Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ *
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά ***II
 Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες *
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015
 Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση
 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών
 Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας

Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ *
PDF 113kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))
P8_TA(2016)0428A8-0342/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10345/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0267/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1) και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2) και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0342/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ(4), τις διατάξεις που περιέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
PDF 408kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))
P8_TA(2016)0429A8-0318/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh, που διαβίβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, στις 14 Απριλίου 2016, σε συνάρτηση με τη δικαστική διαδικασία (αριθ. υπόθεσης 14142000183) που κινήθηκε κατά του κ. Jean-François Jalkh στο Πρωτοδικείο της Nanterre κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε η Ένωση «Maison des Potes – Maison de l'égalité» για υποκίνηση σε διακρίσεις λόγω φυλής και θρησκεύματος, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 8 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-François Jalkh σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880 της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0318/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας Εφετών των Βερσαλιών έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jean-François Jalkh, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με δίωξη για φερόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh σχετίζεται με το φερόμενο αδίκημα της υποκίνησης δημοσίως, από άγνωστο ή αγνώστους, σε διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, φυλής ή θρησκεύματος προφορικά, εγγράφως ή μέσω εικόνας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κοινό, αδίκημα που προβλέπεται στο γαλλικό δίκαιο, και ιδίως στο άρθρο 24 παράγραφος 8, το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του Νόμου 82-652 της 29ης Ιουλίου 1982, για το οποίο οι κυρώσεις καθορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 8, 10, 11 και 12 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881, και στο άρθρο 131-26 παράγραφοι 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εις βάρος του Jean-François Jalkh έχει υποβληθεί μήνυση στο Πρωτοδικείο της Nanterre στις 22 Μαΐου 2014 από την Ένωση «Maison des potes – Maison de l’égalité»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση συναρτάται με δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν σε φυλλάδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο για τους δημοτικούς συμβούλους του Εθνικού Μετώπου» στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και που αναρτήθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του Εθνικού Μετώπου στις 30 Νοεμβρίου 2013, και με τις οποίες καλούνταν οι υποψήφιοι του Εθνικού Μετώπου που εξελέγησαν στη θέση του δημοτικού συμβούλου κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2014 να συστήσουν, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού τους συμβουλίου, ότι, κατά τη χορήγηση κοινωνικής στέγης, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους γάλλους πολίτες (‘priorité nationale’)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh ήταν διευθυντής εκδόσεων του Εθνικού Μετώπου και ασκούσε συντακτικό έλεγχο σε όλους τους ιστοτόπους του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh δεν ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τελέστηκε το φερόμενο αδίκημα, δηλαδή στις 19 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2013, ωστόσο το φερόμενο ως προσβλητικό αυτό υλικό μπορούσε να συμβουλεύεται οποιοσδήποτε επιθυμούσε να έχει πρόσβαση σε αυτό στις 23 Ιουνίου και 2 Οκτωβρίου 2014·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Jean-François Jalkh ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι, αντιθέτως, αφορούν δραστηριότητες αμιγώς εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις απευθύνθηκαν στα μελλοντικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου εν όψει των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης που διεξήχθησαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2014 και σχετίζονται με την ιδιότητά του ως διευθυντή εκδόσεων του Εθνικού Μετώπου με έλεγχο επί του περιεχομένου όλων των ιστοτόπων του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν συνδέονται με έκφραση γνώμης ή ψήφο που έδωσε ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει υπόνοια περί απόπειρας να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τη μήνυση που άσκησε η Ένωση «Maison des potes – Maison de l’égalité» προτού αυτός εκλεγεί βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-François Jalkh·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-François Jalkh.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
PDF 411kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM))
P8_TA(2016)0430A8-0319/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh, που διαβίβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, στις 14 Απριλίου 2016, σε συνάρτηση με δικαστική διαδικασία που εκκρεμεί κατά του Jean-François Jalkh στο Πρωτοδικείο του Παρισιού (αριθ. υπόθεσης αριθ. 1422400530) μετά από μήνυση που κατέθεσε η Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)» για υποκίνηση δημοσίως σε διακρίσεις, φυλετικό μίσος και βία, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 8 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-François Jalkh σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880 της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0319/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας Εφετών του Παρισιού έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jean-François Jalkh, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με δίωξη για φερόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh συναρτάται με το φερόμενο αδίκημα της υποκίνησης σε διακρίσεις, φυλετικό μίσος και βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητας μέλους ή μη μέλους συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, φυλής ή θρησκείας, αδίκημα το οποίο προβλέπεται από το γαλλικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παράγραφος 8 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εις βάρος του Jean-François Jalkh έχει υποβληθεί μήνυση ενώπιον του Ανακριτή του Παρισιού στις 12 Αυγούστου 2014 από την Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση αφορούσε δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Jean-Marie Le Pen κατά τη διάρκεια συνέντευξης στις 6 Ιουνίου 2014, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.frontnational.com και στο μπλογκ www.jeanmarielepen.com, ως απάντηση στην αναφορά από ένα άτομο του ακροατηρίου του ονόματος του τραγουδιστή Patrick Bruel, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν θα εμφανιζόταν πλέον σε πόλεις στις οποίες έχουν εκλεγεί δήμαρχοι που ανήκουν στο Εθνικό Μέτωπο, και ο οποίος Jean-Marie Le Pen απήντησε ως εξής: «Αυτό δεν με εκπλήσσει. Ακούστε, την επόμενη φορά θα τους βάλουμε όλους μαζί στον φούρνο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh ήταν ο διευθυντής εκδόσεων του επίσημου ιστότοπου του Εθνικού Μετώπου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh δεν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τελέστηκε το φερόμενο αδίκημα, ήτοι στις 6 Ιουνίου 2014, αλλά τα ανέλαβε από την 1η Ιουλίου 2014·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Jean-François Jalkh ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι, αντιθέτως, αφορούν δραστηριότητες αμιγώς εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αφορούσαν τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γαλλία, που διεξήχθησαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2014, και την ιδιότητά του ως διευθυντή εκδόσεων του Εθνικού Μετώπου με έλεγχο επί του περιεχομένου των ιστοτόπων του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν συνδέονται με έκφραση γνώμης ή ψήφο που έδωσε ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει υπόνοια περί απόπειρας να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τη μήνυση που άσκησε η Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)»·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-François Jalkh·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-François Jalkh.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά ***II
PDF 381kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))
P8_TA(2016)0431A8-0325/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0498),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0325/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 44 της 15.2.2013, σ. 125.
(2) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 193.


Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες *
PDF 537kWORD 60k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))
P8_TA(2016)0432A8-0326/2016

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0452),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0333/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0326/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Ο ρόλος των εταιρειών-οχημάτων, των λογαριασμών και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους και σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας έχει αναδειχθεί σε κοινό παρονομαστή σε ένα ευρύ φάσμα πράξεων, οι οποίες κατά γενικό κανόνα διαπιστώνονται εκ των υστέρων, που συγκαλύπτουν φορολογική απάτη, διαρροή κεφαλαίων και πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό από μόνο του θα πρέπει να απαιτήσει πολιτική και διπλωματική δράση με στόχο την εξάλειψη των υπεράκτιων κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ11 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/107/ΕΕ12 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 27 κράτη μέλη και από την 1η Ιανουαρίου 2017 στην Αυστρία. Η οδηγία αυτή εφαρμόζει το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα («παγκόσμιο πρότυπο») εντός της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο δικαιούχος λογαριασμού.
(1)  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου11 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου12 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 27 κράτη μέλη και από την 1η Ιανουαρίου 2017 στην Αυστρία. Η οδηγία αυτή εφαρμόζει το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα («παγκόσμιο πρότυπο») εντός της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο δικαιούχος λογαριασμού, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
__________________
__________________
11 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64, 11.3.2011, σ. 1).
11 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
12 Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359, 16.12.2014, σ. 1).
12 Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1).
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ένωση.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, οι φορολογικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ελλείψει αυτής της πρόσβασης, οι εν λόγω αρχές δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν, να επιβεβαιώνουν και να ελέγχουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την οδηγία 2011/16/ΕΕ, προσδιορίζοντας σωστά και αναφέροντας τους πραγματικούς δικαιούχους ενδιάμεσων δομών.
(3)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, οι φορολογικές αρχές πρέπει να έχουν ταχεία και πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθμό υπαλλήλων με τις κατάλληλες δεξιότητες για να φέρουν σε πέρας αυτό το καθήκον και την ικανότητα να ανταλλάσσουν τέτοιες πληροφορίες. Η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ελλείψει αυτής της πρόσβασης και του κατάλληλου προσωπικού, οι εν λόγω αρχές δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν, να επιβεβαιώνουν και να ελέγχουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την οδηγία 2011/16/ΕΕ, προσδιορίζοντας σωστά και αναφέροντας τους πραγματικούς δικαιούχους ενδιάμεσων δομών.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Η διαπιστωθείσα σύνδεση μεταξύ της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί την αξιοποίηση στο έπακρο συνεργειών που απορρέουν από εθνική, ενωσιακή και διεθνή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων και των καταχρηστικών συμπεριφορών. Θέματα όπως η διαφάνεια της πραγματικής κυριότητας ή ο βαθμός στον οποίο οντότητες όπως τα νομικά επαγγέλματα υπόκεινται στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, έχουν ζωτική σημασία για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενωσιακών αρχών με σκοπό την αντιμετώπιση της φορολογικής παράκαμψης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)   Οι αποκαλύψεις στις υποθέσεις SwissLeaks, LuxLeaks, των «εγγράφων του Παναμά» και Bahamas Leaks, που είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις ενός παγκόσμιου φαινομένου, έχουν επιβεβαιώσει την απόλυτη αναγκαιότητα για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και πολύ στενότερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ περιοχών δικαιοδοσίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)
(3γ)   Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, στο επίπεδο της G20, του ΟΟΣΑ και της Ένωσης, ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη αυτής της διεθνούς φορολογικής διαφάνειας. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη λήψη περαιτέρω μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής δήλωσε ότι «ισχυρά επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της επέκτασης της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών έτι περισσότερο, ώστε να συμπεριληφθούν πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους» και ότι «η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους θα μπορούσε ενδεχομένως να ενσωματωθεί στο δεσμευτικό πλαίσιο για τη φορολογική διαφάνεια που ήδη υφίσταται στην ΕΕ». Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν ήδη σε ένα πρότυπο έργο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης.
_____________
COM(2016)0451.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στις πληροφορίες, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τους μηχανισμούς που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με σκοπό με την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.
(4)  Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την πάροδο του χρόνου, έχουν ενσωματώσει μεταβολές των διεθνών προτύπων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού των κρατών μελών και την απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα λόγω της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί η άμεση και εύκολη πρόσβαση των φορολογικών αρχών στις πληροφορίες, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τους μηχανισμούς που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και για τη λειτουργία όλων των μορφών διοικητικής συνεργασίας που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία, καθώς και να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές, όπου αρμόζει, στις αυτόματες ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών, να παρέχεται δε πρόσβαση στην Επιτροπή, σε εμπιστευτική βάση.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)   Επιπλέον, είναι σημαντικό οι φορολογικές αρχές να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) που να μπορούν να εντοπίζουν σε πρώιμο στάδιο τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και προσωπικό ΤΠΕ που να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες πρόκειται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)   Επιπλέον, δεδομένου ότι η αναβαθμισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι διαρροές πληροφοριών έχουν αυξήσει την αυθόρμητη ανταλλαγή και διαθεσιμότητα πληροφοριών, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη μέλη να διερευνούν όλες τις αξιόποινες πράξεις και να ενεργούν αναλόγως.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
(4δ)   Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι σε πολλές περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, όπου αρμόζει, στην αυτόματη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση, κατόπιν αιτήσεως, της Επιτροπής στο πλαίσιο της εξουσίας της να επιβάλλει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της ανάγκης να επαληθεύεται η αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών, όπως στην περίπτωση των δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται σε διασυνοριακές έρευνες.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)
(4ε)   Έχει σημασία να υπάρχει αυτόματη, υποχρεωτική και συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων αρχών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια και να υπάρχει ένα βασικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της δόλιας συμπεριφοράς κάθε είδους.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)
(4στ)   Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διεθνής συνεργασία είναι βασικό μέσο για την αποτελεσματική και αποδοτική καταπολέμηση τέτοιων δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η αποτελεσματική παρακολούθησή της κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
(6)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η αποτελεσματική παρακολούθησή της κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη δυνάμει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και οι πρώτες ανταλλαγές πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής δεν θα καθυστερήσει, η παρούσα τροποποιητική οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2017.
(7)  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη δυνάμει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και οι πρώτες ανταλλαγές πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής δεν θα καθυστερήσει, η παρούσα τροποποιητική οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2018.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
-1)   Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους φόρους παντός τύπου που εισπράττονται από κράτος-μέλος ή εξ ονόματός του ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών.
«1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους φόρους παντός τύπου που εισπράττονται από κράτος μέλος ή εξ ονόματός του ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, καθώς και για τις υπηρεσίες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιών.».
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 α (νέο)
-1α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 8α
Οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους ανταλλάσσουν αυτόματα, εντός τριών μηνών από τη συλλογή τους, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 της παρούσας οδηγίας με άλλο κράτος μέλος, εάν ο πραγματικός δικαιούχος μιας επιχείρησης, ή στην περίπτωση εταιρείας καταπιστευματικής διαχείρισης, ο ιδρυτής, ένας από τους καταπιστευματοδόχους, ο προστάτης (κατά περίπτωση), ένας δικαιούχος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί πραγματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος, ή, τέλος, ο κάτοχος λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 32α της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, είναι φορολογούμενος στο εν λόγω κράτος μέλος. Πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται στην Επιτροπή για την ολοκλήρωση των αποστολών της, σε εμπιστευτική βάση.».
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής των νομοθεσιών των κρατών μελών που θέτουν σε ισχύ την παρούσα οδηγία, και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της θεσπιζόμενης με αυτήν διοικητικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν στη νομοθεσία τους την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 13, 30, 31, 32α και 40 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.
1α.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής των νομοθεσιών των κρατών μελών που θέτουν σε ισχύ την παρούσα οδηγία, και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της θεσπιζόμενης με αυτήν διοικητικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν στη νομοθεσία τους την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στα κεντρικά μητρώα, στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 7, 13, 18, 18α, 19, 27, 30, 31, 32α, 40, 44 και 48 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Η πρόσβαση αυτή είναι το αποτέλεσμα υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη εγγυώνται περαιτέρω την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με την συμπερίληψή τους σε κεντρικό δημόσιο μητρώο εταιρειών, εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης και άλλων δομών, των οποίων η φύση ή το αντικείμενο είναι παρόμοιο ή ισοδύναμο.
________________________
________________________
* Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
* Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)
1α)   Στο άρθρο 22, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1β. Με σκοπό την αποτελεσματική χρήση των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και λαμβάνονται διερευνώνται εγκαίρως, είτε οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ληφθεί από αρχές κατόπιν αιτήσεως, μέσω αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος, ή από δημόσια διαρροή πληροφοριών. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διερευνήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο απαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία χρονικό πλαίσιο, κοινοποιεί τους λόγους αυτής της παράλειψης στην Επιτροπή.».
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015
PDF 427kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (2016/2063(INI))
P8_TA(2016)0433A8-0302/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0302/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σχετικά με την πιθανή αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, ο Πρόεδρος Draghi επισήμανε σωστά ότι «ο βαθμός στον οποίο θα επηρεαστούν οι οικονομικές προοπτικές εξαρτάται από τη χρονική στιγμή, την εξέλιξη και την τελική έκβαση των επικείμενων διαπραγματεύσεων. Ως τώρα, η οικονομία της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτική, αλλά λόγω της αβεβαιότητας αυτής το βασικό μας σενάριο εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους υπερεκτίμησης»· και ότι «ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης που θα προκύψει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, η πραγματική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να είναι μέτρια και γεωγραφικά άνιση: 1,6% το 2016 και 1,8% το 2017, έναντι 1,7% το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να υποχωρήσει, από 10,9% στα τέλη του 2015 σε 9,9% στα τέλη του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των ποσοστών ανεργίας των κρατών μελών εξακολούθησαν να διευρύνονται το 2015, με τα σχετικά ποσοστά να κυμαίνονται από 4,6% στη Γερμανία έως 24,9% στην Ελλάδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, το δημόσιο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ θα μειωθεί σταδιακά από 2,1% το 2015 σε 1,9% το 2016 και 1,6% το 2017, ενώ ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται επίσης να μειωθεί για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν τέσσερις χώρες της ζώνης του ευρώ που υπάγονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, της Επιτροπής: η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Σλοβενία εφάρμοσαν μακροοικονομικά προγράμματα που τους επέτρεψαν να μειώσουν τα αντίστοιχα ελλείμματά τους κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, η ζώνη του ευρώ αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, ύψους 3% του ΑΕΠ, τόσο το 2016 όσο και το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μια αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς νέα συμφωνία θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο τόσο της ΕΕ όσο και του ΗΒ, δεδομένου ότι το ΗΒ είναι ένας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ζώνης του ευρώ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών συμβάλλει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών οφείλει «να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο 2016, το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, αφού ήταν σε μηδενικό επίπεδο το 2015, θα παραμείνει κοντά στο επίπεδο αυτό το 2016 (0,2%), και θα φθάσει το 1,2% το 2017 και το 1,6% το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους λόγους για το χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού των τελευταίων ετών είναι οι χαμηλές τιμές της ενέργειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται διαρκώς δυσχερέστερη η επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό, λόγω της παγίωσης των δημογραφικών τάσεων, των διαρκώς χαμηλών τιμών της ενέργειας, και του πλήρους αντίκτυπου της εμπορικής και χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία με υψηλή ανεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αποπληθωριστικές πιέσεις συμβάλλουν στην έλλειψη επενδύσεων και την αδυναμία της συνολικής ζήτησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2015 η ΕΚΤ έθεσε σε εφαρμογή ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων EUR, το οποίο επρόκειτο αρχικά να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αυτό έχει έκτοτε αναβαθμιστεί, και η αγορά περιουσιακών στοιχείων έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει έως τον Μάρτιο 2017, για συνολικό ποσό το οποίο θα ανέλθει περίπου σε 1,7 τρισεκατομμύρια EUR, ενώ και ο κατάλογος επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων έχει διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ομόλογα μη χρηματοπιστωτικών εταιριών και ομόλογα περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι ο ισολογισμός της ΕΚΤ περιλαμβάνει αύξηση των επιπέδων κινδύνου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει διασφαλισμένα χρεόγραφα (ABS) ύψους 19,094 δισεκατομμυρίων EUR από την έναρξη του προγράμματος αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ χαλάρωσε περαιτέρω την νομισματική της πολιτική μειώνοντας τα βασικά επιτόκια παρέμβασής της σε πρωτοφανή επίπεδα, με τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (MRO) και τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων να πέφτουν στο 0% και στο -0,40%, αντίστοιχα, τον Μάρτιο 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ προσφέρει στις τράπεζες κίνητρα για τη χορήγηση δανείων και προβαίνει για τον σκοπό αυτό μια πρόσθετη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-II)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΕΚΤ, η δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) είχε ως στόχο τη συνεπή εφαρμογή της μικροπροληπτικής εποπτείας και επιβολής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις τραπεζικές συναλλαγές και να επιβληθεί μια κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης (SREP)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ εξακολουθεί να υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ υποστηρίζει το πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και τη συνακόλουθη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που θα αναζωογονήσει τόσο τις αγορές τιτλοποίησης όσο και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 123 ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαγορεύουν τη χρηματοδότηση των κυβερνήσεων με νομισματικά μέσα·

1.  τονίζει ότι η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να πάσχει από υψηλό ποσοστό ανεργίας, υπερβολικά χαμηλό πληθωρισμό και μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένων ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωμών, και ότι, επιπλέον, η ζώνη του ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο αύξησης της παραγωγικότητας, που οφείλεται στην έλλειψη επενδύσεων –δέκα ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το επίπεδο προ κρίσης– στη μη πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και στην ασθενή εσωτερική ζήτηση· επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους και ιδιαίτερα ο τεράστιος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων σε έναν υποκεφαλαιοποιημένο τραπεζικό τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να κατακερματίζουν τη χρηματοπιστωτική αγορά της ζώνης του ευρώ, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το περιθώριο ελιγμών για την υποστήριξη των πιο ευαίσθητων οικονομιών· υπογραμμίζει ότι οι υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και οι κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο μόνος τρόπος για τη βιώσιμη βελτίωση της οικονομίας σε αυτά τα κράτη μέλη·

2.  υπογραμμίζει τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος αποκλείει το εθνικό βέτο, καθιστώντας δυνατή την ανάληψη αποφασιστικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κρίσης·

3.  αναγνωρίζει ότι, δεδομένων του πολύ σύνθετου αυτού περιβάλλοντος και των κινδύνων μιας παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού, τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στην τροχιά του μεσοπρόθεσμου στόχου του 2% ήταν σύμφωνα με τους όρους της εντολής της, όπως καθορίζεται στο άρθρο 127 ΣΛΕΕ και, συνεπώς, δεν ήταν παράνομα(1)· επισημαίνει ότι, από τον Μάρτιο 2015, που τέθηκε σε εφαρμογή το APP, και λόγω των προγραμμάτων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) για την πραγματική οικονομία, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες βελτιώθηκαν ελαφρά, γεγονός το οποίο ευνόησε μια ανάκαμψη στη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά έχουν επίσης συμβάλει στη μείωση της διαφοράς απόδοσης ορισμένων κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι οι βελτιώσεις δεν επηρέασαν εξίσου όλα τα κράτη μέλη και ότι η ζήτηση για πιστώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει χαμηλή·

4.  τονίζει ότι τον Ιούνιο 2016 η ΕΚΤ ξεκίνησε μια νέα σειρά τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ II)· επισημαίνει ότι η δομή κινήτρων του προγράμματος έχει αλλάξει σε σύγκριση με τις αρχικές ΣΠΠΜΑ, καθώς πολλές τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται με αρνητικά επιτόκια ακόμα και αν δεν αυξήσουν τον καθαρό δανεισμό τους στην πραγματική οικονομία·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρέχοντας μεν ρευστότητα με αρνητικό επιτόκιο, αλλά αίροντας την υποχρέωση των τραπεζών να επιστρέφουν τα κεφάλαια εάν δεν επιτύχουν τον στόχο δανεισμού τους, η ΕΚΤ αποδυναμώνει τη σχέση μεταξύ της παροχής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία, που ήταν και η κεντρική ιδέα των ΣΠΠΜΑ·

6.  χαιρετίζει την κατηγορηματική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο 2012 ότι «θα πράξει ό,τι χρειαστεί» για να υπερασπιστεί το ευρώ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ·

7.  πιστεύει ότι το APP θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία αν συνοδευόταν από ουσιαστικές και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και προέβλεπε υψηλότερο ποσοστό αγοράς ομολόγων της ΕΤΕπ, ιδίως σχετικών με ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε (έργα με αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από κοινωνική και οικονομική άποψη), μεταξύ άλλων, και τιτλοποιημένων δανείων ΜΜΕ· καλεί την ΕΚΤ να εκπονήσει μελέτη στην οποία να αναλύεται ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος του APP αν μπορούσε να αγοράζει στις δευτερογενείς αγορές δημόσιο χρέος κρατών μελών συνδεόμενο άμεσα με επενδύσεις και δαπάνες στον τομέα της έρευνας· εκφράζει την ανησυχία του για τις άμεσες αγορές ομολόγων που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP), οι οποίες, μολονότι δικαιολογούνται από τις τρέχουσες περιστάσεις, μπορεί να προκαλέσουν στρεβλώσεις·

8.  συμφωνεί με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Mario Draghi, ότι η ενιαία νομισματική πολιτική δεν επαρκεί μόνη της για την τόνωση της συνολικής ζήτησης, και πρέπει να συμπληρώνεται από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές και φιλόδοξα και κοινωνικά ισόρροπα προγράμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ, σύμφωνα με την εντολή της στο πλαίσιο του πρωτογενούς δικαίου των συνθηκών της ΕΕ, είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, ώστε να εξασφαλίζεται ένα σταθερό περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις· θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι η αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· εφιστά την προσοχή στις πρόσφατες μελέτες και συζητήσεις σχετικά με τη διαπίστωση μιας πιθανής μείωσης των ουδέτερων επιτοκίων σε ολόκληρο τον κόσμο κατά την τελευταία δεκαετία· επισημαίνει ότι αυτή η κατάσταση είναι πιθανό να οδηγήσει σε περισσότερο περιοριστική και λιγότερο αποτελεσματική νομισματική πολιτική, καθώς θα είναι συχνότερος ο κίνδυνος προσέγγισης του μηδενικού κατώτερου ορίου·

9.  συμφωνεί ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα, διαφοροποιημένη και ολοκληρωμένη κεφαλαιαγορά θα στηρίξει τους διαύλους μετάδοσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής· ζητεί εν προκειμένω τη σταδιακή ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης, και την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη συναφή νομοθεσία της, καθώς και την οικοδόμηση μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, δεδομένου ότι τούτο θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τους κλυδωνισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να διευθετηθεί το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τους περισσότερο πληττόμενους εθνικούς τραπεζικούς τομείς, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στο σύνολο της ζώνης του ευρώ·

10.  τονίζει ότι οι διαρθρωτικές και κοινωνικά ισόρροπες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πλήρως υπόψη το δημογραφικό έλλειμμα στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αποπληθωριστικές πιέσεις και να δημιουργήσουν κίνητρα για μια περισσότερο ισόρροπη δημογραφική δομή που θα καταστήσει ευκολότερη τη διατήρηση ενός στόχου για πληθωρισμό ύψους περίπου 2%· υπογραμμίζει τον κίνδυνο αρνητικών προσδοκιών ως προς τις επενδύσεις, σε περίπτωση δυσμενών δημογραφικών τάσεων·

11.  επισημαίνει, ωστόσο, πως, παρόλο που τα μη συμβατικά μέτρα είχαν σημαντικούς κινδύνους αντικτύπου και δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης των τραπεζών της περιφέρειας, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να συγκλίνει προς το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% σε ορίζοντα 2017· παρατηρεί ότι η τρέχουσα ανάκαμψη του δανεισμού από τις τράπεζες και τις αγορές χαρακτηρίζεται από άνιση γεωγραφική κατανομή μεταξύ των κρατών μελών και δεν είχε ως τώρα την πλήρη αναμενόμενη επίδραση στο υπάρχον επενδυτικό χάσμα στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι η έλλειψη επενδύσεων δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, αλλά και στη χαμηλή ζήτηση πιστώσεων, και ότι είναι αναγκαία η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν άμεσα τις επενδύσεις και την απασχόληση· εφιστά την προσοχή στη μείωση της διαθεσιμότητας ποιοτικών στοιχείων ενεργητικού διεθνώς αποδεκτών από τους θεσμικούς επενδυτές·

12.  επισημαίνει ότι, ενώ τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία ήταν πολύ περιορισμένα, οι τράπεζες μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κυριολεκτικά μηδενικό ή με πολύ χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα να επιδοτηθούν άμεσα οι ισολογισμοί τους· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το μέγεθος της επιδότησης αυτής, παρά το γεγονός ότι έχει σαφείς δημοσιονομικές δευτερογενείς επιπτώσεις νομισματικής πολιτικής, δεν παρακολουθείται ούτε δημοσιεύεται, και δεν υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά το αν και με ποιο τρόπο επενδύεται· τονίζει ότι οποιαδήποτε ανάλογα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τον περιορισμό των στρεβλώσεων στις αγορές και την οικονομία·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το υφιστάμενο, αν και σταδιακά μειούμενο, χάσμα μεταξύ των επιτοκίων της χρηματοδότησης που χορηγείται στις ΜΜΕ και εκείνων για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεταξύ των επιτοκίων για μικρά και μεγάλα δάνεια, και μεταξύ των όρων δανεισμού για τις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στις διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά αναγνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων της νομισματικής πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη ανάγκη προσαρμογής των ισολογισμών των τραπεζών επηρεάζει, μεταξύ άλλων, αρνητικά τη διαθεσιμότητα πίστωσης για τις ΜΜΕ σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει, ακόμα, τον κίνδυνο περαιτέρω πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της αγοράς εταιρικών ομολόγων στην κεφαλαιαγορά από την ΕΚΤ, όπου τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας δεν θα πρέπει να προκαλούν περαιτέρω στρεβλώσεις, ιδίως στο συγκεκριμένο πλαίσιο κινδύνου, και από τις οποίες δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι ΜΜΕ·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια παρατεταμένη περίοδος μηδενικής μεταβολής των αποδόσεων θα μπορούσε να μειώσει την κερδοφορία των τραπεζών, ιδίως αν δεν προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, και να προκαλέσει ενδεχομένως κινδύνους, ιδίως όσον αφορά την ιδιωτική αποταμίευση και τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι μια μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών θα μείωνε την προθυμία τους να αναπτύξουν δανειοδοτική δραστηριότητα· επισημαίνει ιδιαίτερα τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής επιτοκίων σε τοπικές και περιφερειακές τράπεζες και ταμιευτήρια με ελάχιστη χρηματοδότηση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, και τους κινδύνους στον ασφαλιστικό και τον συνταξιοδοτικό τομέα· ζητεί, συνεπώς, την ειδική και διαρκή παρακολούθηση του μέσου των αρνητικών επιτοκίων, της εφαρμογής και των επιπτώσεών του· τονίζει την ανάγκη για σωστή, συνετή και έγκαιρη διαχείριση της εκκαθάρισης αυτής της πολιτικής εξαιρετικά χαμηλών (αρνητικών) επιτοκίων·

15.  κατανοεί τον λόγο για τον οποίο έχει εφαρμοστεί η πολιτική αρνητικών επιτοκίων, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για τις πιθανές συνέπειες της πολιτικής αρνητικών επιτοκίων για τους ιδιώτες αποταμιευτές και για τη χρηματοπιστωτική ισορροπία των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, αλλά και ως προς το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν περιουσιακά στοιχεία «φούσκες»· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα επιτόκια των πιο μακροπρόθεσμων καταθέσεων ταμιευτηρίου είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα του πληθωρισμού· πιστεύει ότι, λόγω των δημογραφικών τάσεων και της παραδοσιακής προτίμησης στην αποταμίευση, οι αρνητικές αυτές συνέπειες για το εισόδημα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών, που θα μπορούσε αποβεί εις βάρος της εγχώριας ζήτησης στη ζώνη του ευρώ· προειδοποιεί ότι, δεδομένης της ακαμψίας όσον αφορά τη μείωση των πιστωτικών επιτοκίων, μπορεί να είναι περιορισμένα τα οφέλη από την ώθηση των επιτοκίων των καταθέσεων στην ΕΚΤ σε αρνητικά μεγέθη·

16.  εξακολουθεί να προβληματίζεται από τα διαρκώς υψηλά επίπεδα μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων και τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση που κατατίθενται ως εγγύηση στο σύστημα του ευρώ στο πλαίσιο των πράξεων αναχρηματοδότησής του· επαναλαμβάνει το αίτημά του στην ΕΚΤ, να υποβάλει στοιχεία για το ποιες κεντρικές τράπεζες έχουν δεχτεί τέτοιου είδους τίτλους, και να κοινοποιήσει τις μεθόδους αποτίμησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω κοινοποίηση θα εξυπηρετήσει τον σκοπό του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των εποπτικών καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ·

17.  ζητεί από την ΕΚΤ να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών με κεντρικούς και συγκεντρωτικούς τραπεζικούς τομείς και εκείνων με περισσότερο διαφοροποιημένο δίκτυο τοπικών και περιφερειακών τραπεζών, καθώς και μεταξύ των χωρών που βασίζονται περισσότερο στις τράπεζες ή στις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση της οικονομίας·

18.  καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει προσεκτικά τους κινδύνους μιας μελλοντικής επανεμφάνισης φαινομένων «φούσκας» σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα, δεδομένης, ιδίως, της πολιτικής εξαιρετικά χαμηλών (αρνητικών) επιτοκίων, ειδικά ενόψει της μεγάλης αύξησης του όγκου των πιστώσεων και των δυσανάλογα υψηλών τιμών στον κλάδο των ακινήτων, ιδιαίτερα σε ορισμένες μεγάλες πόλεις, και πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), να υποβάλει προτάσεις για την κατάρτιση ειδικών μακροπροληπτικών συστάσεων για τον σκοπό αυτό·

19.  συμμερίζεται την αξιολόγηση της ΕΚΤ, σύμφωνα με την οποία η τρέχουσα δέσμη ΚΚΑ/ΟΚΑ IV δεν περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα είδη συστημικού κινδύνου, όπως i) διάφορα μέτρα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ορίων για τους δείκτες δανείου προς αξία, δανείου προς εισόδημα, ή δαπάνης εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα και ii) η καθιέρωση διαφόρων ορίων για τα ανοίγματα που δεν καλύπτονται από τον τρέχοντα ορισμό των μεγάλων ανοιγμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη θέσπισης σχετικών νομοθετικών προτάσεων· επισημαίνει ότι κάποια από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ήδη στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών που αφορούν την πρόταση για το EDIS·

20.  επισημαίνει ότι, όπως κατέστη σαφές από τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΚΤ στην παροχή ρευστότητας στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2015 και από τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που διέρρευσαν, σχετικά με τη φερεγγυότητα των κυπριακών τραπεζών, η έννοια της «αφερεγγυότητας» στην οποία βασίζεται η παροχή ρευστότητας σε ιδρύματα της ζώνης του ευρώ από κεντρικές τράπεζες δεν είναι επαρκώς σαφής και στερείται ασφάλειας δικαίου, καθώς η ΕΚΤ αναφερόταν τα προηγούμενα χρόνια άλλοτε σε μια στατική έννοια φερεγγυότητας (αν μια τράπεζα συμμορφώνεται προς ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή) και άλλοτε σε μια δυναμική έννοια (βάσει μελλοντικών σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων), για να αιτιολογήσει τη συνέχιση ή τον περιορισμό της παροχής επείγουσας στήριξης ρευστότητας (ΕΣΡ)· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ασάφεια πρέπει να αρθεί, προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και να ενισχυθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος·

21.  επισημαίνει ότι η Προεδρία της ΕΚΤ αναγνώρισε πως οι πολιτικές της ΕΚΤ έχουν διανεμητικές συνέπειες που επηρεάζουν τις ανισότητες, και σημειώνει την εκτίμηση της ΕΚΤ, ότι η μείωση του δανειακού κόστους για τους πολίτες και τις ΜΜΕ βελτιώνει την απασχόληση στη ζώνη του ευρώ και παράλληλα μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει αυτές τις διανεμητικές συνέπειες·

22.  επισημαίνει ότι το APP της ΕΚΤ έχει μειώσει τις αποδόσεις των ομολόγων στα περισσότερα κράτη μέλη σε πρωτοφανή επίπεδα· προειδοποιεί για τον κίνδυνο υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων στις αγορές ομολόγων, ο οποίος θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί αν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι ελλείψει επαρκώς ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, ιδίως για τις χώρες που υπάγονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή έχουν υψηλά επίπεδα χρέους· επισημαίνει ότι η ξαφνική αναστροφή των επιτοκίων από τα χαμηλά επίπεδα στα οποία βρίσκονται σήμερα στην καμπύλη αποδόσεων ενέχει σημαντικούς κινδύνους σε επίπεδο αγοράς για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν σημαντικό μερίδιο χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αποτιμώνται σε τρέχουσες τιμές της αγοράς·

23.  υπογραμμίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με το Δικαστήριο για όλες τις αγορές κρατικών ομολόγων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ στη δευτερογενή αγορά από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ):

   οι αγορές δεν αναγγέλλονται·
   ο όγκος των αγορών είναι περιορισμένος εξαρχής·
   μεσολαβεί ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης των κυβερνητικών ομολόγων και της αγοράς τους από το ΕΣΚΤ, το οποίο ορίζεται εξαρχής και αποτρέπει τη στρέβλωση των όρων έκδοσής τους·
   το ΕΣΚΤ αγοράζει μόνο κρατικά ομόλογα κρατών μελών που έχουν πρόσβαση στην αγορά ομολόγων η οποία επιτρέπει τη χρηματοδότηση των εν λόγω ομολόγων·
   τα ομόλογα που αγοράζονται διατηρούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης τους μόνον υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι δε αγορές περιορίζονται ή διακόπτονται και τα αγορασμένα ομόλογα διατίθενται εκ νέου στην αγορά, αν η συνέχιση της παρέμβασης κριθεί περιττή·

24.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να χρησιμοποιούν την πολιτική εξαιρετικά χαμηλών (αρνητικών) επιτοκίων ως πρόσχημα για την αναβολή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της εξυγίανσης των πρωτογενών τους δημόσιων ελλειμμάτων, ιδίως σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, και επισημαίνει εν προκειμένω τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· αναγνωρίζει ότι ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στα δημοσιονομικά πλεονάσματα σε ορισμένα κράτη μέλη ήταν τα αρνητικά επιτόκια του δημόσιου χρέους τους· τονίζει ότι οι εθνικές οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να συντονίζονται, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ· υπογραμμίζει ότι η αναπόφευκτη διαδικασία εξόδου από τη μη συμβατική νομισματική πολιτική θα είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετη και θα πρέπει να σχεδιαστεί με προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικοί κλυδωνισμοί στις κεφαλαιαγορές·

25.  χαιρετίζει τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και την απόφαση κοινοποίησης των συμφωνιών για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ANFA) μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών· προτρέπει την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προσπάθειες της για διαφάνεια· υπενθυμίζει στην ΕΚΤ ότι η πολιτική πρόσληψης προσωπικού πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές·

26.  υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ όσον αφορά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 130 ΣΛΕΕ, έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να αποφεύγουν δηλώσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΚΤ στο πλαίσιο της εντολής της·

27.  καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας·

28.  επισημαίνει την κατανομή καθηκόντων μεταξύ ΕΚΤ και Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)· τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να γίνει η εκ των πραγμάτων αρχή θέσπισης προτύπων για τις τράπεζες εκτός ΕΕΜ·

29.  σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε στις 18 Μαΐου 2016 τον κανονισμό για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων για την πίστωση και τους πιστωτικούς κινδύνους, AnaCredit· καλεί την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να αφήνουν τα μεγαλύτερα δυνατά περιθώρια αναφορικά με την υλοποίηση του AnaCredit·

30.  καλεί την ΕΚΤ να μην αρχίσει τις εργασίες για την προσθήκη περαιτέρω βαθμίδων σε σχέση με το AnaCredit παρά μόνο αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας·

31.  επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ανισορροπίες στο πλαίσιο του TARGET 2 αυξάνονται εκ νέου στη ζώνη του ευρώ, παρά τη μείωση των ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου, γεγονός που μαρτυρά ότι οι εκροές κεφαλαίων από την περιφέρεια της ζώνης του ευρώ συνεχίζονται·

32.  υπενθυμίζει ότι ο νομισματικός διάλογος είναι σημαντικός για την εξασφάλιση διαφάνειας στη νομισματική πολιτική έναντι τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του ευρύτερου κοινού·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Όπως υπογραμμίστηκε πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 21ης Ιουνίου 2016.


Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
PDF 527kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2016/2056(INI))
P8_TA(2016)0434A8-0294/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 1999, με τίτλο «Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: πρόγραμμα δράσης» (πρόγραμμα δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) (COM(1999)0232),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2007, με τίτλο «Τομεακή έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, σχετικά με τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες (τελική έκθεση)» (COM(2007)0033),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2007, για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (COM(2007)0226),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001(2),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων» (COM(2011)0941),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης («Report on Good Practices on Comparison Websites»), που εκπονήθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών - ΙΕΣΠ («Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs»), που εκπονήθηκε τον Απρίλιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/EK και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/65/EΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(12),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με «Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις» (COM(2015)0630),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της ΕΑΤ στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της 21ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0294/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί στην ανάπτυξή της και παραμένει άκρως κατακερματισμένη, έχοντας για παράδειγμα χαμηλό αριθμό διασυνοριακών συναλλαγών, κάτι που καθιστά αναγκαία τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς και για τη διευκόλυνση της καινοτομίας προς όφελος των τελικών χρηστών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυναμικές που αναπτύσσονται στις αγορές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό τον συνδυασμό σχετικά υψηλής συγκέντρωσης και ανεπαρκούς ανταγωνισμού, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα περιορισμένες επιλογές και χαμηλή σχέση ποιότητας/τιμής, καθώς και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που διατηρούν καταστήματα σε πολλά κράτη μέλη μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους φραγμούς ευκολότερα από τις μικρές εταιρείες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα είναι βιώσιμη μόνον εφόσον αντιπροσωπεύει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, την πρόσβαση και την προστασία των καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα που είναι πράγματι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ, με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο επιβολής της αναγκαίας προστασίας των καταναλωτών, δεν θα διευκόλυνε μόνο την ανάπτυξη σημαντικής και παραγωγικής διασυνοριακής δραστηριότητας, αλλά θα μπορούσε επίσης να προσφέρει ένα ευρύτερο πεδίο αυξημένου ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γνήσια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει σημαντικό δυναμικό ώστε να παρέχει στους καταναλωτές καλύτερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα, περισσότερες επιλογές και βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και χαμηλότερες τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του ανταγωνισμού στις τιμές θα διαφέρει ανάλογα με τον τομέα και το προϊόν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράσινη Βίβλος εστιάζεται κυρίως σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για πολίτες που αναζητούν διασυνοριακές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό, αν παρουσιάζονται νέες προτάσεις, αυτές να ωφελούν επίσης όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αγορά λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λειτουργεί για όλους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στη φιλοδοξία μας για υπέρβαση των φραγμών και περιορισμό των υφιστάμενων τάσεων προστατευτισμού που εμποδίζουν την καινοτομία στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική ενιαία αγορά θα καταστήσει την ΕΕ ελκυστική ως κόμβο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ραγδαία μεταβολή που επιφέρουν η ψηφιοποίηση και οι καινοτομίες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας («fintech») δεν έχει μόνο τη δυνατότητα, με συνετή διαχείριση, να εισάγει νέα και συχνά βελτιωμένα προϊόντα για τους καταναλωτές και να συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική ένταξη, μειώνοντας, μεταξύ άλλων, το κόστος των συναλλαγών και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά συνεπάγεται επίσης βασικές προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, προστασίας των δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή, φορολογίας, θεμιτού ανταγωνισμού και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους πολίτες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόσω πολλές υπηρεσίες καθίστανται ηλεκτρονικές, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν παραμελείται κανείς και ότι παρέχεται πρόσβαση και μέσω μη ψηφιακών διαύλων όπου κρίνεται απαραίτητο, προς αποφυγή του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ θα πρέπει να συντονίζεται με τα θεματολόγια για την ενιαία ψηφιακή αγορά, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και να έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και του ρόλου των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή οικονομία·

Ι.  επιμένει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να ωφελεί τις ΜΜΕ τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε επίπεδο ζήτησης· όσον αφορά την προσφορά, πρέπει να αποτελέσει μέσο βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· όσον αφορά τη ζήτηση, πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις διασυνοριακές αγορές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι σημαντική για τους καταναλωτές, και είναι επίσης ουσιώδους σημασίας προκειμένου να δοθεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να ανταγωνιστούν εταιρείες με παράδοση στον κλάδο, ώστε να προσφέρουν καινοτόμες και φιλικές προς τον καταναλωτή λύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς αποτελούν φορείς απασχόλησης και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρωτοβουλία πρέπει να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς είναι υψίστης σημασίας για καταναλωτές και επιχειρήσεις και ότι καινοτόμοι νέοι φορείς αρχίζουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις έναντι των υφιστάμενων υπηρεσιών·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στον ορισμό των οποίων περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες) και για τη ζωηρή και παραγωγική συζήτηση που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα· επικροτεί επίσης τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς να εκφράσουν την άποψή τους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και/ή τον τομέα δραστηριότητάς τους· υπογραμμίζει ότι μια ενιαία προσέγγιση για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα ήταν αντιπαραγωγική, δεδομένης της ποικιλομορφίας των εμπλεκόμενων φορέων και προϊόντων·

2.  θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση θα συνεχίσει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις ΜΜΕ και τις λοιπές επιχειρήσεις σε επίπεδο ανταγωνισμού, διασυνοριακών δραστηριοτήτων και καινοτομίας· επιμένει ότι η ψηφιοποίηση δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει μια βιώσιμη ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι τα πολυάριθμα εμπόδια, όπως τα διαφορετικά φορολογικά και κοινωνικά καθεστώτα, συστήματα δικαιοσύνης, υγείας, συμβάσεων και προστασίας των καταναλωτών, καθώς και οι διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμοί, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της ψηφιοποίησης·

3.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου είναι επίκαιρη, δεδομένης της ανάγκης για προληπτική δράση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική και ικανοποιητική απόκριση στις εξελίξεις σε μια τόσο καινοτόμο και ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά·

4.  θεωρεί ότι η απλούστευση της νομοθεσίας, η οποία διευκολύνεται με την αποθάρρυνση των υπερβολικά πολύπλοκων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των προϊόντων μεταξύ των αγορών των κρατών μελών, ιδίως στον ασφαλιστικό τομέα·

5.  επισημαίνει ότι έχει ήδη εγκριθεί εκτενής νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ενιαία αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως η οδηγία περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2), ο κανονισμός για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, η οδηγία σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (PAD), η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη και η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD)· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις·

6.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν θετικές εξελίξεις στις αγορές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της διατήρησης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εδραιωμένων φορέων και των νεοεισερχόμενων, με κανόνες που θα είναι κατά το δυνατόν ουδέτεροι σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρηματικού μοντέλου· επισημαίνει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι επιβεβλημένη, με σκοπό κυρίως να στηριχθεί η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και νέων και καινοτόμων ΜΜΕ·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε για την ίδια υπηρεσία να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, με σκοπό να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ιδίως με την εμφάνιση νέων προμηθευτών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επιμένει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία· επισημαίνει ότι η δημιουργία «σημείων επαφής» που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να καταγγέλλουν περιστατικά παράνομης εφαρμογής των διατάξεων για τα ενωσιακά δικαιώματα διαβατηρίου θα μπορούσε να διευκολύνει την ολοκλήρωση της αγοράς·

8.  σημειώνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 η χρηματοδότηση στον τομέα της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας στην Ευρώπη ανήλθε σε μόλις 348 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στη Βόρεια Αμερική και 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην Κίνα, γεγονός που αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ταχεία αλλαγή της νοοτροπίας και επαρκή κανονιστική απόκριση στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική αγορά στον τομέα της καινοτομίας· τονίζει ότι μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην οποία θα διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, θα καταστήσει την ΕΕ ελκυστική ως κόμβο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες και καλύτερες επιλογές, σε χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι οι διασπαστικές τεχνολογίες, παρά τις κανονιστικές προκλήσεις που ενέχουν, προσφέρουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για μια καινοτομία που ωφελεί τον τελικό χρήστη και δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

9.  υπογραμμίζει, εξαιτίας κυρίως της ανάγκης ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και ικανοποίησης των καταναλωτών, ότι η πρωτοβουλία για την Πράσινη Βίβλο μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνον εάν δώσει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς στην οποία οι καταναλωτές, καλά προστατευμένοι, θα έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε διαφανή, έντιμα προϊόντα με ικανοποιητική σχέση ποιότητας/τιμής· αναγνωρίζει τη θετική αξία της παροχής απλών, ασφαλών και τυποποιημένων προϊόντων στους πελάτες· καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αξιολογούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπο που έχουν οι πρακτικές δέσμευσης στις τιμές και τον ανταγωνισμό στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο για απλά, φορητά και ασφαλή χρηματοπιστωτικά προϊόντα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τυποποιημένες προκαθορισμένες επιλογές για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην ΕΕ, κατά το πρότυπο του βασικού τραπεζικού λογαριασμού και του μοντέλου PEPP·

10.  τονίζει ότι οι προτάσεις που προκύπτουν από την Πράσινη Βίβλο πρέπει να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας·

11.  υπενθυμίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στην Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να είναι συμβατές με την κλιμάκωση της καταπολέμησης, σε διεθνές επίπεδο, της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενισχύοντας μεταξύ άλλων τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κοινού αριθμού φορολογικού μητρώου·

12.  επισημαίνει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων· επιμένει ότι είναι ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα βελτιώνουν τον ανταγωνισμό και θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να εντοπίζουν και να συγκρίνουν ασφαλή, βιώσιμα και απλά προϊόντα από την γκάμα που έχουν στη διάθεσή τους· υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και το έγγραφο βασικών πληροφοριών που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των εν λόγω μηχανισμών ενημέρωσης στην ψηφιακή πραγματικότητα· πιστεύει ότι το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές λιανικής να αξιολογούν δεόντως τους κινδύνους που σχετίζονται με κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση·

13.  υπενθυμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο για τον τραπεζικό τομέα, και ειδικά την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD) και την οδηγία περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων· υπενθυμίζει ότι το καθεστώς εξυγίανσης που θεσπίστηκε πρόσφατα είχε ως αποτέλεσμα να προσφέρονται στους επενδυτές λιανικής ορισμένα μέσα που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο ζημίας· επιμένει για την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων κανόνων, ιδιαίτερα αν οι καταθέσεις ή οι επενδύσεις τους βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω διάσωσης με ίδια μέσα· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθώς την οδηγία περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων· επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό να πωλούνται σε επενδυτές λιανικής ορισμένα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάσωση με ίδια μέσα, τόσο από την άποψη της επαρκούς προστασίας των καταναλωτών όσο και από την πλευρά της εξασφάλισης της δυνατότητας έμπρακτης εφαρμογής μιας διάσωσης με ίδια μέσα, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για τον περιορισμό αυτής της πρακτικής·

14.  σημειώνει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι εφικτή μόνο εφόσον οι καταναλωτές επωφελούνται από την ίδια νομική προστασία σε όλη την ΕΕ· θεωρεί ότι είναι αναγκαία η επικαιροποίηση και η προώθηση του δικτύου επίλυσης χρηματοπιστωτικών διαφορών «FIN-NET»·

15.  σημειώνει ότι η έλλειψη συστήματος εγγύησης των ασφαλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη θεσμοθέτηση κάλυψης μέσω συστήματος εγγύησης των ασφαλίσεων·

16.  τονίζει ότι δεν θα πρέπει ποτέ να παραβλέπεται η παράμετρος της χρηματοπιστωτικής ένταξης, και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των καταναλωτών τουλάχιστον στις πιο βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω μη ψηφιακών διαύλων, προς αποφυγή του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού·

17.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χρηματοπιστωτικό τομέα –από την εμφάνιση των εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (fintechs) μέχρι τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές– οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μειώσεις προσωπικού και κλείσιμο υποκαταστημάτων, πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τις πιο ευάλωτες ομάδες, ιδίως τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές·

18.  τονίζει τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως εργαλείου προστασίας και ενδυνάμωσης των καταναλωτών· ζητεί να διευρυνθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ανεξάρτητη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, και τονίζει την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές σχετικά με τις επενδυτικές επιλογές·

19.  παρατηρεί ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει οφέλη για τους επενδυτές λιανικής, όπως ευκολότερη συγκρισιμότητα των προϊόντων, καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε διασυνοριακές επενδύσεις με επακόλουθο μεγαλύτερη ισοτιμία ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, καθώς και ταχύτερες και ευκολότερες διαδικασίες εγγραφής και πληρωμών, με αποτέλεσμα μείωση του κόστους των συναλλαγών, αλλά μπορεί να θέσει και προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να παραβλεφθούν, όπως διασφάλιση της συμμόρφωσης με απαιτήσεις ταυτοποίησης των πελατών («know-your-customer» - KYC), καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD) και προστασίας των δεδομένων, καθώς και κινδύνους όπως η τρωτότητα των συγκεντρωτικών συστημάτων σε κυβερνοεπιθέσεις· ζητεί να εντοπιστούν και να παρακολουθούνται οι αναδυόμενες και οι υφιστάμενες τάσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και τα οφέλη και οι κίνδυνοι που προκύπτουν, χρησιμοποιώντας ως δείκτη αναφοράς τον πιθανό τους αντίκτυπο στους επενδυτές λιανικής·

20.  σημειώνει ότι τα χρηματοπιστωτικά και μη χρηματοπιστωτικά δεδομένα των καταναλωτών που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, χρησιμοποιούνται διαρκώς περισσότερο από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διάφορους σκοπούς, ιδίως στον πιστωτικό και στον ασφαλιστικό τομέα· τονίζει ότι η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μαζικών δεδομένων από παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, να περιορίζεται αυστηρά στα απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας και να αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η προκαλούμενη από τα μαζικά δεδομένα αποαμοιβαιοποίηση του κινδύνου στον τομέα των ασφαλίσεων·

21.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε μετρητά μέσω ATM είναι μια σημαντική δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις ή αθέμιτες πρακτικές, και ως εκ τούτου να μην συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η οποία παραμένει χαμηλή, ιδίως όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ισχυόντων μέτρων για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, καθώς και την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια των εν λόγω προϊόντων, και να αρθούν τα εμπόδια και το αδικαιολόγητο κόστος που επιβάλλονται στους καταναλωτές όσον αφορά την αλλαγή προμηθευτή ή την απόσυρση από ένα προϊόν· υπογραμμίζει ότι πριν από τη σύναψη συμφωνιών θα πρέπει να δίνονται συστηματικά στους καταναλωτές το τυποποιημένο ευρωπαϊκό δελτίο πληροφοριών (ESIS) και τα έντυπα τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης, ως στοιχεία που αποτελούν μέρος της εκτίμησης σε περιπτώσεις πίστωσης, δανείου ή ενυπόθηκου δανείου·

23.  επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο άνοιγμα των λιανικών υπηρεσιών προς όλα τα κοινωνικά στρώματα και τους καταναλωτές στην ΕΕ· επισημαίνει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει, καταρχήν, να λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση και να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με ακρίβεια, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε στόχους πωλήσεων ή κίνητρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να στρεβλώσουν τις συμβουλές τους, και θα πρέπει πάντα να ενεργούν προς το συμφέρον του πελάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας MiFID II όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών·

24.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ανεξάρτητες συμβουλές είναι καίριας σημασίας για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων· τονίζει ότι η βελτίωση της παροχής συμβουλών απαιτεί ιδίως ευρύτερη προσφορά τυποποιημένων λιανικών επενδυτικών προϊόντων και έγγραφα που παρέχουν ουσιαστική ενημέρωση στους επενδυτές, τόσο για πολύπλοκα όσο και για απλά προϊόντα·

25.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσφορά οικονομικά προσιτών, στοχευμένων χρηματοπιστωτικών συμβουλών, που θα είχαν πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής από τις ρυθμιζόμενες από την οδηγία MiFiD επενδυτικές συμβουλές, παρά τη σχετική ζήτηση· λαμβάνει υπόψη τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από ορισμένα κράτη μέλη για τη δημιουργία μιας τέτοιας ενδιάμεσης υπηρεσίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παράγοντες της αγοράς να εντοπίσουν, να μελετήσουν και να ακολουθούν ορθές πρακτικές και πρωτοβουλίες εν προκειμένω·

26.  επισημαίνει τις ελλείψεις όσον αφορά την υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, της οδηγίας MiFID II, που έχουν οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων με υψηλή ένταση εργασίας για τους διαμεσολαβητές, οι οποίες δεν ενισχύουν αποτελεσματικά την προστασία των καταναλωτών και υπερβαίνουν την οδηγία MiFID II· ζητεί να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία αυτή·

27.  υπογραμμίζει ότι η λιανική τραπεζική διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην ορθή μεταφορά των όρων της νομισματικής πολιτικής στην αγορά, και δη στους καταναλωτές· επισημαίνει τη σημασία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος νομισματικής πολιτικής για την προώθηση της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης μεταξύ των καταναλωτών·

28.  υπογραμμίζει ότι, για να είναι αποτελεσματική και δυναμική η ενιαία αγορά στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιττές ή αθέμιτες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και των άλλων κρατών μελών·

29.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από όλα τα κράτη μέλη ανεξαιρέτως θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

30.  παρατηρεί ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να βελτιωθεί η ικανότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα· επισημαίνει ότι για ορισμένες από τις πλέον υποσχόμενες ιδέες που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο θα χρειαστεί εκτενής και επαρκής εμπειρική τεκμηρίωση πριν καταστεί δυνατή η δρομολόγηση νομοθετικών διαδικασιών· τονίζει ότι οι μεθοδολογίες και οι παραδοχές αυτού του εμπειρικού έργου θα πρέπει να γνωστοποιούνται καταλλήλως και να αξιοποιούν στο έπακρο τα αποτελέσματα του έργου παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών δυνάμει του κανονισμού για την ΕΑΤ, προκειμένου να προσδιορίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι των διαφόρων καινοτομιών και τα τυχόν νομοθετικά μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ τους·

31.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα των καταχρηστικών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων κανόνων δυνάμει της οδηγίας MiFID II, οι οποίοι απαγορεύουν τη χορήγηση προμήθειας σε ανεξάρτητους χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και περιορίζουν τη χρήση της στους μη ανεξάρτητους συμβούλους, και βάσει της εν λόγω παρακολούθησης να εξετάσει κατά πόσον θα πρέπει να καταστούν αυστηρότεροι αυτοί οι περιορισμοί·

Βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες

32.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή τόσο της ενωσιακής και εθνικής χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και ότι η ενιαία αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χρειάζεται υψηλού επιπέδου νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και συνεκτική και αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη· σημειώνει, παράλληλα, ότι ο όγκος της νομοθεσίας στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της προληπτικής σταθερότητας, την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τομέα· υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να κλιμακώσουν τη δράση τους σε θέματα καταναλωτών και επενδυτών λιανικής, και οι αρμόδιοι οργανισμοί σε ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται πιο δραστήρια και αποτελεσματικά στον τομέα αυτό· ζητεί από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εφαρμόζεται με τρόπο που διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό, με παράλληλη επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών·

33.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει ιδιαιτέρως, κατά τη διαδικασία που συνδέεται με την προγραμματισμένη Λευκή Βίβλο για τη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, στη διασφάλιση των μοντέλων χρηματοδότησης και των εντολών που χρειάζονται οι αρχές προκειμένου να αναλάβουν πιο ενεργό και προσανατολισμένο στους καταναλωτές ρόλο στην αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση για βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις, και παροτρύνει την Επιτροπή, αξιοποιώντας προηγούμενες διαβουλεύσεις και εξασφαλίζοντας τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο όσον αφορά τη χρήση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, για τη στήριξη της ενισχυόμενης αγοράς βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (SRI) μέσω της προώθησης βιώσιμων επενδύσεων, με την παροχή αποτελεσματικών και τυποποιημένων πληροφοριών που αφορούν περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (ESG), χρησιμοποιώντας κριτήρια εισηγμένων εταιρειών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, και την επαρκή αποτύπωση των εν λόγω κριτηρίων στα συστήματα διαχείρισης των επενδύσεων και στα πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων, με βάση παρόμοιες παροχές που επιτυχώς προώθησε το Κοινοβούλιο στην πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORPD)· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τις «υπηρεσίες αξιολόγησης» ESG και ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αγορά πράσινων ομολόγων με βάση μελέτη της Επιτροπής και τις εργασίες της ομάδας έρευνας G20 για την πράσινη χρηματοδότηση·

35.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω τόπου κατοικίας στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, αν χρειάζεται, να συμπληρώσει τις σχεδιαζόμενες γενικές προτάσεις ώστε με περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες στοχευμένες ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα να δοθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή για ορισμένα προϊόντα και ορισμένες υπηρεσίες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (κανονιστικούς ή γεωγραφικούς) οι οποίοι διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο·

36.  καλεί την Επιτροπή, μεταξύ άλλων με βάση τη δομή της οδηγίας σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και με βάση την ανάλυση του ασφαλιστικού τομέα που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EΑΑΕΣ), να θεσπίσει μια καλά οργανωμένη και εύχρηστη διαδικτυακή πύλη συγκρίσεων της ΕΕ η οποία θα καλύπτει τους περισσότερους ή όλους τους κλάδους της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία σύγκρισης πρέπει να είναι ακριβή και συναφή για τους καταναλωτές και δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στις τιμές των προϊόντων αλλά και στην ποιότητά τους, λαμβανομένου υπόψη ότι η σύγκριση είναι δυνατή μόνο μεταξύ παρόμοιων προϊόντων·

37.  καλεί την Επιτροπή, μεταξύ άλλων με βάση την οδηγία σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών, να χαρτογραφήσει τους κανόνες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται στις εγχώριες και διασυνοριακές αλλαγές λογαριασμών στους σχετικούς κλάδους της ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και να παρουσιάσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλλαγής λογαριασμού σε ολόκληρη την ΕΕ για τους καταναλωτές·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δομές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που συνδέονται με την αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι αρχές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι πραγματικά ανεξάρτητες, βεβαιώνοντας ότι οι αρχές αυτές καλύπτουν όλους τους παράγοντες της αγοράς και λαμβάνοντας μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το FIN-NET θα καταστεί πιο αποδοτικό και γνωστό στους καταναλωτές· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικής προσφυγής μετά την προγραμματισμένη αξιολόγηση της εφαρμογής της σύστασης για τη συλλογική προσφυγή·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις δυσνόητες και ενίοτε παραπλανητικές πρακτικές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν πληρωμές μέσω κάρτας και αναλήψεις από ATM βάσει συναλλαγματικής ισοτιμίας, και να παρουσιάσει μια συνεκτική λύση που θα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων και εμπράκτως, να κατανοεί και να ελέγχει πλήρως την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που σχετίζονται με την ψηφιακή αγορά·

40.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να ακυρώνουν κάρτες πληρωμών όταν ο κάτοχος μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος, και ζητεί να αναληφθεί δράση στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των εθνικών αρχών·

41.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών ψηφιακής αναγνώρισης, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων ή η ικανότητά τους να πληρούν τις απαιτήσεις του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεριμνώντας για την επιμελή εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός eIDAS) και της νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν –και τούτο θα πρέπει να είναι απολύτως εφικτό– ένα γενικό περιβάλλον όπου οι αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας θα συνδυάζονται με δίκαιες και απλές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των καταναλωτών σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να άρουν τους κανονιστικούς φραγμούς που εμποδίζουν τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής για σκοπούς εγγραφής σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές ψηφιακές διαδικασίες εξοικείωσης (onboarding) σε ολόκληρη την ΕΕ·

42.  επισημαίνει ότι ο δυνητικά μετασχηματιστικός αντίκτυπος της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της κανονιστικής ικανότητας, προκειμένου να προσδιορίζονται σε πρώιμο στάδιο οι πιθανοί συστημικοί κίνδυνοι και οι προκλήσεις για την προστασία των καταναλωτών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δημιουργήσει μια οριζόντια ειδική ομάδα η οποία θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τους κινδύνους και θα συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους·

43.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκπονήσει σχέδιο για τη δημιουργία ενός συντονισμένου δικτύου εθνικών «μονοαπευθυντικών υπηρεσιών», σύμφωνα με την αρχή περί ενιαίων σημείων επαφής, με σκοπό τη συνδρομή των εταιρειών παροχής λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που επιθυμούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες·

44.  εμμένει στην ανάγκη παροχής κινήτρων στους προμηθευτές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ώστε να χρηματοδοτούν έργα που σχετίζονται με την καινοτομία και το περιβάλλον· επισημαίνει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας προσέγγισης η οποία θα είναι παρόμοια με τον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ·

45.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην πρόταση της EIOPA για ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, προκειμένου να προωθήσει ένα ισχυρό σύστημα του δεύτερου πυλώνα σε ολόκληρη την Ένωση, και τη συγκρισιμότητα των καθεστώτων, και να συμβάλει στο να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα οφέλη και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές από τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές και από τους ίδιους τους καταναλωτές·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει νέες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη κανονιστική ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να πειραματίζονται και να είναι σε θέση να καινοτομούν, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας·

47.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός «αποταμιευτικού λογαριασμού της ΕΕ», με στόχο την αποδέσμευση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και την υποστήριξη της οικολογικής μετάβασης στην Ευρώπη·

48.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη χρήση των διατάξεων περί γενικού συμφέροντος, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εμμέσως από τα κράτη μέλη για τον αποκλεισμό της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τους, και να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αναλάβουν ενεργό ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των κρατών μελών όταν υπάρχουν αντικρουόμενες ερμηνείες όσον αφορά τη χρήση τους·

Μακροπρόθεσμα ζητήματα

49.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα, τα οφέλη και το κόστος που συνεπάγεται η άρση των υφιστάμενων εμποδίων για τη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την εγγύηση της εσωτερικής και διασυνοριακής φορητότητας στους διάφορους κλάδους της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για παράδειγμα όσον αφορά ατομικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προϊόντα·

50.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή εφαρμογής στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθήσει με προσοχή τη μεταφορά και την εφαρμογή της και να αναλύσει τον αντίκτυπο της εν λόγω νομοθεσίας στην αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια στη δημιουργία μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς για τα ενυπόθηκα δάνεια και την καταναλωτική πίστη· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προχωρήσει, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ, αφενός, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και, αφετέρου, της βελτιωμένης διασυνοριακής πρόσβασης σε καλύτερα συντονισμένες βάσεις πιστωτικών δεδομένων, και διασφαλίζοντας ότι δεν θα επαναληφθούν περιστατικά αδικαιολόγητης έκθεσης καταναλωτών σε συναλλαγματικούς κινδύνους στο πλαίσιο δανειοδότησης·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει από κοινού με τα κράτη μέλη την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε βάθος τους νομικούς φραγμούς και τα λοιπά εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες και στην ολοκλήρωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι κατά την ανάλυση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ·

52.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει ποια δεδομένα απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση οι δανειστές να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους και, βάσει αυτής της ανάλυσης, να υποβάλει προτάσεις για την κανονιστική ρύθμιση της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις τρέχουσες πρακτικές των πιστωτικών γραφείων σε σχέση με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση δεδομένων των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι επαρκείς και δεν θίγουν τα δικαιώματα των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει μέτρα στον τομέα αυτό, εφόσον απαιτείται·

53.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές επικοινωνίες και πωλήσεις που συνδέονται με λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε μορφή προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω δικτυακών τόπων και μεταφορτώσιμων μορφοτύπων αρχείων· στηρίζει την πλήρη ένταξη όλων των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες («Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα»)·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες ενίσχυσης της διαφάνειας στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης επικουρικών ασφαλίσεων και των άλλων τελών· τονίζει ότι όλα τα τέλη και οι χρεώσεις, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, που συνδέονται με την ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να παρουσιάζονται στον καταναλωτή, στον δικτυακό τόπο της εταιρείας ενοικίασης ή στον δικτυακό τόπο σύγκρισης, κατά τρόπο ευδιάκριτο και σαφή· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη επιβολής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και επικροτεί την πρόσφατη έγκριση νέων κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής ενόψει της τεχνολογικής αλλαγής·

55.  υπενθυμίζει το έργο που επιτελείται σε σχέση με τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αντίκτυπο της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται σε καταναλωτές λιανικής·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
(2) ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11.
(3) ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34.
(4) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(5) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
(6) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 186.
(7) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214.
(8) ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1.
(9) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1.
(10) ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.
(11) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0228.


Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση
PDF 552kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI))
P8_TA(2016)0435A8-0316/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 6 ΣΕΕ σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ σχετικά με την αμυντική συμμαχία,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2013 και της 25ης - 26ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 και της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2008(3) που αναφέρει, στην παράγραφο 89, ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν σταματούν στην είσοδο των στρατοπέδων και ότι ισχύουν επίσης εξ ολοκλήρου για τους ένστολους πολίτες, και συνιστά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις ένοπλες δυνάμεις»,

–  έχοντας υπόψη τα τελικά συμπεράσματα των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Χάγης στις 8 Απριλίου 2016, του Λουξεμβούργου στις 6 Σεπτεμβρίου 2015, της Ρίγας στις 6 Μαρτίου 2015, της Ρώμης στις 7 Νοεμβρίου 2014, της Αθήνας στις 4 Απριλίου 2014, του Βίλνιους στις 6 Σεπτεμβρίου 2013, του Δουβλίνου στις 25 Μαρτίου 2013 και της Πάφου στις 10 Σεπτεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) κατά τη «σύνοδο του Gymnich» των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, με τις οποίες επανέλαβε την ύπαρξη ενός «παραθύρου ευκαιρίας» για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου, της 7ης Ιουλίου 2014, της AΕ/YE και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας» (COM(2013)0542),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24 Ιουνίου 2014, με τίτλο «Μια νέα συμφωνία για την ευρωπαϊκή άμυνα»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της ανακοίνωσής της για την άμυνα,

–  έχοντας υπόψη τις αξιολογήσεις της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, της 13 Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με ενδοενωσιακές μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, εκ μέρους της AΕ/YE και της Επιτροπής, με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις» (JOIN(2013)0030), καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της Ιταλίας, της 10ης Αυγούστου 2016, στην οποία ζητούν έναν «χώρο Σένγκεν για την άμυνα»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας, της 28ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Une Europe forte dans un monde incertain» (Μια δυνατή Ευρώπη σε έναν αβέβαιο κόσμο),

–  έχοντας υπόψη την πιθανή απόσχιση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου 85.1 του Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0316/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση της ασφάλειας εντός και πέριξ της Ευρώπης έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχει δημιουργήσει σημαντικές και πρωτόγνωρες προκλήσεις που καμία μεμονωμένη χώρα ή οργανισμός δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεμονωμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη βιώνει την απειλή της τρομοκρατίας στο έδαφός της πιο έντονα από ποτέ, ενώ η μάστιγα της τρομοκρατίας και της διαρκούς βίας στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να εξαπλώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους αλληλεγγύης και ανθεκτικότητας, η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη, αλλά και να δρα ενωμένη και συστηματικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους και εταίρους μας και με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη, η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών σχετικών με θέματα ασφάλειας, ο τερματισμός των ενόπλων συγκρούσεων, η αντιμετώπιση διαδεδομένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εξάπλωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας αποτελούν προτεραιότητες για την ΕΕ και τους πολίτες της, σε σχέση με τις οποίες πρέπει να υπάρξει δέσμευση τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός στρατιωτικού σώματος μηχανικών που θα έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση ορισμένων πολύ πρακτικών προβλημάτων, σχετιζόμενων με τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και τις φυσικές καταστροφές σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη θα πρέπει να καταστεί ισχυρότερη και ταχύτερη στην αντιμετώπιση των πραγματικών καταστάσεων απειλής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία, οι υβριδικές απειλές, η οικονομική αστάθεια, η ανασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στον τομέα της ενέργειας, το οργανωμένο έγκλημα και η κλιματική αλλαγή αποτελούν τις κύριες απειλές για την ασφάλεια σε έναν καθημερινά όλο και πιο περίπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να αναζητήσει τρόπους κατοχύρωσης της ασφάλειας και διασφάλισης της ευημερίας και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πλαίσιο ασφάλειας και οικονομικών συνθηκών επιβάλλει στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και περισσότερη και καλύτερη κοινή εκπαίδευση και συνεργασία του στρατιωτικού προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 85.1 που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2016, περίπου τα δύο τρίτα των ευρωπαίων πολιτών επιθυμούν μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ σε θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας και άμυνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια συγχέονται όλο και περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα, η οποία μεγεθύνει τις απειλές για την παραδοσιακή ασφάλεια, μεταξύ άλλων εξαιτίας της περιοριζόμενης πρόσβασης σε πόσιμο νερό και τρόφιμα για τους πληθυσμούς ευάλωτων και αναπτυσσόμενων χωρών και, συνεπώς, οδηγεί σε οικονομικές και κοινωνικές εντάσεις, αναγκάζει τους ανθρώπους να μεταναστεύουν ή δημιουργεί πολιτικές εντάσεις και κινδύνους για την ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ περιέλαβε την ασφάλεια της Ένωσης ως μία από τις πέντε κορυφαίες προτεραιότητες της «Παγκόσμιας στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που δημοσίευσε·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν κατάλληλες ικανότητες για στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση ικανοτήτων ασφάλειας και άμυνας, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, απέχει πολύ από το να είναι βέλτιστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει απροθυμία να δημιουργήσουν αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας, φοβούμενα ότι μπορεί να απειλήσει την εθνική τους κυριαρχία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εκτιμάται στα 26,4 δισεκατομμύρια EUR ετησίως(4), ως αποτέλεσμα της αλληλεπικάλυψης, της πλεονάζουσας ικανότητας και των φραγμών στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 ΣΕΕ απαιτεί τον προοδευτικό προσδιορισμό μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα της ΕΕ όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει ομόφωνα σχετική απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 2 ΣΕΕ συνιστά επίσης στα κράτη μέλη την έγκριση μιας τέτοιας απόφασης σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 ΣΕΕ προβλέπει ακόμη τη δημιουργία θεσμών στο πεδίο της άμυνας, καθώς και τον προσδιορισμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ικανοτήτων και εξοπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο αυτό απαιτεί επίσης οι προσπάθειες της ΕΕ να είναι συμβατές με το ΝΑΤΟ, συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή αμυντική πολιτική της Ένωσης θα πρέπει να ενισχύει την ικανότητά της να προάγει την ασφάλεια εντός και πέραν των συνόρων της, καθώς και να ενισχύει την εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ και τις διατλαντικές σχέσεις και, συνεπώς, θα επιτρέπει να υπάρξει ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, προωθώντας έτσι περαιτέρω και κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό μια εδαφική, περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κοινή δήλωση στη σύνοδο κορυφής το 2016 του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση ΝΑΤΟ-ΕΕ, αναγνώριζε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ και τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στην επίτευξη κοινών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (ΕΑΕ) πρέπει να αποσκοπεί στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχιμες μονάδες της ΕΕ, που απέκτησαν την πλήρη λειτουργική ικανότητά τους το 2007, και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικά καθήκοντα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αποκατάστασης της ειρήνης και διατήρησης της ειρήνης, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα, παρά τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, λόγω διαδικαστικών, οικονομικών και πολιτικών εμποδίων· υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως σημαντικού παγκόσμιου παράγοντα για τη σταθερότητα και την ειρήνη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), κανένα από τα άλλα ελλείποντα στοιχεία της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ δεν έχουν μέχρι σήμερα σχεδιαστεί, αποφασιστεί ή εφαρμοστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΑ εξακολουθεί να χρειάζεται μια αναδιάρθρωση του οργανισμού του, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του και να αποδείξει ότι παράγει προστιθέμενη αξία, καθιστά την ΚΠΑΑ περισσότερο αποτελεσματική και μπορεί να οδηγήσει σε εναρμονισμένες διαδικασίες σχεδιασμού της εθνικής άμυνας στους τομείς που σχετίζονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, σύμφωνα με τις αποστολές Petersberg που περιγράφονται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν και να δεσμευτούν στον ΕΟΑ προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, απαιτεί η ΕΕ να ενθαρρύνει συστηματικά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, σε όλο το φάσμα των ικανοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε εξωτερικές κρίσεις, να βοηθά στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των εταίρων μας, να εγγυάται την ασφάλεια της Ευρώπης, και να δημιουργήσει μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική αυτονομία λήψης αποφάσεων και δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να συμφωνηθούν από όλα τα μέλη του Συμβουλίου πριν εφαρμοστούν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015, που ήταν εν μέρει επικεντρωμένο στην άμυνα, ζήτησε την προώθηση μεγαλύτερης και συστηματικότερης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας με σκοπό την επίτευξη βασικών ικανοτήτων, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τα κονδύλια της ΕΕ, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές ικανότητες παραμένουν υπό την κυριότητα και τη διαχείριση των κρατών μελών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία επικαλέστηκε το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ στις 17 Νοεμβρίου 2015 και, στη συνέχεια, ζήτησε και διαχειρίστηκε τις συνεισφορές των άλλων κρατών μελών βοήθειας και συνδρομής σε αμιγώς διμερή βάση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκή Βίβλος της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ΚΠΑΑ και την ικανότητα της ΕΕ να δρα ως πάροχος ασφάλειας σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο στοιχείο μελέτης για μια μελλοντική αποτελεσματικότερη ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ τοποθετούνται κυρίως σε περιοχές όπως το Κέρας της Αφρικής και το Σαχέλ, που έχουν επηρεαστεί σοβαρότατα από αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, όπως ξηρασίες και υποβάθμιση του εδάφους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου προώθησε την ιδέα μιας Λευκής Βίβλου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της ομάδας Βίζεγκραντ επιδοκίμασαν την ιδέα μιας ισχυρότερης ενοποίησης της ευρωπαϊκής άμυνας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Γερμανία ζήτησε να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας, στη Λευκή Βίβλο του 2016 σχετικά με τη γερμανική πολιτική ασφάλειας και το μέλλον του γερμανικού στρατού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή αμυντική ενοποίηση αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή μας για να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα και ότι η Λευκή Βίβλος μπορεί να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να προταθούν περαιτέρω μέτρα·

Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

1.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά της, η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα, βασιζόμενη σε ένα ευρύ σύνολο συναφών μέσων πολιτικής, που περιλαμβάνουν ισχυρές και σύγχρονες στρατιωτικές ικανότητες· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ηγηθεί της σταδιακής οριοθέτησης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης και να παράσχει επιπλέον οικονομικούς πόρους για την εξασφάλιση της υλοποίησής της, με στόχο τη θέσπισή της στο επόμενο πολυετές πολιτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ)· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία της κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης αποτελεί εξέλιξη και εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, που δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και είναι στην πραγματικότητα απαραίτητη για να μπορέσει η ΕΕ να προωθήσει το κράτος δικαίου, την ειρήνη και την ασφάλεια παγκοσμίως· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, όλες τις τρέχουσες ενέργειες των κρατών μελών που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενοποίηση των κοινών αμυντικών προσπαθειών μας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πολύ σημαντική συνεισφορά που θα μπορούσε να έχει η Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια και την άμυνα·

2.  προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την ΚΠΑΑ, με ειδική αναφορά στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία του άρθρου 42 παράγραφος 6 ΣΕΕ, ή το ταμείο εκκίνησης του άρθρου 41 παράγραφος 3 ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι αποστολές Petersberg του άρθρου 43 ΣΕΕ συνιστούν έναν μακρύ κατάλογο φιλόδοξων στρατιωτικών αποστολών, όπως κοινές επιχειρήσεις αφοπλισμού, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, αποστολές παροχής συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, αποστολές πρόληψης συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης και αποστολές μάχιμων δυνάμεων για τη διαχείριση κρίσεων, περιλαμβανομένων των αποστολών με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης και τη σταθεροποίηση μετά το πέρας των συγκρούσεων· υπενθυμίζει ότι το ίδιο άρθρο δηλώνει επίσης ότι όλες αυτές οι αποστολές μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους· τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση της ΚΠΑΑ δεν επιτρέπει στην ΕΕ να εκπληρώσει όλες τις αποστολές που παρατίθενται· πιστεύει ότι σκοπός θα πρέπει να είναι η συστηματική αναζήτηση τρόπων ώστε να μπορέσει η ΕΕ να εκπληρώσει τους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας·

3.  είναι της άποψης ότι μια πραγματικά ισχυρή ΕΑΕ μπορεί να προσφέρει στα κράτη μέλη διασφαλίσεις και ικανότητες που υπερβαίνουν τις επιμέρους δικές τους·

4.  πιστεύει ότι ο δρόμος προς την ΕΑΕ πρέπει να ξεκινά από μια εκτενώς αναθεωρημένη ΚΠΑΑ, βασισμένη σε μια ισχυρή αρχή άμυνας, στην αποδοτική χρηματοδότηση και στον συντονισμό με το ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι, ως απαραίτητο βήμα, με δεδομένη την αυξανόμενη ενοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, η ΚΠΑΑ πρέπει να πάψει να περιορίζεται στη διαχείριση εξωτερικών κρίσεων, ώστε να διασφαλίζει πραγματικά την κοινή ασφάλεια και άμυνα, και να επιτρέψει την ανάμειξη της Ένωσης σε όλα τα στάδια των κρίσεων και των συγκρούσεων, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το φάσμα των μέσων που έχει στη διάθεσή της·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη σύστασης ενός Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας, που θα παρέχει διαρκή πολιτική ηγεσία και θα συντονίσει την οριοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσει, ως πρώτο βήμα, μια μόνιμη σύνθεση συνεδριάσεων των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών τα οποία έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν εντατικότερα στον τομέα της άμυνας, που θα αποτελέσει ένα φόρουμ διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων·

6.  καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να συγκροτήσει μια μόνιμη ομάδα εργασίας με τίτλο «Θέματα άμυνας» από μέλη της Επιτροπής υπό την προεδρία της ΑΕ/ΥΕ· ζητεί να συνδέεται το Κοινοβούλιο με την εν λόγω ομάδα με μόνιμους αντιπροσώπους· υποστηρίζει την περαιτέρω ενασχόληση της Επιτροπής με την άμυνα, μέσω ορθά εστιασμένης έρευνας, σχεδιασμού και εφαρμογής· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να ενσωματώσει τη δράση για την κλιματική αλλαγή σε όλα τα πεδία εξωτερικής δράσης, και ιδίως στην ΚΠΑΑ·

7.  θεωρεί ότι η χειροτέρευση των κινδύνων και των απειλών που αντιλαμβάνεται η Ευρώπη καθιστούν επιτακτική τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, ιδίως λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας στα σύνορα της ΕΕ, ειδικά στην ανατολική και στη νότια γειτονία της· σημειώνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις στρατηγικές ασφάλειας των κρατών μελών· τονίζει ότι η παρούσα κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά και σταδιακά το 2014, με τη δημιουργία και την ανάπτυξη του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, καθώς και με τη χρήση βίας εκ μέρους της Ρωσίας·

8.  είναι της άποψης ότι η ΕΑΕ πρέπει να βασίζεται σε μια περιοδική κοινή αξιολόγηση των απειλών για την ασφάλεια των κρατών μελών, αλλά να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να ικανοποιεί τις επιμέρους προκλήσεις και ανάγκες των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια·

9.  πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να αφιερώσει δικά της μέσα για να προωθήσει μια ευρύτερη και συστηματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· είναι πεπεισμένο ότι η χρήση κονδυλίων της ΕΕ θα αποτελέσει σαφή έκφραση συνοχής και αλληλεγγύης, και ότι αυτό θα επέτρεπε σε όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες σε μια πιο κοινή προσπάθεια·

10.  πιστεύει ότι μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενότητα και αποδοτικότητα, καθώς και σε αύξηση των μέσων και των ικανοτήτων της ΕΕ, και σε δυνητικά θετικά αποτελέσματα στην έρευνα και στη βιομηχανία του αμυντικού τομέα· υπογραμμίζει ότι μόνο μέσω της εντατικότερης αυτής συνεργασίας, που θα πρέπει σταδιακά να εξελιχθεί σε μια πραγματική ΕΑΕ, θα αποκτήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τις απαραίτητες τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες ώστε να μπορούν να ενεργούν ταχύτερα, αυτόνομα και αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζουν τις σημερινές απειλές με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο·

11.  ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν δεσμευτικότερες υποχρεώσεις μεταξύ τους, θεσπίζοντας μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πολυεθνικές δυνάμεις εντός του πλαισίου της PESCO και να καταστήσουν τις δυνάμεις αυτές διαθέσιμες στην ΚΠΑΑ· υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων των κρατών μελών σε μια μόνιμη και αποδοτική διαρθρωμένη συνεργασία· πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέτει καθήκοντα για την εκτέλεση επιχειρήσεων σχετικά με τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας κατά κανόνα στις εν λόγω πολυεθνικές δυνάμεις· συνιστά οι διαδικασίες διαμόρφωσης της πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο να είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αντιμετώπιση των κρίσεων· είναι πεπεισμένο ότι το σύστημα μάχιμων ομάδων της ΕΕ θα πρέπει να αλλάξει ονομασία και να χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω προς το σκοπό αυτόν, τόσο πολιτικά, όσο και ως προς την ευελιξία του, και να διαθέτει αποτελεσματική χρηματοδότηση· ενθαρρύνει τη σύσταση επιχειρησιακού επιτελείου της ΕΕ ως προϋπόθεση για αποτελεσματικό σχεδιασμό, διοίκηση και έλεγχο των κοινών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η PESCO είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ειδικότερα το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού να δημιουργεί επαγγελματικές ενώσεις ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και να εγγράφεται σε αυτές, καθώς και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους σε τακτικό κοινωνικό διάλογο με τις αρχές· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την εναρμόνιση και τυποποίηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο μιας νέας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης·

13.  επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αμυντικών ικανοτήτων, κυρίως λόγω οικονομικών περιορισμών· ζητεί, επομένως, μεγαλύτερο συντονισμό και σαφέστερες επιλογές σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες ικανότητες·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν περαιτέρω οδούς για κοινή αγορά, διατήρηση και συντήρηση δυνάμεων και υλικού· υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να εξεταστεί πρώτα η συγκέντρωση και κοινή χρήση μη θανατηφόρου υλικού, όπως είναι τα οχήματα και τα αεροσκάφη μεταφοράς, τα οχήματα και τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού και άλλο υλικό υποστήριξης·

15.  πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα είναι καίριος παράγοντας για τη συμβατότητα και ενοποίηση των δυνάμεων των κρατών μελών· τονίζει, επομένως, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμβάσεων από κοινού όσον αφορά τους αμυντικούς πόρους· σημειώνει ότι ο προστατευτικός και κλειστός χαρακτήρας των αμυντικών αγορών της ΕΕ περιορίζει αυτή τη δυνατότητα·

16.  τονίζει ότι η επανεξέταση και διεύρυνση του μηχανισμού Αθηνά είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές της ΕΕ μπορούν να χρηματοδοτούνται από συλλογικούς πόρους, αντί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να επιβαρύνει τα επιμέρους συμμετέχοντα κράτη μέλη, ώστε να εξαλειφθεί ένα πιθανό εμπόδιο που αποτρέπει τα κράτη μέλη να διαθέσουν δυνάμεις·

17.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει μια πλήρως λειτουργική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα με σκοπό να παρακολουθεί την υλοποίηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας·

18.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΑ, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η ΕΑΕ όσον αφορά τον συντονισμό προγραμμάτων και έργων βασισμένων στις ικανότητες και να θεσπιστεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ικανοτήτων και εξοπλισμών που θα επιδιώκει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, εξάλειψη των αλληλοεπικαλύψεων και μείωση του κόστους και θα βασίζεται σε έναν πολύ ακριβή κατάλογο απαιτήσεων όσον αφορά τις ικανότητες για τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και σε εναρμονισμένο εθνικό αμυντικό σχεδιασμό και διαδικασίες προμήθειας σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες ικανότητες· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει την εξέταση των αμυντικών δυνάμεων των κρατών μελών και των προηγούμενων δραστηριοτήτων και διαδικασιών του ΕΟΑ· καλεί τον ΕΟΑ να αποδείξει ποια κενά από πλευράς ικανοτήτων, που εντοπίστηκαν στους πρωταρχικούς στόχους και στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων, καλύφθηκαν στο πλαίσιο του Οργανισμού· είναι πεπεισμένο ότι η συγκέντρωση και ανταλλαγή πρωτοβουλιών και σχεδίων αποτελούν εξαιρετικά πρώτα βήματα με στόχο μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία·

19.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τον ΕΟΑ για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα, που είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία· πιστεύει ότι ο κρίσιμος παράγοντας για τη στήριξη της βιομηχανίας είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, καθώς και η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο· σημειώνει ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός της αγοράς υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· πιστεύει ότι η συνεργατική έρευνα μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτού του κατακερματισμού και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα·

20.  έχει τη βεβαιότητα ότι μόνο μια συντονισμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της εδραίωσης λειτουργικών συμπλεγμάτων φορέων, όπως η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφορών, μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας για να υποστηριχθεί μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· πιστεύει ακόμη ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ μέσω κοινών προμηθειών και άλλων μορφών συγκέντρωσης και κοινής χρήσης θα μπορούσε να δώσει την αναγκαία ώθηση στην αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ· υποστηρίζει τη λήψη στοχευμένων μέτρων για να δοθούν κίνητρα σε τέτοια έργα, προκειμένου να επιτευχθεί ο δείκτης αναφοράς του ΕΟΑ 35% των συνολικών δαπανών σε συνεργατικές προμήθειες, όπως απαιτεί η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ· πιστεύει ότι η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Άμυνας, στο πλαίσιο του οποίου κάθε κράτος μέλος θα συμβουλεύεται τους κύκλους σχεδιασμού και τα σχέδια προμηθειών των άλλων κρατών, θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κατάσταση κατακερματισμού της αμυντικής αγοράς·

21.  τονίζει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι από τη φύση της ένας τομέας πολιτικής στον οποίο η συνεργασία και η ενοποίηση είναι καίριας σημασίας, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των βασικών εταίρων και του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας, καθώς δεν αποτελεί αποκλειστικά στρατιωτική ευθύνη· ζητεί σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο των αμυντικών και επιθετικών ικανοτήτων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει διεξοδική αναθεώρηση του κανονισμού για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, ώστε να μην πέφτει σε λάθος χέρια το λογισμικό και τα άλλα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ ή για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  υπενθυμίζει την πρόσφατη δημοσίευση, εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου, της παγκόσμιας στρατηγικής, η οποία αποτελεί συνεκτικό πλαίσιο των προτεραιοτήτων δράσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και για τον προσδιορισμό των επόμενων εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική·

23.  υπενθυμίζει τους τέσσερις δείκτες αναφοράς για τις συλλογικές επενδύσεις, τους οποίους ενέκρινε το Υπουργικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ τον Νοέμβριο του 2007, και ανησυχεί για το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας που κατέδειξε η έκθεση σχετικά με τα αμυντικά δεδομένα, που δημοσιεύτηκε το 2013·

24.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για τη συνεργασία σημαντικών εταιρειών και ενδιαφερόμενων φορέων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών·

25.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για τη συνεργασία σημαντικών εταιρειών και ενδιαφερόμενων φορέων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικών και ενός φορέα για την κοινή ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού·

26.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών στρατηγικών, ικανοτήτων και κέντρων διοίκησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και του ΕΟΑ, στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, με σκοπό την προστασία από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την αντιμετώπισή τους·

27.  ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών στον κυβερνοχώρο, η επιχειρησιακή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών·

28.  σημειώνει τις εν εξελίξει εργασίες για τη διαμόρφωση μιας προπαρασκευαστικής ενέργειας για το μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, και ζητεί επιτακτικά την ουσιαστική υλοποίησή της το ταχύτερο δυνατό, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2013 και το 2015, σε συνέχεια ενός δοκιμαστικού σχεδίου που ξεκίνησε το ΕΚ· τονίζει ότι για την προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός, τουλάχιστον 90 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία έτη (2017-2020)· είναι της άποψης ότι την προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να ακολουθήσει ένα σημαντικό ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, ως μέρος του επόμενου ΠΔΠ που θα ξεκινήσει το 2021· σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας θα χρειαστεί συνολικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων EUR ετησίως για την περίοδο αυτήν, ώστε να είναι αξιόπιστο και να έχει ουσιαστική απήχηση· καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν μελλοντικά προγράμματα συνεργασίας, στα οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα στον αμυντικό τομέα, και ζητεί να δημιουργηθεί ένα ταμείο εκκίνησης για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· σημειώνει τις σχετικές με την άμυνα πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι το σχέδιο δράσης στον τομέα της άμυνας, η πολιτική για την αμυντική βιομηχανία και η ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας·

29.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως είναι η EUNAVFOR MED, συμβάλλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· καλεί την Ένωση να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις αυτού του είδους·

30.  θεωρεί σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να εισαχθούν μορφές στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

31.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα ενθαρρύνουν μια λειτουργική, δίκαια, προσιτή και διαφανή ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού που θα είναι ανοικτή και σε άλλους, θα προωθεί την τεχνολογική καινοτομία, θα υποστηρίζει τις ΜΜΕ και θα τονώνει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν πολύ πιο αποδοτική και αποτελεσματική χρήση και μεγιστοποίηση του οφέλους των αντίστοιχων προϋπολογισμών άμυνας και ασφάλειάς τους· σημειώνει ότι, για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική, τεχνολογική και βιομηχανική βάση, απαιτούνται μια δίκαιη, λειτουργική και διαφανής εσωτερική αγορά, ασφάλεια εφοδιασμού και διαρθρωμένος διάλογος με τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την άμυνα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόοδος προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, προς μέτρα κατά της διαφθοράς και προς μεγαλύτερη διαφάνεια στον αμυντικό τομέα υπήρξε αργή μέχρι τώρα, και ότι μία υγιής ευρωπαϊκή πολιτική για την αμυντική βιομηχανία εξακολουθεί να μην υφίσταται, ενώ παράλληλα δεν τηρούνται και οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς· είναι της γνώμης ότι μια ενοποιημένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά όπλων πρέπει να παρέχει κίνητρα και ανταμοιβή σε όλα τα κράτη μέλη και να παρέχει σε όλους τους αγοραστές κατάλληλα και προσιτά μέσα που ανταποκρίνονται στις επιμέρους ανάγκες ασφαλείας τους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού και της οδηγίας περί ενδοκοινοτικής μεταφοράς, σε όλη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των δύο σχετικών με την άμυνα οδηγιών της αποκαλούμενης «δέσμης για την άμυνα»·

32.  καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει τον ρόλο της μέσω του σχεδίου δράσης στον τομέα της άμυνας, να υποστηρίξει μια ισχυρή βιομηχανική βάση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες στρατηγικών ικανοτήτων της Ευρώπης, και να προσδιορίσει πού θα μπορούσε η ΕΕ να προσφέρει προστιθέμενη αξία·

33.  είναι πεπεισμένο ότι, με την προοδευτική διαμόρφωση της κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, η ΕΕ θα πρέπει να προβλέψει, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τη συμμετοχή σε προγράμματα ικανοτήτων που αυτά αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις δομές που δημιουργούνται για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ένωσης·

34.  παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΕΟΑ, να δράσει ως διαμεσολαβητής και φορέας διευκόλυνσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, μέσω της κινητοποίησης των ταμείων και των μέσων της ΕΕ, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων αμυντικών ικανοτήτων από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο για την προαγωγή της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος στον τομέα της άμυνας χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και μέσω μέτρων ενίσχυσης της βιομηχανικής συνεργασίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας·

35.  επικροτεί θερμά την έννοια της στρατηγικής αυτονομίας που αναπτύχθηκε από την ΥΕ/ΑΕ ως μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτή η έννοια θα πρέπει να διέπει τόσο τις στρατηγικές μας προτεραιότητες όσο και την ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιομηχανίας μας·

36.  επιδοκιμάζει την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, στην οποία τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· είναι πεπεισμένο ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεργασία στην Ανατολή και το Νότο, την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και των απειλών στον κυβερνοχώρο, τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, καθώς και την εναρμόνιση και τον συντονισμό της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων· θεωρεί ότι η συνεργασία στον τομέα των τεχνολογικών, βιομηχανικών και στρατιωτικών ικανοτήτων προσφέρει προοπτικές για τη βελτίωση της συμβατότητας και της συνέργειας μεταξύ των δύο πλαισίων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων· υπενθυμίζει ότι η ταχεία υλοποίηση της ανωτέρω δήλωσης είναι απαραίτητη και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΥΕΔ να αναπτύξει από κοινού με τους ομολόγους της συγκεκριμένες επιλογές προς εφαρμογή έως τον Δεκέμβριο του 2016· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες που θα μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, ώστε να γίνει εφικτή η αυτόνομη δράση σε περιπτώσεις στις οποίες το ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένο να δράσει ή στις οποίες είναι περισσότερο ενδεδειγμένη η δράση της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι αυτό θα ενισχύσει επίσης τον ρόλο του ΝΑΤΟ όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και στη συλλογική άμυνα· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ για τη διαμόρφωση μιας πιο ισχυρής και αποτελεσματικής αμυντικής βιομηχανίας και έρευνας στον τομέα της άμυνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και η ταχεία υλοποίησή της είναι καίριας σημασίας· είναι πεπεισμένο ότι η κοινή προσπάθεια για πρόληψη, ανάλυση και έγκαιρο εντοπισμό, μέσω μιας αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, θα αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις απειλές, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών· παραμένει πεπεισμένο ότι το ΝΑΤΟ είναι ο κύριος πάροχος ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη· επιμένει στην ανάγκη αποφυγής των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των μέσων του ΝΑΤΟ και αυτών της Ένωσης· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει επίσης δυνατότητες να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα στις ασταθείς περιοχές και στο πεδίο της μη στρατιωτικής δράσης· επιμένει, ωστόσο, ότι, παρόλο που ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να προστατεύει τα κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκά μέλη του από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή, η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να καταστεί πραγματικά ικανή να υπερασπίζεται τον εαυτό της και να δρα αυτόνομα αν είναι αναγκαίο, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτόν τον τομέα με βελτίωση του εξοπλισμού, της εκπαίδευσης και της οργάνωσής της·

37.  επισημαίνει ότι, αν και το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας στην Ευρώπη, οι πολιτικές προτεραιότητες της Συμμαχίας και της ΕΕ μπορεί να μην ταυτίζονται πάντοτε, ειδικά στο πλαίσιο της εστίασης των ΗΠΑ στην Ασία· επισημαίνει ακόμη ότι η ΕΕ κατέχει ένα μοναδικό σύνολο μέσων στον τομέα της ασφάλειας, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ΝΑΤΟ, και το αντίστροφο· είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τις κρίσεις ασφάλειας στην άμεση γειτονία της, συνεισφέροντας έτσι στα καθήκοντα του ΝΑΤΟ, ειδικά στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου και της ασφάλειας στη θάλασσα· πιστεύει ότι, μακροπρόθεσμα, η μεταρρύθμιση των διευθετήσεων Βερολίνο + μπορεί να αποδειχθεί αναγκαία, μεταξύ άλλων για να μπορέσει το ΝΑΤΟ να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τα μέσα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η φιλοδοξία στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και οριοθέτησης μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης πρέπει να υλοποιηθεί σε πλήρη συνέργεια με το ΝΑΤΟ, και πρέπει να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη συνεργασία, ισότιμη κατανομή των βαρών και παραγωγικό επιμερισμό καθηκόντων μεταξύ της Συμμαχίας και της ΕΕ·

38.  είναι πεπεισμένο ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας από κοινού στην Ανατολή και στον Νότο, καθώς και τις επενδύσεις στον αμυντικό τομέα· θεωρεί ότι η συνεργασία στον τομέα των ικανοτήτων προσφέρει προοπτικές για τη βελτίωση της συμβατότητας και της συνέργειας μεταξύ των δύο πλαισίων· είναι πεπεισμένο ότι αυτό θα ενισχύσει επίσης τον ρόλο του ΝΑΤΟ όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη συλλογική άμυνα·

39.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές ότι οι διοικητικές διαδικασίες καθυστερούν άνευ λόγου τη συγκέντρωση δυνάμεων για τις αποστολές της ΚΠΑΑ και τη διασυνοριακή κυκλοφορία των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για τον συντονισμό της ταχείας κυκλοφορίας του προσωπικού των αμυντικών δυνάμεων, του εξοπλισμού και των προμηθειών για τους σκοπούς της ΚΠΑΑ, όπου γίνεται επίκληση της ρήτρας αλληλεγγύης και όπου υπάρχει υποχρέωση βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ·

40.  ζητεί τη θέσπιση πρακτικών διευθετήσεων και κατευθυντηρίων γραμμών για μελλοντική ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, προκειμένου να επιτραπεί στα επί μέρους κράτη μέλη να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις εισφορές άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη βοήθεια και τη συνδρομή, ή να φροντίζουν ώστε οι εισφορές αυτές να υφίστανται αποτελεσματική διαχείριση στο πλαίσιο της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, και να δαπανούν το 20% των αμυντικών προϋπολογισμών τους για εξοπλισμό που χαρακτηρίζεται αναγκαίος μέσω του ΕΟΑ, περιλαμβανομένων των κονδυλίων που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη, καλύπτοντας έτσι το χάσμα με τους τέσσερις δείκτες αναφοράς του ΕΟΑ για τις συλλογικές επενδύσεις·

41.  είναι της άποψης ότι οι προκλήσεις τις οποίες συνιστούν για τους εθνικούς προϋπολογισμούς οι οικονομικοί περιορισμοί συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ευκαιρίες για πρόοδο, που προκύπτουν από την εμφανή ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών σε θέματα άμυνας· επικροτεί την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να σταματήσουν ή να αναστρέψουν την τάση περικοπής των αμυντικών δαπανών·

42.  θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και πιστεύει, επομένως, ότι η υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να μετατραπεί σε κανονική κοινοβουλευτική επιτροπή·

43.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να δρομολογήσει μια Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ, η οποία θα βασίζεται στην παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέσει το έργο της σύνταξης αυτού του εγγράφου χωρίς καθυστέρηση· εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση της ΑΕ/ΥΕ προς τους Υπουργούς Άμυνας της ΕΕ να υπάρξει μόνο ένα σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα αντί για μια ολοκληρωμένη διαδικασία Λευκής Βίβλου· εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο εφαρμογής θα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για μια κανονική διαδικασία Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια και την άμυνα, που θα πρέπει να προσφέρει μια χρήσιμη βάση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ενδεχόμενης ενωσιακής συνεισφοράς στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας για κάθε νομοθετική περίοδο, κατά τρόπο συγκεκριμένο και ρεαλιστικό·

44.  είναι πεπεισμένο ότι η Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συνεκτικών διακυβερνητικών και διακοινοβουλευτικών διαδικασιών και της συνεισφοράς των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, που θα πρέπει να βασίζονται σε διεθνή συντονισμό με τους εταίρους και συμμάχους μας, περιλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, και ολοκληρωμένη θεσμική υποστήριξη· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να αναθεωρήσει το αρχικό της χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ξεκινήσει μια στοχευμένη διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τα κοινοβούλια·

45.  θεωρεί ότι, στη βάση της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, η Λευκή Βίβλος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, τις ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξη της εν λόγω στρατηγικής και τα μέτρα και προγράμματα, σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, για την παροχή αυτών των ικανοτήτων, που θα πρέπει να βασίζονται σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ικανοτήτων και εξοπλισμών, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η άμυνα και η ασφάλεια παραμένουν εθνική αρμοδιότητα·

46.  θεωρεί ότι η Λευκή Βίβλος θα πρέπει να λάβει τη μορφή διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα που θα καθορίζει όλες τις ενωσιακές πρωτοβουλίες, επενδύσεις, μέτρα και προγράμματα κατά το αντίστοιχο πολυετές πολιτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ· εκφράζει την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη, οι εταίροι και οι σύμμαχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή τη διοργανική συμφωνία στον δικό τους σχεδιασμό για την ασφάλεια και άμυνα, με στόχο την εξασφάλιση αμοιβαίας συνοχής και συμπληρωματικότητας·

Ανάληψη πρωτοβουλιών

47.  Θεωρεί ότι οι ακόλουθες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα:

   προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της ΚΠΑΑ που θα αρχίσει το 2017 και θα συνεχισθεί μέχρι το 2019·
   ένα επακόλουθο, πιο φιλόδοξο και στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας, που θα γεφυρώνει το χάσμα μέχρι το επόμενο ΠΔΠ, εάν οι αναγκαίοι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι διατεθούν από τα κράτη μέλη ή με συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ·
   ένα ευρωπαϊκό εξάμηνο για την άμυνα στο οποίο θα αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται όσον αφορά τις δημοσιονομικές προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας·
   μια στρατηγική που θα περιγράφει τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη θέσπιση και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης·
   η μελέτη της θέσπισης μόνιμου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας·
   υποστήριξη στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ που θα τοποθετεί πολυεθνικά τάγματα σε κράτη μέλη όταν και όπου είναι αναγκαίο, ιδίως για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών (περιλαμβανομένης της στέγασης)·
   ανάπτυξη της τακτικής διαδικασίας όσον αφορά τη Λευκή Βίβλο, για μια πρώτη εφαρμογή στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το επόμενο ΠΔΠ·
   διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ικανοτήτων και εξοπλισμών βάσει μιας αναθεώρησης του αμυντικού τομέα της ΕΕ·
   επίλυση των νομικών προβλημάτων που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της κοινής ανακοίνωσης σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων για την προώθηση της ασφάλειας και της ανάπτυξης σε τρίτες χώρες·
   μεταρρύθμιση της έννοιας των μάχιμων ομάδων της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία μόνιμων μονάδων, ανεξάρτητων από ένα ηγετικό κράτος και υποκείμενων σε συστηματική κοινή εκπαίδευση·
   δημιουργία του στρατιωτικού ταμείου εκκίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το οποίο θα βοηθήσει να ξεκινούν πολύ πιο γρήγορα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·
   ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση και διεύρυνση του μηχανισμού Αθηνά, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει περισσότερα ενωσιακά κονδύλια για τις αποστολές της ΕΕ·
   μεταρρύθμιση του μηχανισμού Αθηνά με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του για επιμερισμό δαπανών και κοινή χρηματοδότηση, ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη των μάχιμων ομάδων της ΕΕ ή άλλων μέσων ταχείας αντίδρασης και για την οικοδόμηση των ικανοτήτων στρατιωτικών παραγόντων σε χώρες εταίρους (εκπαίδευση, καθοδήγηση, συμβουλές, παροχή εξοπλισμού, βελτιώσεις υποδομών και άλλες υπηρεσίες)·
   μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε κρίσιμες βιομηχανίες και παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με σκοπό την ανάπτυξη νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ·
   διαδικασία προβληματισμού σχετικά με την τυποποίηση των ειδών διπλής χρήσης με σκοπό την ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ·
   διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη σύσταση μόνιμου επιτελείου για τη διοίκηση και τον έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·
   ένα ενωσιακό σύστημα για τον συντονισμό της ταχείας κυκλοφορίας του προσωπικού, του εξοπλισμού και των προμηθειών των αμυντικών δυνάμεων·
   αρχικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στον τομέα της άμυνας, που θα βασίζεται σε μια Λευκή Βίβλο της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα·
   αρχικά σχέδια ΕΕ-ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση και την πρόληψη υβριδικών απειλών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, για τη συνεργασία στον τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών και της αντίδρασης, για την επιχειρησιακή συνεργασία, μεταξύ άλλων στη θάλασσα και σχετικά με τη μετανάστευση, για τον συντονισμό όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο, για τις αμυντικές ικανότητες, για την ενίσχυση της βιομηχανικής, ερευνητικής και τεχνολογικής βάσης στο πεδίο της άμυνας, για τις ασκήσεις και για τη δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας από τους εταίρους μας στα Ανατολικά και στα Νότια·
   μέτρα για ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγόντων του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

48.  προτείνει η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση να υλοποιηθεί επειγόντως, σε δύο στάδια και στη βάση ενός συστήματος διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης:

   α) ενεργοποίηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, που έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Μια νέα αρχή» του Προέδρου της Επιτροπής·
   β) υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την παγκόσμια στρατηγική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που διατύπωσε η ΑΕ/ΥΕ·

o
o   o

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0120.
(2) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 138.
(3) ΕΕ C 46 Ε της 24.2.2010, σ. 48.
(4) «The Cost of Non-Europe in Common Security and Defence Policy», Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2013), σ. 78.


Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών
PDF 516kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (2015/2350(INI))
P8_TA(2016)0436A8-0306/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) του 1974, όπως τροποποιήθηκε,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του 1978 που σχετίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 2006 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την 21η Διάσκεψη των μερών (COP 21) της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 11η Διάσκεψη των μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο (CMP11), και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 με τίτλο «Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018» (COM(2009)0008),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2006/2004 (COM(2016)0274)»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Για ποιοτική εσωτερική ναυσιπλοΐα – NAIADES II» (COM(2013)0623),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1090/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1995, για τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Roll-on/Roll-off (Ro-Ro)(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «REFIT Διόρθωση πορείας: Έλεγχος καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων» (COM(2015)0508),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2016 με τίτλο «Αξιολόγηση REFIT της οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» (COM(2016)0168),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0306/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφία της Ευρώπης, με την εκτενή ακτογραμμή της και τα πολλά νησιά και τους ποταμούς της, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για βιώσιμες πλωτές επιβατικές μεταφορές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλωτές επιβατικές μεταφορές στους τομείς των παράκτιων (μικρών αποστάσεων) μεταφορών, των εσωτερικών και θαλάσσιων πορθμείων, της αστικής και περιφερειακής κινητικότητας, των κρουαζιερών και του τουρισμού παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές για τη χρήση της διαθέσιμης πλεονάζουσας ικανότητας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο σκαφών και έχουν ζωτικό ρόλο στη διασύνδεση των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστάμενες σημαντικός παράγων συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι οι κρουαζιέρες και τα πορθμεία ως δραστηριότητα τονώνουν τον παράκτιο τουρισμό, εφόσον είναι μια από τις βασικές ναυτιλιακές δραστηριότητες στην Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση μεγάλης αύξησης των πλοίων σε διαφορετικές περιοχές ναυσιπλοΐας, π.χ. πλοίων θαλάσσιων-ποτάμιων μεταφορών που πληρούν προδιαγραφές θαλασσίων σκαφών και είναι επίσης ικανά να πλέουν σε αβαθή ύδατα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ανάπτυξη των τεχνολογιών οι πλωτές μεταφορές έχουν καταστεί και πάλι μια εναλλακτική λύση έναντι των συμφορημένων δρόμων για την πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πλωτές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές αντιμετωπίζονται διαφορετικές προκλήσεις και παρουσιάζονται διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τις υποδομές, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τα επιχειρησιακά ζητήματα, την ασφάλεια και τις σχέσεις λιμένα-πόλης, τη στιγμή που η διαχείριση αμφότερων των τμημάτων της αγοράς εκτελείται από μία λιμενική αρχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με την ενσωμάτωση πλωτών επιβατικών κόμβων στην ευρωπαϊκή πολιτική που αφορά τη διασύνδεση των υποδομών, όπως εφαρμόζεται ήδη μέσω των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) αντιστοίχως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνατότητες δανειοδότησης και εγγυήσεων για έργα πλωτών μεταφορών παρέχονται, μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ως συμπληρωματικό μέσο παράλληλα με τις παραδοσιακές επιχορηγήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές έχουν χαρακτηριστεί φιλικός προς το περιβάλλον κλάδος μεταφορών που χρειάζεται ειδική φροντίδα και υποστήριξη και η Λευκή Βίβλος συνιστά την προώθηση των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, την αύξηση του μεριδίου των παράκτιων μεταφορών και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τη βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πράξη σχετικά με την προσβασιμότητα παρέχουν ορθή καθοδήγηση όχι μόνο για την εφαρμογή και, κατά περίπτωση τη μελλοντική επανεξέταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, αλλά και για την έγκριση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών σε διατροπικό πλαίσιο, δεδομένου ότι η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει απρόσκοπτη προσβασιμότητα για τους επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι πλωτές επιβατικές μεταφορές θεωρούνται ασφαλής τρόπος μεταφοράς, έχουν συμβεί διάφορα τραγικά ατυχήματα στο παρελθόν στον τομέα των πλωτών επιβατικών μεταφορών, μεταξύ των οποίων τα ατυχήματα των πλοίων Estonia, Herald of Free Enterprise, Costa Concordia, Norman Atlantic και UND Adryatik·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη στρατηγική της για την πολιτική θαλάσσιων μεταφορών έως το 2018, η ΕΕ ορίζει ως στόχο να αναδειχθεί σε παγκόσμια ηγέτιδα στη θαλάσσια έρευνα και καινοτομία καθώς και στη ναυπηγική επιδιώκοντας τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των ευφυών συστημάτων στα πλοία, τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τους, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων και την παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής εν πλω·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά τμήματα των ευρωπαϊκών ποταμών και στους αστικούς κόμβους μεταξύ αυτών, αναπτύσσονται ο ποτάμιος τουρισμός με πλοίο και οι πλωτές μεταφορές επιβατών σε ποτάμια, κανάλια και άλλες εσωτερικές πλωτές οδούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά από μακροστρατηγικές που βασίζονται στη χρήση πλωτών οδών, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τον Δούναβη, την Αδριατική-Ιόνιο και τη Βαλτική·

1.  εκτιμά πως το θεματολόγιο της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πλωτές επιβατικές μεταφορές (WPT/ΠΕΜ)· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εργαστούν για τη δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου για τις πλωτές επιβατικές μεταφορές», για παράδειγμα μέσω της απλούστευσης της διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλεί η διασυνοριακή επιβατική ναυσιπλοΐα·

Ανταγωνιστικότητα

2.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ΠΕΜ, και ειδικότερα να βελτιώσουν τις συναφείς υποδομές τόσο του κεντρικού όσο και του συνολικού δικτύου τους στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και της ΔΣΕ μέσω της ενίσχυσης της διασύνδεσής τους μεταξύ άλλων με τις υποδομές στην ενδοχώρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποδομών και πληροφοριών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κινητικότητας όλων των ταξιδιωτών·

3.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων στις τρίτες χώρες, των θαλάσσιων αρτηριών που προάγουν αποδοτικές πολυτροπικές μεταφορές, διευκολύνουν τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου τρόπου με άλλα δίκτυα και τρόπους μεταφοράς, εξαλείφουν τα εμπόδια σε βασικές υποδομές του δικτύου και διασφαλίζουν εδαφική συνέχεια και ολοκλήρωση·

4.  τονίζει την ανάγκη να εξαλειφθούν τα «σημεία συμφόρησης» στη διασύνδεση του εκτεταμένου δυτικοευρωπαϊκού συστήματος εσωτερικών πλωτών οδών με το υφιστάμενο ανατολικοευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο έχει υποστεί σημαντική και, σε μερικά σημεία, πλήρη υποβάθμιση·

5.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ετήσια επισκόπηση των έργων ΠΕΜ που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μέσω των ταμείων συνοχής, των διαρθρωτικών ταμείων, των περιφερειακών ταμείων, των προγραμμάτων Interreg και «Ορίζοντας 2020», της ΔΣΕ, του ΔΕΔ-Μ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

6.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει συγκεντρωτική έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των πλωτών επιβατικών μεταφορών·

7.  τονίζει τη μεγάλη σημασία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τη διαμόρφωση σχεδίων και πολιτικών στον τομέα των πλωτών μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των διασυνοριακών υπηρεσιών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών που παρέχουν τόσο τα πορθμεία όσο και τα κρουαζιερόπλοια, δεδομένου ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου η μεταφορά μεταξύ δύο διαφορετικών περιοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με πλωτά μέσα· ζητεί από τη Eurostat να συμπεριλάβει, στα στατιστικά της, στοιχεία για τους επιβάτες θαλάσσιων κρουαζιέρων, τις «επισκέψεις επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες», δηλαδή τον αριθμό των επιβατών και επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε κάθε λιμένα διέλευσης και όχι μόνο τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που πραγματοποιούν διακοπές κάθε χρόνο (δείκτης κίνησης)· η συμπερίληψη των εν λόγω μεγεθών θα δώσει μια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα της προστιθέμενης αξίας του τομέα των κρουαζιερών, και των πλωτών επιβατικών μεταφορών εν γένει·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα εναρμονισμένης συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα ατυχήματα και τα περιστατικά για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κυκλοφορίας·

9.  πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των ΠΕΜ στα αστικά και περιφερειακά δίκτυα δημόσιων μεταφορών θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κινητικότητας, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την ποιότητα ζωής, το προσιτό κόστος, την αποσυμφόρηση των χερσαίων δικτύων μεταφορών και την άνεση στις πόλεις· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πλήρως τις επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές στην ενδοχώρα, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της τοπικής κυκλοφοριακής συμφόρησης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει καταλόγους με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν τοπικές πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως μέσου εφοδιασμού αστικών συγκροτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κέντρων διανομής σε ποτάμιους λιμένες και της ανάπτυξης των επιβατικών μεταφορών, με πρώτο στόχο να καταστούν οι αντίστοιχες περιοχές τουριστικά πιο ελκυστικές·

11.  τονίζει ότι οι ΠΕΜ θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στα συστήματα παροχής πληροφοριών, κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, ιδίως σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές· τονίζει ότι κατά την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταφορείς πλωτών επιβατικών γραμμών·

12.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει καλύτερα οργανωμένα και περισσότερο αποδοτικά έργα για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών, με σκοπό: μια σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας· μια αναδιοργάνωση των χρονοδιαγραμμάτων των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών αεροπορικών, θαλασσίων και χερσαίων μεταφορέων, με στόχο τη διατροπική και αποδοτική διαχείριση των επιβατικών μεταφορών· την ενοποίηση των εισιτηρίων που εκδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε ένα ενιαίο εισιτήριο διαθέσιμο μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής·

13.  επισημαίνει ότι, όπου είναι δυνατόν, οι πρακτικές βάσει των οποίων τα εμπορευματικά πλοία παρέχουν επίσης επιβατικές υπηρεσίες και αντιστρόφως, όπως στην περίπτωση των πορθμείων, θα πρέπει να προωθούνται, καθώς αφενός προσφέρουν στα πλοία τη δυνατότητα να αυξήσουν τα ποσοστά πλήρωσης θέσεων και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα και αφετέρου μετριάζουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση·

14.  επικροτεί τις προσπάθειες μετάβασης του τομέα των ΠΕΜ σε καθαρότερα, αποδοτικά από ενεργειακή άποψη πλοία με χαμηλότερες εκπομπές, βάσει ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που έχει ως στόχο να καταστήσει τις πλωτές μεταφορές πιο πράσινες· πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε φθηνότερες λύσεις που θα είναι πιο βιώσιμες, πιο ελκυστικές και ως εκ τούτου οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, καθιστώντας τον τομέα συνολικά «πιο φθηνό, πιο καθαρό, πιο πράσινο»·

15.  σημειώνει ότι τα διαφορετικά προβλήματα των μεγάλων παράκτιων ζωνών της ΕΕ υπαγορεύουν την ανάληψη διαφορετικών δράσεων (περισσότερες υπηρεσίες πορθμείου στη Βόρεια Θάλασσα, αναβάθμιση και τεχνική αξιοποίηση των πορθμείων στη Μεσόγειο κ.λπ.)·

16.  είναι πεπεισμένο ότι η βιομηχανία ναυπήγησης επιβατικών πλοίων της ΕΕ πρέπει να παραμείνει βασικός ανταγωνιστικός παίκτης, παρέχοντας περισσότερα κίνητρα και μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα χάρη στην αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στη συγκεκριμένη βιομηχανία·

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

17.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις ΠΕΜ στη στρατηγική της και να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε εναρμόνιση με τις συμφωνίες COP21, και να ελαχιστοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο το εξωτερικό κόστος·

18.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τα πρότυπα της Βαλτικής Θάλασσας για τα όρια των εκπομπών θείου, την ποιότητα των καυσίμων και τη χρήση κινητήρων αποδοτικότερων από πλευράς καυσίμων·

19.  τονίζει ότι η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές απαιτεί σημαντικές προσπάθειες και πρόοδο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας· στηρίζει την Επιτροπή στην προώθηση του ΥΦΑ (υγροποιημένου φυσικού αερίου), των εναλλακτικών μη ορυκτών καυσίμων, των ηλεκτρικών και υβριδικών συστημάτων με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τα θαλάσσια σκάφη, και την ενθαρρύνει να προσαρμόσει την έρευνα και την καινοτομία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή στον τομέα των ΠΕΜ·

20.  υπενθυμίζει ότι, μετά την έκδοση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απαιτείται στους θαλάσσιους λιμένες του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ να υπάρχουν, έως το 2025, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού σκαφών και ποντοπόρων πλοίων με ΥΦΑ, ενώ στους εσωτερικούς λιμένες έως το 2030·

21.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές ενεργειακής αυτάρκειας μέσω της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στα κτίρια των λιμενικών τερματικών σταθμών και μέσω της αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας για τη μεταγενέστερη χρήση της κατά τη διάρκεια της νύχτας·

22.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας των πορθμείων αποτελεί σημαντική συνιστώσα της αγοράς θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων (SSS): συνεπώς, έχει ζωτική σημασία η διατήρηση του δυναμισμού και της ανταγωνιστικότητάς του, με ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων και της ενεργειακής του απόδοσης·

23.  επικροτεί την πρωτοβουλία REFIT της Επιτροπής για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων ως μια ευκαιρία ευθυγράμμισης της υφιστάμενης οδηγίας με τις διεθνείς εξελίξεις, και στηρίζει και ενθαρρύνει τα σχέδιά της για την κατάρτιση νέας νομοθεσίας βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποτρέψει τη δρομολόγηση περισσότερο βιώσιμων πρωτοβουλιών εκ μέρους των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένου ενός έγκυρου συστήματος πληροφοριών και παρακολούθησης για τη διαχείριση των αποβλήτων, τόσο επί των πλοίων όσο και στους λιμένες·

Ασφάλεια και προστασία

24.  τονίζει ότι η πρόληψη της ρύπανσης και των ατυχημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά τη βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών θαλάσσιων πορθμείων και κρουαζιερόπλοιων, καθώς και για διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών·

25.  υπενθυμίζει ότι τα πληρώματα των πορθμείων και των κρουαζιερόπλοιων πρέπει να είναι εκπαιδευμένα ώστε να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στους επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

26.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία θα καθορίζει εναρμονισμένα πρότυπα για τα προσόντα των μελών του πληρώματος και του πλοιάρχου προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική ναυσιπλοΐα·

27.  τονίζει ότι, όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών, όπως τα συμβατικά ραντάρ, το SafeSeaNet, το Galileo και οι υπηρεσίες ποτάμιας ενημέρωσης (RIS), έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας, και προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση του RIS·

28.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να προτείνουν ένα σαφές πλαίσιο για την κατανομή των ευθυνών και των εξόδων, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και την παροχή πρόσθετης κατάρτισης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης στο προσωπικό, ιδίως για να γίνει αποδεκτή η κατάρτιση με τη χρήση εγκεκριμένων προσομοιωτών ως τμήμα του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· θεωρεί ότι μόνο με ειδικευμένο προσωπικό μπορούν πραγματικά να βελτιωθούν η ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών·

29.  επικροτεί τις νέες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για απλούστευση και βελτίωση των κοινών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων που μεταφέρουν επιβάτες στα ύδατα της ΕΕ, ώστε να βελτιωθούν η ασφάλεια και ο ανταγωνισμός, χάρη σε κανόνες περισσότερο σαφείς και απλούς και χάρη στην ευθυγράμμισή τους με τις νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις·

30.  αναγνωρίζει, δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχίας που προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας, ότι ενδέχεται να χρειαστεί η θέσπιση πρόσθετων μέτρων όπου θα λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας των πορθμείων και της λειτουργίας τους μέσα στον λιμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των καθημερινών πορθμειακών συνδέσεων·

31.  επισημαίνει ότι πολλοί ποταμοί αποτελούν σύνορα και ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν συνεργασίες καθώς και ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά συστήματα προστασίας, ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργούν και στις δύο πλευρές των συνόρων·

32.  επισημαίνει ότι πολλές κλειστές θάλασσες, όπως π.χ. η Βαλτική και η Αδριατική, βρέχουν πολλά κράτη μέλη αλλά και χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον λόγο αυτό ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν αποτελεσματικό σύστημα ασφάλειας, προστασίας και κυρίως αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων·

33.  τονίζει ότι, όταν τα διεθνή θαλάσσια πορθμεία πλέουν στα χωρικά ύδατα της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών·

Ποιότητα υπηρεσιών και προσβασιμότητα

34.  προτρέπει την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 στην πρότασή της για τα δικαιώματα των επιβατών στις διατροπικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων πτυχών που αφορούν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και επίσης να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων και των οικογενειών που ταξιδεύουν με παιδιά· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα·

35.  τονίζει τη σημασία του τομέα των ΠΕΜ στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και της αποεποχικοποίησης, ιδίως στις απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές της Ένωσης, όπως οι παράκτιες, νησιωτικές, λιμναίες και αγροτικές περιοχές· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα πρέπει να αποτελούν εστιακό σημείο για την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της ΕΕ για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων υπέρ των τοπικών κοινοτήτων στις προαναφερθείσες υπερπόντιες περιοχές·

36.  τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η δημιουργία κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ των εσωτερικών πλωτών οδών και του ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, για να καταστούν πολλές περιοχές της ΕΕ τουριστικά πιο ελκυστικές· επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που ταξιδεύουν με ποδήλατα και χρησιμοποιούν τις πλωτές επιβατικές μεταφορές·

37.  θεωρεί ότι ο τουρισμός στις παράκτιες περιοχές και στα νησιά είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένος λόγω της έλλειψης διασυνδεσιμότητας· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει στις εν λόγω περιοχές για ποιοτικές υπηρεσίες μεταφοράς·

38.  εκτιμά πως ο τομέας των επιβατικών πλωτών μεταφορών είναι σημαντικός ακόμη και για τις περιοχές όπου επί του παρόντος δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, όπως π.χ. στις αραιοκατοικημένες απομακρυσμένες περιοχές·

39.  υπενθυμίζει ότι ορισμένες πορθμειακές συνδέσεις είναι «γραμμές ζωής» – ζωτικής σημασίας για την πραγματική εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή– που συνδέουν τις απώτατες περιοχές με το ηπειρωτικό έδαφος και τις περιοχές οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση·

40.  τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί το πλαίσιο παροχής συνδέσεων με τα νησιά, τις νησιωτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές μέσω της θέσπισης μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των πορθμείων και τη δημιουργία κατάλληλων τερματικών σταθμών·

41.  επισημαίνει τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης των ΠΕΜ σε ένα πλαίσιο πολυτροπικής κινητικότητας, με έμφαση στις δημόσιες μεταφορές σε περιοχές μεγάλων αστικών συγκροτημάτων, τόσο για τους μετακινούμενους εργαζομένους όσο και για τους τουρίστες· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για την ανάπτυξη της κινητικότητας ως υπηρεσίας μέσα από την ενεργοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της άνεσης, της χρονικής ακρίβειας και της συχνότητας, την άμβλυνση των πιέσεων που υφίστανται οι αλυσίδες εφοδιαστικής, καθώς και την επίτευξη ταχύτερων χρόνων επιβίβασης, για την προσέλκυση επιβατών·

42.  τονίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
(3) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 10.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0310.
(5) ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1.
(6) ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 163 της 25.6.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ L 325 της 9.12.2010, σ. 1.
(9) ΕΕ L 188 της 2.7.1998, σ. 35.
(10) ΕΕ L 320 της 30.12.1995, σ. 14.
(11) ΕΕ L 327 της 27.11.2012, σ. 1.


Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας
PDF 474kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (2016/2139(INI))
P8_TA(2016)0437A8-0322/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), και ειδικότερα τον στόχο 17 των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που ορίζονται στο κείμενο αυτό, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη του ΟΗΕ δεσμεύονται να ενισχύσουν τα μέσα υλοποίησης του θεματολογίου και να αναζωογονήσουν την παγκόσμια εταιρική σχέση για τη βιώσιμη ανάπτυξη(1),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα, το κείμενο αποτελεσμάτων που εγκρίθηκε από την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία, 13-16 Ιουλίου 2015) και από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμά της αριθ. 69/313 της 27ης Ιουλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ με τίτλο «Trends and progress in international development cooperation» (Τάσεις και πρόοδος στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία), η οποία υποβλήθηκε στη σύνοδο του 2016 του Φόρουμ Αναπτυξιακής Συνεργασίας (E/2016/65)(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το 2005, το θεματολόγιο δράσης της Άκκρα, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του τρίτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το 2008 στην Άκκρα (Γκάνα)(4), και το αποτέλεσμα του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν (Δημοκρατία της Κορέας) τον Δεκέμβριο του 2011 στο πλαίσιο του οποίου δρομολογήθηκε η Παγκόσμια εταιρική σχέση για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC)(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Dili της 10ης Απριλίου 2010, σχετικά με την οικοδόμηση της ειρήνης και την ενίσχυση του κράτους, καθώς και τη νέα συμφωνία δέσμευσης για τα ασταθή κράτη που δρομολογήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011 στο τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου της πρώτης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της GPEDC, που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού τον Απρίλιο του 2014(6),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη δεύτερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2016(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του ΟΟΣΑ και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών του 2014 με τίτλο «Making Development Co-operation More Effective» (Για μια αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή συνεργασία)(8),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που καταρτίστηκε στο Siem Reap το 2011 για την κοινή αντίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) σχετικά με το διεθνές πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των ΟΚΠ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει τον περιορισμό και την εξάλειψη της φτώχειας ως κύριο στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων αρμόδιων οργανισμών και να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρμόζουν και οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη του 2005 για την ανάπτυξη(9) και τα σχέδια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια νέα κοινή αντίληψη το 2017,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική(10),

–  έχοντας υπόψη το ενοποιημένο κείμενο του επιχειρησιακού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας(11), το οποίο βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 για «ένα επιχειρησιακό πλαίσιο ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας», στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 για τον «καταμερισμό της εργασίας μεταξύ χωρών» και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2010 για την «αμοιβαία ευθύνη και διαφάνεια»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Δρομολόγηση του πλαισίου αποτελεσμάτων διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της ΕΕ» (SWD(2015)0080), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με το πλαίσιο αποτελεσμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την κοινή θέση της ΕΕ για την πρώτη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης του κοινού προγραμματισμού(15),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 για την ετήσια έκθεση του 2016 προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2015, «2015 EU Accountability Report on Financing for Development - Review of progress by the EU and its Member States» (Έκθεση του 2015 για τη λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη - Επισκόπηση της προόδου που έχουν σημειώσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0128),

–  έχοντας υπόψη τη «Συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας - κοινό όραμα, κοινές δράσεις: μια ισχυρότερη Ευρώπη» που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο 2016 από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το τέταρτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον συντονισμό των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0322/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που θεσπίστηκαν με τη Διακήρυξη του Παρισιού και το θεματολόγιο δράσης της Άκκρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και έχουν αποδείξει την αξία τους όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας υποστήριξης για τη βοήθεια στις χώρες δωρητές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλού επιπέδου πολιτικές δεσμεύσεις της Συναίνεσης του Μοντερέι (2002), της Δήλωσης της Ρώμης (2003), της Δήλωσης του Παρισιού (2005), του θεματολογίου δράσης της Άκκρα (2008) και του 4ου Φόρουμ του Μπουσάν για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (2011), επιδιώκουν όλες τον ίδιο στόχο για βελτίωση της ποιότητας της εφαρμογής, της διαχείρισης και της χρήσης της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την αποτελεσματικότητα της βοήθειας έχουν συμβάλει σαφώς στην πρόοδο προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σε πολλές χώρες, όμως η πρόοδος εξακολουθεί να είναι άνιση και δεν εφαρμόζονται πλήρως και πάντα όλες οι αρχές σε όλες τις χώρες και από όλους τους αναπτυξιακούς φορείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η παγκόσμια εταιρική σχέση στην υλοποίηση του θεματολογίου για το 2030 και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταθέτοντας την προσοχή από την έννοια της «αποτελεσματικότητας της βοήθειας», που αφορά την παραδοσιακή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, στην «αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου για το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και στον τομέα της καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας και της ανισότητας, εάν είναι περισσότερο στοχευμένη και εάν τηρεί τις αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας, δηλαδή την δημοκρατική ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, την ευθυγράμμιση, την ενίσχυση της τοπικής ικανότητας, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία, την εστίαση στα αποτελέσματα και την απουσία αποκλεισμών· τονίζει ότι η επιβολή όρων για τη χορήγηση βοήθειας οφείλει να σέβεται τις αρχές της δημοκρατικής ανάληψης ευθύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια και συνεργασία, χρειάζονται και άλλα μέσα αναπτυξιακής πολιτικής για την αποτελεσματική εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική βοήθεια παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η υπευθυνότητα του κράτους, η ακριβέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, η μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών, η καλύτερη προβλεψιμότητα της βοήθειας και η βέλτιστη χρήση των μέσων απευθείας προς όφελος των λαών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας μετατρέπεται σε πραγματικό εταίρο στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών μας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, από κοινού με άλλες παραδοσιακές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές αναπτυξιακές οργανώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας οι δικαιούχες χώρες να εφαρμόζουν παράλληλα οικονομικές πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη, μέσω της θέσπισης μηχανισμών της οικονομίας της αγοράς, της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων της εγγείου ιδιοκτησίας, όπως και μέσω του σταδιακού ανοίγματος των αγορών τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της βοήθειας αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, πρόσθετο κόστος ύψους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια εταιρική σχέση για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (GPEDC) αποτελεί ένα φόρουμ χωρίς αποκλεισμούς στο οποίο συμμετέχουν κυβερνήσεις, διμερείς και πολυμερείς οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών, κοινοβούλια, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας, από όλες ανεξαιρέτως τις χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η GPEDC εστιάζει στη συμπεριφορά και στις σχέσεις μεταξύ των αναπτυξιακών φορέων, στην αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την τήρηση των κρίσιμων αρχών που ορίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών προσπαθειών όλων των φορέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η σχέση της με την παγκόσμια αναπτυξιακή αρχιτεκτονική που επιβλέπει την υλοποίηση του θεματολογίου για το 2030·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ρωσία και η Ινδία διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο τόσο ως αναδυόμενοι δωρητές όσο και για τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και τεχνολογίας στον τομέα της ανάπτυξης, κυρίως λόγω της δικής τους πρόσφατης και τρέχουσας αναπτυξιακής εμπειρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία τους με πιο παραδοσιακούς δωρητές για την προαγωγή των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και η συμμετοχή τους στην χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή συνεργασία στο πλαίσιο της GPEDC μπορούν να ενισχυθούν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη συντονιστική επιτροπή της GPEDC και ότι ένας από τους συμπροέδρους της κατάγεται από κράτος μέλος της ΕΕ, τις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία αναλαμβάνει τώρα αυτόν τον ρόλο της συμπροεδρίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάληψη ιδίας ευθύνης στην αναπτυξιακή συνεργασία απαιτείται η ευθυγράμμιση των δωρητών με τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και τους διεθνώς συμφωνημένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και επιμέρους στόχους, καθώς και η εγχώρια συμμετοχή όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λογοδοσία κατά την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια παράγει διπλά οφέλη όταν όχι μόνο χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα αλλά και δαπανάται τοπικά, σε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση των συστημάτων των χωρών και των εθνικών συστημάτων σύναψης συμβάσεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, σε συμφωνία με τη Διακήρυξη του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, καθώς και για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατικής λογοδοσίας στις χώρες εταίρους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεματολόγια συνεργασίας και ανάπτυξης που ορίζονται με βάση τους παρόχους και η συνδεδεμένη βοήθεια, μεταξύ άλλων και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να αποτελούν έκφραση διαφόρων πολιτικών συμφερόντων τα οποία ενίοτε έρχονται σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές πολιτικές και ενδέχεται να υπονομεύουν την ανάληψη ιδίας ευθύνης και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την ευθυγράμμιση, οδηγώντας σε αναποτελεσματικότητα και σε αύξηση της εξάρτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη ιδίας ευθύνης σε τοπικό επίπεδο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς τη διασφάλιση αποτελεσματικής ανάπτυξης για τους πολίτες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαίσια αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό για τη μέτρηση των επιτευγμάτων των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά η ανάληψη πλήρους ιδίας ευθύνης και η χρήση των πλαισίων αυτών από τις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν ένα διαρκές πρόβλημα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον γύρο παρακολούθησης της GPEDC για το 2016 προκύπτει ότι η πρόοδος στη χρήση των εθνικών συστημάτων παραμένει περιορισμένη και ότι δεν έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την αποσύνδεση της βοήθειας από όρους, και παραμένει στο 80%, ένα ρεκόρ που σημειώθηκε το 2010·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των κοινοβουλίων των χωρών εταίρων, οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τον βαθμό στον οποίο συμμετέχουν και ενημερώνονται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, η οποία νοείται ως η αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων και των πόρων που διοχετεύονται στην ανάπτυξη, εξαρτάται τόσο από τους δωρητές βοήθειας και τις χώρες αποδέκτες όσο και από την ύπαρξη αποτελεσματικών θεσμικών οργάνων που να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην προσφορά, ορθών πολιτικών, από τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών με βάση την αρχή της επικουρικότητας, από την ύπαρξη κράτους δικαίου, δημοκρατικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεσματικών και διαφανών μηχανισμών παρακολούθησης και διασφαλίσεων κατά της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες και κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η GPEDC θα πρέπει να διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στη διευκόλυνση και προώθηση της προόδου σχετικά με τους ανωτέρω καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της βοήθειας παραμένει ένα διαρκές πρόβλημα που οφείλεται στην αύξηση των δωρητών και των οργανισμών παροχής βοήθειας, και στον μη συντονισμό των δραστηριοτήτων και των έργων τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου συνεχίζει να αυξάνεται παρά την επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών και την πτώση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναπτυξιακό τοπίο γίνεται όλο και πιο ανομοιογενές, καθώς περισσότεροι άποροι ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος από ό,τι σε χώρες χαμηλού εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα ότι έχει μεταβληθεί η φύση των αναπτυξιακών προκλήσεων, καθώς αναδύονται νέες παγκόσμιες απειλές όπως η μετανάστευση, η επισιτιστική ασφάλεια, η ειρήνη και σταθερότητα και η κλιματική αλλαγή

1.  καλεί όλους τους αναπτυξιακούς φορείς να αξιοποιήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από το Παρίσι μέχρι το Μπουσάν, καθώς και να ανανεώσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να γίνει η αναπτυξιακή συνεργασία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, με σκοπό την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που ορίζονται στο θεματολόγιο για το 2030 και τη βέλτιστη δυνατή χρήση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την ανάπτυξη·

2.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης για να εξαλειφθεί η φτώχεια και να προωθηθούν οι ΣΒΑ· εκτιμά πως η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής χρηματοδότησης πρέπει να αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα και τη συμβολή της στη συνολική αναπτυξιακή πολιτική·

3.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στην υλοποίηση του θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, για την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων, την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών και την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι η ΕΑΒ είναι περισσότερο ευέλικτη, προβλέψιμη και αξιόπιστη από άλλες ροές που συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη·

4.  υπενθυμίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία· επισημαίνει ότι οι περισσότεροι πάροχοι ΕΑΒ δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευσή τους για χορήγηση του 0,7 % του ΑΕΕ τους στην αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2015, με αποτέλεσμα περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ να μην έχουν διατεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

5.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στην από καιρό αναληφθείσα δέσμευσή τους, ότι θα αφιερώσουν το 0,7 % του ΑΕΕ στη βοήθεια και θα αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουν, μεταξύ άλλων, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθώς και να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό χάρτη πορείας, προκειμένου να εκπληρώσουν τη δέσμευση με διαφανή, προβλέψιμο και υπεύθυνο τρόπο· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης των κριτηρίων χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) με σκοπό την κάλυψη και άλλων δαπανών εκτός εκείνων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

6.  επισημαίνει με ανησυχία ότι έως τα μέσα του 2015 μόνον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ είχαν δημοσιεύσει σχέδια υλοποίησης του Μπουσάν· παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν σχέδια υλοποίησης και έκθεση σχετικά με τις προσπάθειές τους πριν από τη δεύτερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου (HLM2) της GPEDC, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2016·

7.  ζητεί το τελικό κείμενο της δεύτερης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου να αναφέρει σαφώς και να αναθέτει διαφοροποιημένους ρόλους και αρμοδιότητες των αναπτυξιακών φορέων και θεσμικών οργάνων για την υλοποίηση του θεματολογίου και την εφαρμογή των αρχών, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόοδος και να διευκολυνθεί η μελλοντική συνεργασία·

8.  επισημαίνει την πρόταση του Μεξικού για την προσθήκη μιας πέμπτης αρχής της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, βάσει της οποίας «κανείς δεν μένει πίσω»· αναγνωρίζει τη σημασία του να δοθεί ισχυρή έμφαση στους απόρους και στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ισότητας των φύλων και των καταστάσεων αστάθειας και σύγκρουσης, στο πλαίσιο του θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· εκφράζει την άποψη ότι, παρότι η αρχή αυτή συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία και την πρωταρχική δέσμευση του θεματολογίου για το 2030, η πιθανή προσθήκη της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού όσον αφορά τη λειτουργικότητά της, ιδίως σε σχέση με ζητήματα εξορθολογισμού και δεικτών·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ισχυρός ρόλος στην GPEDC στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεματολογίου για το 2030 και του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα· θεωρεί ότι η GPEDC μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, εάν το έργο της διαμορφωθεί σε στάδια και προσαρμοστεί με στρατηγικό τρόπο με βάση τις εργασίες και το χρονοδιάγραμμα του Φόρουμ Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ, του Φόρουμ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, και του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου·

10.  τονίζει ότι η GPEDC θα πρέπει να διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στις πτυχές της παρακολούθησης και της λογοδοσίας βάσει αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά τις αρχές της αποτελεσματικότητας για την επίτευξη των ΣΒΑ και για τη στήριξη της πληρέστερης υλοποίησής τους από όλους τους φορείς σε εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη η GPEDC να παρέχει σαφώς καθορισμένους διαύλους συνεργασίας για συγκεκριμένους αναπτυξιακούς φορείς πέραν των δωρητών του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων δωρητών, των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ιδιωτών φιλάνθρωπων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις για την προεδρία της GPEDC θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των ενδιαφερόμενων φορέων·

11.  υπενθυμίζει ότι το 1% της ανάπτυξης στην Αφρική είναι υπερδιπλάσιο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας·

12.  πιστεύει ότι η GPEDC θα πρέπει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη διασφάλιση της προόδου προς την επίτευξη του ΣΒΑ 17, δηλαδή όσον αφορά την παρακολούθηση και τη λογοδοσία, τις πτυχές της ποιότητας και της ικανότητας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, τη φορολογία και τη βιωσιμότητα του χρέους, την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευθύνη του για βιώσιμη ανάπτυξη, διαφάνεια, συνεκτικότητα πολιτικής, εταιρικές σχέσεις πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων και τη συνεργασία Νότου-Νότου και την τριμερή συνεργασία·

13.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η GPEDC όσον αφορά τον δείκτη ΣΒΑ 17.16.1, κυρίως για την επίτευξη αποτελεσματικότερων και χωρίς αποκλεισμούς εταιρικών σχέσεων με τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό τη στήριξη και τη διατήρηση της εφαρμογής του θεματολογίου για το 2030, μέσω της μέτρησης της ποιότητας των αναπτυξιακών τους προσπαθειών· επιδοκιμάζει τον γύρο παρακολούθησης για το 2016, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των αναπτυξιακών εταίρων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή έχει αυξηθεί και προσβλέπει στην έκδοση της έκθεσης προόδου·

14.  ενθαρρύνει τα μέρη της GPEDC να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μια περισσότερο ανεξάρτητης και κατάλληλα στελεχωμένης μόνιμης γραμματείας της, αξιοποιώντας το έργο της κοινής ομάδας υποστήριξης, και παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους να ορίσουν εθνικά σημεία επαφής·

15.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτελεί τον βασικό του ρόλο της άσκησης δημοκρατικού ελέγχου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών, και ζητεί να λαμβάνει τακτική και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις που λαμβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της συντονιστικής επιτροπής της GPEDC·

16.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και συνιστά στην Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε πληροφορίες σχετικές με τη διαφάνεια του προγραμματισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τα έργα και τις ροές βοήθειας, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (ΙΑΤΙ/ΠΔΔΒ) και τη δημιουργία της ιστοσελίδας «EU Aid Explorer»· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα σημαντικά βήματα στο συγκεκριμένο θέμα και ζητεί από όλους τους δωρητές να καταβάλουν επειγόντως περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα, η έγκαιρη παροχή και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών και των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη που δεν συνεισφέρουν ήδη στην ΙΑΤΙ/ΠΔΔΒ να αρχίσουν να το πράττουν· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα και να στηρίξουν και τις χώρες εταίρους με την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

17.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση, επανεξέταση, και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την αναπτυξιακή πρόοδο έχουν τεράστια σημασία για μια μεγαλύτερη λογοδοσία και καλύτερα αποτελέσματα στη συνεργασία, ιδίως σε επίπεδο χώρας· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις, τουλάχιστον κάθε 24 μήνες, σχετικά με τις προσπάθειες και τα σχέδια δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών για πλήρη εφαρμογή των αρχών του Μπουσάν· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω τις χώρες εταίρους για να βελτιώσουν τη διοικητική και υλικοτεχνική ικανότητά τους, και ιδίως τα στατιστικά τους συστήματα·

18.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τη συνεργασία ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια των φορολογικών καθεστώτων και, γενικότερα, των χρηματοοικονομικών ροών· επιμένει στον κρίσιμο ρόλο και στις ευθύνες των πολυεθνικών εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον τομέα αυτόν·

19.  καλεί την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και τους οργανισμούς των κρατών μελών, να ενημερώνουν τα εθνικά κοινοβούλια και, στον βαθμό που είναι εφικτό, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τους ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με τον προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που συνδέονται με την αναπτυξιακή βοήθεια, δημοσιεύοντας ειδικές ανά χώρα ανασκοπήσεις της αναπτυξιακής συνεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν μια γενική επισκόπηση των στρατηγικών εγγράφων, του συντονισμού των δωρητών, των ετήσιων σχεδίων δράσης και των συνεχιζόμενων και προγραμματισμένων προγραμμάτων, καθώς και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για έργα και προμήθειες ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης που εφαρμόζονται·

20.  ενθαρρύνει τα κοινοβούλια των δικαιούχων χωρών να θεσπίσουν εθνικές πολιτικές σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί η λογοδοσία των κυβερνήσεων των χωρών δωρητών και των δικαιούχων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, να ενισχυθεί η δημοσιονομική διαχείριση και η ικανότητα απορρόφησης, να εξαλειφθεί η διαφθορά και κάθε μορφή διασποράς της βοήθειας, να καταστούν αποτελεσματικά τα φορολογικά συστήματα και να βελτιωθούν οι όροι για τη λήψη δημοσιονομικής στήριξης καθώς και, μακροπρόθεσμα, να μειωθεί η εξάρτηση από τη βοήθεια·

21.  θεωρεί σημαντικό να προωθήσουν όλα τα κράτη μέλη τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία «Addis Tax» προκειμένου να διπλασιαστεί έως το 2020 η τεχνική βοήθεια, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών εταίρων στον τομέα της φορολογίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών εταίρων προκειμένου να υποστηρίξουν με εποικοδομητικό τρόπο την ανάπτυξη τέτοιου είδους πολιτικών, τις οποίες θα συμπληρώσουν με ρυθμίσεις αμοιβαίας λογοδοσίας· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για βελτίωση της εγχώριας λογοδοσίας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης μέσω της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων και των ανώτατων ελεγκτικών αρχών·

23.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν για την ανάπτυξη οι πολίτες, οι τοπικές κοινότητες, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι οργανώσεις με βάση την πίστη, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), οι ακαδημαϊκοί φορείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας και τονίζει ότι όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να συμμετέχουν στην προώθηση και την υλοποίηση του θεματολογίου για την αποτελεσματικότητα σε διάφορα επίπεδα· πιστεύει ότι για την αποτελεσματική τους συμβολή απαιτείται η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, στην αμοιβαία λογοδοσία και στη διαφάνεια, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση καθώς και ότι οι δωρητές θα πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητες πρόβλεψης και την ταχύτητά τους όταν συνεργάζονται με τους φορείς αυτούς ως εταίρους υλοποίησης και εταίρους παροχής βασικών υπηρεσιών ούτως ώστε να επωφελούνται πραγματικά οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

24.  υπογραμμίζει ότι η βοήθεια μπορεί να είναι βιώσιμη μόνον όταν οι αποδέκτες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον και υπευθυνότητα· τονίζει τη σημασία της κοινής ευθύνης για τα αναπτυξιακά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων για την εφαρμογή των αρχών της Κωνσταντινούπολης, και υπενθυμίζει ότι η δημοκρατική ανάληψη ευθύνης απαιτεί ισχυρά θεσμικά όργανα ικανά να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία του να δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) να ασκήσουν τον ρόλο τους ως ανεξάρτητοι αναπτυξιακοί φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, που να είναι σύμφωνο με τα εγκεκριμένα διεθνή δικαιώματα και να μεγιστοποιεί τη συμβολή των ΟΚΠ στην ανάπτυξη· εκφράζει την ανησυχία του για το υπό συρρίκνωση πεδίο των ΟΚΠ σε πολλές χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την πρόσβαση των OKΠ σε χρηματοδότηση·

26.  επιδοκιμάζει την πρόοδο και τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τον κοινό προγραμματισμό· σημειώνει ότι ο κοινός προγραμματισμός αναμένεται να μειώσει τον κατακερματισμό της βοήθειας και το κόστος των συναλλαγών, να αυξήσει τη συμπληρωματικότητα μέσω του καλύτερου καταμερισμού της εργασίας και να ενισχύσει την εγχώρια και αμοιβαία λογοδοσία καθώς και την προβλεψιμότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας, προσφέροντας κατά συνέπεια σαφή πλεονεκτήματα τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους· παρατηρεί ότι ο κοινός προγραμματισμός έχει διερευνηθεί σε 59 από τις 110 χώρες εταίρους που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια από την ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη και από τις χώρες εταίρους να προωθήσουν τη δέσμευσή τους για κοινό προγραμματισμό προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του σε όλες τις πιθανές χώρες·

27.  υπενθυμίζει το αίτημά του(26) για κωδικοποίηση και ενίσχυση των μηχανισμών και των πρακτικών, για καλύτερη συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικό συντονισμό της αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για έκδοση σαφών και υποχρεωτικών κανόνων, για δημοκρατική ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο, εναρμόνιση, ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και τα συστήματα της κάθε χώρας, προβλεψιμότητα των κονδυλίων, διαφάνεια και αμοιβαία λογοδοσία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν δόθηκε συνέχεια στο αίτημα αυτό και να αναφέρει τα εναλλακτικά μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει εν προκειμένω·

28.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να προβούν σε αποσύνδεση της βοήθειας που χορηγούν και αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για επίσπευση της αποσύνδεσης της βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο από όλους τους χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών· καλεί τους χορηγούς βοήθειας να χρησιμοποιούν ως πρώτη επιλογή τα συστήματα δημόσιων προμηθειών των χωρών εταίρων·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν τα εμβληματικά έργα συνεργασίας Nότου-Nότου και τριμερούς συνεργασίας, με τη συμμετοχή νέων αναδυόμενων δωρητών και άλλων χωρών μεσαίου εισοδήματος με βάση την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, χωρίς να χαθεί η προοπτική εξάλειψης της φτώχειας· τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού της αποκεντρωμένης συνεργασίας προκειμένου να προωθηθεί το θεματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και παράλληλα να τηρηθούν όλες οι διασφαλίσεις όσον αφορά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή και να αποτραπεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της δομής του συστήματος διεθνούς βοήθειας·

30.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στην προώθηση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και στην ενίσχυση της πρόσβασης των πιο άπορων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και να ενεργοποιήσει άλλους κρίσιμους συστημικούς παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της ισότητας των φύλων (όπως διατυπώνεται στη Σύμπραξη του Μπουσάν), της εκπαίδευσης και των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια, εάν χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της νόμιμης διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς με βάση το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία του ΣΒΑ 16 για τη συνολική αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και προειδοποιεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν μπορεί να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον στόχο της όταν δεν επικρατεί ειρήνη, δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ένα αμερόληπτο, αποτελεσματικό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ούτε διεθνώς αναγνωρισμένα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και διασφαλίσεις για την ακεραιότητα των δημόσιων οργανισμών και των κατόχων αξιωμάτων, για ανοικτές σε όλους, συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα καθώς και για διαφάνεια και λογοδοσία·

32.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά στις δικαιούχους χώρες, είτε συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή βοήθεια είτε όχι, συνιστά σημαντική παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας και ζημιώνει την υποστήριξη της αναπτυξιακής βοήθειας από την κοινή γνώμη στις χώρες δωρητές· επικροτεί, ως εκ τούτου, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την οριστική εξάλειψη της διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση σε πολλές χώρες εταίρους ενέχει εξ ορισμού έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου·

33.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και άλλους δωρητές να αυξήσουν τις προσπάθειες και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν για τη διαμόρφωση καλύτερης αντίληψης της αποτελεσματικότητας και για τη διενέργεια περισσότερο εις βάθος ανάλυσης σε πλαίσια αστάθειας, μετασυγκρουσιακά πλαίσια και πλαίσια πρόληψης των συγκρούσεων, όπου τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην αποτυπώνονται πάντοτε με τη μορφή δεδομένων και εντός των πλαισίων αποτελεσμάτων·

34.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί σημαντικό εταίρο για την επίτευξη των ΣBA και την κινητοποίηση περισσότερων πόρων για την ανάπτυξη· τονίζει ότι, με δεδομένο τον αυξανόμενο ρόλο τους στην αναπτυξιακή συνεργασία, οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και να συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχεδίων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες ορισμένων φορέων του ιδιωτικού τομέα να λάβουν υπόψη τους τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα, ως κεντρικό στοιχείο των επιχειρηματικών τους μοντέλων και ζητεί να γενικευθεί αυτή η προσέγγιση· τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να σέβεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες που έχουν ως βάση φορολογικούς παραδείσους δεν θα συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕAB· υπογραμμίζει παράλληλα ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να προωθήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφανών νομικών και κανονιστικών συστημάτων·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Κένυας, ως διοργανώτριας της δεύτερης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της GPEDC, στους συμπροέδρους της GPEDC, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, στον ΟΟΣΑ και στη Διακοινοβουλευτική Ένωση.

(1) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(2) http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
(3) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/132/05/PDF/N1613205.pdf?OpenElement
(4) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
(5) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
(6) http://effectivecooperation.org/2014/03/draft-communique-for-the-first-high-level-meeting-of-the-global-partnership/
(7) http://effectivecooperation.org/events/2016-high-level-meeting/
(8) http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/05/4314021e.pdf
(9) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(10) Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07 της 15.5.2007.
(11) Έγγραφο του Συμβουλίου 18239/10.
(12) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9145-2015-INIT/el/pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadasset.aspx?id=15603
(14) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/el/pdf
(15) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8831-2016-INIT/el/pdf
(16) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8822-2016-INIT/el/pdf
(17) Έγγραφο του Συμβουλίου 10715/16.
(18) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 100.
(19) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 38.
(20) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 80.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0558.
(22) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 2.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0137.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0246.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 11ης Δεκεμβρίου 2013, P7_TA(2013)0558.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου