Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0361/2016

Ingediende teksten :

A8-0361/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0005

Aangenomen teksten
PDF 259kWORD 43k
Donderdag 19 januari 2017 - Straatsburg
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo: toepassingsprocedures ***I
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo(1), anderzijds (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0460),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0327/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 12 december 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0361/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)* Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 januari 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo(1), anderzijds
P8_TC1-COD(2016)0218

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/355.)

(1)*Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Juridische mededeling - Privacybeleid