινώνεται και ο αριθμός των αιτούντων άσυλο αυξάνεται, και, κυρίως, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την εντολή του σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει επίσης να αυξήσει σε σχέση με το 2016 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο·

78.  επαναλαμβάνει τη διαφωνία του όσον αφορά την προσέγγιση της Επιτροπής και του Συμβουλίου στη στελέχωση των οργανισμών, και τροποποιεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό αριθμό οργανογραμμάτων· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει μεν να περικόψει το 5% του προσωπικού του σε ορίζοντα πενταετίας, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία, αλλά οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων τα οποία απορρέουν από τις νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα νομοθεσία από το 2013 και μετά πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους και να υπολογίζονται εκτός του στόχου για μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας· τονίζει, επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του στην ιδέα της ομάδας ανακατανομής προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή του να ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους οργανισμούς μέσω της αύξησης της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και με συγχωνεύσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω του συμμερισμού ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό·

79.  υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν ουσιαστικές εξοικονομήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο και όσον αφορά το προσωπικό, αν οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τόπους (ENISA, eu-LISA, ERA) περιορίζονταν σε μία μόνο έδρα· θεωρεί ότι οι τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες των εν λόγω οργανισμών καθιστούν εφικτή μια τέτοια αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το Λονδίνο και η συγχώνευσή της με τουλάχιστον μία από τις δύο άλλες εποπτικές αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους των δύο οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

80.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου ότι και τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένα είναι και τα ανώτατα όρια για ΔΣ-ΠΕ·

Ειδικοί μηχανισμοί

81.  υπενθυμίζει τη σημασία του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας (EAR) για την ταχεία αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες μετά από απρόβλεπτα γεγονότα, και το προηγούμενο αίτημά του για ουσιαστική αύξηση των σχετικών πιστώσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι η πολύ γρήγορη απορρόφηση το 2016, που ενδέχεται να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες μεταφοράς πιστώσεων, δείχνει ότι το εν λόγω ειδικό μέσο θα αποδειχτεί ανεπαρκές για την αντιμετώπιση όλων των πρόσθετων αναγκών το 2017· αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις του ώστε να φτάσουν σε ετήσιο ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR, εν αναμονή της απόφασης για τα ετήσια κονδύλια του EAR, που θα ληφθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

82.  αποκαθιστά στο ύψος του ΣΠ τα αποθεματικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των εν λόγω ειδικών μέσων·

Πληρωμές

83.  εκφράζει ανησυχία για τη σημαντική μείωση των πιστώσεων πληρωμών στο ΣΠ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016· επισημαίνει ότι αυτό είναι ένδειξη καθυστερήσεων στην εκτέλεση, οι οποίες δεν είναι απλώς ανησυχητικές για την άσκηση των πολιτικών της Ένωσης, αλλά εμπεριέχουν επίσης τον κίνδυνο επανασυσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· εκφράζει, επιπλέον, τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές πληρωμών στις οποίες προέβη το Συμβούλιο παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σημαντικά περιθώρια έως τα ανώτατα όρια·

84.  τονίζει ότι, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε σχέδιο πληρωμών με σκοπό να μειωθούν οι συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις πληρωμών που σχετίζονται με την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 στο «φυσιολογικό» επίπεδο των δύο δισεκατομμυρίων EUR έως το τέλος του 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 είχαν διαπιστωθεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους τουλάχιστον 8,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της πολιτικής συνοχής, ποσό που αναμένεται να πέσει κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2016· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ένα δεσμευτικό κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020· επιμένει ότι το νέο αυτό σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών σε όλους τους τομείς μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και να αποφεύγει την «κρυφή συσσώρευση απλήρωτων λογαριασμών» λόγω τεχνητής επιβράδυνσης στην υλοποίηση ορισμένων πολυετών προγραμμάτων και άλλων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης·

85.  αποφασίζει να επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ για τις πληρωμές σε όλες τις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο, και να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών σε όλες τις γραμμές που τροποποιούνται ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων·

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

86.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου(10) το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι δεν έχει νόημα η μέτρηση των επιδόσεων αν ο προϋπολογισμός δεν έχει καταρτιστεί με βάση δείκτες επιδόσεων(11), και ζητεί τη δημιουργία ενός προτύπου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και αποτελέσματα αξιολογούμενα βάσει δεικτών επιδόσεων·

87.  επιδοκιμάζει τις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται εν μέρει στο αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με τους στόχους, τα αποτελέσματα και τους δείκτες· επισημαίνει ότι οι δηλώσεις αυτές συμπληρώνουν τη συνήθη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων με ορισμένα στοιχεία επιδόσεων·

88.  εμμένει στην άποψη ότι, για την απλούστευση των εργαλείων εσωτερικής διαχείρισης της Επιτροπής, οι γενικοί διευθυντές θα πρέπει, όταν εγκρίνουν τα σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, να δεσμεύονται πλήρως από τους πολιτικούς στόχους και τους δείκτες που περιλαμβάνονται στις προγραμματικές δηλώσεις επιχειρησιακών δαπανών, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει τη δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ έκθεση αξιολόγησης σε αυτή τη βάση·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

89.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2017, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Απριλίου 2016, σε 1 900 873 000 EUR· ενσωματώνει τις δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές ώστε να αντανακλώνται στον προϋπολογισμό οι πρόσφατες αποφάσεις του, και αποδεσμεύει το αποθεματικό της γραμμής του προϋπολογισμού για τη μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών·

90.  εγκρίνει τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος και τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες των πολιτικών ομάδων· αντισταθμίζει πλήρως τις αυξήσεις αυτές μειώνοντας τις πιστώσεις του αποθεματικού για απρόβλεπτα και της γραμμής για τη διαρρύθμιση των χώρων·

91.  υπενθυμίζει την πολιτική απόφασή του να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες από τον στόχο για μείωση του προσωπικού κατά 5%, όπως υπογραμμίζεται στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό του 2014(12), του 2015(13) και του 2016(14)·

92.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του(15) για το 2017 κατά 60 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1%), σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην κατάσταση προβλέψεων·

93.  μειώνει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 20 θέσεις, για να αντικατοπτρίζει τη λήξη της μεταφοράς θέσεων που προβλεπόταν στη συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· τονίζει ότι οι θέσεις αυτές δεν είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και επομένως δεν χρειάζεται μείωση πιστώσεων από την πλευρά του Κοινοβουλίου·

94.  παροτρύνει τους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να επεξεργαστούν από κοινού πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις για την κοινοχρησία των λειτουργιών και υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· ζητεί από τους Γενικούς Γραμματείς να εκπονήσουν επίσης μελέτη σχετικά με το αν μπορούν επίσης να επιτευχθούν συνέργειες όσον αφορά τις λειτουργίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

95.  διατηρεί στο οργανόγραμμά του για το 2017 τις 35 νέες θέσεις, όπως ζητείται με το ΣΔΠ αριθ. 3/2016, για την ενίσχυση της ασφάλειας των θεσμικών οργάνων· εξαιρεί τις θέσεις αυτές από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε νέες δραστηριότητες για το Κοινοβούλιο·

96.  επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του στόχου μείωσης του προσωπικού δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Οργάνου και την άσκηση από το Κοινοβούλιο των βασικών εξουσιών του, ούτε να αλλοιώσει τη νομοθετική αριστεία του ή την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό·

97.  υπό το φως των πολλαπλών προβλημάτων που ανέκυψαν στη φετινή εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναμόρφωση του κεφαλαίου 9 και σχετικών τμημάτων άλλων κεφαλαίων του Κανονισμού του είναι αναπόφευκτη προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017, δηλαδή ότι «σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάθε σχετική πληροφορία, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και ανάλυσης, ώστε το Προεδρείο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και οι πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη συνολική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση και τις ανάγκες του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου»·

98.  σύμφωνα με την παράγραφο 15 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 ζητεί, η μέθοδος της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι βάσει ενός συστήματος συντελεστών να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018·

99.  υπενθυμίζει ότι η διοίκηση δεσμεύτηκε να υποβάλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ των επενδύσεων και δαπανών λειτουργίας του Οργάνου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών εκ του νόμου υποχρεώσεων· αναμένει, συνεπώς, ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του 2018 θα υποβληθεί στην ίδια μορφή·

100.  υπενθυμίζει την έκθεση Fox-Häfner(16), του 2013, που εκτίμησε το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου μεταξύ 156 εκατομμυρίων EUR και 204 εκατομμυρίων EUR, ισοδύναμο με το 10% του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· επισημαίνει τη διαπίστωση ότι το 78% του συνόλου των μετακινήσεων του οργανικού προσωπικού του Κοινοβουλίου σε αποστολές οφείλονται άμεσα στη γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

101.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου δεν είναι διαθέσιμη ώστε να γίνει τεκμηριωμένη συζήτηση στην επιτροπή·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

102.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αυξάνει το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης από 2,5% σε 3,8%, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 3,4 εκατομμύρια EUR και έρχεται σε αντίφαση με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Δικαστηρίου (98% στο τέλος του 2015)· αναπροσαρμόζει επομένως το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του ΣΠ, ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να ανταποκριθεί στην αποστολή του σε ένα πλαίσιο συνεχούς αύξησης των δικαστικών υποθέσεων·

103.  αποφασίζει ακόμα να επαναφέρει το ΣΠ για άλλες έξι θέσεις του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο στους τίτλους Ι και ΙΙ του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου, διότι οι περικοπές αυτές θα επηρέαζαν σοβαρά τις προτεραιότητες του Δικαστηρίου στον γλωσσικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας·

104.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου και το σχετικό προσάρτημα σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% στη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2017, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο χρειάζεται να μειώσει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 19 θέσεις· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 19 θέσεις αντιστοιχούν στις 12 και τις 7 θέσεις που είχαν εγκριθεί κανονικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016, αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες, και επιμένει, συνεπώς, ότι οι 19 αυτές θέσεις δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, διότι το Δικαστήριο έχει ήδη ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2017 κατήργησε 98 θέσεις· 

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

105.  αποκαθιστά το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο του 2,6%, προκειμένου να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καλύψει τις ανάγκες του αναφορικά με το οργανόγραμμα·

106.  αποκαθιστά τις πιστώσεις σε άλλες πέντε γραμμές που είχε περικόψει το Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να υποβάλει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

107.  επαναφέρει εν μέρει το ΣΠ όσον αφορά τρεις θέσεις του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις για εξοικονομήσεις που είχε εντοπίσει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

108.  αποκαθιστά το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο του 4,5%, προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, του Φεβρουαρίου του 2014·

109.  επαναφέρει τις 12 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο·

110.  αποφασίζει, περαιτέρω, να αναπροσαρμόσει το κονδύλιο για πρόσθετες υπηρεσίες μετάφρασης στο επίπεδο που είχε εκτιμήσει το ίδιο το Όργανο και, για τούτο, αντισταθμίζει εν μέρει τη μεταφορά 36 θέσεων από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

111.  επαναφέρει τις οκτώ θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών στο Κοινοβούλιο·

112.  επιπλέον επαναφέρει τις πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ σε σχέση με τα έξοδα γραφείου και τις αποζημιώσεις πληροφορικής των μελών της επιτροπής στο επίπεδο που είχε εκτιμήσει η επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα έξοδα γραφείου και τις αποζημιώσεις πληροφορικής των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών·

113.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στη θέση του προϋπολογισμού «Διαρρύθμιση των χώρων» στο ΣΠ, και αποφασίζει να αποκαταστήσει τις σχετικές πιστώσεις στο επίπεδο που εκτιμά η επιτροπή ότι απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της για ασφάλεια, για τη διατήρηση των κτιρίων σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

114.  τέλος, αποκαθιστά τις πιστώσεις που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων, τις οποίες αναθεώρησε προς τα κάτω η Επιτροπή στο ΣΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων της επιτροπής·

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

115.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το ΣΠ του Διαμεσολαβητή κατά 195 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί ουσιαστικά τους ευρωπαίους πολίτες· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Διαμεσολαβήτρια να ανταποκριθεί στην εντολή και τις δεσμεύσεις της·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

116.  διαπιστώνει με δυσαρέσκεια ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το ΣΠ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 395 000 EUR· επισημαίνει ότι αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το πρόσθετο καθήκον που έχει ανατεθεί στο Όργανο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα του Οργάνου να υπηρετεί ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

117.  αποκαθιστά όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο·

118.  αποφασίζει, επιπλέον, να δημιουργήσει θέση του προϋπολογισμού για «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας», σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, και να διαθέσει στην ΕΥΕΔ επαρκές προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παραπληροφόρησης από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες·

119.  χαιρετίζει τις γραπτές δεσμεύσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, ότι θα αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανισορροπίες σε σχέση με τη σύνθεση του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά την αναλογία διπλωματών κρατών μελών και υπαλλήλων της ΕΕ σε ορισμένες θέσεις, και ότι θα υποβάλει επισκόπηση της πολιτικής της ΕΥΕΔ για τους ανθρώπινους πόρους μέσα στο 2017· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναληφθείσες ενέργειες μέχρι την άνοιξη του 2017 το αργότερο, πριν από την έναρξη της προσεχούς διαδικασίας του προϋπολογισμού·

o
o   o

120.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων που βιώνει σήμερα η Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι απρόβλεπτα γεγονότα με πανενωσιακή διάσταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κοινές προσπάθειες και με την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων σε επίπεδο Ένωσης, αντί με αμφισβήτηση δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί στο παρελθόν ή με αναδίπλωση στην αυταπάτη των καθαρά εθνικών λύσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις ευελιξίας υπάρχουν για να είναι δυνατή μια τέτοια κοινή και ταχεία αντίδραση και θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως για την αντιστάθμιση των πολύ στενών περιθωρίων που επιβάλλουν τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0080.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
(10) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 100.
(11) Τοποθέτηση της Kersti Kaljulaid κατά την ακρόαση για το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που διοργάνωσε η επιτροπή CONT στις 22 Απριλίου 2013.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.
(15) Δεδομένου ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για την εξαίρεση των πολιτικών ομάδων από αυτόν τον υπολογισμό, η συγκεκριμένη μείωση εφαρμόζεται στο μέρος του οργανογράμματος που αφορά τη Γενική Γραμματεία.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.


Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ
PDF 492kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020 (2016/2931(RSP))
P8_TA(2016)0412B8-1173/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604), και τα συνοδευτικά έγγραφα (SWD(2016)0299),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2016)0606),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  τονίζει ότι συνεχίζει να ανησυχεί για την ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· επισημαίνει τις διάφορες νέες κρίσεις και προτεραιότητες που έχουν ανακύψει τα τελευταία έτη, ιδίως τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, την κρίση στη γεωργία, τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων· επισημαίνει επίσης την πρόσφατη κύρωση από την ΕΕ της συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή·

2.  υπογραμμίζει, έπειτα από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ κατά το πρώτο ήμισυ της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, την οποία παρουσίασε στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016, ότι για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων απαιτούνται σημαντικά ποσά πρόσθετης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθούν πλήρως κατά τα πρώτα έτη των τρεχουσών προοπτικών λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις και τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ «η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της»·

3.  πιστεύει ότι η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές δυσκολίες που υπονομεύουν επί του παρόντος την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη του όσον αφορά την εναρμόνιση λόγων και πράξεων, και να εξασφαλίσει έναν ρεαλιστικό, αξιόπιστο, συνεκτικό και βιώσιμο προϋπολογισμό της ΕΕ για τα εναπομένοντα έτη των τρεχουσών προοπτικών· θεωρεί ότι η αναθεώρηση πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην εκπλήρωση μακροπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και στην αντιμετώπιση των νέων αναδυόμενων προκλήσεων· επαναλαμβάνει τη θέση αρχής σύμφωνα με την οποία οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών· επισημαίνει την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό της ΕΕ πιο διαφανή και προσβάσιμο για τους ευρωπαίους πολίτες, προκειμένου αυτοί να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Πλαίσιο για άμεσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΔΠ

4.  υπενθυμίζει ότι η υποχρεωτική μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη θέσπιση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου· εκφράζει επομένως την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού ΠΔΠ και της ΔΣ, έπειτα από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ 2014-2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΠΔΠ· πιστεύει ότι η πρόταση αυτή αποτελεί καλή αφετηρία διαπραγμάτευσης·

5.  επιβεβαιώνει ότι το ψήφισμά του σχετικά με το ΠΔΠ, της 6ης Ιουλίου 2016, συνιστά την εντολή του για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ καθώς και σημαντικών στοιχείων σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020·

6.  τονίζει ότι όλες οι τροποποιήσεις που συμφωνούνται κατά τη διάρκεια αυτής της αναθεώρησης πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση και να ενσωματωθούν ήδη στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017· καλεί το Συμβούλιο να ανταποκριθεί εποικοδομητικά και ταχέως στην πρόταση της Επιτροπής, και να παράσχει διαπραγματευτική εντολή στην Προεδρία του, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· είναι έτοιμο να συμμετάσχει άμεσα σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο επί της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 2017, βάσει κοινά συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένων όρων διαπραγμάτευσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι ακόμη έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, παρότι η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα· επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία και στους δύο φακέλους πριν από το τέλος του 2016·

Η απάντηση του Κοινοβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής: προς μια φιλόδοξη συμφωνία όσον αφορά την αναθεώρηση του ΠΔΠ

7.  αντιμετωπίζει θετικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της δέσμης ΠΔΠ, ιδίως όσον αφορά την ευελιξία· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε μια προς τα πάνω αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, με την οποία θα επιλυόταν με σαφή και βιώσιμο τρόπο το θέμα της χρηματοδότησης για τις εκτιμώμενες ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ μέχρι το τέλος της παρούσας περιόδου· τονίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα ανώτατα όρια των τομέων 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) και 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) είναι ανεπαρκή και θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα πάνω προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της·

8.  υπενθυμίζει, ειδικότερα, τα αιτήματα του Κοινοβουλίου να αντισταθμιστούν πλήρως οι σχετικές με το ΕΤΣΕ περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», να συνεχιστεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο ίδιο επίπεδο πιστώσεων ετησίως με το 2014 και το 2015, καθώς και να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι που διατίθενται για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4· αντιμετωπίζει θετικά τη συνολική δέσμη συμπληρωματικών στοχευμένων ενισχύσεων που προτείνει η Επιτροπή, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των περιθωρίων που διατίθενται έως το τέλος της παρούσας περιόδου, αλλά τονίζει ότι η πρόταση αυτή αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τους εν λόγω τομείς·

9.  σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής η οποία αφορά τα αριθμητικά στοιχεία και εκτιμάται σε 12,8 δισεκατομμύρια EUR, περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες· επισημαίνει ειδικότερα τις συμπληρωματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της ΔΣΕ-Μεταφορές (0,4 δισεκατομμύρια EUR η καθεμία), του Erasmus+ και του COSME (0,2 δισεκατομμύρια EUR η καθεμία) και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (1 δισεκατομμύριο EUR), οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες πιστώσεις· σημειώνει ότι οι διάφορες νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή παράλληλα προς την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (επέκταση του ΕΤΣΕ, Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση, και Wifi4EU) αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,6 δισεκατομμύρια EUR· υπενθυμίζει ότι, κατά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, η Επιτροπή ενσωμάτωσε ήδη ενίσχυση ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων EUR για τη μετανάστευση και επικαιροποίησε τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της κατά 2,55 δισεκατομμύρια EUR στον τομέα 3, ως αποτέλεσμα των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών· επισημαίνει, επιπλέον, το γεγονός ότι οι προτεινόμενες χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα 1α και τον τομέα 4 αντικατοπτρίζονται ήδη εν μέρει στη διορθωτική επιστολή 1/2017· σημειώνει, τέλος, ότι η τεχνική προσαρμογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής, η οποία αντιστοιχεί σε 4,6 δισεκατομμύρια EUR, είναι το αποτέλεσμα μιας τεχνικής διαδικασίας εκ μέρους της Επιτροπής και έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017·

10.  πιστεύει ότι η κινητικότητα των νέων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας, ιδίως έναντι των απειλών του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης· θεωρεί πολιτική επιταγή την ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προορίζονται για τους νέους της Ευρώπης· τάσσεται υπέρ της υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών όπως το πρόσφατα προταθέν πρόγραμμα «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια», το οποίο θα είχε ως επακόλουθο να χορηγείται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη μια δωρεάν κάρτα Interrail κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας· ζητεί, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την εν λόγω πρόταση·

11.  είναι αποφασισμένο να ρυθμίσει οριστικά το ζήτημα της εγγραφής των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό· υπενθυμίζει τις ανεπίλυτες συγκρούσεις ερμηνείας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου, που κυριαρχούν σε όλες τις ετήσιες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό κατά το τρέχον ΠΔΠ· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται πάνω και πέρα από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ· θεωρεί ότι, βάσει της ανάλυσης και των προβλέψεων της Επιτροπής, τα υφιστάμενα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ μπορούν να διατηρηθούν μόνο αν το ζήτημα επιλυθεί προς αυτή την κατεύθυνση·

12.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τις τρέχουσες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΣΔΠ 4/2016, με το οποίο μειώνεται το επίπεδο των πληρωμών που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το 2016 κατά 7,3 δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε σημαντική συσσώρευση αιτήσεων πληρωμής προς το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, κατά το οικονομικό έτος 2015, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων επανήλθαν στα προγενέστερα υψηλά επίπεδα, και τα ποσά που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από μελλοντικούς προϋπολογισμούς αυξήθηκαν στα 339 δισεκατομμύρια EUR· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών και μια νέα κρίση πληρωμών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο· υποστηρίζει ένθερμα, για τον σκοπό αυτό, ένα νέο, δεσμευτικό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· θεωρεί, επιπλέον, ότι η πλήρης αξιοποίηση του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές, χωρίς ετήσια ανώτατα όρια, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης·

13.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν από ελλιπή απορρόφηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή από πρόστιμα, θα πρέπει να εγγράφονται ως πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή των συνεισφορών με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε το στοιχείο αυτό στην πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ·

14.  τονίζει ότι οι διατάξεις ευελιξίας αποδείχθηκαν, κατά τα πρώτα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, απαραίτητες προκειμένου η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες να χρηματοδοτηθούν πέραν του επιπέδου που θα επέτρεπαν τα αυστηρά όρια του ΠΔΠ· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η ισχύς των εν λόγω διατάξεων· υποστηρίζει, ιδίως, την άρση των περιορισμών όσον αφορά το μέγεθος και το εύρος του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως ζητήθηκε και από το Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι τα νέα ετήσια ποσά που προτείνονται για τον μηχανισμό ευελιξίας και για το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας είναι κοντά στα επίπεδα που όντως καταγράφηκαν το 2016 ως αποτέλεσμα των μεταφορών από έτος σε έτος, ενώ το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει το διπλάσιο ποσό (2 δισεκατομμύρια EUR και 1 δισεκατομμύριο EUR αντίστοιχα)·

15.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο· εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διατίθενται εκ νέου στον προϋπολογισμό της ΕΕ οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση των ενεργειών για τις οποίες είχαν αρχικά προβλεφθεί, και τονίζει ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του σχετικά με το ΠΔΠ, της 6ης Ιουλίου 2016· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αποδεσμεύσεις αποτελούν στην πραγματικότητα πιστώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με την πρόθεση να εκτελεστούν πλήρως και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να θεωρηθούν νέα ή πρόσθετη επιβάρυνση για τα εθνικά δημόσια ταμεία·

16.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ, ως μέσο για την ταχεία αντίδραση σε κρίσεις καθώς και σε γεγονότα με σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις στην ασφάλεια· θεωρεί ότι η κινητοποίηση αυτού του ειδικού μέσου σε περίπτωση κρίσης θα παρέχει σαφή και αποτελεσματική λύση στις ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης· συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιούνται αποδεσμευόμενες πιστώσεις, αλλά θεωρεί ότι αυτές δεν μπορούν να αποτελούν τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης για το μέσο αυτό·

17.  επαναλαμβάνει τη βασική αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία υπονομεύεται από τον πολλαπλασιασμό των πολυεθνικών ταμείων· ζητεί, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί ταχέως η εν λόγω αρχή και, στο μεταξύ, να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να ασκεί τον απαραίτητο κοινοβουλευτικό έλεγχο των εν λόγω ταμείων·

18.  θεωρεί ότι η υπό εξέλιξη αναθεώρηση της ΔΣ παρέχει εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου οι απαιτήσεις ψηφοφορίας για την κινητοποίηση των ειδικών μέσων του ΠΔΠ να εναρμονιστούν και να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης· ζητεί να τροποποιηθούν αναλόγως οι σχετικές διατάξεις·

Παράλληλες νομοθετικές προτάσεις

19.  συμμερίζεται πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να απλουστεύσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, και θεωρεί ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για πλήρη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και για τροποποίηση των 15 τομεακών κανονισμών· τονίζει ότι η απλούστευση θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του πλαισίου εφαρμογής για τους δικαιούχους· δεσμεύεται να συμβάλει, στο πνεύμα αυτό, στην επιτυχή έκβαση των εν λόγω προσπαθειών, σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο·

20.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για την επέκταση του ΕΤΣΕ, το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση) και το Wifi4EU, που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή ταυτόχρονα με τις προτάσεις σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, οι αποφάσεις θα ληφθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Προς ένα ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020

21.  επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας επίτευξης συναίνεσης που θα οδηγεί σε ένα ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναληφθούν σταθερές δεσμεύσεις, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων —μέσω, μεταξύ άλλων, της θέσπισης νέων ιδίων πόρων που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του μεριδίου των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και της σταδιακής κατάργησης όλων των μορφών εκπτώσεων— καθώς και σε σχέση με την ευθυγράμμιση της διάρκειας του ΠΔΠ με τους πολιτικούς κύκλους των θεσμικών οργάνων·

o
o   o

22.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, για το τρέχον ΠΔΠ, του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016 και, κατ’ επέκταση, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της έκβασης των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών·

23.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να τηρούνται από την Ένωση· θεωρεί ότι η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που έχει αποδειχτεί καθοριστική για την ειρήνη και τη συμφιλίωση, πρέπει να προστατευτεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπιστούν ειδικά μέτρα και προγράμματα για την εξασφάλιση στήριξης για τις περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα σε περίπτωση διαπραγματευμένης αποχώρησης από την ΕΕ με ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 103 της 22.4.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
PDF 439kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))
P8_TA(2016)0413A8-0314/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0314/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου) και Τμήμα 20 (Παραγωγή χημικών και χημικών προϊόντων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία δεν υποδιαιρείται σε περιφέρειες NUTS - επίπεδο 2 και λαμβάνοντας υπόψη ότι 800 από τους 1 550 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση το κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις λόγω πλεονασμού εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, απέναντι στις πρόσφατες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, τη γενική πτώση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνές εμπόριο λιπασμάτων (προς όφελος των παραγωγών της Kίνας) και με τις περιφέρειες με χαμηλό κόστος φυσικού αερίου εκτός Ευρώπης, οι εταιρείες Eesti Energia AS, Nitrofert AS και Viru Keemia Grupp AS έκλεισαν εγκαταστάσεις ή μείωσαν την παραγωγή, με αποτέλεσμα τη συλλογική καταγγελία συμβάσεων εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία αποφάσισε να συνδυάσει τις απολύσεις λόγω πλεονασμού σε μία περιφερειακή αίτηση, δεδομένου ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού έγιναν στον ίδιο τόπο, εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου και πλήττονταν απολυμένοι εργαζόμενοι με παρόμοιο υπόβαθρο·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Εσθονία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 131 358 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 1 885 597 EUR, για εξατομικευμένες υπηρεσίες που συνίστανται στην υποστήριξη σε τυπικές σπουδές, κάλυψη του κόστους τυπικών σπουδών, επιστροφή των εξόδων κατάρτισης σε εργοδότες, κατάρτιση στην αγορά εργασίας, εργασιακή εξάσκηση, παροχή συμβουλών για χρέη, παροχή ψυχολογικών συμβουλών, επιδόματα σπουδών σχετικά με συμμετοχή σε επίσημες σπουδές, υποτροφίες, επίδομα για μεταφορές και στέγαση για μαθήματα εσθονικής γλώσσας·

2.  χαιρετίζει την πρώτη στα χρονικά αίτηση που υποβάλλει η Εσθονία στο ΕΤΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει εργαζόμενους από χώρες με μικρές οικονομίες και πιο ευάλωτες οικονομίες στην Ένωση·

3.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις εσθονικές αρχές, στις 6 Ιουλίου 2016, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

4.  σημειώνει ότι η Ένωση απώλεσε σταδιακά την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στις πωλήσεις χημικών έναντι της Κίνας, η οποία αύξησε το μερίδιό της από 9% σε σχεδόν 35% στο ίδιο διάστημα· υπενθυμίζει ότι η παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος (οι τιμές του φυσικού αερίου ανέρχονται περίπου στο 80% του συνολικού κόστους παραγωγής)· σημειώνει ότι, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Εσθονίας μειώθηκαν κατά 25% κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2016, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών που εξαρτώνται από τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου·

5.  επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων στην τοπική και περιφερειακή οικονομία και την απασχόληση αναμένεται ότι θα είναι σημαντικός·

6.  χαιρετίζει την απόφαση της Εσθονίας να συνδυάσει δύο οικονομικούς τομείς σε μία περιφερειακή αίτηση, καθώς οι απολύσεις συνέβησαν στην ίδια περιοχή, δεδομένου ότι αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα καταστήσει δυνατή την οργάνωση κοινών μέτρων για απολυμένους εργαζόμενους των δύο τομέων·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί μια περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική, γεγονός το οποίο τονίζεται στο σχέδιο δράσης της Ida-Virumaa για την περίοδο 2015-2020(4), στο οποίο η εφοδιαστική και ο τουρισμός έχουν εντοπιστεί ως πιθανοί τομείς ανάπτυξης· αναγνωρίζει το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει έργα υποδομής για την τόνωση της ανάπτυξης και για τη δημιουργία μιας βάσης για τη διαφοροποίηση της οικονομικής διάρθρωσης·

8.  σημειώνει τον σχετικά χαμηλό αριθμό των απολυμένων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα (800 από 1 550), κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από την επιθυμία τα μέτρα να έχουν ως στόχο τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας και το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι είχαν δηλώσει ότι δεν ήταν διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στα μέτρα που προβλέφθηκαν από την Εσθονία· σημειώνει το σχετικά υψηλό ποσοστό πολιτών τρίτων χωρών (63,3%) μεταξύ των στοχευόμενων δικαιούχων·

9.  παρατηρεί ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν κάλυψη του κόστους τυπικών σπουδών, επιστροφή των εξόδων κατάρτισης σε εργοδότες, κατάρτιση στην αγορά εργασίας, εκπαίδευση στην εσθονική γλώσσα, εργασιακή εξάσκηση και παροχή συμβουλών· σημειώνει ότι η Εσθονία υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που είναι υποχρεωτικές για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων και ότι επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα υποκαταστήσει δράσεις αυτού του είδους·

10.  σημειώνει ότι η Εσθονία δηλώνει ακόμη ότι η συντονισμένη δέσμη μέτρων είναι συμβατή με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και έχει μεγάλες δυνατότητες για να διευκολύνει την πραγματοποίησή της, πράγμα που είναι σύμφωνο με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ·

11.  χαιρετίζει τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η οποία διεξήχθη σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να καταρτισθεί η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  επισημαίνει ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ, δηλαδή προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, διαχείριση, ενημέρωση και δημοσιότητα, έλεγχος και υποβολή εκθέσεων, αντιπροσωπεύουν ένα μάλλον υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους (7,7%)·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αποτελούν το 27,25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, κάτω από το μέγιστο του 35% που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· παρατηρεί περαιτέρω ότι τα εν λόγω μέτρα προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

15.  παρατηρεί ότι το κόστος της τεχνικής βοήθειας αντιπροσωπεύει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους· θεωρεί ότι τούτο είναι δικαιολογημένο δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση της Εσθονίας στο ΕΤΠ·

16.  επισημαίνει ότι η Εσθονία επιβεβαίωσε ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνει ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά της προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

17.  σημειώνει ότι οι δράσεις αυτές καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις προσδιορισμένες ανάγκες της στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης της Εσθονίας και είναι συμβατές με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (μετά από αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2016/2099.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4)https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II
PDF 383kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2013(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0269/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 271 της 19.9.2013, σ. 116.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.


Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II
PDF 385kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))
P8_TA(2016)0415A8-0293/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0267),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0293/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 104.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.


Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016
PDF 521kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (2016/2101(INI))
P8_TA(2016)0416A8-0309/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2016 (COM(2016)0321),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2016: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011» (COM(2016)0095),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής, «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016» (COM(2015)0690), «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2016» (COM(2015)0691) και «Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση» (COM(2015)0700), τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0692), και την πρόταση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 νευραλγικοί τομείς δράσης» (COM(2015)0302),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013(5) και της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(6), σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0309/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, του 2016, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 1,6% στην ευρωζώνη και 1,8% στην ΕΕ το 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιο έλλειμμα επενδύσεων και ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση και να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και ταυτόχρονα να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ γενικά (και συγκεκριμένα η διαρθρωτική ανεργία), παραμένει μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ υψηλά επίπεδα (10,5 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργοι στην ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έστω κι αν οι αριθμοί έχουν σημειώσει ελαφρά βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τα ποσοστά ανεργίας και ανεργίας των νέων εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερα από το μέσο ποσοστό στην ΕΕ συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η αργή οικονομική ανάπτυξη στις αρχές του 2016 φαίνεται να είναι πρόσθετοι παράγοντες για τη μείωση του ποσοστού πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω του μηδενός·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εξελίξεις, όπως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι σχέσεις με τη Ρωσία, καθώς και οι αβεβαιότητες όσον αφορά τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, έχουν συμβάλει περαιτέρω στην αποθάρρυνση των επενδύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφυγικές ροές στα κράτη μέλη έχουν επίσης επιδράσει κατασταλτικά στις επενδύσεις στα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προς τα κράτη μέλη έχουν παρόμοιο ποσοστό απόκρισης με τις μονομερείς συστάσεις του ΟΟΣΑ (29% έναντι 30% το 2014),

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016, τόνισε μεν την ανάγκη για ειδική εστίαση στη ζώνη του ευρώ, όμως εξέφρασε επιδοκιμασία για τη βελτίωση του μίγματος πολιτικών· επιπλέον, τόνισε τη σπουδαιότητα της αύξησης των επενδύσεων, των βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής ευθύνης με στόχο την περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και της ανάκαμψης στην Ευρώπη·

H πρόκληση για την Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης

1.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί λιγότερο απ’ όσο αναμένεται με βάση τις εαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του 2016, δεδομένου ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6 %, και να φτάσει στο 1,8 % το 2017·

2.  τονίζει ότι οι προκλήσεις στην ΕΕ συνδέονται με την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, την αδυναμία πραγματοποίησης βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και τις διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε διάφορα μέρη της Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ανάπτυξης, της συνοχής, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· φρονεί ότι η έλλειψη βιώσιμων επενδύσεων και οι αδυναμίες που παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς δεν επιτρέπουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό ανάπτυξής της·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της (ΣAX) του 2016, επικεντρώνεται στις τρεις κύριες προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης: υποστήριξη των επενδύσεων για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συνέχιση των κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ενθάρρυνση μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας πλήρως τις ρήτρες ευελιξίας που περιέχει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012

4.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής και του ευρύτερου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης που απαιτούνται για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η νομιμότητα της πολιτικής συνοχής προκύπτει από τις Συνθήκες, και ότι η πολιτική αυτή αποτελεί την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έχοντας ως κύριους στόχους της την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, μέσω της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, της χρηματοδότησης των επενδύσεων που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕT με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζονται με σύνεση και με ισορροπημένο τρόπο, αλλά μόνον ως έσχατη λύση, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται τα αποτελέσματά τους· υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα πρέπει πάντα να είναι αιτιολογημένη, διαφανής και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους, προκειμένου να αποφεύγεται ο περιορισμός των περιφερειακών και τοπικών επενδύσεων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τις οικονομίες των κρατών μελών και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εφόσον αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, ειδικά σε καιρούς ισχυρής πίεσης στις δημόσιες δαπάνες· όσον αφορά τις περιπτώσεις των δύο κρατών μελών που αποτέλεσαν αντικείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, οι οποίες δρομολόγησαν την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2016 και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Αυγούστου 2016 για την διαγραφή των προστίμων που θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογημένες αιτήσεις των κρατών μελών, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αμφοτέρων των χωρών και τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην πρόταση για την αναστολή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2017 για τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητά τους με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου, η οποία θα διατυπωθούν κατά τον διαρθρωμένο διάλογο·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής για περιορισμό του αριθμού των συστάσεων, και για την προσπάθειά της να εξορθολογίσει το Εξάμηνο καλύπτοντας κυρίως τους βασικούς τομείς προτεραιότητας που έχουν μακροοικονομική και κοινωνική σημασία, κατά τον καθορισμό των στόχων πολιτικής για τους επόμενους 18 μήνες· επαναλαμβάνει ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η εφαρμογή των συστάσεων με βάση το ευρύ και αντιπροσωπευτικό φάσμα των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών δεικτών αναφοράς· τονίζει ότι η μείωση του αριθμού των συστάσεων αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη θεματική εστίαση· τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες και να επιτευχθεί ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών·

6.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξασφάλιση μεγαλύτερου ενστερνισμού σε εθνικό επίπεδο κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των ΣΑΧ ως διαρκούς διαδικασίας μεταρρύθμισης· θεωρεί ότι, για να ενισχυθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο και να προωθηθεί η ουσιαστική εφαρμογή των ΣΑΧ, και λόγω του γεγονότος ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερες από τις μισές ΣAX, οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να διαρθρώνονται με σαφήνεια γύρω από καλά καθορισμένες και διαρθρωμένες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίζουν, εφόσον είναι σκόπιμο, τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών· επαναλαμβάνει ότι, λόγω της κατανομής εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη, η κατάρτιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων ενδέχεται να βελτιωθεί με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζει την πρόταση θέσπισης κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όπως πρότεινε η Επιτροπή των Περιφερειών· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα υποβάλλονται σε επαρκή δημοκρατικό έλεγχο στα αντίστοιχα εθνικά τους κοινοβούλια·

7.  τονίζει ότι η μακροχρόνια οικονομική κρίση στην Ευρώπη κατέδειξε την έντονη ανάγκη να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της πραγματοποίησης βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και την εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών για τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τις επενδύσεις· επισημαίνει τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μετά από ένα έτος λειτουργίας· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της απορρόφησης του ΕTΣΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες μετάβασης και τον πραγματικά συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεών του και της ταυτόχρονης εντατικοποίησης των προσπαθειών ανάπτυξης επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο·

8.  υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας, ιδίως των νέων, εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά, καταδεικνύει ότι η ικανότητα δημιουργίας ποιοτικής απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, και τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, για να αυξηθούν οι επενδύσεις σε δεξιότητες, να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας και να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες στα εισοδήματα και την κατανομή του πλούτου και, παράλληλα, να διατηρηθεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επισημαίνει ότι απαιτούνται μέτρα στήριξης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα επίμονα υψηλά επίπεδα ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη·

9.  τονίζει ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό πλεονάσματος ρευστότητας με επιτόκια κοντά στο μηδενικό κατώτατο όριο (ZLB), δυσμενών προοπτικών όσον αφορά τη ζήτηση, και περιορισμένων επενδύσεων και δαπανών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, απαιτεί την εφαρμογή του ανανεωμένου μίγματος πολιτικών που πρότεινε η Επιτροπή για να δημιουργηθεί ανάπτυξη· σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική δεν αρκεί για να τονωθεί η ανάπτυξη όταν υπάρχει έλλειψη επενδύσεων και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Προτεραιότητες και στόχοι των συστάσεων του 2016

10.  επισημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής για έξοδο τριών κρατών μελών από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ύπαρξη μεγάλων και συστηματικών πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά την ανάγκη για τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων, ιδίως των μακροπρόθεσμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος όσον αφορά τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ψηφιακή οικονομία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη γήρανση του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών που να ευνοούν την ανάπτυξη και την ανάκαμψη σε όλα τα κράτη μέλη, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις αποδοτικές δημόσιες δαπάνες, και υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

11.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να αυξηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, ιδίως για τις MMΕ, και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και, συνεπώς, να αυξηθεί η ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία· τονίζει τη σημασία της βαθμιαίας ολοκλήρωσης και της εφαρμογής της Tραπεζικής Ένωσης και της ανάπτυξης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί σταθερό περιβάλλον για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της χρηματοπιστωτικής αγοράς της ζώνης του ευρώ·

12.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, δεν έχουν οδηγήσει σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ και ούτε έχουν συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης στην ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των ρητρών ευελιξίας που περιλαμβάνει· επισημαίνει ότι, αν και οι επενδύσεις σε επίπεδο υποεθνικών κυβερνήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το εξήντα τοις εκατό των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι για μέσα επενδυτικής πολιτικής, όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ απαιτείται καλά σταθμισμένη ανάμειξη και μεταξύ τους συμπληρωματικότητα, προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των δαπανών της Ένωσης, μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές· τονίζει, συνεπώς, ότι το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου διαρθρωτικής μεταρρύθμισης·

Πολιτικές αντιδράσεις και συμπεράσματα

13.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ικανότητας της ΕΕ να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να διατηρεί θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, με τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου ευνοϊκού για την ανάπτυξη· φρονεί ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, ανάλογα με την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν καλύτερα τις δεξιότητες των μεταναστών και να προσαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στις ανάγκες των εργοδοτών·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς που να προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και να εξασφαλίζουν την απόκτηση προσόντων συναφών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αποδίδει στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση· σημειώνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, και παράλληλα να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τους μισθούς και τα πρότυπα απασχόλησης, η κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικού, κοινωνικού και ανθρώπινου κόστους σύμφωνα με τις ενωσιακές αξίες της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας, με ταυτόχρονη έμφαση στις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, στην έρευνα και ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης· θεωρεί ότι απαιτούνται καλά σχεδιασμένες πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, να δημιουργηθούν σταθερά και βιώσιμα επίπεδα ανάπτυξης και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι σημερινές διαρθρωτικές προκλήσεις ώστε να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο το χάσμα καινοτομίας με άλλες οικονομίες·

15.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που εξασφαλίζουν τη μείωση των εμποδίων στην αύξηση των επενδυτικών ροών και της εμπορικής κίνησης, τα οποία προκύπτουν σε επίπεδο ΕΕ ως αποτέλεσμα της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούνται, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας· σημειώνει την επίδραση που έχουν στον τραπεζικό δανεισμό η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης και, σε εθνικό επίπεδο, τα δύσκαμπτα νομικά συστήματα, η διαφθορά, η έλλειψη διαφάνειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η παρωχημένη γραφειοκρατία, η ανεπαρκής ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η κακή κατανομή των πόρων, η ύπαρξη εμποδίων στην εσωτερική αγορά στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα και τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

16.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην οποία η καταπολέμηση της φτώχειας ήταν για πρώτη φορά μέρος προγράμματος της ΕΕ, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της κλίμακας της φτώχειας στην Ένωση· θεωρεί ότι ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ ήδη από τη σύλληψη τους·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, δεδομένου ότι η υπερβολική φορολογία εκμηδενίζει τα κίνητρα του ανενεργού εργατικού δυναμικού, των ανέργων και των χαμηλόμισθων για επιστροφή στην απασχόληση·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση την υπό εξέλιξη συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κενού παραγωγής·

19.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να αρθούν όσα εμπόδια εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις επενδύσεις στα κράτη μέλη, και να καταστεί δυνατός ένας καταλληλότερος συνδυασμός προσανατολισμένος προς πολιτικές που να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής έμφασης στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει ότι η δημόσια και ιδιωτική στήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για μια περισσότερο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και ότι η αδυναμία ή η απουσία αυτής της υποδομής τοποθετεί ορισμένες χώρες σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση· τονίζει ότι, αν και δεν υπάρχει μια και μοναδική ιδανική συνταγή για την πολιτική της ΕΕ για την καινοτομία, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα της ικανότητας καινοτομίας στην ΕΕ, συνιστάται η εφαρμογή επαρκώς διαφοροποιημένων πολιτικών καινοτομίας στα κράτη μέλη, οι οποίες θα βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα επιτυχημένα παραδείγματα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21) τον Δεκέμβριο 2015 και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να την θέσουν σε εφαρμογή·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

21.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκουν, οι διαδικασίες εξυγίανσης να συνοδεύονται από μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων, και τονίζει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συμβάλλει στο να δίνονται λύσεις στις υπάρχουσες και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα της οικονομίας· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να αποτελούν βασική συμπληρωματική δράση, δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους παράγοντες ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης· ζητεί, οι μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από τις ΣΑΧ να συνοδεύονται από μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπό τους, με σκοπό να κατανοούνται καλύτερα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην απασχόληση, και ιδίως ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη·

22.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων, παραμένει καθοριστικό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανεργία εξακολουθεί μεν να μειώνεται σταδιακά, αλλά παραμένει πάνω από το επίπεδο του 2008, με 21,2 εκατομμύρια ανέργους τον Απρίλιο του 2016 και τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης μόνο με επισφαλείς θέσεις εργασίας ή με μείωση του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ορισμένων κρατών μελών, μολονότι έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, δεν είναι διεθνούς επιπέδου και παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων, πράγμα που επιτείνει το γεγονός ότι το 39% των εταιρειών εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες· επιμένει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υπέρβαση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της μακροχρόνιας ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχονται στην κοινωνία τα μέσα και οι ικανότητες για να αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

23.  επισημαίνει ότι, μεταξύ 2008 και 2014, ο αριθμός των ανθρώπων στην ΕΕ που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σε 4,2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας, συνολικά, τα 22 εκατομμύρια (22,3%)· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει πως «τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις οξείες κοινωνικές συνέπειες της κρίσης»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αυξανόμενων ανισοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιομορφίες μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κοινωνιών· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η μείωση των ανισοτήτων θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των ΣΑΧ, δεδομένου ότι είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη μακρόπνοης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικά βιώσιμου ρυθμού εφαρμογής·

24.  υπενθυμίζει ότι, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο, οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, μοντέλο που διασφαλίζει την ισότητα και την κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών·

25.  πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να εγγυάται θετικό κοινωνικό αντίκτυπο· χαιρετίζει την καθιέρωση των τριών νέων πρωταρχικών δεικτών απασχόλησης στον μακροοικονομικό πίνακα επιδόσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι δείκτες αυτοί να έχουν ίση βαρύτητα με τους υπάρχοντες οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αξιολόγηση των εσωτερικών ανισορροπιών και να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η επιλεκτική εφαρμογή, να είναι δυνατόν οι δείκτες αυτοί να προκαλούν τη διεξαγωγή διεξοδικών αναλύσεων, και να κατανοείται καλύτερα η σχέση αιτίου αιτιατού μεταξύ πολιτικής και δράσης· προτείνει την καθιέρωση διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· θεωρεί ότι ενδεχόμενη ισοτιμία των δεικτών απασχόλησης με τους οικονομικούς δείκτες θα πρέπει να συνοδεύεται από αναβάθμιση του ρόλου του συμβουλίου EPSCO στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

26.  θεωρεί ότι η καθιέρωση των τριών δεικτών απασχόλησης δείχνει πως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, κυρίως μέσω της καθιέρωσης κοινωνικών δεικτών·

27.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει τις εργασίες για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφέρει καρπούς η διαδικασία διαβούλευσης και να ξεκινήσουν νέες, ουσιαστικές ενέργειες για τη διαμόρφωση βαθύτερης και δικαιότερης ΕΕ, όπως επίσης να αναληφθεί σημαντικότερος ρόλος στην άρση των ανισοτήτων· επισημαίνει εν προκειμένω την έκθεση των πέντε Προέδρων στην οποία ζητείται μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά παράλληλα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι κάθε κοινή πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή δράση θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης τις ανισότητες και τις εισοδηματικές διαφορές στα κράτη μέλη, και δεν πρέπει να περιορίζεται στην αντιμετώπιση της κατάστασης των πλέον ενδεών·

28.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εστιάζεται τώρα περισσότερο στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· σεβόμενο τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τους ζητεί να αναλάβουν επείγουσα δράση προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπής απασχόληση με βιώσιμους μισθούς, πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα και κοινωνική προστασία (παράγοντες που έχουν ήδη μειώσει το ποσοστό φτώχειας από 26,1% σε 17,2%) και ποιοτικές καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, και τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και της καθιέρωσης ενός πλήρους, βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει υποστήριξη στα κράτη μέλη και να μεριμνήσει για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι πρόκειται για βασική πρόκληση σε σχέση με την επανεκκίνηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

29.  υπογραμμίζει ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

30.  αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών που πρέπει να γίνεται σεβαστή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

31.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ανεργία των νέων έχει μειωθεί, αλλά επισημαίνει πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε απίστευτα υψηλά επίπεδα, με πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνεργους νέους κάτω των 25 ετών στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,885 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου «Εγγυήσεις για τη νεολαία» είναι τόσο ανομοιόμορφα και ενίοτε ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τον Οκτώβριο 2016 διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής του, που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη συνέχιση του προγράμματος·

32.  υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη τα επιδόματα ανεργίας μειώνονται κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να εξασφαλιστούν επιδόματα ανεργίας επαρκή για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, και να αναληφθούν ενέργειες για την ομαλή ένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας·

33.  τονίζει ότι οι ανισορροπίες των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι κατά βάση αποτέλεσμα της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της επισφαλούς απασχόλησης· ζητεί, συνεπώς, μεταρρυθμίσεις που να εγγυώνται επαρκή χρηματοδότηση για έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα συντάξεων ο οποίος θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις, τουλάχιστον πάνω από το όριο της φτώχειας·

34.  υπενθυμίζει για άλλη μία φορά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

35.  επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό συστάσεων (προς πέντε κράτη μέλη) σχετικά με τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι ευρείες εισοδηματικές ανισότητες είναι επιζήμιες, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή αλλά και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (όπως δήλωσαν πρόσφατα τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ), καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος Juncker κατά τον εναρκτήριο λόγο του, ότι θα υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος σε όλους τους Ευρωπαίους μέσω ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστου εισοδήματος το οποίο θα καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης, με σεβασμό προς τις εθνικές πρακτικές και την αρχή της επικουρικότητας·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, που οφείλεται εν μέρει στις αναποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της θέσης των εργαζομένων στο πλαίσιο των συστημάτων καθορισμού των μισθών, προκειμένου να μειωθεί η ψαλίδα των μισθών· προειδοποιεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν λάβει μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού οφέλους, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων παρέμειναν στάσιμοι ή μειώθηκαν· θεωρεί ότι αυτή η υπερβολική διαφορά στις αποδοχές αυξάνει τις ανισότητες και ζημιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών·

37.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, που φθάνουν τα 10,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας όσο και για την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων αυτών· εκφράζει, συνεπώς, την αποδοκιμασία του για την αδράνεια των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους και τους αιτούντες εργασία όλων των ηλικιών και να λάβει μέτρα το ταχύτερο δυνατό για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ενωσιακή χρηματοδότηση και την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων όπου είναι δυνατόν·

38.  θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών και η μακροχρόνια φροντίδα, παραμένει ουσιαστική για μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, για την προώθηση της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, για τη δημιουργία απασχόλησης και για τη μείωση των ανισοτήτων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές που να εγγυώνται την επάρκεια, την καταλληλότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε όλο τον κύκλο ζωής του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή διαβίωση, καταπολεμώντας τις ανισότητες και προωθώντας την ένταξη με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, ιδίως για όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και για τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

39.  υπενθυμίζει τα εμπόδια και τους φραγμούς, υλικής και ψηφιακής μορφής, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρίες· ελπίζει ότι η νομοθετική πράξη για τις αναπηρίες την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή θα υλοποιηθεί σύντομα και θα επικεντρωθεί αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της ένταξης και της πρόσβασης·

Εσωτερική αγορά

40.  εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι πολλές από τις ΣΑΧ υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης και επενδύσεων που στηρίζουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις δημόσιες συμβάσεις και την αμοιβαία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων· τονίζει ότι η επιβολή του νόμου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να γίνει αισθητός ο αντίκτυπος από τους εν λόγω τομείς πολιτικής· θεωρεί ζωτικής σημασίας, εν προκειμένω, να δώσει η Επιτροπή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, όσον αφορά τις ΣΑΧ, στην εισαγωγή μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων με σημαντικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κοινωνικές επενδύσεις, την απασχόληση και την κατάρτιση·

41.  δηλώνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, και τονίζει ότι μια ενιαία αγορά χωρίς αποκλεισμούς, με ενισχυμένη διακυβέρνηση που ευνοεί τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον ανταγωνισμό, αποτελεί μέσο κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της συνοχής, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί επισήμως ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών της ενιαίας αγοράς, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή τη συστηματική επακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις ΣΑΧ·

42.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπής είναι αποφασισμένη να εξετάσει την έλλειψη φορολογικού συντονισμού εντός της ΕΕ, και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών κανονισμών περί ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της σκοπιμότητας του περαιτέρω συντονισμού και, ειδικότερα, να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή μιας απλοποιημένης προσέγγισης για τον ΦΠΑ στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

43.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται, ή έχουν δημιουργηθεί, φραγμοί που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· εφιστά, συγκεκριμένα, την προσοχή στο γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να την εφαρμόζουν μόνο εν μέρει, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο την εφαρμογή διατάξεων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί, αν είναι απαραίτητο, διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακής τεχνολογίας·

44.  επισημαίνει ότι το σύστημα που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στηρίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών συστημάτων και της αμοιβαίας επαλήθευσης της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για την καλύτερη εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων· τονίζει ότι η ορθή επιβολή και η βελτίωση της νομοθεσίας έχουν ουσιαστική σημασία, λαμβανομένου υπόψη του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, ο οποίος περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και τις επιλογές των καταναλωτών, και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και να ισχύουν για την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία χαρτογράφησης των προσόντων και επαγγελμάτων που υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση μιας διαδραστικής δημόσιας βάσης δεδομένων που θα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης των κρατών μελών·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ΣΑΧ εξακολουθούν να επισημαίνονται αδυναμίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως είναι η έλλειψη ανταγωνισμού και διαφάνειας και ότι 21 κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τη σχετική νομοθετική δέσμη στο εθνικό τους δίκαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να δράσει άμεσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις, δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες επί παραβάσει· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει συστηματικά, με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις και δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

46.  στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ζητεί να υπάρξει καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων προς όφελος όλων των επιχειρήσεων και των πολιτών, και ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την κατάλληλη χρήση των πόρων·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0058.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(3) ΕΕ C 165 E της 11.6.2013, σ. 24.
(4) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(5) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 2.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0358.


Trans-λιπαρά
PDF 432kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τα trans-λιπαρά (2016/2637(RSP))
P8_TA(2016)0417B8-1115/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 7,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα trans-λιπαρά στα τρόφιμα και στην εν γένει διατροφή του πληθυσμού της Ένωσης (COM(2015)0619),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών «Trans fatty acids in Europe: where do we stand? A synthesis of the evidence: 2003-2013» (Trans-λιπαρά οξέα στην Ευρώπη: πού βρισκόμαστε; Μια σύνθεση των στοιχείων: 2003-2013),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) του 2009 που παρέχει συστάσεις για την πρόσληψη trans-λιπαρών διά της τροφής,

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ): «The effectiveness of policies for reducing dietary transfat: a systematic review of the evidence» (Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τη μείωση των trans-λιπαρών στη διατροφή: μια συστηματική ανάλυση των στοιχείων)(2), «Eliminating trans fats in Europe - A policy brief» (Κατάργηση των trans-λιπαρών στην Ευρώπη - Σύνοψη πολιτικής)(3), και «Effects of trans-fatty acid intake on blood lipids and lipoproteins: a systematic review and meta-regression analysis» (Επιπτώσεις της πρόσληψης trans-λιπαρών οξέων στα λιπίδια και τις λιποπρωτεΐνες του αίματος: μια συστηματική επισκόπηση και ανάλυση της μετα-παλινδρόμησης)(4),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τα trans-λιπαρά (O-000105/2016 – B8-1801/2016 και O-000106/2016 – B8-1802/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα trans-λιπαρά οξέα είναι ένα ιδιαίτερο είδος ακόρεστων λιπαρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα trans-λιπαρά υπάρχουν εκ φύσεως σε τρόφιμα τα οποία προέρχονται από μηρυκαστικά, όπως είναι για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας, και σε ορισμένα φυτά και σε προϊόντα φυτικής προέλευσης (πράσα, μπιζέλια, μαρούλια και κραμβέλαιο), περιέχονται κυρίως σε μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια βιομηχανικής παρασκευής (φυτικά έλαια που διαφοροποιούνται με προσθήκη ατόμων υδρογόνου και χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα και στο ψήσιμο, καθώς και στα μεταποιημένα τρόφιμα προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η πρόσληψη trans-λιπαρών συνδέεται κυρίως με την κατανάλωση μερικώς υδρογονωμένων φυτικών ελαίων βιομηχανικής παρασκευής που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία σε ένα ευρύ φάσμα ποτών και τροφίμων (τόσο σε προσυσκευασμένα όσο και σε μη προσυσκευασμένα προϊόντα, όπως τα τρόφιμα που πωλούνται χύμα και τα τρόφιμα που σερβίρονται σε υπηρεσίες τροφοδοσίας και εστίασης)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) απεφάνθη ότι τα trans-λιπαρά οξέα που προέρχονται από μηρυκαστικά έχουν παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα που προέρχονται από βιομηχανικά προϊόντα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λιπαρά των μηρυκαστικών περιέχουν 3-6 % trans-λιπαρά οξέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη κατανάλωση φυσικών trans-λιπαρών οξέων που προέρχονται από μηρυκαστικά κυμαίνεται γενικά σε χαμηλά επίπεδα, και ότι ο ΠΟΥ επισημαίνει πως είναι απίθανο τα εν λόγω φυσικά trans-λιπαρά οξέα να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία στο πλαίσιο των σημερινών πραγματικών τρόπων διατροφής, λόγω της συγκριτικά χαμηλότερης πρόσληψης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα αφορά μόνο τα λιπαρά οξέα βιομηχανικής παρασκευής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εστιατόρια και καταστήματα ταχείας εστίασης χρησιμοποιούν trans-λιπαρά οξέα για το τηγάνισμα τροφίμων επειδή είναι φθηνά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές σε επαγγελματικές φριτέζες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον trans-λιπαρά οξέα προστίθενται ή παράγονται κατά την προετοιμασία ορισμένων τροφίμων (όπως μπισκότα, κέικ, αλμυρά πρόχειρα γεύματα και τηγανισμένα τρόφιμα)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνή κατανάλωση μερικώς υδρογονωμένων φυτικών ελαίων βιομηχανικής παρασκευής έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού νοσήματος (περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μακροπρόθεσμο παράγοντα), υπογονιμότητα, ενδομητρίωση, χολολιθίαση, νόσο του Alzheimer, διαβήτη, παχυσαρκία και ορισμένους καρκίνους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταπολεμήσουν τα αίτια της παχυσαρκίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή πρόσληψη trans-λιπαρών επιτείνει τον κίνδυνο ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου (περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο ανά θερμίδα), μιας ασθένειας η οποία, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ευθύνεται για περίπου 660 000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ, ήτοι περίπου για το 14 % της συνολικής θνησιμότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA συνιστά η πρόσληψη trans-λιπαρών να είναι κατά το δυνατό χαμηλότερη στο πλαίσιο μιας διατροφής κατάλληλης ως προς τα θρεπτικά στοιχεία(5)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ συνιστά, πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση trans-λιπαρών να αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο από το 1 % της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας(6)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ κατέληξε, τον Ιούνιο 2015, στο συμπέρασμα ότι τα μερικώς υδρογονωμένα έλαια δεν «αναγνωρίζονται εν γένει ως ασφαλή» για χρήση στα τρόφιμα που προορίζονται για τον άνθρωπο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, πρόσφατη μελέτη που συγκεντρώνει δεδομένα από εννέα χώρες της ΕΕ αναφέρει ότι η μέση ημερήσια πρόσληψη trans-λιπαρών αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1 % της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας, αλλά σημειώνονται υψηλότερες τιμές πρόσληψης σε συγκεκριμένους υποπληθυσμούς σε ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη(7)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο κοινό επιβεβαιώνει ότι, παρά την αναφερόμενη μείωση των trans-λιπαρών σε συγκεκριμένα τρόφιμα, σε ορισμένες αγορές προϊόντων διατροφής της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα τρόφιμα με υψηλά επίπεδα trans-λιπαρών, δηλ. με περισσότερα από 2 γρ. trans-λιπαρά ανά 100 γρ. λιπαρών (όπως μπισκότα ή ποπ-κορν με περίπου 40-50 γρ. trans-λιπαρά/100 γρ. λιπαρών, καθώς και μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, όπως προϊόντα αρτοποιίας)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, οι πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση της περιεκτικότητας των τροφίμων σε trans-λιπαρά συνεπάγονται μείωση των επιπέδων των trans-λιπαρών χωρίς αύξηση της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες πολιτικές είναι ρεαλιστικές, εφικτές και ενδέχεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι δυστυχώς μόλις ένας στους τρεις καταναλωτές στην ΕΕ είναι ενήμερος σχετικά με τα trans-λιπαρά δείχνει ότι τα μέτρα επισήμανσης δεν είναι αποτελεσματικά και ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για την ευαισθητοποίηση μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν ρυθμίζει την περιεκτικότητα των τροφίμων σε trans-λιπαρά ούτε και απαιτεί σχετική επισήμανση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστρία, η Δανία, η Λετονία και η Ουγγαρία έχουν θεσπίσει νομοθεσία για τον περιορισμό της περιεκτικότητας των τροφίμων σε trans-λιπαρά, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη έχουν επιλέξει εθελοντικά μέτρα, όπως είναι η αυτορρύθμιση, οι διατροφικές συστάσεις ή κριτήρια σύνθεσης για συγκεκριμένα παραδοσιακά προϊόντα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία, η θέσπιση νόμιμων ορίων για τα βιομηχανικής παρασκευής trans-λιπαρά στη Δανία, που εισήγαγε ένα εθνικό όριο της τάξης του 2 % για τα trans-λιπαρά σε έλαια και λίπη το 2003, ήταν επιτυχής και επέφερε σημαντική μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα(8)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος του καταλόγου συστατικών των προσυσκευασμένων τροφίμων για μερικώς υδρογονωμένα έλαια είναι για τους καταναλωτές ο μοναδικός τρόπος να εντοπίσουν προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν trans-λιπαρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση στους καταναλωτές σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των μερικώς υδρογονωμένων ελαίων (που περιέχουν trans-λιπαρά, μεταξύ άλλων λιπαρών οξέων) και των πλήρως υδρογονωμένων ελαίων (που περιέχουν μόνο κορεσμένα λιπαρά οξέα και καθόλου trans-λιπαρά), καθώς ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 απαιτεί να αναγράφεται αυτή η πληροφορία στον κατάλογο συστατικών των προσυσκευασμένων τροφίμων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, τα άτομα με καλύτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση ακολουθούν πιο υγιεινή διατροφή σε σύγκριση με τα κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερα άτομα, και ότι το χάσμα αυτό διευρύνεται όσο ενισχύονται οι κοινωνικές ανισότητες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, τα trans-λιπαρά τείνουν να χρησιμοποιούνται σε φθηνότερα τρόφιμα και ότι, δεδομένου ότι τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα καταναλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα φθηνότερα τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά, μεγαλώνουν οι πιθανότητες ενίσχυσης των ανισοτήτων όσον αφορά την υγεία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της πρόσληψης trans-λιπαρών βιομηχανικής παρασκευής·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί υγείας, οι ομάδες καταναλωτών, οι ενώσεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας και οι εταιρείες τροφίμων έχουν καλέσει(9) την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που περιορίζει την ποσότητα των βιομηχανικών trans-λιπαρών οξέων στα τρόφιμα σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο που έχουν θεσπίσει οι δανικές αρχές (δηλαδή 2 γρ. trans-λιπαρών οξέων ανά 100 γρ. λίπους)·

1.  υπενθυμίζει ότι το θέμα των trans-λιπαρών αποτελεί προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο και εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τους κινδύνους που ενέχουν τα trans-λιπαρά για την ανθρώπινη υγεία·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ήδη ότι οι παρασκευαστές τροφίμων θα πρέπει, από τα μέσα του 2018, να αφαιρέσουν τα μερικώς υδρογονωμένα έλαια από τα προϊόντα που πωλούνται στην εσωτερική αγορά, δεδομένου του συμπεράσματος του 2015 ότι τα trans-λιπαρά δεν αναγνωρίζονται εν γένει ως ασφαλή·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με στοιχεία, η θέσπιση ορίων για τα trans-λιπαρά μπορεί να έχει άμεσα και σημαντικά οφέλη για την υγεία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτυχία που σημειώθηκε στη Δανία με την εισαγωγή εθνικού ορίου της τάξης του 2 % όσον αφορά την παρουσία trans-λιπαρών σε έλαια και λίπη το 2003·

4.  τονίζει ότι για το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της ΕΕ -ιδίως δε για τα πιο ευάλωτα άτομα- δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τα trans-λιπαρά και τις επιπτώσεις που έχει η κατανάλωσή τους στην υγεία, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές·

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ευάλωτες ομάδες, μεταξύ άλλων οι πολίτες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και τα παιδιά, έχουν μεγαλύτερη τάση να καταναλώνουν τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά·

6.  αναγνωρίζει ότι όλες οι υπάρχουσες στρατηγικές για τη μείωση των trans-λιπαρών φαίνεται να συνδέονται με σημαντικές μειώσεις των επιπέδων των trans-λιπαρών στα τρόφιμα και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα trans-λιπαρά σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι οι μεμονωμένες δράσεις από τα κράτη μέλη θα έχουν ως αποτέλεσμα μια συρραφή κανονιστικών ρυθμίσεων, που θα οδηγήσει ενδεχομένως σε διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και, επιπλέον, στην παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και της καινοτομίας στη βιομηχανία τροφίμων·

7.  πιστεύει ότι τα μέτρα δεν πρέπει, επομένως, να λαμβάνονται μόνο σε εθνικό επίπεδο και ότι για να μειωθεί σημαντικά η μέση πρόσληψη trans-λιπαρών είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα από την ΕΕ·

8.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ(10), μια πολιτική επισήμανσης των trans-λιπαρών είναι πιθανόν το μέτρο που συνεπάγεται τη μεγαλύτερη δαπάνη για την αποτελεσματική εφαρμογή του, ενώ ο οικονομικός αντίκτυπος της απαγόρευσης των trans-λιπαρών ήταν ελάχιστος σε χώρες που έχουν εφαρμόσει τέτοιες απαγορεύσεις, δεδομένου του χαμηλού κόστους εφαρμογής και παρακολούθησης·

9.  πιστεύει ότι η έλλειψη ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των trans-λιπαρών στην υγεία καθιστά την υποχρεωτική επισήμανση των trans-λιπαρών σημαντικό αλλά λιγότερο αποτελεσματικό μέσο σε σύγκριση με τη θέσπιση υποχρεωτικών ορίων για την προσπάθεια μείωσης της πρόσληψης trans-λιπαρών όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ·

10.  επισημαίνει ακόμα, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια στρατηγική επισήμανσης των trans-λιπαρών οξέων επηρεάζει μόνο συγκεκριμένα τρόφιμα, χωρίς καμία επίπτωση για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα σε εστιατόρια·

11.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει το συντομότερο δυνατό ένα νόμιμο όριο σε επίπεδο ΕΕ για τα βιομηχανικά trans-λιπαρά (τόσο σε επίπεδο συστατικών όσο και σε επίπεδο τελικού προϊόντος) σε όλα τα τρόφιμα, προκειμένου να μειωθεί η πρόσληψή τους σε όλες τις ομάδες πληθυσμού·

12.  ζητεί η εν λόγω πρόταση να υποβληθεί εντός δύο ετών·

13.  ζητεί η εν λόγω πρόταση να συνοδεύεται από εκτίμηση αντικτύπου στην οποία θα αξιολογείται το κόστος βιομηχανικής ανασύνθεσης των προϊόντων που θα προκύπτει από την υποχρεωτική θέσπιση ορίου, καθώς και το ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους αυτού στους καταναλωτές·

14.  επικροτεί, ως προς αυτό, την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διενέργεια ενδελεχούς εκτίμησης αντικτύπου προκειμένου να αξιολογηθούν οι δαπάνες και τα οφέλη διαφορετικών επιλογών κατώτατου ορίου και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει ειδικότερα υπόψη της τις επιπτώσεις στις ΜΜΕ·

15.  καλεί τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων να δώσει προτεραιότητα σε εναλλακτικές λύσεις που τηρούν τα πρότυπα υγείας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως η χρήση βελτιωμένων ελαίων, οι νέες διεργασίες μεταποίησης λιπών ή ακόμη και ο συνδυασμός υποκατάστατων των trans-λιπαρών οξέων (ίνες, κυτταρίνη, άμυλο, πρωτεϊνικά μείγματα, κ.λπ.)·

16.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να ενισχυθούν οι γνώσεις σχετικά με τη διατροφή, να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές και να είναι σε θέση να πραγματοποιούν πιο υγιείς επιλογές όσον αφορά τα τρόφιμα, καθώς και για τη συνεργασία με τη βιομηχανία για να ενθαρρύνει την ανασύνθεση των προϊόντων της ώστε να καταστούν πιο υγιεινά·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(2) Bulletin of the World Health Organization 2013· 91:262–269H.
(3) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1
(4) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246109/1/9789241510608-eng.pdf
(5) EFSA Journal. 2010· 8(3):1461.
(6) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1 pg89, WHO/FAO technical report series 916.
(7) Mouratidou et al. «Trans Fatty acids in Europe: where do we stand?» JRC Science and Policy Reports 2014 doi: 10.2788/1070.
(8) Brandon J. et al. Denmark’s policy on artificial trans fat and cardiovascular disease, Am J Prev Med 2015 (έντυπη έκδοση).
(9) http://www.beuc.eu/publications/open_letter_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf
(10) Eliminating trans fats in Europe: A policy brief, σελίδα 6.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου