Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0361/2016

Esitatud tekstid :

A8-0361/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/01/2017 - 7.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0005

Vastuvõetud tekstid
PDF 235kWORD 44k
Neljapäev, 19. jaanuar 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise rakenduskord ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo(1) vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava korra kohta (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0460),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0327/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse väliskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 12. detsembri 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0361/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)*Nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ja on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244(1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. jaanuaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/... ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo(1) vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava korra kohta
P8_TC1-COD(2016)0218

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/355) lõplikule kujule).

(1)*Nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ja on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244(1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika