Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας ***I
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***
 Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα)
 Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (ψήφισμα)
 Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία
 Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II
 Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II
 Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II
 Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts
 Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα *
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015
 Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ)
 Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων

Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας ***I
PDF 387kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))
P8_TA(2016)0488A8-0324/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0317),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0196/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 17ης Νοεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0324/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

P8_TC1-COD(2016)0159


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/353.)


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***
PDF 314kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16384/1/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16388/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0097/2011),

–  έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0332/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

(1) ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 195.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0490.


Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα)
PDF 483kWORD 57k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))
P8_TA(2016)0490A8-0330/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16384/1/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου (16388/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0097/2011),

–  έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2), σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων για το Ουζμπεκιστάν, σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας (Σύμβαση 105) και των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας (Σύμβαση 182), που εκδόθηκε το 2015 και δημοσιεύθηκε το 2016(3),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0330/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την απόφασή του σχετικά με τη συναίνεση για το πρωτόκολλο ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, υιοθετώντας ενδιάμεση έκθεση για την αντιμετώπιση των ισχυρισμών της χρήσης παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας στη συγκομιδή βαμβακιού στο Ουζμπεκιστάν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω ενδιάμεση έκθεση το Κοινοβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα εξετάσει τη χορήγηση συναίνεσης μόνον εάν οι αρχές του Ουζμπεκιστάν επιτρέψουν την πρόσβαση παρατηρητών της ΔΟΕ για να αναλάβουν στενή και απρόσκοπτη παρακολούθηση και επιβεβαιώσουν ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα με τρόπο ώστε η πρακτική της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας να έχει εισέλθει αποτελεσματικά στη διαδικασία εξάλειψης σε εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καθιερώσει τακτικό διάλογο με την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν, τη ΔΟΕ και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της συγκομιδής του βαμβακιού και να ασκεί πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους για τον τερματισμό της χρήσης παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν επέτρεψε στη ΔΟΕ να παρακολουθήσει τη συγκομιδή του βαμβακιού, και ότι από το 2013 η ΔΟΕ έχει αναλάβει διάφορες δράσεις παρακολούθησης, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην παιδική εργασία και αργότερα επεκτάθηκε στην καταναγκαστική και στις συνθήκες πρόσληψης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ της ΔΟΕ και της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν έχει σταδιακά διευρυνθεί, και ότι το 2014 το Ουζμπεκιστάν έγινε η πρώτη χώρα της Κεντρικής Ασίας που συμφώνησε με τη ΔΟΕ ένα πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη παρακολούθηση της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια της συγκομιδής βαμβακιού το 2015, έδειξε ότι «η χρήση παιδιών στη συγκομιδή του βαμβακιού έχει καταστεί σπάνια, σποραδική και κοινωνικά απαράδεκτη πρακτική, ακόμη και αν χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση»(4)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ναι μεν η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αλλά οι έρευνες που διεξήγαγε η ΔΟΕ αναφέρουν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι συλλέγουν βαμβάκι εθελούσια και έχουν τη δυνατότητα να το αρνηθούν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ΔΟΕ σχετικά με τη συγκομιδή του βαμβακιού στο Ουζμπεκιστάν το 2016 θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του τρέχοντος έτους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν αποτελεί στόχο αλλά και συνεχιζόμενη ακόμα διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες και πρέπει να υποστηρίζεται από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν έχει υιοθετήσει σχέδια δράσεις για να αλλάξει τη διαδικασία προσλήψεων για τη συγκομιδή βαμβακιού, και έχει, από κοινού με τις οργανώσεις εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, προωθήσει την ευαισθητοποίηση και αναπτύξει μηχανισμούς ανατροφοδότησης με στόχο την πρόληψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι ΜΚΟ εξακολουθούν να αναφέρουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως στον τομέα της συγκομιδής του βαμβακιού, επισημαίνοντας τη μαζική αναγκαστική κινητοποίηση μαθητών και δημοσίων υπαλλήλων κατά την εποχή της συγκομιδής του βαμβακιού, καθώς και παραβιάσεις της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, ειδικότερα τις ανακρίσεις πολιτών που καταγγέλλουν τον τρόπο της συγκομιδής, την τακτική καταδίωξη και παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών καθώς και την παρεμπόδιση διεθνών ομάδων υπεράσπισης δικαιωμάτων και μέσων ενημέρωσης από το να λειτουργήσουν στην χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιφνίδιος θάνατος του Προέδρου Ισλόμ Καρίμοφ δεν θα πρέπει να έχει καμία επίπτωση στη συνέχιση της εν εξελίξει διαδικασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους τομείς του βαμβακιού στο Ουζμπεκιστάν·

1.  τονίζει τη σημασία των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν για να επιτρέψει στη ΔΟΕ να παρακολουθήσει τη συγκομιδή του βαμβακιού και να ξεκινήσει, σε ευρεία συνεργασία με τη ΔΟΕ, ένα πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα·

2.  επιδοκιμάζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την παιδική εργασία στο Ουζμπεκιστάν από το 2013, όπως η έγκριση νόμων που απαγορεύουν τη χρήση παιδικής εργασίας, με την οποία σχεδόν επετεύχθη η πλήρης εξάλειψη της παιδικής εργασίας· ενθαρρύνει τις αρχές να εντείνουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να εξαλειφθεί εντελώς η παιδική εργασία·

3.  εκτιμά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν επιδιώκει επίσης την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και ότι σημειώνεται πρόοδος· τονίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσδιάκριτες μορφές ακούσιας εργασίας και ότι πρόκειται για σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για την απασχόληση·

4.  είναι της γνώμης ότι, λόγω αυτών των προσπαθειών της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για το Πρωτόκολλο ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας· είναι της άποψης ότι η έγκριση αυτή θα αποτελέσει θετικό σημάδι ενθάρρυνσης για την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την πλήρη εξάλειψη της παιδικής εργασίας και όλων των υπόλοιπων μορφών καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με την ΕΕ·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός της ένταξης της Ομοσπονδίας Συνδικάτων του Ουζμπεκιστάν, ως εταίρου, στη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC), τον Οκτώβριο του 2015· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ουζμπεκιστάν με σκοπό να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να προστατεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα· ζητεί από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να συνεργαστεί πλήρως με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση· ενθαρρύνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ουζμπεκιστάν να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην προσπάθεια για την πλήρη εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

6.  ανησυχεί λόγω πληροφοριών ανεξάρτητων παρατηρητών σχετικά με την καθοδηγούμενη από το κράτος κινητοποίηση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των σπουδαστών, στις εργασίες πριν τη συγκομιδή του 2016·

7.  καλεί τον επόμενο νέο πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν να θέσει ένα νέο πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την άμεση κατάργηση της συνεχιζόμενης χρήσης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας κατά τη συγκομιδή βαμβακιού·

8.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν στο Κοινοβούλιο τακτικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο Ουζμπεκιστάν, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας· αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ουζμπεκιστάν και να οργανώνει τακτικό διάλογο με τη ΔΟΕ, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν·

9.  αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, εξακολουθεί να είναι απαραίτητος ο συνδυασμός διαλόγου και συνεργασίας όσο και η συνεχής πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν από την Ένωση, τη ΔΟΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα· διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργοποιήσουν τα άρθρα 2 και 95 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα γενικά και ειδικά μέτρα, εάν δεν υλοποιηθεί η δέσμευση για εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

10.  καλεί την Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τασκένδη να συμβάλουν, μέσω πολιτικού διαλόγου και προγραμμάτων ενίσχυσης, στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στο Ουζμπεκιστάν, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αμοιβής για τους εργάτες συγκομιδής του βαμβακιού, της μηχανοποίησης και της μεγαλύτερης δημοσιονομικής διαφάνειας όσον αφορά τα έσοδα από τη συγκομιδή του βαμβακιού·

11.  συμμερίζεται την άποψη ότι το πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα θα πρέπει να επεκταθεί και πέρα από το 2016 και να αποκτήσει βάθος ώστε να περιλάβει τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας του Ουζμπεκιστάν και τη βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση σε τομείς όπως αυτοί της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, της ασφάλειας και της επιθεώρησης εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ισότητα των φύλων· επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, το ουζμπεκικό κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 909 (με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2015) που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα κατά την περίοδο 2016-2018·

12.  τονίζει ότι η βοήθεια που παρέσχε η ΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο το κράτος δικαίου και το δικαστικό σύστημα και με στόχο τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων και τον εξορθολογισμό του έργου του κοινοβουλίου του Ουζμπεκιστάν, πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα·

13.  φρονεί ότι η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στο Ουζμπεκιστάν πρέπει να αποσκοπεί επίσης στην απομάκρυνση της χώρας από τη μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού και τη μείωση της εξάρτησής της από τις εξαγωγές, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομίας, γεγονός που θα μπορούσε σταδιακά να ανακουφίσει την καταστροφική κατάσταση του περιβάλλοντος, ιδίως σε σχέση με ό,τι έχει απομείνει από τη λίμνη Αράλη και τους ποταμούς που την τροφοδοτούν·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα την «εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης», με πρόταση για την ενίσχυση της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού· υπενθυμίζει τη σημασία του Συμφώνου Βιωσιμότητας που η Επιτροπή δρομολόγησε το 2013 και υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την εκπόνηση περαιτέρω μέτρων σε συνεργασία με τρίτες χώρες, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στον τομέα της βιομηχανίας έτοιμων ενδυμάτων·

15.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να εργασθεί για την επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των βασικών διεθνών συμβάσεων του 27 ΣΓΠ+, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ+·

16.  τονίζει ότι, το 2009 και το 2010, το Συμβούλιο ήρε τις κυρώσεις της ΕΕ «προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και της επί τόπου κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» με τη δήλωση επιπλέον ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και αδιάλειπτα την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν» και ότι «το βάθος και η ποιότητα του διαλόγου και της συνεργασίας θα εξαρτηθούν από τις ουζμπεκικές μεταρρυθμίσεις»·

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρακολουθήσουν την πολιτική αλλαγή στο Ουζμπεκιστάν και να παρέχουν στο Κοινοβούλιο τακτικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω μεταβατική διαδικασία·

18.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία μετάβασης ως ευκαιρία ώστε να πιέσουν για συγκεκριμένες, μετρήσιμες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ερχόμενους μήνες· υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ το 2010·

19.  επισημαίνει ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας, και ιδίως η παραγωγή βαμβακιού, αποτελεί τον κύριο τομέα του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την επέκταση της ΣΕΣΣ, ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ουζμπεκικών αρχών σε μια διαδικασία μετάβασης μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου, η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερη διακυβέρνηση, ενίσχυση του κράτους δικαίου, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ένωσης για την προώθηση και εμβάθυνση των σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν, η οποία απαιτεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καλεί την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, να λάβει περισσότερο υπόψη τις ανησυχίες των ουζμπεκικών και των διεθνών ΜΚΟ, και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

21.  παροτρύνει τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να τηρήσουν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις τους όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει την αναγγελία εκ μέρους των αρχών πρότασης αμνηστίας με την ευκαιρία της 24ης επετείου του Συντάγματος του Ουζμπεκιστάν· ζητεί από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να συμπεριλάβουν σε αυτήν την χειρονομία τους την απελευθέρωση από τη φυλακή όσων ατόμων κρατούνται με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, τη βελτίωση της μεταχείρισής τους όσο τελούν υπό κράτηση και τον τερματισμό του φαύλου κύκλου της καταστολής, των συλλήψεων και των καταδικαστικών αποφάσεων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να εντείνει τη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 11 ειδικών διαδικασιών που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)(5)·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

(1) ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 195.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0489.
(3) Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων - Εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας 2016 - ΕΚΘΕΣΗ III (Μέρος 1A).
(4) Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων – Εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας – ΕΚΘΕΣΗ III (Μέρος 1A), σ. 218.
(5) Αυτές οι 11 διαδικασίες περιγράφονται στην http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Για γενική επισκόπηση των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, βλ. http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) ***
PDF 377kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))
P8_TA(2016)0491A8-0362/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07620/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (07621/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0463/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0362/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, του Ισημερινού, της Κολομβίας και του Περού.


Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη ***
PDF 386kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))
P8_TA(2016)0492A8-0321/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10711/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (11692/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0332/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0321/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0493.


Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (ψήφισμα)
PDF 391kWORD 49k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10711/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (11692/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0332/2016),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1) για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0320/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία παραδοσιακά αλίευαν πάντοτε από κοινού στην περιοχή του Kattegat και Skagerrak·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στηρίζει τα ιστορικά δικαιώματα αλιείας των αλιέων από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία στο Kattegat και Skagerrak, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα αλιέων από άλλα κράτη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της αλιείας στις περιοχές αυτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στηρίζει επίσης την εφαρμογή του μεταρρυθμισμένου συστήματος διαχείρισης της αλιείας στην ΕΕ, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τους στόχους και τις βασικές αρχές της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), ιδίως την εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των υποχρεωτικών μέτρων για τη διατήρηση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

1.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα οποιωνδήποτε διαβουλεύσεων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής της συμφωνίας και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή της, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν τη συμφωνία και την ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για οποιαδήποτε τρίτη χώρα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα, και ότι στην περίπτωση της Νορβηγίας οποιοιδήποτε δασμοί σε τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας, από την ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

5.  τονίζει ότι καθήκον της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι οι δασμοί σε τρόφιμα και αλιευτικά προϊόντα από την ΕΕ δεν καθορίζονται με τρόπο αντίθετο προς τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου στον τομέα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0492.


Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ *
PDF 382kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ (10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))
P8_TA(2016)0494A8-0343/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10343/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0266/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0343/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ(4), τις διατάξεις που περιέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία
PDF 452kWORD 58k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0379/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 29 (Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και κυρίως στην περιφέρεια Comunidad Valenciana (ES52) επιπέδου NUTS 2 στην Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 απολυθέντες εργαζόμενοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ των 27 υπέστη μείωση κατά 0,5 εκατομμύρια μονάδες της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων το 2015 σε σύγκριση με το 2006 (από 18,7 εκατομμύρια μονάδες το 2006 σε 18,2 το 2015) όταν η παγκόσμια παραγωγή αυξανόταν κατά 31,1% (από 69,2 εκατομμύρια μονάδες το 2006 σε 90,9 το 2015)(4), κυρίως στην Κίνα αλλά και σε άλλες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 856 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 1 428 000 EUR, για την επανένταξη στην αγορά εργασίας 250 εργαζομένων που απολύθηκαν·

2.  θεωρεί ότι η παροχή στήριξης σε πρώην υπαλλήλους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δικαιολογεί επίσης την έγκριση αίτησης που αφορά λιγότερες από 500 απολύσεις·

3.  παρατηρεί ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 21 Ιουνίου 2016 και ότι η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

4.  παρατηρεί ότι ο τομέας κατασκευής μηχανοκινήτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 23 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 13 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση(5) του εμπορίου και οι 10 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(6)· σημειώνει ότι τρεις από αυτές τις αιτήσεις για χρήση του ΕΤΠ υποβλήθηκαν από την Ισπανία (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León και Aragón και EGF/2010/002 ES Cataluña αυτοκινητοβιομηχανία)·

5.  παρατηρεί ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί τμήμα μιας πιο μακροπρόθεσμης εξέλιξης, όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο αξιολογήσεων παλαιότερων περιπτώσεων εταιρειών του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που έλαβαν υποστήριξη από το ΕΤΠ λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, και ότι η Ένωση έχασε περίπου το μισό μερίδιο αγοράς της στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2000 και 2015·

6.  επισημαίνει ότι, στην Ισπανία, η πτώση της παραγωγής αυτοκινήτων επέφερε μείωση του αριθμού τόσο των επιχειρήσεων όσο και των θέσεων εργασίας και ότι στην περιφέρεια Comunidad Valenciana, σε σύνολο 187 επιχειρήσεων του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 62 επιχειρήσεις έπαυσαν τις δραστηριότητές τους στην περίοδο 2008-2014, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 33,16%·

7.  σημειώνει ότι η Bosal S.A. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1986, όταν η περιοχή του Sagunto ανακηρύχθηκε «Περιοχή Προτιμησιακής Επανεκβιομηχάνισης» μετά τις απολύσεις από την τοπική εγκατάσταση υψικαμίνου· σημειώνει ότι η χρεοκοπία και το κλείσιμο της Bosal S.A. έγιναν αιτία να χαθούν 250 θέσεις εργασίας στην πόλη Sagunto, αριθμός σχετικά μεγάλος σε σχέση με το σύνολο των θέσεων εργασίας στην πόλη, και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης αλλά και της περιφέρειας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας μικρής πόλης σε μια γεωργική περιοχή που έχει υποφέρει έντονα τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από τον αντίκτυπο της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό της ανεργίας στην περιφέρεια Comunidad Valenciana εξακολουθεί να ανέρχεται σε 20,17%(7), αν και η απασχόληση έχει δείξει σημεία ανάκαμψης·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του αριθμού των ανέργων στο Sagunto κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 (2 778) και 2015 (6 437) και για το ποσοστό ανεργίας 25,8% που επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή·

9.  υπενθυμίζει ότι, μεταξύ των απολυμένων εργαζομένων που αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω αίτησης, 71% είναι άνω των 45 ετών, 78% είχαν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση επί 15 συνεχή έτη τουλάχιστον και 50% δεν διαθέτουν εκπαιδευτικά προσόντα· σημειώνει επιπροσθέτως ότι δεν έχουν ανοίξει στην περιοχή νέες βιομηχανικές μονάδες· επισημαίνει ότι όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούν τους απολυθέντες εξαιρετικά ευάλωτους σε μία συγκυρία καθόλου ευνοϊκή ως προς την εργασία και επιτείνουν τις δυσκολίες ως προς την εξεύρεση νέας απασχόλησης·

10.  παρατηρεί ότι η Ισπανία προγραμματίζει δώδεκα διαφορετικές δράσεις, εκ των οποίων οι έξι συνιστούν εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι συνεδρίες ενημέρωσης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι τοποθετήσεις σε θέση εργασίας ή η προώθηση της επιχειρηματικότητας, και οι έξι αφορούν επιδόματα και κίνητρα για απολυθέντες καλυπτόμενους από την ανά χείρας αίτηση, όπως είναι η συνδρομή στα έξοδα μετακίνησης και στην αλλαγή τόπου διαμονής ή τα επιδόματα πρόσληψης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Ισπανίας να παρέχει κατάρτιση που θα εστιάζει στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών, όπως αυτή που απαιτείται για τη μεταφορά επιβατών, και σε τομείς ή κλάδους όπου υπάρχουν ή θα προκύψουν ευκαιρίες απασχόλησης, όπως ο τομέας των τροφίμων, της μαγειρικής, της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, του ελέγχου της ποιότητας και των περιβαλλοντικών προτύπων, των έργων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και της συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού· εγκρίνει την παροχή κατάρτισης όσον αφορά δεξιότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, όπως είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι ξένες γλώσσες και η διοίκηση επιχειρήσεων·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση των εκπροσώπων των πρώην εργαζομένων της Bosal S.A. (η επιχείρηση που απέλυσε την πλειονότητα των εργαζομένων τους οποίους αφορά η αίτηση αυτή) να υποστηρίξουν την αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ καθώς και για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους· σημειώνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι σχετικές ενώσεις εργοδοτών και οι τοπικές αρχές της πόλης Sagunto επίσης συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία·

13.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνει ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

17.  θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση της παρέκκλισης από τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας, ιδίως υπέρ των ΜΜΕ, η παράταση των περιόδων αναφοράς και η δυνατότητα συμπερίληψης των εργαζομένων που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες με τους εργαζομένους που απολύθηκαν από την επιχείρηση αναφοράς θα πρέπει να υπόκεινται σε προσεκτική, κατά περίπτωση, αξιολόγηση και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της στρεβλής χρήσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού του ΕΤΠ· συμφωνεί συνεπώς με την απόφαση της Επιτροπής να δοθεί βοήθεια σε 250 εργαζομένους από 29 επιχειρήσεις στην περιοχή της Comunidad Valenciana·

18.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

20.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, αυτοκινητοβιομηχανία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/341.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Βάση δεδομένων OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία, COM(2016)0708· EGF/2007/001 FR προμηθευτές της Peugeot (PSA), COM(2007)0415· EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094· EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547· EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón, COM(2009)0150· EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)0007· EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622· EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469· EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699· EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532· EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560· EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 και EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602· EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602· EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420· EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453· EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616· EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461· EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212· EGF/2011/003 DE αυτοκινητοβιομηχανία Arnsberg και Düsseldorf, COM(2011)0447· EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664 και EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II
PDF 384kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))
P8_TA(2016)0496A8-0368/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11197/1/2016 – C8-0424/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0026),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0368/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II
PDF 402kWORD 50k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0028),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0373/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «ο κανονισμός van de Camp-Dijksma σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών»(4)·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταβίβαση προσωπικού

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 και το άρθρο 4 παράγραφοι 4α, 4β και 6, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, και έχουν το δικαίωμα να υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα για την προστασία του προσωπικού, σε συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, όπως η θέσπιση υποχρεωτικής μεταβίβασης προσωπικού, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν ισχύει η οδηγία 2001/23/ΕΚ.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Ο Wim van de Camp και η Sharon Dijksma διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πράξη για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως.


Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***II
PDF 396kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/EE όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0029),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0371/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «η οδηγία Sassoli-Dijksma σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής»(4)·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0147.
(4) Ο David-Maria Sassoli και η Sharon Dijksma διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πράξη για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως.


Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I
PDF 411kWORD 64k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0296),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0144/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Βουλή του Βασιλείου της Ισπανίας και τη Γερουσία του Βασιλείου της Ισπανίας, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, τη Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας (Sejm) και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 28ης Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Οκτωβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0023/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «ο κανονισμός Fleckenstein-Schultz van Haegen για τη θέσπιση πλαισίου για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και για κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων»(4)·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων

P8_TC1-COD(2013)0157


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/352.)

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 111.
(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 57.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 8 Μαρτίου 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0069).
(4) Ο Knut Fleckenstein και η Melanie Schultz van Haegen διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πράξη για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts
PDF 382kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Juhan Parts ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))
P8_TA(2016)0500A8-0375/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0445/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0375/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Juhan Parts μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα *
PDF 499kWORD 55k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0075),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του Πρωτοκόλλου 37 σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τη λήξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0099/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8‑0358/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων και των τεχνικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά τη φύση των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και συμμόρφωση και συνοχή με το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, και να υπάρξει συμβολή, στο μέτρο του δυνατού, στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα πεδία ενδιαφέροντος, καθώς και στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των φύλων.
(3)  Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων και των τεχνικών ομάδων, με σκοπό τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνειδητοποιήσουν τις εργασίες σε αυτές τις ομάδες, ιδίως όσον αφορά τη φύση και την ασκούμενη επιρροή των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και συμμόρφωση και συνοχή με το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, και να υπάρξει συμβολή, στο μέτρο του δυνατού, στην ισόρροπη εκπροσώπηση όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα πεδία ενδιαφέροντος, καθώς και στη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των φύλων. Πρέπει, ωστόσο, να τηρούνται η απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι σκόπιμο να εξεταστεί η απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ και να επιτραπεί η χρήση «μοναδιαίου κόστους» για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό.
(4)  Είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί η συνολική συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πρόγραμμα του ΤΕΑΧ, μεταξύ άλλων, με την απλοποίηση των κανόνων, και να επιτραπεί η χρήση «μοναδιαίου κόστους» για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα έχουν μεγάλη σημασία για τη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο συνολικό βιομηχανικό τοπίο της Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες εργασίας σε αυτούς τους τομείς είναι απαιτητικές και συχνά προκαλούν βλάβη στην υγεία των εργαζομένων και των πολιτών. Συνεπώς οι εγκαταστάσεις και οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, να προσφέρουν οριστικές λύσεις, και να ελαχιστοποιούν τις κοινωνικές συνέπειες της μετάβασης ή του κλεισίματος των εγκαταστάσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να καλούνται να διατυπώνουν τη γνώμη τους, στο μέτρο του δυνατού, σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο ζ
-1)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο ζ) διαγράφεται
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)
-1α)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζα) επίπτωση των εργασιών της εξόρυξης στην απασχόληση των εργαζομένων και στην τοπική κοινότητα·»
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)
-1β)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζβ) επίπτωση των εργασιών της εξόρυξης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και στην τοπική κοινότητα·»
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος
-1γ)  Στο άρθρο 8, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«H έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & ΤΑ) αποβλέπει σε βελτίωση των διεργασιών παραγωγής χάλυβα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η μείωση των εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η βελτιωμένη χρήση των πρώτων υλών και η διατήρηση των πόρων αποτελούν συστατικό μέρος των επιδιωκόμενων βελτιώσεων. Τα ερευνητικά έργα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:»
«H έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & ΤΑ) αποβλέπει σε βελτίωση των διεργασιών παραγωγής χάλυβα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η μείωση των εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η βελτιωμένη χρήση των πρώτων υλών και η διατήρηση των πόρων αποτελούν συστατικό μέρος των επιδιωκόμενων βελτιώσεων. Τα ερευνητικά έργα αφορούν πρωτοποριακές τεχνολογίες σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:».
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 21 – στοιχείο θ α (νέο)
θα)   την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων έργων της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα στις εν λόγω περιοχές·
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 2
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα. Τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων είναι πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών. Δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά εκφράζουν γνώμη κοινή για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων.
Η σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα. Τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων είναι πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ενδιαφερόμενων μερών. Ενεργούν μεμονωμένα και δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά εκφράζουν γνώμη κοινή για τις διάφορες οργανώσεις ενδιαφερομένων.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 2
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα μέλη ασκούν δραστηριότητα στο οικείο πεδίο και γνωρίζουν τις προτεραιότητες του κλάδου.
Τα μέλη ασκούν δραστηριότητα στο οικείο πεδίο και γνωρίζουν τις προτεραιότητες του κλάδου και των τομέων.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα μέλη των τεχνικών ομάδων διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας.
Τα μέλη των τεχνικών ομάδων διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Επιτροπή καλείται να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης, των συνοδευτικών εγγράφων, των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών και των αναλυτικών πρακτικών, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – σημείο 9
Απόφαση 2008/376/ΕΚ
Άρθρο 39
Για τους διορισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που προβλέπονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και στο άρθρο 38, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 (*).
Για τους διορισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που προβλέπονται στο άρθρο 18, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 και στο άρθρο 38, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*) παράλληλα με, όσον αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων στο σύνολό τους, την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.
______________
___________________
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).».
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).».

Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015
PDF 782kWORD 126k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2016/2219(INI))
P8_TA(2016)0502A8-0355/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 1945,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες την οποία έχει συνυπογράψει η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 σχετικά με την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 για την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην ανάπτυξη(4),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και το τελικό έγγραφο της συνόδου ολομελείας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που είναι γνωστή ως Παγκόσμια Διάσκεψη για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς(5), το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και το πρόγραμμα δράσης της Βιέννης που εγκρίθηκαν στις 25 Ιουνίου 1993(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995(7), το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) του 1994(8), και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών για τα εθνικά όργανα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(9),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕE σχετικά με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), της 28ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας»(10),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2009 για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(12) και για τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(13),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(14),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων(15),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ)(16), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016(17),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (GAPII), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ(19) και τον κατάλογο δράσεων της Επιτροπής για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ (2016-2019)(20),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων(21),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μετανάστευση της 20ής Ιουλίου 2015(22), της 14ης Σεπτεμβρίου 2015(23) και της 22ας Σεπτεμβρίου 2015(24),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(25),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(26),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή(27),

–  έχοντας υπόψη τους αναθεωρημένους δείκτες της ΕΕ που αφορούν τη σφαιρική προσέγγιση για την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2016(28),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 11ης Μαΐου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(29),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ(30),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (JOIN(2015)0050),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της συνόδου κορυφής της Βαλέτας που διεξήχθη στις 11-12 Νοεμβρίου 2015(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 13ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(32),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη σεξουαλική βία ως έγκλημα πολέμου(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 31ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προστασία των μεταναστών(35),

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια(36)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(37),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(38),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(39),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(40),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο αυτό(41),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(42),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(43),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(44),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(45),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(46),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2015(47),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS, περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(48),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών(49),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(50), καθώς και την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας(51),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(52),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(53),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(54),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(55),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(56),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά του 17/4 της 6ης Ιουλίου 2011(57),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία(58),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0355/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθοδηγούμενη από τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, και τις οποίες επιδιώκει να προωθήσει στον κόσμο: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ορίζει πως η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις αρχές και στους στόχους της εξωτερικής δράσης της·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 ΣΕΕ ορίζει πως «στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διαφύλαξη του αδιαίρετου χαρακτήρα και της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ, όπως ορίζει η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι στενά αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοϋποστηρίζονται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η πολιτική γειτονίας, η διεύρυνση και το εμπόριο, ιδίως μέσω της επιβολής προϋποθέσεων που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική και εξωτερική συνοχή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η πρόκληση της συνοχής είναι ιδιαίτερα έντονη όσον αφορά την τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της ελευθερίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αρχή της διοργάνωσης περιοδικών και αδιάβλητων εκλογών αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών αλλά και από διαφανή και υπόλογη διακυβέρνηση, σεβασμό του κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ύπαρξη ανεξάρτητου δικαστικού μηχανισμού και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τελεί υπό απειλή παγκοσμίως, καθώς επίσης και ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλείται σοβαρά από μια σειρά απολυταρχικών καθεστώτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνονται πολυάριθμες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και σε πολυμερή φόρουμ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αρνητικές συνέπειες για τα μεμονωμένα πρόσωπα, για τους συγγενείς τους και για την κοινωνία εν γένει·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έγκριση του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο έχει στόχο την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις μέσα από μια πιο στοχοθετημένη, συστηματική και συντονισμένη χρήση των μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να εφαρμοστεί κατά τρόπο συνεκτικό με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές της προτεραιότητες και ότι σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει ως πυξίδα για όλες τις σχέσεις της με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τομέα των εξωτερικών σχέσεων «χωρίς εξαίρεση»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρoυμ αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που αφορούν είτε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε θεματικά ζητήματα, συμβάλλουν στις διεθνείς προσπάθειες για προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μια από τις κύριες προτεραιότητές της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(59), το Κοινοβούλιο εξέφραζε μεγάλη ανησυχία για καταστολή που υφίστανται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), τόνιζε τη σημασία του προσδιορισμού ενός συστήματος παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την πολιτική και τις κανονιστικές διατάξεις και ζητούσε την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες ψήφισαν πρόσφατα αυστηρές νομοθετικές διατάξεις για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητες τις ξένες οργανώσεις όταν κρίνεται πως συνιστούν απειλή για την συνταγματική τάξη, την άμυνα ή την ασφάλειά τους, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, μόνο το 2015, 185 ακτιβιστές για τα περιβαλλοντικά ανθρώπινα δικαιώματα σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο, και το 66% από αυτούς στη Λατινική Αμερική·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών, ιδίως στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, επιβάλλει απαγορεύσεις ταξιδιών για να εμποδίσει τη συμμετοχή υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνείς εκδηλώσεις·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 18 και 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζουν ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των περιπτώσεων διώξεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο όσους άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της γνώμης, της λατρείας και της έκφρασης έχει αυξηθεί κατακόρυφα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει ότι όλοι διαθέτουν το δικαίωμα να συνέρχονται και να συνεταιρίζονται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 21/16 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπενθυμίζει στα κράτη την υποχρέωσή τους να σέβονται και να προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα των ανθρώπων να συνέρχονται ειρηνικά και να συνεταιρίζονται ελεύθερα, εντός και εκτός Διαδικτύου και ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων πρέπει να υποστηρίζεται μέσω διαθρησκευτικών και διαπολιτισμικών διαλόγων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατυπώνονται στις συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ανθρωπιστικών δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των αμάχων και των εκτοπισθέντων προσώπων σε περιοχές συγκρούσεων πρέπει να εξασφαλίζεται με πλήρη ουδετερότητα και αμεροληψία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιβάλλεται η ανεξαρτησία της βοήθειας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη κατοχή εδαφών αποτελεί συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία συνεπάγεται την ευθύνη της δύναμης κατοχής προς τον άμαχο πληθυσμό των εδαφών αυτών, δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία εγκλημάτων πόλεμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι δύσκολο να διαφυλαχθούν, ιδίως σε καιρούς πρωτοφανών ροών προσφύγων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να διαφύγουν από τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων είναι σημαντική για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για το κλείσιμο της φυλακής των ΗΠΑ στο Γουαντάναμο δεν ευοδώθηκαν και μόνο 20 κρατούμενοι απελευθερώθηκαν ή μετεγκαταστάθηκαν το 2015·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να διαφύγουν από τον πόλεμο, τις ένοπλες συγκρούσεις ή άλλες εξευτελιστικές συνθήκες και ότι αυτές οι προσφυγικές ροές και διάφορες μορφές μετανάστευσης συνιστούν σημαντική πρόκληση τόσο για την ΕΕ όσο και για όλο τον κόσμο και απαιτούν άμεσες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό παγκοσμίως, βοηθάει τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες σε περισσότερες από 30 χώρες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών απαιτεί, αφενός, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εξάρθρωσης των εγκληματικών δικτύων και προσαγωγής των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, μέτρων για την προστασία των θυμάτων και την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων μεταναστών και, αφετέρου, συνεργασία με τρίτες χώρες και πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ζήτησης για θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης και των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πέφτουν στα χέρια των παράνομων διακινητών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη είναι ουσιώδης για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υποστήριξαν ανεπιφύλακτα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ήδη από την ίδρυσή του, προωθώντας παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και προασπίζοντας την ακεραιότητά του, με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος μέχρι τώρα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα προς τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σημειώθηκε δραματική αύξηση του συνολικού αριθμού εκτελέσεων, εκ των οποίων σχεδόν το 90% πραγματοποιήθηκε σε μόλις τρεις χώρες, και συγκεκριμένα στο Ιράν, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ, ενώ βρίσκεται και στο επίκεντρο του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και οι διακρίσεις εις βάρος γυναικών και κοριτσιών έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις ζώνες πολέμου και στις χώρες υπό αυταρχικά καθεστώτα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, 250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, σχεδόν 50 εκατομμύρια παιδιά είτε έχουν βιαίως εκτοπιστεί λόγω της βίας, του πολέμου και των ωμοτήτων του, της τρομοκρατίας και των εξεγέρσεων, είτε έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες και πολλά συνεχίζουν να υφίστανται κάθε μορφή διακρίσεων, βίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης, καταναγκαστικής εργασίας, φτώχειας και υποσιτισμού·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, 1 στα 200 παιδιά στον κόσμο είναι πρόσφυγας, σχεδόν το 1/3 των παιδιών που ζουν εκτός της χώρας γεννήσεώς τους είναι πρόσφυγες και ο αριθμός των παιδιών προσφύγων διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 2005-2015·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου «σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία», στο πλαίσιο του οποίου οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και βοήθειας, που περιλαμβάνει την ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη διατροφή και στην υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 26/28(36) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητεί από το προσεχές Κοινωνικό Φόρουμ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επικεντρωθεί στην πρόσβαση σε φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχει κάθε άνθρωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι αρχές πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού που έχει αποχωριστεί τον έναν ή και τους δύο γονείς·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και η παράνομη δίωξή τους εξακολουθούν σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο, και οι εις βάρος τους διακρίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την παιδεία, την απασχόληση και άλλους τομείς είναι ευρέως διαδεδομένη·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να ακούγονται από όλο τον κόσμο καταγγελίες για παραβιάσεις των ατομικών και πολιτικών, οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, καθώς και για περιβαλλοντικές ζημίες που απορρέουν από τις παράνομες πρακτικές ορισμένων φορέων του ιδιωτικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, των παράνομων ροών κεφαλαίων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν σε όλα τα κράτη και σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι διεθνικές είτε άλλου είδους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τομέα τους, την τοποθεσία τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και τη δομή τους, αλλά ότι ο ουσιαστικός έλεγχος και οι μηχανισμοί κυρώσεων παραμένουν πρόκληση για την ανά τον κόσμο εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνονται δεόντως σεβαστά τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και να συνδυάζονται με μια ευέλικτη προσέγγιση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσαρμοσμένης στις δυνατότητές τους·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο 2015, η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα εμπορική στρατηγική «Εμπόριο για όλους», με στόχο τη χρήση του εμπορίου ως μέσου ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ΕΕ ξεκίνησε να επεξεργάζεται νομοθετικές διατάξεις για την αντιμετώπιση του εμπορίου ορυκτών που πυροδοτεί συγκρούσεις·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς αλλά να οργανώνονται με πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον ολυμπιακό χάρτη, και θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αρμονική ανάπτυξη της ανθρωπότητας για την προώθηση μιας ειρηνικής κοινωνίας που μέλημά της είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, φυλής, θρησκείας, φύλου, ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή σεξουαλικών χαρακτηριστικών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές θίγουν την πρόσβαση στο νερό, στους φυσικούς πόρους και στα τρόφιμα·

Κεντρική θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών απειλούνται σε όλο τον κόσμο και ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητείται σοβαρά σε πολλά μέρη του κόσμου, μεταξύ άλλων από απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά και από τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πολυάριθμες, συνεχώς αυξανόμενες απόπειρες συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους αυξανόμενους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης και την αύξηση του αριθμού των κατασταλτικών νόμων που επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών και που θεσπίζονται σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα, μεταξύ άλλων με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (μέσω της θέσπισης αντιτρομοκρατικών νόμων, της κήρυξης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της λήψης μέτρων ασφαλείας), ενώ συχνά παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και συχνή κατάχρηση των εν λόγω κατασταλτικών νόμων· υπενθυμίζει ότι τα νομοθετήματα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβάλλουν στη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί τη σαφή καταδίκη τέτοιων καταχρήσεων και παραβιάσεων·

3.  τονίζει απερίφραστα ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί για μια ΚΕΠΠΑ, αλλά και κάθε άλλη πολιτική με εξωτερική διάσταση, που βασίζεται στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι οι αρχές αυτές είναι επίσης εγγενή στοιχεία της εξωτερικής δράσης πέρα από την ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών και των ανθρωπιστικών πολιτικών·

4.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τις δεσμεύσεις τους για την προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, την προστασία και την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη με κάθε ειρηνικό μέσο, και να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών της εταίρων, και σε όλα τα επίπεδα·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα, μιλώντας με μια φωνή υπέρ του αδιαίρετου και οικουμενικού χαρακτήρα, της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, επικυρώνοντας, ιδίως, όλες τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ·

6.  τονίζει ότι, για να αποτελέσει η ΕΕ αξιόπιστο παράγοντα στις εξωτερικές σχέσεις, θα πρέπει να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών, με έμφαση στις στρατηγικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προαγωγή και την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτόν, και θα πρέπει να στοχεύει προς μια συστηματικά συνεπή και συνεκτική εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

7.  εφιστά την προσοχή στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, όπως αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στο έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στήριξης της δημοκρατίας και παρατήρησης εκλογών, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, στις μηνιαίες συζητήσεις της Ολομέλειας και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και στις πολυάριθμες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονται σήμερα επιθέσεις· καλεί την ΕΕ, και ιδίως την ΑΕ/ΥΕ, να ακολουθήσει μια πολιτική στο πλαίσιο της οποίας να καταγγέλλει, συστηματικά και αδιαμφισβήτητα, τις δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε απόπειρα βίαιων ενεργειών, διώξεων, απειλών, παρενόχλησης, βίαιης εξαφάνισης, φυλάκισης ή αδικαιολόγητης σύλληψής τους, να καταδικάσει εκείνους που διαπράττουν ή ανέχονται τέτοιες θηριωδίες και να εντείνει τη δημόσια διπλωματία της με ανοικτή και σαφή υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και όταν πρόκειται να καταθέσουν μαρτυρίες σε πολυμερή φόρουμ· καλεί την ΕΕ να διατυπώσει προσανατολισμούς για την πολιτική αυτή, δεδομένου ότι αυτό θα προσδώσει συνοχή στις τρέχουσες προτεραιότητές της, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στις διάφορες υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε φυλακισμένους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με επί μέρους περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο· ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος για την αποτελεσματική παρακολούθηση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, με σαφή σημεία αναφοράς και δείκτες· επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για τη χορήγηση έκτακτης άμεσης χρηματοδοτικής και υλικής στήριξης στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και του ταμείου έκτακτης ανάγκης, το οποίο επιτρέπει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ να δίνουν άμεσες ad hoc ενισχύσεις στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οποίων η ζωή απειλείται άμεσα·

9.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν την ίδρυση εθνικών ιδρυμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με επαρκή εντολή, πόρους και εμπειρογνωμοσύνη ώστε να διασφαλίζουν την κατοχύρωση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  υπενθυμίζει την ανάγκη ανάπτυξης των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου βασισμένου στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του δεύτερου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019), και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν πλήρως, συνεκτικά, διαφανώς και εγκαίρως τις ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει και να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τη δημοκρατία· τονίζει ότι απαιτούνται συναίνεση και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή του σχεδίου δράσης, και προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την υλοποίηση και την επανεξέταση του σχεδίου δράσης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκ μέρους τους υλοποίηση του σχεδίου δράσης·

12.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στο δεύτερο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά, αφενός, τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται σε αντιπροσωπείες καθώς και στην Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και, αφετέρου, τα κονδύλια που διατίθενται σε έργα·

13.  θεωρεί ότι η ελεύθερη κοινωνία των πολιτών αποτελεί ένα από τα θεμέλια για την προστασία και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών και, κατά συνέπεια, ανησυχεί για το γεγονός ότι τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνονται και ότι οι επιθέσεις εναντίων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά δημοσιογράφων αυξάνονται διαρκώς, σε παγκόσμιο επίπεδο· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμπερίληψη στο σχέδιο δράσης ενός στόχου για την αντιμετώπιση των απειλών κατά των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί από την ΕΕ να θέσει σε εφαρμογή τις περιγραφόμενες ενέργειες· παροτρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην εξωτερική δράση της ΕΕ να εντοπίσουν και να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και να εντείνουν τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τα κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα και τις τοπικές αρχές και με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς επί τόπου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το σχέδιο δράσης δεν περιλαμβάνει ξεχωριστό στόχο για την προαγωγή των δημοκρατικών προτύπων στις χώρες εταίρους· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας·

Ετήσια έκθεση της EE

14.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί, να συμπτυχθεί και να συστηματοποιηθεί το θεματικό μέρος της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμο στο κοινό· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ετήσια έκθεση θα πρέπει να ενισχυθεί με μια πιο αντικειμενική προσέγγιση, βάσει της οποίας, εκτός από τα επιτεύγματα και τις βέλτιστες πρακτικές, η έκθεση θα επισημαίνει τις πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις και τους περιορισμούς που απαντώνται σε τρίτες χώρες και θα διατυπώνει συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ΕΥΕΔ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι εκθέσεις ανά χώρα που αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο περιγραφικές, να αντανακλούν την εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά χώρα και να παρέχουν επισκόπηση του αντίκτυπου της επιτόπιας δράσης της ΕΕ·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συστηματική υποβολή διεξοδικών εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τα πολιτικά συμπεράσματα που συνάχθηκαν από ενέργειες που έγιναν μετά από ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· εμμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ταχεία και κατάλληλη αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τα πρώτα κιόλας στάδια των παραβιάσεων αυτών· χαιρετίζει εν προκειμένω τη συνέχεια που έδωσε η ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα ψηφίσματα που αφορούν συζητήσεις για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια περιεκτική γραπτή απάντηση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο· επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε έτος, μία κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ και μία σε απάντηση στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου·

Ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EEEE)

16.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας πιο ισχυρής και περισσότερο ευέλικτης εντολής του ΕΕΕΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συνεκτικότητας και της προβολής της ΕΕ όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· κρίνει, ακόμη, ότι ο ΕΕΕΕ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και να διαθέτει εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη·

17.  τονίζει τη σπουδαιότητα της συστηματικής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών και της γνήσιας και σε βάθος διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της, κατά την προετοιμασία των ταξιδιών του ΕΕΕΕ σε χώρες εταίρους· εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για τη στενή συνεργασία του ΕΕΕΕ με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εκπροσώπων, νέων και παιδιών, καθώς και με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς , πριν, κατά και μετά από τις επισκέψεις του σε τρίτες χώρες, και τονίζει τη σημασία της συνεχούς και όλο και στενότερης συνεργασίας προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και την ανάγκη για σαφείς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης· υποστηρίζει πλήρως την έμφαση που δίνει ο ΕΕΕΕ στην προώθηση και την προστασία ενός ανοιχτού χώρου για την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της εντολής του· καλεί τον ΕΕΕΕ να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο μετά τις επισκέψεις του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το έργο και ο αντίκτυπος του ΕΕΕΕ μπορούν να αποτιμηθούν μόνο εν μέρει μέσω της επισκόπησης της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, μέσω των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω των διαθέσιμων ομιλιών του· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχέδιά του, ούτε εκθέσεις προόδου ή επισκοπήσεις·

18.  ενθαρρύνει τον ΕΕΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει συστηματικά τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει τη συνεργασία της ΕΕ με όλους τους συναφείς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ως γενική αρχή την πρακτική να περιλαμβάνεται συστηματικά η συνεργασία με τον ΕΕΕΕ στην εντολή των μελλοντικών γεωγραφικών ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ·

Στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

19.  χαιρετίζει την προσθήκη της δημοκρατίας στις στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ως αναγκαίου στοιχείου κάθε σφαιρικής ανάλυσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις χώρες εταίρους·

20.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία πολιτικών διαλόγων υψηλού επιπέδου, διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ετήσιων προγραμμάτων δράσης·

21.  επαναλαμβάνει ότι οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε δράσεις της ΕΕ που θα εφαρμόζονται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες προόδου και να προβλέπουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους όταν κρίνεται αναγκαίο· επισημαίνει την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· ζητεί να βελτιωθούν περαιτέρω η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των πρεσβειών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά τη χάραξη και την υλοποίηση των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαναλαμβάνει το αίτημά του να αποκτήσουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσβαση στις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να τηρούνται ενήμερα ως προς τον τρόπο υλοποίησης αυτών των στρατηγικών από την ΕΕ, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται σε μορφότυπο που θα επιτρέπει στους βουλευτές του ΕΚ να εκπληρώνουν σωστά το ελεγκτικό τους καθήκον·

22.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής συνεπούς και ορατής πολιτικής της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών και μιας περισσότερο διαρθρωμένης κατανόησης της χρήσης της δημόσιας διπλωματίας· ενθαρρύνει τη δημοσίευση στρατηγικών και οδικών χαρτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και την καθιέρωση αποτελεσματικής ανάδρασης, παρακολούθησης των περιπτώσεων και ανταλλαγής πληροφοριών·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ορισμό σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και θέματα φύλου σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον ρόλο των σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να μην υφίσταται πολιτικές παρεμβάσεις και παρενοχλήσεις από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών, ιδίως κατά τις επαφές τους με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την κοινωνία των πολιτών· εμμένει στη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ ως προς το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού και την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΜΔΔΑ για την περίοδο 2014-2020, και ζητεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΜΔΔΑ, να διατηρηθεί για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· επαναλαμβάνει την ανάγκη συνοχής και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και τονίζει ότι η ενίσχυση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα μέσα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

25.  ζητεί την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του ΕΜΔΔΑ κάθε χρόνο, και όχι, όπως πιο πρόσφατα, ανά διετία (2016-2017), προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία για την αντιμετώπιση εξελισσόμενων καταστάσεων και η βέλτιστη συμπληρωματικότητα με τα άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ·

Διάλογοι και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

26.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στους διαλόγους που επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας, υπό τον όρο ότι επιτρέπουν στους συνομιλητές να ασχοληθούν με ζητήματα ουσίας και να αποστείλουν ουσιαστικά πολιτικά μηνύματα, ότι είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και ότι συνοδεύονται από συνεπή παρακολούθηση που υπερβαίνει την απλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και προκλήσεις· καλεί την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει συστηματικά συζητήσεις για την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών σε όλους τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

27.  αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής σε ειδικούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαλόγους ακόμη και με χώρες που έχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να συνάγει σαφή πολιτικά συμπεράσματα όταν οι εν λόγω διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν θετική έκβαση· προειδοποιεί για τον κίνδυνο παραμερισμού των συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολιτικούς διαλόγους υψηλού επιπέδου·

28.  επιμένει ότι οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτάσσονται σε άλλα συμφέροντα στις πολιτικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου· υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να αναπτύξει μηχανισμό επανεξέτασης των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο τη βελτίωσή τους· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω διάλογοι αποτυγχάνουν επανειλημμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εργαλεία για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχετική χώρα·

29.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ να διεξάγει συστηματικά προπαρασκευαστικούς διαλόγους με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου τα αποτελέσματά τους να ενσωματώνονται άμεσα στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΑE/ΥΕ και η ΕΥΕΔ να προβάλλουν συστηματικά τις επί μέρους περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΥΕΔ να μεριμνήσει για την συστηματική παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη συστηματοποίηση των ενημερωτικών συναντήσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ένα πολύτιμο εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρέχει πρακτικές οδηγίες για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση έγκριση νέων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

31.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, με την χρησιμοποίηση σαφών δεικτών αναφοράς· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει και να δημοσιεύσει διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε όλες τις τρίτες χώρες, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών διαφορών και κενών υλοποίησης και τη διόρθωσή τους· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, απαιτείται συστηματική και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής

32.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, πολιτισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ενίσχυση της πολιτικής και της διπλωματίας της ΕΕ που αποσκοπεί στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της σχετικά με τις διακρίσεις αυτές· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συναφών συμβάσεων του ΟΗΕ, όπως της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων ή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία· επικροτεί το έργο της ΕΥΕΔ για την κατάρτιση του εγχειριδίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

Αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

33.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πτυχές που αφορούν το φύλο στις αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα-ορόσημα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 και 1820 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2242 που εγκρίθηκε πρόσφατα και αναγνωρίζει στις γυναίκες έναν κεντρικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν, κατά τη διαδικασία επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης, τη συστηματική συμμετοχή γυναικών ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα των ειρηνευτικών διαδικασιών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων·

34.  τονίζει ότι η ΚΠΑΑ είναι ένα μέσο που διασφαλίζει, αφενός, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και, αφετέρου, αποτελεί μέρος των μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

35.  ζητεί την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ολοκλήρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ευελιξία των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν απειλές και περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενοκτονίας ή εθνοκάθαρσης· τονίζει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να εδραιωθεί στο διεθνές δίκαιο η έννοια της «ευθύνης προστασίας» και ότι η ΕΕ, ως κοινότητα αξιών, θα πρέπει να ηγηθεί πρωτοβουλιών και ουσιαστικών δράσεων για την προστασία των πολιτών ακόμη και όταν απειλούνται από το ίδιο τους το κράτος·

36.  υπογραμμίζει ότι η παράνομη διακίνηση μεταναστών συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων και συνιστά μείζονα παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποστολών της ΚΠΑΑ, όπως η Ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, επιχείρηση Sophia (EURONAVFOR MED), αποτελεί τρόπο ουσιαστικής καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτού του είδους·

37.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την ΑΕ/ΥΕ να ζητήσουν από τους αρχηγούς αποστολών της ΕΕ και τους ενδεδειγμένους εκπροσώπους της ΕΕ (επικεφαλής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, Διοικητές Στρατιωτικών Επιχειρήσεων της ΕΕ και ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ) έκθεση σχετικά με περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και να προωθήσουν κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά την δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου, δεσμεύοντας τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να στηρίξουν την ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας με στόχο την πρόληψη ή τον τερματισμό των εγκλημάτων αυτών· ζητεί την ενσωμάτωση πολιτικών για τη διασφάλιση των παιδιών σε όλες τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ που έρχονται σε επαφή με παιδιά·

38.  ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ, στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός κοινού στρατηγικού οράματος για την ασφάλεια, με βάση, αφενός, τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και, αφετέρου, την αναθεώρηση εκ μέρους του ΟΗΕ των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του και της αρχιτεκτονικής του για την εδραίωση της ειρήνης· επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών στον τομέα της διατήρησης της ειρήνης, της πρόληψης των συγκρούσεων, της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων και της επίλυσης των συγκρούσεων, και ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι διαδικασίες για τη χρήση της ΚΠΑΑ προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης των μάχιμων μονάδων της ΕΕ ή μέσω πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, μεριμνώντας παράλληλα για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων στο έργο των αποστολών και των επιχειρήσεων·

Πολυμερής δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

39.  επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχουν κατοχυρωθεί σε συμβάσεις του ΟΗΕ, είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα, όπως συμφωνήθηκε στη Διακήρυξη και στο Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης, του 1993, και ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθεί και να αναπτύσσει το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο του ΟΗΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να κυρώσουν όλες τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, και, ιδίως, από το προαιρετικό πρωτόκολλο για τη θέσπιση μηχανισμών καταγγελιών και ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ·

40.  υπογραμμίζει ότι η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να ασκήσει πιέσεις για μεταρρυθμίσεις του ΟΗΕ με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της δύναμης του πολυμερούς και βασιζόμενου σε κανόνες συστήματος, καθώς και τη διασφάλιση αποδοτικότερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προάσπισης και προώθησης του διεθνούς δικαίου· υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της διασφάλισης της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη, καθώς και των κρατών μελών, για τη βελτίωση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να προσφεύγει συχνότερα σε διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, να προτείνει και να συνυποστηρίζει ψηφίσματα και να παρακολουθεί στενά την διαδικασία Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης στον ΟΗΕ· καταδικάζει το γεγονός ότι τις έδρες στο ΣΑΔΗΕ καταλαμβάνουν συχνά χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημοσιοποιούν την ψήφο τους στο ΣΑΔΗΕ· καλεί εν προκειμένω την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να φροντίσουν ώστε να αντικατοπτρίζεται στις πρακτικές ψηφοφορίας τους ότι τα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά και να καθορίζουν την ψήφο τους επί των ψηφισμάτων του ΣΑΔΗΕ με βάση την ουσία και όχι τον συντάκτη των κειμένων αυτών· τονίζει τη σημασία και την ανάγκη μόνιμης αντιπροσωπείας της ΕΕ σε όλα τα πολυμερή φόρουμ και μεγαλύτερης προβολής των δραστηριοτήτων της ΕΕ·

41.  καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα διαμφισβητούμενα εδάφη στην ανατολική της γειτονία, όπου περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς πραγματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και πρόσβαση στη δικαιοσύνη· καλεί την ΕΕ να θέσει το ζήτημα αυτό στην κορυφή της διμερούς ατζέντας, προκειμένου να βρεθούν λύσεις με τα οικεία κράτη, και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να στηρίξει συγκεκριμένες λύσεις σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν λόγω οντότητες και να στηρίξει το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή·

Προώθηση χώρου ελευθερίας για την κοινωνία των πολιτών και υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

42.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε επίθεση, εκφοβισμό, σύλληψη, δολοφονία, παρενόχληση ή καταπίεση εισαγγελέων, δικαστών, δικηγόρων, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και τυχόν άλλων επαγγελματιών των οποίων η ανεξαρτησία και η επαγγελματική ελευθερία είναι αναγκαίες για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

43.  εκφράζει τη λύπη του για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά υπερασπιστών περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο· καταδικάζει απερίφραστα την ατιμωρησία των δολοφόνων τους και καλεί την ΕΥΕΔ να υποστηρίξει τα αιτήματα για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων για αυτά τα εγκλήματα·

44.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι πολλές χώρες του κόσμου ψήφισαν πρόσφατα αυστηρή νομοθεσία για τις ΜΚΟ, που αποδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και οδηγεί στην αυθαίρετη εφαρμογή της με κυρώσεις όπως η φυλάκιση, η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση της πρόσβασης για τα μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ, ιδίως κατά οργανώσεων που λαμβάνουν δημόσια κονδύλια από το εξωτερικό·

45.  καταδικάζει απερίφραστα την έκδοση ταξιδιωτικών απαγορεύσεων από τις αρχές ως εργαλείο εκφοβισμού και φίμωσης των ανεξάρτητων φωνών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών, καθώς και δικηγόρων και δημοσιογράφων, και τονίζει ότι αυτά τα μέτρα λαμβάνονται συχνά αυθαίρετα και χωρίς δικαστική αιτιολόγηση·

46.  επισημαίνει τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ όσον αφορά την εκ νέου επιβεβαίωση και προώθηση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στη δημοκρατία και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών, γεγονός που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και συμμετοχή στη συνεργασία τους με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι, δέκα χρόνια μετά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα στοιχεία επικοινωνίας των σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των αξιωματούχων συνδέσμων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους δικτυακούς τόπους όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

47.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να θέτουν, σε τακτική βάση, στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, συζήτηση σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την απελευθέρωση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και άλλων, και να οργανώνουν ένα δημόσιο ετήσιο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και τη φυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να εξετάζουν αυτές τις υποθέσεις από κοινού με τους ομολόγους τους σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων των υποθέσεων που θίγονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με συζητήσεις για περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου·

48.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να προσάγει στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς αρχηγούς όταν αυτοί προβαίνουν σε συστηματική κατάχρηση της αστυνομικής και στρατιωτικής ισχύος για να καταπνίξουν διαμαρτυρίες κατά (της διαιώνισης) της εξουσίας τους·

Μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και εσωτερικά εκτοπισμένοι

49.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς γίνονται θύματα συγκρούσεων, κατάρρευσης της διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης μετανάστευσης· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον τεράστιο αριθμό θανάτων στη Μεσόγειο· εκφράζει έντονη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στο δρόμο τους προς την Ευρώπη· επισημαίνει εν προκειμένω το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις διαδρομές των μεταναστών, ακόμη και στο εσωτερικό της ΕΕ· ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση της συνεκτικότητας των μεταναστευτικών πολιτικών και τονίζει την ανάγκη μιας σφαιρικής προσέγγισης για την εξεύρεση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων και συνεκτικών λύσεων βασισμένων στα διεθνή πρότυπα και στις διεθνείς αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα γενεσιουργά αίτια της προσφυγικής κρίσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για επίδειξη αλληλεγγύης, ώστε να προστατευτούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, σε ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της ΕΕ που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαφοροποίησης μεταξύ προσφύγων και μεταναστών·

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαμάχες, οι πόλεμοι, η κατάρρευση της διακυβέρνησης και η έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία συνιστούν βασικές αιτίες μετανάστευσης και εκτοπισμού· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται από τις χώρες υποδοχής πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες δωρεάν, δημόσιας και ποιοτικής εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, στην αγορά εργασίας και σε στέγαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσφύγων· τονίζει ότι η διάθεση των μεταναστών και των προσφύγων να ενσωματωθούν, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, έχει καίρια σημασία για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τις προσπάθειες στήριξης του Λιβάνου και της Ιορδανίας, που παρέχουν καταφύγιο σε άνευ προηγουμένου αριθμούς προσφύγων, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές·

51.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διάβασης, για τη διευκόλυνση τόσο της ομαλής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών όσο και της δράσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθούν οι ομάδες που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι η ΕΕ να παροτρύνει τις εμπλεκόμενες χώρες να προσχωρήσουν το Πρωτόκολλο του Παλέρμο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής της Βαλέτας·

52.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και καλά συντονισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με καταμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών·

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια αναφορικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να κοινοποιούν τις εγγυήσεις που ορίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί άμεσα ή έμμεσα συστήματα ασφαλείας, αστυνομικά συστήματα και δικαστικά συστήματα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

54.  επισημαίνει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για έναν ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης, που τροποποιεί την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου·

55.  θεωρεί ότι, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επανεισδοχών και να διασφαλιστεί η συνοχή των επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να εγκριθούν νέες ευρωπαϊκές συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες να υπερισχύουν έναντι των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

56.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε η εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή να συμβαδίζει με τις διαδικασίες, τα πρότυπα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που επιτρέπουν στην Ευρώπη να εξασφαλίζει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επιστρεφόντων, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες τις περιπτώσεις ασύλου που συνδέονται με το ενδεχόμενο πολιτικών διώξεων, ούτως ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε επιστροφή που ενδέχεται να συνεπάγεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσης ή σε τρίτη χώρα·

57.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των προσφύγων και το διεθνές ναυτικό δίκαιο, καθώς και με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται τη διεθνή αρχή της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο· ζητεί να ενσωματωθούν μηχανισμοί παρακολούθησης, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα η συνεργασία με τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης και τα μέτρα ελέγχου των συνόρων· επιμένει ότι πρέπει να ενσωματωθεί και να παρακολουθείται η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Frontex· ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», περιλαμβανομένου του πιθανού νομικού ορισμού του στο διεθνές δίκαιο·

58.  ζητεί επίσης μια ρήτρα που θα υποδεικνύει ότι οι συμφωνίες αυτές μπορεί να ανασταλούν έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη παράσχουν αποτελεσματικές και επαρκείς διασφαλίσεις σχετικά με την εξατομικευμένη εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου και, γενικότερα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων·

59.  υπενθυμίζει την ανάγκη σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης σε ευρωπαϊκά και διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση να αναπτυχθούν κατάλληλοι νόμιμοι και ασφαλείς δίαυλοι για τη μετανάστευση, με την παράλληλη βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τις πιο αναπτυγμένες τρίτες χώρες να υπογράψουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης με άλλες χώρες για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης και της κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ειδικευμένων ατόμων·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο το πακέτο μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, προκειμένου να προστατεύσουν ιδίως τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι ΛΟΑΔΜ, από τη βία και την εφαρμογή διακρίσεων στη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου και να παράσχουν κατάλληλη κατάρτιση στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν κατάλληλες και εύλογες διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε προγράμματα επανεγκατάστασης, επιτρέποντας την οικογενειακή επανένωση και χορηγώντας θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των διοικητικών και πολιτικών εμποδίων ενάντια στην ταχεία υλοποίηση των δεσμεύσεων μετεγκατάστασης· κατανοεί ότι είναι αναγκαία η ασφαλής επιστροφή των προσώπων που, μετά την εξατομικευμένη αξιολόγηση της αίτησης ασύλου τους, χαρακτηρίζονται μη επιλέξιμα για προστασία στην Ένωση·

61.  ανησυχεί σοβαρά για τον αυξανόμενο αριθμό ανήλικων προσφύγων και για την κατάσταση των ασυνόδευτων, εξαφανισμένων χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα την ταχεία επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων με τα μέλη της οικογενείας τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στα παιδιά πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· καλεί τις διάφορες χώρες να δώσουν τέλος στην κράτηση παιδιών, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες και να διασφαλίζουν την προστασία των παιδιών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επισημαίνει τη σημασία της κατανομής επαρκών πόρων για την προστασία των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα εξαφανίζονται και να σχεδιάσει μια στρατηγική η οποία θα αποτρέπει στο μέλλον την εξαφάνιση ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στην επικράτεια της ΕΕ και θα συμβάλει στον εντοπισμό των αγνοούμενων παιδιών·

62.  αναγνωρίζει ότι οι ΛΟΑΔΜ αιτούντες άσυλο διατρέχουν συχνά επιπλέον κινδύνους στη διάρκεια του ταξιδιού τους και κατά την άφιξή τους στη χώρα όπου αιτούνται άσυλο, οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη μορφή παρενόχλησης, αποκλεισμού, σεξουαλικής ή άλλου είδους βίας· υπενθυμίζει ότι ορισμένες τρίτες χώρες που θεωρούνται «ασφαλείς» για τους αιτούντες άσυλο εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ ή και ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία· υπογραμμίζει ότι οι ευάλωτες ομάδες χρειάζονται επιπρόσθετες διασφαλίσεις και καλεί τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι ΛΟΑΔΜ πρόσφυγες λαμβάνουν την προστασία που απαιτείται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

63.  επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης σε προληπτικά μέτρα, κυρίως μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης και επανένταξης για τους επαναπατριζόμενους·

64.  εφιστά την προσοχή στην προβληματική κατάσταση σχετικά με τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες της Συρίας και θεωρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες στις χώρες αυτές θα έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και, ειδικότερα, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης·

65.  τονίζει τη δραματική κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων, ιδίως τον τεράστιο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων στην Ουκρανία, που συνολικά ανέρχονται σε 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους, το 2015· τονίζει ότι τα προγράμματα για τους πρόσφυγες σε μια περιοχή θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη την πιθανή τύχη και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων επί τόπου και να διασφαλίσουν ότι τους εξασφαλίζεται τουλάχιστον πρόσβαση στη στέγαση και σε τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση·

66.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο εσωτερικού εκτοπισμού, μόνο το 2015 εκτοπίστηκαν 19,3 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω περιβαλλοντικών καταστροφών· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω εκτοπίσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές του Νότου· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι το 85% αυτών των εκτοπίσεων συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως στο εσωτερικό μιας χώρας ή σε τμήματα χωρών·

Εμπορία ανθρώπων

67.  καλεί την ΕΕ να θέσει ως προτεραιότητα στις εξωτερικές της πολιτικές την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο τόσο στο πεδίο της ζήτησης όσο και σε εκείνο της προσφοράς, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θυμάτων και να αυξήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/36/ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων·

68.  υπενθυμίζει ότι τα εγκληματικά δίκτυα επωφελούνται από την αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση, την έλλειψη ασφαλών διαύλων μετανάστευσης, καθώς και από την ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, προκειμένου να τους καταστήσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, δουλείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

69.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μεριμνήσουν για τον χαρακτηρισμό των προσφύγων και των μεταναστών ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή ως θυμάτων παραβιάσεων και καταχρηστικών συμπεριφορών στο πλαίσιο λαθραίας διακίνησης· ζητεί στο πλαίσιο αυτό την κατάρτιση των συνοριοφυλάκων προκειμένου να διασφαλίζεται η ακριβής ταυτοποίηση, που είναι θεμελιώδους σημασίας για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των θυμάτων·

70.  επιδοκιμάζει την ενίσχυση των μέσων των επιχειρήσεων Τρίτων και Ποσειδώνας· επισημαίνει την έναρξη της επιχείρησης EUNAVFOR MED Sophia εναντίον των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο και υποστηρίζει την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

Η σχέση μεταξύ ανάπτυξης, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

72.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας και των ανισοτήτων σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και η ειρήνη και η ασφάλεια, αποτελούν προϋποθέσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων·

73.  επιδοκιμάζει το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες θα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία διεθνούς περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην πραγμάτωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, και ζητεί την υλοποίηση της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών, του 1986, για το δικαίωμα στην ανάπτυξη· υπενθυμίζει την εξαιρετική σημασία της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, για την επίτευξη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι μηχανισμοί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων καθιστούν τη ΣΑΠ μια πραγματικότητα στις πολιτικές της ΕΕ και εκείνες των κρατών μελών της· πιστεύει ότι η εφαρμογή της ΣΑΠ, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, καθώς και σαφώς προσδιορισμένων πλαισίων αποτελεσμάτων, σε όλα τα μέσα και τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, έχει καίρια σημασία για την εκπλήρωση του θεματολογίου του 2030, για την εξασφάλιση της συμπερίληψης των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων και για την ενσωμάτωση σε όλες τις πολιτικές μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα (ΠΒΔ)· επιμένει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ όλων των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΠΒΔ· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα της ανάπτυξης και με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα αυτό· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της χρήσης της εργαλειοθήκης της ΠΒΔ στις αντιπροσωπείες, και να παράσχει στο Κοινοβούλιο μια επισκόπηση της εν λόγω αξιολόγησης·

74.  υπενθυμίζει την εισαγωγή μιας ΠΒΔ στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των αρχών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη, καλύπτοντας ρυθμίσεις τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και επιτόπου, για τον συγχρονισμό των δραστηριοτήτων στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνεργασίας για την ανάπτυξη· ζητεί ευρύτερη διάδοση της εργαλειοθήκης της ΠΒΔ μεταξύ των εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, και στενή παρακολούθηση της εφαρμογής της από την Επιτροπή·

75.  θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους πρέπει να αποτελούν εγκάρσιο στοιχείο για την επίτευξη όλων των στόχων και των σκοπών του θεματολογίου του 2030· ζητεί τη θέσπιση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενός χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου δεικτών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγάλος βαθμός διαφάνειας και λογοδοσίας ως προς αυτό το θέμα, ούτως ώστε οι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη πόροι να φθάνουν πράγματι σε εκείνους που το έχουν ανάγκη·

76.  επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και τον υποσιτισμό και των παραμελημένων ασθενειών· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης μακροπρόθεσμης πολιτικής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την παγκόσμια υγεία, την καινοτομία και την πρόσβαση στα φάρμακα που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με γνώμονα τη διαφύλαξη του δικαιώματος σε ένα βιοτικό επίπεδο που είναι ικανό να εξασφαλίσει την υγεία και την ευημερία κάθε ανθρώπινου όντος χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών, ταυτότητας φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού·

77.  ανησυχεί για τις απόπειρες να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που προορίζονται για την δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της ανάπτυξης, η οποία επίσης επιτρέπει την υλοποίηση πολιτικών απώτερος στόχος των οποίων είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη· τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αποσκοπεί στην εξάλειψη της φτώχειας, και όχι απλώς να αποτελεί ένα μέσο για τον έλεγχο της μετανάστευσης, και υπενθυμίζει τη σημασία του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, προκειμένου να επιδιωχθούν βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεσματική δημοκρατική διακυβέρνηση· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στη βοήθεια της ΕΕ και η λογοδοσία στις επωφελούμενες χώρες, θα πρέπει να περιληφθεί μια ρήτρα κατά της διαφθοράς σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, και ότι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, οι θεσμικές ικανότητες με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης, η δημοκρατική συμμετοχή και η αντιπροσωπευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σταθερότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, και η χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη που επιτρέπει την δίκαιη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου, θα πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους όλων των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· προειδοποιεί για τον κίνδυνο του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού και των συνταγματικών εκτροπών που νομιμοποιούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

78.  σημειώνει το συνεχιζόμενο έλλειμμα χρηματοδότησης λόγω των αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, και τις ελλείψεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος που οδηγούν σε μείωση του εφοδιασμού σε τρόφιμα· ζητεί από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ, από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη της να τιμήσουν τουλάχιστον τις χρηματοδοτικές τους δεσμεύσεις· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ανταποκριθεί στη δέσμευσή τους για τη χορήγηση του 0,7% του ΑΕγχΠ τους για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά επικροτεί τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τους μεγαλύτερους δωρητές παγκοσμίως·

79.  επιδοκιμάζει το νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΕΣ) και το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της φτώχειας, των ανισοτήτων και της παράτυπης μετανάστευσης, με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Αφρική και στη γειτονία της ΕΕ· ζητεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας, ώστε να συμβάλει στη σταθεροποίησή τους·

80.  χαιρετίζει τη συμπερίληψη κεφαλαίου για την ανάπτυξη στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015 και ζητεί αυτό να αποτελέσει πάγια πρακτική για τις εκθέσεις αυτές στο μέλλον·

Εμπόριο, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

81.  ζητεί την ταχεία, αποτελεσματική και σφαιρική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης· κρίνει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

82.  επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράσης με συνεχή, αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς από εταιρείες, όταν αυτά συμβαίνουν, και για τη διασφάλιση της λογοδοσίας τους, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εξωεδαφική διάσταση εταιρειών και της διαγωγής τους·

83.  καλεί τον ΟΗΕ, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν στις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το ζήτημα της αρπαγής γαιών και της μεταχείρισης των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι πέφτουν συχνά θύματα αντιποίνων, δέχονται απειλές, υφίστανται οχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις ή επιθέσεις ή δολοφονούνται·

84.  επιδοκιμάζει τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την προετοιμασία μιας δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αποδοκιμάζει κάθε προσπάθεια παρακώλυσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία, και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις·

85.  υπενθυμίζει τους διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους των κρατών και των εταιρειών όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει με έμφαση ότι, όταν διαπράττονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη πρέπει να παρέχουν στα θύματα πρόσβαση σε αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων για τη διασφάλιση ουσιαστικών διορθωτικών μέτρων για όλα τα θύματα τέτοιου είδους παραβιάσεων, συνιστά ουσιώδες στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες αυτές· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση και στην υλοποίηση σειράς πρωτοβουλιών για την παγκόσμια ευθύνη, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προαγωγή και τον σεβασμό διεθνών προτύπων· επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2016, και το γεγονός ότι ζητούν να περιλαμβάνεται στα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα η πρόσβαση σε ένδικα μέσα·

86.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, οι οποίες λειτουργούν κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε συγκεκριμένους κλάδους· εκτιμά, επομένως, ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία οι πολιτικές της Ένωσης επί θεμάτων ΕΚΕ, περιλαμβανομένων και των εθνικών σχεδίων δράσης σχετικά με την ΕΚΕ, να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΜΜΕ, να εφαρμόζουν την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και να αναγνωρίζουν την ανεπίσημη και διαισθητική προσέγγιση των ΜΜΕ προς την ΕΚΕ· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη λήψη κάθε μέτρου που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετο φόρτο διοικητικής ή οικονομικής φύσης για τις ΜΜΕ, ενώ υποστηρίζει μέτρα που παρέχουν στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν κοινές δράσεις·

87.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, ιδίως σε σχέση με την εμπορική πολιτική της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας·

88.  επαναλαμβάνει την έντονη έκκλησή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες, περιλαμβανομένων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο παρελθόν και πρόκειται να συναφθούν στο μέλλον, μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· θεωρεί επιπλέον ότι απαιτούνται, ως βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας, μηχανισμοί εκ των προτέρων ελέγχου, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας πλαισίου και θα θέτουν προϋποθέσεις για τη σύναψή της, καθώς και μηχανισμοί εκ των υστέρων ελέγχου, οι οποίοι θα προβλέπουν συγκεκριμένες ενέργειες σε απάντηση για παραβιάσεις των εν λόγω ρητρών, όπως κατάλληλες κυρώσεις που θα προβλέπονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κάθε συμφωνίας, που θα φτάνουν έως και την (προσωρινή) αναστολή της συμφωνίας·

89.  ζητεί τη δημιουργία μηχανισμών με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξίσου από τα κράτη και τις εταιρείες, και τη θέσπιση μηχανισμών υποβολής καταγγελιών για ανθρώπους των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται από τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

90.  λαμβάνει υπό σημείωση τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης (COM(2016)0616), που αποσκοπεί στην ενίσχυση του εν λόγω ελέγχου, δεδομένου ότι ορισμένα είδη και τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

91.  εκφράζει ικανοποίηση για η σύναψη συμφωνίας για την επικαιροποίηση των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ όσον αφορά εμπορεύματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια ή άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και ζητεί την ουσιαστική και πλήρη εφαρμογή αυτού του καίριας σημασίας νομοθετήματος· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης παρόμοιας νομοθεσίας, καθώς και να δρομολογήσουν μια πρωτοβουλία για την προώθηση ενός διεθνούς πλαισίου σχετικά με τα εργαλεία βασανισμού και τη θανατική ποινή· χαιρετίζει τη πρωτοβουλία που αφορά κανονισμό για την δημιουργία ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες· επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης· υπογραμμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κριτήριο για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής αποτελούν προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο και καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία για τη μετάβαση προς μια πιο σύγχρονη, ευέλικτη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτική εξαγωγών· καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν αυστηρότερους και βασισμένους περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα ελέγχους εξαγωγής όπλων, ιδίως όταν πρόκειται για χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό βίαιας εσωτερικής καταστολής και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

92.  επικροτεί την έγκριση της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», μέσω της οποίας σκοπεύει να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εμπορική πολιτική και να χρησιμοποιήσει τη θέση της ΕΕ ως εμπορικού συνασπισμού για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι, για να συμβεί αυτό, θα χρειαστεί πλήρης συνοχή και συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών στους τομείς της εμπορικής και της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΓΔ, της ΕΥΕΔ και των αρχών των κρατών μελών· σημειώνει τα σχέδια της Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διπλωματίας και τονίζει ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη συζήτηση για το κανονιστικό πλαίσιο και τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις σε χώρες όπου ενδέχεται να αυξηθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ και συνιστά να βελτιωθούν οι εκ των υστέρων έλεγχοι για την αξιολόγηση του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των υποστηριζόμενων από την ΕΤΕπ έργων·

93.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νέο κανονισμό για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ +), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, ως βασικό μέσο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που προωθεί τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες· επιδοκιμάζει ιδίως το γεγονός ότι τα εμπορικά οφέλη του ΣΓΠ+, εξαρτώνται εγγενώς και νομίμως από τη συνεχή εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί τη δημοσιοποίηση της πρώτης διετούς έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΓΠ+, καθώς και τον διάλογο με το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εν λόγω έκθεση, πριν από τη δημοσίευσή της· σημειώνει ότι έχουν αναφερθεί επανειλημμένες παραβιάσεις των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε πολλές χώρες με καθεστώς ΣΓΠ+ και ζητεί να επιβληθεί πραγματικά η εφαρμογή του ΣΓΠ+· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες να περιληφθεί το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στον κατάλογο των συμβάσεων που απαιτούνται για την απόκτηση του καθεστώτος ΣΓΠ+ και καλεί τα κράτη που υποβάλλουν αιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος αυτού και δεν είναι μέρη της Σύμβασης, να την κυρώσουν·

94.  επικροτεί το γεγονός ότι 14 χώρες απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ+, το οποίο εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014, και επιδοκιμάζει επίσης την πολύ αναγκαία συμμόρφωση με 27 διεθνείς συμβάσεις, περιλαμβανομένων των συμβάσεων για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

95.  επαναλαμβάνει την επίμονη έκκλησή του για λεπτομερή και εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

96.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση νέων κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την ανάλυση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο αξιολογήσεων των επιπτώσεων των σχετικών με το εμπόριο πρωτοβουλιών πολιτικής(60), εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ποιότητα των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα προβληματισμών στην εκτίμηση αντικτύπου βιωσιμότητας (ΕΑΒ) της συμφωνίας ΕΕ-Βιρμανίας για την προστασία των επενδύσεων, καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την πραγματοποίηση μιας διεξοδικής αξιολόγησης, ως μέρος της εκ των υστέρων αξιολόγησης των συμφωνιών αυτών·

Αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

97.  εκφράζει ανησυχία για την ανάθεση της διεξαγωγής μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων σε χώρες με κακό ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022 και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το 2022, καθώς και για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οφείλονται σε μείζονος σημασίας αθλητικές εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των εξαναγκαστικών εξώσεων χωρίς διαβούλευση ή αποζημίωση του οικείου πληθυσμού, ή των συνθηκών εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων όπως παιδιά και μετανάστες εργαζόμενοι, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δουλεία, και της φίμωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν τέτοιου είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τα ιδεώδη του αθλητισμού, εφαρμόζοντας μηχανισμούς διασφάλισης για την πρόληψη, την παρακολούθηση και την παροχή ένδικων μέσων για όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις· ζητεί την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, τους επιχειρηματικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον προσδιορισμό των τρόπων συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις αυτές·

Πρόσωπα με αναπηρίες

98.  επιδοκιμάζει τους νέους στόχους 12 και 16, και ιδίως το σημείο 16στ, των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία θα αναφέρεται συστηματικά στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· σημειώνει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των αναγκών των προσώπων με αναπηρία στο πλαίσιο των προσπαθειών μη εφαρμογής διακρίσεων· ζητεί να διενεργηθεί διεξοδική εξέταση της αποτελεσματικότητας των έργων που συνδέονται με την αναπηρία, και την κατάλληλη συμμετοχή των οργανώσεων των προσώπων με αναπηρίες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση αυτών των έργων·

99.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα με αναπηρία έχουν πραγματική ελευθερία κινήσεων σε δημόσιους χώρους και, συνεπώς, ισότητα ευκαιριών για τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή·

100.  ζητεί με επιμονή την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και ενέργειες της ΕΕ, και ιδίως στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, δίδοντας την κατάλληλη απάντηση στις ειδικές ανάγκες τους λόγω των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και συχνά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση, κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση· υποστηρίζει σθεναρά τη σύσταση να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις στρατηγικές της ΕΕ για την αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πολιτικών και της εξωτερικής δράσης της·

101.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία από τις χώρες που δεν την έχουν ακόμη κυρώσει ή εφαρμόσει· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία στο εσωτερικό της· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή ενός θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα διασφαλίζει ότι δεν παραμελείται κανείς, όπως προτείνει και η επιτροπή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρία στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επισκόπησής της όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης στην ΕΕ·

Δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών

102.  επιδοκιμάζει την έγκριση του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων (2016-2020), το οποίο περιέχει διεξοδικό κατάλογο ενεργειών για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα και τη χειραφέτηση· τονίζει ότι αυτό το σχέδιο δράσης θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· επιδοκιμάζει επίσης την έγκριση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων (2016-2019), η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο· επαναβεβαιώνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπορούν να θυσιάζονται στον βωμό συγκεκριμένων απαγορεύσεων λόγω θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την υποστήριξή της στην υλοποίηση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, τη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη και τις αντίστοιχες επισκοπήσεις αποτελεσμάτων, και από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και εκείνης του Καΐρου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των γενετήσιων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και να διασφαλισθεί ότι παρέχεται όλη η απαραίτητη ασφαλής ιατρική και ψυχολογική βοήθεια και υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα βιασμού εν καιρώ πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης, όπως προβλέπεται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία, η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και η πρόσβαση στο πλήρες φάσμα υπηρεσιών γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τον περιορισμό των ποσοστών παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες· τονίζει ότι η προάσπιση όλων των δικαιωμάτων των γυναικών, η διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και η εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων εις βάρος τους είναι ουσιώδεις για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· υπογραμμίζει το δικαίωμα όλων να αποφασίζουν ελεύθερα για θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία· αναγνωρίζει εν προκειμένω τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα των γυναικών στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικογενειακό προγραμματισμό·

103.  καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και των πράξεων βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών συνηθειών των παιδικών και καταναγκαστικών γάμων ή του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της εκμετάλλευσης και της δουλείας, της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου· θεωρεί ότι η βία εναντίον των γυναικών εκφράζεται και με τρόπο ψυχολογικό και υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ενσωμάτωση στρατηγικών προστασίας κατά της σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου, καθώς και υγειονομικών μέτρων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν πρέπει μόνο να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, αλλά επιπλέον να θέσουν ως προτεραιότητα την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου για τα κορίτσια και τα αγόρια από μικρή ηλικία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επικυρώσουν ταχέως τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ώστε να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2016, για την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική πράξη σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι η σύμβαση αυτή θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και θα αυξήσει την υπευθυνότητα της ΕΕ καθώς και τον ρόλο της στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν σθεναρά την υπογραφή και τη σύναψη της σύμβασης από την ΕΕ και, παράλληλα, να ενθαρρύνουν τα 14 κράτη μέλη που ακόμη δεν το έχουν πράξει να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης αυτής· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες της υγείας, οι αστυνομικές δυνάμεις, οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι διπλωμάτες και το ειρηνευτικό προσωπικό, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν να βοηθούν και να στηρίζουν τα θύματα βίας, ειδικότερα τις γυναίκες και τα παιδιά, σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε επιτόπιες επιχειρήσεις·

104.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θίγουν τις γυναίκες και τα παιδιά στους καταυλισμούς προσφύγων και στα κέντρα υποδοχής, καθώς και για τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας και άνισης μεταχείρισης γυναικών και παιδιών· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να επιδιώξει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και ορθών πρακτικών στις τρίτες χώρες· τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες και τα παιδιά που κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική φροντίδα, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, καθώς και την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η σίτιση των παιδιών σε καταυλισμούς προσφύγων, περιοχές συγκρούσεων και περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα·

105.  σημειώνει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τη διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένων των παρενοχλήσεων, της τρομοκράτησης και του εκφοβισμού, και να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

106.  επικροτεί την έγκριση και υποστηρίζει την εφαρμογή του πρόσφατου ψηφίσματος 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καθιστά τις γυναίκες κεντρική συνιστώσα κάθε προσπάθειας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενσωμάτωση των θεματολογίων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις της οικοδόμησης της ειρήνης· τονίζει τη σημασία της ίσης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων και στις διαδικασίες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης· συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

107.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι Ρομά, και ιδίως οι γυναίκες Ρομά, εξακολουθούν να υπόκεινται εκτεταμένες διακρίσεις και αντιαθιγγανισμό, που διαιωνίζει τον κύκλο της μειονεξίας, του αποκλεισμού, του διαχωρισμού και της περιθωριοποίησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά, διασφαλίζοντας το δικαίωμα σε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, στέγαση και κοινωνική προστασία·

108.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ισότητας των φύλων στο πεδίο της πολιτικής και την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων, η οποία υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία· θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν την ισότητα των φύλων στις διαδικασίες οικοδόμησης και διατήρησης της δημοκρατίας και να καταπολεμούν κάθε μορφή διάκρισης ανάμεσα στα δυο φύλα μέσα στην κοινωνία· τονίζει ότι οι εκθέσεις που συντάσσουν οι επιτροπές παρατηρητών σε εκλογές προσφέρουν ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές για τον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τρίτες χώρες όσον αφορά τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία και στο δημοκρατικό βίο της χώρας·

109.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές είναι περιορισμένη·

110.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την εξεύρεση και διατήρηση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «Women at work 2016» (Εργαζόμενες γυναίκες 2016)·

111.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες στον επιχειρηματικό τομέα, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων και η κοινωνική αποθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για περαιτέρω χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως στους τομείς της αυτοαπασχόλησης και των ΜΜΕ·

112.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και μικροπιστώσεις είναι ουσιαστικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών και την πρόληψη της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

113.  ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε συνδικαλιστικές και λοιπές οργανώσεις, ως σημαντικό παράγοντα για την ενσωμάτωση της πτυχής του φύλου σε ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας·

114.  προτρέπει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εστιάσουν την προσοχή τους στην οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, προωθώντας τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις, καθώς και στην εκτέλεση περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών έργων·

115.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη τους την διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και σε όλες τις σχετικές χρηματοδοτήσεις της ΕΕ·

116.  ζητεί την υλοποίηση επενδύσεων υπέρ των γυναικών και των νέων, ως αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της φτώχειας, και ιδίως της φτώχειας των γυναικών·

117.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, πλήττοντας ιδιαιτέρως τις ευάλωτες και αδύναμες ομάδες στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια πραγματικά αποτελεσματική στρατηγική για τη δημόσια υγεία·

Δικαιώματα του παιδιού

118.  επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής σε ολόκληρο τον κόσμο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, και ζητεί από την ΕΕ να πραγματοποιεί συστηματικές διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς για τα δικαιώματα του παιδιού και να εγείρει, στους πολιτικούς της διαλόγους και στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, το ζήτημα των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κρατών να εφαρμόζουν τη σύμβαση· επιδοκιμάζει την κύρωση της σύμβασης από το Νότιο Σουδάν και τη Σομαλία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσουν τρόπους και μέσα για να προσχωρήσει η ΕΕ στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

119.  ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ την προώθηση της εργαλειοθήκης που ανέπτυξε μαζί με τη UNICEF για τα δικαιώματα των παιδιών με την ονομασία «Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στη συνεργασία για την ανάπτυξη» μέσω των εξωτερικών αντιπροσωπειών της και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ στον τομέα αυτό· επισημαίνει το σοβαρό ζήτημα της μη καταχώρησης σε μητρώα των παιδιών που γεννιούνται μακριά από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό στην περίπτωση των προσφύγων, και καλεί την ΕΕ να εγείρει, όποτε ενδείκνυται, το ζήτημα αυτό στους πολιτικούς διαλόγους της με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικές και να προωθήσει σε διεθνή φόρουμ την προστασία των παιδιών φυλακισμένων γονέων, προκειμένου να ξεπεράσουν τις διακρίσεις και τον στιγματισμό εις βάρος τους· τονίζει ότι εκατομμύρια παιδιά συνέχισαν να υποφέρουν από υποσιτισμό και ότι πάρα πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν μη αναστρέψιμες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ακόμη και τον θάνατο· καλεί την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει καινοτόμους τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του υποσιτισμού, ιδίως μεταξύ των παιδιών, αξιοποιώντας πλήρως ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και συμπεριλαμβάνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους υπόλοιπους διαθέσιμους πόρους, και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

120.  τονίζει την ανάγκη για παροχή διεθνούς συνδρομής στις προσπάθειες για την αναζήτηση και απελευθέρωση γυναικών και παιδιών που εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων, καθώς και για την προώθηση ειδικών προγραμμάτων για τη μεταχείριση των πρώην αιχμαλώτων, εντός της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο· εκφράζει ανησυχία για τη στρατολόγηση παιδιών από τρομοκρατικές ομάδες και τη συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές και στρατιωτικές ενέργειες· τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές για την καθοδήγηση της αναζήτησης και την απελευθέρωση, την αποκατάσταση και την επανένταξη των παιδιών αυτών· εμμένει στην ανάγκη προώθησης πολιτικών υπέρ του αφοπλισμού, την αποκατάστασης και της επανένταξης των παιδιών-στρατιωτών· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για τα επόμενα πέντε έτη, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ και να προωθηθούν τα δικαιώματα των παιδιών, συνεισφέροντας ιδίως στη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε νερό, σε υγειονομικές υποδομές, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, μεταξύ των άλλων και σε περιοχές ενόπλων συγκρούσεων και σε καταυλισμούς προσφύγων·

Δικαιώματα των ηλικιωμένων

121.  επιδοκιμάζει τον στόχο 16ζ του σχεδίου δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων· εκφράζει ανησυχία για τον αρνητικό αντίκτυπο των διακρίσεων λόγω ηλικίας· υπογραμμίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι όσον αφορά την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπως η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και υγειονομική περίθαλψη· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την τρέχουσα αναθεώρηση του διεθνούς σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση, για να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων και να προσδιορίσουν πιθανές ελλείψεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εμπλακούν ενεργά στην ομάδα ανοιχτής σύνθεσης των Ηνωμένων Εθνών για τη γήρανση και να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκπόνησης μιας νέας νομοθετικής πράξης·

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

122.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση της βίας και των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔΜ· καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη αύξηση των νόμων που επιβάλλουν διακρίσεις, καθώς και των πράξεων βίας εναντίον ανθρώπων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και το γεγονός ότι 73 χώρες θεωρούν ακόμη ποινικό αδίκημα την ομοφυλοφιλία (μεταξύ άλλων με την κατηγορία της «ακολασίας» εις βάρος των ΛΟΑΔΜ), 13(61) από τις οποίες επιτρέπουν την ποινή του θανάτου, ενώ 20 χώρες θεωρούν ποινικό αδίκημα τη διεμφυλική ταυτότητα· εκφράζει έντονη ανησυχία για τους λεγόμενους «νόμους προπαγάνδας», που επιδιώκουν τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι των ΛΟΑΔΜ και εκείνων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα αυτών των προσώπων· καλεί όλα τα κράτη με τέτοιους νόμους να αποσύρουν τις εν λόγω διατάξεις· καταδικάζει απερίφραστα τους αυξανόμενους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων τους, καθώς και τα εμπόδια στην άσκηση αυτών των ελευθεριών, σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις, όπως οι πορείες υπερηφάνειας, με βίαιες ενίοτε αντιδράσεις από τις αρχές κατά των διαδηλωτών· επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών και την ευθύνη των κρατών να διασφαλίζουν την τήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων και την προστασία αυτών που τα ασκούν· ζητεί από την ΕΥΕΔ να δώσει προτεραιότητα και ισχυρότερο χαρακτήρα στις δράσεις της σε χώρες όπου οι ΛΟΑΔΜ δολοφονούνται ή υφίστανται πράξεις βίας και κακομεταχείριση, καταδικάζοντας αυτές τις πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το πεδίο· τονίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη του έργου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, μέσω της αύξησης των πόρων για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, της πραγματοποίησης εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση του ΕΜΔΔΑ, για το ευρύ κοινό όσον αφορά τις διακρίσεις και τη βία που υφίστανται οι ΛΟΑΔΜ, και εξασφαλίζοντας την παροχή επείγουσας βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη τέτοιας υποστήριξης· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τους αρμόδιους φορείς να προωθήσουν ενεργά τα εν λόγω δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

123.  χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, που εξέδωσε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ασκήσουν πιέσεις για μια πιο στρατηγική και συστημική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της παροχής σχετικής κατάρτισης στο προσωπικό της ΕΕ σε τρίτες χώρες, προκειμένου να θέσουν αποτελεσματικά το ζήτημα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε πολιτικούς διαλόγους και σε διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και σε πολυμερή φόρουμ· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνουν ευρέως γνωστές μεταξύ των ΛΟΑΔΜ· ζητεί να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αύξηση της συνοχής μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

124.  ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμβάλουν περαιτέρω στον προβληματισμό σχετικά με την αναγνώριση του γάμου ή της αστικής ένωσης μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου ως πολιτικού και κοινωνικού ζητήματος που είναι και ζήτημα ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων· επικροτεί το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες σέβονται το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας με γάμο, σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των ενώσεων αυτών και των ομόφυλων οικογενειών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία, τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, προστατεύοντας τα εισοδήματα των οικογενειών και των παιδιών·

Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των προσώπων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες

125.  ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα διακρίσεων και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές και διαταραχές· σημειώνει ότι οι περισσότεροι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα συστήματα πολιτικής εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων, γεγονός που αντιβαίνει στο δικαίωμά τους σε ελεύθερη, προηγούμενη και συνειδητή συναίνεση, το οποίο κατοχυρώνεται στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανάπτυξη, του 2005· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις καταγγελίες για ευρέως διαδεδομένες και αυξανόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως διώξεις, αυθαίρετες συλλήψεις και δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτοπίσεις πληθυσμών, αρπαγή γαιών και παραβιάσεις δικαιωμάτων από ιδιωτικές επιχειρήσεις·

126.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί πλήττονται ιδιαίτερα από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με ορυκτούς πόρους· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν αυστηρά νομικά πλαίσια και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης τόσο στον εξορυκτικό τομέα όσο και σε σχέση με άλλους πόρους και, συνεπώς, τον σεβασμό της ελεύθερης, προηγούμενης και συνειδητής συναίνεσης των τοπικών πληθυσμών καθώς και της Δήλωσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να ενισχύσουν τον διάλογο με τους αυτόχθονες πληθυσμούς επιτόπου, προκειμένου να προσδιορίζονται και να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

127.  επισημαίνει ότι οι κοινότητες μειονοτήτων έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προάγεται η πλήρης και ουσιαστική ισότητα μεταξύ των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητα και αυτών που ανήκουν στην πλειονότητα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών διεύρυνσης·

Δικαιώματα των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας

128.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι μεταξύ άλλων η άρνηση ισότητας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τον ανησυχητικό αριθμό βίαιων επιθέσεων λόγω κάστας κατά των Dalit και τις θεσμοθετημένες διακρίσεις που παραμένουν ατιμώρητες· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ σε σχέση με τις διακρίσεις λόγω κάστας και ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία για να εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) / μεταβατική δικαιοσύνη

129.  υπενθυμίζει την οικουμενικότητα του ΔΠΔ και επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στο έργο του· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΔΠΔ όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, καθώς και σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί έναντι οποιασδήποτε απόπειρας υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

130.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 στο οποίο καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να προωθήσουν την προσφυγή του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΔΠΔ προκειμένου να διερευνηθούν τα εγκλήματα που διαπράττονται από το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία κατά Χριστιανών (Χαλδαίων/Συριανών/Ασσυρίων), των Γιαζίντι και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

131.  επικροτεί τη δήλωση της Ουκρανίας με την οποία αποδέχεται τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη χώρα μετά τις 20 Φεβρουαρίου 2014, καθώς η εν λόγω δήλωση παρέχει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα του ΔΠΔ να εξετάσει εάν το δικαστήριο θα μπορούσε να ερευνήσει παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων, μολονότι η Ουκρανία δεν είναι ακόμα μέλος του ΔΠΔ·

132.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς τη μεταβατική δικαιοσύνη, καθώς και το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη της μεταβατικής δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος περιφερειακός οργανισμός που θεσπίζει μια τέτοια πολιτική· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους ειδικούς εντεταλμένους της, να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της Ρώμης, και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι πολυάριθμα εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο, και να συνεχίσουν να παρέχουν ισχυρή πολιτική και διπλωματική στήριξη στις προσπάθειες για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ του ΔΠΔ και του ΟΗΕ, ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συνεργασίας με το ΔΠΔ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εγκρίνει μια κοινή θέση για το έγκλημα της επίθεσης και τις τροπολογίες της Καμπάλα, και καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τους ορισμούς των τροπολογιών της Καμπάλα και να ενισχύσουν τη συνεργασία με το Δικαστήριο· αποδοκιμάζει την αντίθεση που επιδεικνύουν διάφορα κράτη προς το ΔΠΔ, ακυρώνοντας ή απειλώντας να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ·

133.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία θέσης Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τη διεθνή δικαιοσύνη και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, προκειμένου να δοθεί σε αυτά τα θέματα η εξέχουσα θέση και η προβολή που τους αξίζει, να προωθηθεί με αποτελεσματικό τρόπο η ατζέντα της ΕΕ και να ενσωματωθεί η δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και υπέρ του ΔΠΔ στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

134.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν στο ΔΠΔ επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το διεθνές ποινικό δικαστικό σύστημα, περιλαμβανομένης της μεταβατικής δικαιοσύνης·

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

135.  καταδικάζει την έλλειψη σεβασμού για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον ανησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό παράπλευρων απωλειών σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, και για τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, σχολείων, ανθρωπιστικών αποστολών και άλλων μη στρατιωτικών στόχων· εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη επιρροή των ενεργειών μη κρατικών παραγόντων σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο και προτρέπει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· επικροτεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έναντι της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να στηρίξουν ενεργά τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική της για την εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσει μια διεθνή διάσκεψη για τη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς μηχανισμού αναζήτησης και συλλογής δεδομένων και δημόσιας αναφοράς των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον νοσοκομείων, νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενοφόρων· είναι της άποψης ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να βασιστεί στον υφιστάμενο μηχανισμό για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (CAAC)· ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλλει σε ετήσια βάση έναν δημόσιο κατάλογο των εικαζόμενων δραστών επιθέσεων κατά σχολείων και νοσοκομείων, με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλης δράσης της ΕΕ για να δοθεί τέλος σε αυτές τις επιθέσεις·

136.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επτά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης λευκού φωσφόρου, ιδίως μέσω της κατάρτισης νέου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για ορισμένα συμβατικά όπλα, το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση των όπλων αυτών·

137.  καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις κύριες πράξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλα συναφή νομικά μέσα που έχουν επίπτωση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για την αναθεώρηση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη τα τραγικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή, και ιδίως τη διαδεδομένη και συστηματική ατιμωρησία που επικρατεί για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάδοση των γνώσεων σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και των ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή του και να αξιοποιήσει όλα τα διμερή εργαλεία που διαθέτει για την αποτελεσματική προώθηση της συμμόρφωσης των εταίρων της με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικού διαλόγου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις διεθνείς προσπάθειες για την αποτροπή των επιθέσεων κατά σχολείων και της στρατιωτικής χρήσης των σχολείων από ένοπλους, μέσω της υποστήριξης της διακήρυξης για ασφαλή σχολεία (Safe Schools Declaration), που σχεδιάστηκε για να συμβάλει στη διακοπή των διαδεδομένων στρατιωτικών επιθέσεων κατά σχολείων κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

138.  παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διεθνών ανθρωπιστικών κανόνων·

139.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΕ/ΥΕ να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ στις χώρες εκείνες που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως αναφορικά με την εκ προθέσεως στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αδειοδότηση πωλήσεων όπλων σε τέτοιες χώρες αντιπροσωπεύει παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δεχτούν κρατούμενους από το Γουαντάναμο στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να κλείσει το συντομότερο δυνατόν η φυλακή του Γουαντάναμο·

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος ή πεποιθήσεων

140.  καταδικάζει, σε ευθυγράμμιση με το άρθρο 10 ΣΛΕΕ, κάθε πράξη βίας, δίωξης, μισαλλοδοξίας και δυσμενούς διάκρισης για λόγους ιδεολογίας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχείς καταγγελίες για βιαιότητες, διώξεις, εκδήλωση μισαλλοδοξίας και εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο· τονίζει ότι η ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλληλένδετο με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, το δικαίωμα να εκδηλώνει ή να μην εκδηλώνει θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα του να ασπάζεται, να μεταβάλλει, να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ξεκινήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις για την κατάργηση των νόμων περί βλασφημίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής όπου οι Γιαζίντι, οι Χριστιανοί, καθώς και μουσουλμανικές μειονότητες και άθεοι διώκονται από το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές ομάδες· αποδοκιμάζει την κατάχρηση της θρησκείας ή των πεποιθήσεων για τρομοκρατικούς σκοπούς·

141.  υποστηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στα διεθνή και περιφερειακά φόρουμ, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων περιφερειακών μηχανισμών, και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να υποβάλλει σε ετήσια βάση ψήφισμα για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να υποστηρίζει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν μόνιμο διάλογο με ΜΚΟ, θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες πεποιθήσεων και με θρησκευτικούς ηγέτες·

142.  υποστηρίζει απόλυτα την πρακτική της ΕΕ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στα θεματικά ψηφίσματα στο Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και, τέλος, παροτρύνει τις χώρες που δεν δέχονται τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων να επιτρέψουν την επίσκεψή του·

143.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέσα της και να θεσπίσει άλλα, στο πλαίσιο της εντολής της, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο·

144.  ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: η συστηματική και συνεκτική εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕ, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στις αντιπροσωπείες της· η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς, ιδίως με τους ηγέτες θρησκευτικών ομάδων ή ομάδων συγκεκριμένων πεποιθήσεων·

145.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η θέση των θρησκευτικών κοινοτήτων ή των κοινοτήτων συγκεκριμένων πεποιθήσεων απειλείται, καθώς ολόκληρες θρησκευτικές κοινότητες εξαφανίζονται ή εγκαταλείπουν τους τόπους τους·

146.  υπογραμμίζει ότι οι Χριστιανοί είναι επί σήμερα η θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τους περισσότερους εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, όπου οι Χριστιανοί πρόσφυγες υφίστανται τακτικά διώξεις λόγω θρησκείας, και ότι μερικές από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, ιδίως στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή·

147.  ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να παράσχουν προστασία στις μειονότητες και να δημιουργήσουν ασφαλείς ζώνες· ζητεί την αναγνώριση, την αυτοδιαχείριση και την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν σε περιοχές όπου είχαν ιστορικά ισχυρή παρουσία και ζούσαν ειρηνικά η μία δίπλα στην άλλη, όπως, για παράδειγμα, στην ορεινή περιοχή Σιντζάρ (Γιαζίντι) και στην πεδιάδα της Νινευή (Χαλδαίοι/Σύροι/Ασσύριοι)· ζητεί επίσης ειδική συνδρομή στις προσπάθειες να προστατευθούν ομαδικοί τάφοι σε περιοχές συνεχιζόμενων ή πρόσφατων συγκρούσεων, με στόχο την εκταφή και την ιατροδικαστική ανάλυση των ανθρώπινων λειψάνων που βρίσκονται εκεί, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοπρεπής ταφή των σορών των θυμάτων ή η παράδοσή τους στις οικογένειές τους· ζητεί να ιδρυθεί ειδικό ταμείο που θα μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων που θα επιτρέπουν τη διερεύνηση και την άσκηση διώξεων σχετικά με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να συσταθεί επειγόντως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με στόχο τη συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με κάθε είδους διεθνή εγκλήματα που τελούν υπό εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων, οπουδήποτε και αν συμβαίνουν, μεταξύ άλλων μέσω της διατήρησης των ομαδικών τάφων σε περιοχές συνεχιζόμενων ή πρόσφατων συγκρούσεων, με στόχο την προετοιμασία της διεθνούς δίωξης των υπευθύνων·

Ελευθερία έκφρασης στα ηλεκτρονικά μέσα και εκτός διαδικτύου και μέσω οπτικοακουστικών και άλλων πηγών μέσων ενημέρωσης

148.  τονίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και πρέπει να προστατεύονται ανά τον κόσμο, σε όλες τις διαστάσεις της έκφρασής τους·

149.  τονίζει τον ρόλο της ελευθερίας της έκφρασης, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας, ως θεμελιωδών στοιχείων για την επίτευξη της δημοκρατίας και την ανάγκη για τη χειραφέτηση των πολιτών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την εγγύηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα·

150.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των συλλήψεων και των αποπειρών εκφοβισμού κατά των δημοσιογράφων σε πολλά κράτη, και υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω πρακτικές πλήττουν σοβαρά την ελευθερία του Τύπου· παροτρύνει την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσουν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και διαχειριστές ιστολογίων (μπλόγκερς), να περιορίσουν το ψηφιακό χάσμα και να διευκολύνουν την χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία, και τη χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο διαδίκτυο (ψηφιακή ελευθερία)·

151.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη διάδοση και εξάπλωση των τεχνολογιών παρακολούθησης, επιτήρησης, λογοκρισίας και φιλτραρίσματος, που αντιπροσωπεύουν διογκούμενη απειλή για τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε αυταρχικά κράτη·

152.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ψηφιακές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· καταδικάζει την πρακτική της ηλεκτρονικής επιτήρησης και της δικτυοπαραβίασης για τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές υποθέσεις ή σε εκστρατείες δυσφήμισης, καθώς και σε δίκες δυσφήμιση·

153.  καταδικάζει απερίφραστα τον έλεγχο του διαδικτύου, των μέσων ενημέρωσης και των πανεπιστημίων από τις αρχές και τα αυξανόμενα φαινόμενα εκφοβισμού, παρενόχλησης και αυθαίρετων συλλήψεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και δημοσιογράφων·

154.  καταδικάζει τους περιορισμούς στην ψηφιακή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της παύσης των ιστοσελίδων και του κλειδώματος των προσωπικών λογαριασμών από αυταρχικά καθεστώτα για τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και ως μέσο φίμωσης της αντιπολίτευσης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταδικάζουν δημοσίως τα καθεστώτα που περιορίζουν την ψηφιακή επικοινωνία των επικριτών τους και της αντιπολίτευσης·

155.  τονίζει τη σημασία που έχει να προωθηθεί η απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών που αφορούν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διπλωματικές επαφές, προκειμένου οι πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες σε ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο·

156.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της ρητορικής μίσους, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΚΠ για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με κώδικες δεοντολογίας· καταδικάζει απερίφραστα τη διάδοση μηνυμάτων μίσους που υποκινούν τη βία και την τρομοκρατία·

157.  ζητεί αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της απεριόριστης πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίες, και της χωρίς λογοκρισία πρόσβασης στο διαδίκτυο (ψηφιακή ελευθερία)·

158.  ζητεί την ενεργό ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που βοηθούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευκολύνουν τις ψηφιακές ελευθερίες και δικαιώματα των πολιτών καθώς και την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή τους·

159.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και να ενθαρρύνει άλλους φορείς να πράξουν το ίδιο, δεδομένου ότι το εν λόγω λογισμικό παρέχει καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και μεγαλύτερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

160.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγείρουν τα ζητήματα της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και της σημασίας του δωρεάν και ανοιχτού διαδικτύου σε όλα τα διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων του Φόρουμ του ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση του διαδικτύου, της G8, της G20, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

161.  επιμένει στη θέση του όσον αφορά την απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατίας και την πλήρη στήριξή του σε ενέργειες που στοχεύουν στην εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, και ιδίως του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο συνιστά σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει πάντοτε να σέβονται απολύτως το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στηρίζει την εφαρμογή του ψηφίσματος 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την εξουδετέρωση των απειλών που προέρχονται από ξένους τρομοκράτες μαχητές, και των κατευθυντήριων αρχών της Μαδρίτης σχετικά με την ανακοπή της ροής ξένων τρομοκρατών μαχητών·

162.  υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι ο σεβασμός της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης ενσωματώνεται στη χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων που αφορούν την τρομοκρατία, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τα υφιστάμενα μέσα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης ευρωπαίων πολιτών και να αναπτύξουν αποτελεσματικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής και εξτρεμιστικής προπαγάνδας και των μεθόδων στρατολόγησης, ιδίως διαδικτυακά, και για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως η ανάληψη συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται σε ευαίσθητους τομείς, και ειδικότερα στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας·

163.  ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπαρχόντων μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων, και να ενισχύσει τους μηχανισμούς δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες για τη δίκαιη δίκη και στο κράτος δικαίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν αποτελεσματικά και επειγόντως σε αυτόν τον τομέα, ώστε να θέσουν το ζήτημα αυτό στα κράτη που χρηματοδοτούν, υποστηρίζουν ή επιτρέπουν στους πολίτες τους να χρηματοδοτούν ή να υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις·

Η θανατική ποινή

164.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες·

165.  εκφράζει ικανοποίηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής στις Νήσους Φίτζι, το Σουρινάμ, τη Μογγολία και την αμερικανική πολιτεία της Νεμπράσκα·

166.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα τελευταία χρόνια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε κάποιες άλλες χώρες, οι πολιτικοί αρχηγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καταγγελθείσα αύξηση των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο το 2015, ιδίως στην Κίνα, την Αίγυπτο, το Ιράν, τη Νιγηρία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία· υπενθυμίζει στις αρχές αυτών των χωρών ότι αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη θανατική ποινή για εγκλήματα που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών·

167.  ανησυχεί ιδιαίτερα για την αυξανόμενη επιβολή της θανατικής ποινής σε μαζικές δίκες, χωρίς εγγυήσεις της τήρησης των ελάχιστων προτύπων δίκαιης δίκης που απαιτούνται βάσει του διεθνούς δικαίου·

168.  καταγγέλλει απερίφραστα την αύξηση στην έκδοση αποφάσεων θανατικής ποινής για αδικήματα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά, και ζητεί την απαγόρευση της επιβολής της θανατικής ποινής και των συνοπτικών εκτελέσεων για τέτοια αδικήματα·

169.  καλεί εκείνα τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ σε αυτήν, να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην την επαναφέρουν· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη συνεργασία και τη διπλωματία σε όλα τα δυνατά φόρουμ παγκοσμίως για να υποστηρίξει την κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς και να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη για κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει εκτέλεση· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που ακόμη επιβάλλουν τη θανατική ποινή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο κατάλογος των καταδικασθέντων σε θάνατο δημοσιοποιείται και ότι οι σοροί επιστρέφονται στις οικογένειες·

170.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να διατηρήσει η ΕΕ μια έντονη πολιτική παρουσία που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2013 για τη θανατική ποινή, και να συνεχίσει να υποστηρίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής· καλεί την ΕΕ να εργαστεί περαιτέρω προς την κατάργησή της σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναζητήσει νέους τρόπους εκστρατείας για το σκοπό αυτόν, και να υποστηρίξει ενέργειες στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ που θα αποσκοπούν στην αποτροπή θανατικών ποινών ή εκτελέσεων· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης

171.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση των βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης εις βάρος κρατουμένων, μεταξύ άλλων με σκοπό την απόσπαση ομολογιών που θα χρησιμοποιηθούν σε ποινικές δίκες οι οποίες προδήλως δεν τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές μιας δίκαιης δίκης·

172.  αποδοκιμάζει την εκτεταμένη χρήση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης κατά των διαφωνούντων μελών της κοινωνίας, για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους, και σε βάρος ευάλωτων ομάδων, όπως είναι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, οι ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες·

173.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρακτική των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης που εφαρμόζουν το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τρομοκρατικές ή παραστρατιωτικές οργανώσεις· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες και τις κοινότητες όλων των θυμάτων που υφίστανται αυτή τη βία· καταδικάζει τις ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ή παραστρατιωτικών οργανώσεων, που συνδέονται με διακρίσεις και επιθετικότητα εναντίον μειονοτικών ομάδων· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης να αποτραπούν και άλλα δεινά με αποτελεσματικό τρόπο·

174.  θεωρεί εξαιρετικά ανησυχητικές τις συνθήκες κράτησης και την κατάσταση των φυλακών σε ορισμένες χώρες· θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση όλων των μορφών βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των κρατουμένων, μεταξύ άλλων και ψυχολογικής βίας, και την εντατικότερη προσπάθεια να εξασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις του εν λόγω δικαίου και θεωρεί ότι η μη περίθαλψη των φυλακισμένων, ιδίως για ασθένειες όπως οι ηπατίτιδες και ο ιός HIV, προσομοιάζει στη μη παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο·

175.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων καταγγελιών εκτεταμένης πρακτικής συνοπτικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων και σωματικής κακοποίησης ανά τον κόσμο, να εντατικοποιήσει, σε όλα τα επίπεδα διαλόγου και σε όλα τα φόρουμ, τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνοπτικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων και άλλων ειδών κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

176.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να εκφράζει τις ανησυχίες της, με συστηματικό τρόπο, για τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση στους πολιτικούς διαλόγους και στους διαλόγους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς και στις δημόσιες δηλώσεις της, και ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στην περιοχή να παρακολουθούν περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση της πλήρους εξάλειψής τους, να παρακολουθούν συναφείς ποινικές διαδικασίες και να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθούν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

177.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· προτρέπει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια σαφή πολιτική και νομικές θέσεις σχετικά με τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των αμάχων και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να καταγγείλει και να απαγορεύσει τις εξωδικαστικές και στοχευμένες δολοφονίες και να δεσμευθεί όσον αφορά την εξασφάλιση των κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ένα άτομο ή ένας φορέας εντός της δικαιοδοσίας της μπορεί να συνδέεται με παράνομες στοχευμένες δολοφονίες στο εξωτερικό· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα πλήρως αυτόνομα όπλα στους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς αφοπλισμού και ελέγχου των εξοπλισμών και καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν την προσήλωσή τους στους μηχανισμούς αυτούς και να τους ενισχύσουν· καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από την πλευρά των κρατών μελών της, απέναντι και σε τρίτες χώρες, ως προς τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ό,τι αφορά τη νομική βάση της χρήσης τους και την επιχειρησιακή ευθύνη, να επιτρέψει τον δικαστικό έλεγχο των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να μεριμνήσει ώστε τα θύματα παράνομων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη να έχουν πρόσβαση σε πραγματικές επανορθώσεις·

178.  τονίζει την απαγόρευση της ΕΕ για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να εκφράσει την αντίθεσή της και να απαγορεύσει την πρακτική των παράνομων στοχευμένων δολοφονιών·

179.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για στρατιωτικούς ή μη στρατιωτικούς σκοπούς· ζητεί την πραγματοποίηση αξιολογήσεων αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

180.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η καλή διακυβέρνηση αλλά και η ειρηνική επίλυση διαφορών·

Στήριξη της δημοκρατίας και των εκλογών και αποστολές παρατήρησης εκλογών

181.  υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ενός ανοιχτού χώρου για την κοινωνία των πολιτών, η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και ο δέων σεβασμός για το κράτος δικαίου συνιστούν κρίσιμα στοιχεία των δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι τοπικές ΜΚΟ έχουν το κατάλληλο περιθώριο για τη νόμιμη παρατήρηση και παρακολούθηση της διεξαγωγής των εκλογών· υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες· φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να τονίσει τη σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων σε όλους τους διαλόγους της με τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς (UNCAC)· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει ενώπιον των εταίρων της, ιδίως στη γειτονία της, να στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύει την εφαρμογή του κράτους δικαίου, ως τα καλύτερα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στη γειτονία της· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επανεξέταση της ΕΠΓ ήταν μια ευκαιρία υπενθύμισης ότι η υπεράσπιση των οικουμενικών αξιών και η προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελούν βασικούς στόχους της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την ΕΕ, τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς, τα μέσα ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων δημοκρατικών διαδικασιών ανά τον κόσμο· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία και των προγραμμάτων της ΕΕ, και ιδίως του ΕΜΔΔΑ, για την υποστήριξη των ΟΚΠ·

182.  συνιστά στην ΕΕ να αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, εφόσον η παρακολούθηση των εκλογών αποτελεί μόνο μία διάσταση ενός μεγαλύτερου και ευρύτερου κύκλου· επαναλαμβάνει ότι η μεταπολίτευση και ο εκδημοκρατισμός μπορούν να είναι βιώσιμες και επιτυχημένες διαδικασίες μόνο όταν συνδυάζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραχώρηση ίσης πρόσβασης στη δημοκρατική διαδικασία για τις γυναίκες, τα πρόσωπα με αναπηρίες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες, την προώθηση της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση, το κράτος δικαίου, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με μέτρα για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και με την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών· τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού θα πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα της ΕΕ, καθώς αυτό το φαινόμενο παρακωλύει την προστασία και την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, πυροδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και συνδέεται με την εκλογική νοθεία·

183.  επιδοκιμάζει την κοινή ανακοίνωση για την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζεται στη ΣΕΕ, οι σχέσεις της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες θα πρέπει να θεμελιώνονται στις αξίες της Ένωσης, που περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ότι η συμβολή στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών συμβαδίζει με την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

184.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την κοινωνία των πολιτών στις γειτονικές της χώρες· σημειώνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχιζόμενη προσήλωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία στην προώθηση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες και για τις δημοκρατικές αρχές στην ανατολική και νότια γειτονία της ΕΕ·

185.  τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την ενίσχυση των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες·

186.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να παρέχουν πλήρη στήριξη σε εν εξελίξει δημοκρατικές διεργασίες σε τρίτες χώρες, καθώς και στον πολιτικό διάλογο μεταξύ κυβερνώντων και κομμάτων της αντιπολίτευσης, και της κοινωνίας των πολιτών· επιμένει ότι είναι σημαντικό να δίνεται σταθερά συνέχεια στις συστάσεις των αποστολών παρακολούθησης εκλογών στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΕΕ για τη στήριξη της δημοκρατίας, και των εθνικών στρατηγικών των εν λόγω χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να εντατικοποιηθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής/ΕΥΕΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δίνεται συνέχεια στην εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, καθώς και ότι αξιοποιείται η στοχευμένη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια συνολική αξιολόγηση των διαδικασιών παρακολούθησης εκλογών·

187.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν στο γεωγραφικό μέρος της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο μια ειδική ενότητα - στις ενδιαφερόμενες χώρες - που να εξετάζει το ζήτημα της εφαρμογής των συστάσεων που εγκρίνονται στο πλαίσιο αποστολών παρακολούθησης εκλογών· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη στενότερης και συνεκτικότερης συνεργασίας με τα όργανα διαχείρισης εκλογών, τα κοινοβουλευτικά όργανα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, με στόχο να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

188.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το έργο της όσον αφορά τις εκλογές - παρακολούθηση και υποστήριξη - συνδυάζεται με παρόμοιες μορφές στήριξης για άλλους σημαντικούς παράγοντες ενός δημοκρατικού συστήματος, όπως τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβούλια, οι τοπικές αρχές, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών·

189.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης και της διευκόλυνσης του διαλόγου, ώστε να αναπτυχθεί μία συνεκτική, ευέλικτη και αξιόπιστη προσέγγιση της ΕΕ·

190.  αναγνωρίζει το επιτυχημένο έργο της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όσον αφορά την ολοκλήρωση της δεύτερης γενεάς αναλύσεων για τη δημοκρατία, και την πρόοδο που επιτελέστηκε στα σχέδια δράσης για τη δημοκρατία, και ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι τα σχέδια δράσης μεταφράζονται σε συγκεκριμένη στήριξη για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα·

191.  καλεί την ΕΥΕΔ να βασιστεί στην εμπειρία της από τις αναλύσεις για τη δημοκρατία για να προετοιμάσει το έδαφος για την ενσωμάτωση των εν λόγω αναλύσεων στην εξωτερική δράση της και επισημαίνει ότι, ενώ η προσθήκη της δημοκρατίας στις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά χώρα είναι θεμιτή, δεν επαρκεί για να γίνει απόλυτα κατανοητό το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα εταίρο·

o
o   o

192.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στην ΑΕ/ΥΕ και στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(1)http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.
(2)ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 57..
(3)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.
(4)A/RES/41/128.
(5)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2.
(6)http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.
(7)http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.
(8)http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf.
(9)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf.
(10)https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union.
(11)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf.
(12)https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf.
(13)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52009XG1215(01).
(14)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/el/pdf.
(15)ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 174.
(16)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf.
(17)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/el/pdf.
(18)http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/.
(19)http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/.
(20)http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf.
(21)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/el/pdf.
(22)http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/.
(23)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/el/pdf.
(24)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/el/pdf.
(25)ΕΕ L 43 της 18.2.2015, σ. 29.
(26)http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2015559%202014%20INIT.
(27)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf.
(28)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/el/pdf.
(29)https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e.
(30)ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(31)http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/.
(32)http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf.
(33)http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf.
(34)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000).
(35)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167.
(36)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0337.
(37)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0300.
(38)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0201.
(39)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.
(40) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.
(41)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(42)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(43)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.
(44)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.
(45)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.
(46)ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 130.
(47)ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 178.
(48)ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 25.
(49)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0172.
(50)ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 69.
(51)http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc.
(52)ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 105.
(53)ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 24.
(54)ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 115.
(55)ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
(56)ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 69.
(57)A/HRC/RES/17/4.
(58)https://www.democracyendowment.eu/annual-report/.
(59)ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 25.
(60)http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf.
(61) Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νιγηρία, Σομαλία, Μαυριτανία, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, Υεμένη, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Κατάρ, Ιράν και Μαλδίβες.


Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ)
PDF 576kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (2016/2036(INI))
P8_TA(2016)0503A8-0360/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική λογοδοσία,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182)

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016 και τις προτάσεις της κατά την άτυπη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα στις 2 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής της Μπρατισλάβα της 16ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ανεπίσημης συνάντησης των υπουργών άμυνας της ΕΕ στη Μπρατισλάβα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το από 7ης Ιουνίου 2016 ψήφισμά του σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών εξωτερικών του τριγώνου της Βαϊμάρης, Frank-Walter Steinmeier (Γερμανία), Jean-Marc Ayrault (Γαλλία), Witold Waszczykowski (Πολωνία), σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, στη Βαϊμάρη, στις 28 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη την γαλλογερμανική πρωτοβουλία του Σεπτεμβρίου 2016 για την άμυνα, με τίτλο «Ανανέωση της ΚΠΑΑ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0360/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων διακρατικές συγκρούσεις, κατάρρευση κρατών, τρομοκρατία, υβριδικές απειλές, ανασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ενεργειακή ανασφάλεια, οργανωμένο έγκλημα και αλλαγή του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις μόνο εφόσον οι δομές της και τα κράτη μέλη της συνεργαστούν σε μια κοινή και πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια στο πλαίσιο της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ περιβάλλεται τώρα από ένα τόξο αστάθειας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (ΜΑΒΑ) μαίνονται εθνοθρησκευτικές συρράξεις και πόλεμοι δι’ αντιπροσώπων, ενώ πληθαίνουν οι τρομοκρατικές ομάδες όπως το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος και το μέτωπο Jabhat Fateh al-Sham σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ-Κάιντα εκμεταλλεύεται το κενό ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική για να αποκτήσει περαιτέρω δύναμη και ότι η αποφασιστικότητά της για μια παγκόσμια τζιχάντ παραμένει ακέραιη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συρράξεις αυτές έχουν άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στην ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ, καθώς εξαπλώνονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στην ΕΕ, είτε με τη μορφή τρομοκρατικών επιθέσεων, μαζικών προσφυγικών ροών είτε εκστρατειών παραπληροφόρησης με στόχο τον διχασμό των κοινωνιών μας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη βιώνει την απειλή της τρομοκρατίας στο έδαφός της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές πράξεις ριζοσπαστικών τζιχαντιστών που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος/Daesh, οι οποίες έπληξαν ευρωπαϊκές πόλεις, αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής της εν λόγω ομάδας και συμπληρώνουν τον πόλεμο για τη διεκδίκηση γης στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, τον οικονομικό πόλεμο κατά της βιομηχανίας τουρισμού της Βορείου Αφρικής, καθώς και τη διαδικτυακή προπαγάνδα και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χιλιάδες πολίτες της ΕΕ που έχουν ενταχθεί σε παρόμοιες τρομοκρατικές ομάδες αποτελούν αυξανόμενη απειλή για την ασφάλειά μας εντός των συνόρων, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθετική η Ρωσία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία των γειτόνων της και προκαλεί ανοικτά την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ειρήνη και τάξη ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία σήμερα είναι όλο και πιο αυταρχική και πιο επιθετική προς τους γείτονές της από κάθε άλλη στιγμή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη προπαγάνδα της Ρωσίας περιγράφει τη Δύση ως έναν αντίπαλο και προσπαθεί ενεργά να υπονομεύσει την ενότητα της ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνοχή της διατλαντικής συμμαχίας, είτε με τη μορφή εκστρατειών παραπληροφόρησης, είτε με τη μορφή παροχής χρηματοδοτικής υποστήριξης σε ευρωσκεπτικιστικές και φασιστικές ομάδες εντός της Ένωσης·

Συνεχίζοντας την ιστορία επιτυχίας της ΕΕ: μετασχηματισμός μέσω της δράσης

1.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή ιστορία και ότι η μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ έχει φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στους πολίτες της και στις γειτονικές της χώρες, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, η πλέον γενναιόδωρη χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής, και πρωτοπόρος στην παγκόσμια πολυμερή διπλωματία σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διεθνής δικαιοσύνη, η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς·

2.  θεωρεί ότι η παρούσα εσωτερική και εξωτερική κρίση αντιπροσωπεύει μια σημαντική δυναμική για την ΕΕ, εφόσον αξιοποιηθεί, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας και της συνεργασίας της· θεωρεί ότι οι τρέχουσες προκλήσεις απαιτούν μια μεταρρύθμιση που θα καταστήσει την ΕΕ καλύτερη, πιο δημοκρατική και ικανή να προσφέρει αυτό που προσδοκούν οι πολίτες· υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τομέα προτεραιότητας για τη δράση της ΕΕ μια αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και ότι αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να επιτύχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αλλάξουν τη νοοτροπία τους, εφόσον είναι πλέον ξεπερασμένη η θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής και της ασφαλείας μέσω μιας κοντόφθαλμης εθνικής προοπτικής· είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι ικανό να λύσει μόνο του οποιοδήποτε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι η ευπάθεια της ΕΕ αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ελλιπούς ολοκλήρωσης, καθώς και της έλλειψης συντονισμού· επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση και η πολυπολικότητα καθιστούν απαραίτητες τις διαδικασίες ενοποίησης, όπως αυτή της ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη να επιδείξουν επιτέλους επαρκή ενότητα, πολιτική θέληση και αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των διαθέσιμων μηχανισμών με συντονισμένο τρόπο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μας και την υπεράσπιση των αξιών μας· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ μπορεί να είναι ένας ισχυρός παγκόσμιος παίκτης ισότιμος άλλων μεγάλων δυνάμεων μόνο εάν όλα τα κράτη μέλη μιλούν με μια φωνή και δρουν από κοινού στο πλαίσιο μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ·

3.  επιδοκιμάζει τον χάρτη πορείας και τις δεσμεύσεις της διάσκεψης κορυφής της Μπρατισλάβα και αναμένει τη σαφή δέσμευση των κρατών μελών ως προς την υλοποίησή τους·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη συνοχής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες πολιτικές που χαρακτηρίζονται από εξωτερική διάσταση, καθώς και την ανάγκη επιδίωξης των στόχων που ορίζει το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, επειδή η οικοδόμηση ανθεκτικότητας θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους κύριους στόχους της ΚΕΠΠΑ, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας αφενός προσφέρεται σε διάφορους τομείς, αντίθετα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, η δυνατότητα προσφυγής σε ένα ευρύ φάσμα διπλωματικών μέσων, μέσων ασφάλειας, αμυντικών, οικονομικών, εμπορικών, αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών μέσων, αφετέρου δε ενισχύεται η ανεξαρτησία του ενεργειακού εφοδιασμού· εκφράζει την άποψη ότι η ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταστεί πιο αποφασιστική, αποτελεσματική και βασισμένη στις αξίες· υπογραμμίζει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής προσέγγισης της ΕΕ σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

5.  χαιρετίζει την έγκριση της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους» μέσω της οποίας σκοπεύει να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εμπορική πολιτική και να χρησιμοποιήσει τη θέση της ΕΕ ως εμπορικού συνασπισμού για τη μόχλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι θα χρειαστεί πλήρης σύγκλιση και συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών στον τομέα της εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΓΔ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των αρχών των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία της Ομάδας «Εξωτερική Δράση» της Επιτροπής υπό την προεδρία της ΑΕ/ΥΕ για να δοθεί ώθηση στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης· ζητεί την υποβολή τακτικών εκθέσεων από την ΑΕ/ΥΕ σχετικά με το έργο της ομάδας αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να εφαρμόσουν κοινό προγραμματισμό σε όλους τους τομείς της πολιτικής εξωτερικής δράσης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη, να εξοικονομηθούν χρήματα, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να εντοπιστούν πιθανά κενά·

6.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, δεδομένου ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τις διαμάχες σχετικά με το έδαφος, τα τρόφιμα, το νερό και άλλους πόρους, αποδυναμώνει τις οικονομίες, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και αποτελεί πηγή μεταναστευτικών ροών· ενθαρρύνει περαιτέρω την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς μπορεί να περιλαμβάνει ο εθνικός και ενωσιακός στρατιωτικός σχεδιασμός στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάλληλη ικανότητα, προτεραιότητα και απόκριση·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ικανότητά τους για καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που στοχεύουν τους πολίτες της ΕΕ και των γειτόνων της· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος της πληροφορίας δεν αποτελεί απλώς εξωτερικό πρόβλημα της ΕΕ αλλά και εσωτερικό· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της ΕΕ να γνωστοποιήσει και να παρουσιάσει κατάλληλα στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τις δράσεις, τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

8.  αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος της πληροφορίας και του κυβερνοχώρου αποτελεί μια εσκεμμένη προσπάθεια, σε κρατικό και μη κρατικό επίπεδο, να αποσταθεροποιηθούν και να απαξιωθούν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές· τονίζει εν προκειμένω την επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθεί στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, και στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες η ασφάλεια και η άμυνα στον κυβερνοχώρο · καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις υβριδικές απειλές και επιθέσεις· καλεί την ΕΕ να υπερασπιστεί σε διεθνή φόρα την άποψη ότι οι βασικές υποδομές ανοικτού και παγκόσμιου διαδικτύου αποτελούν ουδέτερη ζώνη· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση σε συνεργασία με τους εταίρους της και να εντείνει τη βοήθειά της για τη δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο·

9.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης των πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων στις αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων· υπενθυμίζει τη σημασία της λεγόμενης «ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που περιλαμβάνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε όλες τις συμφωνίες-πλαίσιο που υπογράφονται με τρίτες χώρες·

10.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική της διεύρυνσης είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ και έχει συμβάλει στην εξασφάλιση της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο· κατόπιν τούτου επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή του προς τη διαδικασία διεύρυνσης, με τον όρο ότι τηρούνται τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας ενσωμάτωσης· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών επάνω σε θέματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τις υποψήφιες χώρες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ευθυγράμμιση με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για μια βασισμένη στο δίκαιο διεθνή τάξη και μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών· αναγνωρίζει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διαχείριση κρίσεων, η οποία ανάγεται στο 2003· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις ειρηνευτικές δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων διατήρησης της ειρήνης των περιφερειακών οργανώσεων, ιδίως της Αφρικανικής Ένωσης, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές και αστυνομικές τους συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ· επιδοκιμάζει τη δέσμευση της διεθνούς στρατηγικής της ΕΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής ασφάλειας της ΕΕ, και για την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών, ως θεμέλιο της διεθνούς τάξης·

12.  τονίζει ότι οι υφιστάμενες κρίσεις καταδεικνύουν τα όρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους για να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά την άρση του δικαιώματος αρνησικυρίας σε περίπτωση μαζικών θηριωδιών·

13.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ τον Ιούνιο 2016 δεν είναι δυνατή χωρίς την ισχυρή δέσμευση, τον ενστερνισμό, την πολιτική βούληση και την ηγετική ικανότητα εκ μέρους των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν από τα κράτη μέλη οι κατάλληλοι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, ιδίως στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων,

14.  επιδοκιμάζει την πρόθεση εκπόνησης σχεδίου εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα· υπογραμμίζει ότι αυτό το σχέδιο εφαρμογής πρέπει να συμπληρώνεται με διαδικασία Λευκής Βίβλου, η οποία θα διευκρινίζει το επίπεδο φιλοδοξίας, καθηκόντων, απαιτήσεων και τις προτεραιότητες όσον αφορά τις δυνατότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας· καλεί την ΑΕ/ΥΑ όπως, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, δρομολογήσει την εκπόνηση μιας τέτοιας Λευκής Βίβλου προκειμένου να αποφέρει τα πρώτα αποτελέσματα το 2017·

15.  επικροτεί την πρόταση για ετήσια μελέτη σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της στρατηγικής· πιστεύει ότι η μελέτη αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ετήσιας συζήτησης στο Κοινοβούλιο και βάσει έκθεσης εφαρμογής που θα εκπονεί η ΑΕ/ΥΑ·

16.  εκφράζει την άποψη ότι η συνολική στρατηγική θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και να υποβάλλεται ανάλυση της εφαρμογής της, συγχρόνως με τον εκλογικό κύκλο και την ανάληψη καθηκόντων από κάθε νέα Επιτροπή, προκειμένου να επαληθεύεται εάν οι στόχοι και οι προτεραιότητές της εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις και απειλές·

17.  τονίζει ότι εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στους τρεις πυλώνες που θα μπορούσαν να συνοψισθούν με τα αρχικά ΔΑΑ: διπλωματία, ανάπτυξη και άμυνα·

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ασφάλειά μας: πρόληψη, άμυνα, αποτροπή, αντίδραση

18.  τονίζει με έμφαση ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις οικείες ικανότητες ασφάλειας και άμυνας της, καθώς δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της ηγετικής θέσης στην παγκόσμια σκηνή παρά μόνο αν συνδυάσει την απαράμιλλη ήπια δύναμή της με σκληρή δύναμη, ως μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ισχυρότερες πολιτικο-στρατιωτικές ικανότητες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως σε κρίσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των εταίρων και να προστατεύσει την Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι ικανότητες άμυνας και αποτροπής είναι κρίσιμης σημασίας για την άσκηση επιρροής εκ μέρους μας κατά τη διάρκεια διπλωματικών συνομιλιών, δεδομένου ότι η πολιτική ισχύος επικρατεί εκ νέου στον χώρο των διεθνών σχέσεων· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να ενισχυθεί η Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας, καθώς το μόνο ρεαλιστικό μέσο ενίσχυσης των στρατιωτικών μας ικανοτήτων μας σε καιρό δημοσιονομικών περιορισμών είναι η αύξηση των συνεργειών μέσω βελτίωσης της αμυντικής συνεργασίας, βάσει των αναγκών όλων των κρατών μελών και στοχοθετημένων επενδύσεων· κρίνει ότι μια εντατικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενότητα και αποδοτικότητα και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αποκτήσουν τις αναγκαίες τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μόνο μέσω μιας τέτοιας βαθύτερης συνεργασίας·

19.  είναι πεπεισμένο ότι, λαμβάνοντας υπόψη ένα ήδη υποχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, οι πρόσθετες προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, οι διοικητικές δαπάνες, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα δοκιμαστικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας απαιτούν επίσης πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη, καθώς και προσπάθειες για ενίσχυση των συνεργειών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αδράξουν την ευκαιρία της τρέχουσας αναθεώρησης/επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες για τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις ικανότητες, γεγονός που απαιτεί ελάχιστες αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 2% του ΑΕγχΠ· υπογραμμίζει ότι ο καλύτερος συντονισμός και η μειωμένη αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση και ανακατανομή των κονδυλίων·

20.  θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι κρίσιμης σημασίας να υλοποιηθούν επιτέλους οι μηχανισμοί που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO)· είναι της άποψης ότι μια ευέλικτη προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να ενθαρρύνει την ανοιχτή και ενεργό συμμετοχή όλων των κρατών μελών, είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της PESCO· χαιρετίζει το κοινό έγγραφο των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Γερμανίας για την «ανανέωση της ΚΠΑΑ» και την ιταλική πρόταση «για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα», και υποστηρίζει πλήρως το στόχο τους για μία θετική απόφαση για την καθιέρωση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του Νοεμβρίου 2016· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να πρωτοστατήσει στην πρωτοβουλία αυτή, καθώς και σε άλλες πρόσφατες προτάσεις για ενίσχυση της ΚΠΑΑ, με σκοπό να εξομαλυνθεί η οδός για περαιτέρω φιλόδοξες αποφάσεις σχετικά με την ΚΠΑΑ που λήφθηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του Νοεμβρίου 2016 και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

   της δημιουργίας μόνιμου πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου, με μια Ικανότητα Στρατιωτικού Σχεδιασμού και Εκτέλεσης εξίσου σημαντική με τη Μη Στρατιωτική Ικανότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, που θα ενισχύσει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, γεγονός που θα ενίσχυε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα ενδυνάμωνε την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και θα βελτίωνε την ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ σε κρίσεις·
   της ενίσχυσης των εργαλείων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, κυρίως με την περαιτέρω βελτίωση της δυνατότητας χρήσης των μάχιμων ομάδων της ΕΕ, τη θέση σε λειτουργία του άρθρου 44 και την ενίσχυση καθώς και την ευρύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Σώματος (Eurocorps) για τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·
   της επέκτασης της κοινής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων και μέσω μιας επείγουσας και ενδελεχούς αναθεώρησης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η δήλωση σχετικά με τις μάχιμες ομάδες και η οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές της ΕΕ μπορούν να χρηματοδοτούνται από συλλογικά ταμεία αντί να βαρύνουν τα επιμέρους συμμετέχοντα κράτη μέλη, εξαλείφοντας έτσι ένα πιθανό εμπόδιο που αποτρέπει τα κράτη μέλη από το διαθέσουν δυνάμεις·
   της καθιέρωσης μιας σύνθεσης «άμυνα» του Συμβουλίου·

21.  ενθαρρύνει την επανεξέταση της προσέγγισης που υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, από τον χαρακτήρα των παρεμβάσεων ως τους στόχους τους και τα άτομα που συμμετέχουν, ώστε να εξασφαλιστεί ο ορθός σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποστήριξή τους· χαιρετίζει τις προόδους που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ παρά τις ελλείψεις τους· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στους χρηματοοικονομικούς κανόνες της ΕΕ ώστε να στηριχθεί η ικανότητα απόκρισης σε κρίσεις και η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας· υποστηρίζει τη θέσπιση κεφαλαίων εκκίνησης για την έκτακτη χρηματοδότηση των αρχικών φάσεων στρατιωτικών επιχειρήσεων· πιστεύει ότι μια νέα, αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, θα βελτίωνε την ευελιξία κινήσεων και τη δύναμη της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές και κρίσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση για την παροχή ή μη δυνάμεων σε τέτοιου είδους αποστολές θα πρέπει να λαμβάνεται σε επίπεδο κρατών μελών·

22.  επιμένει ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρύτερης μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και της δημιουργίας κοινών αμυντικών μηχανισμών, πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συνολικά καθήκοντα που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 2013 και τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 2013 και 2015, δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί πλήρως από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τον ΕΟΑ και τα κράτη μέλη· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επίτροπο για την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ να παρουσιάσουν μια αξιολόγηση της εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων στο Κοινοβούλιο πριν προτείνουν νέα καθήκοντα· ζητεί να επιταχυνθεί το εν εξελίξει έργο σχετικά με το σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση της αμυντικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής κινήτρων σε τομείς όπως η εσωτερική αγορά, οι δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα, οι μεταφορές, το διάστημα, ο κυβερνοχώρος, οι ενεργειακές και βιομηχανικές πολιτικές· σημειώνει την πρόταση του Γάλλου Προέδρου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου για την ασφάλεια και την άμυνα, και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εννοιών σε θέματα χρηματοδότησης και επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

24.  παρατηρεί ότι καθώς τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια διατήρησης ενός ευρέως φάσματος πλήρως λειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων, καθίσταται εμφανής η ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού και σαφέστερων επιλογών σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες ικανότητες· επισημαίνει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ενοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, και σημειώνει τις διάφορες εν εξελίξει πρωτοβουλίες που θα πρέπει να τεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να καταρτιστεί ένας έξυπνος χάρτης πορείας· υποστηρίζει τις προτάσεις για την καθιέρωση ενός «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Άμυνα» και καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστούν οι δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές και πιο ενοποιημένες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν περαιτέρω οδούς για κοινή αγορά, διατήρηση και συντήρηση δυνάμεων και υλικού·

25.  επιδοκιμάζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για την προώθηση και τον συντονισμό της ανάπτυξης δυνατοτήτων, και ζητεί την ενίσχυσή του, ιδίως μέσω αύξησης του προϋπολογισμού του· εμμένει στην άποψη ότι η χρηματοδότηση των δαπανών προσωπικού και διαχείρισης του οργανισμού θα πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την οργάνωση, τις διαδικασίες και τις προηγούμενες δραστηριότητες του ΕΟΑ·

26.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια ανταγωνιστική και καινοτόμα βιομηχανική και τεχνολογική βάση, ικανή να αναπτύσσει και να παράγει τις συγκεκριμένες ικανότητες· υπενθυμίζει ότι μια ολοκληρωμένη αγορά της άμυνας και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είναι άκρως απαραίτητες για την εξοικονόμηση πόρων σε μεγάλη κλίμακα και βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

27.  χαιρετίζει την πρόταση του Προέδρου Juncker να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία· επικροτεί τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη δρομολόγηση προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον αμυντικό τομέα, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ένα μείζον ειδικό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, περιλαμβάνον τη χορήγηση επιπρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων από τα κράτη μέλη·

28.  ζητεί να διαδραματίσει η ΕΕ έναν πιο ενεργό ρόλο στον τομέα του αφοπλισμού, της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και του ελέγχου των όπλων· καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην ΑΠ/ΥΕ έναν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης·

29.  υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ απαιτεί επενδύσεις για την πρόληψη των συγκρούσεων, όμως στην πραγματικότητα έχουν προταθεί εκτεταμένες περικοπές τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό του 2017 για το μοναδικό μέσο που διαθέτει η ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων (ΙcSP)· τονίζει την ανάγκη να διπλασιαστούν οι προσπάθειες στον τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης, της συμφιλίωσης, δεδομένων των πολλών προκλήσεων για την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή γειτονία και πέραν αυτής·

30.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, και θεωρεί ότι οι τρέχουσες αμυντικές προκλήσεις απαιτούν ενδελεχή κριτική ανάλυση των πολιτικών ασφαλείας μας με στόχο τη χάραξη συνεκτικής και ενιαίας πολιτικής που θα καλύπτει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η αντιτρομοκρατία, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, η ενεργειακή ασφάλεια, οι υβριδικές απειλές, η στρατηγική επικοινωνία και οι κρίσιμες υποδομές· προτρέπει τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία τους και να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τη νομική τους υποχρέωση για ανταλλαγή πληροφοριών με την Europol και την Eurojust στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της και την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, τηρώντας παράλληλα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας· υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της μετανάστευσης, της στρατηγικής επικοινωνίας και της ανταπόκρισης σε υβριδικές απειλές· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή δήλωση της Βαρσοβίας μέχρι το τέλος του 2016· είναι πεπεισμένο ότι το ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, τονίζοντας ωστόσο με έμφαση την ανάγκη διατήρησης των ιδίων ικανοτήτων αντίδρασης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση της ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται· επιδοκιμάζει τη δέσμευση της διεθνούς στρατηγικής της ΕΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής ασφάλειας της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους για την ασφάλεια και την άμυνα αποφεύγοντας πιθανές αλληλεπικαλύψεις· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργαστούν στενότερα με το ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η πρωτοβουλία για έξυπνη άμυνα της Συμμαχίας και η πρωτοβουλία Συνένωση και Κοινή Χρήση της ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται·

32.  τονίζει ότι η ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ είναι αδιαίρετη και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και, ως εκ τούτου, πρέπει να μεριμνούν και να συμμετέχουν ισότιμα και αναλογικά στην ασφάλεια της ΕΕ, και να τηρούν τις αναληφθείσες δεσμεύσεις· σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών·

33.  αναγνωρίζει την ανάγκη αναζήτησης δημιουργικών λύσεων για συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

34.  πιστεύει ότι είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία βασίζεται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και τα τέσσερα «καλάθια» της και η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις παράνομες στρατιωτικές παρεμβάσεις της Ρωσίας στην Κριμαία και την ανατολική Ουκρανία·

35.  θεωρεί ότι είναι καιρός να χαραχθεί μια νέα, πιο ρεαλιστική στρατηγική όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία θα βασίζεται στην αξιόπιστη αποτρεπτική στάση αλλά και στον διάλογο σε τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το εμπόριο· υπογραμμίζει ταυτόχρονα τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας και στη στήριξη αυτής, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η επιβολή κυρώσεων ήταν μια αναγκαία αντίδραση και έχει αποδειχθεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία· επαναλαμβάνει ότι η αναστολή των σχετικών κυρώσεων εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ· υποστηρίζει πλήρως την επιβολή περιοριστικών μέτρων από την ΕΕ κατά φυσικών και νομικών προσώπων στη Ρωσία σε απάντηση προς την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και την εκούσια αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, και επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή επιβολής σταδιακών περαιτέρω κυρώσεων, ειδικότερα στους τομείς των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου των ΤΠ και των οπλισμών, σε περίπτωση που η Ρωσία συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο· πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και της Ρωσίας να επιτύχουν καλύτερες σχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο·

36.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να στείλουν ομόφωνα σαφές μήνυμα στη ρωσική κυβέρνηση ότι οι δράσεις της θα έχουν κόστος και συνέπειες· ζητεί επίσης αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης και εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργασθούν με τους διεθνείς εταίρους για την άσκηση διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών στη ρωσική κυβέρνηση ώστε να δοθεί τέλος στην επιθετικότητά της· χαιρετίζει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία στο πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του υπέρ της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας· επισημαίνει την ακυρότητα των εκλογών που διεξάχθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας·

37.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν τρόποι αποκλιμάκωσης των σημερινών εντάσεων και να δρομολογηθεί εποικοδομητικός διάλογος με τη Ρωσία για τον προσδιορισμό μέτρων με στόχο τη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων και εσφαλμένων υπολογισμών· υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης αμοιβαίας διαφάνειας στις στρατιωτικές δραστηριότητες, προκειμένου να αποφεύγονται περιστατικά στον αέρα και τη θάλασσα με τη Ρωσία, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης κοινών προδιαγραφών για τη διαχείριση ενδεχόμενων ατυχημάτων και περιστατικών· πιστεύει ότι οι μη συνεργαζόμενες στρατιωτικές πτήσεις χωρίς ενεργούς πομποδέκτες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία και κρίνει απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα για τον εντοπισμό των πτήσεων όσο το δυνατόν νωρίτερα και να βρεθεί μια διεθνής πορεία για να δοθεί τέλος σε αυτόν τον κίνδυνο για την ασφάλεια· πιστεύει επίσης ότι η συνεργασία με τη Ρωσία για την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν δημιουργεί ελπίδες για τη βελτίωση των σχέσεων σε άλλους τομείς, μεταξύ άλλων με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να εκτονωθούν οι εντάσεις παραδείγματος όπως αυτές που παρατηρούνται στη Βαλτική, στη Συρία και στην Ουκρανία·

38.  προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία της με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί τους, η ανθεκτικότητα και η ανεξαρτησία τους, δρομολογώντας, μεταξύ άλλων, φιλόδοξες πλήρεις αποστολές ΚΠΑΑ με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων αμυντικών συστημάτων, προκειμένου να αποτραπεί η στρατιωτική κλιμάκωση στην ανατολική Ουκρανία, να μετατρέψουν την ομάδα East StratCom της ΕΕ σε μόνιμη ενωσιακή δομή και να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την καλύτερη λειτουργία της· υποστηρίζει περαιτέρω τις φιλοδοξίες των χωρών αυτών να προσχωρήσουν στην ΕΕ και την ατζέντα μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η οικονομία, η δημόσια διοίκηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία των μειονοτήτων·

39.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει ΕΕ ενώπιον των γειτονικών εταίρων της και με στόχο να στηρίξει τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να συνοδεύσει την εδραίωση του κράτους δικαίου, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ευνοήσει την οικονομική ανάπτυξη, ως τα καλύτερα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στη γειτονία της· αναγνωρίζει ότι η πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση, αλλά να είναι πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις στην ανατολική και νότια γειτονία· επισημαίνει ότι ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την αρχή των «αναλογικών κερδών»· συνιστά ακόμη να εξεταστεί μια πολιτική «λιγότερα για λιγότερα» (less for less) απέναντι στις χώρες που οπισθοδρομούν σε θέματα διακυβέρνησης, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.  υπογραμμίζει ότι η εμβάθυνση της σχέσης με τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό για την ΕΕ να ενισχύσει τη σχέση της με την Κεντρική και Νότια Αμερική, όχι μόνο για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης αλλά και για την κοινή αντιμετώπιση μειζόνων παγκόσμιων προκλήσεων· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ είναι μακράν ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και το αντίστροφο, ενώ και οι δύο αποτελούν βασικούς διεθνείς συμμάχους τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω του ΝΑΤΟ, καθώς και σε τομείς όπως η συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν, η Συρία και η Ουκρανία· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν τη συνέχιση της σχέσης αυτής, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες, μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2016 στις ΗΠΑ·

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και επένδυση σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση: ανάπτυξη, στήριξη και ενίσχυση

41.  υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρο και στη γειτονία μας πρέπει να βρίσκονται τώρα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής δράσης· αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για ασφάλεια, σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας και της αναγκαστικής και παράνομης μετανάστευσης, ήτοι της φτώχειας, της έλλειψης οικονομικών ευκαιριών, των ενόπλων συρράξεων, της κακής διακυβέρνησης, της κλιματικής αλλαγής, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανισότητας και των εμπορικών πολιτικών που δεν αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις· πιστεύει ότι η ασφάλεια, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το εμπόριο είναι μέρη της ίδιας συνολικής στρατηγικής και πρέπει να συνάδουν με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας· απευθύνει έκκληση για ανάληψη ευρωπαϊκής και διεθνούς δράσης (UN/G20) κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλαγών εκτός Αφρικής·

42.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στη γειτονία της, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της αναπτυξιακής βοήθειας, της πολιτικής για το περιβάλλον και της διπλωματίας, καθώς και των ικανοτήτων της ως προς τη διαχείριση κρίσεων· χαιρετίζει εν προκειμένω τις νέες εταιρικές σχέσεις της ΕΕ για την μετανάστευση και το Εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο και ζητεί να λάβει μέρος στην εφαρμογή των εν λόγω μέσων· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά την Αφρική, βασισμένης στις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, που θα παρέχει καλύτερες ευκαιρίες εμπορίου, επενδύσεων, πρόσβασης στην ενέργεια και οικονομικής ανάπτυξης και θα στηρίζει τις αφρικανικές χώρες στην οικοδόμηση δημοκρατικών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμικών φορέων, καθώς και μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρήσει τις πολιτικές ανάπτυξης και εμπορίου της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι συνάδουν με τις αξίες μας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών· καλεί την ΕΕ, και συγκεκριμένα τα κράτη μέλη της, να καταπολεμήσουν τις παράνομες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να αυξήσουν σημαντικά τις οικονομικές τους δεσμεύσεις στην περιοχή, μέσω και του Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική, του Εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου και του Ευρωπαϊκού ταμείου Ανάπτυξης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου του 2030· πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εάν ενεργεί εντός ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου που καθορίζει τις αρμοδιότητες του επιχειρηματικού τομέα όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

43.  αναγνωρίζει ότι η παροχή βοήθειας από την ΕΕ στα θύματα καταστροφών, στους πρόσφυγες και σε άλλους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη απέφερε ανάμεικτα αποτελέσματα·

44.  υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά των βαθύτερων αιτίων της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία πλήττει τη Δυτική Αφρική, την περιοχή του Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και τη Μέση Ανατολή και η οποία στοχοθετεί την Ευρώπη σε άνευ προηγουμένου επίπεδο· προτρέπει την ΕΕ να καταβάλει συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες, μαζί με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς συμμάχους, προκειμένου να πείσει εταίρους στην περιοχή, όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, σχετικά με την ανάγκη χάραξης κοινής στρατηγικής με νομική βάση για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος· ενθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες συνεργασίας και συντονισμού με άλλες χώρες στο πλαίσιο του αγώνα αυτού και παροτρύνει τους κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες της περιοχής να μην τροφοδοτούν περαιτέρω θρησκευτικές και εθνικές εντάσεις· εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού της κηδείας στην Sanaa στις 8 Οκτωβρίου 2016· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης, διεθνούς έρευνας σχετικά με το ως άνω περιστατικό και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναστείλουν κάθε συνεργασία στην Υεμένη έως ότου διερευνηθούν οι εν λόγω παραβιάσεις και λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι· ζητεί την άμεση άρση του αποκλεισμού της Υεμένης και καλεί όλες τις πλευρές της διένεξης να επαναλάβουν τον διάλογο και να καταβάλουν προσπάθειες για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός· εμμένει στην άποψη ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη διένεξη·

45.  ενθαρρύνει ως εκ τούτου τη δημιουργία θεματικών πλαισίων, μέσα στα οποία θα συνεργαστούν η Ένωση, τα κράτη εταίροι της νότιας γειτονίας και οι βασικότεροι περιφερειακοί εταίροι, ιδίως στην Αφρική, πάνω σε περιφερειακές προκλήσεις όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, ενδεχομένως και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· είναι της άποψης ότι η ανθεκτικότητα της γειτονίας μας θα ενισχυθεί περαιτέρω εάν οργανωθεί γύρω από μια περιφερειακή συνεργασία που παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης κοινών λύσεων στις προκλήσεις της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων· καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να συνεργαστεί με τους γείτονές της στο Μαγκρέμπ για την επανεδραίωση και την ανάπτυξη της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ·

46.  υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Σαχέλ και άλλες συνδεόμενες γεωγραφικές περιοχές αποτελούν περιοχές προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει την αστάθεια της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στην περιοχή αυτή, καθώς και τις πιθανές συνέπειες των σημερινών ταραχών· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Νοτίου Αφρικής και του Σαχέλ, με στόχο την καταπολέμηση των αυξανόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Σαχέλ και της Σαχάρας· τονίζει ότι οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε ορισμένα μέρη, θα μπορούσαν να ωθήσουν ένα μέρος του πληθυσμού στην εναλλακτική της ισλαμιστικής τρομοκρατίας ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και εύρωστης στρατηγικής για την περιοχή του Σαχέλ η οποία να αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας και της νομιμότητας των κρατικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων, στην τόνωση της ασφάλειας, στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, της εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, και στην ενίσχυση των οικονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών, ιδίως στην Αφρική, είναι καίριας σημασίας όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, την επίλυση των συγκρούσεων και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να δώσει μια πραγματική απάντηση στην εν λόγω κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, όχι μόνο από οικονομική αλλά και από πολιτική και στρατιωτική άποψη·

47.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τη σύρραξη στη Συρία σύμφωνα με τη μεταβατική διαδικασία που ορίζεται στο ανακοινωθέν της Γενεύης και στο ψήφισμα 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ)· στηρίζει τις προσπάθειες στις οποίες πρωτοστατεί ο ΟΗΕ για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των μερών της συριακής σύρραξης με στόχο την επίτευξη πολιτικού συμβιβασμού χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να εκπονήσει επειγόντως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Συρία· είναι πεπεισμένο ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν επαρκούν για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στη συριακή κρίση· καλεί την ΕΕ να καλεί την ΕΕ να εγκαταλείψει τη θέση διπλωματικής περιθωριοποίησης στην οποία βρίσκεται και να χρησιμοποιήσει τις οικείες δυνατότητες, άσκησης επιρροής επί βασικών παραγόντων, όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ και η Ρωσία, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εποικοδομητική στάση τους και να αποτρέψει τη συμβολή τους στην περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης· ανανεώνει την έκκλησή του προς όλα τα μέλη του ΣΑΗΕ να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους όσον αφορά την κρίση· υπενθυμίζει την εκ μέρους της Ρωσίας και άλλων επανειλημμένη χρήση των εξουσιών αρνησικυρίας στο ΣΑΗΕ και κρίνει ότι η στάση αυτή υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη και την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία και στην περιοχή· τονίζει ότι πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη επιβολής κυρώσεων κατά όλων των ατόμων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Συρία· εκφράζει τον σοβαρό του προβληματισμό για τις μαζικές και ευρέως διαδεδομένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα από όλες τις πλευρές στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Συρία και τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλισθεί η λογοδοσία για τις εν λόγω παραβιάσεις· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις γειτονικές χώρες της Συρίας που αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την υποδοχή εκατομμυρίων προσφύγων· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράκ και της Συρίας, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων·

48.  αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού εταίρου για την επίλυση της σύγκρουσης στην Συρία, την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και της μεταναστευτικής κρίσης· καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να προστατεύσει τη συνταγματική τάξη, υπογραμμίζοντας συγχρόνως τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης, στον απόηχο του πραξικοπήματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες σέβονται το κράτος δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για τον κατασταλτικό χαρακτήρα και την επέκταση της εκκαθάρισης που ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος και η οποία παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων υπερβολικής χρήσης βίας από την αστυνομία και κακοποίησης των κρατουμένων, τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία των ευθυνόμενων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διάβρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

49.  επισημαίνει ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή πρέπει να επιλυθεί με τη σύσταση δύο κρατών –βάσει των παραμέτρων που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου του 2014– η οποία να εγγυάται ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος βάσει των συνόρων του 1967 και να διευθετεί όλα τα ζητήματα οριστικού καθεστώτος προκειμένου να δοθεί τέλος στη σύρραξη· καλεί την ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη της και να δράσει ως ουσιαστικός παράγοντας και διαμεσολαβητής στη διπλωματική διαδικασία· καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν επείγοντα μέτρα για να προστατεύσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και να δημιουργήσουν μια θετική δυναμική προς ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν άμεσα την εποικιστική πολιτική τους· τονίζει ότι ο σεβασμός των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες παραμένει ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών·

50.  πιστεύει ότι η δίωξη των δραστών εμπορίας ανθρώπων είναι δυνατή μόνο όπου υπάρχει συνεργασία με τις χώρες στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και στην Αφρική στο σύνολό της, με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να συνεργασθούν με τους διεθνείς εταίρους για την αντιμετώπιση των αιτίων που ωθούν στη μετανάστευση·

51.  υποστηρίζει σθεναρά την ενίσχυση της Ευθύνης Προστασίας (R2P) ως κατευθυντήριας αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε όλο το φάσμα των συγκρούσεων, καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη·

Η δύναμη της ευρωπαϊκής διπλωματίας: γνώση, δέσμευση και αντίκτυπος

52.  υπογραμμίζει το τεράστιο δυναμικό της ΕΕ, ως διπλωματικής υπερδύναμης, η οποία στηρίζεται στο ευρύ φάσμα των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και την κανονιστική εξουσία στο πεδίο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο της ΑΠ/ΥΕ, της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις τρίτες χώρες·

53.  κρίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης ασφάλειας· αναγνωρίζει ότι οι έγκαιρες προληπτικές δράσεις κατά των μακροπρόθεσμων κινδύνων βίαιων συγκρούσεων είναι αποτελεσματικότερες, λιγότερο χρονοβόρες και λιγότερο δαπανηρές από τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις· καλεί επιτακτικά την ΕΕ να επιδείξει πολιτική ηγετική στάση στην προληπτική διπλωματία και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των συγκρούσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ σε καταστάσεις συγκρούσεων, της ομάδας υποστήριξης της διαμεσολάβησης της ΕΥΕΔ και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη· ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών στις συνομιλίες για την διευθέτηση των συγκρούσεων είναι καίριας σημασίας για την προώθηση των δικαιωμάτων και της συμμετοχής των γυναικών, και αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την πλήρη ένταξή τους στις μελλοντικές μεταβατικές διαδικασίες· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να αυξήσουν σημαντικά τους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο, τη συμφιλίωση και την άμεση απόκριση σε κρίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά τους κανόνες που θεσπίζονται στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και να παύσουν το εμπόριο όπλων με τρίτες χώρες που δεν πληρούν τα ορισθέντα κριτήρια· εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ οφείλει να εντείνει τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία για τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση και τον έλεγχο των όπλων·

54.  ενθαρρύνει με σθένος τη δρομολόγηση περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου ώστε να επιτευχθεί μια ταχεία και επιτυχής ολοκλήρωση·

55.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αναπτύξουν μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η οποία να σέβεται τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και να επιδιώκει τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, τα Ηνωμένα Έθνη, τις ΜΚΟ, τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλους φορείς σε ζητήματα κοινής ανησυχίας, προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα σε όλον τον κόσμο· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με άλλες παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων· τονίζει ειδικότερα την καίρια σημασία της διατλαντικής σχέσης, η οποία βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και αξίες· επισημαίνει ότι μια αναζωογόνηση των εν λόγω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που θα αποσκοπεί να τις μετατρέψει σε αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ·

56.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναβαθμίσει και να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες στην Ασία, μεταξύ άλλων με την ASEAN, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε περιοχές συγκρούσεων με νέες εντάσεις, συνεργαζόμενη στενά με τους εταίρους στην περιοχή και τηρώντας το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων και στη Νότια Σινική Θάλασσα, και προκειμένου να διευθετήσει ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· τονίζει την ανάγκη για την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ειρηνικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, της Ταϊβάν και των Φιλιππίνων, μέσω εποικοδομητικών διμερών και άνευ αποκλεισμών πολυμερών μηχανισμών· θεωρεί ότι η ενίσχυση και η ανανέωση των δομών της διεθνούς τάξης δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την Ασία και ιδίως την Κίνα· υπογραμμίζει ότι, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων φιλοδοξιών της Κίνας, η σχέση ΕΕ-Κίνας πρέπει να υπερβαίνει τους οικονομικούς δεσμούς ώστε να καταστεί πιο περιεκτική και να εστιάζει στον ρόλο της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη, στην επιρροή της στις περιφερειακές συγκρούσεις της γειτονίας της και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων·

57.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αδιαφορεί εντελώς για τις περιοχές που σήμερα παρουσιάζουν χαμηλό στρατηγικό ενδιαφέρον, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να είναι καίριας σημασίας στο μέλλον, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ανθρώπινο και στρατιωτικό επίπεδο, όπως η Κεντρική Ασία, η Υποσαχάρια Αφρική και η Αρκτική, και στις οποίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις·

58.  υπενθυμίζει τη σημασία της κανονιστικής ισχύος της Ευρώπης, και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής και επιστημονικής διπλωματίας της ΕΕ προκειμένου να προβληθούν και να προωθηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αξίες της Ευρώπης πέραν των συνόρων μας· επισημαίνει επίσης την ισχύ της οικονομικής διπλωματίας, και μεταξύ άλλων των κυρώσεων, ως ένα εργαλείο για την επιβολή των πολιτικών της ΕΕ·

59.  υπενθυμίζει το ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας με τους εταίρους της ΕΕ·

60.  υπενθυμίζει την ανάγκη για ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων κατά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ·

61.  υπογραμμίζει τον ρόλο των μη κρατικών παραγόντων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως διπλωματικών παραγόντων και βασικών εταίρων της ΕΕ, και τονίζει τη σημασία της παροχής βοήθειας από την ΕΕ και της συνεργασίας μαζί τους·

62.  τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ενοποίηση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας, και συγκεκριμένα να διευρυνθεί η θεματική εμπειρογνωμοσύνη της και να ενισχυθούν οι ικανότητές της στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής και της πρόβλεψης καθώς και στον τομέα των πληροφοριών ασφαλείας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αποδοθεί επίσης προξενικός ρόλος στις αντιπροσωπείες της ΕΥΕΔ στις περιοχές κρίσης με στόχο τη συνδρομή προς τους πολίτες της ΕΕ· επιμένει στην ανάγκη εξεύρεσης μιας αποδεκτής ισορροπίας μεταξύ διπλωματών αποσπασμένων από κράτη μέλη και αξιωματούχων της ΕΕ στην ΕΥΕΔ, τούτο δε και σε διαχειριστικές θέσεις·

63.  τονίζει ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι που διατίθενται για την εξωτερική δράση της ΕΕ δεν είναι ανάλογοι προς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντική αύξηση των κονδυλίων του τομέα IV του ΠΔΠ με γνώμονα την προσεχή ενδιάμεση αξιολόγηση·

64.  ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας και διαφάνεια, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών·

65.  εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τον περιορισμένο προϋπολογισμό ύψους περίπου 320 εκατομμυρίων EUR (0,2% του προϋπολογισμού της EE) υπέρ της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και απευθύνει έκκληση για καλύτερη διαχείριση των χρηματοοικονομικών ροών προς εφαρμογή του εν λόγω προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που ορίστηκαν για το 2016 διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με αυτές του 2015 και ότι το διαθέσιμο περιθώριο ανερχόταν, στα τέλη Μαρτίου 2016, στα 170 εκατομμύρια EUR, μετά την έγκριση επιπλέον 5 εκατομμυρίων EUR για μέτρα ασφάλειας στην αποστολή EUCAP Σαχέλ-Μαλί και 10 εκατομμυρίων EUR για την EUBAM Λιβύης· εκφράζει ανησυχία για τον μικρό όγκο διαθέσιμων πόρων, αν ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που πρέπει να αναληφθούν στη διάρκεια του 2016, τη στιγμή που μόνο για τη συνέχιση των αποστολών που λήγουν το 2016 προβλέπεται πρόσθετος προϋπολογισμός ύψους 169 εκατομμυρίων EUR·

66.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την προώθηση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και μάθησης· τονίζει ότι οι στοχευμένες πολιτικές για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση μπορούν να στηρίξουν βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ και να συμβάλουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει εκ νέου τον ρόλο του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της περιθωριοποίησης· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει τη διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα τα μέσα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο να διορίσουν έναν πολιτιστικό ακόλουθο σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες εταίρους· τονίζει περαιτέρω τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της ιθαγένειας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών προοπτικών και τη βελτίωση της υγείας· ενθαρρύνει τις τρέχουσες προσπάθειες της Επιτροπής για ενίσχυση του ρόλου της συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας ως μέσου ήπιας δύναμης στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις· επισημαίνει το βαθμό στον οποίο η επιστημονική ανταλλαγή μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συμμαχιών και στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως δε στη σχέση με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

o
o   o

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0249.


Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων
PDF 507kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές (2016/2034(INI))
P8_TA(2016)0504A8-0339/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που ορίζουν την κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Μαρτίου 2016 που διενεργήθηκε για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου με τίτλο «State of Play of Risk Management Tools Implemented by Member States during the period 2014-2020: National and European Frameworks» (Tρέχουσα κατάσταση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2014-2020: εθνικά και ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια).

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0339/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια και η μεταβλητότητα των τιμών ανέκαθεν χαρακτήριζαν τις γεωργικές αγορές, και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν καταστεί, λόγω της ταχείας αλληλουχίας κρίσεων στη ζήτηση, την προσφορά και την τιμή, το διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της γεωργίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία οφείλει να δώσει απάντηση στο μείζον πρόβλημα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ ακόμη και σήμερα μια σημαντική μερίδα των κατοίκων του πλανήτη εξακολουθεί να υποσιτίζεται, και ότι η αστάθεια των αγορών γεωργικών προϊόντων απέναντι στις διακυμάνσεις της παραγωγής ή στις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θα συνεχίσει να αυξάνεται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και τα παράσιτα των καλλιεργειών επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα της γεωργικής παραγωγής, και οι εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες συμβάλλουν στην αστάθεια των τιμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις ενδέχεται να παίζουν βασικό ρόλο στην αστάθεια των τιμών, μεταξύ αυτών και διαρθρωτικοί παράγοντες όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων, τα επιτόκια και η κερδοσκοπία στις αγορές γεωργικών προϊόντων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός της ΕΕ οι σημαντικότεροι παγκόσμιοι συντελεστές στις αγορές γεωργικών προϊόντων χαράσσουν πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της αστάθειας των τιμών και ότι στην ομάδα G20 για την γεωργία έχουν επίσης αναληφθεί δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με την ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η υπερβολική αστάθεια των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών στην επισιτιστική ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διαφορετικές περιοχές ανά τον κόσμο εφαρμόζονται διαφορετικά μοντέλα παραγωγής και προβλέπονται διαφορετικά μέτρα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή μεταχείριση των ζώων, πράγμα που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, και ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων μπορεί να ενταθεί από πολιτικές επιλογές όπως η επιβολή εμπορικού αποκλεισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας για την αναχαίτιση της αστάθειας των τιμών στις αγορές, γεγονός που αποθαρρύνει έντονα τους γεωργούς από τη συνέχιση της γεωργικής τους δραστηριότητας στην επικράτεια της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των αγορών και οι επιλογές που οδήγησαν στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως χάρη στην ώθηση των συμφωνιών του ΠΟΕ ή διμερών εμπορικών συμφωνιών, επέτρεψαν μια μεγαλύτερη ρευστότητα στις αγορές αλλά συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση του φαινομένου της αστάθειας των τιμών στη γεωργία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος παραγωγής και αύξηση του γεωργικού χρέους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,4 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ εξαφανίστηκαν μεταξύ 2005 και 2010, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές γεωργικών προϊόντων, ως σημείο συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης, είναι εκ φύσεως ασταθείς, ότι η παρουσία οικονομικών συντελεστών τείνει να ενισχύσει την αστάθεια αυτή και ότι η μικρή ευελιξία της παγκόσμιας ζήτησης σε τρόφιμα απέναντι στην προσφορά γεωργικών προϊόντων συντείνουν σε έναν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο των πραγματικών ή εικαζόμενων ανισορροπιών στους συντελεστές της αγοράς, πράγμα που έχει ενίοτε αστραπιαίες συνέπειες στις τιμές των γεωργικών προϊόντων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματιστηριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και το συνακόλουθο κερδοσκοπικό παιχνίδι έχουν δυνητικά συνέπειες στις αγορές γεωργικών προϊόντων και ενδέχεται να συμβάλλουν στην αύξηση της ανισορροπίας τους και της αστάθειας των τιμών, με αποτέλεσμα οι γεωργικές πρώτες ύλες να χρησιμοποιούνται πλέον ως απλά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού· όπως κατέδειξαν οι τρομερές εξεγέρσεις πεινασμένων το 2008, η υπέρμετρη αυτή χρηματιστηριοποίηση μπορεί να αποβεί καταστροφική και είναι ηθικά καταδικαστέα όταν απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια των πλέον υποσιτιζόμενων και φτωχότερων πληθυσμών του πλανήτη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη και στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων γεωργών και καλλιεργητών κηπευτικών στην παγκόσμια αγορά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι σημαντικός για την οικονομία της ΕΕ και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στους παραγωγούς και στους καταναλωτές, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν, σε περίπτωση χαμηλών τιμών, τα έσοδά τους, την επενδυτική τους ικανότητα και, κατά συνέπεια, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους να απειλούνται και παράλληλα η δυνατότητα των καταναλωτών να σιτιστούν και να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά μπορεί να υπονομεύεται από τις υψηλές τιμές των γεωργικών προϊόντων διατροφής, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καταστάσεις κρίσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών είναι επιζήμια για την γεωργική δραστηριότητα και τους κλάδους των γεωργικών προϊόντων διατροφής, πράγμα που αποβαίνει σε βάρος των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ μπορεί επίσης να πλήξει με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα τον εφοδιασμό των καταναλωτών, την επισιτιστική ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της ΚΓΠ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών επηρεάζει την ικανότητα των αγροτών να επενδύουν και να δημιουργούν απασχόληση, γεγονός που αποθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τους νέους γεωργούς και την ανανέωση των γενεών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη γεωργία ως πηγή τροφίμων υψηλής ποιότητας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν οι γεωργοί λαμβάνουν κατάλληλη τιμή στο αγρόκτημα, η οποία να καλύπτει ολόκληρο το κόστος της βιώσιμης παραγωγής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της «ψηφιακής επανάστασης», η μεγαλύτερη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές αγορές και η έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες μπορεί να συμβάλει, μεταξύ άλλων εργαλείων, στον περιορισμό της αστάθειας των αγορών και των τιμών μέσω της βελτιωμένης και πιο αντικειμενικής πρόσβασης των οικονομικών φορέων στην ανάπτυξη των γεωργικών αγορών, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των εισοδημάτων των γεωργών και στην πάταξη της κερδοσκοπίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ, όπως μεταρρυθμίστηκε το 2013, περιλαμβάνει εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2% του προϋπολογισμού του δεύτερου πυλώνα και το 0,4% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ δαπανώνται σήμερα για τα εν λόγω εργαλεία·

Τρέχουσα κατάσταση και στόχοι

1.  εκτιμά ότι η έκθεση των αγροτών στην αστάθεια των τιμών θα βαίνει αυξανόμενη για διάφορους λόγους όπως η αστάθεια και οι ατέλειες των γεωργικών αγορών, η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση της πολυπλοκότητας των αγορών γεωργικών προϊόντων, η έντονη διακύμανση της προσφοράς εξαιτίας της κλιματικής αστάθειας, η αύξηση των υγειονομικών κινδύνων και οι αβέβαιες ισορροπίες στον επισιτιστικό τομέα·

2.  θεωρεί αναγκαίο να υιοθετήσει μια πιο τολμηρή και συνεκτική πολιτική, με στοχευμένα μέσα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολυλειτουργική, βιώσιμη γεωργική παραγωγή σε όλη την Ένωση σε συνδυασμό με δίκαιες και αποδοτικές τιμές, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις για τους παράγοντες εκείνους του τομέα που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών·

3.  διαπιστώνει ότι όλοι οι κλάδοι της γεωργίας δεν είναι εξίσου εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών και ότι η εμβέλεια των εργαλείων των δημόσιων πολιτικών ή των στρατηγικών άμβλυνσης των οικείων παραγόντων πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε κάθε τομέα και στους πραγματικούς, σημερινούς και μελλοντικούς, κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες·

4.  διαπιστώνει ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τη στρατηγική υποστήριξή της στη γεωργία, οι ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Κίνα, διαθέτουν ένα πολύ σημαντικό και αυξανόμενο δημόσιο προϋπολογισμό για την ανάπτυξη νέων μοντέλων πολιτικής για την αντιμετώπιση κινδύνων και την πρόβλεψη μέσων για την προστασία των γεωργών τους από τις συνέπειες της αστάθειας των τιμών·

5.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη γεωργική δύναμη που στηρίζει τη γεωργική πολιτική της σε αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή ενισχύσεις ενώ ταυτόχρονα καταργεί, με την πάροδο των ετών, τις στρατηγικές της ενισχύσεις στην γεωργία·

6.  επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο νομοσχέδιο για τη γεωργία του 2014 (Farm Bill 2014), έχουν αναπτύξει ειδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για διάφορους γεωργικούς τομείς·

7.  επισημαίνει ότι η ΚΓΠ έχει εξελιχθεί σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι βασικοί στόχοι της για διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους γεωργούς και σταθερό και ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές παραμένουν σε ισχύ·

8.  τονίζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική έχει αποφασιστική σημασία για έναν τομέα που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας των τροφίμων και που διαδραματίζει καίριο ρόλο για τη χρήση των φυσικών πόρων και την βιώσιμη οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης συνεργειών μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ·

10.  σημειώνει ότι οι πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν σχεδόν πλήρως αποσυνδέσει τις άμεσες ενισχύσεις από την παραγωγή, έχουν συνεχίσει τη διαδικασία της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων και έχουν ενσωματώσει τους κοινωνικούς και, ιδίως, τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς σε μεγαλύτερο βαθμό·

11.  σημειώνει με ανησυχία τη μείωση, με την πάροδο των ετών, των πόρων της ΚΓΠ, ιδίως αυτών που ενεργοποιούνται για δράσεις υπαγόμενες στην κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ), ανοίγοντας την προοπτική της επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ και υπονομεύοντας τις δίκαιες συνθήκες και τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ·

12.  τονίζει ότι τα μέσα ετήσια εισοδήματα των αγροτών της ΕΕ έχουν παραμείνει στάσιμα ή έχουν υποχωρήσει κατά τα τελευταία 10 έτη, ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την απειλή της απώλειας πολλών θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές·

13.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ·

14.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τον πολύ βραδύ ρυθμό υλοποίησης των εργαλείων της ενιαίας ΚΟΑ για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της αστάθειας των τιμών και τη διαχείριση της αποδιοργάνωσης της αγοράς·

15.  τονίζει ότι τα περισσότερα μέσα διαχείρισης των κινδύνων, ταμεία αλληλοβοήθειας, εργαλεία σταθεροποίησης των εισοδημάτων και ασφαλιστικά εργαλεία, τα οποία χορηγήθηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζονται άνισα και με περιορισμένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό·

16.  συνιστά, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν τα υφιστάμενα μέτρα του δεύτερου πυλώνα, προκειμένου να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και να επιδιωχθεί η στενότερη συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών στη διαδικασία εφαρμογής·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση για τα αίτια της περιορισμένης χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ και της μη βέλτιστης υλοποίησης της ενιαίας ΚΟΑ, με σκοπό την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΓΠ, μαζί με το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, εφόσον αποτελούν αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας και ζωτικής σημασίας συνιστώσα για την εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών και κάποιας οικονομικής σταθερότητας γι’ αυτούς·

19.  τονίζει, ωστόσο, ότι η ισχύουσα ΚΓΠ, η οποία στερείται κατάλληλων και αποτελεσματικών εργαλείων, δεν έχει αντιμετωπίσει με επάρκεια τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα που έχει παρατηρηθεί στις αγορές γεωργικών προϊόντων, ούτε έχει επιτρέψει στους γεωργούς να ανταποκριθούν στα μηνύματα της αγοράς ή να αναπτύξουν λύσεις για την αντιμετώπιση των μεταβολών των τιμών·

20.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επειγόντως δράση για τη στήριξη του γεωργικού τομέα στις εξόχως απόκεντρες, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπου το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή, τη συγκομιδή και την εμπορία προϊόντων εκτός των περιοχών όπου έχουν παραχθεί είναι πολύ υψηλότερο απ’ ό, τι σε άλλες περιοχές, και να προβλέψει ειδικούς δείκτες για την ενεργοποίηση μέτρων που θα λειτουργούν ως πλέγμα ασφάλειας για τις αγορές γεωργικών προϊόντων σε αυτές τις περιοχές·

21.  θεωρεί ότι η επισιτιστική αυτονομία και ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, πρέπει να παραμείνουν στρατηγικοί στόχοι για τη μελλοντική ΚΓΠ, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί επειγόντως ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς·

22.  θεωρεί ότι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους ευρωπαίους γεωργούς, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα των αγορών και των τιμών, καθώς και από επαρκείς δημόσιους πόρους και μέτρα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων·

23.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των νέων γεωργών και των νεοεισερχόμενων στον κλάδο για την εξασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής γεωργίας·

Προτάσεις

Οργάνωση των κλάδων και συμβασιοποίηση

24.  θεωρεί ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της τροφικής αλυσίδας, ιδίως λόγω της ολοένα μεγαλύτερης συγκέντρωσης του τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε φορείς όπως οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι δικές τους ενώσεις ή διεπαγγελματικές οργανώσεις·

25.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την τη συμβασιοποίηση προσαρμόζοντας, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ στις ειδικές ανάγκες του γεωργικού τομέα, με ενιαίους κανόνες και εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπερισχύουν των κανόνων του ανταγωνισμού και ότι κάθε πρωτοβουλία για την καλύτερη προσαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα θα πρέπει να βασίζεται στον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ·

26.  τονίζει ότι η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών πρέπει να ενισχυθεί στην τροφική αλυσίδα, μέσω τυποποιημένων, διαφανών, ισορροπημένων και συλλογικών συμβάσεων, προκειμένου να είναι σε θέση οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να βελτιώσουν την σταθερότητα του εισοδήματός τους, να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να επενδύσουν στην καινοτομία·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δυνάμει του οποίου να απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων οι οποίες μπορούν να επιφέρουν αστάθεια των τιμών στις γεωργικές αγορές·

28.  τονίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν επαρκή διάρκεια και να καθορίζουν τις τιμές, τις προθεσμίες πληρωμής και άλλους όρους για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων·

29.  θεωρεί ότι οι γεωργοί στους διάφορους γεωργικούς τομείς θα πρέπει να μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους των συμβάσεων μέσω οργανώσεων παραγωγών, μεγέθους ανάλογου αυτών των ομάδων βιομηχάνων ή διανομέων με τους οποίους διαπραγματεύονται·

30.  επισημαίνει ότι οι δυνατότητες που παρέχουν οι μακρύτερης διάρκειας συμβάσεις για ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού, οι προθεσμιακές συμβάσεις, οι συμβάσεις σταθερού περιθωρίου και η ευχέρεια «κλειδώματος» των τιμών που αντικατοπτρίζει το κόστος παραγωγής για μία ορισμένη χρονική περίοδο θα μπορούσαν να προσφέρουν στους παραγωγούς ένα εργαλείο με το οποίο να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της αστάθειας των τιμών στα περιθώριά τους·

31.  πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης νέων μηχανισμών στις συμβατικές σχέσεις και επίσης να διατίθενται εργαλεία διαμεσολάβησης όσον αφορά τις συμβάσεις·

32.  σημειώνει ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και το διάλογο μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (παραγωγών, μεταποιητών και διανομέων), διευκολύνουν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω κοινών πρωτοβουλιών που βοηθούν τους γεωργούς να κατανοήσουν καλύτερα τις αγορές και την παραγωγή, προωθούν τις ορθές πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς, προβλέπουν τις δυνατότητες παραγωγής, συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης της προσφοράς και καταρτίζουν τυποποιημένες συμβάσεις που είναι συμβατές με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ·

33.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις διεπαγγελματικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ, να υπερασπιστούν από κοινού τα συμφέροντα των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε τομείς με πιο έντονο προσανατολισμό προς τις διασυνοριακές αγορές, όπως είναι ο τομέας των φρούτων και των λαχανικών·

34.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί στην συνένωση και παροχή συνδρομής στους παραγωγούς προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην αξιακή αλυσίδα, και θεωρεί αναγκαίο να τους ενθαρρύνει ώστε να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στους τομείς της γεωργίας, αμβλύνοντας, ως εκ τούτου, τις επιπτώσεις της υπερβολικής αστάθειας της αγοράς·

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

35.  συνιστά να αναπτυχθούν περαιτέρω τα εργαλεία διαχείρισης κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κινδύνων και κυρίως οι διάφοροι τύποι ασφάλισης έναντι κινδύνων για την γεωργική παραγωγή, τα εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος, οι μηχανισμοί ατομικών αποθεματικών και τα ταμεία αλληλοβοήθειας, σε μια προσανατολισμένη στην αγορά ΚΓΠ ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της αστάθειας των τιμών και να ενθαρρυνθεί η διαχείριση βάσει προβλέψεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και να αναπτύξει νέα εργαλεία, τα οποία θα πρέπει όχι μόνο να είναι δίκαια, αποτελεσματικά και δραστικά, αλλά και προσιτά από οικονομική άποψη και προσβάσιμα για τους γεωργούς, με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την αστάθεια των τιμών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να θέσει τις βάσεις για μια συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ·

37.  υπογραμμίζει ότι αυτά τα εργαλεία, παράλληλα με το σύστημα άμεσων ενισχύσεων, πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας περιορίζοντας συγχρόνως την ανάγκη για εκ των υστέρων διαχείριση των κρίσεων·

38.  θεωρεί ότι η τομεακή διαχείριση των ταμείων αλληλοβοηθείας, που έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών, μπορεί να σταθεροποιήσει τα εισοδήματα των αγροτών σε κάποιο βαθμό εφόσον τα περιθώρια κέρδους για τα προϊόντα τους παρουσιάζουν διακυμάνσεις·

39.  θεωρεί, ακόμη, ότι τα ταμεία αλληλοβοήθειας δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τη στήριξη που παρέχεται από την Ένωση και πρέπει να συνδυάζονται με εθνική ενίσχυση·

40.  καλεί επίσης την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες μέσω της παροχής κινήτρων για τη σύσταση τέτοιων ταμείων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε μελλοντικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να συνάδει, και, κατά περίπτωση να συμπληρώνει, τα συστήματα ασφάλισης που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη·

41.  θεωρεί ότι η αστάθεια των τιμών μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την αστάθεια της αγοράς στις οικείες φορολογικές διατάξεις, επιτρέποντας στους γεωργούς τη δημιουργία μηχανισμών ατομικών αποθεματικών που θα μπορούσαν να είναι αφορολόγητοι·

42.  θεωρεί ότι οι γεωργοί είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων παραγόντων στις αγορές, ιδίως εκείνοι που έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους·

43.  θεωρεί περαιτέρω ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα εργαλεία της ΚΓΠ, όπως η αποτελεσματική βοήθεια ταμειακών ροών ή το σύστημα προληπτικών αποταμιεύσεων, προκειμένου να μην απολεσθεί η ώθηση για επενδύσεις·

44.  τονίζει το γεγονός ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην καινοτομία μόνο όταν το κόστος κεφαλαίου είναι χαμηλό και υπάρχει ρευστότητα σε κάποιο βαθμό· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένα σταθερό εισόδημα είναι μία από τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια·

45.  σημειώνει ότι ο ρόλος και οι δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα επηρεάζουν έντονα τους παραγωγούς και ότι τα αυξανόμενα επίπεδα γεωργικού χρέους επιφέρουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στον τομέα, σε περιόδους αστάθειας των τιμών·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η καλύτερη ενημέρωση των γεωργών σχετικά με το αποφασιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα·

47.  θεωρεί ότι οι γεωργοί και οι γεωργικές ενώσεις πρέπει να έχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, ενώ ταυτόχρονα να προβλέπονται γι’ αυτούς μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την διαχείριση κινδύνων, τα στοιχεία της αγοράς, τα περιθώρια και την αστάθεια των τιμών·

48.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές καθώς και τις γεωργικές ενώσεις, ένα σχέδιο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου στον πυλώνα ΙΙ και στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ·

49.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν τις ως άνω πτυχές στα οικεία προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·

50.  πιστεύει ότι ένας από τους τρόπους για την σταθεροποίηση των αγορών και τη μείωση της αστάθειας των τιμών είναι η διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

Παρατηρητήρια αγορών και τιμών γεωργικών προϊόντων

51.  θεωρεί ότι οι γεωργικές αγορές πρέπει να είναι διαφανείς, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της πιο έγκαιρης δημοσίευσης υφισταμένων πληροφοριών σχετικά με τις τιμές και το κόστος, πληροφορίες που θα είναι εύκολα προσβάσιμες και χρήσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη διανομή, περιορίζοντας έτσι την κερδοσκοπία και την αστάθεια των τιμών·

52.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαφάνεια των τιμών από μόνη της δεν θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των γεωργών έναντι της αστάθειας των τιμών, ούτε θα επιλύσει δομικά ελαττώματα στην οργάνωση των αγορών, όπως οι ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

53.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των γεωργικών προϊόντων·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση πρόσθετων μέσων παρακολούθησης της αγοράς σε άλλους τομείς·

55.  τονίζει το σημαντικό πλεονέκτημα για τους αγρότες να γνωρίζουν τη διαμόρφωση και τη διακύμανση των τιμών καθώς και τις τάσεις όσον αφορά την προσφορά, κατά τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

56.  συνιστά τη θέσπιση ευρωπαϊκών γεωργικών παρατηρητηρίων τιμών, που θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα, από την τιμή παραγωγού έως την τελική τιμή πώλησης, προκειμένου να παρέχουν συνεχή ανάλυση των γεωργικών αγορών ανά επί μέρους τμήμα·

57.  συνιστά τη συμμετοχή των οικονομικών συντελεστών κατά την υποβολή, ανά μήνα ή ανά δίμηνο, ενημερωμένων και κατάλληλων στοιχείων για τις διακυμάνσεις και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις, με βάση τις ειδικές ανάγκες του οικείου τομέα·

58.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει τους αναγκαίους πόρους για τα παρατηρητήρια που θα τους επιτρέψουν να προβαίνουν σε συστάσεις, και όχι απλώς να παρακολουθούν τις εν λόγω διακυμάνσεις·

Εργαλεία για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων

59.  εκτιμά ότι τα παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης κρίσεων της ΚΓΠ (δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση) δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία·

60.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει εργαλεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συνδυάζονται και/ή αλληλοσυμπληρώνονται, μαζί με ένα ειδικά προσαρμοσμένο, δεσμευτικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και να αντιμετωπισθούν οι κρίσεις της αγοράς·

61.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει ήδη στη διάθεσή της στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ για την αντιμετώπιση κρίσεων·

62.  εκφράζει τη λύπη του για τη περιορισμένη χρήση του αποθεματικού κρίσεων, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών κανόνων, ιδίως της αρχής της ενιαυσιότητας, και του περιθωρίου εκτίμησης που διαθέτει η Επιτροπή για την ενεργοποίησή του·

63.  ζητεί, ως εκ τούτου, να συσταθεί το αποθεματικό για τις κρίσεις εκτός του προϋπολογισμού της ΚΓΠ και να χρησιμεύσει ως πηγή χρηματοδότησης των μέσων διαχείρισης κρίσεων·

64.  θεωρεί τα αντικυκλικά μέτρα ως εργαλεία πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, σε συνδυασμό με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, μέσω των οποίων η ΕΕ μπορεί να παρέμβει στις γεωργικές αγορές σε περιπτώσεις κρίσης «ανωτέρας βίας» ούτως ώστε να αποφεύγονται οι σημαντικές περικοπές τιμών·

65.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το πώς να αναπτυχθούν μηχανισμοί για την πρόληψη και την καταπολέμηση κρίσεων λόγω της αστάθειας των τιμών με την χρήση αντικυκλικών ενισχύσεων και να προβλέψει μεγαλύτερη ευελιξία στους ετήσιους προϋπολογισμούς, εντός των ορίων του πολυετούς χρηματοδοτικού κονδυλίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αντικυκλικές ενισχύσεις·

o
o   o

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου