Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0029(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0311/2016

Indgivne tekster :

A8-0311/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2017 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0006

Vedtagne tekster
PDF 242kWORD 50k
Torsdag den 19. januar 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I
P8_TA(2017)0006A8-0311/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0044),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0022/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0311/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel
P8_TC1-COD(2016)0029

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/354.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik