Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2506(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0072/2017

Rozpravy :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Hlasovanie :

PV 19/01/2017 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0002

Prijaté texty
PDF 177kWORD 52k
Štvrtok, 19. januára 2017 - Štrasburg
Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o Indonézii, najmä o prípade Hoseau Yeima a Ismaela Aluau a guvernéra Jakarty (2017/2506(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia o Indonézii, najmä uznesenie z 26. februára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou(1),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Indonéziou, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 23. mája 2015 o možnosti ďalších popráv v Indonézii,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 27. júla 2016 o plánovaných popravách v Indonézii,

–  so zreteľom na Šiesty dialóg o ľudských právach medzi Európskou úniou a Indonéziou z 28. júna 2016,

–  so zreteľom na Bangkockú deklaráciu o podpore globálneho partnerstva ASEAN – EÚ pre spoločné strategické ciele zo 14. októbra 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Indonézia ratifikovala v roku 2006,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1987,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Indonézia je štvrtou najľudnatejšou krajinou, treťou najväčšou demokraciou, najväčšou prevažne moslimskou krajinou, v ktorej žijú milióny prívržencov iných vier, a rôznorodou spoločnosťou s 255 miliónmi obyvateľov, ktorí majú rôznu etnickú príslušnosť, hovoria rôznymi jazykmi a sú príslušníkmi rôznych kultúr;

B.  keďže Indonézia je dôležitým partnerom EÚ; keďže vzťahy medzi EÚ a Indonéziou, členom skupiny G20, sú pevné; keďže EÚ a Indonézia uznávajú rovnaké hodnoty, pokiaľ ide o ľudské práva, správu vecí verejných a demokraciu;

C.  keďže na prvom strategickom dialógu na ministerskej úrovni (8. apríla 2016) ministerka zahraničných vecí Indonézie a PK/VP spoločne oznámili rozhodnutie „posunúť vzťahy EÚ a Indonézie na novú úroveň partnerstva“;

D.  keďže 19. decembra 2016 v nadväznosti na nenásilné politické aktivity zadržali dvoch politických aktivistov z Papuy Hoseaa Yeima a Ismaela Aluau a podľa indonézskeho trestného zákonníka ich obvinili zo „vzbury“; keďže 11. januára 2017 boli Hosea Yeimo a Ismael Alua prepustení na kauciu; keďže súdne konanie v tejto veci pokračuje; keďže v prípade, že ich súd vyhlási za vinných, im hrozí odňatie slobody na doživotie;

E.  keďže prezident Joko Widodo sľúbil občanom Papuy zmenu, ktorá sa začne „otvoreným dialógom o lepšej Papue“, a zaviazal sa, že zastaví neprimerané používanie sily a porušovanie ľudských práv; keďže prezident navštívil Papuu štyrikrát od svojho zvolenia v roku 2014; keďže ako gesto zmierenia nedávno nariadil prepustiť mnohých papuánskych väzňov;

F.  keďže guvernér Jakarty Basuki Tjahaja Purnama, známy ako Ahok, stojí pred súdom a niekoľko náboženských skupín ho obvinilo z urážky islamu; keďže sa od októbra 2016 uskutočnili tri manifestácie za uväznenie Ahoka, ktoré zorganizovala koalícia islamistických skupín s názvom Národné hnutie za ochranu fatvy MUI (GNPF-MUI) vrátane členov Frontu Pembala Islam (FPI);

G.  keďže sloboda myslenia, sloboda pokojného zhromažďovania a združovania sa, sloboda vyznania, zákaz svojvoľného zatknutia alebo zadržania a právo nebyť podrobený mučeniu sú základné slobody a práva, ktoré nikomu nemožno odobrať;

H.  keďže Indonézia v roku 2013 obnovila trest smrti a niekoľko odsúdených popravila;

1.  váži si úzke prepojenie medzi EÚ a Indonéziou a znovu poukazuje na význam silných a dlhotrvajúcich politických, hospodárskych a kultúrnych väzieb medzi obidvomi stranami;

2.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcou neznášanlivosťou v Indonézii zameranou proti etnickým, náboženským a sexuálnym menšinám; dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia voči všetkým menšinám, ich prenasledovanie a zastrašovanie, ako aj beztrestnosť tohto konania a odsudzuje narastajúce zneužívanie platných predpisov na diskrimináciu, stíhanie a väznenie príslušníkov náboženských menšín, tradičných náboženstiev a etnických a sexuálnych menšín;

3.  víta poznatky Indonézie súvisiace s bojom proti násilnému extrémizmu a jej skúsenosti v tejto oblasti, ktoré nadobudla podporou tolerantnej spoločnosti a medzináboženských dialógov; berie na vedomie úsilie, ktoré Indonézia vyvíja na zachovanie svojej demokracie, dodržiavanie ľudských práv a uvedomovanie si „jednoty v rozmanitosti“; zdôrazňuje, že treba zaistiť ochranu všetkých ľudských práv, najmä práv menšín a zraniteľných skupín a zaistiť zákaz diskriminácie pri uplatňovaní slobody vyznania alebo viery, presvedčenia, prejavu, pokojného združovania a zhromažďovania sa;

4.  víta pokračujúci dialóg o ľudských právach medzi Európskou úniou a Indonéziou, ktorý sa začal v roku 2010; víta úzku spoluprácu medzi EÚ a Indonéziou v širokom spektre otázok; zdôrazňuje, že EÚ a Indonézia sa dohodli, že budú uskutočňovať konkrétne projekty spolupráce v širokej škále oblastí vrátane prístupu k spravodlivosti a trestnoprávnej politiky, boja proti násilnému extrémizmu, práv migrantov, podnikania a ľudských práv, práv osôb so zdravotným postihnutím a osôb patriacich k menšinám a zraniteľným skupinám;

5.  pripomína, že zlepšovanie situácie v oblasti ľudských práv v Indonézii je jednou z priorít Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Indonéziou;

6.  víta dobré vzťahy medzi Indonéziou a susednými krajinami, ako aj jej aktívne zapojenie v prospech OSN;

7.  nabáda indonézsku vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť ochranu práv pokojných aktivistov a aby zaistila vytvorenie priaznivého prostredia na uplatňovanie slobody prejavu a práva na nenásilnú demonštráciu;

8.  víta skutočnosť, že Hosea Yeimo a Ismael Alua boli 11. januára 2017 prepustení na kauciu; berie na vedomie, že súdne konanie v tejto veci bude pokračovať; vyzýva delegáciu EÚ v Indonézii, aby súdne konanie sledovala;

9.  žiada indonézske orgány, aby zvážili stiahnutie obvinení proti Hoseovi Yeimovi, Ismaelovi Aluaovi a iným väzňom svedomia, proti ktorým boli vznesené obvinenia pre pokojné uplatňovanie práva na slobodu prejavu;

10.  naliehavo vyzýva indonézske orgány a miestne orgány Papuy, aby zaviedli okamžité a účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany pre nenásilných politických aktivistov pri uplatňovaní práv; vyzýva orgány, aby zaistili obyvateľom Papuy možnosť slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a názory bez strachu z trestu, odvety alebo zastrašovania;

11.  dôrazne odsudzuje všetky prejavy násilia alebo teroru a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

12.  so znepokojením berie na vedomie prípad rúhania, z ktorého obvinili Ahoka; zdôrazňuje, že sloboda prejavu a sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania sú chránené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

13.  vyzýva indonézske orgány, aby zrušili článok 156 a článok 156 písm. a) indonézskeho trestného zákonníka, odstránili ustanovenia o rúhaní v súčasnom návrhu zákona o revízii trestného zákonníka (RUU Revisi KUHP), zákone o elektronických informáciách a transakciách a zákonoch o vzburách (najmä ustanovenia článkov 106 a 110 tohto zákonníka) a aby zabezpečili súlad všetkých zákonov so záväzkami Indonézie podľa medzinárodných právnych predpisov v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu, myslenia, svedomia a náboženského vyznania, rovnosť pred zákonom, zákaz diskriminácie, slobodu prejavu a právo zhromažďovať sa na verejnosti; poznamenáva, že za hanobenie možno ľudí uväzniť až na päť rokov;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby indonézska vláda chránila tradičnú náboženskú toleranciu a pluralitu tak, že bude vyšetrovať, zatýkať a stíhať jednotlivcov alebo skupiny, ktoré diskriminujú náboženské komunity alebo páchajú násilné činy proti nim;

15.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcou rétorikou zameranou proti osobám LGBTI, ktorá prerástla do mnohých prípadov vyhrážania sa a násilných útokov namierených proti mimovládnym organizáciám, aktivistom a jednotlivcom spomedzi LGBTI; vyzýva vládu a zákonodarcov, aby ďalej neokliešťovali práva osôb LGBTI a aby zaistili ich právo na slobodu prejavu a zhromažďovania;

16.  vyjadruje poľutovanie nad obnovením trestu smrti; vyzýva orgány, aby zaviedli moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť trest smrti; vyjadruje znepokojenie nad prípadom občana EÚ Sergeho Atlaouiho;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Indonézie, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, Medzivládnej komisii pre ľudské práva združenia ASEAN a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0141.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia