Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2016

Внесени текстове :

A8-0311/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0006

Приети текстове
PDF 470kWORD 60k
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I
P8_TA(2017)0006A8-0311/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0044),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0022/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 8 декември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0311/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 януари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса
P8_TC1-COD(2016)0029

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/354.)

Правна информация - Политика за поверителност