Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
 Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη
 Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία
 Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων
 Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
 Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015
 Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο;

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
PDF 465kWORD 48k
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2015/2156(DEC))
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(5) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0271/2016),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2015/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0271/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης, θα πρέπει να λειτουργούν σε πλαίσιο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου που προσδιορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

2.  επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 335 ΣΛΕΕ, «[…] η Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του», και ότι συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους·

3.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής, όπως διέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, και συγκεκριμένα από τα άρθρα 164 έως 166·

4.  σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, «οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται, αναλόγως [...] στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο (όσον αφορά τη δραστηριότητά του ως εκτελεστικού οργάνου) [...]»·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να σιωπά όσον αφορά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 28ης Απριλίου 2016(7), σχετικά με την τάση αύξησης της υποχρησιμοποίησης και των μεταφορών πιστώσεων που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη·

Εκκρεμή ζητήματα

6.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν παρείχαν στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων τους· θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο και βλάπτει τη φήμη των θεσμικών οργάνων·

7.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο στα πρόσφατα ψηφίσματά του για την απαλλαγή·

8.  σημειώνει τις πληροφορίες για την κτιριακή πολιτική που παρέχονται στον ιστότοπο του Συμβουλίου· σημειώνει επίσης ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κόστος που προκύπτει σε σχέση με τα εν λόγω κτίρια· ζητεί να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες στο Κοινοβούλιο στην προσεχή ετήσια οικονομική έκθεση·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής· ζητεί πληροφορίες για το κόστος της καθυστερημένης ολοκλήρωσης του κτιρίου Europa·

10.  επαναλαμβάνει ότι ζήτησε από το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία διοικητικού εκσυγχρονισμού του, και ειδικότερα σχετικά με τον προβλεπόμενο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου·

11.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του θεσμικού οργάνου· επαναλαμβάνει ότι ζήτησε το Συμβούλιο να εφαρμόσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

12.  καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο μητρώο διαφάνειας της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία του οργάνου·

13.  καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να εκπονήσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές κατά της διαφθοράς και ανεξάρτητες πολιτικές εντός των δομών του, και ζητεί συστηματική αύξηση της διαφάνειας των νομοθετικών διαδικασιών και των διαπραγματεύσεων·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονταν σε έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, τούτο δε για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του της 10ης Μαΐου 2011(8), 25ης Οκτωβρίου 2011(9), 10ης Μαΐου 2012(10), 23ης Οκτωβρίου 2012(11), 17ης Απριλίου 2013(12), 9ης Οκτωβρίου 2013(13), 3ης Απριλίου 2014(14), 23ης Οκτωβρίου 2014(15) και 27ης Οκτωβρίου 2015(16) και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2014 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016·

15.  επιμένει ότι η άσκηση ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτεί συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

16.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας απαλλαγής·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν θα εποπτεύει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

18.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του εργαστηρίου του Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στο Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012· υπενθυμίζει επίσης το τρίτο εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ στο οποίο ορίζεται ότι καθένα από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς εξασφαλίζει τη διαφάνεια των εργασιών του·

19.  σημειώνει ότι μόνον τρεις από τις είκοσι εφτά ερωτήσεις που υπέβαλαν στο Συμβούλιο τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014 έλαβαν σαφή απάντηση στα έγγραφα που παρέσχε το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

20.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών για τον προϋπολογισμό·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης·

22.  φρονεί ότι το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν υπέβαλε στο Κοινοβούλιο τα έγγραφα που του είχε ζητήσει θέτει κυρίως σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης στην πληροφόρηση και τη διαφάνεια και συνιστά ανησυχητικό σύμπτωμα δημοκρατικού ελλείμματος εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

23.  θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή παράλειψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και πιστεύει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί λύση στο πρόβλημα χωρίς άλλη καθυστέρηση· τονίζει ότι χρειάζεται αναθεώρηση των Συνθηκών και του δημοσιονομικού κανονισμού με σκοπό να διευκρινισθούν οι στόχοι της διαδικασίας απαλλαγής, και να καθοριστούν κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες όπως ορίζονται στις Συνθήκες

24.  θεωρεί ότι η έλλειψη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αποτελεί αρνητικό μήνυμα προς τους πολίτες της Ένωσης.

(1) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(2) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
(4) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(5) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 20.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 21.
(8) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.
(9) ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.
(10) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.
(11) ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.
(12) ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.
(13) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.
(14) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.
(15) ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.
(16) ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 49.


Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
PDF 481kWORD 48k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0264/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(11) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(14), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0264/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0264/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση ενός θεματολογίου έρευνας για την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στον τομέα της νανοηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία εφαρμογής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση κατέστη οικονομικά αυτόνομη τον Ιούλιο 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ένωση για τις Δραστηριότητες Νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη («AENEAS»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του εβδόμου προγράμματος πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση AENEAS συνεισφέρει με 30 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο στην κοινή επιχείρηση για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συνεισφέρουν σε είδος για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, και καταβάλλουν χρηματοδοτικές συνεισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 φορές την εισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ARTEMIS («ARTEMIS») συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, «ECSEL JTI»), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 26η Ιουνίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 26 Ιουνίου 2014 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων επειδή οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (οι «ΕAX») όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

3.  σημειώνει, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η κοινή επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έλαβε από τις ΕΑΧ σε σχέση με δαπάνες σχετικά με ολοκληρωθέντα έργα· σημειώνει περαιτέρω ότι, μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών ελέγχου τριών ΕΑΧ, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί συμπέρασμα κατά πόσο οι εκ των υστέρων έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι ΕΑΧ, οι οποίες δεν επέτρεψαν στην κοινή επιχείρηση να υπολογίσει ούτε σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ούτε εναπομένον ποσοστό σφάλματος· σημειώνει επίσης ότι η ECSEL JTI επιβεβαιώνει ότι από την εκτενή αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης προέκυψε ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρκής προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών των κοινών επιχειρήσεων·

4.  σημειώνει ότι η ECSEL JTI κάλεσε τις ΕΑΧ να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων και σημειώνει ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου 2016, 76% των ΕΑΧ που εκλήθησαν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 96,79% των συνολικών δαπανών της ARTEMIS και της κοινής επιχείρησης, υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα και επιβεβαίωσαν ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 356 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 76 500 250 EUR·

6.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την κοινή επιχείρηση, οι εθνικές διαδικασίες διασφάλισης αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης μέχρι τον Απρίλιο 2015 για χώρες που λαμβάνουν 54,2% των επιχορηγήσεων της κοινής επιχείρησης· χαιρετίζει την πρόθεση της κοινής επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητα αυτή καλύπτοντας μέχρι το 92,7% του συνόλου των επιχορηγήσεων που έλαβε η κοινή επιχείρηση· επιδοκιμάζει τη διαβεβαίωση της κοινής επιχείρησης ότι οι εθνικές διαδικασίες παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 25.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 26.
(3) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 432.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(6) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(7) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(8) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(9) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 25.
(10) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 26.
(11) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 432.
(12) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(13) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(14) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(15) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS
PDF 486kWORD 43k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2199(DEC))
P8_TA(2016)0420A8-0276/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 26 Ιουνίου 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και κοινή επιχείρηση ENIAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0276/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και κοινή επιχείρηση ENIAC) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και κοινή επιχείρηση ENIAC), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 26 Ιουνίου 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(11) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και κοινή επιχείρηση ENIAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(14), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0276/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ARTEMIS και κοινή επιχείρηση ENIAC), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0276/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ARTEMIS (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για χρονικό διάστημα 10 ετών, με σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή θεματολογίου έρευνας για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών σε διάφορους τομείς εφαρμογής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και αειφορία της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η εμφάνιση νέων αγορών και εφαρμογών στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Οκτώβριο του 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για το χρονικό διάστημα των 10 ετών ανέρχεται σε 420 000 000 EUR και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη της ARTEMIS θα πρέπει να ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1,8 φορές τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, ενώ οι συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ARTEMIS θα πρέπει να ισούνται ή να υπερβαίνουν τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ENIAC («ENIAC») συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (JTI) «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, «ECSEL JTI»), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 26η Ιουνίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων, επειδή οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης («ΕAX») όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

3.  σημειώνει, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η κοινή επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έλαβε από τις ΕΑΧ σχετικά με δαπάνες για ολοκληρωθέντα έργα· σημειώνει περαιτέρω ότι, μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών ελέγχου τριών ΕΑΧ, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί συμπέρασμα κατά πόσον οι εκ των υστέρων έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω των διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι ΕΑΧ, γεγονός το οποίο δεν επέτρεψε στην κοινή επιχείρηση να υπολογίσει ούτε σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ούτε εναπομένον ποσοστό σφάλματος·

4.  σημειώνει ότι η ECSEL JTI διενήργησε εκτενή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διασφάλισης για δείγμα 10 κρατών μελών των κοινών επιχειρήσεων ARTEMIS και ENIAC που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού ECSEL JTI και καλύπτουν το 89,5% του συνόλου των επιχορηγήσεων που διατέθηκαν και σημειώνει ακόμη ότι, βάσει των πιστοποιητικών στο τέλος του έργου που εκδόθηκαν έως τις 13 Ιουνίου 2016, η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι το ποσοστό κάλυψης είναι τριπλάσιο του ορίου του 20% πάνω από το οποίο τα εθνικά συστήματα θεωρούνται ικανοποιητικά όπως προβλέπεται στη στρατηγική κατασταλτικού ελέγχου·

5.  σημειώνει ότι η ECSEL JTI έχει καλέσει τις ΕΑΧ να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων και σημειώνει ότι μέχρι την προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2016, 76% των ΕΑΧ που εκλήθησαν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 96,79% των κοινών δαπανών των κοινών επιχειρήσεων ARTEMIS και ENIAC, υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα και επιβεβαίωσαν ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 554 510 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 30 330 178 EUR (επιχειρησιακές)·

Εσωτερικός έλεγχος

7.  σημειώνει με ανησυχία ότι η κοινή επιχείρηση δεν έλαβε μέτρα για ορισμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με την ενημέρωση και την χρηματοοικονομική αναφορά: ιδιαίτερα, αποτίμηση δραστηριοτήτων, αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου («IAC»)· παρατηρεί ότι αυτό οφειλόταν στην επικείμενη την περίοδο εκείνη συγχώνευση· σημειώνει ότι εν τω μεταξύ η ECSEL JTI έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου και τη συγκρότηση IAC.

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 9.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 10.
(3) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 425.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52.
(6) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(7) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(8) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(9) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 9.
(10) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 10.
(11) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 425.
(12) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(13) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 52.
(14) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(15) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(16) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
PDF 409kWORD 49k
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2196(DEC))
P8_TA(2016)0421A8-0275/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(5), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0275/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(10) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(11) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(12), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0275/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0275/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο 2007 για περίοδο 35 ετών,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο 2008,

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου), οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2014 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 1 168 800 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών 567 600 000 EUR· τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 100% και 88,5% αντίστοιχα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ως προς τον αρχικό προϋπολογισμό για το 2014 ανήλθε σε 73%·

3.  σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το έργο ITER, ο νέος γενικός διευθυντής του οργανισμού ITER υπέβαλε στο Συμβούλιο του ITER σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων τα οποία επηρεάζουν επί του παρόντος την εξέλιξη του έργου ITER· σημειώνει, επιπλέον, ότι, όσον αφορά την κοινή επιχείρηση, ο νέος ασκών χρέη διευθυντή εκπόνησε σχέδιο δράσης για την κοινή επιχείρηση το οποίο υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο δράσης του οργανισμού ITER· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο ασκών χρέη διευθυντή της κοινής επιχείρησης υπέβαλε το σχέδιο δράσης στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης τον Μάρτιο 2015, οπότε και έγινε πλήρως αποδεκτό, και ότι το σχέδιο δράσης της κοινής επιχείρησης συμπληρώνει το σχέδιο δράσης του οργανισμού ITER ως προς ορισμένα σημεία και προσδιορίζει περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία της κοινής επιχείρησης· παρατηρεί ότι, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί ο καθορισμός των πρακτικών μέτρων για την υλοποίηση αμφότερων των σχεδίων δράσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι από τον Μάρτιο 2015, τα εν λόγω σχέδια δράσης υλοποιούνται και παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από τον οργανισμό ITER και την κοινή επιχείρηση και ότι αναμένεται ότι θα επιφέρουν βελτιώσεις· ζητεί να υποβληθεί εν ευθέτω χρόνω έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων δράσης·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του ITER στη συνεδρίαση της 15ης και 16ης Ιουνίου 2016 όπου επιβεβαιώνεται ότι το έργο ITER οδεύει τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά τρόπο που θα επιτρέψει να υπάρξει μια ορθή, ρεαλιστική και αναλυτική πρόταση για το χρονοδιάγραμμα και το συναφές κόστος έως το πρώτο πλάσμα, εγκρίνεται το επικαιροποιημένο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο ITER, το οποίο ορίζει ως ημερομηνία του πρώτου πλάσματος τον Δεκέμβριο 2025, αναφέρεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ορόσημων του έργου μέχρι σήμερα, εγκαίρως ή νωρίτερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αποτελεί θετική ένδειξη για τη συλλογική ικανότητα του οργανισμού ITER και των εγχώριων οργανισμών να συνεχίσουν να υλοποιούν το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, και υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων, την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και την αυστηρότητα όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων παρέχουν νέο έρεισμα στην πεποίθηση ότι το έργο ITER θα διατηρήσει την τρέχουσα θετική δυναμική του·

5.  χαιρετίζει τη θέση του Συμβουλίου του ITER σύμφωνα με την οποία η έμφαση στα βασικά στοιχεία μέσω του πρώτου πλάσματος αναμένεται ότι θα μειώσει ουσιαστικά τους κινδύνους του έργου και ότι το επικαιροποιημένο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη τεχνικώς εφικτή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για το πρώτο πλάσμα, η οποία θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των βασικών φάσεων συναρμολόγησης και έναρξης λειτουργίας του Tokamak και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων·

6.  σημειώνει ότι η πρόοδος ως προς τα ορόσημα που όρισε το Συμβούλιο του ITER στη συνεδρίαση της 18ης και της 19ης Νοεμβρίου 2015 είναι ικανοποιητική και ότι τέσσερα από τα έξι ορόσημα της Σύντηξης για ενέργεια («F4E») για το 2016 έχουν ήδη εκπληρωθεί·

7.  επισημαίνει ότι το ζήτημα της μίσθωσης των χώρων της κοινής επιχείρησης έχει επιλυθεί, δεδομένου ότι η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης για το σημερινό κτήριο και επέκταση των σημερινών χώρων γραφείων με την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης, στη συνεδρίασή του στις 29 και 30 Ιουνίου 2016, έλαβε υπό σημείωση τη σύναψη της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης για τα γραφεία της F4E μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του ιδιοκτήτη του κτιρίου και ενέκρινε τα σχέδια για την ανακαίνιση του χώρου γραφείων που διατίθεται στην κοινή επιχείρηση·

8.  σημειώνει τη μερική εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και προτρέπει την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει να εφαρμόζει τις λοιπές ρυθμίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2016, έχουν τεθεί σε ισχύ ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και οι νέοι κανόνες εφαρμογής της κοινής επιχείρησης· αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καθιερώσει έναν χρηστικό ορισμό για το τι είναι και τι δεν είναι σύντηξη, ο οποίος διευκολύνει τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της αποκλειστικής χρήσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται στο πλαίσιο των συμβάσεων.

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 33.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 34.
(3) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 438.
(4)ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5)ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
(6)ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7)ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(8) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 33.
(9) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 34.
(10) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 438.
(11) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(12) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
(13) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(14) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη
PDF 416kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP))
P8_TA(2016)0422RC-B8-1159/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(2), της 12ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(3), της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το ISIS/Daesh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων(4), και της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο ISIS/Daesh(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016, σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή που συνιστά η οργάνωση ISIS/Daesh, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το Ιράκ, της 16ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και την απειλή που συνιστά το ISIS/Daesh, της 20ής Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κρίση στη Συρία και στο Ιράκ λόγω της δράσης του ISIS/Daesh, της 30ής Αυγούστου 2014, σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 14ης Απριλίου 2014 και της 12ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη Συρία, και της 15ης Αυγούστου 2014, σχετικά με το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2091 (2016) σχετικά με τους αλλοδαπούς μαχητές στη Συρία και το Ιράκ, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική σύνοδο για τη σταθεροποίηση της Μοσούλης στην οποία συμμετείχαν 22 χώρες, ο ΟΗΕ, η ΕΕ και ο Αραβικός Σύνδεσμος υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ιράκ και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 20 Οκτωβρίου 2016 με στόχο την κατάρτιση ενός σχεδίου για την προστασία των αμάχων, τη διανομή βοήθειας και την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τη διακυβέρνηση πρόσφατα απελευθερωμένων από το ΙSIS/Daesh περιοχών,

–  Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εγκρίθηκε το 1998, και τις διατάξεις του περί δικαιοδοσίας όσον αφορά το έγκλημα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα επίθεσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Ιράκ, με την υποστήριξη του παγκόσμιου συνασπισμού κατά του ΙSIS/Daesh, των δυνάμεων Πεσμεργκά της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης καθώς και των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, έχει ξεκινήσει επιχείρηση για την απελευθέρωση της Μοσούλης, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ, και πολλών άλλων πόλεων και χωριών στον «διάδρομο της Μοσούλης» από το ISIS/Daesh·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh επέβαλε τυραννικό καθεστώς στη Μοσούλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτοικοι που μπόρεσαν να διαφύγουν πρόσφατα αναφέρουν ότι οι άνθρωποι εκεί λιμοκτονούν και προσδοκούν απεγνωσμένα την απελευθέρωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πεδιάδα της Νινευή, το Ταλ Αφάρ και το Σιντζάρ, καθώς και η ευρύτερη περιοχή, είναι η πατρώα γη Χριστιανών (Χαλδαίων/ Συροχριστιανών/ Ασσυρίων), Γιαζιντιτών, Σουνιτών και Σιιτών Αράβων, Κούρδων, Σαμπάκων, Τουρκομάνων, Γιαρσανιτών, Σαβαίων-Μανδαίων κ.ά., όπου ζούσαν επί αιώνες σε πνεύμα γενικού πλουραλισμού, σταθερότητας και από κοινού συνεργασίας παρά τις περιόδους εξωτερικών βιαιοπραγιών και διωγμών, έως τις αρχές του παρόντος αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη την κατοχή μεγάλου μέρους της περιοχής από το ISIS/Daesh το 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μοσούλη υπήρξε πολυεθνοτική πόλη στην οποία η σουνιτική αραβική πλειοψηφία έχει συμβιώσει με Χαλδαίους/ Συροχριστιανούς/ Ασσυρίους, Κούρδους, Γιαζιντίτες, Σαμπάκους, Γιαρσανίτες και Τουρκομάνους (Σιίτες και Σουνίτες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές γύρω από την πόλη έχουν επίσης ένα ιστορικό εθνοθρησκευτικής πολυμορφίας με συγκέντρωση των Χριστιανών στις πεδιάδες της Νινευή, των Γιαζιντιτών στην ορεινή περιοχή Σιντζάρ και των Μουσουλμάνων Τουρκομάνων στο Ταλ Αφάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Χριστιανοί στο Ιράκ αριθμούσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο το 2003 αλλά σήμερα έχουν μειωθεί σε λιγότερους από 200 000-350 000, πολλοί εκ των οποίων ζουν σε συνθήκες φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων στο Ιράκ παραδοσιακά είχε μεγάλη κοινωνική σημασία, καθώς συνέβαλλε ουσιαστικά στην πολιτική σταθερότητα, και ότι η εξαφάνιση των μειονοτήτων αυτών στην περιοχή θα έχει περαιτέρω αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνώρισε στις 4 Φεβρουαρίου 2016 ότι το ISIS/Daesh διεξάγει γενοκτονία εις βάρος των Χριστιανών, των Γιαζιντιτών και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας και άλλες χώρες και θεσμικά όργανα, έχει αναγνωρίσει ότι οι ωμότητες που διαπράττει το ISIS/Daesh εις βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράκ περιλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), από το 2014 περίπου 3,3 εκατομμύρια Ιρακινοί έχουν ξεριζωθεί λόγω του πολέμου και πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εκτοπισμού στη Μοσούλη, ως άμεση συνέπεια της επιχείρησης για την ανακατάληψη της περιοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει πέντε στρατόπεδα ανοιχτά και είναι έτοιμη να παράσχει στέγη σε 45 000 άτομα που φεύγουν από τη Μοσούλη και τις γύρω περιοχές, με το οργανωτικό σχέδιο να προβλέπει συνολικά τη διαθεσιμότητα 11 ανοιχτών στρατοπέδων κατά τις προσεχείς εβδομάδες, χωρητικότητας 120 000 ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να βρεθούν εκτάσεις σε ασφαλείς ζώνες μακριά από τα μέτωπα των μαχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος ο προϋπολογισμός της UNHCR για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μοσούλη χρηματοδοτείται σε ποσοστό λίγο πάνω από το 38 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση χρειάζεται όχι μόνο για την αρχική προπαρασκευή αλλά και για την αντιμετώπιση του εκτεταμένου εκτοπισμού, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει ολόκληρο το χειμώνα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κατοχυρωθούν οι απαραίτητοι όροι ασφάλειας για όλους όσοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους ή έχουν εκτοπιστεί διά της βίας, ώστε να αποκτήσει υπόσταση το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη το συντομότερο δυνατόν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις Βρυξέλλες στις 18 Οκτωβρίου 2016 για να συζητήσει τις άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράκ όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση και την σταθεροποίησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει διαθέσει 134 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια προς το Ιράκ, εκ των οποίων 50 εκατομμύρια EUR για τη Μοσούλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί η ασφάλεια για όλες τις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Χαλδαίων/ Συροχριστιανών/ Ασσυρίων και άλλων που διατρέχουν κίνδυνο στις Πεδιάδες της Νινευή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του ιρακινού Συντάγματος «εγγυάται πλήρη θρησκευτικά δικαιώματα για όλα τα άτομα στην ελευθερία της θρησκευτικής πίστης και άσκησής της»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 125 του ιρακινού Συντάγματος εγγυάται τα «διοικητικά, πολιτικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των διαφόρων εθνικοτήτων, όπως των Τουρκομάνων, των Χαλδαίων, των Ασσυρίων και όλων των άλλων στοιχείων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιρακινός πρωθυπουργός Χαϊντέρ αλ Αμπάντι στις 15 Απριλίου 2015 δήλωσε: «Αν δεν αποκεντρωθούμε, η χώρα θα αποσυντεθεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την αποκέντρωση.»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη αυτονομία και η προστασία της ασφάλειας για τις κοινότητες της Πεδιάδας της Νινευή, του Ταλ Αφάρ και του Σιντζάρ εντός του πλαισίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας του Ιράκ θα αποκαταστήσει και θα διαφυλάσσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους·

1.  υποστηρίζει σθεναρά την επιχείρηση που ξεκίνησε το Ιράκ για την απελευθέρωση της Μοσούλης από το ISIS/Daesh· θεωρεί ότι η επιχείρηση αυτή αποτελεί καθοριστικό μέρος μιας διαρκούς και συνολικής προσπάθειας να επιβληθεί στο ISIS/Daesh μια ήττα διαρκείας· εκφράζει την πεποίθησή του ότι το Ιράκ θα επικρατήσει σε αυτόν τον αγώνα εναντίον ενός κοινού εχθρού και θα απελευθερώσει τη Μοσούλη και άλλα τμήματα της χώρας από την παρουσία του ISIS/Daesh·

2.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράκ καθώς και το δικαίωμά του να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους·

3.  ανησυχεί για τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ περιφερειακών παραγόντων· ζητεί τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Ιράκ και να μην αναληφθεί στρατιωτική δράση στο Ιράκ χωρίς τη συγκατάθεση της ιρακινής κυβέρνησης· τονίζει τη σημασία της προώθησης του διαλόγου μεταξύ του Ιράκ και των χωρών της περιοχής με σκοπό την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Μέσης Ανατολής·

4.  υπενθυμίζει ότι οι ιρακινές αρχές πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των αμάχων κατά την επιχείρηση, μεταξύ άλλων ασκώντας αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο επί των πολιτοφυλακών και λαμβάνοντας κάθε δυνατή προφύλαξη για να μην υπάρξουν θύματα μεταξύ των αμάχων και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επίθεση· τονίζει ότι οι χερσαίες δυνάμεις οφείλουν να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους·

5.  εκφράζει την υποστήριξή του προς τη Δημοκρατία του Ιράκ και τον λαό της όσον αφορά την αναγνώριση μίας πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης και ανθεκτικής επαρχίας στην περιοχή της Πεδιάδας της Νινευή, του Ταλ Αφάρ και του Σιντζάρ, σε αντιστοιχία με τη νόμιμη έκφραση της περιφερειακής αυτονομίας των αυτοχθόνων πληθυσμών της·

6.  τονίζει ότι το δικαίωμα των εκτοπισμένων αυτοχθόνων λαών της Πεδιάδας της Νινευή, του Ταλ Αφάρ και του Σιντζάρ –πολλοί εκ των οποίων εκτοπίστηκαν εντός του Ιράκ– να επιστρέψουν στην πατρώα γη τους πρέπει να είναι προτεραιότητα για την πολιτική που χαράσσει η κυβέρνηση του Ιράκ, με την υποστήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της και της διεθνούς κοινότητας· τονίζει ότι, με τη στήριξη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ιράκ και της περιφερειακής κουρδικής κυβέρνησης, πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εν λόγω λαών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους στην περιουσία τους, τα οποία πρέπει να υπερισχύσουν έναντι περιουσιακών διεκδικήσεων εκ μέρους άλλων·

7.  τονίζει ότι οι αυτόχθονες κοινότητες της Πεδιάδας της Νινευή, του Ταλ Αφάρ και του Σιντζάρ –Χριστιανών (Χαλδαίων/ Συροχριστιανών/ Ασσυρίων), Γιαζιντιτών, Τουρκομάνων και άλλων– έχουν δικαίωμα στην προστασία, την ασφάλεια και την περιφερειακή αυτονομία εντός της ομοσπονδιακής δομής της Δημοκρατίας του Ιράκ·

8.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία και τις μαζικές εκτελέσεις από το ISIS/Daesh στο Ιράκ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχείς αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το ISIS/Daesh χρησιμοποιεί παιδιά, ηλικιωμένους, γυναίκες και ευάλωτα άτομα ως ασπίδες κατά των εν εξελίξει στρατιωτικών απελευθερωτικών επιχειρήσεων στο Βόρειο Ιράκ·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δραματική έκκληση του συντονιστή ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ όσον αφορά την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης πρωτοφανούς κλίμακας, που θα προκύψει από την επίθεση στη Μοσούλη· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ στο Ιράκ, ιδίως τις προηγούμενες προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED), που θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχεία επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισθέντων· παρ’ όλα αυτά, καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των απελευθερωμένων περιοχών·

10.  προτρέπει την κυβέρνηση του Ιράκ και τους διεθνείς εταίρους της να καταστήσουν προτεραιότητα την ειρηνική διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τα αμφισβητούμενα εσωτερικά σύνορα της Δημοκρατίας του Ιράκ·

11.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών και μετά από αυτές και, κατά τη σύγκρουση, να σέβονται τις αρχές της αναλογικότητας, της διάκρισης και της προφύλαξης· καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους προκειμένου να επιτρέψουν στους αμάχους να διαφύγουν από τις περιοχές των συγκρούσεων και να τους παρασχεθεί βοήθεια, να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να παραμείνουν εγκλωβισμένοι πολίτες στη Μοσούλη και να χρησιμοποιηθούν από το ISIS/Daesh ως ανθρώπινες ασπίδες, να επιτρέψουν την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές και σε ανθρωπιστική βοήθεια και να εγγυηθούν συνδρομή και προστασία σε αμάχους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές, ιδίως δε να μεριμνήσουν ώστε να μην χωρίζονται οικογένειες και να μην τίθενται σε κίνδυνο παιδιά, καθώς και θέσουν σε εφαρμογή ένα μηχανισμό παρακολούθησης από τρίτους στο πλαίσιο του ΟΗΕ· ζητεί συγκεκριμένα να ληφθούν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους από τους βομβαρδισμούς, να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των θυμάτων και να προστατευθούν οι μη στρατιωτικές υποδομές, ιδίως τα σχολεία και τα νοσοκομεία·

12.  προτρέπει όλους τους συμμετέχοντες που μάχονται εναντίον του ISIS/Daesh στη Δημοκρατία του Ιράκ να αναπτύξουν μια βιώσιμη, μακρόπνοη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική συνεργασία και διάλογο, προκειμένου να θέσουν τα θεμέλια για ένα Ιράκ που θα είναι απαλλαγμένο από ριζοσπαστικά και εξτρεμιστικά κινήματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, την Παγκόσμια Συμμαχία κατά του ΙΚΙΛ, τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς παράγοντες να συνεργαστούν με την εθνική και τις περιφερειακές κυβερνήσεις της Δημοκρατίας του Ιράκ για μια βιώσιμη διευθέτηση ασφαλείας στην Πεδιάδα της Νινευή, το Σιντζάρ και το Ταλ Αφάρ·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της να συνεργαστούν με την εθνική και τις περιφερειακές κυβερνήσεις της Δημοκρατίας του Ιράκ για την επίβλεψη της επανένταξης όλων των Ιρακινών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχουν εκτοπιστεί·

14.  καλεί την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να παράσχουν πρακτική και διπλωματική στήριξη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς δομή μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ύπαρξης μιας αυτόνομης επαρχίας που θα περιλαμβάνει την Πεδιάδα της Νινευή, το Σιντζάρ και το Ταλ Αφάρ και θα εκπροσωπείται πολιτικά από τους αυτόχθονες κατοίκους της περιοχής· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή θρησκευτικών οργανώσεων παροχής βοήθειας στη συντονισμένη ανθρωπιστική δράση, ιδίως για εκτοπισμένες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες·

15.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της καθώς και τη διεθνή κοινότητα να παράσχουν τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση του Ιράκ για την εφαρμογή της απόφασης να δημιουργηθεί επαρχία Πεδιάδας της Νινευή, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της στις 21 Ιανουαρίου 2014, και για την περαιτέρω αποκέντρωση με τη δημιουργία επαρχιών στο Ταλ Αφάρ και το Σιντζάρ, αλλά και να στηρίξουν τις νέες επαρχιακές διοικήσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες κατά τις διαπραγματεύσεις μετά την με την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση και την ιρακινή κυβέρνηση, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι εθνοτικές μειονοτικές ομάδες στην περιοχή, ιδίως των Χριστιανών (Χαλδαίων/ Συροχριστιανών/ Ασσυρίων) των Γιαζιντιτών, των Τουρκομάνων, των Σαμπάκων και των Γιαρσανιτών θα απολαύουν των νομίμων δικαιωμάτων τους και θα συμπεριληφθούν σε μια νέα διοικητική διάρθρωση, για να αποτραπεί το ξέσπασμα νέων συγκρούσεων·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσθέσουν, σε συνεργασία με την ιρακινή κυβέρνηση, τα τοπικά σώματα ασφαλείας στον κατάλογο των δυνάμεων που δικαιούνται να λαμβάνουν βοήθεια· πιστεύει ότι τα τοπικά σώματα ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνουν τοπικές δυνάμεις που έχουν ταχθεί στην προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτικών κοινοτήτων στην Πεδιάδα της Νινευή, στο Ταλ Αφάρ, το Σιντζάρ και αλλού από την απειλή του τζιχαντιστικού σαλαφισμού·

18.  υπενθυμίζει ότι η διάσωση των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνιστούν θεμελιώδη πολιτικό ακρογωνιαίο λίθο για τη συμφιλίωση και την ανάπτυξη, τον μόνο τρόπο να ηττηθεί το μίσος και η διαίρεση, και ότι είναι ουσιώδες να μην υποδαυλίζονται περαιτέρω εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων και να προετοιμάζεται το έδαφος για ένα σταθερό Ιράκ που θα ευημερεί·

19.  παροτρύνει την υπό την ηγεσία του Ιράκ στρατιωτική συμμαχία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρηθούν τα στοιχεία εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από το ISIS/Daesh, προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία·

20.  τονίζει τη ζωτική σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής παροχής ασφάλειας, μέσω πραγματικά ασφαλών διαδρομών όπου θα μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία, μεταξύ άλλων με την αποναρκοθέτηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, και την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως υγειονομικής περίθαλψης, ηλεκτρισμού και εκπαίδευσης στις απελευθερωμένες περιοχές· προειδοποιεί ότι η έλλειψη παροχής βασικών υπηρεσιών, ασφάλειας και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, καθώς και η απουσία προσπάθειας για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβίωση των εξτρεμιστικών δυνάμεων· ζητεί, συνεπώς, να αποκατασταθεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συνεχές βοήθειας από την ανθρωπιστική βοήθεια ως τη σταθεροποίηση, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη του Ιράκ·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία της Μοσούλης για το σύνολο του Ιράκ και ζητεί την εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη νέα διοίκηση της Μοσούλης· τονίζει το νόμιμο δικαίωμα των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην πολιτική συμμετοχή και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους· ζητεί την ειρηνική συνύπαρξη και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχουν ιστορικά ισχυρή παρουσία και έχουν συμβιώσει ειρηνικά η μία δίπλα στην άλλη, ιδίως των Γιαζιντιτών στην ορεινή περιοχή του Σιντζάρ, των Χαλδαίων/ Συροχριστιανών/Ασσυρίων στην Πεδιάδα της Νινευή και των Τουρκομάνων στο Τελ Αφάρ και σε μέρη της περιφέρειας του Κιρκούκ· ζητεί επίσης τη λήψη μέτρων που θα εγγυώνται την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισθέντων προσφύγων·

22.  προτρέπει την ιρακινή κυβέρνηση να παράσχει, με τη στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της, τα μέσα για την αποναρκοθέτηση των περιοχών που ήταν προηγουμένως υπό την κατοχή του ISIS/Daesh και να συνεργαστούν με τα τοπικά συμβούλια που εκπροσωπούν τις μειονότητες, ώστε να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός συντονισμός και να αποφεύγονται καθυστερήσεις που θα εμποδίσουν την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισθέντων·

23.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί, και μετά την απελευθέρωση της Μοσούλης, η καταπολέμηση της περαιτέρω εξάπλωσης στην περιοχή και πέραν αυτής των ισλαμιστικών-τζιχαντιστικών ιδεολογιών, συμπεριλαμβανομένου του σαλαφιτικού τζιχαντισμού, που χρησιμεύει για την θεολογική και πολιτική υποκίνηση των εγκλημάτων του ISIS/Daesh· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ασκήσουν πιέσεις για την παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και αλλού από τους μαχητές του ISIS/Daesh·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0171.
(2) ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 25.
(3) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 35.
(4) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 113.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.


Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία
PDF 407kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))
P8_TA(2016)0423RC-B8-1162/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση 2015 για την Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία, της 10ης Νοεμβρίου 2015 (SWD(2015)0216),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Johannes Hahn, της 16ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου, Federica Mogherini, και του επιτρόπου Johannes Hahn, της 21ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελεί τον πυρήνα των αξιών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση για τα άρθρα 216, 299, 301 και 314 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, που ενέκρινε η Επιτροπή της Βενετίας στην 106η σύνοδο ολομελείας της (Βενετία, 11-12 Μαρτίου 2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία απόπειρα πραξικοπήματος, στην οποία πάνω από 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2 100 τραυματίστηκαν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προάσπιση της δημοκρατίας με πλήρη προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου είναι σημαντική, όπως και η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Τουρκίας στο θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και την τουρκική Ένωση Δημοσιογράφων, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, η τουρκική αστυνομία έχει συλλάβει τουλάχιστον 99 δημοσιογράφους και συγγραφείς, χωρίς στους περισσότερους από αυτούς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που κρατούνται με κατηγορίες που πιστεύεται ότι συνδέονται με την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης να ανέρχεται σε τουλάχιστον 130, με βάση την κατάσταση στις 20 Οκτωβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 64 από τους δημοσιογράφους που είχαν συλληφθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2016 έχουν αποφυλακιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι δημοσιογράφοι έχουν στερηθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και κρατούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες όπου δέχονται απειλές και υφίστανται κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για βασανισμό στη φυλακή των συν-αρχισυντακτών της ημερήσιας εφημερίδας Özgür Gündem που έκλεισε, Bilir Kaya και Inan Kizilkaya·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης και η πίεση στους δημοσιογράφους είχαν προσλάβει μεγάλες διαστάσεις ήδη πριν από το αποτυχημένο πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος οι τουρκικές αρχές έκλεισαν τα γραφεία περισσότερων από 100 τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών, εκδοτών και εταιρειών διανομής, αφήνοντας χωρίς δουλειά περισσότερους από 2 300 δημοσιογράφους και εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ανακληθεί τα διαπιστευτήρια περισσότερων από 330 δημοσιογράφων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των δημοσιογράφων αυτών που τελούν υπό κράτηση περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η γνωστή συγγραφέας Asli Erdogan, η οποία ήταν επίσης μέλος του εποπτικού συμβουλίου και αρθρογράφος της ημερήσιας κουρδικής εφημερίδας Özgür Gündem, που έχει πλέον κλείσει, ο πανεπιστημιακός και αρθρογράφος Mehmet Altan και ο αδελφός του, Ahmet Altan, συγγραφέας και πρώην εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας Taraf·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλές από τις νομικές αυτές ενέργειες κινήθηκαν χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για συμμετοχή των κατηγορουμένων στο αποτυχημένο πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ότι ο χειρισμός υποθέσεων που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης από το δικαστικό σύστημα χωλαίνει σε επίπεδο αμεροληψίας και ανεξαρτησίας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία· εκφράζει την υποστήριξή του στους νόμιμους θεσμούς της Τουρκίας· εκφράζει τη λύπη του για τις πολυάριθμες απώλειες ανθρώπινων ζωών· εκφράζει τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους·

2.  αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την απόπειρα πραξικοπήματος· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να φιμώσει η τουρκική κυβέρνηση περαιτέρω τη νόμιμη και ειρηνική αντιπολίτευση και για να εμποδίσει τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης από την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, μέσω δυσανάλογων και παράνομων ενεργειών και μέτρων·

3.  καλεί τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που κρατούνται χωρίς να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα, στους οποίους περιλαμβάνονται γνωστοί δημοσιογράφοι όπως η Nazli Ilicak, ο Sahin Alpay, η Asli Erdogan, ο Murat Aksoy, ο Ahmet Altan και ο Mehmet Altan· τονίζει ότι η κράτηση δημοσιογράφων δεν θα πρέπει να υπαγορεύεται από το περιεχόμενο της δημοσιογραφίας τους ή τις εικαζόμενες πεποιθήσεις τους, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες τους απαγγέλλονται κατηγορίες, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η προφυλάκιση θα συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση·

4.  υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το τεκμήριο της αθωότητας και η δικαστική ανεξαρτησία· υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι θα πρέπει να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή όταν ασχολούνται με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, δεδομένου ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν καίριο στοιχείο για τη λειτουργία μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι γίνεται χρήση των προσωρινών διατάξεων με στόχο, μεταξύ άλλων, την παρενόχληση μελών των οικογενειών δημοσιογράφων που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό ή έχουν βγει στην παρανομία, όπως με την ακύρωση των διαβατηρίων τους ή με την προσωρινή κράτησή τους στη θέση των κατηγορουμένων·

6.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το κλείσιμο περισσότερων από 150 μέσων ενημέρωσης· ζητεί την επαναλειτουργία τους, την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας τους και την επαναπρόσληψη του απολυθέντος προσωπικού με βάση την ενδεδειγμένη διαδικασία· καλεί τις τουρκικές αρχές να θέσουν τέλος στην πρακτική της κατάχρησης διατάξεων του Ποινικού Κώδικα για να διορίζουν διαχειριστές σε ιδιωτικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στη διαχείριση ανεξάρτητων ειδησεογραφικών οργανισμών, μεταξύ άλλων σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις για το περιεχόμενο, τις απολύσεις δημοσιογράφων και εκδοτών, τις πιέσεις και τον εκφοβισμό μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων που τηρούν επικριτική στάση· καταδικάζει τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών να εκφοβίσουν και να απελάσουν ξένους ανταποκριτές·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για την περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης· υπογραμμίζει ότι οι έρευνες για εικαζόμενη συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, κατά τρόπο αμερόληπτο και να βασίζονται σε πειστικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι στην ενοχοποίηση λόγω σχέσης, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε συλλογική τιμωρία·

8.  τονίζει ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει μια πραγματική τρομοκρατική απειλή· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η γενικόλογα διατυπωμένη τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τιμωρούνται δημοσιογράφοι για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης· ζητεί επειγόντως την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας του Μαρτίου 2016 και τη μεταρρύθμιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις πρακτικές επιπτώσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίσουν την παρακολούθηση όλων των δικών δημοσιογράφων·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1) ΕΕ C 300 της 18.8.2016, σ. 45.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0133.


Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων
PDF 428kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP))
P8_TA(2016)0424RC-B8-1122/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τις συστάσεις της αναθεωρητικής διάσκεψης της Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (NPT) για τη δημιουργία ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη Συνθήκη περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων(2),

–  έχοντας υπόψη τα σεμινάρια της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, και τις τακτικές συνόδους της ενωσιακής Σύμπραξης για τη μη διάδοση,

–  έχοντας υπόψη την ενωσιακή στρατηγική κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη ότι κατά την αναθεωρητική διάσκεψη της NPT το 2015 δεν στάθηκε δυνατό να συμφωνηθεί τελικό έγγραφο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ένατη αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (8079/15),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα που εγκρίθηκαν την άνοιξη του 2016 κατά τη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, στην Ουάσιγκτον,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2310 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την ευκαιρία της 20ής επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τιφλίδας, του 2016, που εγκρίθηκε συναινετικά από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 66/61 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/422/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, για την υποστήριξη διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/33 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση του πολυμερούς πυρηνικού αφοπλισμού, και την έκθεση της ανοιχτής ομάδας εργασίας (OEWG) προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου 2016 (A/71/371),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, ιδίως δε αυτό της ΕΕ, έχει επιδεινωθεί σημαντικά, κι έχει καταστεί περισσότερο ρευστό, πιο επικίνδυνο και λιγότερο προβλέψιμο· επισημαίνει ότι υπάρχουν συμβατικές, μη συμβατικές και υβριδικές απειλές, τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα υπονομεύονται σοβαρά από διάφορες εξελίξεις συμπεριλαμβανομένων της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων όπως η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία και το Πακιστάν, και της περαιτέρω ανάπτυξης πυρηνικής ικανότητας από τη Βόρεια Κορέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των ΟΜΚ βιολογικής και χημικής μορφής τείνει προοδευτικά να ελαχιστοποιηθεί και να σταματήσει μέσω της ουσιαστικής διεθνούς εφαρμογής της απαγόρευσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση του 1972 για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (BTWC) και τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα (CWC)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η διάδοση πυρηνικών ΟΜΚ και των φορέων τους παραμένει μία από τις σοβαρότερες ανησυχίες για την παγκόσμια κοινότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2016 εννέα κράτη –Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ισραήλ και Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)– είχαν στην κατοχή τους συνολικά περίπου 15.395 πυρηνικά όπλα, έναντι περίπου 15.850 το 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η αποτροπή της απόκτησης ή χρήσης πυρηνικών όπλων από τρομοκράτες ή από περαιτέρω κράτη, η μείωση και η εξάλειψη όλων των πυρηνικών οπλοστασίων, και η στροφή στην κατεύθυνση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάσεις για αποπυρηνικοποιημένες ζώνες εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, και συγκεκριμένα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στον Νότιο Ειρηνικό, στη Νοτιοανατολική Ασία, στην Αφρική και στην Κεντρική Ασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρητική διάσκεψη της NPT του 2010, έδωσε νέα έμφαση στον ανθρωπιστικό αντίκτυπο των πυρηνικών όπλων, μετά από πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Νορβηγίας, του Μεξικού και της Αυστρίας, μέσω διαδοχικών διασκέψεων για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο των πυρηνικών όπλων, και των αντίστοιχων εκθέσεών τους, καθώς και με τη διεθνή ανθρωπιστική δέσμευση που δρομολογήθηκε από την Αυστρία και κατατέθηκε κατά την αναθεωρητική διάσκεψη της NPT του 2015, έχει δε ήδη υιοθετηθεί από 127 κράτη μέλη του ΟΗΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν περαιτέρω οι βασικοί στόχοι μη διάδοσης και αφοπλισμού των τριών πυλώνων της NPT, και συγκεκριμένα η μη διάδοση, ο αφοπλισμός, και η συνεργασία για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πυρηνικές δυνάμεις που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην NPT εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους και κωλυσιεργούν όσον αφορά τη μείωση ή εξάλειψη των πυρηνικών οπλοστασίων τους και την απομάκρυνση από το στρατιωτικό δόγμα της πυρηνικής αποτροπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεν σημειωθεί τυπικά πρόοδος στη διασφάλιση του σχάσιμου υλικού μη στρατιωτικής χρήσης, μέσω των συνόδων κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια που πραγματοποιήθηκαν με συμπληρωματική διαδικασία εκτός της NPT και έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της ΝΡΤ αυξάνοντας την αξιοπιστία της συνιστώσας της για τη μη διάδοση, αλλά η στάση που έχει κρατήσει πρόσφατα η Ρωσία και η επιδείνωση των σχέσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν τις περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση και τη μείωση των σχάσιμων υλικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού είναι ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο στον τομέα της φυσικής προστασίας του πυρηνικού υλικού, το οποίο θεσπίζει μέτρα για την πρόληψη, τη διαπίστωση και τον κολασμό αδικημάτων σχετικών με πυρηνικά υλικά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη Συνθήκη New START, η οποία θα λήξει το 2021 αν δεν παραταθεί από τα δύο μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama, στην ομιλία του το 2013 στο Βερολίνο, έκανε μια σημαντική πρόταση για τη μείωση των πυρηνικών κεφαλών, την οποία επανέλαβε το 2016 στην Ουάσιγκτον· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω ανοίγματα για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νέα συμφωνία που θα διαδεχτεί την New START δεν έχουν μέχρι στιγμής βρει ανταπόκριση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, και ότι δεν έχει γίνει ακόμη διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της Συνθήκης New START όσον αφορά τη μείωση των, στρατηγικών και μη, πυρηνικών όπλων με απώτερο στόχο την εξάλειψή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές πυρηνικών όπλων και/ή κάθε άλλη πυρηνική έκρηξη συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και υπονομεύουν το παγκόσμιο καθεστώς πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT) αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από το άνοιγμα προς υπογραφή της CTBT στις 24 Σεπτεμβρίου 1996·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν έχει πραγματοποιηθεί η διάσκεψη για τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή έως τον Δεκέμβριο του 2012, σύμφωνα με τις συναινετικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών της ΝΡΤ στο πλαίσιο της αναθεωρητικής διάσκεψης του 2010·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ του 2010 και η αναθεώρηση της στάσης άμυνας και αποτροπής του 2012 δεσμεύουν το ΝΑΤΟ στη δημιουργία των συνθηκών για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις ρυθμίσεις του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πυρηνικό συμμερισμό και τις σχετικές διμερείς συμφωνίες, υπολογίζεται ότι σε πέντε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι πυρηνικές δυνάμεις (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Τουρκία) παραμένουν ανεπτυγμένες 150 έως 200 αμερικανικές πυρηνικές βόμβες ελεύθερης πτώσης μικρής εμβέλειας, και ότι τα όπλα αναπτύσσονται στις χώρες αυτές σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές του ΝΑΤΟ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η προστασία των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ που είναι ανεπτυγμένα στην Τουρκία έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξημένης προσοχής λόγω της ένοπλης σύγκρουσης στη Συρία, που λαμβάνει χώρα κοντά στην αεροπορική βάση Incirlik, αλλά και κατόπιν των γεγονότων στην ίδια τη βάση και στη γύρω περιοχή κατά τη διάρκεια και στη συνέχεια του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 5η Δεκεμβρίου 2015 σηματοδότησε την 20ή επέτειο της υπογραφής του Μνημονίου της Βουδαπέστης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει τηρήσει όλες τις διατάξεις και έχει λάβει προορατικές θέσεις στα ζητήματα του πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, σε αντίθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, που έχει παραβεί τις δεσμεύσεις της καταλαμβάνοντας τμήμα της επικράτειας της Ουκρανίας (Κριμαία) και εξαπολύοντας ένοπλη επίθεση στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο, δεδομένου ότι ένα κράτος που είχε εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας αποκρινόμενο στην απόφαση της χώρας αυτής να προσχωρήσει στην ΝΡΤ ως μη πυρηνική δύναμη παραβίασε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του μέσου των αρνητικών εγγυήσεων ασφαλείας εκ μέρους του κράτους που έχει πυρηνικά όπλα και βλάπτοντας γενικότερα το ίδιο το μέσο, όπως επίσης βλάπτοντας την NPT και την ιδέα της προώθησης του παγκόσμιου πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης βάσει του διεθνούς δικαίου και των πολυμερών συνθηκών· εκφράζει επίσης τη βαθειά ανησυχία του για τις δηλώσεις που έκαναν σε απειλητικό ύφος υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι, ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αναπτύξει και να διατηρήσει πυρηνικά όπλα στην Κριμαία, κάτι που θα είχε παγκόσμιες συνέπειες· είναι θορυβημένο από το νέο στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας, του Δεκεμβρίου του 2014, που επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον χωρών που δεν έχουν τέτοια όπλα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει πυραύλους Iskander μικρής εμβέλειας στο Καλίνινγκραντ και προβαίνει σε ασκήσεις και υπερπτήσεις με συστήματα ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, και ότι οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας για τη σημασία της πυρηνικής αποτροπής, όπως επίσης η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμφωνία διάθεσης και διαχείρισης πλουτωνίου που είχε συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2000 αυξάνουν την ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη εξάρτηση της Ρωσίας από τα πυρηνικά όπλα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως συμμετέχον μέρος στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με το Ιράν, μεταξύ άλλων λόγω του ρόλου της ως πλήρους μέλους της κοινής επιτροπής για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 η ΛΔΚ πραγματοποίησε την πέμπτη της πυρηνική δοκιμή, μόλις μερικούς μήνες μετά τη δοκιμή της 6ης Ιανουαρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή αυτή, την οποία η ΛΔΚ χαρακτήρισε «επιτυχημένη δοκιμή βόμβας υδρογόνου», αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των διεθνών της υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την κοινή δήλωση αποπυρηνικοποίησης των δύο κορεατικών κρατών, του 1992, που ορίζει ότι τα δύο κορεατικά κράτη δεν θα αναπτύσσουν ούτε θα διατηρούν πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση ΟΜΚ, αλλά ιδίως πυρηνικών όπλων και των φορέων τους, συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Συνθήκη περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (NPT) το 2003, πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές από το 2006, και το 2009 δήλωσε επίσημα ότι έχει αναπτύξει πυρηνικό όπλο για λόγους αποτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι η απειλή για τις γειτονικές της χώρες στη Βορειοανατολική Ασία, και για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, έχει αυξηθεί·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας, του 2003, ανέφερε πως η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής αποτελεί δυνητικά τη μεγαλύτερη απειλή κατά της ασφάλειάς μας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανταγωνισμού σε ΟΜΚ, και ότι η Ένωση επιδιώκει απαρασάλευτα την ένταξη όλων των κρατών σε καθεστώτα πολυμερών συνθηκών, καθώς και την ενίσχυση των συνθηκών και των διατάξεων επαλήθευσης που αυτές περιλαμβάνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, του 2016, δεν κάνει καμιά αναφορά στα ΟΜΚ, στη μη διάδοση και στον έλεγχο των εξοπλισμών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η ΕΕ δεν μπόρεσε κατά την προετοιμασία της αναθεωρητικής διάσκεψης της NPT του 2015 να συμφωνήσει σε κοινή θέση για τον πυρηνικό αφοπλισμό, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά πως είχαν εκφραστεί «διαφορετικές απόψεις» σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη δεν στάθηκε δυνατόν να καταλήξει σε κοινό έγγραφο, λόγω διαφωνιών αναφορικά με τις προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο για τη δημιουργία μιας ζώνης απαλλαγμένης από ΟΜΚ στη Μέση Ανατολή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να κάνει χρήση όλων των κατάλληλων μέσων που έχει στη διάθεσή της για την πρόληψη, την αποτροπή, την παύση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των προγραμμάτων διάδοσης, τα οποία προκαλούν ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρεται σαφώς στη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, και ότι μερίμνησε ώστε να συνεργάζονται στενότερα τα ευρωπαϊκά κέντρα μελετών για τη μη διάδοση στο πλαίσιο της ενωσιακής Σύμπραξης για τη μη διάδοση·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υποστηριχτεί και να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διεθνή διαδικασία, με διαφανή τρόπο·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν της γειτονίας της, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανεμφάνιση των πυρηνικών όπλων ως ενεργού μέσου αποτροπής και σε πιθανή διασπορά τους μεταξύ κρατικών και μη παραγόντων, και για τη μη εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων αφοπλισμού και μη διάδοσης·

2.  καλεί όλες τις πυρηνικές δυνάμεις να λάβουν συγκεκριμένα προσωρινά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πυρηνικής έκρηξης, μεταξύ άλλων με την υποβάθμιση της κατάστασης ετοιμότητας των πυρηνικών όπλων και τη στροφή από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην αποθήκευσή τους, περιορίζοντας τον ρόλο των πυρηνικών όπλων στα στρατιωτικά τους δόγματα και μειώνοντας γρήγορα τα πυρηνικά όπλα όλων των τύπων·

3.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις ενδεχόμενες παραβιάσεις της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF)·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των πυρηνικών απειλών λόγω της ρωσικής στάσης, που έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για την επιδείνωση της σχέσης με το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων παραβιάσεων της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF), δηλώσεων που μαρτυρούν αυξημένη βούληση για τη χρήση πυρηνικών όπλων, και δηλώσεων που καταδεικνύουν ότι έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε περαιτέρω εδάφη στην Ευρώπη· εφιστά την προσοχή στις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις κατά τις οποίες γίνεται προσομοίωση της χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Πολωνίας, και εκφράζει βαθιά ανησυχία για την ανάπτυξη των πυραυλικών συστημάτων Iskander με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ, η οποία γειτονεύει με κράτη μέλη της ΕΕ, συγκεκριμένα την Πολωνία και τη Λιθουανία· υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε στη συμβουλευτική γνώμη που εξέδωσε το 1996 ότι, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, δεν μπορούσε να «εξαχθεί ένα οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τη νομιμότητα ή το παράνομο της χρήσης πυρηνικών όπλων από κράτος σε μια ακραία περίπτωση αυτοάμυνας»·

5.  υποστηρίζει τη Σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, του 2016, αναγνωρίζοντας ότι η παράνομη εμπορία και χρήση πυρηνικών υλικών συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, και προσβλέπει στην υλοποίηση της πλήρους παρακολούθησης και υλικής διασφάλισης όλων των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυρηνικά όπλα·

6.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση του έργου της ανοιχτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ (OEWG), που προώθησε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό, σύμφωνα με το ψήφισμα 70/33 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ· επικροτεί τη σύσταση προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση της OEWG (A/71/371) και εγκρίθηκε με ευρεία υποστήριξη στις 19 Αυγούστου 2016, σχετικά με τη σύγκληση διάσκεψης το 2017, ανοικτής σε όλα τα κράτη, για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψή τους· αναγνωρίζει ότι αυτό θα ενισχύσει τους στόχους μη διάδοσης και αφοπλισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την NPT, και θα βοηθήσει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για παγκόσμια ασφάλεια και για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα·

7.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης το 2017 και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις εργασίες της, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμβάλουν εποικοδομητικά στις διεργασίες για τη διαπραγματευτική διάσκεψη του 2017·

8.  υπενθυμίζει την 20η επέτειο από το άνοιγμα προς υπογραφή της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT) στις 24 Σεπτεμβρίου 1996, και υπογραμμίζει ότι μια καθολική, διεθνώς και αποτελεσματικά επαληθεύσιμη συνθήκη για την απαγόρευση των δοκιμών αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την απαγόρευση των πυρηνικών εκρήξεων στο πλαίσιο δοκιμών πυρηνικών όπλων, καθώς και κάθε άλλης πυρηνικής έκρηξης·

9.  καλεί τα υπόλοιπα κράτη του παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης, που απαιτείται να την κυρώσουν και αυτά προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, να υπογράψουν και/ή να κυρώσουν τη Συνθήκη με ανανεωμένη την αίσθηση του επείγοντος, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη νομική ισχύ αυτό το καίριας σημασίας διεθνές μέσο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την έκδοση της απόφασης 2310 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η προπαρασκευαστική επιτροπή του Οργανισμού της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBTO), με την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του διεθνούς της συστήματος παρακολούθησης, το οποίο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη, συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενισχύει το καθεστώς μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και πυρηνικού αφοπλισμού, και αποφέρει πρόσθετα επιστημονικά και μη στρατιωτικά οφέλη στα κράτη μέλη· εκφράζει την πεποίθηση ότι, για τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης, η προπαρασκευαστική επιτροπή του CTBTO θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών·

11.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, παρά τις ελπίδες περί του αντιθέτου, τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν στον στρατηγικό σχεδιασμό κρατών εξοπλισμένων με πυρηνικά όπλα· ζητεί την εμβάθυνση του διαλόγου με όλες τις πυρηνικές δυνάμεις, με σκοπό την επιδίωξη κοινής ατζέντας για τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων πυρηνικών κεφαλών· υποστηρίζει, ειδικότερα, τις ενέργειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τη μείωση των ανεπτυγμένων πυρηνικών όπλων τους, όπως συμφωνήθηκε με τη Συνθήκη New START·

12.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την απουσία, από το 2011, που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη New START, περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την επιτακτικά αναγκαία μείωση των, ανεπτυγμένων και μη, πυρηνικών κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων, όπως έχει συμφωνηθεί από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, μέτρων για την μείωση και την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων μικρής εμβέλειας και των τακτικών πυρηνικών όπλων που θεωρούνται εν μέρει στρατηγικά ή μη στρατηγικά·

13.  αναγνωρίζει ότι η αμοιβαία και ταυτόχρονη απόσυρση των μικρής εμβέλειας, τακτικών και εν μέρει στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών από το ευρωπαϊκό έδαφος θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση των συνθηκών για τη δημιουργία περαιτέρω αποπυρηνικοποιημένων ζωνών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για μη διάδοση και για αφοπλισμό που προβλέπει η NPT και, στο μεταξύ, δημιουργώντας προηγούμενο για περαιτέρω πυρηνικό αφοπλισμό·

14.  επικροτεί τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζωνών ως θετικό βήμα προς έναν αποπυρηνικοποιημένο κόσμο· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μέση Ανατολή, στη βάση ρυθμίσεων που θα συμφωνηθούν με ελεύθερη βούληση, έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη διαρκούς και συνολικής ειρήνης στην περιοχή· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για τη μη διεξαγωγή της διάσκεψης του 2012 που προβλεπόταν από την NPT, σχετικά με τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από ΟΜΚ στη Μέση Ανατολή·

15.  υποστηρίζει τις περαιτέρω προσπάθειες να ενισχυθεί η εντολή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μεταξύ άλλων με τη γενίκευση των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων στις Συμφωνίες Διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ και με άλλες ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· επιδιώκει την εξασφάλιση επαρκών πόρων στον οργανισμό αυτό, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στη ζωτικής σημασίας αποστολή του, που συνίσταται στο να καταστούν ασφαλείς οι πυρηνικές δραστηριότητες· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την προπαρασκευαστική επιτροπή της NPT, του 2017, και τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον πυρηνικό αφοπλισμό, του 2018·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ των δυνάμεων της ομάδας P5+1 και του Ιράν σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του τελευταίου, και ενθαρρύνει τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ)· εκτιμά πως το ΚΟΣΔ, γνωστό και ως η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα της πολυμερούς διπλωματίας, και της ευρωπαϊκής διπλωματίας ειδικότερα, που όχι μόνο θα επιτρέψει την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Ιράν αλλά και θα συμβάλει στην προώθηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή· θεωρεί ότι τώρα όλες οι πλευρές φέρουν την ευθύνη για την αυστηρή και πλήρη εφαρμογή του· χαιρετίζει τη σύσταση της Μικτής Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Ιράν και της ομάδας χωρών Ε3/ΕΕ+3 (Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες), με την ΑΠ/ΥΕ· υποστηρίζει πλήρως την ΑΠ/ΥΕ στον ρόλο της ως συντονίστριας της Μικτής Επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο του ΚΟΣΔ, και πιστεύει ότι η αυστηρή και πλήρης εφαρμογή του ΚΟΣΔ παραμένει ύψιστης σημασίας·

17.  καταδικάζει τις πρόσφατες πυρηνικές δοκιμές που πραγματοποίησε η ΛΔΚ και την απόρριψη από τη χώρα αυτή των διαφόρων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της πλέον πρόσφατης, της 2ας Μαρτίου 2016 (2070)· καλεί τη ΛΔΚ να απόσχει από περαιτέρω προκλητικές ενέργειες και να εγκαταλείψει τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και αναντίστρεπτο, να παύσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες, και να συμμορφωθεί αμέσως προς όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, και προς τους λοιπούς διεθνείς κανόνες για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση, και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· ζητεί από τη ΛΔΚ να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών· επιβεβαιώνει ότι επιθυμία του είναι η εξεύρεση διπλωματικής και πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της ΛΔΚ, και τάσσεται υπέρ της επανάληψης των εξαμερών συνομιλιών· καλεί την Κίνα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη ΛΔΚ·

18.  χαιρετίζει την προσθήκη ρητρών μη διάδοσης ΟΜΚ στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και στα σχέδια δράσης· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται από όλες ανεξαιρέτως τις χώρες εταίρους της ΕΕ·

19.  χαιρετίζει την υποβολή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ και καλεί την ΕΥΕΔ, ως μέτρο συνέχειας, να επικαιροποιήσει και να διευρύνει τη στρατηγική της ΕΕ του 2003 κατά της διάδοσης ΟΜΚ και τις νέες γραμμές δράσης του 2009, λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα και τα προβλήματα που περιγράφονται ανωτέρω, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση και προώθηση πολυμερών συμφωνιών αφοπλισμού και μη διάδοσης·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική ενασχόληση με τα θέματα αυτά, μέσω της ενωσιακής Σύμπραξης για τη μη διάδοση και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κέντρων μελέτης, και καλεί την ενωσιακή Σύμπραξη για τη μη διάδοση, υπό την ηγεσία του Κύριου Σύμβουλου και Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ, να διευρύνει την ατζέντα της ώστε να περιλάβει τα ζητήματα του αφοπλισμού·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα κράτη μέλη, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα αφοπλισμού, στον Οργανισμό της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, και στον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, καθώς επίσης στα κοινοβούλια των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 97.
(2) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 77.
(3) ΕΕ L 196 της 24.7.2012, σ. 67.


Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
PDF 412kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία και την προώθηση του εθελοντισμού στην Ευρώπη (2016/2872(RSP))
P8_TA(2016)0425RC-B8-1126/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά (2011)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Πολιτικές της ΕΕ και εθελοντισμός: αναγνώριση και προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ» (COM(2011)0568),

–  έχοντας υπόψη την πολιτική ατζέντα της Συμμαχίας για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού (ΕΕΕ) 2011,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό για την εθελοντική εργασία που προτείνεται στο έγγραφο οδηγιών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τη μέτρηση της εργασίας σε εθελοντική βάση (2011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την αναγνώριση και προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή(5),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθελοντών(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον εθελοντισμό και την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  υπενθυμίζοντας ότι, το 2016, η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ΕΕΥ) εορτάζει την 20ή επέτειο από την ίδρυσή της και ότι την εικοσαετία αυτή 100 000 εθελοντές έλαβαν υποστήριξη·

B.  τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011, που είχε την ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτέλεσε σημαντική πολιτική ευκαιρία για να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία του εθελοντισμού στην Ευρώπη, και ότι σήμερα, πέντε χρόνια μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχε το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 στην αναπτυξιακή πολιτική σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας και στον τρόπο με τον οποίο ο εθελοντισμός ενσωματώνεται σε βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία του·

Γ.  υπενθυμίζοντας ότι το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 προσέφερε το έναυσμα και το πλαίσιο για τη θέσπιση και/ή την αναθεώρηση πολλών εθνικών και νομικών πλαισίων για τον εθελοντισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη· τονίζοντας, ωστόσο, ότι στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί μια συντονισμένη πολιτική στον τομέα του εθελοντισμού με ένα μοναδικό σημείο επαφής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Δ.  υπενθυμίζοντας ότι ο εθελοντισμός είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης ενός ατόμου, δική του επιλογή και προσωπικό του κίνητρο και δεν συνοδεύεται από την επιδίωξη οικονομικού κέρδους· επισημαίνοντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί να οριστεί ως ταξίδι προς την αλληλεγγύη και ότι είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των ανθρώπινων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών και ανησυχιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός είναι σημαντικός παράγοντας ενεργού συμμετοχής του πολίτη και δημοκρατίας, καθώς και προσωπικής ανάπτυξης, ενσαρκώνοντας ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η μη εισαγωγή διακρίσεων, και ότι επιπλέον συμβάλλει στην τόνωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της ΕΕ·

ΣΤ.  τονίζοντας ότι ο εθελοντισμός έχει αξία και σημασία ως μια από τις πιο ορατές εκφράσεις αλληλεγγύης, η οποία προάγει και διευκολύνει την κοινωνική ένταξη, δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο και έχει μετασχηματιστικό αποτέλεσμα στην κοινωνία, και ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευημερούσας κοινωνίας των πολιτών, που μπορεί να προσφέρει δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις σε κοινές προκλήσεις, και στην οικονομική μεγέθυνση και ότι, ως εκ τούτου, αξίζει να τύχει ειδικής και στοχευμένης μέτρησης όσον αφορά το οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο·

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας για να εξασφαλισθεί η δέσμευση περισσότερων ευρωπαίων πολιτών στον εθελοντισμό, και άρα για την εξασφάλιση δίκαιης χρηματοδότησης για τις υποδομές του εθελοντισμού, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν εθελοντές, προς όφελος τόσο των ίδιων των εθελοντών όσο και των δραστηριοτήτων τους·

Η.  τονίζοντας ότι ο εθελοντισμός απαιτεί συνδυασμό μηχανισμών υποστήριξης και/ή κατάλληλων οργανωτικών δομών που θα ορίζουν τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των εθελοντών και του εθελοντισμού·

Θ.  τονίζοντας ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες για εθελοντισμό και στην προστασία από κάθε είδους διάκριση και ότι θα πρέπει να του δίνεται το δικαίωμα να συνδυάζει την εθελοντική του δραστηριότητα με την ιδιωτική και επαγγελματική του ζωή και να μπορεί, ως εκ τούτου, να κατακτά ένα επίπεδο ευελιξίας κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του δραστηριότητας·

Ι.  τονίζοντας ότι η αναγνώριση της κοινωνικής και οικονομικής αξίας του εθελοντισμού έχει επίσης καίρια σημασία προκειμένου να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για όλους τους ενδιαφερομένους και να αυξηθεί έτσι ο όγκος, η ποιότητα και ο αντίκτυπος του εθελοντισμού·

ΙΑ.  υπενθυμίζοντας τον διαγωνισμό για την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα εθελοντισμού, ο οποίος αναγνωρίζει τα επιτεύγματα των δήμων ανά την Ευρώπη στον τομέα της ανάδειξης και της στήριξης των προσπαθειών των εθελοντών στις αντίστοιχες περιοχές τους·

ΙΒ.  τονίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus+ εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες για χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων εθελοντισμού, συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΕΕΥ, και ότι η ΓΔ ECHO έχει δρομολογήσει το πρόγραμμα εθελοντικής βοήθειας της ΕΕ για να παρέχει πρακτική στήριξη σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας· αναγνωρίζοντας ότι το νέο ΠΔΠ 2014-2020 της ΕΕ εξασφάλισε ορισμένα ενωσιακά κονδύλια για τον εθελοντισμό, και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο τελεί επί του παρόντος υπό τη διαχείριση της ΓΔ HOME, διατηρώντας τον εθελοντισμό ως προτεραιότητα· τονίζοντας, ωστόσο, ότι η πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων σε άλλα μεγάλα ταμεία της ΕΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, παραμένει πολύ περιορισμένη·

ΙΓ.  υπενθυμίζοντας ότι η απάντηση της ΕΕ στη σημερινή προσφυγική κρίση αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα, και ορατό σύμβολο, του σημαντικού ρόλου των εθελοντών και του τρόπου με τον οποίο ενσαρκώνουν τις ευρωπαϊκές αξίες, συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν ευέλικτες και ρεαλιστικές λύσεις σε κοινές προκλήσεις·

1.  αναγνωρίζει ότι ο εθελοντισμός είναι έκφραση αλληλεγγύης, ελευθερίας και ευθύνης που συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και της ανάπτυξης του ατόμου σε προσωπικό επίπεδο και ότι αποτελεί καίριο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, καθώς και για την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τον διαπολιτισμικό διάλογο, ενώ παράλληλα έχει σημαντική συμβολή στη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών· τονίζει ότι τα οφέλη του εθελοντισμού αναγνωρίζονται επίσης στο εθελοντικό έργο που πραγματοποιείται με τρίτες χώρες ως στρατηγικό εργαλείο για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και των διαπολιτισμικών σχέσεων·

2.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθελοντικές δράσεις το οποίο θα προσδιορίζει δικαιώματα και ευθύνες και θα διευκολύνει την κινητικότητα και την αναγνώριση προσόντων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ένα νομικό περιβάλλον για τους εθελοντές να χρησιμοποιήσουν τις συστάσεις της ατζέντας πολιτικής για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθελοντών·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένες διαδικασίες επικύρωσης στο πλαίσιο της σύστασης του Συμβουλίου του 2012, για την εξασφάλιση καλύτερης κατανόησης και συγκρισιμότητας των προσόντων και της εμπειρίας· ζητεί οι ενδεχόμενες μελλοντικές πρωτοβουλίες για ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων και Europass να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στον εθελοντισμό ως άτυπης και μη τυπικής μάθησης· υπενθυμίζει ότι ο εθελοντισμός βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι εθελοντές δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούνται ή να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του εργατικού δυναμικού·

4.  σημειώνει ότι στην Ευρώπη περίπου 100 εκατομμύρια πολίτες κάθε ηλικίας είναι εθελοντές οι οποίοι με το έργο τους συνεισφέρουν στην παραγωγή του 5% σχεδόν του AΕΠ της· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την οικονομική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχουν οι εθελοντές μέσω της θέσπισης πολιτικών περισσότερο επικεντρωμένων στον εθελοντισμό·

5.  θεωρεί ότι η επιλεξιμότητα του χρόνου εθελοντικής δραστηριότητας ως συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις από την ΕΕ, όπως προτάθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή στην πρόταση για τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό, πρέπει να υποστηριχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή·

6.  καλεί τη Eurostat να στηρίξει τα κράτη μέλη σε αυτό το εγχείρημα ώστε να διασφαλιστεί η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων στην Ευρώπη και παράλληλα να αναπτυχθούν κοινοί δείκτες και μεθοδολογίες σε επίπεδο ΕΕ για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου του εθελοντισμού· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν το σύστημα που έχει αναπτύξει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας του εθελοντισμού·

7.  παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να θεσπίσουν επαρκώς χρηματοδοτούμενα εθνικά καθεστώτα εθελοντικής υπηρεσίας και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εθελοντισμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως μέσω των υφιστάμενων δικτύων ενημέρωσης για τη νεολαία και μέσω της ενημέρωσης ομοτίμων, και να δημιουργήσουν κόμβους εθνικής πολιτικής υπηρεσίας, που θα προωθούν επίσης διεθνείς ευκαιρίες εθελοντισμού για άτομα κάθε ηλικίας·

8.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας περισσότερο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής εθελοντισμού με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού σημείου επαφής στην Επιτροπή, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση επί μέρους πρωτοβουλιών και προγραμμάτων και θα βελτιώνει την πρόσβαση σε προγράμματα εθελοντισμού·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τα εθνικά συστήματα εθελοντικής υπηρεσίας, καθώς και για την πολιτική θητεία, τα σώματα αλληλεγγύης και το υφιστάμενο περιβάλλον για δυνητικούς εθελοντές μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και η διάδοση ορθών πρακτικών, και να διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης ευρωπαϊκής πολιτικής θητείας που θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες ευκαιρίες εθελοντισμού, όλα αυτά με στόχο την προώθηση της ιθαγένειας της Ένωσης·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση την ιδέα της Επιτροπής για τη θέσπιση μιας νέας πρωτοβουλίας εθελοντισμού με την ονομασία «Σώμα Αλληλεγγύης της ΕΕ»· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας αυτής προκειμένου να συνδράμει το έργο που ήδη προσφέρει η κοινωνία των πολιτών, και να διασφαλίσει τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων στον σχεδιασμό της πρωτοβουλίας· σημειώνει ακόμη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της δεν θα επηρεάσει αρνητικά τους προϋπολογισμούς που έχουν ήδη διατεθεί για άλλα προγράμματα·

11.  υποστηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στον εορτασμό της 20ής επετείου της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας· εμμένει στην άποψη ότι το πρόγραμμα της ΕΕΥ θα πρέπει να είναι προς όφελος των ατόμων και των οργανώσεων που συμμετέχουν, καθώς και της κοινωνίας στο σύνολό της, και ότι η ΕΕΥ θα πρέπει να ενισχύει τη διάσταση του προγράμματος Erasmus+ που σχετίζεται με τη δέσμευση των πολιτών· τονίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της ΕΕΥ για όλους τους νέους, ιδιαίτερα εκείνους που δεν έχουν ακόμη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό και την κινητικότητα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα και να υπάρξει αλλαγή στις συμπεριφορές, χωρίς να αποκλείονται οι γενιές μεγαλύτερης ηλικίας, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, π.χ. ως μέντορες·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία στα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά τους συστήματα ως εργαλείο για τη διάδοση εκπαίδευσης για την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή στα κοινά που θα απευθύνεται στη νεότερη γενιά·

13.  τονίζει ότι η ΕΕΥ βασίζεται σε προσφορές ποιοτικού εθελοντισμού και ακολουθεί τον χάρτη εθελοντισμού, καθώς και τις αρχές του χάρτη ποιότητας για τη μαθησιακή κινητικότητα, και ότι θα πρέπει να στηρίζεται σε μια δομή που θα ενθαρρύνει τις εθελοντικές οργανώσεις να καταστούν οργανώσεις υποδοχής, παρέχοντάς τους, προς τούτο, επαρκή χρηματοδότηση και κατάρτιση, και ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των συντονιστικών οργανώσεων που στηρίζουν μεγάλο αριθμό οργανώσεων υποδοχής, π.χ. στους τομείς της διοίκησης και της κατάρτισης·

14.  υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, ζητεί την απλούστευση του τρέχοντος συστήματος εφαρμογής της·

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης και της τοπικής διάστασης μετά από μια εθελοντική εμπειρία στο εξωτερικό, με την παροχή στήριξης όχι μόνο πριν από την αναχώρηση, αλλά και μετά την επιστροφή, με τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης για τις μετά τον προσανατολισμό και μετά την ενσωμάτωση φάσεις·

16.  προτρέπει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση, να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες και να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για τις οργανώσεις και τα δίκτυα εθελοντών, ιδίως τις μικρές οργανώσεις που διαθέτουν περιορισμένα μέσα·

17.  εμμένει στην άποψη ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να παρέχεται ποιοτική καθοδήγηση μέσω υπεύθυνης διαχείρισης των εθελοντών και ότι θα πρέπει να καθίστανται σαφείς στους εθελοντές οι ευθύνες τους έναντι της οργάνωσης και της κοινότητας·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει και να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας για την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία με τρόπο που να τονίζει την αξία του εθελοντισμού σε κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο και από τη σκοπιά του πολίτη·

19.  τονίζει τον ρόλο της ενεργού γήρανσης στο πλαίσιο του εθελοντισμού και στηρίζει τον ρόλο των νεότερων και μεγαλύτερης ηλικίας πολιτών στη δέσμευση των πολιτών στην Ευρώπη, με βάση την ώθηση που έδωσαν το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων (2011) και το ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2012)·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 17 της 22.1.2010, σ. 43.
(2) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0549.
(4) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 14.
(5) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 9.
(6) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf


Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015
PDF 568kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (2015/2351(INI))
P8_TA(2016)0426A8-0250/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τα άρθρα του 14, 15, 21, 24 και 32,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2016-2018(2) και το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2014-2015(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και τη μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)» (COM(2015)0429) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλους «Αποτελέσματα της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση στον δεύτερο κύκλο (2013-2015)» (SWD(2015)0168) και «Η κατάσταση των νέων στην ΕΕ» (SWD(2015)0169),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2015 με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2015, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) - Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (COM(2015)0408),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012(9) και της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – επένδυση και ενδυνάμωση(10),

–   έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(13),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(14),

–   έχοντας υπόψη τη σκιώδη έκθεση για την πολιτική νεολαίας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0250/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή, στην εποπτεία και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών νεολαίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να μπορέσουν να λύσουν τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και τις προκλήσεις που θα αντικρύσουν στο μέλλον, μέσα από πιο κατάλληλες, αποτελεσματικές και καλύτερα συντονισμένες πολιτικές νεολαίας και μέσα από μια στοχοθετημένη χρήση οικονομικών, απασχολησιακών και κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της πολιτικής για τη νεολαία, η διατομεακή συνεργασία, η κοινωνική διάσταση εντός της ΕΕ και η συνέργια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών όπως εκείνες που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία και την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χάραξη τόσο της τρέχουσας όσο και της μελλοντικής πολιτικής θα καλύψει αποτελεσματικά την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων, που έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά, απασχολησιακά και κοινωνικά προβλήματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με αυτό η συμμετοχή των οργανώσεων νέων στη χάραξη πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας··

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της νεολαίας εφαρμόζεται η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, η οποία είναι εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους που τέθηκαν για το πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά είναι η συμβολή στην επίτευξη του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)· λαμβάνοντας υπόψη, σε σχέση με τα παραπάνω, ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση οργανώσεων νέων σε επιχορηγήσεις έργων στο πλαίσιο του ανανεωμένου προγράμματος Erasmus+ καθώς και η εξάλειψη των φραγμών για την επιλεξιμότητα μικρών έργων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) έχει οκτώ βασικούς τομείς δράσης όπου θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες - εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα, υγεία και ευζωία, συμμετοχή, εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη, νεολαία και κόσμος, δημιουργικότητα και πολιτισμός·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος και τελευταίος τριετής κύκλος της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) θα δώσει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη όλων των νέων, ιδίως όσων ξεκινούν από μειονεκτική θέση, στην αύξηση της συμμετοχής τους στο δημοκρατικό και δημόσιο βίο και στη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) δίνει έμφαση στην ανάγκη για διαρκή διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, των νέων και των οργανώσεων νεολαίας· επισημαίνει ωστόσο ότι το 57 % των οργανώσεων νέων στην ΕΕ θεωρεί ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες των νέων στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών για τους νέους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τους νέους πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματά τους και να στηρίζει την ανάπτυξη όλων των νέων, διασφαλίζοντας τον σεβασμό στα δικαιώματα των νέων και την αξιοποίηση του δυναμικού τους, ενώ θα αποτρέπεται ο στιγματισμός συγκεκριμένων ομάδων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίζεται ότι οι νέοι στρατεύονται πολιτικά με διάφορους τρόπους, ωστόσο η συμμετοχή τους στις εκλογές μειώνεται·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτική –τυπική και μη τυπική– εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς οι σημερινοί ευρωπαίοι νέοι αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, ασταθείς θέσεις εργασίας και αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα δε οι ανειδίκευτοι νέοι, οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ/NEETs), και όσοι έχουν ειδικές ανάγκες, προέρχονται από μειονεκτικά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα όπως είναι οι εθνοτικές μειονότητες, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, που έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι και να περιθωριοποιηθούν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής στις αγορές εργασίας μεταξύ των νέων γυναικών –ιδίως μετά την άδεια μητρότητας και προκειμένου για μητέρες μόνες– και των νεαρών μεταναστών, όσων εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, των ανειδίκευτων, των νέων με αναπηρία και όλων των νέων που κινδυνεύουν από διακρίσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απένταξης, της περθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην ενίσχυση της εκ μέρους τους συναίσθησης της σημασίας των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ότι η υιοθέτηση διαπολιτισμικών και διαθρησκευτικών προσεγγίσεων έχει καίρια σημασία για την εξασφάλιση αμοιβαίου σεβασμού και την ένταξη των νέων στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή και για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού και τη συμβολή του στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων νέων, ιδιαίτερα των προσφύγων και των μεταναστών, δεδομένου ότι βοηθά στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι είναι το μέλλον και πρέπει να θεωρούνται ως ένας πόρος με τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να ενσωματωθεί μία διάσταση φύλου στις πολιτικές για τη νεολαία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια, σε όλα τα στάδια της πολιτικής διεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική για τη νεολαία πρέπει να περιληφθούν ειδικά μέτρα για θέματα φύλου τα οποία θα αφορούν ζητήματα όπως την καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, την εκπαίδευση για την σεξουαλικότητα και για τις σχέσεις, καθώς και την εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα των φύλων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τη νεολαία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ανάγκες των νέων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία ή προβλήματα διανοητικής υγείας καθώς και των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ/LGBTI·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική κινητικότητα πρέπει να είναι κεντρικές προτεραιότητες της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία και πρέπει επομένως να στοχεύουν στους νέους από ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι νέοι που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι νέοι από απομονωμένες αγροτικές περιοχές ή από περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι εθνοτικές μειονότητες ή οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο·

Γενικές συστάσεις

1.  χαιρετίζει την «Έκθεση για τη Νεολαία» της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, η οποία βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) (COM(2015)0429), και η οποία περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα του τελευταίου τριετούς κύκλου της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και προτείνει προτεραιότητες για τον επόμενο κύκλο· συνιστά στις ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ότι θα προβάλλονται, θα εφαρμόζονται και θα συντονίζονται δεόντως τα διάφορα προγράμματα ενωσιακού επιπέδου που αφορούν τις πολιτικές για τη νεολαία, για να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες ενόψει των επερχόμενων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων·

2.  θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού κατάλληλο μεν αλλά ανεπαρκές μέσο για τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη νεολαία και ότι πρέπει να συμπληρωθεί μα άλλα μέτρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στον προσδιορισμό σαφών δεικτών και κριτηρίων για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σημειούμενης προόδου·

3.  τονίζει ότι η ένταξη των νέων με αναπηρία στην απασχόληση είναι αναγκαία για να μπορούν να έχουν μιαν ανεξάρτητη ζωή και να είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην κοινωνία με ενεργό συμμετοχή και γνήσια συμβολή·

4.  τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου ως μέσου για τη συμμετοχή των νέων, τόσο εκείνων που συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας όσο και εκείνων που δεν συμμετέχουν· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη να αυξηθεί και να βελτιωθεί η εμβέλεια, η προβολή και η ποιότητα αυτής της διαδικασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά· ζητεί να ενισχυθεί ο διαρθρωμένος διάλογος ως ποιοτικό εργαλείο συμμετοχής για τους νέους στο επόμενο πλαίσιο συνεργασίας για τη νεολαία·

5.  σημειώνει τον αντίκτυπο του δεύτερου κύκλου της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2013-2015) τονίζοντας τη σημασία μιας ευπροσάρμοστης προσέγγισης στην πολιτική για τη νεολαία, με διατομεακή και πολυεπίπεδη συμμετοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τον διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις νεολαίας στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν για τους νέους την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην απασχόληση· υπενθυμίζει τους οκτώ τομείς δράσης που προωθούνται από τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία·

6.  τονίζει τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, έχοντας υπόψη την ανησυχητικά υψηλή ανεργία των νέων της ΕΕ και τα υψηλά και κυμαινόμενα ποσοστά ΕΑΕΚ/NEETs, καθώς και τα ζητήματα της φτώχειας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού τους· τονίζει ότι ο επόμενος κύκλος (2016-2018) θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των δύο στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, με εντοπισμό και αντιμετώπιση των αιτίων της ανεργίας των νέων, όπως της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, σε περιόδους άσκησης, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης στις δεξιότητες που να αντικατοπτρίζουν ευκαιρίες, ανάγκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας, και με διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, από την πλευρά των μέτρων που διασφαλίζουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πολιτικής για την απασχόληση και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· επισημαίνει ότι οι παράγοντες της αγοράς εργασίας πρέπει να υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι, το αργότερο τέσσερις μήνες αφού ολοκληρώσουν το σχολείο, θα έχουν ενταχθεί είτε σε θέση απασχόλησης, είτε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης·

7.  τονίζει ότι η έμπρακτη εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία πρέπει να συνδεθεί στενά με την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ειδικότερα με τους στόχους της απασχόλησης του 75% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών και του απεγκλωβισμού όσο το δυνατόν περισσότερων νέων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· διαπιστώνει ότι παρόλο που σημειώθηκε μείωση σε ορισμένα κράτη μέλη από το 2013, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική ανησυχία για το ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας, με 8 περίπου εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να είναι άνεργοι· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, πως είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι γεωγραφικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ κρατών μελών, μέσω αλλαγών στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES), προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή·

8.  τονίζει ότι είναι σημαντικό ο επόμενος κύκλος της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία να περιλαμβάνει στους στόχους του τους νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και να διασφαλίζει την ίση μεταχείρισή τους χωρίς διακρίσεις, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και την κοινωνική τους ένταξη, βοηθώντας τους έτσι να οικοδομήσουν την ταυτότητά τους στις χώρες υποδοχής και να αξιοποιήσουν πλήρως τα ταλέντα τους και τις δυνατότητές τους, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η απογοήτευσή τους·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και τους κινδύνους που συνεπάγεται για ορισμένα κράτη μέλη και ιδίως για όσα αντιμετωπίζουν προβλήματα και βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής και από όπου όλο και περισσότεροι νέοι επιστήμονες, υπό το βάρος της τεράστιας ανεργίας μεταναστεύουν, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να χάνουν τα πιο σημαντικά και παραγωγικά τμήματα εργατικού δυναμικού·

10.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την επικοινωνία με τους νέους και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να τις αξιοποιήσουν ώστε να ενισχύσουν το διάλογο με τους νέους και την ικανότητα αυτών των τελευταίων να συμμετέχουν στην κοινωνία·

11.  τονίζει τη σημασία που έχει να συμμετέχουν νέοι και οργανώσεις νέων στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και στο σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου συνεργασίας της ΕΕ για τη νεολαία μετά το 2018·

12.  συνιστά στα κράτη μέλη και στην ΕΕ να προβούν σε μια μία εκτίμηση αντικτύπου για τις πολιτικές που απευθύνονται στους νέους·

13.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, οι δραστηριότητες αλληλοδιδαχής και οι αξιολογήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία για μια διατομεακή συνεργασία υπέρ των νέων, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· τονίζει τη σημασία που έχει να διαχυθούν τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους·

14.  τονίζει τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών της ΕΕ που επηρεάζουν τους νέους (παρούσες και μελλοντικές στρατηγικές της ΕΕ για τη νεολαία, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, την απασχόληση κ.λπ.)·

15.  τονίζει τη σημασία και την ανάγκη ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης στρατηγικών και πρωτοβουλιών για την αποτροπή της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία·

16.  τονίζει τη σημασία της ποιοτικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών ή των νέων, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ οικογενειών, θρησκευτικών κοινοτήτων και σχολείων, τοπικών κοινοτήτων, εργαζόμενων νέων και τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για την καθοδήγηση και υποστήριξη των νέων με σκοπό την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο θα μεγαλώνουν και θα μαθαίνουν·

17.  συνιστά τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πεδίο της πολιτικής για τη νεολαία, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου οι αυτές διαθέτουν αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο πεδίο·

18.  τονίζει τη σημασία της προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής για την αποτροπή ασθενειών και θεωρεί αναγκαίο να παρέχεται στους νέους ορθή πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με σοβαρά προβλήματα διανοητικής υγείας όπως η κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και ναρκωτικών και η εξάρτηση από αυτά·

19.  υπενθυμίζει την αξία που έχει να ενταχθεί η διαγενεακή διάσταση στις πολιτικές για τους νέους και την ανάγκη να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών γενεών·

20.  τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της φτώχειας μεταξύ των νέων που προέρχονται από ασθενή κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, των νέων με άνεργους γονείς και των νέων που δεν μπόρεσαν να εξέλθουν από τον κοινωνικο-οικονομικό κύκλο της οικογένειάς τους·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν αποτελεσματική εκπαίδευση στην εθνική γλώσσα, σε συμφωνία με τις αρχές της πολυγλωσσίας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, και βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών αρχών, και να αυξήσουν τη στήριξη προς εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν στη μητρική γλώσσα εθνικών ή γλωσσικών μειονοτήτων·

22.  υπενθυμίζει τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» βάσει του οποίου το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10 %· τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ως παράγων που συμβάλλει στην ανεργία, με διάλογο ανάμεσα στον εκπαιδευτικό τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους, εντοπισμό των ελλείψεων στα σχολικά συστήματα και στην κοινωνία, με υποστήριξη των μαθητών στην αναζήτηση των δικών τους μεθόδων εκμάθησης, με εφαρμογή κατάλληλων και ελκυστικών προγραμμάτων διδασκαλίας, με δημιουργία ενός ισχυρού και ανεπτυγμένου εξατομικευμένου συστήματος καθοδήγησης με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής συμβουλών και προσανατολισμού για όλους τους μαθητές, ιδίως στις πρώτες ενδείξεις εγκατάλειψης του σχολείου, με κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών για τις μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τις σταδιοδρομίες, συμπεριλαμβανομένου προφίλ τεχνικών και βιοτεχνικών ειδικοτήτων, με παροχή εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και εναλλασσόμενης κατάρτισης, με την διασφάλιση ποιοτικών περιόδων μαθητείας, πρακτικής και άσκησης, και με την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας στους μαθητές υπό τη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εκδίδουν εκθέσεις που θα βασίζονται στις γνώσεις και στα στοιχεία που διαθέτουν για την κοινωνική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των νέων και να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια εθνικά σχέδια δράσης·

24.  τονίζει ότι η προώθηση περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας μεταξύ των φύλων και της αλληλεγγύης για όλους τους νέους, καθώς και η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων μεταξύ των νέων, ειδικότερα λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ή αναπηρίας, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία·

25.  σημειώνει ότι οι πολιτικές και οι εθνικές στρατηγικές για τους νέους πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους νέους και για τους νέους·

26.  επιδοκιμάζει ιδιαιτέρως τη χρησιμότητα που έχει το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), καθώς βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανοίγει και αναπτύσσει ευκαιρίες και οφέλη από το ευρωπαϊκό σχέδιο ένταξης των νέων, καλεί δε κατόπιν τούτων την Επιτροπή να παρατείνει και να αναπτύξει περαιτέρω το πλαίσιο για το διάστημα μετά το 2018·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δομές για την ένταξη των νεαρών προσφύγων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα του κράτους από το οποίο θα έχουν λάβει άσυλο, να ολοκληρώσουν την αρχική τους κατάρτιση ή να ενημερώσουν τις ήδη αποκτημένες δεξιότητές τους, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην ευρωπαϊκή κοινωνία·

28.  ζητεί τη λήψη στοχοθετημένων μέτρων για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, χρειάζονται καθοδήγηση, κατάρτιση και εκπαίδευση και για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος στην αρχική εκπαίδευση το οποίο θα εντοπίζει όσους κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα ή να μείνουν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, ώστε να τύχουν βοήθειας από νεαρή ηλικία και να γλιτώσουν από αυτό το μειονέκτημα·

29.  προτείνει στα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής της «διαγενεακής αλληλεγγύης» στο πλαίσιο των προνοιακών πολιτικών και να λάβουν υπόψη την επίπτωση που αυτές έχουν ή θα έχουν στους νέους·

30.  χαιρετίζει το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προωθούν περισσότερο τις γνώσεις και τη γνώση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και αποδίδει ως προς τούτο ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία μεταξύ των φορέων της τυπικής και της άτυπης/μη τυπικής εκπαίδευσης, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο μιας διαρκούς στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων σε τοπικό επίπεδο και να βελτιώσουν την εναρμόνιση μεταξύ των υφιστάμενων διαδικασιών στο πλαίσιο της στρατηγικής μετά το 2018 (π.χ. μέσω της σε ευρωπαϊκή κλίμακα συμμετοχής σε επιτροπές βοήθειας προς τους νέους κ.λπ.), κατά τρόπο ώστε να παραμείνει χρήσιμη η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη εφοδιασμού των νέων με στέρεη γνώση και κατανόηση της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της μάθησης σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και τη διακυβέρνηση της ΕΕ και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έναν κρίσιμο προβληματισμό σχετικά με την ΕΕ και να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προωθήσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση με στόχο να προετοιμάσουν τους μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν σε μία όλο και πιο σύνθετη και ολοκληρωμένη Ένωση που μπορούν και αναμένεται να διαμορφώσουν οι ίδιοι·

Απασχόληση και εκπαίδευση

33.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά πλαίσια που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για να προωθήσουν τις κατάλληλες επενδύσεις στους νέους και στη δημιουργία ποιοτικών και ασφαλών θέσεων εργασίας· εμμένει στην καθιέρωση συστημάτων κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα που βελτιώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες των νέων, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση, αναπτύσσοντας την περιέργειά τους και το ενδιαφέρον τους για άλλους τρόπους εκμάθησης καθώς και για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία· συνιστά θερμά την αναγνώριση και αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύονται με την κινητικότητα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με όλα τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες από όπου μπορούν να αντλήσουν οφέλη·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, και ιδιαίτερα το σκέλος της μαθητείας, ενισχύοντας και καλλιεργώντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες διασυνοριακής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και κινητικότητας στην εργασία μεταξύ των νέων και παρέχοντάς τους δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών γνώσεων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και τις πιθανότητές τους να συμμετάσχουν τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία, ανεξάρτητα από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τις δεξιότητές ή το επίπεδο εκπαίδευσής τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα τα ευκταία επίπεδα κινητικότητας των μαθητευόμενων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία να αναζητήσουν λύσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υφίστανται ακόμα ως προς την κινητικότητα των μαθητευομένων· τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των νέων στα σχέδια κινητικότητας τους, δεδομένης της ηλικίας και της συχνά ασταθούς τους οικονομικής κατάστασης, μεταξύ άλλων και με την άρση ορισμένων έμμεσων περιορισμών στην κινητικότητα, όπως δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαμονή και τη μεταφορά τους·

35.  ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των σπουδαστών στο πλαίσιο της ΕΕΚ να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να προωθείται η καλύτερη κατανόηση των εργασιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών άλλων κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης του κόστους ταξιδιού, σε περίπτωση που κάποιος εξακολουθεί να διαμένει στη χώρα κατοικίας του· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα στην κατάρτιση είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κατανόηση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στη συμμετοχή σ' αυτό μέσω των άμεσων εμπειριών· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της μαθητείας και της επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την τρέχουσα μεταρρύθμιση του δικτύου EURES για την υποστήριξη της κινητικότητας του νεανικού εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε θέσεις μαθητείας·

36.  τονίζει τη σημασία της διδασκαλίας και της μάθησης γενικών βασικών δεξιοτήτων, όπως τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT), μαθηματικά, κριτική σκέψη, ξένες γλώσσες, κινητικότητα κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν στους νέους να προσαρμοστούν εύκολα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση στον τομέα ΤΠΕ, προκειμένου όλοι οι νέοι να εφοδιαστούν με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας, π.χ. με την ανακατανομή πιστώσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

38.  επαναλαμβάνει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT) έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, και αναγνωρίζει το δυναμικό τους για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των νέων μέσα από τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται μεταξύ τους σε απάντηση στις κοινωνικές ανησυχίες, καθώς και μέσα από τη δυνατότητα να επικοινωνούν παρά τα εμπόδια γεωγραφικής, κοινωνικής, θρησκευτικής, και οικονομικής φύσης ή διαφοράς φύλων· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε όλοι οι νέοι να είναι καλά εξοπλισμένοι με τις τελευταίες δεξιότητες και ικανότητες στις ΤΠΕ·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τα προγράμματα για τη νεολαία και την εκπαίδευση που ενισχύουν και διευκολύνουν την είσοδο νέων γυναικών και κοριτσιών σε τομείς που παραδοσιακά ανδροκρατούνται και όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ΤΠΕ και η επιστήμη, η τεχνολογία, ο τομέας της μηχανικής και τα μαθηματικά (STEM)·

40.  επαναλαμβάνει τις τεράστιες δυνατότητες συνέργιας ανάμεσα στους τομείς των STEM (ΕΤΜΜ: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και των ΤΠΕ και στα πεδία των τεχνών και του σχεδιασμού, καθώς και των δημιουργικών βιομηχανιών, που μετατρέπουν τους STEM σε STEΑM (ΕΤΜΤΜ: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά), και υπογραμμίζει τις δυνατότητες της συνέργειας αυτής να φέρει περισσότερους νέους, ιδίως γυναίκες και κορίτσια, σε τομείς STEM·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν εκπαίδευση και σταδιοδρομίες σε τομείς όπου έως τώρα υποεκπροσωπούνται, όπως οι τομείς STEM και των τεχνολογιών πληροφορίας (IT)·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ώστε οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτούν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις και κατανόηση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να εργαστούν, να μάθουν και να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη κοινωνία·

43.  επισημαίνει ότι ακόμη και όταν οι νέοι ξεπερνούν το πρόβλημα να βρουν εργασία, δεν εξασφαλίζουν αναγκαστικά και τα μέσα διαβίωσης πάνω από το όριο της φτώχειας σε πολλά κράτη μέλη·

44.  ζητεί να συνεχιστεί η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· ζητεί να γίνουν περαιτέρω αναπροσαρμογές στις κανονιστικές ρυθμίσεις και να προταθούν πόροι για να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια υλοποίησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου·

45.  ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός σε όλα τα επίπεδα μεταξύ, αφενός, της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων διδασκαλίας και, αφετέρου, των αναγκών των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας· ζητεί, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λόγω των συνεχιζομένων ανισοτήτων μεταξύ αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, να πραγματοποιηθούν, σε όλα τα ιδρύματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ένωσης, εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αναβάθμισης των προγραμμάτων κινητικότητας· υπογραμμίζει όμως ότι θα πρέπει να διαφυλάσσεται η αξία της γνώσης, να προωθείται η ολοκληρωμένη μόρφωση και η στέρεη επιστημονική γνώση· Ενθαρρύνει την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα· ζητεί, επ’ αυτού, μια στενότερη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ιδίως μικρών και μεσαίων, και υπηρεσιών απασχόλησης· προτείνει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές τα κράτη μέλη μεταξύ τους σε αυτό το πλαίσιο·

46.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς είναι ουσιαστικής σημασίας, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ενταγμένοι και ενδυναμωμένοι να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι για την εκπαίδευσή τους· επισημαίνει ότι οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις κοινωνίες μας - και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου είναι ένας από τους κύριους στόχους μας - διότι οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό· επισημαίνει ότι εκτός από την αναπροσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για εκείνους που βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση· υπενθυμίζει ότι οι περίοδοι άσκησης και οι θέσεις μαθητείας πρέπει να οδηγούν στην απασχόληση και ότι οι συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα που ανατίθενται στους ασκούμενους πρέπει να τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία και τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, θεμελιώδους σημασίας είναι η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχετικού μίγματος πολιτικής·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία, μεταξύ άλλων και με τη διασφάλιση ποιοτικών περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, παρέχοντας σαφώς καθορισμένα δικαιώματα στους νέους τα οποία να περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, γραπτές και δεσμευτικές συμβάσεις και δίκαιη αμοιβή, ούτως ώστε οι νέοι να μην υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και ενημερώνοντας δεόντως τους φοιτητές σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

48.  τονίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας σαφώς μειώνονται καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί, και ότι κατά συνέπεια η ανώτερη εκπαίδευση για τους νέους στην ΕΕ πρέπει να προωθηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο επενδύσεων·

49.  τονίζει ωστόσο ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει απλώς να παρέχει δεξιότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και να συμβάλλει επίσης στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων, ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες· τονίζει συνεπώς την ανάγκη να αποτελεί η αγωγή του πολίτη μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο του τυπικού όσο και του μη τυπικού·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για διττή σταδιοδρομία στους νέους που είναι ταλαντούχοι στον αθλητισμό, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους στον αθλητισμό, αλλά και να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση·

51.  τονίζει την ανάγκη ένταξης στοιχείων επιχειρηματικής μάθησης σε όλες τις βαθμίδες και όλες τις μορφές εκπαίδευσης, καθώς η εμφύσηση επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους σε πρώιμο στάδιο αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων· ζητεί επ’ αυτού ενεργό διάλογο και συνεργασία μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες και τα απαραίτητα προσόντα· τονίζει επίσης την ανάγκη να προάγονται και να υποστηρίζονται πολιτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων, κυρίως στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και στον τομέα του αθλητισμού, για τη δημιουργία ασφαλών, ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της συνοχής των κοινοτήτων· τονίζει, επίσης, τις δυνατότητες που προσφέρει η εθελοντική εργασία για την απόκτηση δεξιοτήτων, την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και την ανακάλυψη από τους νέους της κλίσης τους·

52.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των επιχειρηματιών στην εκπαιδευτική διαδικασία·

53.  τονίζει τη σημασία περισσότερων επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και στους νέους που στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αρχικό κεφάλαιο και σε έμπειρους επιχειρηματικούς συμβούλους και καθοδηγητές·

54.  υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ προτεραιότητες που προσδιορίζει η Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2010-2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η μη τυπική μάθηση, ιδίως μέσω των οργανώσεων νέων επιχειρηματιών και οργανώσεων νέων που προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα σχέδια, να αποκομίσουν επιχειρηματική εμπειρία, και να αποκτήσουν τα μέσα και την εμπιστοσύνη για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του καινοτόμου και δημιουργικού δυναμικού της νεολαίας, του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και των επιχειρηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις προς όφελος της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη· τονίζει ότι όλα τα εμπόδια που δεν αφήνουν τους νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, το δυναμικό και τη στάση ζωής τους πρέπει να εξαλειφθούν·

55.  συνιστά να δοθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, η οποία είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη· σημειώνει ότι το 2014 μόνο ένας στους πέντε Ευρωπαίους επιθυμούσε να ιδρύσει δική του επιχείρηση, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν δύσκολο αυτό το εγχείρημα· τάσσεται υπέρ της απόδοσης προτεραιότητας στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας σε πρώιμο στάδιο, στην θέσπιση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων που να επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και σπουδών, στην διττή εκπαίδευση και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

56.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, και η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· αναγνωρίζει ότι οι τομείς των τεχνών και των μέσων επικοινωνίας προσελκύουν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των νέων.

57.  τονίζει τη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως κινητήριας δύναμης για την καινοτομία, την κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση, και ζητεί ως εκ τούτου από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να την προωθήσουν καλύτερα και να ενισχύσουν τον ρόλο της·

58.  προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να δώσουν κίνητρα στην επιχειρηματικότητα, μέσω της δημιουργίας φιλικότερου προς τους επιχειρηματίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις περιβάλλοντος, για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, για παράδειγμα με συστήματα και μέτρα για εύκολη δανειοδότηση από τις τράπεζες, απλουστευμένες κανονιστικές ρυθμίσεις και καθεστώτα φοροαπαλλαγής και μέτρα που θα δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να υλοποιούν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες· υποστηρίζει μεθόδους κατάρτισης που να καλλιεργούν το επιχειρηματικό και δημιουργικό πνεύμα και την επιλογή πτυχιούχων ως νέων επιχειρηματιών·

59.  υπογραμμίζει ότι για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επαγγελματικού προσανατολισμού, με γνώσεις τόσο για τις ακαδημαϊκές όσο και για τις επαγγελματικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, και με επίγνωση της σημερινής αγοράς εργασίας, των πιθανών εξελίξεων στα κράτη μέλη και των νέων τομέων στις οικονομίες τους·

60.  προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη σε νέους ανθρώπους για να αρχίσουν την ανεξάρτητη ζωή τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, με τη βοήθεια στεγαστικών επιδομάτων, προτιμησιακών καθεστώτων και μειωμένων φόρων εισοδήματος, και να παρέχουν προτιμησιακά δάνεια στους σπουδαστές·

61.  τονίζει τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και επικύρωσης δεξιοτήτων, προσόντων και γνώσεων που αποκτήθηκαν με άτυπη, μη τυπική, και δια βίου μάθηση, καθώς η επικύρωσή τους είναι κρίσιμη για την ανάδειξη και αξιοποίηση της ποικιλόμορφης και πλούσιας μάθησης των ατόμων, ιδιαίτερα αυτών με λιγότερες ευκαιρίες· Επισημαίνει ότι η επικύρωση προσόντων συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση και σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, αυξάνοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση και την όρεξη για μάθηση, την ανάπτυξη αξιών, ικανοτήτων και προσόντων στους νέους, καθώς και την αγωγή του πολίτη και τη δημοκρατική συμμετοχή σε κάθε επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ολοκληρωμένων μηχανισμών επικύρωσης έως το 2018, όπως ζητεί η σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συλλογικών δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη των αξιών, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των νέων, καθώς και για την αγωγή του πολίτη και τη δημοκρατική συμμετοχή· επισημαίνει το φάσμα των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και τα πρότυπα που υπάρχουν στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, τη διττή μάθηση, η οποία μπορεί να εξομαλύνει τη μετάβαση από την εκπαίδευση ή κατάρτιση στην απασχόληση· υποστηρίζει την εφαρμογή της δια βίου μάθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεκτική, πανευρωπαϊκή αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης και περιόδων άσκησης, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ελλείψεων δεξιοτήτων και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις δραστηριότητες αυτές στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων της ΕΕ· ζητεί ακόμα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γλώσσες, ιδιαίτερα τις γλώσσες των γειτονικών χωρών, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ώστε να ενισχυθεί η θέση και η απασχολησιμότητα των ενδιαφερόμενων σπουδαστών στη διασυνοριακή αγορά εργασίας·

63.  παρατηρεί ότι εξαιτίας του τρέχοντος κύματος ψηφιοποίησης και των νέων τάσεων στην αγορά εργασίας, ολοένα και περισσότεροι νέοι βρίσκουν μπροστά τους νέες μορφές απασχόλησης που εξισορροπούν την ελαστικότητα με την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης των νέων με στόχο να δοθεί έμφαση στον ρόλο των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας·

64.  πιστεύει ότι η έγκαιρη παρέμβαση και οι προορατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας αντιπροσωπεύουν μια μεταστροφή από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης που χαρακτηρίζουν μια σειρά γενεών στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων σε ένα πρώιμο στάδιο της ζωής προκειμένου να προληφθεί η ανεργία και να διευκολυνθεί η επανένταξη· επισημαίνει ειδικότερα την κατάσταση εκείνων που είναι πιο περιθωριοποιημένοι και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας·

65.  τονίζει τη σημασία των ανοικτών προγραμμάτων και των προγραμμάτων εύκολης πρόσβασης για δραστηριότητες με νέους που προέρχονται από περιβάλλοντα που προσφέρουν περιορισμένα κίνητρα·

66.  τονίζει τη σημασία που έχει για τη δια βίου μάθηση και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών η αμοιβαία διασυνοριακή αναγνώριση και συμβατότητα όλων των προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας· ζητεί τη συνεχή επέκταση, αξιολόγηση και προσαρμογή της αμοιβαίας διασυνοριακής αναγνώρισης και συμβατότητας των προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις κατάρτισης και επισημαίνει ότι τούτο πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλες τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων·

67.  τονίζει επ’ αυτού τον σημαντικό ρόλο που έχουν η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, καθώς και η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και με τον κοινωνικό και διαπολιτισμικό τομέα· τονίζει ότι ορισμένες χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο ως προς την ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών επικύρωσης· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων στρατηγικών για να γίνει δυνατή η επικύρωση·

68.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων με την προώθηση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω της καλύτερης χρήσης όλων των εργαλείων και προγραμμάτων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα στην κατάρτιση είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων που θα διασφαλίζουν το συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία υπέρ της κινητικότητας, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για παράδειγμα, και σε άλλα προγράμματα όπως το Erasmus+· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων κινητικότητας όπως το Erasmus + στην τόνωση της ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και των διαπολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ των νέων· χαιρετίζει τον μετασχηματισμό του ιστότοπου «Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ»·

69.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες με σκοπό την επίτευξη μακροπρόθεσμης ποιοτικής απασχόλησης· εκτιμά πως, για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων, πρέπει να υπάρχει επαγγελματική κινητικότητα· σημειώνει ότι σήμερα υπάρχουν 217,7 εκατομμύρια απασχολούμενοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 7,5 εκατομμύρια (3,1%) εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος· σημειώνει, επίσης, ότι, σύμφωνα με έρευνες της ΕΕ, οι νέοι είναι πιθανότερο να μετακινούνται και να μεταφέρουν νέες δεξιότητες και νέα προσόντα πίσω στις πατρίδες τους·

70.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να υποστηρίξει την κινητικότητα των φοιτητών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ) με την προώθηση του προγράμματος Erasmus για μαθητευόμενους·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την τρέχουσα μεταρρύθμιση του δικτύου EURES για την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των νέων εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τακτικά τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία αντιστοίχισης θέσεων εργασίας του δικτύου EURES ώστε οι νέοι να λαμβάνουν επαρκείς και ποιοτικές προσφορές εργασίας αντίστοιχες προς τα βιογραφικά τους·

72.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ποιοτικά διττά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συντονισμό με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, μετά από ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σε συμφωνία με την ιδιαίτερη φύση του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες και μελλοντικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων·

73.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την υποβοήθηση των ταλέντων και των καλλιτεχνικών και αθλητικών χαρισμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· υποστηρίζει τα κράτη μέλη που προωθούν οργανωμένα συστήματα υποτροφιών για μαθητές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική, αθλητική και καλλιτεχνική ικανότητα·

74.  διαπιστώνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και οι αποφοιτήσαντες χωρίς απολυτήριο αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις κοινωνίες μας, διότι οδηγούν σε επισφάλεια και κοινωνικό αποκλεισμό, η δε αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα, η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και η εφαρμογή εξατομικευμένων μέτρων μπορούν να προσφέρουν λύσεις για τα πλέον μειονεκτούντα άτομα, ώστε να μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

75.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να καθιερωθεί μια φοιτητική σύμβαση εργασίας που θα επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικής κατάρτισης να συνδυάζουν σπουδές και εργασία, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις του τομέα ειδίκευσής τους, με την εγγύηση ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές που ξεκίνησαν·

76.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για την προώθηση της εκπαίδευσης των μειονεκτούντων νέων·

77.  επισημαίνει ότι, παρά τη μείωση που σημειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη μετά την κορύφωση του φαινομένου το 2013, η ανεργία των νέων παραμένει λόγος σοβαρής ανησυχίας στην ΕΕ, καθώς κάπου 8 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία και παραμένει υψηλό το ποσοστό των νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με μακροχρόνια ανεργία ή με μη ηθελημένο καθεστώς μερικής απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης·

Χρηματοδοτικοί πόροι

78.  υπογραμμίζει τη σημασία των στρατηγικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και βιώσιμων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, τους λεγόμενους ΕΕΑΚ/NEETs·

79.  επισημαίνει ότι η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020 χρειάστηκε μερικούς μήνες μέχρι να ξεκινήσει και ότι η πρώτη αξιολόγηση των ενωσιακών πολιτικών σε αυτή την περίοδο, και ειδικότερα των πολιτικών σχετικά με τη νεολαία, δεν μπορεί να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική του πραγματικού τους αντίκτυπου·

80.  επισημαίνει ότι, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγισε ότι το ποσοστό σφάλματος για τις συναλλαγές στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (LLP) και του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση» (YiA) ξεπερνά το 4%· αναμένει από την Επιτροπή να έχει αντιμετωπίσει αυτά τα σφάλματα κατά την εφαρμογή του Erasmus+·

81.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2013 το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, και ειδικότερα για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό, το πρόγραμμα MEDIA και το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», ήταν 100%· εκτιμά ωστόσο ότι το ποσοστό εκτέλεσης δεν αποτελεί από μόνο του αντιπροσωπευτικό δείκτη της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία τους·

82.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο τέλος του 2013 η αναντιστοιχία μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη πληρωμών (για παράδειγμα στην περίπτωση του προγράμματος Erasmus+ σε ύψος 202 εκατ. EUR), πράγμα που επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στο επόμενο έτος· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων·

83.  υπενθυμίζει ότι η απροθυμία των νέων να ιδρύσουν επιχειρήσεις συμβάλλει επίσης στον αργό ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαίο να υποστηρίζονται οι νέοι κατά την ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων·

84.  χαιρετίζει το γεγονός ότι περισσότερα από 12,4 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YEI) έχουν προβλεφθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού·

85.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι 110.300 άνεργοι νέοι συμμετείχαν σε δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την YEI το 2014· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αποφάσισαν να διαθέσουν 6,4 δισ. EUR από τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης (3,2 δισ. EUR από το ΕΚΤ και 3,2 δισ. EUR από νέο κονδύλιο του προϋπολογισμού) για το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (YG)· τονίζει ωστόσο ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες ως προς την εκτέλεση των YG και YEI·

86.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα που θα εγγυώνται ότι η πρακτική άσκηση και η μαθητεία δεν θα χρησιμοποιούνται ως μορφές επισφαλούς εργασίας υποκαθιστώντας πραγματικές θέσεις εργασίας και ότι θα καλύπτονται από όλες τις αναγκαίες και συναφείς εργασιακές προστασίες, μεταξύ άλλων και ως προς τις αποδοχές και άλλες οικονομικές πτυχές·

87.  ζητεί τη λήψη στοχευμένων και απλουστευμένων μέτρων που θα βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση που διατίθεται μέσω του Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, του προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση», της δράσης «Η πρώτη σου εργασία EURES», του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της ιδιότητας του πολίτη·

88.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες χορήγησης οικονομικών πόρων σε οργανώσεις νέων, δεδομένου ότι αυτές συχνά δεν διαθέτουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, όταν υποβάλλουν αίτηση για στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ·

89.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, στοχοθετώντας καλύτερα άτομα από κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης των νέων, να προωθηθούν οι διασυνοριακές σταδιοδρομίες και μια καλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· στηρίζει τη διαπολιτισμική μάθηση, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, και την εκπαίδευση των νέων στη δημοκρατία και τις αξίες και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια εκείνα στη διαδικασία χρηματοδότησης που καθιστούν δύσκολη την επίτευξη των στόχων αυτών, ώστε το Erasmus + να είναι πιο αποτελεσματικό σε αυτό το θέμα·

90.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus έχει ξεπεράσει το όριο των τριών εκατομμυρίων φοιτητών· επισημαίνει την αποδεδειγμένη επιτυχία που είχε από την έναρξή του αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα της Ένωσης και πιστεύει ότι είναι σημαντικό το να εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη·

91.  Θεωρεί λυπηρές τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους αριθμούς τόσο των φοιτητών που εστάλησαν σε άλλες χώρες όσο και των φοιτητών που αφίχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus· συνιστά να γίνουν πιο πειστικές ενημερωτικές εκστρατείες και να απλουστευθούν οι κανόνες·

92.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δεσμευτούν να επεκτείνουν την εθνική χρηματοδότηση, συμπληρωματικά προς τις πιστώσεις του ΕΚΤ και της YEI, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην απασχόληση των νέων· θεωρεί επιπλέον ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται και οι χορηγούμενες επιδοτήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν μια αξιοπρεπή ζωή· ζητεί, για τον λόγο αυτό, μια αξιολόγηση των επιπέδων των επιδοτήσεων υπό το φως του πραγματικού κόστους διαβίωσης σε κάθε κράτος μέλος·

93.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· ζητεί διαρκή πολιτική δέσμευση όσον αφορά τις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω προσφορών υψηλής ποιότητας·

94.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», με βάση τη στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών απασχόλησης· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στα εθνικά σχέδια απασχόλησης και στον σχεδιασμό των πολιτικών για τους νέους και την εκπαίδευση και πρέπει να προβάλλεται ευρέως σε όλους τους νέους· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην προβολή καθώς και στην αξιολόγηση και εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του·

95.  υπενθυμίζει ότι οι νέοι άνδρες και γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες στην αγορά εργασίας σε διαφορετικές ηλικίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν παραμέτρους όπως το φύλο και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών για τη νεολαία και την αγορά εργασίας, όπως οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

96.  θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας μεταξύ των νέων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελούν μέγιστη πρόκληση για τη βιωσιμότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων συνταξιοδότησης και βλάπτουν σοβαρά την διαγενεακή αλληλεγγύη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη καταχρήσεων, τουλάχιστον στις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και να ευνοήσουν, τουλάχιστον για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», συμβάσεις που επιτρέπουν σε νέους να πληρώνουν εισφορές στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας·

97.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων που η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή τους, προκειμένου να εφαρμόσουν μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, εντάσσοντας νέους, συμπεριλαμβανομένων νέων με αναπηρία, στην αγορά εργασίας σε θέση απασχόλησης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών μετά από την αποφοίτησή τους ή την απώλεια απασχόλησης, εφαρμόζοντας – για παράδειγμα – συστήματα ισόβιας εξατομικευμένης καθοδήγησης, υπηρεσίες καταγραφής, σημεία ενημέρωσης και μεθόδους συλλογής δεδομένων, και ενθαρρύνοντας την καταγραφή των ανέργων προκειμένου να διαμορφώνεται μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης ως προς την ανεργία των νέων, και επίσης να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα απασχόλησης στους νέους που αναζητούν εργασία·

98.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ασχοληθούν χωρίς καθυστέρηση με τους βασικούς παράγοντες επιτυχούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία », όπως είναι η ποιότητα και βιωσιμότητα των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης, η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη, οι συνεργίες με άλλους τομείς της πολιτικής (που συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη νεολαία) και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας τους, και να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα ως προς την πρόληψη του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των νέων που βρίσκονται στη μεταβατική φάση μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας·

99.  ζητεί να διευρυνθεί η εστίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία » όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανειδίκευτων ή χαμηλής ειδίκευσης άνεργων νέων, έτσι που να καλύπτει επίσης τους νέους πτυχιούχους και τα άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και να παραταθεί το όριο ηλικίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα « Εγγυήσεις για τη Νεολαία » από τα 25 στα 29, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα ότι πολυάριθμοι πτυχιούχοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας πλησιάζουν τα 30·

100.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές και να διδαχθούν το ένα από τις εμπειρίες του άλλου· επισημαίνει τη σημασία που έχει μια αξιολόγηση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από τα κράτη μέλη το 2014 και το 2015· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία », με έμφαση στα επιτεύγματα που είχε προσφέροντας σε νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και να εισέλθουν στην απασχόληση, και να συνεχιστεί περαιτέρω αυτή η πρωτοβουλία· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην αξιολόγηση και εφαρμογή του προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία » είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του·

101.  προσβλέπει στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία εντός του έτους, από την Επιτροπή·

102.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία: η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017, θα δώσει μια σαφέστερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος· θεωρεί ότι θα πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση, μεταξύ άλλων, μια ανάλυση της αποδοτικότητας και των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων·

103.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των νέων σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και τις ευκαιρίες συμμετοχής, και επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που προσφέρονται σε αυτά τα προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, με χρήση δεικτών που μπορούν να εκφρασθούν ποσοτικά (όπως π.χ. η ανταπόκριση και η συμμετοχή της ομάδας στόχου)·

104.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επεκτατικές οικονομικές πολιτικές που προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της υψηλής ποιότητας μαθητείας·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν περισσότερο και να μην μειώνουν τα κονδύλια του εθνικού προϋπολογισμού τους που προορίζονται για τις πολιτικές για τη νεολαία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε μια χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας, όσον αφορά τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθώς και των νέων που ανήκουν σε ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες·

106.  συνιστά να συμπεριληφθεί στο ΠΔΠ η επιχειρηματικότητα των νέων, να καταβληθούν προσπάθειες από τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών με στόχο την επίτευξη συνεργιών μεταξύ του Erasmus+, του ΕKT, της EYI και του Erasmus για νέους επιχειρηματίες, καθώς και να παράσχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του αντίκτυπου·

107.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τα προγράμματα για τους νέους, το οποίο να συνδυάζει δείκτες επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα·

108.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα και επικροτεί το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Tαμεία (ΕΔΕT/ESIF) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

109.  υπενθυμίζει ότι το 68% του προϋπολογισμού του ΕKT χρησιμοποιείται για έργα στα οποία οι νέοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι μία από τις ομάδες στόχους·

110.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθούν τα στεγαστικά επιδόματα, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αδυναμία ολοκλήρωσης σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης ή πανεπιστημιακών σπουδών στην πόλη κατοικίας ή σε πόλεις σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων·

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

111.  ζητεί ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των δημόσιων αρχών, για να αυξηθούν οι ευκαιρίες συμμετοχής νέων και των οργανώσεών τους στη διαδικασία χάραξης της πολιτικής· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο των οργανώσεων νεολαίας, τέχνης και αθλητισμού στην ανάπτυξη των συμμετοχικών δεξιοτήτων των νέων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι νέοι συνεισφέρουν στην κοινωνία και προσφέρουν επίσης λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία· υπογραμμίζει τον μοναδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις νεολαίας στην συνειδητοποίηση της ιδιότητας του πολίτη όσον αφορά την πρακτική των δημοκρατικών αξιών και διαδικασιών·

112.  τονίζει την αξία των οργανώσεων νεολαίας ως φορέων αγωγής του πολίτη και διαπαιδαγώγησης στις δημοκρατικές αξίες, δεξιότητες και ικανότητες, και αναγνωρίζει τη συμβολή τους στη βελτίωση της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες·

113.  τονίζει ότι η άτυπη και η μη τυπική μάθηση, η τέχνη, ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός και οι κοινωνικές δραστηριότητες έχουν ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και την κοινωνική συνοχή, ως εργαλεία που μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πολλών από τις κοινωνιακές προκλήσεις·

114.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν αυστηρά με τις αρχές της απαγόρευσης αποκλεισμών στην εργασία των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με αναπηρία·

115.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί εντατικά η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, τα μέσα επικοινωνίας και τον ψηφιακό γραμματισμό, την κριτική σκέψη και τη διαπολιτισμική κατανόηση, με την χρήση ενός ευρέος φάσματος μέσων με τα οποία οι νέοι είναι εξοικειωμένοι (π.χ. κοινωνικά δίκτυα)· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα και η εκπαίδευση αυτού του είδους στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων·

116.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις νέες μορφές οικονομικής συμμετοχής των νέων, όπως την όλο και πιο διαδεδομένη μεταξύ των νέων μόδα να χρησιμοποιούν εργαλεία της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharing economy)·

117.  υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των νέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να υποστηριχθούν και να αναγνωρίζονται καλύτερα για την αξία τους ως σημαντικής μορφής μη τυπικής εκπαίδευσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών για τη ζωή ικανοτήτων και στην προαγωγή αξιών όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η δικαιοσύνη· τονίζει, ωστόσο, ότι η προθυμία των νέων να αναπτύξουν εθελοντικές δραστηριότητες δεν μπορεί να θεωρηθεί σε τελευταία ανάλυση ως πιθανό φτηνό υποκατάστατο των υπηρεσιών που τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αναλαμβάνουν· ζητεί οι εθελοντικές δραστηριότητες να αναγνωρίζονται ή να επιβραβεύονται πλήρως και επίσημα·

118.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημοκρατική συμμετοχή των νεαρών σπουδαστών και να βοηθήσουν τους νέους που είναι υπό εκπαίδευση να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε αυτήν γενόμενοι μέλη φοιτητικών οργανώσεων·

119.  τονίζει ότι η καλύτερη κατανόηση των αξιών της ΕΕ, της λειτουργίας της ΕΕ και της ευρωπαϊκής ποικιλομορφίας είναι ζωτικής σημασίας για να προαχθεί η συμμετοχή στη δημοκρατία και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων·

120.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα νέα ψηφιακά μέσα και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, να παράσχει στοχευμένη υψηλής ποιότητας κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας που να ενθαρρύνει τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κριτική σκέψη, και να προωθήσει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της κοινωνίας, προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και ο πολιτισμός· αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, της ρητορικής του μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης·

o
o   o

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 5.
(4) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(5) EUCO 37/13.
(6) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(7) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(9) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 61.
(10) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 21.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(13) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 2.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.


Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο;
PDF 548kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο (2015/2226(INI))
P8_TA(2016)0427A8-0285/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη του ελλείμματος θέσεων εργασίας (COM(2006)0857),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0285/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 77% της επικράτειας της ΕΕ και ότι σε αυτές τις περιοχές πολλές θέσεις απασχόλησης, συχνά μη επιδεχόμενες μετεγκατάσταση, σχετίζονται με τη γεωργία και τον κλάδο των γεωργικών ειδών διατροφής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο κλάδος των γεωργικών ειδών διατροφής αντιστοιχούν συνολικά στο 6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις και σε 46 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των γεωργών στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε σημαντικά, όπως και τα εισοδήματα των γεωργών και άλλων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, ενώ εξακολουθεί να μειώνεται η γεωργική απασχόληση στις περιοχές αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2005 και του 2014 η εισροή γεωργικού εργατικού δυναμικού μειώθηκε κατά περίπου ένα τέταρτο (-23,6%) στην ΕΕ των 28(1)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας αλλά δεν αντιπροσωπεύει πλέον παρά μικρό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση των χρήσεων της υπαίθρου ανάμεσα στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και συνίστανται σε παροχές διαμονής και αναψυχής και στη λειτουργία προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό διακύβευμα για τη δυναμική και την απασχόληση στις διάφορες αγροτικές περιοχές της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται τα τελευταία χρόνια δημογραφική αναστροφή των μεταναστευτικών ροών και αύξηση του πληθυσμού τους, στοιχεία που είναι ενδεικτικά της έλξης προς την ύπαιθρο η οποία συνήθως συνοδεύεται από το φαινόμενο της περιαστικοποίησης, υπάρχει επίσης μία τάση στις πολύ πιο φτωχές περιοχές να οδηγούνται σε μαρασμό, αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όπως χαμηλό εισόδημα, πτωτικό δημογραφικό ποσοστό, έλλειψη θέσεων εργασίας και υψηλά ποσοστά ανεργίας, αργή ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα, έλλειψη ικανότητας μεταποίησης τροφίμων, χαμηλού επιπέδου δεξιότητες και περιορισμένο κεφάλαιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα Ευρωπαίους εκτιμούν ότι η γεωργία και η ύπαιθρος είναι σημαντικές για το μέλλον τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισόδημα που προκύπτει από τις γεωργικές δραστηριότητες ανά μονάδα εργασίας είναι σχετικά χαμηλό, γεγονός που προκαλεί ανησυχία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έπληξε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, περισσότερο όμως την ύπαιθρο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπη με την σημερινή οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει την απασχόληση – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ – σε πρωταρχική της προτεραιότητα και ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η ΚΓΠ οφείλει να καταστεί αποτελεσματικότερη και να επιβεβαιωθεί η νομιμοποίησή της ως ένα από τα κύρια εργαλεία για τη δράση της ΕΕ με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα στις αγροτικές περιοχές, κυρίως στον τομέα της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η ΚΓΠ έχει αντίκτυπο στη δημιουργία και τη διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ, εφόσον ο πυλώνας Ι αποτρέπει τη μετανάστευση μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον κλάδο και διατηρεί τις θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα, ενώ οι πόροι του πυλώνα ΙΙ διασφαλίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε άλλους τομείς όπως στον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων και σε άλλους συναφείς κλάδους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, και είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας, να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να επανεξετασθούν οι στόχοι μιας πραγματικά δημόσιας πολιτικής, η οποία είναι προς το συμφέρον όλων, κάτι που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανα-εδαφικοποίηση της γεωργίας –αναγκαίο στοιχείο σύνδεσης της παραγωγής και της απασχόλησης με μια δεδομένη περιοχή– έχει παραμεληθεί για πολύ μεγάλο διάστημα και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μιας γεωργίας που θα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες και θα συνδέεται με τη γη τους – δραστηριότητα καίριας σημασίας για να παραμείνει η ύπαιθρος δυναμική και πλήρης ευκαιριών απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανα-εδαφικοποίηση καθιστά επίσης δυνατή την επίτευξη μιας ικανοποιητικής ισορροπίας ανάμεσα στην αστική και την αγροτική ανάπτυξη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της αστικής και περιαστικής γεωργίας και το εξίσου εντεινόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και την αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου, η οποία οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος στο περιβάλλον, η παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η αποτίμηση της αξίας του έργου των μικρών και περιφερειακών παραγωγών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ συνέβαλαν στον αναπροσανατολισμό και σε μια πιο δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων γεωργικών κλάδων και επιβεβαίωσαν τον οικονομικό και κοινωνικά σταθεροποιητικό ρόλο της κοινής γεωργικής πολιτικής για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την ύπαιθρο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από μελέτες έχει προκύψει ότι οι άμεσες ενισχύσεις μέσω του πυλώνα Ι δεν οδηγούν σε άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ωστόσο διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρησή τους και στην παραμονή των γεωργών στη γη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η στήριξη της εν λόγω πολιτικής ανακληθεί, το 30% των ευρωπαίων γεωργών θα αναγκαστεί να σταματήσει τις δραστηριότητές του και να εγκαταλείψει τον γεωργικό τομέα· εκτιμώντας ότι οι εν λόγω ενισχύσεις εγγυώνται την επιβίωση των μικρών γεωργών και της υπαίθρου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται σε γεωργούς σε μειονεκτούσες ή περιθωριακές εκτάσεις γης είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί όχι μόνο η παραμονή των γεωργών αυτών στη γη τους, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η προστασία των εν λόγω εκτάσεων καθώς και ο ρόλος τους στην προσέλκυση τουρισμού στις εν λόγω περιοχές·

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι πρωταρχικός στόχος του πυλώνα Ι της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ είναι η επισιτιστική ασφάλεια, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης στη γεωργία και θα πρέπει να διασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των πληρωμών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του πυλώνα 1 για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων της εν λόγω ενίσχυσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα στον τομέα αυτόν δείχνει ότι είναι δυνατά άλλα είδη γεωργικής ανάπτυξης, τα οποία παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και τις αγρονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις, ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων, και ότι οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, καινοτόμες και ιδιαίτερα ευέλικτες, είναι συχνά καλά οργανωμένες ως προς την σύσταση ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και να προσφέρουν οφέλη στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται, υποστηρίζοντας έτσι τη αγροτική οικονομία, η οποία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την σημερινή κρίση καθίσταται σαφές ότι, στο πλαίσιο μιας κοινής γεωργικής πολιτικής που είναι προσανατολισμένη στην αγορά, είναι ουσιαστικό να διατηρηθεί η κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και να προσδιοριστούν νέα, κατάλληλα ρυθμιστικά εργαλεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών και η διατήρηση της απασχόλησης και του γεωργικού εισοδήματος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί δραστηριοποιούνται σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά και, κατά συνέπεια, εκτίθενται περισσότερο στην αστάθεια των τιμών σε σύγκριση με άλλους τομείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα πληρωμών που υφίσταται επί του παρόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν διασφαλίζει τη βιώσιμη κατανομή της προστιθέμενης αξίας, ενώ συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη των πρωτογενών παραγωγών να μην επαρκούν ούτε καν για να καλύψουν τις δαπάνες τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, η ύπαιθρος χαρακτηρίζεται συνήθως από στατιστικά υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και σημαντικά χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού, καθώς και από λιγότερο ελκυστικές υποδομές και πιο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ το κόστος παροχής τους είναι σημαντικό λόγω της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και προσβασιμότητας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές πρέπει να εντάσσεται σε μια βιώσιμη πολιτική που να είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες περιοχές και να περιλαμβάνει τη διατήρηση και ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται έμμεσα με τη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και αγροτικών δραστηριοτήτων, που ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών τόσο κοινωνικά όσο και από την άποψη της αλληλεγγύης και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον των αγροτικών περιοχών δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, αλλά συνδέεται επίσης με τη διαφοροποίηση και τη διατήρηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η δασοκομία, οι βιοτεχνικές δραστηριότητες, και η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ικανοτήτων ολοκληρωμένης παραγωγής, ο αγροτικός τουρισμός, η προσφορά ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ιππασία) και η βιώσιμη χρήση των γεωργικών και δασικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων) για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και οργανικών υλικών και προϊόντων με βάση οικολογικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για αποκεντρωμένες και ολοκληρωμένες τοπικές πολιτικές που συνδέονται με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και την αγροτική και πολιτιστική ταυτότητα, και για γνήσια εδαφικοποιημένο μηχανισμό, που θα αναζητά συνέργειες και την από κοινού αξιοποίηση αγροτικών πόρων μέσω συλλογικών και διατομεακών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης άλλων πόρων της ΕΕ για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη αγροτικών υποδομών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το σκοπό αυτό, έχει τεράστια σημασία να τονιστεί το γεγονός ότι πολλές θέσεις εργασίας είναι συνδεδεμένες με τον τόπο και με τις συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες, και τη δασοκομία, οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν και περιλαμβάνουν υπηρεσίες διατροφικών και μη προϊόντων, όπως η προστασία και διαχείριση του τοπίου και των υδάτων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί ενίσχυση ιδίως στις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή σε μεμονωμένους αγρότες οι οποίοι, είτε μόνοι είτε με συνεργάτες, διαχειρίζονται την εκμετάλλευσή τους υπεύθυνα, ανεξάρτητα και είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα προσαρμόζοντας τις αποφάσεις τους για την παραγωγή και/ή τις μεθόδους παραγωγής τους και διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους προκειμένου να χειριστούν τις διαρκείς διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της γεωργίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των γυναικών που απασχολούνται ή/και έχουν επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να αναλυθεί, να καταγραφεί και να προωθηθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και δεν πρέπει να έχουν μειονεκτική μεταχείριση από καμία εξ αυτών, καθώς έτσι θα τεθούν τα θεμέλια για να αναλάβουν οι γυναίκες ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καινοτομία, συμβάλλοντας στην έξοδο ολόκληρου του κλάδου από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να συνεισφέρουν στα εν λόγω σχέδια με τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τα οράματά τους, και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωσή τους·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 μόλις το 7,5% των γεωργών ήταν κάτω των 35 ετών και σήμερα, περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, και ότι τα άρθρα 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 στο πλαίσιο της ΚΓΠ περιλαμβάνουν διατάξεις για τη στήριξη της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη, η πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένη τόσο στη γεωργία όσο και σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας και ότι η μισθολογική διαφορά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλους τομείς, μολονότι ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή της υπαίθρου, και πολύ περισσότερο στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επιδιώκουν διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους (αγροτουρισμός, προϊόντα υψηλής ποιότητας, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές καθώς και άλλες δραστηριότητες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση πρόσβαση στη γη αποτελεί παράγοντα που περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα από γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το 29% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευθύνεται από γυναίκες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό καλλιεργειών μαζικής βιομηχανικής παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές ζωικές φυλές και φυτικές ποικιλίες στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη στήριξη των περιφερειακών πηγών εισοδήματος και των τοπικών προϊόντων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν οι αγροτικές περιοχές περισσότερο ελκυστικές για τις νέες γενιές, προωθώντας την κατάρτιση που αποσκοπεί στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και των τεχνολογιών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθολικό πλαίσιο της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA) αναπτύχθηκε από τον FAO·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές·

Στο πλαίσιο της σημερινής ΚΓΠ

1.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δώσουν στους νεαρούς γεωργούς μακροπρόθεσμες προοπτικές προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου, να θέσουν σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική ανανέωσης των γενεών και, προς τούτο, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ΚΓΠ για την υποστήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών και την εγκατάσταση νέων γεωργών, και εκτός οικογενειακού πλαισίου, κυρίως με τα μέτρα του Ι και του ΙΙ πυλώνα για την ενίσχυση των νέων σε ηλικία γεωργών, και επίσης να διευκολύνουν την εγκατάσταση και την επιχειρηματικότητα νέων γεωργών ηλικίας άνω των 40 ετών· σημειώνει επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται με διατάξεις των εθνικών πολιτικών και να είναι συμβατά με αυτές (σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία, φορολογική και κοινωνική πολιτική, κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της στήριξης βάσει των άρθρων 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

2.  σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ διατίθεται στις πλουσιότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μόλις το 13% των δικαιούχων να λαμβάνει το 74% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ το 2014· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό δεν συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, δεδομένου ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ένταση εργασίας και το 53 % των εργαζομένων του τομέα απασχολούνται σε εκμεταλλεύσεις που θεωρούνται ότι είναι μικρού οικονομικού μεγέθους· ζητεί καλύτερη κατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ στους μικρούς γεωργούς·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ιδίως μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης της αναδιανεμητικής ενίσχυσης· τα παροτρύνει επίσης να θεσπίσουν μηχανισμούς πριμοδότησης για τις εκμεταλλεύσεις που έχουν αποτελεσματική οργάνωση και για εκείνες που χρησιμοποιούν νομικά μέσα συγκέντρωσης μεταξύ εκμεταλλεύσεων·

4.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις μειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές (όπως ορεινές ζώνες, υπερπόντια εδάφη, άκρως απόκεντρες ζώνες και ευάλωτες φυσικές περιοχές) καθώς η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί για αυτές ουσιαστικό παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης με προτεραιότητα στην απασχόληση· προσθέτει, ωστόσο, η ΚΓΠ οφείλει επίσης να εξετάσει τις νέες δυναμικές περιαστικοποίησης και να συνδράμει τις περιαστικές περιοχές προκειμένου να υπερβούν τους περιορισμούς που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητές τους·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα χορήγησης των συνδεδεμένων πληρωμών, οι οποίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της παραγωγής σε συγκεκριμένο μέρος, εξασφαλίζουν την απασχόληση στις μειονεκτούσες περιοχές, και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το μερίδιο αυτού του τύπου στήριξης στους ενεργούς γεωργούς, να την καταστήσουν πιο ευέλικτη και να την αξιοποιήσουν περαιτέρω για τον καλύτερο εφοδιασμό της Ένωσης σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, πρώτες ύλες για τις οποίες η Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· προτείνει περαιτέρω ότι το ύψος της προαιρετικής συνδεδεμένης πληρωμής θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί σε συνάρτηση με το επίπεδο απασχόλησης της σχετικής καλλιέργειας, στηρίζοντας έτσι περισσότερο τις παραγωγές που αξιοποιούν μεγαλύτερο αριθμό εργατικού δυναμικού·

6.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και των σχετικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) προβλέπονται μέτρα στοχοθετημένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και την εκτροφή τοπικών ζωικών φυλών, μέσω των οποίων προάγεται η απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο και η διατήρηση της βιοποικιλότητας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την παροχή ειδικής στήριξης σε ομάδες και οργανώσεις γεωργών και παραγωγών που καλλιεργούν τοπικές φυτικές ποικιλίες και εκτρέφουν τοπικές ζωικές φυλές·

7.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης των άμεσων ενισχύσεων είναι αναγκαία και πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της αειφορίας των εκμεταλλεύσεων και να συμβάλλει στη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μεταξύ άλλων, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, του αγροτικού τουρισμού και τη διαχείριση της υπαίθρου, π.χ. με μεγάλες ιδιοκτησίες και ιστορικά κτήματα· παροτρύνει την ΕΕ να μεριμνήσει για την απλοποίηση και την απλή, κατανοητή και ανεμπόδιστη εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών· επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική διάσταση δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση ή την εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές·

8.  εκτιμά ότι, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αυξημένης θνησιμότητας των μελισσών που έχει παρατηρηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και την καίριας σημασίας επικονιαστική λειτουργία του εντόμου για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομία πολλών κλάδων της φυτικής παραγωγής, η Ένωση θα ήταν σκόπιμο να στηρίξει με μεγαλύτερο σθένος τον εν λόγω τομέα, υιοθετώντας μια πραγματικά πανευρωπαϊκή στρατηγική αύξησης του πληθυσμού των μελισσών· μια τέτοια φιλοδοξία, η οποία δεν προϋποθέτει σημαντική επένδυση, θα δημιουργούσε πολλές θέσεις εργασίας, είτε μέσω της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων σε ήδη υπάρχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες κατά τους ειδικούς θα ήταν βιώσιμες με 200 κυψέλες η καθεμιά και θα είχαν ως πρώτο μέλημα την παραγωγή επιλεγμένων βασιλισσών και σμηνών και ακολούθως την παραγωγή μελιού, προϊόν που παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη στην ΕΕ· τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση η οποία αξιοποιεί διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές –καινοτομία, κοινωνική ένταξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης– συμβαδίζει πλήρως με τη βούληση για αναπροσανατολισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξης της γεωργίας με γνώμονα την αύξηση της βιωσιμότητας·

9.  σημειώνει ότι προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις εκμεταλλεύσεις, πρέπει ο τομέας να στραφεί σε νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και να αυξήσει την αξιοποίηση εργαλείων όπως οι ομάδες παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ και του ΙΙ πυλώνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα η μεταβλητότητα και οι απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς· εκτιμά ότι τα μέτρα της αγοράς και τα έκτακτα μέτρα για τις κρίσεις καθώς και τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων που προβλέπονται από την ενιαία ΚΟΑ και τον πυλώνα ΙΙ πρέπει να υλοποιούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ενεργητικότητα, με την στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ να προσαρμόζεται όπως απαιτείται στη συγκεκριμένη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των ορεινών περιοχών, και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες της πτώσης των τιμών στα γεωργικά εισοδήματα· σημειώνει ότι η εφαρμογή των μέτρων κατά της κρίσης δεν έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους της και θα πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη την υπάρχουσα υποδομή και τις ικανότητες των κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις πρόσφατες κρίσεις, να αναπτύξει ταχύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά συστήματα παρέμβασης τα οποία θα μπορούν να αποτρέπουν τις πλέον αρνητικές συνέπειες·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 219 έως 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

11.  εκτιμά ότι, για να μπορούν να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, οι τιμές παρέμβασης πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε τακτική βάση σε συνάρτηση με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, ούτως ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στα έσοδα και στη βιωσιμότητα της δραστηριότητας των παραγωγών καθώς και στην απασχόληση· καλεί την ΕΕ να προβλέψει εργαλεία πρόληψης, όπως το παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος, σε όλους τους μεγάλους κλάδους παραγωγής με σκοπό την παρακολούθηση της αγοράς, γεγονός που θα βοηθούσε στην καθοδήγηση της παραγωγής και στην παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων χάρη σε ευέλικτα, άμεσης δράσης εργαλεία διαχείρισης της αγοράς, τα οποία θα ενεργοποιούνται εφόσον κριθεί αναγκαίο·

12.  αναγνωρίζει ότι οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίες συνδέουν τους αγρότες με τους τοπικούς παραγωγούς μπορούν να τονώσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας της υπαίθρου, και υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ποιότητας, οι γεωγραφικές ενδείξεις και η βιολογική γεωργία αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και πιθανώς να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο, και έτσι θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να αναπτυχθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί ο πολιτισμός και η ταυτότητα της περιφέρειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές για τα προϊόντα αυτά, και η εισαγωγή μέτρων ποιότητας, προώθησης και προστασίας τους με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας τους και την ένταξή τους στο πλαίσιο των γενικών τουριστικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο των υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ότι οι εν λόγω θετικές επιπτώσεις στην οικονομία βασίζονται στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή που δεν πρέπει να υπονομεύεται από αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως υποβάθμιση της ποιότητάς τους· τονίζει, περαιτέρω, ότι οι διαδικασίες διασφάλισης των εν λόγω προτύπων ποιότητας μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επαχθείς και θα πρέπει να απλοποιηθούν·

13.  συνιστά στα κράτη μέλη να κάνουν πιο εκτεταμένη χρήση των τομέων της προτεραιότητας 6 του ΙΙ πυλώνα όσον αφορά τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μέτρων για την μεταφορά γνώσεων και επαγγελματικής και συνεχούς κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, της επιμόρφωσης και του αναπροσανατολισμού των εργαζόμενων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις), έτσι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με την εκτέλεση άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και μέτρων παροχής συμβουλών και συνδρομής στη διαχείριση προκειμένου να βελτιώσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την στήριξη της κατάρτισης προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί, οι εργαζόμενοι στην γεωργία και την ύπαιθρο να γίνουν πιο ευέλικτοι και να είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους, καθώς και για την ενίσχυση της καινοτομίας·

14.  επισημαίνει ότι τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης εστιάζουν πολύ λιγότερο σε κοινωνικά έργα που ευνοούν την απασχόληση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, και ότι αυτό οφείλεται στην επιλογή των μέτρων που προέκριναν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους και στα μικρότερα κονδύλια που έχουν διατεθεί στα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης· καλεί, ως εκ τούτου, να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής·

15.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να απλοποιηθεί η εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, να υιοθετηθούν πιο συνεκτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση πόρων από διάφορα ταμεία, και να παρακαμφθούν οι αδυναμίες των υπερβολικά σχολαστικών διοικητικών και οικονομικών ελέγχων που έχουν επιβληθεί από τις υπηρεσίες των κρατών μελών και της Επιτροπής·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα στις δυνατότητες που παρέχει ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (π.χ. αγροτουρισμός, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας)·

17.  υπενθυμίζει ότι ο παράγοντας κινδύνου που ενυπάρχει στην καινοτομία δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη τόσο από τις εθνικές όσο και από τις κοινοτικές πολιτικές και ότι το φαινόμενο αυτό λειτουργεί ανασχετικά ως προς την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικά για τους πολλούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομική επιφάνεια για την επιτυχή υλοποίηση των καινοτόμων σχεδίων τους·

18.  τονίζει ότι η αγροτική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι αλληλένδετες, και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό των τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι πιο εξοικειωμένες με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι περιοχές τους, με στόχο την επίτευξη των στόχων του πυλώνα ΙΙ και την τήρηση των προτεραιοτήτων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και τα επιχειρησιακά προγράμματα στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών στην ύπαιθρο, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη συνδρομή της για την επίτευξη αυτού του στόχου· επιμένει στην προσαρμογή των μοντέλων συνεργατικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές για την αύξηση της απασχόλησης, τον εξορθολογισμό των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη μείωση του κόστους·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς που ασκούν δραστηριότητα στην κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής γεωργίας(2), με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει τις δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία·

20.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στη δράση στήριξης της δημογραφικής ανάπτυξης και του φιλικού προς την οικογένεια χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών προκειμένου να υποστηριχθούν οι οικογένειες και να καταστεί ευκολότερος ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, επίσης σε συνδυασμό με θέματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

21.  τονίζει την ανάγκη προώθησης ενεργητικών μέτρων και πολιτικών που να υπογραμμίζουν τον θετικό ρόλο της μετανάστευσης στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή σε αγροτικές περιοχές·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές αξιοποίησης της υπαίθρου μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού ο οποίος, με την κατάλληλη οργάνωση και προώθηση, μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών που διαθέτουν σημαντικούς φυσικούς, μορφολογικούς, πολιτιστικούς και αγροδιατροφικούς πόρους· τονίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη της υπαίθρου και η διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων (σε επίπεδο εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων) αποτελούν το κίνητρο ώστε οι νέες γενιές να αναλάβουν τα ηνία, με πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας που θα προσανατολίζεται στην καινοτομία και την αξιοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων·

23.  τονίζει ότι με την βοήθεια του ΕΓΤΑΑ και των λοιπών Ευρωπαϊκών Ταμείων, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής θα έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και θα διασφαλιστεί ότι η γεωργία θα αναγνωριστεί και πάλι ως βασικός παράγοντας για την εδαφική ανάπτυξη· σημειώνει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των συνεργειών με εναλλακτικές πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης, καθιστώντας τα προσβάσιμα στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να αυξηθεί η συνδεσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική διαφοροποίηση και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της αγροτικής κουλτούρας και ταυτότητας·

24.  τονίζει ότι η αγορά γεωργικών εκτάσεων από επενδυτές ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις μικρές, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· τονίζει ότι η συντήρηση καλλιεργούμενων εκτάσεων και η πρόσβαση σε γη είναι ουσιώδεις για τη εγκατάσταση και επέκταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες των νέων γεωργών, του Νοεμβρίου 2015, προκύπτει ότι η διαθεσιμότητα γης προς αγορά και ενοικίαση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν μέσα για να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση στη γη στις αγροτικές περιοχές με υψηλή ανεργία μέσω, για παράδειγμα, της συμμετοχικής χρήσης και διαχείρισης της γης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, ή της καθιέρωσης συστημάτων για τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μη χρησιμοποιούμενες εκτάσεις ή εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία, τις υπηρεσίες των οποίων οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι γυναίκες θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα·

25.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να ενθαρρύνουν περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στον κόσμο της υπαίθρου και τις αστικές περιοχές, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες και να δοθούν νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις της υπαίθρου, προοπτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη τους και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτής της σχέσης ανάμεσα στην ύπαιθρο και τις αστικές περιοχές, οι κωμοπόλεις έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς παρέχουν στους κατοίκους της γύρω υπαίθρου πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να ενισχύουν, στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις κωμοπόλεις·

26.  ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για τη δίκαιη πληρωμή στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μεταξύ παραγωγών τροφίμων, χονδρεμπόρων και μεταποιητών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας το οποίο επαρκεί ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν βιώσιμη γεωργία·

27.  τονίζει ότι ο τομέας της δασοκομίας, ο οποίος έως σήμερα δεν έχει τύχει επαρκούς εκμετάλλευσης στην Ευρώπη, αποτελεί σημαντική πηγή θέσεων εργασίας που πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα με διάφορους τρόπους στο σύνολο του δασικού κλάδου· προσθέτει ότι την ίδια στιγμή η ΕΕ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τον εφοδιασμό της σε ξυλεία και ότι απαιτούνται επενδύσεις στις αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου·

28.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση και την επέκταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί για τη σύσταση γεωργικής εκμετάλλευσης·

Για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020

29.  τονίζει ότι οι διαδικασίες της ΚΓΠ πρέπει να απλοποιηθούν και να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση τουλάχιστον στα επίπεδα που είναι τώρα, αναδεικνύοντας τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής αυτής, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικό μακροπρόθεσμο ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης στα πλαίσια ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού γεωργικού και δασοκομικού τομέα, και να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών· τονίζει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που επιτρέπει μια πιο άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων της υπαίθρου, στην τόνωση της απασχόλησης και του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, πρέπει σταδιακά να ενισχυθεί χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η στήριξη του πρώτου πυλώνα ο οποίος επίσης θα πρέπει να αναδιοργανωθεί, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών, στοιχείο αναγκαίο για τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, του αγροτικού μοντέλου και της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης καθώς και για τη διατήρηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών (με επίκεντρο την ποιότητα ζωής) σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές·

30.  επισημαίνει ότι στην ΚΓΠ, μεγάλη σημασία πρέπει να έχουν τα εκσυγχρονιστικά και επενδυτικά εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα τομέων της οικονομίας που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής, ενέργειας, μεταποίησης, υπηρεσιών κοινωνικού τομέα) με βιώσιμο τρόπο και με σεβασμό στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· επιπλέον τα εν λόγω εργαλεία θα επιτρέψουν την περαιτέρω μείωση των διαφορών στην ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών·

31.  τονίζει τη σημασία του τουρισμού ως πηγής εισοδήματος για τους γεωργούς (π.χ. αγροτικός τουρισμός)· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν προγράμματα για τη στήριξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας· θεωρεί σημαντική την παροχή στήριξης στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις μέσω εκστρατειών τουριστικής προώθησης·

32.  επισημαίνει τα μέτρα απλούστευσης της ΚΓΠ που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα για την καθιέρωση αναλογικότητας και ευελιξίας όσον αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου της ΚΓΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων·

33.  τονίζει ότι είναι περιορισμένοι οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεδομένου ότι πρωταρχικός της στόχος είναι η ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού, και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πλήθους των προκλήσεων που επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές θα απαιτήσει μια ευρύτερη, διατομεακή προσέγγιση τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το ανταγωνιστικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που βασίζεται στο οικογενειακό, διαφοροποιημένο και πολυλειτουργικό γεωργικό μοντέλο το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση στην συγκεκριμένη περιοχή μιας δίκαια αμειβόμενης απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα εδάφη που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και, στον τομέα της παραγωγής διατροφικών και μη διατροφικών προϊόντων — την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν εργαλεία παρατήρησης και ρύθμισης του καθεστώτος των γαιών, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των αγορών γης και να εξαλείψουν το εκτεταμένο φαινόμενο της συγκέντρωσης ή ιδιοποίησης των γαιών και των μέσων παραγωγής·

36.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η εμπορία και η πώληση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για το άνοιγμα νέων αγορών και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκστρατειών προώθησης των προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των προϊόντων και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τροφικής αλυσίδας·

37.  εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις καλλιέργειες στην Ευρώπη και στο σύνολο της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των πιο υποβαθμισμένων και των πιο ευάλωτων τμημάτων της (ορεινές περιοχές, άκρως απόκεντρες περιοχές...), με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων της· πιστεύει ότι αυτό προϋποθέτει επίσης αποκατάσταση των γεωργικών γαιών που εγκαταλείφθηκαν·

38.  επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση της γεωργίας και των περιφερειακών εξειδικευμένων αγορών αυξάνει και διασφαλίζει την απασχόληση στην ύπαιθρο· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της διαφοροποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. άμεση εμπορία γεωργικών προϊόντων) και της οικονομίας της υπαίθρου εν γένει (π.χ. διευκολύνοντας τη μετάβαση από τις γεωργικές εργασίες σε άλλους κλάδους απασχόλησης)·

39.  είναι της άποψης ότι τα κονδύλια στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη ώστε να επιβραδυνθεί η απώλεια των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες, επειδή είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, πιο οικονομικές και αυτόνομες, καθώς και μεταφέρονται ευκολότερα, είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας με βάση την επικράτεια και σημαντικός οικονομικός και κοινωνικός πυλώνας για τις περιοχές τους, και επίσης να εξακολουθήσουν να παρέχουν ειδική στήριξη σε περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

40.  επισημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές της ΚΓΠ θα πρέπει να κατανέμονται μόνο σε άτομα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·

41.  τονίζει ότι, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η αναζήτηση λύσεων στον τομέα της απασχόλησης σε περίπτωση οικονομικής κάμψης διακυβεύεται από την έλλειψη διασυνδεσιμότητας και, δεδομένης της σημασίας της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές, θεωρεί ότι οι πόροι της μελλοντικής ΚΓΠ θα πρέπει να εισάγουν θετικές διακρίσεις υπέρ των εν λόγω εδαφών, τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικούς περιορισμούς που αναγνωρίζονται από τη ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αυτό το γεγονός θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην προώθηση άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, όπως η γεωργική βιομηχανία, ο τουρισμός, η διατήρηση της φύσης, η παραγωγή ενέργειας και η κυκλική οικονομία, κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολυταμειακή στρατηγική· προσθέτει ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες θετικής διαφοροποίησης που χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες μπορούν εν προκειμένω να χρησιμεύσουν ως εργαστήριο για την εύρεση πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της γεωργίας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα πλαίσια, λιγότερο ακραία και πιο ολοκληρωμένα, με γνώμονα τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τη χαρακτηριστική βιοποικιλότητα·

42.  εκτιμά ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η ομαδική καλλιέργεια, καθώς αφενός συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των εκμεταλλεύσεων, ιδίως δε των δαπανών εκμηχάνισης, και αφετέρου ενθαρρύνει την αλληλεγγύη μεταξύ των αγροτών και τη μεταβίβαση καινοτομιών, τεχνογνωσίας, ορθών πρακτικών, δημιουργώντας έτσι έναν δυναμισμό που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση·

43.  καλεί την Επιτροπή να τονώσει τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ άλλων με γνώμονα την κοινωνική γεωργία και μια γεωργία που θα είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες·

44.  επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να καταστήσει η ΚΓΠ δυνατή την μεγαλύτερη στήριξη των θετικών επιδράσεων της γεωργίας στην απασχόληση και στο περιβάλλον και να ενισχύσει περισσότερο την βιολογική και βιοδυναμική γεωργία και όλες τις υπόλοιπες μεθόδους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης γεωργίας και της γεωργοδασοκομίας στο πλαίσιο της αγρο-οικολογίας, κάτι που προϋποθέτει την απλοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την έγκριση απλών, σαφών και εύκολα εφαρμόσιμων προδιαγραφών· εκτιμά ότι η αποτίμηση αυτών των θετικών επιδράσεων για την απασχόληση και το περιβάλλον, δύο τομείς που ενδιαφέρουν την κοινωνία στο σύνολό της, αποτελεί μια συνιστώσα που πρέπει να συμπεριληφθεί στο αγροτικό εισόδημα·

45.  υπενθυμίζει το θετικό παράδειγμα που αποτελούν οι ζώνες βιολογικής παραγωγής, δηλαδή οι περιοχές στις οποίες μέσω συντονισμένης δέσμης δράσεων προωθούνται τοπικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις βιολογικές μεθόδους, καθώς και οι οικονομικοί φορείς που εξαρτώνται από αυτά (επιχειρήσεις του κλάδου γεωργικών προϊόντων διατροφής, γαστρονομίας και τουρισμού), δεδομένου ότι το εν λόγω μέσο έχει αποδείξει ήδη ότι μπορεί να ωφελήσει το τοπικό εισόδημα και να ενισχύσει την προστασία του εδάφους μέσω της προστασίας του τοπίου και της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων·

46.  υπογραμμίζει το δυναμικό των βιώσιμων συστημάτων γεωργίας και παραγωγής τροφίμων, και ιδίως της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των αγροτικών υποδομών με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την άνθιση των αγροτικών οικονομιών·

47.  είναι της άποψης ότι η εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει η πρωταρχική και κύρια δραστηριότητα της μελλοντικής ΚΓΠ, χωρίς να αγνοούνται οι αγορές εκτός της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να εγκυμονούν πραγματικούς κινδύνους αλλά και να προσφέρουν ενδεχομένως ευκαιρίες, για την ευρωπαϊκή γεωργία, και πιστεύει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και να υπονομεύσουν τις τοπικές οικονομίες και θέσεις απασχόλησης·

48.  θεωρεί ότι, για τη βελτίωση της ανεπαρκούς επί του παρόντος οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ενίσχυση της ΕΕ στις επενδύσεις των νεοσύστατων οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών·

49.  τονίζει ότι, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον των χαμηλών και ασταθών γεωργικών τιμών, η ΕΕ πρέπει να επιτύχει τους στόχους της ΚΓΠ που προβλέπονται στη Συνθήκη, καταβάλλοντας περισσότερες προσπάθειες για να διορθώσει τις ασταθείς επιδράσεις των αγορών σε περίπτωση αδυναμίας τους, και να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα με την καθιέρωση αποτελεσματικών διχτύων ασφαλείας και συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και με τη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που βασίζονται σε νέα, καινοτόμα συστήματα και με τη συμμετοχή των ίδιων των γεωργών στη χρηματοδότηση· θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης για μέτρα που στοχεύουν στην σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και, συγκεκριμένα ότι η ΚΓΠ πρέπει να ενισχύσει επίσης τα συστήματα ασφαλίσεων για την προστασία των αγροτών από τους διάφορους κλιματικούς, υγειονομικούς και οικονομικούς κινδύνους· εκτιμά επίσης ότι εν όψει των κινδύνων που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η Ένωση οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη του θετικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία, με τη βοήθεια μέσων που άπτονται της γεωπονίας και της καλύτερης διαχείρισης των γαιών ώστε να βελτιωθεί η δέσμευση του άνθρακα, καθώς επίσης ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή στους αγρότες που θα τους επιτρέψει να αλλάξουν σταδιακά τις πρακτικές τους και να καινοτομήσουν·

50.  υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες ενισχύσεις μετά το 2020 πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέσο της ΚΓΠ για τη στήριξη και σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων, την αντιστάθμιση του κόστους που σχετίζεται με την τήρηση των υψηλών προτύπων της ΕΕ (σε σχέση με τις μεθόδους παραγωγής, ιδίως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις), καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές· επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να εξυπηρετούν τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της γεωργίας, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και του περιβάλλοντος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εξίσωση των ποσών άμεσης ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και για την βιώσιμη χρήση των γεωργικών πόρων σε επίπεδο ΕΕ·

51.  θεωρεί ότι, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των γεωργών σε επιμέρους κράτη μέλη, και δεδομένου ότι η έλλειψη συνεργασίας επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των γεωργών να ανθίστανται στις καταστάσεις κρίσης και τις πιέσεις της αγοράς, η ΚΓΠ πρέπει να ενισχύσει σφαιρικά την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης·

52.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο του ΙΙ πυλώνα της ΚΓΠ, την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση για τους γεωργούς στις επιλογές χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, στήριξη των καινοτόμων, βιώσιμων γεωργικών και δασοκομικών μοντέλων για την παραγωγή τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων και υπηρεσιών (ανανεώσιμες πηγές, βιοοικονομία, αγροτικός τουρισμός, και νέες προοπτικές για τους γεωργούς για την προμήθεια πρώτων υλών στην μετα-πετρελαϊκή βιομηχανική εποχή), και ανάπτυξη των πόρων κάθε αγροτικής περιοχής·

53.  εκφράζει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι, ακόμη και μελλοντικά είναι απαραίτητο να προωθηθεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών και των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των καινοτομιών, εξασφαλίζοντας έτσι την προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και διευκολύνοντας τη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα·

54.  εκτιμά ότι οι προσεγγίσεις «από κάτω προς τα πάνω» στην τοπική ανάπτυξη όπως LEADER/ΤΑΠΤΚ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές από την άποψη των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν και από τα χαμηλά επίπεδα δαπάνης ανά απασχόληση που δημιουργήθηκε, και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να ενισχυθούν περαιτέρω, να προωθηθούν και να εφαρμοσθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω πολυταμειακών προσεγγίσεων και με την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών· επισημαίνει κυρίως τον ρόλο των υπευθύνων των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) που επωμίζονται την τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση σε πρωτοβουλίες για την έναρξη της υλοποίησης έργων που ευνοούν την απασχόληση· ζητεί επίσης να παραχωρηθεί στις ΟΤΔ η μέγιστη δυνατή αυτονομία ώστε να αυξηθεί στο έπακρο η αποτελεσματικότητά τους· προσθέτει ότι θα πρέπει να συσταθούν μηχανισμοί ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρότυπα ορθών πρακτικών όσον αφορά τα διακρατικά έργα LEADER II·

55.  σημειώνει ότι η δυσκολία αξιολόγησης των πληροφοριών όσον αφορά τον σχετικό εθνικό και ενωσιακό προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση συνιστά εμπόδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου·

56.  ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που προβλέπονται από την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, ως στήριξη στην απασχόληση στην ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στην απασχόληση, στην εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, στην αποτελεσματικότητα των δικαιούχων επιχειρήσεων και στη λήψη μέτρων προώθησης της απασχόλησης, και συνιστά να περιλαμβάνεται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης η ενίσχυση της μικροχρηματοδότησης, ιδιαιτέρως χρήσιμη για να βοηθηθούν στο ξεκίνημά τους οι γεωργικές και μη γεωργικές επιχειρήσεις·

57.  τονίζει ότι η σημασία του δεύτερου πυλώνα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί να ενισχυθεί μέσω της παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής·

58.  εκτιμά ότι είναι ανάγκη στο μέλλον να συνεχίσουν να αναπτύσσονται εδαφικοποιημένα επισιτιστικά συστήματα υψηλής ποιότητας που θα προμηθεύουν ακατέργαστα ή μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, μέσω της ενθάρρυνσης του αισθήματος ευθύνης των πολιτών και μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων –είτε συνολικά μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών, των διανομέων και των καταναλωτών, είτε μόνο μεταξύ των παραγωγών και των ενώσεων των καταναλωτών, είτε συγκεντρώνοντας κατά κάποιο τρόπο όλους τους οικονομικούς παράγοντες του αγροδιατροφικού κλάδου και του γαστρονομικού τουρισμού –, σε ποιοτικές και συμβατικές διεργασίες με σκοπό την επισιτιστική και υγειονομική ασφάλεια αλλά και την δίκαιη αμοιβή, έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να βιοπορίζονται αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους και να διατηρούν την απασχόληση στην εκμετάλλευσή τους· θεωρεί ότι τέτοια επισιτιστικά συστήματα θα μπορούσαν πιο συγκεκριμένα να έχουν τη μορφή μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και/ή τοπικών αγορών χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί τη μόνη επιλογή· θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθενται περισσότεροι πόροι της ΕΕ για την ανάπτυξη και λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων υψηλής επισιτιστικής ποιότητας καθώς και για την περαιτέρω εξέλιξη της παγκοσμίου φήμης ευρωπαϊκής γαστρονομίας· εκτιμά ότι είναι αναγκαίο, για τον σκοπό αυτό, να αναπροσαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μπορούν οι τοπικές αρχές να δίνουν προτεραιότητα στις τοπικές παραγωγές·

59.  εφιστά την προσοχή αφενός στην ανάγκη για πρόσθετη στήριξη στη γεωργία και αφετέρου στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον γεωργικό τομέα στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και στις περιοχές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ·

60.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν οι συλλογικές μορφές σύμπραξης πολλαπλών εταίρων με τη συμμετοχή αγροτών και άλλων φορέων της υπαίθρου, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, όπως η οργάνωση τοπικών αλυσίδων προμήθειας τροφίμων και άλλων προϊόντων και η παροχή διαφόρων υπηρεσιών (αγροτουρισμός, προστασία του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, κλπ.)·

61.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών, να παρέχουν στους γεωργούς κίνητρα για τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, προστατεύοντάς τους με τον τρόπο αυτό από τις αρνητικές τάσεις της αγοράς· θεωρεί ότι στην εν λόγω διαφοροποίηση μπορούν να συμπεριληφθούν ο οικολογικός τουρισμός, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, με σκοπό την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της επεξεργασίας και των καταστημάτων γεωργικών προϊόντων·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους τοπικούς συνεταιρισμούς προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των τιμών και των προϊόντων τους·

63.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εισοδήματος και άμεσης δευτερογενούς απασχόλησης στη γεωργία και στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής, γαστρονομικής, φυσικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής· παρατηρεί επίσης ότι η ελκυστικότητα σε επίπεδο τουρισμού βασίζεται όχι μόνο στον ιστορικό χαρακτήρα ορισμένων περιοχών, αλλά, όλο και περισσότερο, στην ποιότητα των προϊόντων διατροφής, των τοπίων και του περιβάλλοντός τους· πιστεύει για όλους τους ανωτέρω λόγους ότι ο τουριστικός κλάδος πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

64.  υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον απαιτούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, με την στήριξη από τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η προστασία των πόρων της υπαίθρου καθώς και η αποκατάσταση της ποιότητας των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και να προστατευθεί καλύτερα η ποιότητα των υδάτων, των εδαφών, του αέρα και της βιοποικιλότητας· σημειώνει ότι ενώ αυτό προϋποθέτει ασφαλώς τη συνεργασία της γεωργίας και των λοιπών φορέων της υπαίθρου, προσφέρει κυρίως νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης του γεωργικού εισοδήματος·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της παρούσας κρίσης στην γεωργία, συγκεκριμένα όσον αφορά την απώλεια θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μπορεί να βελτιωθεί ώστε ο κλάδος να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να παραγάγει προστιθέμενη αξία, η οποία θα κατανέμεται δίκαια σε όλους τους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό και ελαχιστοποιώντας τη ζημία από το κοινωνικό ντάμπινγκ και από τις συνθήκες επισφαλούς και μη τυποποιημένης απασχόλησης που επηρεάζουν δυσανάλογα ορισμένες ομάδες· σημειώνει ότι πολλά μέλη οικογενειακών εκμεταλλεύσεων δεν έχουν κοινωνικό καθεστώς ή νομική αναγνώριση ή δεν καλύπτονται από σύστημα κοινωνικής προστασίας· τονίζει ότι οι γεωργικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική εργατική και κοινωνική νομοθεσία· φρονεί ότι η εισαγωγή συμπληρωματικών προϋποθέσεων για τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς και θα περιορίσει το δυναμικό τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, παράλληλα με τις αρχές διαχείρισης, και καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να εγγυηθούν τα κοινωνικά δικαιώματα των γεωργών, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη γεωργία, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία 2014/36/ΕΕ για την εποχιακή εργασία στο εθνικό τους δίκαιο· ζητεί να διατεθούν στις εθνικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας επαρκείς πόροι για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει τους δείκτες που προτείνονται από τον FAO στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA), και ιδίως όσους εστιάζουν στην απασχόληση και την κοινωνική ευημερία·

67.  υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, ο Ευρωπαίος αγρότης διαθέτει μόλις 12 εκτάρια γης και το 70% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια· επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους και της δομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν μπορούν πάντα να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και υψηλής κατάρτισης· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την ενθάρρυνση της ομαδοποίησης των εργοδοτών·

68.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η παρουσία δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την ελκυστικότητα της υπαίθρου και θα μεριμνούν για τη περαιτέρω διατήρηση και ανάπτυξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο· θεωρεί ότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών δικαιούνται ίση πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι παροχές κοινωνικής προνοίας και η υγειονομική περίθαλψη· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο όλοι οι φορείς – τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση (όπου υφίσταται) και ο τοπικός ιδιωτικός τομέας– να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν τις επενδύσεις και να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχουν βασικές υποδομές όπως οι συνδέσεις δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών, ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός και η αξιόπιστη και γρήγορη ευρυζωνική τεχνολογία, καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα και προγράμματα πιστώσεων για γεωργούς-επιχειρηματίες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς τις οποίες οι αγροτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση, ενώ θα συνεχίζεται η μετανάστευση προς τις αστικές περιοχές·

69.  είναι της άποψης ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επιζωοτίες και τα πρόσφατα σκάνδαλα που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια –όπως π.χ. οι λοιμώξεις του 2011 που οφείλονταν στο βακτήριο E-Colli, το σκάνδαλο του 2013 σχετικά με το κρέας αλόγου, και το τρέχον περιστατικό νοθευμένου ευρωπαϊκού μελιού-, ο προϋπολογισμός που προορίζεται για την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των ζωοτροφών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 3 του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, εφόσον τα τρέχοντα κονδύλια ύψους 1,93 δισεκατομμυρίων Ευρώ που προορίζονται για περίοδο 7 ετών είναι απολύτως ανεπαρκή·

70.  επισημαίνει ότι οι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν διοικητικές δαπάνες μεγάλης κλίμακας που συνδέονται με την ΚΓΠ και ότι οι εν λόγω δαπάνες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, όχι μόνο περιορίζοντας τη γραφειοκρατία αλλά απλουστεύοντας την ΚΓΠ και διασφαλίζοντας την οικονομικά αποδοτική μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο·

71.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση, και η συνέχεια αυτών των υπηρεσιών αποτελούν προαπαιτούμενα τα οποία διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ευνοϊκό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανταποκρίνονται στις ζωτικές ανάγκες των πληθυσμών που κατοικούν στην ύπαιθρο·

72.  θεωρεί απαραίτητο να ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συνδρομής στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η ευρωπαϊκή γεωργία·

73.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και το συνδυασμό του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου στις αγροτικές περιοχές, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς και τα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την προώθηση νέων προσόντων και την προσφορά προοπτικών και δυνατοτήτων για τις γυναίκες σε γεωργική και μη γεωργική απασχόληση, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες για στοχοθετημένες πλατφόρμες διαδικτυακής ενημέρωσης, δράση και παροχή βοήθειας στις αγρότισσες που εγκαθίστανται τώρα και στις ήδη εγκατεστημένες καθώς στις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και άλλων ταμείων της ΕΕ, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των σχεδίων τους, και να βοηθήσουν στη διατήρηση των ζωτικών υποδομών και υπηρεσιών που είναι σημαντικές για την καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της εξόδου των γυναικών από τις αγροτικές περιοχές· εφιστά ομοίως την προσοχή στην ανάγκη βιώσιμων στρατηγικών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα διατηρούν, θα ενθαρρύνουν και θα στηρίζουν δίκτυα και οργανώσεις γυναικών καθώς και το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές· ζητεί, επιπλέον, ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση και την πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών (π.χ. μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου), της ιδιοκτησίας αγροτικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας που εργάζονται από κοινού με τις αρχές σε θέματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας που διευκολύνουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακά απασχολούμενων γυναικών, των μεταναστών και των προσφύγων· ζητεί τη θέσπιση ρυθμίσεων που θα εγγυώνται τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας·

75.  υπενθυμίζει ότι η έκταση των γεωργικών γαιών στην ΕΕ φθίνει κάθε χρόνο· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση των αροτραίων εκτάσεων είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια καλύτερη πρόσβαση στη γη σε περιοχές με υψηλά ποσοστά αγροτικής ανεργίας και ζητεί, σε συνδυασμό με αυτό, να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νεαρές αγρότισσες έχουν πρόσβαση στην πίστωση και μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση της γης·

76.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 45% του εργατικού δυναμικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ορισμό της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε κατάρτιση και παροχή επαγγελματικών συμβουλών, καθώς και σε κεφάλαιο και κέρδη·

77.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης καθώς και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, και να διασφαλίσουν επίσης την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Eurostat, 2016.
(2) βλ.: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου