Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
 Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος ***I
 Ημερομηνία εφαρμογής: Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση
 Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα ***
 Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας ***
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016: Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017
 Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017
 Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017: κοινό κείμενο
 Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς
 Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές
 Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου
 Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
Κείμενα (492 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου