Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 23 ta' Novembru 2016 - Strasburgu
Emissjonijiet ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja ***I
 Il-finalizzazzjoni ta' Basel III
 L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
 Komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
 Il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali
 Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon

Emissjonijiet ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja ***I
PDF 335kWORD 50k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0920),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0004/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-10 ta' Lulju 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Ottubru 2014(2),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-30 ta' Ġunju 2016, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0249/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(3);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta’ Novembru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE

P8_TC1-COD(2013)0443


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, id-Direttiva (UE) 2016/2284.)

(1) ĠU C 451, 16.12.2014, p. 134.
(2) ĠU C 415, 20.11.2014, p. 23.
(3) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fit-28 ta' Ottubru 2015 (Testi adottati, P8_TA(2015)0381).


Il-finalizzazzjoni ta' Basel III
PDF 286kWORD 56k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 dwar il-finalizzazzjoni ta' Basel III (2016/2959(RSP))
P8_TA(2016)0439B8-1226/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet ta' wara l-kriżi tas-summits tal-G20,

–  wara li kkunsidra l-komunikat tal-Ministri tal-Finanzi u l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-G20 tas-27 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra l-komunikat tal-Ministri tal-Finanzi u l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-G20 tal-14 u l-15 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-komunikat tal-Ministri tal-Finanzi u l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-G20 tat-23 u l-24 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra l-komunikat tal-mexxejja tal-G20 tal-4 u l-5 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) lill-mexxejja tal-G20 li fihom aġġornahom dwar l-implimentazzjoni tal-aġenda ta' riforma miftiehma, u b'mod partikolari r-rapport tal-BCBS ta' Novembru 2015 lill-mexxejja tal-G20 bit-titolu "Finalising post-crisis reforms: an update" (Il-finalizzazzjoni tar-riformi ta' wara l-kriżi: aġġornament)(1),

–  wara li kkunsidra d-dokumenti konsultattivi tal-BCBS "Revisions to the Basel III leverage ratio framework" (Reviżjoni tal-qafas tal-proporzjon ta' ingranaġġ ta' Basel III) tas-6 ta' April 2016, "Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches" (It-tnaqqis tal-varjazzjoni fl-assi mwieżna għar-riskju – restrizzjonijiet fuq l-użu ta' approċċi bbażati fuq mudelli interni) tal-24 ta' Marzu 2016, u "Revisions to the Standardised Approach for credit risk" (Reviżjoni tal-approċċ standardizzat għar-riskju tal-kreditu) tal-10 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' diskussjoni u konsultazzjoni tal-BCBS bit-titolu "Regulatory treatment of accounting provisions" (It-trattament regolatorju tad-dispożizzjonijiet kontabilistiċi) ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-istandard tal-BCBS dwar "TLAC holdings – Amendments to the Basel III standard on the definition of capital" (Holdings TLAC – Emendi fl-istandard ta' Basel III dwar id-definizzjoni ta' kapital) ta' Ottubru 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-EU Shadow Banking Monitor (eżerċizzju ta' monitoraġġ tal-ibbankjar parallel fl-UE) tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżultati tat-testijiet tal-istress imwettqa mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u ppubblikati fid-29 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2016 dwar il-finalizzazzjoni tar-riformi ta' Basel wara l-kriżi(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport 2016 tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar l-istabbiltà finanzjarja fid-dinja,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2016 dwar l-Unjoni Bankarja – Rapport Annwali 2015(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar analiżi u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji: l-impatt u t-triq 'il quddiem lejn qafas tal-UE aktar effiċjenti u effikaċi għal Regolamentazzjoni Finanzjarja u Unjoni tas-Swieq Kapitali(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji(6),

–  wara li kkunsidra l-istudju magħmul għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji bit-titolu "The European Union's role in International Economic Fora, Paper 5: The BCBS";

–  wara li kkunsidra l-iskambju ta' fehmiet mas-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS), is-Sur Bill Coen, il-President tal-Bord Superviżorju tal-MSU, is-Sinjura Danièle Nouy, il-President tal-EBA, is-Sur Andrea Enria u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Valdis Dombrovskis, dwar il-finalizzazzjoni ta' Basel III / "Basel IV";

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-approċċ standardizzat għar-riskju tal-kreditu min-naħa tal-Kumitat ta' Basel u l-iskambju ta' fehmiet sussegwenti mal-Viċi President Katainen fis-6 ta' Lulju 2016;

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-finalizzazzjoni ta' Basel III (O-000136/2016 – B8-1810/2016),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi sistema bankarja reżiljenti u kapitalizzata tajjeb hija kundizzjoni essenzjali għall-ħarsien tal-istabbiltà finanzjarja, għal garanzija ta' self adegwat lill-ekonomija reali tul iċ-ċiklu kollu u għas-sostenn tat-tkabbir ekonomiku;

B.  billi wara l-kriżi finanzjarja l-mexxejja tal-G20 qablu dwar aġenda ta' riforma komprensiva li tipprevedi t-tisħiħ tal-istandards regolatorji tal-banek internazzjonali, inklużi r-rekwiżiti prudenzjali;

C.  billi l-BCBS qed jiżviluppa standards minimi maqbula internazzjonalment fir-rigward tar-rekwiżiti prudenzjali għal banek kbar u attivi fil-livell internazzjonali; billi l-BCBS jissorvelja u janalizza l-implimentazzjoni ta' dawn l-istandards globali u jirrapporta lill-G20; billi l-gwida tiegħu hija għodda importanti biex tiġi evitata l-frammentazzjoni regolatorja madwar id-dinja;

D.  billi l-Unjoni Ewropea implimentat l-istandards miftiehma internazzjonalment fil-qafas tar-Regolament dwar ir-Rekwiżiti Kapitali (CRR) u d-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali (CRD IV), għalkemm adattathom għar-realtà tal-ħtiġijiet ta' finanzjament tal-UE, pereżempju fir-rigward tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs, u ħalliet ċertu ġrad ta' flessibbiltà; billi fl-UE ġie deċiż li dawn l-istandards japplikaw għall-banek kollha, u mhux biss għall-banek il-kbar attivi internazzjonalment, filwaqt li ċerti ġurisdizzjonijiet mhux Ewropej japplikaw xi wħud minnhom għall-banek il-kbar biss; billi l-progress lejn kundizzjonijiet ekwi fil-livell internazzjonali huwa importanti; billi l-Kummissjoni mistennija tressaq proposta leġiżlattiva għar-rieżami tas-CRR/CRD IV biex jiġu implimentati r-reviżjonijiet ulterjuri tal-qafas ta' Basel li ntlaħaq qbil dwarhom;

E.  billi r-rekwiżiti prudenzjali għall-banek huma interkonnessi u komplementari għal rekwiżiti regolatorji oħrajn, bħall-kapaċità totali ta' assorbiment tat-telf (TLAC) u l-użu obbligatorju tal-ikklerjar ċentrali għall-istrumenti derivattivi; billi l-qafas regolatorju li jirregola s-settur bankarju tal-UE ttejjeb b'mod sinifikanti tul dawn l-aħħar snin, partikolarment bit-twaqqif tal-Unjoni Bankarja;

F.  billi qafas sod għall-istabbiltà u t-tkabbir finanzjarju għandu jkun komprensiv u bilanċjat b'tali mod li jkopri prattiki superviżorji dinamiċi u ma jiffukax biss fuq regolamentazzjoni statika li tirrigwarda, fil-biċċa l-kbira, aspetti kwantitattivi;

G.  billi d-data turi varjabbiltà eċċessiva fil-passat fir-rigward tal-ponderazzjoni tar-riskju u "l-immudellar tar-riskju strateġiku" biex jitnaqqsu r-rekwiżiti kapitali tal-banek u d-diffikultà li kienu jsibu s-superviżuri nazzjonali fil-valutazzjoni ta' mudelli interni, li kkontribwixxa għall-kriżi finanzjarja;

H.  billi l-implimentazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali bankarji għal mudelli kummerċjali bankarji differenti jistgħu jvarjaw b'mod konsiderevoli fl-ambitu u l-kumplessità, u għaldaqstant approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd" ikun ineffikaċi u ta' piż sproporzjonat, b'mod partikolari għal ħafna banek iżgħar u ffukati fuq l-aspett domestiku, inqas kumplessi u interkonnessi, kif ukoll ir-regolaturi u s-superviżuri tagħhom; għaldaqstant hemm bżonn grad adegwat ta' proporzjonalità u flessibbiltà;

I.  billi bħalissa l-BCBS qed jiddiskuti bidliet addizzjonali, fil-qafas prudenzjali tal-banek, li jindirizzaw ir-riskju tal-kreditu u r-riskju operazzjonali; billi dawn ir-riformi jiffukaw fuq it-tisħiħ tas-sensittività għar-riskju u r-robustezza tal-approċċ standardizzat għar-riskju tal-kreditu, restrizzjonijiet addizzjonali fuq l-approċċ ibbażat fuq il-mudelli interni u l-finalizzazzjoni tad-disinn tal-proporzjon ta' ingranaġġ, u ammont minimu ta' kapital potenzjali bbażat fuq l-approċċ standardizzat;

J.  billi l-maġġoranza tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Uniti jużaw l-approċċ standardizzat biex jevalwaw ir-riskju tal-kreditu, filwaqt li fl-UE ħafna banek kbar u medji jibbażaw ruħhom fuq mudelli interni;

K.  billi reviżjoni xierqa tal-approċċ standardizzat u r-rispett tal-prinċipju ta' proporzjonalità huma fatturi ewlenin biex l-istandard tal-BCBS jaħdem għall-banek iż-żgħar, li huma dawk li jużawh prinċipalment;

L.  billi l-G20 ta indikazzjoni li r-reviżjoni attwali m'għandhiex tiġġenera żieda sinifikanti fir-rekwiżiti kapitali globali, u din il-pożizzjoni ġiet ikkonfermata mill-Istati Membri waqt il-laqgħa tal-Kunsill ECOFIN f'Lulju 2016;

M.  billi l-banek Ewropej issa huma soġġetti għal testijiet tal-istress regolari sistemiċi min-naħa tar-regolaturi u r-riżultati ta' dawn it-testijiet jiġu ppubblikati;

N.  billi r-rappreżentanti ta' ġurisdizzjonijiet mhux tal-UE, pereżempju l-Ġappun, esprimew it-tħassib tagħhom rigward il-pressjoni dejjem akbar f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġenerazzjoni ta' kapital u l-indirizzar ta' spejjeż ta' konformità ogħla biex jikkonformaw mal-istandards il-ġodda li ġew stabbiliti;

O.  billi d-deċiżjonijiet tal-BCBS m'għandhomx saħħa legali u jeħtieġ jiġu trasposti permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja sabiex ikollhom effett fl-UE; billi mhux l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kollha għandhom rappreżentanza fil-BCBS, iżda l-BĊE u l-MSU huma rappreżentati bħala membri sħaħ filwaqt li l-Kummissjoni u l-EBA huma osservaturi;

1.  Jenfasizza l-importanza ta' standards u prinċipji globali sodi għar-regolamentazzjoni prudenzjali tal-banek, u jilqa' favorevolment il-ħidma ta' wara l-kriżi tal-BCBS f'dan il-qasam;

2.  Jafferma mill-ġdid li l-banek jeħtieġ ikunu kapitalizzati tajjeb sabiex jingħata appoġġ lill-ekonomija reali, jitnaqqas ir-riskju sistemiku u tiġi evitata kwalunkwe ripetizzjoni tas-salvataġġi enormi li saru matul il-kriżi; jenfasizza l-ħtieġa ta' regolamentazzjoni adegwata tas-sistema bankarja parallela sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u stabbiltà finanzjarja;

3.  Jenfasizza li, għall-kuntrarju ta' ġurisdizzjonijiet oħra, il-banek jaqdu rwol importanti fil-finanzjament tal-ekonomija Ewropea u x'aktarx jibqgħu s-sors ta' finanzjament ewlieni għall-familji u l-intrapriżi, b'mod speċjali l-SMEs; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-UE dejjem ippruvat tirrifletti dan (pereżempju bl-użu tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs) u għandha tkompli tagħmel hekk (pereżempju billi ttawwal u testendi l-fattur ta' sostenn); jirrikonoxxi, madankollu, l-importanza li jiġu diversifikati s-sorsi ta' finanzjament tal-ekonomija Ewropea, u jilqa', f'dan ir-rigward, ix-xogħol li għaddej bħalissa fil-qafas tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

4.  Jinnota l-ħidma li għaddejja min-naħa tal-BCBS biex jiffinalizza l-qafas ta' Basel III bil-ħsieb li tiżdied is-sempliċità, il-komparabbiltà u l-konverġenza tal-qafas tal-kapital ponderat għar-riskji sabiex tiġi indirizzata l-varjabbiltà eċċessiva fl-assi mwieżna għar-riskju u jiġu applikati l-istess regoli għall-istess riskji; jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar trasparenza u responsabbiltà biex jissaħħu l-leġittimità u t-titolarità tad-deliberazzjonijiet tal-BCBS; jilqa' l-fatt li s-Segretarju Ġenerali tal-BCBS deher quddiem il-Kumitat ECON, u jħeġġeġ aktar djalogu;

5.  Jenfasizza li r-reviżjoni attwali għandha tirrispetta l-prinċipju stabbilit mill-Grupp tal-Gvernaturi u l-Kapijiet tas-Superviżjoni (GHOS) li ma jiżdidux b'mod sinifikanti r-rekwiżiti kapitali kumplessivi, filwaqt li fl-istess ħin tissaħħaħ il-qagħda finanzjarja ġenerali tal-banek Ewropej;

6.  Jenfasizza li prinċipju daqstant ieħor importanti li għandu jiġi rispettat mir-reviżjoni huwa l-promozzjoni ta' kundizzjonijiet ekwi fil-livell globali billi jitnaqqsu – u mhux jiżdiedu – id-differenzi bejn il-ġurisdizzjonijiet u l-mudelli bankarji, u billi ma jiġix penalizzat bla bżonn il-mudell bankarju tal-UE;

7.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-analiżi bikrija tal-abbozzi reċenti tal-BCBS tindika li l-pakkett ta' riformi fl-istadju attwali tiegħu jista' ma jkunx konformi maż-żewġ prinċipji msemmija hawn fuq; jistieden lill-BCBS jirrevedi l-proposti tiegħu f'dan is-sens u lill-BĊE u l-MSU jiżguraw li dawn jiġu rispettati fil-finalizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-istandard il-ġdid;

8.  Jenfasizza li dan l-approċċ ikun strumentali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti tal-istandard il-ġdid min-naħa tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur;

9.  Ifakkar fl-importanza tal-prinċipju ta' proporzjonalità, li għandu jiġi vvalutat mhux biss fir-rigward tad-daqs tal-istituzzjonijiet li huma rregolati, iżda wkoll fis-sens ta' bilanċ ġust bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tar-regolamentazzjoni għal kull grupp ta' partijiet interessati;

10.  Jitlob li jkun hemm djalogu u skambju tal-aħjar prattiki fost ir-regolaturi dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, li jrid jiġi stabbilit fil-livell tal-UE u fil-livell internazzjonali;

11.  Jistieden lill-BCBS jivvaluta bir-reqqa u b'mod komprensiv l-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-impatt tar-riformi l-ġodda, filwaqt li jqis l-impatt tagħhom fuq ġurisdizzjonijiet u mudelli bankarji differenti qabel l-adozzjoni tal-istandard min-naħa tal-Kumitat; iqis li din il-valutazzjoni għandha tqis ukoll ir-riformi preċedenti suġġeriti mill-Kumitat; jistieden lill-BCBS iwettaq l-aġġustamenti meħtieġa jekk jimmaterjalizzaw ruħhom żbilanċi waqt din l-analiżi;

12.  Ifakkar fl-importanza ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju fir-rigward tar-regolamentazzjoni, bl-istess regoli applikati għall-istess riskji, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa li jiċċekken l-ambitu għall-arbitraġġ regolatorju u l-varjabbiltà eċċessiva fl-assi mwieżna għar-riskju; jistieden lill-BCBS iħares is-sensittività għar-riskju tar-regolamentazzjoni prudenzjali, inkluż billi jiżgura li r-reviżjoni tal-approċċ standardizzat u l-ambitu għall-applikazzjoni tal-IRBA jegħlbu r-riskji ta' arbitraġġ regolatorju u jirriflettu tajjeb l-ispeċifiċitajiet ta' forom differenti ta' finanzjament, bħas-self fuq il-proprjetà immobbli, il-finanzjament tal-infrastruttura u s-self speċjalizzat, u billi jiġu evitati effetti sproporzjonati għall-ekonomija reali; jesprimi tħassib, f'dan ir-rigward, dwar l-effetti potenzjali fuq l-ekonomija reali jekk jittieħed is-suġġeriment li jiġu introdotti ammonti minimi ta' produzzjoni;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa u b'mod komprensiv l-impatt kwalitattiv u kwantitattiv ta' riformi reċenti u ġodda, fosthom dawk dwar il-finanzjament tal-ekonomija reali fl-Ewropa u dwar il-proġetti leġiżlattivi Ewropej previsti bħalma hija l-Unjoni tas-Swieq Kapitali; jistieden lill-Kummissjoni tutilizza l-konklużjonijiet li jirriżultaw mis-sejħa għall-evidenza u l-fluss ta' ħidma dwar l-ewwel valutazzjoni tar-rendikont dwar ir-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji li għandha ssir sa tmiem l-2016; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-proposti l-ġodda tal-BCBS jew l-implimentazzjoni tagħhom ma jfixklux dawk l-inizjattivi; jenfasizza li din il-valutazzjoni m'għandhiex timmina l-kisbiet leġiżlattivi magħmula s'issa u m'għandhiex titqies bħala appell favur id-deregolamentazzjoni;

14.  Jitlob li fid-definizzjoni tal-proporzjon ta' ingranaġġ jitqiesu b'mod sħiħ ir-rekwiżiti għall-ikklerjar ċentrali obbligatorju tal-prodotti derivattivi sabiex titħeġġeġ il-prattika tal-ikklerjar ċentrali;

15.  Ifakkar li għandhom jitqiesu b'mod adegwat l-ispeċifiċitajiet tal-mudelli bankarji Ewropej, is-swieq li joperaw fihom, il-qisien differenti tal-istituzzjonijiet u l-profili tar-riskju differenti kemm fil-valutazzjonijiet tal-impatt u kemm fil-kalibrazzjoni tal-istandards, sabiex titħares id-diversità meħtieġa tas-settur bankarju Ewropew u tiġi rispettata l-proporzjonalità; jistieden lill-Kummissjoni tqis dawn il-prinċipji kollha fid-definizzjoni tal-ambitu tal-implimentazzjoni u fit-traduzzjoni tal-proposti tal-BCBS fid-dritt tal-UE;

16.  Jenfasizza r-rwol ċentrali tas-superviżuri bankarji Ewropej u nazzjonali biex tiġi żgurata l-konverġenza superviżorja fl-UE, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' proporzjonalità u l-adegwatezza tar-regoli għal mudelli bankarji differenti; jenfasizza l-importanza ta' informazzjoni affidabbli u komparabbli dwar is-sitwazzjoni tal-istituzzjonijiet sorveljati sabiex dan ix-xogħol ikun jista' jitwettaq b'mod effikaċi u affidabbli; jenfasizza li għandu jitħares id-dritt għall-użu ta' mudelli interni; jistieden lill-MSU u l-EBA jkomplu x-xogħol superviżorju tagħhom sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti ta' mudelli interni u l-kapaċità tagħhom li jirriflettu b'mod adegwat ir-riskji tal-mudelli kummerċjali tal-banek, itejbu l-konverġenza fil-mod kif jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tagħhom u jipproponu bidliet fejn meħtieġ;

17.  Ifakkar fl-interazzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali għall-banek ma' standards bankarji ewlenin oħrajn, pereżempju l-introduzzjoni tal-istandard TLAC fl-UE u l-armonizzazzjoni tiegħu mar-rekwiżit MREL fil-qafas tal-BRRD, kif ukoll l-applikazzjoni tal-istandard tal-kontabbiltà IFRS 9 fil-futur qrib u l-qafas tal-Unjoni Bankarja; jenfasizza, għalhekk, li d-diskussjoni dwar ir-riformi tar-regolamentazzjoni prudenzjali għandha tqis dawn l-elementi differenti kollha u l-effetti rispettivi u kombinati tagħhom;

18.  Ifakkar li, f'dawn l-aħħar snin, diversi banek ewlenin fl-UE ħallsu dividendi lill-azzjonisti waqt li baqgħu sottokapitalizzati ferm u mingħajr ma naddfu l-karti bilanċjali tagħhom b'mod konsistenti;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-ħidma fuq "qafas għall-banek iż-żgħar" għall-inqas mudelli bankarji riskjużi, u testendi din il-ħidma għal valutazzjoni tal-fattibbiltà ta' qafas regolatorju prospettiv li jikkonsisti f'regoli prudenzjali inqas kumplessi u aktar xierqa u proporzjonali, adattati speċifikament għal tipi differenti ta' mudelli bankarji;

20.  Jenfasizza l-importanza tar-rwol tal-Kummissjoni, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Awtorità Bankarja Ewropea fl-involviment tagħhom fil-ħidma tal-BCBS u l-għoti ta' aġġornamenti trasparenti u komprensivi dwar l-iżviluppi fid-diskussjonijiet tal-BCBS; jappella biex dan ir-rwol jingħata aktar viżibbiltà waqt il-laqgħat tal-ECOFIN u biex tiżdied ir-responsabbiltà fil-konfront tal-Kumitat ECON tal-PE, b'rapporti regolari min-naħa tar-rappreżentanti tal-UE preżenti għad-diskussjonijiet;

21.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni.

(1) http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.
(2) https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2016/07/12-conclusions-banking-reform/.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0093.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0006.
(6) Testi adottati, P8_TA(2016)0108.


L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
PDF 397kWORD 62k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (2016/2067(INI))
P8_TA(2016)0440A8-0317/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 42(6) u 46 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) dwar l-istabbiliment ta' kooperazzjoni strutturata permanenti,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-politika barranija u ta' sigurtà komuni (RGħ/VP) lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) (13026/2016), b'mod partikolari l-partijiet dwar il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 u t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 21, 36, 42(2), 42(3) u 42(7) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni tal-25 ta' Novembru 2013, tat-18 ta' Novembru 2014, tat-18 ta' Mejju 2015, tas-27 ta' Ġunju 2016 u tas-17 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Diċembru 2013 u tas-26 ta' Ġunju 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-21 ta' Mejju 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni(1), u tal-21 ta' Mejju 2015 dwar l-impatt tal-iżviluppi fis-swieq Ewropej tad-difiża dwar is-Sigurtà u l-kapaċitajiet ta' difiża fl-Ewropa(2), tal-11 ta' Ġunju 2015 dwar is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja(3), tat-13 ta' April 2016 dwar l-UE f'ambjent globali jinbidel - f'dinja dejjem aktar konnessa, kontestata u kumplessa(4), u tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar operazzjonijiet ta' appoġġ għall-paċi - impenn tal-UE man-NU u mal-Unjoni Afrikana(5),

–  wara li kkunsidra d-dokument bit-titolu "Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy" (Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: Ewropa aktar b'saħħitha - Strateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea), ippreżentat mill-VP/RGħ Federica Mogherini fis-28 ta' Ġunju 2016,

—  wara li kkunsidra lil-pjan ta' implimentazzjoni dwar is-sigurtà u d-difiża ppreżentat mill-VP/RGħ Federica Mogherini fl-14 ta' Novembru 2016 u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija globali tal-UE fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli u mill-Kummissjoni tas-6 ta' April 2016 dwar il-ġlieda kontra t-theddid ibridu (JOIN(2016)0018) u l-konklużjonijet relevanti tal-Kunsill tad-19 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli u mill-Kummissjoni tat-28 ta' April 2015 dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet b'appoġġ għas-sigurtà u l-iżvilupp (JOIN(2015)0017) u l-proposta tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2016 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi (COM(2016)0447),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli u mill-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2016 dwar elementi għal qafas strateġiku għall-UE kollha biex tiġi appoġġata r-riforma tas-settur tas-sigurtà (JOIN(2016)0031),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pjattaforma ta' Missjoni ta' Appoġġ tat-18 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummisssjoni tat-28 ta' April 2015 bit-titolu "l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà" (COM(2015)0185),

–  wara li kkunsidra "l-Istrateġija ta' Sigurtà Interna mġedda għall-Unjoni Ewropea" għall-perjodu 2015-2020 u l-konklużjonijiet relatati tal-Kunsill tal-15-16 ta' Ġunju 2015,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' April 2016 bit-titolu "Azzjoni fuq l-Aġenda Ewropea dwar is-Siġurtà biex jiġi miġġieled it-terroriżmu u titwitta t-triq lejn Unjoni ta' Sigurtà effettiva u ġenwina" (COM(2016)0230),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-11 ta' Diċembru 2013 tal-VP/RGħ u tal-Kummissjoni dwar l-approċċ komprensiv tal-UE rigward il-kunflitti u l-kriżijiet esterni (JOIN(2013)0030), u l-konklużjonijiet relatati tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar iċ-ċibersigurtà u ċ-ċiberdifiża(6), wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli u mill-Kummissjoni tas-7 ta' Frar 2013 dwar "L-Istrateġija ta' Ċibersigurtà tal-Unjoni Ewropea: Ċiberspazju Miftuħ, Sikur u Sigur" (JOIN(2013)0001); wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Qafas ta' Politika għaċ-Ċiberdifiża tal-UE tat-18 ta' Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2016 bit-titolu "Insaħħu r-Reżiljenza tal-UE għaċ-Ċibersigurtà u Nrawmu Industrija taċ-Ċibersigurtà Kompetittiva u Innovattiva" (COM(2016)0410),

–  wara li kkunsidra l-Arranġament Tekniku bejn il-Kapaċità ta' Rispons tan-NATO għal Inċidenti relatati mal-Kompjuters (il-NCIRC) u l-Iskwadra ta' Rispons tal-Unjonji Ewropea għal Emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERT-EU), iffirmat fl-10 ta' Frar 2016, li jiffaċilita aktar kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar l-inċidenti ċibernetiċi,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-UE u tan-NATO ffirmata fit-8 ta' Lulju 2016 fil-kuntest tas-Summit ta' Varsavja 2016 tan-NATO (dikjarazzjoni konġunta mill-President tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u s-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana),

–  wara li kkunsidra l-Komunikat tas-Summit ta' Varsavja maħruġ mill-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern li pparteċipaw fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana f'Varsavja fit-8-9 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra r-riżultati tal-Ewrobarometru 85.1 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0317/2016),

Il-kuntest strateġiku

1.  Jinnota li l-ambjent ta' sigurtà tal-UE mar għall-agħar b'mod konsiderevoli, qiegħed isir aktar fluwidu, aktar kumpless, aktar perikoluż u inqas prevedibbli; jinnota li t-theddidiet huma kemm konvenzjonali, kif ukoll ibridi, iġġenerati kemm minn atturi Statali, kif ukoll minn dawk mhux Statali, li ġejjin min-Nofsinhar u mil-Lvant, u li jaffettwaw lill-Istati Membri b'mod differenti;

2.  Ifakkar li s-sigurtà tal-Istati Membri tal-UE hija profondament interkonnessa, u jinnota li dawn jirreaġixxu għat-theddid u r-riskji komuni b'mod frammentat u mhux ikkoordinat, u b'hekk jikkumplikaw, u spiss ixekklu, approċċ aktar komuni; jenfasizza li dan in-nuqqas ta' koordinazzjoni huwa wieħed mill-vulnerabbiltajiet tal-azzjoni tal-Unjoni; Jinnota li l-Ewropa m'għandhiex ir-reżiljenza meħtieġa biex tittratta b'mod effettiv it-theddid ibridu, li spiss għandu dimensjoni transfruntiera;

3.  Iqis li l-Ewropa issa trid tirreaġixxi għal serje ta' kriżijiet dejjem aktar kumplessi: fl-Afrika tal-Punent, fis-Saħel, fil-Qarn tal-Afrika u fil-Lvant Nofsani, fl-Ukraina tal-Lvant u fil-Kawkasu; iqis li l-UE għandha tintensifika d-djalogu u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-reġjun, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet reġjonali u sub-reġjonali; jenfasizza li l-UE għandha tkun lesta tindirizza bidliet strutturali fix-xena tas-sigurtà internazzjonali u sfidi li jinkludu kunflitti interstatali, kollass tal-istati u attakki ċibernetiċi, kif ukoll l-implikazzjonijiet tas-sigurtà tal-bidla fil-klima;

4.  Jinnota bi tħassib li t-terroriżmu li qed isir minn organizzazzjonijiet Iżlamiċi radikali u minn individwi qiegħed ipoġġi lill-Ewropa fil-mira fuq skala mingħajr preċedent, li jqiegħed l-istil ta' ħajja Ewropew taħt pressjoni; jenfasizza li, konsegwentement, is-sigurtà tal-individwu issa saret prijorità, li tnaqqas id-distinzjoni tradizzjonali bejn id-dimensjonijiet esterni u interni tagħha;

5.  Jistieden lill-UE tadatta għal dawn l-isfidi għas-sigurtà, b'mod partikolari bl-użu aktar effiċjenti tal-għodod eżistenti tal-PSDK, b'koerenza ma' strumenti esterni u interni oħra; jitlob għal koperazzjoni u koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri, speċjalment fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu;

6.  Jitlob li jkun hemm politika komprensiva ta' prevenzjoni bbażata fuq programmi ta' deradikalizzazzjoni; jinnota l-ħtieġa fundamentali li nkunu aktar attivi fil-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u l-propaganda terroristika, kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fir-relazzjonijiet esterni tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex tiġi indirizzata d-distribuzzjoni tal-kontenut online ta' natura estremista u tippromwovi kooperazzjoni ġudizzjarja aktar attiva bejn is-sistemi tal-ġustizzja kriminali, inkluż il-Eurojust, fil-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u t-terroriżmu fl-Istati Membri kollha;

7.  Jinnota li għall-ewwel darba mit-Tieni Gwerra Dinjija 'l hawn il-fruntieri fl-Ewropa ġew mibdula bil-forza; jenfasizza l-impatt detrimentali ta' okkupazzjoni militari fuq is-sigurtà tal-Ewropa kollha kemm hi; itenni li kwalunkwe bidla tal-fruntieri fl-Ukrajna li ssir bil-forza mhijiex konsistenti mal-prinċipji tal-Att Finali ta' Ħelsinki u l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti;

8.  Jenfasizza li skont l-Ewrobarometru 85.1, ippubblikat f'Ġunju 2016, madwar żewġ terzi taċ-ċittadini tal-UE jixtiequ li jkun hemm impenn akbar tal-UE fil-qasam tal-politika ta' sigurtà u difiża;

9.  Huwa tal-fehma li politika estera u ta' sigurtà Ewropea aktar unifikata u, għalhekk aktar effettiva, fil- tista' tagħti kontribut deċiżiv biex titnaqqas l-intensità tal-ġlied armat fl-Iraq u s-Sirja, u biex jiġi eliminat lil awtoproklamat l-Istat Iżlamiku;

Verżjoni riveduta u aktar b'saħħitha tal-PSDK

10.  Huwa konvint b'ċertezza li, b'riżultat ta' dan, reviżjoni bir-reqqa u sostanzjali tal-PSDK hija meħtieġa sabiex tippermetti lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkontribwixxu b'mod deċiżiv għas-sigurtà tal-Unjoni, għall-ġestjoni ta' kriżijiet internazzjonali, u sabiex tafferma l-awtonomija strateġika tal-UE; ifakkar li l-ebda pajjiż ma jista' jiffaċċja waħdu l-isfidi attwali tas-sigurtà;

11.  Jemmen li reviżjoni b'suċċess tal-PSDK ser ikollha tintegra bis-sħiħ lill-Istati Membri tal-UE fil-proċess mill-bidu nett sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' staġnar fil-futur; jenfasizza l-benefiċċji prattiċi u finanzjarji ta' aktar kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' difiża Ewropej, u jinnota l-inizjattivi attwali, li għandhom jiġu segwiti bi proposti konkreti fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2016 dwar id-Difiża; jistieden ukoll lill-Istati Membri u lill-UE biex jinvestu b'mod xieraq fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża;

12.  Jenfasizza li stabbiliment ta' struttura ta' kooperazzjoni permanenti (l-Artikolu 42(6) tat-TUE) se tagħmilha possibbli li tiġi żviluppata struttura għall-awtodifiża jew struttura permanenti għall-awtodifiża li tista' ssaħħaħ l-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet;

13.  Jenfasizza li, minħabba li l-Ewropa m'għadhiex f'kontroll sħiħ tas-sigurtà ambjentali tagħha, l-għażla taż-żmien u l-post ta' azzjoni, l-UE, permezz ta' missjonijiet u operazzjonijiet tal-PSDK, kif ukoll strumenti rilevanti oħra, għandha tkun kapaċi tintervjeni tul l-ispettru sħiħ tal-ġestjoni tal-kriżijiet, inkluż il-prevenzjoni tal-kriżijiet u r-riżoluzzjoni tal-kriżijiet, u b'hekk tinkludi l-istadji kollha taċ-ċiklu ta' kunflitt, kif ukoll li tipparteċipa bi sħiħ biex l-Ewropa tinżamm sikura u tiġi żgurata s-sigurtà u tad-difiża komuni taż-żona kollha ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex tibda tiżviluppa politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni lejn difiża komuni kif stipulat fl-Artikolu 42(2) tat-TUE; huwa tal-fehma li waħda mill-għanijiet importanti tal-PSDK għandu jkun li tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE;

14.  Jilqa' l-pjan direzzjonali dwar il-PSDK ippreżentat mill-VP/RGħ bi skeda ta' żmien konkreta u passi; jilqa' l-fatt li dan il-pjan direzzjonali jikkumplimenta il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża futur; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ il-komponent militari tal-PSDK; jappoġġa bil-qawwa li l-Istati Membri jikkoordinaw l-investiment fis-sigurtà u d-difiża, kif ukoll jiżdied l-appoġġ finanzjarju għar-riċerka dwar id-difiża fil-livell tal-UE;

15.  Jenfasizza, bl-istess mod, li l-PSDK għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' difiża kollettiva u l-finanzjament effiċjenti u li għandha tiġi implimentata f'koordinazzjoni ma' istituzzjonijiet internazzjonali fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, u b'komplementarjetà sħiħa man-NATO; iqis li l-UE għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jilħqu l-miri ta' kapaċità tan-NATO, li jirrikjedu livell minimu ta' nfiq għad-difiża ta' 2 % tal-PDG, kif affermat mill-ġdid fis-Summits ta' Wales u ta' Varsavja;

16.  Ifakkar li l-kunflitti u l-kriżijiet fl-Ewropa u fil-madwar qed iseħħu kemm fl-ispazju fiżiku kif ukoll dak ċibernetiku, u jenfasizza li ċ-ċibersigurtà u ċ-ċiberdifiża għalhekk għandhom jiġu integrati bħala l-elementi ewlenin tal-PSDK u integrati b'mod sħiħ fil-politiki interni u esterni tal-UE;

17.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-preżentazzjoni min-naħa tal-VP/RGħ ta' Strateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea (EUGS) bħala neċessarja u żvilupp pożittiv f'qafas istituzzjonali li fih se joperaw u jiżviluppaw il-PESK u s-PSDK; jiddispjaċih mill-involviment baxx tal-Istati Membri fit-tħejjija tal-EUGS;

18.  Jenfasizza li l-impenn qawwi, is-sjieda u l-appoġġ min-naħa tal-Istati Membri u tal-parlamenti nazzjonali, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha tal-UE, huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni rapida u effettiva tal-politika tal-EUGS fil-livell ta' ambizzjoni, prijoritajiet u approċċ komprensiv fil-forma ta' Ktieb Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża ppreċedut mill-Pjan ta' Implimentazzjoni għas-Sigurtà u d-Difiża; jenfasizza r-rabta mill-qrib bejn il-Pjan ta' Implimentazzjoni u l-implimentazzjoni usa' tal-EUGS, bil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża futur tal-Kummissjoni u l-implimentazzjoni ta' Dikjarazzjoni Konġunta ffirmata f'Varsavja bejn l-UE u n-NATO; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma attwali tal-VP/RGħ u tal-Istati Membri fil-proċess ta' implimentazzjoni; jenfasizza l-fatt li jridu jiġu allokati riżorsi xierqa għall-implimentazzjoni tal-EUGS u għal PSDK aktar robusta u effettiva;

19.  Iqis l-iżvilupp ta' strateġija settorjali bħala segwitu għall-EUGS, li għandu jiġu miftiehem u ppreżentat mill-Kunsill Ewropew, li għandu jispeċifika ulterjorment il-livell ta' ambizzjoni ċivili u militari, il-kompiti, il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-kapaċità; itenni l-appelli preċedenti tiegħu għall-iżvilupp ta' Ktieb Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà Ewropea u jħeġġeġ lill-Kunsill biex jipprepara dan id-dokument mingħajr dewmien; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-pjan ta' implimentazzjoni propost dwar is-sigurtà u d-difiża ma laħqitx l-aspettattivi parlamentari u dawk tal-pubbliku; itenni l-indiviżibilità tas-sigurtà tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea;

20.  Jinnota l-Patt dwar is-Sigurtà Ewropea, propost mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja u ta' Franza, u jappoġġa inter alia l-idea ta' analiżi komuni tal-ambjent strateġiku Ewropew, li l-valutazzjoni tat-theddid issir attività komuni perjodika, u b'hekk jinkiseb rispett reċiproku għat-tħassib ta' xulxin u l-appoġġ għal kapaċitajiet u azzjoni komuni; jilqa' wkoll l-inizjattivi reċenti tal-Istati Membri l-oħra dwar l-iżvilupp tal-PSDK; jinnota b'dispjaċir, madankollu, in-nuqqas ta' awtovalutazzjoni tal-inattività tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-impenji Ewropej preċedenti fil-qasam tad-difiża;

21.  Josserva li, għal dan l-għan, il-kooperazzjoni ma' attivitajiet simili tan-NATO hija meħtieġa; jenfasizza li impenn serju, u skambji ulterjuri u aktar effiċjenti ta' intelligence u ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri huma indispensabbli;

22.  Jinnota li, peress li s-sigurtà interna u esterna qed isiru dejjem aktar integrati u li d-distinzjoni bejn spazji fiżiċi u dawk ċibernetiċi qed isiru dejjem aktar diffiċli biex tiddefinixxi, l-integrazzjoni tal-inventarji rispettivi tagħhom qed issir meħtieġ, li tagħti s-setgħa lill-UE li taġixxi tul l-ispettru sħiħ ta' strumenti, sal-livell tal-Artikolu 42(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

Il-PSDK u l-approċċ integrat għall-kriżijiet

23.  Jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' kwartieri ġenerali permanenti tal-UE għal missjonijiet u operazzjonijiet ċivili u militari tal-PSDK, minn fejn il-persunal operattiv integrat ikun jista' jappoġġa ċ-ċiklu kollu tal-ippjanar, mill-ewwel kunċett politiku sal-pjanijiet dettaljati; jenfasizza li dan mhux ser ikun replika ta' strutturi tan-NATO, iżda minflok jikkostitwixxi arranġament istituzzjonali meħtieġ biex jissaħħu l-kapaċitajiet għall-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-ippjanar u tat-twettiq tal-kapaċitajiet tal-PSDK;

24.  Jenfasizza l-kontribut tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK, inklużi l-assistenza fil-fruntieri, il-bini tal-kapaċità, it-taħriġ militari tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet navali, għall-paċi u l-istabbiltà internazzjonali;

25.  Jiddispjaċih li l-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK komplew jitħarbtu minn nuqqasijiet strutturali, li jipperikolaw l-effiċjenza tagħhom; iqis li dawn għandhom ikunu għodod ġenwini u li jistgħu jiġu integrata aħjar fl-EUGS;

26.  Jinnota, f'dan ir-rigward, il-livell ta' ambizzjoni politika stabbilita mill-EUGS favur approċċ komprensiv għall-kunflitti u l-kriżijiet li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-istadji kollha taċ-ċiklu ta' kunflitt permezz tal-prevenzjoni, tar-riżoluzzjoni u tal-istabilizzazzjoni, kif ukoll tal-impenn biex jiġi evitat diżimpenn prematur; iqis li l-UE għandha tappoġġa b'mod koerenti l-Istati Membri involuti fil-koalizzjoni kontra dawk li jsejħu lilhom infushom l-Istat Iżlamiku permezz tat-twaqqif ta' operazzjoni tal-PSDK, b'fokus fuq taħriġ, fl-Iraq;

27.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-idea ta' missjonijiet tal-PSDK "reġjonalizzati" preżenti fis-Saħel, b'mod partikolari minħabba li jikkorrispondu għar-rieda ta' pajjiżi fis-subreġjun li tiżdied il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà permezz pjattaforma? tal-G5 tas-Saħel; huwa konvint li dan jista' jirrappreżenta opportunità biex tissaħħaħ l-effiċjenza u r-rilevanza tal-missjonijiet tal-PSDK (EUCAP Sahel Mali u EUCAP Sahel Niger) preżenti fil-post; jemmen bil-qawwa li dan il-kunċett ta' "reġjonalizzazzjoni" għandu jiddependi fuq għarfien fil-post, objettivi definiti u l-mezzi biex dawn jintlaħqu, u m'għandhomx ikunu definiti biss mill-impetu ta' konsiderazzjonijiet politiċi;

28.  Jenfasizza li d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-missjonijiet u l-operazzjonijiet futuri għandhom jipprijoritizzaw l-impenn tal-UE f'kunflitti li jaffettwaw direttament is-sigurtà tal-UE jew ta' sħab u reġjuni fejn l-UE għandha r-rwol li tipprovdi s-sigurtà; iqis li d-deċiżjoni biex isir impenn għandu jkun imsejjes fuq analiżi komuni u fehim tal-ambjent strateġiku u fuq l-interessi strateġiċi komuni tal-Istati Membri, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu l-azzjonijiet ta' alleati oħra u organizzazzjonijiet bħan-NU u n-NATO; iqis li missjonijiet għall-bini tal-kapaċità tal-PSDK għandhom jiġu kkoordinati max-xogħol li jsir mill-Kummissjoni fuq is-settur tas-sigurtà u l-istat tad-dritt;

29.  Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 230/2014 (li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi) sabiex l-assistenza tal-Unjoni tiġi estiża għal atturi militari f'pajjiżi sħab, u jqis li dan il-kontribut huwa indispensabbli għar-reżiljenza tagħhom, u b'hekk titnaqqas il-possibilità li, għal darb'oħra, isiru objettivi ta' kunflitt u żoni ta' kenn għal attivitajiet ostili kontra l-UE; jenfasizza li dan għandu jsir f'ċirkostanzi eċċezzjonali, kif deskritt fl-Artikolu 3a tal-proposta msemmija hawn fuq li temenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014, sabiex jingħata kontribut għall-iżvilupp sostenibbli, il-governanza tajba u l-istat tad-dritt; f'dan il-kuntest, iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva CBSD biex jitjiebu l-effikaċja u s-sostenibbiltà tal-missjonijiet tal-PSDK;

30.  Jenfasizza l-ħtieġa wkoll li jiġu identifikati strumenti finanzjarji oħra biex tissaħħaħ il-bini tal-kapaċità tal-isħab fil-qasam tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex jiżguraw koerenza u koordinazzjoni sħiħa sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati u tiġi evitata d-duplikazzjoni fil-post;

31.  Jinnota, f'dan ir-rigward, li l-kompiti ta' Petersberg għandhom jiġu riveduti u l-gruppi tattiċi militari għandhom isiru strument militari aktar impjegabbli permezz tal-modularità u ta' finanzjament aktar funzjonali; jinnota li n-nuqqas ta' attitudni kostruttiva fost l-Istati Membri tkompli sservi bħala xkiel politiku u operattiv għall-iskjerament ta' gruppi tattiċi; iħeġġeġ lill-Kunsill jibda t-twaqqif ta' fond ta' tnedija (previst mill-Artikolu 41(3) tat-TUE) bil-għan li jiġu ffinanzjati b'mod urġenti l-fażijiet inizjali tal-operazzjonijiet militari;

32.  Jappella għal aktar flessibbiltà fir-regoli finanzjarji tal-UE, biex jappoġġaw il-kapaċità tagħha biex tirreaġixxi għall-kriżijiet, u għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona eżistenti; jitlob li ssir reviżjoni tal-mekkaniżmu Athena sabiex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu għall-ispejjeż kollha relatati, primarjament, mal-operazzjonijiet ta' reazzjoni rapida u l-użu tal-gruppi tattiċi tal-UE, u mbagħad l-operazzjonijiet militari kollha;

Kollaborazzjoni man-NATO u sħab oħra

33.  Ifakkar li n-NATO u l-UE jikkondividu l-istess interessi strateġiċi u jaffaċċaw l-istess sfidi fil-Lvant u fin-Nofsinhar; jinnota l-importanza tal-klawżola ta' difiża reċiproka, l-Artikolu 42(7), għall-Istati Membri tal-UE, kemm jekk huma membri tan-NATO jew le; jinnota li l-UE għandha tkun tista' tipproteġi l-membri tagħha stess, kemm jekk huma membri tan-NATO jew le, fl-istess livell permezz tal-mezzi tagħha stess; jinnota l-objettiv tal-EUSG li jkun hemm livell xieraq ta' awtonomija strateġika fl-UE u jenfasizza li ż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom ikunu komplementari fil-mezzi tagħhom; iqis li l-"awtonomija strateġika" tal-UE għandha ssaħħaħ il-kapaċità tal-Ewropa għall-promozzjoni tas-sigurtà fi ħdan u lil hinn mill-fruntieri tagħha, kif ukoll issaħħaħ is-sħubija man-NATO u r-relazzjonijiet transatlantiċi;

34.  Iqis li s-sisien għall-kooperazzjoni qariba u effettiva bejn l-UE u n-NATO huma pprovduti mill-komplementarjetà tal-missjonijiet tagħhom u, konsegwentement, mill-inventarji tagħhom tal-istrumenti; jenfasizza li r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom jibqgħu kooperattivi u mhux kompetittivi; iqis li l-UE għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri jilħqu l-miri ta' kapaċità tan-NATO, li jirrikjedu livell minimu ta' nfiq għad-difiża ta' 2 % tal-PDG;

35.  Jenfasizza li n-NATO hija mgħammra bl-aħjar mod għal finijiet ta' dissważjoni u difiża, u hija lesta biex timplimenta d-difiża kollettiva (Artikolu V tat-Trattat ta' Washington) fil-każ ta' aggressjoni kontra wieħed mill-membri tagħha, filwaqt li l-PSDK għandha tiffoka, bħalma hi llum, fuq iż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali (Artikolu 42 tat-TUE) u li l-UE għandha mezzi addizzjonali biex jittrattaw l-isfidi għas-sigurtà interna tal-Istati Membri, inkluż is-sovverżjoni, li mhumiex koperti mill-Artikolu V; itenni li l-"klawżola ta' solidarjetà" fl-Artikolu 222 tat-TFUE għandu l-għan li jiżgura protezzjoni tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-popolazzjoni ċivili f'każ ta' attakk terroristiku;

36.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni konġunta ffirmata bejn l-UE u n-NATO f'Varsavja u jappoġġa bis-sħiħ kollaborazzjoni fl-oqsma msemmija fih; jinnota li d-dikjarazzjoni tiddeskrivi l-prattiki informali stabbiliti sew minflok il-koperazzjoni bejn l-UE u n-NATO tinġieb għal livell ġdid; jenfasizza l-ħtieġa partikolari li tiġi approfondita u kkumplentata ulterjorment il-kooperazzjoni fil-bini tal-kapaċità fir-rigward tat-theddid ibridu, dak ċibernetiku u r-riċerka; jilqa' l-għan iddikjarat tal-Pjan Direzzjonali ta' Bratislava biex id-Dikjarazzjoni Konġunta tibda tiġi implimentata immedjatament;

37.  Jappoġġa bis-sħiħ aktar tisħiħ tal-kooperazzjoni dwar is-sigurtà u d-difiża ma' sħab istituzzjonali oħra, inkluż in-NU, l-Unjoni Afrikana u l-OSKE, kif ukoll is-sħab bilaterali strateġiċi, b'mod partikolari l-Istati Uniti, f'oqsma bħat-theddid ibridu, is-sigurtà marittima, ir-reazzjoni rapida, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u s-sigurtà ċibernetika;

Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tad-difiża

38.  Iqis li l-iżvilupp ta' industrija tad-difiża aktar b'saħħitha ssaħħaħ l-indipendenza teknoloġika u l-awtonomija strateġika tal-UE; huwa konvint li t-titjib tal-istatus tal-UE bħala fornitur tas-sigurtà fil-viċinat tal-Ewropa jeħtieġ kapaċitajiet suffiċjenti u industrija tad-difiża kompetittiva, effiċjenti u trasparenti li tiżgura katina ta' provvista sostenibbli; jinnota li s-settur tad-difiża Ewropew huwa kkaratterizzat minn frammentazzjoni u duplikazzjoni, li jeħtieġ li jiġu eliminati gradwalment permezz ta' proċess ta' proviżjoni ta' inċentivi u premjijiet għall-komponenti nazzjonali kollha, filwaqt li titqies il-perspettiva fit-tul tas-suq tad-difiża integrata;

39.  Jiddispjaċih li l-Qafas ta' Politika għall-Kooperazzjoni Sistematika u fit-tul fil-Qasam tad-Difiża għadu ma ġiex implimentat mill-Istati Membri bl-impenn meħtieġ u li l-inizjattiva ta' akkomunament u kondiviżjoni għadha ma wasslitx għal riżultati tanġibbli; jitlob li l-Kunsill jintroduċi dibattiti regolari kull sentejn dwar id-difiża u jipprovdi gwida strateġika u impetu politiku għall-PSDK u għall-kooperazzjoni tad-difiża Ewropea;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ulterjorment il-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża ċibernetika u li tiġi żgurata ċ-ċiberreżiljenza tal-missjonijiet tal-PSDK; iħeġġeġ lill-Kunsill jinkorpora d-difiża ċibernetika bħala parti integrali tad-dibattiti tiegħu dwar id-difiża; jemmen li hemm bżonn ta' strateġiji nazzjonali fil-qasam taċ-ċiberdifiża; jitlob lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-miżuri għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ċibernetiċi taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) u biex jużaw iċ-Ċentru ta' Eċċellenza fil-qasam taċ-Ċiberdifiża Kooperattiva (CCDCOE) tan-NATO;

41.  Jinnota li l-Istati Membri kollha għandhom diffikultà biex iżommu firxa wiesgħa ħafna ta' kapaċitajiet difensivi kompletament operazzjonali, l-aktar minħabba diffikultajiet finanzjarji; jitlob, għaldaqstant, għal iżjed koordinazzjoni u għażliet aktar ċari dwar liema kapaċitajiet għandhom jinżammu, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jispeċjalizzaw f'ċerti kapaċitajiet;

42.  Jemmen li l-interoperabbiltà hija kruċjali biex il-forzi tal-Istati Membri jkunu aktar kompatibbli u integrati; jenfasizza, għalhekk, li l-Istati Membri għandhom jesploraw il-possibilità ta' akkwist konġunt tar-riżorsi tad-difiża; jinnota li n-natura protezzjonista u magħluqa tas-swieq tad-difiża tal-UE tagħmilha aktar diffiċli biex dan isir;

43.  Ifakkar li bażi industrijali u teknoloġika b'saħħitha tad-difiża Ewropea, li tinkludi faċilitajiet għall-SMEs, hija sies fundamentali tal-PSDK u prerekwiżit għal suq komuni, li se tippermettu lill-UE tibni l-awtonomija strateġika tagħha;

44.  Jinnota b'dispjaċir li l-Istati Membri japplikaw id-Direttiva 2009/81/KE dwar l-akkwist fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà, id-Direttiva 2009/43/KE dwar it-trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża intra-Unjoni Ewropea f'livelli totalment differenti; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tapplika n-nota ta' gwida dwar l-Artikolu 346, u tassumi r-rwol tagħha bħala l-gwardjan tat-Trattati billi tibda timplimenta proċeduri ta' ksur meta jinkisru d-Direttivi; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-isforzi multinazzjonali fuq in-naħa tad-domanda tal-akkwist militari, u fuq l-industriji Ewropej fuq in-naħa tal-fornitur sabiex isaħħu l-pożizzjonijiet tas-swieq globali permezz ta' koordinazzjoni aħjar u l-konsolidazzjoni industrijali;

45.  Jitħasseb bid-deklin kostanti favur il-finanzjament ta' riċerka fl-Istati Membri kollha, li qed tpoġġi f'riskju l-bażi industrijali u teknoloġika u, konsegwentement, l-awtonomija strateġika tal-Ewropa; jistieden lill-Istati Membri jipprovdu l-armati tagħhom b'tagħmir manifatturat mill-industrija Ewropea tad-difiża, minflok mill-kompetituri industrijali tagħhom;

46.  Huwa konvint li t-tisħiħ tar-rwol tal-EDA fil-koordinazzjoni bbażata fuq il-kapaċità ta' programmi, proġetti u attivitajiet, jibbenefika PSDK effiċjenti; iqis li l-EDA għandha tiġi sostnuta fit-twettiq tal-għanijiet tagħha bis-sħiħ, inkluż b'mod partikolari l-prijoritajiet li ġejjin u r-rwoli fil-kuntest ta' Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża (EDAP) u r-Riċerka tad-Difiża Ewropea (EDRP); jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jirrevedu l-organizzazzjoni, il-proċeduri u l-attivitajiet tal-Aġenzija, u jiftħu aktar possibbiltajiet għal kooperazzjoni u integrazzjoni ulterjuri; jistieden lill-Istati Membri jagħtu gwida lill-EDA dwar il-koordinamentta' reviżjoni tal-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet, skont l-istrateġija tal-EUGS u dik settorjali;

47.  Jenfasizza li ċ-ċibersigurtà hija, min-natura tagħha, qasam ta' politika fejn il-kooperazzjoni u l-integrazzjoni huma kruċjali, mhux biss bejn l-Istati Membri tal-UE, mas-sħab ewlenin u n-NATO, iżda wkoll bejn l-atturi differenti fis-soċjetà, peress li din mhijiex esklussivament responsabbiltà militari; jitlob linji gwida aktar ċari dwar kif il-kapaċitajiet difensivi u offensivi tal-UE għandhom jintużaw u f'liema kuntest; ifakkar li l-Parlament Ewropew talab ripetutament għal reviżjoni mill-qiegħ tar-Regolament tal-UE dwar l-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju sabiex jiġi evitat softwer u sistemi oħrajn li jistgħu jintużaw kontra l-infrastruttura diġitali tal-UE jew biex jiksru d-drittijiet tal-bniedem milli jaqgħu f'idejn ħżiena; jitlob lill-UE tiddefendi fil-fora internazzjonali, inklużi, iżda mhux limitati għal, il-forums tal-governanza tal-internet, il-prinċipju li l-infrastruttura ewlenija tal-internet għandha tkun żona newtrali fejn il-gvernijiet, li jsegwu l-interessi nazzjonali tagħhom, huma pprojbiti milli jindaħlu;

48.  Jappoġġa lill-Kummissjoni għall-inizjattivi relatati mad-difiża bħalma huma l-Pjan ta' Azzjoni għad-Difiża u l-Politika Industrijali tad-Difiża, li għandhom jibdew wara l-preżentazzjoni ta' Ktieb Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża; jappoġġa l-involviment ulterjuri tal-Kummissjoni għad-difiża, permezz tar-riċerka, l-ippjanar u l-implimentazzjoni ffokati sew u estensivi; jilqa' l-Azzjoni Preparatorja għar-riċerka relatata mal-PSDK u jitlob għal finanzjament adegwat għall-bqija tal-qafas finanzjarju pluriennali attwali (QFP); jappoġġa l-iżvilupp ta' Programm ta' Riċerka tad-Difiża tal-UE fil-QFP li jmiss (2021-2027);

49.  Iqis li Programm ta' Riċerka tad-Difiża futur tal-UE għandu jiffinanzja proġetti ta' riċerka minn oqsma ta' prijorità li għandu jintlaħaq qbil fuqhom mill-Istati Membri u li l-Fond Ewropew tad-difiża jistgħu jappoġġaw il-finanzjament ta' kapaċitajiet miftehma b'mod konġunt bejn l-Istati Membri u b'valur miżjud tal-UE;

50.  Jitlob li l-liġi Ewropea tiġi riformata biex tippermetti lill-industriji Ewropej tad-difiża li jibbenefikaw mill-istess għajnuniet statali bħal dawk li jgawdu minnhom industriji tal-Istati Uniti;

o
o   o

51.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-NATO, lill-President tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, il-President fil-kariga tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), lill-President tal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE.

(1) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 59.
(2) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 74.
(3) ĠU C 407, 4.11.2016, p. 74.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0120.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0249.
(6) ĠU C 419, 16.12.2015, p. 145.


Komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
PDF 408kWORD 66k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (2016/2030(INI))
P8_TA(2016)0441A8-0290/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-2 ta' April 2009 dwar il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Summit ta' Strasburgu/Kehl tal-4 ta' April 2009 adottata fl-okkażjoni tas-60 anniversarju tan-NATO,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar strateġija dwar il-libertà diġitali fil-politika barranija tal-UE(2),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin kontra t-terroriżmu tad-9 ta' Frar 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Istrateġija Reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq kif ukoll għat-theddida tal-ISIL/Daesh, tas-16 ta' Marzu 2015, li ġew ikkonfermati mill-ġdid mill-Kunsill Affarijiet Barranin fit-23 ta' Mejju 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-18 ta' Mejju 2015 tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ): L-Unjoni Ewropea f'ambjent globali jinbidel – aktar konnessa, kontestata u kumplessa, u l-ħidma li għaddejja dwar l-Istrateġija ta' Sigurtà Globali l-ġdida tal-UE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ġunju 2015 dwar l-istat tar-relazzjonijiet UE-Russja(3),

–   wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Komunikazzjoni Strateġika (Ref. Ares(2015)2608242 – 22.6.2015),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(4),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Summit tan-NATO li sar f'Wales tal-5 ta' Settembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2015 dwar il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi(5),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-28 ta' April 2015 dwar l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (COM(2015)0185),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tas-6 ta' April 2016 bit-titolu ''Qafas konġunt biex jiġi miġġieled it-theddid ibridu: reazzjoni tal-Unjoni Ewropea" (JOIN(2016)0018),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill tal-20 ta' April 2016 dwar azzjoni fuq l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà biex jiġi miġġieled it-terroriżmu u titwitta t-triq lejn Unjoni ta' Sigurtà effettiva u ġenwina (COM(2016)0230),

–  wara li kkunsidra l-istudju ta' fattibbiltà tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija dwar Inizjattivi tal-Midja bil-Lingwa Russa fis-Sħubija tal-Lvant u lil hinn, intitolat ''Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space'' (it-twassil tal-pluralità u tal-bilanċ fl-ispazju tal-midja bil-lingwa Russa),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali waqt il-ġlieda kontra t-terroriżmu (A/HRC/31/65),

–  wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali Nru 34 tal-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (CCPR/C/GC/34),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0290/2016),

A.  billi l-UE hija impenjata sabiex tiggwida l-azzjonijiet tagħha fix-xena internazzjonali b'konformità ma' prinċipji bħad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll il-libertà tal-midja, l-aċċess għall-informazzjoni, il-libertà ta' espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja, b'din tal-aħħar madankollu tista' sa ċertu punt tkun limitata kif stipulat fid-dritt internazzjonali, inklużi fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; billi l-atturi ta' partijiet terzi li għandhom l-għan li jiskreditaw l-Unjoni, ma jikkondividux l-istess valuri;

B.  billi l-UE, l-Istati Membri u ċ-ċittadini tagħha qegħdin taħt pressjoni sistematika dejjem tikber biex jittrattaw kampanji ta' informazzjoni, diżinformazzjoni u miżinformazzjoni u propaganda minn pajjiżi u atturi mhux statali, bħal organizzazzjonijiet kriminali u terroristiċi transnazzjonali fil-viċinat tagħha, li għandhom l-għan li jdgħajfu l-kunċett innifsu ta' informazzjoni oġġettiva jew ġurnaliżmu etiku, filwaqt li jiġġudikaw l-informazzjoni kollha bħala ppreġudikata jew strument ta' poter politiku, u li jiffukaw ukoll fuq valuri u interessi demokratiċi;

C.  billi l-libertà tal-midja, l-aċċess għall-informazzjoni u l-libertà ta' espressjoni huma l-pilastri bażiċi ta' sistema demokratika, fejn it-trasparenza tas-sjieda tal-midja u s-sorsi ta' finanzjament tal-midja huma ta' importanza kbira; billi strateġiji biex jiżguraw il-ġurnaliżmu ta' kwalità, il-pluraliżmu tal-midja u l-iċċekjar tal-fatti jistgħu jkunu effettivi biss sakemm il-fornituri tal-informazzjoni jgawdu l-fiduċja u l-kredibbiltà; billi, fl-istess ħin, għandu jkun hemm valutazzjoni kritika ta' kif jiġu ttrattati s-sorsi tal-midja li għandhom rekord ippruvat li ripetutament kienu involuti fi strateġija ta' qerq deliberat u diżinformazzjoni, speċjalment fil-''midja l-ġdida'', in-netwerks soċjali u l-qasam diġitali;

D.  billi l-gwerra tal-informazzjoni hija fenomenu storiku antik daqs il-gwerra nnifisha; billi l-gwerra ta' informazzjoni mmirata kienet tintuża b'mod estensiv matul il-Gwerra Bierda, u minn dak iż-żmien 'l hawn kienet parti integrali mill-gwerra ibrida moderna, li hija taħlita ta' miżuri ta' natura militari u mhux militari ta' natura moħbija u evidenti, użata biex tiddestabbilizza s-sitwazzjoni politika, ekonomika u soċjali tal-pajjiż taħt attakk, mingħajr dikjarazzjoni formali ta' gwerra, li timmira mhux biss lis-sħab tal-UE, iżda wkoll lill-UE nnifisha, l-istituzzjonijiet tagħha u l-Istati Membri kollha u ċ-ċittadini irrispettivament min-nazzjonalità u r-reliġjon tagħhom;

E.  billi permezz tal-annessjoni tal-Krimea min-naħa tar-Russja u l-gwerra ibrida mmexxija mir-Russja f'Donbass, il-Kremlin eskala l-konfrontazzjoni mal-UE; billi l-Kremlin żied ilpropoganda tiegħu, filwaqt li r-Russja qed taqdi rwol ikbar fl-ambjent tal-midja Ewropea bil-għan li toħloq appoġġ politiku fl-opinjoni pubblika Ewropea għall-azzjoni tar-Russja u ddgħajjef il-koerenza tal-politika estera tal-UE;

F.  billi l-propaganda għall-gwerra u kwalunkwe promozzjoni ta' mibegħda nazzjonali, razzjali jew reliġjuża li tikkostitwixxi inċitament għad-diskriminazzjoni, l-ostilità jew il-vjolenza huma pprojbiti bil-liġi skont l-Artikolu 20 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

G.  billi l-kriżi finanzjarja u l-avvanz ta' forom ġodda ta' midja diġitali ħolqu sfidi serji għal ġurnaliżmu ta' kwalità, u dan iwassal għal tnaqqis fil-ħsieb kritiku fost l-udjenzi, li b'hekk saru aktar suxxettibbli għad-diżinformazzjoni u l-manipulazzjoni;

H.  billi l-propoganda u l-intrużjoni tal-midja Russa huma partikolarment b'saħħithom u ħafna drabi m'hemmx min jikkompetilhom fil-pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant; billi l-midja nazzjonali f'dawn il-pajjiżi ħafna drabi hija dgħajfa u mhijiex kapaċi tlaħħaq mas-saħħa u s-setgħa tal-midja Russa;

I.  billi t-teknoloġiji tal-gwerra tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni qed jitħaddmu sabiex jilleġittimizzaw azzjonijiet li jheddu s-sovranità tal-Istati Membri tal-UE, l-indipendenza politika, is-sigurtà taċ-ċittadini tagħhom u l-integrità territorjali tagħhom;

J.  billi l-UE ma tirrikonoxxix lill-ISIL/Daesh bħala stat jew organizzazzjoni simili għal stat;

K.  billi l-ISIL/Daesh, l-Al-Qaeda u gruppi terroristiċi ġiħadisti vjolenti jużaw b'mod sistematiku strateġiji ta' komunikazzjoni u propaganda diretta kemm offline kif ukoll online bħala parti mill-ġustifikazzjoni tal-azzjonijiet tagħhom kontra l-UE u l-Istati Membri u kontra l-valuri Ewropej, kif ukoll bil-għan li jsaħħu r-reklutaġġ taż-żgħażagħ Ewropej;

L.  billi wara d-Dikjarazzjoni tas-Summit tan-NATO fi Strasburgu/Kehl li enfasizzat l-importanza dejjem tikber li n-NATO tikkomunika b'mod xieraq, f'waqtu, preċiż u rapidu fuq ir-rwoli, l-objettivi u l-missjonijiet tagħha li qed jevolvu, ġie stabbilit iċ-Ċentru ta' Eċċellenza għall-Komunikazzjonijiet Strateġiċi tan-NATO (NATO StratCom CoE) fil-Latvja fl-2014, fatt li ntlaqa' mid-Dikjarazzjoni tas-Summit tan-NATO li sar f'Wales;

Komunikazzjoni Strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi

1.  Jenfasizza li l-propoganda ostili kontra l-UE tieħu ħafna suriet differenti u tuża diversi strumenti, spiss imfassla biex iqabblu l-profili tal-Istati Membri tal-UE, bl-għan li tfixkel il-veritajiet, toħloq dubju, tifred lill-Istati Membri, tfassal firda strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u s-sħab tagħha tal-Amerika ta' Fuq u tipparalizza l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, tiskredita l-istituzzjonijiet tal-UE u s-sħubijiet transatlantiċi, li jaqdu rwol rikonoxxut fl-arkitettura Ewropea tas-sigurtà u dik ekonomika fl-għajnejn u l-imħuħ taċ-ċittadini tal-UE u taċ-ċittadini tal-pajjiżi ġirien, u xxekkel u tkisser in-narrattiva Ewropea bbażata fuq il-valuri demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt; ifakkar li waħda mill-iktar għodod importanti użata hija l-inċitament ta' biża' u inċertezza fiċ-ċittadini tal-UE, kif ukoll li atturi ostili tal-istat u dawk mhux statali jiġu ppreżentati ħafna aktar b'saħħithom milli huma fir-realtà;

2.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jirrikonoxxu li l-komunikazzjoni strateġika u l-gwerra tal-informazzjoni mhijiex biss kwistjoni esterna tal-UE iżda wkoll waħda interna, u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-għadd ta' multiplikaturi ta' propoganda ostili li jinsabu fl-Unjoni; jinsab imħasseb dwar l-għarfien limitat fost xi Stati Membri tagħha li huma l-udjenzi u l-areni ta' propaganda u diżinformazzjoni; jistieden f'dan ir-rigward lill-atturi tal-UE biex jindirizzaw in-nuqqas attwali ta' ċarezza u ftehim dwar x'għandu jitqies bħala propaganda u diżinformazzjoni, biex jiżviluppaw b'kooperazzjoni mar-rappreżentanti tal-midja u esperti mill-Istati Membri tal-UE sett komuni ta' definizzjonijiet u jiġbru data u informazzjoni dwar il-konsum ta' propaganda;

3.  Jinnota li d-diżinformazzjoni u l-propaganda jagħmlu parti mill-gwerra ibrida; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li titqajjem kuxjenza u tintwera assertività permezz tal-komunikazzjoni istituzzjonali/politika, ir-riċerka ta' gruppi ta' riflessjoni/ akkademiċi, kampanji tal-midja soċjali, inizjattivi tas-soċjetà ċivili, il-litteriżmu medjatiku u azzjonijiet utli oħra;

4.  Jenfasizza li l-istrateġija ta' propaganda u ta' diżinformazzjoni kontra l-UE minn pajjiżi terzi tista' tieħu diversi forom u tinvolvi, b'mod partikolari, il-midja tradizzjonali, in-netwerks soċjali, il-programmi skolastiċi u l-partiti politiċi, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra minnha;

5.  Jinnota n-natura multidimensjonali tal-komunikazzjoni strateġika attwali tal-UE f'diversi livelli, inklużi l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, diversi korpi tan-NATO u tan-NU, l-NGOs u l-organizzazzjonijiet ċiviċi, u jitlob li jkun hemm l-aħjar koordinazzjoni possibbli u skambju ta' informazzjoni bejn dawn il-partijiet; jappella għal aktar kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni bejn id-diversi partijiet li esprimew tħassib dwar dawn l-isforzi ta' propaganda u jixtiequ jfasslu strateġiji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; jemmen li, fil-kuntest tal-UE, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu fdati b'tali koordinazzjoni;

6.  Jirrikonoxxi li l-UE għandha tikkunsidra l-isforzi ta' komunikazzjoni strateġika tagħha bħala prijorità, li għandha tinvolvi riżorsi rilevanti; itenni li l-UE hija mudell ta' suċċess ta' integrazzjoni li għalkemm fi kriżi, għadha tattira l-pajjiżi li jixtiequ jirreplikaw dan il-mudell u jsiru parti minnha; jenfasizza, għaldaqstant, li l-UE jeħtiġilha tikkomunika l-messaġġ pożittiv tagħha dwar is-suċċessi, il-valuri u l-prinċipji tagħha b'determinazzjoni u kuraġġ, u għandha bżonn tkun offensiva fin-narrattiva tagħha, u mhux difensiva;

Nirrikonoxxu u nesponu d-diżinformazzjoni Russa u l-gwerra ta' propaganda

7.  Jinnota b'dispjaċir li r-Russja tuża kuntatti u laqgħat mal-kontropartijiet tal-UE għal skopijiet ta' propaganda u biex iddgħajjef pubblikament il-pożizzjoni komuni tal-UE, aktar milli biex tistabbilixxi djalogu reali;

8.  Jirrikonoxxi li l-gvern Russu qed juża firxa wiesgħa ta' għodod u strumenti, bħal gruppi ta' riflessjoni u fondazzjonijiet speċjali (pereżempju Russkiy Mir), awtoritajiet speċjali (Rossotrudnichestvo), stazzjonijiet tat-televiżjoni multilingwi (pereżempju RT), aġenziji taparsi tal-aħbarijiet u servizzi multimedjali (pereżempju Sputnik), gruppi transkonfinali soċjali u reliġjużi, hekk kif ir-reġim irid jippreżenta ruħu bħala l-uniku difensur tal-valuri Nsara tradizzjonali, li l-midja soċjali u t-trolls tal-internet jisfidaw il-valuri demokratiċi, li jifred l-Ewropa, jiġbor appoġġ intern u joħloq il-perċezzjoni ta' stati falluti fil-viċinat tal-Lvant tal-UE; jenfasizza li r-Russja tinvesti r-riżorsi finanzjarji tagħha fuq strumenti ta' diżinformazzjoni u propaganda li jintużaw jew direttament mill-istat jew minn kumpaniji u organizzazzjonijiet ikkontrollati mill-Kremlin; jenfasizza li, minn naħa l-waħda, il-Kremlin qed jiffinanzja partiti politiċi u organizzazzjonijiet oħra fi ħdan l-UE bil-ħsieb li jimmina l-koeżjoni politika, u li, min-naħa l-oħra, il-propoganda tal-Kremlin timmira direttament lejn ġurnalisti, politiċi u individwi speċifiċi fl-UE;

9.  Ifakkar li s-servizzi tas-sigurtà u l-intelligence jikkonkludu li r-Russja għandha l-kapaċità u l-intenzjoni li twettaq operazzjonijiet maħsuba biex jiddestabilizzaw pajjiżi oħra; jirrimarka li dan sikwit jieħu l-għamla ta' appoġġ ta' politiċi estremisti u diżinformazzjoni u kampanji tal-midja tal-massa fuq skala kbira; jinnota, barra minn hekk, li tali kumpaniji tal-midja huma preżenti u attivi fl-UE;

10.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-istrateġija ta' informazzjoni tal-Kremlin tikkomplementa l-politika tiegħu li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali, il-kooperazzjoni ekonomika u proġetti konġunti ma' Stati Membri individwali tal-UE sabiex idgħajjef il-koerenza u jimmina l-politiki tal-UE;

11.  Jargumenta li l-komunikazzjoni strateġika Russa hija parti minn kampanja sovversiva akbar tal-UE biex tiddgħajjef il-kooperazzjoni u s-sovranità tal-UE, kif ukoll l-indipendenza politika u l-integrità territorjali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha; iħeġġeġ lill-gvernijiet tal-Istati Membri joqogħdu attenti għal operazzjonijiet ta' informazzjoni Russi fuq territorju Ewropew u jżidu l-kondiviżjoni tal-kapaċità u l-isforzi ta' kontrospjunaġġ immirati biex jiġġieldu tali operazzjonijiet;

12.  Jesprimi l-kritika qawwija tiegħu għall-isforzi tar-Russja biex tfixkel il-proċess ta' integrazzjoni tal-UE u jiddeplora, f'dan ir-rigward, l-appoġġ tar-Russja għal forzi kontra l-UE fi ħdan l-UE fir-rigward, b'mod partikolari, tal-partiti tal-lemin estrem, il-forzi populisti u l-movimenti li jopponu l-valuri bażiċi ta' demokraziji liberali;

13.  Jinsab serjament imħasseb dwar l-espansjoni rapida ta' attivitajiet ispirati mill-Kremlin fl-Ewropa, inklużi diżinformazzjoni u propaganda li jfittxu li jżommu jew iżidu l-influwenza tar-Russja biex iddgħajjef u taqsam l-UE; jenfasizza li parti kbira tal-propaganda tal-Kremlin għandha l-għan li tgħid li xi pajjiżi Ewropej jappartjenu għall-''isfera tradizzjonali tal-influwenza Russa''; jinnota li waħda mill-istrateġiji ewlenin tagħha hija li tiċċirkola u timponi narrativa alternattiva, spiss ibbażata fuq interpretazzjoni manipulata ta' avvenimenti storiċi u mmirata biex tiġġustifika l-azzjonijiet esterni tagħha, u l-interessi ġeopolitiċi; jinnota li l-falsifikazzjoni ta' ġrajjiet storiċi hi waħda mill-istrateġiji ewlenin tagħha; jinnota f'dan ir-rigward il-ħtieġa li titqajjem kuxjenza dwar ir-reati ta' reġimi komunisti permezz ta' kampanji pubbliċi u sistemi edukattivi, u li jiġu appoġġati attivitajiet ta' riċerka u dokumentazzjoni, speċjalment f'dawk li qabel kienu Membri tal-blokk Sovjetiku, biex jegħlbu n-narrativa tal-Kremlin;

14.  Jenfasizza li r-Russja qed tisfrutta n-nuqqas ta' qafas internazzjonali legali f'oqsma bħaċ-ċibersigurtà, u n-nuqqas ta' responsabbiltà fir-regolament dwar il-midja, u qed iddawwar favuriha kull ambigwità f'dawn il-kwistjonijiet; jenfasizza li attivitajiet aggressivi tar-Russja fil-qasam ċibernetiku jiffaċilitaw il-gwerra tal-informazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) biex jagħtu attenzjoni lir-rwol tal-Punti ta' Skambju tal-Internet bħala infrastruttura kritika fl-istrateġija ta' sigurtà tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa kruċjali li tkun żgurata r-reżiljenza tas-sistemi ta' informazzjoni fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri, speċjalment kontra ċaħdiet u tfixkil li jista' jkollhom rwol ċentrali f'kunflitt ibridu u l-ġlieda kontra l-propaganda, u biex jikkooperaw mill-qrib f'dan ir-rigward man-NATO, b'mod partikolari maċ-Ċentru ta' Eċċellenza fil-qasam taċ-Ċiberdifiża Kooperattiva tan-NATO;

15.  Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw mekkaniżmi koordinati ta' komunikazzjoni strateġika biex jappoġġaw l-attribuzzjoni u jiġġieldu kontra d-diżinformazzjoni u l-propoganda sabiex jesponu t-theddid ibridu;

Nifhmu u nindirizzaw il-gwerra tal-informazzjoni tal-ISIL/Daesh, il-metodi ta' diżinformazzjoni u ta' radikalizzazzjoni

16.  Huwa konxju tal-firxa ta' strateġiji impjegati mill-ISIL/Daesh kemm fil-livell reġjonali u kemm dak globali biex jippromwovu n-narrativi politiċi, reliġjużi, soċjali, ta' mibegħda u vjolenti tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżviluppaw kontronarrativa għall-ISIL/Daesh li tinvolvi s-sistema tal-edukazzjoni u tinkludi l-għoti tas-setgħa u ż-żieda fil-viżibbiltà ta' studjużi Musulmani ewlenin li huma kredibbli biex jiddeleġittimizzaw il-propaganda tal-ISIL/Daesh; jilqa' l-isforzi tal-Koalizzjoni Globali biex tiġġieled kontra l-ISIL/Daesh u jappoġġja f'dan ir-rigward l-Istrateġija Reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jxerrdu kontronarrativa li tindirizza l-propaganda ġiħadista, b'enfasi partikolari fuq dimensjoni edukattiva li turi kif il-promozzjoni tal-Iżlam radikali hija teoloġikament korrotta;

17.  Jinnota li organizzazzjonijiet terroristiċi Iżlamiċi, speċjalment l-ISIL/Daesh u l-Al-Qaeda, huma involuti f'kampanji ta' informazzjoni attivi bl-għan li jimminaw u jżidu l-livell ta' mibegħda kontra l-valuri u l-interessi Ewropej; jinsab imħasseb dwar l-użu mifrux mill-ISIL/Daesh tal-għodod tal-midja soċjali u speċjalment Twitter u Facebook biex javvanzaw l-objettivi ta' propoganda u ta' reklutaġġ tagħhom, speċjalment fost iż-żgħażagħ; jenfasizza l-importanza li tiġi inkluża l-istrateġija ta' kontropropaganda kontra l-ISIL/Daesh fi ħdan strateġija reġjonali usa' u komprensiva li tgħaqqad għodod diplomatiċi, soċjoekonomiċi, tal-iżvilupp u tal-prevenzjoni tal-kunflitti; jilqa' l-ħolqien ta' Task Force StratCom iddedikata għan-Nofsinhar, li għandha l-potenzjal li tikkontribwixxi b'mod effettiv biex tkisser u tiġġieled il-propoganda estremista u l-influwenza tal-ISIL/Daesh;

18.  Jenfasizza li l-UE u ċ-ċittadini Ewropej huma mira ewlenija għall-ISIL/Daesh u jappella lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jaħdmu aktar mill-qrib sabiex iħarsu lis-soċjetà, b'mod partikolari liż-żgħażagħ, mir-reklutaġġ, u b'hekk titjieb ir-reżiljenza tagħhom kontra r-radikalizzazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal enfasi aktar imsaħħa fuq it-titjib tal-għodod u l-metodi tal-UE, l-aktar fil-qasam ċibernetiku; iħeġġeġ lil kull Stat Membru, b'ħidma mill-qrib maċ-Ċentru ta' Eċċellenza tan-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni stabbilit f'Ottubru 2015, jinvestiga u jindirizza b'mod effettiv ir-raġunijiet soċjodemografiċi sottostanti li huma l-kawża ewlenija tal-vulnerabbiltà għar-radikalizzazzjoni kif ukoll l-arranġamenti istituzzjonali multidimensjonali (li jgħaqqdu r-riċerka universitarja, l-amministrazzjonijiet tal-ħabsijiet, il-pulizija, il-qrati, is-servizzi soċjali u s-sistemi edukattivi) u jiġġilidhom; jenfasizza li l-Kunsill appella għall-promozzjoni ta' miżuri ta' reazzjoni tal-ġustizzja kriminali biex jiġġieled ir-radikalizzazzjoni li twassal għat-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti;

19.  Jistieden lill-Istati Membri jaħdmu biex iwaqqfu l-aċċess tal-ISIL/Daesh għall-finanzjament u għall-fondi u jippromwovu dan il-prinċipju fl-azzjoni esterna tal-UE, u jenfasizza l-bżonn li jesponu in-natura vera tal-ISIL/Daesh u jirrinunzjaw il-leġittimizzazzjoni ideoloġika tagħhom;

20.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jieħdu azzjoni konsistenti mal-UE kollha kontra d-diskors ta' mibegħda li qed jiġi promoss b'mod sistematiku minn predikaturi intolleranti u radikali permezz ta' priedki, kotba, programmi televiżivi, l-internet u mezzi oħra ta' komunikazzjoni li joħolqu art għammiela biex jirnexxu organizzazzjonijiet terroristiċi bħall-ISIL/Daesh u l-Al-Qaeda;

21.  Jenfasizza l-importanza li l-UE u l-Istati Membri jikkooperaw ma' fornituri tas-servizzi tal-midja soċjali biex il-propaganda tal-ISIL/Daesh tinfirex permezz ta' mezzi tal-midja soċjali;

22.  Jenfasizza li l-organizzazzjonijiet terroristiċi Iżlamiċi, speċjalment l-ISIL/Daesh u l-Al-Qaeda, huma involuti f'kampanji ta' diżinformazzjoni attivi bil-għan li jimminaw il-valuri u l-interessi Ewropej; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' strateġija speċifika biex jiġu miġġielda l-propaganda u d-diżinformazzjoni Iżlamisti kontra l-UE;

23.  Jenfasizza li komunikazzjoni mhux ippreġudikata, affidabbli u oġġettiva u flussi ta' informazzjoni bbażati fuq il-fatti dwar l-iżviluppi fil-pajjiżi tal-UE jipprevjenu t-tixrid tal-propaganda mħeġġa minn partijiet terzi;

L-istrateġija tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda

24.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Komunikazzjoni Strateġika; jilqa' l-komunikazzjoni konġunta dwar il-Qafas Konġunt biex jiġi miġġieled it-theddid ibridu u jappella li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu jiġu approvati u implimentati mingħajr dewmien; jenfasizza li l-azzjonijiet proposti jirrikjedu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-atturi rilevanti kollha fil-livell tal-UE u dak nazzjonali; huwa tal-opinjoni li approċċ komprensiv biss jista' jwassal għas-suċċess tal-isforzi tal-UE; jistieden lill-Istati Membri li jkollhom il-presidenza b'rotazzjoni tal-UE biex dejjem jinkludu l-komunikazzjonijiet strateġiċi bħala parti mill-programm tagħhom sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-ħidma dwar dan is-suġġett; jilqa' l-inizjattivi u l-kisbiet tal-Presidenza Latvjana f'dan ir-rigward; jistieden lill-VP/RGħ tiżgura komunikazzjoni frekwenti fil-livell politiku mal-Istati Membri sabiex l-azzjonijiet tal-UE jiġu koordinati aħjar; jenfasizza li l-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO fil-qasam tal-komunikazzjoni strateġika għandha tissaħħaħ b'mod sostanzjali; jilqa' l-intenzjoni tal-Presidenza Slovakka li torganizza konferenza dwar it-totalitarjaniżmu fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew għat-tifkira tal-vittmi tar-reġimi totalitarji;

25.  Jitlob lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE u lill-awtoritajiet jimmonitorjaw mill-qrib s-sorsi ta' finanzjament ta' propaganda kontra l-Ewropa;

26.  Jenfasizza li huwa meħtieġ aktar finanzjament biex tiġi appoġġata l-libertà tal-midja fil-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) fil-kamp ta' applikazzjoni tal-istrumenti demokratiċi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni f'dan ir-rigward tiżgura l-isfruttament sħiħ tal-istrumenti eżistenti bħalma huma l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), il-PEV, l-Osservatorju tal-Libertà tal-Midja tas-Sħubija tal-Lvant u l-EED fir-rigward tal-ħarsien tal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja;

27.  Jinnota r-riżorsi enormi ddedikati għal attivitajiet ta' propaganda mir-Russja u l-impatt possibbli ta' propaganda ostili dwar proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-UE u d-dgħufija tal-fiduċja pubblika, it-trasparenza u d-demokrazija; ifaħħar il-ħidma sinifikanti mwettqa mit-Task Force għall-Komunikazzjoni Strateġika tal-UE; jitlob għalhekk li t-Task Force għall-Komunikazzjoni Strateġika tal-UE għall-komunikazzjoni tissaħħaħ billi ssir unità kompluta fi ħdan is-SEAE, responsabbli għall-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar, b'persunal u b'riżorsi baġitarji adegwati, possibbilment permezz ta' linja tal-baġit speċifika addizzjonali; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni msaħħa bejn is-servizzi tal-intelligence tal-Istati Membri, bil-għan li tiġi vvalutata l-influwenza eżerċitata minn pajjiżi terzi li qed ifittxu li jimminaw il-bażi demokratika u l-valuri tal-UE; jappella għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Parlament u s-SEAE dwar il-komunikazzjoni strateġika, inkluż permezz tal-użu tal-kapaċitajiet analitiċi tal-Parlament u l-Uffiċċji ta' Informazzjoni fl-Istati Membri;

28.  Jenfasizza li huwa essenzjali li l-UE tkompli tippromwovi b'mod attiv ir-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali permezz tal-azzjonijiet esterni tagħha; iqis li l-appoġġ għal-libertà ta' espressjoni, il-libertà ta' għaqda, id-dritt tal-aċċess għall-informazzjoni u l-indipendenza tal-midja fil-pajjiżi ġirien għandhom jirfdu l-azzjonijiet tal-UE fil-ġlieda kontra l-propaganda;

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-pluralità tal-midja u l-oġġettività, l-imparzjalità u l-indipendenza tal-midja fl-Unjoni Ewropea u fil-viċinat tagħha, inklużi l-atturi mhux statali, fost l-oħrajn permezz ta' appoġġ għall-ġurnalisti u l-iżvilupp ta' programmi ta' bini tal-kapaċità għall-atturi tal-midja, bit-trawwim ta' sħubiji u netwerks ta' skambju ta' informazzjoni, bħalma huma pjattaformi ta' kondiviżjoni tal-kontenut, riċerka relatata mal-midja, opportunitajiet ta' mobbiltà u ta' taħriġ għall-ġurnalisti u kollokamenti ma' entitajiet tal-midja bbażati fl-UE biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-aqwa prattiki;

30.  Jenfasizza r-rwol importanti ta' edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità fil-ġurnaliżmu ġewwa u barra l-UE bil-għan li jiġu prodotti analiżijiet ġurnalistiċi ta' kwalità u standards editorjali għoljin; jisħaq li l-promozzjoni tal-valuri tal-UE tal-libertà tal-istampa u ta' espressjoni u l-pluralità tal-midja tinkludi l-għoti ta' appoġġ lill-ġurnalisti ppersegwitati u li qed jinżammu l-ħabs u lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi;

31.  Iħeġġeġ kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, il-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED), l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), il-Kunsill tal-Ewropa u l-Istati Membri sabiex tiġi evitata duplikazzjoni u tiġi żgurata sinerġija f'inizjattivi simili;

32.  Jesprimi d-dispjaċir tiegħu fir-rigward tal-problemi ewlenin relatati mal-indipendenza u l-libertà tal-midja f'ċerti Stati Membri, kif rappurtat minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Reporters mingħajr fruntieri; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jadottaw miżuri xierqa biex itejbu s-sitwazzjoni eżistenti fis-settur tal-midja, bil-ħsieb li tiġi żgurata li l-azzjoni esterna tal-UE favur il-libertà, l-imparzjalità u l-indipendenza tal-midja tkun kredibbli;

33.  Jitlob lit-Task Force għall-Komunikazzjoni Strateġika, imsaħħa kif propost u taħt l-isem tal-utent ta' Twitter @EUvsDisInfo, twaqqaf spazju fuq l-internet fejn il-pubbliku inġenerali jista' jsib firxa ta' għodod għall-identifikazzjoni ta' diżinformazzjoni, bi spjegazzjoni ta' kif jaħdmu, u li jistgħu jservu ta' mezz ta' trażmissjoni għall-bosta inizjattivi tas-soċjetà ċivili ffukati fuq din il-kwistjoni;

34.  Jafferma li strateġija ta' komunikazzjoni effiċjenti għandha tinkludi lill-komunitajiet lokali f'diskussjonijiet dwar l-azzjonijiet tal-UE, tipprovdi appoġġ għal kuntatt interpersonali, u tagħti kunsiderazzjoni adegwata lill-iskambji kulturali u soċjali bħala pjattaformi ewlenin fil-ġlieda kontra l-preġudizzji tal-popolazzjonijiet lokali; ifakkar f'dan ir-rigward, li d-delegazzjonijiet tal-UE għandhom iżommu kuntatt dirett mal-partijiet ikkonċernati fil-livell lokali u mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili;

35.  Jenfasizza li l-inċitament għall-mibegħda, il-vjolenza jew il-gwerra ma jistax "jinħeba" wara l-libertà ta' espressjoni; jinkoraġġixxi li jittieħdu inizjattivi ġuridiċi f'dan ir-rigward biex ikun hemm aktar responsabbiltà fit-trattament tad-diżinformazzjoni;

36.  Jenfasizza l-importanza li l-politiki tal-UE jiġu kkomunikati b'mod koerenti u effettiv, kemm internament kif ukoll esternament, u li jiġu pprovduti komunikazzjonijiet imfassla apposta lil reġjuni speċifiċi, inkluż l-aċċess għall-informazzjoni bil-lingwi lokali; jilqa' f'dan il-kuntest, il-varar tas-sit web tas-SEAE bir-Russu bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba, u jħeġġeġ li s-sit web tas-SEAE jiġi tradott għal aktar lingwi, bħalma huma l-Għarbi u t-Tork;

37.  Jenfasizza r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jkunu attivi, preventivi u kooperattivi fil-ġlieda kontra operazzjonijiet ta' informazzjoni ostili fit-territorji tagħhom jew immirati li jimminaw l-interessi tagħhom; iħeġġeġ lill-gvernijiet tal-Istati Membri biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta' komunikazzjoni strateġiċi tagħhom;

38.  Jistieden lil kull Stat Membru biex iż-żewġ bullettini ta' kull ġimgħa, The Disinformation Digest u The Disinformation Review tat-Task Force għall-Komunikazzjoni Strateġika tal-UE, isiru disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom sabiex tinħoloq sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku inġenerali dwar il-metodi ta' propoganda użati minn partijiet terzi;

39.  Jinsisti fuq id-differenza bejn propaganda u kritika;

40.  Jenfasizza li filwaqt li mhux neċessarjament il-kritika kollha tal-UE jew il-politiki tagħha tikkostitwixxi propaganda jew diżinformazzjoni, partikolarment meta din issir fil-kuntest tal-espressjoni politika, każijiet ta' manipulazzjoni jew appoġġ marbuta ma' pajjiżi terzi u intenzjonati biex jagħtu n-nar jew jaggravaw lil din il-kritika jagħtu lok biex wieħed jiddubita l-affidabbiltà ta' dawn il-messaġġi;

41.  Jenfasizza li filwaqt li wieħed għandu jieħu pożizzjoni rigward il-propaganda u d-diżinformazzjoni kontra l-UE minn pajjiżi terzi, dan ma għandux jixħet dubju fuq l-importanza li jinżammu relazzjonijiet kostruttivi mal-pajjiżi terzi u li dawn isiru sħab strateġiċi fl-indirizzar ta' sfidi komuni;

42.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Komunikazzjoni Strateġika u l-istabbiliment tat-Tim StratCom tal-Lvant fi ħdan is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), bil-għan li jikkomunika l-politiki tal-UE u jiġġieled il-propaganda u d-diżinformazzjoni kontra l-UE; jitlob biex tiġi intensifikata aktar il-komunikazzjoni strateġika; jemmen li l-effiċjenza u t-trasparenza tal-ħidma tat-Tim StratCom tal-Lvant jeħtieġ li jittejbu aktar; jistieden lis-SEAE jiżviluppa kriterji biex ikejjel l-effiċjenza ta' ħidmietu; jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati finanzjament suffiċjenti u persunal adegwat għat-Tim StratCom tal-Lvant;

43.  Jinnota li l-Analiżi tad-Diżinformazzjoni, ippubblikata mit-Task Force StratCom tal-Lvant trid tissodisfa l-istandards ipprovduti fid-Dikjarazzjoni tal-Prinċipji tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti (IFJ) dwar l-Imġiba tal-Ġurnalisti; jenfasizza li din l-analiżi għandha tiġi abbozzata b'mod xieraq, mingħajr l-użu ta' lingwaġġ offensiv jew ġudizzji ta' valur; jistieden lit-Task Force StratCom tal-Lvant teżamina mill-ġdid il-kriterji użati għall-abbozzar ta' din l-analiżi;

44.  Jemmen li strateġija effiċjenti biex wieħed jiġġieled il-propaganda kontra l-UE tista' tkun l-adozzjoni ta' miżuri biex tingħata informazzjoni adegwata u interessanti lill-udjenza fil-mira dwar l-attivitajiet tal-UE, il-valuri Ewropej u kwistjonijiet oħra ta' interess pubbliku, u jenfasizza li għal skopijiet bħal dawn jistgħu jintużaw teknoloġiji moderni u netwerks soċjali;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproċedi b'ċerti inizjattivi legali sabiex tkun aktar effettiva u responsabbli meta tittratta d-diżinformazzjoni u l-propaganda u tuża r-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat biex tippromwovi t-tisħiħ tar-reżiljenza tal-midja bħala prijorità strateġika; jistieden lill-Kummissjoni twettaq rieżami bir-reqqa tal-effiċjenza ta' strumenti finanzjarji eżistenti tal-UE u tippreżenta proposta għal soluzzjoni komprensiva u flessibbli li tista' tipprovdi appoġġ dirett għall-mezzi tax-xandir indipendenti, il-gruppi ta' riflessjoni u l-NGOs speċjalment fil-lingwa materna tal-grupp fil-mira, u tippermetti l-użu ta' riżorsi addizzjonali lill-organizzazzjonijiet li għandhom il-kapaċità jagħmlu dan, bħall-Fond Ewropew għad-Demokrazija, filwaqt li tnaqqas il-flussi finanzjarji mmirati lejn l-iffinanzjar ta' individwi u entitajiet involuti f'attivitajiet StratCom, l-inċitament għall-vjolenza u l-mibegħda; jistieden lill-Kummissjoni twettaq awditjar bir-reqqa tal-effiċjenza ta' proġetti tal-midja fuq skala kbira ffinanzjati mill-UE, bħal Euronews;

46.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm sensibilizzazzjoni, edukazzjoni, midja online u litteriżmu tal-informazzjoni fl-UE u fil-Viċinat, bil-għan li ċ-ċittadini jingħataw is-setgħa janalizzaw b'mod kritiku l-kontenut tal-midja sabiex jidentifikaw il-propaganda; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza li jissaħħaħ l-għarfien fil-livelli kollha tas-sistema edukattiva; jenfasizza l-ħtieġa li n-nies jiġu mħeġġa favur ċittadinanza attiva u jiżviluppaw l-għarfien tagħhom bħala konsumaturi tal-midja; jenfasizza r-rwol ewlieni ta' għodod online, speċjalment il-midja soċjali fejn it-tixrid ta' informazzjoni ħażina u t-tnedija ta' kampanji ta' diżinformazzjoni huma aktar faċli u ħafna drabi ma jiffaċċjaw l-ebda ostaklu; ifakkar li l-ġlieda kontra l-propaganda permezz ta' propaganda hija kontroproduttiva, u għalhekk jifhem li l-UE, bħala entità sħiħa, u l-Istati Membri, fil-livell individwali, jistgħu jiġġieldu l-propaganda minn partijiet terzi biss billi jiskreditaw kampanji ta' diżinformazzjoni u jagħmlu użu minn messaġġi u informazzjoni pożittivi, u għandhom jiżviluppaw strateġija verament effettiva li tkun divrenzjata u adattata għan-natura tal-atturi li qed ixerrdu l-propaganda; jirrikonoxxi li l-kriżi finanzjarja u l-avvanz ta' forom ġodda ta' midja diġitali ħolqu sfidi serji għal ġurnaliżmu ta' kwalità;

47.  Jesprimi tħassib dwar l-użu tal-midja soċjali u l-pjattaformi online għal diskors ta' mibegħda kriminali u l-inċitament għall-vjolenza, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jadattaw u jaġġornaw il-leġiżlazzjoni sabiex jindirizzaw l-iżviluppi li għaddejjin, jew jimplimentaw u jinfurzaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar id-diskors ta' mibegħda, kemm offline kif ukoll online; jisħaq li tinħtieġ kollaborazzjoni akbar mal-pjattaformi online u mal-kumpaniji ewlenin tal-internet u tal-midja;

48.  Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu u jiżguraw il-qafas meħtieġ għal ġurnaliżmu ta' kwalità u għal varjetà ta' informazzjoni billi jiġġieldu kontra l-konċentrazzjonijiet tal-midja, li għandhom impatt negattiv fuq il-pluraliżmu tal-midja;

49.  Jinnota li l-edukazzjoni fil-midja tipprovdi għarfien u ħiliet, u tagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà ta' espressjoni, janalizzaw b'mod kritiku l-kontenut tal-midja u jirreaġixxu għad-diżinformazzjoni; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jkun hemm sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji tad-diżinformazzjoni permezz ta' azzjonijiet ta' litteriżmu medjatiku fil-livelli kollha, inkluż permezz ta' kampanja ta' informazzjoni Ewropea dwar l-etika medjatika, ġurnalistika u editorjali u billi titrawwem kooperazzjoni aħjar mal-pjattaformi soċjali u jiġu promossi inizjattivi konġunti biex jiġu indirizzati d-diskors ta' mibegħda, l-inċitament għall-vjolenza u d-diskriminazzjoni online;

50.  Jinnota li l-ebda strateġija ta' setgħa ta' persważjoni ma tista' tirnexxi mingħajr id-diplomazija kulturali u l-promozzjoni tad-djalogu interkulturali bejn u fi ħdan il-pajjiżi, fl-UE u lil hinn minnha; jinkoraġġixxi, għaldaqstant, azzjonijiet u inizjattivi diplomatiċi pubbliċi u kulturali fit-tul, bħalma huma boroż ta' studju u programmi ta' skambju għall-istudenti u l-professjonisti żgħażagħ, inklużi inizjattivi biex jingħata appoġġ lid-djalogu interkulturali, jissaħħu r-rabtiet kulturali mal-UE u jiġu promossi r-rabtiet kulturali u l-wirt kulturali komuni, u l-għoti ta' taħriġ adatt għall-persunal tad-delegazzjonijiet tal-UE u tas-SEAE biex jgħammruhom b'ħiliet interkulturali adegwati;

51.  Jemmen li l-midja pubblika għandha tagħti eżempju ta' kif tingħata informazzjoni imparzjali u oġġettiva f'konformità mal-aħjar prattiki u l-etika tal-ġurnaliżmu;

52.  Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-teknoloġiji ġodda – inklużi x-xandir diġitali, il-komunikazzjonijiet mobbli, il-midja online u n-netwerks soċjali, inklużi dawk ta' natura reġjonali – li jiffaċilitaw it-tixrid ta' informazzjoni dwar il-valuri Ewropej imnaqqxa fit-Trattati u jiffaċilitaw ukoll l-għarfien akbar tagħhom; ifakkar li komunikazzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu tal-ogħla standard, jinkludu l-aqwa prattiki konkreti u jenfasizzaw l-impatt tal-UE fuq pajjiżi terzi, inklużi l-assistenza umanitarja tal-UE kif ukoll l-opportunitajiet u l-benefiċċji li assoċjazzjoni u kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-UE jġibu għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ, bħalma huma l-ivvjaġġar mingħajr viża jew il-bini tal-kapaċità, programmi ta' mobbiltà u ta' skambju fejn applikabbli;

53.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-portal il-ġdid tal-PEV – li bħalissa qiegħed jiġi żviluppat fil-qafas tal-Programm tal-Viċinat OPEN – ma jakkumulax biss kontenut indirizzat lill-komunitajiet esperti, iżda jkun fih ukoll taqsima mfassla apposta għal udjenzi akbar; huwa tal-opinjoni li l-portal għandu jinkludi taqsima dwar is-Sħubija tal-Lvant, li tiġbor flimkien informazzjoni dwar inizjattivi li bħalissa hija frammentata bejn għadd ta' siti web;

54.  Jiġbed l-attenzjoni lejn il-potenzjal tal-kultura popolari u tad-divertiment għall-edukazzjoni (EE) bħala mezz biex jiġu espressi l-valuri umani kondiviżi u kkomunikati l-politiki tal-UE;

55.  Jenfasizza l-appoġġ tiegħu għal inizjattivi bħalma huma ċ-Ċentru Baltiku ta' Eċċellenza fil-Midja, li jinsab f'Riga, iċ-Ċentru ta' Eċċellenza tan-NATO għall-Komunikazzjonijiet Strateġiċi (NATO StratCom COE) jew iċ-Ċentru ta' Eċċellenza tan-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jintużaw is-sejbiet u l-analiżi tagħhom u li jissaħħu l-kapaċitajiet analitiċi tal-UE fil-livelli kollha; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jibdew proġetti simili, jieħdu sehem fit-taħriġ tal-ġurnalisti, jappoġġaw mezzi tax-xandir indipendenti u d-diversità tal-midja, jinkoraġġixxu n-netwerking u l-kooperazzjoni bejn il-midja u gruppi ta' riflessjoni u jaqsmu l-aħjar prattiki u l-informazzjoni f'dawn l-oqsma;

56.  Jikkundanna t-trażżin regolari fil-konfront tal-midja indipendenti, il-ġurnalisti u l-attivisti tas-soċjetà ċivili fir-Russja u fit-territorji okkupati, inkluż fil-Krimea minn meta saret l-annessjoni illegali tagħha; jenfasizza li mill-1999 'l hawn fir-Russja, għexieren ta' ġurnalisti nqatlu, għebu mingħajr ħjiel jew tqiegħdu l-ħabs; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-protezzjoni tal-ġurnalisti fir-Russja u fil-Viċinat tal-UE u jappoġġaw is-soċjetà ċivili Russa u jinvestu f'kuntatti interpersonali; jappella għall-ħelsien immedjat tal-ġurnalisti; jinnota li l-UE qiegħda ssaħħaħ ir-relazzjonijiet mas-sħab tagħha tal-Lvant u pajjiżi ġirien oħra, u qed iżżomm miftuħa l-linji ta' komunikazzjoni mar-Russja; jirrikonoxxi li l-ikbar ostaklu għall-kampanji ta' diżinformazzjoni Russi jkun l-eżistenza ta' midja ħielsa u indipendenti fir-Russja nnifisha; iqis li dan għandu jkun l-għan tal-UE; jitlob li jingħataw attenzjoni speċjali u riżorsi suffiċjenti għall-pluraliżmu tal-midja, il-midja lokali, il-ġurnaliżmu investigattiv, u l-midja f'lingwi barranin, partikolarment bir-Russu, l-Għarbi, il-Farsi, it-Tork u l-Urdu, kif ukoll b'lingwi oħrajn mitkellma minn popolazzjonijiet vulnerabbli għall-propaganda;

57.  Jappoġġa l-kampanji ta' komunikazzjoni mwettqa minn atturi rilevanti fis-Sirja, l-Iraq u fir-reġjun (inklużi f'pajjiżi tal-oriġini tal-ġellieda barranin) biex tkun skreditata l-ideoloġija tal-ISIL/Daesh u jiġi ddenunzjat il-ksur tagħhom tad-drittijiet tal-bniedem, u biex ikun miġġieled l-estremiżmu vjolenti u d-diskors ta' mibegħda marbut ma' gruppi oħrajn fir-reġjun; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex, fid-djalogu tagħhom mal-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u tal-Afrika ta' Fuq, jenfasizzaw li l-governanza tajba, ir-responsabbiltà, it-trasparenza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem huma prerekwiżiti essenzjali biex jipproteġu lil dawn is-soċjetajiet mit-tixrid ta' ideoloġiji vjolenti u intolleranti li jispiraw organizzazzjonijiet terroristiċi bħall-ISIL/Daesh u l-Al-Qaeda; jenfasizza, fid-dawl taż-żieda fit-theddid terroristiku mill-ISIL/Daesh u organizzazzjonijiet terroristiċi internazzjonali oħra, il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet ta' sigurtà ma' pajjiżi li għandhom esperjenza estensiva fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

58.  Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kunsill jikkonfermaw l-appoġġ sħiħ tal-UE għall-proċess ta' implimentazzjoni li għaddej u jikkontribwixxu finanzjarjament għat-twettiq tar-rakkomandazzjonijiet tal-istudju ta' fattibbiltà dwar l-Inizjattivi tal-Midja bil-Lingwa Russa fis-Sħubija tal-Lvant u lil hinn, li sar mill-Fond Ewropew għad-Demokrazija fl-2015;

o
o   o

59.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-SEAE u lin-NATO.

(1) ĠU C 137 E, 27.5.2010, p. 25.
(2) ĠU C 434, 23.12.2015, p. 24.
(3) ĠU C 407, 4.11.2016, p. 35.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0272.
(5) Testi adottati, P8_TA(2015)0410.


Il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali
PDF 455kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 dwar il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali (2016/2952(RSP))
P8_TA(2016)0442B8-1230/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 5, 9, 10, 19, 168 u 216(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli 2 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' Ġunju 1988 dwar il-lingwi tas-sinjali għal persuni neqsin mis-smigħ(1), u tat-18 ta' Novembru 1998 dwar il-lingwi tas-sinjali(2),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (is-CRPD) tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dħul fis-seħħ tagħha fl-UE fil-21 ta' Jannar 2011 skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CRPD(4),

–  wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali Nru 4 (2016) tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà dwar id-dritt għal edukazzjoni inklużiva(5),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ("id-Direttiva")(6),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar il-programm Erasmus+ u strumenti oħra sabiex titrawwem il-mobilità fl-ETV - approċċ ta' tagħlim tul il-ħajja(8),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' politika tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ dwar l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni(9),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-2 ta' Diċembru 2015, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (COM(2015)0615),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2012 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku (COM(2012)0721),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali(10),

–  wara li kkunsidra l-Eżiti tat-Tagħlim u l-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Forum Ewropew tal-Interpreti tal-Lingwa tas-Sinjali (efsli) għall-opportunitajiet indaqs ta' taħriġ għal interpreti tal-lingwa tas-sinjali u servizzi ta' kwalità għal ċittadini neqsin mis-smigħ madwar l-Unjoni kollha(11),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida efsli/EUD għall-interpreti tal-lingwa tas-sinjali għal laqgħat fuq livell internazzjonali/Ewropew(12),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida AIIC għall-interpreti tal-lingwa mitkellma li jaħdmu f'timijiet imħallta(13),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-efsli dwar id-drittijiet għal servizzi ta' interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali waqt studju jew xogħol f'pajjiż barrani(14),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, bħala ċittadini sħaħ, il-persuni kollha b'diżabilità, b'mod partikulari n-nisa u t-tfal, inklużi l-persuni neqsin mis-smigħ u b'diffikultajiet ta' smigħ, inklużi dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali u dawk li ma jużawhiex, għandhom drittijiet ugwali u huma intitolati għal dinjità indiskutibbli, trattament ugwali, għajxien indipendenti, awtonomija u parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà;

B.  billi t-TFUE jobbliga lill-Unjoni tiġġieled kull diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità meta tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-attivitajiet tagħha (l-Artikolu 10) u jagħtiha s-setgħa li tadotta leġiżlazzjoni li tindirizza tali diskriminazzjoni (l-Artikolu 19);

C.  billi l-Artikoli 21 u 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxu b'mod espliċitu d-diskriminazzjoni abbażi tad-diżabilità u jipprevedu l-parteċipazzjoni ugwali tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà;

D.  billi hemm madwar miljun utent nieqes mis-smigħ tal-lingwa tas-sinjali fl-UE(15) u 51 miljun ċittadin b'diffikultajiet ta' smigħ(16), li ħafna minnhom huma wkoll persuni li jużaw il-lingwa tas-sinjali;

E.  billi l-lingwi tas-sinjali nazzjonali u reġjonali huma lingwi naturali kompluti bil-grammatika u s-sintassi tagħhom ugwali għal lingwi mitkellma(17);

F.  billi l-politika ta' multilingwiżmu tal-UE tippromwovi t-tagħlim ta' lingwi barranin u billi wieħed mill-għanijiet tagħha hu li kull Ewropew ikun jaf jitkellem b'żewġ lingwi oħra minbarra l-lingwa omm tiegħu; billi t-tagħlim u l-promozzjoni tal-lingwi tas-sinjali nazzjonali u reġjonali jistgħu jappoġġjaw dan l-objettiv;

G.  billi l-aċċessibbiltà hija prerekwiżit sabiex il-persuni b'diżabilitajiet ikunu jistgħu jgħixu indipendentement u jipparteċipaw bis-sħiħ u b'mod ugwali fis-soċjetà(18);

H.  billi l-aċċessibbiltà mhijiex limitata biss għall-aċċessibilità fiżika tal-ambjent iżda testendi għall-aċċessibilità ta' informazzjoni u komunikazzjoni, inkluż fil-forma ta' forniment tal-kontenut fil-lingwa tas-sinjali(19);

I.  billi l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali huma ugwali għall-interpreti tal-lingwa mitkellma f'termini ta' kompiti u funzjonijiet;

J.  billi s-sitwazzjoni tal-interpreti tal-lingwa tas-sinjali hija eteroġenja fost l-Istati Membri, u tvarja minn appoġġ informali għall-familja sa interpreti professjonisti b'formazzjoni universitarja u kompletament ikkwalifikati;

K.  billi hemm nuqqas ta' interpreti ikkwalifikati u professjonali tal-lingwa tas-sinjali fl-Istati Membri kollha u billi l-proporzjon ta' dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali u l-interpreti tal-lingwa tas-sinjali jvarja bejn 8:1 u 2 500:1, b'medja ta' 160:1(20);

L.  billi tressqet petizzjoni(21) quddiem il-Parlament li talbitu jippermetti li jiġu ppreżentati petizzjonijiet bil-lingwi tas-sinjali nazzjonali u reġjonali tal-UE;

M.  billi d-Dikjarazzjoni ta' Brussell dwar il-Lingwi tas-Sinjali fl-Unjoni Ewropea(22) tippromwovi approċċ nondiskriminatorju għall-użu ta' lingwa tas-sinjali naturali, kif meħtieġ skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, li ġiet ratifikata mill-UE u l-Istati Membri kollha tal-UE minbarra wieħed;

N.  billi l-livell u l-kwalità ta' sottotitoli fuq it-televiżjoni pubblika u privata tvarja b'mod konsiderevoli fost l-Istati Membri, li tvarja minn anqas minn 10 % sa kważi 100 %, u bi standards ta' kwalità li jvarjaw ħafna(23); billi hemm nuqqas ta' dejta fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri fir-rigward tal-livell ta' interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali fuq it-televiżjoni;

O.  billi l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda tal-lingwa jistgħu jkunu ta' benefiċċju għal dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali;

P.  billi, skont is-CRPD, iċ-ċaħda ta' akkomodazzjoni raġonevoli tikkostitwixxi diskriminazzjoni u billi, skont id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi, għandha tiġi pprovduta akkomodazzjoni raġonevoli sabiex tiġi ggarantita l-konformità mal-prinċipju tat-trattament ugwali;

Q.  billi bħalissa ċ-ċittadini torox, torox-għomja jew neqsin mis-smigħ m'għandhom l-ebda aċċess għal komunikazzjoni diretta għall-Membri tal-Parlament Ewropew u għall-amministraturi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u, viċi versa, għal persuni neqsin mis-smigħ jew neqsin mis-smigħ fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE;

Interpreti kwalifikati u professjonali tal-lingwa tas-sinjali

1.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' interpreti kwalifikati u professjonali tal-lingwa tas-sinjali, li tista' biss tiġi ssodisfata fuq il-bażi tal-approċċ li ġej:

   (a) rikonoxximent uffiċjali tal-lingwa(i) tas-sinjali nazzjonali u reġjonali fl-Istati Membri u fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE,
   (b) taħriġ formali (università jew simili, ekwivalenti għal 3 snin ta' studji full-time, li jikkorrispondu għat-taħriġ meħtieġ għall-interpreti tal-lingwa mitkellma)(24),
   (c) ir-reġistrazzjoni (akkreditazzjoni uffiċjali u sistema ta' kontroll ta' kwalità, bħal pereżempju l-iżvilupp professjonali kontinwu),
   (d) rikonoxximent formali tal-professjoni;

2.  Jirrikonoxxi li l-għoti ta' servizzi ta' interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali ta' kwalità għolja:

   (a) jiddependi fuq valutazzjoni tal-kwalità oġġettiva li tinvolvi lill-partijiet interessati kollha,
   (b) huwa bbażat fuq il-kwalifiki professjonali,
   (c) jinvolvi rappreżentanti esperti mill-komunità tal-persuni neqsin mis-smigħ,
   (d) huwa dipendenti fuq riżorsi suffiċjenti biex jitħarrġu u jiġu impjegati interpreti tal-lingwa tas-sinjali;

3.  Jirrikonoxxi li l-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali tikkostitwixxi servizz professjonali li jeħtieġ remunerazzjoni xierqa;

Id-distinzjoni bejn l-aċċessibbiltà u l-akkomodazzjoni raġonevoli(25)

4.  Japprezza li l-aċċessibbiltà hija ta' benefiċċju għal ċerti gruppi u hija bbażata fuq sett ta' standards li jiġu implimentati gradwalment;

5.  Huwa konxju li l-isproporzjonalità jew il-piż eċċessiv mhux dovut ma jistgħux jintużaw bħala argument biex wieħed jiddefendi n-nuqqas li jipprovdi aċċessibbiltà;

6.  Jirrikonoxxi li l-akkomodazzjoni raġonevoli tirrigwarda l-individwu u timxi id f'id mal-obbligu tal-aċċessibilità;

7.  Jinnota wkoll li individwu jista' jitlob miżuri ta' akkomodazzjoni raġonevoli anki jekk l-obbligu tal-aċċessibbiltà jkun ġie sodisfat;

8.  Jifhem li l-forniment ta' interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali jista' jikkostitwixxi miżura ta' aċċessibbiltà jew miżuri raġonevoli ta' akkomodazzjoni, skont is-sitwazzjoni;

L-aċċessibbiltà

9.  Jenfasizza li ċ-ċittadini neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ jeħtieġ li jkollhom aċċess għall-istess informazzjoni u komunikazzjoni daqs il-pari tagħhom fil-forma ta' interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali, is-sottotitoli, il-konverżjoni tal-kliem mitkellem f'kitba (speech-to-text) u/jew forom alternattivi ta' komunikazzjoni, inklużi interpreti orali;

10.  Jenfasizza li jeħtieġ li s-servizzi pubbliċi u governattivi, inkluż il-kontenut online tagħhom, ikunu aċċessibbli b'mod dirett permezz ta' intermedjarji bħal interpreti tal-lingwa tas-sinjali fuq il-post, iżda wkoll permezz ta' servizzi remoti alternattivi bbażati fuq l-internet, fejn xieraq;

11.  Itenni l-impenn tiegħu li jagħmel il-proċess politiku kemm jista' jkun aċċessibbli, inkluż bil-forniment ta' interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali; jinnota li dan jinkludi elezzjonijiet, konsultazzjonijiet pubbliċi u avvenimenti oħrajn, kif xieraq;

12.  Jenfasizza r-rwol dejjem jikber tat-teknoloġiji lingwistiċi fl-għoti ta' aċċess ugwali għal kulħadd għall-ispazju diġitali;

13.  Jirrikonoxxi l-importanza ta' standards minimi biex jiżguraw l-aċċessibbiltà, speċjalment fid-dawl ta' teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħalma huwa l-forniment ta' servizzi ta' interpretazzjoni u ta' sottotitoli bil-lingwa tas-sinjali bbażati fuq l-internet;

14.  Jinnota li, filwaqt li l-għoti tal-kura tas-saħħa hija kompetenza tal-Istati Membri, din għandha taqdi l-ħtiġijiet ta' pazjenti neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ, pereżempju billi tipprovdi interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali u taħriġ ta' sensibilizzazzjoni għall-persunal, b'attenzjoni partikolari għan-nisa u t-tfal;

15.  Jirrikonoxxi li l-aċċess ugwali għall-ġustizzja għaċ-ċittadini neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ, tista' tiġi żgurata biss permezz tal-forniment ta' interpreti kwalifikati b'mod xieraq u professjonali tal-lingwa tas-sinjali;

16.  Jinsab konxju tal-importanza ta' servizzi ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni akkurati u preċiżi, b'mod partikolari fil-qorti u f'ambjenti legali oħra; itenni, għalhekk, l-importanza ta' interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali speċjalizzati u bi kwalifiki għolja, partikolarment f'dawk il-kuntesti;

17.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ u d-dispożizzjonijiet speċifiċi, bħall-interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali u l-informazzjoni bbażata fuq it-test aċċessibbli f'ħin reali fil-każ ta' diżastri, għall-persuni b'diżabilitajiet f'sitwazzjonijiet ta' kunflitti armati, emerġenzi umanitarji u diżastri naturali(26);

Impjiegi, edukazzjoni u taħriġ

18.  Jinnota li, sabiex jiġi żgurat aċċess ugwali għall-impjieg, l-edukazzjoni u t-taħriġ, jeħtieġ li jittieħdu miżuri ta' akkomodazzjoni raġonevoli, li jinkludu l-forniment ta' interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali;

19.  Jenfasizza li jeħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni bilanċata u olistika dwar il-lingwa tas-sinjali u xi jfisser li persuna tkun nieqsa mis-smigħ sabiex il-ġenituri jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati fl-aħjar interess tat-tfal tagħhom;

20.  Jenfasizza li l-programmi ta' intervent bikri huma kruċjali għat-tfal fl-iżvilupp tal-ħiliet għall-ħajja, inklużi l-ħiliet lingwistiċi; jinnota, barra minn hekk, li dawk il-programmi għandhom idealment jinkludu persuni neqsin mis-smigħ bħala mudelli eżemplari;

21.  Jenfasizza li l-istudenti neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ u l-ġenituri tagħhom jeħtieġ li jingħataw l-opportunità li jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali nazzjonali jew reġjonali tal-ambjent tagħhom permezz ta' servizzi ta' qabel l-iskola u fl-iskola(27);

22.  Jenfasizza li l-lingwa tas-sinjali għandha tiġi inkluża fil-kurrikuli edukattivi sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-lingwa tas-sinjali u jiżdied l-użu tagħha;

23.  Jenfasizza li jeħtieġ li jittieħdu miżuri biex tiġi rikonoxxuta u promossa l-identità lingwistika tal-komunità nieqsa mis-smigħ(28);

24.  Jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu t-tagħlim tal-lingwa tas-sinjali bl-istess mod bħal-lingwi barranin;

25.  Jenfasizza li l-interpreti kkwalifikati tal-lingwa tas-sinjali u l-għalliema b'kompetenza fil-lingwa tas-sinjali u mgħammra bil-ħiliet biex jaħdmu effettivament f'ambjenti ta' edukazzjoni inklużiva bilingwi jiffurmaw parti essenzjali tal-kisba akkademika tat-tfal u ż-żgħażagħ neqsin mis-smigħ, u jwasslu għal riżultati edukattivi ogħla u rati ta' qgħad aktar baxxi fuq medda twila ta' żmien;

26.  Jenfasizza n-nuqqas mifrux ta' kotba tal-iskola u materjal tat-tagħlim tas-sinjali bilingwi f'lingwi u formati aċċessibbli;

27.  Iħeġġeġ sabiex il-prinċipju tal-libertà tal-moviment għall-persuni torox, torox-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ fl-UE jkun iggarantit, speċjalment fil-kuntest tal-programm Erasmus + u ta' programmi ta' mobilità relatati, billi jiġi żgurat li fuq il-parteċipanti ma jaqax il-piż sproporzjonat li jkollhom jieħdu ħsieb tal-arranġamenti għall-interpretazzjoni tagħhom stess;

28.  Jilqa' l-proġett pilota Karta Ewropea tad-Diżabilità; jiddispjaċih għall-esklużjoni tal-interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali fil-proġett peress li dan ifixkel b'mod sinifikanti l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema u studenti neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ fl-UE;

Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropeja

29.  Jirrikonoxxi li l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġ li jirrappreżentaw eżempji tal-aħjar prattika għall-persunal, uffiċjali eletti u apprendisti tagħhom u vis-à-vis iċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tal-forniment ta' akkomodazzjoni raġonevoli u aċċessibbiltà, li tinkludi l-forniment ta' interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali;

30.  Jilqa' l-fatt li l-istituzzjonijiet tal-UE diġà, fuq bażi ad hoc, qed jipprovdu aċċessibbiltà għall-avvenimenti pubbliċi u laqgħat tal-kumitati; huwa tal-fehma li s-sottotitoli u il-konverżjoni tal-kliem mitkellem f'kitba għandhom jitqiesu bħala miżura alternattiva iżda ugwali u meħtieġa għall-persuni b'diffikultajiet ta' smigħ li ma jużawx il-lingwa tas-sinjali, u li dan huwa wkoll rilevanti għall-impjegati tal-istituzzjonijiet tal-UE f'termini tal-forniment ta' akkomodazzjoni raġonevoli skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol;

31.  Jirrikonoxxi li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom sistema stabbilita li tipprovdi interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali permezz tad-dipartimenti tal-interpretazzjoni rispettivi tagħhom għall-finijiet ta' aċċessibilità; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jużaw dawn is-sistemi eżistenti anki meta jipprovdu akkomodazzjoni raġonevoli għall-persunal u/jew uffiċjali eletti, u b'hekk effettivament jimminimizzaw il-piż amministrattiv fuq l-individwu u l-istituzzjonijiet;

32.  Iħeġġeġ b'saħħa lill-istituzzjonijiet jagħtu formalment lill-interpreti tal-lingwa tas-sinjali l-istess status bħall-interpreti tal-lingwa mitkellma fir-rigward tas-servizzi ta' interpretazzjoni li huma jipprovdu lill-istituzzjonijiet u/jew lill-impjegati u l-uffiċjali maħturin tagħhom, inkluż l-aċċess għal appoġġ teknoloġiku u materjali u dokumenti preparatorji;

33.  Iħeġġeġ lill-Eurostat jiżgura li l-istituzzjonijiet tal-UE jingħataw statistika dwar l-utenti neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ sabiex ikunu jistgħu jiddefinixxu, jimplimentaw u janalizzaw aħjar il-politiki lingwistiċi u dwar id-diżabilità tagħhom;

34.  Iħeġġeġ lis-servizz tal-viżitaturi tal-Parlament jaqdi l-ħtiġijiet tal-viżitaturi neqsin mis-smigħ, neqsin mis-smigħ-għomja u b'diffikultajiet ta' smigħ, billi b'mod dirett jipprovdu aċċess b'lingwa tas-sinjali nazzjonali jew reġjonali u b'servizzi ta' konverżjoni tal-kliem mitkellem f'kitba;

35.  Jitlob lill-istituzzjonijiet jimplimentaw bis-sħiħ il-proġett pilota INSIGN tal-UE, li huwa tweġiba għad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar l-implimentazzjoni ta' applikazzjoni u servizz fil-ħin reali tal-lingwa tas-sinjali, u li għandu l-għan li jtejjeb il-komunikazzjoni bejn persuni neqsin mis-smigħ u b'diffikultajiet ta' smigħ u l-istituzzjonijiet tal-UE(29);

o
o   o

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 187, 18.7.1988, p. 236.
(2) ĠU C 379, 7.12.1998, p. 66.
(3) ĠU L 23, 27.1.2010, p. 35.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0318.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(6) ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
(7) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
(8) Testi adottati, P8_TA(2016)0107.
(9) http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
(10) ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1.
(11) http://efsli.org/publications
(12) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf
(13) http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
(14) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf
(15) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_en.htm
(16) European Federation of Hard of Hearing People (Federazzjoni Ewropea tal-Persuni neqsin mis-smigħ) (EFHOH) http://www.efhoh.org/about_us
(17) Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press.Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.
(18) Kumment Ġenerali Nru 2 tal-Kumitat għad-drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, CRPD/C/GC/2.
(19) Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD), Artikolu 9.
(20) WIT, M. de (2016, għadu mhux ippubblikat). Sign Language Interpreting in Europe, edizzjoni tal-2016.
(21) Petizzjoni Nru 1056-16.
(22) Id-Dikjarazzjoni ta' Brussell (2010), l-Unjoni Ewropea tal-Persuni Torox (EUD) http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf
(23) EFHOH (2015). State of subtitling access in EU. Disponibbli fuq: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf
(24) efsli (2013), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme.
(25) CRPD/C/GC/4, paragrafu 28.
(26) Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità (CRPD), Artikolu 11.
(27) http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf
(28) Kumment Ġenerali Nru 4 tal-Kumitat għad-drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, CRPD/C/GC/4, disponibbli fuq: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(29) http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/


Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon
PDF 268kWORD 51k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Novembru 2016 dwar l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (D047341/00),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20(1) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(2),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjoni mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva bentażon(3),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi s-sustanza attiva bentażon taġixxi bħala erbiċida selettiva post-emerġenti kontra ħaxix ħażin bil-weraq wiesa' f'firxa kbira ta' wċuħ tar-raba' u tintuża b'mod komuni fl-agrikoltura;

B.  billi s-sustanza attiva bentażon għandha potenzjal kbir li tnixxi direttament fl-ilma ta' taħt l-art minħabba l-karatteristiċi inerenti tagħha;

C.  billi data mill-Aġenzija Ambjentali tar-Renju Unit turi li s-sustanza attiva bentażon hija l-pestiċida approvata li l-aktar li tiġi identifikata fl-ilma ta' taħt l-art fir-Renju Unit, u tinsab ukoll fl-ilmijiet tal-wiċċ; billi teżisti sitwazzjoni simili madwar l-Ewropa;

D.  billi r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/549 tat-8 ta' April 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 estenda l-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon sat-30 ta' Ġunju 2017 għax il-valutazzjoni tas-sustanza ġiet posposta;

E.  billi l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (minn hawn 'il quddiem l- ''abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni'') jipprevedi, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni xjentifika mwettqa mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), l-awtorizzazzjoni ta' bentażon sal-31 ta' Jannar 2032, jiġifieri, għall-itwal żmien possibbli;

F.  billi skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, ġew inklużi ċerti kundizzjonijiet u restrizzjonijiet fl-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni, b'mod partikolari l-ħtieġa li tiġi pprovduta aktar informazzjoni ta' konferma;

G.  billi wara kunsiderazzjoni tal-kummenti riċevuti fuq ir-Rapport ta' Valutazzjoni tat-Tiġdid (RAR), ġie konkluż li għandha tintalab informazzjoni addizzjonali mill-applikanti;

H.  billi wara kunsiderazzjoni tal-kummenti riċevuti dwar l-RAR, ġie konkluż li l-EFSA għandha twettaq konsultazzjoni ta' esperti fl-oqsma tat-tossikoloġija tal-mammiferi, ir-residwi, id-destin u l-imġiba tal-ambjent u l-ekotossikoloġija u għandha tadotta konklużjoni dwar jekk is-sustanza attiva bentażon tistax tkun mistennija tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

I.  billi l-applikanti huma meħtieġa jissottomettu informazzjoni ta' konferma fir-rigward tat-testijiet ta' livell 2/3 attwalment indikati fil-Qafas Kunċettwali tal-OECD biex jiġi indirizzat il-potenzjal għal modalità ta' azzjoni b'medjazzjoni endokrinali fir-rigward tal-effetti b'rabta mal-iżvilupp osservati fi studju ta' tossiċità tal-iżvilupp fil-firien (żieda ta' telf wara l-impjantazzjoni, għadd imnaqqas ta' feti ħajjin u żvilupp fetali tard fin-nuqqas ta' tossiċità materna ċara li tissuġġerixxi li l-klassifikazzjoni bħala reprotossika fil-kategorija 2 tista' tkun adegwata);

J.  billi l-valutazzjoni tar-riskju għall-konsumatur ma ġietx finalizzata għax id-definizzjonijiet proposti ta' residwu għall-valutazzjoni tar-riskju fil-pjanti u għall-infurzar fil-bhejjem kienu meqjusa bħala proviżorji minħabba li ġew identifikati lakuni fid-data;

K.  billi l-valutazzjoni tal-esponiment tal-ilma ta' taħt l-art għall-bentażon prinċipali u l-metabolit N-metil-bentażon ma ġietx iffinalizzata; billi m'hemmx informazzjoni dwar il-potenzjal għall-esponiment tal-ilma ta' taħt l-art meta r-rati ta' applikazzjoni annwali jkunu 'l fuq minn 960 g a.s./ha. (intalbu użi rappreżentattivi ta' massimu ta' 1440 g a.s./ha);

L.  billi d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova sustanza attiva filwaqt li fl-istess ħin titlob data li tikkonferma s-sigurtà tagħha (magħrufa bħala proċedura ta' data konfermatorja) tippermetti li s-sustanza attiva titqiegħed fis-suq qabel mal-Kummissjoni tkun kisbet id-data kollha meħtieġa biex tappoġġa dik id-deċiżjoni;

M.  billi d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tat-18 ta' Frar 2016 fil-kawża12/2013/MDC dwar il-prattiki tal-Kummissjoni dwar l-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiċidi), appellat lill-Kummissjoni biex tuża l-proċedura ta' data konfermatorja b'mod restrittiv u strettament f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli u biex, fi żmien sentejn mid-Deċiżjoni tal-Ombudsman, tibgħat rapport li juri li l-għadd ta' deċiżjonijiet b'informazzjoni konfermatorja naqas b'mod sostanzjali meta mqabbel mal-approċċ attwali;;

N.  billi l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jonqos milli jimplimenta l-proposti tal-Ombudsman Ewropew għal soluzzjoni biex titjieb is-sistema tal-approvazzjoni tal-pestiċidi tal-Kummissjoni;

O.  billi skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, it-tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanzi attivi m'għandux ikun għal perjodu ta' aktar minn 15-il sena; billi l-perjodu ta' approvazzjoni għandu jkun proporzjonali mar-riskji inerenti possibbli fl-użu ta' tali sustanzi; billi l-prinċipju ta' prekawzjoni li, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jiġi applikat, jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li ma tapprovax sustanzi attivi f'każijiet fejn is-saħħa pubblika jew l-ambjent jistgħu jkunu f'periklu;

P.  billi l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-EFSA jipproponi li s-sustanza attiva bentażon tiġi kklassifikata bħala tossika għar-riproduzzjoni ta' kategorija 2 skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

Q.  billi kwistjoni tkun elenkata bħala qasam kritiku ta' tħassib meta jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli biex issir valutazzjoni għall-użi rappreżentattivi f'konformità mal-Prinċipji Uniformi skont l-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u kif stabbilit fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 546/2011, u fejn din il-valutazzjoni ma tippermettix li jiġi konkluż li għal mill-inqas wieħed mill-użi rappreżentattivi jista' jkun mistenni li prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fih is-sustanza attiva mhu se jkollu l-ebda effett ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq l-ilma ta' taħt l-art jew xi influwenza inaċċettabbli fuq l-ambjent;

R.  billi skont il-konklużjonijiet tal-EFSA, ġew identifikati oqsma kritiċi ta' tħassib, b'mod partikolari l-fatt li l-ispeċifikazzjoni tal-materjal tekniku propost għaż-żewġ applikanti ma kinitx paragunabbli mal-materjali użati fl-ittestjar biex joħorġu l-valuri tossikoloġiċi ta' referenza u ma ntweriex li l-materjal tekniku użat fl-istudji dwar l-ekotossiċità jirrappreżenta kif xieraq l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għaż-żewġ applikanti;

1.  Iqis li l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

2.  Iqis li l-valutazzjoni dwar l-użi rappreżentattivi tas-sustanza attiva bentażon mhijiex biżżejjed biex tikkonkludi li, għal mill-inqas wieħed mill-użi rappreżentattivi, prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva bentażon jista' jkun mistenni li mhux se jkollu xi effett ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq l-ilma ta' taħt l-art jew xi influwenza inaċċettabbli fuq l-ambjent;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffinanzjaw ir-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward ta' soluzzjonijiet alternattivi sostenibbli u kosteffiċjenti għal prodotti għall-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara, bil-ħsieb li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent;

4.  Iqis li, bl-applikazzjoni tal-proċedura ta' data konfermatorja għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva bentażon, il-Kummissjoni kisret id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u kisret il-prinċipju ta' prekawzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni biex qabel ma tieħu deċiżjoni dwar l-approvazzjoni, titlob u tivvaluta kwalunkwe informazzjoni nieqsa rilevanti bħala kwistjoni ta' prijorità;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tagħha u tippreżenta abbozz ġdid lill-kumitat;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) EFSA Journal 2015;13(4):4077.

Avviż legali - Politika tal-privatezza