Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2506(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0072/2017

Arutelud :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Hääletused :

PV 19/01/2017 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0002

Vastuvõetud tekstid
PDF 168kWORD 51k
Neljapäev, 19. jaanuar 2017 - Strasbourg
Indoneesia, eelkõige Hosea Yeimo, Ismael Alua ja Jakarta kuberneri juhtumid
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2017. aasta resolutsioon Indoneesia ning eelkõige Hosea Yeimo ja Ismael Alua ning Jakarta kuberneri juhtumi kohta (2017/2506(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Indoneesia kohta, eelkõige 26. veebruari 2014. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused(1),

–  võttes arvesse ELi ja Indoneesia vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. mail 2014,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 23. mai 2015. aasta avaldust võimalike uute hukkamiste kohta Indoneesias,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 27. juuli 2016. aasta avaldust kavandatavate hukkamiste kohta Indoneesias,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Indoneesia vahelist kuuendat inimõigustealast dialoogi, mis toimus 28. juunil 2016,

–  võttes arvesse 14. oktoobri 2016. aasta Bangkoki deklaratsiooni ASEANi ja ELi globaalse partnerluse edendamise kohta ühiste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Indoneesia ratifitseeris 2006. aastal,

–  võttes arvesse 1987. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Indoneesia on rahvaarvult neljas riik maailmas, suuruselt kolmas demokraatlik riik ja suurim riik, kus enamus elanikke on moslemid, kuid seal elab ka miljoneid muude usundite järgijaid ja selle mitmekesise ühiskonna 255 miljoni kodaniku hulgas on esindatud eri rahvused, keeled ja kultuurid;

B.  arvestades, et Indoneesia on ELi jaoks oluline partner; arvestades, et ELi ja G20 liikmeks oleva Indoneesia vahel on tugevad suhted; arvestades, et EL ja Indoneesia jagavad samu väärtusi seoses inimõiguste, valitsemistava ja demokraatiaga;

C.  arvestades, et esimese ministrite strateegilise dialoogi järel (8. aprillil 2016) kinnitasid Indoneesia välisminister ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühiselt otsust viia ELi ja Indoneesia suhted uuele partnerluse tasemele;

D.  arvestades, et 19. detsembril 2016 vahistati pärast rahumeelset poliitilist tegevust kaks Paapua poliitilist aktivisti, Hosea Yeimo ja Ismael Alua, keda süüdistatakse Indoneesia kriminaalkoodeksi alusel mässamises; arvestades, et Hosea Yeimo ja Ismael Alua vabastati kautsjoni vastu 11. jaanuaril 2017; arvestades, et kohtumenetlus jätkub; arvestades, et süüdimõistmise korral võib neid oodata kuni eluaegne vanglakaristus;

E.  arvestades, et president Joko Widodo on lubanud paapualastele muutust, mis algab „avatud dialoogist parema Paapua nimel“, ning on võtnud kohustuseks lõpetada ülemäärase jõu kasutamine ja inimõiguste rikkumised; arvestades, et president on alates tema valimisest 2014. aastal külastatud Paapuat neli korda; arvestades, et ta andis hiljuti lepituse märgiks korralduse vabastada suur hulk Paapua kinnipeetavaid;

F.  arvestades, et Jakarta kuberner Basuki Tjahaja Purnama, keda tuntakse rohkem Ahoki nime all, on kohtu all, sest mõned usurühmad süüdistavad teda islami solvamises; arvestades, et alates 2016. aasta oktoobrist on toimunud kolm Ahoki vangistamist nõudvat meeleavaldust, mille korraldas islamistlike rühmitiste ühendus nimega MUI Fatwat kaitsev rahvusliikumine (GNPF-MUI), kuhu kuulub ka Pembala Islami rinde (FPI) liikmeid;

G.  arvestades, et mõtte-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadus, usuvabadus, õigus mitte olla meelevaldselt vahistatud või kinni peetud ning õigus mitte olla piinatud, on põhilised ja võõrandamatud vabadused ja õigused;

H.  arvestades, et Indoneesia taastas 2013. aastal surmanuhtluse ja on hukanud mitmeid süüdimõistetuid;

1.  hindab tihedaid suhteid ELi ja Indoneesia vahel ning rõhutab veel kord, kui olulised on tugevad ja pikaajalised poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised sidemed kahe poole vahel;

2.  tunneb muret selle pärast, et Indoneesias esineb üha enam sallimatust etniliste, usu- ja seksuaalvähemuste suhtes; mõistab teravalt hukka kõik vägivallaaktid, vähemuste ahistamise ja hirmutamise, samuti karistamatuse selliste tegude eest, ning mõistab hukka kehtivate õigusnormide kasvava kuritarvitamise selleks, et diskrimineerida, kohtu alla anda ja vangistada traditsiooniliste religioonide esindajaid ning etnilistesse, usu- ja seksuaalvähemustesse kuuluvaid isikuid;

3.  tunnustab Indoneesia vaatenurka vägivaldse äärmusluse vastu võitlemisele ja vastavaid kogemusi, mis põhinevad salliva ühiskonna edendamisel ning religioonidevahelisel dialoogil; võtab teadmiseks Indoneesia püüdlused säilitada demokraatiat ja inimõiguste austamist ning tuletab meelde oma tunnuslauset „ühinenud mitmekesisuses“; rõhutab vajadust tagada kõigi inimõiguste, eelkõige vähemuste ja haavatavate rühmade inimõiguste kaitse ning hoiduda nende diskrimineerimisest seoses usu- ja veendumusvabaduse ning arvamus-, sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabaduse kasutamisega;

4.  väljendab heameelt selle üle, et jätkub Euroopa Liidu ja Indoneesia vaheline inimõiguste dialoog, mis seati sisse 2010. aastal; väljendab heameelt tiheda koostöö üle ELi ja Indoneesia vahel paljudes valdkondades; rõhutab, et EL ja Indoneesia on otsustanud teostada konkreetseid koostööprojekte eri valdkondades, nagu juurdepääs õigusemõistmisele ja karistuspoliitika, võitlus vägivaldse äärmusluse vastu, rändajate õigused, äritegevusega seotud õigused ja inimõigused, samuti puuetega inimeste ja vähemuste hulka ja haavatavatesse rühmadesse kuuluvate isikute õigused;

5.  tuletab meelde, et inimõiguste olukorra parandamine Indoneesias on üks ELi ja Indoneesia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu prioriteete;

6.  väljendab heameelt Indoneesia ja tema naabrite heade suhete üle ning riigi aktiivse toetuse üle ÜRO-le;

7.  julgustab Indoneesia valitsust võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada rahumeelsete aktivistide õiguste kaitse ning luua soodne keskkond sõnavabaduse ja rahumeelse meeleavaldamise õiguse kasutamiseks;

8.  tunneb heameelt, et Hosea Yeimo ja Ismael Alua vabastati 11. jaanuaril 2017 kautsjoni vastu; märgib, et kohtumenetlus jätkub; palub ELi delegatsioonil Indoneesias kõnealust kohtumenetlust jälgida;

9.  palub Indoneesia ametivõimudel kaaluda süüdistusest loobumist Hosea Yeimo, Ismael Alua ja teiste meelsusvangide vastu, kelle vastu on esitatud süüdistus, sest nad kasutasid rahumeelselt oma õigust sõnavabadusele;

10.  nõuab tungivalt, et Indoneesia ametivõimud ja Paapua kohalikud ametiasutused rakendaksid viivitamata tõhusaid meetmeid, et tagada rahumeelsete poliitiliste aktivistide ohutus ja julgeolek oma õiguste kasutamisel; palub ametivõimudel tagada, et Paapua inimestel oleks võimalik vabalt väljendada mõtteid ja arvamusi, ilma et nad peaksid kartma karistust, kättemaksu või ähvardamist;

11.  mõistab teravalt hukka kõik vägivallaaktid ja hirmuteod ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

12.  võtab murelikult teadmiseks Ahoki vastu esitatud süüdistuse jumalateotuses; rõhutab, et sõnavabadus ning mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on kaitstud rahvusvahelise inimõigustealase õigusega;

13.  palub Indoneesia ametivõimudel tühistada riigi kriminaalkoodeksi artiklid 156 ja 156a, jätta kriminaalkoodeksi, elektroonilise teabe ja elektrooniliste tehingute seaduse ning mässu käsitleva seaduse muutmise seaduse eelnõust (RUU Revisi KUHP) välja jumalateotust käsitlevad sätted (eelkõige artiklid 106 ja 110) ning viia kõik seadused kooskõlla Indoneesia kohustustega rahvusvahelise inimõigustealase õiguse alusel, eelkõige seoses sõna-, mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusega, võrdsusega seaduse ees, diskrimineerimisest hoidumisega ning arvamuse avaldamise ja avaliku kogunemise õigusega; märgib, et laimamise eest võidakse riigis määrata kuni viieaastane vanglakaristus;

14.  rõhutab, et Indoneesia valitsus peab kaitsma Indoneesia usulise sallivuse ja pluralismi traditsiooni, korraldades juurdlusi ning vahistades ja andes kohtu alla isikuid ja rühmi, kes diskrimineerivad usukogukondi või sooritavad nende vastu vägivallaakte;

15.  tunneb muret LGBTI-inimeste vastase retoorika sagenemise pärast, mis on toonud kaasa arvukaid ähvardusi ja vägivaldseid rünnakuid LGBTI-inimeste vabaühenduste, aktivistide ja üksikisikute vastu; palub valitsusel ja seadusandjal hoiduda LGBTI-inimeste õiguste edasisest piiramisest ning kindlustada neile sõna- ja kogunemisvabadus;

16.  peab surmanuhtluse taastamist kahetsusväärseks; palub ametivõimudel kehtestada kõikide hukkamiste suhtes moratoorium, et surmanuhtlus kaotada; tunneb muret ELi kodaniku Serge Atlaoui juhtumi pärast;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Indoneesia valitsusele ja parlamendile, ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0141.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika