Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0361/2016

Indgivne tekster :

A8-0361/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2017 - 7.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0005

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 48k
Torsdag den 19. januar 2017 - Strasbourg
Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo: procedurer for anvendelsen ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo(1) på den anden side (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0460),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0327/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0361/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244(1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/... om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo(1) på den anden side
P8_TC1-COD(2016)0218

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/355.)

(1)*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244(1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik