Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0361/2016

Pateikti tekstai :

A8-0361/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/01/2017 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0005

Priimti tekstai
PDF 318kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2017 m. sausio 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas: jo taikymo tvarka ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Rezoliucija
 Tekstas

2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo(1) stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0460),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0327/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0361/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244(1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. sausio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo(1) stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos
P8_TC1-COD(2016)0218

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/355.)

(1)*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244(1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Teisinė informacija - Privatumo politika