Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I
 Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I
 Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка
 Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления ***
 Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана ***
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.
 Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС с цел предоставяне на помощ на Германия
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността
 Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г.
 Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект
 Положението в Италия след земетресенията
 Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки
 Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води
 Положението в Демократична република Конго
 Достъп до енергия в развиващите се държави
 Прилагане на eвропейската заповед за плащане

Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I
PDF 468kWORD 48k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))
P8_TA(2016)0457A8-0329/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0477),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0328/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0329/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух

P8_TC1-COD(2016)0229


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2339.)


Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I
PDF 476kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))
P8_TA(2016)0458A8-0356/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0709),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0457/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), и по-специално параграф 4 от нея(1),

–  след консултация с Европейската централна банка,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид поетия с писмо от 23 ноември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0356/2016),

1.  приема изложената по-долу своя позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента

P8_TC1-COD(2016)0355


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2340.)

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0347.


Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
PDF 453kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))
P8_TA(2016)0459A8-0334/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (12092/2015),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12091/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0253/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0334/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Кирибати.


Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
PDF 451kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))
P8_TA(2016)0460A8-0336/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09785/2016),

—  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09783/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0422/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0336/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Соломоновите острови.


Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
PDF 453kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))
P8_TA(2016)0461A8-0337/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09780/2016),

—  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09779/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0388/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0337/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Федеративните щати Микронезия.


Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
PDF 451kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Съюза и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09764/2016– C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))
P8_TA(2016)0462A8-0333/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09764/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09760/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0268/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0333/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Тувалу.


Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
PDF 453kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))
P8_TA(2016)0463A8-0335/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09775/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09774/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква а), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0252/2016),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0335/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Маршалови острови.


Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка
PDF 481kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (2016/2045(INI))
P8_TA(2016)0464A8-0341/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 175 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — изпълнение и прилагане(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2013)0522)(4),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за дейността на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2014 г.“ (COM(2015)0502),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2002 г. относно наводненията в Европа(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2005 г. относно природните бедствия (пожари и наводнения) в Европа през лятото на 2005 г.(6),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз“ (COM(2011)0613),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(7),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(8),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A8-0341/2016),

A.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (фонд „Солидарност“ на ЕС) е създаден съгласно Регламент (ЕО) № 2012/2002 в отговор на опустошителните наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. като ценен инструмент, който да даде възможност на ЕС да реагира при големи природни бедствия и при изключителни регионални бедствия на територията на Съюза и в държавите, участващи в преговори за присъединяване, както и за да се прояви солидарност с регионите и държавите, които отговарят на условията за отпускане на финансиране; като има предвид, че той подкрепя само спешни действия и действия по възстановяване, извършвани от правителствата вследствие на природни бедствия, които оказват пряко въздействие върху живота на хората, околната среда или икономиката в даден засегнат регион (въпреки че следва да се отбележи, че през 2005 г. Комисията представи предложение, насочено към допълнително разширяване на първоначалния обхват);

Б.  като има предвид, че от създаването си насам фонд „Солидарност“ на ЕС изпълнява много полезна роля, като успя да мобилизира общо 3,8 милиарда евро във връзка с над 70 бедствия в 24 държави членки и присъединяващи се държави, които се явяват бенефициенти, и че той е послужил за финансиране на действия в отговор на широк кръг от природни явления, като земетресения, наводнения, горски пожари, бури и неотдавна — суша; като има предвид, че фонд „Солидарност“ на ЕС продължава да бъде един от най-ярките символи на солидарност във време на нужда;

В.  като има предвид, че през 2014 г. инструментът беше изцяло преразгледан с цел: подобряване и опростяване на процедурите и гарантиране на по-бърз отговор в срок от шест седмици от датата на подаване на заявлението; преразглеждане на приложното му поле; определяне на ясни критерии за регионалните бедствия и укрепване на механизмите за предотвратяване на бедствията и на стратегиите за управление на риска, като по този начин се повишава ефективността на отпусканото финансиране в съответствие с множеството искания, отправени през годините от Европейския парламент, както и от местните и регионалните органи; като има предвид, че в предложението за т.нар. Регламент „Омнибус“(COM(2016)06052016/0282(COD)) , представено от Комисията на 14 септември 2016 г., се предвижда ново преразглеждане на Фонда с оглед на повишаването на готовността и ефективността на извънредната финансова помощ;

Г.  като има предвид, че Парламентът решително подкрепи предложенията за реформа, като по-голямата част от тях бяха искания, които той вече беше формулирал в свои предишни резолюции;

Д.  като има предвид, че заявленията, получени преди юни 2014 г. (когато преразгледаният регламент влезе в сила), бяха оценени съгласно първоначалния регламент, докато заявленията, получени след това, бяха оценени съгласно преразгледания регламент;

Е.  като има предвид, че инвестициите, насочени към предотвратяване на природни бедствия, са от изключителна важност с оглед на изменението на климата; като има предвид, че ЕС е отпускал значителни средства за инвестиции в предотвратяването на природни бедствия и в стратегии за управление на риска, по-специално в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове;

Ж.  като има предвид, че по изключение в случай на недостиг на средства на разположение през дадена година може да се използват средства, предвидени за следващата година, като се вземе предвид годишният бюджетен таван на Фонда както за годината, в която е настъпило бедствието, така и за следващата година;

1.  припомня, че от създаването си през 2002 г. насам фонд „Солидарност“ на ЕС е важен източник на финансиране за местните и регионалните органи на управление, като смекчава последиците от природни бедствия, възникващи в цяла Европа, като наводнения, земетресения или горски пожари, и че той служи като средство за изразяване на европейската солидарност спрямо засегнатите региони; подчертава, че за обществеността фонд „Солидарност“ на ЕС представлява една от най-конкретните и осезаеми прояви на подкрепата, която ЕС може да предостави за местните общности;

2.  подчертава, че от създаването на фонд „Солидарност“ на ЕС насам природните бедствия в Европейския съюз са се увеличили значително по брой, тежест и интензивност като последица от изменението на климата; съответно подчертава, че един солиден и гъвкав инструмент предлага добавена стойност, изразяваща се в проявяването на солидарност и осигуряването на действителна и своевременна помощ на гражданите, засегнати от големи природни бедствия;

3.  изтъква, че фонд „Солидарност“ на ЕС се финансира извън рамките на бюджета на Европейския съюз и разполага с максимален бюджет от 500 милиона евро (по цени от 2011 г.) и че въпреки присъщата за инструмента гъвкавост (пренасяне n + 1) е възможно всяка година да останат неизползвани значителни средства; отбелязва в този контекст частичното интегриране в бюджета на отпусканите годишни средства за Фонда, предвидено в предложението за регламент „Омнибус“, с оглед на ускоряването на процедурата за мобилизиране на средства и на бързото и ефективно реагиране във връзка с гражданите, засегнати от бедствие;

4.  изтъква, че използването на годишния праг показва, че годишният размер на бюджетните кредити, след въвеждането на новия програмен период на МФР, е подходящ;

5.  подчертава значението на реформата от 2014 г., която най-сетне успя да преодолее блокирането в Съвета и да отрази многократните му искания за подобряване на ефективността на помощта, с цел да се осигури бързата реакция при предоставянето на помощ на гражданите, засегнати от природни бедствия; освен това посреща със задоволство неотдавнашното предложение „Омнибус“, с което се въвеждат нови разпоредби по отношение на опростяването и улесняването на мобилизирането на финансирането;

6.  подчертава основните елементи на реформата, а именно: въвеждане на авансови плащания, като максимално 10% от очаквания общ размер на финансовите вноски се предоставят при поискване в кратък срок след внасянето в Комисията на заявлението за финансова вноска от Фонда (с максимален размер 30 милиона евро); допустимост на разходите, свързани с подготовката и изпълнението на спешни действия и действия по възстановяване (основно искане на Парламента); удължаване на сроковете, в рамките на които отговарящите на условията държави трябва да внесат заявление (12 седмици след възникването на първите щети) и да създадат проект (18 месеца); въвеждане на срок от шест седмици, в рамките на който Комисията трябва да отговори на заявленията; нови разпоредби относно предотвратяването на природните бедствия, както и подобряване на процедурите по отношение на доброто финансово управление;

7.  подчертава обаче, че въпреки въвеждането на механизъм за по-бързо получаване на авансови плащания в сравнение с нормалната процедура, бенефициентите продължават да се сблъскват с проблеми заради продължителността на целия процес от подаването на заявлението до изплащането на окончателната вноска; подчертава в този контекст необходимостта да се внесе заявление възможно най-скоро след настъпването на бедствие, както и да се въведат допълнителни подобрения по отношение на етапа на оценяване, както и по отношение на следващите етапи, с цел да се улесни извършването на плащанията; счита, че новите разпоредби, предложени в рамките на Регламента „Омнибус“ по отношение на фонд „Солидарност“ на ЕС, могат да допринесат за по-бързото мобилизиране с оглед на покриването на реалните потребности на място; подчертава също така, че държавите членки трябва да разгледат собствените си административни процедури с цел ускоряване на мобилизирането на помощ за засегнатите региони и държави; предлага освен това с оглед на евентуалните подобрения в рамките на една бъдеща реформа да се въведе искане за задължително актуализиране на националните планове за управление на бедствията, както и изискване за предоставяне на информация относно подготовката на споразумения за спешно възлагане на поръчки;

8.  призовава държавите членки да подобрят своите средства за комуникация и сътрудничество с местните и регионалните власти, както при оценката на щетите, които отговарят на критериите и за които е поискана финансова помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС, и при изготвянето на заявленията, така и при изпълнението на проекти за противодействие на последиците от природни бедствия, като по този начин се гарантира, че помощта на Съюза е ефективна на място и че се насърчават устойчивите решения; счита също така, че следва да се придаде публичност сред широката общественост на подкрепата от фонд „Солидарност“ на ЕС; призовава съответните органи да подобрят комуникацията и да предоставят информация относно подкрепата от страна на фонд „Солидарност“ на ЕС, без да се създава допълнителна административна тежест;

9.  подчертава, че е важно да се гарантира, че в отговор на природните бедствия държавите членки се придържат към процедурите за възлагане на обществени поръчки с оглед на идентифицирането и разпространяването на най-добрите практики и извлечените поуки по отношение на обществените поръчки при извънредни ситуации;

10.  посреща със задоволство разясняването от страна на Комисията на правилата относно критериите за отпускане на финансиране за регионалните природни бедствия, но изтъква, че в окончателното споразумение между Парламента и Съвета се запазва прагът на допустимост от 1,5% от регионалния БВП, както се предвиждаше в предложението на Комисията, въпреки усилията на Парламента той да бъде намален на 1%; отбелязва, че уязвимостта на най-отдалечените региони е взета предвид, като прагът е намален на 1%;

11.  отчита, че Фондът предоставя помощ за щети, които не са покрити от застраховки, и не предоставя обезщетение за лични загуби; подчертава факта, че действията в дългосрочен план, например устойчивото възстановяване или дейностите за икономическо развитие и превенция, могат да получават финансиране по линия на други инструменти на Съюза, по-специално по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове;

12.  призовава държавите членки да използват по оптимален начин съществуващите фондове на ЕС, по-специално петте европейски структурни и инвестиционни фонда, за инвестиции с оглед на предотвратяването на природни бедствия и подчертава значението на развитието на полезно взаимодействие между различни фондове и политики на Съюза, с оглед на предотвратяването на последиците от природните бедствия и — в случаите, в които са мобилизирани средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — с оглед на гарантирането на консолидацията и дългосрочното и устойчиво развитие на проекти за възстановяване; поддържа становището, че всеки път, когато се използват средства от фонд „Солидарност“, съответната държава членка следва да се ангажира официално, че ще предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бедствията и за устойчиво възстановяване на засегнатите райони; призовава, когато е налице полезно взаимодействие, да се опрости от административна гледна точка и в рамките на възможното процесът на използване на средства от различни източници;

13.  съответно подчертава, че трябва да се активизират усилията за инвестиране в мерките за адаптиране към изменението на климата и за смекчаване на последиците от него, като при подпомагането на възстановяването и повторното залесяване в рамките на фонд „Солидарност“ на ЕС се вземат под внимание превантивните мерки; счита, че превенцията следва да се превърне в хоризонтална задача, и предлага при смекчаването на последиците от дадено бедствие по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС да се предприемат превантивни мерки въз основа на екосистемния подход; освен това призовава държавите членки да въведат стратегии за предотвратяване на риска и за управление на риска, като се има предвид също така, че понастоящем много природни бедствия са преки последици от човешката дейност;

14.  подчертава, че е важно да се осигури максимална прозрачност при отпускането, управлението и използването на средства по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС; счита, че е важно да се установи дали субсидиите от фонд „Солидарност“ са използвани в съответствие с принципите на добро финансово управление, с цел да се набележат, развият и обменят най-добрите практики и извлечените поуки; съответно приканва Комисията и държавите членки да увеличат прозрачността и да гарантират обществения достъп до информацията през целия процес на мобилизиране на помощта от подаването на заявлението до приключването на проекта; също така призовава да се изготви специален доклад от Европейската сметна палата относно функционирането на фонд „Солидарност“ на ЕС, не на последно място с оглед на факта, че последният наличен доклад предхожда преразглеждането през 2014 г. на Регламента относно фонд „Солидарност“ на ЕС;

15.  отбелязва, че през 2014 г. бяха получени тринадесет нови заявления, и насочва вниманието към особените обстоятелства през въпросната година, при които шест от тези заявления бяха оценени съгласно предишния регламент, а останалите седем заявления бяха оценени в съответствие с преразгледания регламент;

16.  припомня, че през 2014 г. бяха отхвърлени две заявления в рамките на стария регламент относно фонд „Солидарност“ на ЕС с обосновката, че въпросните бедствия не могат да бъдат считани за „извънредни“, независимо от факта, че са причинили сериозни щети и имат преки последици за икономическото и социалното развитие на засегнатите региони, и поради това приветства поясненията, направени в това отношение в преразгледания регламент относно фонд „Солидарност“ на ЕС; въпреки това с оглед на бъдещите реформи и вземайки предвид възможността за формулиране на нова дефиниция за регионалните природни бедствия предлага да се предостави възможност за подаване на единно заявление съвместно от няколко отговарящи на условията държави, засегнати от природно бедствие от трансграничен мащаб, при което причината за бедствието е една и съща и последиците настъпват едновременно, както и непреките щети да се вземат предвид при оценката на заявленията;

17.  приканва Комисията с оглед на бъдещите реформи да вземе под внимание възможността за повишаване на прага на авансовите плащания от 10% на 15%, както и да се съкратят сроковете за обработка на заявленията от шест на четири седмици; приканва също така Комисията да обмисли възможността прагът на допустимост за природните бедствия да бъде определен на 1% от регионалния БВП и да се взема предвид при оценката на заявленията нивото на социално-икономическо развитие на засегнатите региони;

18.  изтъква необходимостта да се обмисли дали могат да се използват нови показатели освен БВП, например индексът на човешкото развитие и регионалният индекс на социалния прогрес;

19.  посреща със задоволство факта, че седем заявления за получаване на помощ бяха приети от Комисията в рамките на преразгледаните правила, включително четири, които бяха одобрени в края на 2014 г., но за които бюджетните кредити се наложи да бъдат прехвърлени към 2015 г., както е посочено в годишния доклад за дейността на фонд „Солидарност“ на ЕС за 2015 г.; припомня в този контекст, че 2015 г. е първата пълна година на прилагане на преразгледаните правила и че анализът показва, че правните разяснения, въведени чрез реформата, доведоха до успешен изход за заявленията, като случаят не беше такъв при старите разпоредби, съгласно които около две трети от заявленията за помощ за регионални бедствия бяха оценени като неотговарящи на условията;

20.  изразява съжаление във връзка с продължителността на процедурите за оценка на докладите за изпълнение и приключване съгласно стария регламент и предвижда, че по силата на изменения регламент приключването на проектите ще се извършва по-ефикасно и прозрачно, както и по начин, който гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза;

21.  подчертава освен това, че член 11 от изменения регламент предоставя на Комисията и на Европейската сметна палата правото на одит и дава възможност на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да провежда разследвания, когато това е необходимо;

22.  призовава Комисията и Европейската сметна палата да извършат оценка на функционирането на фонд „Солидарност“ на ЕС преди края на текущия многогодишен финансов период;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите членки, както и на регионалните органи.

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3
(2) OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 13.
(3) ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.
(4) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 45.
(5) ОВ C 272 E, 13.11.2003 г., стр. 471.
(6) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 322.
(7) OВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 48.
(8) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления ***
PDF 451kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))
P8_TA(2016)0465A8-0354/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08523/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (08557/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 16 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0329/2016),

—  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0354/2016),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.


Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана ***
PDF 453kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12396/2016),

—  като взе предвид проекта на етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (12130/2008),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета, в съответствие с член 207, параграф 3, член 207, параграф 4, първа алинея и член 209, параграф 2, и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0406/2016),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2009 г. относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Гана от една страна и Европейската общност и нейните държави членки от друга страна(1),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8‑0328/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Гана.

(1) OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 112.


Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.
PDF 473kWORD 44k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))
P8_TA(2016)0467A8-0347/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0624 — C8-0399/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(1), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(3),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2016, предложен от Комисията на 30 септември 2016 г. (COM(2016)0623),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приета от Съвета на 8 ноември 2016 г. (13583/2016 — C8‑0459/2016),

—  като взе предвид своята позиция относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приета на 1 декември 2016 г.(4),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0347/2016),

A.  като има предвид, че заедно с проект на коригиращ бюджет № 4/2016 Комисията предложи да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за 2016 г. за сума в размер на 240,1 милиона евро с цел да бъдат допълнени бюджетните кредити за поети задължения, свързани с разходи по функция 3 „Сигурност и гражданство“ в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година;

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/339.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 48, 24.2.2016 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0468.


Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения
PDF 485kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 4/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: актуализацията на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в резултат на общия трансфер, удължаването на срока на ЕФСИ, изменението на щатното разписание на FRONTEX и актуализацията на бюджетните кредити от приходи (собствени ресурси) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))
P8_TA(2016)0468A8-0350/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приет от Комисията на 30 септември 2016 г. (COM(2016)0623),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016, приета от Съвета на 8 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13583/2016 – C8-0459/2016),

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид член 88 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0350/2016),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 4/2016 (ПКБ № 4/2016) намалява равнището на бюджетните кредити за плащания със 7 284,3 милиона евро, главно по бюджетните редове в рамките на подфункция 1б Икономическо, социално и териториално сближаване, и следователно намалява националните вноски със съответната сума;

Б.  като има предвид, че ПКБ № 4/2016 увеличава равнището на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 Сигурност и гражданство с 50 милиона евро за инструмента за спешна подкрепа в рамките на Съюза, със 130 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и със 70 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), което изисква мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за обща сума в размер на 240,1 милиона евро, като се вземе предвид преразпределянето на 9,9 милиона евро;

В.  като има предвид, че ПКБ № 4/2016 осигурява на ранен етап средствата за финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) чрез преразпределяне на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 73,9 милиона евро от направлението за енергетиката на Механизма за свързване на Европа (МСЕ — Енергетика), които трябва да бъдат компенсирани през 2018 г.;

Г.  като има предвид, че ПКБ № 4/2016 изменя щатното разписание на Frontex с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(6);

Д.  като има предвид, че с намаление от 14,7 милиона евро по няколко бюджетни реда в рамките на функция 2 Устойчив растеж: природни ресурси нетното отражение на ПКБ № 4/2016 върху разходната част на бюджета за 2016 г. представлява увеличение от 225,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения;

Е.  като има предвид, че в приходната част ПКБ № 4/2016 включва също така корекциите, свързани с преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и брутния национален доход (БНД) и включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране;

1.  изразява дълбока загриженост по повод на излишъка в плащанията в размер на 7 284,3 милиона евро, който се дължи на съществена забава в изпълнението на програмите на ЕС в режим на споделено управление и създава условия за натрупване на голям брой искания за плащане към края на периода на изпълнение на действащата МФР; припомня заключението на Комисията, че според настоящите прогнози актуализираният размер на необходимите бюджетни кредити за плащания до 2020 г. може да бъде покрит при настоящите тавани само ако общият марж за плащанията бъде усвоен изцяло (и като предпазна мярка, освободен от годишните си тавани) и ако плащанията за специалните инструменти се отчитат над таваните; поради това призовава за окончателно и недвусмислено уреждане на въпроса при преразглеждането на МФР;

2.  изразява съгласие с увеличенията на бюджетните кредити по функция 3 чрез мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства, както и чрез предоставяне на ранен етап на финансовите средства за допълнителните длъжности в щатното разписание на Frontex; приветства по-специално частичното захранване на ФУМИ, но изразява загриженост във връзка с факта, че въпреки високата степен на изпълнение на бюджета въз основа на националните програми на държавите членки, до момента в действителност само няколко пъти са премествани бежанци;

3.  изразява съгласие с предоставянето на финансиране за ЕФСИ на ранен етап, при условие че преразпределените бюджетни кредити от МСЕ бъдат надлежно компенсирани през 2018 г.; пояснява, че това предоставяне на финансиране на ранен етап не предопределя крайния финансов план на новото предложение за продължаване на ЕФСИ, по който следва да бъде взето решение в съответствие с обикновената законодателна процедура;

4.  отбелязва със загриженост очаквания недостиг на приходи, оценяван на 1,8 милиарда евро, поради обезценяването на британската лира спрямо еврото; взема под внимание намерението на Комисията да използва приходите от допълнителни глоби за покриване на този недостиг;

5.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2016;

6.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 48, 24.2.2016 г..
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(6) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).


Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси
PDF 463kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: прилагане на Решение 2014/335/ЕС, Eвратом за собствените ресурси във връзка с приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решението на 1 октомври 2016 г. (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))
P8_TA(2016)0469A8-0348/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2016, приет от Комисията на 7 октомври 2016 г. (COM(2016)0660),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016, приета от Съвета на 8 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13584/2016 — C8-0462/2016),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0348/2016),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2016 следва от приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решение № 2014/335/ЕС, Евратом, което съдържа ограничени промени, като намаляване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси, нова, намалена изискуема ставка за собствен ресурс на база ДДС за някои държави членки и брутни намаления на годишните вноски на база БНД за някои държави членки;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2016 има за цел включването в приходната част на бюджета на Съюза за 2016 г. на въздействието на корекциите на собствените ресурси, произтичащи от изпълнението на Решение № 2014/335/ЕС, Евратом с ретроактивно действие за финансовите 2014, 2015 и 2016 години;

В.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 5/2016 води следователно до изменение на индивидуалните годишни вноски на всички държави членки, но не се отразява нито върху общата приходна, нито върху общата разходна част на бюджета на Съюза;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия
PDF 470kWORD 43k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))
P8_TA(2016)0470A8-0352/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0681 – C8-0423/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0352/2016),

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/340.)

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС с цел предоставяне на помощ на Германия
PDF 466kWORD 49k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))
P8_TA(2016)0471A8-0349/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия, прието от Комисията на 19 октомври 2016 г. (COM(2016)0681),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2016, приет от Комисията на 19 октомври 2016 г. (COM(2016)0680),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016, приета от Съвета на 15 ноември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13852/2016 — C8-0473/2016),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0349/2016),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2015 се отнася за предложението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с наводненията в Германия през май и юни 2016 г.;

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът за 2016 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 31 475 125 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2016 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на Сметната палата, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
PDF 478kWORD 50k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))
P8_TA(2016)0472A8-0346/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0678 — C8-0420/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(1), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300), изменен с писмо за внасяне на корекция № 1/2017 (COM(2016)0679),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Парламента на 14 септември 2016 г. (11900/2016 — C8-0373/2016),

—  като взе предвид своята позиция от 26 октомври 2016 г. относно проекта на общ бюджет за 2017 г.(3),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 17 ноември 2016 г. (14635/2016 — C8-0470/2016),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0346/2016),

А.  като има предвид, че след като проучи всички възможности за финансиране на допълнителни и непредвидени нужди във връзка с поети задължения, Комисията предложи в своя проектобюджет да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 164,4 милиона евро с цел да бъдат допълнени бюджетните кредити за поети задължения, свързани с разходи по функция 3 в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, над тавана за поети задължения в размер на 2 578 милиона евро по текущи цени;

Б.  счита, че през 2017 г. има вероятност да възникнат допълнителни потребности във връзка с кризата с вътрешната сигурност и настоящите предизвикателства във връзка с хуманитарните въпроси, миграцията и бежанците; признава, че тези потребности биха могли да надхвърлят значително наличното финансиране по функция 3; припомня, че не остава марж под тавана по функция 3; ето защо изисква от Комисията да изясни дали и как биха могли да бъдат мобилизирани допълнителни средства посредством маржа за непредвидени обстоятелства в отговор на евентуални финансови потребности по функция 3 през 2017 г.;

В.  като има предвид, че Комисията преразгледа това предложение за мобилизиране в рамките на писмо за внасяне на корекция № 1/2017 с цел да покрие и разходите по функция 4;

Г.  като има предвид, че Помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2016 г., одобри мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 906,2 милиона евро за функции 3 и 4 и компенсирането на 575,0 милиона евро чрез неразпределения марж по функция 2 Устойчив растеж: природни ресурси през 2017 г., 507,3 милиона евро през 2016 г., 570,0 милиона евро през 2018 г. и 253,9 милиона евро през 2019 г. чрез неразпределените маржове по функция 5 Администрация;

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/344.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0411.


Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността
PDF 479kWORD 46k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))
P8_TA(2016)0473A8-0351/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0313 — C8-0246/2016),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300), изменен с писмото за внасяне на корекции № 1/2017 (COM(2016)0679),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Парламента на 14 септември 2016 г. (11900/2016 — C8-0373/2016),

—  като взе предвид своята позиция от 26 октомври 2016 г. относно проекта на общ бюджет за 2017 г.(4),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 17 ноември 2016 г. (14635/2016 — C8-0470/2016),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0351/2016),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3, изглежда е необходимо мобилизирането на Инструмента за гъвкавост във връзка с бюджетните кредити за поети задължения;

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година, над тавана по функция 3, със сумата от 530 милиона евро за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

В.  като има предвид, че общата сума по Инструмента за гъвкавост за финансовата 2017 година е следователно напълно изчерпана;

1.  отбелязва, че таваните за 2017 г. по функция 3 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

2.  следователно е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 530 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  освен това изразява съгласие с предложеното разпределение на съответстващите бюджетни кредити за плащания в размер на 238,3 милиона евро през 2017 г., 91 милиона евро през 2018 г., 141,9 милиона евро през 2019 г. и 58,8 милиона евро през 2020 г.;

4.  отново заявява, че мобилизирането на този инструмент съгласно член 11 от Регламента за МФР показва още веднъж неотложната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза и отново посочва позицията си, изразена в рамките на междинния преглед/преразглеждане на МФР, че годишната сума по Инструмента за гъвкавост следва да се увеличи на 2 милиарда евро;

5.  отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост, без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/342.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) OВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0411.


Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г.
PDF 474kWORD 44k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г. (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))
P8_TA(2016)0474A8-0323/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0312 — C8‑0245/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид резултатите от тристранната среща от 17 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0323/2016),

А.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4), сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/343.)

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143).


Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект
PDF 729kWORD 73k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))
P8_TA(2016)0475A8-0353/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и прилежащите декларации на Парламента, Съвета и Комисията (14635/2016 — C8-0470/2016),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена на Европейския парламент на 14 септември 2016 г. (11900/2016 — C8-0373/2016),

—  като взе предвид писмото № 1/2017 за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, представено от Комисията на 17 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1) и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид членове 90 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A8-0353/2016),

1.  одобрява общия проект, приет от Помирителния комитет и състоящ се от следните документи, взети заедно:

   списък на бюджетните редове без изменения в сравнение с проектобюджета или позицията на Съвета;
   обобщени стойности по функции от финансовата рамка;
   стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции;
   консолидиран документ със стойностите и окончателния текст на всички изменени в хода на помирителната процедура бюджетни редове;

2.  потвърждава съвместните декларации на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че равнището на численост на персонала на Европейския парламент беше един от основните въпроси, повдигнати по време на тази помирителна процедура; припомня „джентълменското споразумение“, въз основа на което всяко от направленията на бюджетния орган разполага с изключителна компетентност по отношение на собствената си част от бюджета; припомня, също така, своето политическо решение да освободи политическите групи от целта за намаляване на персонала с 5%, както беше подчертано в неговите резолюции относно бюджета за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.; ще оцени последствията от бюджетните решения върху функционирането на институцията;

4.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година е окончателно приет и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

17.11.2016

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ

Бюджет за 2017 г. — Елементи за съвместните заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2017 г.

2.  Бюджет за 2016 г. — Проекти на коригиращи бюджети № 4, 5 и 6/2016

3.  Съвместни изявления

Обобщен преглед

A.   Бюджет за 2017 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2017 г. се определя на 157 857,8 милиона евро. Общо остава марж под таваните на МФР за 2017 г. в размер на 1 100,1 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения.

—  Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2017 г. се определя на 134 490,4 милиона евро.

—  От Инструмента за гъвкавост за 2017 г. се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения в размер на 530 милиона евро за функция 3 Сигурност и гражданство.

—  Общият марж за поетите задължения се мобилизира за сума в размер на 1 439,1 милиона евро за функция 1а Конкурентоспособност за растеж и работни места.

—  Маржът за непредвидени обстоятелства се мобилизира за сума в размер на 1 906,2 милиона евро за функции 3 и 4. 575,0 милиона евро се компенсират чрез неразпределения марж по функция 2 Устойчив растеж: природни ресурси през 2017 г., а 507,3 милиона евро през 2017 г., 570,0 милиона евро през 2018 г. и 253,9 милиона евро през 2019 г. се компенсират чрез неразпределените маржове по функция 5 Администрация.

—  Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2017 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2014, 2015 и 2016 г. на 981,1 милиона евро.

Б.   Бюджет за 2016 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Проект на коригиращ бюджет № 4/2016 и придружаващото го мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства се приемат във вида, в който са предложени от Комисията.

—  Проект на коригиращ бюджет № 5/2016 се приема във вида, в който е предложен от Комисията.

—  Проект на коригиращ бюджет № 6/2016 и свързаното с него мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се приемат във вида, в който са предложени от Комисията.

1.  Бюджет за 2017 г.

1.1.   „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или от Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответното им четене, се потвърждават.

За останалите бюджетни редове Помирителният комитет стигна до заключенията, посочени в раздели 1.2 — 1.8 по-долу.

1.2.   Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, с изключение на:

—  Европейската полицейска служба (Европол, бюджетна статия 18 02 04), за която са разпределени десет допълнителни длъжности с допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в размер на 675 000 EUR;

—  Органа на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст, бюджетна статия 33 03 04), за който са разпределени десет допълнителни длъжности с допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в размер на 675 000 EUR;

—  Европейския банков орган (ЕБО, бюджетна статия 12 02 04), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са намалени с 500 000 EUR;

—  Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO, бюджетна статия 18 03 02), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 3 000 000 EUR;

—  Европейската агенция по лекарствата (EMA, бюджетна статия 17 03 12 01), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са намалени с 8 350 000 EUR.

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г.

Пилотни проекти/Подготвителни действия

Приема се цялостен пакет от 78 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД) за обща сума в размер на 76,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, както беше предложен от Парламента в допълнение към подготвителното действие, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г.

Когато се счита, че даден пилотен проект или подготвително действие са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на действието.

Този пакет е напълно съобразен с определените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.   Разходни функции във финансовата рамка — бюджетни кредити за поети задължения

След като взе под внимание горепосочените заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Помирителният комитет прие следното:

Функция 1а — Конкурентоспособност за растеж и заетост

Бюджетните кредити за поети задължения по следните бюджетни редове се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г. във вида, в който е изменен с писмо № 1/2017 за внасяне на корекции:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Разлика

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете транспорт и засилване на оперативната съвместимост

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Общо

 

 

200 000 000(6)

Съветът и Парламентът потвърждават, че одобрените увеличения по функция 1а в рамките на бюджета за 2017 г. съответстват напълно на предходните споразумения и не засягат текущите законодателни процедури.

Всички други бюджетни кредити за поети задължения по функция 1а се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, като се отразяват корекциите, одобрени от Помирителния комитет и включени в таблицата по-долу. Създава се специална бюджетна статия за „Специални събития“, както е предвидено в четенето на Парламента.

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

32 02 01 01

По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Създаване на по-благоприятен климат за частните инвестиции в енергийни проекти

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Специални ежегодни събития

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за работа

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Общо

 

 

-27 687 129

В резултат на това и като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 21 312,2 милиона евро, при което остава марж от 51,9 милиона евро под тавана на разходите по функция 1а и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 1 439,1 милиона евро.

Функция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено в проектобюджета за 2017 г.

Като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 53 586,6 милиона евро, при което остава марж от 0,4 милиона евро под тавана на разходите по функция 1б.

Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, като се включва допълнителното намаление в размер на 325,0 милиона евро в резултат на увеличението на целевите приходи в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), за което Комисията уведоми на 7 ноември 2016 г. В резултат на това Помирителният комитет прие следното:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

05 03 01 10

Схема за основно плащане

15 621 000 000

15 296 000 000

-325 000 000

Като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 58 584,4 милиона евро, при което остава марж от 1 031,6 милиона евро под тавана на разходите по функция 2, като се има предвид, че 575,0 милиона евро са използвани за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства.

Функция 3 — Сигурност и гражданство

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

09 05 05

Мултимедийни действия

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

Общо

 

 

4 000 000

Бюджетната забележка към статия 09 05 05 се изменя, като се прибавя следното изречение: „По целесъобразност процедурите за възлагане на обществени поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства могат да включват сключването на рамкови партньорства с цел насърчаване на стабилна рамка за финансиране за общоевропейските мрежи, финансирани от този бюджетен кредит.

Бюджетната забележка към статия 15 04 02 се изменя, като се прибавя следното изречение: „Този бюджетен кредит може да се използва също така за финансиране на подготовката на Европейската година на културното наследство.

В резултат на това и като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 4 284,0 милиона евро, при което не остава марж под тавана на разходите по функция 3, мобилизират се 530 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост и се използва маржът за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 176,0 милиона евро.

Функция 4 — Глобална Европа

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

01 03 02

Макрофинансова помощ

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Обезпечаване със средства на гаранционния фонд EFSD

275 000 000

p.m.

-275 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Спешни мерки

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Миграция и убежище

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

Общо

 

 

-278 630 000

При все това бюджетните кредити за бюджетна позиция 19 03 01 07 Специални представители на Европейския съюз се определят на равнището от проектобюджета за 2017 г.

В резултат на това и като се вземат предвид агенциите, пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 10 162,1 милиона евро, при което не остава марж под тавана на разходите по функция 4 и се използва маржът за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 730,1 милиона евро.

Функция 5 — Администрация

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, се одобряват от Помирителния комитет със следните изключения:

—  Четенето на Парламента се одобрява, при условие че увеличението на персонала на политическите групи със 76 длъжности бъде напълно компенсирано със съответно намаление на длъжностите в щатното разписание на администрацията на Парламента, тоест без отражение върху бюджета. Освен това Помирителният комитет е съгласен да включи в бюджета за 2017 г. автоматичната актуализация на заплатите, която следва да се приложи считано от 1 юли 2016 г. (EUR 8 717 000).

—  Четенето на Съвета се одобрява, като в бюджета за 2017 г. се включва автоматичната актуализация на заплатите, която следва да се приложи считано от 1 юли 2016 г. (EUR 3 301 000).

—  По отношение на Сметната палата се одобряват намаленията спрямо проектобюджета за 2017 г., включени в четенето на Парламента.

—  По отношение на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се разпределят 560 250 EUR (бюджетна позиция 1200) по бюджетния ред за договорно нает персонал, като със същата сума се намаляват бюджетните кредити по бюджетна позиция 3003 Сгради и свързани с тях разходи. Бюджетната забележка към статия 1200 се изменя, като се прибавя следното изречение: „Този бюджетен кредит покрива също така разходите за договорно наетите служители, работещи в областта на стратегическата комуникация.“ Освен това следните бюджетни редове в раздела за ЕСВД се коригират, за да се премахне трансферът на специалните представители на Европейския съюз, съвместяващи два мандата, предложен в писмо за внасяне на корекции № 1.

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

Разлика

3001

Външен персонал и външни услуги

-3 645 000

3002

Други разходи, свързани с персонала

-1 980 000

3003

Сгради и свързани с тях разходи

-3 636 000

3004

Други административни разходи

-815 000

 

Общо

-10 076 000

В резултат на това, като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 9 394,5 милиона евро, при което остава марж от 16,2 милиона евро под тавана на разходите по функция 5, след като са използвани 507,3 милиона евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства.

Специални инструменти

Бюджетните кредити за поети задължения за специалните инструменти се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2017 г., с изключение на резерва за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (бюджетна статия 40 02 44), който се премахва.

Компенсация на маржа за непредвидени обстоятелства през 2018 и 2019 г.

Пълното усвояване на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. се равнява на 1 176,0 милиона евро за функция 3 и на 730,1 милиона евро за функция 4, или общо 1 906,2 милиона евро. Компенсирани са 575,0 милиона евро чрез неразпределения марж по функция 2 през 2017 г. и 507,3 милиона евро през 2017 г., 570,0 милиона евро през 2018 г. и 253,9 милиона евро през 2019 г. чрез неразпределените маржове по функция 5. Решението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства за 2017 г., прието едновременно с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, ще бъде изменено съобразно това.

1.4.   Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2017 г. се определя на равнището от проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

1.  Първо, взема се под внимание одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за едногодишни разходи, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на бюджетните кредити за поети задължения. Това включва намаляването на разходите за селското стопанство с 325 милиона евро и корекциите на административните разходи в раздели I, II, III, IV, V, VI, VII, IX и X (13,4 милиона евро) и за децентрализираните агенции (за които вноската на ЕС в бюджетни кредити за плащания се определя на равнището, предложено в раздел 1.2 по-горе). Комбинираният ефект е намаление в размер на 332,3 милиона евро.

2.  Бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия, предложени от Парламента, се определят на 50% от съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. В случай на удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 50% от съответните нови бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. Комбинираният ефект е увеличение в размер на 35,2 милиона евро.

3.  Бюджетните кредити за плащания за „Специални събития“ (бюджетна статия 15 02 10) се равняват на сумата, посочена от Парламента (6 милиона евро).

4.  За бюджетните кредити за плащания (бюджетна статия 01 03 08 Обезпечаване със средства на гаранционния фонд EFSD) се въвежда запис „p.m.“.

5.  Корекциите по следните бюджетни редове се одобряват с оглед на тенденциите, отчетени по отношение на задълженията за многогодишните бюджетни кредити:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

01 03 02

Макрофинансова помощ

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за работа

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Мултимедийни действия

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Източно партньорство — Намаляване на бедността и устойчиво развитие

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Спешни мерки

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Миграция и убежище

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни — Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Създаване на по-благоприятен климат за частните инвестиции в енергийни проекти

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Общо

 

 

5 003 000

6.  Бюджетните кредити за плащания за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (бюджетна статия 40 02 43) се премахват (намаление с 30 милиона евро), тъй като се оценява, че бюджетните кредити за плащания от целеви приходи са достатъчно, за да покрият всички потребности през 2017 г.

7.  Резервът за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (бюджетна статия 40 02 44) се премахва.

8.  Предприети са допълнителни намаления на бюджетните кредити за плащания по следните бюджетни редове:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред

Наименование

ПБ за 2017 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2017 г.

Разлика

04 02 62

Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

884 299 000

783 299 000

-101 000 000

 

Общо

 

 

-154 000 000

Тези действия ще осигурят равнище на бюджетните кредити за плащания в размер на 134 490,4 милиона евро, което е намаление с 931,4 милиона евро спрямо проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции №№ 1/2017.

1.5.   Резерви

Няма резерви в допълнение към включените в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, с изключение на:

—  Бюджетна позиция 13 01 04 04 Разходи за подкрепа за Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) и бюджетна статия 13 08 01 Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) — Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ), за които цялата сума на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се поставя в резерв, докато бъде прието правното основание за Програмата за подкрепа на структурните реформи.

—  Бюджетна статия 13 08 02 Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) — Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР), за която цялата сума на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се поставя в резерв, докато бъде прието правното основание за Програмата за подкрепа на структурните реформи.

—  Бюджетна позиция 18 02 01 03 Създаване на нови информационни системи за подпомагане на управлението на миграционните потоци през външните граници на Съюза, за която бюджетни кредити за поети задължения в размер на 40 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 28 000 000 EUR се поставят в резерв до приключване на законодателната процедура за създаване на системата за влизане/излизане.

1.6.   Бюджетни забележки

Освен ако изрично е посочено друго в предходните параграфи, измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета в текста на бюджетните забележки, се одобряват, с изключение на забележките по бюджетните редове, изброени в таблицата по-долу, за които се одобрява текстът на бюджетните забележки във вида, в който са предложени в проектобюджета, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/20171 и с актуализацията на ЕФГЗ.

Това става с разбирането, че измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета, не могат да променят или разширят обхвата на съществуващо правно основание, нито засягат административната автономност на институциите, и че действието може да бъде покрито с наличните ресурси.

Бюджетен ред

Наименование

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

S 03 01 06 01

Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

05 02 11 99

Други мерки (други растителни продукти/мерки)

05 04 60

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони — ЕЗФРСР (2014 — 2020 г.)

05 04 60 02

Оперативна техническа помощ

18 04 01 01

„Европа за гражданите“ — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза

1.7.   Нови бюджетни редове

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета, във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2017, заедно с пилотните проекти и подготвителните действия и с новата бюджетна статия за Специални ежегодни събития (15 02 10), се одобрява.

1.8.   Приходи

Предложението на Комисията, съдържащо се в писмо за внасяне на корекции № 1/2017, относно включването в бюджета на приходите от глоби в размер на 1 милиард евро, се одобрява.

2.   Бюджет за 2016 г.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2016 и придружаващото го мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства се одобряват във вида, в който са предложени от Комисията.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5/2016 се одобрява във вида, в който е предложен от Комисията.

Проект на коригиращ бюджет № 6/2016 и свързаното с него мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се одобряват във вида, в който са предложени от Комисията.

3.   Съвместни изявления

3.1.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно инициативата за младежка заетост

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет и във връзка с това потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване и по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Те припомнят, че в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (регламента за МФР) „оставените налични маржове под таваните на МВФ за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014—2017 съставляват Общ марж на МФР за ангажименти, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016—2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост.“.

Съветът и Европейският парламент приканват Комисията да предложи през 2017 г. коригиращ бюджет с оглед на осигуряването през 2017 г. на 500 милиона евро(7) за инициативата за младежка заетост, като финансовите средства се предоставят от общия марж за ангажиментите, веднага след приемането на техническата корекция, предвидена в член 6 от регламента за МФР.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2017 г.

3.2.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи активно и отблизо изпълнението на програмите за периода 2014 — 2020 г. За целта те приканват Комисията да представи своевременно актуални данни относно състоянието на изпълнението и прогнозите по отношение на изискванията за бюджетни кредити за плащания през 2017 г.

Съветът и Европейският парламент своевременно ще вземат необходимите решения за надлежно обоснованите потребности, за да се предотврати натрупването на прекомерен брой неплатени сметки и да се гарантира надлежното удовлетворяване на исканията за плащане.

3.3.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 5-процентното намаление на персонала

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят споразумението числеността на персонала на всички институции, органи и агенции да бъде намалена поетапно с 5% спрямо щатното разписание към 1 януари 2013 г., съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

Трите институции припомнят, че 2017 г. е целевата година за цялостното изпълнение на 5-процентното намаление на персонала. Те изразяват съгласие, че ще бъдат предприети подходящи последващи мерки за преценка на положението с оглед на гарантирането, че се полагат всички усилия за избягване на всяко допълнително изоставане при изпълнението на целта за намаляване на персонала на всички институции, органи и агенции с 5%.

Трите институции приветстват направения от Комисията преглед на консолидираните данни за целия външен персонал на институциите, представен в проекта за бюджет, в съответствие с член 38, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент. Те приканват Комисията да продължи да предоставя тази информация, когато представя проектите си за бюджети за следващите години.

Съветът и Парламентът подчертават, че постигането на целта за 5-процентно намаление на персонала следва да допринесе за икономиите на административни разходи на институциите. Във връзка с това те приканват Комисията да започне оценка на резултатите от този процес, за да се извлекат поуки за бъдещето.

3.4.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Европейския фонд за устойчиво развитие

С оглед на справянето с първопричините за миграцията Комисията постави началото на Европейския фонд за устойчиво развитие (EFSD) въз основа на създаването на EFSD гаранция и на гаранционен фонд EFSD. Комисията предлага да се предоставят на гаранционния фонд EFSD 750 милиона евро за периода 2017 — 2020 г., от които 400 милиона евро от Европейския фонд за развитие (ЕФР) за четирите години, 100 милиона евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) за периода 2017 — 2020 г. (от които 25 милиона евро през 2017 г.) и 250 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения (и плащания) през 2017 г.

Съветът и Европейският парламент приканват Комисията да отправи през 2017 г. искане за необходимите бюджетни кредити посредством коригиращ бюджет, с цел да се осигурят финансови средства за EFSD от бюджета на ЕС веднага след приемането на правното основание.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2017 г.

3.5.   Съвместно изявление относно доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция

Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че създаването на доверителни фондове и на Механизма за бежанците в Турция следва да бъде прозрачно и ясно, в съответствие с принципа на единство на бюджета на Съюза, прерогативите на бюджетния орган и целите на съществуващите правни основания.

Те поемат ангажимент да разгледат по целесъобразност тези въпроси като част от преработването на Финансовия регламент с оглед на постигането на правилен баланс между гъвкавостта и отчетността.

Комисията се ангажира:

—  да информира редовно бюджетния орган относно финансирането и дейностите на настоящите и планираните доверителни фондове (включително вноските на държавите членки);

—  да представи през 2017 г. работен документ, придружаващ проекта за бюджет за следващата финансова година;

—  да предложи мерки за адекватно участие на Европейския парламент.

3.6.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно селското стопанство

В бюджета за 2017 г. са включени редица спешни мерки за подпомагане на земеделските стопани при справяне с неотдавна изпитаните трудности на пазара. Комисията потвърждава, че маржът по функция 2 е достатъчен за посрещане на евентуални непредвидени потребности. Комисията се ангажира да извършва редовно наблюдение на положението на пазара и при необходимост да представи подходящи мерки за посрещане на потребностите, които не могат да бъдат задоволени чрез разрешените в бюджета кредити. В такъв случай Европейският парламент и Съветът се ангажират да придвижат съответните бюджетни предложения възможно най-бързо.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(2) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) Тези суми са част от общото увеличение на бюджетните кредити по функция 1а до 2020 г. в контекста на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР.
(7) Тази сума е част от цялостното увеличение за инициативата за младежка заетост до 2020 г. в рамките на междинния преглед/междинното преразглеждане на МФР.


Положението в Италия след земетресенията
PDF 482kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))
P8_TA(2016)0476RC-B8-1285/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 174, член 175, параграф 3 и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(2),

—  като взе предвид Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(3) и Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на посочения Регламент(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“)(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(6),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита (16474/08),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за дейността на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2014 г.“ (COM(2015)0502),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2007 г. относно регионалните последици от земетресенията(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаването на способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г.(9) относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (по отношение на земетресението в Абруцо, Италия)

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз — изпълнение и прилагане(10),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(11),

—  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 — B8-1812/2016, O-000140/2016 — B8-1813/2016 e O-000141/2016 — B8-1814/2016),

—  като взе предвид Специален доклад № 24/2012 на Сметната палата, озаглавен „Помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. — полза и разходи за извършените дейности“,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, което разтърси централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения и поредица от трусове засегнаха централни региони на Италия — на 26 октомври 2016 г. с магнитуд от 5,5 и 6,1 и на 30 октомври 2016 г. с магнитуд от 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват централна Италия през последните месеци; като има предвид, че последното земетресение от 30 октомври 2016 г. е най-силното, което е разтърсвало страната от повече от три десетилетия, доведе до пълното разрушаване на цели села, а жителите на засегнатите райони — до ръба на отчаянието и предизвика различни косвени вреди в съседните области;

В.  като има предвид, че според сведенията в неотдавнашните земетресения са били ранени над 400 души, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения се натрупват в „ефект на доминото“ и причиниха разселването на 100 000 жители;

Д.  като има предвид, че в резултат на последните земетресения бяха разрушени градове, беше сериозно увредена местната и регионалната инфраструктура, разрушено историческо и културно наследство и нанесени щети на икономическите дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство, на ландшафта и на потенциала на туристическия и гастрономически сектор;

Е.  като има предвид, че в засегнатите райони земетресението е деформирало около 130 квадратни километра земна повърхност, като максималната денивелация достига до най-малко 70 сантиметра, както и че непредвидимите хидрогеоложките последици може да доведат до сурови зимни метеорологични условия и до допълнителни природни бедствия, като наводнения и свлачища и кумулативни щети;

Ж.  като има предвид, че някои територии в Европейския съюз са по-уязвими и изложени на висок сеизмичен риск; като има предвид, че те могат да бъдат изложени дори на повтарящи се природни бедствия от различно естество, някои от които през по-малко от една година, каквито бяха последните случаи в Италия, Португалия, Гърция и Кипър;

З.  като има предвид, че усилията за устойчиво възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби и като има предвид, че следва да се обърне също така специално внимание на безценното италианско културно наследство, като се насърчават международни и европейски проекти, насочени към запазване на исторически сгради и обекти;

И.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (фонд „Солидарност“) беше създаден с Регламент (EО) № 2012/2002 в отговор на бедствените наводнения, които засегнаха Централна Европа през лятото на 2002 г.;

Й.  като има предвид, че различни инструменти на Съюза, като европейските структурни и инвестиционни фондове или механизма за гражданска защита и финансовия инструмент, могат да се използват за укрепване на превантивните мерки по отношение на земетресенията и мерките за възстановяване;

К.  като има предвид, че реформата от 2014 г. на ФСЕС въведе възможността държавите членки да отправят искане за авансови плащания, решение за отпускането на които се взема от Комисията, при условие че са на разположение достатъчно средства; като има предвид, че при все това сумата на авансовото плащане не може да превишава 10 % от прогнозната обща сума на финансовата вноска от фонд „Солидарност“, като се определя таван от 30 милиона евро;

Л.  като има предвид, че пострадалата държава трябва да подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“ до Комисията не по-късно от дванадесет седмици след установяването на първите последици, причинени от бедствието; като има предвид, че държавата бенефициент отговаря за усвояването на безвъзмездните средства, както и за одита и контрола на изпълнението, но че Комисията може да извършва проверки на място на финансираните от ФСЕС действия;

М.  като има предвид, че в процеса на възстановяване трябва да се вземе предвид миналият опит и като има предвид необходимостта устойчивото възстановяване да се осъществява максимално бързо и да се основава на подходящи ресурси, опростяване на бюрократичните процедури и прозрачност, както и да обезпечи сигурност и стабилност на засегнатите жители с цел да гарантира, че те могат да продължат да живеят в съответните региони;

Н.  като има предвид, че превенцията трябва да се превръща във все по-важна част от управлението на бедствията и да придобие по-голямо социално значение, като същевременно изисква внимателна програма за действие по отношение на разпространението на информация, осведомеността и образованието;

O.  като има предвид, че е необходимо действащите мерки за предотвратяване на бедствия да бъдат засилени в съответствие с предишните препоръки на Парламента с цел да се консолидира стратегията за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия на равнище ЕС;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност към всички засегнати от земетресенията лица и техните семейства, както и към италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежките метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; във връзка с това призовава Комисията да намери всички възможни начини за предоставяне на помощ на италианските органи с оглед на гарантиране на приемливи жилищни условия за хората, които са лишени от домовете си;

3.  високо оценява непрестанните усилия на спасителните екипи, силите на гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи в засегнатите области за спасяването на човешки живот, ограничаване на щетите и гарантиране на основни общи дейности за поддържане на достоен стандарт на живот;

4.  подчертава тежките икономически и социални последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

5.  подчертава, че сериозността на положението на място, която води до значителен и силен финансов натиск върху италианските национални, регионални и местни публични органи;

6.  приветства увеличената степен на гъвкавост при изчисляване на дефицита във връзка с разходите, свързани със земетресенията, предоставена на Италия в съответствие с Договорите, с цел бързо и ефикасно справяне с настоящата извънредна ситуация и с бъдещите интервенции, които ще бъдат необходими за подобряване на сигурността в засегнатите райони; призовава също така италианското правителство да гарантира, че всички предоставени допълнителни ресурси действително се използват за тази специфична цел;

7.  в светлината на посочената извънредна и изключително сериозна ситуация, настоятелно призовава Комисията да обмисли изключването на устойчивото възстановяване и противоземетръсните инвестиции, включително тези, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и разпределени в тематична цел 5 („Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска“), от изчислението на националните дефицити в рамките на Пакта за стабилност и растеж;

8.  приветства солидарността, изразена от институциите на ЕС, други държави членки, европейските региони и от международни участници, изразена чрез предоставянето на взаимопомощ при извънредни ситуации;

9.  призовава Комисията да разгледа възможността за разширяване на базата на настоящото изчисляване на помощта от фонд „Солидарност“, което понастоящем се основава на последствията от щетите, причинени от отделно катастрофично събитие, с оглед включване при изчисленията на обща оценка на щетите, причинени от няколко природни бедствия в един и същ регион в рамките на една година;

10.  подчертава проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи и високата сеизмичност на Средиземноморието и Югоизточна Европа; призовава държавите членки да ускорят научните изследвания с оглед предотвратяване на вреди, управление на кризи и минимизиране на мащаба на въздействие на бедствията съвместно с действия по „Хоризонт 2020“; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

11.  припомня, че е важно да се спазват изискванията за строителството на устойчиви спрямо земетресения сгради и инфраструктура; настоятелно призовава националните, регионалните и местните органи да увеличат усилията си, за да осигурят спазване на действащите земетръсни стандарти по отношение на постройките, както и да обръщат надлежно внимание на това при издаването на разрешителни за строеж;

12.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки да опростят още повече процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

13.  отбелязва заявлението от страна на италианското правителство за подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС и призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за бързо проучване на заявленията за подпомагане чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с оглед на неговото бързо мобилизиране; в този контекст подчертава, че е важно националните органи да имат на свое разположение авансови плащания възможно най-скоро, за да могат да реагират на спешните изисквания на положението;

14.  счита, че частичното включване в бюджета на годишните финансови средства по фонд Солидарност на Европейския съюз (ФСЕС), предвидени в предложения Регламент „Омнибус“, би могло да спомогне в бъдеще за ускоряване на процедурата за мобилизиране с цел предоставяне на по-ранна и по-ефективна реакция за засегнатите от бедствие лица; освен това приканва Комисията, в контекста на евентуални бъдещи реформи, да проучи възможността за повишаване на прага на авансовите плащания, както и за съкращаване на сроковете за обработка на заявленията;

15.  подчертава значението на създаването на полезни взаимодействия между всички налични инструменти, включително европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), както и на гарантирането на ефективното използване на ресурсите за възстановителни дейности, както и за всички други необходими действия за намеса при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията да има готовност да приеме изменения на програмите и оперативните програми за тази цел във възможно най-кратък срок след подаване на искане за съответни изменения от страна на държава членка; подчертава също така възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в подкрепа на засегнатите от земетресенията селски райони и селскостопански дейности;

16.  също така подчертава, че е важно да се използват по оптимален начин съществуващото финансиране от ЕС за инвестиране за предотвратяване на природни бедствия и с оглед на гарантирането на консолидацията и дългосрочното и устойчиво развитие на проектите за възстановяване и отново посочва необходимостта от опростяване на административните процедури за координиране на фондовете; подчертава, че след получаване на помощ по ФСЕС засегнатите държави членки следва да засилят своите усилия за разработване на подходящи стратегии за управление на риска и да укрепят своите механизми за предотвратяване на бедствия;

17.  отбелязва активирането, по искане на италианското правителство, на службата на ЕС за управление на извънредни ситуации „Коперник“, с цел предоставяне на оценка на щетите в засегнатите области въз основа на спътникови снимки; насърчава сътрудничеството между международните научноизследователски центрове и приветства използването на радари със синтетична апертура (SAR), които могат да измерват и оценяват измервани в сантиметри движения на земята през деня и през нощта, също и за целите на превенцията и управлението на риска;

18.  подчертава значението на публичната научноизследователска и развойна дейност за превенцията и управлението на бедствия, и апелира за по-тясна координация и сътрудничество между институциите за научноизследователска и развойна дейност в различните държави-членки, и особено в тези, които са изложени на сходен вид рискове; призовава за укрепване на системите за ранно предупреждение в държавите членки и за установяване и укрепване на връзките между различните системи за ранно предупреждение;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.
(3) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3
(4) ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 143.
(5) ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.
(6) OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.
(7) ОВ C 282E, 6.11.2008 г., стр. 269.
(8) ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.
(9) ОВ C 230 E, 26.8.2010 г., стр. 13.
(10) OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 13.
(11) OВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 48.


Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки
PDF 573kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно декларациите за интереси на членовете на Комисията — насоки (2016/2080(INI))
P8_TA(2016)0477A8-0315/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално член 17, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 245 от него,

—  като взе предвид приложение XVI към Правилника за дейността (Насоки за одобрението на Комисията), и по-специално параграф 1, буква а), трета алинея,

—  като взе предвид своето решение от 28 април 2015 г. относно проверката на декларациите за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията (тълкуване на Приложение XVI, параграф 1, буква а) към Правилника за дейността)(1),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(2), по-специално точките в раздел ІІ — „Политическа отговорност“,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г.(3),

—  като взе предвид Кодекса за поведение на членовете на Комисията от 20 април 2011 г.(4), и по-специално точки 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от него,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по бюджетен контрол (A8-0315/2016),

A.  като има предвид, че съгласно приложение XVI, параграф 1, буква а) към своя правилник (Насоки за одобрението на Комисията), Парламентът може да изрази становище относно разпределението на отговорностите по портфейли от новоизбрания председател на Комисията и да поиска всякаква информация, която му е необходима да вземе решение относно пригодността на номинираните за членове на Комисията; като има предвид, че Парламентът очаква да му се предоставя цялата информация, свързана с финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията, и техните декларации за интереси да се предават за проверка на комисията по правни въпроси;

Б.  като има предвид, че в съответствие с точка 3 от раздел II („Политическа отговорност“) от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, номинираните за членове на Комисията гарантират пълно оповестяване на цялата необходима информация, в съответствие със задължението за независимост, което се изисква от тях съгласно Договорите; като има предвид, че тази информация се разкрива в съответствие с процедурите, предвидени да гарантират, че всички номинирани за членове на Комисията се оценяват по открит, справедлив и последователен начин;

В.  като има предвид, че, съгласно посоченото по-горе решение от 28 април 2015 г. , проверката на декларацията за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията, осъществявана от комисията по правни въпроси, се състои не просто в уверяване, че декларацията е надлежно попълнена, а в преценка на това дали съдържанието на декларацията е вярно и дали би могло да доведе до извода, че е налице конфликт на интереси;

Г.  като има предвид, че в съответствие с приложение XVI, параграф 1, буква а) от своя правилник Парламентът оценява номинираните за членове на Комисията въз основа, наред с другото, на тяхната лична независимост най-вече предвид специфичната роля на гарант на интересите на Съюза, която е възложена на Европейската комисия от Договорите;

Д.  като има предвид, че в горепосочената резолюция от 8 септември 2015 г. Парламентът заяви, че потвърждаването от страна на комисията по правни въпроси на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси е незаменимо предварително условие за изслушването на номинираните за членове на Комисията, най-вече предвид засилването на политическия мандат на Комисията след Договора от Лисабон;

Е.  като има предвид, че в горепосочената резолюция от 8 септември 2015 г. Парламентът счете за важно комисията по правни въпроси да даде насоки под формата на препоръка или на доклад по собствена инициатива, за да улесни реформата на процедурите във връзка с декларациите за интереси на членовете на Комисията, като едновременно с това призова Европейската комисия да преразгледа правилата относно декларациите за интереси на своите членове;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с точка 1.3 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията относно безкористността, почтеността, откритостта, усърдието, честността, отговорността и зачитането на достойнството на Парламента, те трябва да декларират всички финансови интереси и имотно състояние, които могат да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните функции и че тази декларация обхваща дяловите участия, притежавани от съпруга(та) или партньора на член на Комисията – както се определят от действащите правила(5) – които могат да доведат до конфликт на интереси;

З.  като има предвид, че финансовите интереси, които трябва бъдат декларирани, включват всички видове индивидуално финансово участие в капитала на дадено предприятие;

И.  като припомня, че в съответствие с точка 1.4 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, с цел да се избегне всякакъв риск от конфликт на интереси членовете на Комисията са длъжни да декларират професионалната дейност на своя съпруг(а) или партньор и че в тази декларация трябва да се посочи естеството на дейността, наименованието на заеманата длъжност и когато е приложимо — наименованието на работодателя;

Й.  като има предвид, че в съответствие с точка 1.5 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, декларацията за финансови интереси се извършва с приложения към Кодекса формуляр, и че този формуляр трябва да бъде попълнен и оповестен преди изслушването на кандидата за член на Комисията от Европейския парламент и актуализиран по време на мандата в случай на промяна в информацията и поне веднъж годишно;

K.  като има предвид, че информацията в този формуляр е ограничена и недостатъчна, не съдържа подробно определение за това какво представлява конфликтът на интереси и не дава възможност на Парламента да оцени правилно, честно и последователно наличието на действителен или потенциален конфликт на интереси на кандидата за член на Комисията или неговата способност да изпълнява мандата си в съответствие с Кодекса за поведение на членовете на Комисията;

Л.  като припомня, че в съответствие с точка 1.6 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията член на Комисията не се занимава в портфейла си с никакви въпроси, когато той има личен интерес, по-специално семейни или финансови интереси, които биха могли да повлияят на неговата независимост;

M.  като припомня, че Комисията носи крайната отговорност за избора на естеството и обхвата на информацията, която се включва в декларациите за интереси на нейните членове; като има предвид, че поради това Комисията е задължена да осигури с точност степента на прозрачност, която е необходима за плавното прилагане на процедурата по назначаване на номинираните за членове на Комисията;

Н.  като има предвид, че в съответствие с точка 5 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, Европейският парламент може да поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо отделен член на Комисията; като има предвид, че съгласно точка 7 от посоченото споразумение, председателят на Комисията е длъжен да информира Парламента в случай на преразпределение на отговорностите между членовете на Комисията с оглед на възможност за парламентарна консултация във връзка с тези промени;

O.  като има предвид, че може да се счита, че настоящите декларации за финансови интереси на членовете на Комисията са подобрени спрямо декларациите, подадени през периода 2008—2009 г., но е имало случаи, при които е било необходимо последващо поясняване на определени декларации за интереси;

П.  като има предвид, че за съжаление в приетия през 2011 г. Кодекс за поведение на членовете на Комисията не беше обърнато достатъчно внимание на множество препоръки на Парламента за извършване на подобрения, по-специално по отношение на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията, ограниченията за длъжностите, заемани след мандата, както и по отношение на укрепването на специалната комисия по етика, отговорна за оценката на конфликти на интереси; като има предвид, че в този контекст следва да се вземат предвид и становищата, приети от Парламента по отношение на промените и подобренията на процедурата за изслушване на кандидатите за членове на Комисията;

Р.  като има предвид, че укрепването на етичното поведение и прозрачността в рамките на институциите на ЕС е един от стълбовете на европейското управление, с цел повишаване на доверието на европейските граждани в институциите, особено с оглед на по-широкия политически мандат, възложен на Комисията след Договора от Лисабон;

Общи забележки

1.  отбелязва, че прегледът на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията има за цел да се гарантира, че номинираните са в състояние да упражняват своите функции при пълна независимост, и да се гарантира максимална степен на прозрачност и отчетност от страна на Комисията, в съответствие с член 17, параграф 3 от ДЕС и с Кодекса за поведение на членовете на Комисията; в тази връзка отбелязва, че този процес не може да бъде ограничен единствено до назначаването на новата Комисия, а трябва да се провежда и в случай на овакантено място вследствие на подаване на оставка, задължително пенсиониране или смърт на член на Комисията, присъединяване на нова държава членка или съществена промяна на портфейла или финансовите интереси на член на Комисията;

2.  счита, че оценката на потенциален конфликт на интереси трябва да се основава на убедителни, обективни и относими елементи и да взема предвид портфейла на кандидата за член на Комисията;

3.  отбелязва, че конфликтът на интереси се определя като всяко положение на взаимодействие между обществен интерес и обществени и частни интереси, което има вероятност да попречи или изглежда, че пречи на независимото, безпристрастно и обективно изпълняване на дадено задължение;

4.  потвърждава, че комисията по правни въпроси е компетентна и отговорна да извърши анализ по същество на декларациите за финансови интереси чрез задълбочен преглед, за да оцени дали съдържанието на декларацията за финансови интереси на кандидата е вярно и съответства на критериите и принципите, посочени в Договорите и Кодекса за поведение, дали може да се предположи конфликт на интереси, и тя трябва да има възможност да отправи предложение до председателя на Комисията за смяна на съответния член на Комисията; поради това призовава Европейската комисия да предостави всички фактически и информационни инструменти на комисията по правни въпроси за извършването на цялостен и обективен анализ;

5.  счита за изключително важно комисията по правни въпроси да разполага с достатъчно време, за да се гарантира, че тази подробна оценка е ефективна;

6.  отбелязва, че комисията по правни въпроси разглежда въпроси, свързани с декларациите за финансови интереси на номинираните за членове на Комисията при най-голяма степен на поверителност, като също така гарантира, в съответствие с принципа на прозрачност, публичност на направените от нея заключения;

7.  счита, че в допълнение към определеното време за въпроси, които комисията по правни въпроси желае да зададе на номинирания за член на Комисията, ако тя забележи възможен конфликт на интереси, трябва да ѝ се даде правото да продължи изслушването и да получи необходимите пояснения;

Процедура за проверка на декларациите за финансови интереси преди изслушването на номинираните за членове на Комисията

8.  счита, че потвърждението от страна на комисията по правни въпроси на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси, въз основа на анализ по същество на декларациите за финансови интереси, представлява основна предпоставка за провеждането на изслушването от компетентната комисия(6);

9.  счита в тази връзка, че при липсата на такова потвърждение или в случай че комисията по правни въпроси установи наличието на конфликт на интереси, процедурата по назначаване на кандидата за член на Комисията се спира;

10.  счита, че комисията по правни въпроси следва да прилага следните насоки при разглеждането на декларациите за финансови интереси:

   а) ако при проверката на декларацията за финансови интереси, комисията по правни въпроси счете, че въз основа на представените документи декларацията за финансови интереси е достоверна, пълна и не съдържа никаква информация, от която може да се предположи наличен или потенциален конфликт на интереси във връзка с портфейла на кандидата за член на Комисията, нейният председател изпраща писмо за потвърждение за липса на конфликт на интереси до комисиите, отговарящи за изслушването, или на съответните комисии в случай на процедура по време на мандата;
   б) ако комисията по правни въпроси счете, че декларацията за интереси на кандидата за член на Комисията съдържа непълна или противоречива информация или че за нейната оценка са необходими допълнителни сведения, съгласно Правилника за дейността(7) и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(8) тя изисква от кандидата да представи тази информация без ненужно забавяне и я разглежда и анализира подобаващо, преди да вземе своето решение; комисията по правни въпроси може да реши, по целесъобразност, да покани кандидата за член на Комисията за изслушване;
   в) ако комисията по правни въпроси забележи конфликт на интереси въз основа на декларацията за финансови интереси или на допълнителната информация, предоставена от кандидата, тя изготвя препоръки за прекратяване на конфликта на интереси; тези препоръки могат да включват: отказ от въпросните финансови интереси, промяна от страна на председателя на Комисията на портфейла на кандидата за член на Комисията; при по-сериозни случаи, ако никаква друга препоръка не е в състояние да доведе до решение на конфликта на интереси, като последна възможност, комисията по правни въпроси може да направи заключение относно невъзможността кандидатът за член на Комисията да изпълнява функциите си съгласно Договора и Кодекса за поведение; председателят на Парламента запитва председателя на Комисията какви са допълнителните стъпки, които той възнамерява да предприеме;

Процедура за проверка на декларациите за финансови интереси по време на мандата

11.  подчертава задължението на всеки член на Комисията да гарантира, че неговата декларация за интереси се актуализира своевременно всеки път, когато настъпи промяна в неговото финансови интереси, и изисква от Комисията да съобщава незабавно на Парламента за всяка промяна или всяко обстоятелство, водещо до възникването на конфликт на интереси или потенциален конфликт на интереси;

12.  във връзка с това счита, че декларацията за финансови интереси трябва да включва настоящи или минали интереси или дейности от имотно, професионално, лично или семейно естество от последните две години в съответствие с предлагания портфейл; тя трябва да отчита и факта, че интересът може да се отнася за предимство за въпросното лице или трета страна, както и че може да е от морално, материално или финансово естество;

13.  счита, че всяка промяна във финансовите интереси на члена на Комисията по време на мандата или всяко преразпределение на отговорностите между членовете на Комисията създава ново положение, що се отнася до евентуалното наличие на конфликт на интереси; поради това счита, че това положение следва да подлежи на процедура за проверка от страна на Парламента при условията, предвидени в параграф 10 от настоящата резолюция и параграф 2 от приложение XVI (Насоки за одобрението на Комисията) към Правилника за дейността на Европейския парламент;

14.  отбелязва, че в съответствие с член 246, втора алинея от ДФЕС в случай на замяна на член на Комисията по време на мандата с Парламента се провежда консултация; счита, че това положение следва да включва, наред с другото, проверка за липса на конфликт на интереси, в съответствие с параграф 10 от настоящата резолюция, и разпоредбите, предвидени в приложение XVI (Насоки за одобрението на Комисията) към Правилника за дейността на Европейския парламент(9) по отношение на компетентността на Европейския парламент в случай на промяна в състава на колегиума на членовете на Комисията или на съществена промяна на портфейлите по време на мандата на Комисията;

15.  счита, че ако бъде установен конфликт на интереси по време на мандата на член на Комисията и ако председателят на Комисията не се съобрази с препоръките на Парламента за предотвратяване на този конфликт на интереси след процедурата, предвидена в параграф 10 от настоящата резолюция, комисията по правни въпроси може да препоръча на Парламента да изиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си от този член на Комисията, в съответствие с член 17, параграф 6 от ДЕС и, ако е целесъобразно, Парламентът да изиска от председателя на Комисията да действа съгласно втора алинея от член 245 от ДФЕС с оглед на лишаване на съответния член на Комисията от правото на пенсия или от други полагащи се облаги;

Кодекс за поведението на членовете на Комисията

16.  отбелязва, че Кодексът за поведение на членовете на Комисията, приет на 20 април 2011 г., във връзка с безпристрастността, почтеността, прозрачността, усърдието, честността, отговорността и въздържаността внася подобрения спрямо предходния кодекс, приет през 2004 г., по отношение на декларацията за финансови интереси, като изискванията за оповестяване на информация включват и партньорите на членовете на Комисията и декларацията за интереси трябва да се преразглежда при промяна в информацията, или при всички случаи – най-малко веднъж годишно;

17.  отбелязва, че надеждността на декларацията за финансови интереси зависи от прецизността на формуляра, представен на кандидата за член на Комисията; счита, че настоящият обхват на декларациите за финансови интереси на членовете на Комисията е твърде ограничен, а разяснителното им съдържание е твърде неясно; поради това призовава Комисията да преразгледа Кодекса за поведение във възможно най-кратки срокове, за да се гарантира, че декларациите за интереси предоставят на комисията по правни въпроси точна информация, с която тя да може да обоснове по недвусмислен начин своето решение;

18.  счита, че за да има по-пълна картина на финансовото състояние на деклариращия член на Комисията, декларациите за финансови интереси, посочени в точки от 1.3 до 1.5 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, следва да включват всички финансови интереси и дейности на кандидата за член на Комисията и неговия съпруг(а) или партньор и в никакъв случай не следва да бъдат ограничена до тези, за които „има вероятност да породят конфликт на интереси“;

19.  счита, че семейните интереси, посочени в точка 1.6 от Кодекса за поведение на членовете на Комисията, следва да бъдат включени в декларациите за финансови интереси; в тази връзка призовава Комисията да установи справедлив начин за установяване на „семейни интереси“, които могат да създадат риск от конфликт на интереси;

20.  счита, че с оглед разширяване и подобряване на правилата относно конфликта на интереси декларациите за финансови интереси следва да включват и подробности за договорни взаимоотношения на кандидатите за членове на Комисията, които биха могли да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните задължения;

21.  изразява съжаление поради факта, че Кодексът за поведение не кодифицира по подходящ начин изискването в член 245 от ДФЕС ,,членовете на Комисията тържествено да поемат задължението да спазват, както по време на мандата си, така и след неговото изтичане, произтичащите от поста им задължения и в частност задължението за почтеност и въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на мандата им“;

22.  изразява съжаление, че Кодексът за поведение не предвижда никакви изисквания за прехвърлянето на активи, независимо от факта, че тези изисквания трябва да са стандартни за всеки етичен кодекс; счита за приоритет възможно най-бързото регламентиране на този аспект;

23.  отбелязва, че Кодексът за поведение не предвижда никакъв конкретен срок за подаване на декларацията преди изслушването на кандидатите за членове на Комисията в Парламента; счита това изискване за основен аспект от преразглеждането на процедурата за изслушване на кандидатите за членове на Комисията;

24.  изразява съжаление поради факта, че Комисията не докладва редовно относно прилагането на Кодекса за поведение на членовете на Комисията, по-специално по отношение на техните декларации за конфликти на интереси, и счита, че Кодексът за поведение следва да бъде изменен по начин, който да предвижда възможности за подаване на жалби или налагане на санкции за извършени нарушения, с изключение на сериозни нарушения, посочени в членове 245 и 247 от ДФЕС;

25.  изразява съжаление по-специално за отрицателния отговор от председателя на Комисията на искането на Европейския омбудсман активно да публикува своите решения относно разрешаването на дейности след приключването на мандата на бивши членове на Комисията, както и становищата на специалната комисия по етика; подчертава, че обикновеното публикуване на протоколите от заседанията на Комисията не е достатъчно, за да даде представа на Парламента и на гражданското общество за тълкуването на практика на „потенциални конфликти на интереси“ и за политиките на почтеност, разработени в тази връзка от специалната комисия по етика;

26.  посочва, че на всички бивши членове на Комисията е забранено за период от 18 месеца лобирането „за свое предприятие, работодател или клиент пред членовете на Комисията и техните служители по въпроси, за които са отговаряли“, но те имат правото да получават в продължение на три години много щедро временно обезщетение след напускане на своята длъжност в Комисията, в размер на 40 – 65% от основното им възнаграждение;

27.  приветства факта, че Кодексът за поведение въведе разпоредба относно преразпределянето на работа между членовете на Комисията в случай на потенциални конфликти на интереси, но изразява съжаление във връзка с факта, че:

   a) няма подробно определение за това какво представлява конфликт на интереси;
   б) разпоредбата се ограничава до въпросите, свързани със съответния портфейл на члена на Комисията, и по този начин се пренебрегват неговите задължения като член на колегиум;
   в) председателят не разполага с критерии за вземането на решение за преразпределяне на работата и не е въведена обвързваща рамка за информиране на Парламента или друга процедура, която да се следва в случаите, когато член на Комисията пропусне да уведоми за наличието на конфликт на интереси или за участието в дейност, която е несъвместима с естеството на неговите задължения;

28.  призовава Комисията спешно да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията от 2011 г., за да вземе предвид препоръките, отправени от Парламента в неговите неотдавнашни резолюции, както и развитието на общите стандарти за етично поведение и прозрачност, които се прилагат за всички институции на ЕС; препоръчва на Комисията да измени Кодекса за поведение на членовете на Комисията, с цел да се гарантира, че:

   a) членовете на Комисията декларират всички свои финансови интереси, включително притежаваните от тях активи и пасиви на стойност над 10 000 EUR;
   б) членовете на Комисията декларират всички свои финансови интереси (като акционери, членове на управителни съвети на дружества, съветници и консултанти, членове на свързани фондации и др.) по отношение на всички дружества, в които са участвали, включително интереси на близки членове на семействата им, както и настъпилите промени при обявяването на кандидатурата им;
   в) лицата на издръжка на членове на Комисията и/или преките членове на техните семейства, предоставят същата информация като тази, която се оповестява от техните съпрузи или партньори;
   г) членовете на Комисията изясняват напълно целите на организациите, в които работят те самите и/или техните съпрузи и/или техните деца на издръжка, за да се установи дали съществува конфликт на интереси;
   д) членовете на Комисията оповестяват членството си в неправителствени организации, тайни общества или асоциации, които прикриват своето съществуване и извършват дейност, целяща да попречи на изпълнението на функциите на публичните органи;
   е) членовете на Комисията и лицата на тяхна издръжка от семейството оповестяват членството си в неправителствени организации, както и дарения на НПО на стойност над 500 EUR;
   ж) Кодексът за поведение е изменен в съответствие с член 245 от ДФЕС, за да се удължат ограниченията за длъжностите, заемани от членовете на Комисията след мандата, за период от поне три години и не по-кратък от периода от време, през който бившите членове на Комисията имат право на временното обезщетение, определено в Регламент № 422/67/ЕИО;
   з) Кодексът за поведение включва определени изисквания за прехвърлянето на активи;
   и) кандидатите за членове на Комисията внасят декларациите си в рамките на определен срок и достатъчно предварително, за да може специалната комисия по етика да представи на Парламента своите виждания относно потенциални конфликти на интереси навреме преди изслушванията в Парламента;
   й) членовете на Комисията се срещат единствено с представители на лобистки групи, включени в регистъра за прозрачност, който съдържа информация относно лица, стремящи се да влияят на създаването на политики в институциите на ЕС;
   к) в момента на своето назначаване членовете на Комисията представят подписана декларация, която потвърждава, че ще се явят пред която и да било от комисиите на Парламента във връзка с дейностите, извършвани по време на техния мандат;
   л) декларацията се публикува във формат, който да е съвместим със свободно достъпните данни, с цел лесната ѝ обработка в бази данни;
   м) процедурата за преразпределяне на работа в случай на конфликт на интереси е подобрена, с цел вземане предвид на задълженията на съответния член на Комисията като член на колегиума, въвеждане на критерии за почтеност и въздържаност за председателя във връзка с решението за преразпределяне на работа, прилагане на задължителна процедура и санкции в случаите, когато член на Комисията не предостави информация относно възможен конфликт на интереси, както и въвеждане на задължителна процедура за информиране на Парламента относно гореспоменатите случаи;
   н) Комисията докладва ежегодно относно прилагането на Кодекса за поведение на членовете на Комисията и предвижда процедури за подаване на жалби и санкции не само в случай на тежко нарушение, а и при нарушения на изискванията, по-специално във връзка с декларацията за финансови интереси;
   o) съществуват критерии, определени с цел съответствие с разпоредбите на член 245 от ДФЕС, който налага на членовете на Комисията „задължението за почтеност и въздържаност относно приемането на определени постове или облаги след края на мандата им“;
   п) решенията относно разрешаването на дейности за бивши членове на Комисията след приключване на мандата им, както и становищата на специалната комисия по етика се публикуват проактивно;
   р) специалната комисия по етика се състои от независими експерти, които не изпълняват същевременно длъжността „член на Комисията“;
   с) специалната комисия по етика изготвя и публикува годишен доклад относно своите дейности и може по своя преценка да включи всякакви препоръки за подобряване на Кодекса за поведение или неговото изпълнение;

29.  призовава Комисията да започне преговори с Европейския парламент с цел включване на измененията, които може да се наложат, в рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия;

30.  призовава комисията по конституционни въпроси да предложи изменения на Правилника за дейността на Европейския парламент и по-специално на Приложение XVI към него, които биха се оказали необходими за изпълнението на настоящата резолюция;

o
o   o

31.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 110.
(2) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0287.
(4) C(2011)2904.
(5) Постоянен небрачен партньор съгласно определението в Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 2278/69 (ОВ L 289, 17.11.1969 г., стр. 1) и в член 1, параграф 2, буква в) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица.
(6) Вж. резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г.
(7) Вж. параграф 1, буква а) от приложение XVI към Правилника за дейността.
(8) Вж. раздел II, точка 3 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.
(9) Вж. параграф 2 от приложение XVI към Правилника за дейността на Европейския парламент.


Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води
PDF 511kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води (2015/2352(INI))
P8_TA(2016)0478A8-0308/2016

Европейският парламент,

—   като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води съгласно член 39 от Директива 2013/30/ЕС (COM(2015)0422),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечаване за аварии в крайбрежните води на Европейското икономическо пространство, който придружава доклада на Комисията по този въпрос (SWD(2015)0167),

—  като взе предвид Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (1) (Директива за безопасността в крайбрежните води),

—  като взе предвид оценката на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в крайбрежните води“ (SEC(2011)1293),

—  като взе предвид Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(2),

—  като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (3) (Директива за екологичната отговорност),

—  като взе предвид достиженията на международното и регионалното право в областта на претенциите за обезщетение за вреди, причинени от инциденти при добив на нефт и газ в морето, и по-специално Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт (Конвенция за гражданската отговорност) от 27 ноември 1992 г., Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (Конвенция за създаване на Международен фонд) от 27 ноември 1992 г., Международната конвенция за гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво (Конвенция за замърсяването от корабно гориво) от 23 март 2001 г., Скандинавската конвенция за опазване на околната среда, приета от Дания, Финландия, Норвегия и Швеция, и Протокола за защита на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговия подпочвен слой („Протокол за защита на крайбрежните води“) към Конвенцията от Барселона,

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 13 септември 2005 г.(4),

—  като взе предвид член 83, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработеният Регламент „Брюксел I“)(5),

—  като взе предвид Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (6) (Конвенцията от Лугано от 2007 г.),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения (7) (Регламент „Рим II“),

—  като взе предвид окончателния доклад, изготвен за Комисията от консултантското дружество „BIO by Deloitte“, относно „Гражданска отговорност, финансово обезпечение и претенции за обезщетяване за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежните води на Европейското икономическо пространство“(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони(9),

—  като взе предвид бедствието, причинено от платформата „Deepwater Horizon“ в Мексиканския залив през април 2010 г.,

—  като взе предвид инцидентите, свързани с платформата „Castor“ срещу бреговете на испанските провинции Кастейон и Тарагона, включително над 500 регистрирани земетресения, които засегнаха пряко хиляди европейски граждани;

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0308/2016),

A.  като има предвид, че член 194 от ДФЕС изрично потвърждава правото на държавите членки да определят условията за използване на енергийните си ресурси при зачитане на солидарността и опазването на околната среда;

Б.  като има предвид, че местните източници на нефт и газ могат да допринесат значително за настоящите енергийни нужди на Европа и че те са от изключително значение за енергийната сигурност и разнообразието на енергийните източници;

В.  като има предвид, че нефтодобивните и газодобивните дейности в морето се осъществяват при все по-екстремни условия и е възможно да причинят сериозни и пагубни последствия за околната среда и икономиката на морските и крайбрежните райони;

Г.  като има предвид, че въпреки че производството на нефт и газ в Северно море намалява през последните години, броят на крайбрежните съоръжения вероятно ще се увеличи в Европа в бъдеще, по-специално в Средиземно и Черно море;

Д.  като има предвид, че авариите, причинени от нефтени и газови платформи в морето, имат неблагоприятни трансгранични последствия, и че във връзка с това действията на равнището на ЕС за предотвратяване, облекчаване и противодействие на последиците от подобни аварии са необходими и пропорционални;

Е.  като има предвид, че е важно да се припомни трагичната загуба на 167 работници в нефтената промишленост, които загинаха при аварията „Пайпър алфа“ край бреговете на Абърдийн (Шотландия) на 6 юли 1988 г.;

Ж.  като има предвид, , че според редица проучвания, включително проучване, извършено от Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, и проучване, извършено от Съвместния изследователски център, броят на авариите в нефтения и газовия сектор на ЕС е около десетки хиляди, (по-конкретно 9 700 между 1990 и 2007 г.); като има предвид също така, че кумулативното въздействие на тези аварии, включително тези, които са малки по мащаб, има сериозни и трайни последици за морската околна среда и следва да бъде взето под внимание в директивата;

З.  като има предвид, че в съответствие с член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз всички действия на ЕС в тази област трябва да бъдат подкрепени с високо равнище на защита, като се основават, наред с другото, на принципите на предпазните мерки, на превантивните действия, „замърсителят плаща“ и на устойчивостта;

И.  като има предвид, че от 1988 г. насам в крайбрежните води на ЕС не е имало сериозна авария и като има предвид, че 73% от производството на нефт и газ в ЕС е с произход от държави членки с излаз на Северно море, чиито системи за безопасност на крайбрежните води вече са признати като най-добре работещите в света; като има предвид, че ЕС има приблизително 68 000 километра брегова линия и че броят на съоръженията в крайбрежни води вероятно ще се увеличи значително в бъдеще, особено в Средиземно море и в Черно море, което спешно изисква цялостното прилагане и изпълнение на Директива 2013/30/ЕС, както и да се гарантира, че е налице подходяща правна рамка, която да урежда всички дейности в крайбрежни води, преди да се случи сериозна авария; като има предвид, че, както е установено в член 191 от ДФЕС, политиката на Съюза в областта на околната среда трябва да се основава на принципа на предпазните мерки и принципа на превантивните действия;

Й.  като има предвид, че режимите на отговорност представляват основните средства, посредством които се прилага принципът „замърсителят плаща“, като гарантират, че дружествата носят отговорност за всякакви причинени в хода на дейността им вреди, и ги стимулират да вземат превантивни мерки, да разработват практики и да предприемат действия, които свеждат до минимум риска от подобни вреди;

K.  като има предвид, че въпреки че съгласно Директивата за безопасността в крайбрежните води притежателите на лицензи носят обективна отговорност за предотвратяването и отстраняването на екологични щети, възникнали в резултат от техните дейности (член 7, разглеждан успоредно с член 38, който разширява обхвата на Директивата за екологичната отговорност, като включва в него континенталния шелф на държавите членки), с нея не беше постигнато въвеждането на всеобхватна рамка на ЕС за отговорността;

Л.  като има предвид, че е от съществено значение да се определят ефективни и адекватни компенсационни механизми и бързи и подходящи механизми за предоставяне на обезщетения за вреди, причинени от нефтодобивни и газодобивни дейности в морето, на пострадалите, животните и околната среда, а също и да има достатъчно ресурси, за да се възстановят основните екосистеми;

M.  като има предвид, че Директивата за безопасността в крайбрежните води не съдържа разпоредби за хармонизиране по отношение на гражданските вреди от аварии в крайбрежните води и че съществуващата международна правна уредба затруднява удовлетворяването на трансграничните претенции за обезщетение за вреди по граждански дела;

Н.  като има предвид, че в Директивата за безопасността в крайбрежните води се установяват предварителни условия за лицензиране, имащи за цел да гарантират, че притежателите на лиценз не са технически или финансово неспособни да се справят с последствията от своите дейности в крайбрежните води, и също така се изисква от държавите членки да установят процедури за бързата обработка по подходящ начин на претенциите за обезщетение, включително по отношение на трансгранични инциденти, както и да улеснят използването на устойчиви финансови инструменти (член 4);

1.  приветства приемането на Директивата за безопасността в крайбрежните води 2013/30/ЕС (ДБКВ), която допълва Директивата за екологичната отговорност 2004/35/EО (ДЕО) и Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда 2011/92/EС (ОВОС), както и ратифицирането от Съвета на Протокола за защита на крайбрежните води към Конвенцията от Барселона, като първи стъпки към опазването на околната среда и безопасността на работниците; призовава държавите членки, които все още не са транспонирали горепосочените директиви в националното законодателство, да направят това във възможно най-кратък срок; призовава също така държавите членки да гарантират независимостта на компетентния орган, посочен в член 8 от Директивата за безопасността в крайбрежните води, и призовава Комисията да извърши оценка доколко е подходящо въвеждането на допълнителни хармонизирани правила за отговорността, обезщетяването и финансовото обезпечение с оглед предотвратяване на бъдещи аварии с трансгранични последици;

2.  изразява съжаление относно факта, че съгласно ДБКВ и ДЕО авариите се определят като „сериозни“ само ако причиняват смърт или тежки наранявания, без да се отчитат последствията за околната среда; подчертава, че дори ако не причинява смърт или тежки наранявания, аварията може да има сериозно въздействие върху околната среда поради своя мащаб или тъй като засяга, например, защитени територии, защитени видове или особено уязвими местообитания;

3.  подчертава, че ефективното прилагане на принципа „замърсителят плаща“ за нефтодобивни и газодобивни дейности в крайбрежни води следва да се отнася не само за разходите за предотвратяване и отстраняване на екологични щети — както понастоящем се постига до известна степен чрез Директивата за безопасността в крайбрежните води и Директивата за екологичната отговорност — но също така и за разходите за отстраняване на „традиционни щети“, в съответствие с принципа на предпазните мерки и принципа на устойчиво развитие; във връзка с това призовава Комисията да разгледа възможността за законодателен компенсаторен механизъм за аварии в крайбрежни води, по подобие на механизма, предвиден в Закона за дейностите с петрол в Норвегия, най-малкото за секторите, които може да бъдат тежко засегнати, като рибарството и крайбрежния туризъм и други сектори на синята икономика; в този контекст препоръчва злоупотребите или авариите, възникнали вследствие на дейността на дружествата, да бъдат оценявани количествено и качествено по такъв начин, че да се включат всички вторични последици за общностите; подчертава също така отклоненията и недостатъците по отношение на отговорността за екологични щети в транспонирането и прилагането на Директивата за екологичната отговорност, както са очертани и от Комисията в нейния втори доклад за прилагането; призовава Комисията да гарантира, че Директивата за екологичната отговорност се прилага ефективно и че отговорността за екологични щети от аварии в крайбрежни води се прилага в подходяща степен в целия ЕС;

4.  изразява съжаление, в тази връзка, че Директивата за безопасността в крайбрежните води не разглежда отговорността за гражданските вреди, нанесени на физически или юридически лица, било то телесни повреди, имуществени вреди или икономически загуби, нанесени както пряко, така и косвено;

5.  също така изразява съжаление, че начинът, по който се подхожда към гражданската отговорност, се различава значително в различните държави членки; подчертава, че в много от държавите членки с нефтодобивни и газодобивни дейности в крайбрежни води няма отговорност за по-голямата част от исковете за обезщетение от трети лица за „традиционни щети“, причинени от авария, в огромното мнозинство от държавите членки няма режим за компенсационни плащания и в много държави членки няма гаранция, че операторите или отговорните лица разполагат със съответните финансови активи за посрещане на искове; освен това подчертава, че често съществува несигурност по отношение на това как правните системи на държавите членки биха подходили към многообразните граждански искове, които могат да произтекат от инциденти, свързани с нефтодобивни и газодобивни дейности в крайбрежни води; във връзка с това счита, че е необходима европейска уредба, която следва да се основава на законодателството на най-развитите държави членки, следва да обхваща не само телесни повреди и имуществени вреди, но и чисто икономически загуби и следва да осигури ефективни компенсаторни механизми за пострадалите и за сектори, които може да бъдат тежко засегнати (напр. рибарството и крайбрежния туризъм); призовава в тази връзка Комисията да оцени дали една хоризонтална европейска рамкова уредба за колективна правна защита би била евентуално решение, и да отдели на това особено внимание при изготвянето на доклада за прилагането на Директивата за безопасността в крайбрежните води;

6.  подчертава в тази връзка, че исковете за правна защита и за компенсации за „традиционни щети“ са допълнително възпрепятствани от гражданскопроцесуалните правила относно сроковете, финансовите разходи, липсата на съдопроизводство за защита на обществения интерес и липсата на колективни искове за непозволено увреждане, както и от разпоредбите относно доказателствата, които варират значително в различните държави членки;

7.  подчертава, че режимите на обезщетение трябва да са в състояние да се справят ефективно, бързо и в разумен срок с трансграничните искове и без дискриминация между ищците от различните държави от ЕИП; препоръчва те да обхващат както първични така и вторични вреди, причинени във всички засегнати области, като се има предвид, че подобни аварии засягат по-широки райони и могат да окажат дългосрочно въздействие; подчертава необходимостта от спазване на нормите на международното право от страна на съседните държави, които не са членки на ЕИП;

8.  счита, че следва да бъдат установени правила за обективна гражданска отговорност за аварии в крайбрежни води с цел улесняване на достъпа до правосъдие за пострадалите (юридически и физически лица), засегнати от аварии в крайбрежни води, тъй като това би могло да предостави стимул за оператора в крайбрежни води да управлява по правилен начин операционния риск; счита, че следва да се избягват тавани на финансовата отговорност;

9.  приканва държавите членки и Комисията да разгледат особеното положение на служителите и работниците в нефтената и газовата промишленост в крайбрежни води, особено в малките и средните предприятия (МСП); отбелязва, че инцидентите, свързани с нефтодобивни и газодобивни дейности в крайбрежни води, могат да имат особено сериозни последици за риболовния и туристическия сектор, както и за други сектори, които разчитат на доброто състояние на общата морска среда за осъществяване на своята дейност, тъй като тези сектори, които включват много малки и средни предприятия, биха могли да претърпят значителни икономически загуби в случай на голяма авария в крайбрежните води;

10.  във връзка с това подчертава, че е от първостепенно значение съществуващите режими на отговорност в държавите членки да се актуализират, за да се гарантира, че ако в териториалните води на тези държави възникне авария, тя не би имала неблагоприятни последици за бъдещето на крайбрежните нефтодобивни и газодобивни дейности на въпросната държава, нито за бъдещето на целия ЕС, дори и аварията да е настъпила в област, чиито приходи до голяма степен зависят от туризма; във връзка с това призовава Комисията да преразгледа необходимостта от въвеждане на общи за ЕС стандарти за системите за искове за отстраняване на вредите и за обезщетение;

11.  подчертава необходимостта да бъдат включени лицата, пострадали от съпътстващи вреди, свързани с проучванията, изследванията или дейността на съоръженията в крайбрежните води, а също и на евентуалните допустими за предвидените обезщетения лица;

12.  отбелязва, че Комисията възнамерява да предприеме систематично събиране на данни чрез Групата на компетентните органи на ЕС по въпросите на добива на нефт и газ в крайбрежни води (EUOAG), за да извърши по-изчерпателен анализ на ефективността и обхвата на националните разпоредби относно отговорността;

13.  подчертава необходимостта Комисията да извършва редовни проверки на съответствието на националните правни системи и на предприятията спрямо съответните разпоредби за отговорност и обезщетения в Директивата за безопасността в крайбрежните води, включително проверка на финансовите отчети на дружествата за добив от крайбрежни води, и да вземе мерки в случаите, когато това съответствие не е спазено, с цел предотвратяване на сериозни аварии и ограничаване на тяхното въздействие върху хората и околната среда; препоръчва създаването на единен механизъм на европейско равнище за аварии и случаи на злоупотреба;

14.  подчертава, че трябва да се постигне баланс между бързото и адекватно обезщетяване на пострадалите лица и предотвратяването на изплащането на обезщетения по неправомерни искове (проблем, известен също като „отприщване на бента“) чрез увеличаване на сигурността по отношение на равнищата на финансова отговорност на много дружества, извършващи дейност в крайбрежните води, и чрез избягване на продължителните и скъпи производства в съдилищата;

15.  изразява съжаление поради факта, че нито една от държавите членки не определя изрично широка гама от инструменти за финансово обезпечение на обезщетенията по искове за „традиционни щети“ от инциденти, свързани с нефтодобивни и газодобивни дейности в крайбрежни води; в този контекст подчертава, че прекомерното използване на застраховки може да доведе евентуално до затворен пазар на инструментите за финансово обезпечение с произтичащия от това потенциален риск от липса на конкуренция и увеличени разходи;

16.  изразява съжаление относно липсата на използване на инструменти за финансово обезпечение в ЕС за покриване на вредите, причинени от най-скъпоструващите аварии в крайбрежни води; отбелязва, че една от причините може да е, че обхватът на отговорността за вреди не може да направи подобни инструменти необходими в определени държави членки;

17.  призовава държавите членки да предоставят подробни данни, отнасящи се до използването на финансови инструменти и адекватното покритие за аварии в крайбрежни води, включително за най-скъпоструващите;

18.  счита, че всички случаи на доказана отговорност, както и подробностите за наложените санкции, следва да бъдат направени обществено достояние, за да стане истинската стойност на вредите върху околната среда прозрачна за всички;

19.  настоятелно призовава Комисията да насърчи държавите членки да разработят инструменти за финансово обезпечение във връзка с обезщетенията по искове за „традиционни щети“ при инциденти, свързани с основни или транспортни дейности за нефтодобив и газодобив в крайбрежни води, включително в случаи на несъстоятелност; счита, че това би могло да ограничи покриването на отговорността на операторите за случайно замърсяване от публичния бюджет, който — ако правилата не се променят — би се оказал принуден да поеме разходите за обезщетенията; в този контекст счита, че може също така да се обмисли създаването на фонд въз основа на таксите, плащани от промишлеността в крайбрежни води;

20.  счита, че е необходимо да се анализира до каква степен въвеждането на наказателна отговорност на равнището на ЕС ще добави възпиращ елемент отвъд гражданските санкции, с което да се подобрят защитата на околната среда и спазването на мерките за безопасност; във връзка с това приветства въвеждането на Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право, с която се хармонизират наказателните санкции за някои нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда; изразява съжаление, че в обхвата на Директивата относно защитата на околната среда чрез наказателно право не са включени всички дейности от Директивата за безопасността в крайбрежните води; изразява съжаление, че определенията на престъпленията и минималните санкции, свързани с нарушения на безопасността в крайбрежни води, не са хармонизирани в ЕС; призовава Комисията да добави големите нефтени аварии в обхвата на Директивата относно защитата на околната среда чрез наказателно право и да представи на Парламента своя първи доклад за прилагането на Директивата за безопасността в крайбрежните води не по-късно от 19 юли 2019 г.;

21.  призовава Комисията да изготви необходимите проучвания за преценка на експозицията на стопанско-икономически риск на отделните държави членки и техните крайбрежни зони, като се има предвид икономическата и секторната ориентация на отделните региони, интензивността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в определени области, условията, при които се развиват дейностите, климатичните фактори, като морски течения и ветрове, и прилаганите екологични стандарти; във връзка с това препоръчва въвеждането на механизми за безопасност и защита на периметъра в случай на прекратяване на добива и приветства изграждането от страна на промишлеността на четири съоръжения за предотвратяване на разливи, които могат да намалят нефтения разлив в случай на авария в крайбрежни води;

22.  призовава за адаптирана към Арктика оценка на въздействието върху околната среда за всички дейности, извършвани в Арктическия регион, където екосистемите са особено крехки и са тясно свързани със световната биосфера;

23.  отправя искане към Комисията и държавите членки да разгледат възможността за въвеждане на допълнителни мерки, които ефективно да предпазват нефтодобивните и газодобивните дейности в крайбрежни води, преди да е настъпила тежка авария;

24.  приканва Комисията и държавите членки в този контекст да продължат да проучват възможността за намиране на решение на международно равнище, като се има предвид, че редица нефтодобивни и газодобивни дружества, които осъществяват дейност в ЕС, работят в световен мащаб и че едно решение на световно равнище би осигурило равни условия на конкуренция в световен мащаб чрез затягане на контрола над дружествата, извършващи добив отвъд границите на ЕС; призовава държавите членки бързо да ратифицират Парижкото споразумение относно изменението на климата от декември 2015 г.;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 66.
(2) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
(3) OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
(4) Дело C-176/03, Комисия/Съвет, ECLI:EU:C:2005:542.
(5) ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 339, 21.12.2007 г., стр. 3.
(7) ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40.
(8) BIO by Deloitte (2014 г.), „Civil liability, financial security and compensation claims for offshore oil and gas activities in the European Economic Area“ („Гражданска отговорност, финансово обезпечение и претенции за обезщетяване за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежните води на Европейското икономическо пространство“), окончателен доклад, изготвен за Европейската комисия – ГД „Енергетика“.
(9) OВ C 51E, 22.2.2013 г., стp. 43.


Положението в Демократична република Конго
PDF 480kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))
P8_TA(2016)0479RC-B8-1310/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално резолюциите си от 10 март 2016 г.(1) и от 23 юни 2016 г.(2),

—  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната, и по-специално тези от 23 ноември 2016 г. и от 24 август 2016 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в ДРК,

—  като взе предвид изявленията на местно равнище на ЕС от 25 юни 2016 г. относно положението с правата на човека в ДРК и от 2 август 2016 г. и 24 август 2016 г. относно избирателния процес в ДРК вследствие на стартирането на националния диалог в ДРК,

—  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН по правата на човека, публикуван на 27 юли 2015 г., относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в Демократична република Конго,

—  като взе предвид съвместните изявления за пресата от 16 февруари 2016 г. и от 5 юни 2016 г. от Африканския съюз, Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно необходимостта от всеобхватен политически диалог в ДРК и ангажимента им да подкрепят конгоанските участници в усилията им за консолидиране на демокрацията в страната,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 15 август 2016 г. относно насилието в ДРК,

—  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС относно Демократична република Конго от 23 май 2016 г. и от 17 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277(2016), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

—  като взе предвид изявлението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 15 юли 2016 г. и 21 септември 2016 г. относно положението в ДРК,

—  като взе предвид декларацията от 20 септември 2016 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, в която се призовава към спокойствие за уреждане на кризата посредством диалог и при спазване на конституцията,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано на 23 юни 2000 г. и преразгледано на 25 юни 2005 г. и 22 юни 2010 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид конституцията на Демократична република Конго, приета на 18 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Джоузеф Кабила е президент на ДРК от 2001 г. насам; като има предвид, че мандатът на президента Кабила изтича на 20 декември 2016 г. и според Конституцията президентът на ДРК може да бъде избиран най-много за два мандата, като първоначално бе планирано следващите президентски и парламентарни избори да бъдат проведени до края на 2016 г.;

Б.  като има предвид през последните две години президентът Кабила използва административни и технически средства за забавяне на изборите и оставане на власт след края на конституционния си мандат;

В.  като има предвид, че първият опит за изменение на конституцията на ДРК, за да се позволи на президента Кабила да се кандидатира за трети мандат, беше изоставен през 2015 г. поради силното противопоставяне и мобилизацията от страна на гражданското общество; като има предвид, че подобни опити причиниха нарастващо политическо напрежение, вълнения и насилие из цялата страна, която сега изглежда е в безизходно положение по отношение на изборите;

Г.  като има предвид, че през ноември 2015 г. президентът Кабила обяви започването на национален диалог; като има предвид, че впоследствие Африканският съюз назначи бившия министър-председател на Того Едем Коджо за посредник в националния политически диалог; като има предвид, че двете основни опозиционни групи отказаха да участват в диалога, който считат за неприобщаващ и недемократичен, както и тактика за отлагане;

Д.  като има предвид, че Африканският съюз, ООН, Европейският съюз и Международната организация на франкофонията съвместно подчертаха важността на диалога и търсенето на споразумение между политическите участници, което зачита демокрацията и принципите на правовата държава, и приканиха всички конгоански политически участници да сътрудничат в пълна степен на Едем Коджо;

Е.  като има предвид, че на 18 октомври 2016 г. бе подписано споразумение между президента Кабила и част от опозицията за отлагане на президентските избори до април 2018 г.; като има предвид, че съгласно условията на това споразумение, президентът Кабила, на когото бе следователно разрешено да остане на власт след 2016 г., назначи нов временен министър-председател – Сами Бадибанга, член на опозицията, отговарящ за сформирането на ново правителство;

Ж.  като има предвид, че от януари 2015 г. насам конгоански служители от службите за сигурност и разузнаване предприемат репресивни мерки срещу мирни активисти и представители на опозицията и гражданското общество, които се противопоставят на опитите да се позволи на президента Кабила да остане на власт след конституционно определеното ограничение от два мандата;

З.  като има предвид, че групи за защита на правата на човека нееднократно съобщават за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събранията в страната в периода преди изборите, включително използването на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти, политически лидери и други лица;

И.  като има предвид, че непрекъснато увеличаващото се равнище на насилие и на нарушения на правата на човека и на международното право, и по-специално целевите действия и произволните задържания, имат отрицателно въздействие върху усилията за уреждане и стабилизиране на положението в ДРК;

Й.  като има предвид по-специално, че се съобщава за над 50 убити по време на демонстрациите на 19 и 20 септември 2016 г. в Киншаса и за много други изчезнали; като има предвид, че членове на движенията LUCHA и „Филимби“ и все още са незаконно задържани; като има предвид, че медии като „Радио Франс Интернасионал“ (RFI) и Радио „Окапи“ биват спирани или заглушавани; като има предвид, че според доклад на Съвместната служба за правата на човека на ООН, по време на проведените между 19 и 21 септември 2016 г. демонстрации са били докладвани 422 случая на нарушения на правата на човека от служители на полицията и силите за сигурност;

К.  като има предвид, че по преценка на хуманитарни агенции политическата нестабилност хвърля страната в хаос и кара населението ѝ, което вече е обезсилено от различни предишни и настоящи кризи, да изпада в крайна бедност и несигурност, като понастоящем над 5 милиона души се нуждаят от помощ за предоставяне на храна;

Л.  като има предвид, че Европейският съюз изтъкна, че всяко решение за отлагане на изборите трябва да бъде взето в рамките на един приобщаващ, безпристрастен и прозрачен политически диалог между конгоанските заинтересовани участници преди края на мандата на президента Кабила през декември 2016 г.;

М.  като има предвид, че Националната индикативна програма за ДРК за периода 2014 – 2020 г., финансирана с 620 милиона евро от 11-ия Европейски фонд за развитие, отдава приоритет на укрепването на управлението и на принципите на правовата държава, включително провеждането на реформи в съдебната система, полицията и армията;

1.  изразява съжаление за загубата на човешки живот по време на демонстрациите през последните няколко седмици и изразява най-дълбоката си съпричастност със семействата на жертвите и с народа на ДРК;

2.  изразява дълбока загриженост предвид все по-нестабилното положение в ДРК в условията на напрегнатата предизборна обстановка; припомня на властите на ДРК, и най-вече на нейния президент, че тяхно задължение е да защитават живеещите на националната територия граждани, и по-специално да ги защитават от злоупотреби и престъпления, както и да изпълняват управленческата си задача при най-стриктно спазване на принципите на правовата държава;

3.  изразява съжаление във връзка с неуспеха на правителството и на независима национална избирателна комисия (ННИК) да проведат президентски избори в рамките на конституционния срок; отново призовава за успешно и навременно провеждане на изборите, в пълно съответствие с конгоанската конституция и Африканската харта за демокрация, избори и управление, и настоява на отговорността, която конгоанското правителство носи за гарантиране на благоприятна среда за прозрачни, надеждни и приобщаващи избори във възможно най-кратки срокове;

4.  припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону, за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и принципите на правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при изпълняване на политическа длъжност; отбелязва неуспеха на диалога, провеждан с органите на ДРК съгласно член 8 от Споразумението от Котону, за да се получат окончателни разяснения относно изборния процес;

5.  настоятелно призовава ЕС да предприеме по0конкретни действия и незабавно да стартира процедура по член 96 от Споразумението от Котону и да приеме целенасочени санкции, включително забрана за издаване на визи и замразяване на активи, срещу висшите длъжностни лица и военнослужещи от въоръжените сили, отговорни за насилствените репресии срещу демонстрациите и политическата безизходица, която възпрепятства мирното и съобразено с конституцията предаване на властта, а именно Калев Мутонд, генерал-майор Джон Нумби, генерал Илунга Кампете, генерал-майор Габриел Амиси Кумба и генерал Селестен Каняма;

6.  настоятелно призовава всички политически участници да започнат мирен и конструктивен диалог, за да се предотврати задълбочаване на настоящата политическа криза и да се въздържат от по-нататъшно насилие и провокации; приветства положените от Национална конференция на католическите епископи (CENCO ) усилия за изграждането на по-широк консенсус относно политическия преход; призовава органите на властта, както и опозицията, да се въздържат от всякакви действия или изявление, които биха могли да предизвикат допълнителни размирици; в същото време отчита необходимостта от преходен период, през който президентската длъжност може да бъде упражняване единствено под контрола на преходен съвет, в който опозицията да играе ключова роля;

7.  изразява дълбока загриженост по отношение на влошаващото се положение с правата на човека и увеличаващите се ограничения на политическото пространство в ДРК, и по-специално инструментализирането на съдебната система и насилието и заплахите, пред които са изправени защитниците на правата на човека, политическите опоненти и журналистите; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници; призовава органите незабавно да отменят всички наложени на медиите ограничения;

8.  продължава да бъде дълбоко загрижен относно ефективната роля на Независимата национална избирателна комисия (ННИК), от която в голяма степен ще зависи легитимността на изборния процес; припомня, че избирателната комисия следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси, за да се създадат условия за един всеобхватен и прозрачен процес;

9.  призовава за пълно, задълбочено и прозрачно разследване на твърденията за нарушения на правата на човека, извършени по време на протестите с оглед идентифициране на виновниците и потърсване на отговорност;

10.  призовава делегацията на ЕС да продължи да следи отблизо развитието на ситуацията в ДРК и да използва всички подходящи средства и инструменти за подкрепа на защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията; призовава заместник-председателя/върховен представител да обмисли възможността за увеличаване на капацитета за посредничество на делегацията на ЕС за сътрудничество с Африканския съюз с цел оказването на подкрепа за провеждането на един по-приобщаващ политически диалог и предотвратяване на задълбочаването на политическата криза и на по-нататъшното разпространение на насилието;

11.  призовава за по-усилено участие на Африканския съюз за гарантиране на пълното зачитане на конгоанската конституция; призовава за постоянен диалог между страните от региона на Големите африкански езера, за да бъде предотвратена всяка по-нататъшна дестабилизация; в тази връзка приветства провеждането на Международната конференция на региона на Големите африкански езера с цел оценка на ситуацията в ДРК, състояла се в Луанда през октомври 2016 г.;

12.  припомня, че мирът и сигурността са предпоставки за успешни избори и стабилна политическа среда; в тази връзка приветства подновяването на мандата на MONUSCO и засилването на неговите правомощия за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите;

13.  отново изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното хуманитарно положение в ДРК; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат своята помощ за народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението и преодоляване на последиците от разселването, продоволствената несигурност и природните бедствия;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на ДРК, на Африканския съюз, на Съвета на АКТБ—ЕС, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0085.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0290.


Достъп до енергия в развиващите се държави
PDF 497kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно достъпа до енергия в развиващите се държави (2016/2885(RSP))
P8_TA(2016)0480B8-1227/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид целите за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално ЦУР № 7 относно достъпа до енергия и ЦУР № 12 и № 13 за устойчиво потребление и производство и съответно за изменението на климата,

—  като взе предвид инициативата „Устойчива енергия за всички“ (SE4ALL), поета от ООН през 2011 г.,

—  като взе предвид инициативата на Комисията „Стимулиране на развитието“, стартирана през 2012 г. с цел предоставяне на достъп до устойчива енергия за още 500 милиона души в развиващите се държави до 2030 г.,

—  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който предвижда, че намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността са основната цел на политиката на ЕС за развитие,

—  като взе предвид член 191 от ДФЕС и политиката на ЕС в областта на климата,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. регламента за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(1) (ИСР), и по-специално приложение I към него, което включва разпоредби относно устойчивата енергия в географските програми, и приложение II към него, което съдържа разпоредби относно устойчивия енергиен компонент на тематичната програма на ИСР „Глобални обществени блага и предизвикателства“ (ГОБП),

—  като взе предвид съответните програмни документи в рамките на ИСР и в рамките на Европейския фонд за развитие (ЕФР), включително националните индикативни програми (НИП), които включват приоритетния сектор на енергията, както и годишните програми за действие (ГПД) за изпълнение на тези НИП,

—  като взе предвид инициативата от 2014 г. за коридор за чиста енергия в Африка, която цели насърчаване на ускореното разгръщане на възобновяемата енергия в Африка и намаляване на въглеродните емисии и зависимостта от внос на изкопаеми горива,

—  като взе предвид своя контрол на съответните проекти за програмни документи за ИСР и ЕФР, преди те да бъдат одобрени от комитетите за ИСР и ЕФР,

—  като взе предвид 21-вата конференция на страните (COP 21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), провела се в Париж през декември 2015 г., както и приемането на Парижкото споразумение — първото универсално и правно обвързващо споразумение относно климата на световно равнище,

—  като взе предвид 22-рата конференция на страните (COP 22) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), провела се в Маракеш от 7 до 18 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид срещата на високо равнище под председателството на Идрис Деби, президент на Африканския съюз, Алфа Конде, президент на Република Гвинея, Нкосазана Дламини-Зума, председател на Комисията на Африканския съюз, Акинвуми Адесина, председател на Африканската банка за развитие, в присъствието на представители на Европейския съюз — Стефано Мансервизи, генерален директор на генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“, и Феличе Цакео, заместник-началник на отдел С6, „Енергия и изменение на климата“, и Сеголен Роаял, министър на екологията, устойчивото развитие и енергетиката, посветена на инициативата за възобновяеми източници на енергия и за партньорство между ЕС и АС, проведена на 21 септември 2016 г., успоредно с Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк,

—  като взе предвид доклада от 16 ноември 2000 г. на Световната комисия по язовирите: „Нова рамка за вземането на решения“,

—  като взе предвид своите резолюции от 27 септември 2011 г. относно инфраструктурата на язовирите в развиващите се държави(2), от 2 февруари 2012 г. относно сътрудничеството за развитие на ЕС в подкрепа на целта за универсален достъп до енергия до 2030 г.(3), както и от 12 юни 2012 г. относно ангажирането със сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки(4),

—  като взе предвид специален доклад № 15/2015 на Сметната палата на ЕС от 6 октомври 2015 г. относно помощта от Енергийния фонд на AKTБ—ЕС за възобновяемата енергия в Източна Африка,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно достъпа до енергия в развиващите се държави (O-000134/2016 — B8-1809/2016),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по развитие,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че устойчивият достъп до финансово достъпна, надеждна и безопасна енергия е от решаващо значение за задоволяването на основни човешки потребности и права, включително достъп до чиста вода, канализация, безопасна и сигурна среда, здравно обслужване, отопление и образование, както и че такъв достъп е от съществено значение за почти всички видове икономическа дейност и ключов двигател на развитието; като има предвид, че достъпът до енергия е свързан с аспекти относно сигурността и геополитическото положение, както и че въпросите, свързани с енергетиката, могат да се превърнат в двигател на конфликти;

Б.  като има предвид, че 1,2 милиарда души нямат достъп до електричество и че за дори още повече хора този достъп е ненадежден; като има предвид, че половината от населението без достъп до електричество живее в Африка; като има предвид, че това количество се увеличава, тъй като населението на този континент нараства по-бързо от темповете, с които се разширява достъпът до енергия;

В.  като има предвид, че от гледна точка на достъпа до електричество положението в Африка на юг от Сахара е най-тежко на световно равнище, но тъй като енергийният сектор в този регион се развива, вероятно е до 2040 г. в областта от Африка на юг от Сахара да се употребява толкова електричество, колкото е било общото потребление през 2010 г. на Индия и Латинска Америка, взети заедно;

Г.  като има предвид, че повече от 70% от общото потребление на енергия в Африка идват от възобновяеми източници, но почти всички от тях произхождат от традиционно използване на биомаса; като има предвид, че съществуват огромни възможности за включване на други източници, по-специално свързани със слънчева и вятърна енергия;

Д.  като има предвид, че демографските тенденции в Африка ще имат голямо въздействие върху изискванията за използването на земята за растителна продукция, както и върху необходимостта от дърва за горене;

Е.  като има предвид, че на обезлесяването в световен мащаб се дължат почти 20% от всички емисии на CO2; и като има предвид, че разчитането в голяма степен на традиционна биомаса и неефикасните готварски печки излагат на риск земите с гориста и храстова растителност в много региони от Африканския континент;

Ж.  като има предвид, че 2,3 милиарда души използват традиционна биомаса за готвене, например дървени въглища, и това често има сериозни последици за здравето и околната среда; като има предвид, че жените са обременени в непропорционална степен от използването на такива материали, включително чрез събирането на дърва за огрев, което може да отнема много време и освен това излага на риск тяхното здраве; като има предвид, че използването на подобрени готварски печки намалява времето и усилията, необходими за приготвяне на храна;

З.  като има предвид, че Африка е едновременно континентът с най-голям потенциал за възобновяема енергия на планетата и континентът, който изостава в най-голяма степен по отношение на електрификацията;

И.  като има предвид, че енергийната бедност е най-разпространена в селските райони, но предоставянето на достъп до енергия в развиващите се области на бързо разрастващите се градове също е голямо предизвикателство поради географското положение, положението със свързаността и липсата на инфраструктура, както и като има предвид, че най-бедните държави в Африка са тези с най-високи сметки за енергия;

Й.  като има предвид, че е от съществено значение да продължи развитието на все още младите пазари за електрификация на селските райони, докато те достигнат зрялост и самостоятелност, както и да продължи подкрепата на програми с акцент върху възобновяеми, ефективни и децентрализирани енергийни решения от малък мащаб;

K.  като има предвид, че енергийната бедност се характеризира и от аспекти, свързани с пола; като има предвид, че последиците от енергийната бедност са по-тежки за жените;

Л.  като има предвид, че осигуряването на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички до 2030 г. е универсална цел за устойчиво развитие № 7; като има предвид, че спазването на ангажиментите за действия в областта на климата освен това изисква сериозни и разумни усилия в сферата на енергетиката, и като има предвид, че следователно Африка е изправена пред двойно по-голямо предизвикателство, тъй като трябва драстично да увеличи достъпа на своите граждани до основни енергийни услуги и същевременно да изпълни своите ангажименти съгласно споразумението относно изменението на климата;

M.  като има предвид, че в доклада на Програмата на ООН за околната среда, озаглавен „Световни тенденции в инвестициите за възобновяема енергия през 2016 г.“, се посочва, че годишните световни инвестиции за 2015 г. в нови възобновяеми мощности са повече от два пъти по-големи в сравнение с такива инвестиции в електроцентрали, захранвани от въглища и газ; като има предвид, че пазарът на възобновяема енергия беше доминиран от вятърни и слънчеви фотоволтаични инсталации; и като има предвид, че през 2015 г. за първи път инвестициите във възобновяеми енергийни източници бяха по-големи в развиващите се, отколкото в развитите държави;

Н.  като има предвид, че докладът на Световната комисия по язовирите от 16 ноември 2000 г. стига до заключението, че големите язовири, от една страна, не са успели в очакваната степен да предоставят електричество и вода и да ограничат щетите от наводнения, а от друга — са оказали огромно социално и екологично въздействие, и че усилията за смекчаване на това въздействие са били до голяма степен неуспешни;

O.  като има предвид, че целта за постигането на всеобщ достъп до енергия е преплетена с целта за постигане на климатична справедливост;

П.  като има предвид, че климатичната справедливост свързва правата на човека с развитието, за да се постигне насочен към човека подход, като се спазват правата на най-уязвимите лица и се споделят по равен и справедлив начин тежестите, ползите и последиците от изменението на климата;

Р.  като има предвид, че непоследователните потоци от финансови средства за борбата с изменението на климата и трансферът на технологии във връзка с изменението на климата могат да изложат на риск желанието на африканските лидери да развиват възобновяема енергия, за да изпълнят програмата за индустриализация на континента;

С.  като има предвид, че в Парижкото споразумение се подчертава необходимостта от подкрепа за всеобщия достъп до устойчива енергия в развиващите се държави, по-специално в Африка, чрез укрепване на развитието на възобновяеми източници на енергия;

Т.  като има предвид, че са налице многобройни доказателства и широк консенсус, че децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници в малък мащаб, местни мрежи и решения извън електропреносната мрежа често са най-ефективните, както и че такива решения водят до най-голям принос към общия напредък по отношение на развитието и постигат най-добри резултати в свеждането до минимум или избягването на отрицателното въздействие върху околната среда;

У.  като има предвид, че върху местното производство на енергия от възобновяеми източници се поставя акцент в Регламента за ИСР и в програмите за ИСР и ЕФР и че проектите в сферата на енергетиката следва да бъдат разработени по такъв начин, че да отразяват разбирането на предимствата от децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници;

Ф.  като има предвид, че помощта на ЕС за развитие в сферата на енергетиката рязко е нараснала и за периода 2014—2020 г. се очаква тези разходи да достигнат 3,5 милиарда евро; като има предвид, че 30 НИП, половината от които за африкански държави, включват приоритетния сектор на енергията;

Х.  като има предвид, че Енергийният фонд на AKTБ—ЕС, който беше създаден през юни 2005 г., цели насърчаване на достъпа до модерни енергийни услуги за бедното население в селските и крайградските зони, със силен акцент върху Африка на юг от Сахара и възобновяемата енергия; като има предвид, че свързаният с тази тема специален доклад № 15/2015 на Сметната палата на ЕС отправи редица препоръки до Комисията за по-обоснован избор на проекти, укрепване на дейностите по наблюдението и увеличаване на перспективите за устойчивост;

Ц.  като има предвид, че неотдавна е започнала Инициатива за финансиране на електрификацията (ElectriFI), и като има предвид, че други финансови договорености включват механизми за съчетаване на безвъзмездни средства от ЕС и заеми или капитал от публични и частни източници на финансиране (механизми за смесено финансиране) за различни части на света, за дейностите на Европейската инвестиционна банка в сферата на енергетиката в рамките на нейния мандат за външно кредитиране, както и за дейностите в енергийната област на доверителния фонд за инфраструктура ЕС—Африка;

Ч.  като има предвид, че за постигането на ЦУР № 7 е необходимо нарастващо участие на частните инвестиции; като има предвид, че всяко решение за насърчаване на използването на публично-частни партньорства чрез смесено финансиране в развиващите се държави следва да се основава на задълбочена оценка на тези механизми и на извлечените поуки от минал опит; като има предвид, че при всички обстоятелства трябва да се избягват безвъзмездни помощи за проекти, които вече са търговски жизнеспособни;

Ш.  като има предвид, че приоритет трябва да бъде обучението на местен специализиран и на висококвалифициран персонал, за да се гарантира достъпът до енергия в развиващите се страни, и като има предвид, че значителна част от финансирането следва да бъде посветено на този приоритет;

Щ.  като има предвид, че субсидиите за изкопаеми горива в световен мащаб са около 500 милиарда щатски долара годишно, че причиняват по-скоро повишаване, отколкото намаляване на емисиите на парникови газове, и че обикновено са от по-голяма полза за относително състоятелните хора, отколкото за бедните; като има предвид, че тези субсидии следва постепенно да бъдат премахнати, за да могат по този начин правителствата да освободят значителни средства за много по-ефективни социални политики, както и за разширяване на достъпа до финансово достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия, с помощта на която да се намаляват неравенствата и да се повишава качеството на живота;

1.  припомня, че достъпът до енергия ускорява развитието; насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се държави и към значителното участие на ЕС в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава необходимостта от полагане на големи и съгласувани усилия от страна на правителствата, гражданското общество и други заинтересовани страни в засегнатите държави, както и от страна на международните партньори, за намаляване на енергийната бедност и за постигане на ЦУР № 7, което изисква полагането на специални усилия в отдалечените селски райони, особено в райони, които са извън електропреносната мрежа; припомня, че политиките в областта на търговията и изменението на климата следва взаимно да се подпомагат за постигането на устойчиво развитие и за изкореняване на бедността, в съответствие с Програмата до 2030 г. и с Парижкото споразумение;

2.  подчертава силната връзка между енергийните въпроси и потенциалните въпроси, свързани със сигурността, и счита, че управлението на енергетиката, макар и трудно за прилагане, е от съществено значение за икономическото и човешкото развитие в развиващите се страни;

3.  отбелязва, че електрификацията е постигната благодарение на подкрепата от страна на публичните органи, която от своя страна зависи от доброто управление на услугите по електроразпределение и от способността на държавите да упражняват своите суверенни функции;

4.  призовава ЕС да се включи свързаното с равенството между половете измерение във всички свои политики в областта на енергетиката, като поставя акцент върху жените със специфични потребности;

5.  подкрепя инициативата на Комисията „Стимулиране на развитието“, целяща осигуряване до 2030 г. на достъп до устойчива енергия за още 500 милиона души в развиващите се страни чрез програмни елементи като създаването на механизъм за техническа помощ, като се използват експерти на ЕС за разработване на технически експертен опит в развиващите се страни и за насърчаване на изграждането на капацитет и на трансфера на технологии; подчертава ролята на енергетиката като двигател в много други области, като например здравеопазване, образование, питейна вода, селско стопанство, както и телекомуникация и достъп до интернет; подчертава, че инициативата „Стимулиране на развитието“ трябва да бъде приведена в пълно съответствие с целите на политиката за развитие на ЕС, посочени в Договора от Лисабон;

6.  счита, че макар и да са кратки, съответните разпоредби от Регламента за ИСР, за които е взето съвместно решение от Парламента и Съвета, представляват солидна основа за помощта на ЕС за развитие в сферата на енергетиката; припомня, че тези разпоредби са насочени към достъпа до енергия и поставят акцент върху местните и регионални възобновяеми енергийни източници и върху гарантирането на достъп за бедните хора в отдалечените региони;

7.  приветства Инициативата за финансиране на електрификацията (ElectriFI), която осигурява гъвкава и приобщаваща структура, което позволява участието на различни партньори като частния сектор, публичните институции и местните органи, които могат да се възползват в еднаква степен и при същите пазарни условия от предимствата, като надлежно се отчитат нуждите и възможностите в целевата държава/регион; припомня, че участието на партньори от частния сектор на местно равнище и на организациите на гражданското общество ще бъде от решаващо значение за повишаване на ефективността и на действията и на отговорността за тях;

8.  призовава Комисията редовно да докладва на своя уебсайт какво е направено за постигане на целта на нейната инициатива за „Стимулиране на развитието“, да определи каква част от общия размер на финансирането за производство на енергия в развиващите се държави е изразходвана за възобновяема енергия, за отдалечени региони, за обучение на персонала, за създаване на ноу-хау и на умения на местно равнище, както и за местни решения и за решения извън електропреносната мрежа, и я призовава да направи кратко, но възможно най-точно описание на участието на различните заинтересовани страни в приключилите и текущите действия;

9.  подчертава големия потенциал на възобновяемите енергийни източници в Африка по отношение на производството на вятърна и слънчева енергия за осигуряване на достъп до енергия за всички, особено в селските райони; посочва, че цената на фотоволтаичното оборудване има съществено влияние върху действителното използване на слънчевия потенциал в Африка; поради това призовава ЕС и неговите държави членки да улеснят трансфера на технологии за внедряването им в развиващите се страни;

10.  отбелязва, че Африка разполага с около 10% от теоретичния световен потенциал за производство на електроенергия от водноелектрически централи; припомня, че глобалното затопляне ще засегне атмосферните валежи, и следователно ще представлява все по-голямо предизвикателство от гледна точка на достъпа до питейна вода и продоволствената сигурност; припомня също така, че Световната комисия по язовирите посочва, че бедните, другите уязвими групи и бъдещите поколения най-вероятно ще понесат непропорционален дял от социалната и екологичната цена на големите язовирни проекти, без да получат съизмерим дял от икономическите ползи; заявява отново, че малките язовири за производство на електроенергия са по-устойчиви и икономически жизнеспособни от големите язовири за производство на електроенергия;

11.  препоръчва финансовите институции (агенции за двустранно подпомагане, многостранни банки за развитие, агенции за експортно кредитиране и ЕИБ) да гарантират, че всеки проект за изграждане на язовир, чието финансиране е одобрено, е в съответствие с насоките на Световната комисия по язовирите; подчертава по-специално, че всяко планиране на язовири следва да се оценява съгласно пет критерия: равнопоставеност, ефикасност, процеси на вземане на решения при по-широко обществено участие, устойчивост и отчетност; по-специално припомня, че когато проекти засягат коренното население и племенните народи, тези процеси трябва да зависят от тяхното свободно, предварително и информирано съгласие;

12.  припомня, че биоенергията е комплексен енергиен източник, който е свързан със селското стопанство, горското стопанство и промишлеността и който оказва въздействие върху екосистемите и биологичното разнообразие; отбелязва по-специално, че развитието на биомаса за производството на енергия поставя нови заплахи например по отношение на продоволствената сигурност, сигурността на поземлената собственост, обезлесяването и деградацията на земите; припомня, че водният отпечатък на биоенергията следва да се вземе предвид, тъй като в много части на Африка вече се изпитва недостиг на вода, а около една трета от производствения район на Африка вече е класифициран като сух район; следователно подчертава, че за да се изпълни седмата цел за устойчиво развитие в областта на енергията, е необходимо, както в ЕС, така и в развиващите се страни, да се разработят строги и обвързващи екологични и социални критерии за устойчивост по отношение на производството на биомаса;

13.  подчертава необходимостта от подкрепа на високоефективни готварски печки и на прехода към съвременни горива за готвене, за да се противодейства на бързо изчерпване на ресурси от дървен материал;

14.  изразява надежда от наличието на различни инициативи на международно равнище за насърчаване на устойчив достъп до енергия в развиващите се държави, по-специално в Африка, но настоява на необходимостта от подобряване на координацията с цел постигане на по-голяма ефикасност; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят подкрепа и техническа помощ при изпълнението на плана за действие на инициативата за африкански коридор за чиста енергия, която цели задоволяването до 2030 г. на половината от общото потребление на електроенергия от чисти, местни, икономически ефективни възобновяеми източници, като по този начин се постигне намаляване на емисиите на въглероден диоксид; призовава за по-тясно сътрудничество между органите за финансиране, частния сектор и правителствата на развиващите се страни с цел да се ускори постигането на целите; подчертава необходимостта от подпомагане за поддръжка с достатъчно възможности за достъп до снабдяване с резервни части и обучени местни технически експерти;

15.  подкрепя използването на смесено финансиране, когато то представлява най-ефективния начин за използване на средствата за помощ за развитие за постигането на ЦУР №7, като вниманието е съсредоточено върху проекти от малък мащаб и от участващите предприятия се изисква да осъществяват корпоративната социална отговорност; призовава Комисията да внимателно да избягва отпускането на средства за проекти, които биха били жизнеспособни без тези средства, дори и за тях да се подават заявления от частни инвеститори; счита, че принципите за ефективност на развитието трябва да се спазват също в операциите за смесено финансиране, и отбелязва значението на съответствието с плановете за развитие на държавите бенефициенти, на широкото участие на заинтересованите страни, на прозрачността и отчетността, на координацията и ефикасността, както и на измеримите и постижими резултати;

16.  призовава за премахване на субсидиите за изкопаеми горива и насърчава разпределянето на тези освободени финансови средства за ефикасни социални политики и за действия за изкореняване на енергийната бедност в развиващите се държави;

17.  подчертава, че в крайна сметка единственият показател за успеха на действията на ЕС е размерът на приноса им за постигането на универсален достъп до енергия с минимални емисии на парникови газове, като се взема предвид принципът на обща, но диференцирана отговорност;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН и на генералния секретар на Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

(1) ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44.
(2) ОВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 67.
(3) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 83.
(4) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 28.


Прилагане на eвропейската заповед за плащане
PDF 466kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно прилагането на европейската заповед за плащане (2016/2011(INI))
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията за процедура за европейска заповед за плащане и за мерки за опростяване и уpскоряване на съдебните спорове по искове с малък материален интерес (COM(2002)0746),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 936/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане(2),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (COM(2015)0495),

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на процедурата за европейска заповед за плащане, извършена от Службата на ЕП за парламентарни изследвания,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0299/2016),

A.  като има предвид, че Комисията представи своя доклад за преглед на функционирането на процедурата за европейска заповед за плащане в съответствие с член 32 от Регламент (ЕО) № 1896/2006;

Б.  като има предвид, че докладът е представен с почти две години закъснение и не включва разширена и актуализирана оценка на въздействието за всяка държава членка в съответствие с изискванията, отчитаща различията в правните разпоредби на всички държави членки и тяхната оперативна съвместимост, а само една непълна статистическа таблица, включваща информация, която датира предимно от 2012 г.; като има предвид, че процедурата за европейска заповед за плащане е незадължителна процедура, която може да се използва по трансгранични дела като алтернатива на националните процедури за издаване на заповеди за плащане;

В.  като има предвид, че процедурата е създадена с цел да се осигури бързо, по-лесно и несвързано с големи разходи възстановяване на суми, произтичащи от безспорни, ликвидни и изискуеми вземания; като има предвид, че според статистическите данни функционирането на тази процедура изглежда до голяма степен удовлетворително, но че процедурата далече не е достигнала пълния си потенциал, тъй като се използва предимно в държави членки, чието законодателство предвижда подобна национална процедура;

Г.  като има предвид, че процедурата за европейска заповед за плащане попада в категорията на мерките в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела, които имат трансгранични последици и които са необходими за функционирането на вътрешния пазар;

Д.  като има предвид, че просрочените плащания са една от основните причини за изпадане в неплатежоспособност, което излага на риск оцеляването на предприятията, особено на малките и средните предприятия, и води до загуба на много работни места;

Е.  като има предвид, че следва да се предприемат конкретни мерки, включително целенасочени кампании за повишаване на осведомеността, за да се информират гражданите, предприятията, практикуващите юристи и други заинтересовани страни за наличието, функционирането, прилагането и предимствата на процедурата;

Ж.  като има предвид, че в някои държави членки, в които европейската заповед за плащане не се прилага в съответствие с действащия регламент, заповедите следва да се издават по-бързо и във всеки случай следва да се спазва 30-дневният срок, определен от регламента, като се има предвид, че заповедите могат да бъдат изпълнявани само когато вземанията са безспорни;

З.  като има предвид, че разработването на системата e-Codex, която ще позволи онлайн подаването на молби, следва да се насърчи чрез допълнителни мерки, които да имат за цел по-ефикасно използване на процедурата;

И.  като има предвид, че повече държави членки следва да се водят от примера на Франция, Чешката република, Естония, Кипър и Швеция и да позволят на ищците да представят молбите си на допълнителни езици, както и като цяло да предприемат мерки за подпомагане с цел да се сведат до минимум допустими граници на грешките, произтичащи от използването на чужд език;

Й.  като има предвид, че интегрираният характер на процедурата не означава, че с нея може да се злоупотребява с цел изпълнение на несправедливи договорни клаузи, тъй като член 8 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 изисква от съда да провери дали вземането е основателно въз основа на наличната информация, като по този начин се гарантира съвместимост с относимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз по този въпрос; като има предвид, че всички заинтересовани страни следва да бъдат информирани относно правата и процедурите;

К.  като има предвид, че стандартните формуляри се нуждаят от преразглеждане и периодични прегледи в бъдеще, за да се актуализира списъкът на държавите членки и на паричните единици, както и за да се уреди по по-добър начин плащането на лихви по вземанията, включително подходящо описание на подлежащите на възстановяване лихви;

Л.  като има предвид, че Комисията следва да разгледа възможността да предложи преразглеждане на разпоредбите относно обхвата на процедурата и относно прегледа на заповеди в изключителни случаи;

1.  приветства успешното функциониране във всички държави членки на процедурата за европейска заповед за плащане – процедура, приложима по граждански и търговски дела, свързани с безспорни вземания, чиято основна цел е да се опрости и ускори процедурата за трансгранично признаване и изпълнение на правата на кредиторите в ЕС;

2.  изразява съжаление във връзка със значителното забавяне от почти две години при представянето от страна на Комисията на доклада за преглед на изпълнението на Регламент (ЕО) № 1896/2006;

3.  изразява съжаление във връзка с това, че в доклада на Комисията липсва разширена оценка на въздействието за всяка държава членка, както се изисква от член 32 от Регламент (ЕО) № 1896/2006; изразява съжаление във връзка с липсата на актуални данни в този доклад относно положението в държавите членки по отношение на функционирането и прилагането на процедурата за европейска заповед за плащане; поради това призовава Комисията да извърши разширена, актуализирана и подробна оценка на въздействието;

4.  изразява съжаление също така, че използването на процедурата за европейска заповед за плащане варира значително в различните държави членки; във връзка с това подчертава, че въпреки опростената съвременна процедура, която законодателството на ЕС предлага, различията в нейното прилагане в държавите членки и тяхното желание да предпочитат националното законодателство пред процедурата за европейска заповед за плащане пречат да се постигнат най-добрите възможни резултати от прилагането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 и поради това европейските граждани не могат да упражняват правата си на трансгранично равнище, което създава риск от спад на доверието в законодателството на ЕС;

5.  отбелязва, че гражданите използват повече и са по-запознати с процедурата в държави членки, които разполагат с подобни инструменти на национално равнище;

6.  счита, че трябва да се предприемат практически мерки, за да се повиши допълнително осведомеността на гражданите, предприятията, практикуващите юристи и други заинтересовани страни за наличието, функционирането, прилагането и предимствата на процедурата за европейска заповед за плащане в трансгранични случаи; подчертава освен това, че е необходима помощ за гражданите, и по-конкретно за малките и средните предприятия, за да се подобри начинът, по който те използват, разбират и познават съществуващите правни инструменти с оглед на изпълнението на вземания на трансгранично равнище съгласно относимото законодателство на ЕС;

7.  подчертава, че е необходимо държавите членки да предоставят на Комисията точни, пълни и актуализирани данни за целите на ефективното наблюдение и оценка;

8.  насърчава държавите членки да се стремят да издават заповеди в срок от 30 дни и по възможност да приемат молби на чужди езици, като се има предвид, че изискванията за превод имат отрицателно въздействие върху разходите и времето за обработване по отношение на процедурата;

9.  напълно подкрепя извършената работа с цел да се позволи в бъдеще електронното подаване на молби за европейска заповед за плащане; следователно призовава Комисията във връзка с това да насърчава използването на пилотния проект е-CODEX и да го разшири за всички държави членки, след като Комисията направи проучване относно възможността молбите за европейска заповед за плащане да се подават по електронен път;

10.  призовава Комисията да приеме актуализирани стандартни формуляри в съответствие с изискванията, за да се уреди по по-добър начин inter alia подходящо описание на подлежащите на възстановяване лихви с оглед на изплащането на лихви по вземания;

11.  счита, че един бъдещ преглед на регламента следва да се стреми да премахне някои изключения от обхвата на процедурата и да преразгледа разпоредбите за преглед на европейски заповеди за плащане;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 283, 16.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност