Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho
 Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě
 Masové hroby v Iráku
 Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení ***I
 Ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
 Podpora obětí thalidomidu
 Léčivé přípravky pro pediatrické použití
 Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015
 Mezinárodní dohody o letecké dopravě

Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho
PDF 338kWORD 47k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o případech tibetské buddhistické akademie ve městě Larung Gar a Ilhama Tohtiho (2016/3026(RSP))
P8_TA(2016)0505RC-B8-1346/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Tibetu, zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o Tibetu: plány na zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka(1), ze dne 27. října 2011 o Tibetu, zejména o sebeobětování mnišek a mnichů(2) a ze dne 14. června 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu(3),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o Číně – práva menšin a uplatňování trestu smrti(4) a ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2015 o vztazích mezi EU a Čínou(6),

–  s ohledem na devět kol rozhovorů z let 2002 až 2010 mezi vysokými zástupci čínské vlády a dalajlámou; s ohledem na čínskou bílou knihu o Tibetu nazvanou Rozvoj Tibetu je určován historickou nutností, kterou zveřejnil Úřad pro informace Státní rady Čínské lidové republiky dne 15. dubna 2015; s ohledem na memorandum o skutečné autonomii z roku 2008 a na sdělení ke skutečné autonomii z roku 2009, které zveřejnili zástupci 14. dalajlámy;

–  s ohledem na článek 36 ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání, a na článek 4, který chrání práva „menšinových národností“;

–  s ohledem na výroky, které vyslovil předseda Evropské rady Donald Tusk dne 29. června 2015 na společné tiskové konferenci s čínským premiérem Li Kche-čchiangem po 17. summitu EU a Číny, na níž vyjádřil „znepokojení EU nad svobodou projevu a sdružování v Číně, včetně situace příslušníků menšin, jako jsou Tibeťané a Ujgurové“, a kde „vybídl Čínu k obnovení smysluplného dialogu se zástupci dalajlámy“;

–  s ohledem na „Šesté pracovní fórum o Tibetu“, které uspořádal ústřední výbor Čínské komunistické strany (CCP) a které se konalo v srpnu 2015;

–  s ohledem na prohlášení ze dne 23. září 2014, v němž mluvčí ESVČ odsoudila rozsudek doživotního vězení pro ujgurského profesora ekonomie Ilhama Tohtiho a vyzvala k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;

–  s ohledem na dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, jenž byl zahájen v roce 1995, a na jeho 34. kolo, které se konalo v Pekingu ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2015,

–  s ohledem na to, že dne 11. října 2016 byl Ilham Tohti za to, jak hájí lidská práva, vyznamenán Cenou Martina Ennalse a že v září roku 2016 byl navržen na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení,

–  s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003 a na společné sdělení Evropské komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě s názvem „Prvky pro novou strategii EU o Číně“ ze dne 22. června 2016;

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a respektování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty ve své vnější činnosti a se zájmem sledovat při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci tytéž hodnoty, který vyjádřila Čína;

B.  vzhledem k tomu, že u cílů svého rozvoje uvedla čínská vláda, že usiluje o to, aby hrála větší roli při řešení globálních problémů, jako je mezinárodní mír a bezpečnost a změna klimatu, a aby měla větší vliv na globální správu politických i ekonomických záležitostí, a zavázala se, že posílí právní stát;

C.  vzhledem k tomu, že 17. summit EU a Číny konaný dne 29. června 2015 pozvedl bilaterální vztahy na novou úroveň a že ve svém strategickém rámci pro lidská práva a demokracii vyslovuje EU příslib, že učiní lidská práva těžištěm svých vztahů se všemi třetími zeměmi a také svých strategických partnerství; vzhledem k tomu, že 18. summit EU–Čína, který probíhal ve dnech 12.–13. července 2016, byl uzavřen s tím, že další kolo dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou se uskuteční ještě v roce 2016;

D.  vzhledem k tomu, že Čína v posledních desetiletích učinila pokrok při zavádění ekonomických a sociálních práv, a naplnila tak vytyčené priority, pokud jde o právo lidí na podporu na živobytí a osobní rozvoj, v oblasti politických a občanských práv spolu s prosazováním lidských práv však dosáhla pouze malého pokroku;

E.  vzhledem k tomu, že na 34. dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, který se konal dne 2. prosince 2015, vyslovila EU své znepokojení, pokud jde o respektování práv příslušníků menšin, zejména v Tibetu a Sin-ťiangu, a o respektování svobody náboženství nebo přesvědčení; vzhledem k tomu, že se na 34. dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech hovořilo i o případu Ilhama Tohtiho;

F.  vzhledem k tomu, že v institutu v Larung Gar, největším tibetském buddhistickém centru na světě založeném v roce 1980, v současné době probíhají rozsáhlé demolice, neboť si čínská vláda vytkla za cíl zmenšit akademii o padesát procent, násilně z ní vystěhovat 4 600 stálých obyvatel a zlikvidovat kolem 1 500 příbytků; vzhledem k tomu, že podle čínských orgánů jsou tyto demolice nutné k tomu, aby bylo možno provést „opravu a nápravu“ akademie;

G.  vzhledem k tomu, že lidé vystěhovaní z akademie se musí nuceně zapsat do kurzů tzv. „výchovy k vlastenectví“; vzhledem k tomu, že na protest proti rozsáhlým demolicím probíhajícím v Larung Gar spáchaly tři mnišky v akademii sebevraždu;

H.  vzhledem k tomu, že podle zpráv došlo od roku 2009 k mimořádně vysokému počtu případů Tibeťanů, většinou mnichů a mnišek, kteří se zapálili na protest proti restriktivní politice, kterou Čína v Tibetu uplatňuje, a na podporu návratu dalajlámy a dodržování práva na náboženskou svobodu v okrese Aba/Ngaba v provincii Sečuán a dalších částech Tibetské náhorní plošiny;

I.  vzhledem k tomu, že vyslanci Jeho Svatosti dalajlámy oslovili vládu Čínské lidové republiky ve snaze najít oboustranně prospěšné řešení tibetské otázky; vzhledem k tomu, že v posledních několika letech nedošlo při řešení tibetské krize k sebemenšímu pokroku, poslední kolo rozhovorů proběhlo v roce 2010 a jednání v současné sobě zamrzla na mrtvém bodě;

J.  vzhledem k tomu, že ujgurský profesor ekonomie Ilham Tohti byl dne 23. září 2014 odsouzen k trestu doživotního vězení na základě obvinění z údajného separatismu, zatčen byl již v lednu téhož roku; vzhledem k tomu, že bylo vzato do vazby rovněž sedm jeho bývalých studentů a všem byly za údajnou spolupráci s panem Tohtim uloženy tresty odnětí svobody od tří do sedmi let;

K.  vzhledem k tomu, že v těchto případech údajně neproběhl řádný soudní proces, zejména nebylo dodrženo právo obviněných na řádnou obhajobu;

L.  vzhledem k tomu, že v regionu Sin-ťiang, ve kterém především sídlí muslimská menšina etnických Ujgurů, opakovaně propukly etnické nepokoje a násilí; vzhledem k tomu, že Ilham Tohti vždy zavrhoval separatistické snahy a násilí a usiloval o usmíření na základě respektování kultury Ujgurů;

1.  naléhavě vyzývá čínské orgány, aby zastavily demolice v Larung Gar a vystěhovávání obyvatel akademie a respektovaly tak v souladu se svými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv svobodu náboženského vyznání;

2.  vyzývá čínské orgány, aby iniciovaly dialog a konstruktivně spolupracovaly při změnách v Larung Gar s místní komunitou a jejími duchovními vůdci a aby řešily znepokojivý problém přeplněných náboženských výukových center tím, že umožní Tibeťanům založit více takových center a vybudovat více zázemí pro ně; žádá odpovídající kompenzaci a poskytnutí nových obydlí těm Tibeťanům, kteří byli vystěhováni při demolicích v Larung Gar, a to na místě, které si sami zvolí, aby mohli pokračovat ve svých náboženských činnostech;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že lidový soud střední instance v Barkhamu odsoudil deset Tibeťanů k trestům odnětí svobody v různé délce od 5 do 14 let za to, že se zúčastnili oslav 80. narozenin Jeho Svatosti dalajlámy v okrese Ngaba;

4.  je hluboce znepokojen zhoršením situace v oblasti lidských práv v Tibetu, které vedlo ke zvýšení počtu případů sebeobětování; kritizuje skutečnost, že se množí případy manifestace vojenské síly na Tibetské náhorní plošině, které povedou pouze k eskalaci napětí v regionu; odsuzuje stále častější používání systémů sledování v tibetských soukromých domech;

5.  je znepokojen tím, že různé menšiny, zejména Tibeťané a Ujguři, čelí stále represivnějšímu režimu, dalšími a dalšími kroky jsou omezovány ústavní záruky jejich práva na svobodu kulturních projevů a náboženského vyznání a na svobodu projevu a vyjadřování, poklidného shromažďování a sdružování, což zpochybňuje prohlášení Číny, že bude neochvějně dbát na fungování právního státu a bude dodržovat své mezinárodní závazky; žádá orgány, aby dodržovaly tyto základní svobody;

6.  je znepokojen přijetím souboru právních předpisů v oblasti bezpečnosti a jeho dopadem na menšiny v Číně, zejména pak zákonem o boji proti terorismu, který by mohl vést ke trestání poklidných projevů tibetské kultury a náboženství, a zákonem o řízení mezinárodních nevládních organizací, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2017 a podřídí uskupení hájící lidská práva přísné kontrole ze strany vlády, protože razí striktní přístup shora dolů namísto toho, aby podněcoval k partnerství mezi místní a centrální vládou a občanskou společností;

7.  naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby novelizovala ustanovení souboru právních předpisů v oblasti bezpečnosti, který zužuje prostor pro organizace občanské společnosti a upevňuje kontrolu vlády nad praktikováním náboženství; vyzývá čínskou vládu, aby vytvořila a zaručila spravedlivé a bezpečné prostředí umožňující všem nevládním organizacím a obhájcům lidských práv volně v zemi působit, což by výrazným způsobem doplňovalo státem poskytované sociální služby přístupem zdola nahoru a přispělo by to k postupnému posilování sociálních a ekonomických a politických a občanských práv;

8.  vyzývá čínskou vládu, aby obnovila dialog s tibetskými představiteli, který Čína ukončila v roce 2010, s cílem nalézt inkluzivní politické řešení krize v Tibetu; vyzývá k dodržování svobody projevu, sdružování a náboženského vyznání tibetského lidu, jak stanoví ústava; domnívá se, že dodržování práv menšin je klíčem k demokracii a právnímu státu, které mají zásadní význam pro politickou stabilitu;

9.  důrazně odsuzuje uvěznění Ilhama Tohtiho, který byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody na základě obvinění z údajného separatismu; vyjadřuje politování nad tím, že v jeho případu neproběhl řádný soudní proces ani nebylo dodrženo jeho právo na řádnou obhajobu; naléhavě vyzývá čínské orgány, aby dodržovaly normu, která rodinným příslušníkům přiznává nárok na návštěvu odsouzeného jednou za měsíc;

10.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Ilhama Tohtiho a jeho stoupenců zadržených v souvislosti s jeho případem; dále vyzývá k tomu, aby Ilham Tohti opět získal povolení k výuce a byl mu zaručen volný pohyb po celé Číně i mimo ni;

11.  zdůrazňuje, že je nutné, aby EU v souladu se svým závazkem hovořit silným, jasným a jednotným hlasem také při každoročních dialozích o lidských právech, pokud jde o přístup EU k Číně, nadnesla otázku porušování lidských práv v této zemi, zejména otázky týkající se menšin v Tibetu a Sin-ťiangu, a to v rámci všech politických dialogů a dialogů o lidských právech vedených s čínskými orgány; dále zdůrazňuje, že v rámci probíhajícího reformního procesu a rostoucí globální angažovanosti se Čína rozhodla začlenit se do mezinárodního rámce pro lidská práva podpisem široké škály smluv v oblasti lidských práv, a proto vyzývá k posílení dialogu s Čínou, aby bylo možné dostát těmto závazkům;

12.  s politováním konstatuje, že se 35. kolo dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou pravděpodobně neuskuteční do konce roku 2016, jak bylo dohodnuto; naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby přistoupila na dialog na vysoké úrovni, který by se konal v prvních týdnech roku 2017;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

(1) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 118.
(2) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 121.
(3) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 69.
(4) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(5) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2015)0458.


Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě
PDF 344kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (2016/3027(RSP))
P8_TA(2016)0506RC-B8-1345/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru/Barmě a o situaci rohingyjských muslimů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě;

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie ze dne 2. prosince 2016 o nedávné eskalaci násilí v Myanmaru/Barmě,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem/Barmou o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na nedávné brífinky vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě týkající se zhoršující se situace v oblasti lidských práv v severní části Arakanského státu, které se uskutečnily ve dnech 29. listopadu a 18. listopadu 2016,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. března 2016 (31/24) nazvanou „Stav lidských práv v Myanmaru“,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru/Barmě ze dne 18. března 2016,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

–  s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na zprávu organizace Poslanci za lidská práva Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) z dubna 2015 nazvanou „Rohingyjská krize a riziko násilností v Myanmaru: Výzva pro ASEAN“,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn ve své zprávě ze dne 20. června 2016 popisuje závažné případy porušování lidských práv Rohingyů, k nimž neustále dochází; Rohingyům je svévolně odnímáno státní občanství, takže se stávají osobami bez státní příslušnosti, jejich svoboda pohybu je výrazně omezena, je ohrožován jejich život a bezpečnost, nemají právo na zdravotní péči a na vzdělání, musí vykonávat nucené práce, jsou vystaveni sexuálnímu násilí a jsou omezována jejich politická práva, a to v takové míře, že „lze hovořit o zločinech proti lidskosti“; vzhledem k tomu, že Zaíd Raád Zaíd Husajn uvádí, že Rohingyové nesmějí vykonávat řadu povolání a k přijetí do nemocnice potřebují zvláštní doklad, což mnohdy vede k pozdnímu poskytnutí zdravotní péče a k úmrtí dětí a matek při porodu; vzhledem k tomu, že vedoucí kanceláře Agentury OSN pro uprchlíky v bangladéšském městě Cox’s Bazar John McKissick nedávno veřejně prohlásil, že se Myanmar/Barma pokouší „etnicky vyčistit své území od muslimské rohingyjské menšiny“; vzhledem k tomu, že v případě porušování lidských práv rohingyjské menšiny již lze hovořit o kolektivním trestu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. října 2016 napadli ozbrojení muži tři policejní stanice v blízkosti hranice s Bangladéšem, přičemž zemřelo devět policistů a zmizelo mnoho zbraní; vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy prohlásila, že tito ozbrojenci patřili k rohingyjským milicím a následně vyhlásila oblast Maungdaw za „operační oblast“, v níž platí zákaz vycházení a další přísná omezení, a to i pro novináře a zahraniční pozorovatele, kterým není do oblasti umožněn přístup;

C.  vzhledem k tomu, že podle organizací na ochranu lidských práv přinášejí místní zdroje zprávy o tom, že vládní síly v této tzv. operační oblasti závažně porušují lidská práva; vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy oznámila smrt 69 údajných radikálů a 17 členů bezpečnostních sil, což je ovšem tvrzení, které nelze vzhledem k omezení přístupu nezávisle ověřit;

D.  vzhledem k tomu, že dne 3. listopadu 2016 došlo k druhému útoku na služebnu pohraniční stráže, při němž zemřel jeden policista;

E.  vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv, především organizace Human Rights Watch, podávají díky satelitním snímkům informace o rozsáhlém bourání domů a dalších typů budov v některých oblastech v severní části Arakanského státu, které jsou v současné době pro nevládní organizace a nezávislé pozorovatele nepřístupné;

F.  vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy uspořádala ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 cestu po některých postižených místech oblasti Maungdaw, které se pod jejím dohledem zúčastnila devítičlenná delegace zahraničních velvyslanců, včetně místní koordinátorky OSN, jež potvrdila, že v několika městech viděli vypálené budovy;

G.  vzhledem k tomu, že v minulých týdnech uprchlo do sousedního Bangladéše nejméně 25 000 Rohingyů a že podle odhadů bylo 30 000 obyvatel Arakanského státu násilím donuceno k vysídlení; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Malajsii dosud zaregistroval více než 56 000 Rohingyů;

H.  vzhledem k tomu, že od roku 2011 podniká Myanmar/Barma kroky směřující k reformě své ekonomiky a politického systému; vzhledem k tomu, že i přesto si armáda stále udržuje nepřiměřenou moc nad správou země; vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 byl zvolen nový celostátní parlament a v březnu 2016 se ujala úřadu demokraticky zvolená vláda;

I.  vzhledem k tomu, že EU a další světoví hráči v reakci na to zrušily sankce a umožnily Myanmaru/Barmě, aby se znovu začlenila do světových politických a ekonomických struktur; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy hrají v procesu reforem a otvírání důležitou úlohu a mimo jiné přispěly poskytnutím značné rozvojové pomoci, školením a technickou spoluprací, podporou inkluzivní celonárodní dohody o příměří a obchodem v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“; vzhledem k tomu, že EU a Myanmar/Barma pořádají každoroční dialogy o lidských právech;

J.  vzhledem k tomu, že i přesto přetrvává řada problémů, mimo jiné v oblasti lidských práv, a zejména pokud jde o situaci rohingyjské muslimské menšiny; vzhledem k tomu, že více než jeden milion rohingyjských muslimů žil v Myanmaru/Barmě po celé generace, ale v současnosti jsou jednou z nejvíce pronásledovaných menšin na světě; vzhledem k tomu, že od vydání zákona o barmském občanství v roce 1982 jsou Rohingyové oficiálně bez státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že orgány Myanmaru/Barmy i okolních států považují Rohingye za nežádoucí, přestože některé z těchto států poskytly útočiště velkým skupinám uprchlíků; vzhledem k tomu, že právní rámec Myanmaru/Barmy institucionalizuje diskriminaci menšin, a především činí z Rohingyů osoby bez státní příslušnosti, neboť jejich dočasné občanské průkazy (bílé průkazy) byly v březnu 2015 prohlášeny za neplatné a od roku 2012 nemohou Rohingyové získat rodný list pro své děti;

K.  vzhledem k tomu, že orgány Myanmaru/Barmy i nadále upírají Rohingyům jejich nejzákladnější práva; vzhledem k tomu, že zpráva organizace Poslanci pro lidská práva sdružení ASEAN z dubna 2015 uvádí, že v době jejího vypracování pobývalo přibližně 20 000 Rohingyů ve více než 80 táborech pro vnitřně vysídlené osoby v Arakanském státě, v nichž měli jen omezený přístup k humanitární pomoci, zatímco dalších více než 100 000 Rohingyů v posledních letech uprchlo přes moře či po souši do jiných zemí, často za pomoci převaděčů, přičemž mnoho z nich během těchto nebezpečných cest přišlo o život;

L.  vzhledem k tomu, že podle neověřených informací ozbrojené síly v Myanmaru/Barmě často používají znásilnění jako válečnou zbraň k zastrašení etnických menšin, což má pro oběti neblahé následky; vzhledem k tomu, že zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech Zainab Hawa Bangurová vyjádřila v této souvislosti vážné obavy; vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud zařadil znásilnění a další formy sexuálního násilí do svého seznamu válečných zločinů a činů, které představují zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit zejména to, že rohingyjské ženy jsou oběťmi nejrůznějších forem diskriminace, mezi něž patří sexuální zneužívání či nucená sterilizace;

M.  vzhledem k tomu, že panuje vážné znepokojení ohledně situace členů komunity LGBTI v Myanmaru/Barmě, včetně Rohingyů, kteří jsou stále stíháni a kriminalizováni na základě ustanovení z koloniální éry, paragrafu 377 trestního zákoníku, a kteří nadále čelí svévolnému zatýkání a zadržování, zastrašování, fyzickým a sexuálním útokům a odpírání přístupu ke zdravotní péči;

N.  vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij na setkání se zvláštní zpravodajkou OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě Janghee Leeovou oznámila, že vláda nebude používat označení „Rohingyové“ (v duchu politiky uplatňované za vojenské diktatury), neboť je stejně jako označení „Bengálci“ považováno za pobuřující, a namísto toho navrhuje nové označení: „muslimská komunita v Arakanském státě“;

O.  vzhledem k tomu, že Myanmar/Barma vynaložila určité úsilí o dosažení pokroku v mírovém procesu, a to nejen v rámci příprav národní mírové konference; vzhledem k tomu, že je naprosto zásadní, aby bylo zachováno národní příměří a došlo k zapojení všech etnických ozbrojených skupin s cílem zajistit mír, prosperitu a jednotu této země;

1.  je mimořádně znepokojen zprávami o násilných střetech v severní části Arakanského státu a vyslovuje politování nad ztrátou lidských životů, obživy a přístřeší a nad údajnými nepřiměřenými násilnými zákroky ozbrojených sil Myanmaru/Barmy; potvrzuje, že orgány Myanmaru/Barmy mají povinnost vyšetřovat útoky, které se odehrály dne 9. října 2016, a stíhat osoby, které jsou za tyto činy zodpovědné, konstatuje však, že tak ale musí být učiněno v souladu s mezinárodními zásadami a povinnostmi v oblasti lidských práv;

2.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování příslušníků z řad Rohingyů a vypalování jejich domů;

3.  vítá sdělení vlády Myanmaru/Barmy o zřízení vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím v Arakanském státu; vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby OSN a dalším vnějším pozorovatelům byla nápomocna při vyšetřování nedávných událostí ve správní oblasti Maungdaw Arakanského státu, včetně útoků ze dne 9. října 2016a vládních kroků, které byly v návaznosti na tyto útoky učiněny; zdůrazňuje, že je třeba patřičně stíhat ty osoby, jež jsou za tyto činy zodpovědné, a zajistit odpovídající odškodnění pro oběti;

4.  trvá na tom, aby toto byl pouze první krok k obecnějšímu závazku, který spočívá v ukončení beztrestnosti trestných činů páchaných na rohingyjské menšině; je zvláště otřesen počtem hlášených případů sexuálního násilí, které je využíváno jako forma zastrašování a válečná zbraň k potlačení etnické menšiny Rohingyů, a požaduje, aby byli pachatelé takových zločinů trestně stíháni;

5.  dále požaduje, aby vláda Myanmaru/Barmy okamžitě zajistila přístup humanitární pomoci do všech oblastí konfliktu a aby se tato pomoc dostala všem vysídleným osobám;

6.  žádá, aby vláda a veřejné orgány Myanmaru/Barmy neprodleně ukončily strašlivou diskriminaci a segregaci menšiny Rohingyů;

7.  vyzývá proto vládu Myanmaru/Barmy, aby změnila zákon o občanství z roku 1982 a vrátila příslušníkům rohingyjské menšiny občanství; naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy a orgány Arakanského státu, aby okamžitě začaly vést záznamy o všech narozených dětech;

8.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby zrušila veškerá zbytečná, diskriminační a nepřiměřená omezení v Arakanském státě;

9.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby potírala obchodování s lidmi a nadnárodní organizovanou trestnou činnost;

10.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby zlepšila svoji spolupráci s OSN, a to i s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a osobami zmocněnými Organizací spojených národů ke zvláštním postupům; naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby okamžitě provedla doporučení stanovená v rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 31/24 o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru; žádá vládu Myanmaru/Barmy, aby Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzval k tomu, aby v této zemi otevřel kancelář s neomezeným mandátem a dostatečným počtem zaměstnanců;

11.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby jednomyslně odsoudila veškeré podněcování k rasové či náboženské nenávisti, přijala opatření k ukončení nenávistných verbálních projevů, včetně projevů radikálních budhistických skupin, a aby bojovala proti sociálnímu vyloučení a nepřátelským projevům vůči menšině Rohingyů; dále vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby prosazovala všeobecné právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

12.  vyzývá nositelku Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij, aby využila svou klíčovou pozici ve vládě Myanmaru/Barmy ke zlepšení situace rohingyjské menšiny; připomíná prohlášení mluvčího strany, v jejímž čele stojí Aun Schan Su Ťij, ze dne 18. května 2015, podle něhož by vláda Myanmaru/Barmy měla rohingyjské menšině vrátit občanství;

13.  doporučuje, aby vlády zemí, které se musí vyrovnat s přílivem rohingyjských uprchlíků, úzce spolupracovaly s úřadem UNHCR, který je vybaven odbornými znalostmi nezbytnými ke zjištění statusu uprchlíka a pověřením k ochraně uprchlíků a osob bez státní příslušnosti; naléhavě tyto země vyzývá k tomu, aby dodržovaly zásadu nenavracení a neodsouvaly rohingyjské uprchlíky zpět, přinejmenším do té doby, než bude nalezeno uspokojivé a důstojné řešení jejich situace; vyzývá zejména Bangladéš, aby rohingyjským uprchlíkům umožnil vstup na své území, a zároveň uznává, že Bangladéš již vyvinul úsilí o poskytnutí útočiště několika statisícům uprchlíků;

14.  vítá závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě; domnívá se, že EU má vskutku strategický zájem na posílení vztahů s Myanmarem/Barmou; domnívá se, že nová vláda má historickou příležitost, ale především povinnost upevnit demokracii a dosáhnout míru, národního usmíření a prosperity; je toho názoru, že další prohloubení vztahů mezi EU a Myanmarem/Barmou musí být podmíněno skutečným zlepšením v oblasti lidských práv v této zemi;

15.  připomíná dále požadavky, které ve svých závěrech vznesla Rada, a sice požadavky na vybudování účinných demokratických institucí a silné občanské společnosti, dodržování základních práv a svobod a na prosazování řádné správy věcí veřejných;

16.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby pokračovala v pravidelném dvoustranném dialogu o lidských právech a jednala o situaci v oblasti problematických právních předpisů a diskriminace menšin, zejména Rohingyů, a podrobně informovala Evropský parlament o výsledku těchto jednání;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby nadále podporovaly nové demokratické struktury Myanmaru/Barmy a kladly přitom zvláštní důraz zejména na technickou spolupráci, která pomůže zlepšit jednotlivé státní funkce;

18.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále Myanmar/Barmu podrobovaly přezkumu v Radě OSN pro lidská práva podle bodu 4;

19.  vyzývá EU, aby podporovala UNHRC v úsilí o pomoc rohingyjským uprchlíkům v jižní a jihovýchodní Asii;

20.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily globální akční plán UNHRC pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru/Barmy, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Myanmaru/Barmě, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.


Masové hroby v Iráku
PDF 252kWORD 47k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o masových hrobech v Iráku (2016/3028(RSP))
P8_TA(2016)0507RC-B8-1344/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci v severním Iráku / v Mosulu(1), ze dne 27. února 2014 o situaci v Iráku(2), ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(3), ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem(4), ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá’iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů(5) a ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá’iš)(6),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 23. května 2016 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje Dá’iš, ze dne 14. prosince 2015 o Iráku, ze dne 16. března 2015 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje ISIS/Dá’iš, ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku spojenou s ISIS/Dá’iš, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 o Sýrii, ze dne 15. srpna 2014 o Iráku a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Úřadu pro lidská práva v rámci mise Organizace spojených národů na pomoc Iráku (UNAMI) s názvem „Výzva k odpovědnosti a ochraně: Jezídové přeživší zvěrstva páchaná ze strany ISIL“ ze srpna 2016,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu přijatý v roce 1998 a jeho ustanovení o jurisdikci v souvislosti se zločinem genocidy, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a zločinem agrese,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Iráckou republikou,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2253 (2015),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2016 aktivistkám a bývalým zajatkyním ISIS/Dá’iš Nadji Muradové a Lamíji Adží Bašárové,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 zaútočil ISIS/Dá’iš na jezídské komunity v okolí města Sindžár v Ninivské provincii v Iráku a údajně přitom zabil tisíce osob; vzhledem k tomu, že poté, co kurdské síly převzaly v prosinci 2014 kontrolu nad oblastmi severně od hory Sindžár, bylo nalezeno několik masových hrobů; vzhledem k tomu, že poté, co v polovině listopadu 2015 kurdské síly znovu ovládly město Sindžár, byly nalezeny další místa poprav a zjevné masové hroby;

B.  vzhledem k tomu, že zvěrstva, jichž se ISIS/Dá’iš systematicky ve velkém měřítku dopouští, byla zaměřena na zničení příslušníků Jezídů; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva, zejména podle článku II Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, představují tato zvěrstva genocidu;

C.  vzhledem k tomu, že k Parlamentu, který dne 4. února 2016 prohlásil, že se ISIS/Dá’iš dopouští genocidy na křesťanech a Jezídech a dalších náboženských a etnických menšinách, se připojily Rada Evropy, ministerstvo zahraničí USA, Kongres USA, britský parlament, australský parlament a další státní a mezinárodní instituce, které uznaly, že ukrutnosti, která páchá ISIS/Dá’iš na náboženských a etnických menšinách v Iráku, zahrnují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu;

D.  vzhledem k tomu, že Ninivská pláň, Tal Afar a Sindžár i širší region jsou odpradávna domovem křesťanů (Chaldejců, Syřanů a Asyřanů), Jezídů, sunnitských a šíitských Arabů, Kurdů, Šabaků, Turkmenů, příslušníků menšiny Kakájů, Sabejců/Mandejců a dalších národů, které zde po staletí vedle sebe pokojně žily a vzájemně spolupracovaly navzdory obdobím násilí a pronásledování zvnějšku, a to až do počátku tohoto století a obsazení většiny regionu organizací ISIS/Dá’iš v roce 2014;

E.  vzhledem k tomu, že ode dne 27. října 2016 ISIS/Dá’iš převáží unesené ženy, včetně Jezídek, do Mosulu a Tal Afaru; vzhledem k tomu, že některé z těchto žen byly údajně „rozděleny“ mezi bojovníky ISIS/Dá’iš, zatímco ostatním bylo řečeno, že budou doprovázet konvoje ISIS/Dá’iš;

F.  vzhledem k tomu, že k tomu, aby bylo možné zachovat a shromáždit důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a genocidě, jichž se dopouští ISIS/Dá’iš, a aby bylo možné jejich pachatele pohnat k odpovědnosti, je naprosto nezbytné chránit a zachovat všechny masové hroby v Iráku i v Sýrii a analyzovat je; vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům obětí by se mělo dostat psychické a logistické podpory;

G.  vzhledem k tomu, že zločiny ISIS/Dá’iš proti jezídské komunitě dokumentuje několik místních organizací, které však mají pouze omezenou kapacitu; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních lidskoprávních organizací jako např. Human Rights Watch v oblasti navzdory politické podpoře této mise ze strany nejrůznějších zemí, včetně USA a Německa, neprovádějí činnost žádní mezinárodní forenzní experti;

H.  vzhledem k tomu, že Vysoký komisař OSN pro lidská práva dne 11. listopadu 2016 uvedl, že „předáním situace v Iráku Mezinárodnímu trestnímu soudu, zajištěním jurisdikce iráckých soudů nad mezinárodními trestnými činy a reformou trestněprávního systému a rozšířením schopnosti soudních úředníků zdokumentovat, vyšetřit a stíhat porušování zákonů může irácká vláda zajistit spravedlnost a bezpečnost, které jsou základem trvalého míru v této zemi. Pokud se to nepovede, mohlo by to závažným způsobem ohrozit dlouhodobý mír a bezpečnost, které si irácký lid zaslouží“;

I.  vzhledem k tomu, že irácká armáda s podporou světové koalice zformované proti organizaci ISIS/Dá’iš a pešmergských milic kurdské regionální vlády zahájila operaci na osvobození Mosulu, druhého největšího města Iráku, a zbytku iráckého území, které stále okupuje ISIS/Dá’iš;

1.  bezvýhradně odsuzuje pokračování zvěrstev a zjevného porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv, jichž se dopouští ISIS/Dá’iš; s hlubokým rozhořčením poukazuje na neustále se objevující nové masové hroby v Iráku a Sýrii, které jsou důkazem teroru páchaného ze strany ISIS/Dá’iš; vyjadřuje soustrast všem osobám v Iráku, které v důsledku zločinů proti lidskosti a válečných zločinů páchaných ze strany ISIS/Dá’iš a skupin, které jsou na ně napojeny, přišly o své rodinné příslušníky;

2.  důrazně apeluje na mezinárodní společenství, zejména na Radu bezpečnosti OSN, aby údajné masové hroby v Iráku považovala za další důkaz genocidy a aby ISIS/Dá’iš předala Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC);

3.  vyzývá irácké orgány, včetně kurdské regionální vlády, aby urychleně přijaly kroky na ochranu pohřebišť v okolí hory Sindžár, která se poté, co bylo území od ISIS/Dá’iš získáno zpět, stala přístupná, a aby přijaly veškerá další nezbytná opatření na zachování důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti páchaných ze strany ISIS/Dá’iš, s cílem zajistit odpovědnost příslušných osob;

4.  vyzývá irácké orgány, aby přizvaly mezinárodní forenzní experty, včetně těch, kteří mají zkušenost s prací s trestními soudy, aby zmapovaly všechny masové hroby a pomohly zachovat a zanalyzovat důkazy, které byly nalezeny v nově zpřístupněných masových hrobech, jelikož při exhumaci bez forenzních expertů může dojít ke zničení důležitých důkazů a identifikace těl se může značně zkomplikovat;

5.  vyzývá EU, její členské státy a další potenciální mezinárodní dárce, aby irácké vládě usnadnily nábor lidských zdrojů a budování infrastruktury, která je nutná k zachování a analýze důkazů, které by mohly být velmi důležité v rámci budoucích domácích a mezinárodních procesů týkajících se zodpovědnosti za uvedené válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, a aby jí poskytly svou plnou podporu;

6.  je obzvláště znepokojen situací žen a dětí v tomto konfliktu, zejména situací jezídských žen a dětí, které jsou obětí pronásledování, poprav, mučení, sexuálního vykořisťování a dalších zvěrstev; trvá na tom, je nutné zajistit plný rozsah zdravotnických služeb, zejména obětem znásilnění; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby úzce spolupracovaly se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a aby ji v tomto směru podporovaly; vyzývá k okamžitému propuštění všech žen a dětí, které se i nadále nacházejí v zajetí u ISIS/Dá’iš;

7.  znovu poukazuje na svou plnou podporu irácké armády, armád světové koalice zformované proti organizaci ISIS/Dá’iš a pešmergských milic kurdské regionální vlády a jejich spojenců, kteří se snaží o osvobození Mosulu a dalších oblastí země od přítomnosti ISIS/Dá’iš, a také na svou podporu irácké nezávislosti, územní celistvosti a suverenity;

8.  připomíná, že irácké orgány musejí podniknout konkrétní kroky na ochranu civilistů během vojenské operace, mimo jiné přijmout veškerá možná preventivní opatření, aby během útoku nedošlo ke ztrátám na životech civilistů a k porušování lidských práv; zdůrazňuje, že pozemní síly musejí v průběhu svých operací dodržovat mezinárodní humanitární právo a mezinárodní předpisy v oblasti lidských práv;

9.  vyjadřuje podporu Irácké republice a jejím občanům při uznání politicky, sociálně a hospodářsky životaschopné a udržitelné provincie v regionech Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru v souladu se zákonným požadavkem na přiznání regionální autonomie, jak zaručuje irácká ústava;

10.  zdůrazňuje, že irácká vláda by si měla jako politickou prioritu stanovit, že vysídleným domorodým obyvatelům Ninivské pláně, Tal Afaru a Sindžáru – z nichž mnoho muselo opustit v rámci Iráku své domovy – zaručí s podporou EU, včetně jejích členských států, a mezinárodního společenství právo na návrat do jejich původní vlasti; zdůrazňuje, že těmto národům by měla být s podporou irácké vlády a kurdské regionální vlády v plném rozsahu znovu přiznána jejich základní lidská práva, včetně práva na rovné politické postavení, která by měla být nadřazena veškerým nárokům na majetková práva ze strany jiných osob;

11.  naléhavě vyzývá Irák, aby se stal členem Mezinárodního trestního soudu ICC, aby bylo možné ISIS/Dá’iš stíhat za válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti;

12.  vyzývá mezinárodní společenství, včetně členských států EU, aby postavilo členy ISIS/Dá’iš v rámci své jurisdikce před soud, mj. na základě uplatňování zásady všeobecné soudní pravomoci;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku a regionální vládě Kurdistánu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0422.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0171.
(3) Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 25.
(4) Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 35.
(5) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 113.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0051.


Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení ***I
PDF 396kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))
P8_TA(2016)0508A8-0235/2016

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0290),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0176/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. prosince 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0235/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním  parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení)

P8_TC1-COD(2016)0142


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/371.)


Ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
PDF 511kWORD 51k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (D047308/01 – 2016/3010(RSP))
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství(1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) a čl. 18 odst. 2 uvedené směrnice,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin(3),

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí(4),

–  s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydané dne 30. ledna 2014(5),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu prováděcí směrnice Komise je změna přílohy I až V směrnice 2000/29/ES; vzhledem k tomu, že směrnice 2000/29/ES bude k datu použitelnosti tohoto nařízení zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin;

B.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcí směrnice Komise je v rozporu s cíli nařízení (EU) 2016/2031 tím, že podrývá požadavky pro dovoz určitých citrusových plodů náchylných ke škodlivým organismům, zejména pokud jde o organismy Phyllosticta citricarpa a Xanthomonas citri;

1.  domnívá se, že návrh prováděcí směrnice není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem nařízení (EU) 2016/2031, jímž je identifikace fytosanitárních rizik, která představuje jakýkoli druh, kmen nebo biotyp patogenů, živočichů či parazitických rostlin škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům (dále jen „škodlivé organismy“), a opatření vedoucí ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň; připomíná v této souvislosti, že nařízení (EU) 2016/2031 ke dni své použitelnosti (tj. dne 14. prosince 2019) zruší a nahradí směrnici 2000/29/ES;

2.  vyzývá Komisi, aby následujícím způsobem změnila návrh prováděcí směrnice(6):

Návrh prováděcí směrnice   Změna
Změna 1
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 6 – podbod 16.2. – písm. e)
vypouští se
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Změna 2
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 7 – podbod 16.4. – písm. d) – bod 4 a (nový)
Dovoz dotčených plodů pocházejících ze třetích zemí do Unie
K dotčeným plodům pocházejícím ze třetích zemí se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, které v oddílu „Dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky:
i)  prohlášení, že dotčené plody pocházejí z pěstební plochy, která byla náležitě ošetřována proti organismu Phyllosticta citricarpa a na níž uplatněny pěstitelské metody prováděné ve vhodných termínech od začátku posledního vegetačního období, které je třeba přijmout v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2;
ii)  prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu pěstebního období provedena úřední prohlídka a u dotčených plodů nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa;
iii)  prohlášení, že v období mezi doručením a balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný pokud možno na základě jakýchkoli případných příznaků napadení organismem Phyllosticta citricarpa, a že všechny vybrané plody vykazující příznaky napadení byly testovány a shledány prosté tohoto škodlivého organismu;
iv)  v případě, že jedná o plody Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“, rovněž vedle prohlášení uvedených pod písmeny a), b) a c) také: prohlášení, že jeden vzorek odebraný z množství 30 tun nebo z části tohoto množství byl testován na latentní infekci a byl shledán prostým organismu Phyllosticta citricarpa.
Požadavky týkající se prohlídek dotčených plodů pocházejících z třetích zemí v rámci Unie
Dotčené plody pocházející z třetích zemí se podrobí vizuální prohlídce na vstupním místě nebo na místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES. Uvedené prohlídky se provádějí u vzorků alespoň 200 plodů od každého druhu dotčených plodů z každé šarže 30 tun nebo z části tohoto množství, vybraných na základě jakéhokoli případného příznaku napadení organismem Phyllosticta citricarpa. Zjistí-li se v rámci prohlídek uvedených v odstavci 1 příznaky napadení organismem Phyllosticta citricarpa, musí být přítomnost tohoto škodlivého organismu potvrzena či vyvrácena prostřednictvím testování plodů vykazujících dané příznaky. Potvrdí-li se přítomnost organismu Phyllosticta citricarpa, podléhá šarže, z níž byl vzorek odebrán, odmítnutí vstupu do Unie.
Požadavky na sledovatelnost
Pro účely sledovatelnosti jsou dotčené plody dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:
i)  pěstební plocha, balící zařízení, vývozci a jakýkoli další subjekt podílející se na manipulaci s dotčenými plody jsou za tímto účelem úředně registrováni;
ii)  po celou dobu jejich přepravy z pěstební plochy do vstupního místa do Unie jsou k dotčeným plodům připojeny dokumenty vydané pod dohledem příslušné státní organizace ochrany rostlin;
iii)  v případě dotčených plodů pocházejících ze třetích zemí musí být navíc vedle podmínek stanovených pod písmeny a) a b) uvedeny podrobné informace o ošetřeních před sklizní a po sklizni.
Změna 3
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 7 – podbod 16.4. – písm. e)
or
vypouští se
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Změna 4
Návrh prováděcí směrnice
Příloha – odst. 4 písm. a) bod i) – podbod 8 – podbod 16.6. – písm. d)
d)  byly účinným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Údaje o ošetření je nutno uvést v osvědčeních uvedených v čl. 13 odst. 1 bodu ii).
d)  byly účinným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). V případě plodů Citrus L. jiných než Citrus limon (L.) Osbeck a Citrus aurantifolia Swingle (Christm.) úřední potvrzení, že plody byly ošetřeny podchlazením (24 dní při teplotě 0,55 ºC, čemuž předcházejí 3 dny předchlazení) nebo alternativnímu, udržitelnému a účinnému ošetření se stejným účinkem, které bylo schváleno postupem uvedeným v čl. 18 odst. 2, na základě hodnocení EFSA, proti organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Údaje o ošetření je nutno uvést v osvědčeních uvedených v čl. 13 odst. 1 bodu ii).

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.
(4) Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 16.
(5) Vědecké stanovisko, vydané na žádost Evropské komise (otázka č. EFSA-Q-2013-00334), týkající se rizika, které pro území EU představuje organismus Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa), a určení a hodnocení možností ohledně snižování rizik. The EFSA Journal 2014; 12(2):3557.
(6) Komise předložila Parlamentu pouze anglickou verzi svého návrhu prováděcí směrnice, jelikož návrh nebyl přeložen do ostatních úředních jazyků.


Podpora obětí thalidomidu
PDF 339kWORD 47k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o podpoře poskytované obětem thalidomidu (2016/3029(RSP))
P8_TA(2016)0510B8-1341/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na chystanou změnu zákona o Nadaci pro oběti Conterganu, který by německá vláda mohla využít k tomu, aby obětem thalidomidu, které jako takové uznávají soudně určené podpůrné systémy nebo na něž se vztahují státní systémy podpory, umožnila získat paušální přístup ke zvláštnímu fondu německé Nadace pro oběti Conterganu (Conterganstiftung),

–  s ohledem na španělský královský dekret č. 1006/2010 ze dne 5. srpna 2010, kterým se upravují postupy pro poskytování pomoci osobám postiženým účinky thalidomidu ve Španělsku během let 1960–1965,

–  s ohledem na přibližný počet obětí thalidomidu na území EU (asi 2 700 osob v Německu (zdroj: německá vláda), kolem 500 osob v Itálii (zdroj: VITA – Associazione Vittime Italiane Thalidomide), 500 osob ve Spojeném království, 100 osob ve Švédsku (zdroj: studie DLA Piper) a 200 osob ve Španělsku (zdroj: Avite)),

–  s ohledem na zprávu z Univerzity v Heidelbergu nazvanou „Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)“ (Pravidelné zjišťování potíží, zvláštních potřeb a problémů v oblasti péče, s nimiž se potýkají oběti Conterganu), která se podrobně zabývá prohlubujícími se zdravotními problémy a zvláštními potřebami obětí thalidomidu a nedostatky v podpoře, která je jim poskytována,

–  s ohledem na zprávu organizace Firefly z ledna 2015, která upozorňuje na zhoršování tělesného i duševního zdraví obětí thalidomidu a na jejich budoucí potřeby(1),

–  s ohledem na zprávu vypracovanou v květnu 2015 na žádost Ministerstva zdravotnictví německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, která zkoumá kvalitu života obětí thalidomidu a předvídá jejich budoucí potřeby (zpráva Univerzity v Kolíně)(2),

–  s ohledem na otevřené dopisy předsedů politických skupin Evropského parlamentu, kteří poukazují na to, že oběti thalidomidu žijí s chronickou, vysilující bolestí a nejsou naplněny jejich základní potřeby,

–  s ohledem na tiskovou konferenci, která se konala dne 27. května 2015 v Evropském parlamentu v Bruselu, během níž poslanci všech politických skupin EP zdůraznili, že obětem thalidomidu se v jejich zdravotních potížích musí dostat podpory(3),

–  s ohledem na výroční oslavy EU v září 2015 připomínající 50 let od přijetí prvních předpisů týkajících se léčivých přípravků v Evropě, které měly chránit občany EU, přičemž si připomínáme také to, že účinná právní úprava v oblasti léčivých přípravků je trvalým odkazem mnoha tisíců dětí, které zemřely v raném věku nebo se narodily s těžkými vrozenými vadami v důsledku užívání thalidomidu během těhotenství,

–  s ohledem na otázku Komisi (O-000035/2016 – B8-0120/2016) a rozpravu o thalidomidu na plenárním zasedání dne 9. března 2016,

–  s ohledem na dopis mezinárodní advokátní kanceláře Ince and Co. ze dne 5. března 2015, který popisuje, jaký dopad měl na zdraví obětí thalidomidu nedostatečný dohled nad léčivými přípravky a utajování důkazů o účincích tohoto přípravku(4),

–  s ohledem na prohlášení německé spolkové vlády z června 2016 o nutnosti převzít odpovědnost za oběti thalidomidu a poskytnout jim podporu bez byrokratické zátěže(5),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společnost Chemie Grünenthal GmbH prodávala na konci 50. a na začátku 60. let 20. stol. přípravek Contergan obsahující thalidomid coby bezpečný lék proti ranním nevolnostem, bolestem hlavy, kašli, nespavosti a nachlazení; vzhledem k tomu, že užívání tohoto léku během těhotenství způsobilo úmrtí a vrozené vady tisíců dětí v řadě evropských zemí;

B.  vzhledem k tomu, že dokumenty z doby, v níž probíhal skandál s thalidomidem, které byly nezávisle posouzeny mezinárodní advokátní kanceláří Ince and Co., dokazují, že ve Spolkové republice Německo neexistovala stejně účinná kontrola léčivých přípravků jako v jiných zemích, např. v USA, Francii, Portugalsku a Turecku;

C.  vzhledem k tomu, že nezávisle ověřený výzkum(6) dochází k neúprosnému závěru, že Spolková republika Německo zasahovala v roce 1970 do trestního řízení proti společnosti Chemie Grünenthal GmbH, německému výrobci thalidomidu, a způsobila tak, že této společnosti nemohla být prokázána vina; vzhledem k tomu, že byly navíc podniknuty jisté kroky, které zabránily zahájení občanskoprávního řízení proti této společnosti, což obětem pravděpodobně znemožnilo dosáhnout spravedlnosti či obdržet patřičnou finanční podporu pro své současné a budoucí zdravotní problémy;

D.  vzhledem k tomu, že nedávno zveřejněné nezávislé zprávy v Německu (zpráva Univerzity v Heidelbergu a zpráva Univerzity v Kolíně) a ve Spojeném království (zpráva Firefly) docházejí k závěru, že oběti thalidomidu potřebují větší podporu, pokud jde o jejich nenaplněné zdravotní potřeby, pohyb a nezávislý způsob života, protože jejich stav se rychle zhoršuje kvůli povaze jejich postižení a nedostatečné podpoře po celý jejich život;

E.  vzhledem k tomu, že Německo sice nese zvláštní odpovědnost, ovšem také ostatní vnitrostátní vlády zodpovídají za zajištění spravedlivého zacházení s oběťmi thalidomidu mezi svými občany;

F.  vzhledem k tomu, že předsedové politických skupin Evropského parlamentu vyjádřili v otevřených dopisech svou podporu snahám o pomoc obětem thalidomidu, pokud jde o jejich zdravotní potřeby;

G.  vzhledem k tomu, že na tiskové konferenci, která se konala v květnu 2015 v Bruselu za podpory všech politických skupin Evropského parlamentu, se upozornilo na stále nenaplněné zdravotní potřeby obětí thalidomidu;

H.  vzhledem k tomu, že v září 2015 oslavila Komise v Bruselu 50. výročí od přijetí prvního legislativního aktu EU týkajícího se léčivých přípravků, který byl z velké míry důsledkem skandálu s thalidomidem; vzhledem k tomu, že zatímco regulační struktury, které byly později vytvořeny, chrání 50 posledních let miliony občanů EU před podobnými pohromami, oběti thalidomidu žijí s bolestivými a vysilujícími následky této látky;

I.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání v březnu 2016 ve Štrasburku poslanci ze všech politických skupin EP zdůraznili, že je naléhavě nutné poskytnout obětem thalidomidu podporu v jejich nenaplněných potřebách, a že evropský komisař pro zdraví a bezpečnost Vytenis Andriukaitis prohlásil, že vnímá vůli nalézt pro všechny oběti thalidomidu vhodné řešení ke zlepšení kvality jejich života;

J.  vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu a v Komisi nyní existuje v souladu s etickými a humanitárními normami jak příležitost, tak i vůle napravit selhání při kontrole léčivých přípravků a následky utajování důkazů, které vedly k tragédii s thalidomidem;

K.  vzhledem k tomu, že v červnu 2016 německá spolková vláda(7) prohlásila, že na sebe musí vzít odpovědnost a poskytnout obětem finanční podporu bez administrativní zátěže a zdlouhavého posuzování jednotlivých případů;

L.  vzhledem k tomu, že v červnu 2016 německá spolková vláda také uznala, že změnu zákona o Nadaci pro oběti Conterganu v Německu je nutné a možné provést do ledna 2017;

M.  vzhledem k tomu, že řada obětí v celé EU často nedokáže požádat o finanční podporu na pokrytí nákladů na sociální služby, což je pro oběti thalidomidu, kterým je dnes padesát až šedesát let, dnes největším problémem – tyto služby budou totiž v následujících letech potřebovat stále víc, protože jejich pečovatelé, často partneři či příbuzní, by mohli sami onemocnět či zemřít;

1.  naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby sladily své postupy a opatření k tomu, aby byly oběti thalidomidu formálně uznány a aby jim bylo poskytnuto odškodnění;

2.  vyzývá německou spolkovou vládu, aby využila příležitosti, kterou nabízí chystaná změna zákona o Nadaci pro oběti Conterganu, a aby obětem thalidomidu, které jako takové uznávají soudně určené podpůrné systémy nebo na něž se vztahují státní systémy podpory, umožnila získat paušální přístup ke zvláštnímu fondu německé Nadace pro oběti Conterganu (Conterganstiftung);

3.  požaduje, aby byl obětem thalidomidu ze Spojeného království, Španělska, Itálie, Švédska a dalších členských států kolektivně poskytnut přístup k režimu podpory, pokud jim byl v jejich zemích na principu dobré víry přiznán status oběti;

4.  žádá španělské orgány, aby přezkoumaly proces, který vláda zahájila v roce 2010, a v rámci svého vnitrostátního systému zjednodušily identifikaci a odškodnění španělských obětí thalidomidu, jak se uvádí v nelegislativním návrhu o ochraně osob postižených účinky thalidomidu (161/000331), který dne 24. listopadu 2016 jednomyslně schválil španělský Kongres poslanců;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby na evropské úrovni vypracovala rámcový protokol, na základě kterého obdrží všichni evropští občané postižení účinky thalidomidu odškodnění v podobné výši, a to bez ohledu na členský stát, z kterého pocházejí, a aby vytvořila evropský program pomoci a podpory pro oběti thalidomidu a jejich rodiny, jejichž součástí by byla i finanční ustanovení a ustanovení o sociálním zabezpečení;

6.  žádá společnost Grünenthal, aby přijala svou odpovědnost tím, že poskytne náležité odškodnění a péči těm obětem, které budou teprve uznány, reviduje postup uznávání statusu oběti a naváže s oběťmi dialog s cílem napravit způsobenou škodu;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

(1) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf
(2) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf
(3) http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference
(4) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(5) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html
(6) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(7) https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT


Léčivé přípravky pro pediatrické použití
PDF 341kWORD 48k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o regulaci pediatrických léčivých přípravků (2016/2902(RSP))
P8_TA(2016)0511B8-1340/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1902/2006 ze dne 20. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích používaných v pediatrii(1) („nařízení o pediatrických léčivých přípravcích“),

–  s ohledem na zprávu Komise pro Evropský parlament a Radu nazvanou „Lepší léky pro děti – od koncepce ke skutečnosti – souhrnná zpráva o zkušenostech získaných na základě používání nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití“ (COM(2013)0443),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. června 2016 o „posílení rovnováhy farmaceutických systémů v EU a jejích členských státech“,

–  s ohledem zprávu Panelu na vysoké úrovni generálního tajemníka Organizace spojených národů o přístupu k léčivům nazvaný „Podpora inovací a přístupu ke zdravotnickým technologiím“, která byla zveřejněna v září 2016,

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi ve věci přezkumu nařízení o pediatrických léčivých přípravcích (O-000135/2016 – B8-1818/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení o pediatrických léčivých přípravcích má nezanedbatelný vliv na vývoj léků pro pediatrické použití, jelikož většina farmaceutických společností považuje vývoj léků pro děti za nedílnou součást celkového vývoje určitého produktu; vzhledem k tomu, že došlo k podstatnému nárůstu počtu výzkumných projektů zaměřených na léčivé přípravky pro pediatrické použití, a vzhledem k tomu, že o pediatrickém použití schválených léčivých přípravků existuje více kvalitních informací; vzhledem k tomu, že došlo také k nárůstu relativního počtu klinických hodnocení léčivých přípravků pro pediatrické použití;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení o pediatrických léčivých přípravcích pomáhá zlepšit celkovou situaci a má hmatatelný přínos z hlediska celé řady dětských nemocí; vzhledem k tomu, že v řadě oblastí však nebylo dosaženo dostatečného pokroku, a to zejména v oblastech pediatrické onkologie a neonatologie;

C.  vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění jsou u dětí ve věku jednoho roku a více stále hlavní příčinou úmrtí, a vzhledem k tomu, že v Evropě na tato onemocnění každý rok zemře více než 6 000 mladých lidí; vzhledem k tomu, že dvě třetiny z těch, kteří přežijí, trpí v důsledku stávajících způsobů léčby vedlejšími účinky (které jsou až u 50 % těchto přeživších závažné), a vzhledem k tomu, že je nutné neustále zlepšovat kvalitu života lidí, kteří přežijí dětské nádorové onemocnění;

D.  vzhledem k tomu, že nařízení o pediatrických léčivých přípravcích podporuje prohloubení dialogu mezi řadou zúčastněných stran a prohloubení spolupráce na vývoji pediatrických léčivých přípravků;

E.  vzhledem k tomu, že přístup k novým, experimentálním lékům v rámci klinických hodnocení, z nichž by mohly mít prospěch, má méně než 10 % dětí, u nichž došlo k nevyléčitelnému, život ohrožujícímu relapsu;

F.  vzhledem k tomu, že podstatně lepší přístup k inovativním terapiím může dětem a dospívajícím s život ohrožujícími onemocněními, jako jsou nádorová onemocnění, zachránit život, a vzhledem k tomu, že je tudíž třeba se těmito terapiemi zabývat bez zbytečných průtahů na základě vhodných studií prováděných u dětí;

G.  vzhledem k tomu, že použití léčivého přípravku u dětí mimo rozsah rozhodnutí o registraci je v EU v řadě terapeutických oblastí stále velmi rozšířeno; vzhledem k tomu, že ačkoli se studie zabývající se četností používání léčivých přípravků u dětské populace mimo rozsah rozhodnutí o registraci liší, co do působnosti a populace pacientů, po zavedení nařízení o pediatrických léčivých přípravcích nedošlo k poklesu předepisování léků mimo rozsah jejich registrace; vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) už vyzvala k vypracování pokynů týkajících se používání léčivých přípravků mimo rozsah rozhodnutí o registraci / používání léčivých přípravků bez licence pouze v závislosti na léčebných potřebách a také k vypracování seznamu těchto léčiv, které se používají nehledě na alternativní možnosti s licencí;

H.  vzhledem k tomu, že nařízení o pediatrických léčivých přípravcích stanoví pravidla pro vývoj humánních léčivých přípravků, aby bylo možné vyhovět specifickým potřebám dětské populace;

I.  vzhledem k tomu, že od doby, kdy vstoupilo v platnost nařízení o pediatrických léčivých přípravcích, byly na základě schváleného plánu pediatrického výzkumu schváleny pouze dva inovativní, cíleně působící léky proti nádorovým onemocněním;

J.  vzhledem k tomu, že v souladu se stávajícím regulačním rámcem se právní požadavek na nutnost vývoje pediatrických léčivých přípravků neuplatňuje v případech, kdy jsou léky vyvíjeny na nemoci dospělých, které se u dětí nevyskytují; vzhledem k tomu, že tento regulační přístup je nevyhovující v případě konkrétních onemocnění, které se vyskytují pouze u dětí; vzhledem k tomu, že každý rok navíc dochází k nárůstu počtu každoročních zpráv o odložených opatřeních podle čl. 34 odst. 4 nařízení o pediatrických léčivých přípravcích, které jsou předkládány agentuře EMA;

K.  vzhledem k tomu, že řada typů dětských nádorových onemocnění se u dospělých nevyskytuje; vzhledem k tomu, že však mechanismus působení léků, který se uplatňuje při léčbě nádorových onemocnění vyskytujících se u dospělých, může být relevantní i v případě nádorových onemocnění, která se vyskytují u dětí;

L.  vzhledem k tomu, že v případě onemocnění, která se vyskytují pouze u dětí, jako jsou pediatrická nádorová onemocnění, poskytuje trh pouze omezené finanční pobídky k vývoji specifických pediatrických léků;

M.  vzhledem k tomu, že třetí program činnosti EU v oblasti zdraví (2014–2020) obsahuje závazek k navýšení zdrojů a rozšíření odborných poznatků v souvislosti s pacienty postiženými vzácnými onemocněními;

N.  vzhledem k tomu, že podniky zabývající se vývojem léčiv nejdříve očekávají, zda určitý lék bude mít slibné výsledky u dospělých pacientů s nádorovými onemocněními, a proto při zahajování klinických hodnocení pediatrických onkologických léčivých přípravků dochází ke značnému zpoždění;

O.  vzhledem k tomu, že pokud lék nepřináší pozitivní výsledky u cílové dospělé populace, zkoušejícímu nic nebrání v tom, aby slibná pediatrická klinická hodnocení předčasně ukončil;

P.  vzhledem k tomu, že finanční odměny a pobídky k vývoji pediatrických léčivých přípravků, jako je registrace pro pediatrické použití, přicházejí pozdě a mají pouze omezený účinek; vzhledem k tomu, že je sice nezbytné zajistit, aby odměny a pobídky nebyly zneužívány farmaceutickými společnostmi, existující systém odměn však musí být posouzen s cílem zjistit, jak by jej bylo možné zlepšit, aby více stimuloval výzkum a vývoj pediatrických léčivých přípravků, zejména v oblasti pediatrické onkologie;

Q.  vzhledem k tomu, že držitelé rozhodnutí o registraci jsou povinni aktualizovat informace o výrobku, aby bylo možné zohledňovat nejnovější vědecké poznatky;

R.  vzhledem k tomu, že plány pediatrického výzkumu se schvalují až po složitých jednáních mezi regulačními orgány a farmaceutickými společnostmi a že se příliš často stává, že je nelze realizovat nebo že jsou zahájeny příliš pozdě, protože jsou nesprávně zaměřeny na řídký výskyt nádorového onemocnění dospělých spíše než na potenciálně širší využití nového léku na jiné typy dětských nádorových onemocnění; vzhledem k tomu, že ne všechny schválené plány pediatrického výzkumu jsou dokončeny kvůli tomu, že se výzkum účinných látek často přeruší v pozdější fázi, pokud se nepotvrdí počáteční naděje ohledně bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku; vzhledem k tomu, že doposud bylo dokončeno pouze 12 % schválených plánů pediatrického výzkumu;

S.  vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků stanoví vytvoření portálu pro předkládání jediné žádosti, který zadavatelům umožní předložit jedinou žádost o povolení klinického hodnocení prováděného ve více než jednom členském státě; vzhledem k tomu, že taková přeshraniční klinická hodnocení jsou důležitá zejména v případě vzácných onemocnění, jako jsou například dětská nádorová onemocnění, protože v jedné zemi nemusí být dostatek pacientů k tomu, aby bylo možno klinické hodnocení provést;

T.  vzhledem k tomu, že byla v plánech pediatrického výzkumu provedena velká řada změn; vzhledem k tomu, že zatímco významné změny plánů pediatrického výzkumu jsou projednávány s Pediatrickým výborem, v případě změn, které mají menší dopad, tato otázka není tak přesně definovaná;

U.  vzhledem k tomu, že podle čl. 39 odst. 2 nařízení o pediatrických léčivých přípravcích musí členské státy Komisi poskytnout podrobné důkazy o konkrétním úsilí na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro pediatrické použití;

V.  vzhledem k tomu, že podle čl. 40 odst. 1 nařízení o léčivých přípravcích se prostředky určené na výzkum léčivých přípravků pro dětské pacienty poskytují v rámci rozpočtu Unie s cílem podporovat studie související s léčivými přípravky nebo účinnými látkami, na něž se nevztahuje patent nebo dodatkové ochranné osvědčení;

W.  vzhledem k tomu, že podle článku 50 nařízení o pediatrických léčivých přípravcích musí Komise do 26. ledna 2017 předložit Parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech s výsledky uplatňování článků 36, 37 a 38, včetně analýzy ekonomického dopadu odměn a pobídek, a analýzu odhadovaného dopadu tohoto nařízení na veřejné zdraví, s cílem předložit nezbytné změny;

1.  vyzývá Komisi, aby zprávu podle článku 50 nařízení o pediatrických léčivých přípravcích předložila včas; zdůrazňuje, že je třeba, aby tato zpráva komplexně identifikovala a hloubkově analyzovala překážky, které v současnosti brzdí inovace v oblasti vývoje léčivých přípravků pro pediatrické použití; zdůrazňuje význam spolehlivých a průkazných údajů pro účinnou tvorbu politik;

2.  naléhavě vyzývá Komisi, aby na základě těchto zjištění uvažovala o změnách, mj. prostřednictvím legislativní revize nařízení o pediatrických léčivých přípravcích, která by se zevrubně zabývala a) plány na vývoj pediatrických léků, které by se zakládaly také na mechanismu působení, nikoli jen na druhu nádorového onemocnění, b) modely upřednostňování určitých léků zohledňujícími nenaplněné potřeby v oblasti pediatrické léčby a jejich uskutečnitelností, c) dřívějšími plány pediatrického výzkumu, které by bylo možné realizovat lépe, d) pobídkami, které by více stimulovaly výzkum a lépe vycházely vstříc potřebám dětských pacientů, a zároveň by zajišťovaly hodnocení nákladů na výzkum a vývoj a plnou transparentnost výsledků klinických hodnocení a e) strategiemi na zamezení používání pediatrických léčivých přípravků mimo rozsah rozhodnutí o registraci;

3.  poukazuje na přínos povinného vývoje pediatrických léčivých přípravků, který by se spíše než na indikaci, jež omezuje použití léků na určitý druh nádorového onemocnění, zakládal na mechanismu účinku daného léku, jenž by odpovídal biologické charakteristice nádorového onemocnění z hlediska jeho přínosu při zachraňování životů v oblasti dětské onkologie;

4.  zdůrazňuje, že je třeba upřednostňovat potřeby dětské populace a léčivé přípravky od různých společností v závislosti na vědeckých údajích, aby bylo možné pro terapeutické potřeby dětí, a to zejména těch, které jsou postiženy nádorovým onemocněním, vybrat nejlepší dostupnou léčbu, což by umožnilo optimalizovat zdroje používané na výzkum;

5.  zdůrazňuje význam přeshraničních klinických hodnocení pro výzkum řady dětských a vzácných onemocnění; vítá proto nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků, které usnadní provádění těchto typů hodnocení, a vyzývá agenturu EMA, aby co nejrychleji zajistila infrastrukturu potřebnou pro jeho provádění;

6.  zdůrazňuje, že realizace včasných plánů pediatrického výzkumu, vedení včasného vědeckého a regulačního dialogu a interakce s agenturou EMA umožňují společnostem optimalizovat globální vývoj pediatrických léčivých přípravků, a zejména připravovat plány pediatrického výzkumu, které jsou snadněji realizovatelné;

7.  vyzývá Komisi, aby zvážila změnu nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití tak, aby klinická hodnocení slibná pro dětskou populaci nemohla být předčasně ukončována kvůli neuspokojivým výsledkům u cílové skupiny dospělých pacientů;

8.  poukazuje na to, že je naléhavě nutné posoudit, jakým způsobem lze optimálně využívat různé druhy financování a odměn – včetně řady nástrojů založených na mechanismech „odloučení“–, aby podnítily a urychlily vývoj pediatrických léků v oblastech, ve kterých jsou potřeba, obzvláště léků v oblasti neonatologie a dětských nádorových onemocnění, zejména pokud jde o nádorová onemocnění, která se vyskytují pouze u dětí; domnívá se, že tyto odměny by měly vést k tomu, aby byl vývoj těchto léků pro pediatrické použití zahájen, jakmile budou k dispozici dostatečné vědecké podklady k jejich použití u dětské populace a údaje o jejich bezpečnosti u dospělých, a neměly by záviset na prokázaném terapeutickém významu u určité dospělé indikace;

9.  vyzývá Komisi, aby začala urychleně pracovat na případných změnách právních předpisů, které by v mezidobí mohly zlepšit stávající situaci;

10.  vyzývá Komisi, aby v rámci programu Horizont 2020 obnovila ustanovení o financování, která budou zaměřena na podporu vysoce kvalitního pediatrického klinického výzkumu, v návaznosti na kritický přezkum projektů, které jsou v současnosti financovány;

11.  vyzývá Komisi, aby posílila úlohu evropských sítí pro pediatrický klinický výzkum a zajistila, aby členské státy uzákonily opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro pediatrické použití;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 20.


Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015
PDF 465kWORD 62k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2015 (2016/2146(INI))
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o výsledcích jednání Petičního výboru,

–  s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–  s ohledem na Protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na význam petičního práva a na to, že je důležité, aby byl Parlament bezprostředně informován o konkrétních problémech občanů a obyvatel EU, jak je stanoveno v článcích 24 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU),

–  s ohledem na článek 228 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na článek 44 Listiny základních práv Evropské unie o petičním právu k Evropskému parlamentu,

–  s ohledem na ustanovení Smlouvy o fungování EU týkající se řízení o nesplnění povinnosti, zejména na články 258 a 260,

–   s ohledem na článek 52 a na čl. 216 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A8-0366/2016),

A.  vzhledem k tomu, že účelem výroční zprávy o činnosti Petičního výboru je předložit analýzu petic obdržených v roce 2015 a vztahů s jinými orgány a podat věrný obraz cílů dosažených v roce 2015;

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo obdrženo 1 431 petic, což oproti roku 2014 (během kterého Parlament obdržel 2 714 petic) představuje pokles o 47 %; vzhledem k tomu, že 943 petic bylo shledáno přípustnými, z toho 424 petic prošlo rychlým posouzením a bylo uzavřeno poté, co byl jejich předkladatel náležitě informován o otázce, která jej znepokojovala, a 519 petic zůstává otevřeno za účelem projednání v Petičním výboru; vzhledem k tomu, že 483 petic bylo prohlášeno za nepřípustné;

C.  vzhledem k tomu, že v porovnání s celkovým počtem obyvatel EU je počet obdržených petic skrovný, což svědčí o tom, že převážná většina občanů a rezidentů EU nemá povědomí o petičním právu ani o jeho případné užitečnosti coby prostředku, jak upozornit orgány EU a členské státy na problémy, které se občanů týkají a trápí je a jež spadají do oblasti činnosti Unie;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 483 petic shledáno nepřípustnými a že ještě stále obecně panují nejasnosti ohledně oblastí činnosti EU, jak o tom svědčí vysoký počet obdržených nepřípustných petic (33,8 %); vzhledem k tomu, že za účelem nápravy této situace by bylo třeba podnítit a zlepšit komunikaci s občany a objasnit jednotlivé oblasti pravomocí – evropskou, vnitrostátní a místní;

E.  vzhledem k tomu, že každá petice je pečlivě, účinně a transparentně posouzena a prověřena;

F.  vzhledem k tomu, že předkladateli jsou obvykle občané, kteří se zasazují o základní práva a o zlepšování a budoucí prosperitu našich společností; vzhledem k tomu, že zkušenosti těchto občanů, pokud jde o způsob vyřizování jejich petic, mají velký vliv na jejich vnímání evropských orgánů i respekt vůči petičnímu právu, jež je součástí práva Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jediným orgánem EU zvoleným přímo občany a že petiční právo těmto občanům poskytuje prostředky, jak upozornit své zvolené zástupce na témata, která je znepokojují;

H.  vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o fungování EU musí orgány, instituce, úřady a jiné subjekty Unie jednat co nejotevřeněji s cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti;

I.  vzhledem k tomu, že petiční právo musí být klíčovým prvkem participativní demokracie, v níž je účinně chráněno právo každého občana přímo se podílet na demokratickém životě Unie; vzhledem k tomu, skutečná demokratická a participativní správa by měla zaručovat plnou transparentnost, účinnou ochranu základních práv a praktické zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů; vzhledem k tomu, že petice umožňují Evropskému parlamentu naslouchat, poskytovat informace a pomáhat řešit problémy, které občany trápí, a zároveň vybízet ostatní orgány a instituce EU a instituce v členských státech, aby v tomto směru v rámci svých příslušných oblastí působnosti činily, co je v jejich silách; vzhledem k tomu, že prostřednictvím výše uvedených petic je třeba posuzovat dopad právních předpisů EU na ty, kteří v EU žijí;

J.  vzhledem k tomu, že důvěra v systém a v evropský projekt jako celek byla narušena kvůli humanitární uprchlické krizi, velmi závažnému sociálnímu a hospodářskému dopadu finanční krize a nárůstu xenofobie a rasismu v celé Evropě; vzhledem k tomu, že Petiční výbor má odpovědnost za zachování a posílení konstruktivního dialogu s unijními občany a rezidenty o evropských tématech a představuje to pro něj velkou výzvu;

K.  vzhledem k tomu, že právě Petiční výbor může občanům nejlépe ukázat, co pro ně Evropská unie dělá a jaká řešení je možné nalézt na evropské, vnitrostátní a místní úrovni; vzhledem k tomu, že Petiční výbor může odvádět významnou práci tím, že bude vysvětlovat a případně dokazovat úspěchy a přínosy evropského projektu;

L.  vzhledem k tomu, že petiční právo by mělo posilovat schopnost Evropského parlamentu reagovat a pomáhat řešit problémy související zejména s uplatňováním a prováděním evropských právních předpisů; vzhledem k tomu, že petice představují cenný zdroj nezprostředkovaných informací vycházejících z vlastních zkušeností občanů, který pomáhá zjišťovat případné nesrovnalosti a nedostatky, pokud jde o provádění právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni a také o způsob, jakým jsou právní předpisy monitorovány Komisí jakožto strážkyní Smluv; vzhledem k tomu, že petice, které vycházejí z oblastí činnosti EU a splňují kritéria přípustnosti, představují základní nástroj pro včasné odhalení pozdního provedení a skutečného vymáhání právních předpisů EU ze strany členských států; vzhledem k tomu, že petice představují způsob, kterým mohou občané EU upozorňovat na neprovedení právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a pomáhat odhalovat jejich porušování;

M.  vzhledem k tomu, že petice jsou tedy velmi významné v rámci legislativního procesu, neboť poskytují užitečné a přímé informace i dalším výborům Parlamentu pro jejich legislativní činnost v rámci jejich příslušných oblastí působnosti; vzhledem k tomu, že za petice neodpovídá pouze Petiční výbor, ale měly by být společným počinem všech výborů Evropského parlamentu;

N.  vzhledem k tomu, že petice představují způsob, jak mohou občané a rezidenti EU upozorňovat na špatné uplatňování práva EU; vzhledem k tomu, že občané jsou tak hodnotným zdrojem informací pro odhalení porušování práva EU;

O.  vzhledem k tomu, že petice nejenomže poskytují příslušnou zpětnou vazbu k uplatňování stávající legislativy, ale mohou také pomoci odhalovat mezery v právních předpisech EU a hodnotit dopady neexistující regulace v určitých oblastech, takže mohou vést k zahájení dalšího legislativního úsilí;

P.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor více využíval zvláštních nástrojů, které má k dispozici coby výbor, jako jsou otázky k ústnímu zodpovězení a stručná usnesení, aby zviditelnil různé otázky, které občany znepokojují, nebo předkládal otázky a usnesení na plenárním zasedání Parlamentu, jako například usnesení o právních předpisech v oblasti hypoték a rizikových finančních nástrojů ve Španělsku nebo o ochraně nejlepšího zájmu dítěte v Evropě;

Q.  vzhledem k tomu, že během roku 2015 byly petice zaslané občany projednávány rychleji a účinněji a zkrátily se lhůty při komunikaci s jejich předkladateli; vzhledem k tomu, že sekretariát vyvinul výrazné úsilí, aby k tomuto zlepšení došlo;

R.  vzhledem k tomu, že předkladatelé petic aktivně přispívají k činnosti výboru tím, že jeho členům, Komisi a zástupcům členských států, kteří jsou přítomni, poskytují dodatečné informace z první ruky; vzhledem k tomu, že předkladatelé petic svou účastí na debatách a předložením petice spolu s podrobnými informacemi přispívají k vedení plynulého a konstruktivního dialogu s poslanci Evropského parlamentu a členy Komise; vzhledem k tomu, že v roce 2015 se jednání výboru zúčastnilo a zapojilo se do nich 191 předkladatelů; vzhledem k tomu, že i když se toto číslo zdá být relativně nízké, nesmíme zapomenout, že schůze Petičního výboru se přenášejí a umožňují předkladatelům sledovat debatu jak v přímém přenosu a v reálném čase, tak ze záznamu prostřednictvím obrazového přenosu po internetu;

S.  vzhledem k tomu, že byla přijata specifická metoda vyřizování petic souvisejících s ochranou zájmů dítěte a dne 17. září 2015 byla pro tuto otázku zřízena zvláštní pracovní skupina, jejíž předsedkyní byla zvolena Eleonora Eviová; zdůrazňuje, že by všechny pracovní skupiny měly mít jasný mandát, aby tak mohly přinášet hmatatelné výsledky a aby se předešlo veškerým neopodstatněným prodlevám ve vyřizování petic;

T.  vzhledem k tomu, že předložení petice se často časově shoduje s předložením stížnosti Komisi, což může vést k zahájení řízení o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že v roce 2015 Parlament prostřednictvím petic a otázek upozornil Komisi na nedostatky ve způsobu, jakým některé členské státy uplatňují a provádějí určité právní předpisy EU;

U.  vzhledem k tomu, že tyto petice vedly ke stížnostem týkajícím se oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že Komise zaslala výzvu Finsku ohledně provedení směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí; vzhledem k tomu, že v dalších pěti případech týkajících se životního prostředí Komise zahájila dvoustranné dialogy s dotčenými členskými státy; vzhledem k tomu, že tyto případy se týkaly břidlicového plynu, populací vlků, nesprávného uplatňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a souladu vnitrostátních právních předpisů s požadavky směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí;

V.  vzhledem k tomu, že se petice občanů týkaly také otázek spravedlnosti a soudní spolupráce, což vedlo k tomu, že Komise na základě jedné petice zahájila dvoustranný dialog s jedním členským státem o jeho omezeních v souvislosti se změnou jména po uzavření sňatku;

W.  vzhledem k tomu, že Komise na základě několika petic rovněž s řadou členských států zahájila dvoustranná jednání o daních z nemovitosti a o místních pobytových daních hrazených studenty;

X.  vzhledem k tomu, že Komise má v úmyslu posílit uplatňování právních předpisů EU na základě provádění ve vnitrostátním právu a systematických kontrol souladu vnitrostátních právních předpisů; vzhledem k tomu, že Komise uvedla, že pokud zjistí možná porušení právních předpisů EU, přijme náležitá opatření, včetně otevření nových případů v rámci projektu EU Pilot a řízení o nesplnění povinnosti;

Y.  vzhledem k tomu, že zapojení Parlamentu do těchto řízení představuje další stupeň kontroly vyšetřovací činnosti příslušných orgánů EU; vzhledem k tomu, že by žádné petice neměly být uzavírány, dokud jsou ještě prošetřovány Komisí;

Z.  vzhledem k tomu, že Komise prostřednictvím výroční zprávy o kontrole uplatňování práva Evropské unie zveřejňuje v podobě tiskových zpráv opatření přijatá v souvislosti s porušováním práva Unie a informace o řízeních o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že tato rozhodnutí o řízeních o nesplnění povinnosti lze nalézt v databázi Komise, která je k dispozici na webových stránkách Europa; vzhledem k tomu, že podrobnější informace ze strany Komise o jejích intervencích v Petičním výboru v případech týkajících se petic by přispěly k větší transparentnosti a hladší spolupráci mezi oběma orgány;

AA.  vzhledem k tomu, že hlavní témata petic zahrnují širokou škálu oblastí, jako je například ochrana životního prostředí (zejména čištění odpadních vod, nakládání s odpady, správa povodí, průzkum a těžba plynu a uhlovodíků), porušování práv spotřebitelů, uplatňování spravedlnosti (zejména práv týkajících se svěřování nezletilých do péče), základních práv (především práv dětí a osob se zdravotním postižením), volného pohybu osob, diskriminace, přistěhovalectví, zaměstnanosti a dobrých životních podmínek zvířat;

AB.  vzhledem k tomu, že již funguje webový portál Petičního výboru, který byl spuštěn na konci roku 2014, dosud však nebyl dokončen; vzhledem k tomu, že cílem tohoto portálu je poskytnout občanům a rezidentům EU elektronický nástroj, který jim umožní předkládat petice a průběžně sledovat jejich vyřizování a elektronicky podepisovat vlastní petice a připojovat se k ostatním předkladatelům petic, jejichž témata je zajímají; vzhledem k tomu, že během roku 2015 a ještě donedávna přetrvávaly nedostatky v některých základních funkcích, jako je vyhledávač, což oslabovalo úlohu portálu jakožto interaktivního prostoru pro výměnu informací mezi občany; vzhledem k tomu, že tento problém byl konečně vyřešen;

AC.  vzhledem k tomu, že tento portál je určen k tomu, aby bylo petiční řízení transparentnější a interaktivnější, a že zajišťuje účinnější správu v zájmu předkladatelů petic, poslanců a široké veřejnosti; vzhledem k tomu, že cílem druhé fáze projektu je zejména zlepšit administrativní nakládání s peticemi;

AD.  vzhledem k tomu, že dlouhodobá zpoždění v navazujících fázích projektu vedla k dodatečné pracovní zátěži pro sekretariát Petičního výboru, jelikož je třeba příslušné soubory do jednotlivých databází vkládat manuálně; vzhledem k tomu, že je třeba na portál ještě umístit další petice, protože dosud tam byly vloženy pouze neuzavřené petice přijaté v letech 2013, 2014 a 2015 a v současnosti se pracuje na vkládání petic obdržených v roce 2016;

AE.  vzhledem k tomu, že byly napraveny určité nedostatky, konkrétně ve funkci vyhledávání a důvěrnosti zacházení s údaji týkajícími se předkladatele, a že se od druhé poloviny roku 2016 nadále pracuje na tom, aby tato služba byla pro občany užitečnější a viditelnější;

AF.  vzhledem k tomu, že přípustnost petic je založena na kritériích stanovených v článku 227 Smlouvy o fungování EU; vzhledem k tomu, že koncept oblasti činnosti Unie zdaleka přesahuje dlouhý seznam kompetencí; vzhledem k tomu, že pokud prohlášení o nepřípustnosti není řádně odůvodněno v souladu s těmito kritérii, může být soudně přezkoumáno;

AG.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní soudy nesou prvotní odpovědnost za to, aby zajistily, že právní předpisy EU jsou v členských státech řádně prováděny; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce užitečným nástrojem, který mohou vnitrostátní soudní systémy využívat; vzhledem k tomu, že v některých členských státech je tento postup používán jen málo, pokud vůbec; vzhledem k tomu, že tato prvotní odpovědnost by nijak neměla bránit tomu, aby byla Komise coby strážkyně Smluv aktivnější, pokud jde o zajištění souladu s právem EU; vzhledem k tomu, že petice poskytují alternativní a nezávislý způsob prověřování a kontrol dodržování právních předpisů EU, a vzhledem k tomu, že tyto dva alternativní postupy by se proto neměly vzájemně vylučovat;

AH.  vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa by měla být důležitým nástrojem umožňujícím občanům přímo se zapojovat do rozvoje politik EU, musí být její potenciál plně využíván a občané musí být zároveň plně informováni, pokud jde o pravomoci EU a vnitrostátní pravomoci; vzhledem k tomu, že by měly být občanům lépe vysvětlovány hlavní rozdíly mezi evropskou občanskou iniciativou a petičním právem; vzhledem k tomu, že Parlament nese zvláštní odpovědnost za to, aby byl tento nástroj skutečně úspěšný; vzhledem k tomu, že jak vyplývá z příspěvků z veřejného slyšení konaného dne 22. února 2015, mají organizace, které registrovaly evropskou občanskou iniciativu, rozšířený dojem, že pokud má být dosaženo co nejvyšší účasti občanů, je nutné odstranit administrativní překážky;

AI.  vzhledem k tomu, že se Petiční výbor domnívá, že více než tři roky ode dne platnosti nařízení (EU) č. 211/2011, tedy dne 1. dubna 2012, je nezbytné vyhodnotit jeho uplatňování s cílem odhalit případné slabiny a navrhnout schůdná a konkrétní řešení pro jeho rychlou revizi, aby mohl lépe fungovat;

AJ.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhla z důvodu pracovního vytížení Petičního výboru pouze jedna inspekční cesta v souvislosti s peticemi, které se v tomto roce šetřily; vzhledem k tomu, že inspekční cesta, která proběhla ve Spojeném království ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 a jež se týkala otázky adopce bez souhlasu rodičů, umožnila členům delegace lépe pochopit situaci díky tomu, že měli možnost o problému hovořit se zástupci různých dotčených institucí ve Spojeném království;

AK.  vzhledem k tomu, že tyto cesty jsou zvláštní výsadou výboru a základní součástí jeho činnosti, která obnáší komunikaci s předkladateli petic a orgány dotčených členských států; vzhledem k tomu, že členové delegací výborů se účastní všech činností za rovných podmínek, včetně vypracování závěrečné zprávy;

AL.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor má povinnosti ve vztahu k úřadu evropského veřejného ochránce práv, který je odpovědný za prověřování stížností občanů a rezidentů EU na možné nesprávné úřední postupy v rámci orgánů a institucí EU, a že o těchto povinnostech Petiční výbor rovněž vydává výroční zprávu vycházející z výroční zprávy evropského veřejného ochránce práv;

AM.  vzhledem k tomu, že dne 26. května 2015 předložila evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi výroční zprávu za rok 2014; vzhledem k tomu, že dne 23. června 2015 veřejná ochránkyně práv předložila zprávu na schůzi Petičního výboru, tj. orgánu, který je odpovědný za vztahy s jejím úřadem;

AN.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor je členem Evropské sítě veřejných ochránců práv, která zahrnuje ochránce práv na vnitrostátní a regionální úrovni, petiční výbory a obdobné orgány členských států Evropské unie, zemí usilujících o členství v EU a dalších zemí Evropského hospodářského prostoru a/nebo schengenského prostoru; vzhledem k tomu, že Petiční výbor Evropského parlamentu je plnoprávným členem této sítě, která má v současnosti 94 kanceláří v 36 zemích;

AO.  vzhledem k tomu, že každá petice se pečlivě zkoumá a vyhodnocuje a že každý předkladatel musí obdržet odpověď v přiměřené lhůtě; vzhledem k tomu, že každý předkladatel musí být informován o důvodech, na jejichž základě se ukončuje projednávání petice;

AP.  vzhledem k tomu, že všichni předkladatelé by měli mít možnost prezentovat své případy přímo Petičnímu výboru;

1.  poukazuje na to, že petiční právo by mělo posilovat schopnost reakce Evropského parlamentu, což by přispělo k řešení problémů týkajících se zejména provádění a uplatňování právních předpisů EU, neboť petice, které se týkají oblastí činností EU a splňují kritéria přípustnosti, představují hodnotný zdroj informací pro odhalování případného porušování uplatňování právních předpisů EU; vyzývá Komisi, aby lépe využívala své pravomoci, pokud jde o zajišťování účinného provádění právních předpisů EU, např. zajištěním rychlejšího uplatňování řízení pro nesplnění povinnosti v souladu s články 258 a 260 Smlouvy o fungování EU;

2.  upozorňuje na práci, kterou zastává Petiční výbor, pokud jde o vyslechnutí problémů, které občany trápí, a o pomoc při jejich řešení; je přesvědčen, že petice mohou přispět k lepšímu posuzování dopadů právních předpisů EU na každodenní život občanů, a to tím, že budou fungovat jako pojítko mezi občany a orgány;

3.  zdůrazňuje skutečnost, že Petiční výbor má před sebou jak příležitost, tak obrovskou výzvu zahájit s občany důvěryhodný a přínosný dialog a zároveň jim přiblížit orgány EU a instituce; konstatuje, že by to mohlo pomoci podpořit participativní demokracii; domnívá se, že za tímto účelem je zásadní na petice náležitě reagovat, a to jak z hlediska přiměřeného časového rámce, tak z hlediska kvality odpovědí;

4.  připomíná, že při veřejných rozpravách výboru by mělo být dodržováno rovné a poměrné zastoupení národností předkladatelů; v zájmu posílení evropského rozměru výboru by mělo být při jeho veřejných rozpravách podporováno náležité a spravedlivé zastoupení všech členských států; zdůrazňuje, že Petiční výbor musí všem přípustným peticím věnovat tutéž pozornost a posuzovat je stejně objektivně; zdůrazňuje, že petice, které souvisejí s volební kampaní v členském státě, by neměly být projednávány v rámci naléhavého postupu;

5.  zdůrazňuje, že petice mají rovněž velký význam v legislativním procesu, neboť odhalují stávající mezery a nedostatky v provádění právních předpisů Společenství a poskytují i dalším výborům Parlamentu užitečné a přímé informace pro jejich legislativní činnost v rámci jejich příslušných oblastí působnosti; vítá větší míru spolupráce mezi Petičním výborem a ostatními parlamentními výbory, stejně jako skutečnost, že záležitosti týkající se petic se častěji objevují na plenárním zasedání; domnívá se, že za petice neodpovídá pouze Petiční výbor, ale mají být společným počinem všech výborů Parlamentu; oceňuje záměr o vytvoření neformální petiční sítě v rámci Parlamentu, do níž by se zapojili poslanci zastupující všechny parlamentní výbory s cílem zajistit hladkou a účinnou koordinaci činnosti týkající se petic; je přesvědčen, že tato síť musí přispívat k lepšímu pochopení úlohy petic v rámci parlamentní činnosti a posilovat spolupráci mezi výbory v záležitostech, na které předkladatelé upozornili; vyzývá všechny příslušné parlamentní výbory, aby věnovaly patřičnou pozornost peticím, které jim byly postoupeny, a aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem poskytovat informace nezbytné pro jejich správné vyřízení;

6.  uznává, že Parlament hraje rovněž klíčovou politickou úlohu v souvislosti s činností Komise v oblasti prosazování právních předpisů tím, že studuje výroční zprávy o sledování uplatňování práva EU a přijímá příslušná parlamentní usnesení; vyzývá Komisi, aby brala v potaz usnesení, která v Parlamentu předkládá výbor PETI a jež upozorňují na konkrétní nedostatky při uplatňování a provádění právních předpisů EU na základě petic, a vyzývá Komisi, aby přijala vhodná opatření a informovala Parlament o navazující činnosti; dále vyzývá Radu a Parlament, aby přijaly konkrétní opatření k přijetí nařízení (EU) .../... [2013/0140(COD)] o vyloučení octomilky obecné (Drosophila melanogaster) z veterinárních kontrol na vnějších hranicích EU, jak navrhují laureáti Nobelovy ceny (profesoři biochemie) v petici č. 1358/2011;

7.  vítá skutečnost, že se v roce 2015 zkrátila doba nutná pro vyřízení petic, domnívá se však, že pokud má být zajištěno řádné zkoumání a ještě rychlejší vyřizování petic při zajištění kvality jejich zpracování, je nutné sekretariátu petičního výboru co nejrychleji poskytnout více technických prostředků a zaměstnanců; vyzývá k digitalizaci vyřizování petic, především zavedením nových informačních a komunikačních technologií, aby se tak zajistilo účinné a včasné zpracování petic a optimální využití stávajících lidských zdrojů, přičemž by bylo zachováno právo občanů zaslat petici klasicky poštou;

8.  i nadále se domnívá, že v případě nepřípustnosti nebo uzavření petice z důvodu její neopodstatněnosti existuje zvláštní povinnost zajistit, aby bylo předkladateli osobně poskytnuto dostatečné zdůvodnění;

9.  vítá skutečnost, že Komise se do petičního postupu zapojuje, nese svou odpovědnost a na nové petice, které jí Parlament předkládá, odpovídá v co nejkratší lhůtě; zdůrazňuje, že odpovědi Komise bývají podrobné a zahrnují petice, které jsou v její pravomoci; připomíná však, že Komise ve svých odpovědích na petice, u nichž se žádá o revizi kvůli změně jejich stavu nebo souvislostí, v řadě případů neposkytuje nové informace; vyjadřuje politování nad tím, že se Komise někdy zaměřuje zejména na procedurální aspekty a nezabývá se podstatou problému; připomíná Komisi, že petice, které poukazují na možné porušování právních předpisů EU, mohou být uzavřeny jedině poté, co byla provedena řádná analýza; vítá závazek Komise, pokud jde o vysílání všeobecně způsobilých úředníků na schůze Petičního výboru, neboť když Komisi při rozpravách zastupují nejvýše postavení úředníci, je kvalita celkového vyřizování petic vyšší; lituje skutečnosti, že se odpovědi Komise na schůzích výboru obecně omezují na obsah oficiální odpovědi, která byla zaslána výboru, a neposkytují nové či relevantní informace, které by umožnily vznesené otázky vyřešit; konstatuje, že písemné odpovědi i vysvětlení poskytnutá během ústních rozprav pořádaných Petičním výborem se velmi vážně zohledňují;

10.  domnívá se, že Komise, jakožto strážkyně Smluv, by měla překročit rámec čistě formálního přezkumu dodržování postupů a více se zaměřovat na skutečný obsah klíčových otázek, zejména pokud jde o záležitosti týkající se životního prostředí; připomíná zásadu předběžné opatrnosti a obecný účel právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, tj. zabránit nenávratnému poškození ekologicky citlivých oblastí, a naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala přístup, který jí umožní využívat svých pravomocí a výsad na základě předběžného přístupu;

11.  nesouhlasí se stále častějším výkladem dvacáté sedmé výroční zprávy Parlamentu o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2009) ze strany Komise, podle něhož by byla Komise oprávněna uzavřít spisy, v jejichž případě ještě nebyly učiněny žádné oficiální kroky vedoucí k řízení o nesplnění povinnosti, či pozastavit probíhající řízení o nesplnění povinnosti v případech, které řeší vnitrostátní soud; znovu potvrzuje původní záměr výše uvedené zprávy a žádá, aby Komise v rámci svých možností vyvinula větší úsilí o zajištění důsledného provádění právních předpisů EU a využila při tom mechanismů pro případ porušení předpisů bez ohledu na soudní řízení probíhající na vnitrostátní úrovni;

12.  bude v budoucnosti věnovat větší pozornost tomu, aby Komise Parlamentu pravidelně předkládala zprávy o pokroku v řízeních o nesplnění povinnosti, která byla zahájena proti jednotlivým členským státům, s cílem umožnit tak lepší spolupráci a informovanost dotčených předkladatelů o pokroku už v počáteční fázi;

13.  potvrzuje, že v zájmu transparentnosti, v duchu loajální spolupráce mezi různými orgány EU a v souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí by měla Komise Parlamentu na jeho žádost poskytovat shrnutí jednotlivých případů souvisejících s postupy projektu EU Pilot; připomíná předchozí žádosti Petičního výboru o zpřístupnění dokumentů k projektu EU Pilot a k řízením o nesplnění povinnosti, jelikož petice často vedou k zahájení takovýchto postupů; znovu vyzývá Komisi, aby Petiční výbor informovala o postupu řízení o nesplnění povinnosti, jež přímo souvisejí s peticemi; uznává, že je třeba zajistit maximální transparentnost při poskytování informací týkajících se postupů projektu EU Pilot a řízení o nesplnění povinnosti, které byly již uzavřeny;

14.  domnívá se, že Parlament by zejména na žádost Petičního výboru měl dostávat potřebné informace týkající se řízení o nesplnění povinnosti, která byla zahájena v důsledku šetření souvisejících s peticemi;

15.  domnívá se, že je zásadní, aby byla zlepšena spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a jejich příslušnými výbory a vládami členských států, zejména za účelem zajištění toho, aby byly petice projednávány příslušnými a odpovídajícími orgány; opakuje svoji výzvu ke strukturovanému dialogu s členskými státy, prostřednictvím pravidelných schůzí se členy příslušných vnitrostátních parlamentních výborů; vítá skutečnost, že na schůzi výboru konané dne 4. května 2015 byla přítomna delegace petičního výboru německého Spolkového sněmu; doufá, že tento dialog může přispět k loajální spolupráci a k nalezení konstruktivního řešení opakujících se případů, jako jsou např. petice týkající se úřadu Jugendamt; vyzývá zástupce členských států a dotčených místních a/nebo regionálních orgánů, aby se účastnili schůzí Petičního výboru; znovu opakuje, že je důležité, aby zástupci Rady a Komise byli přítomni na schůzích a slyšeních Petičního výboru;

16.  je si vědom toho, že účinné uplatňování práva EU má za důsledek posilování důvěryhodnosti orgánů a institucí EU; připomíná, že petiční právo ukotvené v Lisabonské smlouvě je důležitou součástí evropského občanství a skutečným barometrem pro sledování uplatňování právních předpisů EU a odhalování možných nedostatků; vyzývá výbor PETI, aby zavedl pravidelné schůze s vnitrostátními petičními výbory s cílem zvýšit povědomí o obavách evropských občanů v EU a v členských státech a dále posílit jejich práva prostřednictvím lepší tvorby evropských právních předpisů a jejich uplatňování;

17.  opakuje výzvu obsaženou ve svém usnesení ze dne 11. března 2014 o činnosti Petičního výboru v roce 2013(1) k zahájení posíleného strukturovaného dialogu s členskými státy, např. prostřednictvím pravidelných schůzí se členy vnitrostátních petičních výborů či zástupci jiných příslušných orgánů; vyzývá členské státy, aby vzaly na vědomí doporučení zformulovaná ve zprávách z inspekčních cest a během dialogů;

18.  vítá skutečnost, že v roce 2015 představilo své petice přímo v Petičním výboru 191 občanů; připomíná a podporuje rozšířenější využívání videokonferencí a veškerých dalších způsobů, jež předkladatelům petic umožňují aktivně se zapojit do činnosti Petičního výboru, pokud nemohou být fyzicky přítomni;

19.  bere na vědomí restriktivní a úzký výklad podaný Komisí v souvislosti s čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv, který mj. stanoví, že Listina je určena členským státům, „výhradně pokud uplatňují právo Unie“; dále konstatuje, že čl. 51 odst. 2 Listiny stanoví, že Listina „nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie“; připomíná, že očekávání občanů EU často přesahují rámec Listiny, a vyzývá Komisi, aby zvážila nový přístup, který by více odpovídal těmto očekáváním; naléhavě vyzývá, aby se rozsah působnosti Listiny vykládal šířeji a aby byla vhodnost tohoto článku posléze znovu posouzena v souvislosti s budoucími revizemi Listiny a Smluv; zdůrazňuje, že nic nebrání členským státům, aby v zájmu zajištění ochrany základních práv svých občanů nad rámec provádění práva Unie uplatňovaly ve svých vnitrostátních právních předpisech ustanovení Listiny v plném rozsahu, a připomíná jim, že jsou vázány také dalšími mezinárodními povinnostmi;

20.  lituje, že předkladatelé petic stále nejsou dostatečně informováni o důvodech, na jejichž základě se petice prohlašuje za nepřípustnou;

21.  vyjadřuje hluboké politování nad striktním a restriktivním výkladem článku 51 Listiny základních práv, jenž stanoví, že „ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie“; připomíná, že kvůli článku 51 Listiny očekávání občanů často přesahují to, co striktně vzato umožňují její právní ustanovení, a jsou tudíž často zklamána, a to právě z důvodu tohoto striktního a restriktivního výkladu; žádá Komisi, aby zaujala nový přístup, jenž bude více odpovídat uvedeným očekáváním;

22.  lituje, že Listinou základních práv Evropské unie stále nejsou chráněni občané Polska a Spojeného království;

23.  zdůrazňuje, že v lednu 2015 byly dvě poslankyně jmenovány zástupkyněmi Petičního výboru ve strukturách Úmluvy OSN pro uplatňování práv osob se zdravotním postižením a zúčastnily se rozboru předběžné zprávy Evropské unie Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením, který proběhl ve dnech 27.-28. srpna 2015 ve švýcarské Ženevě; v souvislosti s prováděním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením upozorňuje na důležitou práci, kterou Petiční výbor v této době odvádí; bere patřičně na vědomí, že rok 2015 byl velmi významným rokem, neboť dodržování závazků v oblasti lidských práv v EU vůbec poprvé zkontroloval jeden ze subjektů OSN; je potěšen skutečností, že jeden z výborů OSN měl příležitost vyslechnout všechny podrobnosti o ochranné úloze Petičního výboru; zdůrazňuje, že Komise začala závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením začleňovat do postupu vyřizování petic(2); je potěšen skutečností, že veřejné slyšení s názvem „Ochrana práv osob se zdravotním postižením z hlediska obdržených petic“, které uspořádal Petiční výbor dne 15. října 2015, mělo vysokou úroveň přístupnosti; upozorňuje na význam závěrů studie vypracované na žádost tematické sekce C s názvem „Ochranná úloha Petičního výboru v souvislosti s prováděním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením“; domnívá se, že je důležité, aby Petiční výbor nadále pořádal akce zaměřené na petice v oblasti zdravotního postižení; žádá o posílení kapacity Petičního výboru a jeho sekretariátu s cílem umožnit mu tuto ochrannou funkci náležitě vykonávat; požaduje, aby byl určen jeden úředník odpovědný za vyřizování problémů souvisejících se zdravotním postižením; bere na vědomí významná návazná opatření, která výbor přijal v roce 2015 pro konkrétnější témata v oblasti zdravotního postižení, jako je ratifikace Marrákešské smlouvy, odblokování antidiskriminační směrnice, osvobození některých výrobků, jež jsou určeny k podpoře osob se zdravotním postižením v oblasti vzdělávání, vědy a kultury, od cel nebo podpora rodinných pečovatelů;

24.  naléhavě vyzývá k rychlé ratifikaci Marrákešské smlouvy na úrovni EU s cílem usnadnit přístup ke zveřejněným dílům pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jiné poruchy čtení, a to bez ohledu na konflikt týkající se pravomocí před Soudním dvorem EU; připomíná, že ve svých závěrečných připomínkách ze září 2015 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením upozornil na některé nedostatky, pokud jde o úplné dodržování úmluvy ze strany EU; konstatuje, že se od EU vyžaduje, aby rychle přijala pozměněný Evropský akt přístupnosti, jenž zahrnuje účinné a přístupné mechanismy pro vymáhání a pro podávání stížností; bere na vědomí požadavek, aby byly odděleny úlohy Komise tak, že Komise přestane být součástí nezávislého rámce monitorování, s cílem zajistit, aby měl tento rámec k výkonu svých funkcí náležité zdroje;

25.  poukazuje na širokou škálu témat objevujících se v peticích občanů, mezi něž patří základní práva, blaho dětí, práva osob se zdravotním postižením, práva příslušníků menšin, práva dětí, vnitřní trh, environmentální právní předpisy, pracovněprávní vztahy, politiky v oblasti migrace, obchodní dohody, veřejné zdraví, doprava, práva zvířat a diskriminace;

26.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise ve svých reakcích na petice související s různými aspekty dobrých životních podmínek zvířat zaujímá velice restriktivní postoj, pokud jde o výklad jejích povinností podle článku 13 Smlouvy o fungování EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby přehodnotila svůj stávající přístup, podrobněji prozkoumala právní základ svého jednání, a přispěla tak k zajištění lepší ochrany práv zvířat v celé EU;

27.  v souvislosti s inspekčními cestami, které může výbor PETI pořádat v rámci prošetřování petic, zdůrazňuje citlivou povahu petic týkajících se práv dětí, neboť v takových případech je zapotřebí urychleně a náležitě reagovat na obavy předkladatele petice, a současně ochraňovat nejlepší zájmy dětí;

28.  domnívá se, že pořádání veřejných slyšení představuje důležitý způsob, jak do větší hloubky zkoumat problémy spadající do působnosti EU, na něž předkladatelé petice upozornili, stejně jako obecné aspekty fungování EU a související nedostatky; upozorňuje na veřejné slyšení uspořádané dne 26. února 2015 spolu s Výborem pro ústavní záležitosti o evropské veřejné iniciativě, dne 23. června 2015 o petičním právu, dne 15. října 2015 o ochraně práv osob se zdravotním postižením, dne 11. května 2015 spolu se třemi dalšími výbory o EOI „Stop vivisekci“ a za užitečný považuje i seminář uspořádaný dne 1. prosince 2015 spolu s Výborem pro právní záležitosti o přeshraničních adopcích;

29.  domnívá se, že EOI dává občanům nové politické právo a je odpovídajícím nástrojem participativní demokracie pro určování politického programu v Evropské unii, jenž občanům umožňuje přímé a aktivní zapojení do projektů a procesů, které se jich týkají, a jehož potenciál musí být beze sporu plně využíván a významně posílen s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků a podnítit co nejvíce občanů EU k účasti na dalším vývoji evropského integračního procesu; domnívá se rovněž, že k prioritním cílům EU musí patřit posílení ochrany základních práv, demokratické legitimity a transparentnosti jejích orgánů; připomíná Komisi, že je nutné řídit se doporučeními usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. října 2015 o evropské občanské iniciativě(3), aby se zajistilo účinné provádění práva předkládat EOI; znovu potvrzuje své odhodlání se proaktivně podílet na pořádání veřejných slyšení v souvislosti s úspěšnými iniciativami; zavazuje se, že bude na institucionální úrovni upřednostňovat efektivitu tohoto participativního postupu a zajišťování odpovídajících návazných legislativních opatření;

30.  vyjadřuje politování nad tím, že se Komise domnívá, že je příliš brzy na revizi nařízení (EU) č. 211/2011, které se stalo platným před třemi lety dne 1. dubna 2012; domnívá se, že uplatňování tohoto nařízení je nutné důkladně posoudit a vyřešit všechny případně odhalené nedostatky a navrhnout schůdná řešení za účelem jeho brzké revize, která zajistí, aby postupy a podmínky, jež evropská občanská iniciativa vyžaduje, byly skutečně jasné, jednoduché, snadno použitelné a přiměřené; vítá zprávu Komise o evropské občanské iniciativě ze dne 31. března 2015 a rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN a vyzývá Komisi, aby v rámci revize tohoto nástroje zajistila, aby evropská občanská iniciativa Unii v souladu s Listinou základních práv Evropské unie poskytovala skutečné podněty a aby byla přijata všechna vhodná právní opatření, která povedou k dalším náležitým krokům v případě, že bude určitá evropská občanská iniciativa považována za úspěšně uzavřenou; žádá Komisi, aby s ohledem na různé zjištěné nedostatky co nejdříve předložila návrh reformy nařízení (EU) č. 211/2011;

31.  upozorňuje na své usnesení ze dne 8. října 2015 o právních předpisech v oblasti hypoték a rizikových finančních nástrojů ve Španělsku (na základě obdržených petic)(4), ve kterém Parlament uvedl řadu doporučení pro řádné uplatňování právních předpisů EU v oblasti hypoték a pro boj proti porušování právních předpisů v bankovním sektoru; žádá Komisi, aby ve všech členských státech důkladně dohlížela na provádění směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru a směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a aby sdílela osvědčené postupy s cílem zlepšit ochranu občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci;

32.  je znepokojen důkazy o nedostatcích, pokud jde o řádný přístup ke spravedlnosti v některých členských státech, odhalených v důsledku vyřizování petic; domnívá se, že se jedná o zásadně důležitou záležitost, kterou je nutné bezodkladně řešit, neboť je třeba zaručit řádné demokratické fungování Unie a možnost občanů a rezidentů vykonávat svá základní práva; domnívá se, že by Unie měla jít příkladem a realizovat pilíř Aarhuské úmluvy o přístupu ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí;

33.  upozorňuje na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2014(5) a usnesení ze dne 25. února 2016 o výroční zprávě týkající se činností evropského veřejného ochránce práv v roce 2014(6);

34.  vítá obnovení obvyklejší míry aktivity v oblasti inspekčních cest a očekává, že v nadcházejících letech až do konce volebního období bude potenciál této zvláštní výsady Petičního výboru naplno využíván; zdůrazňuje význam pracovních dokumentů vypracovaných po každé cestě, které zahrnují zvláštní doporučení, a naléhavě vyzývá jednotlivé dotčené orgány, aby je řádně braly v potaz; domnívá se, že je třeba pravidelně vyhodnocovat míru shody s těmito doporučeními;

35.  vyzdvihuje práci, kterou Petiční výbor v roce 2015 vykonal, aby předkladatelům petic zpřístupnil webový portál, na kterém se mohou zaregistrovat, předložit petici, stáhnout si doprovodné dokumenty a připojit se k peticím, které již byly vyhodnoceny jako přípustné; vyzdvihuje aktualizaci uvedeného portálu, na který byly doplněny petice zaregistrované v letech 2013, 2014 a 2015; vítá skutečnost, že byly obnoveny a zlepšeny nové funkce týkající se vyhledávání, připojení se k jiným peticím a důvěrnosti předkladatele;

36.  připomíná kroky, které je ještě nezbytné provést k dokončení zbývajících fází petičního webového portálu, na němž budou předkladatelé moci obdržet aktuální informace o stavu své petice a prostřednictvím automatických zpráv budou upozorňováni na změny v postupu vyřizování – jako je prohlášení o přípustnosti, obdržení odpovědi od Komise nebo zařazení petice na pořad jednání schůze výboru, včetně odkazu na příslušné internetové vysílání – a pomocí nějž tak budou dostávat jasné informace přímo od sekretariátu Petičního výboru; zdůrazňuje, že webový portál je klíčovým zdrojem informací pro občany EU, a že je tudíž zapotřebí poskytovat informace o životním cyklu petice;

37.  upozorňuje na přijetí nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu; naléhavě vyzývá, aby Petiční výbor a všechny orgány Evropské unie přijímaly od všech 28 členských států EU dokumenty podepsané elektronickým podpisem;

38.  zdůrazňuje důležitou úlohu sítě pro řešení problémů mezi členskými státy SOLVIT, kterou je třeba ve spolupráci s členskými státy a jejich vnitrostátními středisky sítě SOLVIT podléhajícími vnitrostátním správním orgánům rozvinout tak, aby se plně uplatnil její potenciál, a žádá, aby bylo na tuto síť vyčleněno více prostředků a aby byla prováděna systematičtější analýza problémů, které odhalí, neboť síť SOLVIT pomáhá vytvářet realistický obraz dysfunkcí jednotného trhu;

39.  žádá Spojené království, aby vzalo na vědomí doporučení obsažená ve zprávě z inspekční cesty do Londýna uskutečněné ve dnech 5. a 6. listopadu 2015, která výbor schválil dne 19. dubna 2016;

40.  zdůrazňuje význam spolupráce s evropským veřejným ochráncem práv a zapojení Parlamentu do Evropské sítě veřejných ochránců práv; velmi oceňuje dobré institucionální vztahy mezi evropskou veřejnou ochránkyní práv a Petičním výborem; oceňuje práci veřejné ochránkyně práv vynakládanou ve snaze o zlepšení správy v EU, a zvláště si váží jejích pravidelných příspěvků k činnosti Petičního výboru v průběhu celého roku;

41.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv, vládám a parlamentům členských států, jejich petičním výborům a vnitrostátním veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0204.
(2) Přijaty výborem OSN na jeho čtrnáctém zasedání (17. srpna – 4. září 2015), viz: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0382.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0347.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0021.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0062.


Mezinárodní dohody o letecké dopravě
PDF 323kWORD 43k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (2016/2961(RSP))
P8_TA(2016)0513B8-1337/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodách o bezpečnosti letectví s Japonskem a Čínou,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodách o leteckých službách na úrovni EU se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Tureckem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. září 2012 nazvané „Vnější politika EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev“ (COM(2012)0556),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. prosince 2015 nazvané „Strategie pro evropské letectví“ (COM(2015)0598),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o letectví(1),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(2) (dále jen „rámcová dohoda“), zejména na body 23 až 29 a přílohy II a III této dohody,

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora, zejména na rozsudek ze dne 24. června 2014 ve věci Mauricius (C-658/11) a rozsudek ze dne 14. června 2016 ve věci Tanzanie (C-263/14),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 12. března 2014 mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a jeho nakládání s nimi(3),

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013, kterým se stanoví pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu,

–  s ohledem na praktická opatření týkající se poskytování informací o mezinárodních jednáních v oblasti letectví, včetně přístupu k důvěrným informacím, na nichž se formou výměny dopisů ze dne 19. ledna 2016 a 18. března 2016 dohodli předseda Výboru pro dopravu a cestovní ruch a komisařka pro dopravu,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na článek 218 této smlouvy,

–  s ohledem na otázku Komisi o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise ve strategii pro evropské letectví navrhla, aby byla zahájena jednání o bezpečnosti civilního letectví s Japonskem a Čínou a o dohodách o leteckých službách na úrovni EU s Čínou, Tureckem, Mexikem, šesti státy Rady pro spolupráci v Zálivu, Arménií a sdružením ASEAN;

B.  vzhledem k tomu, že Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání o dohodách o bezpečnosti letectví s Japonskem a Čínou a o dohodách o leteckých službách na úrovni EU se sdružením ASEAN, Tureckem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty;

C.  vzhledem k tomu, že pro uzavření mezinárodních dohod v oblastech, na něž se vztahuje řádný legislativní postup, je nutný souhlas Parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že jedná-li Komise o dohodách mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, má být Parlament „okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“ (čl. 218 odst. 10 SFEU);

E.  vzhledem k tomu, že rámcová dohoda by měla zajistit nejvyšší možnou míru efektivity a transparentnosti při uplatňování pravomocí a výsad orgánů,

F.  vzhledem k tomu, že se v rámcové dohodě Komise zavázala uplatňovat vůči Parlamentu a Radě zásadu rovného zacházení v legislativních a rozpočtových otázkách, zejména pak pokud jde o přístup na jednání a poskytování příspěvků a dalších informací,

1.  zdůrazňuje skutečnost, že Parlament musí sledovat postup od samého začátku, aby mohl rozhodnout o udělení či odmítnutí souhlasu na konci jednání; zastává názor, že je rovněž v zájmu dalších orgánů, aby všechny důležité otázky, jež by mohly ovlivnit ochotu Parlamentu udělit souhlas, byly odhaleny a řešeny již v raných stádiích jednání;

2.  připomíná, že rámcová dohoda zvlášť upozorňuje na skutečnost, že Parlament musí být od začátku pravidelně a podrobně informován o probíhajícím postupu ve všech fázích jednání o dohodě, a to – v nezbytných případech – při zachování důvěrnosti;

3.  očekává, že Komise bude příslušný výbor Parlamentu informovat o tom, že má v úmyslu navrhnout, aby byla zahájena jednání zaměřená na uzavření či změnu mezinárodních dohod o letecké dopravě; očekává, že Komise dospěje spolu s Radou a s partnery v jednání k dohodě, která poslancům Evropského parlamentu zajistí přístup k veškerým důležitým dokumentům, včetně směrnic pro jednání a konsolidovaných znění, a to souběžně a v rovnocenném postavení s Radou;

4.  konstatuje, že v souladu s článkem 24 rámcové dohody musí být výše uvedené informace Parlamentu doručeny tak, aby k nim v případě potřeby mohl vyjádřit své stanovisko; důrazně vyzývá Komisi, aby Parlamentu podala zprávu o tom, jakým způsobem jsou jeho stanoviska zohledňována;

5.  připomíná, že podle čl. 218 odst. 10 SFEU mají Rada a Komise povinnost informovat Parlament okamžitě a plně ve všech etapách postupu;

6.  bere na vědomí, že obdrží-li Parlament citlivé informace o probíhajících jednáních, má povinnost zachovat naprostou mlčenlivost;

7.  konstatuje, že podle svého jednacího řádu může Parlament „na základě zprávy příslušného výboru […] přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením mezinárodní dohody“ (čl. 108 odst. 4);

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0394.
(2) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
(3) Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí