Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I
 Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ
 Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
 Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους
 Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας
 Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone

Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I
PDF 408kWORD 62k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0920),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0004/2014),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Οκτωβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0249/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Νοεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ

P8_TC1-COD(2013)0443


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/2284.)

(1) ΕΕ C 451 της 16.12.2014, σ. 134.
(2) ΕΕ C 415 της 20.11.2014, σ. 23.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 28 Οκτωβρίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0381).


Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ
PDF 434kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III» (2016/2959(RSP))
P8_TA(2016)0439B8-1226/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα μετά την κρίση συμπεράσματα των συνόδων κορυφής της G20,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, της 27ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, της 14-15ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, της 23-24ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της G20, της 4-5ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) προς τους ηγέτες της G20, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως δε την έκθεση της BCBS του Νοεμβρίου του 2015 προς τους ηγέτες της G20 με τίτλο «Finalising post-crisis reforms: an update» (Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων μετά την κρίση: ενημέρωση)(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμβουλευτικά έγγραφα της BCBS, «Revisions to the Basel III leverage ratio framework» (Αναθεωρήσεις του πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» για τον δείκτη μόχλευσης), της 6 Απριλίου 2016, «Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches» (Μείωση της διακύμανσης στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία - περιορισμοί στη χρήση προσεγγίσεων με εσωτερικά υποδείγματα), της 24 Μαρτίου 2016, και «Revisions to the Standardised Approach for credit risk» (Αναθεωρήσεις της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο), της 10 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συζήτησης της BCBS και το συμβουλευτικό έγγραφο «Regulatory treatment of accounting provisions» (Κανονιστική αντιμετώπιση των λογιστικών διατάξεων), του Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το πρότυπο της BCBS «TLAC holdings - Amendments to the Basel III standard on the definition of capital» (Συμμετοχές στο πλαίσιο της Συνολικής Ικανότητας Απορρόφησης Ζημιών - τροποποιήσεις του προτύπου της «Βασιλεία ΙΙΙ» για τον ορισμό του κεφαλαίου), του Οκτωβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το EU Shadow Banking Monitor (επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), του Ιουλίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας μετά την κρίση(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, του 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10 Μαρτίου 2016, σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2015(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο έρευνας για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, «The European Union’s Role in International Economic Fora, Paper 5: The BCBS» (Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή οικονομικά φόρα, Έγγραφο 5: η BCBS),

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), κ. Bill Coen, με την Πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου του ΕΕΜ, κ. Danièle Nouy, τον Πρόεδρο της ΕΑΤ, κ. Andrea Enria, και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis, σχετικά με την ολοκλήρωση της «Βασιλεία III/Βασιλεία IV»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο εκ μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας, και την επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Katainen στις 6 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση της «Βασιλεία III» (O-000136/2016 – B8-1810/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανθεκτικό και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διότι εξασφαλίζει την απαιτούμενη δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας καθ’ όλο τον οικονομικό κύκλο, και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες των χωρών της G20 συμφώνησαν, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε ένα συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών προτύπων των διεθνών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η BCBS αναπτύσσει διεθνώς συμφωνημένα ελάχιστα πρότυπα για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για μεγάλες, διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η BCBS παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των παγκόσμιων αυτών προτύπων και υποβάλλει εκθέσεις στην G20· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθοδήγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη του ρυθμιστικού κατακερματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποίησε τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα στο πλαίσιο του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ IV), προσαρμόζοντάς τα, ωστόσο, στην πραγματικότητα των χρηματοδοτικών αναγκών της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ, και επιτρέποντας έναν βαθμό ευελιξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ έχει αποφασιστεί πως τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες και όχι μόνο στις μεγαλύτερες τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα, ενώ ορισμένες μη ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες τα εφαρμόζουν μόνο για τις μεγαλύτερες τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο είναι σημαντική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την επανεξέταση των ΚΚΑ/ΟΚΑ IV προκειμένου να υλοποιηθούν περαιτέρω συμφωνηθείσες αναθεωρήσεις του πλαισίου της Βασιλείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές προς άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, όπως η συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών (TLAC) και η υποχρεωτική χρήση κεντρικής εκκαθάρισης για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως με τη σύσταση της Τραπεζικής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υγιές πλαίσιο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πλήρες και ισόρροπο, προκειμένου να καλύπτει δυναμικές εποπτικές πρακτικές και να μην επικεντρώνεται μόνο σε στατικές ρυθμίσεις που καλύπτουν κυρίως ποσοτικές πτυχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι συντελεστές στάθμισης και η «μοντελοποίηση στρατηγικού κινδύνου» για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εθνικές εποπτικές αρχές κατά την αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων παρουσίασαν υπερβολική μεταβλητότητα στο παρελθόν, γεγονός που συνέβαλε στη χρηματοπιστωτική κρίση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τα διάφορα τραπεζικά επιχειρηματικά υποδείγματα μπορεί να διαφέρει σημαντικά ως προς το εύρος και την πολυπλοκότητα, γεγονός που καθιστά μια ενιαία προσέγγιση αναποτελεσματική και δυσανάλογα επαχθή, ιδίως για πολλές τράπεζες σχετικά μικρού μεγέθους, προσανατολισμένες στην εγχώρια αγορά και λιγότερο πολύπλοκες και διασυνδεδεμένες, καθώς και για τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές τους· απαιτείται, συνεπώς, ο κατάλληλος βαθμός αναλογικότητας και ευελιξίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η BCBS εξετάζει αυτή τη στιγμή περαιτέρω αλλαγές του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του επιχειρησιακού κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις εστιάζονται στη βελτίωση της ευαισθησίας στον κίνδυνο και της συνοχής της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο, στην επιβολή πρόσθετων περιορισμών στην εσωτερικά διαμορφωμένη προσέγγιση και στην οριστικοποίηση της σχεδίασης του δείκτη μόχλευσης, καθώς επίσης σε ενδεχόμενο ελάχιστο όριο κεφαλαίων με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση για τις εκτιμήσεις πιστωτικού κινδύνου, ενώ στην ΕΕ πολλές μεγάλες και μεσαίες τράπεζες βασίζονται σε εσωτερικά υποδείγματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης και ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας είναι βασικοί παράγοντες για να λειτουργήσει το πρότυπο της BCBS στις μικρές τράπεζες από τις οποίες χρησιμοποιείται κυρίως·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 έχει δηλώσει πως η τρέχουσα αναθεώρηση δεν θα πρέπει να επιφέρει σημαντική αύξηση των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, άποψη την οποία επανέλαβαν τα κράτη μέλη κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN τον Ιούλιο του 2016·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποβάλλονται τώρα συστημικά σε τακτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι εξωενωσιακών δικαιοδοσιών, όπως η Ιαπωνία, έχουν εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με την αυξανόμενη πίεση για αύξηση κεφαλαίων και την αντιμετώπιση του υψηλότερου κόστους που συνεπάγεται η συμμόρφωση προς τα νέα πρότυπα που έχουν οριστεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της BSBC δεν έχουν νομική ισχύ και πρέπει να μεταφέρονται στη νομοθεσία μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας προκειμένου να εφαρμοστούν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συμμετέχουν όλες οι εθνικές αρμόδιες αρχές στην BCBS, αλλά η ΕΚΤ και ο ΕΕΜ εκπροσωπούνται ως πλήρη μέλη, ενώ η Επιτροπή και η ΕΑΤ ως παρατηρήτριες·

1.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη κατάλληλων παγκόσμιων προτύπων και αρχών είναι σημαντική για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, και χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει μετά την κρίση η BCBS στον συγκεκριμένο τομέα·

2.  επαναλαμβάνει ότι οι τράπεζες χρειάζεται να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, προκειμένου να υποστηριχτεί η πραγματική οικονομία, να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και να αποφευχθεί η επανάληψη των τεράστιων διασώσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης· υπογραμμίζει ότι απαιτείται κατάλληλη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3.  επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες δικαιοδοσίες, οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι πιθανό να παραμείνουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ προσπαθούσε πάντα να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό (π.χ. με τη χρήση του συντελεστή υποστήριξης ΜΜΕ) και ότι αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει (π.χ. με την παράταση και την επέκταση του συντελεστή υποστήριξης)· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

4.  επισημαίνει τις συνεχιζόμενες εργασίες της BCBS για την οριστικοποίηση του πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ», που στοχεύουν σε μεγαλύτερη απλούστευση, συγκρισιμότητα και σύγκλιση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο κεφαλαιακού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερβολική μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων και να εφαρμόζονται ίδιοι κανόνες για ίδιους κινδύνους· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, προκειμένου να βελτιωθούν η νομιμοποίηση και ο ενστερνισμός των διαβουλεύσεων της BCBS· χαιρετίζει την εμφάνιση του Γενικού Γραμματέα της BCBS ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και παροτρύνει για τη συνέχιση του διαλόγου·

5.  υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση θα πρέπει να σέβεται τη δεδηλωμένη αρχή της Ομάδας Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών και Επικεφαλής Εποπτείας (GHOS) ότι δεν θα αυξηθούν σημαντικά οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, και ταυτόχρονα να ενισχύει τη συνολική χρηματοοικονομική θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών·

6.  υπογραμμίζει ότι μια δεύτερη, εξίσου σημαντική αρχή που πρέπει να τηρείται στην αναθεώρηση συνίσταται στην προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του μετριασμού –αντί της έντασης– των διαφορών μεταξύ δικαιοδοσιών και τραπεζικών υποδειγμάτων, και με την αποφυγή της περιττής επιβάρυνσης του τραπεζικού υποδείγματος της ΕΕ·

7.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αρχική ανάλυση των πρόσφατων σχεδίων της BCBS δείχνει ότι η δέσμη μεταρρυθμίσεων στο τρέχον στάδιο ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με τις δύο προαναφερθείσες αρχές· καλεί την BCBS να αναθεωρήσει τις προτάσεις της ανάλογα, και την ΕΚΤ και τον ΕΕΜ να διασφαλίσουν τον σεβασμό τους στην οριστικοποίηση και την παρακολούθηση του νέου προτύπου·

8.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του νέου προτύπου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη·

9.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η αρχή της αναλογικότητας, η οποία πρέπει όχι απλώς να αξιολογείται σε σχέση με το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε ρύθμιση, αλλά και να θεωρείται δίκαιη ισορροπία μεταξύ του κόστους και των πλεονεκτημάτων του κανονισμού για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων·

10.  ζητεί την καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο·

11.  καλεί την BCBS να αξιολογήσει προσεκτικά και διεξοδικά τον ποιοτικό και τον ποσοτικό αντίκτυπο των νέων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στις διάφορες δικαιοδοσίες και τα διάφορα τραπεζικά υποδείγματα, πριν από την έγκριση του προτύπου από την Επιτροπή· θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η Επιτροπή· καλεί την BCBS να επιφέρει τις αναγκαίες προσαρμογές σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανισορροπίες κατά την εν λόγω ανάλυση·

12.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας ρυθμιστικής προσέγγισης με γνώμονα τον κίνδυνο, όπου θα εφαρμόζονται ίδιοι κανόνες για ίδιους κινδύνους, και υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να περιοριστούν τα περιθώρια για ρυθμιστικό αρμπιτράζ και υπερβολική μεταβλητότητα στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία· καλεί την BCBS να διατηρήσει την ευαισθησία των ρυθμίσεων προληπτικής εποπτείας στον κίνδυνο, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης και η σκοπιμότητα της εφαρμογής της IRBA υπερισχύουν των κινδύνων ρυθμιστικού αρμπιτράζ και αντικατοπτρίζουν ικανοποιητικά τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης, όπως ο δανεισμός για ακίνητα, η χρηματοδότηση υποδομής και ο ειδικός δανεισμός, και αποφεύγοντας τις δυσανάλογες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες συνέπειες για την πραγματική οικονομία από την προτεινόμενη καθιέρωση κατώτατων ορίων αποτελέσματος (output floor)·

13.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά και διεξοδικά τον ποιοτικό και ποσοτικό αντίκτυπο των πρόσφατων και των νέων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην Ευρώπη και στα προβλεπόμενα νομοθετικά σχέδια όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα από την πρόσκληση υποβολής στοιχείων και τις εργασίες για την πρώτη επισκόπηση αξιολόγησης σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2016· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι νέες προτάσεις της BCBS ή η υλοποίησή τους, δεν ακυρώνουν τις πρωτοβουλίες αυτές· τονίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα ως τώρα νομοθετικά επιτεύγματα ούτε να θεωρηθεί παρότρυνση για απορρύθμιση·

14.  ζητεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις για κεντρική εκκαθάριση των παράγωγων προϊόντων, κατά τον καθορισμό του δείκτη μόχλευσης, ώστε να ενθαρρύνεται η πρακτική της κεντρικής εκκαθάρισης·

15.  υπενθυμίζει ότι, τόσο στις εκτιμήσεις επιπτώσεων όσο και στη διαμόρφωση των υποδειγμάτων, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιομορφίες των ευρωπαϊκών τραπεζικών υποδειγμάτων, οι αγορές όπου λειτουργούν, τα διαφορετικά μεγέθη των ιδρυμάτων και τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου, προκειμένου να διατηρηθεί η πολυμορφία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά όλες αυτές τις αρχές κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και τη μεταφορά των προτάσεων της BCBS στο δίκαιο της ΕΕ·

16.  υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών τραπεζικής εποπτείας στη διασφάλιση της εποπτικής σύγκλισης στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την καταλληλότητα των κανόνων των διαφόρων τραπεζικών υποδειγμάτων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία για την κατάσταση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, προκειμένου το έργο αυτό να μπορεί να επιτελεστεί ικανοποιητικά και αξιόπιστα· τονίζει ότι το δικαίωμα χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων θα πρέπει να διατηρηθεί· καλεί τον ΕΕΜ και η ΕΑΤ να συνεχίσουν το εποπτικό έργο τους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των εσωτερικών υποδειγμάτων και την ικανότητά τους να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους κινδύνους των επιχειρηματικών υποδειγμάτων των τραπεζών, να βελτιώνουν τη σύγκλιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες και να προτείνουν τροποποιήσεις όταν είναι αναγκαίο·

17.  υπενθυμίζει την αλληλεπίδραση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες με άλλα μείζονα τραπεζικά πρότυπα, όπως η καθιέρωση του προτύπου TLAC στην ΕΕ και η εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις MREL στο πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, καθώς και με την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9 στο εγγύς μέλλον, και με το πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης· τονίζει, συνεπώς, ότι ο προβληματισμός σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις των κανόνων προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία και τόσο τα επιμέρους αποτελέσματά τους όσο και τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων τους·

18.  υπενθυμίζει ότι πολλές μεγάλες τράπεζες της ΕΕ κατέβαλλαν τα τελευταία έτη μερίσματα στους μετόχους τους ενώ παρέμεναν σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένες και χωρίς να έχουν εκκαθαρίσει τους ισολογισμούς τους κατά τρόπο συνεπή·

19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες για ένα «πλαίσιο μικρών τραπεζών» για τα λιγότερο επικίνδυνα τραπεζικά υποδείγματα, και να επεκτείνει το έργο αυτό στη σκοπιμότητα ενός μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου αποτελούμενου από λιγότερο πολύπλοκους και περισσότερο ενδεδειγμένους και αναλογικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας, ειδικά προσαρμοσμένους στους διάφορους τύπους τραπεζικών υποδειγμάτων·

20.  τονίζει τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά τη συμμετοχή στο έργο της BCBS και τη διαφανή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στις συζητήσεις της BCBS· ζητεί τη μεγαλύτερη προβολή του ρόλου αυτού κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ECOFIN και την ενίσχυση της λογοδοσίας στην επιτροπή ECON του Κοινοβουλίου, με τακτική ενημέρωση από τους εκπροσώπους της ΕΕ που συμμετέχουν στις συζητήσεις·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.
(2) https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/07/12-conclusions-banking-reform/.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0093.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0006.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0108.


Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
PDF 523kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (2016/2067(INI))
P8_TA(2016)0440A8-0317/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 6 και το άρθρο 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με τη δημιουργία μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑE/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΠΠΑ) (13026/2016), ειδικότερα τα μέρη που αφορούν την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 και τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 21, 36, 42 παράγραφος 2, 42 παράγραφος 3 και 42 παράγραφος 7 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, της 25ης Νοεμβρίου 2013, της 18ης Νοεμβρίου 2014, της 18ης Μαΐου 2015, της 27ης Ιουνίου 2016 και της 17ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματά του της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(1), της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές για τις ικανότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη(2), της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας έπειτα από την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία(3), της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(4), και της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα που παρουσίασε η ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini στις 14 Νοεμβρίου 2016 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών (JOIN(2016)0018) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (JOIN(2015)0017) και την πρόταση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016 για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη (COM(2016)0447),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης στον τομέα της ασφάλειας (JOIN(2016)0031),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πλατφόρμα στήριξης αποστολών, της 18ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη την «ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για την περίοδο 2015-2020 και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου που εκδόθηκαν στις 15-16 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2016, με τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας» (COM(2016)0230),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις (JOIN(2013)0030) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο(6), έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με θέμα «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο» (JOIN(2013)0001), έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής του Συμβουλίου για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, της 18ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση του συστήματος κυβερνοανθεκτικότητας της Ευρώπης και προώθηση ανταγωνιστικού και καινοτόμου κλάδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο» (COM(2016)0410),

–  έχοντας υπόψη τον τεχνικό διακανονισμό μεταξύ της ομάδας του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής (NCIRC) και της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CERT-EU), ο οποίος υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016 με σκοπό να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπογράφηκε στις 8 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία (κοινή δήλωση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της Βαρσοβίας που εξέδωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στη Βαρσοβία, στις 8-9 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Ευρωβαρόμετρο 85.1 του Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0317/2016),

Το στρατηγικό πλαίσιο

1.  επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, έχοντας καταστεί πιο ρευστό, πιο περίπλοκο, πιο επικίνδυνο και λιγότερο προβλέψιμο· επισημαίνει ότι οι απειλές είναι και συμβατικές και υβριδικές, δημιουργούνται τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες, προέρχονται από τον νότο και την ανατολή και επηρεάζουν τα κράτη μέλη με διαφορετικό τρόπο·

2.  υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ είναι βαθιά διασυνδεδεμένη, και σημειώνει ότι αυτά αντιδρούν έναντι των κοινών απειλών και κινδύνων με ασυντόνιστο και αποσπασματικό τρόπο, καθιστώντας έτσι περίπλοκη και συχνά εμποδίζοντας μια περισσότερο κοινή προσέγγιση· τονίζει ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού αποτελεί ένα από τα τρωτά σημεία στη δράση της Ένωσης· σημειώνει ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει την ανθεκτικότητα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις υβριδικές απειλές, οι οποίες συχνά έχουν μια διασυνοριακή διάσταση·

3.  θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι σήμερα υποχρεωμένη να αντιδράσει σε ένα τόξο ολοένα και πιο περίπλοκων κρίσεων: ξεκινά από τη Δυτική Αφρική, περνά από το Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ουκρανία και φθάνει ως τον Καύκασο· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες της περιοχής, καθώς και τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προετοιμαστεί να ασχοληθεί με διαρθρωτικές αλλαγές στο διεθνές πλαίσιο της ασφάλειας και με προκλήσεις όπως οι διακρατικές συγκρούσεις, η κατάρρευση κρατών και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς και με τις επιπτώσεις που έχει στην ασφάλεια η κλιματική αλλαγή·

4.  σημειώνει με ανησυχία ότι η τρομοκρατία την οποία διεξάγουν ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις και άτομα στοχοποιεί την Ευρώπη σε πρωτοφανή κλίμακα, ασκώντας πιέσεις στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής· υπογραμμίζει ότι, κατά συνέπεια, η ασφάλεια του ατόμου έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία, παραμερίζοντας την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών της διαστάσεων·

5.  καλεί την ΕΕ να προσαρμοστεί σε αυτές τις προκλήσεις του τομέα της ασφάλειας, ιδίως μέσω της πιο αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων της ΚΠΑΑ σε συνάρτηση με άλλα υφιστάμενα εξωτερικά και εσωτερικά μέσα· ζητεί καλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

6.  ζητεί μια ισχυρή πολιτική πρόληψης βασισμένη σε ολοκληρωμένα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης· σημειώνει ότι είναι επίσης αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής διανομής εξτρεμιστικού περιεχομένου και για την προώθηση της ενεργότερης δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της Eurojust, για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη·

7.  σημειώνει ότι, για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλαξαν ευρωπαϊκά σύνορα με τη βία· υπογραμμίζει τον δυσμενή αντίκτυπο της στρατιωτικής κατοχής στην ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία στην Ουκρανία έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

8.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 85.1 που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2016, περίπου τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ επιθυμούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ σε θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

9.  θεωρεί ότι μια πιο ενοποιημένη και, ως εκ τούτου, πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην άμβλυνση της έντασης των ενόπλων συγκρούσεων στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς και στην εξάλειψη του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους»·

Μια αναθεωρημένη και πιο ισχυρή ΚΠΑΑ

10.  είναι βαθιά πεπεισμένο ότι χρειάζεται, ως εκ τούτου, μια ριζική και ουσιαστική αναθεώρηση της ΚΠΑΑ, προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της η δυνατότητα να συμβάλουν αποφασιστικά για την ασφάλεια της Ένωσης στη διαχείριση διεθνών κρίσεων και στην εδραίωση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας·

11.  πιστεύει ότι μια επιτυχής αναθεώρηση της ΚΠΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στη διαδικασία ήδη από το ξεκίνημά της, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αδιεξόδων στο μέλλον· τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω συνεργασίας για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, και σημειώνει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από συγκεκριμένα μέτρα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του Δεκεμβρίου 2016· καλεί επίσης τα κράτη μέλη και την ΕΕ να επενδύσουν κατάλληλα στην ασφάλεια και την άμυνα·

12.  τονίζει ότι η καθιέρωση μιας μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (άρθρο 42 παράγραφος 6 ΣΕΕ) θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας αυτοάμυνας ή μιας μόνιμης δομής αυτοάμυνας, η οποία μπορεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων·

13.  υπογραμμίζει ότι, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει πλέον πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος ασφαλείας της και της επιλογής του χρόνου και του τόπου της δράσης, η ΕΕ, μέσω των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ καθώς και άλλων σχετικών μέσων, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα διαχείρισης των κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της επίλυσης κρίσεων, ενσωματώνοντας έτσι όλα τα στάδια του κύκλου των συγκρούσεων, καθώς και να συμμετέχει πλήρως στη διατήρηση της ασφάλειας της Ευρώπης και της διασφάλισης της κοινής ασφάλειας και άμυνας ολόκληρου του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει να εξελίσσει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας σε μια κοινή άμυνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 ΣΕΕ· είναι της άποψης ότι ένας από τους σημαντικούς στόχους της ΚΠΑΑ θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ·

14.  επιδοκιμάζει τον χάρτη πορείας για την ΚΠΑΑ που παρουσίασε η ΥΕ/ΑΠ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και βήματα· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εν λόγω χάρτης πορείας συμπληρώνει το επικείμενο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής συνιστώσας της ΚΠΑΑ· υποστηρίζει σθεναρά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και να αυξήσουν την οικονομική στήριξη για την έρευνα στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ·

15.  υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να βασιστεί σε μια ισχυρή αρχή περί συλλογικής άμυνας και σε μια αποτελεσματική χρηματοδότηση, και ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συντονισμό με τους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και σε πλήρη συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ικανοποιήσουν τους περί ικανοτήτων στόχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι απαιτούν κατ’ ελάχιστον αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 2% του ΑΕγχΠ, όπως επαναβεβαιώθηκε κατά τις συνόδους κορυφής της Ουαλίας και της Βαρσοβίας·

16.  υπενθυμίζει ότι οι συγκρούσεις και οι κρίσεις στην Ευρώπη και στη γύρω περιοχή λαμβάνουν χώρα τόσο σε φυσικό χώρο όσο και στον κυβερνοχώρο, και υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια και η άμυνα στον κυβερνοχώρο πρέπει, συνεπώς, να ενταχθούν ως βασικά στοιχεία της ΚΠΑΑ, καθώς και να ενσωματωθούν σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

17.  επιδοκιμάζει την παρουσίαση από την ΑΕ/ΥΕ της παγκόσμιας στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΣΕΕ) ως αναγκαία και θετική εξέλιξη για το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα δράσουν και θα αναπτυχθούν η ΚΠΠΑ και η ΚΠΑΑ· εκφράζει λύπη για τη χαμηλή συμμετοχή των κρατών μελών στην προετοιμασία της ΠΣΕΕ·

18.  τονίζει ότι απαιτείται ισχυρή δέσμευση, ανάληψη ευθύνης και στήριξη από την πλευρά των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων, σε στενή συνεργασία με όλα τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, για να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση του πολιτικού επιπέδου φιλοδοξίας, των προτεραιοτήτων και της συνολικής προσέγγισης της ΠΣΕΕ με τη μορφή Λευκής Βίβλου της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, της οποίας προηγήθηκε το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα· υπογραμμίζει τη στενή σύνδεση του σχεδίου εφαρμογής με την ευρεία εφαρμογή της ΠΣΕΕ, με το επικείμενο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της Επιτροπής στον τομέα της άμυνας και με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπογράφηκε στη Βαρσοβία· επιδοκιμάζει το συνεχιζόμενο έργο της ΥΕ/ΑΠ και των κρατών μελών στη διαδικασία της υλοποίησης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι για την υλοποίηση της ΠΣΕΕ και για μια αποτελεσματική και πιο ισχυρή ΚΠΑΑ·

19.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας τομεακής στρατηγικής αποτελεί την απαραίτητη συνέχεια της ΠΣΕΕ – που πρέπει να συμφωνηθεί και να παρουσιαστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – η οποία θα πρέπει να προσδιορίσει περαιτέρω το πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξίας, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες στο θέμα των ικανοτήτων· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για κατάρτιση μιας Λευκής Βίβλου σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα και ζητεί από το Συμβούλιο να προετοιμάσει αυτό το έγγραφο χωρίς καθυστέρηση· εκφράζει την ανησυχία ότι το προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης για την ασφάλεια και την άμυνα εξακολουθεί να απέχει πολύ από τις κοινοβουλευτικές προσδοκίες και τις προσδοκίες των πολιτών· επαναλαμβάνει το αδιαίρετο της ασφάλειας όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  σημειώνει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασφάλειας που προτείνεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας, και υποστηρίζει μεταξύ άλλων την ιδέα μιας κοινής ανάλυσης του στρατηγικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, όπου η αξιολόγηση των απειλών θα αποτελεί περιοδική κοινή δραστηριότητα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σεβασμός για τις ανησυχίες της κάθε χώρας και στήριξη των κοινών ικανοτήτων και της κοινής δράσης· επιδοκιμάζει επίσης τις πρόσφατες πρωτοβουλίες άλλων κρατών μελών για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· σημειώνει, ωστόσο, με λύπη την έλλειψη αυτο-αξιολόγησης της αδράνειας των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση προηγούμενων ευρωπαϊκών δεσμεύσεων στον τομέα της άμυνας·

21.  παρατηρεί ότι, για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η συνεργασία στο πλαίσιο παρόμοιων δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ· τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια σοβαρή δέσμευση και η αυξημένη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

22.  επισημαίνει ότι, καθώς η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια ενοποιούνται ολοένα και περισσότερο και η διάκριση μεταξύ φυσικού χώρου και κυβερνοχώρου καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη να οριστεί, η ενοποίηση των αντίστοιχων αποθεμάτων τους καθίσταται επίσης απαραίτητη, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΕ να χρησιμοποιεί όλο το φάσμα των μέσων, έως το επίπεδο του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΚΠΑΑ και η ενοποιημένη προσέγγιση των κρίσεων

23.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα μόνιμο επιτελείο της ΕΕ για τις μη στρατιωτικές και τις στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, από το οποίο ένα ενοποιημένο επιχειρησιακό προσωπικό θα στηρίζει ολόκληρο τον κύκλο σχεδιασμού, από την αρχική πολιτική σύλληψη έως τα λεπτομερή σχέδια· τονίζει ότι το επιτελείο αυτό δεν θα είναι αντίγραφο των δομών του ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα αποτελεί την αναγκαία θεσμική ρύθμιση για την ενίσχυση του σχεδιασμού και των ικανοτήτων διεξαγωγής των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

24.  επισημαίνει τη συμβολή των αποστολών και των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συνοριακή συνδρομή, την οικοδόμηση ικανοτήτων, τις αποστολές στρατιωτικής εκπαίδευσης και τις ναυτικές επιχειρήσεις·

25.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πλήττονται από διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά τους· θεωρεί ότι αυτές θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία και ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ΠΣΕΕ·

26.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το επίπεδο πολιτικής φιλοδοξίας που ορίζει η ΠΣΕΕ για μια ενοποιημένη προσέγγιση των συγκρούσεων και των κρίσεων όσον αφορά την εμπλοκή της Ένωσης σε όλα τα στάδια του κύκλου της σύγκρουσης, μέσω πρόληψης, επίλυσης και σταθεροποίησης, καθώς και τη δέσμευση για αποφυγή πρόωρης απεμπλοκής· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει με συνεκτικό τρόπο τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον συνασπισμό κατά του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους μέσω της δημιουργίας επιχείρησης της ΚΠΑΑ στο Ιράκ που θα εστιάζεται στην εκπαίδευση·

27.  επικροτεί την ιδέα των «περιφερειοποιημένων» αποστολών της ΚΠΑΑ που βρίσκονται στην περιοχή του Σαχέλ, ιδίως διότι ανταποκρίνεται στην προθυμία των χωρών της υποπεριοχής για αυξημένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μέσω της πλατφόρμας G5 του Σαχέλ· είναι πεπεισμένο ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των αποστολών της ΚΠΑΑ (EUCAP Sahel Mali και EUCAP Sahel Niger) που βρίσκονται στην περιοχή· πιστεύει σθεναρά ότι η έννοια της «περιφερειοποίησης» πρέπει να βασίζεται σε καλή γνώση του πεδίου, καθορισμένους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους και δεν θα πρέπει να καθορίζεται μόνο από πολιτικές παραμέτρους·

28.  υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις μελλοντικές αποστολές και επιχειρήσεις θα πρέπει να θέτουν ως προτεραιότητα την εμπλοκή σε συγκρούσεις που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της ΕΕ ή την ασφάλεια εταίρων και περιοχών όπου η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο εγγυητή της ασφάλειας· θεωρεί ότι η απόφαση εμπλοκής θα πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή ανάλυση και κατανόηση του στρατηγικού περιβάλλοντος και στα κοινά στρατηγικά συμφέροντα των κρατών μελών, συνεκτιμώντας τις δράσεις άλλων συμμάχων και οργανώσεων, όπως του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι οι αποστολές ανάπτυξης ικανοτήτων της ΚΠΑΑ πρέπει να συντονίζονται με τις ενέργειες της Επιτροπής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τον τομέα του κράτους δικαίου·

29.  επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 (για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη), ώστε να επεκταθεί η συνδρομή της Ένωσης στον εξοπλισμό στρατιωτικών παραγόντων σε χώρες εταίρους, θεωρώντας τούτο ως απαραίτητη συμβολή στην ανθεκτικότητά τους, κάτι που θα μειώσει τις πιθανότητές τους να καταστούν και πάλι πεδίο σύγκρουσης και άντρο δραστηριοτήτων εχθρικών προς την ΕΕ· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ορίζει το άρθρο 3α της προαναφερθείσας πρότασης για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014, ώστε να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ορθή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να επιταχύνουν την εφαρμογή της πρωτοβουλίας που αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (CSBD) ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αποστολών ΚΠΑΑ·

30.  υπογραμμίζει ότι είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστούν άλλα χρηματοδοτικά μέσα για να ενισχυθεί η οικοδόμηση ικανοτήτων των εταίρων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν πλήρη συνοχή και συντονισμό, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα και να αποφεύγονται επικαλύψεις στο πεδίο·

31.  επισημαίνει, για τον σκοπό αυτό, ότι οι αποστολές Petersberg θα πρέπει να αναθεωρηθούν και ότι οι μάχιμες μονάδες θα πρέπει να καταστούν, το ταχύτερο δυνατόν, στρατιωτικό μέσο κατάλληλο προς χρήση, αυξάνοντας την ευελιξία τους και καθιστώντας πιο λειτουργική τη χρηματοδότησή τους· επισημαίνει ότι η έλλειψη εποικοδομητικής προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να συνιστά πολιτικό και επιχειρησιακό πρόσκομμα στην ανάπτυξη μάχιμων μονάδων· προτρέπει το Συμβούλιο δρομολογήσει τη δημιουργία ταμείου εκκίνησης (που προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 ΣΕΕ) με στόχο την άμεση χρηματοδότηση των αρχικών φάσεων των στρατιωτικών επιχειρήσεων·

32.  ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στους χρηματοδοτικούς κανόνες της ΕΕ, προκειμένου να στηριχθεί η ικανότητα απόκρισης σε κρίσεις και η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας· ζητεί να αναθεωρηθεί ο μηχανισμός Athena, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του σε όλες τις σχετικές δαπάνες, αρχικά για τις επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης και για την ανάπτυξη των μάχιμων μονάδων της ΕΕ και έπειτα για όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις·

Συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλους εταίρους

33.  υπενθυμίζει ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μοιράζονται τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στην ανατολή και στον νότο· επισημαίνει τη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7) για τα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε είναι μέλη του ΝΑΤΟ είτε όχι· επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει, στον ίδιο βαθμό, χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα, τα μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ· επισημαίνει τον στόχο της ΠΣΕΕ για ένα κατάλληλο επίπεδο στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι οι δύο οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν τη συμπληρωματικότητα των μέσων τους· θεωρεί ότι η «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προωθεί την ασφάλεια εντός και εκτός των συνόρων της, καθώς και να ενισχύσει την εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ και τις διατλαντικές σχέσεις·

34.  θεωρεί ότι θεμέλιο μιας στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ συνιστά η συμπληρωματικότητα και η συμβατότητα των αποστολών τους και, συνεπώς, των διαθέσιμων μέσων τους· τονίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο οργανισμών θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι συνεργατικές και μη ανταγωνιστικές· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ικανοποιήσουν τους περί ικανοτήτων στόχους που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, οι οποίοι απαιτούν κατ’ ελάχιστον αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 2% του ΑΕγχΠ·

35.  υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι καλύτερα εξοπλισμένο για αποτροπή και άμυνα, και είναι έτοιμο να εφαρμόσει συλλογική άμυνα (άρθρο V της Συνθήκης της Ουάσινγκτον) σε περίπτωση επίθεσης ενάντια σε ένα από τα μέλη του, ενώ η ΚΠΑΑ εστιάζει επί του παρόντος στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας (άρθρο 42 ΣΕΕ) και η ΕΕ διαθέτει πρόσθετα μέσα για να αντιμετωπίσει προκλήσεις για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ανατροπής, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο V· επαναλαμβάνει ότι η «ρήτρα αλληλεγγύης» του άρθρου 222 ΣΛΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης·

36.  επιδοκιμάζει την πρόσφατη κοινή δήλωση που υπέγραψαν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και υποστηρίζει πλήρως τους τομείς συνεργασίας που αναφέρονται σε αυτήν· σημειώνει ότι η δήλωση περιγράφει εδραιωμένες άτυπες πρακτικές και δεν εξελίσσει τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ σε νέο επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη για ιδιαίτερη εμβάθυνση της συνεργασίας και περαιτέρω συμπλήρωση της οικοδόμησης ικανοτήτων όσον αφορά τις υβριδικές απειλές, τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την έρευνα· επικροτεί τον διακηρυγμένο στόχο του Χάρτη Πορείας της Μπρατισλάβα να ξεκινήσει αμέσως η εφαρμογή της κοινής δήλωσης·

37.  υποστηρίζει πλήρως την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας με άλλους θεσμικούς εταίρους, μεταξύ άλλων με τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ, καθώς και στρατηγικούς εταίρους σε διμερές επίπεδο, ιδίως τις ΗΠΑ, σε τομείς όπως οι υβριδικές απειλές, η ασφάλεια στη θάλασσα, η ταχεία αντίδραση, η αντιτρομοκρατία και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία

38.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας θα ενίσχυε τη στρατηγική αυτονομία και την τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι, για να ενισχυθεί η ιδιότητα της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας στη γειτονία της Ευρώπης, χρειάζονται κατάλληλες και επαρκείς ικανότητες και μια ανταγωνιστική, αποτελεσματική και διαφανής αμυντική βιομηχανία που θα διασφαλίζει μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού· επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός αμυντικός τομέας χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και αλληλοεπικάλυψη, που πρέπει βαθμιαία να εξαλειφθούν μέσω μιας διαδικασίας που θα προσφέρει κίνητρα και ανταμοιβές σε όλες τις εθνικές συνιστώσες και θα λαμβάνει υπόψη τη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας ενοποιημένης αγοράς στον τομέα της άμυνας·

39.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το Πλαίσιο Πολιτικής για τη Συστηματική και Μακροπρόθεσμη Αμυντική Συνεργασία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη με την αναγκαία δέσμευση και ότι η πρωτοβουλία συνένωσης και κοινής χρήσης δεν έχει οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα· καλεί το Συμβούλιο να καθιερώσει τακτικές συζητήσεις για την άμυνα, σε διετή βάση, για να παράσχει στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική ώθηση για την ΚΠΑΑ και την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία·

40.  υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας για την άμυνα στον κυβερνοχώρο και διασφάλισης πλήρους κυβερνοανθεκτικότητας των αποστολών ΚΠΑΑ· ζητεί από το Συμβούλιο να εντάξει την άμυνα στον κυβερνοχώρο, ως αναπόσπαστο τμήμα, στις συζητήσεις του για την άμυνα· διαβλέπει τη σημαντική ανάγκη για εθνικές στρατηγικές σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), καθώς και να αξιοποιήσουν το Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας για την Άμυνα στον Κυβερνοχώρο (CCDCOE) του ΝΑΤΟ·

41.  σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα πολύ ευρύ φάσμα πλήρως λειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων, κυρίως εξαιτίας οικονομικών περιορισμών· ζητεί, επομένως, μεγαλύτερο συντονισμό και σαφέστερες επιλογές σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες ικανότητες·

42.  πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστούν οι δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές και πιο ενοποιημένες· τονίζει, επομένως, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμβάσεων από κοινού όσον αφορά τους αμυντικούς πόρους· σημειώνει ότι ο προστατευτικός και κλειστός χαρακτήρας των αμυντικών αγορών της ΕΕ καθιστά δυσκολότερη αυτή τη δυνατότητα·

43.  υπενθυμίζει ότι μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση, η οποία περιλαμβάνει διευκολύνσεις για τις ΜΜΕ, αποτελεί θεμελιώδες στήριγμα της ΚΠΑΑ και προαπαιτούμενο για μια κοινή αγορά, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΕ να οικοδομήσει τη στρατηγική της αυτονομία·

44.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 2009/81/EΚ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και την οδηγία 2009/43/EΚ για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ σε εντελώς διαφορετικούς βαθμούς· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εφαρμόσει το κατευθυντήριο σημείωμα σχετικά με το άρθρο 346 και να αναλάβει τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, αρχίζοντας να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σε περιπτώσεις παραβιάσεων των οδηγιών· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις πολυεθνικές προσπάθειες όσον αφορά τη ζήτηση στις στρατιωτικές προμήθειες και ζητεί από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, από την πλευρά του προμηθευτή, να ενισχύσουν την παγκόσμια θέση τους στην αγορά μέσω καλύτερου συντονισμού και βιομηχανικής ενοποίησης·

45.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχή μείωση των πιστώσεων έρευνας για την άμυνα στα κράτη μέλη, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη βιομηχανική και τεχνολογική βάση και, συνεπώς, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη να εφοδιάζουν τους στρατούς τους με εξοπλισμό που κατασκευάζει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και όχι οι βιομηχανικοί ανταγωνιστές της·

46.  είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΑ όσον αφορά τον συντονισμό προγραμμάτων, σχεδίων και δραστηριοτήτων που θα βασίζονται στις ικανότητες θα ωφελήσει μια αποτελεσματική ΚΠΑΑ· θεωρεί ότι ο ΕΟΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως στην εκπλήρωση των στόχων του, ιδίως δε όσον αφορά τις επικείμενες προτεραιότητες και ρόλους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Άμυνα (EDAP) και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας για την Άμυνα (EDRP)· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την οργάνωση, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού, δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για περαιτέρω συνεργασία και ολοκλήρωση· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές στον ΕΟΑ για συντονισμό της επανεξέτασης του Σχεδίου Ανάπτυξης Ικανοτήτων, σύμφωνα με την ΠΣΕΕ και την τομεακή στρατηγική·

47.  τονίζει ότι η ασφάλεια του κυβερνοχώρου είναι από τη φύση της ένας τομέας πολιτικής στον οποίο η συνεργασία και η ενοποίηση είναι καίριας σημασίας, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των βασικών εταίρων και του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ διαφόρων παραγόντων εντός της κοινωνίας, καθώς δεν αποτελεί αποκλειστικά στρατιωτική ευθύνη· ζητεί σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο των αμυντικών και επιθετικών ικανοτήτων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει διεξοδική αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, ώστε να μην πέφτει σε λάθος χέρια το λογισμικό και άλλα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ και για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να υπερασπιστεί σε διεθνή φόρα - μεταξύ άλλων, και όχι αποκλειστικά, σε φόρα διακυβέρνησης του διαδικτύου - την αρχή ότι οι βασικές υποδομές του διαδικτύου θα πρέπει να αποτελούν ουδέτερη ζώνη όπου απαγορεύεται η παρέμβαση κυβερνήσεων που επιδιώκουν τα εθνικά τους συμφέροντα·

48.  υποστηρίζει τις σχετικές με την άμυνα πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι το Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα και η Πολιτική για την Αμυντική Βιομηχανία, οι οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά την έκδοση της Λευκής Βίβλου της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Άμυνα· υποστηρίζει την περαιτέρω ενασχόληση της Επιτροπής με την άμυνα, μέσω εκτεταμένης και ορθά εστιασμένης έρευνας, σχεδιασμού και εφαρμογής· επιδοκιμάζει την προπαρασκευαστική δράση για έρευνα σχετική με την ΚΠΑΑ και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για το υπόλοιπο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός προγράμματος έρευνας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ (2021-2027)·

49.  θεωρεί ότι ένα μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να χρηματοδοτεί ερευνητικά σχέδια σε τομείς προτεραιότητας που θα συμφωνηθούν από τα κράτη μέλη και ότι ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας θα μπορούσε να στηρίζει τη χρηματοδότηση ικανοτήτων οι οποίες θα συμφωνηθούν από κοινού από τα κράτη μέλη και θα έχουν αναγνωρισμένη προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

50.  ζητεί μια μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία να επιτρέπει στις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες να επωφελούνται από τις ίδιες κρατικές ενισχύσεις με αυτές από τις οποίες επωφελούνται οι αμερικανικές βιομηχανίες·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Προεδρεύοντα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

(1) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 59.
(2) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 74.
(3) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 74.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0120.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0249.
(6) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 145.


Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους
PDF 543kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (2016/2030(INI))
P8_TA(2016)0441A8-0290/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό(1),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της συνόδου κορυφής του Στρασβούργου/Kehl, της 4ης Απριλίου 2009, η οποία εγκρίθηκε επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου του ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και της 20ής Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και την απειλή του ISIL/Daesh, της 16ης Μαρτίου 2015, τα οποία επαναβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), της 18ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – Ένας πιο συνδεδεμένος, αμφισβητούμενος και πολύπλοκος κόσμος» και τις εν εξελίξει εργασίες για μια νέα Παγκόσμια Στρατηγική Ασφαλείας της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(3),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία (Ref. Ares(2015)2608242 - 22.6.2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(4),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (JOIN(2016)0018),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, της 20ής Απριλίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας (COM(2016)0230),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία σχετικά με τις πρωτοβουλίες των ρωσόφωνων μέσων ενημέρωσης στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και επέκεινα με θέμα «Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space» (Επίτευξη πλουραλισμού και ισορροπίας στον χώρο των ρωσόφωνων μέσων ενημέρωσης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας (A/HRC/31/65),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Παρατήρηση αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (CCPR/C/GC/34),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0290/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καθοδηγεί τη δράση της στη διεθνή σκηνή σύμφωνα με αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η τελευταία από τις οποίες μπορεί, παρά ταύτα, να περιορίζεται σε ορισμένο βαθμό, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτοι φορείς που αποσκοπούν στην απαξίωση της Ένωσης δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι πολίτες υφίστανται αυξανόμενες συστηματικές πιέσεις για την αντιμετώπιση εκστρατειών πληροφόρησης, παραπληροφόρησης και εσφαλμένης πληροφόρησης και προπαγάνδας από χώρες και μη κρατικούς φορείς, όπως διεθνικές τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις στη γειτονία της, εκστρατείες που αποβλέπουν στην υπονόμευση της ίδιας της έννοιας της αντικειμενικής ενημέρωσης ή της δεοντολογικής δημοσιογραφίας, κατηγοριοποιώντας όλες τις πληροφορίες ως μεροληπτικές ή ως μέσο πολιτικής εξουσίας, και οι οποίες στοχοποιούν επίσης τις δημοκρατικές αξίες και συμφέροντα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ενός δημοκρατικού συστήματος, στο οποίο η διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και οι πηγές χρηματοδότησής τους έχουν ύψιστη σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές για τη διασφάλιση της ποιότητας της δημοσιογραφίας, του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και της εξακρίβωσης των γεγονότων μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνον εφόσον οι πάροχοι των πληροφοριών απολαύουν εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει συγχρόνως να πραγματοποιηθεί κριτική αξιολόγηση σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πηγές των μέσων ενημέρωσης οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα στο παρελθόν εμπλακεί επανειλημμένως σε μια στρατηγική σκόπιμης παραπλάνησης και παραπληροφόρησης, ιδίως στα «νέα μέσα ενημέρωσης», τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψηφιακή σφαίρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληροφοριακός πόλεμος αποτελεί ιστορικό φαινόμενο εξίσου παλιό με τον ίδιο τον πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στοχευμένος πληροφοριακός πόλεμος χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, και έκτοτε συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου πολέμου υβριδικού χαρακτήρα, που αποτελεί συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέτρων συγκεκαλυμμένου και εμφανούς χαρακτήρα, με σκοπό την αποσταθεροποίηση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας που δέχεται την επίθεση, χωρίς τυπική κήρυξη πολέμου, με στοχοποίηση όχι μόνον εταίρων της ΕΕ, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της και όλων των κρατών μελών και των πολιτών, ανεξαρτήτως της εθνικότητας και της θρησκείας τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρεμλίνο, με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τον ρωσικό υβριδικό πόλεμο στο Ντονμπάς, κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρεμλίνο ενέτεινε την προπαγάνδα του ενισχύοντας το ρόλο της Ρωσίας στο περιβάλλον των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης με στόχο να επιτύχει την πολιτική στήριξη της ρωσικής δράσης από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και να υπονομεύσει τη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προπαγάνδα υπέρ του πολέμου καθώς και κάθε επίκληση εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας απαγορεύεται από τον νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η προώθηση νέων μορφών ψηφιακών μέσων ενημέρωσης έχουν εγείρει σοβαρές προκλήσεις για την ποιοτική δημοσιογραφία οδηγώντας στη μείωση της κριτικής σκέψης του κοινού και καθιστώντας το πιο ευάλωτο στην παραπληροφόρηση και στη χειραγώγηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προπαγάνδα και η παρείσφρηση των ρωσικών μέσων ενημέρωσης έχουν λάβει ιδιαίτερα μεγάλες και συχνά απαράμιλλες διαστάσεις στις χώρες της ανατολικής γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά μέσα ενημέρωσης στις χώρες αυτές είναι συχνά αδύναμα και ανίκανα να αντιμετωπίσουν την ισχύ και τη δύναμη των ρωσικών μέσων ενημέρωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιούνται πολεμικές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για τη νομιμοποίηση δράσεων που απειλούν την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ, την πολιτική ανεξαρτησία τους, την ασφάλεια των πολιτών τους και την εδαφική τους ακεραιότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν αναγνωρίζει το ISIL/Daesh ως κράτος ή ως οιονεί κρατική οργάνωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIL/Daesh, η Αλ Κάιντα και πολλές άλλες βίαιες τζιχαντιστικές τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν συστηματικά στρατηγικές επικοινωνίας και άμεση προπαγάνδα τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, στο πλαίσιο της αιτιολόγησης των ενεργειών τους κατά της ΕΕ και των κρατών μελών και κατά των ευρωπαϊκών αξιών, και επίσης με σκοπό την προώθηση της στρατολόγησης νέων Ευρωπαίων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη Δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο/Kehl, η οποία τόνιζε την αυξανόμενη σημασία που έχει να παρέχει το ΝΑΤΟ κατάλληλες, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους εξελισσόμενους ρόλους, στόχους και αποστολές του, ιδρύθηκε το 2014 στη Λετονία το Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ (NATO StratCom COE), το οποίο έτυχε θετικής υποδοχής στη Δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία·

Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους

1.  υπογραμμίζει ότι η εχθρική προπαγάνδα εναντίον της ΕΕ λαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές και χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία, τα οποία συχνά προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ των κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο να διαστρεβλωθούν αλήθειες, να δημιουργηθούν αμφιβολίες, να διχαστούν τα κράτη μέλη, να προκληθεί ένας στρατηγικός διαχωρισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βορειοαμερικανών εταίρων της και να παραλύσει η διαδικασία λήψης αποφάσεων, να απαξιωθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διατλαντικές εταιρικές σχέσεις, που διαδραματίζουν αναγνωρισμένο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική ασφαλείας, στα μάτια και στην αντίληψη των πολιτών της ΕΕ και των πολιτών των γειτονικών χωρών, και να υπονομευθεί και αποσαθρωθεί το ευρωπαϊκό αφήγημα που βασίζεται στις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· υπενθυμίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η υποδαύλιση φόβου και αβεβαιότητας στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και η παρουσίαση των εχθρικών κρατικών και μη κρατικών παραγόντων ως πολύ ισχυρότερων από ό,τι είναι στην πραγματικότητα·

2.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναγνωρίσουν ότι η στρατηγική επικοινωνία και ο πληροφοριακός πόλεμος δεν αποτελούν απλώς εξωτερικό πρόβλημα της ΕΕ αλλά και εσωτερικό, και εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των φορέων εχθρικής προπαγάνδας που υπάρχουν εντός της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη ευαισθητοποίηση ορισμένων κρατών μελών απέναντι στο γεγονός ότι αποτελούν ακροατήρια και αρένες προπαγάνδας και παραπληροφόρησης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους φορείς της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την παρούσα έλλειψη σαφήνειας και συμφωνίας όσον αφορά τις έννοιες της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, να αναπτύξουν από κοινού με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και ειδικούς από τα κράτη μέλη ΕΕ ένα κοινό σύνολο ορισμών και να συγκεντρώσουν δεδομένα και στοιχεία για τη χρησιμοποίηση προπαγάνδας·

3.  σημειώνει ότι η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα αποτελούν μέρος του υβριδικού πολέμου· επισημαίνει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να επιδειχθεί αποφασιστικότητα, μέσα από θεσμική/πολιτική επικοινωνία, έρευνες ομάδων προβληματισμού και της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, ψηφιακή παιδεία και άλλες χρήσιμες ενέργειες·

4.  τονίζει ότι η στρατηγική της προπαγάνδας και παραπληροφόρησης εναντίον της ΕΕ από τρίτες χώρες μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, και να συμπεριλάβει, ιδίως, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχολικά προγράμματα και τα πολιτικά κόμματα, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  επισημαίνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των σημερινών στρατηγικών επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ άλλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, διάφορα όργανα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και ζητεί τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών αυτών· ζητεί περισσότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μερών που έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς τους σχετικά με αυτές τις προσπάθειες προπαγάνδας και επιθυμούν να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης· εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της ΕΕ, αυτός ο συντονισμός θα πρέπει να ανατεθεί στα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

6.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναγάγει τις προσπάθειές της στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας σε προτεραιότητα και να διαθέσει τους ανάλογους πόρους· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ αποτελεί επιτυχές μοντέλο ολοκλήρωσης το οποίο συνεχίζει, εν μέσω κρίσης, να προσελκύει χώρες που επιθυμούν να το αναπαραγάγουν και να γίνουν μέρος του· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει θετικό μήνυμα για τις επιτυχίες, τις αξίες και τις αρχές της, με αποφασιστικότητα και θάρρος, και να υιοθετήσει επιθετική και όχι αμυντική ρητορική·

Αναγνώριση και καταγγελία του ρωσικού πολέμου παραπληροφόρησης και προπαγάνδας

7.  επισημαίνει με λύπη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις επαφές και τις συναντήσεις με ομολόγους της ΕΕ για λόγους προπαγάνδας και για να αποδυναμώσει δημοσίως την κοινή θέση της ΕΕ, και όχι για να εγκαθιδρύσει έναν πραγματικό διάλογο·

8.  αναγνωρίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα εργαλείων και μέσων, όπως δεξαμενές σκέψης και ειδικά ιδρύματα (όπως το Russkiy Mir), συγκεκριμένες αρχές (Rossotrudnichestvo), πολύγλωσσους τηλεοπτικούς σταθμούς (π.χ. RT), ψευδο-πρακτορεία ειδήσεων και υπηρεσίες πολυμέσων (π.χ. Sputnik), διασυνοριακές κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες, δεδομένου ότι το καθεστώς θέλει να προβληθεί ως μοναδικός υπερασπιστής των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά «τρολ», με στόχο την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης, τη συγκέντρωση εγχώριας στήριξης και τη δημιουργία της αντίληψης ότι τα κράτη της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ έχουν αποτύχει· τονίζει ότι η Ρωσία επενδύει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στα μέσα παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται είτε άμεσα από το κράτος είτε από εταιρείες και οργανισμούς που ελέγχονται από το Κρεμλίνο· τονίζει ότι, αφενός, το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα και άλλες οργανώσεις εντός της ΕΕ με στόχο να υπονομεύσει την πολιτική συνοχή, και ότι, αφετέρου, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου στοχοποιεί άμεσα συγκεκριμένους δημοσιογράφους, πολιτικούς και άτομα στην ΕΕ·

9.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, η Ρωσία έχει την ικανότητα και την πρόθεση να διεξαγάγει επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης άλλων χωρών· επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες αυτές συχνά λαμβάνουν τη μορφή στήριξης πολιτικών εξτρεμιστών, εκστρατειών παραπληροφόρησης και εκστρατειών των μέσων μαζικής ενημέρωσης μεγάλης κλίμακας· σημειώνει, επιπλέον, ότι τέτοιες εταιρείες μέσων ενημέρωσης υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ·

10.  επισημαίνει ότι η πληροφοριακή στρατηγική του Κρεμλίνου είναι συμπληρωματική προς την πολιτική της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, της οικονομικής συνεργασίας και των κοινών έργων με μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την αποδυνάμωση της συνοχής της ΕΕ και την υπονόμευση των πολιτικών της·

11.  υποστηρίζει ότι η ρωσική στρατηγική επικοινωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανατρεπτικής εκστρατείας για την αποδυνάμωση της συνεργασίας και της κυριαρχίας της ΕΕ, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ένωσης και των κρατών μελών της· ζητεί επιτακτικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να παρακολουθούν προσεκτικά τις ρωσικές ενημερωτικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος και να αυξήσουν την κοινή χρήση ικανοτήτων και τις προσπάθειες αντικατασκοπίας με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των επιχειρήσεων·

12.  επικρίνει σθεναρά τις ρωσικές προσπάθειες διατάραξης της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την υποστήριξη εκ μέρους της Ρωσίας των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων στην ΕΕ, ιδίως των ακροδεξιών κομμάτων, των λαϊκιστικών δυνάμεων και των κινημάτων που αρνούνται τις βασικές αξίες των φιλελεύθερων δημοκρατιών·

13.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την ταχεία επέκταση των εμπνευσμένων από το Κρεμλίνο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που επιδιώκει να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η επιρροή της Ρωσίας και να αποδυναμωθεί και να διχαστεί η ΕΕ· τονίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της προπαγάνδας του Κρεμλίνου έχει ως στόχο να παρουσιάσει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ότι ανήκουν στην «παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της Ρωσίας»· σημειώνει ότι μία από τις βασικές στρατηγικές της είναι η διάδοση και η επιβολή μιας εναλλακτικής ρητορικής που συχνά βασίζεται σε μια χειραγωγημένη ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και έχει ως στόχο την αιτιολόγηση των εξωτερικών της δράσεων και των γεωπολιτικών της συμφερόντων· σημειώνει ότι η παραποίηση της ιστορίας είναι μία από τις βασικές στρατηγικές της· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση απέναντι στα εγκλήματα των κομουνιστικών καθεστώτων μέσω δημόσιων εκστρατειών και εκπαιδευτικών συστημάτων και να υποστηριχθούν δραστηριότητες έρευνας και τεκμηρίωσης, ιδίως στα πρώην μέλη του σοβιετικού μπλοκ, για την αντιμετώπιση του αφηγήματος του Κρεμλίνου·

14.  τονίζει ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται την απουσία διεθνούς νομικού πλαισίου σε τομείς όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την έλλειψη λογοδοσίας στη ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης, και αξιοποιεί προς όφελός της κάθε ασάφεια σε αυτά τα θέματα· υπογραμμίζει ότι οι επιθετικές ρωσικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο διευκολύνουν τον πληροφοριακό πόλεμο· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να δώσουν προσοχή στον ρόλο των σημείων διαδικτυακών ανταλλαγής ως κρίσιμων υποδομών στη στρατηγική ασφαλείας της ΕΕ· υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, ιδίως κατά των αρνήσεων και των διαταράξεων που μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις υβριδικές συγκρούσεις και την καταπολέμηση της προπαγάνδας, και να υπάρξει στενή συνεργασία, στο πλαίσιο αυτό, με το ΝΑΤΟ, και ειδικότερα με το Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ για την Άμυνα στον Κυβερνοχώρο·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς συντονισμένης στρατηγικής επικοινωνίας για την απόδοση ευθυνών και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι υβριδικές απειλές·

Κατανόηση και αντιμετώπιση του πληροφοριακού πολέμου, της παραπληροφόρησης και των μεθόδων ριζοσπαστικοποίησης του ISIL/Daesh

16.  έχει επίγνωση του εύρους των στρατηγικών που χρησιμοποιεί το ISIL/Daesh, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για να προωθήσει τις πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, απεχθείς και βίαιες ρητορικές του· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανασκευάσουν την επιχειρηματολογία του ISIL/Daesh, με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω της ενίσχυσης του ρόλου και της προβολής μετριοπαθών μουσουλμάνων διανοούμενων, οι οποίοι έχουν την αξιοπιστία να απονομιμοποιήσουν την προπαγάνδα του ISIL/Daesh· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την αντιμετώπιση του ISIL/Daesh και, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει την Περιφερειακή Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να διαδώσουν έναν αντίλογο στην προπαγάνδα των τζιχαντιστών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση, ώστε να καταδείξουν τη θεολογική παρέκκλιση που συνιστά η προώθηση του ριζοσπαστικού Ισλάμ·

17.  σημειώνει ότι οι ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίως το ISIL/Daesh και η Αλ Κάιντα, συμμετέχουν σε δυναμικές εκστρατείες ενημέρωσης που έχουν στόχο να υπονομεύσουν και να αυξήσουν το μίσος κατά των ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων· εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το ISIL/Daesh, και ιδίως του Twitter και του Facebook, για την προώθηση της προπαγάνδας του και των στόχων στρατολόγησης, ιδίως μεταξύ των νέων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της στρατηγικής αντιπροπαγάνδας κατά του ISIL/Daesh σε μια ευρύτερη, σφαιρική περιφερειακή στρατηγική που να συνδυάζει διπλωματικά, κοινωνικοοικονομικά, αναπτυξιακά μέσα και μέσα πρόληψης των συγκρούσεων· χαιρετίζει τη δημιουργία της ομάδας δράσης, η οποία αφορά τον Νότο και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει αποτελεσματικά στην αποδόμηση και την καταπολέμηση της εξτρεμιστικής προπαγάνδας και επιρροής του ISIL/Daesh·

18.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ευρωπαίοι πολίτες αποτελούν μείζονα στόχο για το ISIL/Daesh και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν στενότερα για την προστασία της κοινωνίας, ιδίως δε των νέων, από τη στρατολόγηση, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανθεκτικότητά τους στη ριζοσπαστικοποίηση· τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση των μέσων και των μεθόδων της ΕΕ, κυρίως στον κυβερνοχώρο· ενθαρρύνει κάθε κράτος μέλος, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση, που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2015, να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους υποκείμενους κοινωνιοδημογραφικούς λόγους που αποτελούν το βαθύτερο αίτιο της τρωτότητας έναντι της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και να αναπτύξουν πολυδιάστατες δομές (που συνδυάζουν πανεπιστημιακή έρευνα, διοικήσεις σωφρονιστικών ιδρυμάτων, αστυνομία, δικαστήρια, κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά συστήματα) για την καταπολέμησή της· υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο έχει ζητήσει την προώθηση μέτρων ποινικής δικαιοσύνης ως απάντηση στη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για να διακόψουν την πρόσβαση του ISIL/Daesh στη χρηματοδότηση και τα κονδύλια και να προαγάγουν αυτή την αρχή στην εξωτερική δράση της ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας του ISIL/Daesh και να καταγγελθεί η ιδεολογική του νομιμοποίηση·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν συνεπή δράση σε επίπεδο ΕΕ κατά της ρητορικής μίσους που προωθούν συστηματικά αδιάλλακτοι και ριζοσπαστικοί κήρυκες μέσω κηρυγμάτων, βιβλίων, τηλεοπτικών εκπομπών, Διαδικτύου και άλλων μέσων που δημιουργούν εύφορο έδαφος για την άνθιση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το ISIL/Daesh και η Αλ Κάιντα·

21.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών με τους παρόχους υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την καταπολέμηση της διάδοσης της προπαγάνδας του ISIL/Daesh μέσω διαύλων κοινωνικής δικτύωσης·

22.  υπογραμμίζει ότι οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίως το ISIL/Daesh και η Αλ-Κάιντα, συμμετέχουν σε δυναμικές εκστρατείες παραπληροφόρησης που ως στόχο έχουν να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της εκπόνησης ειδικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης σε βάρος της ΕΕ·

23.  τονίζει ότι μια αμερόληπτη, αξιόπιστη και αντικειμενική επικοινωνία και ροή πληροφοριών βάσει γεγονότων που αφορούν τις εξελίξεις στις χώρες της ΕΕ θα μπορούσε να αποτρέψει τη διάδοση προπαγάνδας που τροφοδοτείται από τρίτους·

Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας

24.  επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για τη στρατηγική επικοινωνία· επιδοκιμάζει την κοινή ανακοίνωση για το κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και ζητεί την έγκριση και εφαρμογή των συστάσεών της χωρίς καθυστέρηση· τονίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις απαιτούν τη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο· είναι της άποψης ότι μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στην ευόδωση των προσπαθειών της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη που ασκούν την εκ περιτροπής Προεδρία της ΕΕ να περιλαμβάνουν πάντα στρατηγικές επικοινωνίας στο πρόγραμμά τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών σε αυτό το θέμα· επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα της λετονικής προεδρίας στο πλαίσιο αυτό· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει την τακτική επικοινωνία με τα κράτη μέλη σε πολιτικό επίπεδο για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων της ΕΕ· τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της σλοβακικής προεδρίας να διοργανώσει διάσκεψη για τον ολοκληρωτισμό επ' ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων Ολοκληρωτικών Καθεστώτων·

25.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα και αρχές της ΕΕ να παρακολουθούν στενά τις πηγές χρηματοδότησης της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας·

26.  υπογραμμίζει ότι η στήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) απαιτεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο πεδίο των δημοκρατικών μέσων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων, όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), η ΕΠΓ, το Παρατηρητήριο για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και το ΕΤΔ, με σκοπό την προστασία της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

27.  αναγνωρίζει τους τεράστιους πόρους που αφιερώνει η Ρωσία σε δραστηριότητες προπαγάνδας και τις πιθανές επιπτώσεις της εχθρικής προπαγάνδας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και της υπονόμευσης της εμπιστοσύνης του κοινού, του ανοιχτού πνεύματος και της δημοκρατίας· συγχαίρει την ειδική ομάδα στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ για το σημαντικό έργο που επιτελεί· ζητεί, επομένως, την ενίσχυση της ειδικής ομάδας στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ μέσω της μετατροπής της σε ολοκληρωμένη μονάδα εντός της ΕΥΕΔ, η οποία θα είναι αρμόδια για την ανατολική και τη νότια γειτονία και θα διαθέτει κατάλληλη στελέχωση και επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, ενδεχομένως διαμέσου ενός πρόσθετου ειδικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η επιρροή τρίτων χωρών που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια και τις αξίες της ΕΕ· ζητεί τη στενότερη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΥΕΔ στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των αναλυτικών ικανοτήτων και των Γραφείων Ενημέρωσης του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη·

28.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί ενεργά μέσω των εξωτερικών δράσεών της τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· θεωρεί ότι η υποστήριξη της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των δράσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η πολυφωνία, η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ και τη γειτονία της, περιλαμβανομένων των μη κρατικών οντοτήτων, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη προς δημοσιογράφους και τη δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς των μέσων ενημέρωσης, την καλλιέργεια συμπράξεων και δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών, όπως είναι οι πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, την έρευνα που σχετίζεται με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και με ευκαιρίες κινητικότητας και επιμόρφωσης για δημοσιογράφους και με περιόδους πρακτικής άσκησης σε μέσα ενημέρωσης τα οποία εδρεύουν στην ΕΕ με στόχο να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

30.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ποιοτικής δημοσιογραφικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός και εκτός της ΕΕ, προκειμένου να παράγονται ποιοτικές δημοσιογραφικές αναλύσεις και υψηλά συντακτικά πρότυπα· υποστηρίζει ότι η προώθηση των αξιών της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, περιλαμβάνει την παροχή στήριξης σε διωκόμενους και φυλακισμένους δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

31.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του Συμβουλίου της Ευρώπης και των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να διασφαλιστεί συνέργεια σε παρόμοιες πρωτοβουλίες·

32.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν την ανεξαρτησία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως αναφέρουν διεθνείς οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί επίσης η αξιοπιστία της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την υποστήριξη της ελευθερίας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης·

33.  καλεί την ειδική ομάδα στρατηγικής επικοινωνίας, ενισχυμένη όπως έχει προταθεί, να δημιουργήσει, με την ονομασία Twitter «@EUvsDisInfo», έναν δικτυακό χώρο όπου το ευρύ κοινό θα μπορεί να βρει μια σειρά από εργαλεία για τον εντοπισμό της αποπληροφόρησης, με εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, και ο οποίος θα παρουσιάζει τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που εστιάζονται στο συγκεκριμένο ζήτημα·

34.  δηλώνει ότι μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας πρέπει να εμπλέκει τις τοπικές κοινότητες σε συζητήσεις σχετικά με δραστηριότητες της ΕΕ, να παρέχει στήριξη σε διαπροσωπικές επαφές και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανταλλαγές ως βασικές πλατφόρμες καταπολέμησης των προκαταλήψεων των τοπικών πληθυσμών· υπενθυμίζει ότι, από αυτήν την άποψη, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ πρέπει να διατηρούν άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη των τοπικών κοινωνιών και με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

35.  υπογραμμίζει ότι η υποκίνηση μίσους, βίας ή πολέμου δεν μπορεί να «κρύβεται» πίσω από την ελευθερία της έκφρασης· ενθαρρύνει τη λήψη σχετικών νομικών πρωτοβουλιών προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία κατά την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης·

36.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεκτική και αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, και να παρέχονται προσαρμοσμένες δυνατότητες επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες στις τοπικές γλώσσες· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ στη ρωσική γλώσσα, η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ενθαρρύνει τη μετάφραση του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ σε περισσότερες γλώσσες, όπως στην Αραβική και την Τουρκική·

37.  τονίζει την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά την ενεργό, προληπτική και συνεργατική καταπολέμηση των επιχειρήσεων διάδοσης εχθρικών πληροφοριών στα εδάφη τους ή που στοχεύουν στην υπονόμευση των συμφερόντων τους· ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες στον τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών·

38.  καλεί κάθε κράτος μέλος να θέσει στη διάθεση των πολιτών της τα δύο εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία της ειδικής ομάδας στρατηγικής επικοινωνίας της Ένωσης, «The Disinformation Digest» και «The Disinformation Review», προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη απέναντι στις μεθόδους προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται από τρίτους·

39.  εμμένει στη διαφορά μεταξύ προπαγάνδας και κριτικής·

40.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κάθε κριτική εναντίον της ΕΕ ή των πολιτικών της, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής έκφρασης, δεν αποτελεί απαραιτήτως προπαγάνδα ή παραπληροφόρηση, οι ενδεχόμενες πράξεις χειραγώγησης ή στήριξης που συνδέονται με τρίτες χώρες και αποσκοπούν στη διατήρηση ή την ενίσχυση της εν λόγω κριτικής, συνιστούν λόγους για να τίθεται σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία αυτών των μηνυμάτων·

41.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση εναντίον της ΕΕ από τρίτες χώρες πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η σημασία της διατήρησης εποικοδομητικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες και της ανάδειξής τους σε στρατηγικούς εταίρους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων·

42.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική επικοινωνία, καθώς και για τη σύσταση της ομάδας «East StratCom» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), που έχει στόχο να κάνει γνωστές τις πολιτικές της ΕΕ και να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση εναντίον της ΕΕ· ζητεί την περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής επικοινωνίας· πιστεύει ότι η αποδοτικότητα και η διαφάνεια του έργου της ομάδας «East StratCom» πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω· καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει κριτήρια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του έργου της· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης επαρκών οικονομικών πόρων και προσωπικού για την ομάδα East StratCom·

43.  σημειώνει ότι η επιθεώρηση για θέματα παραπληροφόρησης, την οποία δημοσιεύει η ομάδα δράσης «East StratCom», πρέπει να πληροί τα πρότυπα που καθορίζονται στη Διακήρυξη αρχών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) σχετικά με τη συμπεριφορά των δημοσιογράφων· επισημαίνει ότι η εν λόγω επιθεώρηση πρέπει να συντάσσεται με κατάλληλο τρόπο, χωρίς τη χρήση προσβλητικής γλώσσας ή αξιολογικών κρίσεων· ζητεί από την ομάδα δράσης «East StratCom» να επανεξετάσει τα κριτήρια σύνταξης της επιθεώρησης·

44.  πιστεύει ότι μια αποδοτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της ΕΕ θα μπορούσε να συνίσταται στη θέσπιση μέτρων βάσει των οποίων θα παρέχονται στο κοινό-στόχο επαρκείς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές αξίες και άλλα ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος, και υπογραμμίζει ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς·

45.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ορισμένες νομικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά και περισσότερο υπεύθυνα την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα, και να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας για να προωθήσει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μέσων ενημέρωσης ως στρατηγική προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και να υποβάλει πρόταση για μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση, η οποία θα παρέχει άμεση στήριξη σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δεξαμενές σκέψης και ΜΚΟ ιδίως στη γλώσσα της ομάδας-στόχου και θα επιτρέπει τη διοχέτευση πρόσθετων πόρων σε οργανώσεις που έχουν αυτή τη δυνατότητα όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, αναχαιτίζοντας παράλληλα τις χρηματοδοτικές ροές προς άτομα και οντότητες που επιδίδονται σε δραστηριότητες στρατηγικής επικοινωνίας, στην υποκίνηση στη βία και στο μίσος· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή λογιστικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας ορισμένων έργων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το Euronews·

46.  τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της παιδείας στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική πληροφόρηση στην ΕΕ και στη γειτονία. με στόχο την ενίσχυση της θέσης των πολιτών, ούτως ώστε να μπορούν να αναλύουν κριτικά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και να αναγνωρίζουν την προπαγάνδα· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ενίσχυσης της γνώσης σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος· επισημαίνει την ανάγκη ενθάρρυνσης των ανθρώπων να είναι ενεργοί πολίτες και ανάπτυξης της συνείδησής τους ως καταναλωτών των μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των ηλεκτρονικών εργαλείων, ιδίως δε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η διάδοση ψευδών πληροφοριών και η δρομολόγηση εκστρατειών παραπληροφόρησης είναι ευκολότερες και συχνά απρόσκοπτες· υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της προπαγάνδας με προπαγάνδα είναι αντιπαραγωγική και αντιλαμβάνεται, συνεπώς, ότι η ΕΕ, στο σύνολό της, και τα κράτη μέλη, μεμονωμένα, μπορούν να καταπολεμήσουν την προπαγάνδα τρίτων μόνο μέσω της αντίκρουσης των εκστρατειών παραπληροφόρησης και της αξιοποίησης των θετικών μηνυμάτων και πληροφοριών, και ότι θα πρέπει να αναπτύξουν μια πραγματικά αποτελεσματική στρατηγική που να είναι διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στη φύση των συντελεστών που διαδίδουν προπαγάνδα· αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η προώθηση νέων μορφών ψηφιακών μέσων ενημέρωσης έχουν εγείρει σοβαρές προκλήσεις για την ποιοτική δημοσιογραφία·

47.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται για εγκληματική ρητορική μίσους και υποκίνηση σε βία, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν και να επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία τους για να ανταποκριθούν στις εξελίξεις, ή να εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν την υφιστάμενη νομοθεσία περί ρητορικής μίσους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού· υποστηρίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία με διαδικτυακές πλατφόρμες και με εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης·

48.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν και να διασφαλίσουν το αναγκαίο πλαίσιο για την προσφορά ποιοτικής δημοσιογραφίας και την ποικιλία της ενημέρωσης, καταπολεμώντας τη συγκέντρωση μέσων ενημέρωσης, που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πολυφωνία στον εν λόγω τομέα·

49.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης παρέχει γνώση και δεξιότητες, και ενδυναμώνει τους πολίτες προκειμένου να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, να αναλύουν κριτικά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης και να αντιδρούν στην παραπληροφόρηση· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους παραπληροφόρησης, μέσω ενεργειών για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω μιας ευρωπαϊκής ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοσιογραφική και συντακτική δεοντολογία, καθώς και μέσω της προώθησης μιας καλύτερης συνεργασίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, της υποκίνησης σε βία και της εφαρμογής διακρίσεων στο Διαδίκτυο·

50.  σημειώνει ότι καμία στρατηγική «ήπιας δύναμης» δεν μπορεί να αποβεί επιτυχής χωρίς πολιτιστική διπλωματία και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ και εντός των χωρών, στην ΕΕ και εκτός αυτής· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, μακροπρόθεσμες δημόσιες ενέργειες και πρωτοβουλίες πολιτιστικής διπλωματίας, όπως είναι οι υποτροφίες και τα προγράμματα ανταλλαγής για σπουδαστές και νέους επαγγελματίες, περιλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, την ενίσχυση των πολιτισμικών δεσμών με την ΕΕ και την προώθηση των κοινών πολιτιστικών δεσμών και της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προσφορά κατάλληλης κατάρτισης για το προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ και της ΕΥΕΔ, ώστε να εφοδιαστούν με επαρκείς διαπολιτισμικές δεξιότητες·

51.  εκτιμά ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας της πληροφόρησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και με τη δημοσιογραφική δεοντολογία·

52.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις νέες τεχνολογίες –στις οποίες συγκαταλέγονται η ψηφιακή μετάδοση, οι κινητές επικοινωνίες, τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένων και εκείνων που έχουν περιφερειακή εμβέλεια– που διευκολύνουν τη διάδοση πληροφοριών καθώς και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να έχουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο, να περιέχουν συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές και να αναδεικνύουν τον αντίκτυπο της ΕΕ σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και των ευκαιριών και των οφελών που αποφέρουν στους πολίτες τρίτων χωρών, ιδίως στους νέους, η στενότερη σύμπραξη και συνεργασία με την ΕΕ, όπως για παράδειγμα οι μετακινήσεις στο εξωτερικό χωρίς θεώρηση ή η ανάπτυξη ικανοτήτων, και, ενδεχομένως, τα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών·

53.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η νέα δικτυακή πύλη της ΕΠΓ –η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος γειτονίας OPEN– συγκεντρώνει όχι μόνο περιεχόμενο που απευθύνεται σε κοινότητες ειδικών αλλά και μια ενότητα ειδικά προσαρμοσμένη στο ευρύτερο κοινό· είναι της άποψης ότι η δικτυακή πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ενότητα για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία θα συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες που σήμερα εμφανίζονται αποσπασματικά σε διαφορετικούς δικτυακούς τόπους·

54.  επισημαίνει το δυναμικό του λαϊκού πολιτισμού και της ψυχαγωγικής εκπαίδευσης ως μέσων για την έκφραση κοινών ανθρώπινων αξιών και για την ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ·

55.  τονίζει ότι υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το Βαλτικό Κέντρο για την Αριστεία των Μέσων Ενημέρωσης στη Ρίγα, το Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του NATO (NATO StratCom COE) ή το Κέντρο Αριστείας του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη χρησιμοποίησης των κονδυλίων και της ανάλυσής τους και ενίσχυσης των αναλυτικών ικανοτήτων της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν παρόμοια έργα, να παρέχουν κατάρτιση στους δημοσιογράφους, να στηρίζουν ανεξάρτητους ομίλους μέσων ενημέρωσης και τον πλουραλισμό των μέσων, να ενθαρρύνουν τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ μέσων ενημέρωσης και δεξαμενών σκέψης και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες στους τομείς αυτούς·

56.  καταδικάζει τη συστηματική καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία και τα κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας μετά την παράνομη προσάρτησή της· τονίζει ότι, από το 1999, δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί, εξαφανιστεί χωρίς ίχνος ή φυλακιστεί στη Ρωσία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των δημοσιογράφων στη Ρωσία και τη γειτονία της ΕΕ, καθώς και να στηρίξουν τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και να επενδύσουν στις επαφές μεταξύ των λαών· ζητεί την άμεση αποφυλάκιση των δημοσιογράφων· σημειώνει ότι η ΕΕ ενισχύει τις σχέσεις με τους ανατολικούς της εταίρους της και άλλους γείτονές της και κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία· αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης θα ήταν η ύπαρξη ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στην ίδια τη Ρωσία· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη αυτού του στόχου· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να διατεθούν επαρκείς πόροι υπέρ του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, της ερευνητικής δημοσιογραφίας και των ξενόγλωσσων μέσων, ιδίως των ρωσικών, αραβικών, φαρσί, τουρκικών και ούρντου καθώς και άλλων γλωσσών που ομιλούνται από πληθυσμούς ευάλωτους στην προπαγάνδα·

57.  υποστηρίζει τις εκστρατείες ενημέρωσης που διεξάγουν αρμόδιοι φορείς στη Συρία, το Ιράκ και την περιοχή (μεταξύ άλλων σε χώρες προέλευσης ξένων μαχητών) για την απαξίωση της ιδεολογίας του ISIL/Daesh, την καταγγελία των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυτήν και την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της ρητορικής μίσους σχετικά με άλλες ομάδες στην περιοχή· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στον διάλογο που διεξάγουν με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η λογοδοσία, η διαφάνεια, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ όρο για την προστασία αυτών των κοινωνιών από τη διάδοση αδιάλλακτων και βίαιων ιδεολογιών που εμπνέουν τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIL/Daesh και η Αλ Κάιντα· τονίζει την ανάγκη, ενόψει της διογκούμενης τρομοκρατικής απειλής του ISILS/Daesh και άλλων διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων, να ενισχυθεί η συνεργασία σε θέματα ασφαλείας με χώρες που έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

58.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν την πλήρη στήριξη της ΕΕ στην εν εξελίξει διαδικασία εφαρμογής και να συμβάλουν οικονομικά στην υλοποίηση των συστάσεων της μελέτης «Feasibility Study on Russian-language media initiatives in the Eastern Partnership and Beyond» (Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις πρωτοβουλίες των ρωσόφωνων μέσων ενημέρωσης στην ανατολική γειτονία και επέκεινα), την οποία εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Δημοκρατία το 2015·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στην ΕΥΕΔ και στο ΝΑΤΟ.

(1) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 25.
(2) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 24.
(3) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 35.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0410.


Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας
PDF 613kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (2016/2952(RSP))
P8_TA(2016)0442B8-1230/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 5, 9, 10, 19, 168 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιουνίου 1988 σχετικά με τις νοηματικές γλώσσες για τους κωφούς(1) και της 18ης Νοεμβρίου 1998 για τις νοηματικές γλώσσες(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία(4),

–  έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο αριθ. 4 (2016) της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς(5),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση »)(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας σχετικά με την ισότητα και την αποφυγή διακρίσεων(9),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2012, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία(10)·

–  έχοντας υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας (efsli) για τις ίσες ευκαιρίες κατάρτισης για διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και ποιοτικές υπηρεσίες για κωφούς πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση(11),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την διερμηνεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας /Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών για τις διεθνείς/ ευρωπαϊκές συνεδριάσεις(12),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδριάσεων (AIIC) για τους ομιλούμενης γλώσσας διερμηνείς που εργάζονται σε μικτές ομάδες(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της efsli σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία νοηματικής γλώσσας κατά την εργασία ή τις σπουδές στο εξωτερικό(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα και εκείνων που δεν τη χρησιμοποιούν, έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ίση μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο κωφοί χρήστες νοηματικής γλώσσας στην ΕΕ(15) και 51 εκατομμύρια βαρήκοοι πολίτες(16), πολλοί από τους οποίους είναι επίσης χρήστες νοηματικής γλώσσας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες αποτελούν πλήρως ανεπτυγμένες φυσικές γλώσσες, με δική τους γραμματική και συντακτικό, ίσες με τις ομιλούμενες γλώσσες(17)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για την πολυγλωσσία προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών και ότι ένας από τους στόχους της είναι κάθε Ευρωπαίος να μιλά δύο ακόμη γλώσσες εκτός από τη μητρική τους γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση και η προώθηση εθνικών και περιφερειακών νοηματικών γλωσσών θα μπορούσε να στηρίξει τον στόχο αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία(18)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική προσβασιμότητα του περιβάλλοντος αλλά εκτείνεται και στην προσβασιμότητα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με τη μορφή της παροχής περιεχομένου σε νοηματική γλώσσα(19)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας είναι ισότιμοι με τους διερμηνείς ομιλούμενης γλώσσας όσον αφορά την αποστολή και τα καθήκοντά τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών, και κυμαίνεται από την άτυπη οικογενειακή στήριξη έως την επαγγελματική πανεπιστημιακή μόρφωση και τους πλήρως ειδικευμένους διερμηνείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας σε όλα τα κράτη μέλη και ότι η αναλογία των χρηστών νοηματικής γλώσσας προς τους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας ποικίλλει μεταξύ του 8:1 και του 2 500:1, με μέση αναλογία 160:1(20)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποβληθεί αναφορά(21) με την οποία ζητείται να επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορές που υποβάλλονται σε εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη των Βρυξελλών σχετικά με τις Νοηματικές Γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(22) προωθεί μια απαλλαγμένη από διακρίσεις προσέγγιση στη χρήση φυσικής νοηματικής γλώσσας, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην ενός·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η ποιότητα του υποτιτλισμού στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνεται από κάτω του 10 % σε σχεδόν 100 %, με πολύ διαφορετικό επίπεδο ποιότητας(23)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων στα περισσότερα κράτη μέλη όσον αφορά το επίπεδο της διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα στην τηλεόραση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων γλωσσικών τεχνολογιών θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος των χρηστών νοηματικής γλώσσας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση CRPD, η άρνηση εύλογων διευκολύνσεων συνιστά διάκριση και ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, πρέπει να προβλέπονται εύλογες προσαρμογές για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει άμεση επικοινωνιακή πρόσβαση για τους κωφούς, τους τυφλούς και κωφούς ή τους βαρήκοους πολίτες προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους διαχειριστές των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αντιστρόφως, προς τους κωφούς ή βαρήκοους πολίτες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

1.  Τονίζει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, που μπορεί να καλυφθεί μόνο με βάση την ακόλουθη προσέγγιση:

   α) την επίσημη αναγνώριση των εθνικών και περιφερειακών νοηματικών γλωσσών στα κράτη μέλη και στα όργανα της ΕΕ,
   β) την επίσημη κατάρτιση (πανεπιστημιακή ή παρόμοια, ισοδύναμη με 3 έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης, ανάλογη με την απαιτούμενη εκπαίδευση των διερμηνέων ομιλούμενης γλώσσας)(24),
   γ) την καταχώριση (επίσημη διαπίστευση και σύστημα ελέγχου ποιότητας, όπως η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη),
   δ) την τυπική αναγνώριση του επαγγέλματος·

2.  αναγνωρίζει ότι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας υψηλής ποιότητας στη νοηματική γλώσσα:

   α) εξαρτάται από μια αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας στην οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
   β) βασίζεται σε επαγγελματικά προσόντα,
   γ) προϋποθέτει την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκπροσώπων της κοινότητας των κωφών·
   δ) εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών πόρων για την εκπαίδευση και απασχόληση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας·

3.  αναγνωρίζει ότι η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα συνιστά παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η δέουσα αμοιβή·

Διάκριση μεταξύ προσβασιμότητας και εύλογης διευκόλυνσης(25)

4.  αντιλαμβάνεται ότι η προσβασιμότητα ωφελεί ορισμένες ομάδες και βασίζεται σε ένα σύνολο προτύπων που θα υλοποιηθούν σταδιακά·

5.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η έλλειψη αναλογικότητας ή η αδόκητη επιβάρυνση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί η μη παροχή πρόσβασης·

6.  αναγνωρίζει ότι η εύλογη διευκόλυνση αφορά τα άτομα και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρέωση παροχής πρόσβασης·

7.  παρατηρεί επίσης ότι ένα άτομο μπορεί να ζητήσει μέτρα εύλογης διευκόλυνσης, ακόμη και αν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση παροχής πρόσβασης·

8.  κατανοεί ότι η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα μπορεί να αποτελεί μέτρο παροχής πρόσβασης ή μέτρο εύλογης διευκόλυνσης, ανάλογα με την περίπτωση·

Προσβασιμότητα

9.  επισημαίνει ότι οι κωφοί, κωφάλαλοι και βαρήκοοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και στην ίδια επικοινωνία με τους συμπολίτες τους μέσω της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, του υποτιτλισμού, της αναγνώρισης ομιλίας και/ή εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών διερμηνέων·

10.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού περιεχομένου τους, πρέπει να καταστούν προσβάσιμες μέσω διαμεσολάβησης σε πραγματικό χρόνο, όπως είναι οι επί τόπου ευρισκόμενοι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, αλλά και οι εναλλακτικές διαδικτυακές και εξ αποστάσεως υπηρεσίες, κατά περίπτωση·

11.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να καταστήσει την πολιτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη, μεταξύ άλλων μέσω της χρησιμοποίησης επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας· παρατηρεί ότι τούτη η δέσμευση αφορά εκλογές, δημόσιες διαβουλεύσεις, και άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα με την περίπτωση·

12.  υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο ρόλο των γλωσσικών τεχνολογιών στις προσπάθειες εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης για όλους στον ψηφιακό χώρο·

13.  αντιλαμβάνεται τη σημασία των ελάχιστων προτύπων στις προσπάθειες διασφάλισης της προσβασιμότητας, ιδίως ενόψει των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και υποτιτλισμού·

14.  παρατηρεί ότι, αν και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κωφών, κωφαλάλων και βαρήκοων ασθενών, για παράδειγμα μέσω της παροχής επαγγελματικής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και μέσω κύκλων επιμόρφωσης του προσωπικού σε ζητήματα ευαισθητοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε γυναίκες και τα παιδιά·

15.  αναγνωρίζει ότι η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους κωφούς, κωφάλαλους και βαρήκοους πολίτες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διάθεσης δεόντως καταρτισμένων επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας·

16.  έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η παροχή υπηρεσιών ορθής και επακριβούς διερμηνείας και μετάφρασης και δη στα δικαστήρια και σε άλλα περιβάλλοντα νομικής φύσης· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εξειδικευμένοι και εξαιρετικά καταρτισμένοι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, ιδίως σε αυτού του είδους τα περιβάλλοντα·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η υποστήριξη και οι ειδικές διατάξεις, όπως η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και η παροχή προσβάσιμων πληροφοριών κειμένου σε πραγματικό χρόνο σχετικά με καταστροφές, για άτομα με αναπηρία σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, καταστάσεων έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και φυσικών καταστροφών(26)·

Απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση

18.  σημειώνει ότι τα μέτρα εύλογης διευκόλυνσης, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

19.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρέχεται ισορροπημένη και σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και τι σημαίνει να είσαι κωφός έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών τους·

20.  τονίζει ότι τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά σε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει κατά το δυνατόν να περιέχουν κωφούς που αποτελούν πρότυπα προς μίμηση·

21.  τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους κωφούς, τους κωφούς και τυφλούς και τους βαρήκοους σπουδαστές και τους γονείς τους η δυνατότητα να μάθουν την εθνική ή περιφερειακή γλώσσα του περιβάλλοντός τους μέσω προσχολικών υπηρεσιών και στα σχολεία(27)·

22.  υπογραμμίζει ότι η νοηματική γλώσσα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε να αυξάνεται η επίγνωση γι’ αυτήν και να ενισχύεται η χρήση της νοηματικής γλώσσας·

23.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αναγνωριστεί και να προωθηθεί η γλωσσική ταυτότητα των κοινοτήτων κωφών(28)·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας κατά τον ίδιο τρόπο όπως με τις ξένες γλώσσες·

25.  τονίζει ότι οι ειδικευμένοι διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και το διδακτικό προσωπικό με επάρκεια στη νοηματική γλώσσα και εξοπλισμένο με δεξιότητες που του επιτρέπουν να εργάζεται αποτελεσματικά σε δίγλωσσα περιεκτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελούν κεφαλαιώδη συνιστώσα των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των κωφών παιδιών και νεαρών ενηλίκων, με αποτέλεσμα τις υψηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις και χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σε μακροπρόθεσμη βάση·

26.  επισημαίνει την ευρεία έλλειψη δίγλωσσων σχολικών εγχειριδίων στη νοηματική και εκπαιδευτικού υλικού σε προσιτούς μορφότυπους και γλώσσες·

27.  απευθύνει έκκληση για τη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των κωφών, τυφλών και κωφών και βαρήκοων ατόμων εντός της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + και των συναφών προγραμμάτων κινητικότητας, μέσω μέριμνας ώστε οι συμμετέχοντες να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα έχοντας να εξασφαλίσουν οι ίδιοι τα της διερμηνείας που χρειάζονται·

28.  χαιρετίζει το πιλοτικό έργο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· εκφράζει τη λύπη του για τον αποκλεισμό της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα από το πιλοτικό έργο, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία των κωφών, τυφλών και κωφών και βαρήκοων εργαζομένων και σπουδαστών εντός της ΕΕ·

Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.  αναγνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να αποτελούν υπόδειγμα χρήσης βέλτιστων πρακτικών για το μόνιμο προσωπικό, τα αιρετά μέλη και τους ασκούμενους τους έναντι των πολιτών της ΕΕ σε σχέση με την παροχή εύλογης διευκόλυνσης και προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν ήδη, σε βάση ad hoc, δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες εκδηλώσεις και σε συνεδριάσεις επιτροπών· συντάσσεται με την άποψη ότι ο υποτιτλισμός και η αναγνώριση ομιλίας πρέπει να θεωρηθούν εναλλακτικές αλλά ισοδύναμες και αναγκαίες μέθοδοι για βαρήκοα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική· εκτιμά ότι το αυτό ισχύει επίσης για τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από την άποψη της παροχής εύλογης διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

31.  αναγνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν σύστημα παροχής διερμηνείας από και προς τη νοηματική γλώσσα, μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διερμηνείας τους για λόγους προσβασιμότητας· προτρέπει τα θεσμικά όργανα να αξιοποιήσουν παρόμοια υπάρχοντα συστήματα και κατά την παροχή εύλογης διευκόλυνσης για το προσωπικό ή/και για τους αιρετούς αξιωματούχους, ελαχιστοποιώντας στην πράξη τον διοικητικό φόρτο για τα άτομα και τα θεσμικά όργανα·

32.  παροτρύνει θερμά τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν το ίδιο επίσημο καθεστώς για τους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας όπως εκείνο που ισχύει για τους διερμηνείς των ομιλούμενων γλωσσών σε σχέση με τις υπηρεσίες διερμηνείας που αυτοί παρέχουν στα θεσμικά όργανα και/ή στο προσωπικό τους και στους διορισμένους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τεχνολογική υποστήριξη, προπαρασκευαστικό υλικό και έγγραφα·

33.  παροτρύνει την Eurostat να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στατιστικές για κωφούς, τυφλούς και κωφούς και βαρήκοους χρήστες νοηματικής γλώσσας, και τούτο προκειμένου να είναι σε θέση αυτά να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν και να αναλύουν καλύτερα τις πολιτικές τους για την αναπηρία και τη γλώσσα·

34.  παροτρύνει την υπηρεσία επισκεπτών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τυφλών, τυφλών και κωφών και βαρήκοων επισκεπτών μέσω απευθείας παροχής πρόσβασης σε εθνικές ή περιφερειακές νοηματικές γλώσσες και σε υπηρεσίες αναγνώρισης ομιλίας·

35.  καλεί τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν πλήρως το πιλοτικό έργο INSIGN της ΕΕ, το οποίο δημιουργήθηκε σε απάντηση της απόφασης του Κοινοβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, συστήματος παροχής υπηρεσιών σε νοηματική γλώσσα και το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ κωφών/βαρήκοων ατόμων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ(29)·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 187 της 18.7.1988, σ. 236.
(2) ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 66.
(3) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0318.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(6) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(7) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(9) http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
(10) ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1.
(11) http://efsli.org/publications
(12) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf
(13) http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
(14) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf
(15) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_en.htm
(16) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βαρήκοων Ατόμων — (EFHOH) http://www.efhoh.org/about_us
(17) Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press. Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.
(18) Γενική παρατήρηση αριθ. 2 της Επιτροπής CRPD, CRPD/C/GC/2.
(19) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), άρθρο 9.
(20) WIT, M. de (2016, υπό έκδοση). Sign Language Interpreting in Europe, έκδοση 2016.
(21) Αναφορά αριθ. 1056-16
(22) Διακήρυξη των Βρυξελλών (2010) , Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (EUD) http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf
(23) EFHOH (2015). State of subtitling access in EU. Στη διεύθυνση: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf
(24) efsli (2013), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme
(25) CRPD/C/GC/4, παράγραφος 28.
(26) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), άρθρο 11.
(27) http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf
(28) Γενική παρατήρηση αριθ. 4 της Επιτροπής CRPD, CRPD/C/GC/4, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(29) http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/


Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone
PDF 405kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (D047341/00 – 2016/2978(RSP))
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (D047341/00),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία bentazone(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία bentazone ενεργεί ως επιλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε ευρύ φάσμα καλλιεργειών και χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωργία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες απευθείας έκπλυσης της δραστικής ουσίας bentazone στα υπόγεια ύδατα λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με δεδομένα του Οργανισμού Περιβάλλοντος του ΗΒ η δραστική ουσία bentazone είναι το εγκεκριμένο φυτοφάρμακο που εντοπίζεται πιο συχνά στα υπόγεια ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και απαντά επίσης στα επιφανειακά ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί παρόμοια κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/549 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 παρατάθηκε η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone έως τις 30 Ιουνίου 2017, επειδή η αξιολόγηση της ουσίας είχε καθυστερήσει·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (στο εξής «σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού») προβλέπει, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), την έγκριση της ουσίας bentazone μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2032, δηλ. για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού ορισμένοι όροι και περιορισμοί, και ειδικότερα μια απαίτηση σχετικά με την παροχή περαιτέρω επιβεβαιωτικών πληροφοριών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν εξέτασης των σχολίων που ελήφθησαν σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης, προέκυψε ότι θα πρέπει να ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν εξέτασης των σχολίων που ελήφθησαν σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης, προέκυψε ότι η EFSA θα πρέπει να διενεργήσει διαβούλευση με εμπειρογνώμονες στους τομείς των τοξικολογικών δεδομένων για τα θηλαστικά, των υπολειμμάτων, της πορείας και της συμπεριφοράς στο περιβάλλον και της οικοτοξικολογίας και θα πρέπει να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσον αναμένεται η δραστική ουσία bentazone να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά τις δοκιμές επιπέδου 2/3 που αναφέρονται επί του παρόντος στο εννοιολογικό πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου ενός τρόπου δράσης με ενδοκρινική μεσολάβηση όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη που έχουν παρατηρηθεί σε μελέτη αναπτυξιακής τοξικότητας σε αρουραίους (αυξημένες απώλειες μετά την εμφύτευση, μειωμένος αριθμός ζώντων εμβρύων και καθυστερημένη ανάπτυξη του εμβρύου απουσία σαφούς τοξικότητας στη μητέρα, που υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να είναι σκόπιμη η κατάταξη στην κατηγορία 2 των τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση επικινδυνότητας για τον καταναλωτή δεν ολοκληρώθηκε διότι οι προτεινόμενοι ορισμοί υπολειμμάτων για την εκτίμηση κινδύνου στα φυτά και για εφαρμογή σε ζωικό κεφάλαιο θεωρήθηκαν προσωρινοί λόγω των κενών που εντοπίστηκαν στα δεδομένα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της έκθεσης των υπόγειων υδάτων για τη μητρική ουσία bentazone και τον μεταβολίτη N-methyl-bentazone δεν ολοκληρώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις πιθανότητες έκθεσης των υπόγειων υδάτων όταν οι δόσεις εφαρμογής είναι πάνω από 960 γρ. δραστικής ουσίας/εκτάριο (πραγματοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικές χρήσεις έως 1440 γρ. δραστικής ουσίας/εκτάριο)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει μια δραστική ουσία ενώ ταυτόχρονα ζητά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ασφάλειά της (η γνωστή διαδικασία υποβολής πληροφοριών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα) θα επέτρεπε τη διάθεση της δραστικής ουσίας στην αγορά πριν αποκτήσει η Επιτροπή όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για να στηρίξει αυτή την απόφαση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 18ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 12/2013/MDC σχετικά με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) ζητήθηκε από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τη διαδικασία υποβολής πληροφοριών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα περιοριστικά και αυστηρά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και εντός δύο ετών από την απόφαση της Διαμεσολαβήτριας να υποβάλει έκθεση από την οποία θα προκύπτει ότι ο αριθμός των αποφάσεων με πληροφορίες επιβεβαιωτικού χαρακτήρα έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την τρέχουσα προσέγγιση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής δεν υλοποιεί τις προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την εξεύρεση λύσης για τη βελτίωση του συστήματος έγκρισης φυτοφαρμάκων της Επιτροπής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 η ανανέωση της έγκρισης δραστικών ουσιών θα πρέπει να ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος έγκρισης θα πρέπει να είναι αναλογική με τυχόν εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση τέτοιων ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της αρχής της προφύλαξης που, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να εφαρμόζεται, απαιτείται η Επιτροπή να διασφαλίζει ότι δεν προβαίνει στην έγκριση δραστικών ουσιών σε περιπτώσεις όπου η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αξιολόγηση από ομοτίμους της EFSA προτείνεται η κατάταξη της δραστικής ουσίας bentazone στην κατηγορία 2 των τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ζήτημα απαριθμείται ως καίριο σημείο προβληματισμού όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για τη διενέργεια αξιολόγησης για τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής, και όταν η εν λόγω αξιολόγηση δεν επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι για τουλάχιστον μία από τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις αναμένεται ότι ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία δεν θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για τα υπόγεια ύδατα ή οποιαδήποτε μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της EFSA, έχουν εντοπιστεί καίριοι τομείς προβληματισμού, ιδίως δε το γεγονός ότι οι προδιαγραφές του τεχνικού υλικού που προτείνονται για αμφότερους τους αιτούντες δεν ήταν συγκρίσιμες με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή για την εξαγωγή των τοξικολογικών τιμών αναφοράς και ότι δεν αποδείχθηκε ότι το τεχνικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μελέτες οικοτοξικότητας είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικό των τεχνικών προδιαγραφών για αμφότερους τους αιτούντες·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

2.  εκτιμά ότι η αξιολόγηση για τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις της δραστικής ουσίας bentazone δεν επαρκεί για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, για τουλάχιστον μία από τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις του, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία bentazone δεν αναμένεται να έχει επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για τα υπόγεια ύδατα ή οποιαδήποτε μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των εναλλακτικών βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για τα προϊόντα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών με στόχο να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων, και του περιβάλλοντος·

4.  εκτιμά ότι με την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής πληροφοριών επιβεβαιωτικού χαρακτήρα για την έγκριση της δραστικής ουσίας bentazone, η Επιτροπή παραβίασε τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την αρχή της προφύλαξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  καλεί την Επιτροπή να ζητεί και να αξιολογεί, κατά προτεραιότητα, οποιεσδήποτε πληροφορίες λείπουν, προτού λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τον εκτελεστικό κανονισμό της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Δελτίο EFSA 2015·13(4):4077.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου